Est:6:1 Ὁ δὲ κύριος ἀπέστησεν τὸν ὕπνον ἀπὸ τοῦ βασιλέως τὴν νύκτα ἐκείνην, καὶ εἶπεν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ εἰσφέρειν γράμματα μνημόσυνα τῶν ἡμερῶν ἀναγινώσκειν αὐτῷ.
Est:6:1 But the Lord removed sleep from the king that night: and he told his servant to bring in the books, the registers of daily events, to read to him. (Esther 6:1 Brenton)
Est:6:1 A tej nocy odbiegł sen króla i polecił, aby przyniesiono księgę pamiątkową kronik i odczytano ją przed królem. (Est 6:1 BT_4)
Est:6:1 δὲ κύριος ἀπέστησεν τὸν ὕπνον ἀπὸ τοῦ βασιλέως τὴν νύκτα ἐκείνην, καὶ εἶπεν τῷ διδασκάλῳ αὐτοῦ εἰσφέρειν γράμματα μνημόσυνα τῶν ἡμερῶν ἀναγινώσκειν αὐτῷ.
Est:6:1 ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ὁ ἡ τό ὕπνος, -ου, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό διδάσκαλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) γράμμα[τ], -ατος, τό μνημό·συνον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἀνα·γινώσκω/-γιγν- (ανα+γινωσκ-/ανα+γιγνωσκ-, ανα+γνω·σ-, 2nd ath. ανα+γν(ω)-/ath. ανα+γν(ο)-, -, ανα+εγνωσ-, ανα+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:6:1 zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uwalniać Śpij Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Noc Tamto I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Nauczyciel On/ona/to/to samo By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Tekst Pamięć Dzień By czytać On/ona/to/to samo
Est:6:1 *(o de\ ku/rios a)pe/stEsen to\n u(/pnon a)po\ tou= basile/Os tE\n nu/kta e)kei/nEn, kai\ ei)=pen tO=| didaska/lO| au)tou= ei)sfe/rein gra/mmata mnEmo/suna tO=n E(merO=n a)naginO/skein au)tO=|.
Est:6:1 o de kyrios apestEsen ton hypnon apo tu basileOs tEn nykta ekeinEn, kai eipen tO didaskalO autu eisferein grammata mnEmosyna tOn hEmerOn anaginOskein autO.
Est:6:1 RA_NSM x N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_GSM N3V_GSM RA_ASF N3_ASF RD_ASF C VBI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GSM V1_PAN N3M_APN N2N_APN RA_GPF N1A_GPF V1_PAN RD_DSM
Est:6:1 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to disengage the sleep from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the king the night that and also, even, namely to say/tell the teacher he/she/it/same to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. text memory the day to read he/she/it/same
Est:6:1 the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-DISENGAGE-ed the (acc) sleep (acc) away from (+gen) the (gen) king (gen) the (acc) night (acc) that (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) teacher (dat) him/it/same (gen) to-be-BRING IN-ing texts (nom|acc|voc) memories (nom|acc|voc) the (gen) days (gen) to-be-READ-ing him/it/same (dat)
Est:6:1 Est_6:1_1 Est_6:1_2 Est_6:1_3 Est_6:1_4 Est_6:1_5 Est_6:1_6 Est_6:1_7 Est_6:1_8 Est_6:1_9 Est_6:1_10 Est_6:1_11 Est_6:1_12 Est_6:1_13 Est_6:1_14 Est_6:1_15 Est_6:1_16 Est_6:1_17 Est_6:1_18 Est_6:1_19 Est_6:1_20 Est_6:1_21 Est_6:1_22 Est_6:1_23 Est_6:1_24
Est:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:2 εὗρεν δὲ τὰ γράμματα τὰ γραφέντα περὶ Μαρδοχαίου, ὡς ἀπήγγειλεν τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτοὺς καὶ ζητῆσαι ἐπιβαλεῖν τὰς χεῖρας Ἀρταξέρξῃ.
Est:6:2 And he found the records written concerning Mardochaeus, how he had told the king concerning the two chamberlains of the king, when they were keeping guard, and sought to lay hands on Artaxerxes. (Esther 6:2 Brenton)
Est:6:2 Tam znaleziono to, co powiedział Mardocheusz o Bigtanie i Tereszu, dwóch eunuchach królewskich spomiędzy "stróżów progu", którzy usiłowali podnieść rękę na króla Aswerusa. (Est 6:2 BT_4)
Est:6:2 εὗρεν δὲ τὰ γράμματα τὰ γραφέντα περὶ Μαρδοχαίου, ὡς ἀπήγγειλεν τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτοὺς καὶ ζητῆσαι ἐπιβαλεῖν τὰς χεῖρας Ἀρταξέρξῃ.
Est:6:2 εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) δέ ὁ ἡ τό γράμμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-) περί   ὡς ἀπ·αγγέλλω (απ+αγγελλ-, απ+αγγελ(ε)·[σ]-, απ+αγγειλ·[σ]-, απ+ηγγελ·κ-, -, απ+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο εὐν·οῦχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐν ὁ ἡ τό φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐπι·βάλλω (επι+βαλλ-, επι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd επι+βαλ-, επι+βεβλη·κ-, -, επι+βλη·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν  
Est:6:2 By znajdować zaś Tekst By pisać Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Jak/jak By informować – informować albo opowiadać. Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Dwa Eunuch Król W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By zabezpieczać się On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By szukać By kłaść swój rękę by kłaść na {by wdziewać} umyśle, narzucać, zadawać, wywierać, rzucać na Ręka
Est:6:2 eu(=ren de\ ta\ gra/mmata ta\ grafe/nta peri\ *mardoCHai/ou, O(s a)pE/ggeilen tO=| basilei= peri\ tO=n du/o eu)nou/CHOn tou= basile/Os e)n tO=| fula/ssein au)tou\s kai\ DZEtE=sai e)pibalei=n ta\s CHei=ras *)artaXe/rXE|.
Est:6:2 heuren de ta grammata ta grafenta peri mardoCHaiu, hOs apEngeilen tO basilei peri tOn dyo eunuCHOn tu basileOs en tO fylassein autus kai DZEtEsai epibalein tas CHeiras artaXerXE.
