2Ezd:14:1 καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Σαναβαλλατ καὶ Τωβια καὶ οἱ Ἄραβες καὶ οἱ Αμμανῖται ὅτι ἀνέβη φυὴ τοῖς τείχεσιν Ιερουσαλημ, ὅτι ἤρξαντο αἱ διασφαγαὶ ἀναφράσσεσθαι, καὶ πονηρὸν αὐτοῖς ἐφάνη σφόδρα·
2Ezd:14:1 But it came to pass, when Sanaballat and Tobia, and the Arabians, and the Ammanites, heard that the building of the walls of Jerusalem was advancing, and that the breaches began to be stopped, that it appeared very grievous to them. (Nehemiah 4:7 Brenton)
2Ezd:14:1 Gdy Sanballat i Tobiasz oraz Arabowie, Ammonici i Aszdodyci usłyszeli, że zabliźniał się mur jerozolimski, gdyż wyłomy zaczęły się zamykać: rozzłościli się bardzo. (Ne 4:1 BT_4)
2Ezd:14:1 Καὶ ἐγένετο ὡς ἤκουσεν Σαναβαλλατ καὶ Τωβια καὶ οἱ Ἄραβες καὶ οἱ Αμμανῖται ὅτι ἀνέβη φυὴ τοῖς τείχεσιν Ιερουσαλημ, ὅτι ἤρξαντο αἱ διασφαγαὶ ἀναφράσσεσθαι, καὶ πονηρὸν αὐτοῖς ἐφάνη σφόδρα·
2Ezd:14:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   καί   καί ὁ ἡ τό Ἄραψ, -αβος, ὁ καί ὁ ἡ τό   ὅτι ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὅτι ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό     καί πονηρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) σφόδρα
2Ezd:14:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By słyszeć I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Arab I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto By podnosić Ściana Jerozolima [miasto z] Ponieważ/tamto By zaczynać się   I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? On/ona/to/to samo By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
2Ezd:14:1 *kai\ e)ge/neto O(s E)/kousen *sanaballat kai\ *tObia kai\ oi( *)/arabes kai\ oi( *ammani=tai o(/ti a)ne/bE fuE\ toi=s tei/CHesin *ierousalEm, o(/ti E)/rXanto ai( diasfagai\ a)nafra/ssesTai, kai\ ponEro\n au)toi=s e)fa/nE sfo/dra·
2Ezd:14:1 kai egeneto hOs Ekusen sanaballat kai tObia kai hoi arabes kai hoi ammanitai hoti anebE fyE tois teiCHesin ierusalEm, hoti ErXanto hai diasfagai anafrassesTai, kai ponEron autois efanE sfodra·
2Ezd:14:1 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM C RA_NPM N_NPM C RA_NPM N1M_NPM C VZI_AAI3S N1_NSF RA_DPN N3E_DPN N_GSF C VAI_AMI3P RA_NPF N1_NPF V1_PMN C A1A_ASN RD_DPM VDI_API3S D
2Ezd:14:1 and also, even, namely to become become, happen as/like to hear ć and also, even, namely ć and also, even, namely the Arab and also, even, namely the ć because/that to ascend ć the wall Jerusalem [city of] because/that to begin the ć   and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος he/she/it/same to appear look, shew, peer, seem, show vehement, intense, keen, inveighingly, eager
2Ezd:14:1 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like he/she/it-HEAR-ed   and   and the (nom) Arabs (nom|voc) and the (nom)   because/that he/she/it-ASCEND-ed   the (dat) walls (dat) Jerusalem (indecl) because/that they-were-BEGIN-ed the (nom)     and wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (dat) he/she/it-was-APPEAR-ed vehement,
2Ezd:14:1 2Ezd_14:1_1 2Ezd_14:1_2 2Ezd_14:1_3 2Ezd_14:1_4 2Ezd_14:1_5 2Ezd_14:1_6 2Ezd_14:1_7 2Ezd_14:1_8 2Ezd_14:1_9 2Ezd_14:1_10 2Ezd_14:1_11 2Ezd_14:1_12 2Ezd_14:1_13 2Ezd_14:1_14 2Ezd_14:1_15 2Ezd_14:1_16 2Ezd_14:1_17 2Ezd_14:1_18 2Ezd_14:1_19 2Ezd_14:1_20 2Ezd_14:1_21 2Ezd_14:1_22 2Ezd_14:1_23 2Ezd_14:1_24 2Ezd_14:1_25 2Ezd_14:1_26 2Ezd_14:1_27 2Ezd_14:1_28 2Ezd_14:1_29
2Ezd:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:2 καὶ συνήχθησαν πάντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐλθεῖν παρατάξασθαι ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:14:2 And all of them assembled together, to come to fight against Jerusalem, and to destroy it utterly. (Nehemiah 4:8 Brenton)
2Ezd:14:2 I wszyscy oni razem się sprzysięgli, że przyjdą walczyć przeciw Jerozolimie i wywołać przez to zamieszanie. (Ne 4:2 BT_4)
2Ezd:14:2 καὶ συνήχθησαν πάντες ἐπὶ τὸ αὐτὸ ἐλθεῖν παρατάξασθαι ἐν Ιερουσαλημ.
2Ezd:14:2 καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:14:2 I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By przychodzić By mobilizować się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z]
2Ezd:14:2 kai\ sunE/CHTEsan pa/ntes e)pi\ to\ au)to\ e)lTei=n parata/XasTai e)n *ierousalEm.
2Ezd:14:2 kai synECHTEsan pantes epi to auto elTein parataXasTai en ierusalEm.
2Ezd:14:2 C VQI_API3P A3_NPM P RA_ASN RD_ASN VB_AAN VA_AMN P N_DSF
2Ezd:14:2 and also, even, namely to gather together every all, each, every, the whole of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the he/she/it/same to come to mobilize in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of]
2Ezd:14:2 and they-were-GATHER TOGETHER-ed all (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) it/same (nom|acc) to-COME to-be-MOBILIZE-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl)
2Ezd:14:2 2Ezd_14:2_1 2Ezd_14:2_2 2Ezd_14:2_3 2Ezd_14:2_4 2Ezd_14:2_5 2Ezd_14:2_6 2Ezd_14:2_7 2Ezd_14:2_8 2Ezd_14:2_9 2Ezd_14:2_10
2Ezd:14:2 x x x x x x x x x x
2Ezd:14:3 καὶ προσηυξάμεθα πρὸς τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ ἐστήσαμεν προφύλακας ἐπ’ αὐτοὺς ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
2Ezd:14:3 So we prayed to our God and set watchmen against them day and night, because of them. (Nehemiah 4:9 Brenton)
2Ezd:14:3 Lecz myśmy się modlili do Boga naszego, i dniem i nocą stawialiśmy frontem do nich straż dla obrony przed nimi. (Ne 4:3 BT_4)
2Ezd:14:3 καὶ προσηυξάμεθα πρὸς τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ ἐστήσαμεν προφύλακας ἐπ’ αὐτοὺς ἡμέρας καὶ νυκτὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
2Ezd:14:3 καί προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) προ·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:14:3 I też, nawet, mianowicie By modlić się się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie By powodować stać ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Dzień I też, nawet, mianowicie Noc Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
2Ezd:14:3 kai\ prosEuXa/meTa pro\s to\n Teo\n E(mO=n kai\ e)stE/samen profu/lakas e)p’ au)tou\s E(me/ras kai\ nukto\s a)po\ prosO/pou au)tO=n.
2Ezd:14:3 kai prosEuXameTa pros ton Teon hEmOn kai estEsamen profylakas ep’ autus hEmeras kai nyktos apo prosOpu autOn.
