Est:7:1 Εἰσῆλθεν δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ Αμαν συμπιεῖν τῇ βασιλίσσῃ.
Est:7:1 So the king and Aman went in to drink with the queen. (Esther 7:1 Brenton)
Est:7:1 Przyszedł więc król z Hamanem, aby ucztować z królową Esterą. (Est 7:1 BT_4)
Est:7:1 Εἰσῆλθεν δὲ βασιλεὺς καὶ Αμαν συμπιεῖν τῇ βασιλίσσῃ.
Est:7:1 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί   συμ·πίνω (-, -, 2nd συν+πι-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ
Est:7:1 By wchodzić zaś Król I też, nawet, mianowicie By pić z Królowa
Est:7:1 *ei)sE=lTen de\ o( basileu\s kai\ *aman sumpiei=n tE=| basili/ssE|.
Est:7:1 eisElTen de ho basileus kai aman sympiein tE basilissE.
Est:7:1 VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM C N_NSM VB_AAN RA_DSF N1A_DSF
Est:7:1 to enter δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king and also, even, namely ć to drink with the queen
Est:7:1 he/she/it-ENTER-ed Yet the (nom) king (nom) and   to-DRINK-WITH the (dat) queen (dat)
Est:7:1 Est_7:1_1 Est_7:1_2 Est_7:1_3 Est_7:1_4 Est_7:1_5 Est_7:1_6 Est_7:1_7 Est_7:1_8 Est_7:1_9
Est:7:1 x x x x x x x x x
Est:7:2 εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς Εσθηρ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐν τῷ πότῳ Τί ἐστιν, Εσθηρ βασίλισσα, καὶ τί τὸ αἴτημά σου καὶ τί τὸ ἀξίωμά σου; καὶ ἔστω σοι ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
Est:7:2 And the king said to Esther at the banquet on the second day, What is it, queen Esther? and what is thy request, and what is thy petition? and it shall be done for thee, to the half of my kingdom. (Esther 7:2 Brenton)
Est:7:2 A król rzekł do Estery także w drugim dniu podczas picia wina: «Jakie jest twoje życzenie, królowo Estero, a będzie ci dane, i co za prośba twoja? Choćby to była połowa królestwa, stanie się». (Est 7:2 BT_4)
Est:7:2 εἶπεν δὲ βασιλεὺς Εσθηρ τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐν τῷ πότῳ Τί ἐστιν, Εσθηρ βασίλισσα, καὶ τί τὸ αἴτημά σου καὶ τί τὸ ἀξίωμά σου; καὶ ἔστω σοι ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου.
Est:7:2 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἡμέρα, -ας -ἡ ἐν ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   βασίλισσα, -ης, ἡ καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό αἴτημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Est:7:2 By mówić/opowiadaj zaś Król Drugi Dzień W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Królowa I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Prośba Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By powodować stać; by być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Aż; świtaj Pół Królestwo Ja
Est:7:2 ei)=pen de\ o( basileu\s *esTEr tE=| deute/ra| E(me/ra| e)n tO=| po/tO| *ti/ e)stin, *esTEr basi/lissa, kai\ ti/ to\ ai)/tEma/ sou kai\ ti/ to\ a)Xi/Oma/ sou; kai\ e)/stO soi e(/Os tou= E(mi/sous tE=s basilei/as mou.
Est:7:2 eipen de ho basileus esTEr tE deutera hEmera en tO potO ti estin, esTEr basilissa, kai ti to aitEma su kai ti to aXiOma su; kai estO soi heOs tu hEmisus tEs basileias mu.
