2Ezd:15:1 καὶ ἦν κραυγὴ τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αὐτῶν μεγάλη πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς Ιουδαίους.
2Ezd:15:1 And the cry of the people and their wives was great against their brethren the Jews. (Nehemiah 5:1 Brenton)
2Ezd:15:1 I podniósł się lament wielki ludu i żon ich na braci żydowskich. (Ne 5:1 BT_4)
2Ezd:15:1 Καὶ ἦν κραυγὴ τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αὐτῶν μεγάλη πρὸς τοὺς ἀδελφοὺς αὐτῶν τοὺς Ιουδαίους.
2Ezd:15:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α πρός ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
2Ezd:15:1 I też, nawet, mianowicie By być Płacz krzyk (????????) Ludzie I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona On/ona/to/to samo Wielki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Brat On/ona/to/to samo Żydowski
2Ezd:15:1 *kai\ E)=n kraugE\ tou= laou= kai\ gunaikO=n au)tO=n mega/lE pro\s tou\s a)delfou\s au)tO=n tou\s *ioudai/ous.
2Ezd:15:1 kai En kraugE tu lau kai gynaikOn autOn megalE pros tus adelfus autOn tus iudaius.
2Ezd:15:1 C V9_IAI3S N1_NSF RA_GSM N2_GSM C N3K_GPF RD_GPM A1_NSF P RA_APM N2_APM RD_GPM RA_APM N2_APM
2Ezd:15:1 and also, even, namely to be cry shout (κραυγάζω) the people and also, even, namely woman/wife he/she/it/same great toward (+acc,+gen,+dat) the brother he/she/it/same the Jewish
2Ezd:15:1 and he/she/it-was cry (nom|voc) the (gen) people (gen) and women/wives (gen) them/same (gen) great ([Adj] nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) brothers (acc) them/same (gen) the (acc) Jewish ([Adj] acc)
2Ezd:15:1 2Ezd_15:1_1 2Ezd_15:1_2 2Ezd_15:1_3 2Ezd_15:1_4 2Ezd_15:1_5 2Ezd_15:1_6 2Ezd_15:1_7 2Ezd_15:1_8 2Ezd_15:1_9 2Ezd_15:1_10 2Ezd_15:1_11 2Ezd_15:1_12 2Ezd_15:1_13 2Ezd_15:1_14 2Ezd_15:1_15
2Ezd:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:2 καὶ ἦσάν τινες λέγοντες Ἐν υἱοῖς ἡμῶν καὶ ἐν θυγατράσιν ἡμῶν ἡμεῖς πολλοί· καὶ λημψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα καὶ ζησόμεθα.
2Ezd:15:2 And some said, We are numerous with our sons and our daughters; so we will take corn, and eat, and live. (Nehemiah 5:2 Brenton)
2Ezd:15:2 Jedni mówili: «Synów naszych i córki nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża, by jeść i żyć». (Ne 5:2 BT_4)
2Ezd:15:2 καὶ ἦσάν τινες λέγοντες Ἐν υἱοῖς ἡμῶν καὶ ἐν θυγατράσιν ἡμῶν ἡμεῖς πολλοί· καὶ λημψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα καὶ ζησόμεθα.
2Ezd:15:2 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
2Ezd:15:2 I też, nawet, mianowicie By być Jakiś/jakikolwiek By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syn Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Córka Ja Ja Dużo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
2Ezd:15:2 kai\ E)=sa/n tines le/gontes *)en ui(oi=s E(mO=n kai\ e)n Tugatra/sin E(mO=n E(mei=s polloi/· kai\ lEmPSo/meTa si=ton kai\ fago/meTa kai\ DZEso/meTa.
2Ezd:15:2 kai Esan tines legontes en hyiois hEmOn kai en Tygatrasin hEmOn hEmeis polloi· kai lEmPSomeTa siton kai fagomeTa kai DZEsomeTa.
2Ezd:15:2 C V9_IAI3P RI_NPM V1_PAPNPM P N2_DPM RP_GP C P N3_DPF RP_GP RP_NP A1_NPM C VF_FMI1P N2_ASM C VF_FMI1P C VF_FMI1P
2Ezd:15:2 and also, even, namely to be some/any to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among son I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among daughter I I much and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand wheat/grain seed; cereal and also, even, namely to eat and also, even, namely to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
2Ezd:15:2 and they-were some/any (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) sons (dat) us (gen) and in/among/by (+dat) daughters (dat) us (gen) we (nom) many (nom) and we-will-be-TAKE HOLD OF-ed wheat/grain (acc) and we-will-be-EAT-ed and we-will-be-EXISTS-ed
2Ezd:15:2 2Ezd_15:2_1 2Ezd_15:2_2 2Ezd_15:2_3 2Ezd_15:2_4 2Ezd_15:2_5 2Ezd_15:2_6 2Ezd_15:2_7 2Ezd_15:2_8 2Ezd_15:2_9 2Ezd_15:2_10 2Ezd_15:2_11 2Ezd_15:2_12 2Ezd_15:2_13 2Ezd_15:2_14 2Ezd_15:2_15 2Ezd_15:2_16 2Ezd_15:2_17 2Ezd_15:2_18 2Ezd_15:2_19 2Ezd_15:2_20
2Ezd:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:3 καὶ εἰσίν τινες λέγοντες Ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν, ἡμεῖς διεγγυῶμεν· καὶ λημψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα.
2Ezd:15:3 And some said, As to our fields and vineyards and houses, let us pledge them, and we will take corn, and eat. (Nehemiah 5:3 Brenton)
2Ezd:15:3 A inni mówili: «Pola nasze i winnice nasze, i domy nasze oddajemy w zastaw celem nabycia zboża podczas głodu». (Ne 5:3 BT_4)
2Ezd:15:3 καὶ εἰσίν τινες λέγοντες Ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν, ἡμεῖς διεγγυῶμεν· καὶ λημψόμεθα σῖτον καὶ φαγόμεθα.
2Ezd:15:3 καί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
2Ezd:15:3 I też, nawet, mianowicie By iść; by być Jakiś/jakikolwiek By mówić/opowiadaj Pole Ja I też, nawet, mianowicie Winnica Ja I też, nawet, mianowicie Dom Ja Ja I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie By jeść
2Ezd:15:3 kai\ ei)si/n tines le/gontes *)agroi\ E(mO=n kai\ a)mpelO=nes E(mO=n kai\ oi)ki/ai E(mO=n, E(mei=s diegguO=men· kai\ lEmPSo/meTa si=ton kai\ fago/meTa.
2Ezd:15:3 kai eisin tines legontes agroi hEmOn kai ampelOnes hEmOn kai oikiai hEmOn, hEmeis diengyOmen· kai lEmPSomeTa siton kai fagomeTa.
2Ezd:15:3 C V9_PAI3P RI_NPM V1_PAPNPM N2_NPM RP_GP C N3W_NPM RP_GP C N1A_NPF RP_GP RP_NP V3_PAI1P C VF_FMI1P N2_ASM C VF_FMI1P
2Ezd:15:3 and also, even, namely to go; to be some/any to say/tell field I and also, even, namely vineyard I and also, even, namely house I I ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand wheat/grain seed; cereal and also, even, namely to eat
2Ezd:15:3 and he/she/it-is-GO-ing; they-are some/any (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) fields (nom|voc) us (gen) and vineyards (nom|voc) us (gen) and houses (nom|voc) us (gen) we (nom)   and we-will-be-TAKE HOLD OF-ed wheat/grain (acc) and we-will-be-EAT-ed
2Ezd:15:3 2Ezd_15:3_1 2Ezd_15:3_2 2Ezd_15:3_3 2Ezd_15:3_4 2Ezd_15:3_5 2Ezd_15:3_6 2Ezd_15:3_7 2Ezd_15:3_8 2Ezd_15:3_9 2Ezd_15:3_10 2Ezd_15:3_11 2Ezd_15:3_12 2Ezd_15:3_13 2Ezd_15:3_14 2Ezd_15:3_15 2Ezd_15:3_16 2Ezd_15:3_17 2Ezd_15:3_18 2Ezd_15:3_19
2Ezd:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:4 καὶ εἰσίν τινες λέγοντες Ἐδανεισάμεθα ἀργύριον εἰς φόρους τοῦ βασιλέως, ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν·
2Ezd:15:4 And some said, We have borrowed money for the king's tributes:--our fields, and our vineyards, and houses are pledged. (Nehemiah 5:4 Brenton)
2Ezd:15:4 Jeszcze inni mówili: «Na podatek królewski pożyczyliśmy pieniędzy, obciążając nasze pola i winnice». - (Ne 5:4 BT_4)
2Ezd:15:4 καὶ εἰσίν τινες λέγοντες Ἐδανεισάμεθα ἀργύριον εἰς φόρους τοῦ βασιλέως, ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν καὶ οἰκίαι ἡμῶν·
2Ezd:15:4 καί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δαν(ε)ίζω (δανειζ-/δανιζ-, δανι(ε)·[σ]-, δανει·σ-/δανι·σ-, -, δεδανεισ-, -) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) εἰς[1] φόρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:15:4 I też, nawet, mianowicie By iść; by być Jakiś/jakikolwiek By mówić/opowiadaj By pożyczać (pożyczaj) Kawałek srebra Do (+przyspieszenie) Podatek (przymusowa praca, podatek, danina, (ładunek na dół, narzucają)) Król Pole Ja I też, nawet, mianowicie Winnica Ja I też, nawet, mianowicie Dom Ja
