2Ezd:13:1 καὶ ἀνέστη Ελισουβ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πύλην τὴν προβατικήν· αὐτοὶ ἡγίασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ ἕως πύργου τῶν ἑκατὸν ἡγίασαν ἕως πύργου Ανανεηλ
2Ezd:13:1 Then Eliasub the high priest, and his brethren the priests, rose up, and built the sheep-gate; they sanctified it, and set up the doors of it; even to the tower of the hundred they sanctified it, to the tower of Anameel. (Nehemiah 3:1 Brenton)
2Ezd:13:1 Wtedy arcykapłan Eliaszib oraz bracia jego kapłani zabrali się do odbudowy Bramy Owczej, poświęcili ją i wstawili jej wrota; następnie odbudowali aż do wieży Seciny i poświęcili ją, i dalej - aż do wieży Chananeela. (Ne 3:1 BT_4)
2Ezd:13:1 Καὶ ἀνέστη Ελισουβ ἱερεὺς μέγας καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ οἱ ἱερεῖς καὶ ᾠκοδόμησαν τὴν πύλην τὴν προβατικήν· αὐτοὶ ἡγίασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ ἕως πύργου τῶν ἑκατὸν ἡγίασαν ἕως πύργου Ανανεηλ
2Ezd:13:1 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-)   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό προβατικός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) θύρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύργος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἑκατόν ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύργος, -ου, ὁ  
2Ezd:13:1 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Duchowny Wielki I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo Duchowny I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Brama Owcy (bramy rynek/ owcy) On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Drzwi brama On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wieża Sto By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Aż; świtaj Wieża
2Ezd:13:1 *kai\ a)ne/stE *elisoub o( i(ereu\s o( me/gas kai\ oi( a)delfoi\ au)tou= oi( i(erei=s kai\ O)|kodo/mEsan tE\n pu/lEn tE\n probatikE/n· au)toi\ E(gi/asan au)tE\n kai\ e)/stEsan Tu/ras au)tE=s kai\ e(/Os pu/rgou tO=n e(kato\n E(gi/asan e(/Os pu/rgou *ananeEl
2Ezd:13:1 kai anestE elisub ho hiereus ho megas kai hoi adelfoi autu hoi hiereis kai OkodomEsan tEn pylEn tEn probatikEn· autoi hEgiasan autEn kai estEsan Tyras autEs kai heOs pyrgu tOn hekaton hEgiasan heOs pyrgu ananeEl
2Ezd:13:1 C VHI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM RA_NSM A3_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM RA_NPM N3V_NPM C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1_ASF RD_NPM VAI_AAI3P RD_ASF C VHI_AAI3P N1A_APF RD_GSF C P N2_GSM RA_GPM M VAI_AAI3P P N2_GSM N_NSM
2Ezd:13:1 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect ć the priest the great and also, even, namely the brother he/she/it/same the priest and also, even, namely to build/edify the gate the of sheep (sheep gate/market) he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand door gate he/she/it/same and also, even, namely until; dawn tower the hundred to consecrate sanctify, hallow, become holy until; dawn tower ć
2Ezd:13:1 and he/she/it-STand-ed-UP   the (nom) priest (nom) the (nom) great ([Adj] nom) and the (nom) brothers (nom|voc) him/it/same (gen) the (nom) priests (acc, nom|voc) and they-BUILD/EDIFY-ed the (acc) gate (acc) the (acc) of sheep ([Adj] acc) they/same (nom) they-CONSECRATE-ed her/it/same (acc) and they-CAUSE-ed-TO-STand door (gen), doors (acc) her/it/same (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) tower (gen) the (gen) hundred they-CONSECRATE-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) tower (gen)  
2Ezd:13:1 2Ezd_13:1_1 2Ezd_13:1_2 2Ezd_13:1_3 2Ezd_13:1_4 2Ezd_13:1_5 2Ezd_13:1_6 2Ezd_13:1_7 2Ezd_13:1_8 2Ezd_13:1_9 2Ezd_13:1_10 2Ezd_13:1_11 2Ezd_13:1_12 2Ezd_13:1_13 2Ezd_13:1_14 2Ezd_13:1_15 2Ezd_13:1_16 2Ezd_13:1_17 2Ezd_13:1_18 2Ezd_13:1_19 2Ezd_13:1_20 2Ezd_13:1_21 2Ezd_13:1_22 2Ezd_13:1_23 2Ezd_13:1_24 2Ezd_13:1_25 2Ezd_13:1_26 2Ezd_13:1_27 2Ezd_13:1_28 2Ezd_13:1_29 2Ezd_13:1_30 2Ezd_13:1_31 2Ezd_13:1_32 2Ezd_13:1_33 2Ezd_13:1_34 2Ezd_13:1_35
2Ezd:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:2 καὶ ἐπὶ χεῖρας υἱῶν ἀνδρῶν Ιεριχω καὶ ἐπὶ χεῖρας υἱῶν Ζακχουρ υἱοῦ Αμαρι.
2Ezd:13:2 And they builded by the side of the men of Jericho, and by the side of the sons of Zacchur, the son of Amari. (Nehemiah 3:2 Brenton)
2Ezd:13:2 A obok budowali mężowie z Jerycha, obok budował Zakkur, syn Imriego. (Ne 3:2 BT_4)
2Ezd:13:2 καὶ ἐπὶ χεῖρας υἱῶν ἀνδρῶν Ιεριχω καὶ ἐπὶ χεῖρας υἱῶν Ζακχουρ υἱοῦ Αμαρι.
2Ezd:13:2 καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰεριχώ, ἡ καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:13:2 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Syn Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Jerycho I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka Syn Syn
2Ezd:13:2 kai\ e)pi\ CHei=ras ui(O=n a)ndrO=n *ieriCHO kai\ e)pi\ CHei=ras ui(O=n *DZakCHour ui(ou= *amari.
2Ezd:13:2 kai epi CHeiras hyiOn andrOn ieriCHO kai epi CHeiras hyiOn DZakCHur hyiu amari.
2Ezd:13:2 C P N3_APF N2_GPM N3_GPM N_GSM C P N3_APF N2_GPM N_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:13:2 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand son man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Jericho and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand son ć son ć
2Ezd:13:2 and upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (acc) sons (gen) men, husbands (gen) Jericho (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) hands (acc) sons (gen)   son (gen)  
2Ezd:13:2 2Ezd_13:2_1 2Ezd_13:2_2 2Ezd_13:2_3 2Ezd_13:2_4 2Ezd_13:2_5 2Ezd_13:2_6 2Ezd_13:2_7 2Ezd_13:2_8 2Ezd_13:2_9 2Ezd_13:2_10 2Ezd_13:2_11 2Ezd_13:2_12 2Ezd_13:2_13
2Ezd:13:2 x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:3 καὶ τὴν πύλην τὴν ἰχθυηρὰν ᾠκοδόμησαν υἱοὶ Ασανα· αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς.
2Ezd:13:3 And the sons of Asana built the fish-gate; they roofed it, and covered in its doors, and bolts, and bars. (Nehemiah 3:3 Brenton)
2Ezd:13:3 A Bramę Rybną odbudowali synowie Hassenai; oni wprawili jej belki i wstawili wrota, uchwyty jej i zasuwy. (Ne 3:3 BT_4)
2Ezd:13:3 καὶ τὴν πύλην τὴν ἰχθυηρὰν ᾠκοδόμησαν υἱοὶ Ασανα· αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς.
2Ezd:13:3 καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) θύρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:3 I też, nawet, mianowicie Brama By budować/buduj moralnie Syn On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Drzwi brama On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
2Ezd:13:3 kai\ tE\n pu/lEn tE\n i)CHTuEra\n O)|kodo/mEsan ui(oi\ *asana· au)toi\ e)ste/gasan au)tE\n kai\ e)/stEsan Tu/ras au)tE=s kai\ klei=Tra au)tE=s kai\ moCHlou\s au)tE=s.
2Ezd:13:3 kai tEn pylEn tEn iCHTyEran OkodomEsan hyioi asana· autoi estegasan autEn kai estEsan Tyras autEs kai kleiTra autEs kai moCHlus autEs.
2Ezd:13:3 C RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF VAI_AAI3P N2_NPM N_GSM RD_NPM VAI_AAI3P RD_ASF C VHI_AAI3P N1A_APF RD_GSF C N2N_APN RD_GSF C N2_APM RD_GSF
2Ezd:13:3 and also, even, namely the gate the ć to build/edify son ć he/she/it/same ć he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand door gate he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same
2Ezd:13:3 and the (acc) gate (acc) the (acc)   they-BUILD/EDIFY-ed sons (nom|voc)   they/same (nom)   her/it/same (acc) and they-CAUSE-ed-TO-STand door (gen), doors (acc) her/it/same (gen) and   her/it/same (gen) and   her/it/same (gen)
2Ezd:13:3 2Ezd_13:3_1 2Ezd_13:3_2 2Ezd_13:3_3 2Ezd_13:3_4 2Ezd_13:3_5 2Ezd_13:3_6 2Ezd_13:3_7 2Ezd_13:3_8 2Ezd_13:3_9 2Ezd_13:3_10 2Ezd_13:3_11 2Ezd_13:3_12 2Ezd_13:3_13 2Ezd_13:3_14 2Ezd_13:3_15 2Ezd_13:3_16 2Ezd_13:3_17 2Ezd_13:3_18 2Ezd_13:3_19 2Ezd_13:3_20 2Ezd_13:3_21
2Ezd:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:4 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν ἀπὸ Ραμωθ υἱὸς Ουρια υἱοῦ Ακως. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν Μοσολλαμ υἱὸς Βαραχιου υἱοῦ Μασεζεβηλ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν Σαδωκ υἱὸς Βαανα.
2Ezd:13:4 And next to them the order reached to Ramoth the son of Uria, the son of Accos, and next to them Mosollam son of Barachias the son of Mazebel took his place: and next to them Sadoc the son of Baana took his place. (Nehemiah 3:4 Brenton)
2Ezd:13:4 A obok naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa; i obok naprawiał Meszullam, syn Berekiasza, syna Meszezabela; i obok naprawiał Sadok, syn Baany. (Ne 3:4 BT_4)
2Ezd:13:4 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν ἀπὸ Ραμωθ υἱὸς Ουρια υἱοῦ Ακως. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν Μοσολλαμ υἱὸς Βαραχιου υἱοῦ Μασεζεβηλ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχεν Σαδωκ υἱὸς Βαανα.
2Ezd:13:4 καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ἀπό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Οὐρίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Βαραχίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) Σαδώκ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:13:4 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Uriasz Syn I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Syn Barachiasz Syn I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z Zadok Syn
2Ezd:13:4 kai\ e)pi\ CHei=ra au)tO=n kate/sCHen a)po\ *ramOT ui(o\s *ouria ui(ou= *akOs. kai\ e)pi\ CHei=ra au)tO=n kate/sCHen *mosollam ui(o\s *baraCHiou ui(ou= *maseDZebEl. kai\ e)pi\ CHei=ra au)tO=n kate/sCHen *sadOk ui(o\s *baana.
2Ezd:13:4 kai epi CHeira autOn katesCHen apo ramOT hyios uria hyiu akOs. kai epi CHeira autOn katesCHen mosollam hyios baraCHiu hyiu maseDZebEl. kai epi CHeira autOn katesCHen sadOk hyios baana.
2Ezd:13:4 C P N3_ASF RD_GPM VBI_AAI3S P N_GSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM C P N3_ASF RD_GPM VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM C P N3_ASF RD_GPM VBI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM
2Ezd:13:4 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć son Urias son ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of ć son Barachiah son ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of Zadok son ć
2Ezd:13:4 and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) them/same (gen) he/she/it-HOLD FAST-ed away from (+gen)   son (nom) Urias (voc) son (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) them/same (gen) he/she/it-HOLD FAST-ed   son (nom) Barachiah (gen) son (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) them/same (gen) he/she/it-HOLD FAST-ed Zadok (indecl) son (nom)  
2Ezd:13:4 2Ezd_13:4_1 2Ezd_13:4_2 2Ezd_13:4_3 2Ezd_13:4_4 2Ezd_13:4_5 2Ezd_13:4_6 2Ezd_13:4_7 2Ezd_13:4_8 2Ezd_13:4_9 2Ezd_13:4_10 2Ezd_13:4_11 2Ezd_13:4_12 2Ezd_13:4_13 2Ezd_13:4_14 2Ezd_13:4_15 2Ezd_13:4_16 2Ezd_13:4_17 2Ezd_13:4_18 2Ezd_13:4_19 2Ezd_13:4_20 2Ezd_13:4_21 2Ezd_13:4_22 2Ezd_13:4_23 2Ezd_13:4_24 2Ezd_13:4_25 2Ezd_13:4_26 2Ezd_13:4_27 2Ezd_13:4_28 2Ezd_13:4_29
2Ezd:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:5 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχοσαν οἱ Θεκωιν, καὶ αδωρηεμ οὐκ εἰσήνεγκαν τράχηλον αὐτῶν εἰς δουλείαν αὐτῶν.
