Est:8:1 καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὁ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης ἐδωρήσατο Εσθηρ ὅσα ὑπῆρχεν Αμαν τῷ διαβόλῳ, καὶ Μαρδοχαῖος προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ὑπέδειξεν γὰρ Εσθηρ ὅτι ἐνοικείωται αὐτῇ.
Est:8:1 And in that day king Artaxerxes gave to Esther all that belonged to Aman the slanderer: and Mardochaeus was called by the king; for Esther had shewn that he was related to her. (Esther 8:1 Brenton)
Est:8:1 Tego dnia podarował król Aswerus królowej Esterze dom Hamana, dręczyciela Żydów, Mardocheusz zaś dostał się przed oblicze króla, ponieważ powiedziała Estera, kim on był dla niej. (Est 8:1 BT_4)
Est:8:1 Καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ βασιλεὺς Ἀρταξέρξης ἐδωρήσατο Εσθηρ ὅσα ὑπῆρχεν Αμαν τῷ διαβόλῳ, καὶ Μαρδοχαῖος προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως, ὑπέδειξεν γὰρ Εσθηρ ὅτι ἐνοικείωται αὐτῇ.
Est:8:1 καί ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -)   ὅσος -η -ον ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό διά·βολος -ον καί   προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-) ὑπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὑπο·δείκνυμι (-, υπο+δειξ-, υπο+δειξ-, -, -, -) γάρ   ὅτι   αὐτός αὐτή αὐτό
Est:8:1 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Dzień Król By przyznawać Tyleż/wiele jak By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli Szatański Oszczerczy, bolesny, albo psujące się. Jeden , który zniesławienia, kaleczy, i psuje się (rzucanie albo siew na wskroś). I też, nawet, mianowicie By wezwać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król By robić znany wskazywać, oznajmiać, sugerować, być widocznym, okazywać się Dla odtąd, jak Ponieważ/tamto On/ona/to/to samo
Est:8:1 *kai\ e)n au)tE=| tE=| E(me/ra| o( basileu\s *)artaXe/rXEs e)dOrE/sato *esTEr o(/sa u(pE=rCHen *aman tO=| diabo/lO|, kai\ *mardoCHai=os proseklE/TE u(po\ tou= basile/Os, u(pe/deiXen ga\r *esTEr o(/ti e)noikei/Otai au)tE=|.
Est:8:1 kai en autE tE hEmera ho basileus artaXerXEs edOrEsato esTEr hosa hypErCHen aman tO diabolO, kai mardoCHaios proseklETE hypo tu basileOs, hypedeiXen gar esTEr hoti enoikeiOtai autE.
Est:8:1 C P RD_DSF RA_DSF N1A_DSF RA_NSM N3V_NSM N1M_NSM VAI_AMI3S N_DSF A1_NPN V1I_IAI3S N_DSM RA_DSM N2_DSM C N2_NSM VCI_API3S P RA_GSM N3V_GSM VAI_AAI3S x N_NSF C V4_PMS3S RD_DSF
Est:8:1 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same the day the king ć to grant ć as much/many as to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control ć the diabolical Slanderous, hurtful, or corrupting. One who slanders, hurts, and corrupts (casting or sowing throughout). and also, even, namely ć to summon under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the king to make known to indicate, intimate, suggest, show, prove for since, as ć because/that ć he/she/it/same
Est:8:1 and in/among/by (+dat) her/it/same (dat) the (dat) day (dat) the (nom) king (nom)   he/she/it-was-GRANT-ed   as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF   the (dat) diabolical ([Adj] dat) and   he/she/it-was-SUMMON-ed under (+acc), by (+gen) the (gen) king (gen) he/she/it-MAKE KNOWN-ed for   because/that   her/it/same (dat)
Est:8:1 Est_8:1_1 Est_8:1_2 Est_8:1_3 Est_8:1_4 Est_8:1_5 Est_8:1_6 Est_8:1_7 Est_8:1_8 Est_8:1_9 Est_8:1_10 Est_8:1_11 Est_8:1_12 Est_8:1_13 Est_8:1_14 Est_8:1_15 Est_8:1_16 Est_8:1_17 Est_8:1_18 Est_8:1_19 Est_8:1_20 Est_8:1_21 Est_8:1_22 Est_8:1_23 Est_8:1_24 Est_8:1_25 Est_8:1_26 Est_8:1_27
Est:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:2 ἔλαβεν δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν δακτύλιον, ὃν ἀφείλατο Αμαν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ, καὶ κατέστησεν Εσθηρ Μαρδοχαῖον ἐπὶ πάντων τῶν Αμαν.
Est:8:2 And the king took the ring which he had taken away from Aman, and gave it to Mardochaeus: and Esther appointed Mardochaeus over all that had been Aman's. (Esther 8:2 Brenton)
Est:8:2 Król zaś zdjął swój sygnet, który zabrał Hamanowi, i dał go Mardocheuszowi. Estera zaś ustanowiła Mardocheusza zarządcą domu Hamana. (Est 8:2 BT_4)
Est:8:2 ἔλαβεν δὲ βασιλεὺς τὸν δακτύλιον, ὃν ἀφείλατο Αμαν, καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ, καὶ κατέστησεν Εσθηρ Μαρδοχαῖον ἐπὶ πάντων τῶν Αμαν.
Est:8:2 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)   καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό   καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-)     ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό  
Est:8:2 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć zaś Król Pierścień Kto/, który/, który; by być By pozbawiać I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
Est:8:2 e)/laben de\ o( basileu\s to\n daktu/lion, o(\n a)fei/lato *aman, kai\ e)/dOken au)to\n *mardoCHai/O|, kai\ kate/stEsen *esTEr *mardoCHai=on e)pi\ pa/ntOn tO=n *aman.
Est:8:2 elaben de ho basileus ton daktylion, hon afeilato aman, kai edOken auton mardoCHaiO, kai katestEsen esTEr mardoCHaion epi pantOn tOn aman.
Est:8:2 VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM RA_ASM N2_ASM RR_ASM VBI_AMI3S N_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM N2_DSM C VAI_AAI3S N_NSF N2_ASM P A3_GPN RA_GPN N_GSM
Est:8:2 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king the ring who/whom/which; to be to deprive ć and also, even, namely to give he/she/it/same ć and also, even, namely to enable lay, render widowed ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the ć
Est:8:2 he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Yet the (nom) king (nom) the (acc) ring (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-was-DEPRIVE-ed   and he/she/it-GIVE-ed him/it/same (acc)   and he/she/it-ENABLE-ed     upon/over (+acc,+gen,+dat) all (gen) the (gen)  
Est:8:2 Est_8:2_1 Est_8:2_2 Est_8:2_3 Est_8:2_4 Est_8:2_5 Est_8:2_6 Est_8:2_7 Est_8:2_8 Est_8:2_9 Est_8:2_10 Est_8:2_11 Est_8:2_12 Est_8:2_13 Est_8:2_14 Est_8:2_15 Est_8:2_16 Est_8:2_17 Est_8:2_18 Est_8:2_19 Est_8:2_20 Est_8:2_21
Est:8:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:3 καὶ προσθεῖσα ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἠξίου ἀφελεῖν τὴν Αμαν κακίαν καὶ ὅσα ἐποίησεν τοῖς Ιουδαίοις.
Est:8:3 And she spoke yet again to the king, and fell at his feet, and besought him to do away the mischief of Aman, and all that he had done against the Jews. (Esther 8:3 Brenton)
Est:8:3 I znowu Estera przemówiła do króla, i upadła do nóg jego, i płakała, i błagała go o łaskę, aby usunął złość Hamana, Agagity i zamiar jego skierowany przeciwko Żydom. (Est 8:3 BT_4)
Est:8:3 καὶ προσθεῖσα ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ καὶ ἠξίου ἀφελεῖν τὴν Αμαν κακίαν καὶ ὅσα ἐποίησεν τοῖς Ιουδαίοις.
Est:8:3 καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί προσ·πίπτω (προσ+πιπτ-, προσ+πεσ(ε)·[σ]-, προσ+πεσ·[σ]- or 2nd προσ+πεσ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀξιόω (αξι(ο)-, αξιω·σ-, αξιω·σ-, -, ηξιω-, αξιω·θ-) ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   κακία, -ας, ἡ καί ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον
Est:8:3 I też, nawet, mianowicie By dodawać do By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król I też, nawet, mianowicie By powalić/spadek {jesień} przedtem Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By uważać godny By pozbawiać Źle źle, złośliwość I też, nawet, mianowicie Tyleż/wiele jak By czynić/rób Żydowski
Est:8:3 kai\ prosTei=sa e)la/lEsen pro\s to\n basile/a kai\ prose/pesen pro\s tou\s po/das au)tou= kai\ E)Xi/ou a)felei=n tE\n *aman kaki/an kai\ o(/sa e)poi/Esen toi=s *ioudai/ois.
Est:8:3 kai prosTeisa elalEsen pros ton basilea kai prosepesen pros tus podas autu kai EXiu afelein tEn aman kakian kai hosa epoiEsen tois iudaiois.
Est:8:3 C VE_AAPNSF VAI_AAI3S P RA_ASM N3V_ASM C VAI_AAI3S P RA_APM N3D_APM RD_GSM C V4_IAI3S VB_AAN RA_ASF N_GSM N1A_ASF C A1_APN VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM
Est:8:3 and also, even, namely to add to to speak toward (+acc,+gen,+dat) the king and also, even, namely to prostrate/fall before toward (+acc,+gen,+dat) the foot he/she/it/same and also, even, namely to deem worthy to deprive the ć evil evil, malice and also, even, namely as much/many as to do/make the Jewish
Est:8:3 and upon ADD-ing-TO (nom|voc) he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) and he/she/it-PROSTRATE/FALL-ed-BEFORE toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) feet (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-DEEM-ing-WORTHY, you(sg)-were-being-DEEM-ed-WORTHY to-will-DEPRIVE, to-DEPRIVE the (acc)   evil (acc) and as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) Jewish ([Adj] dat)
Est:8:3 Est_8:3_1 Est_8:3_2 Est_8:3_3 Est_8:3_4 Est_8:3_5 Est_8:3_6 Est_8:3_7 Est_8:3_8 Est_8:3_9 Est_8:3_10 Est_8:3_11 Est_8:3_12 Est_8:3_13 Est_8:3_14 Est_8:3_15 Est_8:3_16 Est_8:3_17 Est_8:3_18 Est_8:3_19 Est_8:3_20 Est_8:3_21 Est_8:3_22 Est_8:3_23
Est:8:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:4 ἐξέτεινεν δὲ ὁ βασιλεὺς Εσθηρ τὴν ῥάβδον τὴν χρυσῆν, ἐξηγέρθη δὲ Εσθηρ παρεστηκέναι τῷ βασιλεῖ.
Est:8:4 Then the king stretched out to Esther the golden sceptre: and Esther arose to stand near the king. (Esther 8:4 Brenton)
Est:8:4 A król wyciągnął do Estery złote berło: na co podniosła się Estera i stanęła przed królem, (Est 8:4 BT_4)
Est:8:4 ἐξέτεινεν δὲ βασιλεὺς Εσθηρ τὴν ῥάβδον τὴν χρυσῆν, ἐξηγέρθη δὲ Εσθηρ παρεστηκέναι τῷ βασιλεῖ.
Est:8:4 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ   ὁ ἡ τό ῥάβδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν ἐξ·εγείρω (εξ+εγειρ-, εξ+εγερ(ε)·[σ]-, εξ+εγειρ·[σ]-, -, εξ+εγηγερ-, εξ+εγερ·θ-) δέ   παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
Est:8:4 By rozszerzać się zaś Król Haczykowaty obsadź personelem sheperd's zaczepiał personel, laskę, pręt, trzonek {szyb}, personel, berło, królewską batutę, odbijaj, stłucz, bij rózgą, rygluj, sztaba, batuta, hak, pałka gumowa, krawędź Złoty/złoty Do ??? zaś By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Król
Est:8:4 e)Xe/teinen de\ o( basileu\s *esTEr tE\n r(a/bdon tE\n CHrusE=n, e)XEge/rTE de\ *esTEr parestEke/nai tO=| basilei=.
