Ez:41:1 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὸν ναόν, ᾧ διεμέτρησεν τὸ αιλαμ πηχῶν ἓξ τὸ πλάτος ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ τὸ εὖρος τοῦ αιλαμ ἔνθεν,
Ez:41:1 And he brought me into the temple, the porch of which he measured, six cubits the breadth on one side, and six cubits the breadth of the porch on the other side. (Ezekiel 41:1 Brenton)
Ez:41:1 Potem wprowadził mnie do głównej budowli i zmierzył filary: były szerokie na sześć łokci z jednej i na sześć łokci z drugiej strony. (Ez 41:1 BT_4)
Ez:41:1 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὸν ναόν, διεμέτρησεν τὸ αιλαμ πηχῶν ἓξ τὸ πλάτος ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ τὸ εὖρος τοῦ αιλαμ ἔνθεν,
Ez:41:1 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ἔν·θεν καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἔν·θεν
Ez:41:1 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Świątynia {Skroń} Kto/, który/, który Łokieć Sześć Szerokość Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Łokieć Sześć Znajduj szerokość Na tej stronie, do na tamtym sid
Ez:41:1 kai\ ei)sE/gage/n me ei)s to\n nao/n, O(=| dieme/trEsen to\ ailam pECHO=n e(\X to\ pla/tos e)/nTen kai\ pECHO=n e(\X to\ eu)=ros tou= ailam e)/nTen,
Ez:41:1 kai eisEgagen me eis ton naon, hO diemetrEsen to ailam pECHOn heX to platos enTen kai pECHOn heX to euros tu ailam enTen,
Ez:41:1 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASM N2_ASM RR_DSM VAI_AAI3S RA_ASN N_ASN N3V_DPM M RA_ASN N3E_ASN D C N3V_DPM M RA_ASN N3E_ASN RA_GSN N_GSN D
Ez:41:1 and also, even, namely to lead into I into (+acc) the temple who/whom/which ć the ć cubit six the width on this side, to on that sid and also, even, namely cubit six the find width the ć on this side, to on that sid
Ez:41:1 and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) into (+acc) the (acc) temple (acc) who/whom/which (dat) the (nom|acc) cubits (gen) six the (nom|acc) width (nom|acc|voc) on this side, to on that sid and cubits (gen) six the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen) on this side, to on that sid
Ez:41:1 Ez_41:1_1 Ez_41:1_2 Ez_41:1_3 Ez_41:1_4 Ez_41:1_5 Ez_41:1_6 Ez_41:1_7 Ez_41:1_8 Ez_41:1_9 Ez_41:1_10 Ez_41:1_11 Ez_41:1_12 Ez_41:1_13 Ez_41:1_14 Ez_41:1_15 Ez_41:1_16 Ez_41:1_17 Ez_41:1_18 Ez_41:1_19 Ez_41:1_20 Ez_41:1_21 Ez_41:1_22 Ez_41:1_23
Ez:41:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:2 καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα, καὶ ἐπωμίδες τοῦ πυλῶνος πηχῶν πέντε ἔνθεν καὶ πηχῶν πέντε ἔνθεν· καὶ διεμέτρησεν τὸ μῆκος αὐτοῦ πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ τὸ εὖρος πηχῶν εἴκοσι.
Ez:41:2 And the breadth of the gateway was ten cubits, and the side-pieces of the gateway were five cubits on this side, and five cubits on that side: and he measured the length of it, forty cubits, and the breadth, twenty cubits. (Ezekiel 41:2 Brenton)
Ez:41:2 Szerokość drzwi: dziesięć łokci, a boczne ściany drzwi miały pięć łokci z jednej i pięć łokci z drugiej strony; i zmierzył jej długość: czterdzieści łokci, oraz jej szerokość: dwadzieścia łokci. (Ez 41:2 BT_4)
Ez:41:2 καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα, καὶ ἐπωμίδες τοῦ πυλῶνος πηχῶν πέντε ἔνθεν καὶ πηχῶν πέντε ἔνθεν· καὶ διεμέτρησεν τὸ μῆκος αὐτοῦ πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ τὸ εὖρος πηχῶν εἴκοσι.
Ez:41:2 καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δέκα καί ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πέντε ἔν·θεν καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πέντε ἔν·θεν καί ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι
Ez:41:2 I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Brama Łokieć Dziesięć I też, nawet, mianowicie Brama Łokieć Pięć Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Łokieć Pięć Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Długość On/ona/to/to samo Łokieć Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Łokieć Ikona; dwadzieścia
Ez:41:2 kai\ to\ eu)=ros tou= pulO=nos pECHO=n de/ka, kai\ e)pOmi/des tou= pulO=nos pECHO=n pe/nte e)/nTen kai\ pECHO=n pe/nte e)/nTen· kai\ dieme/trEsen to\ mE=kos au)tou= pECHO=n tessara/konta kai\ to\ eu)=ros pECHO=n ei)/kosi.
Ez:41:2 kai to euros tu pylOnos pECHOn deka, kai epOmides tu pylOnos pECHOn pente enTen kai pECHOn pente enTen· kai diemetrEsen to mEkos autu pECHOn tessarakonta kai to euros pECHOn eikosi.
Ez:41:2 C RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N3W_GSM N3V_DPM M C N3D_NPF RA_GSM N3W_GSM N3V_DPM M D C N3V_DPM M D C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RD_GSM N3V_DPM M C RA_ASN N3E_ASN N3V_DPM M
Ez:41:2 and also, even, namely the find width the gate cubit ten and also, even, namely ć the gate cubit five on this side, to on that sid and also, even, namely cubit five on this side, to on that sid and also, even, namely ć the length he/she/it/same cubit forty and also, even, namely the find width cubit icon; twenty
Ez:41:2 and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen) gate (gen) cubits (gen) ten and the (gen) gate (gen) cubits (gen) five on this side, to on that sid and cubits (gen) five on this side, to on that sid and the (nom|acc) length (nom|acc|voc) him/it/same (gen) cubits (gen) forty and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) cubits (gen) icons (dat); twenty
Ez:41:2 Ez_41:2_1 Ez_41:2_2 Ez_41:2_3 Ez_41:2_4 Ez_41:2_5 Ez_41:2_6 Ez_41:2_7 Ez_41:2_8 Ez_41:2_9 Ez_41:2_10 Ez_41:2_11 Ez_41:2_12 Ez_41:2_13 Ez_41:2_14 Ez_41:2_15 Ez_41:2_16 Ez_41:2_17 Ez_41:2_18 Ez_41:2_19 Ez_41:2_20 Ez_41:2_21 Ez_41:2_22 Ez_41:2_23 Ez_41:2_24 Ez_41:2_25 Ez_41:2_26 Ez_41:2_27 Ez_41:2_28 Ez_41:2_29 Ez_41:2_30
Ez:41:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:3 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλ τοῦ θυρώματος πηχῶν δύο καὶ τὸ θύρωμα πηχῶν ἓξ καὶ τὰς ἐπωμίδας τοῦ θυρώματος πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν.
Ez:41:3 And he went into the inner court, and measured the post of the door, two cubits; and the door, six cubits; and the side-pieces of the door, seven cubits on one side, and seven cubits on the other side. (Ezekiel 41:3 Brenton)
Ez:41:3 Potem wstąpił do wnętrza i zmierzył filar przy wejściu: dwa łokcie, oraz szerokość wejścia: sześć łokci, i boczne ściany wejścia: siedem łokci z jednej i z drugiej strony. (Ez 41:3 BT_4)
Ez:41:3 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλ τοῦ θυρώματος πηχῶν δύο καὶ τὸ θύρωμα πηχῶν ἓξ καὶ τὰς ἐπωμίδας τοῦ θυρώματος πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἑπτὰ ἔνθεν.
Ez:41:3 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑπτά ἔν·θεν καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑπτά ἔν·θεν
Ez:41:3 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny I też, nawet, mianowicie Łokieć Dwa I też, nawet, mianowicie Łokieć Sześć I też, nawet, mianowicie Łokieć Siedem Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Łokieć Siedem Na tej stronie, do na tamtym sid
Ez:41:3 kai\ ei)sE=lTen ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)sOte/ran kai\ dieme/trEsen to\ ail tou= TurO/matos pECHO=n du/o kai\ to\ Tu/rOma pECHO=n e(\X kai\ ta\s e)pOmi/das tou= TurO/matos pECHO=n e(pta\ e)/nTen kai\ pECHO=n e(pta\ e)/nTen.
Ez:41:3 kai eisElTen eis tEn aulEn tEn esOteran kai diemetrEsen to ail tu TyrOmatos pECHOn dyo kai to TyrOma pECHOn heX kai tas epOmidas tu TyrOmatos pECHOn hepta enTen kai pECHOn hepta enTen.
Ez:41:3 C VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF C VAI_AAI3S RA_ASN N_ASN RA_GSN N3M_GSN N3V_DPM M C RA_ASN N3M_ASN N3V_DPM M C RA_APF N3D_APF RA_GSN N3M_GSN N3V_DPM M D C N3V_DPM M D
Ez:41:3 and also, even, namely to enter into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the inner and also, even, namely ć the ć the ć cubit two and also, even, namely the ć cubit six and also, even, namely the ć the ć cubit seven on this side, to on that sid and also, even, namely cubit seven on this side, to on that sid
Ez:41:3 and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) inner ([Adj] acc) and the (nom|acc) the (gen) cubits (gen) two (nom, acc, gen) and the (nom|acc) cubits (gen) six and the (acc) the (gen) cubits (gen) seven on this side, to on that sid and cubits (gen) seven on this side, to on that sid
Ez:41:3 Ez_41:3_1 Ez_41:3_2 Ez_41:3_3 Ez_41:3_4 Ez_41:3_5 Ez_41:3_6 Ez_41:3_7 Ez_41:3_8 Ez_41:3_9 Ez_41:3_10 Ez_41:3_11 Ez_41:3_12 Ez_41:3_13 Ez_41:3_14 Ez_41:3_15 Ez_41:3_16 Ez_41:3_17 Ez_41:3_18 Ez_41:3_19 Ez_41:3_20 Ez_41:3_21 Ez_41:3_22 Ez_41:3_23 Ez_41:3_24 Ez_41:3_25 Ez_41:3_26 Ez_41:3_27 Ez_41:3_28 Ez_41:3_29 Ez_41:3_30 Ez_41:3_31 Ez_41:3_32
Ez:41:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:4 καὶ διεμέτρησεν τὸ μῆκος τῶν θυρῶν πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ εὖρος πηχῶν εἴκοσι κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ. καὶ εἶπεν Τοῦτο τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.
