1Krn:20:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπιόντι ἔτει ἐν τῇ ἐξόδῳ τῶν βασιλέων καὶ ἤγαγεν Ιωαβ πᾶσαν τὴν δύναμιν τῆς στρατιᾶς, καὶ ἔφθειραν τὴν χώραν υἱῶν Αμμων· καὶ ἦλθεν καὶ περιεκάθισεν τὴν Ραββα. καὶ Δαυιδ ἐκάθητο ἐν Ιερουσαλημ· καὶ ἐπάταξεν Ιωαβ τὴν Ραββα καὶ κατέσκαψεν αὐτήν.
1Krn:20:1 And it came to pass at the return of the year, at the time of the going forth of kings to war, that Joab gathered the whole force of the army, and they ravaged the land of the children of Ammon; and he came and besieged Rabba. But David abode in Jerusalem. And Joab smote Rabba and destroyed it. (1 Chronicles 20:1 Brenton)
1Krn:20:1 Z początkiem roku, w czasie gdy królowie zwykli wychodzić na wojnę, Joab poprowadził siły zbrojne i spustoszył kraj Ammonitów. Potem poszedł i obległ Rabba. Dawid natomiast pozostał w Jerozolimie. Joab zdobył Rabba i zburzył je. (1 Krn 20:1 BT_4)
1Krn:20:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπιόντι ἔτει ἐν τῇ ἐξόδῳ τῶν βασιλέων καὶ ἤγαγεν Ιωαβ πᾶσαν τὴν δύναμιν τῆς στρατιᾶς, καὶ ἔφθειραν τὴν χώραν υἱῶν Αμμων· καὶ ἦλθεν καὶ περιεκάθισεν τὴν Ραββα. καὶ Δαυιδ ἐκάθητο ἐν Ιερουσαλημ· καὶ ἐπάταξεν Ιωαβ τὴν Ραββα καὶ κατέσκαψεν αὐτήν.
1Krn:20:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔπ·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. επ+ι-/ath. επ+ει-, -, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό ἐν ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό στρατιά, -ᾶς, ἡ (cf. στρατηγός) καί φθείρω (φθειρ-, φθερ(ε)·[σ]-, φθειρ·[σ]-, -, -, φθαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί περι·καθίζω [LXX] (-, περι+καθι(ε)·[σ]-, περι+καθι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   καί κατα·σκάπτω (κατα+σκαπτ-, κατα+σκαψ-, κατα+σκαψ-, -, κατ+εσκαπτ-, κατα+σκαφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:20:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By natykać się na Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Eksodus Król I też, nawet, mianowicie By prowadzić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Zdolność Armia I też, nawet, mianowicie By psuć się Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie David By siedzieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie By niszczyć On/ona/to/to samo
1Krn:20:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| e)pio/nti e)/tei e)n tE=| e)Xo/dO| tO=n basile/On kai\ E)/gagen *iOab pa=san tE\n du/namin tE=s stratia=s, kai\ e)/fTeiran tE\n CHO/ran ui(O=n *ammOn· kai\ E)=lTen kai\ perieka/Tisen tE\n *rabba. kai\ *dauid e)ka/TEto e)n *ierousalEm· kai\ e)pa/taXen *iOab tE\n *rabba kai\ kate/skaPSen au)tE/n.
1Krn:20:1 kai egeneto en tO epionti etei en tE eXodO tOn basileOn kai Egagen iOab pasan tEn dynamin tEs stratias, kai efTeiran tEn CHOran hyiOn ammOn· kai ElTen kai periekaTisen tEn rabba. kai dauid ekaTEto en ierusalEm· kai epataXen iOab tEn rabba kai kateskaPSen autEn.