Est:7:2 VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM N_DSF RA_DSF A1A_DSF N1A_DSF P RA_DSN N2N_DSN RI_NSN V9_PAI3S N_VSF N1A_VSF C RI_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS C RI_NSN RA_NSN N3M_NSN RP_GS C V9_PAD3S RP_DS P RA_GSN A3U_GSN RA_GSF N1A_GSF RP_GS
Est:7:2 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king ć the second day in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the drinking party; drink who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be ć queen and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the request you; your/yours(sg) and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely to cause to stand; to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub until; dawn the half the kingdom I
Est:7:2 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom)   the (dat) second (dat) day (dat) in/among/by (+dat) the (dat) drinking party (dat); drink (dat) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is   queen (nom|voc) and who/what/why (nom|acc) the (nom|acc) request (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and who/what/why (nom|acc) the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) half (gen) the (gen) kingdom (gen), kingdoms (acc) me (gen)
Est:7:2 Est_7:2_1 Est_7:2_2 Est_7:2_3 Est_7:2_4 Est_7:2_5 Est_7:2_6 Est_7:2_7 Est_7:2_8 Est_7:2_9 Est_7:2_10 Est_7:2_11 Est_7:2_12 Est_7:2_13 Est_7:2_14 Est_7:2_15 Est_7:2_16 Est_7:2_17 Est_7:2_18 Est_7:2_19 Est_7:2_20 Est_7:2_21 Est_7:2_22 Est_7:2_23 Est_7:2_24 Est_7:2_25 Est_7:2_26 Est_7:2_27 Est_7:2_28 Est_7:2_29 Est_7:2_30 Est_7:2_31 Est_7:2_32 Est_7:2_33 Est_7:2_34
Est:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:7:3 καὶ ἀποκριθεῖσα εἶπεν Εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, δοθήτω ἡ ψυχή μου τῷ αἰτήματί μου καὶ ὁ λαός μου τῷ ἀξιώματί μου·
Est:7:3 And she answered and said, If I have found favour in the sight of the king, let my life be granted to my petition, and my people to my request. (Esther 7:3 Brenton)
Est:7:3 W odpowiedzi rzekła królowa Estera: «Królu, jeśli mnie darzysz życzliwością i jeśli królowi się podoba, to niech będzie darowane mi życie na moją prośbę i lud mój na moje życzenie! (Est 7:3 BT_4)
Est:7:3 καὶ ἀποκριθεῖσα εἶπεν Εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, δοθήτω ψυχή μου τῷ αἰτήματί μου καὶ λαός μου τῷ ἀξιώματί μου·
Est:7:3 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό αἴτημα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Est:7:3 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać By mówić/opowiadaj Jeżeli By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] W obecności z (+informacja); ??? Król By dawać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Prośba Ja I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja Ja
Est:7:3 kai\ a)pokriTei=sa ei)=pen *ei) eu(=ron CHa/rin e)nO/pion tou= basile/Os, doTE/tO E( PSuCHE/ mou tO=| ai)tE/mati/ mou kai\ o( lao/s mou tO=| a)XiO/mati/ mou·
Est:7:3 kai apokriTeisa eipen ei heuron CHarin enOpion tu basileOs, doTEtO hE PSyCHE mu tO aitEmati mu kai ho laos mu tO aXiOmati mu·
Est:7:3 C VC_APPNSF VBI_AAI3S C VB_AAI1S N3_ASF P RA_GSM N3V_GSM VC_APD3S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_DSN N3M_DSN RP_GS C RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Est:7:3 and also, even, namely to answer to say/tell if to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] in the presence of (+gen); ??? the king to give the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I the request I and also, even, namely the people I the ć I
Est:7:3 and upon being-ANSWER-ed (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed if do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) king (gen) let-him/her/it-be-GIVE-ed! the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) the (dat) request (dat) me (gen) and the (nom) people (nom) me (gen) the (dat)   me (gen)
Est:7:3 Est_7:3_1 Est_7:3_2 Est_7:3_3 Est_7:3_4 Est_7:3_5 Est_7:3_6 Est_7:3_7 Est_7:3_8 Est_7:3_9 Est_7:3_10 Est_7:3_11 Est_7:3_12 Est_7:3_13 Est_7:3_14 Est_7:3_15 Est_7:3_16 Est_7:3_17 Est_7:3_18 Est_7:3_19 Est_7:3_20 Est_7:3_21 Est_7:3_22 Est_7:3_23
Est:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:7:4 ἐπράθημεν γὰρ ἐγώ τε καὶ ὁ λαός μου εἰς ἀπώλειαν καὶ διαρπαγὴν καὶ δουλείαν, ἡμεῖς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας, καὶ παρήκουσα· οὐ γὰρ ἄξιος ὁ διάβολος τῆς αὐλῆς τοῦ βασιλέως.
