Ez:40:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου καὶ ἤγαγέν με
Ez:40:1 And it came to pass in the twenty-fifth year of our captivity, in the first month, on the tenth day of the month, in the fourteenth year after the taking of the city, in that day the hand of the Lord was upon me, and brought me (Ezekiel 40:1 Brenton)
Ez:40:1 W dwudziestym piątym roku naszego wygnania, z początkiem roku, w dziesiątym dniu miesiąca, w czternaście lat po zdobyciu miasta, właśnie tego dnia spoczęła na mnie ręka Pana, i zaprowadził mnie On (Ez 40:1 BT_4)
Ez:40:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ πέμπτῳ καὶ εἰκοστῷ ἔτει τῆς αἰχμαλωσίας ἡμῶν ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ἐν τῷ τεσσαρεσκαιδεκάτῳ ἔτει μετὰ τὸ ἁλῶναι τὴν πόλιν, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐγένετο ἐπ’ ἐμὲ χεὶρ κυρίου καὶ ἤγαγέν με
Ez:40:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον καί ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ δέκατος -η -ον ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ἐν ὁ ἡ τό τεσσαρεσ·και·δέκατος -η -ον ἔτο·ς, -ους, τό μετά ὁ ἡ τό ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ez:40:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piąty I też, nawet, mianowicie Rok Jeńcy Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Po pierwsze ???; miesiąc Dziesiąty Miesiąc W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czternasty Rok Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By chwytać Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ja
Ez:40:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| pe/mptO| kai\ ei)kostO=| e)/tei tE=s ai)CHmalOsi/as E(mO=n e)n tO=| prO/tO| mEni\ deka/tE| tou= mEno\s e)n tO=| tessareskaideka/tO| e)/tei meta\ to\ a(lO=nai tE\n po/lin, e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)ge/neto e)p’ e)me\ CHei\r kuri/ou kai\ E)/gage/n me
Ez:40:1 kai egeneto en tO pemptO kai eikostO etei tEs aiCHmalOsias hEmOn en tO prOtO mEni dekatE tu mEnos en tO tessareskaidekatO etei meta to halOnai tEn polin, en tE hEmera ekeinE egeneto ep’ eme CHeir kyriu kai Egagen me
Ez:40:1 C VBI_AMI3S P RA_DSM A1_DSM C A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N1A_GSF RP_GP P RA_DSM A1_DSMS N3_DSM A1_DSF RA_GSM N3_GSM P RA_DSN A1_DSN N3E_DSN P RA_ASN VZ_AAN RA_ASF N3I_ASF P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VBI_AMI3S P RP_AS N3_NSF N2_GSM C VBI_AAI3S RP_AS
Ez:40:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fifth and also, even, namely ć year the captives I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the first ???; month tenth the month in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the fourteenth year after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to catch the city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine hand lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to lead I
Ez:40:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) fifth (dat) and year (dat) the (gen) captives (gen), captivess (acc) us (gen) in/among/by (+dat) the (dat) first (dat) ??? (voc); month (dat) tenth (dat) the (gen) month (gen) in/among/by (+dat) the (dat) fourteenth (dat) year (dat) after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-CATCH the (acc) city (acc) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) hand (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-LEAD-ed me (acc)
Ez:40:1 Ez_40:1_1 Ez_40:1_2 Ez_40:1_3 Ez_40:1_4 Ez_40:1_5 Ez_40:1_6 Ez_40:1_7 Ez_40:1_8 Ez_40:1_9 Ez_40:1_10 Ez_40:1_11 Ez_40:1_12 Ez_40:1_13 Ez_40:1_14 Ez_40:1_15 Ez_40:1_16 Ez_40:1_17 Ez_40:1_18 Ez_40:1_19 Ez_40:1_20 Ez_40:1_21 Ez_40:1_22 Ez_40:1_23 Ez_40:1_24 Ez_40:1_25 Ez_40:1_26 Ez_40:1_27 Ez_40:1_28 Ez_40:1_29 Ez_40:1_30 Ez_40:1_31 Ez_40:1_32 Ez_40:1_33 Ez_40:1_34 Ez_40:1_35 Ez_40:1_36 Ez_40:1_37 Ez_40:1_38 Ez_40:1_39
Ez:40:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:2 ἐν ὁράσει θεοῦ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ καὶ ἔθηκέν με ἐπ’ ὄρους ὑψηλοῦ σφόδρα, καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ὡσεὶ οἰκοδομὴ πόλεως ἀπέναντι.
Ez:40:2 in a vision of God into the land of Israel, and set me on a very high mountain, and upon it there was as it were the frame of a city before me. (Ezekiel 40:2 Brenton)
Ez:40:2 w Bożym widzeniu do kraju Izraela oraz postawił mnie na pewnej bardzo wysokiej górze, a na niej na wprost mnie było coś, jakby budowa jakiegoś miasta. (Ez 40:2 BT_4)
Ez:40:2 ἐν ὁράσει θεοῦ εἰς τὴν γῆν τοῦ Ισραηλ καὶ ἔθηκέν με ἐπ’ ὄρους ὑψηλοῦ σφόδρα, καὶ ἐπ’ αὐτοῦ ὡσεὶ οἰκοδομὴ πόλεως ἀπέναντι.
Ez:40:2 ἐν ὅρασις, -εως, ἡ θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν σφόδρα καί ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ πόλις, -εως, ἡ ἀπ·έν·αντι
Ez:40:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wizja {Wyobrażenie} Bóg  Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Izrael I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Podniesiony Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Oddziaływanie moralne Miasto Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja)
Ez:40:2 e)n o(ra/sei Teou= ei)s tE\n gE=n tou= *israEl kai\ e)/TEke/n me e)p’ o)/rous u(PSElou= sfo/dra, kai\ e)p’ au)tou= O(sei\ oi)kodomE\ po/leOs a)pe/nanti.
Ez:40:2 en horasei Teu eis tEn gEn tu israEl kai eTEken me ep’ orus hyPSElu sfodra, kai ep’ autu hOsei oikodomE poleOs apenanti.
Ez:40:2 P N3I_DSF N2_GSM P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RP_AS P N3E_GSN A1_GSN D C P RD_GSM C N1_NSF N3I_GSF D
Ez:40:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among vision god [see theology] into (+acc) the earth/land the Israel and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing mount elevated vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push edification city opposite/in the presence of (+gen)
Ez:40:2 in/among/by (+dat) vision (dat) god (gen) into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (gen) Israel (indecl) and he/she/it-PLACE-ed me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) mount (gen) elevated ([Adj] gen) vehement, and upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) edification (nom|voc) city (gen) opposite/in the presence of (+gen)
Ez:40:2 Ez_40:2_1 Ez_40:2_2 Ez_40:2_3 Ez_40:2_4 Ez_40:2_5 Ez_40:2_6 Ez_40:2_7 Ez_40:2_8 Ez_40:2_9 Ez_40:2_10 Ez_40:2_11 Ez_40:2_12 Ez_40:2_13 Ez_40:2_14 Ez_40:2_15 Ez_40:2_16 Ez_40:2_17 Ez_40:2_18 Ez_40:2_19 Ez_40:2_20 Ez_40:2_21 Ez_40:2_22
Ez:40:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:3 καὶ εἰσήγαγέν με ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ ἀνήρ, καὶ ἡ ὅρασις αὐτοῦ ἦν ὡσεὶ ὅρασις χαλκοῦ στίλβοντος, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἦν σπαρτίον οἰκοδόμων καὶ κάλαμος μέτρου, καὶ αὐτὸς εἱστήκει ἐπὶ τῆς πύλης.
Ez:40:3 And he brought me in thither, and, behold, there was a man, and the appearance of him was as the appearance of shining brass, and in his hand was a builder's line, and a measuring reed; and he stood at the gate. (Ezekiel 40:3 Brenton)
Ez:40:3 Zaprowadził mnie tam i oto ukazał się wtedy mąż, który miał wygląd, jakby był z brązu; miał on lniany sznur w ręce oraz mierniczy pręt. Stał on przy bramie. (Ez 40:3 BT_4)
Ez:40:3 καὶ εἰσήγαγέν με ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ ἀνήρ, καὶ ὅρασις αὐτοῦ ἦν ὡσεὶ ὅρασις χαλκοῦ στίλβοντος, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ ἦν σπαρτίον οἰκοδόμων καὶ κάλαμος μέτρου, καὶ αὐτὸς εἱστήκει ἐπὶ τῆς πύλης.
Ez:40:3 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί ὁ ἡ τό ὅρασις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) ὅρασις, -εως, ἡ χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος στίλβω (στιλβ-, -, στιλψ-, -, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δόμος, -ου, ὁ; οἰκο·δομή, -ῆς, ἡ; οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί κάλαμος, -ου, ὁ μέτρον, -ου, τό; μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) καί αὐτός αὐτή αὐτό ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ
Ez:40:3 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Tam I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Wizja {Wyobrażenie} On/ona/to/to samo By być Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Wizja {Wyobrażenie} Miedź albo brąz; miedź albo brąz Do świecenia wysyłania promieni światła, I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo By być ???; oddziaływanie moralne; by budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Miara; by mierzyć I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama
Ez:40:3 kai\ ei)sE/gage/n me e)kei=, kai\ i)dou\ a)nE/r, kai\ E( o(/rasis au)tou= E)=n O(sei\ o(/rasis CHalkou= sti/lbontos, kai\ e)n tE=| CHeiri\ au)tou= E)=n sparti/on oi)kodo/mOn kai\ ka/lamos me/trou, kai\ au)to\s ei(stE/kei e)pi\ tE=s pu/lEs.
Ez:40:3 kai eisEgagen me ekei, kai idu anEr, kai hE horasis autu En hOsei horasis CHalku stilbontos, kai en tE CHeiri autu En spartion oikodomOn kai kalamos metru, kai autos heistEkei epi tEs pylEs.
Ez:40:3 C VBI_AAI3S RP_AS D C I N3_NSM C RA_NSF N3I_NSF RD_GSM V9_IAI3S C N3I_NSF A1C_GSM N3_GSM C P RA_DSF N3_DSF RD_GSM V9_IAI3S N2N_NSN N2_GPM C N2_NSM N2N_GSN C RD_NSM VXI_YAI3S P RA_GSF N1_GSF
Ez:40:3 and also, even, namely to lead into I there and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely the vision he/she/it/same to be like/approximately [as-if]; to push vision copper or bronze; copper or bronze to shining sending out rays of light, and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same to be ć ???; edification; to build/edify and also, even, namely cane stick, rod; reed measure; to measure and also, even, namely he/she/it/same to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the gate
Ez:40:3 and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) there and be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) and the (nom) vision (nom) him/it/same (gen) he/she/it-was like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) vision (nom) copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) while SHINING-ing (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) him/it/same (gen) he/she/it-was ???s (gen); edifications (gen); while BUILD/EDIFY-ing (nom) and cane (nom) measure (gen); be-you(sg)-being-MEASURE-ed! and he/it/same (nom) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) gate (gen)
Ez:40:3 Ez_40:3_1 Ez_40:3_2 Ez_40:3_3 Ez_40:3_4 Ez_40:3_5 Ez_40:3_6 Ez_40:3_7 Ez_40:3_8 Ez_40:3_9 Ez_40:3_10 Ez_40:3_11 Ez_40:3_12 Ez_40:3_13 Ez_40:3_14 Ez_40:3_15 Ez_40:3_16 Ez_40:3_17 Ez_40:3_18 Ez_40:3_19 Ez_40:3_20 Ez_40:3_21 Ez_40:3_22 Ez_40:3_23 Ez_40:3_24 Ez_40:3_25 Ez_40:3_26 Ez_40:3_27 Ez_40:3_28 Ez_40:3_29 Ez_40:3_30 Ez_40:3_31 Ez_40:3_32 Ez_40:3_33
Ez:40:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:4 καὶ εἶπεν πρός με ὁ ἀνήρ Ἑώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου; ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἰδὲ καὶ ἐν τοῖς ὠσίν σου ἄκουε καὶ τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου πάντα, ὅσα ἐγὼ δεικνύω σοι, διότι ἕνεκα τοῦ δεῖξαί σοι εἰσελήλυθας ὧδε καὶ δείξεις πάντα, ὅσα σὺ ὁρᾷς, τῷ οἴκῳ τοῦ Ισραηλ.
Ez:40:4 And the man said to me, Look with thine eyes at him whom thou hast seen, son of man, and hear with thine ears, and lay up in thine heart all things that I show thee; for thou hast come in hither that I might show thee, and thou shalt show all things that thou seest to the house of Israel. (Ezekiel 40:4 Brenton)
Ez:40:4 I rzekł do mnie ów mąż: «Synu człowieczy, popatrz oczami i przysłuchaj się uszami, i dokładnie uważaj na to, co będę ci ukazywać, albowiem zostałeś tu przyprowadzony po to, abyś to widział. Oznajmij domowi Izraela wszystko, co zobaczysz». (Ez 40:4 BT_4)
Ez:40:4 καὶ εἶπεν πρός με ἀνήρ Ἑώρακας, υἱὲ ἀνθρώπου; ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς σου ἰδὲ καὶ ἐν τοῖς ὠσίν σου ἄκουε καὶ τάξον εἰς τὴν καρδίαν σου πάντα, ὅσα ἐγὼ δεικνύω σοι, διότι ἕνεκα τοῦ δεῖξαί σοι εἰσελήλυθας ὧδε καὶ δείξεις πάντα, ὅσα σὺ ὁρᾷς, τῷ οἴκῳ τοῦ Ισραηλ.