2Ezd:15:4 kai\ ei)si/n tines le/gontes *)edaneisa/meTa a)rgu/rion ei)s fo/rous tou= basile/Os, a)groi\ E(mO=n kai\ a)mpelO=nes E(mO=n kai\ oi)ki/ai E(mO=n·
2Ezd:15:4 kai eisin tines legontes edaneisameTa argyrion eis forus tu basileOs, agroi hEmOn kai ampelOnes hEmOn kai oikiai hEmOn·
2Ezd:15:4 C V9_PAI3P RI_NPM V1_PAPNPM VAI_AMI1P N2N_ASN P N2_APM RA_GSM N3V_GSM N2_NPM RP_GP C N3W_NPM RP_GP C N1A_NPF RP_GP
2Ezd:15:4 and also, even, namely to go; to be some/any to say/tell to lend (borrow) piece of silver into (+acc) Tax (forced labor, tax, tribute, (load down, impose)) the king field I and also, even, namely vineyard I and also, even, namely house I
2Ezd:15:4 and he/she/it-is-GO-ing; they-are some/any (nom) while SAY/TELL-ing (nom|voc) we-were-LEND-ed piece of silver (nom|acc|voc) into (+acc) Taxes (acc) the (gen) king (gen) fields (nom|voc) us (gen) and vineyards (nom|voc) us (gen) and houses (nom|voc) us (gen)
2Ezd:15:4 2Ezd_15:4_1 2Ezd_15:4_2 2Ezd_15:4_3 2Ezd_15:4_4 2Ezd_15:4_5 2Ezd_15:4_6 2Ezd_15:4_7 2Ezd_15:4_8 2Ezd_15:4_9 2Ezd_15:4_10 2Ezd_15:4_11 2Ezd_15:4_12 2Ezd_15:4_13 2Ezd_15:4_14 2Ezd_15:4_15 2Ezd_15:4_16 2Ezd_15:4_17 2Ezd_15:4_18
2Ezd:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:5 καὶ νῦν ὡς σὰρξ ἀδελφῶν ἡμῶν σὰρξ ἡμῶν, ὡς υἱοὶ αὐτῶν υἱοὶ ἡμῶν· καὶ ἰδοὺ ἡμεῖς καταδυναστεύομεν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν εἰς δούλους, καὶ εἰσὶν ἀπὸ θυγατέρων ἡμῶν καταδυναστευόμεναι, καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν τοῖς ἐντίμοις. –
2Ezd:15:5 And now our flesh is as the flesh of our brethren, our children are as their children: yet, behold, we are reducing our sons and our daughters to slavery, and some of our daughters are enslaved: and there is no power of our hands, for our fields and our vineyards belong to the nobles. (Nehemiah 5:5 Brenton)
2Ezd:15:5 «I teraz: jak ciało braci naszych, jest i ciało nasze; jak synowie ich, są i synowie nasi; a jednak oto my oddajemy w niewolę synów naszych i córki nasze; i niektóre z córek naszych są poniżane, a myśmy bezsilni, gdyż pola nasze i winnice nasze należą do innych». (Ne 5:5 BT_4)
2Ezd:15:5 καὶ νῦν ὡς σὰρξ ἀδελφῶν ἡμῶν σὰρξ ἡμῶν, ὡς υἱοὶ αὐτῶν υἱοὶ ἡμῶν· καὶ ἰδοὺ ἡμεῖς καταδυναστεύομεν τοὺς υἱοὺς ἡμῶν καὶ τὰς θυγατέρας ἡμῶν εἰς δούλους, καὶ εἰσὶν ἀπὸ θυγατέρων ἡμῶν καταδυναστευόμεναι, καὶ οὐκ ἔστιν δύναμις χειρῶν ἡμῶν, καὶ ἀγροὶ ἡμῶν καὶ ἀμπελῶνες ἡμῶν τοῖς ἐντίμοις.
2Ezd:15:5 καί νῦν ὡς σάρξ, -αρκός, ἡ ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί; ἀδελφή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σάρξ, -αρκός, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον καί εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀπό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατα·δυναστεύω (κατα+δυναστευ-, κατα+δυναστευ·σ-, κατα+δυναστευ·σ-, -, κατα+δεδυναστευ-, κατα+δυναστευ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δύναμις, -εως, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀγρός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀμπελών, -ῶνος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔν·τιμος -ον  
2Ezd:15:5 I też, nawet, mianowicie Teraz Jak/jak Ciało {Mięso} Brat; siostra Ja Ciało {Mięso} Ja Jak/jak Syn On/ona/to/to samo Syn Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja By eksploatować Syn Ja I też, nawet, mianowicie Córka Ja Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy I też, nawet, mianowicie By iść; by być Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka Ja By eksploatować I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Zdolność Ręka; gorzej Ja I też, nawet, mianowicie Pole Ja I też, nawet, mianowicie Winnica Ja Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy  
2Ezd:15:5 kai\ nu=n O(s sa\rX a)delfO=n E(mO=n sa\rX E(mO=n, O(s ui(oi\ au)tO=n ui(oi\ E(mO=n· kai\ i)dou\ E(mei=s katadunasteu/omen tou\s ui(ou\s E(mO=n kai\ ta\s Tugate/ras E(mO=n ei)s dou/lous, kai\ ei)si\n a)po\ Tugate/rOn E(mO=n katadunasteuo/menai, kai\ ou)k e)/stin du/namis CHeirO=n E(mO=n, kai\ a)groi\ E(mO=n kai\ a)mpelO=nes E(mO=n toi=s e)nti/mois.
2Ezd:15:5 kai nyn hOs sarX adelfOn hEmOn sarX hEmOn, hOs hyioi autOn hyioi hEmOn· kai idu hEmeis katadynasteuomen tus hyius hEmOn kai tas Tygateras hEmOn eis dulus, kai eisin apo TygaterOn hEmOn katadynasteuomenai, kai uk estin dynamis CHeirOn hEmOn, kai agroi hEmOn kai ampelOnes hEmOn tois entimois.
2Ezd:15:5 C D C N3K_NSF N2_GPM RP_GP N3K_NSF RP_GP C N2_NPM RD_GPM N2_NPM RP_GP C I RP_NP V1_PAI1P RA_APM N2_APM RP_GP C RA_APF N3_APF RP_GP P N2_APM C V9_PAI3P P N3_GPF RP_GP V1_PMPNPF C D V9_PAI3S N3I_NSF N3_GPF RP_GP C N2_NPM RP_GP C N3W_NPM RP_GP RA_DPM A1B_DPM
2Ezd:15:5 and also, even, namely now as/like flesh brother; sister I flesh I as/like son he/she/it/same son I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to exploit the son I and also, even, namely the daughter I into (+acc) slave; servile and also, even, namely to go; to be from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing daughter I to exploit and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ability hand; worse I and also, even, namely field I and also, even, namely vineyard I the upright respectable, equitable, honest, honorable  
2Ezd:15:5 and now as/like flesh (nom|voc) brothers (gen); sisters (gen) us (gen) flesh (nom|voc) us (gen) as/like sons (nom|voc) them/same (gen) sons (nom|voc) us (gen) and be-you(sg)-SEE-ed! we (nom) we-are-EXPLOIT-ing the (acc) sons (acc) us (gen) and the (acc) daughters (acc) us (gen) into (+acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) and he/she/it-is-GO-ing; they-are away from (+gen) daughters (gen) us (gen) while being-EXPLOIT-ed (nom|voc) and not he/she/it-is ability (nom) hands (gen); worse ([Adj] nom) us (gen) and fields (nom|voc) us (gen) and vineyards (nom|voc) us (gen) the (dat) upright ([Adj] dat)  
2Ezd:15:5 2Ezd_15:5_1 2Ezd_15:5_2 2Ezd_15:5_3 2Ezd_15:5_4 2Ezd_15:5_5 2Ezd_15:5_6 2Ezd_15:5_7 2Ezd_15:5_8 2Ezd_15:5_9 2Ezd_15:5_10 2Ezd_15:5_11 2Ezd_15:5_12 2Ezd_15:5_13 2Ezd_15:5_14 2Ezd_15:5_15 2Ezd_15:5_16 2Ezd_15:5_17 2Ezd_15:5_18 2Ezd_15:5_19 2Ezd_15:5_20 2Ezd_15:5_21 2Ezd_15:5_22 2Ezd_15:5_23 2Ezd_15:5_24 2Ezd_15:5_25 2Ezd_15:5_26 2Ezd_15:5_27 2Ezd_15:5_28 2Ezd_15:5_29 2Ezd_15:5_30 2Ezd_15:5_31 2Ezd_15:5_32 2Ezd_15:5_33 2Ezd_15:5_34 2Ezd_15:5_35 2Ezd_15:5_36 2Ezd_15:5_37 2Ezd_15:5_38 2Ezd_15:5_39 2Ezd_15:5_40 2Ezd_15:5_41 2Ezd_15:5_42 2Ezd_15:5_43 2Ezd_15:5_44 2Ezd_15:5_45 2Ezd_15:5_46 2Ezd_15:5_47
2Ezd:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:6 καὶ ἐλυπήθην σφόδρα, καθὼς ἤκουσα τὴν κραυγὴν αὐτῶν καὶ τοὺς λόγους τούτους.
2Ezd:15:6 And I was much grieved as I heard their cry and these words. (Nehemiah 5:6 Brenton)
2Ezd:15:6 I rozgniewałem się bardzo, gdy usłyszałem ich lament i te słowa. (Ne 5:6 BT_4)
2Ezd:15:6 καὶ ἐλυπήθην σφόδρα, καθὼς ἤκουσα τὴν κραυγὴν αὐτῶν καὶ τοὺς λόγους τούτους.