2Ezd:13:5 And next to them the Thecoim took their place; but the Adorim applied not their neck to their service. (Nehemiah 3:5 Brenton)
2Ezd:13:5 A obok naprawiali Tekoici; lecz dostojnicy ich nie ugięli swego karku do pracy dla swego pana. (Ne 3:5 BT_4)
2Ezd:13:5 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν κατέσχοσαν οἱ Θεκωιν, καὶ αδωρηεμ οὐκ εἰσήνεγκαν τράχηλον αὐτῶν εἰς δουλείαν αὐτῶν.
2Ezd:13:5 καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κατ·έχω (κατ+εχ-, καθ+εξ-, 2nd κατα+σχ-, -, -, κατα+σχε·θ-) ὁ ἡ τό   καί   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) τράχηλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] δουλεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:5 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By trzymać się mocno {szybko} chwytaj, trzymaj się mocno {szybko}, powstrzymuj się, powstrzymuj, opanowuj, posiadaj, zajmuj, zyskuj posiadanie z, bądź pana z I też, nawet, mianowicie Nie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Gardło On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Niewolnictwo On/ona/to/to samo
2Ezd:13:5 kai\ e)pi\ CHei=ra au)tO=n kate/sCHosan oi( *TekOin, kai\ adOrEem ou)k ei)sE/negkan tra/CHElon au)tO=n ei)s doulei/an au)tO=n.
2Ezd:13:5 kai epi CHeira autOn katesCHosan hoi TekOin, kai adOrEem uk eisEnenkan traCHElon autOn eis duleian autOn.
2Ezd:13:5 C P N3_ASF RD_GPM VBI_AAI3P RA_NPM N_NPM C N_NPM D VAI_AAI3P N2_ASM RD_GPM P N1A_ASF RD_GPM
2Ezd:13:5 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to hold fast seize, hold fast, hold back, restrain, bridle, possess, occupy, gain possession of, be master of the ć and also, even, namely ć not to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. throat he/she/it/same into (+acc) slavery he/she/it/same
2Ezd:13:5 and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) them/same (gen) they-HOLD FAST-ed the (nom)   and   not they-BRING IN-ed throat (acc) them/same (gen) into (+acc) slavery (acc) them/same (gen)
2Ezd:13:5 2Ezd_13:5_1 2Ezd_13:5_2 2Ezd_13:5_3 2Ezd_13:5_4 2Ezd_13:5_5 2Ezd_13:5_6 2Ezd_13:5_7 2Ezd_13:5_8 2Ezd_13:5_9 2Ezd_13:5_10 2Ezd_13:5_11 2Ezd_13:5_12 2Ezd_13:5_13 2Ezd_13:5_14 2Ezd_13:5_15 2Ezd_13:5_16
2Ezd:13:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:6 καὶ τὴν πύλην τοῦ Ισανα ἐκράτησαν Ιοιδα υἱὸς Φασεκ καὶ Μεσουλαμ υἱὸς Βασωδια· αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς.
2Ezd:13:6 And Joida the son of Phasec, and Mesulam son of Basodia, repaired the old gate; they covered it in, and set up its doors, and its bolts, and its bars. (Nehemiah 3:6 Brenton)
2Ezd:13:6 A Bramę Jeszańską naprawiali Jojada, syn Paseacha, i Meszullam, syn Besodiasza: oni wprawili belki jej i wstawili wrota jej, uchwyty i zasuwy. (Ne 3:6 BT_4)
2Ezd:13:6 καὶ τὴν πύλην τοῦ Ισανα ἐκράτησαν Ιοιδα υἱὸς Φασεκ καὶ Μεσουλαμ υἱὸς Βασωδια· αὐτοὶ ἐστέγασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς.
2Ezd:13:6 καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   αὐτός αὐτή αὐτό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) θύρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:6 I też, nawet, mianowicie Brama By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Drzwi brama On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
2Ezd:13:6 kai\ tE\n pu/lEn tou= *isana e)kra/tEsan *ioida ui(o\s *fasek kai\ *mesoulam ui(o\s *basOdia· au)toi\ e)ste/gasan au)tE\n kai\ e)/stEsan Tu/ras au)tE=s kai\ klei=Tra au)tE=s kai\ moCHlou\s au)tE=s.
2Ezd:13:6 kai tEn pylEn tu isana ekratEsan ioida hyios fasek kai mesulam hyios basOdia· autoi estegasan autEn kai estEsan Tyras autEs kai kleiTra autEs kai moCHlus autEs.
2Ezd:13:6 C RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM VAI_AAI3P N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM RD_NPM VAI_AAI3P RD_ASF C VHI_AAI3P N1A_APF RD_GSF C N2N_APN RD_GSF C N2_APM RD_GSF
2Ezd:13:6 and also, even, namely the gate the ć to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć and also, even, namely ć son ć he/she/it/same ć he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand door gate he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same
2Ezd:13:6 and the (acc) gate (acc) the (gen)   they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   and   son (nom)   they/same (nom)   her/it/same (acc) and they-CAUSE-ed-TO-STand door (gen), doors (acc) her/it/same (gen) and   her/it/same (gen) and   her/it/same (gen)
2Ezd:13:6 2Ezd_13:6_1 2Ezd_13:6_2 2Ezd_13:6_3 2Ezd_13:6_4 2Ezd_13:6_5 2Ezd_13:6_6 2Ezd_13:6_7 2Ezd_13:6_8 2Ezd_13:6_9 2Ezd_13:6_10 2Ezd_13:6_11 2Ezd_13:6_12 2Ezd_13:6_13 2Ezd_13:6_14 2Ezd_13:6_15 2Ezd_13:6_16 2Ezd_13:6_17 2Ezd_13:6_18 2Ezd_13:6_19 2Ezd_13:6_20 2Ezd_13:6_21 2Ezd_13:6_22 2Ezd_13:6_23 2Ezd_13:6_24 2Ezd_13:6_25 2Ezd_13:6_26
2Ezd:13:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:8 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ανανιας υἱὸς τοῦ Ρωκειμ, καὶ κατέλιπον Ιερουσαλημ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος.
2Ezd:13:8 And next to him Oziel the son of Arachias of the smiths, carried on the repairs: and next to them Ananias the son of one of the apothecaries repaired, and they finished Jerusalem to the broad wall. (Nehemiah 3:8 Brenton)
2Ezd:13:8 Obok naprawiał złotnik Uzzjel, syn Charhajasza, a obok niego naprawiał Chananiasz, jeden z handlarzy olejkami; potem pozostawiono mur Jerozolimy bez zmian aż do Muru Szerokiego. (Ne 3:8 BT_4)
2Ezd:13:8 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ανανιας υἱὸς τοῦ Ρωκειμ, καὶ κατέλιπον Ιερουσαλημ ἕως τοῦ τείχους τοῦ πλατέος.
2Ezd:13:8 καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως
2Ezd:13:8 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ananiasz Syn I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Jerozolima [miasto z] Aż; świtaj Ściana Szeroko
2Ezd:13:8 kai\ e)pi\ CHei=ra au)tO=n e)kra/tEsen *ananias ui(o\s tou= *rOkeim, kai\ kate/lipon *ierousalEm e(/Os tou= tei/CHous tou= plate/os.
2Ezd:13:8 kai epi CHeira autOn ekratEsen ananias hyios tu rOkeim, kai katelipon ierusalEm heOs tu teiCHus tu plateos.
2Ezd:13:8 C P N3_ASF RD_GPM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM C VBI_AAI3P N_ASF P RA_GSN N3E_GSN RA_GSN A3U_GSN
2Ezd:13:8 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain Ananias son the ć and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up Jerusalem [city of] until; dawn the wall the wide
2Ezd:13:8 and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) them/same (gen) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD Ananias (nom) son (nom) the (gen)   and I-LEAVE-ed-BEHIND, they-LEAVE-ed-BEHIND Jerusalem (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) wall (gen) the (gen) wide ([Adj] gen)
2Ezd:13:8 2Ezd_13:8_1 2Ezd_13:8_2 2Ezd_13:8_3 2Ezd_13:8_4 2Ezd_13:8_5 2Ezd_13:8_6 2Ezd_13:8_7 2Ezd_13:8_8 2Ezd_13:8_9 2Ezd_13:8_10 2Ezd_13:8_11 2Ezd_13:8_12 2Ezd_13:8_13 2Ezd_13:8_14 2Ezd_13:8_15 2Ezd_13:8_16 2Ezd_13:8_17
2Ezd:13:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:9 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ραφαια ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Ιερουσαλημ.
2Ezd:13:9 And next to them repaired Raphaea the son of Sur, the ruler of half the district round about Jerusalem. (Nehemiah 3:9 Brenton)
2Ezd:13:9 A obok naprawiał Refajasz, syn Chura, zwierzchnik nad połową okręgu jerozolimskiego. (Ne 3:9 BT_4)
2Ezd:13:9 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ραφαια ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Ιερουσαλημ.
2Ezd:13:9 καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά περί·χωρος -ον Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
2Ezd:13:9 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Władca; początek; by zaczynać się Pół Sąsiadowanie Jerozolima [miasto z]
2Ezd:13:9 kai\ e)pi\ CHei=ra au)tO=n e)kra/tEsen *rafaia a)/rCHOn E(mi/sous periCHO/rou *ierousalEm.
2Ezd:13:9 kai epi CHeira autOn ekratEsen rafaia arCHOn hEmisus periCHOru ierusalEm.
2Ezd:13:9 C P N3_ASF RD_GPM VAI_AAI3S N_NSM N3_NSM A3U_GSM N2_GSM N_GSF
2Ezd:13:9 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć ruler; beginning; to begin half neighboring Jerusalem [city of]
2Ezd:13:9 and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) them/same (gen) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) half (gen) neighboring ([Adj] gen) Jerusalem (indecl)
2Ezd:13:9 2Ezd_13:9_1 2Ezd_13:9_2 2Ezd_13:9_3 2Ezd_13:9_4 2Ezd_13:9_5 2Ezd_13:9_6 2Ezd_13:9_7 2Ezd_13:9_8 2Ezd_13:9_9 2Ezd_13:9_10
2Ezd:13:9 x x x x x x x x x x
2Ezd:13:10 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ιεδαια υἱὸς Ερωμαφ καὶ κατέναντι οἰκίας αὐτοῦ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Ατους υἱὸς Ασβανια.
2Ezd:13:10 And next to them repaired Jedaia the son of Eromaph, and that in front of his house: and next to him repaired Attuth son of Asabania. (Nehemiah 3:10 Brenton)
2Ezd:13:10 A obok naprawiał Jedajasz, syn Charumafa, naprzeciw swego domu; a obok naprawiał Chattusz, syn Chaszabnejasza. (Ne 3:10 BT_4)
2Ezd:13:10 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτῶν ἐκράτησεν Ιεδαια υἱὸς Ερωμαφ καὶ κατέναντι οἰκίας αὐτοῦ. καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Ατους υἱὸς Ασβανια.
2Ezd:13:10 καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί κατ·έν·αντι οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
2Ezd:13:10 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn
2Ezd:13:10 kai\ e)pi\ CHei=ra au)tO=n e)kra/tEsen *iedaia ui(o\s *erOmaf kai\ kate/nanti oi)ki/as au)tou=. kai\ e)pi\ CHei=ra au)tou= e)kra/tEsen *atous ui(o\s *asbania.
2Ezd:13:10 kai epi CHeira autOn ekratEsen iedaia hyios erOmaf kai katenanti oikias autu. kai epi CHeira autu ekratEsen atus hyios asbania.