Ez:41:4 And he measured the length of the doors, forty cubits; and the breadth, twenty cubits, in front of the temple: and he said, This is the holy of holies. (Ezekiel 41:4 Brenton)
Ez:41:4 I zmierzył jego długość: dwadzieścia łokci, oraz szerokość: dwadzieścia łokci po przedniej stronie głównej budowli. I powiedział do mnie: «Jest to Święte Świętych». (Ez 41:4 BT_4)
Ez:41:4 καὶ διεμέτρησεν τὸ μῆκος τῶν θυρῶν πηχῶν τεσσαράκοντα καὶ εὖρος πηχῶν εἴκοσι κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ. καὶ εἶπεν Τοῦτο τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.
Ez:41:4 καί ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Ez:41:4 I też, nawet, mianowicie Długość Drzwi brama Łokieć Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Łokieć Ikona; dwadzieścia W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Świątynia {Skroń} I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Ez:41:4 kai\ dieme/trEsen to\ mE=kos tO=n TurO=n pECHO=n tessara/konta kai\ eu)=ros pECHO=n ei)/kosi kata\ pro/sOpon tou= naou=. kai\ ei)=pen *tou=to to\ a(/gion tO=n a(gi/On.
Ez:41:4 kai diemetrEsen to mEkos tOn TyrOn pECHOn tessarakonta kai euros pECHOn eikosi kata prosOpon tu nau. kai eipen tuto to hagion tOn hagiOn.
Ez:41:4 C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1A_GPF N3V_DPM M C N3E_ASN N3V_DPM M P N2N_ASN RA_GSM N2_GSM C VBI_AAI3S RD_NSN RA_NSN A1A_NSN RA_GPN A1A_GPN
Ez:41:4 and also, even, namely ć the length the door gate cubit forty and also, even, namely find width cubit icon; twenty down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the temple and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Ez:41:4 and the (nom|acc) length (nom|acc|voc) the (gen) doors (gen) cubits (gen) forty and find (nom|acc|voc) cubits (gen) icons (dat); twenty down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) temple (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed this (nom|acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen)
Ez:41:4 Ez_41:4_1 Ez_41:4_2 Ez_41:4_3 Ez_41:4_4 Ez_41:4_5 Ez_41:4_6 Ez_41:4_7 Ez_41:4_8 Ez_41:4_9 Ez_41:4_10 Ez_41:4_11 Ez_41:4_12 Ez_41:4_13 Ez_41:4_14 Ez_41:4_15 Ez_41:4_16 Ez_41:4_17 Ez_41:4_18 Ez_41:4_19 Ez_41:4_20 Ez_41:4_21 Ez_41:4_22 Ez_41:4_23
Ez:41:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:5 καὶ διεμέτρησεν τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου πηχῶν ἓξ καὶ τὸ εὖρος τῆς πλευρᾶς πηχῶν τεσσάρων κυκλόθεν.
Ez:41:5 And he measured the wall of the house, six cubits: and the breadth of each side, four cubits round about. (Ezekiel 41:5 Brenton)
Ez:41:5 I zmierzył mur świątyni: sześć łokci, i szerokość przybudowy: cztery łokcie wokół świątyni. (Ez 41:5 BT_4)
Ez:41:5 καὶ διεμέτρησεν τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου πηχῶν ἓξ καὶ τὸ εὖρος τῆς πλευρᾶς πηχῶν τεσσάρων κυκλόθεν.
Ez:41:5 καί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν κυκλό·θεν
Ez:41:5 I też, nawet, mianowicie Ściana Dom; by mieszkać Łokieć Sześć I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Żebro Łokieć Cztery Dookoła
Ez:41:5 kai\ dieme/trEsen to\n toi=CHon tou= oi)/kou pECHO=n e(\X kai\ to\ eu)=ros tE=s pleura=s pECHO=n tessa/rOn kuklo/Ten.
Ez:41:5 kai diemetrEsen ton toiCHon tu oiku pECHOn heX kai to euros tEs pleuras pECHOn tessarOn kykloTen.
Ez:41:5 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM N3V_DPM M C RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1A_GSF N3V_DPM A3_GPM D
Ez:41:5 and also, even, namely ć the wall the house; to dwell cubit six and also, even, namely the find width the rib cubit four around
Ez:41:5 and the (acc) wall (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! cubits (gen) six and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen) rib (gen), ribs (acc) cubits (gen) four (gen) around
Ez:41:5 Ez_41:5_1 Ez_41:5_2 Ez_41:5_3 Ez_41:5_4 Ez_41:5_5 Ez_41:5_6 Ez_41:5_7 Ez_41:5_8 Ez_41:5_9 Ez_41:5_10 Ez_41:5_11 Ez_41:5_12 Ez_41:5_13 Ez_41:5_14 Ez_41:5_15 Ez_41:5_16
Ez:41:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:6 καὶ τὰ πλευρὰ πλευρὸν ἐπὶ πλευρὸν τριάκοντα καὶ τρεῖς δίς, καὶ διάστημα ἐν τῷ τοίχῳ τοῦ οἴκου ἐν τοῖς πλευροῖς κύκλῳ τοῦ εἶναι τοῖς ἐπιλαμβανομένοις ὁρᾶν, ὅπως τὸ παράπαν μὴ ἅπτωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου.
Ez:41:6 And the sides were twice ninety, side against side; and there was a space in the wall of the house at the sides round about, that they should be for them that take hold of them to see, that they should not at all touch the walls of the house. (Ezekiel 41:6 Brenton)
Ez:41:6 I sale boczne, po kolei trzy razy; były też odstępy w murze - który zwrócony jest ku wnętrzu, ku salom bocznym - mającym służyć za podpory; jednakże w ścianie świątyni nie było podpór. (Ez 41:6 BT_4)
Ez:41:6 καὶ τὰ πλευρὰ πλευρὸν ἐπὶ πλευρὸν τριάκοντα καὶ τρεῖς δίς, καὶ διάστημα ἐν τῷ τοίχῳ τοῦ οἴκου ἐν τοῖς πλευροῖς κύκλῳ τοῦ εἶναι τοῖς ἐπιλαμβανομένοις ὁρᾶν, ὅπως τὸ παράπαν μὴ ἅπτωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου.
Ez:41:6 καί ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ἐπί τριά·κοντα καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν δίς καί διά·στημα[τ], -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό κύκλῳ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅπως ὁ ἡ τό μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Ez:41:6 I też, nawet, mianowicie Żebro Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Trzydzieści I też, nawet, mianowicie Trzy Dwa razy I też, nawet, mianowicie Odstęp W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściana Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W kole By być By brać uchwyt z By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ściana Dom; by mieszkać
Ez:41:6 kai\ ta\ pleura\ pleuro\n e)pi\ pleuro\n tria/konta kai\ trei=s di/s, kai\ dia/stEma e)n tO=| toi/CHO| tou= oi)/kou e)n toi=s pleuroi=s ku/klO| tou= ei)=nai toi=s e)pilambanome/nois o(ra=n, o(/pOs to\ para/pan mE\ a(/ptOntai tO=n toi/CHOn tou= oi)/kou.
Ez:41:6 kai ta pleura pleuron epi pleuron triakonta kai treis dis, kai diastEma en tO toiCHO tu oiku en tois pleurois kyklO tu einai tois epilambanomenois horan, hopOs to parapan mE haptOntai tOn toiCHOn tu oiku.
Ez:41:6 C RA_NPN N2N_NPN N2N_NSN P N2N_ASN M C A3_NPM D C N3M_ASN P RA_DSM N2_DSM RA_GSM N2_GSM P RA_DPN N2N_DPN N2_DSM RA_GSN V9_PAN RA_DPM V1_PMPDPM V3_PAN C RA_ASN D D V1_PMS3P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM
Ez:41:6 and also, even, namely the rib ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć thirty and also, even, namely three twice and also, even, namely interval in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wall the house; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć in a circle the to be the to take hold of to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. the ć not to lay hands on set fire, touch the wall the house; to dwell
Ez:41:6 and the (nom|acc) rib (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) thirty and three (acc, nom) twice and interval (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wall (dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! in/among/by (+dat) the (dat) in a circle the (gen) to-be the (dat) while being-TAKE-ed-HOLD-OF (dat) to-be-SEE-ing this is how the (nom|acc) not they-should-be-being-LAY HandS ON-ed the (gen) walls (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
Ez:41:6 Ez_41:6_1 Ez_41:6_2 Ez_41:6_3 Ez_41:6_4 Ez_41:6_5 Ez_41:6_6 Ez_41:6_7 Ez_41:6_8 Ez_41:6_9 Ez_41:6_10 Ez_41:6_11 Ez_41:6_12 Ez_41:6_13 Ez_41:6_14 Ez_41:6_15 Ez_41:6_16 Ez_41:6_17 Ez_41:6_18 Ez_41:6_19 Ez_41:6_20 Ez_41:6_21 Ez_41:6_22 Ez_41:6_23 Ez_41:6_24 Ez_41:6_25 Ez_41:6_26 Ez_41:6_27 Ez_41:6_28 Ez_41:6_29 Ez_41:6_30 Ez_41:6_31 Ez_41:6_32 Ez_41:6_33 Ez_41:6_34 Ez_41:6_35
Ez:41:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:7 καὶ τὸ εὖρος τῆς ἀνωτέρας τῶν πλευρῶν κατὰ τὸ πρόσθεμα ἐκ τοῦ τοίχου πρὸς τὴν ἀνωτέραν κύκλῳ τοῦ οἴκου, ὅπως διαπλατύνηται ἄνωθεν καὶ ἐκ τῶν κάτωθεν ἀναβαίνωσιν ἐπὶ τὰ ὑπερῷα καὶ ἐκ τῶν μέσων ἐπὶ τὰ τριώροφα.