Ez:40:4 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί τάσσω/τάττω (τασσ-/ταττ-, ταξ-, ταξ-, τεταχ·[κ]-, τετασσ-, ταχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) δι·ότι ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὧδε καί δείκνυμι a.k.a. δεικνύω (ath. δεικνυ-, δειξ-, δειξ-, -, -, δειχ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ez:40:4 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ty; twój/twój(sg) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ucho Ty; twój/twój(sg) By słyszeć I też, nawet, mianowicie By rozkazywać {By zamawiać} kategorię, stopień, klasę, uporządkowywać, ład Do (+przyspieszenie) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ja By być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z powodu tego: Tamto Z powodu dla, dla By być widocznym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By wchodzić Tutaj I też, nawet, mianowicie By być widocznym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak Ty By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dom Izrael
Ez:40:4 kai\ ei)=pen pro/s me o( a)nE/r *e(O/rakas, ui(e\ a)nTrO/pou; e)n toi=s o)fTalmoi=s sou i)de\ kai\ e)n toi=s O)si/n sou a)/koue kai\ ta/Xon ei)s tE\n kardi/an sou pa/nta, o(/sa e)gO\ deiknu/O soi, dio/ti e(/neka tou= dei=Xai/ soi ei)selE/luTas O(=de kai\ dei/Xeis pa/nta, o(/sa su\ o(ra=|s, tO=| oi)/kO| tou= *israEl.
Ez:40:4 kai eipen pros me ho anEr eOrakas, hyie anTrOpu; en tois ofTalmois su ide kai en tois Osin su akue kai taXon eis tEn kardian su panta, hosa egO deiknyO soi, dioti heneka tu deiXai soi eiselElyTas hOde kai deiXeis panta, hosa sy horas, tO oikO tu israEl.
Ez:40:4 C VBI_AAI3S P RP_AS RA_NSM N3_NSM VX_XAI2S N2_VSM N2_GSM P RA_DPM N2_DPM RP_GS VB_AAD2S C P RA_DPN N3T_DPN RP_GS V1_PAD2S C VA_AAD2S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS A3_APN A1_APN RP_NS V1_PAI1S RP_DS C P RA_GSN VA_AAN RP_DS VX_XAI2S D C VF_FAI2S A3_APN A1_APN RP_NS V3_PAI2S RA_DSM N2_DSM RA_GSM N_GSM
Ez:40:4 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) I the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), son human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the eye you; your/yours(sg) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ear you; your/yours(sg) to hear and also, even, namely to order category, grade, class, trim, orderliness into (+acc) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of as much/many as I to show you; your/yours(sg); to rub worn, rub because of this: that owing to for, for the sake of the to show you; your/yours(sg); to rub worn, rub to enter here and also, even, namely to show every all, each, every, the whole of as much/many as you to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the house the Israel
Ez:40:4 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) the (nom) man, husband (nom) you(sg)-have-SEE-ed son (voc) human (gen) in/among/by (+dat) the (dat) eyes (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-SEE-you(sg)! and in/among/by (+dat) the (dat) ears (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-HEAR-ing! and do-ORDER-you(sg)!, going-to-ORDER (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) I (nom) I-am-SHOW-ing, I-should-be-SHOW-ing you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) because of this: that owing to the (gen) to-SHOW, be-you(sg)-SHOW-ed!, he/she/it-happens-to-SHOW (opt) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) you(sg)-have-ENTER-ed here and you(sg)-will-SHOW all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-SEE-ing, you(sg)-should-be-SEE-ing the (dat) house (dat) the (gen) Israel (indecl)
Ez:40:4 Ez_40:4_1 Ez_40:4_2 Ez_40:4_3 Ez_40:4_4 Ez_40:4_5 Ez_40:4_6 Ez_40:4_7 Ez_40:4_8 Ez_40:4_9 Ez_40:4_10 Ez_40:4_11 Ez_40:4_12 Ez_40:4_13 Ez_40:4_14 Ez_40:4_15 Ez_40:4_16 Ez_40:4_17 Ez_40:4_18 Ez_40:4_19 Ez_40:4_20 Ez_40:4_21 Ez_40:4_22 Ez_40:4_23 Ez_40:4_24 Ez_40:4_25 Ez_40:4_26 Ez_40:4_27 Ez_40:4_28 Ez_40:4_29 Ez_40:4_30 Ez_40:4_31 Ez_40:4_32 Ez_40:4_33 Ez_40:4_34 Ez_40:4_35 Ez_40:4_36 Ez_40:4_37 Ez_40:4_38 Ez_40:4_39 Ez_40:4_40 Ez_40:4_41 Ez_40:4_42 Ez_40:4_43 Ez_40:4_44 Ez_40:4_45 Ez_40:4_46 Ez_40:4_47 Ez_40:4_48
Ez:40:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:5 καὶ ἰδοὺ περίβολος ἔξωθεν τοῦ οἴκου κύκλῳ· καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρὸς κάλαμος, τὸ μέτρον πηχῶν ἓξ ἐν πήχει καὶ παλαιστῆς, καὶ διεμέτρησεν τὸ προτείχισμα, πλάτος ἴσον τῷ καλάμῳ καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἴσον τῷ καλάμῳ.
Ez:40:5 And behold a wall round about the house without, and in the man's hand a reed, the measure of it was six cubits by the cubit, and a span: and he measured across the front wall; the breadth was equal to the reed, and the length of it equal to the reed. (Ezekiel 40:5 Brenton)
Ez:40:5 I oto: mur otaczał od zewnątrz świątynię wokoło, a w ręku męża był mierniczy pręt długi aż na sześć łokci, liczony po łokciu i po jednej piędzi, i mierzył grubość budowy: jeden pręt, a wysokość także jeden pręt. (Ez 40:5 BT_4)
Ez:40:5 Καὶ ἰδοὺ περίβολος ἔξωθεν τοῦ οἴκου κύκλῳ· καὶ ἐν τῇ χειρὶ τοῦ ἀνδρὸς κάλαμος, τὸ μέτρον πηχῶν ἓξ ἐν πήχει καὶ παλαιστῆς, καὶ διεμέτρησεν τὸ προτείχισμα, πλάτος ἴσον τῷ καλάμῳ καὶ τὸ ὕψος αὐτοῦ ἴσον τῷ καλάμῳ.
Ez:40:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἔξω·θεν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύκλῳ καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ
Ez:40:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Od zewnątrz Dom; by mieszkać W kole I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Miara Łokieć Sześć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Szerokość Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina
Ez:40:5 *kai\ i)dou\ peri/bolos e)/XOTen tou= oi)/kou ku/klO|· kai\ e)n tE=| CHeiri\ tou= a)ndro\s ka/lamos, to\ me/tron pECHO=n e(\X e)n pE/CHei kai\ palaistE=s, kai\ dieme/trEsen to\ protei/CHisma, pla/tos i)/son tO=| kala/mO| kai\ to\ u(/PSos au)tou= i)/son tO=| kala/mO|.
Ez:40:5 kai idu peribolos eXOTen tu oiku kyklO· kai en tE CHeiri tu andros kalamos, to metron pECHOn heX en pECHei kai palaistEs, kai diemetrEsen to proteiCHisma, platos ison tO kalamO kai to hyPSos autu ison tO kalamO.
Ez:40:5 C I N2_NSM D RA_GSM N2_GSM N2_DSM C P RA_DSF N3_DSF RA_GSM N3_GSM N2_NSM RA_ASN N2N_ASN N3V_DPM M P N3U_DSM C N1_GSF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN N3E_ASN A1_ASN RA_DSM N2_DSM C RA_ASN N3E_ASN RD_GSM A1_ASN RA_DSM N2_DSM
Ez:40:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć from the outside the house; to dwell in a circle and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". cane stick, rod; reed the measure cubit six in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit and also, even, namely ć and also, even, namely ć the ć width resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed and also, even, namely the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed
Ez:40:5 and be-you(sg)-SEE-ed! from the outside the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! in a circle and in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) the (gen) man, husband (gen) cane (nom) the (nom|acc) measure (nom|acc|voc) cubits (gen) six in/among/by (+dat) cubit (dat) and and the (nom|acc) width (nom|acc|voc) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat) and the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat)
Ez:40:5 Ez_40:5_1 Ez_40:5_2 Ez_40:5_3 Ez_40:5_4 Ez_40:5_5 Ez_40:5_6 Ez_40:5_7 Ez_40:5_8 Ez_40:5_9 Ez_40:5_10 Ez_40:5_11 Ez_40:5_12 Ez_40:5_13 Ez_40:5_14 Ez_40:5_15 Ez_40:5_16 Ez_40:5_17 Ez_40:5_18 Ez_40:5_19 Ez_40:5_20 Ez_40:5_21 Ez_40:5_22 Ez_40:5_23 Ez_40:5_24 Ez_40:5_25 Ez_40:5_26 Ez_40:5_27 Ez_40:5_28 Ez_40:5_29 Ez_40:5_30 Ez_40:5_31 Ez_40:5_32 Ez_40:5_33 Ez_40:5_34 Ez_40:5_35 Ez_40:5_36 Ez_40:5_37
Ez:40:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:6 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς ἐν ἑπτὰ ἀναβαθμοῖς καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἴσον τῷ καλάμῳ
Ez:40:6 And he entered by seven steps into the gate that looks eastward, and he measured across the porch of the gate equal to the reed. (Ezekiel 40:6 Brenton)
Ez:40:6 Potem udał się ku bramie, zwróconej ku wschodowi, i wszedłszy po stopniach, zmierzył próg bramy: jeden pręt szerokości. (Ez 40:6 BT_4)
Ez:40:6 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς ἐν ἑπτὰ ἀναβαθμοῖς καὶ διεμέτρησεν τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἴσον τῷ καλάμῳ
Ez:40:6 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἐν ἑπτά ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ
Ez:40:6 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Brama By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Schodek I też, nawet, mianowicie Brama Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina
Ez:40:6 kai\ ei)sE=lTen ei)s tE\n pu/lEn tE\n ble/pousan kata\ a)natola\s e)n e(pta\ a)nabaTmoi=s kai\ dieme/trEsen to\ ailam tE=s pu/lEs i)/son tO=| kala/mO|
Ez:40:6 kai eisElTen eis tEn pylEn tEn blepusan kata anatolas en hepta anabaTmois kai diemetrEsen to ailam tEs pylEs ison tO kalamO
Ez:40:6 C VBI_AAI3S P RA_ASF N1_ASF RA_ASF V1_PAPASF P N1_APF P M N2_DPM C VAI_AAI3S RA_ASN N_ASN RA_GSF N1_GSF A1_ASN RA_DSM N2_DSM
Ez:40:6 and also, even, namely to enter into (+acc) the gate the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seven stair and also, even, namely ć the ć the gate resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed
Ez:40:6 and he/she/it-ENTER-ed into (+acc) the (acc) gate (acc) the (acc) while SEE-ing (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) in/among/by (+dat) seven stairs (dat) and the (nom|acc) the (gen) gate (gen) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat)
Ez:40:6 Ez_40:6_1 Ez_40:6_2 Ez_40:6_3 Ez_40:6_4 Ez_40:6_5 Ez_40:6_6 Ez_40:6_7 Ez_40:6_8 Ez_40:6_9 Ez_40:6_10 Ez_40:6_11 Ez_40:6_12 Ez_40:6_13 Ez_40:6_14 Ez_40:6_15 Ez_40:6_16 Ez_40:6_17 Ez_40:6_18 Ez_40:6_19 Ez_40:6_20 Ez_40:6_21
Ez:40:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:7 καὶ τὸ θεε ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ τὸ αιλαμ ἀνὰ μέσον τοῦ θαιηλαθα πηχῶν ἓξ καὶ τὸ θεε τὸ δεύτερον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ τὸ αιλαμ πήχεων πέντε
Ez:40:7 And the chamber was equal in length to the reed, and equal in breadth to the reed; and the porch between the chambers six cubits; and the second chamber equal in breadth to the reed, and equal in length to the reed, and the porch five cubits. (Ezekiel 40:7 Brenton)
Ez:40:7 I wnęka: jeden pręt długości i jeden pręt szerokości, a filar pomiędzy wnękami: pięć łokci oraz próg bramy po stronie przedsionka bramy od wewnątrz: jeden pręt. (Ez 40:7 BT_4)
Ez:40:7 καὶ τὸ θεε ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ τὸ αιλαμ ἀνὰ μέσον τοῦ θαιηλαθα πηχῶν ἓξ καὶ τὸ θεε τὸ δεύτερον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος καὶ τὸ αιλαμ πήχεων πέντε
Ez:40:7 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό καί ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πέντε
Ez:40:7 I też, nawet, mianowicie Bóg  Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Długość I też, nawet, mianowicie Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Szerokość I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Łokieć Sześć I też, nawet, mianowicie Bóg  Drugi Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Szerokość I też, nawet, mianowicie Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Długość I też, nawet, mianowicie Łokieć Pięć