Est:6:2 VB_AAI3S x RA_APN N3M_APN RA_APN VD_APPAPN P N2_GSM C VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM P RA_GPM M N2_GPM RA_GSM N3V_GSM P RA_DSN V1_PAN RD_APM C VA_AAN VB_AAN RA_APF N3_APF N1M_DSM
Est:6:2 to find δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the text the to write about (+acc,+gen) ć as/like to report – to report or tell. the king about (+acc,+gen) the two eunuch the king in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to guard he/she/it/same and also, even, namely to seek to put one's hand to put the mind on, impose, inflict, wreak, cast upon the hand ć
Est:6:2 he/she/it-FIND-ed Yet the (nom|acc) texts (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon being-WRITE-ed (acc, nom|acc|voc) about (+acc,+gen)   as/like he/she/it-DELIVER A MESSAGE-ed the (dat) king (dat) about (+acc,+gen) the (gen) two (nom, acc, gen) eunuchs (gen) the (gen) king (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-GUARD-ing them/same (acc) and to-SEEK, be-you(sg)-SEEK-ed!, he/she/it-happens-to-SEEK (opt) to-will-PUT ONE'S Hand TO, to-PUT ONE'S Hand TO the (acc) hands (acc)  
Est:6:2 Est_6:2_1 Est_6:2_2 Est_6:2_3 Est_6:2_4 Est_6:2_5 Est_6:2_6 Est_6:2_7 Est_6:2_8 Est_6:2_9 Est_6:2_10 Est_6:2_11 Est_6:2_12 Est_6:2_13 Est_6:2_14 Est_6:2_15 Est_6:2_16 Est_6:2_17 Est_6:2_18 Est_6:2_19 Est_6:2_20 Est_6:2_21 Est_6:2_22 Est_6:2_23 Est_6:2_24 Est_6:2_25 Est_6:2_26 Est_6:2_27 Est_6:2_28
Est:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:3 εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Τίνα δόξαν ἢ χάριν ἐποιήσαμεν τῷ Μαρδοχαίῳ; καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως Οὐκ ἐποίησας αὐτῷ οὐδέν.
Est:6:3 And the king said, What honour or favour have we done to Mardochaeus? And the king's servants said, Thou hast not done anything to him. (Esther 6:3 Brenton)
Est:6:3 I rzekł król: «Co uczyniono, aby uczcić i wsławić za to Mardocheusza?» I odpowiedzieli królowi dworzanie, którzy mu usługiwali: «Nie uczyniono dla niego zupełnie nic». (Est 6:3 BT_4)
Est:6:3 εἶπεν δὲ βασιλεύς Τίνα δόξαν χάριν ἐποιήσαμεν τῷ Μαρδοχαίῳ; καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως Οὐκ ἐποίησας αὐτῷ οὐδέν.
Est:6:3 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ἤ[1] χάριν; χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δι·άκονος, -ου, ὁ and ἡ; δι·ακονέω (δι+ακον(ε)-, δι+ακονη·σ-, δι+ακονη·σ-, -, -, δι+ακονη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Est:6:3 By mówić/opowiadaj zaś Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Albo Dla [przyspieszenie. z ????? Używany przysłówkowo] praca domowa. dla; względów {przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] By czynić/rób I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Diakon; by zasiadać Król ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt)
Est:6:3 ei)=pen de\ o( basileu/s *ti/na do/Xan E)\ CHa/rin e)poiE/samen tO=| *mardoCHai/O|; kai\ ei)=pan oi( dia/konoi tou= basile/Os *ou)k e)poi/Esas au)tO=| ou)de/n.
Est:6:3 eipen de ho basileus tina doXan E CHarin epoiEsamen tO mardoCHaiO; kai eipan hoi diakonoi tu basileOs uk epoiEsas autO uden.
Est:6:3 VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM RI_ASF N1S_ASF C N3_ASF VAI_AAI1P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N3V_GSM D VAI_AAI2S RD_DSM A3_ASN
Est:6:3 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to or for the sake of [acc. of χάρις used adverbially] prep. for; favor/grace [see charity] to do/make the ć and also, even, namely to say/tell the deacon; to serve the king οὐχ before rough breathing to do/make he/she/it/same not one (nothing, no one)
Est:6:3 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) or for; grace (acc) we-DO/MAKE-ed the (dat)   and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) deacons (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-SERVE-ing (opt) the (gen) king (gen) not you(sg)-DO/MAKE-ed him/it/same (dat) not one (nom|acc)
Est:6:3 Est_6:3_1 Est_6:3_2 Est_6:3_3 Est_6:3_4 Est_6:3_5 Est_6:3_6 Est_6:3_7 Est_6:3_8 Est_6:3_9 Est_6:3_10 Est_6:3_11 Est_6:3_12 Est_6:3_13 Est_6:3_14 Est_6:3_15 Est_6:3_16 Est_6:3_17 Est_6:3_18 Est_6:3_19 Est_6:3_20 Est_6:3_21
Est:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:4 ἐν δὲ τῷ πυνθάνεσθαι τὸν βασιλέα περὶ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου ἰδοὺ Αμαν ἐν τῇ αὐλῇ· εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Τίς ἐν τῇ αὐλῇ; ὁ δὲ Αμαν εἰσῆλθεν εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ κρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον ἐπὶ τῷ ξύλῳ, ᾧ ἡτοίμασεν.
Est:6:4 And while the king was enquiring about the kindness of Mardochaeus, behold, Aman was in the court. And the king said, Who is in the court? Now Aman was come in to speak to the king, that he should hang Mardochaeus on the gallows, which he had prepared. (Esther 6:4 Brenton)
Est:6:4 Na to rzekł król: «Kto jest na dziedzińcu?» A na zewnętrzny dziedziniec pałacu królewskiego przyszedł Haman, aby zapytać króla, czy może powiesić Mardocheusza na drzewie, które przygotował dla niego. (Est 6:4 BT_4)
Est:6:4 ἐν δὲ τῷ πυνθάνεσθαι τὸν βασιλέα περὶ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου ἰδοὺ Αμαν ἐν τῇ αὐλῇ· εἶπεν δὲ βασιλεύς Τίς ἐν τῇ αὐλῇ; δὲ Αμαν εἰσῆλθεν εἰπεῖν τῷ βασιλεῖ κρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον ἐπὶ τῷ ξύλῳ, ἡτοίμασεν.
Est:6:4 ἐν δέ ὁ ἡ τό πυνθάνομαι (πυνθαν-, -, 2nd πυθ-, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περί ὁ ἡ τό εὔ·νοια, -ας, ἡ   ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δέ   εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)
Est:6:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród zaś By dowiadywać się Król Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) ??? By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} By mówić/opowiadaj zaś Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} zaś By wchodzić By mówić/opowiadaj Król Do przeczulonego zawieszany Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kto/, który/, który Do gotowy
Est:6:4 e)n de\ tO=| punTa/nesTai to\n basile/a peri\ tE=s eu)noi/as *mardoCHai/ou i)dou\ *aman e)n tE=| au)lE=|· ei)=pen de\ o( basileu/s *ti/s e)n tE=| au)lE=|; o( de\ *aman ei)sE=lTen ei)pei=n tO=| basilei= krema/sai to\n *mardoCHai=on e)pi\ tO=| Xu/lO|, O(=| E(toi/masen.