2Ezd:14:3 C VAI_AMI1P P RA_ASM N2_ASM RP_GP C VAI_AAI1P N3K_APM P RD_APM N1A_GSF C N3_GSF P N2N_GSN RD_GPM
2Ezd:14:3 and also, even, namely to pray toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] I and also, even, namely to cause to stand ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same day and also, even, namely night from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
2Ezd:14:3 and we-were-PRAY-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) us (gen) and we-CAUSE-ed-TO-STand ???s (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) day (gen), days (acc) and night (gen) away from (+gen) face (gen) them/same (gen)
2Ezd:14:3 2Ezd_14:3_1 2Ezd_14:3_2 2Ezd_14:3_3 2Ezd_14:3_4 2Ezd_14:3_5 2Ezd_14:3_6 2Ezd_14:3_7 2Ezd_14:3_8 2Ezd_14:3_9 2Ezd_14:3_10 2Ezd_14:3_11 2Ezd_14:3_12 2Ezd_14:3_13 2Ezd_14:3_14 2Ezd_14:3_15 2Ezd_14:3_16 2Ezd_14:3_17
2Ezd:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:4 καὶ εἶπεν Ιουδας Συνετρίβη ἡ ἰσχὺς τῶν ἐχθρῶν, καὶ ὁ χοῦς πολύς, καὶ ἡμεῖς οὐ δυνησόμεθα οἰκοδομεῖν ἐν τῷ τείχει.
2Ezd:14:4 And Juda said, The strength of the enemies is broken, yet there is much rubbish, and we shall not be able to build the wall. (Nehemiah 4:10 Brenton)
2Ezd:14:4 Ale Judejczycy mawiali: «Upada siła dźwigającego ciężary, a gruzu wiele; więc nie zdołamy odbudować muru». (Ne 4:4 BT_4)
2Ezd:14:4 καὶ εἶπεν Ιουδας Συνετρίβη ἰσχὺς τῶν ἐχθρῶν, καὶ χοῦς πολύς, καὶ ἡμεῖς οὐ δυνησόμεθα οἰκοδομεῖν ἐν τῷ τείχει.
2Ezd:14:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν καί ὁ ἡ τό χοῦς, χοός, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων
2Ezd:14:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Judasz/Juda By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Siła Wrogość; wrogi I też, nawet, mianowicie Proch Dużo I też, nawet, mianowicie Ja Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana
2Ezd:14:4 kai\ ei)=pen *ioudas *sunetri/bE E( i)sCHu\s tO=n e)CHTrO=n, kai\ o( CHou=s polu/s, kai\ E(mei=s ou) dunEso/meTa oi)kodomei=n e)n tO=| tei/CHei.
2Ezd:14:4 kai eipen iudas synetribE hE isCHys tOn eCHTrOn, kai ho CHus polys, kai hEmeis u dynEsomeTa oikodomein en tO teiCHei.
2Ezd:14:4 C VBI_AAI3S N1T_NSM VCI_API3S RA_NSF N3_NSF RA_GPM N2_GPM C RA_NSM N3_NSM A3U_NSM C RP_NP D VF_FMI1P V2_PAN P RA_DSN N3E_DSN
2Ezd:14:4 and also, even, namely to say/tell Judas/Judah to break to crush completely, break (in pieces) the strength the enmity; hostile and also, even, namely the dust much and also, even, namely I not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing to able to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wall
2Ezd:14:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed Judas/Judah (nom) he/she/it-was-BREAK-ed the (nom) strength (nom) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) and the (nom) dust (nom) much (nom) and we (nom) not we-will-be-ABLE-ed to-be-BUILD/EDIFY-ing in/among/by (+dat) the (dat) wall (dat)
2Ezd:14:4 2Ezd_14:4_1 2Ezd_14:4_2 2Ezd_14:4_3 2Ezd_14:4_4 2Ezd_14:4_5 2Ezd_14:4_6 2Ezd_14:4_7 2Ezd_14:4_8 2Ezd_14:4_9 2Ezd_14:4_10 2Ezd_14:4_11 2Ezd_14:4_12 2Ezd_14:4_13 2Ezd_14:4_14 2Ezd_14:4_15 2Ezd_14:4_16 2Ezd_14:4_17 2Ezd_14:4_18 2Ezd_14:4_19 2Ezd_14:4_20
2Ezd:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:5 καὶ εἶπαν οἱ θλίβοντες ἡμᾶς Οὐ γνώσονται καὶ οὐκ ὄψονται ἕως ὅτου ἔλθωμεν εἰς μέσον αὐτῶν καὶ φονεύσωμεν αὐτοὺς καὶ καταπαύσωμεν τὸ ἔργον.
2Ezd:14:5 And they that afflicted us said, They shall not know, and they shall not see, until we come into the midst of them, and slay them, and cause the work to cease. (Nehemiah 4:11 Brenton)
2Ezd:14:5 A nieprzyjaciele nasi rzekli: «Nie będą oni wiedzieć ani widzieć, jak wtargniemy między nich, wyrżniemy ich i położymy kres tej robocie». (Ne 4:5 BT_4)
2Ezd:14:5 καὶ εἶπαν οἱ θλίβοντες ἡμᾶς Οὐ γνώσονται καὶ οὐκ ὄψονται ἕως ὅτου ἔλθωμεν εἰς μέσον αὐτῶν καὶ φονεύσωμεν αὐτοὺς καὶ καταπαύσωμεν τὸ ἔργον.
2Ezd:14:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό
2Ezd:14:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja Nie; ??? Przed przydechem słabym; ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Nie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By przychodzić Do (+przyspieszenie) Średni On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mordować On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Praca
2Ezd:14:5 kai\ ei)=pan oi( Tli/bontes E(ma=s *ou) gnO/sontai kai\ ou)k o)/PSontai e(/Os o(/tou e)/lTOmen ei)s me/son au)tO=n kai\ foneu/sOmen au)tou\s kai\ katapau/sOmen to\ e)/rgon.
2Ezd:14:5 kai eipan hoi Tlibontes hEmas u gnOsontai kai uk oPSontai heOs hotu elTOmen eis meson autOn kai foneusOmen autus kai katapausOmen to ergon.