Ez:40:7 kai\ to\ Tee i)/son tO=| kala/mO| to\ mE=kos kai\ i)/son tO=| kala/mO| to\ pla/tos kai\ to\ ailam a)na\ me/son tou= TaiElaTa pECHO=n e(\X kai\ to\ Tee to\ deu/teron i)/son tO=| kala/mO| to\ pla/tos kai\ i)/son tO=| kala/mO| to\ mE=kos kai\ to\ ailam pE/CHeOn pe/nte
Ez:40:7 kai to Tee ison tO kalamO to mEkos kai ison tO kalamO to platos kai to ailam ana meson tu TaiElaTa pECHOn heX kai to Tee to deuteron ison tO kalamO to platos kai ison tO kalamO to mEkos kai to ailam pECHeOn pente
Ez:40:7 C RA_ASN N_ASN A1_ASM RA_DSM N2_DSM RA_ASN N3E_ASN C A1_ASM RA_DSM N2_DSM RA_ASN N3E_ASN C RA_ASN N_ASN P A1_ASM RA_GSM N_GS N3V_DPM M C RA_ASN N_ASN RA_ASN A1A_ASN A1_ASM RA_DSM N2_DSM RA_ASN N3E_ASN C A1_ASM RA_DSM N2_DSM RA_ASN N3E_ASN C RA_ASN N_ASN N3U_GPM M
Ez:40:7 and also, even, namely the god [see theology] resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed the length and also, even, namely resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed the width and also, even, namely the ć up/each/by (+acc) middle the ć cubit six and also, even, namely the god [see theology] the second resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed the width and also, even, namely resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed the length and also, even, namely the ć cubit five
Ez:40:7 and the (nom|acc) god (voc) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) and the (nom|acc) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) cubits (gen) six and the (nom|acc) god (voc) the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) and resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) and the (nom|acc) cubits (gen) five
Ez:40:7 Ez_40:7_1 Ez_40:7_2 Ez_40:7_3 Ez_40:7_4 Ez_40:7_5 Ez_40:7_6 Ez_40:7_7 Ez_40:7_8 Ez_40:7_9 Ez_40:7_10 Ez_40:7_11 Ez_40:7_12 Ez_40:7_13 Ez_40:7_14 Ez_40:7_15 Ez_40:7_16 Ez_40:7_17 Ez_40:7_18 Ez_40:7_19 Ez_40:7_20 Ez_40:7_21 Ez_40:7_22 Ez_40:7_23 Ez_40:7_24 Ez_40:7_25 Ez_40:7_26 Ez_40:7_27 Ez_40:7_28 Ez_40:7_29 Ez_40:7_30 Ez_40:7_31 Ez_40:7_32 Ez_40:7_33 Ez_40:7_34 Ez_40:7_35 Ez_40:7_36 Ez_40:7_37 Ez_40:7_38 Ez_40:7_39 Ez_40:7_40 Ez_40:7_41 Ez_40:7_42 Ez_40:7_43 Ez_40:7_44
Ez:40:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:8 καὶ τὸ θεε τὸ τρίτον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος
Ez:40:8 And the third chamber equal in length to the reed, and equal in breadth to the reed. (Ezekiel 40:8 Brenton)
Ez:40:8 I zmierzył przedsionek bramy w kierunku domu: jeden pręt. (Ez 40:8 BT_4)
Ez:40:8 καὶ τὸ θεε τὸ τρίτον ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ πλάτος καὶ ἴσον τῷ καλάμῳ τὸ μῆκος
Ez:40:8 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό καί ἴσος -η -ον ὁ ἡ τό κάλαμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό
Ez:40:8 I też, nawet, mianowicie Bóg  Trzeci Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Szerokość I też, nawet, mianowicie Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Trzcina tkwią {trzymają się}, pręt; trzcina Długość
Ez:40:8 kai\ to\ Tee to\ tri/ton i)/son tO=| kala/mO| to\ pla/tos kai\ i)/son tO=| kala/mO| to\ mE=kos
Ez:40:8 kai to Tee to triton ison tO kalamO to platos kai ison tO kalamO to mEkos
Ez:40:8 C RA_ASN N_ASN RA_ASN A1_ASN A1_ASM RA_DSM N2_DSM RA_ASN N3E_ASN C A1_ASM RA_DSM N2_DSM RA_ASN N3E_ASN
Ez:40:8 and also, even, namely the god [see theology] the third resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed the width and also, even, namely resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical the cane stick, rod; reed the length
Ez:40:8 and the (nom|acc) god (voc) the (nom|acc) third (acc, nom|acc|voc) resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) and resemble ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (dat) cane (dat) the (nom|acc) length (nom|acc|voc)
Ez:40:8 Ez_40:8_1 Ez_40:8_2 Ez_40:8_3 Ez_40:8_4 Ez_40:8_5 Ez_40:8_6 Ez_40:8_7 Ez_40:8_8 Ez_40:8_9 Ez_40:8_10 Ez_40:8_11 Ez_40:8_12 Ez_40:8_13 Ez_40:8_14 Ez_40:8_15 Ez_40:8_16
Ez:40:8 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:9 καὶ τὸ αιλαμ τοῦ πυλῶνος πλησίον τοῦ αιλαμ τῆς πύλης πηχῶν ὀκτὼ καὶ τὰ αιλευ πηχῶν δύο καὶ τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἔσωθεν
Ez:40:9 And the porch of the gateway (near the porch of the gate) eight cubits; and the posts there of two cubits; and the porch of the gate was inward: (Ezekiel 40:9 Brenton)
Ez:40:9 I zmierzył przedsionek bramy: osiem łokci, oraz filary: dwa łokcie. (Ez 40:9 BT_4)
Ez:40:9 καὶ τὸ αιλαμ τοῦ πυλῶνος πλησίον τοῦ αιλαμ τῆς πύλης πηχῶν ὀκτὼ καὶ τὰ αιλευ πηχῶν δύο καὶ τὸ αιλαμ τῆς πύλης ἔσωθεν
Ez:40:9 καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὀκτώ καί ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἔσω·θεν
Ez:40:9 I też, nawet, mianowicie Brama Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Brama Łokieć Osiem I też, nawet, mianowicie Łokieć Dwa I też, nawet, mianowicie Brama Od wewnątrz
Ez:40:9 kai\ to\ ailam tou= pulO=nos plEsi/on tou= ailam tE=s pu/lEs pECHO=n o)ktO\ kai\ ta\ aileu pECHO=n du/o kai\ to\ ailam tE=s pu/lEs e)/sOTen
Ez:40:9 kai to ailam tu pylOnos plEsion tu ailam tEs pylEs pECHOn oktO kai ta aileu pECHOn dyo kai to ailam tEs pylEs esOTen
Ez:40:9 C RA_ASN N_ASN RA_GSM N3W_GSM D RA_GSN N_GSN RA_GSF N1_GSF N3V_DPM M C RA_APN N_APN N3V_DPM M C RA_ASN N_ASN RA_GSF N1_GSF D
Ez:40:9 and also, even, namely the ć the gate neighbor one near, close to; near the ć the gate cubit eight and also, even, namely the ć cubit two and also, even, namely the ć the gate from inside
Ez:40:9 and the (nom|acc) the (gen) gate (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) the (gen) gate (gen) cubits (gen) eight and the (nom|acc) cubits (gen) two (nom, acc, gen) and the (nom|acc) the (gen) gate (gen) from inside
Ez:40:9 Ez_40:9_1 Ez_40:9_2 Ez_40:9_3 Ez_40:9_4 Ez_40:9_5 Ez_40:9_6 Ez_40:9_7 Ez_40:9_8 Ez_40:9_9 Ez_40:9_10 Ez_40:9_11 Ez_40:9_12 Ez_40:9_13 Ez_40:9_14 Ez_40:9_15 Ez_40:9_16 Ez_40:9_17 Ez_40:9_18 Ez_40:9_19 Ez_40:9_20 Ez_40:9_21 Ez_40:9_22 Ez_40:9_23
Ez:40:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:10 καὶ τὰ θεε τῆς πύλης θεε κατέναντι τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν, καὶ μέτρον ἓν τοῖς τρισὶν καὶ μέτρον ἓν τοῖς αιλαμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν.
Ez:40:10 and the chambers of the gate of the chamber in front were three on one side and three on the other, and there was one measure to the three: there was one measure to the porches on this side and on that. (Ezekiel 40:10 Brenton)
Ez:40:10 Wnęki bramy w kierunku wschodnim: trzy z tej strony i trzy z tamtej strony, wszystkie trzy tej samej miary, i filary tej samej miary, tak z jednej jak i z drugiej strony. (Ez 40:10 BT_4)
Ez:40:10 καὶ τὰ θεε τῆς πύλης θεε κατέναντι τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν, καὶ μέτρον ἓν τοῖς τρισὶν καὶ μέτρον ἓν τοῖς αιλαμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν.
Ez:40:10 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ θεός, -οῦ, ὁ κατ·έν·αντι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔν·θεν καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔν·θεν καί μέτρον, -ου, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί μέτρον, -ου, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό ἔν·θεν καί ἔν·θεν
Ez:40:10 I też, nawet, mianowicie Bóg  Brama Bóg  Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Trzy Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Trzy Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Miara Jeden Trzy I też, nawet, mianowicie Miara Jeden Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid
Ez:40:10 kai\ ta\ Tee tE=s pu/lEs Tee kate/nanti trei=s e)/nTen kai\ trei=s e)/nTen, kai\ me/tron e(\n toi=s trisi\n kai\ me/tron e(\n toi=s ailam e)/nTen kai\ e)/nTen.
Ez:40:10 kai ta Tee tEs pylEs Tee katenanti treis enTen kai treis enTen, kai metron hen tois trisin kai metron hen tois ailam enTen kai enTen.
Ez:40:10 C RA_APN N_APN RA_GSF N1_GSF N_ASN D A3_NPM D C A3_NPM D C N2N_ASN A3_ASN RA_DPM A3_DPM C N2N_ASN A3_ASN RA_DPN N_DPN D C D
Ez:40:10 and also, even, namely the god [see theology] the gate god [see theology] opposite/in the presence of (+gen) three on this side, to on that sid and also, even, namely three on this side, to on that sid and also, even, namely measure one the three and also, even, namely measure one the ć on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid
Ez:40:10 and the (nom|acc) god (voc) the (gen) gate (gen) god (voc) opposite/in the presence of (+gen) three (acc, nom) on this side, to on that sid and three (acc, nom) on this side, to on that sid and measure (nom|acc|voc) one (nom|acc) the (dat) three (dat) and measure (nom|acc|voc) one (nom|acc) the (dat) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid
Ez:40:10 Ez_40:10_1 Ez_40:10_2 Ez_40:10_3 Ez_40:10_4 Ez_40:10_5 Ez_40:10_6 Ez_40:10_7 Ez_40:10_8 Ez_40:10_9 Ez_40:10_10 Ez_40:10_11 Ez_40:10_12 Ez_40:10_13 Ez_40:10_14 Ez_40:10_15 Ez_40:10_16 Ez_40:10_17 Ez_40:10_18 Ez_40:10_19 Ez_40:10_20 Ez_40:10_21 Ez_40:10_22 Ez_40:10_23 Ez_40:10_24 Ez_40:10_25
Ez:40:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:11 καὶ διεμέτρησεν τὸ πλάτος τῆς θύρας τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα τριῶν,
Ez:40:11 And he measured the breadth of the door of the gateway, ten cubits; and the breadth of the gateway thirteen cubits. (Ezekiel 40:11 Brenton)
Ez:40:11 I zmierzył szerokość wejścia przez bramę: dziesięć łokci, głębokość bramy: trzynaście łokci. (Ez 40:11 BT_4)
Ez:40:11 καὶ διεμέτρησεν τὸ πλάτος τῆς θύρας τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα καὶ τὸ εὖρος τοῦ πυλῶνος πηχῶν δέκα τριῶν,
Ez:40:11 καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δέκα καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δέκα τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
Ez:40:11 I też, nawet, mianowicie Szerokość Drzwi brama Brama Łokieć Dziesięć I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Brama Łokieć Dziesięć Trzy
Ez:40:11 kai\ dieme/trEsen to\ pla/tos tE=s Tu/ras tou= pulO=nos pECHO=n de/ka kai\ to\ eu)=ros tou= pulO=nos pECHO=n de/ka triO=n,
Ez:40:11 kai diemetrEsen to platos tEs Tyras tu pylOnos pECHOn deka kai to euros tu pylOnos pECHOn deka triOn,
Ez:40:11 C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N3W_GSM N3V_DPM M C RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N3W_GSM N3V_DPM M A3_GPM
Ez:40:11 and also, even, namely ć the width the door gate the gate cubit ten and also, even, namely the find width the gate cubit ten three
Ez:40:11 and the (nom|acc) width (nom|acc|voc) the (gen) door (gen), doors (acc) the (gen) gate (gen) cubits (gen) ten and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) the (gen) gate (gen) cubits (gen) ten three (gen)
Ez:40:11 Ez_40:11_1 Ez_40:11_2 Ez_40:11_3 Ez_40:11_4 Ez_40:11_5 Ez_40:11_6 Ez_40:11_7 Ez_40:11_8 Ez_40:11_9 Ez_40:11_10 Ez_40:11_11 Ez_40:11_12 Ez_40:11_13 Ez_40:11_14 Ez_40:11_15 Ez_40:11_16 Ez_40:11_17 Ez_40:11_18
Ez:40:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:12 καὶ πῆχυς ἐπισυναγόμενος ἐπὶ πρόσωπον τῶν θειμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ τὸ θεε πηχῶν ἓξ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ ἔνθεν.