Est:8:4 eXeteinen de ho basileus esTEr tEn rabdon tEn CHrysEn, eXEgerTE de esTEr parestEkenai tO basilei.
Est:8:4 VAI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM N_DSF RA_ASF N2_ASF RA_ASF A1C_ASF VCI_API3S x N_NSF VXI_XAN RA_DSM N3V_DSM
Est:8:4 to extend δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king ć the hooked staff a sheperd's hooked staff, walking stick, rod, shaft, staff, scepter, royal baton, bandy, drub, ferule, bar, ingot, baton, crook, truncheon, verge the gold/golden to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show the king
Est:8:4 he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed Yet the (nom) king (nom)   the (acc) hooked staff (acc) the (acc) gold/golden ([Adj] acc) he/she/it-was-???-ed Yet   to-have-STand-ed-WITH/BESIDE the (dat) king (dat)
Est:8:4 Est_8:4_1 Est_8:4_2 Est_8:4_3 Est_8:4_4 Est_8:4_5 Est_8:4_6 Est_8:4_7 Est_8:4_8 Est_8:4_9 Est_8:4_10 Est_8:4_11 Est_8:4_12 Est_8:4_13 Est_8:4_14 Est_8:4_15
Est:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:5 καὶ εἶπεν Εσθηρ Εἰ δοκεῖ σοι καὶ εὗρον χάριν, πεμφθήτω ἀποστραφῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑπὸ Αμαν τὰ γραφέντα ἀπολέσθαι τοὺς Ιουδαίους, οἵ εἰσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ σου·
Est:8:5 And Esther said, If it seem good to thee, and I have found favour in thy sight, let an order be sent that the letters sent by Aman may be reversed, that were written for the destruction of the Jews, who are in thy kingdom. (Esther 8:5 Brenton)
Est:8:5 i rzekła: «Jeśli się to podoba królowi, jeśli darzy mnie życzliwością, i jeśli królowi to odpowiada, a ja jestem w jego oczach miła, niech zostanie napisane, aby wycofano listy, plan Hamana, syna Hammedaty, który napisał, aby wygubić Żydów mieszkających we wszystkich państwach króla. (Est 8:5 BT_4)
Est:8:5 καὶ εἶπεν Εσθηρ Εἰ δοκεῖ σοι καὶ εὗρον χάριν, πεμφθήτω ἀποστραφῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑπὸ Αμαν τὰ γραφέντα ἀπολέσθαι τοὺς Ιουδαίους, οἵ εἰσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ σου·
Est:8:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   εἰ δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα πέμπω (πεμπ-, πεμψ-, πεμψ-, πεπομφ·[κ]-, -, πεμφ·θ-) ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὑπό   ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὅς ἥ ὅ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Est:8:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Jeżeli By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By znajdować Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By posyłać By odwracać się od Tekst zamawiać Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By pisać By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Żydowski Kto/, który/, który By iść; by być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Królestwo Ty; twój/twój(sg)
Est:8:5 kai\ ei)=pen *esTEr *ei) dokei= soi kai\ eu(=ron CHa/rin, pemfTE/tO a)postrafE=nai ta\ gra/mmata ta\ a)pestalme/na u(po\ *aman ta\ grafe/nta a)pole/sTai tou\s *ioudai/ous, oi(/ ei)sin e)n tE=| basilei/a| sou·
Est:8:5 kai eipen esTEr ei dokei soi kai heuron CHarin, pemfTEtO apostrafEnai ta grammata ta apestalmena hypo aman ta grafenta apolesTai tus iudaius, hoi eisin en tE basileia su·
Est:8:5 C VBI_AAI3S N_NSF C V2_PAI3S RP_DS C VB_AAI1S N3_ASF VV_APD3S VD_APN RA_APN N3M_APN RA_APN VM_XMPAPN P N_GSM RA_APN VD_APPAPN VA_AMN RA_APM N2_APM RR_NPM V9_PAI3P P RA_DSF N1A_DSF RP_GS
Est:8:5 and also, even, namely to say/tell ć if to expect to seem, to please, to seem good to you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to find for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] to send to turn away from the text the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing ć the to write to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the Jewish who/whom/which to go; to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the kingdom you; your/yours(sg)
Est:8:5 and he/she/it-SAY/TELL-ed   if he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc) for; grace (acc) let-him/her/it-be-SEND-ed! to-be-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) texts (nom|acc|voc) the (nom|acc) having-been-ORDER FORTH-ed (nom|acc|voc) under (+acc), by (+gen)   the (nom|acc) upon being-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) to-be-LOSE/DESTROY-ed the (acc) Jewish ([Adj] acc) who/whom/which (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are in/among/by (+dat) the (dat) kingdom (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Est:8:5 Est_8:5_1 Est_8:5_2 Est_8:5_3 Est_8:5_4 Est_8:5_5 Est_8:5_6 Est_8:5_7 Est_8:5_8 Est_8:5_9 Est_8:5_10 Est_8:5_11 Est_8:5_12 Est_8:5_13 Est_8:5_14 Est_8:5_15 Est_8:5_16 Est_8:5_17 Est_8:5_18 Est_8:5_19 Est_8:5_20 Est_8:5_21 Est_8:5_22 Est_8:5_23 Est_8:5_24 Est_8:5_25 Est_8:5_26 Est_8:5_27 Est_8:5_28
Est:8:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:6 πῶς γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου καὶ πῶς δυνήσομαι σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πατρίδος μου;
Est:8:6 For how shall I be able to look upon the affliction of my people, and how shall I be able to survive the destruction of my kindred? (Esther 8:6 Brenton)
Est:8:6 Bo jakże mogłabym patrzeć na zło, które spadnie na lud mój, i jak mogłabym patrzeć na zgubę mojego narodu?» (Est 8:6 BT_4)
Est:8:6 πῶς γὰρ δυνήσομαι ἰδεῖν τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου καὶ πῶς δυνήσομαι σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πατρίδος μου;
Est:8:6 πῶς[1] γάρ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό κάκωσις, -εως, ἡ; κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί πῶς[1] δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Est:8:6 Jak Dla odtąd, jak Do zdolnego By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Złe traktowanie; by robić rzeczy trudne dla Ludzie Ja I też, nawet, mianowicie Jak Do zdolnego By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zniszczenie, zniszczenie Ojczyzna Ja
Est:8:6 pO=s ga\r dunE/somai i)dei=n tE\n ka/kOsin tou= laou= mou kai\ pO=s dunE/somai sOTE=nai e)n tE=| a)pOlei/a| tE=s patri/dos mou;
Est:8:6 pOs gar dynEsomai idein tEn kakOsin tu lau mu kai pOs dynEsomai sOTEnai en tE apOleia tEs patridos mu;
Est:8:6 D x VF_FMI1S VB_AAN RA_ASF N3I_ASF RA_GSM N2_GSM RP_GS C D VF_FMI1S VC_APN P RA_DSF N1A_DSF RA_GSF N3D_GSF RP_GS
Est:8:6 how for since, as to able to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the mistreatment; to make things difficult for the people I and also, even, namely how to able to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the annihilation, destruction the fatherland I
Est:8:6 how for I-will-be-ABLE-ed to-SEE the (acc) mistreatment (acc); they-should-be-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR the (gen) people (gen) me (gen) and how I-will-be-ABLE-ed to-be-SAVE-ed in/among/by (+dat) the (dat) annihilation, destruction (dat) the (gen) fatherland (gen) me (gen)
Est:8:6 Est_8:6_1 Est_8:6_2 Est_8:6_3 Est_8:6_4 Est_8:6_5 Est_8:6_6 Est_8:6_7 Est_8:6_8 Est_8:6_9 Est_8:6_10 Est_8:6_11 Est_8:6_12 Est_8:6_13 Est_8:6_14 Est_8:6_15 Est_8:6_16 Est_8:6_17 Est_8:6_18 Est_8:6_19
Est:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:7 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Εσθηρ Εἰ πάντα τὰ ὑπάρχοντα Αμαν ἔδωκα καὶ ἐχαρισάμην σοι καὶ αὐτὸν ἐκρέμασα ἐπὶ ξύλου, ὅτι τὰς χεῖρας ἐπήνεγκε τοῖς Ιουδαίοις, τί ἔτι ἐπιζητεῖς;
Est:8:7 And the king said to Esther, If I have given and freely granted thee all that was Aman's, and hanged him on a gallows, because he laid his hands upon the Jews, what dost thou yet further seek? (Esther 8:7 Brenton)
Est:8:7 Wtedy rzekł król Aswerus do królowej Estery i do Żyda Mardocheusza: «Oto dałem Esterze dom Hamana, a jego powiesili na drzewie, ponieważ wyciągnął rękę na Żydów. (Est 8:7 BT_4)
Est:8:7 καὶ εἶπεν βασιλεὺς πρὸς Εσθηρ Εἰ πάντα τὰ ὑπάρχοντα Αμαν ἔδωκα καὶ ἐχαρισάμην σοι καὶ αὐτὸν ἐκρέμασα ἐπὶ ξύλου, ὅτι τὰς χεῖρας ἐπήνεγκε τοῖς Ιουδαίοις, τί ἔτι ἐπιζητεῖς;
Est:8:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πρός   εἰ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ὑπ·άρχω (υπ+αρχ-, υπ+αρξ-, υπ+αρξ-, -, -, -)   δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) καί χαρίζομαι (χαριζ-, χαρι·σ-, χαρι·σ-, -, κεχαρισ-, χαρισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί αὐτός αὐτή αὐτό κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ἐπί ξύλον, -ου, τό ὅτι ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπι·φέρω (επι+φερ-, επ+οι·σ-, επ+ενεγκ·[σ]- or 2nd επ+ενεγκ-, -, -, επ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἔτι ἐπι·ζητέω (επι+ζητ(ε)-, επι+ζητη·σ-, επι+ζητη·σ-, -, -, επι+ζητη·θ-)
Est:8:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Jeżeli Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By być pod siłą z [by być] pod siłą [z], taki jak kiedy posiadanie jest w twojej kontroli By dawać I też, nawet, mianowicie By przyznawać (jak dar albo względy {przysługi}) daruj, przedstawiaj, obdarzaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Ponieważ/tamto Ręka By przynosić na Żydowski Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jeszcze/jeszcze Poważnie by szukać poważnie szukał popierany przez ABCDFLMS V, i więcej niż siedemdziesiąt inni.
Est:8:7 kai\ ei)=pen o( basileu\s pro\s *esTEr *ei) pa/nta ta\ u(pa/rCHonta *aman e)/dOka kai\ e)CHarisa/mEn soi kai\ au)to\n e)kre/masa e)pi\ Xu/lou, o(/ti ta\s CHei=ras e)pE/negke toi=s *ioudai/ois, ti/ e)/ti e)piDZEtei=s;
Est:8:7 kai eipen ho basileus pros esTEr ei panta ta hyparCHonta aman edOka kai eCHarisamEn soi kai auton ekremasa epi Xylu, hoti tas CHeiras epEnenke tois iudaiois, ti eti epiDZEteis;
Est:8:7 C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM P N_ASF C A3_APN RA_APN V1_PAPAPN N_GSM VAI_AAI1S C VAI_AMI1S RP_DS C RD_ASM VAI_AAI1S P N2N_GSN C RA_APF N3_APF VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM RI_ASN D V2_PAI2S
Est:8:7 and also, even, namely to say/tell the king toward (+acc,+gen,+dat) ć if every all, each, every, the whole of the to be under the power of [to be] under the power [of], such as when a possession is in your control ć to give and also, even, namely to grant (as a gift or favor) donate, present, endow you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely he/she/it/same to hung up suspended upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. because/that the hand to bring upon the Jewish who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. yet/still to earnestly seek earnestly sought supported by ABCDFLMS-V, and more than seventy others.