2Ezd:15:6 καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) σφόδρα καθ·ώς ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:15:6 I też, nawet, mianowicie By smucić się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Płacz krzyk (????????) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:15:6 kai\ e)lupE/TEn sfo/dra, kaTO\s E)/kousa tE\n kraugE\n au)tO=n kai\ tou\s lo/gous tou/tous.
2Ezd:15:6 kai elypETEn sfodra, kaTOs Ekusa tEn kraugEn autOn kai tus logus tutus.
2Ezd:15:6 C VCI_API1S D C VAI_AAI1S RA_ASF N1_ASF RD_GPM C RA_APM N2_APM RD_APM
2Ezd:15:6 and also, even, namely to sorrow vehement, intense, keen, inveighingly, eager as accordingly [according to how/in accordance with how] to have come I have come. I have arrived.; to hear the cry shout (κραυγάζω) he/she/it/same and also, even, namely the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:15:6 and I-was-SORROW-ed vehement, as accordingly while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (acc) cry (acc) them/same (gen) and the (acc) words (acc) these (acc)
2Ezd:15:6 2Ezd_15:6_1 2Ezd_15:6_2 2Ezd_15:6_3 2Ezd_15:6_4 2Ezd_15:6_5 2Ezd_15:6_6 2Ezd_15:6_7 2Ezd_15:6_8 2Ezd_15:6_9 2Ezd_15:6_10 2Ezd_15:6_11 2Ezd_15:6_12
2Ezd:15:6 x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:7 καὶ ἐβουλεύσατο καρδία μου ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐμαχεσάμην πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ εἶπα αὐτοῖς Ἀπαιτήσει ἀνὴρ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὑμεῖς ἀπαιτεῖτε. καὶ ἔδωκα ἐπ’ αὐτοὺς ἐκκλησίαν μεγάλην
2Ezd:15:7 And my heart took counsel within me, and I contended against the nobles, and the princes, and I said to them, Should every man demand of his brother what ye demand? And I appointed against them a great assembly, (Nehemiah 5:7 Brenton)
2Ezd:15:7 Wtedy - po namyśle - wystąpiłem przeciw możnym i zwierzchnikom, mówiąc do nich: «Wy nakładacie ciężar jeden na drugiego!» I wyznaczyłem przeciw nim wielkie zgromadzenie, (Ne 5:7 BT_4)
2Ezd:15:7 καὶ ἐβουλεύσατο καρδία μου ἐπ’ ἐμέ, καὶ ἐμαχεσάμην πρὸς τοὺς ἐντίμους καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ εἶπα αὐτοῖς Ἀπαιτήσει ἀνὴρ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ὑμεῖς ἀπαιτεῖτε. καὶ ἔδωκα ἐπ’ αὐτοὺς ἐκκλησίαν μεγάλην
2Ezd:15:7 καί βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό ἔν·τιμος -ον καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
2Ezd:15:7 I też, nawet, mianowicie Do ??? Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By kłócić się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By prosić {By pytać} [to] w tył Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Brat On/ona/to/to samo Ty By prosić {By pytać} [to] w tył I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Wielki
2Ezd:15:7 kai\ e)bouleu/sato kardi/a mou e)p’ e)me/, kai\ e)maCHesa/mEn pro\s tou\s e)nti/mous kai\ tou\s a)/rCHontas kai\ ei)=pa au)toi=s *)apaitE/sei a)nE\r to\n a)delfo\n au)tou= u(mei=s a)paitei=te. kai\ e)/dOka e)p’ au)tou\s e)kklEsi/an mega/lEn
2Ezd:15:7 kai ebuleusato kardia mu ep’ eme, kai emaCHesamEn pros tus entimus kai tus arCHontas kai eipa autois apaitEsei anEr ton adelfon autu hymeis apaiteite. kai edOka ep’ autus ekklEsian megalEn
2Ezd:15:7 C VAI_AMI3S N1A_NSF RP_GS P RP_AS C VAI_AMI1S P RA_APM A1B_APM C RA_APM N3_APM C VAI_AAI1S RD_DPM VF_FAI3S N3_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM RP_NP V2_PAI2P C VAI_AAI1S P RD_APM N1A_ASF A1_ASF
2Ezd:15:7 and also, even, namely to ??? heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely to quarrel toward (+acc,+gen,+dat) the upright respectable, equitable, honest, honorable and also, even, namely the ruler; to begin and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to ask [it] back man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the brother he/she/it/same you to ask [it] back and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same assembly assembly, gathering, congregation, church great
2Ezd:15:7 and he/she/it-was-???-ed heart (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) and I-was-QUARREL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) upright ([Adj] acc) and the (acc) rulers (acc); while BEGIN-ing (acc) and I-SAY/TELL-ed them/same (dat) he/she/it-will-ASK [IT] BACK, you(sg)-will-be-ASK [IT] BACK-ed (classical) man, husband (nom) the (acc) brother (acc) him/it/same (gen) you(pl) (nom) you(pl)-are-ASK [IT] BACK-ing, be-you(pl)-ASK [IT] BACK-ing! and I-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) assembly (acc) great ([Adj] acc)
2Ezd:15:7 2Ezd_15:7_1 2Ezd_15:7_2 2Ezd_15:7_3 2Ezd_15:7_4 2Ezd_15:7_5 2Ezd_15:7_6 2Ezd_15:7_7 2Ezd_15:7_8 2Ezd_15:7_9 2Ezd_15:7_10 2Ezd_15:7_11 2Ezd_15:7_12 2Ezd_15:7_13 2Ezd_15:7_14 2Ezd_15:7_15 2Ezd_15:7_16 2Ezd_15:7_17 2Ezd_15:7_18 2Ezd_15:7_19 2Ezd_15:7_20 2Ezd_15:7_21 2Ezd_15:7_22 2Ezd_15:7_23 2Ezd_15:7_24 2Ezd_15:7_25 2Ezd_15:7_26 2Ezd_15:7_27 2Ezd_15:7_28 2Ezd_15:7_29 2Ezd_15:7_30
2Ezd:15:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:8 καὶ εἶπα αὐτοῖς Ἡμεῖς κεκτήμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς Ιουδαίους τοὺς πωλουμένους τοῖς ἔθνεσιν ἐν ἑκουσίῳ ἡμῶν· καὶ ὑμεῖς πωλεῖτε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν; καὶ ἡσύχασαν καὶ οὐχ εὕροσαν λόγον.
2Ezd:15:8 and I said to them, We of our free-will have redeemed our brethren the Jews that were sold to the Gentiles; and do ye sell your brethren? and shall they be delivered to us? And they were silent, and found no answer. (Nehemiah 5:8 Brenton)
2Ezd:15:8 i powiedziałem im: «My wedle możności wykupiliśmy braci swoich, Żydów, zaprzedanych poganom; natomiast wy sprzedajecie braci swoich, i oni nam się zaprzedają». Oni zamilkli i nie znaleźli odpowiedzi. (Ne 5:8 BT_4)
2Ezd:15:8 καὶ εἶπα αὐτοῖς Ἡμεῖς κεκτήμεθα τοὺς ἀδελφοὺς ἡμῶν τοὺς Ιουδαίους τοὺς πωλουμένους τοῖς ἔθνεσιν ἐν ἑκουσίῳ ἡμῶν· καὶ ὑμεῖς πωλεῖτε τοὺς ἀδελφοὺς ὑμῶν; καὶ ἡσύχασαν καὶ οὐχ εὕροσαν λόγον.
2Ezd:15:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν ἑκ·ούσιος -ία -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πωλέω (πωλ(ε)-, πωλη·σ-, πωλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἡσυχάζω (ησυχαζ-, ησυχα·σ-, ησυχα·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) λόγος, -ου, ὁ
2Ezd:15:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Ja By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Brat Ja Żydowski By sprzedawać się Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobrowolny Ja I też, nawet, mianowicie Ty By sprzedawać się Brat Ty I też, nawet, mianowicie By uspokajać się ize I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
2Ezd:15:8 kai\ ei)=pa au)toi=s *(Emei=s kektE/meTa tou\s a)delfou\s E(mO=n tou\s *ioudai/ous tou\s pOloume/nous toi=s e)/Tnesin e)n e(kousi/O| E(mO=n· kai\ u(mei=s pOlei=te tou\s a)delfou\s u(mO=n; kai\ E(su/CHasan kai\ ou)CH eu(/rosan lo/gon.
2Ezd:15:8 kai eipa autois hEmeis kektEmeTa tus adelfus hEmOn tus iudaius tus pOlumenus tois eTnesin en hekusiO hEmOn· kai hymeis pOleite tus adelfus hymOn; kai hEsyCHasan kai uCH heurosan logon.