Ez:40:12 And the space before the chambers was narrowed to a cubit in front of the chambers on this side and on that side: and the chamber was six cubits this way, and six cubits that way. (Ezekiel 40:12 Brenton)
Ez:40:12 Przed wnękami była przegroda po jednym łokciu z jednej i z drugiej strony, każda wnęka zaś miała sześć łokci z jednej i z drugiej strony. (Ez 40:12 BT_4)
Ez:40:12 καὶ πῆχυς ἐπισυναγόμενος ἐπὶ πρόσωπον τῶν θειμ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ τὸ θεε πηχῶν ἓξ ἔνθεν καὶ πηχῶν ἓξ ἔνθεν.
Ez:40:12 καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἐπι·συν·άγω (επισυν+αγ-, επισυν+αξ-, επισυν+αξ- or 2nd επισυν+αγαγ-, -, επισυν+ηγ-, επισυν+αχ·θ-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔν·θεν καί ἔν·θεν καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ ἔν·θεν καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἕξ ἔν·θεν
Ez:40:12 I też, nawet, mianowicie Łokieć Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Bóg  Łokieć Sześć Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Łokieć Sześć Na tej stronie, do na tamtym sid
Ez:40:12 kai\ pE=CHus e)pisunago/menos e)pi\ pro/sOpon tO=n Teim e)/nTen kai\ e)/nTen, kai\ to\ Tee pECHO=n e(\X e)/nTen kai\ pECHO=n e(\X e)/nTen.
Ez:40:12 kai pECHys episynagomenos epi prosOpon tOn Teim enTen kai enTen, kai to Tee pECHOn heX enTen kai pECHOn heX enTen.
Ez:40:12 C N3U_NSM V1_PMPNSM P N2N_ASN RA_GPM N_GPN D C D C RA_ASN N_ASN N3V_DPM M D C N3V_DPM M D
Ez:40:12 and also, even, namely cubit to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face the ć on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid and also, even, namely the god [see theology] cubit six on this side, to on that sid and also, even, namely cubit six on this side, to on that sid
Ez:40:12 and cubit (nom) while being-???-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) the (gen) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid and the (nom|acc) god (voc) cubits (gen) six on this side, to on that sid and cubits (gen) six on this side, to on that sid
Ez:40:12 Ez_40:12_1 Ez_40:12_2 Ez_40:12_3 Ez_40:12_4 Ez_40:12_5 Ez_40:12_6 Ez_40:12_7 Ez_40:12_8 Ez_40:12_9 Ez_40:12_10 Ez_40:12_11 Ez_40:12_12 Ez_40:12_13 Ez_40:12_14 Ez_40:12_15 Ez_40:12_16 Ez_40:12_17 Ez_40:12_18 Ez_40:12_19 Ez_40:12_20
Ez:40:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:13 καὶ διεμέτρησεν τὴν πύλην ἀπὸ τοῦ τοίχου τοῦ θεε ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θεε πλάτος πήχεις εἴκοσι πέντε, αὕτη πύλη ἐπὶ πύλην·
Ez:40:13 And he measured the gate from the wall of one chamber to the wall of the other chamber: the breadth was twenty-five cubits, the one gate over against the other gate. (Ezekiel 40:13 Brenton)
Ez:40:13 Potem zmierzył bramę od dachu wnęki do dachu drugiego, szerokość - dwadzieścia pięć łokci od drzwi do drzwi. (Ez 40:13 BT_4)
Ez:40:13 καὶ διεμέτρησεν τὴν πύλην ἀπὸ τοῦ τοίχου τοῦ θεε ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ θεε πλάτος πήχεις εἴκοσι πέντε, αὕτη πύλη ἐπὶ πύλην·
Ez:40:13 καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ πλάτο·ς, -ους, τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πέντε οὗτος αὕτη τοῦτο πύλη, -ης, ἡ ἐπί πύλη, -ης, ἡ
Ez:40:13 I też, nawet, mianowicie Brama Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Bóg  Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Bóg  Szerokość Łokieć Ikona; dwadzieścia Pięć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Brama Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama
Ez:40:13 kai\ dieme/trEsen tE\n pu/lEn a)po\ tou= toi/CHou tou= Tee e)pi\ to\n toi=CHon tou= Tee pla/tos pE/CHeis ei)/kosi pe/nte, au(/tE pu/lE e)pi\ pu/lEn·
Ez:40:13 kai diemetrEsen tEn pylEn apo tu toiCHu tu Tee epi ton toiCHon tu Tee platos pECHeis eikosi pente, hautE pylE epi pylEn·
Ez:40:13 C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P RA_GSM N2_GSM RA_GSN N_GSN P RA_ASM N2_ASM RA_GSN N_GSN N3E_ASN N3U_NPM M M RD_NSF N1_NSF P N1_ASF
Ez:40:13 and also, even, namely ć the gate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the wall the god [see theology] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall the god [see theology] width cubit icon; twenty five this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] gate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gate
Ez:40:13 and the (acc) gate (acc) away from (+gen) the (gen) wall (gen) the (gen) god (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) the (gen) god (voc) width (nom|acc|voc) cubits (acc, nom|voc) icons (dat); twenty five this (nom) gate (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) gate (acc)
Ez:40:13 Ez_40:13_1 Ez_40:13_2 Ez_40:13_3 Ez_40:13_4 Ez_40:13_5 Ez_40:13_6 Ez_40:13_7 Ez_40:13_8 Ez_40:13_9 Ez_40:13_10 Ez_40:13_11 Ez_40:13_12 Ez_40:13_13 Ez_40:13_14 Ez_40:13_15 Ez_40:13_16 Ez_40:13_17 Ez_40:13_18 Ez_40:13_19 Ez_40:13_20 Ez_40:13_21 Ez_40:13_22
Ez:40:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:14 καὶ τὸ αἴθριον τοῦ αιλαμ τῆς πύλης ἑξήκοντα πήχεις, εἴκοσι θειμ τῆς πύλης κύκλῳ·
Ez:40:14 And the open space of the porch of the gate without, was twenty cubits to the chambers round about the gate. (Ezekiel 40:14 Brenton)
Ez:40:14 Zmierzył także przedsionek: dwadzieścia łokci. Przedsionek otaczał wokoło bramę. (Ez 40:14 BT_4)
Ez:40:14 καὶ τὸ αἴθριον τοῦ αιλαμ τῆς πύλης ἑξήκοντα πήχεις, εἴκοσι θειμ τῆς πύλης κύκλῳ·
Ez:40:14 καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἑξή·κοντα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ κύκλῳ
Ez:40:14 I też, nawet, mianowicie Brama Sześćdziesiąt Łokieć Ikona; dwadzieścia Brama W kole
Ez:40:14 kai\ to\ ai)/Trion tou= ailam tE=s pu/lEs e(XE/konta pE/CHeis, ei)/kosi Teim tE=s pu/lEs ku/klO|·
Ez:40:14 kai to aiTrion tu ailam tEs pylEs heXEkonta pECHeis, eikosi Teim tEs pylEs kyklO·
Ez:40:14 C RA_ASN A1B_ASN RA_GSN N_GSN RA_GSF N1_GSF M N3U_NPM M N_NPN RA_GSF N1_GSF N2_DSM
Ez:40:14 and also, even, namely the ć the ć the gate sixty cubit icon; twenty ć the gate in a circle
Ez:40:14 and the (nom|acc) the (gen) the (gen) gate (gen) sixty cubits (acc, nom|voc) icons (dat); twenty the (gen) gate (gen) in a circle
Ez:40:14 Ez_40:14_1 Ez_40:14_2 Ez_40:14_3 Ez_40:14_4 Ez_40:14_5 Ez_40:14_6 Ez_40:14_7 Ez_40:14_8 Ez_40:14_9 Ez_40:14_10 Ez_40:14_11 Ez_40:14_12 Ez_40:14_13 Ez_40:14_14
Ez:40:14 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:15 καὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης ἔξωθεν εἰς τὸ αἴθριον αιλαμ τῆς πύλης ἔσωθεν πηχῶν πεντήκοντα·
Ez:40:15 And the open space of the gate without to the open space of the porch of the gate within was fifty cubits. (Ezekiel 40:15 Brenton)
Ez:40:15 Od strony przedniej wejścia przez bramę do przedniej strony bramy ku środkowi: pięćdziesiąt łokci. (Ez 40:15 BT_4)
Ez:40:15 καὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης ἔξωθεν εἰς τὸ αἴθριον αιλαμ τῆς πύλης ἔσωθεν πηχῶν πεντήκοντα·
Ez:40:15 καί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἔξω·θεν εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ἔσω·θεν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα
Ez:40:15 I też, nawet, mianowicie Brama Od zewnątrz Do (+przyspieszenie) Brama Od wewnątrz Łokieć Pięćdziesiąt
Ez:40:15 kai\ to\ ai)/Trion tE=s pu/lEs e)/XOTen ei)s to\ ai)/Trion ailam tE=s pu/lEs e)/sOTen pECHO=n pentE/konta·
Ez:40:15 kai to aiTrion tEs pylEs eXOTen eis to aiTrion ailam tEs pylEs esOTen pECHOn pentEkonta·
Ez:40:15 C RA_ASN A1B_ASN RA_GSF N1_GSF D P RA_ASN A1B_ASN N_ASN RA_GSF N1_GSF D N3V_DPM M
Ez:40:15 and also, even, namely the ć the gate from the outside into (+acc) the ć ć the gate from inside cubit fifty
Ez:40:15 and the (nom|acc) the (gen) gate (gen) from the outside into (+acc) the (nom|acc) the (gen) gate (gen) from inside cubits (gen) fifty
Ez:40:15 Ez_40:15_1 Ez_40:15_2 Ez_40:15_3 Ez_40:15_4 Ez_40:15_5 Ez_40:15_6 Ez_40:15_7 Ez_40:15_8 Ez_40:15_9 Ez_40:15_10 Ez_40:15_11 Ez_40:15_12 Ez_40:15_13 Ez_40:15_14 Ez_40:15_15
Ez:40:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:16 καὶ θυρίδες κρυπταὶ ἐπὶ τὰ θειμ καὶ ἐπὶ τὰ αιλαμ ἔσωθεν τῆς πύλης τῆς αὐλῆς κυκλόθεν, καὶ ὡσαύτως τοῖς αιλαμ θυρίδες κύκλῳ ἔσωθεν, καὶ ἐπὶ τὸ αιλαμ φοίνικες ἔνθεν καὶ ἔνθεν.
Ez:40:16 And there were secret windows to the chambers, and to the porches within the gate of the court round about, and in the same manner windows to the porches round about within: and on the porch there were palm-trees on this side and on that side. (Ezekiel 40:16 Brenton)
Ez:40:16 I okratowane okna były dokoła przy wnękach oraz przy ich filarach ku wnętrzu i tak samo były okna dokoła przedsionka ku wnętrzu, a na filarach były ozdoby w kształcie palm z jednej i z drugiej strony. (Ez 40:16 BT_4)
Ez:40:16 καὶ θυρίδες κρυπταὶ ἐπὶ τὰ θειμ καὶ ἐπὶ τὰ αιλαμ ἔσωθεν τῆς πύλης τῆς αὐλῆς κυκλόθεν, καὶ ὡσαύτως τοῖς αιλαμ θυρίδες κύκλῳ ἔσωθεν, καὶ ἐπὶ τὸ αιλαμ φοίνικες ἔνθεν καὶ ἔνθεν.
Ez:40:16 καί θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό καί ἐπί ὁ ἡ τό ἔσω·θεν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ κυκλό·θεν καί ὡσ·αύτως (cf. ὁμοίως) ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ κύκλῳ ἔσω·θεν καί ἐπί ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] ἔν·θεν καί ἔν·θεν
Ez:40:16 I też, nawet, mianowicie Okno Krypta; tajny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Od wewnątrz Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dookoła I też, nawet, mianowicie Podobnie Okno W kole Od wewnątrz I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid
Ez:40:16 kai\ Turi/des kruptai\ e)pi\ ta\ Teim kai\ e)pi\ ta\ ailam e)/sOTen tE=s pu/lEs tE=s au)lE=s kuklo/Ten, kai\ O(sau/tOs toi=s ailam Turi/des ku/klO| e)/sOTen, kai\ e)pi\ to\ ailam foi/nikes e)/nTen kai\ e)/nTen.
Ez:40:16 kai Tyrides kryptai epi ta Teim kai epi ta ailam esOTen tEs pylEs tEs aulEs kykloTen, kai hOsautOs tois ailam Tyrides kyklO esOTen, kai epi to ailam foinikes enTen kai enTen.