Est:8:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) toward (+acc,+gen,+dat)   if all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) while BE-ing-UNDER-THE-POWER-OF (acc, nom|acc|voc)   I-GIVE-ed and I-was-GRANT-ed-(AS-A-GIFT-OR-FAVOR) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and him/it/same (acc) I-HUNG UP-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) tree/wooden thing (gen) because/that the (acc) hands (acc) he/she/it-BRING-ed-UPON the (dat) Jewish ([Adj] dat) who/what/why (nom|acc) yet/still you(sg)-are-EARNESTLY SEEK-ing
Est:8:7 Est_8:7_1 Est_8:7_2 Est_8:7_3 Est_8:7_4 Est_8:7_5 Est_8:7_6 Est_8:7_7 Est_8:7_8 Est_8:7_9 Est_8:7_10 Est_8:7_11 Est_8:7_12 Est_8:7_13 Est_8:7_14 Est_8:7_15 Est_8:7_16 Est_8:7_17 Est_8:7_18 Est_8:7_19 Est_8:7_20 Est_8:7_21 Est_8:7_22 Est_8:7_23 Est_8:7_24 Est_8:7_25 Est_8:7_26 Est_8:7_27 Est_8:7_28 Est_8:7_29
Est:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:8 γράψατε καὶ ὑμεῖς ἐκ τοῦ ὀνόματός μου ὡς δοκεῖ ὑμῖν καὶ σφραγίσατε τῷ δακτυλίῳ μου· ὅσα γὰρ γράφεται τοῦ βασιλέως ἐπιτάξαντος καὶ σφραγισθῇ τῷ δακτυλίῳ μου, οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἀντειπεῖν.
Est:8:8 Write ye also in my name, as it seems good to you, and seal it with my ring: for whatever orders are written at the command of the king, and sealed with my ring, it is not lawful to gainsay them. (Esther 8:8 Brenton)
Est:8:8 Wy zaś, jeśli wam się wyda to słuszne, napiszcie w sprawie Żydów, w imieniu króla, i zapieczętujcie sygnetem, ponieważ pismo króla, napisane w imieniu króla i zapieczętowane sygnetem króla, jest nieodwołalne». (Est 8:8 BT_4)
Est:8:8 γράψατε καὶ ὑμεῖς ἐκ τοῦ ὀνόματός μου ὡς δοκεῖ ὑμῖν καὶ σφραγίσατε τῷ δακτυλίῳ μου· ὅσα γὰρ γράφεται τοῦ βασιλέως ἐπιτάξαντος καὶ σφραγισθῇ τῷ δακτυλίῳ μου, οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἀντειπεῖν.
Est:8:8 γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡς δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅσος -η -ον γάρ γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀντι·λέγω (αντι+λεγ-, -, 2nd αντ+ειπ-, -, -, -)
Est:8:8 By pisać I też, nawet, mianowicie Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nazwisko {Imię} co do Ja Jak/jak By oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Ty I też, nawet, mianowicie By pieczętować Pierścień Ja Tyleż/wiele jak Dla odtąd, jak By pisać Król By mówić co by robić I też, nawet, mianowicie By pieczętować Pierścień Ja ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo By mówić przeciw
Est:8:8 gra/PSate kai\ u(mei=s e)k tou= o)no/mato/s mou O(s dokei= u(mi=n kai\ sfragi/sate tO=| daktuli/O| mou· o(/sa ga\r gra/fetai tou= basile/Os e)pita/Xantos kai\ sfragisTE=| tO=| daktuli/O| mou, ou)k e)/stin au)toi=s a)nteipei=n.
Est:8:8 graPSate kai hymeis ek tu onomatos mu hOs dokei hymin kai sfragisate tO daktyliO mu· hosa gar grafetai tu basileOs epitaXantos kai sfragisTE tO daktyliO mu, uk estin autois anteipein.
Est:8:8 VA_AAD2P D RP_NP P RA_GSN N3M_GSN RP_GS C V2_PAI3S RP_DP C VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM RP_GS A1_APN x V1_PPI3S RA_GSM N3V_GSM VA_AAPGSM C VC_APS3S RA_DSM N2_DSM RP_GS D V9_PAI3S RD_DPM VB_AAN
Est:8:8 to write and also, even, namely you out of (+gen) ἐξ before vowels the name with regard to I as/like to expect to seem, to please, to seem good to you and also, even, namely to seal the ring I as much/many as for since, as to write the king to tell what to do and also, even, namely to seal the ring I οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same to speak against
Est:8:8 do-WRITE-you(pl)! and you(pl) (nom) out of (+gen) the (gen) name (gen) me (gen) as/like he/she/it-is-GLORY-ing, you(sg)-are-being-GLORY-ed (classical), be-you(sg)-GLORY-ing! you(pl) (dat) and do-SEAL-you(pl)! the (dat) ring (dat) me (gen) as much/many as (nom|acc) for he/she/it-is-being-WRITE-ed the (gen) king (gen) upon TELL-ing-WHAT-TO-DO (gen) and he/she/it-should-be-SEAL-ed the (dat) ring (dat) me (gen) not he/she/it-is them/same (dat) to-SPEAK-AGAINST
Est:8:8 Est_8:8_1 Est_8:8_2 Est_8:8_3 Est_8:8_4 Est_8:8_5 Est_8:8_6 Est_8:8_7 Est_8:8_8 Est_8:8_9 Est_8:8_10 Est_8:8_11 Est_8:8_12 Est_8:8_13 Est_8:8_14 Est_8:8_15 Est_8:8_16 Est_8:8_17 Est_8:8_18 Est_8:8_19 Est_8:8_20 Est_8:8_21 Est_8:8_22 Est_8:8_23 Est_8:8_24 Est_8:8_25 Est_8:8_26 Est_8:8_27 Est_8:8_28 Est_8:8_29 Est_8:8_30
Est:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:9 ἐκλήθησαν δὲ οἱ γραμματεῖς ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, ὅς ἐστι Νισα, τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ ἔτους, καὶ ἐγράφη τοῖς Ιουδαίοις ὅσα ἐνετείλατο τοῖς οἰκονόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν τῶν σατραπῶν ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας, ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις κατὰ χώραν καὶ χώραν, κατὰ τὴν ἑαυτῶν λέξιν.
Est:8:9 So the scribes were called in the first-month, which is Nisan, on the three and twentieth day of the same year; and orders were written to the Jews, whatever the king had commanded to the local governors and chiefs of the satraps, from India even to Ethiopia, a hundred and twenty-seven satraps, according to the several provinces, according to their dialects. (Esther 8:9 Brenton)
Est:8:9 I zawołano pisarzy królewskich w tym czasie, w trzecim miesiącu, to jest miesiącu Siwan, w dniu dwudziestym trzecim, i napisano według tego wszystkiego, co rozkazał Mardocheusz, do Żydów i do satrapów, i do namiestników, i książąt państw, które rozciągają się od Indii aż do Etiopii, to jest do stu dwudziestu siedmiu państw, do poszczególnych państw ich pismem i do poszczególnych ludów w ich języku, i do Żydów ich pismem w ich języku. (Est 8:9 BT_4)
Est:8:9 ἐκλήθησαν δὲ οἱ γραμματεῖς ἐν τῷ πρώτῳ μηνί, ὅς ἐστι Νισα, τρίτῃ καὶ εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ ἔτους, καὶ ἐγράφη τοῖς Ιουδαίοις ὅσα ἐνετείλατο τοῖς οἰκονόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν τῶν σατραπῶν ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας, ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις κατὰ χώραν καὶ χώραν, κατὰ τὴν ἑαυτῶν λέξιν.
Est:8:9 καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) δέ ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἐν ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   τρίτος -η -ον καί   ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔτο·ς, -ους, τό καί γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό οἰκο·νόμος, -ου, ὁ; οἰκο·νομέω (οικονομ(ε)-, οικονομη·σ-, οικονομη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά   κατά χώρα, -ας, ἡ καί χώρα, -ας, ἡ κατά ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ  
Est:8:9 By nazywać rozmowę zaś Skryba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze ???; miesiąc Kto/, który/, który By być Trzeci I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Rok I też, nawet, mianowicie By pisać Żydowski Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz Gospodyni domu rządca, będąc niewolnika, lokaja, szambelana, oszczędny, kwatermistrz, oszczędzający, oszczędzając, seneszal, rządca; by poradzić sobie I też, nawet, mianowicie Władca; by zaczynać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Etiopia Sto Ikona; dwadzieścia Siedem W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} I też, nawet, mianowicie Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie
Est:8:9 e)klE/TEsan de\ oi( grammatei=s e)n tO=| prO/tO| mEni/, o(/s e)sti *nisa, tri/tE| kai\ ei)ka/di tou= au)tou= e)/tous, kai\ e)gra/fE toi=s *ioudai/ois o(/sa e)netei/lato toi=s oi)kono/mois kai\ toi=s a)/rCHousin tO=n satrapO=n a)po\ tE=s *)indikE=s e(/Os tE=s *ai)Tiopi/as, e(kato\n ei)/kosi e(pta\ satrapei/ais kata\ CHO/ran kai\ CHO/ran, kata\ tE\n e(autO=n le/Xin.
Est:8:9 eklETEsan de hoi grammateis en tO prOtO mEni, hos esti nisa, tritE kai eikadi tu autu etus, kai egrafE tois iudaiois hosa eneteilato tois oikonomois kai tois arCHusin tOn satrapOn apo tEs indikEs heOs tEs aiTiopias, hekaton eikosi hepta satrapeiais kata CHOran kai CHOran, kata tEn heautOn leXin.