2Ezd:15:8 C VAI_AAI1S RD_DPM RP_NP VM_XMI1P RA_APM N2_APM RP_GP RA_APM N2_APM RA_APM V2_PMPAPM RA_DPN N3E_DPN P A1A_DSM RP_GP C RP_NP V2_PAI2P RA_APM N2_APM RP_GP C VA_AAI3P C D VA_AAI3P N2_ASM
2Ezd:15:8 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same I to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms the brother I the Jewish the to sell the nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among voluntary I and also, even, namely you to sell the brother you and also, even, namely to quiet-ize and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
2Ezd:15:8 and I-SAY/TELL-ed them/same (dat) we (nom) we-have-been-POSSESS-ed, we-had-been-POSSESS-ed! the (acc) brothers (acc) us (gen) the (acc) Jewish ([Adj] acc) the (acc) while being-SELL-ed (acc) the (dat) nations (dat) in/among/by (+dat) voluntary ([Adj] dat) us (gen) and you(pl) (nom) you(pl)-are-SELL-ing, be-you(pl)-SELL-ing! the (acc) brothers (acc) you(pl) (gen) and they-QUIET-IZE-ed, upon QUIET-IZE-ing (nom|acc|voc) and not they-FIND-ed word (acc)
2Ezd:15:8 2Ezd_15:8_1 2Ezd_15:8_2 2Ezd_15:8_3 2Ezd_15:8_4 2Ezd_15:8_5 2Ezd_15:8_6 2Ezd_15:8_7 2Ezd_15:8_8 2Ezd_15:8_9 2Ezd_15:8_10 2Ezd_15:8_11 2Ezd_15:8_12 2Ezd_15:8_13 2Ezd_15:8_14 2Ezd_15:8_15 2Ezd_15:8_16 2Ezd_15:8_17 2Ezd_15:8_18 2Ezd_15:8_19 2Ezd_15:8_20 2Ezd_15:8_21 2Ezd_15:8_22 2Ezd_15:8_23 2Ezd_15:8_24 2Ezd_15:8_25 2Ezd_15:8_26 2Ezd_15:8_27 2Ezd_15:8_28 2Ezd_15:8_29
2Ezd:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:9 καὶ εἶπα Οὐκ ἀγαθὸς ὁ λόγος, ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε· οὐχ οὕτως, ἐν φόβῳ θεοῦ ἡμῶν ἀπελεύσεσθε ἀπὸ ὀνειδισμοῦ τῶν ἐθνῶν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν.
2Ezd:15:9 And I said, The thing which ye do is not good; ye will not so walk in the fear of our God because of the reproach of the Gentiles our enemies. (Nehemiah 5:9 Brenton)
2Ezd:15:9 I dalej powiedziałem im: «Nie jest dobre to, co czynicie. Czy nie powinniście żyć w bojaźni Boga naszego dla uniknięcia obelgi ze strony pogan, wrogów naszych? (Ne 5:9 BT_4)
2Ezd:15:9 καὶ εἶπα Οὐκ ἀγαθὸς λόγος, ὃν ὑμεῖς ποιεῖτε· οὐχ οὕτως, ἐν φόβῳ θεοῦ ἡμῶν ἀπελεύσεσθε ἀπὸ ὀνειδισμοῦ τῶν ἐθνῶν τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν.
2Ezd:15:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ἐν φόβος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:15:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który; by być Ty By czynić/rób ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obawa [zobacz fobię] Bóg  Ja By odchodzić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obrażaj Naród [zobacz etniczny] Wrogość; wrogi Ja
2Ezd:15:9 kai\ ei)=pa *ou)k a)gaTo\s o( lo/gos, o(\n u(mei=s poiei=te· ou)CH ou(/tOs, e)n fo/bO| Teou= E(mO=n a)peleu/sesTe a)po\ o)neidismou= tO=n e)TnO=n tO=n e)CHTrO=n E(mO=n.
2Ezd:15:9 kai eipa uk agaTos ho logos, hon hymeis poieite· uCH hutOs, en fobO Teu hEmOn apeleusesTe apo oneidismu tOn eTnOn tOn eCHTrOn hEmOn.
2Ezd:15:9 C VAI_AAI1S D A1_NSM RA_NSM N2_NSM RR_ASM RP_NP V2_PAI2P D D P N2_DSM N2_GSM RP_GP VF_FMI2P P N2_GSM RA_GPN N3E_GPN RA_GPM N2_GPM RP_GP
2Ezd:15:9 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing good inherently good, i.e. God-wrought. the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which; to be you to do/make οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fear [see phobia] god [see theology] I to depart from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing insult the nation [see ethnic] the enmity; hostile I
2Ezd:15:9 and I-SAY/TELL-ed not good ([Adj] nom) the (nom) word (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) you(pl) (nom) you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! not thusly/like this in/among/by (+dat) fear (dat) god (gen) us (gen) you(pl)-will-be-DEPART-ed away from (+gen) insult (gen) the (gen) nations (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) us (gen)
2Ezd:15:9 2Ezd_15:9_1 2Ezd_15:9_2 2Ezd_15:9_3 2Ezd_15:9_4 2Ezd_15:9_5 2Ezd_15:9_6 2Ezd_15:9_7 2Ezd_15:9_8 2Ezd_15:9_9 2Ezd_15:9_10 2Ezd_15:9_11 2Ezd_15:9_12 2Ezd_15:9_13 2Ezd_15:9_14 2Ezd_15:9_15 2Ezd_15:9_16 2Ezd_15:9_17 2Ezd_15:9_18 2Ezd_15:9_19 2Ezd_15:9_20 2Ezd_15:9_21 2Ezd_15:9_22 2Ezd_15:9_23
2Ezd:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:10 καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ γνωστοί μου καὶ ἐγὼ ἐθήκαμεν ἐν αὐτοῖς ἀργύριον καὶ σῖτον· ἐγκαταλίπωμεν δὴ τὴν ἀπαίτησιν ταύτην.
2Ezd:15:10 Both my brethren, and my acquaintances, and I, have lent them money and corn: let us now leave off this exaction. (Nehemiah 5:10 Brenton)
2Ezd:15:10 I ja, bracia moi i słudzy moi pożyczyliśmy im pieniędzy i zboża. Darujmyż ten dług! (Ne 5:10 BT_4)
2Ezd:15:10 καὶ οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ γνωστοί μου καὶ ἐγὼ ἐθήκαμεν ἐν αὐτοῖς ἀργύριον καὶ σῖτον· ἐγκαταλίπωμεν δὴ τὴν ἀπαίτησιν ταύτην.
2Ezd:15:10 καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γνωστός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) δή ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:15:10 I też, nawet, mianowicie Brat Ja I też, nawet, mianowicie Znany Ja I też, nawet, mianowicie Ja By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Pszenicy/ziarna nasienie; zboże By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Naprawdę To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:15:10 kai\ oi( a)delfoi/ mou kai\ oi( gnOstoi/ mou kai\ e)gO\ e)TE/kamen e)n au)toi=s a)rgu/rion kai\ si=ton· e)gkatali/pOmen dE\ tE\n a)pai/tEsin tau/tEn.
2Ezd:15:10 kai hoi adelfoi mu kai hoi gnOstoi mu kai egO eTEkamen en autois argyrion kai siton· enkatalipOmen dE tEn apaitEsin tautEn.
2Ezd:15:10 C RA_NPM N2_NPM RP_GS C RA_NPM A1_NPM RP_GS C RP_NS VEI_AAI1P P RD_DPM N2N_ASN C N2_ASM VB_AAS1P x RA_ASF N3I_ASF RD_ASF
2Ezd:15:10 and also, even, namely the brother I and also, even, namely the known I and also, even, namely I to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same piece of silver and also, even, namely wheat/grain seed; cereal to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare indeed the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:15:10 and the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) and the (nom) known ([Adj] nom|voc) me (gen) and I (nom) we-PLACE-ed in/among/by (+dat) them/same (dat) piece of silver (nom|acc|voc) and wheat/grain (acc) we-should-GIVE UP indeed the (acc)   this (acc)
2Ezd:15:10 2Ezd_15:10_1 2Ezd_15:10_2 2Ezd_15:10_3 2Ezd_15:10_4 2Ezd_15:10_5 2Ezd_15:10_6 2Ezd_15:10_7 2Ezd_15:10_8 2Ezd_15:10_9 2Ezd_15:10_10 2Ezd_15:10_11 2Ezd_15:10_12 2Ezd_15:10_13 2Ezd_15:10_14 2Ezd_15:10_15 2Ezd_15:10_16 2Ezd_15:10_17 2Ezd_15:10_18 2Ezd_15:10_19 2Ezd_15:10_20 2Ezd_15:10_21
2Ezd:15:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:11 ἐπιστρέψατε δὴ αὐτοῖς ὡς σήμερον ἀγροὺς αὐτῶν, ἀμπελῶνας αὐτῶν, ἐλαίας αὐτῶν καὶ οἰκίας αὐτῶν· καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον ἐξενέγκατε αὐτοῖς.
2Ezd:15:11 Restore to them, I pray, as at this day, their fields, and their vineyards, and their olive-yards, and their houses, and bring forth to them corn and wine and oil of the money. (Nehemiah 5:11 Brenton)
2Ezd:15:11 Zwróćcież im natychmiast ich pola, winnice, ogrody oliwne i domy oraz darujcie udzieloną im pożyczkę pieniędzy, zboża, wina i oliwy». (Ne 5:11 BT_4)
2Ezd:15:11 ἐπιστρέψατε δὴ αὐτοῖς ὡς σήμερον ἀγροὺς αὐτῶν, ἀμπελῶνας αὐτῶν, ἐλαίας αὐτῶν καὶ οἰκίας αὐτῶν· καὶ ἀπὸ τοῦ ἀργυρίου τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον ἐξενέγκατε αὐτοῖς.
2Ezd:15:11 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δή αὐτός αὐτή αὐτό ὡς σήμερον ἀγρός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐλαία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀπό ὁ ἡ τό ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ἐκ·φέρω (εκ+φερ-, εξ+οι·σ-, εξ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εξ+ενεγκ-, -, -, εξ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
2Ezd:15:11 By odwracać się dookoła Naprawdę On/ona/to/to samo Jak/jak Dzisiaj dzień Pole On/ona/to/to samo Winnica On/ona/to/to samo Oliwne albo oliwne drzewo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kawałek srebra Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek By wykonywać ródź On/ona/to/to samo
2Ezd:15:11 e)pistre/PSate dE\ au)toi=s O(s sE/meron a)grou\s au)tO=n, a)mpelO=nas au)tO=n, e)lai/as au)tO=n kai\ oi)ki/as au)tO=n· kai\ a)po\ tou= a)rguri/ou to\n si=ton kai\ to\n oi)=non kai\ to\ e)/laion e)Xene/gkate au)toi=s.
