Ez:42:1 καὶ ἐξήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν κατὰ ἀνατολὰς κατέναντι τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν· καὶ εἰσήγαγέν με, καὶ ἰδοὺ ἐξέδραι πέντε ἐχόμεναι τοῦ ἀπολοίπου καὶ ἐχόμεναι τοῦ διορίζοντος πρὸς βορρᾶν,
Ez:42:1 And he brought me into the inner court eastward, opposite the northern gate: and he brought me in, and behold five chambers near the vacant space, and near the northern partition, (Ezekiel 42:1 Brenton)
Ez:42:1 Następnie wyprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny po stronie północnej i zawiódł mię do sali, która leżała naprzeciw odgrodzonego miejsca, oraz budynku po stronie północnej. (Ez 42:1 BT_4)
Ez:42:1 Καὶ ἐξήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν κατὰ ἀνατολὰς κατέναντι τῆς πύλης τῆς πρὸς βορρᾶν· καὶ εἰσήγαγέν με, καὶ ἰδοὺ ἐξέδραι πέντε ἐχόμεναι τοῦ ἀπολοίπου καὶ ἐχόμεναι τοῦ διορίζοντος πρὸς βορρᾶν,
Ez:42:1 καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πέντε ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Ez:42:1 I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ja Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pięć By mieć I też, nawet, mianowicie By mieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ
Ez:42:1 *kai\ e)XE/gage/n me ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)XOte/ran kata\ a)natola\s kate/nanti tE=s pu/lEs tE=s pro\s borra=n· kai\ ei)sE/gage/n me, kai\ i)dou\ e)Xe/drai pe/nte e)CHo/menai tou= a)poloi/pou kai\ e)CHo/menai tou= diori/DZontos pro\s borra=n,
Ez:42:1 kai eXEgagen me eis tEn aulEn tEn eXOteran kata anatolas katenanti tEs pylEs tEs pros borran· kai eisEgagen me, kai idu eXedrai pente eCHomenai tu apoloipu kai eCHomenai tu dioriDZontos pros borran,
Ez:42:1 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF P N1_APF D RA_GSF N1_GSF RA_GSF P N1T_ASM C VBI_AAI3S RP_AS C I N1_NPF M V1_PMPNPF RA_GSN A1_GSN C V1_PMPNPF RA_GSM V1_PAPGSM P N1T_ASM
Ez:42:1 and also, even, namely to lead out I into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the outer down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh opposite/in the presence of (+gen) the gate the toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely to lead into I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć five to have the ć and also, even, namely to have the ć toward (+acc,+gen,+dat) north
Ez:42:1 and he/she/it-LEAD-ed-OUT me (acc) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) outer ([Adj] acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) gate (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! five while being-HAVE-ed (nom|voc) the (gen) and while being-HAVE-ed (nom|voc) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc)
Ez:42:1 Ez_42:1_1 Ez_42:1_2 Ez_42:1_3 Ez_42:1_4 Ez_42:1_5 Ez_42:1_6 Ez_42:1_7 Ez_42:1_8 Ez_42:1_9 Ez_42:1_10 Ez_42:1_11 Ez_42:1_12 Ez_42:1_13 Ez_42:1_14 Ez_42:1_15 Ez_42:1_16 Ez_42:1_17 Ez_42:1_18 Ez_42:1_19 Ez_42:1_20 Ez_42:1_21 Ez_42:1_22 Ez_42:1_23 Ez_42:1_24 Ez_42:1_25 Ez_42:1_26 Ez_42:1_27 Ez_42:1_28 Ez_42:1_29 Ez_42:1_30 Ez_42:1_31 Ez_42:1_32
Ez:42:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:2 ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν μῆκος πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ πλάτος πεντήκοντα πήχεων,
Ez:42:2 a hundred cubits in length toward the north, and in breadth fifty, (Ezekiel 42:2 Brenton)
Ez:42:2 Długość jego wynosiła sto łokci, szerokość pięćdziesiąt łokci. (Ez 42:2 BT_4)
Ez:42:2 ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν μῆκος πρὸς βορρᾶν καὶ τὸ πλάτος πεντήκοντα πήχεων,
Ez:42:2 ἐπί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν μῆκο·ς, -ους, τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό πεντή·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν
Ez:42:2 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łokieć Sto Długość Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie Szerokość Pięćdziesiąt Łokieć
Ez:42:2 e)pi\ pE/CHeis e(kato\n mE=kos pro\s borra=n kai\ to\ pla/tos pentE/konta pE/CHeOn,
Ez:42:2 epi pECHeis hekaton mEkos pros borran kai to platos pentEkonta pECHeOn,
Ez:42:2 P N3U_APM M N3E_ASN P N1T_ASM C RA_ASN N3E_ASN M N3U_GPM
Ez:42:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cubit hundred length toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely the width fifty cubit
Ez:42:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) cubits (acc, nom|voc) hundred length (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and the (nom|acc) width (nom|acc|voc) fifty cubits (gen)
Ez:42:2 Ez_42:2_1 Ez_42:2_2 Ez_42:2_3 Ez_42:2_4 Ez_42:2_5 Ez_42:2_6 Ez_42:2_7 Ez_42:2_8 Ez_42:2_9 Ez_42:2_10 Ez_42:2_11
Ez:42:2 x x x x x x x x x x x
Ez:42:3 διαγεγραμμέναι ὃν τρόπον αἱ πύλαι τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας καὶ ὃν τρόπον τὰ περίστυλα τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας, ἐστιχισμέναι ἀντιπρόσωποι στοαὶ τρισσαί.
Ez:42:3 ornamented accordingly as the gates of the inner court, and arranged accordingly as the peristyles of the outer court, with triple porticos fronting one another. (Ezekiel 42:3 Brenton)
Ez:42:3 Naprzeciw dwudziestu bram w dziedzińcu wewnętrznym oraz naprzeciw kamiennego podwyższenia w dziedzińcu zewnętrznym były galerie jedna wzdłuż drugiej na trzech piętrach. (Ez 42:3 BT_4)
Ez:42:3 διαγεγραμμέναι ὃν τρόπον αἱ πύλαι τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας καὶ ὃν τρόπον τὰ περίστυλα τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας, ἐστιχισμέναι ἀντιπρόσωποι στοαὶ τρισσαί.
Ez:42:3 ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) στιχίζω [LXX] (-, -, -, -, εστιχισ-, -) στοά, -ᾶς, ἡ
Ez:42:3 Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny Do ??? Kolumnada
Ez:42:3 diagegramme/nai o(\n tro/pon ai( pu/lai tE=s au)lE=s tE=s e)sOte/ras kai\ o(\n tro/pon ta\ peri/stula tE=s au)lE=s tE=s e)XOte/ras, e)stiCHisme/nai a)ntipro/sOpoi stoai\ trissai/.
Ez:42:3 diagegrammenai hon tropon hai pylai tEs aulEs tEs esOteras kai hon tropon ta peristyla tEs aulEs tEs eXOteras, estiCHismenai antiprosOpoi stoai trissai.
Ez:42:3 VP_XMPNPF RR_ASM N2_ASM RA_NPF N1_NPF RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF C RR_ASM N2_ASM RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF VT_XPPNPF A1B_NPF N1A_NPF A1_NPF
Ez:42:3 ć who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude the gate the courtyard sheep-fold, palace, house the inner and also, even, namely who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude the ć the courtyard sheep-fold, palace, house the outer to ??? ć colonnade ć
Ez:42:3 who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) the (nom) gates (nom|voc) the (gen) courtyard (gen) the (gen) inner ([Adj] acc, gen) and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) the (nom|acc) the (gen) courtyard (gen) the (gen) outer ([Adj] acc, gen) having-been-???-ed (nom|voc) colonnades (nom|voc)
Ez:42:3 Ez_42:3_1 Ez_42:3_2 Ez_42:3_3 Ez_42:3_4 Ez_42:3_5 Ez_42:3_6 Ez_42:3_7 Ez_42:3_8 Ez_42:3_9 Ez_42:3_10 Ez_42:3_11 Ez_42:3_12 Ez_42:3_13 Ez_42:3_14 Ez_42:3_15 Ez_42:3_16 Ez_42:3_17 Ez_42:3_18 Ez_42:3_19 Ez_42:3_20 Ez_42:3_21 Ez_42:3_22
Ez:42:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:4 καὶ κατέναντι τῶν ἐξεδρῶν περίπατος πηχῶν δέκα τὸ πλάτος, ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν τὸ μῆκος· καὶ τὰ θυρώματα αὐτῶν πρὸς βορρᾶν.