1Krn:20:1 C VBI_AMI3S P RA_DSN V9_PAPDSN N3E_DSN P RA_DSF N2_DSF RA_GPM N3V_GPM C VBI_AAI3S N_NSM A1S_ASF RA_ASF N3I_ASF RA_GSF N1A_GSF C VAI_AAI3P RA_ASF N1A_ASF N2_GPM N_GSM C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C N_NSM V1I_IMI3S P N_DSF C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF
1Krn:20:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to come upon year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the exodus the king and also, even, namely to lead ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ability the army and also, even, namely to corrupt the region realm (clίme); land, country, territory, tract son sand and also, even, namely to come and also, even, namely to ??? the ć and also, even, namely David to sit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] and also, even, namely to smite ć the ć and also, even, namely to destroy he/she/it/same
1Krn:20:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) while COME-ing-UPON (dat) year (dat) in/among/by (+dat) the (dat) exodus (dat) the (gen) kings (gen) and he/she/it-LEAD-ed   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) ability (acc) the (gen) army (gen), armies (acc) and they-CORRUPT-ed the (acc) region (acc) sons (gen) sands (gen) and he/she/it-COME-ed and he/she/it-???-ed the (acc)   and David (indecl) he/she/it-was-being-SIT-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) and he/she/it-SMITE-ed   the (acc)   and he/she/it-DESTROY-ed her/it/same (acc)
1Krn:20:1 1Krn_20:1_1 1Krn_20:1_2 1Krn_20:1_3 1Krn_20:1_4 1Krn_20:1_5 1Krn_20:1_6 1Krn_20:1_7 1Krn_20:1_8 1Krn_20:1_9 1Krn_20:1_10 1Krn_20:1_11 1Krn_20:1_12 1Krn_20:1_13 1Krn_20:1_14 1Krn_20:1_15 1Krn_20:1_16 1Krn_20:1_17 1Krn_20:1_18 1Krn_20:1_19 1Krn_20:1_20 1Krn_20:1_21 1Krn_20:1_22 1Krn_20:1_23 1Krn_20:1_24 1Krn_20:1_25 1Krn_20:1_26 1Krn_20:1_27 1Krn_20:1_28 1Krn_20:1_29 1Krn_20:1_30 1Krn_20:1_31 1Krn_20:1_32 1Krn_20:1_33 1Krn_20:1_34 1Krn_20:1_35 1Krn_20:1_36 1Krn_20:1_37 1Krn_20:1_38 1Krn_20:1_39 1Krn_20:1_40 1Krn_20:1_41 1Krn_20:1_42 1Krn_20:1_43 1Krn_20:1_44
1Krn:20:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:20:2 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὸν στέφανον Μολχολ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρέθη ὁ σταθμὸς αὐτοῦ τάλαντον χρυσίου, καὶ ἐν αὐτῷ λίθος τίμιος, καὶ ἦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Δαυιδ· καὶ σκῦλα τῆς πόλεως ἐξήνεγκεν πολλὰ σφόδρα.
1Krn:20:2 And David took the crown of Molchom their king off his head, and the weight of it was found to be a talent of gold, and on it were precious stones; and it was placed on the head of David: and he brought out the spoils of the city which were very great. (1 Chronicles 20:2 Brenton)
1Krn:20:2 Dawid zabrał koronę z głowy ich króla, a waga jej wynosiła talent złota; były też w niej drogie kamienie. Włożono ją na głowę Dawida. I wywiózł on z miasta łup bardzo wielki. (1 Krn 20:2 BT_4)
1Krn:20:2 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ τὸν στέφανον Μολχολ βασιλέως αὐτῶν ἀπὸ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ εὑρέθη σταθμὸς αὐτοῦ τάλαντον χρυσίου, καὶ ἐν αὐτῷ λίθος τίμιος, καὶ ἦν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Δαυιδ· καὶ σκῦλα τῆς πόλεως ἐξήνεγκεν πολλὰ σφόδρα.