Est:8:9 VCI_API3P x RA_NPM N3V_NPM P RA_DSM A1_DSMS N3_DSM RR_NSM V9_PAI3S N_NSF A1_DSF C N3D_DSF RA_GSN RD_GSN N3E_GSN C VDI_API3S RA_DPM N2_DPM A1_NPN VAI_AMI3S RA_DPM N2_DPM C RA_DPM N3_DPM RA_GPM N2_GPM P RA_GSF N1_GSF P RA_GSF N1A_GSF M M M N1A_DPF P N1A_ASF C N1A_ASF P RA_ASF RD_GPM N3I_ASF
Est:8:9 to call call δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the scribe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the first ???; month who/whom/which to be ć third and also, even, namely ć the he/she/it/same year and also, even, namely to write the Jewish as much/many as to enjoin command the housekeeper house-steward, being a slave, butler, chamberlain, frugal, quartermaster, saver, saving, seneschal, steward; to manage and also, even, namely the ruler; to begin the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć until; dawn the Ethiopia hundred icon; twenty seven ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing region realm (clίme); land, country, territory, tract and also, even, namely region realm (clίme); land, country, territory, tract down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the self /our-/your-/themselves ć
Est:8:9 they-were-CALL-ed Yet the (nom) scribes (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) first (dat) ??? (voc); month (dat) who/whom/which (nom) he/she/it-is   third (dat) and   the (gen) him/it/same (gen) year (gen) and he/she/it-was-WRITE-ed the (dat) Jewish ([Adj] dat) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed the (dat) housekeepers (dat); you(sg)-happen-to-be-MANAGE-ing (opt) and the (dat) rulers (dat); they-are-BEGIN-ing, while BEGIN-ing (dat) the (gen)   away from (+gen) the (gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) Ethiopia (gen) hundred icons (dat); twenty seven   down/according to/as per (+acc), against (+gen) region (acc) and region (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) selves (gen)  
Est:8:9 Est_8:9_1 Est_8:9_2 Est_8:9_3 Est_8:9_4 Est_8:9_5 Est_8:9_6 Est_8:9_7 Est_8:9_8 Est_8:9_9 Est_8:9_10 Est_8:9_11 Est_8:9_12 Est_8:9_13 Est_8:9_14 Est_8:9_15 Est_8:9_16 Est_8:9_17 Est_8:9_18 Est_8:9_19 Est_8:9_20 Est_8:9_21 Est_8:9_22 Est_8:9_23 Est_8:9_24 Est_8:9_25 Est_8:9_26 Est_8:9_27 Est_8:9_28 Est_8:9_29 Est_8:9_30 Est_8:9_31 Est_8:9_32 Est_8:9_33 Est_8:9_34 Est_8:9_35 Est_8:9_36 Est_8:9_37 Est_8:9_38 Est_8:9_39 Est_8:9_40 Est_8:9_41 Est_8:9_42 Est_8:9_43 Est_8:9_44 Est_8:9_45 Est_8:9_46 Est_8:9_47 Est_8:9_48
Est:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:10 ἐγράφη δὲ διὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἐσφραγίσθη τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλαν τὰ γράμματα διὰ βιβλιαφόρων,
Est:8:10 And they were written by order of the king, and sealed with his ring, and they sent the letters by the posts: (Esther 8:10 Brenton)
Est:8:10 I napisał w imieniu króla Aswerusa pismo, i zapieczętował sygnetem króla, i posłał przez gońców, jadących na koniach, na wierzchowcach królewskich, na źrebcach ze stadniny królewskiej, (Est 8:10 BT_4)
Est:8:10 ἐγράφη δὲ διὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἐσφραγίσθη τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ, καὶ ἐξαπέστειλαν τὰ γράμματα διὰ βιβλιαφόρων,
Est:8:10 γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) δέ διά ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί σφραγίζω (σφραγιζ-, σφραγι(ε)·[σ]-, σφραγι·σ-, -, εσφραγισ-, σφραγισ·θ-) ὁ ἡ τό δακτύλιος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό διά  
Est:8:10 By pisać zaś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Król I też, nawet, mianowicie By pieczętować Pierścień On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Tekst Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie)
Est:8:10 e)gra/fE de\ dia\ tou= basile/Os kai\ e)sfragi/sTE tO=| daktuli/O| au)tou=, kai\ e)Xape/steilan ta\ gra/mmata dia\ bibliafo/rOn,
Est:8:10 egrafE de dia tu basileOs kai esfragisTE tO daktyliO autu, kai eXapesteilan ta grammata dia bibliaforOn,
Est:8:10 VDI_API3S x P RA_GSM N3V_GSM C VCI_API3S RA_DSM N2_DSM RD_GSM C VAI_AAI3P RA_APN N3M_APN P N2_GPM
Est:8:10 to write δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the king and also, even, namely to seal the ring he/she/it/same and also, even, namely to ??? the text because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) ć
Est:8:10 he/she/it-was-WRITE-ed Yet because of (+acc), through (+gen) the (gen) king (gen) and he/she/it-was-SEAL-ed the (dat) ring (dat) him/it/same (gen) and they-???-ed the (nom|acc) texts (nom|acc|voc) because of (+acc), through (+gen)  
Est:8:10 Est_8:10_1 Est_8:10_2 Est_8:10_3 Est_8:10_4 Est_8:10_5 Est_8:10_6 Est_8:10_7 Est_8:10_8 Est_8:10_9 Est_8:10_10 Est_8:10_11 Est_8:10_12 Est_8:10_13 Est_8:10_14 Est_8:10_15 Est_8:10_16
Est:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:11 ὡς ἐπέταξεν αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς νόμοις αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει βοηθῆσαί τε αὑτοῖς καὶ χρῆσθαι τοῖς ἀντιδίκοις αὐτῶν καὶ τοῖς ἀντικειμένοις αὐτῶν ὡς βούλονται,
Est:8:11 wherein he charged them to use their own laws in every city, and to help each other, and to treat their adversaries, and those who attacked them, as they pleased, (Esther 8:11 Brenton)
Est:8:11 że król pozwala Żydom, mieszkającym w poszczególnych miastach zgromadzić się i stanąć w obronie swego życia, aby mogli wytracić i wymordować, i wygubić wszystkich zbrojnych swoich wrogów wśród ludów i państw wraz z ich niemowlętami i kobietami, a także aby zabrali ich majętność (Est 8:11 BT_4)
Est:8:11 ὡς ἐπέταξεν αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς νόμοις αὐτῶν ἐν πάσῃ πόλει βοηθῆσαί τε αὑτοῖς καὶ χρῆσθαι τοῖς ἀντιδίκοις αὐτῶν καὶ τοῖς ἀντικειμένοις αὐτῶν ὡς βούλονται,
Est:8:11 ὡς ἐπι·τάσσω (επι+τασσ-, -, επι+ταξ-, επι+τεταχ·[κ]-, επι+τετασσ-, επι+ταγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) πόλις, -εως, ἡ βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) τέ ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ καί χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ὁ ἡ τό ἀντί·δικος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀντί·κει·μαι (ath. αντι+κει-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὡς βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-)
Est:8:11 Jak/jak By mówić co by robić On/ona/to/to samo By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Prawo On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto By pomagać I [umieszczona z tyłu współrzędna] Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) Przeciwnika prześladowca, przeciwnik, przeciwny On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By leżeć {By kłamać} przeciwległy {przeciwny} On/ona/to/to samo Jak/jak By planować/decyduj się/zamierzaj
Est:8:11 O(s e)pe/taXen au)toi=s CHrE=sTai toi=s no/mois au)tO=n e)n pa/sE| po/lei boETE=sai/ te au(toi=s kai\ CHrE=sTai toi=s a)ntidi/kois au)tO=n kai\ toi=s a)ntikeime/nois au)tO=n O(s bou/lontai,
Est:8:11 hOs epetaXen autois CHrEsTai tois nomois autOn en pasE polei boETEsai te hautois kai CHrEsTai tois antidikois autOn kai tois antikeimenois autOn hOs bulontai,
Est:8:11 C VAI_AAI3S RD_DPM V3_PMN RA_DPM N2_DPM RD_GPM P A1S_DSF N3I_DSF VA_AAN x RD_DPM C V3_PMN RA_DPM N2_DPM RD_GPM C RA_DPM V5_PMPDPM RD_GPM C V1_PMI3P
Est:8:11 as/like to tell what to do he/she/it/same to use/treat (profit, advise) the law he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle city to help and [postpositive coordinate] self /our-/your-/themselves and also, even, namely to use/treat (profit, advise) the adversary persecutor, antagonist, opponent he/she/it/same and also, even, namely the to lie opposite he/she/it/same as/like to plan/determine/intend
Est:8:11 as/like he/she/it-TELL-ed-WHAT-TO-DO them/same (dat) to-be-being-USE/TREAT-ed the (dat) laws (dat) them/same (gen) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed city (dat) to-HELP, be-you(sg)-HELP-ed!, he/she/it-happens-to-HELP (opt) and [postpositive coordinate] selves (dat) and to-be-being-USE/TREAT-ed the (dat) adversaries (dat) them/same (gen) and the (dat) while being-LIE-ed-OPPOSITE (dat) them/same (gen) as/like they-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed
Est:8:11 Est_8:11_1 Est_8:11_2 Est_8:11_3 Est_8:11_4 Est_8:11_5 Est_8:11_6 Est_8:11_7 Est_8:11_8 Est_8:11_9 Est_8:11_10 Est_8:11_11 Est_8:11_12 Est_8:11_13 Est_8:11_14 Est_8:11_15 Est_8:11_16 Est_8:11_17 Est_8:11_18 Est_8:11_19 Est_8:11_20 Est_8:11_21 Est_8:11_22 Est_8:11_23 Est_8:11_24
Est:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12 ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ Ἀρταξέρξου, τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνός, ὅς ἐστιν Αδαρ.
Est:8:12 on one day in all the kingdom of Artaxerxes, on the thirteenth day of the twelfth month, which is Adar. (Esther 8:12 Brenton)
Est:8:12 Est 8,12 BT_4 w jednym dniu, we wszystkich państwach króla Aswerusa, dnia trzynastego miesiąca dwunastego, to jest miesiąca Adar.
Est:8:12 ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ Ἀρταξέρξου, τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνός, ὅς ἐστιν Αδαρ.
Est:8:12 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό τρισ·και·δέκατος -η -ον [LXX]   ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)  
Est:8:12 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Królestwo Trzynasty Dwunasty Miesiąc Kto/, który/, który By być
Est:8:12 e)n E(me/ra| mia=| e)n pa/sE| tE=| basilei/a| *)artaXe/rXou, tE=| triskaideka/tE| tou= dOdeka/tou mEno/s, o(/s e)stin *adar.
Est:8:12 en hEmera mia en pasE tE basileia artaXerXu, tE triskaidekatE tu dOdekatu mEnos, hos estin adar.
Est:8:12 P N1A_DSF A1A_DSF P A1S_DSF RA_DSF N1A_DSF N1M_GSM RA_DSF A1_DSF RA_GSM A1_GSM N3_GSM RR_NSM V9_PAI3S N_NSM
Est:8:12 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the kingdom ć the thirteenth the twelfth month who/whom/which to be ć
Est:8:12 in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed the (dat) kingdom (dat)   the (dat) thirteenth (dat) the (gen) twelfth (gen) month (gen) who/whom/which (nom) he/she/it-is  
Est:8:12 Est_8:12_1 Est_8:12_2 Est_8:12_3 Est_8:12_4 Est_8:12_5 Est_8:12_6 Est_8:12_7 Est_8:12_8 Est_8:12_9 Est_8:12_10 Est_8:12_11 Est_8:12_12 Est_8:12_13 Est_8:12_14 Est_8:12_15 Est_8:12_16
Est:8:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12a Ὧν ἐστιν ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς τὰ ὑπογεγραμμένα
Est:8:12a a) And the following is the copy of the letter of the orders.
Est:8:12a a) Odpis tego dekretu, dotyczącego powyższych wypadków jest następujący:
Est:8:12a Ὧν ἐστιν ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς τὰ ὑπογεγραμμένα
Est:8:12a ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ  
Est:8:12a Kto/, który/, który By być  
Est:8:12a *(=On e)stin a)nti/grafon tE=s e)pistolE=s ta\ u(pogegramme/na
Est:8:12a On estin antigrafon tEs epistolEs ta hypogegrammena
Est:8:12a RR_GPM V9_PAI3S N2N_NSN RA_GSF N1_GSF RA_NPN VP_XMPNPN
Est:8:12a who/whom/which to be ć the   the ć
Est:8:12a           the (nom|acc)  
Est:8:12a Est_8:12a_1 Est_8:12a_2 Est_8:12a_3 Est_8:12a_4 Est_8:12a_5 Est_8:12a_6 Est_8:12a_7
Est:8:12a x x x x x x x
Est:8:12b Βασιλεὺς μέγας Ἀρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοῖς τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι χαίρειν.
Est:8:12b b) The great king Artaxerxes sends greetings to the rulers of provinces in a hundred and twenty-seven satrapies, from India to Ethiopia, even to those who are faithful to our interests.
Est:8:12b b) «Wielki król Artakserkses przesyła pozdrowienia stu dwudziestu siedmiu państwom od Indii aż do Etiopii, przełożonym krain i tym, którzy z nami są jednej myśli.
Est:8:12b Βασιλεὺς μέγας Ἀρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπείαις χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοῖς τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι χαίρειν.