Est:7:4 For both I and my people are sold for destruction, and pillage, and slavery; both we and our children for bondmen and bondwomen: and I consented not to it, for the slanderer is not worthy of the king's palace. (Esther 7:4 Brenton)
Est:7:4 Albowiem sprzedano nas, mnie i mój lud, aby nas wygładzić, wymordować i zniszczyć. Gdyby nas sprzedano tylko jako niewolników i niewolnice, milczałabym, chociaż nie wynagrodzi nigdy ciemiężyciel szkody królowi». (Est 7:4 BT_4)
Est:7:4 ἐπράθημεν γὰρ ἐγώ τε καὶ λαός μου εἰς ἀπώλειαν καὶ διαρπαγὴν καὶ δουλείαν, ἡμεῖς καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας, καὶ παρήκουσα· οὐ γὰρ ἄξιος διάβολος τῆς αὐλῆς τοῦ βασιλέως.
Est:7:4 πιπράσκω (πιπρασκ-, -, -, πεπρα·κ-, πεπρα-, πρα·θ-) γάρ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέ καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ καί   καί δουλεία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ καί παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) καί παρ·ακούω (παρ+ακου-, παρ+ακου·σ-, παρ+ακου·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἄξιος -ία -ον ὁ ἡ τό διά·βολος -ον ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Est:7:4 By sprzedawać się Dla odtąd, jak Ja I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Niewolnictwo Ja I też, nawet, mianowicie Dziecko Ja Do (+przyspieszenie) Dziecka/służący I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna I też, nawet, mianowicie By ignorować (bądź nieposłusznym, podsłuchaj) ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Odpowiedni wart zachodu; wartościowy Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Król
Est:7:4 e)pra/TEmen ga\r e)gO/ te kai\ o( lao/s mou ei)s a)pO/leian kai\ diarpagE\n kai\ doulei/an, E(mei=s kai\ ta\ te/kna E(mO=n ei)s pai=das kai\ paidi/skas, kai\ parE/kousa· ou) ga\r a)/Xios o( dia/bolos tE=s au)lE=s tou= basile/Os.
Est:7:4 epraTEmen gar egO te kai ho laos mu eis apOleian kai diarpagEn kai duleian, hEmeis kai ta tekna hEmOn eis paidas kai paidiskas, kai parEkusa· u gar aXios ho diabolos tEs aulEs tu basileOs.
Est:7:4 VCI_API1P x RP_NS x C RA_NSM N2_NSM RP_GS P N1A_ASF C N1_ASF C N1A_ASF RP_NP C RA_NPN N2N_NPN RP_GP P N3D_APM C N1_APF C VAI_AAI1S D x A1A_NSM RA_NSM N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_GSM N3V_GSM
Est:7:4 to sell for since, as I and [postpositive coordinate] and also, even, namely the people I into (+acc) annihilation, destruction and also, even, namely ć and also, even, namely slavery I and also, even, namely the child I into (+acc) child/servant and also, even, namely slave girl and also, even, namely to ignore (disobey, overhear) οὐχ before rough breathing for since, as eligible worthwhile; valuable the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). the courtyard sheep-fold, palace, house the king
Est:7:4 we-were-SELL-ed for I (nom) and [postpositive coordinate] and the (nom) people (nom) me (gen) into (+acc) annihilation, destruction (acc) and   and slavery (acc) we (nom) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) us (gen) into (+acc) children/servants (acc) and slave girls (acc) and I-IGNORE-ed not for eligible ([Adj] nom) the (nom) diabolical ([Adj] nom) the (gen) courtyard (gen) the (gen) king (gen)
Est:7:4 Est_7:4_1 Est_7:4_2 Est_7:4_3 Est_7:4_4 Est_7:4_5 Est_7:4_6 Est_7:4_7 Est_7:4_8 Est_7:4_9 Est_7:4_10 Est_7:4_11 Est_7:4_12 Est_7:4_13 Est_7:4_14 Est_7:4_15 Est_7:4_16 Est_7:4_17 Est_7:4_18 Est_7:4_19 Est_7:4_20 Est_7:4_21 Est_7:4_22 Est_7:4_23 Est_7:4_24 Est_7:4_25 Est_7:4_26 Est_7:4_27 Est_7:4_28 Est_7:4_29 Est_7:4_30 Est_7:4_31 Est_7:4_32 Est_7:4_33 Est_7:4_34
Est:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:7:5 εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Τίς οὗτος, ὅστις ἐτόλμησεν ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο;