1Krn:20:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ   βασιλεύς, -έως, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό τάλαντον, -ου, τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό λίθος, -ου, ὁ τίμιος -α -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σφόδρα
1Krn:20:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć David Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona Król On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By znajdować On/ona/to/to samo Talent [Grecka jednostka pieniężna wagi] Kawałek złota I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Kamień Cenny I też, nawet, mianowicie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa David I też, nawet, mianowicie Łup Miasto By wykonywać ródź Dużo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Krn:20:2 kai\ e)/laben *dauid to\n ste/fanon *molCHol basile/Os au)tO=n a)po\ tE=s kefalE=s au)tou=, kai\ eu(re/TE o( staTmo\s au)tou= ta/lanton CHrusi/ou, kai\ e)n au)tO=| li/Tos ti/mios, kai\ E)=n e)pi\ tE\n kefalE\n *dauid· kai\ sku=la tE=s po/leOs e)XE/negken polla\ sfo/dra.
1Krn:20:2 kai elaben dauid ton stefanon molCHol basileOs autOn apo tEs kefalEs autu, kai heureTE ho staTmos autu talanton CHrysiu, kai en autO liTos timios, kai En epi tEn kefalEn dauid· kai skyla tEs poleOs eXEnenken polla sfodra.
1Krn:20:2 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASM N2_ASM N_GSM N3V_GSM RD_GPM P RA_GSF N1_GSF RD_GSM C VC_API3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM N2N_ASN N2N_GSN C P RD_DSM N2_NSM A1A_NSM C V9_IAI3S P RA_ASF N1_ASF N_GSM C N2N_APN RA_GSF N3I_GSF VAI_AAI3S A1_APN D
1Krn:20:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand David the wreath; wreath wreath (only) not crown ć king he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the head he/she/it/same and also, even, namely to find the ć he/she/it/same talent [Greek monetary unit of weight] piece of gold and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same stone precious and also, even, namely to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head David and also, even, namely spoil the city to carry out bring forth much vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Krn:20:2 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed David (indecl) the (acc) wreath (acc); wreath (acc)   king (gen) them/same (gen) away from (+gen) the (gen) head (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-was-FIND-ed the (nom)   him/it/same (gen) talent (nom|acc|voc) piece of gold (gen) and in/among/by (+dat) him/it/same (dat) stone (nom) precious ([Adj] nom) and he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) David (indecl) and spoils (nom|acc|voc) the (gen) city (gen) he/she/it-CARRY OUT-ed many (nom|acc) vehement,
1Krn:20:2 1Krn_20:2_1 1Krn_20:2_2 1Krn_20:2_3 1Krn_20:2_4 1Krn_20:2_5 1Krn_20:2_6 1Krn_20:2_7 1Krn_20:2_8 1Krn_20:2_9 1Krn_20:2_10 1Krn_20:2_11 1Krn_20:2_12 1Krn_20:2_13 1Krn_20:2_14 1Krn_20:2_15 1Krn_20:2_16 1Krn_20:2_17 1Krn_20:2_18 1Krn_20:2_19 1Krn_20:2_20 1Krn_20:2_21 1Krn_20:2_22 1Krn_20:2_23 1Krn_20:2_24 1Krn_20:2_25 1Krn_20:2_26 1Krn_20:2_27 1Krn_20:2_28 1Krn_20:2_29 1Krn_20:2_30 1Krn_20:2_31 1Krn_20:2_32 1Krn_20:2_33 1Krn_20:2_34 1Krn_20:2_35 1Krn_20:2_36 1Krn_20:2_37
1Krn:20:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:20:3 καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἐξήγαγεν καὶ διέπρισεν πρίοσιν καὶ ἐν σκεπάρνοις σιδηροῖς· καὶ οὕτως ἐποίησεν Δαυιδ τοῖς πᾶσιν υἱοῖς Αμμων. καὶ ἀνέστρεψεν Δαυιδ καὶ πᾶς ὁ λαὸς αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ.