Ez:41:7 And the breadth of the upper side was made according to the projection out of the wall, against the upper one round about the house, that it might be enlarged above, and that men might go up to the upper chambers from those below, and from the ground-sills to the third story. (Ezekiel 41:7 Brenton)
Ez:41:7 A budynki boczne rozszerzały się ku górze, albowiem galerie wiodły wokoło domu, dlatego szerokość u góry była większa, a od dolnego pokoju bocznego wstępowało się do średniego i do górnego. (Ez 41:7 BT_4)
Ez:41:7 καὶ τὸ εὖρος τῆς ἀνωτέρας τῶν πλευρῶν κατὰ τὸ πρόσθεμα ἐκ τοῦ τοίχου πρὸς τὴν ἀνωτέραν κύκλῳ τοῦ οἴκου, ὅπως διαπλατύνηται ἄνωθεν καὶ ἐκ τῶν κάτωθεν ἀναβαίνωσιν ἐπὶ τὰ ὑπερῷα καὶ ἐκ τῶν μέσων ἐπὶ τὰ τριώροφα.
Ez:41:7 καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό ἀνώ·τερος -έρα -ον (Comp. of ἄνω) ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ κατά ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό ἀνώ·τερος -έρα -ον (Comp. of ἄνω) κύκλῳ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅπως ἄνω·θεν καί ἐκ ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὑπερῷον, -ου, τό; ὑπερῷος -α -ον [LXX] καί ἐκ ὁ ἡ τό μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό
Ez:41:7 I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Wyżej Żebro W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ściana Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wyżej W kole Dom; by mieszkać Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Z góry I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wyższy pokój; na górę I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Ez:41:7 kai\ to\ eu)=ros tE=s a)nOte/ras tO=n pleurO=n kata\ to\ pro/sTema e)k tou= toi/CHou pro\s tE\n a)nOte/ran ku/klO| tou= oi)/kou, o(/pOs diaplatu/nEtai a)/nOTen kai\ e)k tO=n ka/tOTen a)nabai/nOsin e)pi\ ta\ u(perO=|a kai\ e)k tO=n me/sOn e)pi\ ta\ triO/rofa.
Ez:41:7 kai to euros tEs anOteras tOn pleurOn kata to prosTema ek tu toiCHu pros tEn anOteran kyklO tu oiku, hopOs diaplatynEtai anOTen kai ek tOn katOTen anabainOsin epi ta hyperOa kai ek tOn mesOn epi ta triOrofa.
Ez:41:7 C RA_ASN N3E_ASN RA_GSF A1A_GSF RA_GPF N1A_GPF P RA_ASN N3M_ASN P RA_GSM N2_GSM P RA_ASF A1A_ASF N2_DSM RA_GSM N2_GSM C V1_PMS3S D C P RA_GPM D V1_PAS3P P RA_APN N2N_APN C P RA_GPM A1_GPM P RA_APN A1B_APN
Ez:41:7 and also, even, namely the find width the higher the rib down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć out of (+gen) ἐξ before vowels the wall toward (+acc,+gen,+dat) the higher in a circle the house; to dwell so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ć from above and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the ć to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the upper room; upstairs and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the middle; to be half done upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Ez:41:7 and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen) higher ([Adj] acc, gen) the (gen) ribs (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) out of (+gen) the (gen) wall (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) higher ([Adj] acc) in a circle the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! this is how from above and out of (+gen) the (gen) they-should-be-ASCEND-ing, they-should-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) upper rooms (nom|acc|voc); upstairs ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and out of (+gen) the (gen) middle ([Adj] gen); while BE-ing-HALF-DONE (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)
Ez:41:7 Ez_41:7_1 Ez_41:7_2 Ez_41:7_3 Ez_41:7_4 Ez_41:7_5 Ez_41:7_6 Ez_41:7_7 Ez_41:7_8 Ez_41:7_9 Ez_41:7_10 Ez_41:7_11 Ez_41:7_12 Ez_41:7_13 Ez_41:7_14 Ez_41:7_15 Ez_41:7_16 Ez_41:7_17 Ez_41:7_18 Ez_41:7_19 Ez_41:7_20 Ez_41:7_21 Ez_41:7_22 Ez_41:7_23 Ez_41:7_24 Ez_41:7_25 Ez_41:7_26 Ez_41:7_27 Ez_41:7_28 Ez_41:7_29 Ez_41:7_30 Ez_41:7_31 Ez_41:7_32 Ez_41:7_33 Ez_41:7_34 Ez_41:7_35 Ez_41:7_36 Ez_41:7_37
Ez:41:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:8 καὶ τὸ θραελ τοῦ οἴκου ὕψος κύκλῳ διάστημα τῶν πλευρῶν ἴσον τῷ καλάμῳ, πήχεων ἓξ διάστημα.
Ez:41:8 And as for the height of the house round about, each space between the sides was equal to a reed of six cubits; (Ezekiel 41:8 Brenton)
Ez:41:8 I widziałem wokół świątyni wzniesione podwyższenie. Podwaliny bocznych budynków wynosiły pełny pręt: sześć łokci. (Ez 41:8 BT_4)
Ez:41:8 καὶ τὸ θραελ τοῦ οἴκου ὕψος κύκλῳ διάστημα τῶν πλευρῶν ἴσον τῷ καλάμῳ, πήχεων ἓξ διάστημα.
Ez:41:8 καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων κύκλῳ διά·στημα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ διά·στημα[τ], -ατος, τό
Ez:41:8 I też, nawet, mianowicie Dom; by mieszkać Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja W kole Odstęp Żebro Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Łokieć Sześć Odstęp
Ez:41:8 kai\ to\ Trael tou= oi)/kou u(/PSos ku/klO| dia/stEma tO=n pleurO=n i)/son tO=| kala/mO|, pE/CHeOn e(\X dia/stEma.
Ez:41:8 kai to Trael tu oiku hyPSos kyklO diastEma tOn pleurOn ison tO kalamO, pECHeOn heX diastEma.
Ez:41:8 C RA_ASN N_ASN RA_GSM N2_GSM N3E_ASN N2_DSM N3M_ASN RA_GPN N1A_GPF A1_ASM RA_DSM N2_DSM N3U_GPM M N3M_ASN
Ez:41:8 and also, even, namely the ć the house; to dwell height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance in a circle interval the rib resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed cubit six interval
Ez:41:8 and the (nom|acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! height (nom|acc|voc) in a circle interval (nom|acc|voc) the (gen) ribs (gen) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat) cubits (gen) six interval (nom|acc|voc)
Ez:41:8 Ez_41:8_1 Ez_41:8_2 Ez_41:8_3 Ez_41:8_4 Ez_41:8_5 Ez_41:8_6 Ez_41:8_7 Ez_41:8_8 Ez_41:8_9 Ez_41:8_10 Ez_41:8_11 Ez_41:8_12 Ez_41:8_13 Ez_41:8_14 Ez_41:8_15 Ez_41:8_16
Ez:41:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:9 καὶ εὖρος τοῦ τοίχου τῆς πλευρᾶς ἔξωθεν πηχῶν πέντε· καὶ τὰ ἀπόλοιπα ἀνὰ μέσον τῶν πλευρῶν τοῦ οἴκου
Ez:41:9 and the breadth of the wall of each side without was five cubits; and the spaces that were left between the sides of the house, (Ezekiel 41:9 Brenton)
Ez:41:9 Grubość muru zewnętrznego przybudowy, tak jak i pozostałej przestrzeni, wynosiła pięć łokci. Pomiędzy bocznymi budynkami świątyni (Ez 41:9 BT_4)
Ez:41:9 καὶ εὖρος τοῦ τοίχου τῆς πλευρᾶς ἔξωθεν πηχῶν πέντε· καὶ τὰ ἀπόλοιπα ἀνὰ μέσον τῶν πλευρῶν τοῦ οἴκου
Ez:41:9 καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ἔξω·θεν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πέντε καί ὁ ἡ τό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Ez:41:9 I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Ściana Żebro Od zewnątrz Łokieć Pięć I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Żebro Dom; by mieszkać
Ez:41:9 kai\ eu)=ros tou= toi/CHou tE=s pleura=s e)/XOTen pECHO=n pe/nte· kai\ ta\ a)po/loipa a)na\ me/son tO=n pleurO=n tou= oi)/kou
Ez:41:9 kai euros tu toiCHu tEs pleuras eXOTen pECHOn pente· kai ta apoloipa ana meson tOn pleurOn tu oiku
Ez:41:9 C N3E_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GSF N1A_GSF D N3V_DPM M C RA_NPN A1_APN P A1_ASM RA_GPF N1A_GPF RA_GSM N2_GSM
Ez:41:9 and also, even, namely find width the wall the rib from the outside cubit five and also, even, namely the ć up/each/by (+acc) middle the rib the house; to dwell
Ez:41:9 and find (nom|acc|voc) the (gen) wall (gen) the (gen) rib (gen), ribs (acc) from the outside cubits (gen) five and the (nom|acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) ribs (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
Ez:41:9 Ez_41:9_1 Ez_41:9_2 Ez_41:9_3 Ez_41:9_4 Ez_41:9_5 Ez_41:9_6 Ez_41:9_7 Ez_41:9_8 Ez_41:9_9 Ez_41:9_10 Ez_41:9_11 Ez_41:9_12 Ez_41:9_13 Ez_41:9_14 Ez_41:9_15 Ez_41:9_16 Ez_41:9_17 Ez_41:9_18
Ez:41:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:10 καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεδρῶν εὖρος πηχῶν εἴκοσι, τὸ περιφερὲς τῷ οἴκῳ κύκλῳ.
Ez:41:10 and between the chambers, were a width of twenty cubits, the circumference of the house. (Ezekiel 41:10 Brenton)
Ez:41:10 oraz pomiędzy celami szerokość wynosiła dwadzieścia łokci wokół świątyni. (Ez 41:10 BT_4)
Ez:41:10 καὶ ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεδρῶν εὖρος πηχῶν εἴκοσι, τὸ περιφερὲς τῷ οἴκῳ κύκλῳ.