Ez:42:4 And in front of the chambers was a walk ten cubits in breadth, the length reaching to a hundred cubits; and their doors were northward. (Ezekiel 42:4 Brenton)
Ez:42:4 A przed salami była galeria szerokości dziesięciu łokci w stronę wnętrza i długości stu łokci, a drzwi położone były po stronie północnej. (Ez 42:4 BT_4)
Ez:42:4 καὶ κατέναντι τῶν ἐξεδρῶν περίπατος πηχῶν δέκα τὸ πλάτος, ἐπὶ πήχεις ἑκατὸν τὸ μῆκος· καὶ τὰ θυρώματα αὐτῶν πρὸς βορρᾶν.
Ez:42:4 καί κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό περίπατος, -ου, ὁ [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δέκα ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ἐπί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Ez:42:4 I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Chodź Łokieć Dziesięć Szerokość Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łokieć Sto Długość I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ
Ez:42:4 kai\ kate/nanti tO=n e)XedrO=n peri/patos pECHO=n de/ka to\ pla/tos, e)pi\ pE/CHeis e(kato\n to\ mE=kos· kai\ ta\ TurO/mata au)tO=n pro\s borra=n.
Ez:42:4 kai katenanti tOn eXedrOn peripatos pECHOn deka to platos, epi pECHeis hekaton to mEkos· kai ta TyrOmata autOn pros borran.
Ez:42:4 C D RA_GPF N1_GPF N2_NSM N3V_DPM M RA_ASN N3E_ASN P N3U_APM M RA_ASN N3E_ASN C RA_NPN N3M_NPN RD_GPM P N1T_ASM
Ez:42:4 and also, even, namely opposite/in the presence of (+gen) the ć walk cubit ten the width upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing cubit hundred the length and also, even, namely the ć he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) north
Ez:42:4 and opposite/in the presence of (+gen) the (gen) walk (nom) cubits (gen) ten the (nom|acc) width (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) cubits (acc, nom|voc) hundred the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and the (nom|acc) them/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc)
Ez:42:4 Ez_42:4_1 Ez_42:4_2 Ez_42:4_3 Ez_42:4_4 Ez_42:4_5 Ez_42:4_6 Ez_42:4_7 Ez_42:4_8 Ez_42:4_9 Ez_42:4_10 Ez_42:4_11 Ez_42:4_12 Ez_42:4_13 Ez_42:4_14 Ez_42:4_15 Ez_42:4_16 Ez_42:4_17 Ez_42:4_18 Ez_42:4_19 Ez_42:4_20
Ez:42:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:5 καὶ οἱ περίπατοι οἱ ὑπερῷοι ὡσαύτως, ὅτι ἐξείχετο τὸ περίστυλον ἐξ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ὑποκάτωθεν περιστύλου, καὶ τὸ διάστημα· οὕτως περίστυλον καὶ διάστημα καὶ οὕτως στοαί·
Ez:42:5 And the upper walks were in like manner: for the peristyle projected from it, even from the range of columns below, and there was a space between; so were there a peristyle and a space between, and so were there two porticos. (Ezekiel 42:5 Brenton)
Ez:42:5 Sale górne były węższe od dolnych i średnich, gdyż galerie zajmowały część przestrzeni. (Ez 42:5 BT_4)
Ez:42:5 καὶ οἱ περίπατοι οἱ ὑπερῷοι ὡσαύτως, ὅτι ἐξείχετο τὸ περίστυλον ἐξ αὐτοῦ, ἐκ τοῦ ὑποκάτωθεν περιστύλου, καὶ τὸ διάστημα· οὕτως περίστυλον καὶ διάστημα καὶ οὕτως στοαί·
Ez:42:5 καί ὁ ἡ τό περίπατος, -ου, ὁ [LXX]; περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὑπερῷος -α -ον [LXX] ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) ὅτι ὁ ἡ τό ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό διά·στημα[τ], -ατος, τό οὕτως/οὕτω καί διά·στημα[τ], -ατος, τό καί οὕτως/οὕτω στοά, -ᾶς, ἡ
Ez:42:5 I też, nawet, mianowicie Chodź; by chodzić Na górę Podobnie Ponieważ/tamto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami I też, nawet, mianowicie Odstęp thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Odstęp I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Kolumnada
Ez:42:5 kai\ oi( peri/patoi oi( u(perO=|oi O(sau/tOs, o(/ti e)Xei/CHeto to\ peri/stulon e)X au)tou=, e)k tou= u(poka/tOTen peristu/lou, kai\ to\ dia/stEma· ou(/tOs peri/stulon kai\ dia/stEma kai\ ou(/tOs stoai/·
Ez:42:5 kai hoi peripatoi hoi hyperOoi hOsautOs, hoti eXeiCHeto to peristylon eX autu, ek tu hypokatOTen peristylu, kai to diastEma· hutOs peristylon kai diastEma kai hutOs stoai·
Ez:42:5 C RA_NPM N2_NPM RA_NPM N2N_NPM D C V1I_IMI3S RA_ASN N2N_ASN P RD_GSM P RA_GSN D N2N_GSN C RA_NSN N3M_NSN D N2N_NSN C N3M_NSN C D N1A_NPF
Ez:42:5 and also, even, namely the walk; to walk the upstairs likewise because/that ć the ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the ć ć and also, even, namely the interval thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] ć and also, even, namely interval and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] colonnade
Ez:42:5 and the (nom) walks (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-WALK-ing (opt) the (nom) upstairs ([Adj] nom|voc) likewise because/that the (nom|acc) out of (+gen) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) and the (nom|acc) interval (nom|acc|voc) thusly/like this and interval (nom|acc|voc) and thusly/like this colonnades (nom|voc)
Ez:42:5 Ez_42:5_1 Ez_42:5_2 Ez_42:5_3 Ez_42:5_4 Ez_42:5_5 Ez_42:5_6 Ez_42:5_7 Ez_42:5_8 Ez_42:5_9 Ez_42:5_10 Ez_42:5_11 Ez_42:5_12 Ez_42:5_13 Ez_42:5_14 Ez_42:5_15 Ez_42:5_16 Ez_42:5_17 Ez_42:5_18 Ez_42:5_19 Ez_42:5_20 Ez_42:5_21 Ez_42:5_22 Ez_42:5_23 Ez_42:5_24 Ez_42:5_25 Ez_42:5_26
Ez:42:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:6 διότι τριπλαῖ ἦσαν καὶ στύλους οὐκ εἶχον καθὼς οἱ στῦλοι τῶν ἐξωτέρων, διὰ τοῦτο ἐξείχοντο τῶν ὑποκάτωθεν καὶ τῶν μέσων ἀπὸ τῆς γῆς.
Ez:42:6 For they were triple, and they had not pillars like the pillars of the outer ones: therefore they projected from the lower ones and the middle ones from the ground. (Ezekiel 42:6 Brenton)
Ez:42:6 Były one bowiem trzypiętrowe i nie miały kolumn takich, jak kolumny dziedzińców, dlatego były one węższe w porównaniu z dolnymi i średnimi. (Ez 42:6 BT_4)
Ez:42:6 διότι τριπλαῖ ἦσαν καὶ στύλους οὐκ εἶχον καθὼς οἱ στῦλοι τῶν ἐξωτέρων, διὰ τοῦτο ἐξείχοντο τῶν ὑποκάτωθεν καὶ τῶν μέσων ἀπὸ τῆς γῆς.
Ez:42:6 δι·ότι τρι·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. τρι·πλόος [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί στῦλος, -ου, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) καθ·ώς ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ez:42:6 Z powodu tego: Tamto Potrójny/potrójnie By być I też, nawet, mianowicie Filar ??? Przed przydechem mocnym By mieć Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Filar Zewnętrzny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Średni; by być pół czyniony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Ez:42:6 dio/ti triplai= E)=san kai\ stu/lous ou)k ei)=CHon kaTO\s oi( stu=loi tO=n e)XOte/rOn, dia\ tou=to e)Xei/CHonto tO=n u(poka/tOTen kai\ tO=n me/sOn a)po\ tE=s gE=s.
Ez:42:6 dioti triplai Esan kai stylus uk eiCHon kaTOs hoi styloi tOn eXOterOn, dia tuto eXeiCHonto tOn hypokatOTen kai tOn mesOn apo tEs gEs.