1Krn:20:3 And he brought out the people that were in it, and sawed them asunder with saws, and cut them with iron axes, and with harrows: and thus David did to all the children of Ammon. And David and all his people returned to Jerusalem. (1 Chronicles 20:3 Brenton)
1Krn:20:3 Lud zaś, jaki się w nim znajdował, kazał wyprowadzić i przydzielić do pracy przy piłach, żelaznych kilofach i siekierach. Tak postąpił Dawid ze wszystkimi miastami Ammonitów. Potem wrócił Dawid i cały lud do Jerozolimy. (1 Krn 20:3 BT_4)
1Krn:20:3 καὶ τὸν λαὸν τὸν ἐν αὐτῇ ἐξήγαγεν καὶ διέπρισεν πρίοσιν καὶ ἐν σκεπάρνοις σιδηροῖς· καὶ οὕτως ἐποίησεν Δαυιδ τοῖς πᾶσιν υἱοῖς Αμμων. καὶ ἀνέστρεψεν Δαυιδ καὶ πᾶς λαὸς αὐτοῦ εἰς Ιερουσαλημ.
1Krn:20:3 καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) καί     καί ἐν   σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄμμος, -ου, ἡ καί ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
1Krn:20:3 I też, nawet, mianowicie Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By prowadzić poza I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żelazny I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Piasek I też, nawet, mianowicie By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, David I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Jerozolima [miasto z]
1Krn:20:3 kai\ to\n lao\n to\n e)n au)tE=| e)XE/gagen kai\ die/prisen pri/osin kai\ e)n skepa/rnois sidEroi=s· kai\ ou(/tOs e)poi/Esen *dauid toi=s pa=sin ui(oi=s *ammOn. kai\ a)ne/strePSen *dauid kai\ pa=s o( lao\s au)tou= ei)s *ierousalEm.
1Krn:20:3 kai ton laon ton en autE eXEgagen kai dieprisen priosin kai en skeparnois sidErois· kai hutOs epoiEsen dauid tois pasin hyiois ammOn. kai anestrePSen dauid kai pas ho laos autu eis ierusalEm.
1Krn:20:3 C RA_ASM N2_ASM RA_ASM P RD_DSF VBI_AAI3S C VAI_AAI3S N3W_DPN C P N2N_DPN A1C_DPN C D VAI_AAI3S N_NSM RA_DPM A3_DPM N2_DPM N_GSM C VAI_AAI3S N_NSM C A3_NSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM P N_ASF
1Krn:20:3 and also, even, namely the people the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same to lead out and also, even, namely ć ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć iron and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make David the every all, each, every, the whole of son sand and also, even, namely to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, David and also, even, namely every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same into (+acc) Jerusalem [city of]
1Krn:20:3 and the (acc) people (acc) the (acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) he/she/it-LEAD-ed-OUT and     and in/among/by (+dat)   iron ([Adj] dat) and thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed David (indecl) the (dat) all (dat) sons (dat) sands (gen) and he/she/it-UPSET-ed David (indecl) and every (nom|voc) the (nom) people (nom) him/it/same (gen) into (+acc) Jerusalem (indecl)
1Krn:20:3 1Krn_20:3_1 1Krn_20:3_2 1Krn_20:3_3 1Krn_20:3_4 1Krn_20:3_5 1Krn_20:3_6 1Krn_20:3_7 1Krn_20:3_8 1Krn_20:3_9 1Krn_20:3_10 1Krn_20:3_11 1Krn_20:3_12 1Krn_20:3_13 1Krn_20:3_14 1Krn_20:3_15 1Krn_20:3_16 1Krn_20:3_17 1Krn_20:3_18 1Krn_20:3_19 1Krn_20:3_20 1Krn_20:3_21 1Krn_20:3_22 1Krn_20:3_23 1Krn_20:3_24 1Krn_20:3_25 1Krn_20:3_26 1Krn_20:3_27 1Krn_20:3_28 1Krn_20:3_29 1Krn_20:3_30 1Krn_20:3_31 1Krn_20:3_32
1Krn:20:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:20:4 καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γαζερ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. τότε ἐπάταξεν Σοβοχαι ὁ Ουσαθι τὸν Σαφου ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων καὶ ἐταπείνωσεν αὐτόν. –
1Krn:20:4 And it came to pass afterward that there was again war with the Philistines in Gazer: then Sobochai the Sosathite smote Saphut of the sons of the giants, and laid him low. (1 Chronicles 20:4 Brenton)
1Krn:20:4 Następnie doszło do wojny z Filistynami w Gezer. Wtedy to Sibbekaj Chuszatyta zabił Sippaja, potomka Refaitów, i zostali pobici. (1 Krn 20:4 BT_4)
1Krn:20:4 Καὶ ἐγένετο μετὰ ταῦτα καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γαζερ μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. τότε ἐπάταξεν Σοβοχαι Ουσαθι τὸν Σαφου ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν γιγάντων καὶ ἐταπείνωσεν αὐτόν.