Ez:40:16 C N3D_NPF A1_NPF P RA_APN N_APN C P RA_APN N_APN D RA_GSF N1_GSF RA_GSF N1_GSF D C D RA_DPN N_DPN N3D_NPF N2_DSM D C P RA_ASN N_ASN N3K_NPM D C D
Ez:40:16 and also, even, namely window crypt; secret upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć from inside the gate the courtyard sheep-fold, palace, house around and also, even, namely likewise the ć window in a circle from inside and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć date palm; Phoenician on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid
Ez:40:16 and windows (nom|voc) crypts (nom|voc); secret ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) from inside the (gen) gate (gen) the (gen) courtyard (gen) around and likewise the (dat) windows (nom|voc) in a circle from inside and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid
Ez:40:16 Ez_40:16_1 Ez_40:16_2 Ez_40:16_3 Ez_40:16_4 Ez_40:16_5 Ez_40:16_6 Ez_40:16_7 Ez_40:16_8 Ez_40:16_9 Ez_40:16_10 Ez_40:16_11 Ez_40:16_12 Ez_40:16_13 Ez_40:16_14 Ez_40:16_15 Ez_40:16_16 Ez_40:16_17 Ez_40:16_18 Ez_40:16_19 Ez_40:16_20 Ez_40:16_21 Ez_40:16_22 Ez_40:16_23 Ez_40:16_24 Ez_40:16_25 Ez_40:16_26 Ez_40:16_27 Ez_40:16_28 Ez_40:16_29 Ez_40:16_30 Ez_40:16_31
Ez:40:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:17 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ παστοφόρια καὶ περίστυλα κύκλῳ τῆς αὐλῆς, τριάκοντα παστοφόρια ἐν τοῖς περιστύλοις,
Ez:40:17 And he brought me into the inner court, and, behold, there were chambers, and peristyles round about the court; thirty chambers within the ranges of columns. (Ezekiel 40:17 Brenton)
Ez:40:17 Potem zaprowadził mnie na dziedziniec zewnętrzny, i oto były tam cele oraz kamienna posadzka na dziedzińcu wokoło: trzydzieści cel było na posadzce. (Ez 40:17 BT_4)
Ez:40:17 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ ἰδοὺ παστοφόρια καὶ περίστυλα κύκλῳ τῆς αὐλῆς, τριάκοντα παστοφόρια ἐν τοῖς περιστύλοις,
Ez:40:17 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί κύκλῳ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ τριά·κοντα ἐν ὁ ἡ τό
Ez:40:17 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie W kole Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Trzydzieści W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
Ez:40:17 kai\ ei)sE/gage/n me ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)sOte/ran, kai\ i)dou\ pastofo/ria kai\ peri/stula ku/klO| tE=s au)lE=s, tria/konta pastofo/ria e)n toi=s peristu/lois,
Ez:40:17 kai eisEgagen me eis tEn aulEn tEn esOteran, kai idu pastoforia kai peristyla kyklO tEs aulEs, triakonta pastoforia en tois peristylois,
Ez:40:17 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF C I N2N_NPN C N2N_NPN N2_DSM RA_GSF N1_GSF M N2N_NPN P RA_DPM N2N_DPN
Ez:40:17 and also, even, namely to lead into I into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the inner and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), ć and also, even, namely ć in a circle the courtyard sheep-fold, palace, house thirty ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
Ez:40:17 and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) inner ([Adj] acc) and be-you(sg)-SEE-ed! and in a circle the (gen) courtyard (gen) thirty in/among/by (+dat) the (dat)
Ez:40:17 Ez_40:17_1 Ez_40:17_2 Ez_40:17_3 Ez_40:17_4 Ez_40:17_5 Ez_40:17_6 Ez_40:17_7 Ez_40:17_8 Ez_40:17_9 Ez_40:17_10 Ez_40:17_11 Ez_40:17_12 Ez_40:17_13 Ez_40:17_14 Ez_40:17_15 Ez_40:17_16 Ez_40:17_17 Ez_40:17_18 Ez_40:17_19 Ez_40:17_20 Ez_40:17_21
Ez:40:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:18 καὶ αἱ στοαὶ κατὰ νώτου τῶν πυλῶν, κατὰ τὸ μῆκος τῶν πυλῶν τὸ περίστυλον τὸ ὑποκάτω.
Ez:40:18 And the porticos were behind the gates; according to the length of the gates, was the lower peristyle. (Ezekiel 40:18 Brenton)
Ez:40:18 Bruk kamienny znajdował się na bok od bramy odpowiednio do głębokości bramy, był to dolny bruk kamienny. (Ez 40:18 BT_4)
Ez:40:18 καὶ αἱ στοαὶ κατὰ νώτου τῶν πυλῶν, κατὰ τὸ μῆκος τῶν πυλῶν τὸ περίστυλον τὸ ὑποκάτω.
Ez:40:18 καί ὁ ἡ τό στοά, -ᾶς, ἡ κατά νῶτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) κατά ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό ὑπο·κάτω
Ez:40:18 I też, nawet, mianowicie Kolumnada W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym W tył Brama; brama W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Długość Brama; brama Poniżej
Ez:40:18 kai\ ai( stoai\ kata\ nO/tou tO=n pulO=n, kata\ to\ mE=kos tO=n pulO=n to\ peri/stulon to\ u(poka/tO.
Ez:40:18 kai hai stoai kata nOtu tOn pylOn, kata to mEkos tOn pylOn to peristylon to hypokatO.
Ez:40:18 C RA_NPF N1A_NPF P N2N_GSN RA_GPF N1_GPF P RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1_GPF RA_ASN N2N_ASN RA_ASN P
Ez:40:18 and also, even, namely the colonnade down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing back the gate; gate down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the length the gate; gate the ć the below
Ez:40:18 and the (nom) colonnades (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) back (gen) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) length (nom|acc|voc) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) the (nom|acc) the (nom|acc) below
Ez:40:18 Ez_40:18_1 Ez_40:18_2 Ez_40:18_3 Ez_40:18_4 Ez_40:18_5 Ez_40:18_6 Ez_40:18_7 Ez_40:18_8 Ez_40:18_9 Ez_40:18_10 Ez_40:18_11 Ez_40:18_12 Ez_40:18_13 Ez_40:18_14 Ez_40:18_15 Ez_40:18_16
Ez:40:18 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:19 καὶ διεμέτρησεν τὸ πλάτος τῆς αὐλῆς ἀπὸ τοῦ αἰθρίου τῆς πύλης τῆς ἐξωτέρας ἔσωθεν ἐπὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης ἔξω, πήχεις ἑκατόν, τῆς βλεπούσης κατ’ ἀνατολάς. καὶ εἰσήγαγέν με ἐπὶ βορρᾶν,
Ez:40:19 And he measured the breadth of the court, from the open space of the outer gate inwards to the open space of the gate looking outwards: a hundred cubits was the distance to the place of the gate looking eastward: and he brought me to the north; (Ezekiel 40:19 Brenton)
Ez:40:19 I zmierzył szerokość dziedzińca od strony przedniej bramy dolnej aż do przedniej strony wewnętrznej bramy z zewnątrz: sto łokci. (Ez 40:19 BT_4)
Ez:40:19 καὶ διεμέτρησεν τὸ πλάτος τῆς αὐλῆς ἀπὸ τοῦ αἰθρίου τῆς πύλης τῆς ἐξωτέρας ἔσωθεν ἐπὶ τὸ αἴθριον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης ἔξω, πήχεις ἑκατόν, τῆς βλεπούσης κατ’ ἀνατολάς. καὶ εἰσήγαγέν με ἐπὶ βορρᾶν,
Ez:40:19 καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) ἔσω·θεν ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -) πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Ez:40:19 I też, nawet, mianowicie Szerokość Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Zewnętrzny Od wewnątrz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama By widzieć Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany Łokieć Sto By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ
Ez:40:19 kai\ dieme/trEsen to\ pla/tos tE=s au)lE=s a)po\ tou= ai)Tri/ou tE=s pu/lEs tE=s e)XOte/ras e)/sOTen e)pi\ to\ ai)/Trion tE=s pu/lEs tE=s blepou/sEs e)/XO, pE/CHeis e(kato/n, tE=s blepou/sEs kat’ a)natola/s. kai\ ei)sE/gage/n me e)pi\ borra=n,
Ez:40:19 kai diemetrEsen to platos tEs aulEs apo tu aiTriu tEs pylEs tEs eXOteras esOTen epi to aiTrion tEs pylEs tEs blepusEs eXO, pECHeis hekaton, tEs blepusEs kat’ anatolas. kai eisEgagen me epi borran,
Ez:40:19 C VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF P RA_GSN A1B_GSN RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF D P RA_ASN A1B_ASN RA_GSF N1_GSF RA_GSF V1_PAPGSF D N3U_NPM M RA_GSF V1_PAPGSF P N1_APF C VBI_AAI3S RP_AS P N1T_ASM
Ez:40:19 and also, even, namely ć the width the courtyard sheep-fold, palace, house from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the gate the outer from inside upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the gate the to see outside; to have; to be permitted cubit hundred the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to lead into I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing north
Ez:40:19 and the (nom|acc) width (nom|acc|voc) the (gen) courtyard (gen) away from (+gen) the (gen) the (gen) gate (gen) the (gen) outer ([Adj] acc, gen) from inside upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (gen) gate (gen) the (gen) while SEE-ing (gen) outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED cubits (acc, nom|voc) hundred the (gen) while SEE-ing (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) north (acc)
Ez:40:19 Ez_40:19_1 Ez_40:19_2 Ez_40:19_3 Ez_40:19_4 Ez_40:19_5 Ez_40:19_6 Ez_40:19_7 Ez_40:19_8 Ez_40:19_9 Ez_40:19_10 Ez_40:19_11 Ez_40:19_12 Ez_40:19_13 Ez_40:19_14 Ez_40:19_15 Ez_40:19_16 Ez_40:19_17 Ez_40:19_18 Ez_40:19_19 Ez_40:19_20 Ez_40:19_21 Ez_40:19_22 Ez_40:19_23 Ez_40:19_24 Ez_40:19_25 Ez_40:19_26 Ez_40:19_27 Ez_40:19_28 Ez_40:19_29 Ez_40:19_30 Ez_40:19_31 Ez_40:19_32 Ez_40:19_33
Ez:40:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:20 καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς βορρᾶν τῇ αὐλῇ τῇ ἐξωτέρᾳ, καὶ διεμέτρησεν αὐτήν, τό τε μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ πλάτος.
Ez:40:20 and behold a gate looking northwards belonging to the outer court, and he measured it, both the length of it and the breadth; (Ezekiel 40:20 Brenton)
Ez:40:20 Potem zaprowadził mnie ku stronie północnej, oto była tam brama, której przednia strona zwrócona była ku północy, ku dziedzińcowi zewnętrznemu; zmierzył jej długość i jej szerokość. (Ez 40:20 BT_4)
Ez:40:20 καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς βορρᾶν τῇ αὐλῇ τῇ ἐξωτέρᾳ, καὶ διεμέτρησεν αὐτήν, τό τε μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ πλάτος.
Ez:40:20 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πύλη, -ης, ἡ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) καί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τέ μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό
Ez:40:20 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Brama By widzieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Zewnętrzny I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I [umieszczona z tyłu współrzędna] Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Szerokość
Ez:40:20 kai\ i)dou\ pu/lE ble/pousa pro\s borra=n tE=| au)lE=| tE=| e)XOte/ra|, kai\ dieme/trEsen au)tE/n, to/ te mE=kos au)tE=s kai\ to\ pla/tos.
Ez:40:20 kai idu pylE blepusa pros borran tE aulE tE eXOtera, kai diemetrEsen autEn, to te mEkos autEs kai to platos.
Ez:40:20 C I N1_NSF V1_PAPNSF P N1T_ASM RA_DSF N1_DSF RA_DSF A1A_DSF C VAI_AAI3S RD_ASF RA_ASN x N3E_ASN RD_GSF C RA_ASN N3E_ASN
Ez:40:20 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), gate to see toward (+acc,+gen,+dat) north the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the outer and also, even, namely ć he/she/it/same the and [postpositive coordinate] length he/she/it/same and also, even, namely the width
Ez:40:20 and be-you(sg)-SEE-ed! gate (nom|voc) while SEE-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (dat) outer ([Adj] dat) and her/it/same (acc) the (nom|acc) and [postpositive coordinate] length (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) width (nom|acc|voc)
Ez:40:20 Ez_40:20_1 Ez_40:20_2 Ez_40:20_3 Ez_40:20_4 Ez_40:20_5 Ez_40:20_6 Ez_40:20_7 Ez_40:20_8 Ez_40:20_9 Ez_40:20_10 Ez_40:20_11 Ez_40:20_12 Ez_40:20_13 Ez_40:20_14 Ez_40:20_15 Ez_40:20_16 Ez_40:20_17 Ez_40:20_18 Ez_40:20_19 Ez_40:20_20
Ez:40:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:21 καὶ τὰ θεε τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω καὶ τοὺς φοίνικας αὐτῆς, καὶ ἐγένετο κατὰ τὰ μέτρα τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολὰς πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέντε τὸ εὖρος αὐτῆς.
Ez:40:21 and the chambers, three on this side and three on that; and the posts, and the porches, and the palm-trees thereof: and they were according to the measures of the gate that looks eastward: the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof was twenty-five cubits. (Ezekiel 40:21 Brenton)
Ez:40:21 Miała trzy wnęki z jednej strony i trzy wnęki z drugiej; jej filary i jej przedsionek były odpowiednie do rozmiarów pierwszej bramy: pięćdziesiąt łokci długie i dwadzieścia pięć szerokie. (Ez 40:21 BT_4)
Ez:40:21 καὶ τὰ θεε τρεῖς ἔνθεν καὶ τρεῖς ἔνθεν καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω καὶ τοὺς φοίνικας αὐτῆς, καὶ ἐγένετο κατὰ τὰ μέτρα τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολὰς πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέντε τὸ εὖρος αὐτῆς.