Ez:42:6 C A1_NPF V9_IAI3P C N2_APM D V1I_IAI3P D RA_NPM N2_NPM RA_GPM A1A_GPM P RD_ASN V1I_IMI3P RA_GPM D C RA_GPM A1_GPM P RA_GSF N1_GSF
Ez:42:6 because of this: that triple/threefold to be and also, even, namely pillar οὐχ before rough breathing to have as accordingly [according to how/in accordance with how] the pillar the outer because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć the ć and also, even, namely the middle; to be half done from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land
Ez:42:6 because of this: that triple/threefold (nom|voc) they-were and pillars (acc) not I-was-HAVE-ing, they-were-HAVE-ing as accordingly the (nom) pillars (nom|voc) the (gen) outer ([Adj] gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) the (gen) and the (gen) middle ([Adj] gen); while BE-ing-HALF-DONE (nom) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen)
Ez:42:6 Ez_42:6_1 Ez_42:6_2 Ez_42:6_3 Ez_42:6_4 Ez_42:6_5 Ez_42:6_6 Ez_42:6_7 Ez_42:6_8 Ez_42:6_9 Ez_42:6_10 Ez_42:6_11 Ez_42:6_12 Ez_42:6_13 Ez_42:6_14 Ez_42:6_15 Ez_42:6_16 Ez_42:6_17 Ez_42:6_18 Ez_42:6_19 Ez_42:6_20 Ez_42:6_21 Ez_42:6_22 Ez_42:6_23
Ez:42:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:7 καὶ φῶς ἔξωθεν ὃν τρόπον αἱ ἐξέδραι τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας αἱ βλέπουσαι ἀπέναντι τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βορρᾶν, μῆκος πήχεων πεντήκοντα·
Ez:42:7 And there was light without, corresponding to the chambers of the outer court looking toward the front of the northern chambers; the length of them was fifty cubits. (Ezekiel 42:7 Brenton)
Ez:42:7 A mur, który biegł na zewnątrz równolegle do sal w kierunku zewnętrznego dziedzińca naprzeciw sal, miał długość wynoszącą pięćdziesiąt łokci. (Ez 42:7 BT_4)
Ez:42:7 καὶ φῶς ἔξωθεν ὃν τρόπον αἱ ἐξέδραι τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας αἱ βλέπουσαι ἀπέναντι τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βορρᾶν, μῆκος πήχεων πεντήκοντα·
Ez:42:7 καί φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἔξω·θεν ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ μῆκο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα
Ez:42:7 I też, nawet, mianowicie Lekki {Jasny} Od zewnątrz Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny By widzieć Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Długość Łokieć Pięćdziesiąt
Ez:42:7 kai\ fO=s e)/XOTen o(\n tro/pon ai( e)Xe/drai tE=s au)lE=s tE=s e)XOte/ras ai( ble/pousai a)pe/nanti tO=n e)XedrO=n tO=n pro\s borra=n, mE=kos pE/CHeOn pentE/konta·
Ez:42:7 kai fOs eXOTen hon tropon hai eXedrai tEs aulEs tEs eXOteras hai blepusai apenanti tOn eXedrOn tOn pros borran, mEkos pECHeOn pentEkonta·
Ez:42:7 C N3T_ASN D RR_ASM N2_ASM RA_NPF N1_NPF RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF RA_NPF V1_PAPNPF D RA_GPF N1_GPF RA_GPF P N1T_ASM N3E_ASN N3U_GPM M
Ez:42:7 and also, even, namely light from the outside who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude the ć the courtyard sheep-fold, palace, house the outer the to see opposite/in the presence of (+gen) the ć the toward (+acc,+gen,+dat) north length cubit fifty
Ez:42:7 and light (nom|acc|voc) from the outside who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) the (nom) the (gen) courtyard (gen) the (gen) outer ([Adj] acc, gen) the (nom) while SEE-ing (nom|voc) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) length (nom|acc|voc) cubits (gen) fifty
Ez:42:7 Ez_42:7_1 Ez_42:7_2 Ez_42:7_3 Ez_42:7_4 Ez_42:7_5 Ez_42:7_6 Ez_42:7_7 Ez_42:7_8 Ez_42:7_9 Ez_42:7_10 Ez_42:7_11 Ez_42:7_12 Ez_42:7_13 Ez_42:7_14 Ez_42:7_15 Ez_42:7_16 Ez_42:7_17 Ez_42:7_18 Ez_42:7_19 Ez_42:7_20 Ez_42:7_21 Ez_42:7_22
Ez:42:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:8 ὅτι τὸ μῆκος τῶν ἐξεδρῶν τῶν βλεπουσῶν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν πηχῶν πεντήκοντα, καὶ αὗταί εἰσιν ἀντιπρόσωποι ταύταις· τὸ πᾶν πηχῶν ἑκατόν.
Ez:42:8 For the length of the chambers looking toward the inner court was fifty cubits, and these are the ones that front the others; the whole was a hundred cubits. (Ezekiel 42:8 Brenton)
Ez:42:8 Albowiem długość sal, które leżały przy dziedzińcu zewnętrznym, wynosiła pięćdziesiąt łokci, a tamtych przed główną budowlą - sto łokci. (Ez 42:8 BT_4)
Ez:42:8 ὅτι τὸ μῆκος τῶν ἐξεδρῶν τῶν βλεπουσῶν εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν πηχῶν πεντήκοντα, καὶ αὗταί εἰσιν ἀντιπρόσωποι ταύταις· τὸ πᾶν πηχῶν ἑκατόν.
Ez:42:8 ὅτι ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα καί οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν
Ez:42:8 Ponieważ/tamto Długość By widzieć Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny Łokieć Pięćdziesiąt I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łokieć Sto
Ez:42:8 o(/ti to\ mE=kos tO=n e)XedrO=n tO=n blepousO=n ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)XOte/ran pECHO=n pentE/konta, kai\ au(=tai/ ei)sin a)ntipro/sOpoi tau/tais· to\ pa=n pECHO=n e(kato/n.
Ez:42:8 hoti to mEkos tOn eXedrOn tOn blepusOn eis tEn aulEn tEn eXOteran pECHOn pentEkonta, kai hautai eisin antiprosOpoi tautais· to pan pECHOn hekaton.
Ez:42:8 C RA_NSN N3E_NSN RA_GPF N1_GPF RA_GPF V1_PAPGPF P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF N3V_DPM M C RD_NPF V9_PAI3P A1B_NPF RD_DPF RA_NSN A3_NSN N3V_DPM M
Ez:42:8 because/that the length the ć the to see into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the outer cubit fifty and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the every all, each, every, the whole of cubit hundred
Ez:42:8 because/that the (nom|acc) length (nom|acc|voc) the (gen) the (gen) while SEE-ing (gen) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) outer ([Adj] acc) cubits (gen) fifty and these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are these (dat) the (nom|acc) every (nom|acc|voc) cubits (gen) hundred
Ez:42:8 Ez_42:8_1 Ez_42:8_2 Ez_42:8_3 Ez_42:8_4 Ez_42:8_5 Ez_42:8_6 Ez_42:8_7 Ez_42:8_8 Ez_42:8_9 Ez_42:8_10 Ez_42:8_11 Ez_42:8_12 Ez_42:8_13 Ez_42:8_14 Ez_42:8_15 Ez_42:8_16 Ez_42:8_17 Ez_42:8_18 Ez_42:8_19 Ez_42:8_20 Ez_42:8_21 Ez_42:8_22 Ez_42:8_23
Ez:42:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:9 καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν τούτων τῆς εἰσόδου τῆς πρὸς ἀνατολὰς τοῦ εἰσπορεύεσθαι δι’ αὐτῶν ἐκ τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας
Ez:42:9 And there were doors of these chambers for an outlet toward the east, so that one should go through them out of the outer court, (Ezekiel 42:9 Brenton)
Ez:42:9 Poniżej tych sal było dojście od wschodu, jeśli się przychodziło z dziedzińca zewnętrznego. (Ez 42:9 BT_4)
Ez:42:9 καὶ αἱ θύραι τῶν ἐξεδρῶν τούτων τῆς εἰσόδου τῆς πρὸς ἀνατολὰς τοῦ εἰσπορεύεσθαι δι’ αὐτῶν ἐκ τῆς αὐλῆς τῆς ἐξωτέρας
Ez:42:9 καί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω)
Ez:42:9 I też, nawet, mianowicie Drzwi brama To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Wejście {Pozycja} Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By wchodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny
Ez:42:9 kai\ ai( Tu/rai tO=n e)XedrO=n tou/tOn tE=s ei)so/dou tE=s pro\s a)natola\s tou= ei)sporeu/esTai di’ au)tO=n e)k tE=s au)lE=s tE=s e)XOte/ras
Ez:42:9 kai hai Tyrai tOn eXedrOn tutOn tEs eisodu tEs pros anatolas tu eisporeuesTai di’ autOn ek tEs aulEs tEs eXOteras
Ez:42:9 C RA_NPF N1A_NPF RA_GPF N1_GPF RD_GPF RA_GSF N2_GSF RA_GSF P N1_APF RA_GSN V1_PMN P RD_GPM P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF
Ez:42:9 and also, even, namely the door gate the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the entry the toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh the to enter because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the courtyard sheep-fold, palace, house the outer
Ez:42:9 and the (nom) doors (nom|voc) the (gen) these (gen) the (gen) entry (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) the (gen) to-be-being-ENTER-ed because of (+acc), through (+gen) them/same (gen) out of (+gen) the (gen) courtyard (gen) the (gen) outer ([Adj] acc, gen)