1Krn:20:4 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔτι πόλεμος, -ου, ὁ ἐν   μετά ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τότε πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:20:4 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeszcze/jeszcze Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obcy Wtedy By uderzać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn I też, nawet, mianowicie Do niżej On/ona/to/to samo  
1Krn:20:4 *kai\ e)ge/neto meta\ tau=ta kai\ e)ge/neto e)/ti po/lemos e)n *gaDZer meta\ tO=n a)llofu/lOn. to/te e)pa/taXen *soboCHai o( *ousaTi to\n *safou a)po\ tO=n ui(O=n tO=n giga/ntOn kai\ e)tapei/nOsen au)to/n.
1Krn:20:4 kai egeneto meta tauta kai egeneto eti polemos en gaDZer meta tOn allofylOn. tote epataXen soboCHai ho usaTi ton safu apo tOn hyiOn tOn gigantOn kai etapeinOsen auton.
1Krn:20:4 C VBI_AMI3S P RD_APN C VBI_AMI3S D N2_NSM P N_DSF P RA_GPM N2_GPM D VAI_AAI3S N_NSM RA_NSM N_NSM RA_ASM N_ASM P RA_GPM N2_GPM RA_GPM N3_GPM C VAI_AAI3S RD_ASM
1Krn:20:4 and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to become become, happen yet/still war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the foreign then to smite ć the ć the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the son the ć and also, even, namely to lower he/she/it/same  
1Krn:20:4 and he/she/it-was-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and he/she/it-was-BECOME-ed yet/still war (nom) in/among/by (+dat)   after (+acc), with (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) then he/she/it-SMITE-ed   the (nom)   the (acc)   away from (+gen) the (gen) sons (gen) the (gen)   and he/she/it-LOWER-ed him/it/same (acc)  
1Krn:20:4 1Krn_20:4_1 1Krn_20:4_2 1Krn_20:4_3 1Krn_20:4_4 1Krn_20:4_5 1Krn_20:4_6 1Krn_20:4_7 1Krn_20:4_8 1Krn_20:4_9 1Krn_20:4_10 1Krn_20:4_11 1Krn_20:4_12 1Krn_20:4_13 1Krn_20:4_14 1Krn_20:4_15 1Krn_20:4_16 1Krn_20:4_17 1Krn_20:4_18 1Krn_20:4_19 1Krn_20:4_20 1Krn_20:4_21 1Krn_20:4_22 1Krn_20:4_23 1Krn_20:4_24 1Krn_20:4_25 1Krn_20:4_26 1Krn_20:4_27 1Krn_20:4_28 1Krn_20:4_29
1Krn:20:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:20:5 καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐπάταξεν Ελλαναν υἱὸς Ιαιρ τὸν Λεεμι ἀδελφὸν Γολιαθ τοῦ Γεθθαίου, καὶ ξύλον δόρατος αὐτοῦ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων. –
1Krn:20:5 And there was war again with the Philistines; and Eleanan the son of Jair smote Lachmi the brother of Goliath the Gittite, and the wood of his spear was as a weavers' beam. (1 Chronicles 20:5 Brenton)
1Krn:20:5 I była znowu wojna z Filistynami, podczas której Elchanan, syn Jaira, zabił Lachmiego, brata Goliata z Gat, a drzewce jego włóczni było jak wał tkacki. (1 Krn 20:5 BT_4)
1Krn:20:5 καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος μετὰ τῶν ἀλλοφύλων. καὶ ἐπάταξεν Ελλαναν υἱὸς Ιαιρ τὸν Λεεμι ἀδελφὸν Γολιαθ τοῦ Γεθθαίου, καὶ ξύλον δόρατος αὐτοῦ ὡς ἀντίον ὑφαινόντων.