Est:7:5 And the king said, Who is this that has dared to do this thing? (Esther 7:5 Brenton)
Est:7:5 A na to odpowiedział król Aswerus i rzekł królowej Esterze: «Któż jest ten, który zawziął się w sercu swoim, aby to uczynić, i gdzie on jest?» (Est 7:5 BT_4)
Est:7:5 εἶπεν δὲ βασιλεύς Τίς οὗτος, ὅστις ἐτόλμησεν ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο;
Est:7:5 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οὗτος αὕτη τοῦτο ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] τολμάω (τολμ(α)-, τολμη·σ-, τολμη·σ-, -, -, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Est:7:5 By mówić/opowiadaj zaś Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By śmieć By czynić/rób Sprawa [zobacz pragmatyczny] To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Est:7:5 ei)=pen de\ o( basileu/s *ti/s ou(=tos, o(/stis e)to/lmEsen poiE=sai to\ pra=gma tou=to;
Est:7:5 eipen de ho basileus tis hutos, hostis etolmEsen poiEsai to pragma tuto;
Est:7:5 VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM RI_NSM RD_NSM RX_NSM VAI_AAI3S VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RD_ASN
Est:7:5 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to dare to do/make the matter [see pragmatic] this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Est:7:5 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom) who/what/why (nom) this (nom) who-/whom-/whichever (nom) he/she/it-DARE-ed to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt) the (nom|acc) matter (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Est:7:5 Est_7:5_1 Est_7:5_2 Est_7:5_3 Est_7:5_4 Est_7:5_5 Est_7:5_6 Est_7:5_7 Est_7:5_8 Est_7:5_9 Est_7:5_10 Est_7:5_11 Est_7:5_12
Est:7:5 x x x x x x x x x x x x
Est:7:6 εἶπεν δὲ Εσθηρ Ἄνθρωπος ἐχθρὸς Αμαν ὁ πονηρὸς οὗτος. Αμαν δὲ ἐταράχθη ἀπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης.
Est:7:6 And Esther said, the adversary is Aman, this wicked man. Then Aman was troubled before the king and the queen. (Esther 7:6 Brenton)
Est:7:6 I odpowiedziała Estera: «Tym przeciwnikiem i wrogiem jest Haman, ten niegodziwiec». Haman zaś zatrwożył się wobec króla i królowej. (Est 7:6 BT_4)
Est:7:6 εἶπεν δὲ Εσθηρ Ἄνθρωπος ἐχθρὸς Αμαν πονηρὸς οὗτος. Αμαν δὲ ἐταράχθη ἀπὸ τοῦ βασιλέως καὶ τῆς βασιλίσσης.
Est:7:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐχθρός -ά -όν   ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὗτος αὕτη τοῦτο   δέ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ
Est:7:6 By mówić/opowiadaj zaś Ludzki Wrogi Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] zaś By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król I też, nawet, mianowicie Królowa
Est:7:6 ei)=pen de\ *esTEr *)/anTrOpos e)CHTro\s *aman o( ponEro\s ou(=tos. *aman de\ e)tara/CHTE a)po\ tou= basile/Os kai\ tE=s basili/ssEs.
Est:7:6 eipen de esTEr anTrOpos eCHTros aman ho ponEros hutos. aman de etaraCHTE apo tu basileOs kai tEs basilissEs.
Est:7:6 VBI_AAI3S x N_NSF N2_NSM A1A_NSM N_NSM RA_NSM A1A_NSM RD_NSM N_NSM x VQI_API3S P RA_GSM N3V_GSM C RA_GSF N1S_GSF
Est:7:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć human hostile ć the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the king and also, even, namely the queen
Est:7:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet   human (nom) hostile ([Adj] nom)   the (nom) wicked ([Adj] nom) this (nom)   Yet he/she/it-was-UNSETTLE-ed away from (+gen) the (gen) king (gen) and the (gen) queen (gen)
Est:7:6 Est_7:6_1 Est_7:6_2 Est_7:6_3 Est_7:6_4 Est_7:6_5 Est_7:6_6 Est_7:6_7 Est_7:6_8 Est_7:6_9 Est_7:6_10 Est_7:6_11 Est_7:6_12 Est_7:6_13 Est_7:6_14 Est_7:6_15 Est_7:6_16 Est_7:6_17 Est_7:6_18
Est:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:7:7 ὁ δὲ βασιλεὺς ἐξανέστη ἐκ τοῦ συμποσίου εἰς τὸν κῆπον· ὁ δὲ Αμαν παρῃτεῖτο τὴν βασίλισσαν, ἑώρα γὰρ ἑαυτὸν ἐν κακοῖς ὄντα.