2Ezd:14:5 C VAI_AAI3P RA_NPM V1_PAPNPM RP_AP D VF_FMI3P C D VF_FMI3P C RX_GSN VB_AAS1P P A1_ASM RD_GPM C VA_AAS1P RD_APM C VA_AAS1P RA_ASN N2N_ASN
2Ezd:14:5 and also, even, namely to say/tell the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I not; οὐκ before smooth breathing; οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. and also, even, namely not to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to come into (+acc) middle he/she/it/same and also, even, namely to murder he/she/it/same and also, even, namely to ??? the work
2Ezd:14:5 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) while DISTRESS-ing (nom|voc) us (acc) not they-will-be-KNOW-ed and not they-will-be-SEE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) we-should-COME into (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) them/same (gen) and we-should-MURDER them/same (acc) and we-should-??? the (nom|acc) work (nom|acc|voc)
2Ezd:14:5 2Ezd_14:5_1 2Ezd_14:5_2 2Ezd_14:5_3 2Ezd_14:5_4 2Ezd_14:5_5 2Ezd_14:5_6 2Ezd_14:5_7 2Ezd_14:5_8 2Ezd_14:5_9 2Ezd_14:5_10 2Ezd_14:5_11 2Ezd_14:5_12 2Ezd_14:5_13 2Ezd_14:5_14 2Ezd_14:5_15 2Ezd_14:5_16 2Ezd_14:5_17 2Ezd_14:5_18 2Ezd_14:5_19 2Ezd_14:5_20 2Ezd_14:5_21 2Ezd_14:5_22 2Ezd_14:5_23
2Ezd:14:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:6 καὶ ἐγένετο ὡς ἤλθοσαν οἱ Ιουδαῖοι οἱ οἰκοῦντες ἐχόμενα αὐτῶν καὶ εἴποσαν ἡμῖν Ἀναβαίνουσιν ἐκ πάντων τῶν τόπων ἐφ’ ἡμᾶς,
2Ezd:14:6 And it came to pass, when the Jews who lived near them came, that they said to us, They are coming up against us from every quarter. (Nehemiah 4:12 Brenton)
2Ezd:14:6 I oto, gdy Żydzi mieszkający w sąsiedztwie wrogów przyszli i z wszystkich miejscowości, które do nas wracają, nam częstokroć o tym donosili, (Ne 4:6 BT_4)
2Ezd:14:6 καὶ ἐγένετο ὡς ἤλθοσαν οἱ Ιουδαῖοι οἱ οἰκοῦντες ἐχόμενα αὐτῶν καὶ εἴποσαν ἡμῖν Ἀναβαίνουσιν ἐκ πάντων τῶν τόπων ἐφ’ ἡμᾶς,
2Ezd:14:6 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:14:6 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By przychodzić Żydowski By mieszkać By mieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ja By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miejsce Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja
2Ezd:14:6 kai\ e)ge/neto O(s E)/lTosan oi( *ioudai=oi oi( oi)kou=ntes e)CHo/mena au)tO=n kai\ ei)/posan E(mi=n *)anabai/nousin e)k pa/ntOn tO=n to/pOn e)f’ E(ma=s,
2Ezd:14:6 kai egeneto hOs ElTosan hoi iudaioi hoi oikuntes eCHomena autOn kai eiposan hEmin anabainusin ek pantOn tOn topOn ef’ hEmas,
2Ezd:14:6 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_NPM V2_PAPNPM V1_PMPAPN RD_GPM C VBI_AAI3P RP_DP V1_PAI3P P A3_GPM RA_GPM N2_GPM P RP_AP
2Ezd:14:6 and also, even, namely to become become, happen as/like to come the Jewish the to dwell to have he/she/it/same and also, even, namely to say/tell I to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels every all, each, every, the whole of the place upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I
2Ezd:14:6 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like they-COME-ed the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) the (nom) while DWELL-ing (nom|voc) while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) them/same (gen) and they-SAY/TELL-ed us (dat) they-are-ASCEND-ing, while ASCEND-ing (dat) out of (+gen) all (gen) the (gen) places (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc)
2Ezd:14:6 2Ezd_14:6_1 2Ezd_14:6_2 2Ezd_14:6_3 2Ezd_14:6_4 2Ezd_14:6_5 2Ezd_14:6_6 2Ezd_14:6_7 2Ezd_14:6_8 2Ezd_14:6_9 2Ezd_14:6_10 2Ezd_14:6_11 2Ezd_14:6_12 2Ezd_14:6_13 2Ezd_14:6_14 2Ezd_14:6_15 2Ezd_14:6_16 2Ezd_14:6_17 2Ezd_14:6_18 2Ezd_14:6_19 2Ezd_14:6_20
2Ezd:14:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:7 καὶ ἔστησα εἰς τὰ κατώτατα τοῦ τόπου κατόπισθεν τοῦ τείχους ἐν τοῖς σκεπεινοῖς καὶ ἔστησα τὸν λαὸν κατὰ δήμους μετὰ ῥομφαιῶν αὐτῶν, λόγχας αὐτῶν καὶ τόξα αὐτῶν.
2Ezd:14:7 So I set men in the lowest part of the place behind the wall in the lurking-places, I even set the people according to their families, with their swords, their spears, and their bows. (Nehemiah 4:13 Brenton)
2Ezd:14:7 wtedy w punktach zagrożonych wyznaczyłem poza murem szereg kryjówek i umieściłem tam lud według rodów z mieczami, włóczniami i łukami. (Ne 4:7 BT_4)
2Ezd:14:7 καὶ ἔστησα εἰς τὰ κατώτατα τοῦ τόπου κατόπισθεν τοῦ τείχους ἐν τοῖς σκεπεινοῖς καὶ ἔστησα τὸν λαὸν κατὰ δήμους μετὰ ῥομφαιῶν αὐτῶν, λόγχας αὐτῶν καὶ τόξα αὐτῶν.
2Ezd:14:7 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κατώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. Adj. of κάτω) ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἐν ὁ ἡ τό   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ μετά ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό λόγχη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί τόξον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:14:7 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Do (+przyspieszenie) Najbardziej głęboki Miejsce Ściana W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By powodować stać Ludzie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Szpada On/ona/to/to samo Włócznia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) On/ona/to/to samo
2Ezd:14:7 kai\ e)/stEsa ei)s ta\ katO/tata tou= to/pou kato/pisTen tou= tei/CHous e)n toi=s skepeinoi=s kai\ e)/stEsa to\n lao\n kata\ dE/mous meta\ r(omfaiO=n au)tO=n, lo/gCHas au)tO=n kai\ to/Xa au)tO=n.
2Ezd:14:7 kai estEsa eis ta katOtata tu topu katopisTen tu teiCHus en tois skepeinois kai estEsa ton laon kata dEmus meta romfaiOn autOn, lonCHas autOn kai toXa autOn.
2Ezd:14:7 C VAI_AAI1S P RA_APN A1_APNS RA_GSM N2_GSM P RA_GSN N3E_GSN P RA_DPM N2_DPM C VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM P N2_APM P N1A_GPF RD_GPM N1_APF RD_GPM C N2N_APN RD_GPM
2Ezd:14:7 and also, even, namely to cause to stand into (+acc) the deepest the place ć the wall in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to cause to stand the people down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sword he/she/it/same spear he/she/it/same and also, even, namely Bow (also rainbow) he/she/it/same
2Ezd:14:7 and I-CAUSE-ed-TO-STand into (+acc) the (nom|acc) deepest ([Adj] nom|acc|voc) the (gen) place (gen)   the (gen) wall (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   and I-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) people (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) after (+acc), with (+gen) swords (gen) them/same (gen) spears (acc) them/same (gen) and Bows (nom|acc|voc) them/same (gen)
2Ezd:14:7 2Ezd_14:7_1 2Ezd_14:7_2 2Ezd_14:7_3 2Ezd_14:7_4 2Ezd_14:7_5 2Ezd_14:7_6 2Ezd_14:7_7 2Ezd_14:7_8 2Ezd_14:7_9 2Ezd_14:7_10 2Ezd_14:7_11 2Ezd_14:7_12 2Ezd_14:7_13 2Ezd_14:7_14 2Ezd_14:7_15 2Ezd_14:7_16 2Ezd_14:7_17 2Ezd_14:7_18 2Ezd_14:7_19 2Ezd_14:7_20 2Ezd_14:7_21 2Ezd_14:7_22 2Ezd_14:7_23 2Ezd_14:7_24 2Ezd_14:7_25 2Ezd_14:7_26 2Ezd_14:7_27
2Ezd:14:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:8 καὶ εἶδον καὶ ἀνέστην καὶ εἶπα πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ πρὸς τοὺς στρατηγοὺς καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· μνήσθητε τοῦ θεοῦ ἡμῶν τοῦ μεγάλου καὶ φοβεροῦ καὶ παρατάξασθε περὶ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, υἱῶν ὑμῶν καὶ θυγατέρων ὑμῶν, γυναικῶν ὑμῶν καὶ οἴκων ὑμῶν.