2Ezd:13:10 C P N3_ASF RD_GPM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C P N1A_GSF RD_GSM C P N3_ASF RD_GSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM
2Ezd:13:10 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć and also, even, namely opposite/in the presence of (+gen) house he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć
2Ezd:13:10 and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) them/same (gen) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   and opposite/in the presence of (+gen) house (gen), houses (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)  
2Ezd:13:10 2Ezd_13:10_1 2Ezd_13:10_2 2Ezd_13:10_3 2Ezd_13:10_4 2Ezd_13:10_5 2Ezd_13:10_6 2Ezd_13:10_7 2Ezd_13:10_8 2Ezd_13:10_9 2Ezd_13:10_10 2Ezd_13:10_11 2Ezd_13:10_12 2Ezd_13:10_13 2Ezd_13:10_14 2Ezd_13:10_15 2Ezd_13:10_16 2Ezd_13:10_17 2Ezd_13:10_18 2Ezd_13:10_19 2Ezd_13:10_20
2Ezd:13:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:11 καὶ δεύτερος ἐκράτησεν Μελχιας υἱὸς Ηραμ καὶ Ασουβ υἱὸς Φααθμωαβ καὶ ἕως πύργου τῶν θαννουριμ.
2Ezd:13:11 And next to him repaired Melchias son of Heram, and Asub son of Phaat Moab, even to the tower of the furnaces. (Nehemiah 3:11 Brenton)
2Ezd:13:11 Następny odcinek naprawiali Malkisz, syn Charima, i Chaszszub, syn Pachat-Moaba, przy Wieży Piekarników. (Ne 3:11 BT_4)
2Ezd:13:11 καὶ δεύτερος ἐκράτησεν Μελχιας υἱὸς Ηραμ καὶ Ασουβ υἱὸς Φααθμωαβ καὶ ἕως πύργου τῶν θαννουριμ.
2Ezd:13:11 καί δεύτερος -α -ον κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύργος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
2Ezd:13:11 I też, nawet, mianowicie Drugi By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Wieża
2Ezd:13:11 kai\ deu/teros e)kra/tEsen *melCHias ui(o\s *Eram kai\ *asoub ui(o\s *faaTmOab kai\ e(/Os pu/rgou tO=n Tannourim.
2Ezd:13:11 kai deuteros ekratEsen melCHias hyios Eram kai asub hyios faaTmOab kai heOs pyrgu tOn Tannurim.
2Ezd:13:11 C A1A_NSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM C P N2_GSM RA_GPM N_GPM
2Ezd:13:11 and also, even, namely second to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć and also, even, namely ć son ć and also, even, namely until; dawn tower the ć
2Ezd:13:11 and second (nom) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   and   son (nom)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) tower (gen) the (gen)  
2Ezd:13:11 2Ezd_13:11_1 2Ezd_13:11_2 2Ezd_13:11_3 2Ezd_13:11_4 2Ezd_13:11_5 2Ezd_13:11_6 2Ezd_13:11_7 2Ezd_13:11_8 2Ezd_13:11_9 2Ezd_13:11_10 2Ezd_13:11_11 2Ezd_13:11_12 2Ezd_13:11_13 2Ezd_13:11_14 2Ezd_13:11_15
2Ezd:13:11 x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:12 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Σαλουμ υἱὸς Αλλωης ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Ιερουσαλημ, αὐτὸς καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ.
2Ezd:13:12 And next to him repaired Sallum the son of Alloes, the ruler of half the district round about Jerusalem, he and his daughters. (Nehemiah 3:12 Brenton)
2Ezd:13:12 A obok naprawiał Szallum, syn Hallochesza, zwierzchnik nad drugą połową okręgu jerozolimskiego, on wraz z córkami swymi. (Ne 3:12 BT_4)
2Ezd:13:12 καὶ ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Σαλουμ υἱὸς Αλλωης ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Ιερουσαλημ, αὐτὸς καὶ αἱ θυγατέρες αὐτοῦ.
2Ezd:13:12 καί ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά περί·χωρος -ον Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:12 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Władca; początek; by zaczynać się Pół Sąsiadowanie Jerozolima [miasto z] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo
2Ezd:13:12 kai\ e)pi\ CHei=ra au)tou= e)kra/tEsen *saloum ui(o\s *allOEs a)/rCHOn E(mi/sous periCHO/rou *ierousalEm, au)to\s kai\ ai( Tugate/res au)tou=.
2Ezd:13:12 kai epi CHeira autu ekratEsen salum hyios allOEs arCHOn hEmisus periCHOru ierusalEm, autos kai hai Tygateres autu.
2Ezd:13:12 C P N3_ASF RD_GSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM A3U_GSM N2_GSM N_GSF RD_NSM C RA_NPF N3_NPF RD_GSM
2Ezd:13:12 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć ruler; beginning; to begin half neighboring Jerusalem [city of] he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same
2Ezd:13:12 and upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) half (gen) neighboring ([Adj] gen) Jerusalem (indecl) he/it/same (nom) and the (nom) daughters (nom|voc) him/it/same (gen)
2Ezd:13:12 2Ezd_13:12_1 2Ezd_13:12_2 2Ezd_13:12_3 2Ezd_13:12_4 2Ezd_13:12_5 2Ezd_13:12_6 2Ezd_13:12_7 2Ezd_13:12_8 2Ezd_13:12_9 2Ezd_13:12_10 2Ezd_13:12_11 2Ezd_13:12_12 2Ezd_13:12_13 2Ezd_13:12_14 2Ezd_13:12_15 2Ezd_13:12_16 2Ezd_13:12_17
2Ezd:13:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:13 τὴν πύλην τῆς φάραγγος ἐκράτησαν Ανουν καὶ οἱ κατοικοῦντες Ζανω· αὐτοὶ ᾠκοδόμησαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς καὶ χιλίους πήχεις ἐν τῷ τείχει ἕως πύλης τῆς κοπρίας.
2Ezd:13:13 Anun and the inhabitants of Zano repaired the gate of the valley: they built it, and set up its doors, and its bolts, and its bars, and a thousand cubits of the wall as far as the dung-gate. (Nehemiah 3:13 Brenton)
2Ezd:13:13 Bramę nad Doliną naprawiali Chanun i mieszkańcy Zanoach: oni odbudowali ją i wstawili jej wrota, uchwyty i zasuwy - oraz tysiąc łokci muru aż do Bramy Śmietników. (Ne 3:13 BT_4)
2Ezd:13:13 τὴν πύλην τῆς φάραγγος ἐκράτησαν Ανουν καὶ οἱ κατοικοῦντες Ζανω· αὐτοὶ ᾠκοδόμησαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς καὶ χιλίους πήχεις ἐν τῷ τείχει ἕως πύλης τῆς κοπρίας.
2Ezd:13:13 ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἀν·ίημι (ath. αν+ι(ε)-, αν+η·σ-, αν+η·κ- or 2nd ath. αν+(ε)-, -, αν+ει-, αν+ε·θ-) καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   αὐτός αὐτή αὐτό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) θύρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί χίλιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἐν ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κοπρία, -ας ἡ
2Ezd:13:13 Brama ??? By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać By pozwalać iść z I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) On/ona/to/to samo By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Drzwi brama On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Tysiąc Łokieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana Aż; świtaj Brama Nawóź stertę
2Ezd:13:13 tE\n pu/lEn tE=s fa/raggos e)kra/tEsan *anoun kai\ oi( katoikou=ntes *DZanO· au)toi\ O)|kodo/mEsan au)tE\n kai\ e)/stEsan Tu/ras au)tE=s kai\ klei=Tra au)tE=s kai\ moCHlou\s au)tE=s kai\ CHili/ous pE/CHeis e)n tO=| tei/CHei e(/Os pu/lEs tE=s kopri/as.
2Ezd:13:13 tEn pylEn tEs farangos ekratEsan anun kai hoi katoikuntes DZanO· autoi OkodomEsan autEn kai estEsan Tyras autEs kai kleiTra autEs kai moCHlus autEs kai CHilius pECHeis en tO teiCHei heOs pylEs tEs koprias.
2Ezd:13:13 RA_ASF N1_ASF RA_GSF N3G_GSF VAI_AAI3P N_NSM C RA_NPM V2_PAPNPM N_GSM RD_NPM VAI_AAI3P RD_ASF C VHI_AAI3P N1A_APF RD_GSF C N2N_APN RD_GSF C N2_APM RD_GSF C A1A_APM A3U_APM P RA_DSN N3E_DSN P N1_GSF RA_GSF N1A_GSF
2Ezd:13:13 the gate the ??? to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain to let go of and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć he/she/it/same to build/edify he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand door gate he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely thousand cubit in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wall until; dawn gate the manure pile
2Ezd:13:13 the (acc) gate (acc) the (gen) ??? (gen) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD upon LET-ing-GO-OF (nom|acc|voc, voc) and the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc)   they/same (nom) they-BUILD/EDIFY-ed her/it/same (acc) and they-CAUSE-ed-TO-STand door (gen), doors (acc) her/it/same (gen) and   her/it/same (gen) and   her/it/same (gen) and thousand (acc) cubits (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wall (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) gate (gen) the (gen) manure pile (gen), manure piles (acc)
2Ezd:13:13 2Ezd_13:13_1 2Ezd_13:13_2 2Ezd_13:13_3 2Ezd_13:13_4 2Ezd_13:13_5 2Ezd_13:13_6 2Ezd_13:13_7 2Ezd_13:13_8 2Ezd_13:13_9 2Ezd_13:13_10 2Ezd_13:13_11 2Ezd_13:13_12 2Ezd_13:13_13 2Ezd_13:13_14 2Ezd_13:13_15 2Ezd_13:13_16 2Ezd_13:13_17 2Ezd_13:13_18 2Ezd_13:13_19 2Ezd_13:13_20 2Ezd_13:13_21 2Ezd_13:13_22 2Ezd_13:13_23 2Ezd_13:13_24 2Ezd_13:13_25 2Ezd_13:13_26 2Ezd_13:13_27 2Ezd_13:13_28 2Ezd_13:13_29 2Ezd_13:13_30 2Ezd_13:13_31 2Ezd_13:13_32 2Ezd_13:13_33
2Ezd:13:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:14 καὶ τὴν πύλην τῆς κοπρίας ἐκράτησεν Μελχια υἱὸς Ρηχαβ ἄρχων περιχώρου Βηθαχαρμ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἐσκέπασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς.
2Ezd:13:14 And Melchia the son of Rechab, the ruler of the district round about Beth-accharim, repaired the dung-gate, he and his sons; and they covered it, and set up its doors, and its bolts, and its bars. (Nehemiah 3:14 Brenton)
2Ezd:13:14 A Bramę Śmietników naprawiał Malkiasz, syn Rekaba, zwierzchnik okręgu Bet-Hakkerem: on odbudował ją i wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy. (Ne 3:14 BT_4)
2Ezd:13:14 καὶ τὴν πύλην τῆς κοπρίας ἐκράτησεν Μελχια υἱὸς Ρηχαβ ἄρχων περιχώρου Βηθαχαρμ, αὐτὸς καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἐσκέπασαν αὐτὴν καὶ ἔστησαν θύρας αὐτῆς καὶ κλεῖθρα αὐτῆς καὶ μοχλοὺς αὐτῆς.
2Ezd:13:14 καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό κοπρία, -ας ἡ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) περί·χωρος -ον   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) θύρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:14 I też, nawet, mianowicie Brama Nawóź stertę By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Władca; początek; by zaczynać się Sąsiadowanie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By chronić się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Drzwi brama On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
2Ezd:13:14 kai\ tE\n pu/lEn tE=s kopri/as e)kra/tEsen *melCHia ui(o\s *rECHab a)/rCHOn periCHO/rou *bETaCHarm, au)to\s kai\ oi( ui(oi\ au)tou=, kai\ e)ske/pasan au)tE\n kai\ e)/stEsan Tu/ras au)tE=s kai\ klei=Tra au)tE=s kai\ moCHlou\s au)tE=s.
2Ezd:13:14 kai tEn pylEn tEs koprias ekratEsen melCHia hyios rECHab arCHOn periCHOru bETaCHarm, autos kai hoi hyioi autu, kai eskepasan autEn kai estEsan Tyras autEs kai kleiTra autEs kai moCHlus autEs.