Ez:41:10 καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύκλῳ
Ez:41:10 I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Znajduj szerokość Łokieć Ikona; dwadzieścia Dom W kole
Ez:41:10 kai\ a)na\ me/son tO=n e)XedrO=n eu)=ros pECHO=n ei)/kosi, to\ perifere\s tO=| oi)/kO| ku/klO|.
Ez:41:10 kai ana meson tOn eXedrOn euros pECHOn eikosi, to periferes tO oikO kyklO.
Ez:41:10 C P A1_ASM RA_GPF N1_GPF N3E_NSN N3V_DPM M RA_NSN A3H_NSN RA_DSM N2_DSM N2_DSM
Ez:41:10 and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the ć find width cubit icon; twenty the ć the house in a circle
Ez:41:10 and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) find (nom|acc|voc) cubits (gen) icons (dat); twenty the (nom|acc) the (dat) house (dat) in a circle
Ez:41:10 Ez_41:10_1 Ez_41:10_2 Ez_41:10_3 Ez_41:10_4 Ez_41:10_5 Ez_41:10_6 Ez_41:10_7 Ez_41:10_8 Ez_41:10_9 Ez_41:10_10 Ez_41:10_11 Ez_41:10_12 Ez_41:10_13
Ez:41:10 x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:11 καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν ἐπὶ τὸ ἀπόλοιπον τῆς θύρας τῆς μιᾶς τῆς πρὸς βορρᾶν· καὶ ἡ θύρα ἡ μία πρὸς νότον, καὶ τὸ εὖρος τοῦ φωτὸς τοῦ ἀπολοίπου πηχῶν πέντε πλάτος κυκλόθεν.
Ez:41:11 And the doors of the chambers were toward the space left by the one door that looked northward, and there was one door southward; and the breadth of the remaining open space was five cubits in extent round about. (Ezekiel 41:11 Brenton)
Ez:41:11 Bramy przybudowy wychodziły na wolną przestrzeń, jedna brama na północ, druga brama zaś na południe, a szerokość wolnego miejsca wynosiła pięć łokci dokoła. (Ez 41:11 BT_4)
Ez:41:11 καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν ἐπὶ τὸ ἀπόλοιπον τῆς θύρας τῆς μιᾶς τῆς πρὸς βορρᾶν· καὶ θύρα μία πρὸς νότον, καὶ τὸ εὖρος τοῦ φωτὸς τοῦ ἀπολοίπου πηχῶν πέντε πλάτος κυκλόθεν.
Ez:41:11 καί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πρός νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πέντε πλάτο·ς, -ους, τό κυκλό·θεν
Ez:41:11 I też, nawet, mianowicie Drzwi brama Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Jeden Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie Drzwi brama Jeden Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Lekki {Jasny} Łokieć Pięć Szerokość Dookoła
Ez:41:11 kai\ ai( Tu/rai tO=n e)XedrO=n e)pi\ to\ a)po/loipon tE=s Tu/ras tE=s mia=s tE=s pro\s borra=n· kai\ E( Tu/ra E( mi/a pro\s no/ton, kai\ to\ eu)=ros tou= fOto\s tou= a)poloi/pou pECHO=n pe/nte pla/tos kuklo/Ten.
Ez:41:11 kai hai Tyrai tOn eXedrOn epi to apoloipon tEs Tyras tEs mias tEs pros borran· kai hE Tyra hE mia pros noton, kai to euros tu fOtos tu apoloipu pECHOn pente platos kykloTen.
Ez:41:11 C RA_NPF N1A_NPF RA_GPF N1_GPF P RA_ASN A1_ASN RA_GSF N1A_GSF RA_GSF A1A_GSF RA_GSF P N1T_ASM C RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1A_NSF P N2_ASM C RA_ASN N3E_ASN RA_GSN N3T_GSN RA_GSM A1_GSM N3V_DPM M N3E_ASN D
Ez:41:11 and also, even, namely the door gate the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the door gate the one the toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely the door gate the one toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely the find width the light the ć cubit five width around
Ez:41:11 and the (nom) doors (nom|voc) the (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) one (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and the (nom) door (nom|voc) the (nom) one (nom) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen) light (gen) the (gen) cubits (gen) five width (nom|acc|voc) around
Ez:41:11 Ez_41:11_1 Ez_41:11_2 Ez_41:11_3 Ez_41:11_4 Ez_41:11_5 Ez_41:11_6 Ez_41:11_7 Ez_41:11_8 Ez_41:11_9 Ez_41:11_10 Ez_41:11_11 Ez_41:11_12 Ez_41:11_13 Ez_41:11_14 Ez_41:11_15 Ez_41:11_16 Ez_41:11_17 Ez_41:11_18 Ez_41:11_19 Ez_41:11_20 Ez_41:11_21 Ez_41:11_22 Ez_41:11_23 Ez_41:11_24 Ez_41:11_25 Ez_41:11_26 Ez_41:11_27 Ez_41:11_28 Ez_41:11_29 Ez_41:11_30 Ez_41:11_31 Ez_41:11_32 Ez_41:11_33
Ez:41:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:12 καὶ τὸ διορίζον κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου ὡς πρὸς θάλασσαν πηχῶν ἑβδομήκοντα, πλάτος τοῦ τοίχου τοῦ διορίζοντος πήχεων πέντε, εὖρος κυκλόθεν καὶ μῆκος αὐτοῦ πήχεων ἐνενήκοντα.
Ez:41:12 And the partition wall in front of the remaining space, toward the west, was seventy cubits in breadth; the breadth of the partition wall was five cubits round about, and the length of it ninety cubits. (Ezekiel 41:12 Brenton)
Ez:41:12 Budowla zaś, która leżała przed odgrodzonym obszarem na stronie zachodniej, miała szerokość siedemdziesięciu łokci, mur budynku miał grubość wynoszącą pięć łokci wokoło i długość dziewięćdziesiąt łokci. (Ez 41:12 BT_4)
Ez:41:12 καὶ τὸ διορίζον κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου ὡς πρὸς θάλασσαν πηχῶν ἑβδομήκοντα, πλάτος τοῦ τοίχου τοῦ διορίζοντος πήχεων πέντε, εὖρος κυκλόθεν καὶ μῆκος αὐτοῦ πήχεων ἐνενήκοντα.
Ez:41:12 καί ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὡς πρός θάλασσα, -ης, ἡ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑβδομή·κοντα πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πέντε εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] κυκλό·θεν καί μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἐνενή·κοντα
Ez:41:12 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Jak/jak Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze Łokieć Siedemdziesiąt Szerokość Ściana Łokieć Pięć Znajduj szerokość Dookoła I też, nawet, mianowicie Długość On/ona/to/to samo Łokieć Dziewięćdziesiąt
Ez:41:12 kai\ to\ diori/DZon kata\ pro/sOpon tou= a)poloi/pou O(s pro\s Ta/lassan pECHO=n e(bdomE/konta, pla/tos tou= toi/CHou tou= diori/DZontos pE/CHeOn pe/nte, eu)=ros kuklo/Ten kai\ mE=kos au)tou= pE/CHeOn e)nenE/konta.
Ez:41:12 kai to dioriDZon kata prosOpon tu apoloipu hOs pros Talassan pECHOn hebdomEkonta, platos tu toiCHu tu dioriDZontos pECHeOn pente, euros kykloTen kai mEkos autu pECHeOn enenEkonta.
Ez:41:12 C RA_ASN V1_PAPASN P N2N_ASN RA_GSM A1_GSM C P N1S_ASF N3V_DPM M N3E_ASN RA_GSM N2_GSM RA_GSM V1_PAPGSM N3U_GPM M N3E_ASN D C N3E_ASN RD_GSM N3U_GPM M
Ez:41:12 and also, even, namely the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the ć as/like toward (+acc,+gen,+dat) sea cubit seventy width the wall the ć cubit five find width around and also, even, namely length he/she/it/same cubit ninety
Ez:41:12 and the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) as/like toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc) cubits (gen) seventy width (nom|acc|voc) the (gen) wall (gen) the (gen) cubits (gen) five find (nom|acc|voc) around and length (nom|acc|voc) him/it/same (gen) cubits (gen) ninety
Ez:41:12 Ez_41:12_1 Ez_41:12_2 Ez_41:12_3 Ez_41:12_4 Ez_41:12_5 Ez_41:12_6 Ez_41:12_7 Ez_41:12_8 Ez_41:12_9 Ez_41:12_10 Ez_41:12_11 Ez_41:12_12 Ez_41:12_13 Ez_41:12_14 Ez_41:12_15 Ez_41:12_16 Ez_41:12_17 Ez_41:12_18 Ez_41:12_19 Ez_41:12_20 Ez_41:12_21 Ez_41:12_22 Ez_41:12_23 Ez_41:12_24 Ez_41:12_25 Ez_41:12_26
Ez:41:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:13 καὶ διεμέτρησεν κατέναντι τοῦ οἴκου μῆκος πηχῶν ἑκατόν, καὶ τὰ ἀπόλοιπα καὶ τὰ διορίζοντα καὶ οἱ τοῖχοι αὐτῶν μῆκος πηχῶν ἑκατόν,
Ez:41:13 And he measured in front of the house a length of a hundred cubits, and the remaining spaces and the partitions; and the walls thereof were in length a hundred cubits. (Ezekiel 41:13 Brenton)
Ez:41:13 Potem zmierzył świątynię: miała ona długość stu łokci, a odgrodzony obszar i budynek wraz z jego murami - długość stu łokci. (Ez 41:13 BT_4)
Ez:41:13 καὶ διεμέτρησεν κατέναντι τοῦ οἴκου μῆκος πηχῶν ἑκατόν, καὶ τὰ ἀπόλοιπα καὶ τὰ διορίζοντα καὶ οἱ τοῖχοι αὐτῶν μῆκος πηχῶν ἑκατόν,
Ez:41:13 καί κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) μῆκο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό μῆκο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν
Ez:41:13 I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Dom; by mieszkać Długość Łokieć Sto I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Ściana On/ona/to/to samo Długość Łokieć Sto
Ez:41:13 kai\ dieme/trEsen kate/nanti tou= oi)/kou mE=kos pECHO=n e(kato/n, kai\ ta\ a)po/loipa kai\ ta\ diori/DZonta kai\ oi( toi=CHoi au)tO=n mE=kos pECHO=n e(kato/n,
Ez:41:13 kai diemetrEsen katenanti tu oiku mEkos pECHOn hekaton, kai ta apoloipa kai ta dioriDZonta kai hoi toiCHoi autOn mEkos pECHOn hekaton,
Ez:41:13 C VAI_AAI3S D RA_GSM N2_GSM N3E_ASN N3V_DPM M C RA_APN A1_APN C RA_APN V1_PAPAPN C RA_NPM N2_NPM RD_GPM N3E_ASN N3V_DPM M
Ez:41:13 and also, even, namely ć opposite/in the presence of (+gen) the house; to dwell length cubit hundred and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the wall he/she/it/same length cubit hundred
Ez:41:13 and opposite/in the presence of (+gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! length (nom|acc|voc) cubits (gen) hundred and the (nom|acc) and the (nom|acc) and the (nom) walls (nom|voc) them/same (gen) length (nom|acc|voc) cubits (gen) hundred
Ez:41:13 Ez_41:13_1 Ez_41:13_2 Ez_41:13_3 Ez_41:13_4 Ez_41:13_5 Ez_41:13_6 Ez_41:13_7 Ez_41:13_8 Ez_41:13_9 Ez_41:13_10 Ez_41:13_11 Ez_41:13_12 Ez_41:13_13 Ez_41:13_14 Ez_41:13_15 Ez_41:13_16 Ez_41:13_17 Ez_41:13_18 Ez_41:13_19 Ez_41:13_20 Ez_41:13_21
Ez:41:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:14 καὶ τὸ εὖρος κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου καὶ τὰ ἀπόλοιπα κατέναντι πηχῶν ἑκατόν.