2Ezd:14:8 And I looked, and arose, and said to the nobles, and to the captains, and to the rest of the people, Be not afraid of them: remember our great and terrible God, and fight for your brethren, your sons, your daughters, your wives, and your houses. (Nehemiah 4:14 Brenton)
2Ezd:14:8 Gdy widziałem, że się boją, wstałem i rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludu: «Nie bójcie się ich! Na Pana wielkiego i strasznego pamiętajcie i walczcie za braci swoich, za synów swoich i córki, za żony swoje i domy!» (Ne 4:8 BT_4)
2Ezd:14:8 καὶ εἶδον καὶ ἀνέστην καὶ εἶπα πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ πρὸς τοὺς στρατηγοὺς καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ προσώπου αὐτῶν· μνήσθητε τοῦ θεοῦ ἡμῶν τοῦ μεγάλου καὶ φοβεροῦ καὶ παρατάξασθε περὶ τῶν ἀδελφῶν ὑμῶν, υἱῶν ὑμῶν καὶ θυγατέρων ὑμῶν, γυναικῶν ὑμῶν καὶ οἴκων ὑμῶν.
2Ezd:14:8 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἔν·τιμος -ον καί πρός ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) καί πρός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ μή φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί φοβερός -ά -όν καί παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) περί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
2Ezd:14:8 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) stategist I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pozostawanie Ludzie Nie By bać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By pamiętać/stawaj się uważającym z Bóg  Ja Wielki I też, nawet, mianowicie Przestraszanie (przerażanie) I też, nawet, mianowicie By mobilizować się Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Brat; siostra Ty Syn Ty I też, nawet, mianowicie Córka Ty Kobiety/żona Ty I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Ty
2Ezd:14:8 kai\ ei)=don kai\ a)ne/stEn kai\ ei)=pa pro\s tou\s e)nti/mous kai\ pro\s tou\s stratEgou\s kai\ pro\s tou\s kataloi/pous tou= laou= *mE\ fobETE=te a)po\ prosO/pou au)tO=n· mnE/sTEte tou= Teou= E(mO=n tou= mega/lou kai\ foberou= kai\ parata/XasTe peri\ tO=n a)delfO=n u(mO=n, ui(O=n u(mO=n kai\ Tugate/rOn u(mO=n, gunaikO=n u(mO=n kai\ oi)/kOn u(mO=n.
2Ezd:14:8 kai eidon kai anestEn kai eipa pros tus entimus kai pros tus stratEgus kai pros tus kataloipus tu lau mE fobETEte apo prosOpu autOn· mnEsTEte tu Teu hEmOn tu megalu kai foberu kai parataXasTe peri tOn adelfOn hymOn, hyiOn hymOn kai TygaterOn hymOn, gynaikOn hymOn kai oikOn hymOn.
2Ezd:14:8 C VBI_AAI1S C VHI_AAI1S C VAI_AAI1S P RA_APM A1B_APM C P RA_APM N2_APM C P RA_APM A1B_APM RA_GSM N2_GSM D VC_APS2P P N2N_GSN RD_GPM VS_APS2P RA_GSM N2_GSM RP_GP RA_GSM A1_GSM C A1A_GSM C VA_AMD2P P RA_GPM N2_GPM RP_GP N2_GPM RP_GP C N3_GPF RP_GP N3K_GPF RP_GP C N2_GPM RP_GP
2Ezd:14:8 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the upright respectable, equitable, honest, honorable and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the stategist and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the remaining the people not to fear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same to remember/become mindful of the god [see theology] I the great and also, even, namely frightening (terrifying) and also, even, namely to mobilize about (+acc,+gen) the brother; sister you son you and also, even, namely daughter you woman/wife you and also, even, namely house; to dwell you
2Ezd:14:8 and I-SEE-ed, they-SEE-ed and I-STand-ed-UP and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) upright ([Adj] acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) stategists (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) remaining ([Adj] acc) the (gen) people (gen) not be-you(pl)-FEAR-ed!, you(pl)-should-be-FEAR-ed away from (+gen) face (gen) them/same (gen) be-you(pl)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF!, you(pl)-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF the (gen) god (gen) us (gen) the (gen) great ([Adj] gen) and frightening ([Adj] gen) and be-you(pl)-MOBILIZE-ed! about (+acc,+gen) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) you(pl) (gen) sons (gen) you(pl) (gen) and daughters (gen) you(pl) (gen) women/wives (gen) you(pl) (gen) and houses (gen); while DWELL-ing (nom) you(pl) (gen)
2Ezd:14:8 2Ezd_14:8_1 2Ezd_14:8_2 2Ezd_14:8_3 2Ezd_14:8_4 2Ezd_14:8_5 2Ezd_14:8_6 2Ezd_14:8_7 2Ezd_14:8_8 2Ezd_14:8_9 2Ezd_14:8_10 2Ezd_14:8_11 2Ezd_14:8_12 2Ezd_14:8_13 2Ezd_14:8_14 2Ezd_14:8_15 2Ezd_14:8_16 2Ezd_14:8_17 2Ezd_14:8_18 2Ezd_14:8_19 2Ezd_14:8_20 2Ezd_14:8_21 2Ezd_14:8_22 2Ezd_14:8_23 2Ezd_14:8_24 2Ezd_14:8_25 2Ezd_14:8_26 2Ezd_14:8_27 2Ezd_14:8_28 2Ezd_14:8_29 2Ezd_14:8_30 2Ezd_14:8_31 2Ezd_14:8_32 2Ezd_14:8_33 2Ezd_14:8_34 2Ezd_14:8_35 2Ezd_14:8_36 2Ezd_14:8_37 2Ezd_14:8_38 2Ezd_14:8_39 2Ezd_14:8_40 2Ezd_14:8_41 2Ezd_14:8_42 2Ezd_14:8_43 2Ezd_14:8_44 2Ezd_14:8_45 2Ezd_14:8_46 2Ezd_14:8_47 2Ezd_14:8_48
2Ezd:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:9 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ὅτι ἐγνώσθη ἡμῖν καὶ διεσκέδασεν ὁ θεὸς τὴν βουλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπεστρέψαμεν πάντες ἡμεῖς εἰς τὸ τεῖχος, ἀνὴρ εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ.
2Ezd:14:9 And it came to pass, when our enemies heard that it was made known to us, and God had frustrated their counsel, that we all returned to the wall, every man to his work. (Nehemiah 4:15 Brenton)
2Ezd:14:9 Gdy więc nieprzyjaciele nasi usłyszeli, że nas powiadomiono i że Bóg udaremnił ich zamiar, cofnęli się, a my wszyscy wróciliśmy do muru, każdy do swego zadania. (Ne 4:9 BT_4)
2Ezd:14:9 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσαν οἱ ἐχθροὶ ἡμῶν ὅτι ἐγνώσθη ἡμῖν καὶ διεσκέδασεν θεὸς τὴν βουλὴν αὐτῶν, καὶ ἐπεστρέψαμεν πάντες ἡμεῖς εἰς τὸ τεῖχος, ἀνὴρ εἰς τὸ ἔργον αὐτοῦ.
2Ezd:14:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί   ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:14:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Wrogi Ja Ponieważ/tamto By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ja I też, nawet, mianowicie Bóg  Planu/zamiar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ja Do (+przyspieszenie) Ściana Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Praca On/ona/to/to samo
2Ezd:14:9 kai\ e)ge/neto E(ni/ka E)/kousan oi( e)CHTroi\ E(mO=n o(/ti e)gnO/sTE E(mi=n kai\ dieske/dasen o( Teo\s tE\n boulE\n au)tO=n, kai\ e)pestre/PSamen pa/ntes E(mei=s ei)s to\ tei=CHos, a)nE\r ei)s to\ e)/rgon au)tou=.
2Ezd:14:9 kai egeneto hEnika Ekusan hoi eCHTroi hEmOn hoti egnOsTE hEmin kai dieskedasen ho Teos tEn bulEn autOn, kai epestrePSamen pantes hEmeis eis to teiCHos, anEr eis to ergon autu.