1Krn:20:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔτι πόλεμος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί   ὁ ἡ τό   καί ξύλον, -ου, τό δόρυ, δόρατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὡς   ὑφαίνω [LXX] (υφαιν-, -, υφαν·[σ]-, -, υφαν-, -)  
1Krn:20:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeszcze/jeszcze Wojna [zobacz polemiczny] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obcy I też, nawet, mianowicie By uderzać Syn Brat I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Włócznia On/ona/to/to samo Jak/jak Do ???  
1Krn:20:5 kai\ e)ge/neto e)/ti po/lemos meta\ tO=n a)llofu/lOn. kai\ e)pa/taXen *ellanan ui(o\s *iair to\n *leemi a)delfo\n *goliaT tou= *geTTai/ou, kai\ Xu/lon do/ratos au)tou= O(s a)nti/on u(faino/ntOn.
1Krn:20:5 kai egeneto eti polemos meta tOn allofylOn. kai epataXen ellanan hyios iair ton leemi adelfon goliaT tu geTTaiu, kai Xylon doratos autu hOs antion hyfainontOn.
1Krn:20:5 C VBI_AMI3S D N2_NSM P RA_GPM N2_GPM C VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM RA_ASM N_ASM N2_ASM N_GSM RA_GSM N2_GSM C N2N_ASN N3_GSN RD_GSM C D V1_PAPGPM
1Krn:20:5 and also, even, namely to become become, happen yet/still war [see polemic] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the foreign and also, even, namely to smite ć son ć the ć brother ć the ć and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. spear he/she/it/same as/like ć to ???  
1Krn:20:5 and he/she/it-was-BECOME-ed yet/still war (nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) foreign ([Adj] gen) and he/she/it-SMITE-ed   son (nom)   the (acc)   brother (acc)   the (gen)   and tree/wooden thing (nom|acc|voc) spear (gen) him/it/same (gen) as/like   let-them-be-???-ing! (classical), while ???-ing (gen)  
1Krn:20:5 1Krn_20:5_1 1Krn_20:5_2 1Krn_20:5_3 1Krn_20:5_4 1Krn_20:5_5 1Krn_20:5_6 1Krn_20:5_7 1Krn_20:5_8 1Krn_20:5_9 1Krn_20:5_10 1Krn_20:5_11 1Krn_20:5_12 1Krn_20:5_13 1Krn_20:5_14 1Krn_20:5_15 1Krn_20:5_16 1Krn_20:5_17 1Krn_20:5_18 1Krn_20:5_19 1Krn_20:5_20 1Krn_20:5_21 1Krn_20:5_22 1Krn_20:5_23 1Krn_20:5_24 1Krn_20:5_25 1Krn_20:5_26
1Krn:20:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:20:6 καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ, καὶ ἦν ἀνὴρ ὑπερμεγέθης, καὶ δάκτυλοι αὐτοῦ ἓξ καὶ ἕξ, εἴκοσι τέσσαρες, καὶ οὗτος ἦν ἀπόγονος γιγάντων.