Est:6:4 en de tO pynTanesTai ton basilea peri tEs eunoias mardoCHaiu idu aman en tE aulE· eipen de ho basileus tis en tE aulE; ho de aman eisElTen eipein tO basilei kremasai ton mardoCHaion epi tO XylO, hO hEtoimasen.
Est:6:4 P x RA_DSN V1_PMN RA_ASM N3V_ASM P RA_GSF N1A_GSF N2_GSM I N_NSM P RA_DSF N1_DSF VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM RI_NSM P RA_DSF N1_DSF RA_NSM x N_NSM VBI_AAI3S VB_AAN RA_DSM N3V_DSM VA_AAN RA_ASM N2_ASM P RA_DSN N2N_DSN RR_DSN VAI_AAI3S
Est:6:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the to inquire the king about (+acc,+gen) the ??? ć to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć to enter to say/tell the king to hung up suspended the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. who/whom/which to ready
Est:6:4 in/among/by (+dat) Yet the (dat) to-be-being-INQUIRE-ed the (acc) king (acc) about (+acc,+gen) the (gen) ??? (gen), ???s (acc)   be-you(sg)-SEE-ed!   in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom) who/what/why (nom) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (nom) Yet   he/she/it-ENTER-ed to-SAY/TELL the (dat) king (dat) to-HUNG UP, he/she/it-happens-to-HUNG UP (opt), you(sg)-are-being-HUNG UP-ed the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) tree/wooden thing (dat) who/whom/which (dat) he/she/it-READY-ed
Est:6:4 Est_6:4_1 Est_6:4_2 Est_6:4_3 Est_6:4_4 Est_6:4_5 Est_6:4_6 Est_6:4_7 Est_6:4_8 Est_6:4_9 Est_6:4_10 Est_6:4_11 Est_6:4_12 Est_6:4_13 Est_6:4_14 Est_6:4_15 Est_6:4_16 Est_6:4_17 Est_6:4_18 Est_6:4_19 Est_6:4_20 Est_6:4_21 Est_6:4_22 Est_6:4_23 Est_6:4_24 Est_6:4_25 Est_6:4_26 Est_6:4_27 Est_6:4_28 Est_6:4_29 Est_6:4_30 Est_6:4_31 Est_6:4_32 Est_6:4_33 Est_6:4_34 Est_6:4_35 Est_6:4_36 Est_6:4_37 Est_6:4_38
Est:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:5 καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως Ἰδοὺ Αμαν ἕστηκεν ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Καλέσατε αὐτόν.
Est:6:5 And the king's servants said, Behold, Aman stands in the court. And the king said, Call him. (Esther 6:5 Brenton)
Est:6:5 I powiedzieli słudzy króla do niego: «Oto Haman stoi na dziedzińcu». I rzekł król: «Niech wejdzie!» (Est 6:5 BT_4)
Est:6:5 καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως Ἰδοὺ Αμαν ἕστηκεν ἐν τῇ αὐλῇ· καὶ εἶπεν βασιλεύς Καλέσατε αὐτόν.
Est:6:5 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό δι·άκονος, -ου, ὁ and ἡ; δι·ακονέω (δι+ακον(ε)-, δι+ακονη·σ-, δι+ακονη·σ-, -, -, δι+ακονη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)   ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Est:6:5 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Diakon; by zasiadać Król By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By powodować stać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Król By nazywać rozmowę On/ona/to/to samo
Est:6:5 kai\ ei)=pan oi( dia/konoi tou= basile/Os *)idou\ *aman e(/stEken e)n tE=| au)lE=|· kai\ ei)=pen o( basileu/s *kale/sate au)to/n.
Est:6:5 kai eipan hoi diakonoi tu basileOs idu aman hestEken en tE aulE· kai eipen ho basileus kalesate auton.
Est:6:5 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_GSM N3V_GSM I N_NSM VXI_XAI3S P RA_DSF N1_DSF C VBI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAD2P RD_ASM
Est:6:5 and also, even, namely to say/tell the deacon; to serve the king to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć to cause to stand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute and also, even, namely to say/tell the king to call call he/she/it/same
Est:6:5 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) deacons (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-SERVE-ing (opt) the (gen) king (gen) be-you(sg)-SEE-ed!   he/she/it-has-CAUSE-ed-TO-STand in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) king (nom) do-CALL-you(pl)! him/it/same (acc)
Est:6:5 Est_6:5_1 Est_6:5_2 Est_6:5_3 Est_6:5_4 Est_6:5_5 Est_6:5_6 Est_6:5_7 Est_6:5_8 Est_6:5_9 Est_6:5_10 Est_6:5_11 Est_6:5_12 Est_6:5_13 Est_6:5_14 Est_6:5_15 Est_6:5_16 Est_6:5_17 Est_6:5_18
Est:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:6 εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς τῷ Αμαν Τί ποιήσω τῷ ἀνθρώπῳ, ὃν ἐγὼ θέλω δοξάσαι; εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ Αμαν Τίνα θέλει ὁ βασιλεὺς δοξάσαι εἰ μὴ ἐμέ;
Est:6:6 And the king said to Aman, What shall I do to the man whom I wish to honour? And Aman said within himself, Whom would the king honour but myself? (Esther 6:6 Brenton)
Est:6:6 I przyszedł Haman, a król rzekł do niego: «Co należy uczynić mężowi, którego król chce uczcić?» A mówił Haman sam do siebie: Komuż by król chciał oddać większą część niż mnie? (Est 6:6 BT_4)
Est:6:6 εἶπεν δὲ βασιλεὺς τῷ Αμαν Τί ποιήσω τῷ ἀνθρώπῳ, ὃν ἐγὼ θέλω δοξάσαι; εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ Αμαν Τίνα θέλει βασιλεὺς δοξάσαι εἰ μὴ ἐμέ;
Est:6:6 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ἐν ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) εἰ μή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Est:6:6 By mówić/opowiadaj zaś Król Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ludzki Kto/, który/, który; by być Ja By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do By mówić/opowiadaj zaś W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Samo /nasz /twój /siebie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Król By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Jeżeli Nie Ja; mój/mój
Est:6:6 ei)=pen de\ o( basileu\s tO=| *aman *ti/ poiE/sO tO=| a)nTrO/pO|, o(\n e)gO\ Te/lO doXa/sai; ei)=pen de\ e)n e(autO=| *aman *ti/na Te/lei o( basileu\s doXa/sai ei) mE\ e)me/;
Est:6:6 eipen de ho basileus tO aman ti poiEsO tO anTrOpO, hon egO TelO doXasai; eipen de en heautO aman tina Telei ho basileus doXasai ei mE eme;