Est:7:7 And the king rose up from the banquet to go into the garden: and Aman began to intreat the queen; for he saw that he was in an evil case. (Esther 7:7 Brenton)
Est:7:7 Wtedy król w gniewie swoim wstał od picia wina i poszedł do pałacowego ogrodu. Haman zaś stanął przed królową Esterą, aby prosić o życie swoje, ponieważ dostrzegł, że król postanowił jego zgubę. (Est 7:7 BT_4)
Est:7:7 δὲ βασιλεὺς ἐξανέστη ἐκ τοῦ συμποσίου εἰς τὸν κῆπον· δὲ Αμαν παρῃτεῖτο τὴν βασίλισσαν, ἑώρα γὰρ ἑαυτὸν ἐν κακοῖς ὄντα.
Est:7:7 ὁ ἡ τό δέ βασιλεύς, -έως, ὁ ἐξ·αν·ίστημι (ath. εξαν+ιστ(α)-/ath. εξαν+ιστ(η)-, εξανα+στη·σ-, εξανα+στη·σ- or 2nd ath. εξανα+στ(η)-/ath. εξανα+στ(α)-, εξανα+εστη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό συμ·πόσιον, -ου, τό εἰς[1] ὁ ἡ τό κῆπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δέ   παρ·αιτέομαι (παρ+αιτ(ε)-, -, παρ+αιτη·σ-, -, παρ+ῃτη-, -) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γάρ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἐν κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Est:7:7 zaś Król By podnosić w górze powstawaj; ????????? Podniesienie poza od śmierci, budź się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Święta bankiet, sympozjum Do (+przyspieszenie) Ogród zaś By odrzucać porzucaj, zrzekaj się, zaniechaj, uwolniony, zarzucaj, podawaj się do dymisji od, opuszczaj, proś, proś {pytaj}, opadaj, potępiaj Królowa By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dla odtąd, jak Samo /nasz /twój /siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla By być
Est:7:7 o( de\ basileu\s e)Xane/stE e)k tou= sumposi/ou ei)s to\n kE=pon· o( de\ *aman parE|tei=to tE\n basi/lissan, e(O/ra ga\r e(auto\n e)n kakoi=s o)/nta.
Est:7:7 ho de basileus eXanestE ek tu symposiu eis ton kEpon· ho de aman parEteito tEn basilissan, heOra gar heauton en kakois onta.
Est:7:7 RA_NSM x N3V_NSM VHI_AAI3S P RA_GSN N2N_GSN P RA_ASM N2_ASM RA_NSM x N_NSM V2I_IMI3S RA_ASF N1A_ASF V3I_IAI3S x RD_ASM P A1_DPN V9_PAPASM
Est:7:7 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] king to raise up arise; εξανστηση rising out from death, rouse out of (+gen) ἐξ before vowels the feast banquet, symposium into (+acc) the garden the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to reject abandon, forgo, give up, quit, relinquish, resign from, leave, beg, ask, decline, deprecate the queen to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), for since, as self /our-/your-/themselves in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among wickedly to do evil; to make things difficult for to be
Est:7:7 the (nom) Yet king (nom) he/she/it-RAISE UP-ed out of (+gen) the (gen) feast (gen) into (+acc) the (acc) garden (acc) the (nom) Yet   he/she/it-was-being-REJECT-ed the (acc) queen (acc) he/she/it-was-SEE-ing for self (acc) in/among/by (+dat) wickedly ([Adj] dat); you(sg)-are-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR, you(sg)-happen-to-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR (opt) while being (acc, nom|acc|voc)
Est:7:7 Est_7:7_1 Est_7:7_2 Est_7:7_3 Est_7:7_4 Est_7:7_5 Est_7:7_6 Est_7:7_7 Est_7:7_8 Est_7:7_9 Est_7:7_10 Est_7:7_11 Est_7:7_12 Est_7:7_13 Est_7:7_14 Est_7:7_15 Est_7:7_16 Est_7:7_17 Est_7:7_18 Est_7:7_19 Est_7:7_20 Est_7:7_21 Est_7:7_22
Est:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:7:8 ἐπέστρεψεν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ κήπου, Αμαν δὲ ἐπιπεπτώκει ἐπὶ τὴν κλίνην ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν· εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Ὥστε καὶ τὴν γυναῖκα βιάζῃ ἐν τῇ οἰκίᾳ μου; Αμαν δὲ ἀκούσας διετράπη τῷ προσώπῳ.