2Ezd:13:14 C RA_ASF N1_ASF RA_GSF N1A_GSF VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM N2_GSM N_GSM RD_NSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM C VAI_AAI3P RD_ASF C VHI_AAI3P N1A_APF RD_GSF C N2N_APN RD_GSF C N2_APM RD_GSF
2Ezd:13:14 and also, even, namely the gate the manure pile to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć ruler; beginning; to begin neighboring ć he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely to shelter he/she/it/same and also, even, namely to cause to stand door gate he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same
2Ezd:13:14 and the (acc) gate (acc) the (gen) manure pile (gen), manure piles (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) neighboring ([Adj] gen)   he/it/same (nom) and the (nom) sons (nom|voc) him/it/same (gen) and they-SHELTER-ed her/it/same (acc) and they-CAUSE-ed-TO-STand door (gen), doors (acc) her/it/same (gen) and   her/it/same (gen) and   her/it/same (gen)
2Ezd:13:14 2Ezd_13:14_1 2Ezd_13:14_2 2Ezd_13:14_3 2Ezd_13:14_4 2Ezd_13:14_5 2Ezd_13:14_6 2Ezd_13:14_7 2Ezd_13:14_8 2Ezd_13:14_9 2Ezd_13:14_10 2Ezd_13:14_11 2Ezd_13:14_12 2Ezd_13:14_13 2Ezd_13:14_14 2Ezd_13:14_15 2Ezd_13:14_16 2Ezd_13:14_17 2Ezd_13:14_18 2Ezd_13:14_19 2Ezd_13:14_20 2Ezd_13:14_21 2Ezd_13:14_22 2Ezd_13:14_23 2Ezd_13:14_24 2Ezd_13:14_25 2Ezd_13:14_26 2Ezd_13:14_27 2Ezd_13:14_28 2Ezd_13:14_29 2Ezd_13:14_30
2Ezd:13:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:15 καὶ τὸ τεῖχος κολυμβήθρας τῶν κωδίων τῇ κουρᾷ τοῦ βασιλέως καὶ ἕως τῶν κλιμάκων τῶν καταβαινουσῶν ἀπὸ πόλεως Δαυιδ.
2Ezd:13:15 But Solomon the son of Choleze repaired the gate of the fountain, the ruler of part of Maspha; he built it, and covered it, and set up its doors and its bars, and the wall of the pool of the skins by the meadow of the king, and as far as the steps that lead down from the city of David. (Nehemiah 3:15 Brenton)
2Ezd:13:15 A Bramę Źródlaną naprawiał Szallum, syn Kol-Chozego, zwierzchnik obwodu Mispa: on odbudował ją, pokrył dachem i wstawił jej wrota, uchwyty i zasuwy - oraz mur Stawu Wodociągowego przy ogrodzie królewskim aż do stopni schodzących z Miasta Dawidowego. (Ne 3:15 BT_4)
2Ezd:13:15 καὶ τὸ τεῖχος κολυμβήθρας τῶν κωδίων τῇ κουρᾷ τοῦ βασιλέως καὶ ἕως τῶν κλιμάκων τῶν καταβαινουσῶν ἀπὸ πόλεως Δαυιδ.
2Ezd:13:15 καί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων κολυμβήθρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό κλίμαξ, -ακος, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
2Ezd:13:15 I też, nawet, mianowicie Ściana Obszar gdzie da się pływać Król I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj ??? By schodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto David
2Ezd:13:15 kai\ to\ tei=CHos kolumbE/Tras tO=n kOdi/On tE=| koura=| tou= basile/Os kai\ e(/Os tO=n klima/kOn tO=n katabainousO=n a)po\ po/leOs *dauid.
2Ezd:13:15 kai to teiCHos kolymbETras tOn kOdiOn tE kura tu basileOs kai heOs tOn klimakOn tOn katabainusOn apo poleOs dauid.
2Ezd:13:15 C RA_ASN N3E_ASN N1A_GSF RA_GPN N2N_GPN RA_DSF N1A_DSF RA_GSM N3V_GSM C P RA_GPF N3K_GPF RA_GPF V1_PAPGPF P N3I_GSF N_GSM
2Ezd:13:15 and also, even, namely the wall swimming hole the ć the ć the king and also, even, namely until; dawn the ??? the to go down from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing city David
2Ezd:13:15 and the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) swimming hole (gen), swimming holes (acc) the (gen)   the (dat)   the (gen) king (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) ???s (gen) the (gen) while GO DOWN-ing (gen) away from (+gen) city (gen) David (indecl)
2Ezd:13:15 2Ezd_13:15_1 2Ezd_13:15_2 2Ezd_13:15_3 2Ezd_13:15_4 2Ezd_13:15_5 2Ezd_13:15_6 2Ezd_13:15_7 2Ezd_13:15_8 2Ezd_13:15_9 2Ezd_13:15_10 2Ezd_13:15_11 2Ezd_13:15_12 2Ezd_13:15_13 2Ezd_13:15_14 2Ezd_13:15_15 2Ezd_13:15_16 2Ezd_13:15_17 2Ezd_13:15_18 2Ezd_13:15_19
2Ezd:13:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:16 ὀπίσω αὐτοῦ ἐκράτησεν Νεεμιας υἱὸς Αζαβουχ ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Βηθσουρ ἕως κήπου τάφου Δαυιδ καὶ ἕως τῆς κολυμβήθρας τῆς γεγονυίας καὶ ἕως Βηθαγγαβαριμ.
2Ezd:13:16 After him repaired Neemias son of Azabuch, ruler of half the district round about Bethsur, as far as the garden of David's sepulchre, and as far as the artificial pool, and as far as the house of the mighty men. (Nehemiah 3:16 Brenton)
2Ezd:13:16 Za nim naprawiał Nehemiasz, syn Azbuka, zwierzchnik połowy Bet-Sur, aż naprzeciw grobów rodu Dawidowego, dalej aż do Stawu Sztucznego i aż do koszar. (Ne 3:16 BT_4)
2Ezd:13:16 ὀπίσω αὐτοῦ ἐκράτησεν Νεεμιας υἱὸς Αζαβουχ ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Βηθσουρ ἕως κήπου τάφου Δαυιδ καὶ ἕως τῆς κολυμβήθρας τῆς γεγονυίας καὶ ἕως Βηθαγγαβαριμ.
2Ezd:13:16 ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά περί·χωρος -ον   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κῆπος, -ου, ὁ τάφος, -ου, ὁ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό κολυμβήθρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
2Ezd:13:16 Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Władca; początek; by zaczynać się Pół Sąsiadowanie Aż; świtaj Ogród Poważny David I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Obszar gdzie da się pływać By stawać się stawaj się, zdarzaj się I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj
2Ezd:13:16 o)pi/sO au)tou= e)kra/tEsen *neemias ui(o\s *aDZabouCH a)/rCHOn E(mi/sous periCHO/rou *bETsour e(/Os kE/pou ta/fou *dauid kai\ e(/Os tE=s kolumbE/Tras tE=s gegonui/as kai\ e(/Os *bETaggabarim.
2Ezd:13:16 opisO autu ekratEsen neemias hyios aDZabuCH arCHOn hEmisus periCHOru bETsur heOs kEpu tafu dauid kai heOs tEs kolymbETras tEs gegonyias kai heOs bETangabarim.
2Ezd:13:16 P RD_GSM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM A3U_GSM N2_GSM N_GSM P N2_GSM N2_GSM N_GSM C P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF VX_XAPGSF C P N_GPM
2Ezd:13:16 behind back, behind, after he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć ruler; beginning; to begin half neighboring ć until; dawn garden grave David and also, even, namely until; dawn the swimming hole the to become become, happen and also, even, namely until; dawn ć
2Ezd:13:16 behind him/it/same (gen) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) half (gen) neighboring ([Adj] gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) garden (gen) grave (gen) David (indecl) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) swimming hole (gen), swimming holes (acc) the (gen) having BECOME-ed (acc, gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
2Ezd:13:16 2Ezd_13:16_1 2Ezd_13:16_2 2Ezd_13:16_3 2Ezd_13:16_4 2Ezd_13:16_5 2Ezd_13:16_6 2Ezd_13:16_7 2Ezd_13:16_8 2Ezd_13:16_9 2Ezd_13:16_10 2Ezd_13:16_11 2Ezd_13:16_12 2Ezd_13:16_13 2Ezd_13:16_14 2Ezd_13:16_15 2Ezd_13:16_16 2Ezd_13:16_17 2Ezd_13:16_18 2Ezd_13:16_19 2Ezd_13:16_20 2Ezd_13:16_21 2Ezd_13:16_22 2Ezd_13:16_23
2Ezd:13:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:17 ὀπίσω αὐτοῦ ἐκράτησαν οἱ Λευῖται, Ραουμ υἱὸς Βανι. ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Ασαβια ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Κειλα τῷ περιχώρῳ αὐτοῦ.
2Ezd:13:17 After him repaired the Levites, even Raum the son of Bani: next to him repaired Asabia, ruler of half the district round about Keila, in his district. (Nehemiah 3:17 Brenton)
2Ezd:13:17 Za nim naprawiali lewici: Rechum, syn Baniego; obok naprawiał Chaszabiasz, zwierzchnik połowy okręgu Keila, za swój okręg. (Ne 3:17 BT_4)
2Ezd:13:17 ὀπίσω αὐτοῦ ἐκράτησαν οἱ Λευῖται, Ραουμ υἱὸς Βανι. ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ ἐκράτησεν Ασαβια ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Κειλα τῷ περιχώρῳ αὐτοῦ.
2Ezd:13:17 ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό Λευίτης v.l. Λευΐτης, -ου, ὁ   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά περί·χωρος -ον   ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:17 Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Lewita Syn Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Władca; początek; by zaczynać się Pół Sąsiadowanie Sąsiadowanie On/ona/to/to samo
2Ezd:13:17 o)pi/sO au)tou= e)kra/tEsan oi( *leui=tai, *raoum ui(o\s *bani. e)pi\ CHei=ra au)tou= e)kra/tEsen *asabia a)/rCHOn E(mi/sous periCHO/rou *keila tO=| periCHO/rO| au)tou=.
2Ezd:13:17 opisO autu ekratEsan hoi leuitai, raum hyios bani. epi CHeira autu ekratEsen asabia arCHOn hEmisus periCHOru keila tO periCHOrO autu.
2Ezd:13:17 P RD_GSM VAI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM N_NSM N2_NSM N_GSM P N3_ASF RD_GSM VAI_AAI3S N_NSM N3_NSM A3U_GSM N2_GSM N_GSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM
2Ezd:13:17 behind back, behind, after he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the Levite ć son ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć ruler; beginning; to begin half neighboring ć the neighboring he/she/it/same
2Ezd:13:17 behind him/it/same (gen) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom) Levites (nom|voc)   son (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) him/it/same (gen) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) half (gen) neighboring ([Adj] gen)   the (dat) neighboring ([Adj] dat) him/it/same (gen)
2Ezd:13:17 2Ezd_13:17_1 2Ezd_13:17_2 2Ezd_13:17_3 2Ezd_13:17_4 2Ezd_13:17_5 2Ezd_13:17_6 2Ezd_13:17_7 2Ezd_13:17_8 2Ezd_13:17_9 2Ezd_13:17_10 2Ezd_13:17_11 2Ezd_13:17_12 2Ezd_13:17_13 2Ezd_13:17_14 2Ezd_13:17_15 2Ezd_13:17_16 2Ezd_13:17_17 2Ezd_13:17_18 2Ezd_13:17_19 2Ezd_13:17_20
2Ezd:13:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:18 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν ἀδελφοὶ αὐτῶν Βενι υἱὸς Ηναδαδ ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Κειλα.
2Ezd:13:18 And after him repaired his brethren, Benei son of Enadad, ruler of half the district round about Keila. (Nehemiah 3:18 Brenton)
2Ezd:13:18 Za nim naprawiali ich bracia: Binnuj, syn Chenadada, zwierzchnik drugiej połowy okręgu Keila. (Ne 3:18 BT_4)
2Ezd:13:18 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν ἀδελφοὶ αὐτῶν Βενι υἱὸς Ηναδαδ ἄρχων ἡμίσους περιχώρου Κειλα.
2Ezd:13:18 μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά περί·χωρος -ον  
2Ezd:13:18 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Brat On/ona/to/to samo Syn Władca; początek; by zaczynać się Pół Sąsiadowanie
2Ezd:13:18 met’ au)to\n e)kra/tEsan a)delfoi\ au)tO=n *beni ui(o\s *Enadad a)/rCHOn E(mi/sous periCHO/rou *keila.
2Ezd:13:18 met’ auton ekratEsan adelfoi autOn beni hyios Enadad arCHOn hEmisus periCHOru keila.
2Ezd:13:18 P RD_ASM VAI_AAI3P N2_NPM RD_GPM N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM A3U_GSM N2_GSM N_GSM
2Ezd:13:18 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain brother he/she/it/same ć son ć ruler; beginning; to begin half neighboring ć
2Ezd:13:18 after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD brothers (nom|voc) them/same (gen)   son (nom)   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) half (gen) neighboring ([Adj] gen)  
2Ezd:13:18 2Ezd_13:18_1 2Ezd_13:18_2 2Ezd_13:18_3 2Ezd_13:18_4 2Ezd_13:18_5 2Ezd_13:18_6 2Ezd_13:18_7 2Ezd_13:18_8 2Ezd_13:18_9 2Ezd_13:18_10 2Ezd_13:18_11 2Ezd_13:18_12
2Ezd:13:18 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:19 καὶ ἐκράτησεν ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ Αζουρ υἱὸς Ἰησοῦ ἄρχων τοῦ Μασφε, μέτρον δεύτερον πύργου ἀναβάσεως τῆς συναπτούσης τῆς γωνίας.