Est:8:12b βασιλεύς, -έως, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α   ὁ ἡ τό ἀπό ὁ ἡ τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX] ἑκατόν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἑπτά   χῶρος, -οῦ, ὁ; χώρα, -ας, ἡ; χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-)
Est:8:12b Król Wielki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Etiopia Sto Ikona; dwadzieścia Siedem Północno-zachodnia też * okolica (cl?Mnie), ziemia, kraj; królestwo okolicy (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat}; by kierować się {by robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie Nasz/nasz By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). By radować pozdrowienie, pozdrowienie
Est:8:12b *basileu\s me/gas *)artaXe/rXEs toi=s a)po\ tE=s *)indikE=s e(/Os tE=s *ai)Tiopi/as e(kato\n ei)/kosi e(pta\ satrapei/ais CHOrO=n a)/rCHousi kai\ toi=s ta\ E(me/tera fronou=si CHai/rein.
Est:8:12b basileus megas artaXerXEs tois apo tEs indikEs heOs tEs aiTiopias hekaton eikosi hepta satrapeiais CHOrOn arCHusi kai tois ta hEmetera fronusi CHairein.
Est:8:12b N3U_NSM A1P_NSM N1M_NSM RA_DPM P RA_GSF N1_GSF P RA_GSF N1A_GSF M M M N1A_DPF N1A_GPF N3_DPM C RA_DPM RA_APN A1A_APN V2_PAPDPM V1_PAN
Est:8:12b king great ć the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć until; dawn the Ethiopia hundred icon; twenty seven ć northwest also * region (clίme), land, country; region realm (clίme); land, country, territory, tract; to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room ruler; to begin and also, even, namely the the our/ours to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). to rejoice salute, salutation
Est:8:12b                                            
Est:8:12b Est_8:12b_1 Est_8:12b_2 Est_8:12b_3 Est_8:12b_4 Est_8:12b_5 Est_8:12b_6 Est_8:12b_7 Est_8:12b_8 Est_8:12b_9 Est_8:12b_10 Est_8:12b_11 Est_8:12b_12 Est_8:12b_13 Est_8:12b_14 Est_8:12b_15 Est_8:12b_16 Est_8:12b_17 Est_8:12b_18 Est_8:12b_19 Est_8:12b_20 Est_8:12b_21 Est_8:12b_22
Est:8:12b x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12c πολλοὶ τῇ πλείστῃ τῶν εὐεργετούντων χρηστότητι πυκνότερον τιμώμενοι μεῖζον ἐφρόνησαν καὶ οὐ μόνον τοὺς ὑποτεταγμένους ἡμῖν ζητοῦσι κακοποιεῖν, τόν τε κόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν καὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις ἐπιχειροῦσι μηχανᾶσθαι·
Est:8:12c c) Many who have been frequently honored by the most abundant kindness of their benefactors have conceived ambitious designs, and not only endeavour to hurt our subjects, but moreover, not being able to bear prosperity, they also endeavour to plot against their own benefactors.
Est:8:12c c) Wielu z tych, którzy przez nadzwyczajną łaskawość dobroczyńców zostało podniesionych do niezwykłej godności, zapragnęło jeszcze czegoś większego. Usiłują nie tylko źle czynić naszym poddanym, na których szczęście nie mogą patrzeć, lecz przeciw swoim własnym dobroczyńcom knują zdradę.
Est:8:12c πολλοὶ τῇ πλείστῃ τῶν εὐεργετούντων χρηστότητι πυκνότερον τιμώμενοι μεῖζον ἐφρόνησαν καὶ οὐ μόνον τοὺς ὑποτεταγμένους ἡμῖν ζητοῦσι κακοποιεῖν, τόν τε κόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν καὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις ἐπιχειροῦσι μηχανᾶσθαι·
Est:8:12c πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό πλεῖστος -η -ον (Superl. of πολύς) ὁ ἡ τό εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-) χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ πυκνό·τερον (Comp. Adv. of πυκνός); πυκνό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of πυκνός) τιμάω (τιμ(α)-, τιμη·σ-, τιμη·σ-, -, τετιμη-, τιμη·θ-) μείζων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of μέγας) φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ὁ ἡ τό ὑπο·τάσσω (υπο+τασσ-, υπο+ταξ-, υπο+ταξ-, -, υπο+τετασσ-, υπο+ταγ·[θ]-/υπο+ταχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) κακο·ποιέω (κακοποι(ε)-, κακοποιη·σ-, κακοποιη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό τέ κόρος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) καί ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ εὐ·εργέτης, -οῦ, ὁ ἐπι·χειρέω (επι+χειρ(ε)-, -, επι+χειρη·σ-, -, -, -)  
Est:8:12c Dużo Najwięcej By korzystać Wspaniałomyślność ???; bardziej częsty By zaszczycać Większy By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie). I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) By podporządkowywać [jak żołnierz do dowódcy] Ja By szukać By maltretować młot drewniany I [umieszczona z tyłu współrzędna] Miara ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą I też, nawet, mianowicie Samo /nasz /twój /siebie Dobrodziej By przedsiębrać
Est:8:12c polloi\ tE=| plei/stE| tO=n eu)ergetou/ntOn CHrEsto/tEti pukno/teron timO/menoi mei=DZon e)fro/nEsan kai\ ou) mo/non tou\s u(potetagme/nous E(mi=n DZEtou=si kakopoiei=n, to/n te ko/ron ou) duna/menoi fe/rein kai\ toi=s e(autO=n eu)erge/tais e)piCHeirou=si mECHana=sTai·
Est:8:12c polloi tE pleistE tOn euergetuntOn CHrEstotEti pyknoteron timOmenoi meiDZon efronEsan kai u monon tus hypotetagmenus hEmin DZEtusi kakopoiein, ton te koron u dynamenoi ferein kai tois heautOn euergetais epiCHeirusi mECHanasTai·
Est:8:12c A1_NPM RA_DSF A1_DSFS RA_GPM V2_PAPGPM N3H_DSF D V3_PMPNPM A3C_ASN VAI_AAI3P C D D RA_APM VK_XMPAPM RP_DP V2_PAI3P V2_PAN RA_ASM x N2_ASM D V6_PMPNPM V1_PAN C RA_DPM RD_GPM N1M_DPM V2_PAI3P V3_PMN
Est:8:12c much the most the to benefit magnanimousness ???; more frequent to honor greater to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning). and also, even, namely οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) the to subordinate [like a soldier to a commander] I to seek to maltreat maul the and [postpositive coordinate] measure οὐχ before rough breathing to able to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth and also, even, namely the self /our-/your-/themselves benefactor to undertake ć
Est:8:12c                                                            
Est:8:12c Est_8:12c_1 Est_8:12c_2 Est_8:12c_3 Est_8:12c_4 Est_8:12c_5 Est_8:12c_6 Est_8:12c_7 Est_8:12c_8 Est_8:12c_9 Est_8:12c_10 Est_8:12c_11 Est_8:12c_12 Est_8:12c_13 Est_8:12c_14 Est_8:12c_15 Est_8:12c_16 Est_8:12c_17 Est_8:12c_18 Est_8:12c_19 Est_8:12c_20 Est_8:12c_21 Est_8:12c_22 Est_8:12c_23 Est_8:12c_24 Est_8:12c_25 Est_8:12c_26 Est_8:12c_27 Est_8:12c_28 Est_8:12c_29 Est_8:12c_30
Est:8:12c x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12d καὶ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀνταναιροῦντες, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἀπειραγάθων κόμποις ἐπαρθέντες τοῦ τὰ πάντα κατοπτεύοντος ἀεὶ θεοῦ μισοπόνηρον ὑπολαμβάνουσιν ἐκφεύξεσθαι δίκην.
Est:8:12d d) And they not only would utterly abolish gratitude from among men, but also, elated by the boastings of men who are strangers to all that is good, they supposed that they shall escape the sin-hating vengeance of the ever-seeing God.
Est:8:12d d) Nie tylko usuwają wdzięczność spomiędzy ludzi, lecz także rozzuchwaleni pochwałami tych, co nie znają dobra, mniemają, że ujdą karzącej sprawiedliwości wszystkowiedzącego Boga.
Est:8:12d καὶ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀνταναιροῦντες, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν ἀπειραγάθων κόμποις ἐπαρθέντες τοῦ τὰ πάντα κατοπτεύοντος ἀεὶ θεοῦ μισοπόνηρον ὑπολαμβάνουσιν ἐκφεύξεσθαι δίκην.
Est:8:12d καί ὁ ἡ τό εὐ·χαριστία, -ας, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μόνον (Adv. of μόνος); μόνος -η -ον ἐκ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-) ἀλλά καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός   ἀεί/αἰεί θεός, -οῦ, ὁ   ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) δίκη, -ης, ἡ
Est:8:12d I też, nawet, mianowicie Wdzięczność ??? Przed przydechem mocnym Tylko; jedyny na boku, jedyny, tylko, tylko (zobacz ????µ???? G2651 na boku, jedynie, tylko, tylko) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzki Do ??? Ale I też, nawet, mianowicie By podnosić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zawsze Bóg  By zaprzyjaźniać się Do poza uciekaj Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy
Est:8:12d kai\ tE\n eu)CHaristi/an ou) mo/non e)k tO=n a)nTrO/pOn a)ntanairou=ntes, a)lla\ kai\ toi=s tO=n a)peiraga/TOn ko/mpois e)parTe/ntes tou= ta\ pa/nta katopteu/ontos a)ei\ Teou= misopo/nEron u(polamba/nousin e)kfeu/XesTai di/kEn.
Est:8:12d kai tEn euCHaristian u monon ek tOn anTrOpOn antanairuntes, alla kai tois tOn apeiragaTOn kompois eparTentes tu ta panta katopteuontos aei Teu misoponEron hypolambanusin ekfeuXesTai dikEn.
Est:8:12d C RA_ASF N1A_ASF D D P RA_GPM N2_GPM V2_PAPNPM C C RA_DPM RA_GPM N2_GPM N2_DPM VC_APPNPM RA_GSM RA_APN A3_APN V1_PAPGSM D N2_GSM A1B_ASM V1_PAI3P VF_FMN N1_ASF
Est:8:12d and also, even, namely the gratitude οὐχ before rough breathing only; sole apart, sole, only, alone (see κατάμόνος G2651 apart, solely, only, alone) out of (+gen) ἐξ before vowels the human to ??? but and also, even, namely the the ć ć to raise the the every all, each, every, the whole of ć always god [see theology] ć to take up to out-flee penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing
Est:8:12d                                                    
Est:8:12d Est_8:12d_1 Est_8:12d_2 Est_8:12d_3 Est_8:12d_4 Est_8:12d_5 Est_8:12d_6 Est_8:12d_7 Est_8:12d_8 Est_8:12d_9 Est_8:12d_10 Est_8:12d_11 Est_8:12d_12 Est_8:12d_13 Est_8:12d_14 Est_8:12d_15 Est_8:12d_16 Est_8:12d_17 Est_8:12d_18 Est_8:12d_19 Est_8:12d_20 Est_8:12d_21 Est_8:12d_22 Est_8:12d_23 Est_8:12d_24 Est_8:12d_25 Est_8:12d_26
Est:8:12d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12e πολλάκις δὲ καὶ πολλοὺς τῶν ἐπ’ ἐξουσίαις τεταγμένων τῶν πιστευθέντων χειρίζειν φίλων τὰ πράγματα παραμυθία μεταιτίους αἱμάτων ἀθῴων καταστήσασα περιέβαλε συμφοραῖς ἀνηκέστοις
Est:8:12e e) And oftentimes evil exhortation has made partakers of the guilt of shedding innocent blood, and has involved in irremediable calamities, many of those who had been appointed to offices of authority, who had been entrusted with the management of their friends' affairs; while men,
Est:8:12e e) Często też namowa przyjaciół, którym powierzono zarząd spraw, czyniąc tych, którzy sprawują władzę, odpowiedzialnymi za niewinną krew, wikła ich w niepowetowane klęski.