Est:7:8 And the king returned from the garden; and Aman had fallen upon the bed, intreating the queen. And the king said, Wilt thou even force my wife in my house? And when Aman heard it, he changed countenance. (Esther 7:8 Brenton)
Est:7:8 Potem król wrócił z pałacowego ogrodu do domu, gdzie pito wino, Haman zaś upadł na łoże, na którym spoczywała Estera. A na to król rzekł: «Czy jeszcze chce zgwałcić królowę w mojej obecności, w domu?» Słowo wyszło z ust króla, a twarz Hamana zakryto. (Est 7:8 BT_4)
Est:7:8 ἐπέστρεψεν δὲ βασιλεὺς ἐκ τοῦ κήπου, Αμαν δὲ ἐπιπεπτώκει ἐπὶ τὴν κλίνην ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν· εἶπεν δὲ βασιλεύς Ὥστε καὶ τὴν γυναῖκα βιάζῃ ἐν τῇ οἰκίᾳ μου; Αμαν δὲ ἀκούσας διετράπη τῷ προσώπῳ.
Est:7:8 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό κῆπος, -ου, ὁ   δέ ἐπι·πίπτω (επι+πιπτ-, επι+πεσ(ε)·[σ]-, επι+πεσ·[σ]- or 2nd επι+πεσ-, επι+πεπτω·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κλίνη, -ης, ἡ ἄξιος -ία -ον; ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ὁ ἡ τό βασίλισσα, -ης, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὥστε καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι βιάζω (βιαζ-, -, βια·σ-, -, -, βιασ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   δέ ἄκων[τ] ἄκουσα ἆκο[υ]ν[τ]; ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-)   ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό
Est:7:8 By odwracać się dookoła zaś Król Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ogród zaś By spadać na Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko Odpowiedni wart zachodu; wartościowy; by uważać godny Królowa By mówić/opowiadaj zaś Król Tak tamto I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona By znosić voilence (bądź przymusowy) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ja zaś Niechętny; by słyszeć Twarz
Est:7:8 e)pe/strePSen de\ o( basileu\s e)k tou= kE/pou, *aman de\ e)pipeptO/kei e)pi\ tE\n kli/nEn a)XiO=n tE\n basi/lissan· ei)=pen de\ o( basileu/s *(/Oste kai\ tE\n gunai=ka bia/DZE| e)n tE=| oi)ki/a| mou; *aman de\ a)kou/sas dietra/pE tO=| prosO/pO|.
Est:7:8 epestrePSen de ho basileus ek tu kEpu, aman de epipeptOkei epi tEn klinEn aXiOn tEn basilissan· eipen de ho basileus hOste kai tEn gynaika biaDZE en tE oikia mu; aman de akusas dietrapE tO prosOpO.