2Ezd:13:19 And next to him repaired Azur the son of Joshua, ruler of Masphai, another portion of the tower of ascent, where it meets the corner. (Nehemiah 3:19 Brenton)
2Ezd:13:19 I obok niego Ezer, syn Jozuego, zwierzchnik Mispa, naprawiał odcinek drugi: od miejsca naprzeciw wejścia do zbrojowni w kierunku Kąta. (Ne 3:19 BT_4)
2Ezd:13:19 καὶ ἐκράτησεν ἐπὶ χεῖρα αὐτοῦ Αζουρ υἱὸς Ἰησοῦ ἄρχων τοῦ Μασφε, μέτρον δεύτερον πύργου ἀναβάσεως τῆς συναπτούσης τῆς γωνίας.
2Ezd:13:19 καί κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἐπί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό   μέτρον, -ου, τό δεύτερος -α -ον πύργος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ
2Ezd:13:19 I też, nawet, mianowicie By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ręka On/ona/to/to samo Syn Jezus [Jozue albo Jezus] Władca; początek; by zaczynać się Miara Drugi Wieża Kąt
2Ezd:13:19 kai\ e)kra/tEsen e)pi\ CHei=ra au)tou= *aDZour ui(o\s *)iEsou= a)/rCHOn tou= *masfe, me/tron deu/teron pu/rgou a)naba/seOs tE=s sunaptou/sEs tE=s gOni/as.
2Ezd:13:19 kai ekratEsen epi CHeira autu aDZur hyios iEsu arCHOn tu masfe, metron deuteron pyrgu anabaseOs tEs synaptusEs tEs gOnias.
2Ezd:13:19 C VAI_AAI3S P N3_ASF RD_GSM N_NSM N2_NSM N_GSM N3_NSM RA_GSM N_GSM N2N_ASN A1A_ASM N2_GSM N3I_GSF RA_GSF V1_PAPGSF RA_GSF N1A_GSF
2Ezd:13:19 and also, even, namely to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing hand he/she/it/same ć son Jesus [Joshua or Jesus] ruler; beginning; to begin the ć measure second tower ć the ć the corner
2Ezd:13:19 and he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD upon/over (+acc,+gen,+dat) hand (acc) him/it/same (gen)   son (nom) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen)   measure (nom|acc|voc) second (acc, nom|acc|voc) tower (gen)   the (gen)   the (gen) corner (gen), quarters (acc)
2Ezd:13:19 2Ezd_13:19_1 2Ezd_13:19_2 2Ezd_13:19_3 2Ezd_13:19_4 2Ezd_13:19_5 2Ezd_13:19_6 2Ezd_13:19_7 2Ezd_13:19_8 2Ezd_13:19_9 2Ezd_13:19_10 2Ezd_13:19_11 2Ezd_13:19_12 2Ezd_13:19_13 2Ezd_13:19_14 2Ezd_13:19_15 2Ezd_13:19_16 2Ezd_13:19_17 2Ezd_13:19_18 2Ezd_13:19_19
2Ezd:13:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:20 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Βαρουχ υἱὸς Ζαβου μέτρον δεύτερον ἀπὸ τῆς γωνίας ἕως θύρας Βηθελισουβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου.
2Ezd:13:20 After him repaired Baruch the son of Zabu, a second portion, from the corner as far as the door of the house of Eliasub the high priest. (Nehemiah 3:20 Brenton)
2Ezd:13:20 Za nim naprawiał Baruch, syn Zabbaja, odcinek dalszy od owego Kąta aż do bramy domu arcykapłana Eliasziba. (Ne 3:20 BT_4)
2Ezd:13:20 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Βαρουχ υἱὸς Ζαβου μέτρον δεύτερον ἀπὸ τῆς γωνίας ἕως θύρας Βηθελισουβ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου.
2Ezd:13:20 μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   μέτρον, -ου, τό δεύτερος -α -ον ἀπό ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω θύρα, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
2Ezd:13:20 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Miara Drugi Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kąt Aż; świtaj Drzwi brama Duchowny Wielki
2Ezd:13:20 met’ au)to\n e)kra/tEsen *barouCH ui(o\s *DZabou me/tron deu/teron a)po\ tE=s gOni/as e(/Os Tu/ras *bETelisoub tou= i(ere/Os tou= mega/lou.
2Ezd:13:20 met’ auton ekratEsen baruCH hyios DZabu metron deuteron apo tEs gOnias heOs Tyras bETelisub tu hiereOs tu megalu.
2Ezd:13:20 P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2N_ASN A1A_ASN P RA_GSF N1A_GSF P N1A_GSF N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSM A1_GSM
2Ezd:13:20 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć measure second from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the corner until; dawn door gate ć the priest the great
2Ezd:13:20 after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   measure (nom|acc|voc) second (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) corner (gen), quarters (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) door (gen), doors (acc)   the (gen) priest (gen) the (gen) great ([Adj] gen)
2Ezd:13:20 2Ezd_13:20_1 2Ezd_13:20_2 2Ezd_13:20_3 2Ezd_13:20_4 2Ezd_13:20_5 2Ezd_13:20_6 2Ezd_13:20_7 2Ezd_13:20_8 2Ezd_13:20_9 2Ezd_13:20_10 2Ezd_13:20_11 2Ezd_13:20_12 2Ezd_13:20_13 2Ezd_13:20_14 2Ezd_13:20_15 2Ezd_13:20_16 2Ezd_13:20_17 2Ezd_13:20_18
2Ezd:13:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:21 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Μεραμωθ υἱὸς Ουρια υἱοῦ Ακως μέτρον δεύτερον ἀπὸ θύρας Βηθελισουβ ἕως ἐκλείψεως Βηθελισουβ.
2Ezd:13:21 After him repaired Meramoth the son of Uria the son of Accos, a second part from the door of the house of Eliasub, to the end of the house of Eliasub. (Nehemiah 3:21 Brenton)
2Ezd:13:21 Za nim naprawiał Meremot, syn Uriasza, syna Hakkosa, odcinek dalszy: od bramy domu Eliasziba aż do końca domu Eliasziba. (Ne 3:21 BT_4)
2Ezd:13:21 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Μεραμωθ υἱὸς Ουρια υἱοῦ Ακως μέτρον δεύτερον ἀπὸ θύρας Βηθελισουβ ἕως ἐκλείψεως Βηθελισουβ.
2Ezd:13:21 μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Οὐρίας, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   μέτρον, -ου, τό δεύτερος -α -ον ἀπό θύρα, -ας, ἡ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω    
2Ezd:13:21 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Uriasz Syn Miara Drugi Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Aż; świtaj
2Ezd:13:21 met’ au)to\n e)kra/tEsen *meramOT ui(o\s *ouria ui(ou= *akOs me/tron deu/teron a)po\ Tu/ras *bETelisoub e(/Os e)klei/PSeOs *bETelisoub.
2Ezd:13:21 met’ auton ekratEsen meramOT hyios uria hyiu akOs metron deuteron apo Tyras bETelisub heOs ekleiPSeOs bETelisub.
2Ezd:13:21 P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2N_ASN A1A_ASN P N1A_GSF N_GSM C N3I_GSF N_GSM
2Ezd:13:21 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son Urias son ć measure second from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing door gate ć until; dawn ć ć
2Ezd:13:21 after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom) Urias (voc) son (gen)   measure (nom|acc|voc) second (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) door (gen), doors (acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)    
2Ezd:13:21 2Ezd_13:21_1 2Ezd_13:21_2 2Ezd_13:21_3 2Ezd_13:21_4 2Ezd_13:21_5 2Ezd_13:21_6 2Ezd_13:21_7 2Ezd_13:21_8 2Ezd_13:21_9 2Ezd_13:21_10 2Ezd_13:21_11 2Ezd_13:21_12 2Ezd_13:21_13 2Ezd_13:21_14 2Ezd_13:21_15 2Ezd_13:21_16
2Ezd:13:21 x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:22 καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖς ἄνδρες Αχεχαρ.
2Ezd:13:22 And after him repaired the priests, the men of Ecchechar. (Nehemiah 3:22 Brenton)
2Ezd:13:22 Za nim naprawiali kapłani, mieszkańcy okolicy najbliższej. (Ne 3:22 BT_4)
2Ezd:13:22 καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖς ἄνδρες Αχεχαρ.
2Ezd:13:22 καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ  
2Ezd:13:22 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Duchowny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż".
2Ezd:13:22 kai\ met’ au)to\n e)kra/tEsan oi( i(erei=s a)/ndres *aCHeCHar.
2Ezd:13:22 kai met’ auton ekratEsan hoi hiereis andres aCHeCHar.
2Ezd:13:22 C P RD_ASM VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM N3_NPM N_GSM
2Ezd:13:22 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the priest man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć
2Ezd:13:22 and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom) priests (acc, nom|voc) men, husbands (nom|voc)  
2Ezd:13:22 2Ezd_13:22_1 2Ezd_13:22_2 2Ezd_13:22_3 2Ezd_13:22_4 2Ezd_13:22_5 2Ezd_13:22_6 2Ezd_13:22_7 2Ezd_13:22_8
2Ezd:13:22 x x x x x x x x
2Ezd:13:23 καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Βενιαμιν καὶ Ασουβ κατέναντι οἴκου αὐτῶν. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Αζαρια υἱὸς Μαασηα υἱοῦ Ανανια ἐχόμενα οἴκου αὐτοῦ.
2Ezd:13:23 And after him repaired Benjamin and Asub over against their house: and after him repaired Azarias son of Maasias the son of Ananias, the parts near to his house. (Nehemiah 3:23 Brenton)
2Ezd:13:23 Dalej naprawiali Beniamin i Chaszszub naprzeciw swego domu; dalej naprawiał Azariasz, syn Maasejasza, syna Ananiasza, obok swego domu. (Ne 3:23 BT_4)
2Ezd:13:23 καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Βενιαμιν καὶ Ασουβ κατέναντι οἴκου αὐτῶν. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Αζαρια υἱὸς Μαασηα υἱοῦ Ανανια ἐχόμενα οἴκου αὐτοῦ.
2Ezd:13:23 καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) Βενιαμ(ε)ίν, ὁ καί   κατ·έν·αντι οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:23 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Beniamin I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Syn Ananiasz By mieć Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo
2Ezd:13:23 kai\ met’ au)to\n e)kra/tEsen *beniamin kai\ *asoub kate/nanti oi)/kou au)tO=n. met’ au)to\n e)kra/tEsen *aDZaria ui(o\s *maasEa ui(ou= *anania e)CHo/mena oi)/kou au)tou=.
2Ezd:13:23 kai met’ auton ekratEsen beniamin kai asub katenanti oiku autOn. met’ auton ekratEsen aDZaria hyios maasEa hyiu anania eCHomena oiku autu.