1Krn:20:6 And there was again war in Geth, and there was a man of extraordinary size, and his fingers and toes were six on each hand and foot, four and twenty; and he was descended from the giants. (1 Chronicles 20:6 Brenton)
1Krn:20:6 Była jeszcze inna bitwa w Gat, gdzie znalazł się człowiek wysokiego wzrostu, który miał dwadzieścia cztery palce, sześć u każdej ręki i sześć u każdej stopy; ten również był z Refaitów. (1 Krn 20:6 BT_4)
1Krn:20:6 καὶ ἐγένετο ἔτι πόλεμος ἐν Γεθ, καὶ ἦν ἀνὴρ ὑπερμεγέθης, καὶ δάκτυλοι αὐτοῦ ἓξ καὶ ἕξ, εἴκοσι τέσσαρες, καὶ οὗτος ἦν ἀπόγονος γιγάντων.
1Krn:20:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἔτι πόλεμος, -ου, ὁ ἐν   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί δάκτυλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἕξ καί ἕξ εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)    
1Krn:20:6 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jeszcze/jeszcze Wojna [zobacz polemiczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By być Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo Sześć I też, nawet, mianowicie Sześć Ikona; dwadzieścia Cztery I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być
1Krn:20:6 kai\ e)ge/neto e)/ti po/lemos e)n *geT, kai\ E)=n a)nE\r u(permege/TEs, kai\ da/ktuloi au)tou= e(\X kai\ e(/X, ei)/kosi te/ssares, kai\ ou(=tos E)=n a)po/gonos giga/ntOn.
1Krn:20:6 kai egeneto eti polemos en geT, kai En anEr hypermegeTEs, kai daktyloi autu heX kai heX, eikosi tessares, kai hutos En apogonos gigantOn.
1Krn:20:6 C VBI_AMI3S D N2_NSM P N_DSF C V9_IAI3S N3_NSM A3H_NSM C N2_NPM RD_GSM M C M M A3_NPM C RD_NSM V9_IAI3S A1B_NSM N3_GPM
1Krn:20:6 and also, even, namely to become become, happen yet/still war [see polemic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to be man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely finger [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same six and also, even, namely six icon; twenty four and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be ć ć
1Krn:20:6 and he/she/it-was-BECOME-ed yet/still war (nom) in/among/by (+dat)   and he/she/it-was man, husband (nom)   and fingers (nom|voc) him/it/same (gen) six and six icons (dat); twenty four (nom) and this (nom) he/she/it-was    
1Krn:20:6 1Krn_20:6_1 1Krn_20:6_2 1Krn_20:6_3 1Krn_20:6_4 1Krn_20:6_5 1Krn_20:6_6 1Krn_20:6_7 1Krn_20:6_8 1Krn_20:6_9 1Krn_20:6_10 1Krn_20:6_11 1Krn_20:6_12 1Krn_20:6_13 1Krn_20:6_14 1Krn_20:6_15 1Krn_20:6_16 1Krn_20:6_17 1Krn_20:6_18 1Krn_20:6_19 1Krn_20:6_20 1Krn_20:6_21 1Krn_20:6_22 1Krn_20:6_23
1Krn:20:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:20:7 καὶ ὠνείδισεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωναθαν υἱὸς Σαμαα ἀδελφοῦ Δαυιδ. –
1Krn:20:7 And he defied Israel, and Jonathan the son of Samaa the brother of David slew him. (1 Chronicles 20:7 Brenton)
1Krn:20:7 Urągał on Izraelowi i zabił go Jonatan, syn Szimei, brata Dawida. (1 Krn 20:7 BT_4)
1Krn:20:7 καὶ ὠνείδισεν τὸν Ισραηλ, καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν Ιωναθαν υἱὸς Σαμαα ἀδελφοῦ Δαυιδ.
1Krn:20:7 καί ὀνειδίζω (ονειδιζ-, ονειδι(ε)·[σ]-/ονειδι·σ-, ονειδι·σ-, -, -, ονειδισ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ  
1Krn:20:7 I też, nawet, mianowicie By mówić lekceważąco [pogarda?] Izrael I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Syn Brat David  
1Krn:20:7 kai\ O)nei/disen to\n *israEl, kai\ e)pa/taXen au)to\n *iOnaTan ui(o\s *samaa a)delfou= *dauid.