Est:7:8 VAI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM P RA_GSM N2_GSM N_NSM x VX_XAI3S P RA_ASF N1_ASF V4_PAPNSM RA_ASF N1A_ASF VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM C D RA_ASF N3K_ASF V1_PMI2S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS N_NSM x VA_AAPNSM VDI_API3S RA_DSN N2N_DSN
Est:7:8 to turn around δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king out of (+gen) ἐξ before vowels the garden ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to fall upon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed eligible worthwhile; valuable; to deem worthy the queen to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king so that and also, even, namely the woman/wife to suffer voilence (be forced) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house I ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] unwilling; to hear ć the face
Est:7:8 he/she/it-TURN-ed-AROUND Yet the (nom) king (nom) out of (+gen) the (gen) garden (gen)   Yet he/she/it-had-FALL-ed-UPON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) eligible ([Adj] gen); while DEEM-ing-WORTHY (nom) the (acc) queen (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom) so that and the (acc) woman/wife (acc) you(sg)-are-being-SUFFER VOILENCE-ed, he/she/it-should-be-SUFFER VOILENCE-ing, you(sg)-should-be-being-SUFFER VOILENCE-ed in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) me (gen)   Yet unwilling ([Adj] acc); upon HEAR-ing (nom|voc)   the (dat) face (dat)
Est:7:8 Est_7:8_1 Est_7:8_2 Est_7:8_3 Est_7:8_4 Est_7:8_5 Est_7:8_6 Est_7:8_7 Est_7:8_8 Est_7:8_9 Est_7:8_10 Est_7:8_11 Est_7:8_12 Est_7:8_13 Est_7:8_14 Est_7:8_15 Est_7:8_16 Est_7:8_17 Est_7:8_18 Est_7:8_19 Est_7:8_20 Est_7:8_21 Est_7:8_22 Est_7:8_23 Est_7:8_24 Est_7:8_25 Est_7:8_26 Est_7:8_27 Est_7:8_28 Est_7:8_29 Est_7:8_30 Est_7:8_31 Est_7:8_32 Est_7:8_33 Est_7:8_34 Est_7:8_35
Est:7:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:7:9 εἶπεν δὲ Βουγαθαν εἷς τῶν εὐνούχων πρὸς τὸν βασιλέα Ἰδοὺ καὶ ξύλον ἡτοίμασεν Αμαν Μαρδοχαίῳ τῷ λαλήσαντι περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ὤρθωται ἐν τοῖς Αμαν ξύλον πηχῶν πεντήκοντα. εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Σταυρωθήτω ἐπ’ αὐτοῦ.
Est:7:9 And Bugathan, one of the chamberlains, said to the king, Behold, Aman has also prepared a gallows for Mardochaeus, who spoke concerning the king, and a gallows of fifty cubits high has been set up in the premises of Aman. And the king said, Let him be hanged thereon. (Esther 7:9 Brenton)
Est:7:9 I rzekł Charbona, jeden z eunuchów, którzy pełnili służbę przed królem: «Oto drzewo, które postawił Haman dla Mardocheusza, co radził dobrze królowi, stoi przed domem Hamana, wysokie na pięćdziesiąt łokci». I rzekł król: «Powieście go na nim!» (Est 7:9 BT_4)
Est:7:9 εἶπεν δὲ Βουγαθαν εἷς τῶν εὐνούχων πρὸς τὸν βασιλέα Ἰδοὺ καὶ ξύλον ἡτοίμασεν Αμαν Μαρδοχαίῳ τῷ λαλήσαντι περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ὤρθωται ἐν τοῖς Αμαν ξύλον πηχῶν πεντήκοντα. εἶπεν δὲ βασιλεύς Σταυρωθήτω ἐπ’ αὐτοῦ.
Est:7:9 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ   εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ξύλον, -ου, τό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)     ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) περί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί   ἐν ὁ ἡ τό   ξύλον, -ου, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ σταυρόω (σταυρ(ο)-, σταυρω·σ-, σταυρω·σ-, -, εσταυρω-, σταυρω·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
Est:7:9 By mówić/opowiadaj zaś Jeden Eunuch Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Do gotowy By mówić Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Król I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Łokieć Pięćdziesiąt By mówić/opowiadaj zaś Król By ukrzyżować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Est:7:9 ei)=pen de\ *bougaTan ei(=s tO=n eu)nou/CHOn pro\s to\n basile/a *)idou\ kai\ Xu/lon E(toi/masen *aman *mardoCHai/O| tO=| lalE/santi peri\ tou= basile/Os, kai\ O)/rTOtai e)n toi=s *aman Xu/lon pECHO=n pentE/konta. ei)=pen de\ o( basileu/s *staurOTE/tO e)p’ au)tou=.
Est:7:9 eipen de bugaTan heis tOn eunuCHOn pros ton basilea idu kai Xylon hEtoimasen aman mardoCHaiO tO lalEsanti peri tu basileOs, kai OrTOtai en tois aman Xylon pECHOn pentEkonta. eipen de ho basileus staurOTEtO ep’ autu.