Ez:40:21 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔν·θεν καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔν·θεν καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κατά ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πέντε ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:40:21 I też, nawet, mianowicie Bóg  Trzy Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Trzy Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; purpurowy czerwony On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miara Brama By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Łokieć Pięćdziesiąt Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łokieć Ikona; dwadzieścia Pięć Znajduj szerokość On/ona/to/to samo
Ez:40:21 kai\ ta\ Tee trei=s e)/nTen kai\ trei=s e)/nTen kai\ ta\ aileu kai\ ta\ ailammO kai\ tou\s foi/nikas au)tE=s, kai\ e)ge/neto kata\ ta\ me/tra tE=s pu/lEs tE=s blepou/sEs kata\ a)natola\s pECHO=n pentE/konta to\ mE=kos au)tE=s kai\ pECHO=n ei)/kosi pe/nte to\ eu)=ros au)tE=s.
Ez:40:21 kai ta Tee treis enTen kai treis enTen kai ta aileu kai ta ailammO kai tus foinikas autEs, kai egeneto kata ta metra tEs pylEs tEs blepusEs kata anatolas pECHOn pentEkonta to mEkos autEs kai pECHOn eikosi pente to euros autEs.
Ez:40:21 C RA_NPN N_NPN A3_NPN D C A3_NPN D C RA_NPN N_NPN C RA_NPN N_NPN C RA_APM N3K_APM RD_GSF C VBI_AMI3S P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF RA_GSF V1_PAPGSF P N1_APF N3V_DPM M RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C N3V_DPM M M RA_ASN N3E_ASN RD_GSF
Ez:40:21 and also, even, namely the god [see theology] three on this side, to on that sid and also, even, namely three on this side, to on that sid and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the date palm; Phoenician; purple-red he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the measure the gate the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh cubit fifty the length he/she/it/same and also, even, namely cubit icon; twenty five the find width he/she/it/same
Ez:40:21 and the (nom|acc) god (voc) three (acc, nom) on this side, to on that sid and three (acc, nom) on this side, to on that sid and the (nom|acc) and the (nom|acc) and the (acc) date palms (acc); Phoenicians (acc); purple-red ([Adj] acc) her/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) the (gen) gate (gen) the (gen) while SEE-ing (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) cubits (gen) fifty the (nom|acc) length (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and cubits (gen) icons (dat); twenty five the (nom|acc) find (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ez:40:21 Ez_40:21_1 Ez_40:21_2 Ez_40:21_3 Ez_40:21_4 Ez_40:21_5 Ez_40:21_6 Ez_40:21_7 Ez_40:21_8 Ez_40:21_9 Ez_40:21_10 Ez_40:21_11 Ez_40:21_12 Ez_40:21_13 Ez_40:21_14 Ez_40:21_15 Ez_40:21_16 Ez_40:21_17 Ez_40:21_18 Ez_40:21_19 Ez_40:21_20 Ez_40:21_21 Ez_40:21_22 Ez_40:21_23 Ez_40:21_24 Ez_40:21_25 Ez_40:21_26 Ez_40:21_27 Ez_40:21_28 Ez_40:21_29 Ez_40:21_30 Ez_40:21_31 Ez_40:21_32 Ez_40:21_33 Ez_40:21_34 Ez_40:21_35 Ez_40:21_36 Ez_40:21_37 Ez_40:21_38 Ez_40:21_39 Ez_40:21_40 Ez_40:21_41
Ez:40:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:22 καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω καὶ οἱ φοίνικες αὐτῆς καθὼς ἡ πύλη ἡ βλέπουσα κατὰ ἀνατολάς· καὶ ἐν ἑπτὰ κλιμακτῆρσιν ἀνέβαινον ἐπ’ αὐτήν, καὶ τὰ αιλαμμω ἔσωθεν.
Ez:40:22 And its windows, and its porches, and its palm-trees, were according to the dimensions of the gate looking eastward; and they went up to it by seven steps; and the porches were within. (Ezekiel 40:22 Brenton)
Ez:40:22 A jej okna oraz jej przedsionek wraz z ozdobami w kształcie palm były takie, jak przy bramie, której strona przednia zwrócona była ku wschodowi. Wstępowało się wzwyż po siedmiu stopniach, naprzeciw których był przedsionek. (Ez 40:22 BT_4)
Ez:40:22 καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω καὶ οἱ φοίνικες αὐτῆς καθὼς πύλη βλέπουσα κατὰ ἀνατολάς· καὶ ἐν ἑπτὰ κλιμακτῆρσιν ἀνέβαινον ἐπ’ αὐτήν, καὶ τὰ αιλαμμω ἔσωθεν.
Ez:40:22 καί ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ώς ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ἐν ἑπτά κλιμακτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἔσω·θεν
Ez:40:22 I też, nawet, mianowicie Okno On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki On/ona/to/to samo Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Brama By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Siedem Krok By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od wewnątrz
Ez:40:22 kai\ ai( Turi/des au)tE=s kai\ ta\ ailammO kai\ oi( foi/nikes au)tE=s kaTO\s E( pu/lE E( ble/pousa kata\ a)natola/s· kai\ e)n e(pta\ klimaktE=rsin a)ne/bainon e)p’ au)tE/n, kai\ ta\ ailammO e)/sOTen.
Ez:40:22 kai hai Tyrides autEs kai ta ailammO kai hoi foinikes autEs kaTOs hE pylE hE blepusa kata anatolas· kai en hepta klimaktErsin anebainon ep’ autEn, kai ta ailammO esOTen.
Ez:40:22 C RA_NPF N3D_NPF RD_GSF C RA_APN N_APN C RA_NPM N3K_NPM RD_GSF D RA_NSF N1_NSF RA_NSF V1_PAPNSF P N1_APF C P M N3H_DPM V1I_IAI3P P RD_ASF C RA_APN N_APN D
Ez:40:22 and also, even, namely the window he/she/it/same and also, even, namely the ć and also, even, namely the date palm; Phoenician he/she/it/same as accordingly [according to how/in accordance with how] the gate the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among seven step to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the ć from inside
Ez:40:22 and the (nom) windows (nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) and the (nom) date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) her/it/same (gen) as accordingly the (nom) gate (nom|voc) the (nom) while SEE-ing (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and in/among/by (+dat) seven steps (dat) I-was-ASCEND-ing, they-were-ASCEND-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and the (nom|acc) from inside
Ez:40:22 Ez_40:22_1 Ez_40:22_2 Ez_40:22_3 Ez_40:22_4 Ez_40:22_5 Ez_40:22_6 Ez_40:22_7 Ez_40:22_8 Ez_40:22_9 Ez_40:22_10 Ez_40:22_11 Ez_40:22_12 Ez_40:22_13 Ez_40:22_14 Ez_40:22_15 Ez_40:22_16 Ez_40:22_17 Ez_40:22_18 Ez_40:22_19 Ez_40:22_20 Ez_40:22_21 Ez_40:22_22 Ez_40:22_23 Ez_40:22_24 Ez_40:22_25 Ez_40:22_26 Ez_40:22_27 Ez_40:22_28 Ez_40:22_29
Ez:40:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:23 καὶ πύλη τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ βλέπουσα ἐπὶ πύλην τοῦ βορρᾶ ὃν τρόπον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην πήχεις ἑκατόν.
Ez:40:23 And there was a gate to the inner court looking toward the north gate, after the manner of the gate looking toward the east; and he measured the court from gate to gate, a hundred cubits. (Ezekiel 40:23 Brenton)
Ez:40:23 Naprzeciwko bramy północnej była brama dziedzińca wewnętrznego, taka jak przy bramie wschodniej, i zmierzył od bramy do bramy: sto łokci. (Ez 40:23 BT_4)
Ez:40:23 καὶ πύλη τῇ αὐλῇ τῇ ἐσωτέρᾳ βλέπουσα ἐπὶ πύλην τοῦ βορρᾶ ὃν τρόπον τῆς πύλης τῆς βλεπούσης κατὰ ἀνατολάς, καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην πήχεις ἑκατόν.
Ez:40:23 καί πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ἐπί πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἀπό πύλη, -ης, ἡ ἐπί πύλη, -ης, ἡ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν
Ez:40:23 I też, nawet, mianowicie Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Wewnętrzny By widzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Na północ Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Brama By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Łokieć Sto
Ez:40:23 kai\ pu/lE tE=| au)lE=| tE=| e)sOte/ra| ble/pousa e)pi\ pu/lEn tou= borra= o(\n tro/pon tE=s pu/lEs tE=s blepou/sEs kata\ a)natola/s, kai\ dieme/trEsen tE\n au)lE\n a)po\ pu/lEs e)pi\ pu/lEn pE/CHeis e(kato/n.
Ez:40:23 kai pylE tE aulE tE esOtera blepusa epi pylEn tu borra hon tropon tEs pylEs tEs blepusEs kata anatolas, kai diemetrEsen tEn aulEn apo pylEs epi pylEn pECHeis hekaton.
Ez:40:23 C N1_NSF RA_DSF N1_DSF RA_DSF A1A_DSF V1_PAPNSF P N1_ASF RA_GSM N1T_GSM RR_ASM N2_ASM RA_GSF N1_GSF RA_GSF V1_PAPGSF P N1_APF C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P N1_GSF P N1_ASF N3U_NPM M
Ez:40:23 and also, even, namely gate the courtyard sheep-fold, palace, house; to flute the inner to see upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gate the north who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude the gate the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely ć the courtyard sheep-fold, palace, house from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gate cubit hundred
Ez:40:23 and gate (nom|voc) the (dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed the (dat) inner ([Adj] dat) while SEE-ing (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) gate (acc) the (gen) north (gen, voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) the (gen) gate (gen) the (gen) while SEE-ing (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and the (acc) courtyard (acc) away from (+gen) gate (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) gate (acc) cubits (acc, nom|voc) hundred
Ez:40:23 Ez_40:23_1 Ez_40:23_2 Ez_40:23_3 Ez_40:23_4 Ez_40:23_5 Ez_40:23_6 Ez_40:23_7 Ez_40:23_8 Ez_40:23_9 Ez_40:23_10 Ez_40:23_11 Ez_40:23_12 Ez_40:23_13 Ez_40:23_14 Ez_40:23_15 Ez_40:23_16 Ez_40:23_17 Ez_40:23_18 Ez_40:23_19 Ez_40:23_20 Ez_40:23_21 Ez_40:23_22 Ez_40:23_23 Ez_40:23_24 Ez_40:23_25 Ez_40:23_26 Ez_40:23_27 Ez_40:23_28 Ez_40:23_29
Ez:40:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:24 καὶ ἤγαγέν με κατὰ νότον, καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς νότον, καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα.
Ez:40:24 And he brought me to the south side, and behold a gate looking southwards: and he measured it, and its chambers, and its posts, and its porches, according to these dimensions. (Ezekiel 40:24 Brenton)
Ez:40:24 Potem zaprowadził mnie na południe, i oto była tam brama zwrócona ku południowi, i zmierzył jej filary oraz jej przedsionek: posiadały te same rozmiary. (Ez 40:24 BT_4)
Ez:40:24 καὶ ἤγαγέν με κατὰ νότον, καὶ ἰδοὺ πύλη βλέπουσα πρὸς νότον, καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα.
Ez:40:24 καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά νότος, -ου, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πύλη, -ης, ἡ βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) πρός νότος, -ου, ὁ καί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Ez:40:24 I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na południe I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Brama By widzieć Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Bóg  I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miara To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ez:40:24 kai\ E)/gage/n me kata\ no/ton, kai\ i)dou\ pu/lE ble/pousa pro\s no/ton, kai\ dieme/trEsen au)tE\n kai\ ta\ Tee kai\ ta\ aileu kai\ ta\ ailammO kata\ ta\ me/tra tau=ta.
Ez:40:24 kai Egagen me kata noton, kai idu pylE blepusa pros noton, kai diemetrEsen autEn kai ta Tee kai ta aileu kai ta ailammO kata ta metra tauta.
Ez:40:24 C VBI_AAI3S RP_AS P N2_ASM C I N1_NSF V1_PAPNSF P N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASF C RA_APN N_APN C RA_APN N_APN C RA_APN N_APN P RA_APN N2N_APN RD_APN
Ez:40:24 and also, even, namely to lead I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing south and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), gate to see toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely the god [see theology] and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the measure this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ez:40:24 and he/she/it-LEAD-ed me (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) south (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! gate (nom|voc) while SEE-ing (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and her/it/same (acc) and the (nom|acc) god (voc) and the (nom|acc) and the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Ez:40:24 Ez_40:24_1 Ez_40:24_2 Ez_40:24_3 Ez_40:24_4 Ez_40:24_5 Ez_40:24_6 Ez_40:24_7 Ez_40:24_8 Ez_40:24_9 Ez_40:24_10 Ez_40:24_11 Ez_40:24_12 Ez_40:24_13 Ez_40:24_14 Ez_40:24_15 Ez_40:24_16 Ez_40:24_17 Ez_40:24_18 Ez_40:24_19 Ez_40:24_20 Ez_40:24_21 Ez_40:24_22 Ez_40:24_23 Ez_40:24_24 Ez_40:24_25 Ez_40:24_26 Ez_40:24_27
Ez:40:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:25 καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω κυκλόθεν καθὼς αἱ θυρίδες τοῦ αιλαμ, πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέντε τὸ εὖρος αὐτῆς.