Ez:41:14 And the breadth in front of the house, and the remaining spaces before it were a hundred cubits. (Ezekiel 41:14 Brenton)
Ez:41:14 Szerokość strony przedniej świątyni z odgrodzonym obszarem na wschodzie - sto łokci. (Ez 41:14 BT_4)
Ez:41:14 καὶ τὸ εὖρος κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου καὶ τὰ ἀπόλοιπα κατέναντι πηχῶν ἑκατόν.
Ez:41:14 καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ὁ ἡ τό κατ·έν·αντι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν
Ez:41:14 I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Łokieć Sto
Ez:41:14 kai\ to\ eu)=ros kata\ pro/sOpon tou= oi)/kou kai\ ta\ a)po/loipa kate/nanti pECHO=n e(kato/n.
Ez:41:14 kai to euros kata prosOpon tu oiku kai ta apoloipa katenanti pECHOn hekaton.
Ez:41:14 C RA_ASN N3E_ASN P N2N_ASN RA_GSM N2_GSM C RA_APN A1_APN D N3V_DPM M
Ez:41:14 and also, even, namely the find width down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the house; to dwell and also, even, namely the ć opposite/in the presence of (+gen) cubit hundred
Ez:41:14 and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and the (nom|acc) opposite/in the presence of (+gen) cubits (gen) hundred
Ez:41:14 Ez_41:14_1 Ez_41:14_2 Ez_41:14_3 Ez_41:14_4 Ez_41:14_5 Ez_41:14_6 Ez_41:14_7 Ez_41:14_8 Ez_41:14_9 Ez_41:14_10 Ez_41:14_11 Ez_41:14_12 Ez_41:14_13
Ez:41:14 x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:15 καὶ διεμέτρησεν μῆκος τοῦ διορίζοντος κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου τῶν κατόπισθεν τοῦ οἴκου ἐκείνου καὶ τὰ ἀπόλοιπα ἔνθεν καὶ ἔνθεν πήχεων ἑκατὸν τὸ μῆκος. καὶ ὁ ναὸς καὶ αἱ γωνίαι καὶ τὸ αιλαμ τὸ ἐξώτερον
Ez:41:15 And he measured the length of the partition in front of the space left by the back parts of that house; and the spaces left on this side and on that side were in length a hundred cubits: and the temple and the corners and the outer porch were ceiled. (Ezekiel 41:15 Brenton)
Ez:41:15 Następnie zmierzył długość budynku przed odgrodzonym obszarem w tylnej części świątyni z jego murami z jednej i z drugiej strony: sto łokci. Główna budowla i część najbardziej wewnętrzna oraz przedsionek, (Ez 41:15 BT_4)
Ez:41:15 καὶ διεμέτρησεν μῆκος τοῦ διορίζοντος κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου τῶν κατόπισθεν τοῦ οἴκου ἐκείνου καὶ τὰ ἀπόλοιπα ἔνθεν καὶ ἔνθεν πήχεων ἑκατὸν τὸ μῆκος. καὶ ναὸς καὶ αἱ γωνίαι καὶ τὸ αιλαμ τὸ ἐξώτερον
Ez:41:15 καί μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκεῖνος -η -ο καί ὁ ἡ τό ἔν·θεν καί ἔν·θεν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καί ὁ ἡ τό γωνία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω)
Ez:41:15 I też, nawet, mianowicie Długość W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Dom; by mieszkać Tamto I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid Łokieć Sto Długość I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} I też, nawet, mianowicie Kąt I też, nawet, mianowicie Zewnętrzny
Ez:41:15 kai\ dieme/trEsen mE=kos tou= diori/DZontos kata\ pro/sOpon tou= a)poloi/pou tO=n kato/pisTen tou= oi)/kou e)kei/nou kai\ ta\ a)po/loipa e)/nTen kai\ e)/nTen pE/CHeOn e(kato\n to\ mE=kos. kai\ o( nao\s kai\ ai( gOni/ai kai\ to\ ailam to\ e)XO/teron
Ez:41:15 kai diemetrEsen mEkos tu dioriDZontos kata prosOpon tu apoloipu tOn katopisTen tu oiku ekeinu kai ta apoloipa enTen kai enTen pECHeOn hekaton to mEkos. kai ho naos kai hai gOniai kai to ailam to eXOteron
Ez:41:15 C VAI_AAI3S N3E_ASN RA_GSM V1_PAPGSM P N2N_ASN RA_GSM A1_GSM RA_GPM D RA_GSM N2_GSM RD_GSM C RA_APN A1_APN D C D N3U_GPM M RA_ASN N3E_ASN C RA_NSM N2_NSM C RA_NPF N1A_NPF C RA_ASN N_ASN RA_ASN A1A_ASN
Ez:41:15 and also, even, namely ć length the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the ć the ć the house; to dwell that and also, even, namely the ć on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid cubit hundred the length and also, even, namely the temple and also, even, namely the corner and also, even, namely the ć the outer
Ez:41:15 and length (nom|acc|voc) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) the (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! that (gen) and the (nom|acc) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid cubits (gen) hundred the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and the (nom) temple (nom) and the (nom) quarters (nom|voc) and the (nom|acc) the (nom|acc) outer ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ez:41:15 Ez_41:15_1 Ez_41:15_2 Ez_41:15_3 Ez_41:15_4 Ez_41:15_5 Ez_41:15_6 Ez_41:15_7 Ez_41:15_8 Ez_41:15_9 Ez_41:15_10 Ez_41:15_11 Ez_41:15_12 Ez_41:15_13 Ez_41:15_14 Ez_41:15_15 Ez_41:15_16 Ez_41:15_17 Ez_41:15_18 Ez_41:15_19 Ez_41:15_20 Ez_41:15_21 Ez_41:15_22 Ez_41:15_23 Ez_41:15_24 Ez_41:15_25 Ez_41:15_26 Ez_41:15_27 Ez_41:15_28 Ez_41:15_29 Ez_41:15_30 Ez_41:15_31 Ez_41:15_32 Ez_41:15_33 Ez_41:15_34 Ez_41:15_35
Ez:41:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:16 πεφατνωμένα, καὶ αἱ θυρίδες δικτυωταί, ὑποφαύσεις κύκλῳ τοῖς τρισὶν ὥστε διακύπτειν· καὶ ὁ οἶκος καὶ τὰ πλησίον ἐξυλωμένα κύκλῳ καὶ τὸ ἔδαφος καὶ ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν θυρίδων, καὶ αἱ θυρίδες ἀναπτυσσόμεναι τρισσῶς εἰς τὸ διακύπτειν.
Ez:41:16 And the windows were latticed, giving light round about to the three stories, so as to look through: and the house and the parts adjoining were planked round about, and so was the floor, and from the floor up to the windows, and the window shutters folded back in three parts for one to look through. (Ezekiel 41:16 Brenton)
Ez:41:16 progi oraz zakratowane okna i portyki wokoło trzech pokoi naprzeciwko progu były pokryte drzewem hebanowym, wokół od ziemi do okien, okna jednakże były okratowane. (Ez 41:16 BT_4)
Ez:41:16 πεφατνωμένα, καὶ αἱ θυρίδες δικτυωταί, ὑποφαύσεις κύκλῳ τοῖς τρισὶν ὥστε διακύπτειν· καὶ οἶκος καὶ τὰ πλησίον ἐξυλωμένα κύκλῳ καὶ τὸ ἔδαφος καὶ ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν θυρίδων, καὶ αἱ θυρίδες ἀναπτυσσόμεναι τρισσῶς εἰς τὸ διακύπτειν.
Ez:41:16 καί ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κύκλῳ ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὥστε καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] κύκλῳ καί ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό καί ἐκ ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἀνα·πτύσσω (ανα+πτυσσ-, ανα+πτυξ-, ανα+πτυξ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό
Ez:41:16 I też, nawet, mianowicie Okno W kole Trzy Tak tamto I też, nawet, mianowicie Dom I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko W kole I też, nawet, mianowicie Zakładanie I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zakładanie Aż; świtaj Okno I też, nawet, mianowicie Okno By rozwijać otwierać się Do (+przyspieszenie)
Ez:41:16 pefatnOme/na, kai\ ai( Turi/des diktuOtai/, u(pofau/seis ku/klO| toi=s trisi\n O(/ste diaku/ptein· kai\ o( oi)=kos kai\ ta\ plEsi/on e)XulOme/na ku/klO| kai\ to\ e)/dafos kai\ e)k tou= e)da/fous e(/Os tO=n Turi/dOn, kai\ ai( Turi/des a)naptusso/menai trissO=s ei)s to\ diaku/ptein.