2Ezd:15:11 epistrePSate dE autois hOs sEmeron agrus autOn, ampelOnas autOn, elaias autOn kai oikias autOn· kai apo tu argyriu ton siton kai ton oinon kai to elaion eXenenkate autois.
2Ezd:15:11 VA_AAD2P x RD_DPM C D N2_APM RD_GPM N3W_APM RD_GPM N1A_APF RD_GPM C N1A_GSF RD_GPM C P RA_GSN N2N_GSN RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN VA_AAD2P RD_DPM
2Ezd:15:11 to turn around indeed he/she/it/same as/like today day field he/she/it/same vineyard he/she/it/same olive or olive tree he/she/it/same and also, even, namely house he/she/it/same and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the piece of silver the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely the wine and also, even, namely the olive oil to carry out bring forth he/she/it/same
2Ezd:15:11 do-TURN-you(pl)-AROUND! indeed them/same (dat) as/like today fields (acc) them/same (gen) vineyards (acc) them/same (gen) olive or olive tree (gen), olives or olive trees (acc) them/same (gen) and house (gen), houses (acc) them/same (gen) and away from (+gen) the (gen) piece of silver (gen) the (acc) wheat/grain (acc) and the (acc) wine (acc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) do-CARRY OUT-you(pl)! them/same (dat)
2Ezd:15:11 2Ezd_15:11_1 2Ezd_15:11_2 2Ezd_15:11_3 2Ezd_15:11_4 2Ezd_15:11_5 2Ezd_15:11_6 2Ezd_15:11_7 2Ezd_15:11_8 2Ezd_15:11_9 2Ezd_15:11_10 2Ezd_15:11_11 2Ezd_15:11_12 2Ezd_15:11_13 2Ezd_15:11_14 2Ezd_15:11_15 2Ezd_15:11_16 2Ezd_15:11_17 2Ezd_15:11_18 2Ezd_15:11_19 2Ezd_15:11_20 2Ezd_15:11_21 2Ezd_15:11_22 2Ezd_15:11_23 2Ezd_15:11_24 2Ezd_15:11_25 2Ezd_15:11_26 2Ezd_15:11_27 2Ezd_15:11_28
2Ezd:15:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:12 καὶ εἶπαν Ἀποδώσομεν καὶ παρ’ αὐτῶν οὐ ζητήσομεν· οὕτως ποιήσομεν, καθὼς σὺ λέγεις. καὶ ἐκάλεσα τοὺς ἱερεῖς καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ποιῆσαι ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο.
2Ezd:15:12 And they said, We will restore, and we will not exact of them; we will do thus as thou sayest. Then I called the priests, and bound them by oath to do according to this word. (Nehemiah 5:12 Brenton)
2Ezd:15:12 A oni odpowiedzieli: «Zwrócimy i od nich żądać nic nie będziemy. Tak uczynimy, jak ty każesz». Wtedy zawołałem kapłanów i zaprzysiągłem wierzycieli, że postąpią zgodnie z tą obietnicą. (Ne 5:12 BT_4)
2Ezd:15:12 καὶ εἶπαν Ἀποδώσομεν καὶ παρ’ αὐτῶν οὐ ζητήσομεν· οὕτως ποιήσομεν, καθὼς σὺ λέγεις. καὶ ἐκάλεσα τοὺς ἱερεῖς καὶ ὥρκισα αὐτοὺς ποιῆσαι ὡς τὸ ῥῆμα τοῦτο.
2Ezd:15:12 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) καί παρά αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) καθ·ώς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί ὁρκίζω (ορκιζ-, ορκι(ε)·[σ]-, ορκι·σ-, -, -, ορκισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὡς ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:15:12 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By szukać thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Ty By mówić/opowiadaj I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę Duchowny I też, nawet, mianowicie Do przysięgi ize On/ona/to/to samo By czynić/rób Jak/jak Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:15:12 kai\ ei)=pan *)apodO/somen kai\ par’ au)tO=n ou) DZEtE/somen· ou(/tOs poiE/somen, kaTO\s su\ le/geis. kai\ e)ka/lesa tou\s i(erei=s kai\ O(/rkisa au)tou\s poiE=sai O(s to\ r(E=ma tou=to.
2Ezd:15:12 kai eipan apodOsomen kai par’ autOn u DZEtEsomen· hutOs poiEsomen, kaTOs sy legeis. kai ekalesa tus hiereis kai hOrkisa autus poiEsai hOs to rEma tuto.
2Ezd:15:12 C VAI_AAI3P VF_FAI1P C P RD_GPM D VF_FAI1P D VF_FAI1P D RP_NS V1_PAI2S C VAI_AAI1S RA_APM N3V_APM C VAI_AAI1S RD_APM VA_AAN C RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
2Ezd:15:12 and also, even, namely to say/tell to give back restore, assign, impute, convey, refer and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same οὐχ before rough breathing to seek thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make as accordingly [according to how/in accordance with how] you to say/tell and also, even, namely to call call the priest and also, even, namely to oath-ize he/she/it/same to do/make as/like the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:15:12 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) we-will-GIVE BACK and frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) not we-will-SEEK thusly/like this we-will-DO/MAKE as accordingly you(sg) (nom) you(sg)-are-SAY/TELL-ing and I-CALL-ed the (acc) priests (acc, nom|voc) and I-OATH-IZE-ed them/same (acc) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) as/like the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
2Ezd:15:12 2Ezd_15:12_1 2Ezd_15:12_2 2Ezd_15:12_3 2Ezd_15:12_4 2Ezd_15:12_5 2Ezd_15:12_6 2Ezd_15:12_7 2Ezd_15:12_8 2Ezd_15:12_9 2Ezd_15:12_10 2Ezd_15:12_11 2Ezd_15:12_12 2Ezd_15:12_13 2Ezd_15:12_14 2Ezd_15:12_15 2Ezd_15:12_16 2Ezd_15:12_17 2Ezd_15:12_18 2Ezd_15:12_19 2Ezd_15:12_20 2Ezd_15:12_21 2Ezd_15:12_22 2Ezd_15:12_23 2Ezd_15:12_24 2Ezd_15:12_25
2Ezd:15:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:13 καὶ τὴν ἀναβολήν μου ἐξετίναξα καὶ εἶπα Οὕτως ἐκτινάξαι ὁ θεὸς πάντα ἄνδρα, ὃς οὐ στήσει τὸν λόγον τοῦτον, ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐκ κόπου αὐτοῦ, καὶ ἔσται οὕτως ἐκτετιναγμένος καὶ κενός. καὶ εἶπεν πᾶσα ἡ ἐκκλησία Αμην, καὶ ᾔνεσαν τὸν κύριον· καὶ ἐποίησεν ὁ λαὸς τὸ ῥῆμα τοῦτο.
2Ezd:15:13 And I shook out my garment, and said, So may God shake out every man who shall not keep to this word, from his house, and from his labours, he shall be even thus shaken out, as an outcast and empty. And all the congregation said, Amen, and they praised the Lord: and the people did this thing. (Nehemiah 5:13 Brenton)
2Ezd:15:13 Nadto wytrząsnąłem zanadrze swoje i rzekłem: «Tak niech Bóg wytrząśnie każdego z domu jego i z nabytku jego, kto nie dotrzyma tej obietnicy! Tak niech on będzie wytrząśnięty i ogołocony!» I całe zgromadzenie powiedziało: «Amen» i wielbili Pana. I lud dopełnił tej obietnicy. (Ne 5:13 BT_4)
2Ezd:15:13 καὶ τὴν ἀναβολήν μου ἐξετίναξα καὶ εἶπα Οὕτως ἐκτινάξαι θεὸς πάντα ἄνδρα, ὃς οὐ στήσει τὸν λόγον τοῦτον, ἐκ τοῦ οἴκου αὐτοῦ καὶ ἐκ κόπου αὐτοῦ, καὶ ἔσται οὕτως ἐκτετιναγμένος καὶ κενός. καὶ εἶπεν πᾶσα ἐκκλησία Αμην, καὶ ᾔνεσαν τὸν κύριον· καὶ ἐποίησεν λαὸς τὸ ῥῆμα τοῦτο.
2Ezd:15:13 καί ὁ ἡ τό ἀνα·βολή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐκ κόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὕτως/οὕτω ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) καί κενός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ἀμήν καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:15:13 I też, nawet, mianowicie Odroczenie Ja By wyrzucać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By wyrzucać Bóg  Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By powodować stać Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dom; by mieszkać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Praca trudzą się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By wyrzucać I też, nawet, mianowicie Pusty/pozbawiony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Amen [wierny i prawdziwy dowód] I też, nawet, mianowicie By chwalić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Ludzie Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:15:13 kai\ tE\n a)nabolE/n mou e)Xeti/naXa kai\ ei)=pa *ou(/tOs e)ktina/Xai o( Teo\s pa/nta a)/ndra, o(\s ou) stE/sei to\n lo/gon tou=ton, e)k tou= oi)/kou au)tou= kai\ e)k ko/pou au)tou=, kai\ e)/stai ou(/tOs e)ktetinagme/nos kai\ keno/s. kai\ ei)=pen pa=sa E( e)kklEsi/a *amEn, kai\ E)/|nesan to\n ku/rion· kai\ e)poi/Esen o( lao\s to\ r(E=ma tou=to.