2Ezd:14:9 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GP C VSI_API3S RP_DP C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VAI_AAI1P A3_NPM RP_NP P RA_ASN N3E_ASN N3_NSM P RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
2Ezd:14:9 and also, even, namely to become become, happen when to have come I have come. I have arrived.; to hear the hostile I because/that to know i.e. recognize. I and also, even, namely ć the god [see theology] the plan/intention he/she/it/same and also, even, namely to turn around every all, each, every, the whole of I into (+acc) the wall man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the work he/she/it/same
2Ezd:14:9 and he/she/it-was-BECOME-ed when while HAVE COME-ing (acc); they-HEAR-ed the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) us (gen) because/that he/she/it-was-KNOW-ed us (dat) and   the (nom) god (nom) the (acc) plan/intention (acc) them/same (gen) and we-TURN-ed-AROUND all (nom|voc) we (nom) into (+acc) the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) man, husband (nom) into (+acc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Ezd:14:9 2Ezd_14:9_1 2Ezd_14:9_2 2Ezd_14:9_3 2Ezd_14:9_4 2Ezd_14:9_5 2Ezd_14:9_6 2Ezd_14:9_7 2Ezd_14:9_8 2Ezd_14:9_9 2Ezd_14:9_10 2Ezd_14:9_11 2Ezd_14:9_12 2Ezd_14:9_13 2Ezd_14:9_14 2Ezd_14:9_15 2Ezd_14:9_16 2Ezd_14:9_17 2Ezd_14:9_18 2Ezd_14:9_19 2Ezd_14:9_20 2Ezd_14:9_21 2Ezd_14:9_22 2Ezd_14:9_23 2Ezd_14:9_24 2Ezd_14:9_25 2Ezd_14:9_26 2Ezd_14:9_27 2Ezd_14:9_28 2Ezd_14:9_29
2Ezd:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:10 καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἥμισυ τῶν ἐκτετιναγμένων ἐποίουν τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, καὶ λόγχαι καὶ θυρεοὶ καὶ τὰ τόξα καὶ οἱ θώρακες καὶ οἱ ἄρχοντες ὀπίσω παντὸς οἴκου Ιουδα
2Ezd:14:10 And it came to pass from that day that half of them that had been driven forth, wrought the work, and half of them kept guard; and there were spears, and shields, and bows, and breast-plates, and rulers behind the whole house of Juda, (Nehemiah 4:16 Brenton)
2Ezd:14:10 Odtąd tylko połowa moich ludzi zajęta była pracą, a druga połowa miała włócznie, tarcze, łuki i pancerze; a wodzowie stali za całym domem judzkim (Ne 4:10 BT_4)
2Ezd:14:10 καὶ ἐγένετο ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης ἥμισυ τῶν ἐκτετιναγμένων ἐποίουν τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν ἀντείχοντο, καὶ λόγχαι καὶ θυρεοὶ καὶ τὰ τόξα καὶ οἱ θώρακες καὶ οἱ ἄρχοντες ὀπίσω παντὸς οἴκου Ιουδα
2Ezd:14:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό ἀντ·έχω (αντ+εχ-, ανθ+εξ-, 2nd αντι+σχ-, -, -, -) καί λόγχη, -ης, ἡ καί θυρεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό τόξον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό θώραξ, -ακος, ὁ καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὀπίσω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
2Ezd:14:10 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Tamto Pół By wyrzucać By czynić/rób Praca I też, nawet, mianowicie Pół On/ona/to/to samo By opierać się dotrzymuj, wytrzymuj, niedźwiedź, trwaj, długo służ, trwaj, opieraj się, stój, pozostawaj I też, nawet, mianowicie Włócznia I też, nawet, mianowicie Kamień I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie Napierśnik [zobacz klatkę piersiową] I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Z tyłu w tył, z tyłu, potem Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom; by mieszkać Judasz/Juda
2Ezd:14:10 kai\ e)ge/neto a)po\ tE=s E(me/ras e)kei/nEs E(/misu tO=n e)ktetinagme/nOn e)poi/oun to\ e)/rgon, kai\ E(/misu au)tO=n a)ntei/CHonto, kai\ lo/gCHai kai\ Tureoi\ kai\ ta\ to/Xa kai\ oi( TO/rakes kai\ oi( a)/rCHontes o)pi/sO panto\s oi)/kou *iouda
2Ezd:14:10 kai egeneto apo tEs hEmeras ekeinEs hEmisy tOn ektetinagmenOn epoiun to ergon, kai hEmisy autOn anteiCHonto, kai lonCHai kai Tyreoi kai ta toXa kai hoi TOrakes kai hoi arCHontes opisO pantos oiku iuda
2Ezd:14:10 C VBI_AMI3S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF A3U_NSN RA_GPM VM_XMPGPM V2I_IAI3P RA_ASN N2N_ASN C A3U_ASN RD_GPM V1I_IMI3P C N1_NPF C N2_NPM C RA_NPN N2N_NPN C RA_NPM N3K_NPM C RA_NPM N3_NPM P A3_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:14:10 and also, even, namely to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day that half the to eject to do/make the work and also, even, namely half he/she/it/same to resist abide, hold out, bear, endure, wear, endure, withstand, stand, stay and also, even, namely spear and also, even, namely stone and also, even, namely the Bow (also rainbow) and also, even, namely the breastplate [see thorax] and also, even, namely the ruler; to begin behind back, behind, after every all, each, every, the whole of house; to dwell Judas/Judah
2Ezd:14:10 and he/she/it-was-BECOME-ed away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) that (gen) half (nom|acc|voc, voc) the (gen) having-been-EJECT-ed (gen) I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing the (nom|acc) work (nom|acc|voc) and half (nom|acc|voc, voc) them/same (gen) they-were-being-RESIST-ed and spears (nom|voc) and stones (nom|voc) and the (nom|acc) Bows (nom|acc|voc) and the (nom) breastplates (nom|voc) and the (nom) rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) behind every (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Judas/Judah (gen, voc)
2Ezd:14:10 2Ezd_14:10_1 2Ezd_14:10_2 2Ezd_14:10_3 2Ezd_14:10_4 2Ezd_14:10_5 2Ezd_14:10_6 2Ezd_14:10_7 2Ezd_14:10_8 2Ezd_14:10_9 2Ezd_14:10_10 2Ezd_14:10_11 2Ezd_14:10_12 2Ezd_14:10_13 2Ezd_14:10_14 2Ezd_14:10_15 2Ezd_14:10_16 2Ezd_14:10_17 2Ezd_14:10_18 2Ezd_14:10_19 2Ezd_14:10_20 2Ezd_14:10_21 2Ezd_14:10_22 2Ezd_14:10_23 2Ezd_14:10_24 2Ezd_14:10_25 2Ezd_14:10_26 2Ezd_14:10_27 2Ezd_14:10_28 2Ezd_14:10_29 2Ezd_14:10_30 2Ezd_14:10_31 2Ezd_14:10_32 2Ezd_14:10_33
2Ezd:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:11 τῶν οἰκοδομούντων ἐν τῷ τείχει. καὶ οἱ αἴροντες ἐν τοῖς ἀρτῆρσιν ἐν ὅπλοις· ἐν μιᾷ χειρὶ ἐποίει αὐτὸ τὸ ἔργον, καὶ μία ἐκράτει τὴν βολίδα.