2Ezd:13:23 C P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM C N_NSM D N2_GSM RD_GPM P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2_GSM N_GSM V1_PMPAPN N2_GSM RD_GSM
2Ezd:13:23 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain Benjamin and also, even, namely ć opposite/in the presence of (+gen) house; to dwell he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć son Ananias to have house; to dwell he/she/it/same
2Ezd:13:23 and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD Benjamin (indecl) and   opposite/in the presence of (+gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! them/same (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   son (gen) Ananias (voc) while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen)
2Ezd:13:23 2Ezd_13:23_1 2Ezd_13:23_2 2Ezd_13:23_3 2Ezd_13:23_4 2Ezd_13:23_5 2Ezd_13:23_6 2Ezd_13:23_7 2Ezd_13:23_8 2Ezd_13:23_9 2Ezd_13:23_10 2Ezd_13:23_11 2Ezd_13:23_12 2Ezd_13:23_13 2Ezd_13:23_14 2Ezd_13:23_15 2Ezd_13:23_16 2Ezd_13:23_17 2Ezd_13:23_18 2Ezd_13:23_19 2Ezd_13:23_20 2Ezd_13:23_21
2Ezd:13:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:24 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Βανι υἱὸς Ηναδαδ μέτρον δεύτερον ἀπὸ Βηθαζαρια ἕως τῆς γωνίας καὶ ἕως τῆς καμπῆς
2Ezd:13:24 After him repaired Bani the son of Adad, another portion from the house of Azaria as far as the corner and to the turning, (Nehemiah 3:24 Brenton)
2Ezd:13:24 Dalej naprawiał Binnuj, syn Chenadada, odcinek dalszy: od domu Azariasza aż do Kąta i aż do Rogu. (Ne 3:24 BT_4)
2Ezd:13:24 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Βανι υἱὸς Ηναδαδ μέτρον δεύτερον ἀπὸ Βηθαζαρια ἕως τῆς γωνίας καὶ ἕως τῆς καμπῆς
2Ezd:13:24 μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   μέτρον, -ου, τό δεύτερος -α -ον ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό  
2Ezd:13:24 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Miara Drugi Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Kąt I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj
2Ezd:13:24 met’ au)to\n e)kra/tEsen *bani ui(o\s *Enadad me/tron deu/teron a)po\ *bETaDZaria e(/Os tE=s gOni/as kai\ e(/Os tE=s kampE=s
2Ezd:13:24 met’ auton ekratEsen bani hyios Enadad metron deuteron apo bETaDZaria heOs tEs gOnias kai heOs tEs kampEs
2Ezd:13:24 P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N2N_ASN A1A_ASN P N_GSM P RA_GSF N1A_GSF C P RA_GSF N1_GSF
2Ezd:13:24 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć measure second from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn the corner and also, even, namely until; dawn the ć
2Ezd:13:24 after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   measure (nom|acc|voc) second (acc, nom|acc|voc) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) corner (gen), quarters (acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen)  
2Ezd:13:24 2Ezd_13:24_1 2Ezd_13:24_2 2Ezd_13:24_3 2Ezd_13:24_4 2Ezd_13:24_5 2Ezd_13:24_6 2Ezd_13:24_7 2Ezd_13:24_8 2Ezd_13:24_9 2Ezd_13:24_10 2Ezd_13:24_11 2Ezd_13:24_12 2Ezd_13:24_13 2Ezd_13:24_14 2Ezd_13:24_15 2Ezd_13:24_16 2Ezd_13:24_17
2Ezd:13:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:25 Φαλαλ υἱοῦ Ευζαι ἐξ ἐναντίας τῆς γωνίας, καὶ ὁ πύργος ὁ ἐξέχων ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως ὁ ἀνώτερος ὁ τῆς αὐλῆς τῆς φυλακῆς. καὶ μετ’ αὐτὸν Φαδαια υἱὸς Φορος.
2Ezd:13:25 of Phalach the son of Uzai, opposite the corner, and where is also the tower that projects from the king's house, even the upper one of the prison-house: and after him repaired Phadaea the son of Phoros. (Nehemiah 3:25 Brenton)
2Ezd:13:25 Dalej naprawiał Palal, syn Uzaja, od miejsca naprzeciw Kąta i wieży wystającej z zamku królewskiego, tej górnej przy wartowni; dalej naprawiał Pedajasz, syn Parosza - (Ne 3:25 BT_4)
2Ezd:13:25 Φαλαλ υἱοῦ Ευζαι ἐξ ἐναντίας τῆς γωνίας, καὶ πύργος ἐξέχων ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ βασιλέως ἀνώτερος τῆς αὐλῆς τῆς φυλακῆς. καὶ μετ’ αὐτὸν Φαδαια υἱὸς Φορος.
2Ezd:13:25   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἀνώ·τερος -έρα -ον (Comp. of ἄνω) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό φυλακή, -ῆς, ἡ καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί φόρος, -ου, ὁ
2Ezd:13:25 Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Kąt I też, nawet, mianowicie Wieża Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać Król Wyżej Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Więzienie zabezpieczają się I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Syn Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają))
2Ezd:13:25 *falal ui(ou= *euDZai e)X e)nanti/as tE=s gOni/as, kai\ o( pu/rgos o( e)Xe/CHOn e)k tou= oi)/kou tou= basile/Os o( a)nO/teros o( tE=s au)lE=s tE=s fulakE=s. kai\ met’ au)to\n *fadaia ui(o\s *foros.
2Ezd:13:25 falal hyiu euDZai eX enantias tEs gOnias, kai ho pyrgos ho eXeCHOn ek tu oiku tu basileOs ho anOteros ho tEs aulEs tEs fylakEs. kai met’ auton fadaia hyios foros.
2Ezd:13:25 N_GSM N2_GSM N_GSM P A1A_GSF RA_GSF N1A_GSF C RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_NSM A1ACNSM RA_NSM RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF C P RD_ASM N_NSM N2_NSM N_GSM
2Ezd:13:25 ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the corner and also, even, namely the tower the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell the king the higher the the courtyard sheep-fold, palace, house the prison guard and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same ć son Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose))
2Ezd:13:25   son (gen)   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (gen) corner (gen), quarters (acc) and the (nom) tower (nom) the (nom)   out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) king (gen) the (nom) higher ([Adj] nom) the (nom) the (gen) courtyard (gen) the (gen) prison (gen) and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc)   son (nom) Tax (nom)
2Ezd:13:25 2Ezd_13:25_1 2Ezd_13:25_2 2Ezd_13:25_3 2Ezd_13:25_4 2Ezd_13:25_5 2Ezd_13:25_6 2Ezd_13:25_7 2Ezd_13:25_8 2Ezd_13:25_9 2Ezd_13:25_10 2Ezd_13:25_11 2Ezd_13:25_12 2Ezd_13:25_13 2Ezd_13:25_14 2Ezd_13:25_15 2Ezd_13:25_16 2Ezd_13:25_17 2Ezd_13:25_18 2Ezd_13:25_19 2Ezd_13:25_20 2Ezd_13:25_21 2Ezd_13:25_22 2Ezd_13:25_23 2Ezd_13:25_24 2Ezd_13:25_25 2Ezd_13:25_26 2Ezd_13:25_27 2Ezd_13:25_28 2Ezd_13:25_29 2Ezd_13:25_30
2Ezd:13:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:26 καὶ οἱ ναθινιμ ἦσαν οἰκοῦντες ἐν τῷ Ωφαλ ἕως κήπου πύλης τοῦ ὕδατος εἰς ἀνατολάς, καὶ ὁ πύργος ὁ ἐξέχων.
2Ezd:13:26 And the Nathinim dwelt in Ophal, as far as the garden of the water-gate eastward, and there is the projecting tower. (Nehemiah 3:26 Brenton)
2Ezd:13:26 podczas gdy niewolnicy świątyni zamieszkiwali Ofel - aż do miejsca naprzeciw Bramy Wodnej na wschodzie i wieży wystającej. (Ne 3:26 BT_4)
2Ezd:13:26 καὶ οἱ ναθινιμ ἦσαν οἰκοῦντες ἐν τῷ Ωφαλ ἕως κήπου πύλης τοῦ ὕδατος εἰς ἀνατολάς, καὶ πύργος ἐξέχων.
2Ezd:13:26 καί ὁ ἡ τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω κῆπος, -ου, ὁ πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό εἰς[1] ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό  
2Ezd:13:26 I też, nawet, mianowicie By być By mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Aż; świtaj Ogród Brama Woda Do (+przyspieszenie) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Wieża
2Ezd:13:26 kai\ oi( naTinim E)=san oi)kou=ntes e)n tO=| *Ofal e(/Os kE/pou pu/lEs tou= u(/datos ei)s a)natola/s, kai\ o( pu/rgos o( e)Xe/CHOn.
2Ezd:13:26 kai hoi naTinim Esan oikuntes en tO Ofal heOs kEpu pylEs tu hydatos eis anatolas, kai ho pyrgos ho eXeCHOn.
2Ezd:13:26 C RA_NPM N_NPM V9_IAI3P V2_PAPNPM P RA_DSM N_DSM P N2_GSM N1_GSF RA_GSN N3T_GSN P N1_APF C RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM
2Ezd:13:26 and also, even, namely the ć to be to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć until; dawn garden gate the water into (+acc) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely the tower the ć
2Ezd:13:26 and the (nom)   they-were while DWELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) garden (gen) gate (gen) the (gen) water (gen) into (+acc) risig of the east dawns (acc) and the (nom) tower (nom) the (nom)  
2Ezd:13:26 2Ezd_13:26_1 2Ezd_13:26_2 2Ezd_13:26_3 2Ezd_13:26_4 2Ezd_13:26_5 2Ezd_13:26_6 2Ezd_13:26_7 2Ezd_13:26_8 2Ezd_13:26_9 2Ezd_13:26_10 2Ezd_13:26_11 2Ezd_13:26_12 2Ezd_13:26_13 2Ezd_13:26_14 2Ezd_13:26_15 2Ezd_13:26_16 2Ezd_13:26_17 2Ezd_13:26_18 2Ezd_13:26_19 2Ezd_13:26_20
2Ezd:13:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:27 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ Θεκωιν μέτρον δεύτερον ἐξ ἐναντίας τοῦ πύργου τοῦ μεγάλου τοῦ ἐξέχοντος καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ Οφλα.
2Ezd:13:27 And after them the Thecoim repaired, another portion opposite the great projecting tower, even as far as the wall of Ophla. (Nehemiah 3:27 Brenton)
2Ezd:13:27 Za nim naprawiali Tekoici odcinek dalszy od miejsca naprzeciw wielkiej wieży wystającej aż do muru Ofelu. (Ne 3:27 BT_4)
2Ezd:13:27 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησαν οἱ Θεκωιν μέτρον δεύτερον ἐξ ἐναντίας τοῦ πύργου τοῦ μεγάλου τοῦ ἐξέχοντος καὶ ἕως τοῦ τείχους τοῦ Οφλα.
2Ezd:13:27 μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό   μέτρον, -ου, τό δεύτερος -α -ον ἐκ ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό πύργος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό  
2Ezd:13:27 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Miara Drugi Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Wieża Wielki I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ściana
2Ezd:13:27 met’ au)to\n e)kra/tEsan oi( *TekOin me/tron deu/teron e)X e)nanti/as tou= pu/rgou tou= mega/lou tou= e)Xe/CHontos kai\ e(/Os tou= tei/CHous tou= *ofla.
2Ezd:13:27 met’ auton ekratEsan hoi TekOin metron deuteron eX enantias tu pyrgu tu megalu tu eXeCHontos kai heOs tu teiCHus tu ofla.
2Ezd:13:27 P RD_ASM VAI_AAI3P RA_NPM N_NPM N2N_ASN A1A_ASN P A1A_GSF RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSM RA_GSM V1_PAPGSM C C RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N_GSM
2Ezd:13:27 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the ć measure second out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, the tower the great the ć and also, even, namely until; dawn the wall the ć
2Ezd:13:27 after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom)   measure (nom|acc|voc) second (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) the (gen) tower (gen) the (gen) great ([Adj] gen) the (gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) wall (gen) the (gen)  
2Ezd:13:27 2Ezd_13:27_1 2Ezd_13:27_2 2Ezd_13:27_3 2Ezd_13:27_4 2Ezd_13:27_5 2Ezd_13:27_6 2Ezd_13:27_7 2Ezd_13:27_8 2Ezd_13:27_9 2Ezd_13:27_10 2Ezd_13:27_11 2Ezd_13:27_12 2Ezd_13:27_13 2Ezd_13:27_14 2Ezd_13:27_15 2Ezd_13:27_16 2Ezd_13:27_17 2Ezd_13:27_18 2Ezd_13:27_19 2Ezd_13:27_20 2Ezd_13:27_21
2Ezd:13:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:28 ἀνώτερον πύλης τῶν ἵππων ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖς, ἀνὴρ ἐξ ἐναντίας οἴκου αὐτοῦ.
2Ezd:13:28 The priests repaired above the horse-gate, every man over against his own house. (Nehemiah 3:28 Brenton)
2Ezd:13:28 Powyżej Bramy Końskiej naprawiali kapłani: każdy naprzeciw swego domu. (Ne 3:28 BT_4)
2Ezd:13:28 ἀνώτερον πύλης τῶν ἵππων ἐκράτησαν οἱ ἱερεῖς, ἀνὴρ ἐξ ἐναντίας οἴκου αὐτοῦ.
2Ezd:13:28 ἀνώ·τερος -έρα -ον (Comp. of ἄνω) πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ ἐν·αντίος -α -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:28 Wyżej Brama Koń By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Duchowny Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo
2Ezd:13:28 a)nO/teron pu/lEs tO=n i(/ppOn e)kra/tEsan oi( i(erei=s, a)nE\r e)X e)nanti/as oi)/kou au)tou=.
2Ezd:13:28 anOteron pylEs tOn hippOn ekratEsan hoi hiereis, anEr eX enantias oiku autu.