2Ezd:15:13 kai tEn anabolEn mu eXetinaXa kai eipa hutOs ektinaXai ho Teos panta andra, hos u stEsei ton logon tuton, ek tu oiku autu kai ek kopu autu, kai estai hutOs ektetinagmenos kai kenos. kai eipen pasa hE ekklEsia amEn, kai Enesan ton kyrion· kai epoiEsen ho laos to rEma tuto.
2Ezd:15:13 C RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI1S C VAI_AAI1S D VA_AAN RA_NSM N2_NSM A3_ASM N3_ASM RR_NSM D VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RD_ASM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C P N2_GSM RD_GSM C VF_FMI3S D VM_XPPNSM C A1_NSM C VBI_AAI3S A1S_NSF RA_NSF N1A_NSF I C VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
2Ezd:15:13 and also, even, namely the postponement I to eject and also, even, namely to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to eject the god [see theology] every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who/whom/which οὐχ before rough breathing to cause to stand the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] out of (+gen) ἐξ before vowels the house; to dwell he/she/it/same and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels labor toil he/she/it/same and also, even, namely to be thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to eject and also, even, namely empty/devoid and also, even, namely to say/tell every all, each, every, the whole of the assembly assembly, gathering, congregation, church amen [faithful and true witness] and also, even, namely to praise the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to do/make the people the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:15:13 and the (acc) postponement (acc) me (gen) I-EJECT-ed and I-SAY/TELL-ed thusly/like this to-EJECT, be-you(sg)-EJECT-ed!, he/she/it-happens-to-EJECT (opt) the (nom) god (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) man, husband (acc) who/whom/which (nom) not he/she/it-will-CAUSE-TO-STand, you(sg)-will-be-CAUSE-ed-TO-STand (classical) the (acc) word (acc) this (acc) out of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! him/it/same (gen) and out of (+gen) labor (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be thusly/like this having-been-EJECT-ed (nom) and empty/devoid ([Adj] nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed every (nom|voc) the (nom) assembly (nom|voc) amen and they-PRAISE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed the (nom) people (nom) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
2Ezd:15:13 2Ezd_15:13_1 2Ezd_15:13_2 2Ezd_15:13_3 2Ezd_15:13_4 2Ezd_15:13_5 2Ezd_15:13_6 2Ezd_15:13_7 2Ezd_15:13_8 2Ezd_15:13_9 2Ezd_15:13_10 2Ezd_15:13_11 2Ezd_15:13_12 2Ezd_15:13_13 2Ezd_15:13_14 2Ezd_15:13_15 2Ezd_15:13_16 2Ezd_15:13_17 2Ezd_15:13_18 2Ezd_15:13_19 2Ezd_15:13_20 2Ezd_15:13_21 2Ezd_15:13_22 2Ezd_15:13_23 2Ezd_15:13_24 2Ezd_15:13_25 2Ezd_15:13_26 2Ezd_15:13_27 2Ezd_15:13_28 2Ezd_15:13_29 2Ezd_15:13_30 2Ezd_15:13_31 2Ezd_15:13_32 2Ezd_15:13_33 2Ezd_15:13_34 2Ezd_15:13_35 2Ezd_15:13_36 2Ezd_15:13_37 2Ezd_15:13_38 2Ezd_15:13_39 2Ezd_15:13_40 2Ezd_15:13_41 2Ezd_15:13_42 2Ezd_15:13_43 2Ezd_15:13_44 2Ezd_15:13_45 2Ezd_15:13_46 2Ezd_15:13_47 2Ezd_15:13_48 2Ezd_15:13_49 2Ezd_15:13_50
2Ezd:15:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:14 Ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰς ἄρχοντα αὐτῶν ἐν γῇ Ιουδα, ἀπὸ ἔτους εἰκοστοῦ καὶ ἕως ἔτους τριακοστοῦ καὶ δευτέρου τῷ Αρθασασθα, ἔτη δώδεκα, ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου βίαν αὐτῶν οὐκ ἔφαγον·
2Ezd:15:14 From the day that he charged me to be their ruler in the land of Juda, from the twentieth year even to the thirty-second year of Arthasastha, twelve years, I and my brethren ate not provision extorted from them. (Nehemiah 5:14 Brenton)
2Ezd:15:14 Następnie: od dnia, kiedy powołano mnie na naczelnika ziemi judzkiej - od roku dwudziestego aż do trzydziestego drugiego roku panowania króla Artakserksesa: przez dwanaście lat - ani ja nie jadłem chleba namiestnikowskiego, ani moi bracia. (Ne 5:14 BT_4)
2Ezd:15:14 Ἀπὸ τῆς ἡμέρας, ἧς ἐνετείλατό μοι εἶναι εἰς ἄρχοντα αὐτῶν ἐν γῇ Ιουδα, ἀπὸ ἔτους εἰκοστοῦ καὶ ἕως ἔτους τριακοστοῦ καὶ δευτέρου τῷ Αρθασασθα, ἔτη δώδεκα, ἐγὼ καὶ οἱ ἀδελφοί μου βίαν αὐτῶν οὐκ ἔφαγον·
2Ezd:15:14 ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ἀπό ἔτο·ς, -ους, τό   καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔτο·ς, -ους, τό   καί δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό   ἔτο·ς, -ους, τό δώ·δεκα/δεκα·δύο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -)
2Ezd:15:14 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Kto/, który/, który By zalecać rozkaz Ja By być Do (+przyspieszenie) Władca; by zaczynać się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Judasz/Juda Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rok I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Rok I też, nawet, mianowicie Drugi Rok Dwanaście Ja I też, nawet, mianowicie Brat Ja Siła (gwałtowność) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By jeść
2Ezd:15:14 *)apo\ tE=s E(me/ras, E(=s e)netei/lato/ moi ei)=nai ei)s a)/rCHonta au)tO=n e)n gE=| *iouda, a)po\ e)/tous ei)kostou= kai\ e(/Os e)/tous triakostou= kai\ deute/rou tO=| *arTasasTa, e)/tE dO/deka, e)gO\ kai\ oi( a)delfoi/ mou bi/an au)tO=n ou)k e)/fagon·
2Ezd:15:14 apo tEs hEmeras, hEs eneteilato moi einai eis arCHonta autOn en gE iuda, apo etus eikostu kai heOs etus triakostu kai deuteru tO arTasasTa, etE dOdeka, egO kai hoi adelfoi mu bian autOn uk efagon·
2Ezd:15:14 P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VAI_AMI3S RP_DS V9_PAN P N3_ASM RD_GPM P N1_DSF N_GSM P N3E_GSN A1_GSN C C N3E_GSN A1_GSN C A1A_GSM RA_DSM N_DSM N3E_APN M RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS N1A_ASF RD_GPM D VBI_AAI1S
2Ezd:15:14 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day who/whom/which to enjoin command I to be into (+acc) ruler; to begin he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land Judas/Judah from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing year ć and also, even, namely until; dawn year ć and also, even, namely second the ć year twelve I and also, even, namely the brother I force (violence) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to eat
2Ezd:15:14 away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-was-ENJOIN-ed me (dat) to-be into (+acc) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) them/same (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) Judas/Judah (gen, voc) away from (+gen) year (gen)   and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) year (gen)   and second (gen) the (dat)   years (nom|acc|voc) twelve I (nom) and the (nom) brothers (nom|voc) me (gen) force (acc) them/same (gen) not I-EAT-ed, they-EAT-ed
2Ezd:15:14 2Ezd_15:14_1 2Ezd_15:14_2 2Ezd_15:14_3 2Ezd_15:14_4 2Ezd_15:14_5 2Ezd_15:14_6 2Ezd_15:14_7 2Ezd_15:14_8 2Ezd_15:14_9 2Ezd_15:14_10 2Ezd_15:14_11 2Ezd_15:14_12 2Ezd_15:14_13 2Ezd_15:14_14 2Ezd_15:14_15 2Ezd_15:14_16 2Ezd_15:14_17 2Ezd_15:14_18 2Ezd_15:14_19 2Ezd_15:14_20 2Ezd_15:14_21 2Ezd_15:14_22 2Ezd_15:14_23 2Ezd_15:14_24 2Ezd_15:14_25 2Ezd_15:14_26 2Ezd_15:14_27 2Ezd_15:14_28 2Ezd_15:14_29 2Ezd_15:14_30 2Ezd_15:14_31 2Ezd_15:14_32 2Ezd_15:14_33 2Ezd_15:14_34 2Ezd_15:14_35
2Ezd:15:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:15 καὶ τὰς βίας τὰς πρώτας, ἃς πρὸ ἐμοῦ ἐβάρυναν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐλάβοσαν παρ’ αὐτῶν ἐν ἄρτοις καὶ ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον, δίδραχμα τεσσαράκοντα, καὶ οἱ ἐκτετιναγμένοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ ἐγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτως ἀπὸ προσώπου φόβου θεοῦ.
2Ezd:15:15 But as for the former acts of extortion wherein those who were before me oppressed them, they even took of them their last money, forty didrachms for bread and wine; and the very outcasts of them exercised authority over the people: but I did not so, because of the fear of God. (Nehemiah 5:15 Brenton)
2Ezd:15:15 Natomiast dawniejsi namiestnicy, którzy byli przede mną, nakładali na lud ciężary i pobierali od nich na chleb i wino dziennie czterdzieści syklów srebra; również ich słudzy wyzyskiwali lud. Lecz ja tak nie postępowałem z bojaźni Bożej. (Ne 5:15 BT_4)
2Ezd:15:15 καὶ τὰς βίας τὰς πρώτας, ἃς πρὸ ἐμοῦ ἐβάρυναν ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἐλάβοσαν παρ’ αὐτῶν ἐν ἄρτοις καὶ ἐν οἴνῳ ἔσχατον ἀργύριον, δίδραχμα τεσσαράκοντα, καὶ οἱ ἐκτετιναγμένοι αὐτῶν ἐξουσιάζονται ἐπὶ τὸν λαόν, καὶ ἐγὼ οὐκ ἐποίησα οὕτως ἀπὸ προσώπου φόβου θεοῦ.