Est:6:6 VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM RI_ASN VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM RR_ASM RP_NS V1_PAI1S VA_AAN VBI_AAI3S x P RD_DSM N_NSM RI_ASM V1_PAI3S RA_NSM N3V_NSM VA_AAN C D RP_AS
Est:6:6 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king the ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make the human who/whom/which; to be I to want want, wish, desire to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among self /our-/your-/themselves ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to want want, wish, desire the king to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to if not I; my/mine
Est:6:6 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom) the (dat)   who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE the (dat) human (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I (nom) I-am-WANT-ing, I-should-be-WANT-ing to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc) he/she/it-SAY/TELL-ed Yet in/among/by (+dat) self (dat)   who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) he/she/it-is-WANT-ing, you(sg)-are-being-WANT-ed (classical) the (nom) king (nom) to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc) if not me (acc); my/mine (voc)
Est:6:6 Est_6:6_1 Est_6:6_2 Est_6:6_3 Est_6:6_4 Est_6:6_5 Est_6:6_6 Est_6:6_7 Est_6:6_8 Est_6:6_9 Est_6:6_10 Est_6:6_11 Est_6:6_12 Est_6:6_13 Est_6:6_14 Est_6:6_15 Est_6:6_16 Est_6:6_17 Est_6:6_18 Est_6:6_19 Est_6:6_20 Est_6:6_21 Est_6:6_22 Est_6:6_23 Est_6:6_24 Est_6:6_25 Est_6:6_26 Est_6:6_27
Est:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:7 εἶπεν δὲ πρὸς τὸν βασιλέα Ἄνθρωπον, ὃν ὁ βασιλεὺς θέλει δοξάσαι,
Est:6:7 and he said to the king, As for the man whom the king wishes to honour, (Esther 6:7 Brenton)
Est:6:7 I powiedział Haman królowi: «Dla męża, którego król chce uczcić, (Est 6:7 BT_4)
Est:6:7 εἶπεν δὲ πρὸς τὸν βασιλέα Ἄνθρωπον, ὃν βασιλεὺς θέλει δοξάσαι,
Est:6:7 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Est:6:7 By mówić/opowiadaj zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Ludzki Kto/, który/, który; by być Król By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Est:6:7 ei)=pen de\ pro\s to\n basile/a *)/anTrOpon, o(\n o( basileu\s Te/lei doXa/sai,
Est:6:7 eipen de pros ton basilea anTrOpon, hon ho basileus Telei doXasai,
Est:6:7 VBI_AAI3S x P RA_ASM N3V_ASM N2_ASM RR_ASM RA_NSM N3V_NSM V1_PAI3S VA_AAN
Est:6:7 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] toward (+acc,+gen,+dat) the king human who/whom/which; to be the king to want want, wish, desire to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to
Est:6:7 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) human (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) king (nom) he/she/it-is-WANT-ing, you(sg)-are-being-WANT-ed (classical) to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc)
Est:6:7 Est_6:7_1 Est_6:7_2 Est_6:7_3 Est_6:7_4 Est_6:7_5 Est_6:7_6 Est_6:7_7 Est_6:7_8 Est_6:7_9 Est_6:7_10 Est_6:7_11
Est:6:7 x x x x x x x x x x x
Est:6:8 ἐνεγκάτωσαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως στολὴν βυσσίνην, ἣν ὁ βασιλεὺς περιβάλλεται, καὶ ἵππον, ἐφ’ ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπιβαίνει,
Est:6:8 let the king's servants bring the robe of fine linen which the king puts on, and the horse on which the king rides, (Esther 6:8 Brenton)
Est:6:8 niech przyniosą szatę królewską, w którą król się ubiera, i konia, na którym jeździ król, i niech mu włożą na głowę koronę królestwa. (Est 6:8 BT_4)
Est:6:8 ἐνεγκάτωσαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως στολὴν βυσσίνην, ἣν βασιλεὺς περιβάλλεται, καὶ ἵππον, ἐφ’ ὃν βασιλεὺς ἐπιβαίνει,
Est:6:8 φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ στολή, -ῆς, ἡ βύσσινος -η -ον ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) καί ἵππος, -ου, ὁ ἐπί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -)
Est:6:8 By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Dziecka/służący Król Szyku uniform, kostium, prośba Zrobiony z świetnego płótna Kto/, który/, który Król By ozdabiać z [rozrzucaj] I też, nawet, mianowicie Koń Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który; by być Król Do ???
Est:6:8 e)negka/tOsan oi( pai=des tou= basile/Os stolE\n bussi/nEn, E(\n o( basileu\s periba/lletai, kai\ i(/ppon, e)f’ o(\n o( basileu\s e)pibai/nei,
Est:6:8 enenkatOsan hoi paides tu basileOs stolEn byssinEn, hEn ho basileus periballetai, kai hippon, ef’ hon ho basileus epibainei,
Est:6:8 VA_AAD3P RA_NPM N3D_NPM RA_GSM N3V_GSM N1_ASF A1_ASF RR_ASF RA_NSM N3V_NSM V1_PMI3S C N2_ASM P RR_ASM RA_NSM N3V_NSM V1_PAI3S
Est:6:8 to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the child/servant the king array uniform, costume, suit made of fine linen who/whom/which the king to adorn with [throw around] and also, even, namely horse upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/whom/which; to be the king to ???
Est:6:8 let-them-BRING! the (nom) children/servants (nom|voc) the (gen) king (gen) array (acc) made of fine linen ([Adj] acc) who/whom/which (acc) the (nom) king (nom) he/she/it-is-being-ADORN-ed-WITH and horse (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) king (nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical)
Est:6:8 Est_6:8_1 Est_6:8_2 Est_6:8_3 Est_6:8_4 Est_6:8_5 Est_6:8_6 Est_6:8_7 Est_6:8_8 Est_6:8_9 Est_6:8_10 Est_6:8_11 Est_6:8_12 Est_6:8_13 Est_6:8_14 Est_6:8_15 Est_6:8_16 Est_6:8_17 Est_6:8_18
Est:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:9 καὶ δότω ἑνὶ τῶν φίλων τοῦ βασιλέως τῶν ἐνδόξων καὶ στολισάτω τὸν ἄνθρωπον, ὃν ὁ βασιλεὺς ἀγαπᾷ, καὶ ἀναβιβασάτω αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ κηρυσσέτω διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως λέγων Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ, ὃν ὁ βασιλεὺς δοξάζει.