Ez:42:9 Ez_42:9_1 Ez_42:9_2 Ez_42:9_3 Ez_42:9_4 Ez_42:9_5 Ez_42:9_6 Ez_42:9_7 Ez_42:9_8 Ez_42:9_9 Ez_42:9_10 Ez_42:9_11 Ez_42:9_12 Ez_42:9_13 Ez_42:9_14 Ez_42:9_15 Ez_42:9_16 Ez_42:9_17 Ez_42:9_18 Ez_42:9_19 Ez_42:9_20
Ez:42:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:10 κατὰ τὸ φῶς τοῦ ἐν ἀρχῇ περιπάτου. – καὶ τὰ πρὸς νότον κατὰ πρόσωπον τοῦ νότου κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ διορίζοντος ἐξέδραι,
Ez:42:10 by the opening of the walk at the corner; and the south parts were toward the south, toward the remaining space, and toward the partition, and so were the chambers. (Ezekiel 42:10 Brenton)
Ez:42:10 Na szerokość muru dziedzińca, w kierunku południowym przed miejscem odgrodzonym i przed budynkiem, były sale. (Ez 42:10 BT_4)
Ez:42:10 κατὰ τὸ φῶς τοῦ ἐν ἀρχῇ περιπάτου. καὶ τὰ πρὸς νότον κατὰ πρόσωπον τοῦ νότου κατὰ πρόσωπον τοῦ ἀπολοίπου καὶ κατὰ πρόσωπον τοῦ διορίζοντος ἐξέδραι,
Ez:42:10 κατά ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ὁ ἡ τό ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) περίπατος, -ου, ὁ [LXX]; περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό καί κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό
Ez:42:10 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Lekki {Jasny} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Chodź; by chodzić I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Na południe W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz
Ez:42:10 kata\ to\ fO=s tou= e)n a)rCHE=| peripa/tou. kai\ ta\ pro\s no/ton kata\ pro/sOpon tou= no/tou kata\ pro/sOpon tou= a)poloi/pou kai\ kata\ pro/sOpon tou= diori/DZontos e)Xe/drai,
Ez:42:10 kata to fOs tu en arCHE peripatu. kai ta pros noton kata prosOpon tu notu kata prosOpon tu apoloipu kai kata prosOpon tu dioriDZontos eXedrai,
Ez:42:10 P RA_ASN N3T_ASN RA_GSM P N1_DSF N2_GSM C RA_NPN P N2_ASM P N2N_ASN RA_GSM N2_GSM P N2N_ASN RA_GSN A1_GSN C P N2N_ASN RA_GSM V1_PAPGSM N1_NPF
Ez:42:10 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the light the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin walk; to walk and also, even, namely the toward (+acc,+gen,+dat) south down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the south down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the ć and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the ć ć
Ez:42:10 down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) light (nom|acc|voc) the (gen) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed walk (gen); be-you(sg)-being-WALK-ed! and the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) south (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen)
Ez:42:10 Ez_42:10_1 Ez_42:10_2 Ez_42:10_3 Ez_42:10_4 Ez_42:10_5 Ez_42:10_6 Ez_42:10_7 Ez_42:10_8 Ez_42:10_9 Ez_42:10_10 Ez_42:10_11 Ez_42:10_12 Ez_42:10_13 Ez_42:10_14 Ez_42:10_15 Ez_42:10_16 Ez_42:10_17 Ez_42:10_18 Ez_42:10_19 Ez_42:10_20 Ez_42:10_21 Ez_42:10_22 Ez_42:10_23 Ez_42:10_24 Ez_42:10_25 Ez_42:10_26
Ez:42:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:11 καὶ ὁ περίπατος κατὰ πρόσωπον αὐτῶν κατὰ τὰ μέτρα τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βορρᾶν καὶ κατὰ τὸ μῆκος αὐτῶν καὶ κατὰ τὸ εὖρος αὐτῶν καὶ κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτῶν καὶ κατὰ πάσας τὰς ἐπιστροφὰς αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ φῶτα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ θυρώματα αὐτῶν
Ez:42:11 And the walk was in front of them, according to the measures of the chambers toward the north, both according to the length of them, and according to the breadth of them, and according to all their openings, an according to all their turnings, and according to their lights, and according to their doors. (Ezekiel 42:11 Brenton)
Ez:42:11 Była przed tym galeria, a była ona podobna do sal, które leżały ku północy, zarówno co do długości, jak i co do szerokości, ze wszystkimi ich wyjściami, urządzeniami oraz bramami. (Ez 42:11 BT_4)
Ez:42:11 καὶ περίπατος κατὰ πρόσωπον αὐτῶν κατὰ τὰ μέτρα τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς βορρᾶν καὶ κατὰ τὸ μῆκος αὐτῶν καὶ κατὰ τὸ εὖρος αὐτῶν καὶ κατὰ πάσας τὰς ἐξόδους αὐτῶν καὶ κατὰ πάσας τὰς ἐπιστροφὰς αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ φῶτα αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ θυρώματα αὐτῶν
Ez:42:11 καί ὁ ἡ τό περίπατος, -ου, ὁ [LXX] κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἐπι·στροφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό φῶ[τ]ς, -ωτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:42:11 I też, nawet, mianowicie Chodź W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miara Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Znajduj szerokość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Eksodus On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Uwaga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Lekki {Jasny} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Ez:42:11 kai\ o( peri/patos kata\ pro/sOpon au)tO=n kata\ ta\ me/tra tO=n e)XedrO=n tO=n pro\s borra=n kai\ kata\ to\ mE=kos au)tO=n kai\ kata\ to\ eu)=ros au)tO=n kai\ kata\ pa/sas ta\s e)Xo/dous au)tO=n kai\ kata\ pa/sas ta\s e)pistrofa\s au)tO=n kai\ kata\ ta\ fO=ta au)tO=n kai\ kata\ ta\ TurO/mata au)tO=n
Ez:42:11 kai ho peripatos kata prosOpon autOn kata ta metra tOn eXedrOn tOn pros borran kai kata to mEkos autOn kai kata to euros autOn kai kata pasas tas eXodus autOn kai kata pasas tas epistrofas autOn kai kata ta fOta autOn kai kata ta TyrOmata autOn
Ez:42:11 C RA_NSM N2_NSM P N2N_ASN RD_GPM P RA_APN N2N_APN RA_GPF N1_GPF RA_GPF P N1T_ASM C P RA_ASN N3E_ASN RD_GPF C P RA_ASN N3E_ASN RD_GPF C P A1S_APF RA_APF N2_APF RD_GPF C P A1S_APF RA_APF N1_APF RD_GPF C P RA_APN N3T_APN RD_GPF C P RA_APN N3M_APN RD_GPF
Ez:42:11 and also, even, namely the walk down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the measure the ć the toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the length he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the find width he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the exodus he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the attention he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the light he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć he/she/it/same
Ez:42:11 and the (nom) walk (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) the (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) find (nom|acc|voc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) exoduses (acc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) attentions (acc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lights (nom|acc|voc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) them/same (gen)
Ez:42:11 Ez_42:11_1 Ez_42:11_2 Ez_42:11_3 Ez_42:11_4 Ez_42:11_5 Ez_42:11_6 Ez_42:11_7 Ez_42:11_8 Ez_42:11_9 Ez_42:11_10 Ez_42:11_11 Ez_42:11_12 Ez_42:11_13 Ez_42:11_14 Ez_42:11_15 Ez_42:11_16 Ez_42:11_17 Ez_42:11_18 Ez_42:11_19 Ez_42:11_20 Ez_42:11_21 Ez_42:11_22 Ez_42:11_23 Ez_42:11_24 Ez_42:11_25 Ez_42:11_26 Ez_42:11_27 Ez_42:11_28 Ez_42:11_29 Ez_42:11_30 Ez_42:11_31 Ez_42:11_32 Ez_42:11_33 Ez_42:11_34 Ez_42:11_35 Ez_42:11_36 Ez_42:11_37 Ez_42:11_38 Ez_42:11_39 Ez_42:11_40 Ez_42:11_41 Ez_42:11_42 Ez_42:11_43 Ez_42:11_44 Ez_42:11_45 Ez_42:11_46
Ez:42:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:12 τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς νότον καὶ κατὰ τὰ θυρώματα ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ περιπάτου ὡς ἐπὶ φῶς διαστήματος καλάμου καὶ κατ’ ἀνατολὰς τοῦ εἰσπορεύεσθαι δι’ αὐτῶν. –
Ez:42:12 So were the measures of the chambers toward the south, and according to the doors at the entrance of the walk, as it were the distance of a reed for light, and eastward as one went in by them. (Ezekiel 42:12 Brenton)
Ez:42:12 Wejścia do sal południowych były jak wejścia do sali pierwszej. (Ez 42:12 BT_4)
Ez:42:12 τῶν ἐξεδρῶν τῶν πρὸς νότον καὶ κατὰ τὰ θυρώματα ἀπ’ ἀρχῆς τοῦ περιπάτου ὡς ἐπὶ φῶς διαστήματος καλάμου καὶ κατ’ ἀνατολὰς τοῦ εἰσπορεύεσθαι δι’ αὐτῶν.