2Ezd:15:15 καί ὁ ἡ τό βία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὅς ἥ ὅ πρό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν βαρύνω [LXX] (βαρυν-, -, βαρυν·[σ]-, -, βεβαρυν-, βαρυν·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) παρά αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἄρτος, -ου, ὁ καί ἐν οἶνος, -ου, ὁ ἔσχατος -η -ον ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) δί·δραχμον, -ου, τό τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί ὁ ἡ τό ἐκ·τινάσσω (εκ+τινασσ-, εκ+τιναξ-, εκ+τιναξ-, -, εκ+τετινασσ-, εκ+τιναχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ουσιάζω (εξ+ουσιαζ-, εξ+ουσια·σ-, εξ+ουσια·σ-, -, -, εξ+ουσιασ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) θεός, -οῦ, ὁ
2Ezd:15:15 I też, nawet, mianowicie Siła (gwałtowność) Po pierwsze Kto/, który/, który Przedtem (+informacja) Ja; mój/mój By obciążać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wino Ostatni Kawałek srebra Podwójna drachma Czterdzieści I też, nawet, mianowicie By wyrzucać On/ona/to/to samo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie I też, nawet, mianowicie Ja ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Obawa [zobacz fobię]; by bać się Bóg 
2Ezd:15:15 kai\ ta\s bi/as ta\s prO/tas, a(/s pro\ e)mou= e)ba/runan e)p’ au)tou\s kai\ e)la/bosan par’ au)tO=n e)n a)/rtois kai\ e)n oi)/nO| e)/sCHaton a)rgu/rion, di/draCHma tessara/konta, kai\ oi( e)ktetinagme/noi au)tO=n e)Xousia/DZontai e)pi\ to\n lao/n, kai\ e)gO\ ou)k e)poi/Esa ou(/tOs a)po\ prosO/pou fo/bou Teou=.
2Ezd:15:15 kai tas bias tas prOtas, has pro emu ebarynan ep’ autus kai elabosan par’ autOn en artois kai en oinO esCHaton argyrion, didraCHma tessarakonta, kai hoi ektetinagmenoi autOn eXusiaDZontai epi ton laon, kai egO uk epoiEsa hutOs apo prosOpu fobu Teu.
2Ezd:15:15 C RA_APF N1A_APF RA_APF A1_APFS RR_APF P RP_GS VAI_AAI3P P RD_APM C VBI_AAI3P P RD_GPM P N2_DPM C P N2_DSM A1_ASM N2N_ASN N2N_APN M C RA_NPM VM_XPPNPM RD_GPM V1_PMI3P P RA_ASM N2_ASM C RP_NS D VAI_AAI1S D P N2N_GSN N2_GSM N2_GSM
2Ezd:15:15 and also, even, namely the force (violence) the first who/whom/which before (+gen) I; my/mine to weigh down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wine last piece of silver double drachma forty and also, even, namely the to eject he/she/it/same to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people and also, even, namely I οὐχ before rough breathing to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face fear [see phobia]; to fear god [see theology]
2Ezd:15:15 and the (acc) force (gen) the (acc) first (acc) who/whom/which (acc) before (+gen) me (gen); my/mine (gen) they-WEIGH-ed-DOWN upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and they-TAKE HOLD OF-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) [loaves of] bread (dat) and in/among/by (+dat) wine (dat) last (acc, nom|acc|voc) piece of silver (nom|acc|voc) double drachmas (nom|acc|voc) forty and the (nom) having-been-EJECT-ed (nom|voc) them/same (gen) they-are-being-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) and I (nom) not I-DO/MAKE-ed thusly/like this away from (+gen) face (gen) fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! god (gen)
2Ezd:15:15 2Ezd_15:15_1 2Ezd_15:15_2 2Ezd_15:15_3 2Ezd_15:15_4 2Ezd_15:15_5 2Ezd_15:15_6 2Ezd_15:15_7 2Ezd_15:15_8 2Ezd_15:15_9 2Ezd_15:15_10 2Ezd_15:15_11 2Ezd_15:15_12 2Ezd_15:15_13 2Ezd_15:15_14 2Ezd_15:15_15 2Ezd_15:15_16 2Ezd_15:15_17 2Ezd_15:15_18 2Ezd_15:15_19 2Ezd_15:15_20 2Ezd_15:15_21 2Ezd_15:15_22 2Ezd_15:15_23 2Ezd_15:15_24 2Ezd_15:15_25 2Ezd_15:15_26 2Ezd_15:15_27 2Ezd_15:15_28 2Ezd_15:15_29 2Ezd_15:15_30 2Ezd_15:15_31 2Ezd_15:15_32 2Ezd_15:15_33 2Ezd_15:15_34 2Ezd_15:15_35 2Ezd_15:15_36 2Ezd_15:15_37 2Ezd_15:15_38 2Ezd_15:15_39 2Ezd_15:15_40 2Ezd_15:15_41
2Ezd:15:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:16 καὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχους τούτων οὐκ ἐκράτησα, ἀγρὸν οὐκ ἐκτησάμην· καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐκεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον.
2Ezd:15:16 Also in the work of the wall I treated them not with rigor, I bought not land: and all that were gathered together came thither to the work. (Nehemiah 5:16 Brenton)
2Ezd:15:16 Także w pracy nad tym murem wziąłem udział, a ziemi nie nabyłem; i wszyscy słudzy moi byli tam przy pracy obecni. (Ne 5:16 BT_4)
2Ezd:15:16 καὶ ἐν ἔργῳ τοῦ τείχους τούτων οὐκ ἐκράτησα, ἀγρὸν οὐκ ἐκτησάμην· καὶ πάντες οἱ συνηγμένοι ἐκεῖ ἐπὶ τὸ ἔργον.
2Ezd:15:16 καί ἐν ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) ἀγρός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐκεῖ ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό
2Ezd:15:16 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ściana To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Pole ??? Przed przydechem mocnym By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zbierać się razem Tam Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca
2Ezd:15:16 kai\ e)n e)/rgO| tou= tei/CHous tou/tOn ou)k e)kra/tEsa, a)gro\n ou)k e)ktEsa/mEn· kai\ pa/ntes oi( sunEgme/noi e)kei= e)pi\ to\ e)/rgon.
2Ezd:15:16 kai en ergO tu teiCHus tutOn uk ekratEsa, agron uk ektEsamEn· kai pantes hoi synEgmenoi ekei epi to ergon.
2Ezd:15:16 C P N2N_DSN RA_GSN N3E_GSN RD_GPM D VAI_AAI1S N2_ASM D VAI_AMI1S C A3_NPM RA_NPM VK_XMPNPM D P RA_ASN N2N_ASN
2Ezd:15:16 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among work the wall this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain field οὐχ before rough breathing to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms and also, even, namely every all, each, every, the whole of the to gather together there upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work
2Ezd:15:16 and in/among/by (+dat) work (dat) the (gen) wall (gen) these (gen) not I-SEIZE/GRAB-ed-HOLD field (acc) not I-was-POSSESS-ed and all (nom|voc) the (nom) having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) there upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) work (nom|acc|voc)
2Ezd:15:16 2Ezd_15:16_1 2Ezd_15:16_2 2Ezd_15:16_3 2Ezd_15:16_4 2Ezd_15:16_5 2Ezd_15:16_6 2Ezd_15:16_7 2Ezd_15:16_8 2Ezd_15:16_9 2Ezd_15:16_10 2Ezd_15:16_11 2Ezd_15:16_12 2Ezd_15:16_13 2Ezd_15:16_14 2Ezd_15:16_15 2Ezd_15:16_16 2Ezd_15:16_17 2Ezd_15:16_18 2Ezd_15:16_19
2Ezd:15:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:17 καὶ οἱ Ιουδαῖοι, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, καὶ οἱ ἐρχόμενοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ἐπὶ τράπεζάν μου.
2Ezd:15:17 And the Jews, to the number of a hundred and fifty men, besides those coming to us from the nations round about, were at my table. (Nehemiah 5:17 Brenton)
2Ezd:15:17 Następnie Żydzi, to jest zwierzchnicy: stu pięćdziesięciu mężów, oraz ci, którzy od naszych sąsiadów pogańskich do nas przychodzą, zasiadają do mojego stołu. (Ne 5:17 BT_4)
2Ezd:15:17 καὶ οἱ Ιουδαῖοι, ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ἄνδρες, καὶ οἱ ἐρχόμενοι πρὸς ἡμᾶς ἀπὸ τῶν ἐθνῶν τῶν κύκλῳ ἡμῶν ἐπὶ τράπεζάν μου.
2Ezd:15:17 καί ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ἑκατόν καί πεντή·κοντα ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύκλῳ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί τράπεζα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
2Ezd:15:17 I też, nawet, mianowicie Żydowski Sto I też, nawet, mianowicie Pięćdziesiąt Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naród [zobacz etniczny] W kole Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Stołowy Ja
2Ezd:15:17 kai\ oi( *ioudai=oi, e(kato\n kai\ pentE/konta a)/ndres, kai\ oi( e)rCHo/menoi pro\s E(ma=s a)po\ tO=n e)TnO=n tO=n ku/klO| E(mO=n e)pi\ tra/peDZa/n mou.
2Ezd:15:17 kai hoi iudaioi, hekaton kai pentEkonta andres, kai hoi erCHomenoi pros hEmas apo tOn eTnOn tOn kyklO hEmOn epi trapeDZan mu.