Est:6:9 and let him give it to one of the king's noble friends, and let him array the man whom the king loves; and let him mount him on the horse, and proclaim through the street of the city, saying, Thus shall it be done to every man whom the king honours. (Esther 6:9 Brenton)
Est:6:9 Podając zaś szaty i konia do rąk jednego spośród najznakomitszych książąt króla, niech ubiorą męża, którego król chce uczcić, i niech go obwożą na koniu po placu miejskim, i niech wołają przed nim: "Oto, co uczyniono mężowi, którego król chce uczcić!"» (Est 6:9 BT_4)
Est:6:9 καὶ δότω ἑνὶ τῶν φίλων τοῦ βασιλέως τῶν ἐνδόξων καὶ στολισάτω τὸν ἄνθρωπον, ὃν βασιλεὺς ἀγαπᾷ, καὶ ἀναβιβασάτω αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ κηρυσσέτω διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως λέγων Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ, ὃν βασιλεὺς δοξάζει.
Est:6:9 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔν·δοξος -ον καί στολίζω [LXX] (στολιζ-, στολι(ε)·[σ]-, στολι·σ-, -, εστολισ-, -) ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) διά ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-)
Est:6:9 I też, nawet, mianowicie By dawać Jeden Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Król Sławny sławny, sławny I też, nawet, mianowicie Do ??? Ludzki Kto/, który/, który; by być Król By kochać I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który; by być Król By chwalić/wychwalaj/chwałę
Est:6:9 kai\ do/tO e(ni\ tO=n fi/lOn tou= basile/Os tO=n e)ndo/XOn kai\ stolisa/tO to\n a)/nTrOpon, o(\n o( basileu\s a)gapa=|, kai\ a)nabibasa/tO au)to\n e)pi\ to\n i(/ppon kai\ kErusse/tO dia\ tE=s platei/as tE=s po/leOs le/gOn *ou(/tOs e)/stai panti\ a)nTrO/pO|, o(\n o( basileu\s doXa/DZei.
Est:6:9 kai dotO heni tOn filOn tu basileOs tOn endoXOn kai stolisatO ton anTrOpon, hon ho basileus agapa, kai anabibasatO auton epi ton hippon kai kEryssetO dia tEs plateias tEs poleOs legOn hutOs estai panti anTrOpO, hon ho basileus doXaDZei.
Est:6:9 C VO_AAD3S A3_DSM RA_GPM A1_GPM RA_GSM N3V_GSM RA_GPM A1B_GPM C VA_AAD3S RA_ASM N2_ASM RR_ASM RA_NSM N3V_NSM V3_PAI3S C VA_AAD3S RD_ASM P RA_ASM N2_ASM C V1_PAD3S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N3I_GSF V1_PAPNSM D VF_FMI3S A3_DSM N2_DSM RR_ASM RA_NSM N3V_NSM V1_PAI3S
Est:6:9 and also, even, namely to give one the friend companion; to kiss buss, lip, osculate the king the glorious illustrious, renowned and also, even, namely to ??? the human who/whom/which; to be the king to love and also, even, namely to draw (haul) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horse and also, even, namely to proclaim announce, preach because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide the city to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be every all, each, every, the whole of human who/whom/which; to be the king to glorify/extol/praise
Est:6:9 and let-him/her/it-GIVE! one (dat) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) the (gen) king (gen) the (gen) glorious ([Adj] gen) and let-him/her/it-???! the (acc) human (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) king (nom) he/she/it-is-LOVE-ing, you(sg)-are-being-LOVE-ed, you(sg)-are-being-LOVE-ed (classical), he/she/it-should-be-LOVE-ing, you(sg)-should-be-being-LOVE-ed and let-him/her/it-DRAW! him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) horse (acc) and let-him/her/it-be-PROCLAIM-ing! because of (+acc), through (+gen) the (gen) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen) the (gen) city (gen) while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this he/she/it-will-be every (dat) human (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) king (nom) he/she/it-is-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ing, you(sg)-are-being-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed (classical)
Est:6:9 Est_6:9_1 Est_6:9_2 Est_6:9_3 Est_6:9_4 Est_6:9_5 Est_6:9_6 Est_6:9_7 Est_6:9_8 Est_6:9_9 Est_6:9_10 Est_6:9_11 Est_6:9_12 Est_6:9_13 Est_6:9_14 Est_6:9_15 Est_6:9_16 Est_6:9_17 Est_6:9_18 Est_6:9_19 Est_6:9_20 Est_6:9_21 Est_6:9_22 Est_6:9_23 Est_6:9_24 Est_6:9_25 Est_6:9_26 Est_6:9_27 Est_6:9_28 Est_6:9_29 Est_6:9_30 Est_6:9_31 Est_6:9_32 Est_6:9_33 Est_6:9_34 Est_6:9_35 Est_6:9_36 Est_6:9_37 Est_6:9_38 Est_6:9_39
Est:6:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:10 εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς τῷ Αμαν Καθὼς ἐλάλησας, οὕτως ποίησον τῷ Μαρδοχαίῳ τῷ Ιουδαίῳ τῷ θεραπεύοντι ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ μὴ παραπεσάτω σου λόγος ὧν ἐλάλησας.
Est:6:10 Then the king said to Aman, Thou hast well said: so do to Mardochaeus the Jew, who waits in the palace, and let not a word of what thou hast spoken be neglected. (Esther 6:10 Brenton)
Est:6:10 I rzekł król do Hamana: «Szybko weź szatę i konia i, jak powiedziałeś, tak uczyń Żydowi Mardocheuszowi, który siedzi w Bramie Królewskiej. Niczego nie opuść z tego wszystkiego, co powiedziałeś!» (Est 6:10 BT_4)
Est:6:10 εἶπεν δὲ βασιλεὺς τῷ Αμαν Καθὼς ἐλάλησας, οὕτως ποίησον τῷ Μαρδοχαίῳ τῷ Ιουδαίῳ τῷ θεραπεύοντι ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ μὴ παραπεσάτω σου λόγος ὧν ἐλάλησας.