2Ezd:14:11 even of them that were building the wall:--and those who carried the burdens were under arms: each with one hand wrought his work, and with the other held his dart. (Nehemiah 4:17 Brenton)
2Ezd:14:11 odbudowującym mur. Dźwigający ciężar również byli uzbrojeni: jedną ręką wykonywali pracę, a drugą trzymali oszczep. (Ne 4:11 BT_4)
2Ezd:14:11 τῶν οἰκοδομούντων ἐν τῷ τείχει. καὶ οἱ αἴροντες ἐν τοῖς ἀρτῆρσιν ἐν ὅπλοις· ἐν μιᾷ χειρὶ ἐποίει αὐτὸ τὸ ἔργον, καὶ μία ἐκράτει τὴν βολίδα.
2Ezd:14:11 ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ὁ ἡ τό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ἐν ὅπλον, -ου, τό ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό βολί[δ]ς, -ίδος, ἡ
2Ezd:14:11 By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Narzędzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Ręka By czynić/rób On/ona/to/to samo Praca I też, nawet, mianowicie Jeden By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Wyrzutowy (strzała, żądło)
2Ezd:14:11 tO=n oi)kodomou/ntOn e)n tO=| tei/CHei. kai\ oi( ai)/rontes e)n toi=s a)rtE=rsin e)n o(/plois· e)n mia=| CHeiri\ e)poi/ei au)to\ to\ e)/rgon, kai\ mi/a e)kra/tei tE\n boli/da.
2Ezd:14:11 tOn oikodomuntOn en tO teiCHei. kai hoi airontes en tois artErsin en hoplois· en mia CHeiri epoiei auto to ergon, kai mia ekratei tEn bolida.
2Ezd:14:11 RA_GPM V2_PAPGPM P RA_DSN N3E_DSN C RA_NPM V1_PAPNPM P RA_DPM N3_DPM P N2N_DPN P A1A_DSF N3_DSF V2I_IAI3S RD_ASN RA_ASN N2N_ASN C A1A_NPN N3E_DSN RA_ASF N3D_ASF
2Ezd:14:11 the to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wall and also, even, namely the to lift/pick up take up, tote, raise in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among implement in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one hand to do/make he/she/it/same the work and also, even, namely one to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the projectile (arrow, dart)
2Ezd:14:11 the (gen) let-them-be-BUILD/EDIFY-ing! (classical), while BUILD/EDIFY-ing (gen) in/among/by (+dat) the (dat) wall (dat) and the (nom) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   in/among/by (+dat) implements (dat) in/among/by (+dat) one (dat) hand (dat) he/she/it-was-DO/MAKE-ing it/same (nom|acc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) and one (nom) he/she/it-was-SEIZE/GRAB-ing-HOLD the (acc) projectile (acc)
2Ezd:14:11 2Ezd_14:11_1 2Ezd_14:11_2 2Ezd_14:11_3 2Ezd_14:11_4 2Ezd_14:11_5 2Ezd_14:11_6 2Ezd_14:11_7 2Ezd_14:11_8 2Ezd_14:11_9 2Ezd_14:11_10 2Ezd_14:11_11 2Ezd_14:11_12 2Ezd_14:11_13 2Ezd_14:11_14 2Ezd_14:11_15 2Ezd_14:11_16 2Ezd_14:11_17 2Ezd_14:11_18 2Ezd_14:11_19 2Ezd_14:11_20 2Ezd_14:11_21 2Ezd_14:11_22 2Ezd_14:11_23 2Ezd_14:11_24 2Ezd_14:11_25
2Ezd:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:12 καὶ οἱ οἰκοδόμοι ἀνὴρ ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐζωσμένος ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ᾠκοδομοῦσαν, καὶ ὁ σαλπίζων ἐν τῇ κερατίνῃ ἐχόμενα αὐτοῦ.
2Ezd:14:12 And the builders wrought each man having his sword girt upon his loins, and so they built: and the trumpeter with his trumpet next to him. (Nehemiah 4:18 Brenton)
2Ezd:14:12 A co do murarzy, to każdy, mając miecz swój przepasany u boku, budował. A trębacz stał obok mnie. (Ne 4:12 BT_4)
2Ezd:14:12 καὶ οἱ οἰκοδόμοι ἀνὴρ ῥομφαίαν αὐτοῦ ἐζωσμένος ἐπὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ καὶ ᾠκοδομοῦσαν, καὶ σαλπίζων ἐν τῇ κερατίνῃ ἐχόμενα αὐτοῦ.
2Ezd:14:12 καί ὁ ἡ τό οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) αὐτός αὐτή αὐτό ζώννυμι/ζωννύω (ζωννυ-, ζω·σ-, ζω·σ-, -, εζωσ-, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί ὁ ἡ τό σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:14:12 I też, nawet, mianowicie ???; by budować/buduj moralnie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Szpada On/ona/to/to samo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Polędwica On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie By grać na trąbce W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By mieć On/ona/to/to samo
2Ezd:14:12 kai\ oi( oi)kodo/moi a)nE\r r(omfai/an au)tou= e)DZOsme/nos e)pi\ tE\n o)sfu\n au)tou= kai\ O)|kodomou=san, kai\ o( salpi/DZOn e)n tE=| kerati/nE| e)CHo/mena au)tou=.
2Ezd:14:12 kai hoi oikodomoi anEr romfaian autu eDZOsmenos epi tEn osfyn autu kai Okodomusan, kai ho salpiDZOn en tE keratinE eCHomena autu.
2Ezd:14:12 C RA_NPM N2_NPM N3_NSM N1A_ASF RD_GSM VXI_XPPNSM P RA_ASF N3U_ASF RD_GSM C VAI_AAI3P C RA_NSM V1_PAPNSM P RA_DSF N1_DSF V1_PMPAPN RD_GSM
2Ezd:14:12 and also, even, namely the ???; to build/edify man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". sword he/she/it/same to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the loin he/she/it/same and also, even, namely to build/edify and also, even, namely the to trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć to have he/she/it/same
2Ezd:14:12 and the (nom) ???s (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BUILD/EDIFY-ing (opt) man, husband (nom) sword (acc) him/it/same (gen) having-been-???-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) loin (acc) him/it/same (gen) and they-were-BUILD/EDIFY-ing and the (nom) while TRUMPET-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Ezd:14:12 2Ezd_14:12_1 2Ezd_14:12_2 2Ezd_14:12_3 2Ezd_14:12_4 2Ezd_14:12_5 2Ezd_14:12_6 2Ezd_14:12_7 2Ezd_14:12_8 2Ezd_14:12_9 2Ezd_14:12_10 2Ezd_14:12_11 2Ezd_14:12_12 2Ezd_14:12_13 2Ezd_14:12_14 2Ezd_14:12_15 2Ezd_14:12_16 2Ezd_14:12_17 2Ezd_14:12_18 2Ezd_14:12_19 2Ezd_14:12_20 2Ezd_14:12_21
2Ezd:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:13 καὶ εἶπα πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ Τὸ ἔργον πλατὺ καὶ πολύ, καὶ ἡμεῖς σκορπιζόμεθα ἐπὶ τοῦ τείχους μακρὰν ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
2Ezd:14:13 And I said to the nobles, and to the rulers, and to the rest of the people, The work is great and abundant, and we are dispersed upon the wall, each at a great distance from his brother. (Nehemiah 4:19 Brenton)
2Ezd:14:13 I rzekłem do możnych, do zwierzchników i do reszty ludzi: «Praca jest różnorodna i rozległa, a myśmy rozdzieleni na murze, jeden z dala od drugiego. (Ne 4:13 BT_4)
2Ezd:14:13 καὶ εἶπα πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ πρὸς τοὺς ἄρχοντας καὶ πρὸς τοὺς καταλοίπους τοῦ λαοῦ Τὸ ἔργον πλατὺ καὶ πολύ, καὶ ἡμεῖς σκορπιζόμεθα ἐπὶ τοῦ τείχους μακρὰν ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ·