Ez:40:25 And its windows and its porches round about were according to the windows of the porch: the length thereof was fifty cubits, and the breadth thereof was five and twenty cubits. (Ezekiel 40:25 Brenton)
Ez:40:25 Miała ona, jak również jej przedsionek, okna wokoło, w równej liczbie co poprzednie: pięćdziesiąt łokci wynosiła długość i dwadzieścia pięć łokci szerokość. (Ez 40:25 BT_4)
Ez:40:25 καὶ αἱ θυρίδες αὐτῆς καὶ τὰ αιλαμμω κυκλόθεν καθὼς αἱ θυρίδες τοῦ αιλαμ, πηχῶν πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ πηχῶν εἴκοσι πέντε τὸ εὖρος αὐτῆς.
Ez:40:25 καί ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κυκλό·θεν καθ·ώς ὁ ἡ τό θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πέντε ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:40:25 I też, nawet, mianowicie Okno On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dookoła Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Okno Łokieć Pięćdziesiąt Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Łokieć Ikona; dwadzieścia Pięć Znajduj szerokość On/ona/to/to samo
Ez:40:25 kai\ ai( Turi/des au)tE=s kai\ ta\ ailammO kuklo/Ten kaTO\s ai( Turi/des tou= ailam, pECHO=n pentE/konta to\ mE=kos au)tE=s kai\ pECHO=n ei)/kosi pe/nte to\ eu)=ros au)tE=s.
Ez:40:25 kai hai Tyrides autEs kai ta ailammO kykloTen kaTOs hai Tyrides tu ailam, pECHOn pentEkonta to mEkos autEs kai pECHOn eikosi pente to euros autEs.
Ez:40:25 C RA_NPF N3D_NPF RD_GSF C RA_NPN N_NPN D D RA_NPF N3D_NPF RA_GSN N_GSN N3V_DPM M RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C N3V_DPM M M RA_ASN N3E_ASN RD_GSF
Ez:40:25 and also, even, namely the window he/she/it/same and also, even, namely the ć around as accordingly [according to how/in accordance with how] the window the ć cubit fifty the length he/she/it/same and also, even, namely cubit icon; twenty five the find width he/she/it/same
Ez:40:25 and the (nom) windows (nom|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) around as accordingly the (nom) windows (nom|voc) the (gen) cubits (gen) fifty the (nom|acc) length (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and cubits (gen) icons (dat); twenty five the (nom|acc) find (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ez:40:25 Ez_40:25_1 Ez_40:25_2 Ez_40:25_3 Ez_40:25_4 Ez_40:25_5 Ez_40:25_6 Ez_40:25_7 Ez_40:25_8 Ez_40:25_9 Ez_40:25_10 Ez_40:25_11 Ez_40:25_12 Ez_40:25_13 Ez_40:25_14 Ez_40:25_15 Ez_40:25_16 Ez_40:25_17 Ez_40:25_18 Ez_40:25_19 Ez_40:25_20 Ez_40:25_21 Ez_40:25_22 Ez_40:25_23 Ez_40:25_24 Ez_40:25_25
Ez:40:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:26 καὶ ἑπτὰ κλιμακτῆρες αὐτῇ, καὶ αιλαμμω ἔσωθεν, καὶ φοίνικες αὐτῇ εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν ἐπὶ τὰ αιλευ.
Ez:40:26 And it had seven steps, and porches within: and it had palm-trees on the posts, one on one side, and one on the other side. (Ezekiel 40:26 Brenton)
Ez:40:26 Dojście do niej było po siedmiu stopniach, naprzeciw których był jej przedsionek; miała ozdoby w kształcie palm na filarach po obydwu stronach. (Ez 40:26 BT_4)
Ez:40:26 καὶ ἑπτὰ κλιμακτῆρες αὐτῇ, καὶ αιλαμμω ἔσωθεν, καὶ φοίνικες αὐτῇ εἷς ἔνθεν καὶ εἷς ἔνθεν ἐπὶ τὰ αιλευ.
Ez:40:26 καί ἑπτά κλιμακτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔσω·θεν καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔν·θεν καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἔν·θεν ἐπί ὁ ἡ τό
Ez:40:26 I też, nawet, mianowicie Siedem Krok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od wewnątrz I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki On/ona/to/to samo Jeden Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Jeden Na tej stronie, do na tamtym sid Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Ez:40:26 kai\ e(pta\ klimaktE=res au)tE=|, kai\ ailammO e)/sOTen, kai\ foi/nikes au)tE=| ei(=s e)/nTen kai\ ei(=s e)/nTen e)pi\ ta\ aileu.
Ez:40:26 kai hepta klimaktEres autE, kai ailammO esOTen, kai foinikes autE heis enTen kai heis enTen epi ta aileu.
Ez:40:26 C M N3H_NPM RD_DSF C N_NPN D C N3K_NPM RD_DSF A3_NSM D C A3_NSM D P RA_APN N_APN
Ez:40:26 and also, even, namely seven step he/she/it/same and also, even, namely ć from inside and also, even, namely date palm; Phoenician he/she/it/same one on this side, to on that sid and also, even, namely one on this side, to on that sid upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
Ez:40:26 and seven steps (nom|voc) her/it/same (dat) and from inside and date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) her/it/same (dat) one (nom) on this side, to on that sid and one (nom) on this side, to on that sid upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)
Ez:40:26 Ez_40:26_1 Ez_40:26_2 Ez_40:26_3 Ez_40:26_4 Ez_40:26_5 Ez_40:26_6 Ez_40:26_7 Ez_40:26_8 Ez_40:26_9 Ez_40:26_10 Ez_40:26_11 Ez_40:26_12 Ez_40:26_13 Ez_40:26_14 Ez_40:26_15 Ez_40:26_16 Ez_40:26_17 Ez_40:26_18
Ez:40:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:27 καὶ πύλη κατέναντι πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας πρὸς νότον· καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην, πήχεις ἑκατὸν τὸ εὖρος πρὸς νότον.
Ez:40:27 And there was a gate opposite the gate of the inner court southward: and he measured the court from gate to gate, a hundred cubits in breadth southward. (Ezekiel 40:27 Brenton)
Ez:40:27 Była też tam brama do dziedzińca wewnętrznego, zwrócona na południe; zmierzył w kierunku południowym od jednej strony do drugiej: sto łokci. (Ez 40:27 BT_4)
Ez:40:27 καὶ πύλη κατέναντι πύλης τῆς αὐλῆς τῆς ἐσωτέρας πρὸς νότον· καὶ διεμέτρησεν τὴν αὐλὴν ἀπὸ πύλης ἐπὶ πύλην, πήχεις ἑκατὸν τὸ εὖρος πρὸς νότον.
Ez:40:27 καί πύλη, -ης, ἡ κατ·έν·αντι πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) πρός νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ἀπό πύλη, -ης, ἡ ἐπί πύλη, -ης, ἡ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἑκατόν ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πρός νότος, -ου, ὁ
Ez:40:27 I też, nawet, mianowicie Brama Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Brama Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brama Łokieć Sto Znajduj szerokość Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe
Ez:40:27 kai\ pu/lE kate/nanti pu/lEs tE=s au)lE=s tE=s e)sOte/ras pro\s no/ton· kai\ dieme/trEsen tE\n au)lE\n a)po\ pu/lEs e)pi\ pu/lEn, pE/CHeis e(kato\n to\ eu)=ros pro\s no/ton.
Ez:40:27 kai pylE katenanti pylEs tEs aulEs tEs esOteras pros noton· kai diemetrEsen tEn aulEn apo pylEs epi pylEn, pECHeis hekaton to euros pros noton.
Ez:40:27 C N1_NSF D N1_GSF RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1A_GSF P N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P N1_GSF P N1_ASF N3U_NPM M RA_ASN N3E_ASN P N2_ASM
Ez:40:27 and also, even, namely gate opposite/in the presence of (+gen) gate the courtyard sheep-fold, palace, house the inner toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely ć the courtyard sheep-fold, palace, house from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing gate upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing gate cubit hundred the find width toward (+acc,+gen,+dat) south
Ez:40:27 and gate (nom|voc) opposite/in the presence of (+gen) gate (gen) the (gen) courtyard (gen) the (gen) inner ([Adj] acc, gen) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and the (acc) courtyard (acc) away from (+gen) gate (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) gate (acc) cubits (acc, nom|voc) hundred the (nom|acc) find (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc)
Ez:40:27 Ez_40:27_1 Ez_40:27_2 Ez_40:27_3 Ez_40:27_4 Ez_40:27_5 Ez_40:27_6 Ez_40:27_7 Ez_40:27_8 Ez_40:27_9 Ez_40:27_10 Ez_40:27_11 Ez_40:27_12 Ez_40:27_13 Ez_40:27_14 Ez_40:27_15 Ez_40:27_16 Ez_40:27_17 Ez_40:27_18 Ez_40:27_19 Ez_40:27_20 Ez_40:27_21 Ez_40:27_22 Ez_40:27_23 Ez_40:27_24
Ez:40:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:28 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον καὶ διεμέτρησεν τὴν πύλην κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα
Ez:40:28 And he brought me into the inner court of the south gate: and he measured the gate according to these measures; (Ezekiel 40:28 Brenton)
Ez:40:28 Następnie zaprowadził mnie na dziedziniec wewnętrzny przy bramie południowej, i zmierzył bramę południową, miała ona te same rozmiary. (Ez 40:28 BT_4)
Ez:40:28 Καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν τῆς πύλης τῆς πρὸς νότον καὶ διεμέτρησεν τὴν πύλην κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα
Ez:40:28 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ κατά ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Ez:40:28 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe I też, nawet, mianowicie Brama W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miara To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ez:40:28 *kai\ ei)sE/gage/n me ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)sOte/ran tE=s pu/lEs tE=s pro\s no/ton kai\ dieme/trEsen tE\n pu/lEn kata\ ta\ me/tra tau=ta
Ez:40:28 kai eisEgagen me eis tEn aulEn tEn esOteran tEs pylEs tEs pros noton kai diemetrEsen tEn pylEn kata ta metra tauta
Ez:40:28 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSF P N2_ASM C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF P RA_APN N2N_APN RD_APN
Ez:40:28 and also, even, namely to lead into I into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the inner the gate the toward (+acc,+gen,+dat) south and also, even, namely ć the gate down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the measure this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ez:40:28 and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) inner ([Adj] acc) the (gen) gate (gen) the (gen) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc) and the (acc) gate (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Ez:40:28 Ez_40:28_1 Ez_40:28_2 Ez_40:28_3 Ez_40:28_4 Ez_40:28_5 Ez_40:28_6 Ez_40:28_7 Ez_40:28_8 Ez_40:28_9 Ez_40:28_10 Ez_40:28_11 Ez_40:28_12 Ez_40:28_13 Ez_40:28_14 Ez_40:28_15 Ez_40:28_16 Ez_40:28_17 Ez_40:28_18 Ez_40:28_19 Ez_40:28_20 Ez_40:28_21
Ez:40:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:29 καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα· καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ· πήχεις πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε.
Ez:40:29 and the chambers, and the posts, (Ezekiel 40:29 Brenton)
Ez:40:29 A wnęki jej oraz filary i przedsionek miały te same rozmiary; miała ona również okna wokoło, tak samo jak przedsionek: pięćdziesiąt łokci wynosiła długość, a dwadzieścia pięć łokci szerokość. (Ez 40:29 BT_4)
Ez:40:29 καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα· καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ· πήχεις πεντήκοντα τὸ μῆκος αὐτῆς καὶ τὸ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε.
Ez:40:29 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κύκλῳ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα ὁ ἡ τό μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πέντε
Ez:40:29 I też, nawet, mianowicie Bóg  I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miara To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Okno On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W kole Łokieć Pięćdziesiąt Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Łokieć Ikona; dwadzieścia Pięć
Ez:40:29 kai\ ta\ Tee kai\ ta\ aileu kai\ ta\ ailammO kata\ ta\ me/tra tau=ta· kai\ Turi/des au)tE=| kai\ tO=| ailammO ku/klO|· pE/CHeis pentE/konta to\ mE=kos au)tE=s kai\ to\ eu)=ros pE/CHeis ei)/kosi pe/nte.
Ez:40:29 kai ta Tee kai ta aileu kai ta ailammO kata ta metra tauta· kai Tyrides autE kai tO ailammO kyklO· pECHeis pentEkonta to mEkos autEs kai to euros pECHeis eikosi pente.
Ez:40:29 C RA_APN N_APN C RA_APN N_APN C RA_APN N_APN P RA_APN N2N_APN RD_APN C N3D_NPF RD_DSF C RA_DSN N_DSN N2_DSM N3U_NPM M RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C RA_ASN N3E_ASN N3U_NPM M M
Ez:40:29 and also, even, namely the god [see theology] and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the measure this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely window he/she/it/same and also, even, namely the ć in a circle cubit fifty the length he/she/it/same and also, even, namely the find width cubit icon; twenty five
Ez:40:29 and the (nom|acc) god (voc) and the (nom|acc) and the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) these (nom|acc) and windows (nom|voc) her/it/same (dat) and the (dat) in a circle cubits (acc, nom|voc) fifty the (nom|acc) length (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) find (nom|acc|voc) cubits (acc, nom|voc) icons (dat); twenty five
Ez:40:29 Ez_40:29_1 Ez_40:29_2 Ez_40:29_3 Ez_40:29_4 Ez_40:29_5 Ez_40:29_6 Ez_40:29_7 Ez_40:29_8 Ez_40:29_9 Ez_40:29_10 Ez_40:29_11 Ez_40:29_12 Ez_40:29_13 Ez_40:29_14 Ez_40:29_15 Ez_40:29_16 Ez_40:29_17 Ez_40:29_18 Ez_40:29_19 Ez_40:29_20 Ez_40:29_21 Ez_40:29_22 Ez_40:29_23 Ez_40:29_24 Ez_40:29_25 Ez_40:29_26 Ez_40:29_27 Ez_40:29_28 Ez_40:29_29 Ez_40:29_30 Ez_40:29_31
Ez:40:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:31 καὶ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, καὶ φοίνικες τῷ αιλευ, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες.