Est:6:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) δέ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό Ἰουδαῖος -αία -ον ὁ ἡ τό θεραπεύω (θεραπευ-, θεραπευ·σ-, θεραπευ·σ-, -, τεθεραπευ-, θεραπευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) καί μή παρα·πίπτω (παρα+πιπτ-, παρα+πεσ(ε)·[σ]-, παρα+πεσ·[σ]- or 2nd παρα+πεσ-, παρα+πεπτω·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Est:6:10 By mówić/opowiadaj zaś Król Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Żydowski By opiekować się/wielka przyjemność/służą {zajmują się} nacierać maścią; archaiczny okres {termin} dla ocalenia; oszczędzaj od zniszczenia?Pertraktuj medycznie by ocalać, goić się, leczyć, pertraktować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} I też, nawet, mianowicie Nie Do ??? Ty; twój/twój(sg) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić
Est:6:10 ei)=pen de\ o( basileu\s tO=| *aman *kaTO\s e)la/lEsas, ou(/tOs poi/Eson tO=| *mardoCHai/O| tO=| *ioudai/O| tO=| Terapeu/onti e)n tE=| au)lE=|, kai\ mE\ parapesa/tO sou lo/gos O(=n e)la/lEsas.
Est:6:10 eipen de ho basileus tO aman kaTOs elalEsas, hutOs poiEson tO mardoCHaiO tO iudaiO tO Terapeuonti en tE aulE, kai mE parapesatO su logos hOn elalEsas.
Est:6:10 VBI_AAI3S x RA_NSM N3V_NSM RA_DSM N_DSM D VAI_AAI2S D VA_AAD2S RA_DSM N2_DSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM V1_PAPDSM P RA_DSF N1_DSF C D VA_AAD3S RP_GS N2_NSM RR_GPM VAI_AAI2S
Est:6:10 to say/tell δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the king the ć as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the ć the Jewish the to tend/treat/attend to salve; archaic term for salvage; save from destruction΄treat medically to salvage, heal, doctor, treat in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute and also, even, namely not to ??? you; your/yours(sg) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak
Est:6:10 he/she/it-SAY/TELL-ed Yet the (nom) king (nom) the (dat)   as accordingly you(sg)-SPEAK-ed thusly/like this do-DO/MAKE-you(sg)!, going-to-DO/MAKE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat)   the (dat) Jewish ([Adj] dat) the (dat) while TEND/TREAT/ATTEND-ing-TO (dat) in/among/by (+dat) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed and not let-him/her/it-???! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) word (nom) who/whom/which (gen) you(sg)-SPEAK-ed
Est:6:10 Est_6:10_1 Est_6:10_2 Est_6:10_3 Est_6:10_4 Est_6:10_5 Est_6:10_6 Est_6:10_7 Est_6:10_8 Est_6:10_9 Est_6:10_10 Est_6:10_11 Est_6:10_12 Est_6:10_13 Est_6:10_14 Est_6:10_15 Est_6:10_16 Est_6:10_17 Est_6:10_18 Est_6:10_19 Est_6:10_20 Est_6:10_21 Est_6:10_22 Est_6:10_23 Est_6:10_24 Est_6:10_25 Est_6:10_26
Est:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:11 ἔλαβεν δὲ Αμαν τὴν στολὴν καὶ τὸν ἵππον καὶ ἐστόλισεν τὸν Μαρδοχαῖον καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ διῆλθεν διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως καὶ ἐκήρυσσεν λέγων Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ, ὃν ὁ βασιλεὺς θέλει δοξάσαι.
Est:6:11 So Aman took the robe and the horse, and arrayed Mardochaeus, and mounted him on the horse, and went through the street of the city, and proclaimed, saying, Thus shall it be to every man whom the king wishes to honour. (Esther 6:11 Brenton)
Est:6:11 Wziął więc Haman szatę i konia i ubrał Mardocheusza, i obwoził go po placu miejskim, i wołał przed nim: «Oto, co czyni się mężowi, którego król chce uczcić». (Est 6:11 BT_4)
Est:6:11 ἔλαβεν δὲ Αμαν τὴν στολὴν καὶ τὸν ἵππον καὶ ἐστόλισεν τὸν Μαρδοχαῖον καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον καὶ διῆλθεν διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως καὶ ἐκήρυσσεν λέγων Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ, ὃν βασιλεὺς θέλει δοξάσαι.
Est:6:11 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) δέ   ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ καί στολίζω [LXX] (στολιζ-, στολι(ε)·[σ]-, στολι·σ-, -, εστολισ-, -) ὁ ἡ τό   καί ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) διά ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) δοξάζω (δοξαζ-, δοξα·σ-, δοξα·σ-, -, δεδοξασ-, δοξασ·θ-); δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -)
Est:6:11 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć zaś Szyku uniform, kostium, prośba I też, nawet, mianowicie Koń I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By ciągnąć (zmieniaj kierunek) On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Koń I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko Miasto I też, nawet, mianowicie By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kto/, który/, który; by być Król By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie By chwalić/wychwalaj/chwałę; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do
Est:6:11 e)/laben de\ *aman tE\n stolE\n kai\ to\n i(/ppon kai\ e)sto/lisen to\n *mardoCHai=on kai\ a)nebi/basen au)to\n e)pi\ to\n i(/ppon kai\ diE=lTen dia\ tE=s platei/as tE=s po/leOs kai\ e)kE/russen le/gOn *ou(/tOs e)/stai panti\ a)nTrO/pO|, o(\n o( basileu\s Te/lei doXa/sai.
Est:6:11 elaben de aman tEn stolEn kai ton hippon kai estolisen ton mardoCHaion kai anebibasen auton epi ton hippon kai diElTen dia tEs plateias tEs poleOs kai ekEryssen legOn hutOs estai panti anTrOpO, hon ho basileus Telei doXasai.