Ez:41:16 pefatnOmena, kai hai Tyrides diktyOtai, hypofauseis kyklO tois trisin hOste diakyptein· kai ho oikos kai ta plEsion eXylOmena kyklO kai to edafos kai ek tu edafus heOs tOn TyridOn, kai hai Tyrides anaptyssomenai trissOs eis to diakyptein.
Ez:41:16 VM_XPPAPN C RA_NPF N3D_NPF A1_NPF N3I_NPF N2_DSM RA_DPM A3_DPM C V1_PAN C RA_NSM N2_NSM C RA_NPN D VM_XPPNPN N2_DSM C RA_ASN N3E_ASN C P RA_GSN N3E_GSN P RA_GPF N3D_GPF C RA_NPF N3D_NPF V1_PPPNPF D P RA_ASN V1_PAN
Ez:41:16 ć and also, even, namely the window ć ć in a circle the three so that ć and also, even, namely the house and also, even, namely the neighbor one near, close to; near ć in a circle and also, even, namely the foundation and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the foundation until; dawn the window and also, even, namely the window to unroll to open ć into (+acc) the ć
Ez:41:16 and the (nom) windows (nom|voc) in a circle the (dat) three (dat) so that and the (nom) house (nom) and the (nom|acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) in a circle and the (nom|acc) foundation (nom|acc|voc) and out of (+gen) the (gen) foundation (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) windows (gen) and the (nom) windows (nom|voc) while being-UNROLL-ed (nom|voc) into (+acc) the (nom|acc)
Ez:41:16 Ez_41:16_1 Ez_41:16_2 Ez_41:16_3 Ez_41:16_4 Ez_41:16_5 Ez_41:16_6 Ez_41:16_7 Ez_41:16_8 Ez_41:16_9 Ez_41:16_10 Ez_41:16_11 Ez_41:16_12 Ez_41:16_13 Ez_41:16_14 Ez_41:16_15 Ez_41:16_16 Ez_41:16_17 Ez_41:16_18 Ez_41:16_19 Ez_41:16_20 Ez_41:16_21 Ez_41:16_22 Ez_41:16_23 Ez_41:16_24 Ez_41:16_25 Ez_41:16_26 Ez_41:16_27 Ez_41:16_28 Ez_41:16_29 Ez_41:16_30 Ez_41:16_31 Ez_41:16_32 Ez_41:16_33 Ez_41:16_34 Ez_41:16_35 Ez_41:16_36 Ez_41:16_37
Ez:41:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:17 καὶ ἕως πλησίον τῆς ἐσωτέρας καὶ ἕως τῆς ἐξωτέρας καὶ ἐφ’ ὅλον τὸν τοῖχον κύκλῳ ἐν τῷ ἔσωθεν καὶ ἐν τῷ ἔξωθεν
Ez:41:17 And almost all the way to the inner, and close to the outer side, and upon all the wall round about within and without, (Ezekiel 41:17 Brenton)
Ez:41:17 Nad wejściem do części najbardziej wewnętrznej i na zewnątrz oraz na ścianach wokoło, wewnątrz i na zewnątrz, (Ez 41:17 BT_4)
Ez:41:17 καὶ ἕως πλησίον τῆς ἐσωτέρας καὶ ἕως τῆς ἐξωτέρας καὶ ἐφ’ ὅλον τὸν τοῖχον κύκλῳ ἐν τῷ ἔσωθεν καὶ ἐν τῷ ἔξωθεν
Ez:41:17 καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) καί ἐπί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ κύκλῳ ἐν ὁ ἡ τό ἔσω·θεν καί ἐν ὁ ἡ τό ἔξω·θεν
Ez:41:17 I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Wewnętrzny I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Zewnętrzny I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cały Ściana W kole W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od wewnątrz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Od zewnątrz
Ez:41:17 kai\ e(/Os plEsi/on tE=s e)sOte/ras kai\ e(/Os tE=s e)XOte/ras kai\ e)f’ o(/lon to\n toi=CHon ku/klO| e)n tO=| e)/sOTen kai\ e)n tO=| e)/XOTen
Ez:41:17 kai heOs plEsion tEs esOteras kai heOs tEs eXOteras kai ef’ holon ton toiCHon kyklO en tO esOTen kai en tO eXOTen
Ez:41:17 C P D RA_GSF A1A_GSF C P RA_GSF A1A_GSF C P A1_ASM RA_ASM N2_ASM N2_DSM P RA_DSM D C P RA_DSM D
Ez:41:17 and also, even, namely until; dawn neighbor one near, close to; near the inner and also, even, namely until; dawn the outer and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing whole the wall in a circle in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the from inside and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the from the outside
Ez:41:17 and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) inner ([Adj] acc, gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) outer ([Adj] acc, gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) wall (acc) in a circle in/among/by (+dat) the (dat) from inside and in/among/by (+dat) the (dat) from the outside
Ez:41:17 Ez_41:17_1 Ez_41:17_2 Ez_41:17_3 Ez_41:17_4 Ez_41:17_5 Ez_41:17_6 Ez_41:17_7 Ez_41:17_8 Ez_41:17_9 Ez_41:17_10 Ez_41:17_11 Ez_41:17_12 Ez_41:17_13 Ez_41:17_14 Ez_41:17_15 Ez_41:17_16 Ez_41:17_17 Ez_41:17_18 Ez_41:17_19 Ez_41:17_20 Ez_41:17_21 Ez_41:17_22
Ez:41:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:18 γεγλυμμένα χερουβιν, καὶ φοίνικες ἀνὰ μέσον χερουβ καὶ χερουβ· δύο πρόσωπα τῷ χερουβ,
Ez:41:18 were carved cherubs and palm-trees between the cherubs, and each cherub had two faces. (Ezekiel 41:18 Brenton)
Ez:41:18 były wyobrażenia cherubów i palm, a mianowicie po jednej palmie pomiędzy dwoma cherubami; każdy cherub miał dwie twarze, (Ez 41:18 BT_4)
Ez:41:18 γεγλυμμένα χερουβιν, καὶ φοίνικες ἀνὰ μέσον χερουβ καὶ χερουβ· δύο πρόσωπα τῷ χερουβ,
Ez:41:18 Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] ἀνά μέσος -η -ον Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ
Ez:41:18 Cherubini I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Cherubini I też, nawet, mianowicie Cherubini Dwa Twarz Cherubini
Ez:41:18 geglumme/na CHeroubin, kai\ foi/nikes a)na\ me/son CHeroub kai\ CHeroub· du/o pro/sOpa tO=| CHeroub,
Ez:41:18 geglymmena CHerubin, kai foinikes ana meson CHerub kai CHerub· dyo prosOpa tO CHerub,
Ez:41:18 VP_XMPNPN N_NPN C N3K_NPM P A1_ASM N_GSN C N_GSN M N2N_NPN RA_DSN N_DSN
Ez:41:18 ć cherubim and also, even, namely date palm; Phoenician up/each/by (+acc) middle cherubim and also, even, namely cherubim two face the cherubim
Ez:41:18 cherubim (indecl) and date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) cherubim (indecl) and cherubim (indecl) two (nom, acc, gen) faces (nom|acc|voc) the (dat) cherubim (indecl)
Ez:41:18 Ez_41:18_1 Ez_41:18_2 Ez_41:18_3 Ez_41:18_4 Ez_41:18_5 Ez_41:18_6 Ez_41:18_7 Ez_41:18_8 Ez_41:18_9 Ez_41:18_10 Ez_41:18_11 Ez_41:18_12 Ez_41:18_13
Ez:41:18 x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:19 πρόσωπον ἀνθρώπου πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ πρόσωπον λέοντος πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν· διαγεγλυμμένος ὅλος ὁ οἶκος κυκλόθεν,
Ez:41:19 The face of a man was toward one palm-tree on this side and on that side, and the face of a lion toward another palm-tree on this side and on that side: the house was carved all round. (Ezekiel 41:19 Brenton)
Ez:41:19 jedną twarz ludzką, zwróconą w stronę palmy po jednej stronie, i twarz lwa, zwróconą w stronę palmy po drugiej stronie: tak było zrobione na całej świątyni dokoła. (Ez 41:19 BT_4)
Ez:41:19 πρόσωπον ἀνθρώπου πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν καὶ πρόσωπον λέοντος πρὸς τὸν φοίνικα ἔνθεν καὶ ἔνθεν· διαγεγλυμμένος ὅλος οἶκος κυκλόθεν,
Ez:41:19 πρόσ·ωπον, -ου, τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό φοῖνιξ[2]/φοίνιξ[2], -ικος, ὁ [EXTRA]; φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοῖνιξ[3], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ἔν·θεν καί ἔν·θεν καί πρόσ·ωπον, -ου, τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν πρός ὁ ἡ τό φοῖνιξ[2]/φοίνιξ[2], -ικος, ὁ [EXTRA]; φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοῖνιξ[3], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ἔν·θεν καί ἔν·θεν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κυκλό·θεν
Ez:41:19 Twarz Ludzki Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Feniks; drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; Phoinix albo Phoinikous [port morski z]; fenicki; purpurowy czerwony Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Twarz Lew Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Feniks; drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; Phoinix albo Phoinikous [port morski z]; fenicki; purpurowy czerwony Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid Cały Dom Dookoła
Ez:41:19 pro/sOpon a)nTrO/pou pro\s to\n foi/nika e)/nTen kai\ e)/nTen kai\ pro/sOpon le/ontos pro\s to\n foi/nika e)/nTen kai\ e)/nTen· diageglumme/nos o(/los o( oi)=kos kuklo/Ten,
Ez:41:19 prosOpon anTrOpu pros ton foinika enTen kai enTen kai prosOpon leontos pros ton foinika enTen kai enTen· diageglymmenos holos ho oikos kykloTen,
Ez:41:19 N2N_NSN N2_GSM P RA_ASM N3K_ASM D C D C N2N_NSN N3_GSM P RA_ASM N3K_ASM D C D VP_XMPNSM A1_NSM RA_NSM N2_NSM D
Ez:41:19 face human toward (+acc,+gen,+dat) the phoenix; date palm; Phoinix or Phoinikous [seaport of]; Phoenician; purple-red on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid and also, even, namely face lion toward (+acc,+gen,+dat) the phoenix; date palm; Phoinix or Phoinikous [seaport of]; Phoenician; purple-red on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid ć whole the house around
Ez:41:19 face (nom|acc|voc) human (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) phoenix (acc); date palm (acc); Phoinix or Phoinikous (acc); Phoenician (acc); purple-red ([Adj] nom|acc|voc) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid and face (nom|acc|voc) lion (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) phoenix (acc); date palm (acc); Phoinix or Phoinikous (acc); Phoenician (acc); purple-red ([Adj] nom|acc|voc) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid whole (nom) the (nom) house (nom) around
Ez:41:19 Ez_41:19_1 Ez_41:19_2 Ez_41:19_3 Ez_41:19_4 Ez_41:19_5 Ez_41:19_6 Ez_41:19_7 Ez_41:19_8 Ez_41:19_9 Ez_41:19_10 Ez_41:19_11 Ez_41:19_12 Ez_41:19_13 Ez_41:19_14 Ez_41:19_15 Ez_41:19_16 Ez_41:19_17 Ez_41:19_18 Ez_41:19_19 Ez_41:19_20 Ez_41:19_21 Ez_41:19_22
Ez:41:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:20 ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ φατνώματος τὰ χερουβιν καὶ οἱ φοίνικες διαγεγλυμμένοι.