Ez:42:12 ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό ἀπό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό περίπατος, -ου, ὁ [LXX]; περι·πατέω (περι+πατ(ε)-, περι+πατη·σ-, περι+πατη·σ-, περι+πεπατη·κ-, -, -) ὡς ἐπί φῶ[τ]ς, -ωτός, τό διά·στημα[τ], -ατος, τό κάλαμος, -ου, ὁ καί κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:42:12 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Chodź; by chodzić Jak/jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Lekki {Jasny} Odstęp Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By wchodzić Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Ez:42:12 tO=n e)XedrO=n tO=n pro\s no/ton kai\ kata\ ta\ TurO/mata a)p’ a)rCHE=s tou= peripa/tou O(s e)pi\ fO=s diastE/matos kala/mou kai\ kat’ a)natola\s tou= ei)sporeu/esTai di’ au)tO=n.
Ez:42:12 tOn eXedrOn tOn pros noton kai kata ta TyrOmata ap’ arCHEs tu peripatu hOs epi fOs diastEmatos kalamu kai kat’ anatolas tu eisporeuesTai di’ autOn.
Ez:42:12 RA_GPF N1_GPF RA_GPF P N2_ASM C P RA_APN N3M_APN P N1_GSF RA_GSM N2_GSM C P N3T_ASN N3M_GSN N2_GSM C P N1_APF RA_GSN V1_PMN P RD_GPF
Ez:42:12 the ć the toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing beginning the walk; to walk as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing light interval cane stick, rod; reed and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh the to enter because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
Ez:42:12 the (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) away from (+gen) beginning (gen) the (gen) walk (gen); be-you(sg)-being-WALK-ed! as/like upon/over (+acc,+gen,+dat) light (nom|acc|voc) interval (gen) cane (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) the (gen) to-be-being-ENTER-ed because of (+acc), through (+gen) them/same (gen)
Ez:42:12 Ez_42:12_1 Ez_42:12_2 Ez_42:12_3 Ez_42:12_4 Ez_42:12_5 Ez_42:12_6 Ez_42:12_7 Ez_42:12_8 Ez_42:12_9 Ez_42:12_10 Ez_42:12_11 Ez_42:12_12 Ez_42:12_13 Ez_42:12_14 Ez_42:12_15 Ez_42:12_16 Ez_42:12_17 Ez_42:12_18 Ez_42:12_19 Ez_42:12_20 Ez_42:12_21 Ez_42:12_22 Ez_42:12_23 Ez_42:12_24 Ez_42:12_25 Ez_42:12_26
Ez:42:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:13 καὶ εἶπεν πρός με Αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς βορρᾶν καὶ αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς νότον αἱ οὖσαι κατὰ πρόσωπον τῶν διαστημάτων, αὗταί εἰσιν αἱ ἐξέδραι τοῦ ἁγίου, ἐν αἷς φάγονται ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Σαδδουκ οἱ ἐγγίζοντες πρὸς κύριον τὰ ἅγια τῶν ἁγίων· καὶ ἐκεῖ θήσουσιν τὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ τὴν θυσίαν καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας καὶ τὰ περὶ ἀγνοίας, διότι ὁ τόπος ἅγιος.
Ez:42:13 And he said to me, The chambers toward the north, and the chambers toward the south, in front of the void spaces, these are the chambers of the sanctuary, wherein the priests the sons of Sadduc, who draw night to the Lord, shall eat the most holy things: and there shall they lay the most holy things, and the meat-offering, and the sin-offerings, and the trespass-offerings; because the place is holy. (Ezekiel 42:13 Brenton)
Ez:42:13 I rzekł do mnie: «Sale północne oraz sale południowe, które leżą przed miejscem odgrodzonym, są to święte sale, gdzie kapłani, którzy mają prawo zbliżać się do Pana, mają jeść najświętsze dary, tam mają oni składać najświętsze dary, ofiarę z pokarmów, ofiary zadośćuczynienia oraz ofiarę przebłagania, albowiem miejsce to jest święte. (Ez 42:13 BT_4)
Ez:42:13 καὶ εἶπεν πρός με Αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς βορρᾶν καὶ αἱ ἐξέδραι αἱ πρὸς νότον αἱ οὖσαι κατὰ πρόσωπον τῶν διαστημάτων, αὗταί εἰσιν αἱ ἐξέδραι τοῦ ἁγίου, ἐν αἷς φάγονται ἐκεῖ οἱ ἱερεῖς υἱοὶ Σαδδουκ οἱ ἐγγίζοντες πρὸς κύριον τὰ ἅγια τῶν ἁγίων· καὶ ἐκεῖ θήσουσιν τὰ ἅγια τῶν ἁγίων καὶ τὴν θυσίαν καὶ τὰ περὶ ἁμαρτίας καὶ τὰ περὶ ἀγνοίας, διότι τόπος ἅγιος.
Ez:42:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό διά·στημα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐν ὅς ἥ ὅ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἐγγίζω (εγγιζ-, εγγι(ε)·[σ]-, εγγι·σ-, ηγγι·κ-, -, -) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἐκεῖ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ καί ὁ ἡ τό περί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ καί ὁ ἡ τό περί ἄ·γνοια, -ας, ἡ δι·ότι ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Ez:42:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Odstęp To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By iść; by być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By jeść Tam Duchowny Syn Do blisko (zbliżaj się, gróź, pod ręką, pobliski, przychodź blisko, (nadchodź)) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Tam By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. I też, nawet, mianowicie Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nieznajomość Z powodu tego: Tamto Miejsce Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Ez:42:13 kai\ ei)=pen pro/s me *ai( e)Xe/drai ai( pro\s borra=n kai\ ai( e)Xe/drai ai( pro\s no/ton ai( ou)=sai kata\ pro/sOpon tO=n diastEma/tOn, au(=tai/ ei)sin ai( e)Xe/drai tou= a(gi/ou, e)n ai(=s fa/gontai e)kei= oi( i(erei=s ui(oi\ *saddouk oi( e)ggi/DZontes pro\s ku/rion ta\ a(/gia tO=n a(gi/On· kai\ e)kei= TE/sousin ta\ a(/gia tO=n a(gi/On kai\ tE\n Tusi/an kai\ ta\ peri\ a(marti/as kai\ ta\ peri\ a)gnoi/as, dio/ti o( to/pos a(/gios.
Ez:42:13 kai eipen pros me hai eXedrai hai pros borran kai hai eXedrai hai pros noton hai usai kata prosOpon tOn diastEmatOn, hautai eisin hai eXedrai tu hagiu, en hais fagontai ekei hoi hiereis hyioi sadduk hoi engiDZontes pros kyrion ta hagia tOn hagiOn· kai ekei TEsusin ta hagia tOn hagiOn kai tEn Tysian kai ta peri hamartias kai ta peri agnoias, dioti ho topos hagios.