Est:6:11 VBI_AAI3S x N_NSM RA_ASF N1_ASF C RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM P RA_ASM N2_ASM C VBI_AAI3S P RA_GSF N1A_GSF RA_GSF N3I_GSF C VAI_AAI3S V1_PAPNSM D VF_FMI3S A3_DSM N2_DSM RR_ASM RA_NSM N3V_NSM V1_PAI3S VA_AAN
Est:6:11 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the array uniform, costume, suit and also, even, namely the horse and also, even, namely to ??? the ć and also, even, namely to draw (haul) he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the horse and also, even, namely to go through pass through because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide the city and also, even, namely to proclaim announce, preach to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be every all, each, every, the whole of human who/whom/which; to be the king to want want, wish, desire to glorify/extol/praise; to expect to seem, to please, to seem good to
Est:6:11 he/she/it-TAKE HOLD OF-ed Yet   the (acc) array (acc) and the (acc) horse (acc) and he/she/it-???-ed the (acc)   and he/she/it-DRAW-ed him/it/same (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) horse (acc) and he/she/it-GO THROUGH-ed because of (+acc), through (+gen) the (gen) broad (gen), broads (acc); wide ([Adj] acc, gen) the (gen) city (gen) and he/she/it-was-PROCLAIM-ing while SAY/TELL-ing (nom) thusly/like this he/she/it-will-be every (dat) human (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) the (nom) king (nom) he/she/it-is-WANT-ing, you(sg)-are-being-WANT-ed (classical) to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE, be-you(sg)-GLORIFY/EXTOL/PRAISE-ed!, he/she/it-happens-to-GLORIFY/EXTOL/PRAISE (opt); upon GLORY-ing (nom|voc)
Est:6:11 Est_6:11_1 Est_6:11_2 Est_6:11_3 Est_6:11_4 Est_6:11_5 Est_6:11_6 Est_6:11_7 Est_6:11_8 Est_6:11_9 Est_6:11_10 Est_6:11_11 Est_6:11_12 Est_6:11_13 Est_6:11_14 Est_6:11_15 Est_6:11_16 Est_6:11_17 Est_6:11_18 Est_6:11_19 Est_6:11_20 Est_6:11_21 Est_6:11_22 Est_6:11_23 Est_6:11_24 Est_6:11_25 Est_6:11_26 Est_6:11_27 Est_6:11_28 Est_6:11_29 Est_6:11_30 Est_6:11_31 Est_6:11_32 Est_6:11_33 Est_6:11_34 Est_6:11_35 Est_6:11_36 Est_6:11_37
Est:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:12 ἐπέστρεψεν δὲ ὁ Μαρδοχαῖος εἰς τὴν αὐλήν, Αμαν δὲ ὑπέστρεψεν εἰς τὰ ἴδια λυπούμενος κατὰ κεφαλῆς.
Est:6:12 And Mardochaeus returned to the palace: but Aman went home mourning, and having his head covered. (Esther 6:12 Brenton)
Est:6:12 Potem powrócił Mardocheusz do Bramy Królewskiej, a Haman pospieszył do domu swego smutny, z zakrytą głową. (Est 6:12 BT_4)
Est:6:12 ἐπέστρεψεν δὲ Μαρδοχαῖος εἰς τὴν αὐλήν, Αμαν δὲ ὑπέστρεψεν εἰς τὰ ἴδια λυπούμενος κατὰ κεφαλῆς.
Est:6:12 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) δέ ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ   δέ ὑπο·στρέφω (υπο+στρεφ-, υπο+στρεψ-, υπο+στρεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἴδιος -ία -ον λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) κατά κεφαλή, -ῆς, ἡ
Est:6:12 By odwracać się dookoła zaś Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom zaś By wracać Do (+przyspieszenie) Własny prywatnie By smucić się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Głowa
Est:6:12 e)pe/strePSen de\ o( *mardoCHai=os ei)s tE\n au)lE/n, *aman de\ u(pe/strePSen ei)s ta\ i)/dia lupou/menos kata\ kefalE=s.
Est:6:12 epestrePSen de ho mardoCHaios eis tEn aulEn, aman de hypestrePSen eis ta idia lypumenos kata kefalEs.
Est:6:12 VAI_AAI3S x RA_NSM N2_NSM P RA_ASF N1_ASF N_NSM x VAI_AAI3S P RA_APN A1A_APN V2_PMPNSM P N1_GSF
Est:6:12 to turn around δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to return into (+acc) the own privately to sorrow down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing head
Est:6:12 he/she/it-TURN-ed-AROUND Yet the (nom)   into (+acc) the (acc) courtyard (acc)   Yet he/she/it-RETURN-ed into (+acc) the (nom|acc) own (nom|acc|voc), own (nom|voc) while being-SORROW-ed (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) head (gen)
Est:6:12 Est_6:12_1 Est_6:12_2 Est_6:12_3 Est_6:12_4 Est_6:12_5 Est_6:12_6 Est_6:12_7 Est_6:12_8 Est_6:12_9 Est_6:12_10 Est_6:12_11 Est_6:12_12 Est_6:12_13 Est_6:12_14 Est_6:12_15 Est_6:12_16
Est:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:13 καὶ διηγήσατο Αμαν τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ Ζωσαρα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς φίλοις, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι καὶ ἡ γυνή Εἰ ἐκ γένους Ιουδαίων Μαρδοχαῖος, ἦρξαι ταπεινοῦσθαι ἐνώπιον αὐτοῦ, πεσὼν πεσῇ· οὐ μὴ δύνῃ αὐτὸν ἀμύνασθαι, ὅτι θεὸς ζῶν μετ’ αὐτοῦ. –
Est:6:13 And Aman related the events that had befallen him to Zosara his wife, and to his friends: and his friends and his wife said to him, If Mardochaeus be of the race of the Jews, and thou hast begun to be humbled before him, thou wilt assuredly fall, and thou wilt not be able to withstand him, for the living God is with him. (Esther 6:13 Brenton)
Est:6:13 I opowiedział Haman żonie swojej, Zeresz, i wszystkim przyjaciołom swoim wszystko, co go spotkało. I odpowiedzieli mu przyjaciele jego i żona jego, Zeresz: «Jeżeli Mardocheusz jest z narodu żydowskiego, a ty zacząłeś przed nim upadać, to nie przemożesz go, raczej całkiem upadniesz». (Est 6:13 BT_4)
Est:6:13 καὶ διηγήσατο Αμαν τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ Ζωσαρα τῇ γυναικὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς φίλοις, καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι καὶ γυνή Εἰ ἐκ γένους Ιουδαίων Μαρδοχαῖος, ἦρξαι ταπεινοῦσθαι ἐνώπιον αὐτοῦ, πεσὼν πεσῇ· οὐ μὴ δύνῃ αὐτὸν ἀμύνασθαι, ὅτι θεὸς ζῶν μετ’ αὐτοῦ.
Est:6:13 καί δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -)   ὁ ἡ τό συμ·βαίνω (συν+βαιν-, συν+βη·σ-, 2nd ath. συν+β(η)-/ath. συν+β(α)-, συν+βεβη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰ ἐκ γένο·ς, -ους, τό Ἰουδαῖος -αία -ον   ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀμύνομαι (-, -, αμυν·[σ]-, -, -, -) ὅτι θεός, -οῦ, ὁ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) μετά αὐτός αὐτή αὐτό
Est:6:13 I też, nawet, mianowicie Do exposit By zdarzać się zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} precz, zdarzać się, zdarzać się, zdarzać się On/ona/to/to samo Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Jeżeli Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Rasy {Wyścigu} rasa {wyścig}, klasa, uprzejmy Żydowski By zaczynać się Do niżej W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego On/ona/to/to samo By pomagać Ponieważ/tamto Bóg  Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo  
Est:6:13 kai\ diEgE/sato *aman ta\ sumbebEko/ta au)tO=| *DZOsara tE=| gunaiki\ au)tou= kai\ toi=s fi/lois, kai\ ei)=pan pro\s au)to\n oi( fi/loi kai\ E( gunE/ *ei) e)k ge/nous *ioudai/On *mardoCHai=os, E)=rXai tapeinou=sTai e)nO/pion au)tou=, pesO\n pesE=|· ou) mE\ du/nE| au)to\n a)mu/nasTai, o(/ti Teo\s DZO=n met’ au)tou=.