Est:8:12e πολλάκις δὲ καὶ πολλοὺς τῶν ἐπ’ ἐξουσίαις τεταγμένων τῶν πιστευθέντων χειρίζειν φίλων τὰ πράγματα παραμυθία μεταιτίους αἱμάτων ἀθῴων καταστήσασα περιέβαλε συμφοραῖς ἀνηκέστοις
Est:8:12e πολλά·κις δέ καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό ἐπί ἐξ·ουσία, -ας, ἡ τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) ὁ ἡ τό πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-)   φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πρᾶγμα[τ], -ατος, τό παρα·μύθιον, -ου, τό; παρα·μυθία, -ας, ἡ   αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-)    
Est:8:12e Wiele razy zaś I też, nawet, mianowicie Dużo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Władzy kontrola, władca, siła, poruszają się, wolność pozwalana przez pokój, pozwolenie {licencję} By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Sprawa [zobacz pragmatyczny] Pobudzająca przekonywająca siła; ??? Krew Bez kary/usprawiedliwiał By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały By ozdabiać z [rozrzucaj]
Est:8:12e polla/kis de\ kai\ pollou\s tO=n e)p’ e)Xousi/ais tetagme/nOn tO=n pisteuTe/ntOn CHeiri/DZein fi/lOn ta\ pra/gmata paramuTi/a metaiti/ous ai(ma/tOn a)TO/|On katastE/sasa perie/bale sumforai=s a)nEke/stois
Est:8:12e pollakis de kai pollus tOn ep’ eXusiais tetagmenOn tOn pisteuTentOn CHeiriDZein filOn ta pragmata paramyTia metaitius haimatOn aTOOn katastEsasa periebale symforais anEkestois
Est:8:12e D x C A1_APM RA_GPM P N1A_DPF VK_XMPGPM RA_GPM VC_APPGPM V1_PAN A1_GPM RA_APN N3M_APN N1A_NSF A1B_APM N3M_GPN A1_GPM VA_AAPNSF VBI_AAI3S N1A_DPF A1B_DPM
Est:8:12e many times δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] and also, even, namely much the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing authority control, ruler, power, sway, freedom permitted by peace, licence to order category, grade, class, trim, orderliness the to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with ć friend companion; to kiss buss, lip, osculate the matter [see pragmatic] incentive persuasive power; ??? ć blood without penalty/exculpated to enable lay, render widowed to adorn with [throw around] ć ć
Est:8:12e   Yet                                        
Est:8:12e Est_8:12e_1 Est_8:12e_2 Est_8:12e_3 Est_8:12e_4 Est_8:12e_5 Est_8:12e_6 Est_8:12e_7 Est_8:12e_8 Est_8:12e_9 Est_8:12e_10 Est_8:12e_11 Est_8:12e_12 Est_8:12e_13 Est_8:12e_14 Est_8:12e_15 Est_8:12e_16 Est_8:12e_17 Est_8:12e_18 Est_8:12e_19 Est_8:12e_20 Est_8:12e_21 Est_8:12e_22
Est:8:12e x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12f τῷ τῆς κακοηθείας ψευδεῖ παραλογισμῷ παραλογισαμένων τὴν τῶν ἐπικρατούντων ἀκέραιον εὐγνωμοσύνην.
Est:8:12f f) by the false sophistry of an evil disposition, have deceived the simple candour of the ruling powers. And it is possible to see this, not so much from more ancient traditionary accounts,
Est:8:12f f) W ten sposób kłamliwym rozumowaniem nikczemności oszukują szczerą życzliwość panujących.
Est:8:12f τῷ τῆς κακοηθείας ψευδεῖ παραλογισμῷ παραλογισαμένων τὴν τῶν ἐπικρατούντων ἀκέραιον εὐγνωμοσύνην.
Est:8:12f ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό κακο·ήθεια, -ας, ἡ ψεῦδο·ς, -ους, τό; ψευδής -ές; ψεύδομαι (ψευδ-, ψευ[δ]·σ-, ψευ[δ]·σ-, -, εψευδ-, ψευδ·θ-)   παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   ἀ·κέραιος -ον  
Est:8:12f Złe zło, zbrodnia Leż {Kłam} kłamstwo, nieprawdę, fałszywą religię; fałszywie fałszywie, leżące {kłamiące}; by leżeć {by kłamać} zwodniczy, nieuczciwy; fałszywie, nieprawdziwy By oszukiwać bezrozumny, nie opierany na przyczynie ?r dowód, oszukują, oszukują Niepodzielny integralny, niepodzielny, cały
Est:8:12f tO=| tE=s kakoETei/as PSeudei= paralogismO=| paralogisame/nOn tE\n tO=n e)pikratou/ntOn a)ke/raion eu)gnOmosu/nEn.
Est:8:12f tO tEs kakoETeias PSeudei paralogismO paralogisamenOn tEn tOn epikratuntOn akeraion eugnOmosynEn.
Est:8:12f RA_DSM RA_GSF N1A_GSF A3H_DSM N2_DSM VA_AMPGPM RA_ASF RA_GPM V2_PAPGPM A1B_ASF N1_ASF
Est:8:12f the the evil ill, malefaction lie falsehood, untruth, false religion; false false, lying; to lie deceptive, dishonest; false, untrue ć to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude the the ć undivided integral, undivided, whole ć
Est:8:12f                      
Est:8:12f Est_8:12f_1 Est_8:12f_2 Est_8:12f_3 Est_8:12f_4 Est_8:12f_5 Est_8:12f_6 Est_8:12f_7 Est_8:12f_8 Est_8:12f_9 Est_8:12f_10 Est_8:12f_11
Est:8:12f x x x x x x x x x x x
Est:8:12g σκοπεῖν δὲ ἔξεστιν, οὐ τοσοῦτον ἐκ τῶν παλαιοτέρων ὧν παρεδώκαμεν ἱστοριῶν, ὅσα ἐστὶν παρὰ πόδας ὑμᾶς ἐκζητοῦντας ἀνοσίως συντετελεσμένα τῇ τῶν ἀνάξια δυναστευόντων λοιμότητι,
Est:8:12g g) as it is immediately in your power to see it by examining what things have been wickedly perpetrated by the baseness of men unworthily holding power.
Est:8:12g g) I możecie zauważyć - niekoniecznie w starożytnych kronikach, któreśmy ogłosili - lecz o wiele więcej patrząc na to, co jest przed stopami, ile zła dzieje się z powodu zepsucia ludzi niegodnie rządzących.
Est:8:12g σκοπεῖν δὲ ἔξεστιν, οὐ τοσοῦτον ἐκ τῶν παλαιοτέρων ὧν παρεδώκαμεν ἱστοριῶν, ὅσα ἐστὶν παρὰ πόδας ὑμᾶς ἐκζητοῦντας ἀνοσίως συντετελεσμένα τῇ τῶν ἀνάξια δυναστευόντων λοιμότητι,
Est:8:12g σκοπέω (σκοπ(ε)-, -, -, -, -, -) δέ ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ἐκ ὁ ἡ τό παλαιό·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of παλαιός) ὅς ἥ ὅ παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἱστορία, -ας, ἡ [LXX] ὅσος -η -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) παρά πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)   συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἀν·άξιος -ον    
Est:8:12g By być skłonny rozmyślny, myśleć, rozważać, medytować, rozmyślać, rozmyślać zaś By być pozwalany ??? Przed przydechem mocnym Taki jak Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Starszy Kto/, który/, który By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pytanie {Informacja} [zobacz historię] Tyleż/wiele jak By być fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Stopa Ty By odszukiwać By uzupełniać Niegodny
Est:8:12g skopei=n de\ e)/Xestin, ou) tosou=ton e)k tO=n palaiote/rOn O(=n paredO/kamen i(storiO=n, o(/sa e)sti\n para\ po/das u(ma=s e)kDZEtou=ntas a)nosi/Os suntetelesme/na tE=| tO=n a)na/Xia dunasteuo/ntOn loimo/tEti,
Est:8:12g skopein de eXestin, u tosuton ek tOn palaioterOn hOn paredOkamen historiOn, hosa estin para podas hymas ekDZEtuntas anosiOs syntetelesmena tE tOn anaXia dynasteuontOn loimotEti,
Est:8:12g V2_PAN x V9_PAI3S D A1_ASM P RA_GPM A1A_GPM RR_GPM VAI_AAI1P N1A_GPF A1_NPN V9_PAI3S P N3D_APM RP_AP V2_PAPAPM D VM_XMPAPN RA_DSF RA_GPM A1A_APN V1_PAPGPM N3H_DSF
Est:8:12g to be disposed deliberate, think, consider, contemplate, meditate, speculate δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to be permitted οὐχ before rough breathing such as out of (+gen) ἐξ before vowels the older who/whom/which to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine inquiry [see history] as much/many as to be frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together foot you to seek out ć to complete the the unworthy ć ć
Est:8:12g                                                
Est:8:12g Est_8:12g_1 Est_8:12g_2 Est_8:12g_3 Est_8:12g_4 Est_8:12g_5 Est_8:12g_6 Est_8:12g_7 Est_8:12g_8 Est_8:12g_9 Est_8:12g_10 Est_8:12g_11 Est_8:12g_12 Est_8:12g_13 Est_8:12g_14 Est_8:12g_15 Est_8:12g_16 Est_8:12g_17 Est_8:12g_18 Est_8:12g_19 Est_8:12g_20 Est_8:12g_21 Est_8:12g_22 Est_8:12g_23 Est_8:12g_24
Est:8:12g x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12h καὶ προσέχειν εἰς τὰ μετὰ ταῦτα εἰς τὸ τὴν βασιλείαν ἀτάραχον τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις μετ’ εἰρήνης παρεξόμεθα
Est:8:12h h) And it is right to take heed with regard to the future, that we may maintain the government in undistributed peace for all men,
Est:8:12h h) Na przyszłość trzeba zwrócić uwagę na to, a w ten sposób sprawimy, że będzie królestwo nie zamącone, pełne pokoju dla wszystkich ludzi,
Est:8:12h καὶ προσέχειν εἰς τὰ μετὰ ταῦτα εἰς τὸ τὴν βασιλείαν ἀτάραχον τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις μετ’ εἰρήνης παρεξόμεθα
Est:8:12h καί προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ μετά εἰρήνη, -ης, ἡ παρ·έχω (παρ+εχ-, παρ+εξ-, 2nd παρα+σχ-, -, -, -)
Est:8:12h I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Do (+przyspieszenie) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do (+przyspieszenie) Królestwo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Pokój By zabezpieczać się
Est:8:12h kai\ prose/CHein ei)s ta\ meta\ tau=ta ei)s to\ tE\n basilei/an a)ta/raCHon toi=s pa=sin a)nTrO/pois met’ ei)rE/nEs pareXo/meTa
Est:8:12h kai proseCHein eis ta meta tauta eis to tEn basileian ataraCHon tois pasin anTrOpois met’ eirEnEs pareXomeTa
Est:8:12h C V1_PAN P RA_APN P RD_APN P RA_ASN RA_ASF N1A_ASF A1B_ASN RA_DPM A3_DPM N2_DPM P N1_GSF VF_FMI1P
Est:8:12h and also, even, namely to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. into (+acc) the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] into (+acc) the the kingdom ć the every all, each, every, the whole of human after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing peace to provide
Est:8:12h                                  
Est:8:12h Est_8:12h_1 Est_8:12h_2 Est_8:12h_3 Est_8:12h_4 Est_8:12h_5 Est_8:12h_6 Est_8:12h_7 Est_8:12h_8 Est_8:12h_9 Est_8:12h_10 Est_8:12h_11 Est_8:12h_12 Est_8:12h_13 Est_8:12h_14 Est_8:12h_15 Est_8:12h_16 Est_8:12h_17
Est:8:12h x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12i χρώμενοι ταῖς μεταβολαῖς, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα διακρίνοντες ἀεὶ μετ’ ἐπιεικεστέρας ἀπαντήσεως.
Est:8:12i i) adopting needful changes, and ever judging those cases which come under our notices, with truly equitable decision.