2Ezd:14:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἔν·τιμος -ον καί πρός ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί πρός ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σκορπίζω (σκορπιζ-, σκορπι(ε)·[σ]-, σκορπι·σ-, -, εσκορπισ-, σκορπισ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων μακράν; μακρός -ά -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀπό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:14:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pozostawanie Ludzie Praca Szeroko I też, nawet, mianowicie Dużo I też, nawet, mianowicie Ja By rozpraszać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Daleko; daleko [zobacz makro] Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo
2Ezd:14:13 kai\ ei)=pa pro\s tou\s e)nti/mous kai\ pro\s tou\s a)/rCHontas kai\ pro\s tou\s kataloi/pous tou= laou= *to\ e)/rgon platu\ kai\ polu/, kai\ E(mei=s skorpiDZo/meTa e)pi\ tou= tei/CHous makra\n a)nE\r a)po\ tou= a)delfou= au)tou=·
2Ezd:14:13 kai eipa pros tus entimus kai pros tus arCHontas kai pros tus kataloipus tu lau to ergon platy kai poly, kai hEmeis skorpiDZomeTa epi tu teiCHus makran anEr apo tu adelfu autu·
2Ezd:14:13 C VAI_AAI1S P RA_APM A1B_APM C P RA_APM N3_APM C P RA_APM A1B_APM RA_GSM N2_GSM RD_NSN N2N_NSN A3U_NSN C A3U_NSN C RP_NP V1_PMI1P P RA_GSN N3E_GSN D N3_NSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM
2Ezd:14:13 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the upright respectable, equitable, honest, honorable and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the ruler; to begin and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) the remaining the people the work wide and also, even, namely much and also, even, namely I to scatter upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall far; far [see macro] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the brother he/she/it/same
2Ezd:14:13 and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) upright ([Adj] acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) remaining ([Adj] acc) the (gen) people (gen) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) wide ([Adj] nom|acc|voc, voc) and much (nom|acc) and we (nom) we-are-being-SCATTER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) wall (gen) far; far ([Adj] acc) man, husband (nom) away from (+gen) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen)
2Ezd:14:13 2Ezd_14:13_1 2Ezd_14:13_2 2Ezd_14:13_3 2Ezd_14:13_4 2Ezd_14:13_5 2Ezd_14:13_6 2Ezd_14:13_7 2Ezd_14:13_8 2Ezd_14:13_9 2Ezd_14:13_10 2Ezd_14:13_11 2Ezd_14:13_12 2Ezd_14:13_13 2Ezd_14:13_14 2Ezd_14:13_15 2Ezd_14:13_16 2Ezd_14:13_17 2Ezd_14:13_18 2Ezd_14:13_19 2Ezd_14:13_20 2Ezd_14:13_21 2Ezd_14:13_22 2Ezd_14:13_23 2Ezd_14:13_24 2Ezd_14:13_25 2Ezd_14:13_26 2Ezd_14:13_27 2Ezd_14:13_28 2Ezd_14:13_29 2Ezd_14:13_30 2Ezd_14:13_31 2Ezd_14:13_32
2Ezd:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:14 ἐν τόπῳ, οὗ ἐὰν ἀκούσητε τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης, ἐκεῖ συναχθήσεσθε πρὸς ἡμᾶς, καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν πολεμήσει περὶ ἡμῶν.
2Ezd:14:14 In whatsoever place ye shall hear the sound of the cornet, thither gather yourselves together to us; and our God shall fight for us. (Nehemiah 4:20 Brenton)
2Ezd:14:14 Na miejscu, gdzie usłyszycie głos trąby, tam się przy nas zgromadźcie! Bóg nasz będzie za nas walczył». (Ne 4:14 BT_4)
2Ezd:14:14 ἐν τόπῳ, οὗ ἐὰν ἀκούσητε τὴν φωνὴν τῆς κερατίνης, ἐκεῖ συναχθήσεσθε πρὸς ἡμᾶς, καὶ θεὸς ἡμῶν πολεμήσει περὶ ἡμῶν.
2Ezd:14:14 ἐν τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἐάν (εἰ ἄν) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ἐκεῖ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) περί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:14:14 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By słyszeć Dźwięku/głos płacze Tam By zbierać się razem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja By walczyć z wojną Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Ja
2Ezd:14:14 e)n to/pO|, ou(= e)a\n a)kou/sEte tE\n fOnE\n tE=s kerati/nEs, e)kei= sunaCHTE/sesTe pro\s E(ma=s, kai\ o( Teo\s E(mO=n polemE/sei peri\ E(mO=n.
2Ezd:14:14 en topO, hu ean akusEte tEn fOnEn tEs keratinEs, ekei synaCHTEsesTe pros hEmas, kai ho Teos hEmOn polemEsei peri hEmOn.
2Ezd:14:14 P N2_DSM RR_GSM C VA_AAS2P RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1_GSF D VQ_FPI2P P RP_AP C RA_NSM N2_NSM RP_GP VF_FAI3S P RP_GP
2Ezd:14:14 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to hear the sound/voice cries the ć there to gather together toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely the god [see theology] I to fight war about (+acc,+gen) I
2Ezd:14:14 in/among/by (+dat) place (dat) where; who/whom/which (gen) if-ever you(pl)-should-HEAR the (acc) sound/voice (acc) the (gen)   there you(pl)-will-be-GATHER TOGETHER-ed toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) and the (nom) god (nom) us (gen) he/she/it-will-FIGHT, you(sg)-will-be-FIGHT-ed (classical) about (+acc,+gen) us (gen)
2Ezd:14:14 2Ezd_14:14_1 2Ezd_14:14_2 2Ezd_14:14_3 2Ezd_14:14_4 2Ezd_14:14_5 2Ezd_14:14_6 2Ezd_14:14_7 2Ezd_14:14_8 2Ezd_14:14_9 2Ezd_14:14_10 2Ezd_14:14_11 2Ezd_14:14_12 2Ezd_14:14_13 2Ezd_14:14_14 2Ezd_14:14_15 2Ezd_14:14_16 2Ezd_14:14_17 2Ezd_14:14_18 2Ezd_14:14_19 2Ezd_14:14_20
2Ezd:14:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:15 καὶ ἡμεῖς ποιοῦντες τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν κρατοῦντες τὰς λόγχας ἀπὸ ἀναβάσεως τοῦ ὄρθρου ἕως ἐξόδου τῶν ἄστρων.
2Ezd:14:15 So we continued labouring at the work: and half of them held the spears from the rising of the morning until the stars appeared. (Nehemiah 4:21 Brenton)
2Ezd:14:15 Tak to myśmy wykonywali pracę od ukazania się zorzy aż do wzejścia gwiazd, podczas gdy połowa trzymała włócznie. (Ne 4:15 BT_4)
2Ezd:14:15 καὶ ἡμεῖς ποιοῦντες τὸ ἔργον, καὶ ἥμισυ αὐτῶν κρατοῦντες τὰς λόγχας ἀπὸ ἀναβάσεως τοῦ ὄρθρου ἕως ἐξόδου τῶν ἄστρων.
2Ezd:14:15 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό λόγχη, -ης, ἡ ἀπό   ὁ ἡ τό ὄρθρος, -ου, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔξ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ)
2Ezd:14:15 I też, nawet, mianowicie Ja By czynić/rób Praca I też, nawet, mianowicie Pół On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Włócznia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Świtaj Aż; świtaj Eksodus Gwiezdny
2Ezd:14:15 kai\ E(mei=s poiou=ntes to\ e)/rgon, kai\ E(/misu au)tO=n kratou=ntes ta\s lo/gCHas a)po\ a)naba/seOs tou= o)/rTrou e(/Os e)Xo/dou tO=n a)/strOn.