Ez:41:20 From the floor to the ceiling were cherubs and palm-trees carved. (Ezekiel 41:20 Brenton)
Ez:41:20 Od ziemi aż ponad wejście były umieszczone cheruby oraz palmy, (Ez 41:20 BT_4)
Ez:41:20 ἐκ τοῦ ἐδάφους ἕως τοῦ φατνώματος τὰ χερουβιν καὶ οἱ φοίνικες διαγεγλυμμένοι.
Ez:41:20 ἐκ ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]
Ez:41:20 Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Zakładanie Aż; świtaj Cherubini I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki
Ez:41:20 e)k tou= e)da/fous e(/Os tou= fatnO/matos ta\ CHeroubin kai\ oi( foi/nikes diageglumme/noi.
Ez:41:20 ek tu edafus heOs tu fatnOmatos ta CHerubin kai hoi foinikes diageglymmenoi.
Ez:41:20 P RA_GSN N3E_GSN P RA_GSN N3M_GSN RA_APN N_APN C RA_NPM N3K_NPM VP_XMPNPM
Ez:41:20 out of (+gen) ἐξ before vowels the foundation until; dawn the ć the cherubim and also, even, namely the date palm; Phoenician ć
Ez:41:20 out of (+gen) the (gen) foundation (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) the (nom|acc) cherubim (indecl) and the (nom) date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc)
Ez:41:20 Ez_41:20_1 Ez_41:20_2 Ez_41:20_3 Ez_41:20_4 Ez_41:20_5 Ez_41:20_6 Ez_41:20_7 Ez_41:20_8 Ez_41:20_9 Ez_41:20_10 Ez_41:20_11 Ez_41:20_12
Ez:41:20 x x x x x x x x x x x x
Ez:41:21 καὶ τὸ ἅγιον καὶ ὁ ναὸς ἀναπτυσσόμενος τετράγωνα. κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ὅρασις ὡς ὄψις
Ez:41:21 And the holy place and the temple opened on four sides; in front of the holy places the appearance was as the look of (Ezekiel 41:21 Brenton)
Ez:41:21 główna budowla miała czworokątny słup przy drzwiach. Przed przybytkiem było coś, co wyglądało jak (Ez 41:21 BT_4)
Ez:41:21 καὶ τὸ ἅγιον καὶ ναὸς ἀναπτυσσόμενος τετράγωνα. κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ὅρασις ὡς ὄψις
Ez:41:21 καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἀνα·πτύσσω (ανα+πτυσσ-, ανα+πτυξ-, ανα+πτυξ-, -, -, -) τετρά·γωνος -ον κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὅρασις, -εως, ἡ ὡς ὄψις, -εως, ἡ
Ez:41:21 I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Świątynia {Skroń} By rozwijać otwierać się Kwadratowy (cztery skręcany na zakręcie) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Wizja {Wyobrażenie} Jak/jak Widok
Ez:41:21 kai\ to\ a(/gion kai\ o( nao\s a)naptusso/menos tetra/gOna. kata\ pro/sOpon tO=n a(gi/On o(/rasis O(s o)/PSis
Ez:41:21 kai to hagion kai ho naos anaptyssomenos tetragOna. kata prosOpon tOn hagiOn horasis hOs oPSis
Ez:41:21 C RA_NSN A1A_NSN C RA_NSM N2_NSM V1_PPPNSM A1B_APN P N2N_ASN RA_GPM A1A_GPM N3I_NSF C N3I_NSF
Ez:41:21 and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the temple to unroll to open four-square (four cornered) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) vision as/like sight
Ez:41:21 and the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (nom) temple (nom) while being-UNROLL-ed (nom) four-square ([Adj] nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) vision (nom) as/like sight (nom)
Ez:41:21 Ez_41:21_1 Ez_41:21_2 Ez_41:21_3 Ez_41:21_4 Ez_41:21_5 Ez_41:21_6 Ez_41:21_7 Ez_41:21_8 Ez_41:21_9 Ez_41:21_10 Ez_41:21_11 Ez_41:21_12 Ez_41:21_13 Ez_41:21_14 Ez_41:21_15
Ez:41:21 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:22 θυσιαστηρίου ξυλίνου, πηχῶν τριῶν τὸ ὕψος αὐτοῦ καὶ τὸ μῆκος πηχῶν δύο καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δύο· καὶ κέρατα εἶχεν, καὶ ἡ βάσις αὐτοῦ καὶ οἱ τοῖχοι αὐτοῦ ξύλινοι· καὶ εἶπεν πρός με Αὕτη ἡ τράπεζα ἡ πρὸ προσώπου κυρίου.
Ez:41:22 a wooden altar, the height of it three cubits, and the length two cubits, and the breadth two cubits; and it had horns, and the base of it and the sides of it were of wood: and he said to me, This is the table, which is before the face of the Lord. (Ezekiel 41:22 Brenton)
Ez:41:22 ołtarz z drewna, wysoki na trzy łokcie, dwa łokcie długi i szeroki na dwa łokcie, a rogi jego, jego podstawy i jego ściany były z drewna. I powiedział do mnie: «To jest stół, który stoi przed Panem». (Ez 41:22 BT_4)
Ez:41:22 θυσιαστηρίου ξυλίνου, πηχῶν τριῶν τὸ ὕψος αὐτοῦ καὶ τὸ μῆκος πηχῶν δύο καὶ τὸ εὖρος πηχῶν δύο· καὶ κέρατα εἶχεν, καὶ βάσις αὐτοῦ καὶ οἱ τοῖχοι αὐτοῦ ξύλινοι· καὶ εἶπεν πρός με Αὕτη τράπεζα πρὸ προσώπου κυρίου.
Ez:41:22 θυσιαστήριον, -ου, τό ξύλινος -η -ον πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καί ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ξύλινος -η -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ez:41:22 Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Drewniany Łokieć Trzy Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Długość Łokieć Dwa I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Łokieć Dwa I też, nawet, mianowicie Róg By mieć I też, nawet, mianowicie Stopa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ściana On/ona/to/to samo Drewniany I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Stołowy Przedtem (+informacja) Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ez:41:22 TusiastEri/ou Xuli/nou, pECHO=n triO=n to\ u(/PSos au)tou= kai\ to\ mE=kos pECHO=n du/o kai\ to\ eu)=ros pECHO=n du/o· kai\ ke/rata ei)=CHen, kai\ E( ba/sis au)tou= kai\ oi( toi=CHoi au)tou= Xu/linoi· kai\ ei)=pen pro/s me *au(/tE E( tra/peDZa E( pro\ prosO/pou kuri/ou.
Ez:41:22 TysiastEriu Xylinu, pECHOn triOn to hyPSos autu kai to mEkos pECHOn dyo kai to euros pECHOn dyo· kai kerata eiCHen, kai hE basis autu kai hoi toiCHoi autu Xylinoi· kai eipen pros me hautE hE trapeDZa hE pro prosOpu kyriu.