Est:7:9 VBI_AAI3S x N_NSM M_NSM RA_GPM N2_GPM P RA_ASM N3V_ASM I D N2N_ASN VAI_AAI3S N_NSM N2_DSM RA_DSM VA_AAPDSM P RA_GSM N3V_GSM C VAI_AMI3S P RA_DPM N_GSM N2N_NSN N3U_GPM M VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM VA_APD3S P RD_GSN
Est:7:9 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć one the eunuch toward (+acc,+gen,+dat) the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to ready ć ć the to speak about (+acc,+gen) the king and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. cubit fifty to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king to crucify upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
Est:7:9 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet   one (nom) the (gen) eunuchs (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) be-you(sg)-SEE-ed! and tree/wooden thing (nom|acc|voc) he/she/it-READY-ed     the (dat) upon SPEAK-ing (dat) about (+acc,+gen) the (gen) king (gen) and   in/among/by (+dat) the (dat)   tree/wooden thing (nom|acc|voc) cubits (gen) fifty he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom) let-him/her/it-be-CRUCIFY-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)
Est:7:9 Est_7:9_1 Est_7:9_2 Est_7:9_3 Est_7:9_4 Est_7:9_5 Est_7:9_6 Est_7:9_7 Est_7:9_8 Est_7:9_9 Est_7:9_10 Est_7:9_11 Est_7:9_12 Est_7:9_13 Est_7:9_14 Est_7:9_15 Est_7:9_16 Est_7:9_17 Est_7:9_18 Est_7:9_19 Est_7:9_20 Est_7:9_21 Est_7:9_22 Est_7:9_23 Est_7:9_24 Est_7:9_25 Est_7:9_26 Est_7:9_27 Est_7:9_28 Est_7:9_29 Est_7:9_30 Est_7:9_31 Est_7:9_32 Est_7:9_33 Est_7:9_34 Est_7:9_35
Est:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:7:10 καὶ ἐκρεμάσθη Αμαν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὃ ἡτοίμασεν Μαρδοχαίῳ. καὶ τότε ὁ βασιλεὺς ἐκόπασεν τοῦ θυμοῦ.
Est:7:10 So Aman was hanged on the gallows that had been prepared for Mardochaeus: and then the king's wrath was appeased. (Esther 7:10 Brenton)
Est:7:10 I powieszono Hamana na drzewie, które przygotował Mardocheuszowi, a uspokoił się gniew króla. (Est 7:10 BT_4)
Est:7:10 καὶ ἐκρεμάσθη Αμαν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ἡτοίμασεν Μαρδοχαίῳ. καὶ τότε βασιλεὺς ἐκόπασεν τοῦ θυμοῦ.
Est:7:10 καί κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-)   ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)   καί τότε ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κοπάζω (-, κοπα·σ-, κοπα·σ-, κεκοπα·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-)
Est:7:10 I też, nawet, mianowicie Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kto/, który/, który Do gotowy I też, nawet, mianowicie Wtedy Król Do zmniejszanego trudu, opadany Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać
Est:7:10 kai\ e)krema/sTE *aman e)pi\ tou= Xu/lou, o(\ E(toi/masen *mardoCHai/O|. kai\ to/te o( basileu\s e)ko/pasen tou= Tumou=.
Est:7:10 kai ekremasTE aman epi tu Xylu, ho hEtoimasen mardoCHaiO. kai tote ho basileus ekopasen tu Tymu.
Est:7:10 C VSI_API3S N_NSM P RA_GSN N2N_GSN RR_ASN VAI_AAI3S N2_DSM C D RA_NSM N3V_NSM VAI_AAI3S RA_GSM N2_GSM
Est:7:10 and also, even, namely to hung up suspended ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. who/whom/which to ready ć and also, even, namely then the king to abated toil, subsided the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger
Est:7:10 and he/she/it-was-HUNG UP-ed   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tree/wooden thing (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-READY-ed   and then the (nom) king (nom) he/she/it-ABATED-ed the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed!
Est:7:10 Est_7:10_1 Est_7:10_2 Est_7:10_3 Est_7:10_4 Est_7:10_5 Est_7:10_6 Est_7:10_7 Est_7:10_8 Est_7:10_9 Est_7:10_10 Est_7:10_11 Est_7:10_12 Est_7:10_13 Est_7:10_14 Est_7:10_15 Est_7:10_16
Est:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x