Est:8:12i i) a przy dokonywaniu zmian, narzucających się z oczywistością, rozsądzimy zawsze kierując się większą łagodnością.
Est:8:12i χρώμενοι ταῖς μεταβολαῖς, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα διακρίνοντες ἀεὶ μετ’ ἐπιεικεστέρας ἀπαντήσεως.
Est:8:12i χράομαι (χρ(η)-/χρ(α)-, χρη·σ-, χρη·σ-, -, κεχρη-, χρησ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δέ ὑπό ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) δια·κρίνω (δια+κριν-, -, δια+κριν·[σ]-, -, -, δια+κρι·θ-) ἀεί/αἰεί μετά ἐπιεικέσ·τερος -α -ον [LXX] (Comp. of ἐπι·εικής) ἀπ·άντησις, -εως, ἡ
Est:8:12i By używać/wielkiej przyjemności (zysk, radzą się) zaś Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Widok By przychodzić By różnić się wypatruj, spostrzegaj, odróżniaj, dostrzegaj, rozdzielaj się, decyduj się, by być sądzony Zawsze Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym ??? Spotykanie
Est:8:12i CHrO/menoi tai=s metabolai=s, ta\ de\ u(po\ tE\n o)/PSin e)rCHo/mena diakri/nontes a)ei\ met’ e)pieikeste/ras a)pantE/seOs.
Est:8:12i CHrOmenoi tais metabolais, ta de hypo tEn oPSin erCHomena diakrinontes aei met’ epieikesteras apantEseOs.
Est:8:12i V3_PMPNPM RA_DPF N1_DPF RA_APN x P RA_ASF N3I_ASF V1_PMPAPN V1_PAPNPM D P A3H_GSF N3I_GSF
Est:8:12i to use/treat (profit, advise) the ć the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the sight to come to differentiate descry, discern, distinguish, detect, separate, decide, to be judged always after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ??? meeting
Est:8:12i                            
Est:8:12i Est_8:12i_1 Est_8:12i_2 Est_8:12i_3 Est_8:12i_4 Est_8:12i_5 Est_8:12i_6 Est_8:12i_7 Est_8:12i_8 Est_8:12i_9 Est_8:12i_10 Est_8:12i_11 Est_8:12i_12 Est_8:12i_13 Est_8:12i_14
Est:8:12i x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12k ὡς γὰρ Αμαν Αμαδαθου Μακεδών, ταῖς ἀληθείαις ἀλλότριος τοῦ τῶν Περσῶν αἵματος καὶ πολὺ διεστηκὼς τῆς ἡμετέρας χρηστότητος, ἐπιξενωθεὶς ἡμῖν
Est:8:12k k) For whereas Aman, a Macedonian, the son of Amadathes, in reality an alien from the blood of the Persians, and differing widely from our mild course of government,
Est:8:12k k) Tak to Haman, syn Hammedaty, Macedończyk, co prawda, obcy pokrewieństwu perskiemu i bardzo daleki od naszej dobroci, znalazł u nas gościnę i spotkał się do tego stopnia z życzliwością,
Est:8:12k ὡς γὰρ Αμαν Αμαδαθου Μακεδών, ταῖς ἀληθείαις ἀλλότριος τοῦ τῶν Περσῶν αἵματος καὶ πολὺ διεστηκὼς τῆς ἡμετέρας χρηστότητος, ἐπιξενωθεὶς ἡμῖν
Est:8:12k ὡς γάρ     Μακεδών, -όνος, ὁ ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἀλλότριος -ία -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό   αἷμα[τ], -ατος, τό καί πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ δι·ΐστημι (ath. δι+ιστ(α)-/ath. δι+ιστ(η)-, δια+στη·σ-, δια+στη·σ- or 2nd ath. δια+στ(η)-/ath. δια+στ(α)-, δια+εστη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἡμέτερος -α -ον χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Est:8:12k Jak/jak Dla odtąd, jak Macedoński PRAWDA Innego/inni Krew I też, nawet, mianowicie Dużo By rozdzielać się Nasz/nasz Wspaniałomyślność Ja
Est:8:12k O(s ga\r *aman *amadaTou *makedO/n, tai=s a)lETei/ais a)llo/trios tou= tO=n *persO=n ai(/matos kai\ polu\ diestEkO\s tE=s E(mete/ras CHrEsto/tEtos, e)piXenOTei\s E(mi=n
Est:8:12k hOs gar aman amadaTu makedOn, tais alETeiais allotrios tu tOn persOn haimatos kai poly diestEkOs tEs hEmeteras CHrEstotEtos, epiXenOTeis hEmin
Est:8:12k C x N_NSM N_GSM N3N_NSM RA_DPF N1A_DPF A1A_NSM RA_GSN RA_GPM N1M_GPM N3M_GSN C A1P_ASN VXI_XAPNSM RA_GSF A1A_GSF N3H_GSF VC_APPNSM RP_DP
Est:8:12k as/like for since, as ć ć Macedonian the truth of another/others the the ć blood and also, even, namely much to separate the our/ours magnanimousness ć I
Est:8:12k                                        
Est:8:12k Est_8:12k_1 Est_8:12k_2 Est_8:12k_3 Est_8:12k_4 Est_8:12k_5 Est_8:12k_6 Est_8:12k_7 Est_8:12k_8 Est_8:12k_9 Est_8:12k_10 Est_8:12k_11 Est_8:12k_12 Est_8:12k_13 Est_8:12k_14 Est_8:12k_15 Est_8:12k_16 Est_8:12k_17 Est_8:12k_18 Est_8:12k_19 Est_8:12k_20
Est:8:12k x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12l ἔτυχεν ἧς ἔχομεν πρὸς πᾶν ἔθνος φιλανθρωπίας ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε ἀναγορεύεσθαι ἡμῶν πατέρα καὶ προσκυνούμενον ὑπὸ πάντων τὸ δεύτερον τοῦ βασιλικοῦ θρόνου πρόσωπον διατελεῖν,
Est:8:12l l) having been hospitable entertained by us, obtained so large a share of our universal kindness, as to be called our father, and to continue the person next to the royal throne,
Est:8:12l l) którą mieliśmy wobec całego ludu, że nazywali go ojcem naszym i oddawali mu wszyscy pokłon, bo osiągnął drugie miejsce przy tronie królewskim.
Est:8:12l ἔτυχεν ἧς ἔχομεν πρὸς πᾶν ἔθνος φιλανθρωπίας ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε ἀναγορεύεσθαι ἡμῶν πατέρα καὶ προσκυνούμενον ὑπὸ πάντων τὸ δεύτερον τοῦ βασιλικοῦ θρόνου πρόσωπον διατελεῖν,
Est:8:12l τυγχάνω (τυγχαν-, τευξ-, τευξ- or 2nd τυχ-, τετυχ·[κ]-/τετευχ·[κ]-, -, -) ὅς ἥ ὅ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη φιλ·ανθρωπία, -ας, ἡ ἐπί τοσ·οῦτος -αύτη -οῦτο(ν) ὥστε ἀν·αγορεύω [LXX] (αν+αγορευ-, -, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὑπό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ὁ ἡ τό βασιλικός -ή -όν θρόνος, -ου, ὁ πρόσ·ωπον, -ου, τό δια·τελέω (δια+τελ(ε)-, -, δια+τελε·σ-, -, -, -)
Est:8:12l By natykać się na Kto/, który/, który By mieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Miłość ludzi [zobacz filantropię] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Taki jak Tak tamto Do ??? Ja Ojciec I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drugi Królewski (króla, pan wielkiego rodu) Tron Twarz By trwać
Est:8:12l e)/tuCHen E(=s e)/CHomen pro\s pa=n e)/Tnos filanTrOpi/as e)pi\ tosou=ton O(/ste a)nagoreu/esTai E(mO=n pate/ra kai\ proskunou/menon u(po\ pa/ntOn to\ deu/teron tou= basilikou= Tro/nou pro/sOpon diatelei=n,
Est:8:12l etyCHen hEs eCHomen pros pan eTnos filanTrOpias epi tosuton hOste anagoreuesTai hEmOn patera kai proskynumenon hypo pantOn to deuteron tu basiliku Tronu prosOpon diatelein,
Est:8:12l VBI_AAI3S RR_GSF V1_PAI1P P A3_ASN N3E_ASN N1A_GSF P A1_ASM C V1_PMN RP_GP N3_ASM C V2_PMPASM P A3_GPM RA_ASN A1A_ASN RA_GSM A1_GSM N2_GSM N2N_ASN V2_PAN
Est:8:12l to chance upon who/whom/which to have toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of nation [see ethnic] love of people [see philanthropy] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing such as so that to ??? I father and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the second the the royal (king's, nobleman) throne face to continue
Est:8:12l                                                
Est:8:12l Est_8:12l_1 Est_8:12l_2 Est_8:12l_3 Est_8:12l_4 Est_8:12l_5 Est_8:12l_6 Est_8:12l_7 Est_8:12l_8 Est_8:12l_9 Est_8:12l_10 Est_8:12l_11 Est_8:12l_12 Est_8:12l_13 Est_8:12l_14 Est_8:12l_15 Est_8:12l_16 Est_8:12l_17 Est_8:12l_18 Est_8:12l_19 Est_8:12l_20 Est_8:12l_21 Est_8:12l_22 Est_8:12l_23 Est_8:12l_24
Est:8:12l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12m οὐκ ἐνέγκας δὲ τὴν ὑπερηφανίαν ἐπετήδευσεν τῆς ἀρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς καὶ τοῦ πνεύματος
Est:8:12m m) reverenced of all; he however, overcome by the pride of his station, endeavored to deprive us of our dominion, and our life:
Est:8:12m m) Jednak nie ujarzmił żądzy wielkości, ale przemyśliwał nad tym, jak by nas pozbawić panowania i życia.
Est:8:12m οὐκ ἐνέγκας δὲ τὴν ὑπερηφανίαν ἐπετήδευσεν τῆς ἀρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς καὶ τοῦ πνεύματος
Est:8:12m οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό ὑπερηφανία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό
Est:8:12m ??? Przed przydechem mocnym By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą zaś Duma Początek Ja I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr
Est:8:12m ou)k e)ne/gkas de\ tE\n u(perEfani/an e)petE/deusen tE=s a)rCHE=s sterE=sai E(ma=s kai\ tou= pneu/matos
Est:8:12m uk enenkas de tEn hyperEfanian epetEdeusen tEs arCHEs sterEsai hEmas kai tu pneumatos
Est:8:12m D VA_AAPNSM x RA_ASF N1A_ASF VAI_AAI3S RA_GSF N1_GSF VA_AAN RP_AP C RA_GSN N3M_GSN
Est:8:12m οὐχ before rough breathing to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the pride ć the beginning ć I and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind
Est:8:12m                          
Est:8:12m Est_8:12m_1 Est_8:12m_2 Est_8:12m_3 Est_8:12m_4 Est_8:12m_5 Est_8:12m_6 Est_8:12m_7 Est_8:12m_8 Est_8:12m_9 Est_8:12m_10 Est_8:12m_11 Est_8:12m_12 Est_8:12m_13
Est:8:12m x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12n τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα καὶ διὰ παντὸς εὐεργέτην Μαρδοχαῖον καὶ τὴν ἄμεμπτον τῆς βασιλείας κοινωνὸν Εσθηρ σὺν παντὶ τῷ τούτων ἔθνει πολυπλόκοις μεθόδων παραλογισμοῖς αἰτησάμενος εἰς ἀπώλειαν·
Est:8:12n n) having by various and subtle artifices demanded for destruction both Mardochaeus our deliverer and perpetual benefactor, and Esther the blameless consort of our kingdom, with their whole nation.
Est:8:12n n) Naszego zaś wybawcę i stałego dobroczyńcę Mardocheusza i Esterę, wspólniczkę bez skazy we władzy królewskiej, wraz z całym ich ludem starał się doprowadzić do zguby podstępnymi, dobrze przemyślanymi sposobami.