Ez:42:13 C VBI_AAI3S P RP_AS RA_NPF N1_NPF RA_NPF P N1T_ASM C RA_NPF N1_NPF RA_NPF P N2_ASM RA_NPF V9_PAPNPF P N2N_ASN RA_GPN N3M_GPN RD_NPF V9_PAI3P RA_NPF N1_NPF RA_GSM A1A_GSM P RR_DPF VF_FMI3P D RA_NPM N3V_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM V1_PAPNPM P N2_ASM RA_APN A1A_APN RA_GPM A1A_GPM C D VF_FAI3P RA_APN A1A_APN RA_GPM A1A_GPM C RA_ASF N1A_ASF C RA_APN P N1A_GSF C RA_APN P N1A_GSF C RA_NSM N2_NSM A1A_NSM
Ez:42:13 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I the ć the toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely the ć the toward (+acc,+gen,+dat) south the to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the interval this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to go; to be the ć the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to eat there the priest son ć the to near (draw near, be imminent, at hand, nearby, come nigh, (approach)) toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely there to place lay, put, set, situate, station the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the sacrifice victimize, immolate and also, even, namely the about (+acc,+gen) sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. and also, even, namely the about (+acc,+gen) ignorance because of this: that the place dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Ez:42:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) the (nom) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and the (nom) the (nom) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) the (nom) while being (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) intervals (gen) these (nom) he/she/it-is-GO-ing; they-are the (nom) the (gen) holy ([Adj] gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-will-be-EAT-ed there the (nom) priests (acc, nom|voc) sons (nom|voc) the (nom) while NEAR-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) and there they-will-PLACE, going-to-PLACE (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) and the (acc) sacrifice (acc) and the (nom|acc) about (+acc,+gen) sin (gen), sins (acc) and the (nom|acc) about (+acc,+gen) ignorance (gen), ignorances (acc) because of this: that the (nom) place (nom) holy ([Adj] nom)
Ez:42:13 Ez_42:13_1 Ez_42:13_2 Ez_42:13_3 Ez_42:13_4 Ez_42:13_5 Ez_42:13_6 Ez_42:13_7 Ez_42:13_8 Ez_42:13_9 Ez_42:13_10 Ez_42:13_11 Ez_42:13_12 Ez_42:13_13 Ez_42:13_14 Ez_42:13_15 Ez_42:13_16 Ez_42:13_17 Ez_42:13_18 Ez_42:13_19 Ez_42:13_20 Ez_42:13_21 Ez_42:13_22 Ez_42:13_23 Ez_42:13_24 Ez_42:13_25 Ez_42:13_26 Ez_42:13_27 Ez_42:13_28 Ez_42:13_29 Ez_42:13_30 Ez_42:13_31 Ez_42:13_32 Ez_42:13_33 Ez_42:13_34 Ez_42:13_35 Ez_42:13_36 Ez_42:13_37 Ez_42:13_38 Ez_42:13_39 Ez_42:13_40 Ez_42:13_41 Ez_42:13_42 Ez_42:13_43 Ez_42:13_44 Ez_42:13_45 Ez_42:13_46 Ez_42:13_47 Ez_42:13_48 Ez_42:13_49 Ez_42:13_50 Ez_42:13_51 Ez_42:13_52 Ez_42:13_53 Ez_42:13_54 Ez_42:13_55 Ez_42:13_56 Ez_42:13_57 Ez_42:13_58 Ez_42:13_59 Ez_42:13_60 Ez_42:13_61 Ez_42:13_62 Ez_42:13_63 Ez_42:13_64 Ez_42:13_65
Ez:42:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:14 οὐκ εἰσελεύσονται ἐκεῖ πάρεξ τῶν ἱερέων· οὐκ ἐξελεύσονται ἐκ τοῦ ἁγίου εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, ὅπως διὰ παντὸς ἅγιοι ὦσιν οἱ προσάγοντες, καὶ μὴ ἅπτωνται τοῦ στολισμοῦ αὐτῶν, ἐν οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, διότι ἅγιά ἐστιν· καὶ ἐνδύσονται ἱμάτια ἕτερα, ὅταν ἅπτωνται τοῦ λαοῦ. –
Ez:42:14 None shall go in thither except the priests, and they shall not go forth of the holy place into the outer court, that they that draw nigh to me may be continually holy, and may not touch their garments in which they minister, with defilement, for they are holy; and they shall put on other garments whenever they come in contact with the people. (Ezekiel 42:14 Brenton)
Ez:42:14 A jeśli kapłani powracać będą od ołtarza, to nie powinni wychodzić z przybytku do zewnętrznego dziedzińca, ale mają tu złożyć swe szaty, w których sprawowali swą służbę, albowiem są one święte, i mają włożyć na siebie szaty inne, i dopiero potem zbliżyć się do miejsca przeznaczonego dla ludu». (Ez 42:14 BT_4)
Ez:42:14 οὐκ εἰσελεύσονται ἐκεῖ πάρεξ τῶν ἱερέων· οὐκ ἐξελεύσονται ἐκ τοῦ ἁγίου εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, ὅπως διὰ παντὸς ἅγιοι ὦσιν οἱ προσάγοντες, καὶ μὴ ἅπτωνται τοῦ στολισμοῦ αὐτῶν, ἐν οἷς λειτουργοῦσιν ἐν αὐτοῖς, διότι ἅγιά ἐστιν· καὶ ἐνδύσονται ἱμάτια ἕτερα, ὅταν ἅπτωνται τοῦ λαοῦ.
Ez:42:14 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκεῖ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) ὅπως διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) καί μή ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὅς ἥ ὅ λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ἱμάτιον, -ου, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὅταν (ὅτε ἄν) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Ez:42:14 ??? Przed przydechem mocnym By wchodzić Tam Duchowny ??? Przed przydechem mocnym By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być By prowadzić bliski I też, nawet, mianowicie Nie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) By być I też, nawet, mianowicie By ubierać Ubierająca część garderoby, płaszcz Inny Ilekroć Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ludzie
Ez:42:14 ou)k ei)seleu/sontai e)kei= pa/reX tO=n i(ere/On· ou)k e)Xeleu/sontai e)k tou= a(gi/ou ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)XOte/ran, o(/pOs dia\ panto\s a(/gioi O)=sin oi( prosa/gontes, kai\ mE\ a(/ptOntai tou= stolismou= au)tO=n, e)n oi(=s leitourgou=sin e)n au)toi=s, dio/ti a(/gia/ e)stin· kai\ e)ndu/sontai i(ma/tia e(/tera, o(/tan a(/ptOntai tou= laou=.
Ez:42:14 uk eiseleusontai ekei pareX tOn hiereOn· uk eXeleusontai ek tu hagiu eis tEn aulEn tEn eXOteran, hopOs dia pantos hagioi Osin hoi prosagontes, kai mE haptOntai tu stolismu autOn, en hois leiturgusin en autois, dioti hagia estin· kai endysontai himatia hetera, hotan haptOntai tu lau.
Ez:42:14 D VF_FMI3P D P RA_GPM N3V_GPM D VF_FMI3P P RA_GSM A1A_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF C P A3_GSM A1A_NPM V9_PAS3P RA_NPM V1_PAPNPM C D V1_PMS3P RA_GSM N2_GSM RD_GPM P RR_DPM V2_PAPDPM P RD_DPM C A1A_NSF V9_PAI3S C VF_FMI3P N2N_APN A1A_APN D V1_PMS3P RA_GSM N2_GSM
Ez:42:14 οὐχ before rough breathing to enter there ć the priest οὐχ before rough breathing to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the outer so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be the to lead toward and also, even, namely not to lay hands on set fire, touch the ć he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to officiate [see liturgy, liturgist] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because of this: that dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to be and also, even, namely to clothe clothing garment, cloak other whenever to lay hands on set fire, touch the people
Ez:42:14 not they-will-be-ENTER-ed there the (gen) priests (gen) not they-will-be-COME-ed-OUT out of (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) outer ([Adj] acc) this is how because of (+acc), through (+gen) every (gen) holy ([Adj] nom|voc) they-should-be the (nom) while LEAD-ing-TOWARD (nom|voc) and not they-should-be-being-LAY HandS ON-ed the (gen) them/same (gen) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-are-OFFICIATE-ing, while OFFICIATE-ing (dat) in/among/by (+dat) them/same (dat) because of this: that holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-is and they-will-be-CLOTHE-ed clothings (nom|acc|voc) other (nom|acc), other (nom) whenever they-should-be-being-LAY HandS ON-ed the (gen) people (gen)
Ez:42:14 Ez_42:14_1 Ez_42:14_2 Ez_42:14_3 Ez_42:14_4 Ez_42:14_5 Ez_42:14_6 Ez_42:14_7 Ez_42:14_8 Ez_42:14_9 Ez_42:14_10 Ez_42:14_11 Ez_42:14_12 Ez_42:14_13 Ez_42:14_14 Ez_42:14_15 Ez_42:14_16 Ez_42:14_17 Ez_42:14_18 Ez_42:14_19 Ez_42:14_20 Ez_42:14_21 Ez_42:14_22 Ez_42:14_23 Ez_42:14_24 Ez_42:14_25 Ez_42:14_26 Ez_42:14_27 Ez_42:14_28 Ez_42:14_29 Ez_42:14_30 Ez_42:14_31 Ez_42:14_32 Ez_42:14_33 Ez_42:14_34 Ez_42:14_35 Ez_42:14_36 Ez_42:14_37 Ez_42:14_38 Ez_42:14_39 Ez_42:14_40 Ez_42:14_41 Ez_42:14_42 Ez_42:14_43 Ez_42:14_44 Ez_42:14_45 Ez_42:14_46
Ez:42:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:15 καὶ συνετελέσθη ἡ διαμέτρησις τοῦ οἴκου ἔσωθεν. καὶ ἐξήγαγέν με καθ’ ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν τὸ ὑπόδειγμα τοῦ οἴκου κυκλόθεν ἐν διατάξει.