2Ezd:14:15 kai hEmeis poiuntes to ergon, kai hEmisy autOn kratuntes tas lonCHas apo anabaseOs tu orTru heOs eXodu tOn astrOn.
2Ezd:14:15 C RP_NP V2_PAPNPM RA_ASN N2N_ASN C A3U_NSN RD_GPM V2_PAPNPM RA_APF N1_APF P N3I_GSF RA_GSM N2_GSM C N2_GSF RA_GPM N2N_GPN
2Ezd:14:15 and also, even, namely I to do/make the work and also, even, namely half he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the spear from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the dawn until; dawn exodus the star
2Ezd:14:15 and we (nom) while DO/MAKE-ing (nom|voc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) and half (nom|acc|voc, voc) them/same (gen) while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom|voc) the (acc) spears (acc) away from (+gen)   the (gen) dawn (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) exodus (gen) the (gen) stars (gen)
2Ezd:14:15 2Ezd_14:15_1 2Ezd_14:15_2 2Ezd_14:15_3 2Ezd_14:15_4 2Ezd_14:15_5 2Ezd_14:15_6 2Ezd_14:15_7 2Ezd_14:15_8 2Ezd_14:15_9 2Ezd_14:15_10 2Ezd_14:15_11 2Ezd_14:15_12 2Ezd_14:15_13 2Ezd_14:15_14 2Ezd_14:15_15 2Ezd_14:15_16 2Ezd_14:15_17 2Ezd_14:15_18 2Ezd_14:15_19
2Ezd:14:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:16 καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἶπα τῷ λαῷ Αὐλίσθητε ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ ἔστω ὑμῖν ἡ νὺξ προφυλακὴ καὶ ἡ ἡμέρα ἔργον.
2Ezd:14:16 And at that time I said to the people, Lodge ye every man with his servant in the midst of Jerusalem, and let the night be a watch-time to you, and the day a work-time. (Nehemiah 4:22 Brenton)
2Ezd:14:16 Równocześnie rozkazałem ludowi: «Niech każdy wraz ze sługą swoim przenocuje w obrębie Jerozolimy, aby nam byli przydatni nocą do straży a dniem do roboty». (Ne 4:16 BT_4)
2Ezd:14:16 καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ εἶπα τῷ λαῷ Αὐλίσθητε ἐν μέσῳ Ιερουσαλημ, καὶ ἔστω ὑμῖν νὺξ προφυλακὴ καὶ ἡμέρα ἔργον.
2Ezd:14:16 καί ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐλίζομαι (αυλιζ-, -, -, -, -, αυλισ·θ-) ἐν μέσος -η -ον Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ   καί ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἔργον, -ου, τό
2Ezd:14:16 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By mówić/opowiadaj Ludzie By spędzać {By wydawać} noc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Jerozolima [miasto z] I też, nawet, mianowicie By powodować stać; by być Ty Noc I też, nawet, mianowicie Dzień Praca
2Ezd:14:16 kai\ e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| ei)=pa tO=| laO=| *au)li/sTEte e)n me/sO| *ierousalEm, kai\ e)/stO u(mi=n E( nu\X profulakE\ kai\ E( E(me/ra e)/rgon.
2Ezd:14:16 kai en tO kairO ekeinO eipa tO laO aulisTEte en mesO ierusalEm, kai estO hymin hE nyX profylakE kai hE hEmera ergon.
2Ezd:14:16 C P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VAI_AAI1S RA_DSM N2_DSM VC_APD2P P A1_DSM N_GSF C V9_PAD3S RP_DP RA_NSF N3_NSF N1_NSF C RA_NSF N1A_NSF N2N_NSN
2Ezd:14:16 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to say/tell the people to spend the night in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle Jerusalem [city of] and also, even, namely to cause to stand; to be you the night ć and also, even, namely the day work
2Ezd:14:16 and in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) I-SAY/TELL-ed the (dat) people (dat) be-you(pl)-SPEND-ed-THE-NIGHT!, you(pl)-should-be-SPEND-ed-THE-NIGHT in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) Jerusalem (indecl) and I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(pl) (dat) the (nom) night (nom|voc)   and the (nom) day (nom|voc) work (nom|acc|voc)
2Ezd:14:16 2Ezd_14:16_1 2Ezd_14:16_2 2Ezd_14:16_3 2Ezd_14:16_4 2Ezd_14:16_5 2Ezd_14:16_6 2Ezd_14:16_7 2Ezd_14:16_8 2Ezd_14:16_9 2Ezd_14:16_10 2Ezd_14:16_11 2Ezd_14:16_12 2Ezd_14:16_13 2Ezd_14:16_14 2Ezd_14:16_15 2Ezd_14:16_16 2Ezd_14:16_17 2Ezd_14:16_18 2Ezd_14:16_19 2Ezd_14:16_20 2Ezd_14:16_21 2Ezd_14:16_22
2Ezd:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:14:17 καὶ ἤμην ἐγὼ καὶ οἱ ἄνδρες τῆς προφυλακῆς ὀπίσω μου, καὶ οὐκ ἦν ἐξ ἡμῶν ἐκδιδυσκόμενος ἀνὴρ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
2Ezd:14:17 And I was there, and the watchmen behind me, and there was not a man of us that put off his garments. (Nehemiah 4:23 Brenton)
2Ezd:14:17 I ani ja, ani bracia moi i słudzy, ani moja straż przyboczna - nie zdejmowaliśmy ubrań. Każdy odczuwał brak wody. (Ne 4:17 BT_4)
2Ezd:14:17 καὶ ἤμην ἐγὼ καὶ οἱ ἄνδρες τῆς προφυλακῆς ὀπίσω μου, καὶ οὐκ ἦν ἐξ ἡμῶν ἐκδιδυσκόμενος ἀνὴρ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ.
2Ezd:14:17 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   ὀπίσω ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:14:17 I też, nawet, mianowicie By być Ja I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z tyłu w tył, z tyłu, potem Ja I też, nawet, mianowicie Nie By być Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ubierająca część garderoby, płaszcz On/ona/to/to samo
2Ezd:14:17 kai\ E)/mEn e)gO\ kai\ oi( a)/ndres tE=s profulakE=s o)pi/sO mou, kai\ ou)k E)=n e)X E(mO=n e)kdidusko/menos a)nE\r ta\ i(ma/tia au)tou=.
2Ezd:14:17 kai EmEn egO kai hoi andres tEs profylakEs opisO mu, kai uk En eX hEmOn ekdidyskomenos anEr ta himatia autu.
2Ezd:14:17 C V9_IAI1S RP_NS C RA_NPM N3_NPM RA_GSF N1_GSF D RP_GS C D V9_IAI3S P RP_GP V1_PMPNSM N3_NSM RA_APN N2N_APN RD_GSM
2Ezd:14:17 and also, even, namely to be I and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć behind back, behind, after I and also, even, namely not to be out of (+gen) ἐξ before vowels I ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the clothing garment, cloak he/she/it/same
2Ezd:14:17 and I-was-being I (nom) and the (nom) men, husbands (nom|voc) the (gen)   behind me (gen) and not he/she/it-was out of (+gen) us (gen)   man, husband (nom) the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
2Ezd:14:17 2Ezd_14:17_1 2Ezd_14:17_2 2Ezd_14:17_3 2Ezd_14:17_4 2Ezd_14:17_5 2Ezd_14:17_6 2Ezd_14:17_7 2Ezd_14:17_8 2Ezd_14:17_9 2Ezd_14:17_10 2Ezd_14:17_11 2Ezd_14:17_12 2Ezd_14:17_13 2Ezd_14:17_14 2Ezd_14:17_15 2Ezd_14:17_16 2Ezd_14:17_17 2Ezd_14:17_18 2Ezd_14:17_19 2Ezd_14:17_20
2Ezd:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x