Est:8:12n τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα καὶ διὰ παντὸς εὐεργέτην Μαρδοχαῖον καὶ τὴν ἄμεμπτον τῆς βασιλείας κοινωνὸν Εσθηρ σὺν παντὶ τῷ τούτων ἔθνει πολυπλόκοις μεθόδων παραλογισμοῖς αἰτησάμενος εἰς ἀπώλειαν·
Est:8:12n ὁ ἡ τό τέ ἡμέτερος -α -ον σωτήρ, -ῆρος, ὁ καί διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός εὐ·εργέτης, -οῦ, ὁ   καί ὁ ἡ τό ἄ·μεμπτος -ον ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ κοινωνός, -οῦ, ὁ and ἡ   σύν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη       αἰτέω (αιτ(ε)-, αιτη·σ-, αιτη·σ-, ῃτη·κ-, ῃτη-, αιτη·θ-) εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Est:8:12n I [umieszczona z tyłu współrzędna] Nasz/nasz Zbawiciela wybawca I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dobrodziej I też, nawet, mianowicie Nienaganny Królestwo Rozdzielający Razem z/włączając (+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Naród [zobacz etniczny] By prosić {By pytać} Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie
Est:8:12n to/n te E(me/teron sOtE=ra kai\ dia\ panto\s eu)erge/tEn *mardoCHai=on kai\ tE\n a)/mempton tE=s basilei/as koinOno\n *esTEr su\n panti\ tO=| tou/tOn e)/Tnei poluplo/kois meTo/dOn paralogismoi=s ai)tEsa/menos ei)s a)pO/leian·
Est:8:12n ton te hEmeteron sOtEra kai dia pantos euergetEn mardoCHaion kai tEn amempton tEs basileias koinOnon esTEr syn panti tO tutOn eTnei polyplokois meTodOn paralogismois aitEsamenos eis apOleian·
Est:8:12n RA_ASM x A1A_ASM N3H_ASM C P A3_GSM N1M_ASM N2_ASM C RA_ASF A1B_ASF RA_GSF N1A_GSF N2_ASF N_ASF P A3_DSN RA_DSN RD_GPM N3E_DSN A1B_DPM N2_GPF N2_DPM VA_AMPNSM P N1A_ASF
Est:8:12n the and [postpositive coordinate] our/ours Savior rescuer and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of benefactor ć and also, even, namely the blameless the kingdom sharer ć together with/including (+dat) every all, each, every, the whole of the this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] nation [see ethnic] ć ć ć to ask into (+acc) annihilation, destruction
Est:8:12n                                                      
Est:8:12n Est_8:12n_1 Est_8:12n_2 Est_8:12n_3 Est_8:12n_4 Est_8:12n_5 Est_8:12n_6 Est_8:12n_7 Est_8:12n_8 Est_8:12n_9 Est_8:12n_10 Est_8:12n_11 Est_8:12n_12 Est_8:12n_13 Est_8:12n_14 Est_8:12n_15 Est_8:12n_16 Est_8:12n_17 Est_8:12n_18 Est_8:12n_19 Est_8:12n_20 Est_8:12n_21 Est_8:12n_22 Est_8:12n_23 Est_8:12n_24 Est_8:12n_25 Est_8:12n_26 Est_8:12n_27
Est:8:12n x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12o διὰ γὰρ τῶν τρόπων τούτων ᾠήθη λαβὼν ἡμᾶς ἐρήμους τὴν τῶν Περσῶν ἐπικράτησιν εἰς τοὺς Μακεδόνας μετάξαι.
Est:8:12o o) For by these methods he thought, having surprised us in a defenceless state, to transfer the dominion of the Persians to the Macedonians.
Est:8:12o o) Tak spodziewał się, przez ujarzmienie nas osamotnionych, przenieść panowanie z Persów na Macedończyków.
Est:8:12o διὰ γὰρ τῶν τρόπων τούτων ᾠήθη λαβὼν ἡμᾶς ἐρήμους τὴν τῶν Περσῶν ἐπικράτησιν εἰς τοὺς Μακεδόνας μετάξαι.
Est:8:12o διά γάρ ὁ ἡ τό τρόπος, -ου, ὁ; τροπή, -ῆς, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οἴομαι/οἴ·μαι (οι-/ath. οι-, -, -, -, -, οιη·θ-) λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔρημος -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό     εἰς[1] ὁ ἡ τό Μακεδών, -όνος, ὁ μετ·άγω (μετ+αγ-, -, μετ+αξ- or 2nd μετ+αγαγ-, -, -, μετ+αχ·θ-)
Est:8:12o Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Dla odtąd, jak Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie; ??? To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By przypuszczać By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Ja Odludzie Do (+przyspieszenie) Macedoński By kierować [prowadź od jednego miejsca do innego]
Est:8:12o dia\ ga\r tO=n tro/pOn tou/tOn O)|E/TE labO\n E(ma=s e)rE/mous tE\n tO=n *persO=n e)pikra/tEsin ei)s tou\s *makedo/nas meta/Xai.
Est:8:12o dia gar tOn tropOn tutOn OETE labOn hEmas erEmus tEn tOn persOn epikratEsin eis tus makedonas metaXai.
Est:8:12o P x RA_GPM N2_GPM RD_GPM VCI_API3S VB_AAPNSM RP_AP A1_APM RA_ASF RA_GPM N1M_GPM N3I_ASF P RA_APM N3N_APM VA_AAN
Est:8:12o because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) for since, as the manner way, means, method,attitude; ??? this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to suppose to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand I wilderness the the ć ć into (+acc) the Macedonian to guide [lead from one place to another]
Est:8:12o                                  
Est:8:12o Est_8:12o_1 Est_8:12o_2 Est_8:12o_3 Est_8:12o_4 Est_8:12o_5 Est_8:12o_6 Est_8:12o_7 Est_8:12o_8 Est_8:12o_9 Est_8:12o_10 Est_8:12o_11 Est_8:12o_12 Est_8:12o_13 Est_8:12o_14 Est_8:12o_15 Est_8:12o_16 Est_8:12o_17
Est:8:12o x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12p ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ τρισαλιτηρίου παραδεδομένους εἰς ἀφανισμὸν Ιουδαίους εὑρίσκομεν οὐ κακούργους ὄντας, δικαιοτάτοις δὲ πολιτευομένους νόμοις,
Est:8:12p p) But we find that the Jews, who have been consigned to destruction by the most abominable of men, are not malefactors, but living according to the justest laws,
Est:8:12p p) My jednak stwierdzamy, że Żydzi wydani na zagładę przez tego trzykroć zbrodniczego człowieka nie są złoczyńcami, lecz rządzą się najbardziej sprawiedliwymi prawami,
Est:8:12p ἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ τρισαλιτηρίου παραδεδομένους εἰς ἀφανισμὸν Ιουδαίους εὑρίσκομεν οὐ κακούργους ὄντας, δικαιοτάτοις δὲ πολιτευομένους νόμοις,
Est:8:12p ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ὁ ἡ τό ὑπό ὁ ἡ τό   παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) εἰς[1] ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ Ἰουδαῖος -αία -ον εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κακοῦργος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δικαιό·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of δίκαιος) δέ πολιτεύομαι (πολιτευ-, -, -, -, πεπολιτευ-, -) νόμος, -ου, ὁ
Est:8:12p Ja zaś Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Do (+przyspieszenie) Zniszczenie Żydowski By znajdować ??? Przed przydechem mocnym Zbrodniczy By być Najbardziej właśnie zaś By prowadzić życie żyją Prawo
Est:8:12p E(mei=s de\ tou\s u(po\ tou= trisalitEri/ou paradedome/nous ei)s a)fanismo\n *ioudai/ous eu(ri/skomen ou) kakou/rgous o)/ntas, dikaiota/tois de\ politeuome/nous no/mois,
Est:8:12p hEmeis de tus hypo tu trisalitEriu paradedomenus eis afanismon iudaius heuriskomen u kakurgus ontas, dikaiotatois de politeuomenus nomois,
Est:8:12p RP_NP x RA_APM P RA_GSM N2_GSM VM_XMPAPM P N2_ASM N2_APM V1_PAI1P D A1B_APM V9_PAPAPM A1A_DPMS x V1_PMPAPM N2_DPM
Est:8:12p I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine into (+acc) destruction Jewish to find οὐχ before rough breathing criminal to be most just δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to conduct life live law
Est:8:12p                                    
Est:8:12p Est_8:12p_1 Est_8:12p_2 Est_8:12p_3 Est_8:12p_4 Est_8:12p_5 Est_8:12p_6 Est_8:12p_7 Est_8:12p_8 Est_8:12p_9 Est_8:12p_10 Est_8:12p_11 Est_8:12p_12 Est_8:12p_13 Est_8:12p_14 Est_8:12p_15 Est_8:12p_16 Est_8:12p_17 Est_8:12p_18
Est:8:12p x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:8:12q ὄντας δὲ υἱοὺς τοῦ ὑψίστου μεγίστου ζῶντος θεοῦ τοῦ κατευθύνοντος ἡμῖν τε καὶ τοῖς προγόνοις ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ καλλίστῃ διαθέσει.
Est:8:12q q) and being the sons of the living God, the most high and mighty, who maintains the kingdom. to us as well as to our forefathers, in the most excellent order.
Est:8:12q q) i że są synami najwyższego, żywego Boga, który dobrze kierując zarówno nami, jak też i naszymi przodkami, królestwo nasze najlepiej utwierdza.
Est:8:12q ὄντας δὲ υἱοὺς τοῦ ὑψίστου μεγίστου ζῶντος θεοῦ τοῦ κατευθύνοντος ἡμῖν τε καὶ τοῖς προγόνοις ἡμῶν τὴν βασιλείαν ἐν τῇ καλλίστῃ διαθέσει.
Est:8:12q εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δέ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τέ καί ὁ ἡ τό πρό·γονος -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό καλλίστος -η -ον [LXX] (Superl. of καλός)  
Est:8:12q By być zaś Syn Najwyższy Największy Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Bóg  By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Ja I [umieszczona z tyłu współrzędna] I też, nawet, mianowicie Przedni urodzony Ja Królestwo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najlepiej
Est:8:12q o)/ntas de\ ui(ou\s tou= u(PSi/stou megi/stou DZO=ntos Teou= tou= kateuTu/nontos E(mi=n te kai\ toi=s progo/nois E(mO=n tE\n basilei/an e)n tE=| kalli/stE| diaTe/sei.
Est:8:12q ontas de hyius tu hyPSistu megistu DZOntos Teu tu kateuTynontos hEmin te kai tois progonois hEmOn tEn basileian en tE kallistE diaTesei.
Est:8:12q V9_PAPAPM x N2_APM RA_GSM N2_GSM A1_GSMS V3_PAPGSM N2_GSM RA_GSM V1_PAPGSM RP_DP x C RA_DPM N2_DPM RP_GP RA_ASF N1A_ASF P RA_DSF A1_DSFS N3I_DSF
Est:8:12q to be δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] son the highest greatest to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) god [see theology] the to lead keep straight, guide, direct, instruct I and [postpositive coordinate] and also, even, namely the fore-born I the kingdom in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the best ć
Est:8:12q                                            
Est:8:12q Est_8:12q_1 Est_8:12q_2 Est_8:12q_3 Est_8:12q_4 Est_8:12q_5 Est_8:12q_6 Est_8:12q_7 Est_8:12q_8 Est_8:12q_9 Est_8:12q_10 Est_8:12q_11 Est_8:12q_12 Est_8:12q_13 Est_8:12q_14 Est_8:12q_15 Est_8:12q_16 Est_8:12q_17 Est_8:12q_18 Est_8:12q_19 Est_8:12q_20 Est_8:12q_21 Est_8:12q_22