2Ezd:15:17 C RA_NPM N2_NPM M C M N3_NPM C RA_NPM V1_PMPNPM P RP_AP P RA_GPN N3E_GPN RA_GPM N2_DSM RP_GP P N1S_ASF RP_GS
2Ezd:15:17 and also, even, namely the Jewish hundred and also, even, namely fifty man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the to come toward (+acc,+gen,+dat) I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the nation [see ethnic] the in a circle I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing table I
2Ezd:15:17 and the (nom) Jewish ([Adj] nom|voc) hundred and fifty men, husbands (nom|voc) and the (nom) while being-COME-ed (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) us (acc) away from (+gen) the (gen) nations (gen) the (gen) in a circle us (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) table (acc) me (gen)
2Ezd:15:17 2Ezd_15:17_1 2Ezd_15:17_2 2Ezd_15:17_3 2Ezd_15:17_4 2Ezd_15:17_5 2Ezd_15:17_6 2Ezd_15:17_7 2Ezd_15:17_8 2Ezd_15:17_9 2Ezd_15:17_10 2Ezd_15:17_11 2Ezd_15:17_12 2Ezd_15:17_13 2Ezd_15:17_14 2Ezd_15:17_15 2Ezd_15:17_16 2Ezd_15:17_17 2Ezd_15:17_18 2Ezd_15:17_19 2Ezd_15:17_20 2Ezd_15:17_21
2Ezd:15:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:18 καὶ ἦν γινόμενον εἰς ἡμέραν μίαν μόσχος εἷς καὶ πρόβατα ἓξ ἐκλεκτὰ καὶ χίμαρος ἐγίνοντό μοι καὶ ἀνὰ μέσον δέκα ἡμερῶν ἐν πᾶσιν οἶνος τῷ πλήθει· καὶ σὺν τούτοις ἄρτους τῆς βίας οὐκ ἐζήτησα, ὅτι βαρεῖα ἡ δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον. –
2Ezd:15:18 And there came to me for one day one calf, and I had six choice sheep and a goat; and every ten days wine in abundance of all sorts: yet with these I required not the bread of extortion, because the bondage was heavy upon this people. (Nehemiah 5:18 Brenton)
2Ezd:15:18 I przyrządzenie codzienne: jeden wół, sześć owiec doborowych i ptactwo szło na mój rachunek, a w odstępie dziesięciodniowym z dodaniem wszelkiego wina w obfitości. Mimo to chleba namiestnikowskiego się nie domagałem, gdyż robocizna ciążyła nad tym ludem. (Ne 5:18 BT_4)
2Ezd:15:18 καὶ ἦν γινόμενον εἰς ἡμέραν μίαν μόσχος εἷς καὶ πρόβατα ἓξ ἐκλεκτὰ καὶ χίμαρος ἐγίνοντό μοι καὶ ἀνὰ μέσον δέκα ἡμερῶν ἐν πᾶσιν οἶνος τῷ πλήθει· καὶ σὺν τούτοις ἄρτους τῆς βίας οὐκ ἐζήτησα, ὅτι βαρεῖα δουλεία ἐπὶ τὸν λαὸν τοῦτον.
2Ezd:15:18 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1] ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μόσχος, -ου, ὁ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ἕξ ἐκ·λεκτός -ή -όν καί   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἀνά μέσος -η -ον δέκα ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός οἶνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό καί σύν οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὅτι βαρύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο  
2Ezd:15:18 I też, nawet, mianowicie By być By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) Dzień Jeden Cielęcia/wół Jeden I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Sześć Wybierany [zobacz eklektyczny] I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Dziesięć Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wino Los (mnóstwo ) I też, nawet, mianowicie Razem z/włączając (+dat) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Siła (gwałtowność) ??? Przed przydechem mocnym By szukać Ponieważ/tamto Ciężko Niewolnictwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]  
2Ezd:15:18 kai\ E)=n gino/menon ei)s E(me/ran mi/an mo/sCHos ei(=s kai\ pro/bata e(\X e)klekta\ kai\ CHi/maros e)gi/nonto/ moi kai\ a)na\ me/son de/ka E(merO=n e)n pa=sin oi)=nos tO=| plE/Tei· kai\ su\n tou/tois a)/rtous tE=s bi/as ou)k e)DZE/tEsa, o(/ti barei=a E( doulei/a e)pi\ to\n lao\n tou=ton.
2Ezd:15:18 kai En ginomenon eis hEmeran mian mosCHos heis kai probata heX eklekta kai CHimaros eginonto moi kai ana meson deka hEmerOn en pasin oinos tO plETei· kai syn tutois artus tEs bias uk eDZEtEsa, hoti bareia hE duleia epi ton laon tuton.
2Ezd:15:18 C V9_IAI3S V1_PMPNSN P N1A_ASF A1A_ASF N2_NSM M_NSM C N2N_APN M A1_APN C N2_NSM V1I_IMI3P RP_DS C P A1_ASN M N1A_GPF P A3_DPM N2_NSM RA_DSN N3E_DSN C P RD_DPN N2_APM RA_GSF N1A_GSF D VAI_AAI1S C A3U_NSF RA_NSF N1A_NSF P RA_ASM N2_ASM RD_ASM
2Ezd:15:18 and also, even, namely to be to become become, happen into (+acc) day one calf/ox one and also, even, namely sheep (sheepfold) six selected [see eclectic] and also, even, namely ć to become become, happen I and also, even, namely up/each/by (+acc) middle ten day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of wine the lot (multitude ) and also, even, namely together with/including (+dat) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the force (violence) οὐχ before rough breathing to seek because/that heavy the slavery upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]  
2Ezd:15:18 and he/she/it-was while being-BECOME-ed (acc, nom|acc|voc) into (+acc) day (acc) one (acc) calf/ox (nom) one (nom) and sheep (nom|acc|voc) six selected ([Adj] nom|acc|voc) and   they-were-being-BECOME-ed me (dat) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) ten days (gen) in/among/by (+dat) all (dat) wine (nom) the (dat) lot (dat) and together with/including (+dat) these (dat) [loaves of] bread (acc) the (gen) force (gen) not I-SEEK-ed because/that heavy ([Adj] nom|voc) the (nom) slavery (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) this (acc)  
2Ezd:15:18 2Ezd_15:18_1 2Ezd_15:18_2 2Ezd_15:18_3 2Ezd_15:18_4 2Ezd_15:18_5 2Ezd_15:18_6 2Ezd_15:18_7 2Ezd_15:18_8 2Ezd_15:18_9 2Ezd_15:18_10 2Ezd_15:18_11 2Ezd_15:18_12 2Ezd_15:18_13 2Ezd_15:18_14 2Ezd_15:18_15 2Ezd_15:18_16 2Ezd_15:18_17 2Ezd_15:18_18 2Ezd_15:18_19 2Ezd_15:18_20 2Ezd_15:18_21 2Ezd_15:18_22 2Ezd_15:18_23 2Ezd_15:18_24 2Ezd_15:18_25 2Ezd_15:18_26 2Ezd_15:18_27 2Ezd_15:18_28 2Ezd_15:18_29 2Ezd_15:18_30 2Ezd_15:18_31 2Ezd_15:18_32 2Ezd_15:18_33 2Ezd_15:18_34 2Ezd_15:18_35 2Ezd_15:18_36 2Ezd_15:18_37 2Ezd_15:18_38 2Ezd_15:18_39 2Ezd_15:18_40 2Ezd_15:18_41 2Ezd_15:18_42 2Ezd_15:18_43
2Ezd:15:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
2Ezd:15:19 μνήσθητί μου, ὁ θεός, εἰς ἀγαθὸν πάντα, ὅσα ἐποίησα τῷ λαῷ τούτῳ.
2Ezd:15:19 Remember me, O God, for good, in all that I have done to this people. (Nehemiah 5:19 Brenton)
2Ezd:15:19 Pamiętaj, Boże mój, na moją korzyść, o wszystkim, co uczyniłem dla tego ludu. (Ne 5:19 BT_4)
2Ezd:15:19 μνήσθητί μου, θεός, εἰς ἀγαθὸν πάντα, ὅσα ἐποίησα τῷ λαῷ τούτῳ.
2Ezd:15:19 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
2Ezd:15:19 By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja Bóg  Do (+przyspieszenie) Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Ludzie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
2Ezd:15:19 mnE/sTEti/ mou, o( Teo/s, ei)s a)gaTo\n pa/nta, o(/sa e)poi/Esa tO=| laO=| tou/tO|.
2Ezd:15:19 mnEsTEti mu, ho Teos, eis agaTon panta, hosa epoiEsa tO laO tutO.
2Ezd:15:19 VS_APD2S RP_GS RA_NSM N2_VSM P A1_ASN A3_APN A1_APN VAI_AAI1S RA_DSM N2_DSM RD_DSM
2Ezd:15:19 to remember/become mindful of I the god [see theology] into (+acc) good inherently good, i.e. God-wrought. every all, each, every, the whole of as much/many as to do/make the people this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
2Ezd:15:19 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! me (gen) the (nom) god (nom) into (+acc) good ([Adj] acc, nom|acc|voc) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I-DO/MAKE-ed the (dat) people (dat) this (dat)
2Ezd:15:19 2Ezd_15:19_1 2Ezd_15:19_2 2Ezd_15:19_3 2Ezd_15:19_4 2Ezd_15:19_5 2Ezd_15:19_6 2Ezd_15:19_7 2Ezd_15:19_8 2Ezd_15:19_9 2Ezd_15:19_10 2Ezd_15:19_11 2Ezd_15:19_12
2Ezd:15:19 x x x x x x x x x x x x