Ez:42:15 So the measurement of the house within was accomplished: and he brought me forth by the way of the gate that looks eastward, and measured the plan of the house round about in order. (Ezekiel 42:15 Brenton)
Ez:42:15 A kiedy ukończył mierzenie wewnętrznych budynków świątyni, wyprowadził mnie na zewnątrz ku bramie zwróconej w kierunku wschodnim i zmierzył wszystko dokoła. (Ez 42:15 BT_4)
Ez:42:15 καὶ συνετελέσθη διαμέτρησις τοῦ οἴκου ἔσωθεν. καὶ ἐξήγαγέν με καθ’ ὁδὸν τῆς πύλης τῆς βλεπούσης πρὸς ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν τὸ ὑπόδειγμα τοῦ οἴκου κυκλόθεν ἐν διατάξει.
Ez:42:15 καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἔσω·θεν καί ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁδός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ὑπό·δειγμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κυκλό·θεν ἐν δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-)
Ez:42:15 I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Dom; by mieszkać Od wewnątrz I też, nawet, mianowicie By prowadzić poza Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Drogi {Sposobu}/droga Brama By widzieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Przykładu/ilustracja Dom; by mieszkać Dookoła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać
Ez:42:15 kai\ sunetele/sTE E( diame/trEsis tou= oi)/kou e)/sOTen. kai\ e)XE/gage/n me kaT’ o(do\n tE=s pu/lEs tE=s blepou/sEs pro\s a)natola\s kai\ dieme/trEsen to\ u(po/deigma tou= oi)/kou kuklo/Ten e)n diata/Xei.
Ez:42:15 kai synetelesTE hE diametrEsis tu oiku esOTen. kai eXEgagen me kaT’ hodon tEs pylEs tEs blepusEs pros anatolas kai diemetrEsen to hypodeigma tu oiku kykloTen en diataXei.
Ez:42:15 C VSI_API3S RA_NSF N3I_NSF RA_GSM N2_GSM D C VBI_AAI3S RP_AS P N2_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSF V1_PAPGSF P N1_APF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSM N2_GSM D P N3I_DSF
Ez:42:15 and also, even, namely to complete the ć the house; to dwell from inside and also, even, namely to lead out I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing way/road the gate the to see toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely ć the example/illustration the house; to dwell around in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to prescribe decree, order, appoint or ordain
Ez:42:15 and he/she/it-was-COMPLETE-ed the (nom) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! from inside and he/she/it-LEAD-ed-OUT me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) way/road (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) while SEE-ing (gen) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) and the (nom|acc) example/illustration (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! around in/among/by (+dat) he/she/it-will-PRESCRIBE, you(sg)-will-be-PRESCRIBE-ed (classical)
Ez:42:15 Ez_42:15_1 Ez_42:15_2 Ez_42:15_3 Ez_42:15_4 Ez_42:15_5 Ez_42:15_6 Ez_42:15_7 Ez_42:15_8 Ez_42:15_9 Ez_42:15_10 Ez_42:15_11 Ez_42:15_12 Ez_42:15_13 Ez_42:15_14 Ez_42:15_15 Ez_42:15_16 Ez_42:15_17 Ez_42:15_18 Ez_42:15_19 Ez_42:15_20 Ez_42:15_21 Ez_42:15_22 Ez_42:15_23 Ez_42:15_24 Ez_42:15_25 Ez_42:15_26 Ez_42:15_27
Ez:42:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:16 καὶ ἔστη κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·
Ez:42:16 And he stood behind the gate looking eastward, and measured five hundred cubits with the measuring reed. (Ezekiel 42:16 Brenton)
Ez:42:16 Zmierzył stronę wschodnią prętem do mierzenia - pięćset łokci. Potem zwrócił się (Ez 42:16 BT_4)
Ez:42:16 καὶ ἔστη κατὰ νώτου τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·
Ez:42:16 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) κατά νῶτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί πεντα·κόσιοι -αι -α ἐν ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-)
Ez:42:16 I też, nawet, mianowicie By powodować stać W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W tył Brama By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Pięćset W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Miara; by mierzyć
Ez:42:16 kai\ e)/stE kata\ nO/tou tE=s pu/lEs tE=s blepou/sEs kata\ a)natola\s kai\ dieme/trEsen pentakosi/ous e)n tO=| kala/mO| tou= me/trou·
Ez:42:16 kai estE kata nOtu tEs pylEs tEs blepusEs kata anatolas kai diemetrEsen pentakosius en tO kalamO tu metru·
Ez:42:16 C VHI_AAI3S P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF RA_GSF V1_PAPGSF P N1_APF C VAI_AAI3S A1A_APM P RA_DSM N2_DSM RA_GSN N2N_GSN
Ez:42:16 and also, even, namely to cause to stand down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing back the gate the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely ć five hundred in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cane stick, rod; reed the measure; to measure
Ez:42:16 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand down/according to/as per (+acc), against (+gen) back (gen) the (gen) gate (gen) the (gen) while SEE-ing (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and five hundred (acc) in/among/by (+dat) the (dat) cane (dat) the (gen) measure (gen); be-you(sg)-being-MEASURE-ed!
Ez:42:16 Ez_42:16_1 Ez_42:16_2 Ez_42:16_3 Ez_42:16_4 Ez_42:16_5 Ez_42:16_6 Ez_42:16_7 Ez_42:16_8 Ez_42:16_9 Ez_42:16_10 Ez_42:16_11 Ez_42:16_12 Ez_42:16_13 Ez_42:16_14 Ez_42:16_15 Ez_42:16_16 Ez_42:16_17 Ez_42:16_18
Ez:42:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:17 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς βορρᾶν καὶ διεμέτρησεν τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ βορρᾶ πήχεις πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·
Ez:42:17 And he turned to the north and measured in front of the north side five hundred cubits with the measuring reed. (Ezekiel 42:17 Brenton)
Ez:42:17 i zmierzył stronę północną - pięćset łokci - przy pomocy pręta do mierzenia. I zwrócił się, (Ez 42:17 BT_4)
Ez:42:17 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς βορρᾶν καὶ διεμέτρησεν τὸ κατὰ πρόσωπον τοῦ βορρᾶ πήχεις πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·
Ez:42:17 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντα·κόσιοι -αι -α ἐν ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-)
Ez:42:17 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Na północ Łokieć Pięćset W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Miara; by mierzyć
Ez:42:17 kai\ e)pe/strePSen pro\s borra=n kai\ dieme/trEsen to\ kata\ pro/sOpon tou= borra= pE/CHeis pentakosi/ous e)n tO=| kala/mO| tou= me/trou·
Ez:42:17 kai epestrePSen pros borran kai diemetrEsen to kata prosOpon tu borra pECHeis pentakosius en tO kalamO tu metru·
Ez:42:17 C VAI_AAI3S P N1T_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN P N2N_ASN RA_GSM N1T_GSM N3U_APM A1A_APM P RA_DSM N2_DSM RA_GSN N2N_GSN
Ez:42:17 and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the north cubit five hundred in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cane stick, rod; reed the measure; to measure
Ez:42:17 and he/she/it-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) north (gen, voc) cubits (acc, nom|voc) five hundred (acc) in/among/by (+dat) the (dat) cane (dat) the (gen) measure (gen); be-you(sg)-being-MEASURE-ed!
Ez:42:17 Ez_42:17_1 Ez_42:17_2 Ez_42:17_3 Ez_42:17_4 Ez_42:17_5 Ez_42:17_6 Ez_42:17_7 Ez_42:17_8 Ez_42:17_9 Ez_42:17_10 Ez_42:17_11 Ez_42:17_12 Ez_42:17_13 Ez_42:17_14 Ez_42:17_15 Ez_42:17_16 Ez_42:17_17 Ez_42:17_18
Ez:42:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:18 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς θάλασσαν καὶ διεμέτρησεν τὸ κατὰ πρόσωπον τῆς θαλάσσης πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·
Ez:42:18 And he turned to the west, and measured in front of the west side, five hundred cubits with the measuring reed. (Ezekiel 42:18 Brenton)
Ez:42:18 Zwrócił się i zmierzył stronę zachodnią - pięćset łokci - za pomocą pręta do mierzenia. (Ez 42:19 BT_4)
Ez:42:18 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς θάλασσαν καὶ διεμέτρησεν τὸ κατὰ πρόσωπον τῆς θαλάσσης πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·
Ez:42:18 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ πεντα·κόσιοι -αι -α ἐν ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-)
Ez:42:18 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Morze I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Morze Pięćset W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Miara; by mierzyć
Ez:42:18 kai\ e)pe/strePSen pro\s Ta/lassan kai\ dieme/trEsen to\ kata\ pro/sOpon tE=s Tala/ssEs pentakosi/ous e)n tO=| kala/mO| tou= me/trou·
Ez:42:18 kai epestrePSen pros Talassan kai diemetrEsen to kata prosOpon tEs TalassEs pentakosius en tO kalamO tu metru·
Ez:42:18 C VAI_AAI3S P N1S_ASF C VAI_AAI3S RA_ASN P N2N_ASN RA_GSF N1S_GSF A1A_APM P RA_DSM N2_DSM RA_GSN N2N_GSN
Ez:42:18 and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) sea and also, even, namely ć the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the sea five hundred in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cane stick, rod; reed the measure; to measure
Ez:42:18 and he/she/it-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) sea (acc) and the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) sea (gen) five hundred (acc) in/among/by (+dat) the (dat) cane (dat) the (gen) measure (gen); be-you(sg)-being-MEASURE-ed!