Ez:41:22 N2N_GSN A1_GSN N3V_DPM A3_GPM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C RA_ASN N3E_ASN N3V_DPM M C RA_ASN N3E_ASN N3V_DPM M C N3T_APN V1I_IAI3S C RA_NSF N3I_NSF RD_GSM C RA_NPM N2_NPM RD_GSM A1_NPM C VBI_AAI3S P RP_AS RD_NSF RA_NSF N1S_NSF RA_NSF P N2N_GSN N2_GSM
Ez:41:22 sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. wooden cubit three the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same and also, even, namely the length cubit two and also, even, namely the find width cubit two and also, even, namely horn to have and also, even, namely the foot he/she/it/same and also, even, namely the wall he/she/it/same wooden and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the table the before (+gen) face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ez:41:22 sanctuary (gen) wooden ([Adj] gen) cubits (gen) three (gen) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) length (nom|acc|voc) cubits (gen) two (nom, acc, gen) and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) cubits (gen) two (nom, acc, gen) and horns (nom|acc|voc) he/she/it-was-HAVE-ing and the (nom) foot (nom) him/it/same (gen) and the (nom) walls (nom|voc) him/it/same (gen) wooden ([Adj] nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) this (nom) the (nom) table (nom|voc) the (nom) before (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ez:41:22 Ez_41:22_1 Ez_41:22_2 Ez_41:22_3 Ez_41:22_4 Ez_41:22_5 Ez_41:22_6 Ez_41:22_7 Ez_41:22_8 Ez_41:22_9 Ez_41:22_10 Ez_41:22_11 Ez_41:22_12 Ez_41:22_13 Ez_41:22_14 Ez_41:22_15 Ez_41:22_16 Ez_41:22_17 Ez_41:22_18 Ez_41:22_19 Ez_41:22_20 Ez_41:22_21 Ez_41:22_22 Ez_41:22_23 Ez_41:22_24 Ez_41:22_25 Ez_41:22_26 Ez_41:22_27 Ez_41:22_28 Ez_41:22_29 Ez_41:22_30 Ez_41:22_31 Ez_41:22_32 Ez_41:22_33 Ez_41:22_34 Ez_41:22_35 Ez_41:22_36 Ez_41:22_37 Ez_41:22_38 Ez_41:22_39 Ez_41:22_40
Ez:41:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:23 καὶ δύο θυρώματα τῷ ναῷ καὶ τῷ ἁγίῳ·
Ez:41:23 And the temple had two doors, and the sanctuary had two doors, with two turning leaves apiece; (Ezekiel 41:23 Brenton)
Ez:41:23 Główna budowla miała dwoje drzwi i sanktuarium (Ez 41:23 BT_4)
Ez:41:23 καὶ δύο θυρώματα τῷ ναῷ καὶ τῷ ἁγίῳ·
Ez:41:23 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Ez:41:23 I też, nawet, mianowicie Dwa Świątynia {Skroń} I też, nawet, mianowicie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Ez:41:23 kai\ du/o TurO/mata tO=| naO=| kai\ tO=| a(gi/O|·
Ez:41:23 kai dyo TyrOmata tO naO kai tO hagiO·
Ez:41:23 C M N3M_NPN RA_DSM N2_DSM C RA_DSM A1A_DSM
Ez:41:23 and also, even, namely two ć the temple and also, even, namely the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Ez:41:23 and two (nom, acc, gen) the (dat) temple (dat) and the (dat) holy ([Adj] dat)
Ez:41:23 Ez_41:23_1 Ez_41:23_2 Ez_41:23_3 Ez_41:23_4 Ez_41:23_5 Ez_41:23_6 Ez_41:23_7 Ez_41:23_8
Ez:41:23 x x x x x x x x
Ez:41:24 δύο θυρώματα τοῖς δυσὶ θυρώμασι τοῖς στροφωτοῖς, δύο θυρώματα τῷ ἑνὶ καὶ δύο θυρώματα τῇ θύρᾳ τῇ δευτέρᾳ.
Ez:41:24 two leaves to the one, and two leaves to the other door. (Ezekiel 41:24 Brenton)
Ez:41:24 miało dwoje drzwi; drzwi miały dwa skrzydła ruchome: dwa skrzydła - jeden drzwi i dwa skrzydła drugie drzwi. (Ez 41:24 BT_4)
Ez:41:24 δύο θυρώματα τοῖς δυσὶ θυρώμασι τοῖς στροφωτοῖς, δύο θυρώματα τῷ ἑνὶ καὶ δύο θυρώματα τῇ θύρᾳ τῇ δευτέρᾳ.
Ez:41:24 δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁ ἡ τό δύσις, -εως, ἡ; δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο; δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
Ez:41:24 Dwa Na zachód; dwa; by umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. Dwa Jeden I też, nawet, mianowicie Dwa Drzwi brama Drugi
Ez:41:24 du/o TurO/mata toi=s dusi\ TurO/masi toi=s strofOtoi=s, du/o TurO/mata tO=| e(ni\ kai\ du/o TurO/mata tE=| Tu/ra| tE=| deute/ra|.
Ez:41:24 dyo TyrOmata tois dysi TyrOmasi tois strofOtois, dyo TyrOmata tO heni kai dyo TyrOmata tE Tyra tE deutera.
Ez:41:24 M N3M_NPN RA_DPN M_DPN N3M_DPN RA_DPM A1_DPN M N3M_NPN RA_DSM A3_DSM C M N3M_NPN RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1A_DSF
Ez:41:24 two ć the west; two; to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. ć the ć two ć the one and also, even, namely two ć the door gate the second
Ez:41:24 two (nom, acc, gen) the (dat) west (voc); two (dat); upon SET-ing (dat) the (dat) two (nom, acc, gen) the (dat) one (dat) and two (nom, acc, gen) the (dat) door (dat) the (dat) second (dat)
Ez:41:24 Ez_41:24_1 Ez_41:24_2 Ez_41:24_3 Ez_41:24_4 Ez_41:24_5 Ez_41:24_6 Ez_41:24_7 Ez_41:24_8 Ez_41:24_9 Ez_41:24_10 Ez_41:24_11 Ez_41:24_12 Ez_41:24_13 Ez_41:24_14 Ez_41:24_15 Ez_41:24_16 Ez_41:24_17 Ez_41:24_18
Ez:41:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:25 καὶ γλυφὴ ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὰ θυρώματα τοῦ ναοῦ χερουβιν καὶ φοίνικες κατὰ τὴν γλυφὴν τῶν ἁγίων, καὶ σπουδαῖα ξύλα κατὰ πρόσωπον τοῦ αιλαμ ἔξωθεν
Ez:41:25 And there was carved work upon them, and cherubs on the doors of the temple, and palm-trees according to the carving of the sanctuary; and there were stout planks in front of the porch without. (Ezekiel 41:25 Brenton)
Ez:41:25 A na nich, na drzwiach głównej budowli, wyobrażone były cheruby i palmy; wykonane tak jak na ścianach, a okap z drewna był przed salą na zewnątrz, (Ez 41:25 BT_4)
Ez:41:25 καὶ γλυφὴ ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐπὶ τὰ θυρώματα τοῦ ναοῦ χερουβιν καὶ φοίνικες κατὰ τὴν γλυφὴν τῶν ἁγίων, καὶ σπουδαῖα ξύλα κατὰ πρόσωπον τοῦ αιλαμ ἔξωθεν
Ez:41:25 καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] κατά ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί σπουδαῖος -α -ον ξύλον, -ου, τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔξω·θεν
Ez:41:25 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Świątynia {Skroń} Cherubini I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Pilny Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Od zewnątrz
Ez:41:25 kai\ glufE\ e)p’ au)tO=n, kai\ e)pi\ ta\ TurO/mata tou= naou= CHeroubin kai\ foi/nikes kata\ tE\n glufE\n tO=n a(gi/On, kai\ spoudai=a Xu/la kata\ pro/sOpon tou= ailam e)/XOTen
Ez:41:25 kai glyfE ep’ autOn, kai epi ta TyrOmata tu nau CHerubin kai foinikes kata tEn glyfEn tOn hagiOn, kai spudaia Xyla kata prosOpon tu ailam eXOTen
Ez:41:25 C N1_NSF P RD_GPM C P RA_APN N3M_APN RA_GSM N2_GSM N_NPN C N3K_NPM P RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1A_GPM C A1A_NPN N2N_NPN P N2N_ASN RA_GSN N_GSN D
Ez:41:25 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the temple cherubim and also, even, namely date palm; Phoenician down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely diligent tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the ć from the outside
Ez:41:25 and upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (gen) temple (gen) cherubim (indecl) and date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) and diligent ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) trees/wooden things (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) from the outside
Ez:41:25 Ez_41:25_1 Ez_41:25_2 Ez_41:25_3 Ez_41:25_4 Ez_41:25_5 Ez_41:25_6 Ez_41:25_7 Ez_41:25_8 Ez_41:25_9 Ez_41:25_10 Ez_41:25_11 Ez_41:25_12 Ez_41:25_13 Ez_41:25_14 Ez_41:25_15 Ez_41:25_16 Ez_41:25_17 Ez_41:25_18 Ez_41:25_19 Ez_41:25_20 Ez_41:25_21 Ez_41:25_22 Ez_41:25_23 Ez_41:25_24 Ez_41:25_25 Ez_41:25_26
Ez:41:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:41:26 καὶ θυρίδες κρυπταί. καὶ διεμέτρησεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν εἰς τὰ ὀροφώματα τοῦ αιλαμ καὶ τὰ πλευρὰ τοῦ οἴκου ἐζυγωμένα.
Ez:41:26 And there were secret windows; and he measured from side to side, to the roofing of the porch; and the sides of the house were closely planked. (Ezekiel 41:26 Brenton)
Ez:41:26 okratowane zaś okna i palmy były z jednej i drugiej strony na bocznych ścianach przedsionka. Także boczne pokoje świątyni miały ochronne dachy. (Ez 41:26 BT_4)
Ez:41:26 καὶ θυρίδες κρυπταί. καὶ διεμέτρησεν ἔνθεν καὶ ἔνθεν εἰς τὰ ὀροφώματα τοῦ αιλαμ καὶ τὰ πλευρὰ τοῦ οἴκου ἐζυγωμένα.
Ez:41:26 καί θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν καί ἔν·θεν καί ἔν·θεν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Ez:41:26 I też, nawet, mianowicie Okno Krypta; tajny I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Żebro Dom; by mieszkać
Ez:41:26 kai\ Turi/des kruptai/. kai\ dieme/trEsen e)/nTen kai\ e)/nTen ei)s ta\ o)rofO/mata tou= ailam kai\ ta\ pleura\ tou= oi)/kou e)DZugOme/na.
Ez:41:26 kai Tyrides kryptai. kai diemetrEsen enTen kai enTen eis ta orofOmata tu ailam kai ta pleura tu oiku eDZygOmena.
Ez:41:26 C N3D_NPF A1_NPF C VAI_AAI3S D C D P RA_APN N3M_APN RA_GSN N_GSN C RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM VM_XPPNPN
Ez:41:26 and also, even, namely window crypt; secret and also, even, namely ć on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid into (+acc) the ć the ć and also, even, namely the rib the house; to dwell ć
Ez:41:26 and windows (nom|voc) crypts (nom|voc); secret ([Adj] nom|voc) and on this side, to on that sid and on this side, to on that sid into (+acc) the (nom|acc) the (gen) and the (nom|acc) rib (nom|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
Ez:41:26 Ez_41:26_1 Ez_41:26_2 Ez_41:26_3 Ez_41:26_4 Ez_41:26_5 Ez_41:26_6 Ez_41:26_7 Ez_41:26_8 Ez_41:26_9 Ez_41:26_10 Ez_41:26_11 Ez_41:26_12 Ez_41:26_13 Ez_41:26_14 Ez_41:26_15 Ez_41:26_16 Ez_41:26_17 Ez_41:26_18 Ez_41:26_19
Ez:41:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x