Ez:40:31 from the porch to the outer court: and there were palm-trees to the post thereof, and eight steps. (Ezekiel 40:31 Brenton)
Ez:40:31 Jej przedsionek leżał jednak przy zewnętrznym dziedzińcu: na jej filarach były ozdoby w kształcie palm, a wejście do niej miało osiem stopni. (Ez 40:31 BT_4)
Ez:40:31 καὶ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐξωτέραν, καὶ φοίνικες τῷ αιλευ, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες.
Ez:40:31 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω) καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό καί ὀκτώ κλιμακτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]
Ez:40:31 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Zewnętrzny I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki I też, nawet, mianowicie Osiem Krok
Ez:40:31 kai\ ailammO ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)XOte/ran, kai\ foi/nikes tO=| aileu, kai\ o)ktO\ klimaktE=res.
Ez:40:31 kai ailammO eis tEn aulEn tEn eXOteran, kai foinikes tO aileu, kai oktO klimaktEres.
Ez:40:31 C N_NSN P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF C N3K_NPM RA_DSN N_DSN C M N3H_NPM
Ez:40:31 and also, even, namely ć into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the outer and also, even, namely date palm; Phoenician the ć and also, even, namely eight step
Ez:40:31 and into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) outer ([Adj] acc) and date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) the (dat) and eight steps (nom|voc)
Ez:40:31 Ez_40:31_1 Ez_40:31_2 Ez_40:31_3 Ez_40:31_4 Ez_40:31_5 Ez_40:31_6 Ez_40:31_7 Ez_40:31_8 Ez_40:31_9 Ez_40:31_10 Ez_40:31_11 Ez_40:31_12 Ez_40:31_13 Ez_40:31_14
Ez:40:31 x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:32 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα
Ez:40:32 And he brought me in at the gate that looks eastward: and he measured it according to these measures: (Ezekiel 40:32 Brenton)
Ez:40:32 I zaprowadził mnie na wewnętrzny dziedziniec po stronie wschodniej, i zmierzył bramę; były to te same rozmiary. (Ez 40:32 BT_4)
Ez:40:32 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν πύλην τὴν βλέπουσαν κατὰ ἀνατολὰς καὶ διεμέτρησεν αὐτὴν κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα
Ez:40:32 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί αὐτός αὐτή αὐτό κατά ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Ez:40:32 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Brama By widzieć W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miara To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ez:40:32 kai\ ei)sE/gage/n me ei)s tE\n pu/lEn tE\n ble/pousan kata\ a)natola\s kai\ dieme/trEsen au)tE\n kata\ ta\ me/tra tau=ta
Ez:40:32 kai eisEgagen me eis tEn pylEn tEn blepusan kata anatolas kai diemetrEsen autEn kata ta metra tauta
Ez:40:32 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RA_ASF V1_PAPASF P N1_APF C VAI_AAI3S RD_ASF P RA_APN N2N_APN RD_APN
Ez:40:32 and also, even, namely to lead into I into (+acc) the gate the to see down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the measure this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ez:40:32 and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) into (+acc) the (acc) gate (acc) the (acc) while SEE-ing (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) and her/it/same (acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Ez:40:32 Ez_40:32_1 Ez_40:32_2 Ez_40:32_3 Ez_40:32_4 Ez_40:32_5 Ez_40:32_6 Ez_40:32_7 Ez_40:32_8 Ez_40:32_9 Ez_40:32_10 Ez_40:32_11 Ez_40:32_12 Ez_40:32_13 Ez_40:32_14 Ez_40:32_15 Ez_40:32_16 Ez_40:32_17
Ez:40:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:33 καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα· καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ, πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε.
Ez:40:33 and the chambers, and the posts, and the porches according to these measures: and there were windows to it, and porches round about: the length of it was fifty cubits, and the breadth of it twenty-five cubits. (Ezekiel 40:33 Brenton)
Ez:40:33 A jej wnęki i filary, i przedsionek odpowiadały tym rozmiarom. I okna miała ona, jak też przedsionek, wokoło. Długość wynosiła pięćdziesiąt łokci, a szerokość dwadzieścia pięć łokci. (Ez 40:33 BT_4)
Ez:40:33 καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα· καὶ θυρίδες αὐτῇ καὶ τῷ αιλαμμω κύκλῳ, πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε.
Ez:40:33 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο καί θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κύκλῳ πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πέντε
Ez:40:33 I też, nawet, mianowicie Bóg  I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miara To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie Okno On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W kole Łokieć Pięćdziesiąt Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Znajduj szerokość Łokieć Ikona; dwadzieścia Pięć
Ez:40:33 kai\ ta\ Tee kai\ ta\ aileu kai\ ta\ ailammO kata\ ta\ me/tra tau=ta· kai\ Turi/des au)tE=| kai\ tO=| ailammO ku/klO|, pE/CHeis pentE/konta mE=kos au)tE=s kai\ eu)=ros pE/CHeis ei)/kosi pe/nte.
Ez:40:33 kai ta Tee kai ta aileu kai ta ailammO kata ta metra tauta· kai Tyrides autE kai tO ailammO kyklO, pECHeis pentEkonta mEkos autEs kai euros pECHeis eikosi pente.
Ez:40:33 C RA_APN N_APN C RA_APN N_APN C RA_APN N_APN P RA_APN N2N_APN RD_APN C N3D_NPF RD_DSF C RA_DSN N_DSN N2_DSM N3U_NPM M N3E_ASN RD_GSF C N3E_ASN N3U_NPM M M
Ez:40:33 and also, even, namely the god [see theology] and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the measure this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely window he/she/it/same and also, even, namely the ć in a circle cubit fifty length he/she/it/same and also, even, namely find width cubit icon; twenty five
Ez:40:33 and the (nom|acc) god (voc) and the (nom|acc) and the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) these (nom|acc) and windows (nom|voc) her/it/same (dat) and the (dat) in a circle cubits (acc, nom|voc) fifty length (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and find (nom|acc|voc) cubits (acc, nom|voc) icons (dat); twenty five
Ez:40:33 Ez_40:33_1 Ez_40:33_2 Ez_40:33_3 Ez_40:33_4 Ez_40:33_5 Ez_40:33_6 Ez_40:33_7 Ez_40:33_8 Ez_40:33_9 Ez_40:33_10 Ez_40:33_11 Ez_40:33_12 Ez_40:33_13 Ez_40:33_14 Ez_40:33_15 Ez_40:33_16 Ez_40:33_17 Ez_40:33_18 Ez_40:33_19 Ez_40:33_20 Ez_40:33_21 Ez_40:33_22 Ez_40:33_23 Ez_40:33_24 Ez_40:33_25 Ez_40:33_26 Ez_40:33_27 Ez_40:33_28 Ez_40:33_29
Ez:40:33 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:34 καὶ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ φοίνικες ἐπὶ τοῦ αιλευ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇ.
Ez:40:34 And there were porches opening into the inner court, and palm-trees on the posts on this side and on that side: and it had eight steps. (Ezekiel 40:34 Brenton)
Ez:40:34 Przedsionek jej leżał przy zewnętrznym dziedzińcu, ozdoby w kształcie palm były na jej filarach z jednej i drugiej strony, a wejście do niej miało osiem stopni. (Ez 40:34 BT_4)
Ez:40:34 καὶ αιλαμμω εἰς τὴν αὐλὴν τὴν ἐσωτέραν, καὶ φοίνικες ἐπὶ τοῦ αιλευ ἔνθεν καὶ ἔνθεν, καὶ ὀκτὼ κλιμακτῆρες αὐτῇ.
Ez:40:34 καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ἔν·θεν καί ἔν·θεν καί ὀκτώ κλιμακτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ez:40:34 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Wewnętrzny I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Na tej stronie, do na tamtym sid I też, nawet, mianowicie Osiem Krok On/ona/to/to samo
Ez:40:34 kai\ ailammO ei)s tE\n au)lE\n tE\n e)sOte/ran, kai\ foi/nikes e)pi\ tou= aileu e)/nTen kai\ e)/nTen, kai\ o)ktO\ klimaktE=res au)tE=|.
Ez:40:34 kai ailammO eis tEn aulEn tEn esOteran, kai foinikes epi tu aileu enTen kai enTen, kai oktO klimaktEres autE.
Ez:40:34 C N_NSN P RA_ASF N1_ASF RA_ASF A1A_ASF C N3K_NPM P RA_GSN N_GSN D C D C M N3H_NPM RD_DSF
Ez:40:34 and also, even, namely ć into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house the inner and also, even, namely date palm; Phoenician upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć on this side, to on that sid and also, even, namely on this side, to on that sid and also, even, namely eight step he/she/it/same
Ez:40:34 and into (+acc) the (acc) courtyard (acc) the (acc) inner ([Adj] acc) and date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) on this side, to on that sid and on this side, to on that sid and eight steps (nom|voc) her/it/same (dat)
Ez:40:34 Ez_40:34_1 Ez_40:34_2 Ez_40:34_3 Ez_40:34_4 Ez_40:34_5 Ez_40:34_6 Ez_40:34_7 Ez_40:34_8 Ez_40:34_9 Ez_40:34_10 Ez_40:34_11 Ez_40:34_12 Ez_40:34_13 Ez_40:34_14 Ez_40:34_15 Ez_40:34_16 Ez_40:34_17 Ez_40:34_18 Ez_40:34_19
Ez:40:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:35 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν πύλην τὴν πρὸς βορρᾶν καὶ διεμέτρησεν κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα
Ez:40:35 And he brought me in at the northern gate, and measured it according to these measures; (Ezekiel 40:35 Brenton)
Ez:40:35 Następnie zaprowadził mnie ku bramie północnej i zmierzył ją: były to te same wymiary. (Ez 40:35 BT_4)
Ez:40:35 καὶ εἰσήγαγέν με εἰς τὴν πύλην τὴν πρὸς βορρᾶν καὶ διεμέτρησεν κατὰ τὰ μέτρα ταῦτα
Ez:40:35 καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί κατά ὁ ἡ τό μέτρον, -ου, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Ez:40:35 I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Ja Do (+przyspieszenie) Brama Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Miara To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ez:40:35 kai\ ei)sE/gage/n me ei)s tE\n pu/lEn tE\n pro\s borra=n kai\ dieme/trEsen kata\ ta\ me/tra tau=ta
Ez:40:35 kai eisEgagen me eis tEn pylEn tEn pros borran kai diemetrEsen kata ta metra tauta
Ez:40:35 C VBI_AAI3S RP_AS P RA_ASF N1_ASF RA_ASF P N1T_ASM C VAI_AAI3S P RA_APN N2N_APN RD_APN
Ez:40:35 and also, even, namely to lead into I into (+acc) the gate the toward (+acc,+gen,+dat) north and also, even, namely ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the measure this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ez:40:35 and he/she/it-LEAD-ed-INTO me (acc) into (+acc) the (acc) gate (acc) the (acc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) measures (nom|acc|voc) these (nom|acc)
Ez:40:35 Ez_40:35_1 Ez_40:35_2 Ez_40:35_3 Ez_40:35_4 Ez_40:35_5 Ez_40:35_6 Ez_40:35_7 Ez_40:35_8 Ez_40:35_9 Ez_40:35_10 Ez_40:35_11 Ez_40:35_12 Ez_40:35_13 Ez_40:35_14 Ez_40:35_15
Ez:40:35 x x x x x x x x x x x x x x x
Ez:40:36 καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω· καὶ θυρίδες αὐτῇ κύκλῳ καὶ τῷ αιλαμμω αὐτῆς· πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε.
Ez:40:36 and the chambers, and the posts, and the porches: and it had windows round about, and it had its porches: the length of it was fifty cubits, and the breadth twenty-five cubits. (Ezekiel 40:36 Brenton)
Ez:40:36 Miała ona swe wnęki oraz filary i przedsionek, i okna wokoło - pięćdziesiąt łokci długości i dwadzieścia pięć łokci szerokości. (Ez 40:36 BT_4)
Ez:40:36 καὶ τὰ θεε καὶ τὰ αιλευ καὶ τὰ αιλαμμω· καὶ θυρίδες αὐτῇ κύκλῳ καὶ τῷ αιλαμμω αὐτῆς· πήχεις πεντήκοντα μῆκος αὐτῆς καὶ εὖρος πήχεις εἴκοσι πέντε.
Ez:40:36 καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό καί ὁ ἡ τό καί θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κύκλῳ καί ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πεντή·κοντα μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὖρο·ς, -ους, τό [LXX] πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πέντε
Ez:40:36 I też, nawet, mianowicie Bóg  I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Okno On/ona/to/to samo W kole