Ez:42:18 Ez_42:18_1 Ez_42:18_2 Ez_42:18_3 Ez_42:18_4 Ez_42:18_5 Ez_42:18_6 Ez_42:18_7 Ez_42:18_8 Ez_42:18_9 Ez_42:18_10 Ez_42:18_11 Ez_42:18_12 Ez_42:18_13 Ez_42:18_14 Ez_42:18_15 Ez_42:18_16 Ez_42:18_17
Ez:42:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:19 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς νότον καὶ διεμέτρησεν κατέναντι τοῦ νότου πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·
Ez:42:19 And he turned to the south, and measured in front of the south side, five hundred cubits by the measuring reed. (Ezekiel 42:19 Brenton)
Ez:42:19 i zmierzył stronę południową, i zmierzył - pięćset łokci - za pomocą pręta do mierzenia. (Ez 42:18 BT_4)
Ez:42:19 καὶ ἐπέστρεψεν πρὸς νότον καὶ διεμέτρησεν κατέναντι τοῦ νότου πεντακοσίους ἐν τῷ καλάμῳ τοῦ μέτρου·
Ez:42:19 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός νότος, -ου, ὁ καί κατ·έν·αντι ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ πεντα·κόσιοι -αι -α ἐν ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-)
Ez:42:19 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Na południe Pięćset W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Miara; by mierzyć
Ez:42:19 kai\ e)pe/strePSen pro\s no/ton kai\ dieme/trEsen kate/nanti tou= no/tou pentakosi/ous e)n tO=| kala/mO| tou= me/trou·
Ez:42:19 kai epestrePSen pros noton kai diemetrEsen katenanti tu notu pentakosius en tO kalamO tu metru·
Ez:42:19 C VAI_AAI3S P N2_ASM C VAI_AAI3S D RA_GSM N2_GSM A1A_APM P RA_DSM N2_DSM RA_GSN N2N_GSN
Ez:42:19 and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely ć opposite/in the presence of (+gen) the south five hundred in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cane stick, rod; reed the measure; to measure
Ez:42:19 and he/she/it-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and opposite/in the presence of (+gen) the (gen) south (gen) five hundred (acc) in/among/by (+dat) the (dat) cane (dat) the (gen) measure (gen); be-you(sg)-being-MEASURE-ed!
Ez:42:19 Ez_42:19_1 Ez_42:19_2 Ez_42:19_3 Ez_42:19_4 Ez_42:19_5 Ez_42:19_6 Ez_42:19_7 Ez_42:19_8 Ez_42:19_9 Ez_42:19_10 Ez_42:19_11 Ez_42:19_12 Ez_42:19_13 Ez_42:19_14 Ez_42:19_15
Ez:42:19 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:42:20 τὰ τέσσαρα μέρη τοῦ αὐτοῦ καλάμου. καὶ διέταξεν αὐτὸν καὶ περίβολον αὐτῶν κύκλῳ πεντακοσίων πρὸς ἀνατολὰς καὶ πεντακοσίων πηχῶν εὖρος τοῦ διαστέλλειν ἀνὰ μέσον τῶν ἁγίων καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ προτειχίσματος τοῦ ἐν διατάξει τοῦ οἴκου.
Ez:42:20 The four sides he measured by the same reed, and he marked out the house and the circumference of the parts round about, a space of five hundred cubits eastward, and a breadth of five hundred cubits, to make a division between the sanctuary and the outer wall, that belonged to the design of the house. (Ezekiel 42:20 Brenton)
Ez:42:20 Mierzył po czterech bokach, wokół których biegł mur, długi na pięćset łokci i szeroki na pięćset łokci, by oddzielić święte od nieświętego. (Ez 42:20 BT_4)
Ez:42:20 τὰ τέσσαρα μέρη τοῦ αὐτοῦ καλάμου. καὶ διέταξεν αὐτὸν καὶ περίβολον αὐτῶν κύκλῳ πεντακοσίων πρὸς ἀνατολὰς καὶ πεντακοσίων πηχῶν εὖρος τοῦ διαστέλλειν ἀνὰ μέσον τῶν ἁγίων καὶ ἀνὰ μέσον τοῦ προτειχίσματος τοῦ ἐν διατάξει τοῦ οἴκου.
Ez:42:20 ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν μέρο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κάλαμος, -ου, ὁ καί δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ πεντα·κόσιοι -αι -α πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί πεντα·κόσιοι -αι -α πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό δια·στέλλω (δια+στελλ-, δια+στελ(ε)·[σ]-, δια+στειλ·[σ]-, -, δι+εσταλ-, δια+σταλ·[θ]-) ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ἐν δια·τάσσω (δια+τασσ-, δια+ταξ-, δια+ταξ-, δια+τεταχ·[κ]-, δια+τετασσ-, δια+ταγ·[θ]-/δια+ταχ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Ez:42:20 Cztery Części/kawałka okolice On/ona/to/to samo Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina I też, nawet, mianowicie By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W kole Pięćset Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Pięćset Łokieć Znajduj szerokość Do ??? (Ograniczaj, izoluj, odmienny) W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przepisywać dekret, zamówienie {rozkaz}, mianować albo wyświęcać Dom; by mieszkać
Ez:42:20 ta\ te/ssara me/rE tou= au)tou= kala/mou. kai\ die/taXen au)to\n kai\ peri/bolon au)tO=n ku/klO| pentakosi/On pro\s a)natola\s kai\ pentakosi/On pECHO=n eu)=ros tou= diaste/llein a)na\ me/son tO=n a(gi/On kai\ a)na\ me/son tou= proteiCHi/smatos tou= e)n diata/Xei tou= oi)/kou.
Ez:42:20 ta tessara merE tu autu kalamu. kai dietaXen auton kai peribolon autOn kyklO pentakosiOn pros anatolas kai pentakosiOn pECHOn euros tu diastellein ana meson tOn hagiOn kai ana meson tu proteiCHismatos tu en diataXei tu oiku.
Ez:42:20 RA_APN A3_APN N3E_APN RA_GSM RD_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM C N2_ASM RD_GPM N2_DSM A1A_GPM P N1_APF C A1A_GPM N3V_DPM N3E_ASN RA_GSN V1_PAN P A1_ASM RA_GPN A1A_GPN C P A1_ASM RA_GSN N3M_GSN RA_GSN P N3I_DSF RA_GSM N2_GSM
Ez:42:20 the four part/piece regions the he/she/it/same cane stick, rod; reed and also, even, namely to prescribe decree, order, appoint or ordain he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same in a circle five hundred toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely five hundred cubit find width the to ??? (restrict, isolate, distinct) up/each/by (+acc) middle the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely up/each/by (+acc) middle the ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to prescribe decree, order, appoint or ordain the house; to dwell
Ez:42:20 the (nom|acc) four (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) the (gen) him/it/same (gen) cane (gen) and he/she/it-PRESCRIBE-ed him/it/same (acc) and them/same (gen) in a circle five hundred (gen) toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) and five hundred (gen) cubits (gen) find (nom|acc|voc) the (gen) to-be-???-ing up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) and up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) the (gen) in/among/by (+dat) he/she/it-will-PRESCRIBE, you(sg)-will-be-PRESCRIBE-ed (classical) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
Ez:42:20 Ez_42:20_1 Ez_42:20_2 Ez_42:20_3 Ez_42:20_4 Ez_42:20_5 Ez_42:20_6 Ez_42:20_7 Ez_42:20_8 Ez_42:20_9 Ez_42:20_10 Ez_42:20_11 Ez_42:20_12 Ez_42:20_13 Ez_42:20_14 Ez_42:20_15 Ez_42:20_16 Ez_42:20_17 Ez_42:20_18 Ez_42:20_19 Ez_42:20_20 Ez_42:20_21 Ez_42:20_22 Ez_42:20_23 Ez_42:20_24 Ez_42:20_25 Ez_42:20_26 Ez_42:20_27 Ez_42:20_28 Ez_42:20_29 Ez_42:20_30 Ez_42:20_31 Ez_42:20_32 Ez_42:20_33 Ez_42:20_34 Ez_42:20_35 Ez_42:20_36
Ez:42:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x