1Krn:20:7 kai Oneidisen ton israEl, kai epataXen auton iOnaTan hyios samaa adelfu dauid.
1Krn:20:7 C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:20:7 and also, even, namely to disparage [scorn?] the Israel and also, even, namely to smite he/she/it/same ć son ć brother David  
1Krn:20:7 and he/she/it-DISPARAGE-ed the (acc) Israel (indecl) and he/she/it-SMITE-ed him/it/same (acc)   son (nom)   brother (gen) David (indecl)  
1Krn:20:7 1Krn_20:7_1 1Krn_20:7_2 1Krn_20:7_3 1Krn_20:7_4 1Krn_20:7_5 1Krn_20:7_6 1Krn_20:7_7 1Krn_20:7_8 1Krn_20:7_9 1Krn_20:7_10 1Krn_20:7_11 1Krn_20:7_12 1Krn_20:7_13
1Krn:20:7 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:20:8 οὗτοι ἐγένοντο Ραφα ἐν Γεθ· πάντες ἦσαν τέσσαρες γίγαντες, καὶ ἔπεσον ἐν χειρὶ Δαυιδ καὶ ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ.
1Krn:20:8 These were born to Rapha in Geth; all four were giants, and they fell by the hand of David, and by the hand of his servants. (1 Chronicles 20:8 Brenton)
1Krn:20:8 Ci byli potomkami Refaitów w Gat: padli oni z ręki Dawida i z ręki jego sług. (1 Krn 20:8 BT_4)
1Krn:20:8 οὗτοι ἐγένοντο Ραφα ἐν Γεθ· πάντες ἦσαν τέσσαρες γίγαντες, καὶ ἔπεσον ἐν χειρὶ Δαυιδ καὶ ἐν χειρὶ παίδων αὐτοῦ.
1Krn:20:8 οὗτος αὕτη τοῦτο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ἐν   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν   καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:20:8 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być Cztery I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka David I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Dziecka/służący On/ona/to/to samo
1Krn:20:8 ou(=toi e)ge/nonto *rafa e)n *geT· pa/ntes E)=san te/ssares gi/gantes, kai\ e)/peson e)n CHeiri\ *dauid kai\ e)n CHeiri\ pai/dOn au)tou=.
1Krn:20:8 hutoi egenonto rafa en geT· pantes Esan tessares gigantes, kai epeson en CHeiri dauid kai en CHeiri paidOn autu.
1Krn:20:8 RD_NPM VBI_AMI3P N1A_GSF P N_DSF A3_NPM V9_IAI3P A3_NPM N3_NPM C VBI_AAI3P P N3_DSF N_GSM C P N3_DSF N3D_GPM RD_GSM
1Krn:20:8 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to become become, happen ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć every all, each, every, the whole of to be four ć and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand David and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand child/servant he/she/it/same
1Krn:20:8 these (nom) they-were-BECOME-ed   in/among/by (+dat)   all (nom|voc) they-were four (nom)   and I-FALL-ed, they-FALL-ed in/among/by (+dat) hand (dat) David (indecl) and in/among/by (+dat) hand (dat) children/servants (gen) him/it/same (gen)
1Krn:20:8 1Krn_20:8_1 1Krn_20:8_2 1Krn_20:8_3 1Krn_20:8_4 1Krn_20:8_5 1Krn_20:8_6 1Krn_20:8_7 1Krn_20:8_8 1Krn_20:8_9 1Krn_20:8_10 1Krn_20:8_11 1Krn_20:8_12 1Krn_20:8_13 1Krn_20:8_14 1Krn_20:8_15 1Krn_20:8_16 1Krn_20:8_17 1Krn_20:8_18 1Krn_20:8_19
1Krn:20:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x