2Ezd:13:28 P N1_GSF RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM N3_NSM P A1A_GSF N2_GSM RD_GSM
2Ezd:13:28 higher gate the horse to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the priest man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, house; to dwell he/she/it/same
2Ezd:13:28 higher ([Adj] acc, nom|acc|voc) gate (gen) the (gen) horses (gen) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom) priests (acc, nom|voc) man, husband (nom) out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen)
2Ezd:13:28 2Ezd_13:28_1 2Ezd_13:28_2 2Ezd_13:28_3 2Ezd_13:28_4 2Ezd_13:28_5 2Ezd_13:28_6 2Ezd_13:28_7 2Ezd_13:28_8 2Ezd_13:28_9 2Ezd_13:28_10 2Ezd_13:28_11 2Ezd_13:28_12
2Ezd:13:28 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:29 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Σαδδουκ υἱὸς Εμμηρ ἐξ ἐναντίας οἴκου αὐτοῦ. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Σαμαια υἱὸς Σεχενια φύλαξ τῆς πύλης τῆς ἀνατολῆς.
2Ezd:13:29 And after him Sadduc the son of Emmer repaired opposite his own house: and after him repaired Samaea son of Sechenia, guard of the east-gate. (Nehemiah 3:29 Brenton)
2Ezd:13:29 Dalej naprawiał Sadok, syn Immera, naprzeciw swego domu; i dalej naprawiał Szemajasz, syn Szekaniasza, stróż Bramy Wschodniej. (Ne 3:29 BT_4)
2Ezd:13:29 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Σαδδουκ υἱὸς Εμμηρ ἐξ ἐναντίας οἴκου αὐτοῦ. καὶ μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Σαμαια υἱὸς Σεχενια φύλαξ τῆς πύλης τῆς ἀνατολῆς.
2Ezd:13:29 μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   φύλαξ, -ακος, ὁ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἀνατολή, -ῆς, ἡ
2Ezd:13:29 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Zabezpieczaj się Brama Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh
2Ezd:13:29 met’ au)to\n e)kra/tEsen *saddouk ui(o\s *emmEr e)X e)nanti/as oi)/kou au)tou=. kai\ met’ au)to\n e)kra/tEsen *samaia ui(o\s *seCHenia fu/laX tE=s pu/lEs tE=s a)natolE=s.
2Ezd:13:29 met’ auton ekratEsen sadduk hyios emmEr eX enantias oiku autu. kai met’ auton ekratEsen samaia hyios seCHenia fylaX tEs pylEs tEs anatolEs.
2Ezd:13:29 P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P A1A_GSF N2_GSM RD_GSM C P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM N3K_NSM RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF
2Ezd:13:29 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć guard the gate the east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh
2Ezd:13:29 after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   guard (nom|voc) the (gen) gate (gen) the (gen) risig of the east dawn (gen)
2Ezd:13:29 2Ezd_13:29_1 2Ezd_13:29_2 2Ezd_13:29_3 2Ezd_13:29_4 2Ezd_13:29_5 2Ezd_13:29_6 2Ezd_13:29_7 2Ezd_13:29_8 2Ezd_13:29_9 2Ezd_13:29_10 2Ezd_13:29_11 2Ezd_13:29_12 2Ezd_13:29_13 2Ezd_13:29_14 2Ezd_13:29_15 2Ezd_13:29_16 2Ezd_13:29_17 2Ezd_13:29_18 2Ezd_13:29_19 2Ezd_13:29_20 2Ezd_13:29_21 2Ezd_13:29_22
2Ezd:13:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:30 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Ανανια υἱὸς Σελεμια καὶ Ανουμ υἱὸς Σελεφ ὁ ἕκτος μέτρον δεύτερον. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Μεσουλαμ υἱὸς Βαρχια ἐξ ἐναντίας γαζοφυλακίου αὐτοῦ.
2Ezd:13:30 After him repaired Anania son of Selemia, and Anom, the sixth son of Seleph, another portion: after him Mesulam the son of Barachia repaired over against his treasury. (Nehemiah 3:30 Brenton)
2Ezd:13:30 Za nim naprawiali Chananiasz, syn Szelemiasza, i Chanun, szósty syn Salafa, odcinek dalszy; za nim naprawiał Meszullam, syn Berekiasza, naprzeciw swej komnaty. (Ne 3:30 BT_4)
2Ezd:13:30 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Ανανια υἱὸς Σελεμια καὶ Ανουμ υἱὸς Σελεφ ἕκτος μέτρον δεύτερον. μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Μεσουλαμ υἱὸς Βαρχια ἐξ ἐναντίας γαζοφυλακίου αὐτοῦ.
2Ezd:13:30 μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) Ἁνανίας v.l. Ἀ-, -ου, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον μέτρον, -ου, τό δεύτερος -α -ον μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἐκ ἐν·αντίος -α -ον γαζο·φυλάκιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:13:30 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Ananiasz Syn I też, nawet, mianowicie Syn Szósty Miara Drugi Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Skarbnica On/ona/to/to samo
2Ezd:13:30 met’ au)to\n e)kra/tEsen *anania ui(o\s *selemia kai\ *anoum ui(o\s *selef o( e(/ktos me/tron deu/teron. met’ au)to\n e)kra/tEsen *mesoulam ui(o\s *barCHia e)X e)nanti/as gaDZofulaki/ou au)tou=.
2Ezd:13:30 met’ auton ekratEsen anania hyios selemia kai anum hyios selef ho hektos metron deuteron. met’ auton ekratEsen mesulam hyios barCHia eX enantias gaDZofylakiu autu.
2Ezd:13:30 P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM C N_NSM N2_NSM N_GSM RA_NSM A1_NSM N2N_ASN A1A_ASN P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM N_GSM P A1A_GSF N2N_GSN RD_GSM
2Ezd:13:30 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain Ananias son ć and also, even, namely ć son ć the sixth measure second after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son ć out of (+gen) ἐξ before vowels contrary opposite, adverse, against, treasury he/she/it/same
2Ezd:13:30 after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD Ananias (voc) son (nom)   and   son (nom)   the (nom) sixth (nom) measure (nom|acc|voc) second (acc, nom|acc|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom)   out of (+gen) contrary ([Adj] acc, gen) treasury (gen) him/it/same (gen)
2Ezd:13:30 2Ezd_13:30_1 2Ezd_13:30_2 2Ezd_13:30_3 2Ezd_13:30_4 2Ezd_13:30_5 2Ezd_13:30_6 2Ezd_13:30_7 2Ezd_13:30_8 2Ezd_13:30_9 2Ezd_13:30_10 2Ezd_13:30_11 2Ezd_13:30_12 2Ezd_13:30_13 2Ezd_13:30_14 2Ezd_13:30_15 2Ezd_13:30_16 2Ezd_13:30_17 2Ezd_13:30_18 2Ezd_13:30_19 2Ezd_13:30_20 2Ezd_13:30_21 2Ezd_13:30_22 2Ezd_13:30_23 2Ezd_13:30_24
2Ezd:13:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:31 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Μελχια υἱὸς τοῦ Σαραφι ἕως Βηθαναθινιμ καὶ οἱ ῥοποπῶλαι ἀπέναντι πύλης τοῦ Μαφεκαδ καὶ ἕως ἀναβάσεως τῆς καμπῆς.
2Ezd:13:31 After him repaired Melchia the son of Sarephi as far as the house of the Nathinim, and the chapmen over against the gate of Maphecad, and as far as the steps of the corner. (Nehemiah 3:31 Brenton)
2Ezd:13:31 Za nim naprawiał złotnik Malkiasz - aż do domu niewolników świątyni i handlarzy naprzeciw Bramy Rewii i aż do Tarasu Narożnego. (Ne 3:31 BT_4)
2Ezd:13:31 μετ’ αὐτὸν ἐκράτησεν Μελχια υἱὸς τοῦ Σαραφι ἕως Βηθαναθινιμ καὶ οἱ ῥοποπῶλαι ἀπέναντι πύλης τοῦ Μαφεκαδ καὶ ἕως ἀναβάσεως τῆς καμπῆς.
2Ezd:13:31 μετά αὐτός αὐτή αὐτό κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-)   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί ὁ ἡ τό   ἀπ·έν·αντι πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὁ ἡ τό  
2Ezd:13:31 Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Syn Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Brama I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj
2Ezd:13:31 met’ au)to\n e)kra/tEsen *melCHia ui(o\s tou= *sarafi e(/Os *bETanaTinim kai\ oi( r(opopO=lai a)pe/nanti pu/lEs tou= *mafekad kai\ e(/Os a)naba/seOs tE=s kampE=s.
2Ezd:13:31 met’ auton ekratEsen melCHia hyios tu sarafi heOs bETanaTinim kai hoi ropopOlai apenanti pylEs tu mafekad kai heOs anabaseOs tEs kampEs.
2Ezd:13:31 P RD_ASM VAI_AAI3S N_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM P N_GSM C RA_NPM N1M_NPM P N1_GSF RA_GSM N_GSM C P N3I_GSF RA_GSF N1_GSF
2Ezd:13:31 after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain ć son the ć until; dawn ć and also, even, namely the ć opposite/in the presence of (+gen) gate the ć and also, even, namely until; dawn ć the ć
2Ezd:13:31 after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) he/she/it-SEIZE/GRAB-ed-HOLD   son (nom) the (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and the (nom)   opposite/in the presence of (+gen) gate (gen) the (gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   the (gen)  
2Ezd:13:31 2Ezd_13:31_1 2Ezd_13:31_2 2Ezd_13:31_3 2Ezd_13:31_4 2Ezd_13:31_5 2Ezd_13:31_6 2Ezd_13:31_7 2Ezd_13:31_8 2Ezd_13:31_9 2Ezd_13:31_10 2Ezd_13:31_11 2Ezd_13:31_12 2Ezd_13:31_13 2Ezd_13:31_14 2Ezd_13:31_15 2Ezd_13:31_16 2Ezd_13:31_17 2Ezd_13:31_18 2Ezd_13:31_19 2Ezd_13:31_20 2Ezd_13:31_21
2Ezd:13:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:32 καὶ ἀνὰ μέσον ἀναβάσεως τῆς πύλης τῆς προβατικῆς ἐκράτησαν οἱ χαλκεῖς καὶ οἱ ῥοποπῶλαι.
2Ezd:13:32 And between that and the sheep-gate the smiths and chapmen repaired. (Nehemiah 3:32 Brenton)
2Ezd:13:32 Między Tarasem Narożnym a Bramą Owczą naprawiali złotnicy i handlarze. (Ne 3:32 BT_4)
2Ezd:13:32 καὶ ἀνὰ μέσον ἀναβάσεως τῆς πύλης τῆς προβατικῆς ἐκράτησαν οἱ χαλκεῖς καὶ οἱ ῥοποπῶλαι.
2Ezd:13:32 καί ἀνά μέσος -η -ον   ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό προβατικός -ή -όν κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ὁ ἡ τό χαλκεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό  
2Ezd:13:32 I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Brama Owcy (bramy rynek/ owcy) By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Kowal I też, nawet, mianowicie
2Ezd:13:32 kai\ a)na\ me/son a)naba/seOs tE=s pu/lEs tE=s probatikE=s e)kra/tEsan oi( CHalkei=s kai\ oi( r(opopO=lai.
2Ezd:13:32 kai ana meson anabaseOs tEs pylEs tEs probatikEs ekratEsan hoi CHalkeis kai hoi ropopOlai.
2Ezd:13:32 C P A1_ASM N3I_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSF VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM C RA_NPM N1M_NPM
2Ezd:13:32 and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ć the gate the of sheep (sheep gate/market) to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain the blacksmith and also, even, namely the ć
2Ezd:13:32 and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc)   the (gen) gate (gen) the (gen) of sheep ([Adj] gen) they-SEIZE/GRAB-ed-HOLD the (nom) blacksmiths (acc, nom|voc) and the (nom)  
2Ezd:13:32 2Ezd_13:32_1 2Ezd_13:32_2 2Ezd_13:32_3 2Ezd_13:32_4 2Ezd_13:32_5 2Ezd_13:32_6 2Ezd_13:32_7 2Ezd_13:32_8 2Ezd_13:32_9 2Ezd_13:32_10 2Ezd_13:32_11 2Ezd_13:32_12 2Ezd_13:32_13 2Ezd_13:32_14
2Ezd:13:32 x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:33 καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσεν Σαναβαλλατ ὅτι ἡμεῖς οἰκοδομοῦμεν τὸ τεῖχος, καὶ πονηρὸν ἦν αὐτῷ, καὶ ὠργίσθη ἐπὶ πολὺ καὶ ἐξεγέλα ἐπὶ τοῖς Ιουδαίοις.