Est:6:13 kai diEgEsato aman ta symbebEkota autO DZOsara tE gynaiki autu kai tois filois, kai eipan pros auton hoi filoi kai hE gynE ei ek genus iudaiOn mardoCHaios, ErXai tapeinusTai enOpion autu, pesOn pesE· u mE dynE auton amynasTai, hoti Teos DZOn met’ autu.
Est:6:13 C VAI_AMI3S N_NSM RA_APN VX_XAPAPN RD_DSM N_DSF RA_DSF N3K_DSF RD_GSM C RA_DPM A1_DPM C VAI_AAI3P P RD_ASM RA_NPM A1_NPM C RA_NSF N3K_NSF C P N3E_GSN N2_GPM N2_NSM VA_AAN V4_PMN P RD_GSM VB_AAPNSM VF_FMI2S D D V6_PMI2S RD_ASM VA_AMN C N2_NSM V3_PAPNSM P RD_GSM
Est:6:13 and also, even, namely to exposit ć the to happen pass off, occur, fortune, come about he/she/it/same ć the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the friend companion; to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the friend companion; to kiss buss, lip, osculate and also, even, namely the woman/wife if out of (+gen) ἐξ before vowels race race, class, kind Jewish ć to begin to lower in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able he/she/it/same to aid because/that god [see theology] to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same  
Est:6:13 and he/she/it-was-EXPOSIT-ed   the (nom|acc) having HAPPEN-ed (acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat)   the (dat) woman/wife (dat) him/it/same (gen) and the (dat) friend ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-KISS-ing (opt) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) friend ([Adj] nom|voc); he/she/it-happens-to-be-KISS-ing (opt) and the (nom) woman/wife (nom) if out of (+gen) race (gen) Jewish ([Adj] gen)   you(sg)-have-been-BEGIN-ed to-be-being-LOWER-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) going-to-FALL (fut ptcp) (nom), upon FALL-ing (nom) you(sg)-will-be-FALL-ed, he/she/it-should-FALL, you(sg)-should-be-FALL-ed not not you(sg)-are-being-SET-ed, he/she/it-should-be-SET-ing, you(sg)-should-be-being-SET-ed; you(sg)-should-be-being-ABLE-ed, you(sg)-are-being-ABLE-ed him/it/same (acc) to-be-AID-ed because/that god (nom) while EXISTS-ing (nom, nom|acc|voc, voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen)  
Est:6:13 Est_6:13_1 Est_6:13_2 Est_6:13_3 Est_6:13_4 Est_6:13_5 Est_6:13_6 Est_6:13_7 Est_6:13_8 Est_6:13_9 Est_6:13_10 Est_6:13_11 Est_6:13_12 Est_6:13_13 Est_6:13_14 Est_6:13_15 Est_6:13_16 Est_6:13_17 Est_6:13_18 Est_6:13_19 Est_6:13_20 Est_6:13_21 Est_6:13_22 Est_6:13_23 Est_6:13_24 Est_6:13_25 Est_6:13_26 Est_6:13_27 Est_6:13_28 Est_6:13_29 Est_6:13_30 Est_6:13_31 Est_6:13_32 Est_6:13_33 Est_6:13_34 Est_6:13_35 Est_6:13_36 Est_6:13_37 Est_6:13_38 Est_6:13_39 Est_6:13_40 Est_6:13_41 Est_6:13_42 Est_6:13_43 Est_6:13_44
Est:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Est:6:14 ἔτι αὐτῶν λαλούντων παραγίνονται οἱ εὐνοῦχοι ἐπισπεύδοντες τὸν Αμαν ἐπὶ τὸν πότον, ὃν ἡτοίμασεν Εσθηρ.
Est:6:14 While they were yet speaking, the chamberlains arrived, to hasten Aman to the banquet which Esther had prepared. (Esther 6:14 Brenton)
Est:6:14 A gdy oni jeszcze z nim rozmawiali, szybko przyszli eunuchowie królewscy i przynaglali Hamana, aby szedł na ucztę, którą wydała Estera. (Est 6:14 BT_4)
Est:6:14 ἔτι αὐτῶν λαλούντων παραγίνονται οἱ εὐνοῦχοι ἐπισπεύδοντες τὸν Αμαν ἐπὶ τὸν πότον, ὃν ἡτοίμασεν Εσθηρ.
Est:6:14 ἔτι αὐτός αὐτή αὐτό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) ὁ ἡ τό εὐν·οῦχος, -ου, ὁ   ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό πότος, -ου, ὁ; ποτόν, -οῦ, τό [EXTRA] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-)  
Est:6:14 Jeszcze/jeszcze On/ona/to/to samo By mówić By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko Eunuch Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pijąca partia {przyjęcie, strona}; pij Kto/, który/, który; by być Do gotowy
Est:6:14 e)/ti au)tO=n lalou/ntOn paragi/nontai oi( eu)nou=CHoi e)pispeu/dontes to\n *aman e)pi\ to\n po/ton, o(\n E(toi/masen *esTEr.
Est:6:14 eti autOn laluntOn paraginontai hoi eunuCHoi epispeudontes ton aman epi ton poton, hon hEtoimasen esTEr.
Est:6:14 D RD_GPM V2_PAPGPM V1_PMI3P RA_NPM N2_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N_ASM P RA_ASM N2_ASM RR_ASM VAI_AAI3S N_NSF
Est:6:14 yet/still he/she/it/same to speak to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near the eunuch ć the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the drinking party; drink who/whom/which; to be to ready ć
Est:6:14 yet/still them/same (gen) let-them-be-SPEAK-ing! (classical), while SPEAK-ing (gen) they-are-being-COME-ed-INTO-BEING the (nom) eunuchs (nom|voc)   the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) drinking party (acc); drink (nom|acc|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-READY-ed  
Est:6:14 Est_6:14_1 Est_6:14_2 Est_6:14_3 Est_6:14_4 Est_6:14_5 Est_6:14_6 Est_6:14_7 Est_6:14_8 Est_6:14_9 Est_6:14_10 Est_6:14_11 Est_6:14_12 Est_6:14_13 Est_6:14_14 Est_6:14_15
Est:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x