2Ezd:13:33 Now it came to pass, when Sanaballat heard that we were building the wall, that it was grievous to him, and he was very angry, and railed against the Jews. (Nehemiah 4:1 Brenton)
2Ezd:13:33 I oto, gdy Sanballat usłyszał, że odbudowujemy mur, rozzłościł się i oburzył bardzo i lżył Żydów, (Ne 3:33 BT_4)
2Ezd:13:33 Καὶ ἐγένετο ἡνίκα ἤκουσεν Σαναβαλλατ ὅτι ἡμεῖς οἰκοδομοῦμεν τὸ τεῖχος, καὶ πονηρὸν ἦν αὐτῷ, καὶ ὠργίσθη ἐπὶ πολὺ καὶ ἐξεγέλα ἐπὶ τοῖς Ιουδαίοις.
2Ezd:13:33 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἡνίκα ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὅτι ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί πονηρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὀργίζω (οργιζ-, -, -, -, -, οργισ·θ-) ἐπί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί   ἐπί ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
2Ezd:13:33 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Kiedy By słyszeć Ponieważ/tamto Ja By budować/buduj moralnie Ściana I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By być On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By robić zły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dużo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żydowski
2Ezd:13:33 *kai\ e)ge/neto E(ni/ka E)/kousen *sanaballat o(/ti E(mei=s oi)kodomou=men to\ tei=CHos, kai\ ponEro\n E)=n au)tO=|, kai\ O)rgi/sTE e)pi\ polu\ kai\ e)Xege/la e)pi\ toi=s *ioudai/ois.
2Ezd:13:33 kai egeneto hEnika Ekusen sanaballat hoti hEmeis oikodomumen to teiCHos, kai ponEron En autO, kai OrgisTE epi poly kai eXegela epi tois iudaiois.
2Ezd:13:33 C VBI_AMI3S D VAI_AAI3S N_NSM C RP_NP V2_PAI1P RA_ASN N3E_ASN C A1A_NSN V9_IAI3S RD_DSM C VSI_API3S P A3U_ASN C V3I_IAI3S P RA_DPM N2_DPM
2Ezd:13:33 and also, even, namely to become become, happen when to hear ć because/that I to build/edify the wall and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to be he/she/it/same and also, even, namely to make angry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing much and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jewish
2Ezd:13:33 and he/she/it-was-BECOME-ed when he/she/it-HEAR-ed   because/that we (nom) we-are-BUILD/EDIFY-ing the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) and wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-was him/it/same (dat) and he/she/it-was-MAKE-ed-ANGRY upon/over (+acc,+gen,+dat) much (nom|acc) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) Jewish ([Adj] dat)
2Ezd:13:33 2Ezd_13:33_1 2Ezd_13:33_2 2Ezd_13:33_3 2Ezd_13:33_4 2Ezd_13:33_5 2Ezd_13:33_6 2Ezd_13:33_7 2Ezd_13:33_8 2Ezd_13:33_9 2Ezd_13:33_10 2Ezd_13:33_11 2Ezd_13:33_12 2Ezd_13:33_13 2Ezd_13:33_14 2Ezd_13:33_15 2Ezd_13:33_16 2Ezd_13:33_17 2Ezd_13:33_18 2Ezd_13:33_19 2Ezd_13:33_20 2Ezd_13:33_21 2Ezd_13:33_22 2Ezd_13:33_23
2Ezd:13:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:34 καὶ εἶπεν ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Αὕτη ἡ δύναμις Σομορων, ὅτι οἱ Ιουδαῖοι οὗτοι οἰκοδομοῦσιν τὴν ἑαυτῶν πόλιν;
2Ezd:13:34 And he said before his brethren (that is the army of the Samaritans) Is it true that these Jews are building their city? do they indeed offer sacrifices? will they prevail? and will they this day restore the stones, after they have been burnt and made a heap of rubbish? (Nehemiah 4:2 Brenton)
2Ezd:13:34 i rzekł w obecności braci swoich i wojska samarytańskiego: «Co ci niedołężni Żydzi wyrabiają! Czy to im ujdzie płazem? Czy skoro złożą ofiarę, to już dzieło skończone? Czy ze zwałów gruzu wskrzeszą kamienie - wszak one są spalone!» (Ne 3:34 BT_4)
2Ezd:13:34 καὶ εἶπεν ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν αὐτοῦ Αὕτη δύναμις Σομορων, ὅτι οἱ Ιουδαῖοι οὗτοι οἰκοδομοῦσιν τὴν ἑαυτῶν πόλιν;
2Ezd:13:34 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ   ὅτι ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ πόλις, -εως, ἡ
2Ezd:13:34 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj W obecności z (+informacja); ??? Brat; siostra On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Zdolność Ponieważ/tamto Żydowski To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie Samo /nasz /twój /siebie Miasto
2Ezd:13:34 kai\ ei)=pen e)nO/pion tO=n a)delfO=n au)tou= *au(/tE E( du/namis *somorOn, o(/ti oi( *ioudai=oi ou(=toi oi)kodomou=sin tE\n e(autO=n po/lin;
2Ezd:13:34 kai eipen enOpion tOn adelfOn autu hautE hE dynamis somorOn, hoti hoi iudaioi hutoi oikodomusin tEn heautOn polin;
2Ezd:13:34 C VBI_AAI3S P RA_GPM N2_GPM RD_GSM RD_NSF RA_NSF N3I_NSF N_GSF C RA_NPM N2_NPM RD_NPM V2_PAI3P RA_ASF RD_GPM N3I_ASF
2Ezd:13:34 and also, even, namely to say/tell in the presence of (+gen); ??? the brother; sister he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ability ć because/that the Jewish this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify the self /our-/your-/themselves city
2Ezd:13:34 and he/she/it-SAY/TELL-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) brothers (gen); sisters (gen) him/it/same (gen) this (nom) the (nom) ability (nom)   because/that the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) these (nom) they-are-BUILD/EDIFY-ing, while BUILD/EDIFY-ing (dat) the (acc) selves (gen) city (acc)
2Ezd:13:34 2Ezd_13:34_1 2Ezd_13:34_2 2Ezd_13:34_3 2Ezd_13:34_4 2Ezd_13:34_5 2Ezd_13:34_6 2Ezd_13:34_7 2Ezd_13:34_8 2Ezd_13:34_9 2Ezd_13:34_10 2Ezd_13:34_11 2Ezd_13:34_12 2Ezd_13:34_13 2Ezd_13:34_14 2Ezd_13:34_15 2Ezd_13:34_16 2Ezd_13:34_17 2Ezd_13:34_18
2Ezd:13:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:35 καὶ Τωβιας ὁ Αμμανίτης ἐχόμενα αὐτοῦ ἦλθεν, καὶ εἶπαν πρὸς ἑαυτούς Μὴ θυσιάσουσιν ἢ φάγονται ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν; οὐχὶ ἀναβήσεται ἀλώπηξ καὶ καθελεῖ τὸ τεῖχος λίθων αὐτῶν; –
2Ezd:13:35 And Tobias the Ammanite came near to him, and said to them, Do they sacrifice or eat in their place? shall not a fox go up and pull down their wall of stones? (Nehemiah 4:3 Brenton)
2Ezd:13:35 A Ammonita Tobiasz stał obok niego i rzekł: «Cokolwiek oni zbudują, to i tak, skoro wskoczy szakal, rozwali ich mur kamienny». - (Ne 3:35 BT_4)
2Ezd:13:35 καὶ Τωβιας Αμμανίτης ἐχόμενα αὐτοῦ ἦλθεν, καὶ εἶπαν πρὸς ἑαυτούς Μὴ θυσιάσουσιν φάγονται ἐπὶ τοῦ τόπου αὐτῶν; οὐχὶ ἀναβήσεται ἀλώπηξ καὶ καθελεῖ τὸ τεῖχος λίθων αὐτῶν;
2Ezd:13:35 καί   ὁ ἡ τό   ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ μή   ἤ[1] ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀλώπηξ, -εκος, ἡ καί καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων λίθος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό  
2Ezd:13:35 I też, nawet, mianowicie By mieć On/ona/to/to samo By przychodzić I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Samo /nasz /twój /siebie Nie Albo By jeść Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By podnosić Lis I też, nawet, mianowicie By zdejmować czyść Ściana Kamień On/ona/to/to samo  
2Ezd:13:35 kai\ *tObias o( *ammani/tEs e)CHo/mena au)tou= E)=lTen, kai\ ei)=pan pro\s e(autou/s *mE\ Tusia/sousin E)\ fa/gontai e)pi\ tou= to/pou au)tO=n; ou)CHi\ a)nabE/setai a)lO/pEX kai\ kaTelei= to\ tei=CHos li/TOn au)tO=n;
2Ezd:13:35 kai tObias ho ammanitEs eCHomena autu ElTen, kai eipan pros heautus mE Tysiasusin E fagontai epi tu topu autOn; uCHi anabEsetai alOpEX kai kaTelei to teiCHos liTOn autOn;
2Ezd:13:35 C N_NSM RA_NSM N1M_NSM V1_PMPAPN RD_GSM VBI_AAI3S C VAI_AAI3P P RD_APM D VF2_FAI3P C VF_FMI3P P RA_GSM N2_GSM RD_GPM D VF2_FMI3S N3K_NSF C VF2_FAI3S RA_ASN N3E_ASN N2_GPM RD_GPM
2Ezd:13:35 and also, even, namely ć the ć to have he/she/it/same to come and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) self /our-/your-/themselves not ć or to eat upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to ascend fox and also, even, namely to take down purge the wall stone he/she/it/same  
2Ezd:13:35 and   the (nom)   while being-HAVE-ed (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-COME-ed and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) selves (acc) not   or they-will-be-EAT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) place (gen) them/same (gen) not he/she/it-will-be-ASCEND-ed fox (nom) and he/she/it-will-TAKE-DOWN, you(sg)-will-be-TAKE-ed-DOWN (classical) the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) stones (gen) them/same (gen)  
2Ezd:13:35 2Ezd_13:35_1 2Ezd_13:35_2 2Ezd_13:35_3 2Ezd_13:35_4 2Ezd_13:35_5 2Ezd_13:35_6 2Ezd_13:35_7 2Ezd_13:35_8 2Ezd_13:35_9 2Ezd_13:35_10 2Ezd_13:35_11 2Ezd_13:35_12 2Ezd_13:35_13 2Ezd_13:35_14 2Ezd_13:35_15 2Ezd_13:35_16 2Ezd_13:35_17 2Ezd_13:35_18 2Ezd_13:35_19 2Ezd_13:35_20 2Ezd_13:35_21 2Ezd_13:35_22 2Ezd_13:35_23 2Ezd_13:35_24 2Ezd_13:35_25 2Ezd_13:35_26 2Ezd_13:35_27 2Ezd_13:35_28 2Ezd_13:35_29
2Ezd:13:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:13:36 ἄκουσον, ὁ θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐγενήθημεν εἰς μυκτηρισμόν, καὶ ἐπίστρεψον ὀνειδισμὸν αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν καὶ δὸς αὐτοὺς εἰς μυκτηρισμὸν ἐν γῇ αἰχμαλωσίας
2Ezd:13:36 Hear, O our God, for we have become a scorn; and return thou their reproach upon their head, and make them a scorn in a land of captivity, (Nehemiah 4:4 Brenton)
2Ezd:13:36 «Słuchaj, Boże nasz, w jaką popadliśmy pogardę. Odwróć urąganie ich na nich samych i wydaj ich na złupienie w ziemi niewoli. (Ne 3:36 BT_4)
2Ezd:13:36 ἄκουσον, θεὸς ἡμῶν, ὅτι ἐγενήθημεν εἰς μυκτηρισμόν, καὶ ἐπίστρεψον ὀνειδισμὸν αὐτῶν εἰς κεφαλὴν αὐτῶν καὶ δὸς αὐτοὺς εἰς μυκτηρισμὸν ἐν γῇ αἰχμαλωσίας
2Ezd:13:36 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1]   καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ
2Ezd:13:36 By słyszeć Bóg  Ja Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Obrażaj On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Głowa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Jeńcy
2Ezd:13:36 a)/kouson, o( Teo\s E(mO=n, o(/ti e)genE/TEmen ei)s muktErismo/n, kai\ e)pi/strePSon o)neidismo\n au)tO=n ei)s kefalE\n au)tO=n kai\ do\s au)tou\s ei)s muktErismo\n e)n gE=| ai)CHmalOsi/as
2Ezd:13:36 akuson, ho Teos hEmOn, hoti egenETEmen eis myktErismon, kai epistrePSon oneidismon autOn eis kefalEn autOn kai dos autus eis myktErismon en gE aiCHmalOsias