Hi:25:1 Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ ὁ Σαυχίτης λέγει
Hi:25:1 Then Baldad the Sauchite answered and said, (Job 25:1 Brenton)
Hi:25:1 Wtedy zabrał głos Bildad z Szuach i rzekł: (Job 25:1 BT_4)
Hi:25:1 Ὑπολαβὼν δὲ Βαλδαδ Σαυχίτης λέγει
Hi:25:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ   ὁ ἡ τό   λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:25:1 By zaprzyjaźniać się zaś By mówić/opowiadaj
Hi:25:1 *(upolabO\n de\ *baldad o( *sauCHi/tEs le/gei
Hi:25:1 ypolabOn de baldad ho sauCHitEs legei
Hi:25:1 VB_AAPNSM x N_NSM RA_NSM N1M_NSM V1_PAI3S
Hi:25:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the ć to say/tell
Hi:25:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet   the (nom)   he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:25:1 Hi_25:1_1 Hi_25:1_2 Hi_25:1_3 Hi_25:1_4 Hi_25:1_5 Hi_25:1_6
Hi:25:1 x x x x x x
Hi:25:2 Τί γὰρ προοίμιον ἢ φόβος παρ’ αὐτοῦ, ὁ ποιῶν τὴν σύμπασαν ἐν ὑψίστῳ;
Hi:25:2 What beginning or fear is his--even he that makes all things in the highest? (Job 25:2 Brenton)
Hi:25:2 «Z Nim panowanie i groza, na niebie ustalił porządek. (Job 25:2 BT_4)
Hi:25:2 Τί γὰρ προοίμιον φόβος παρ’ αὐτοῦ, ποιῶν τὴν σύμπασαν ἐν ὑψίστῳ;
Hi:25:2 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γάρ   ἤ[1] φόβος, -ου, ὁ παρά αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Hi:25:2 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Dla odtąd, jak Albo Obawa [zobacz fobię] fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo Jaki rodzaj; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Najwyższy
Hi:25:2 *ti/ ga\r prooi/mion E)\ fo/bos par’ au)tou=, o( poiO=n tE\n su/mpasan e)n u(PSi/stO|;
Hi:25:2 ti gar prooimion E fobos par’ autu, ho poiOn tEn sympasan en hyPSistO;
Hi:25:2 RI_NSN x N2N_NSN C N2_NSM P RD_GSM RA_NSM V2_PAPNSM RA_ASF A1A_ASF P A1_DSM
Hi:25:2 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. for since, as ć or fear [see phobia] frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same the what kind; to do/make the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among highest
Hi:25:2 who/what/why (nom|acc) for   or fear (nom) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) the (nom) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) the (acc)   in/among/by (+dat) highest ([Adj] dat)
Hi:25:2 Hi_25:2_1 Hi_25:2_2 Hi_25:2_3 Hi_25:2_4 Hi_25:2_5 Hi_25:2_6 Hi_25:2_7 Hi_25:2_8 Hi_25:2_9 Hi_25:2_10 Hi_25:2_11 Hi_25:2_12 Hi_25:2_13
Hi:25:2 x x x x x x x x x x x x x
Hi:25:3 μὴ γάρ τις ὑπολάβοι ὅτι ἔστιν παρέλκυσις πειραταῖς; ἐπὶ τίνας δὲ οὐκ ἐπελεύσεται ἔνεδρα παρ’ αὐτοῦ;
Hi:25:3 For let none think that there is a respite for robbers: and upon whom will there not come a snare from him? (Job 25:3 Brenton)
Hi:25:3 Czy siły Jego kto zliczy? Na kogo nie stawia zasadzki? (Job 25:3 BT_4)
Hi:25:3 μὴ γάρ τις ὑπολάβοι ὅτι ἔστιν παρέλκυσις πειραταῖς; ἐπὶ τίνας δὲ οὐκ ἐπελεύσεται ἔνεδρα παρ’ αὐτοῦ;
Hi:25:3 μή γάρ τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) ὅτι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)     ἐπί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔν·εδρον, -ου, τό; ἐν·έδρα, -ας, ἡ παρά αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:25:3 Nie Dla odtąd, jak Jakiś/jakikolwiek By zaprzyjaźniać się Ponieważ/tamto By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. zaś ??? Przed przydechem mocnym Do zbliżanie siebie Zasadzka; zasadzka fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo
Hi:25:3 mE\ ga/r tis u(pola/boi o(/ti e)/stin pare/lkusis peiratai=s; e)pi\ ti/nas de\ ou)k e)peleu/setai e)/nedra par’ au)tou=;
Hi:25:3 mE gar tis hypolaboi hoti estin parelkysis peiratais; epi tinas de uk epeleusetai enedra par’ autu;
Hi:25:3 D x RI_NSM VB_AAO3S C V9_PAI3S N3I_NSF N1M_DPM P RI_APM x D VF_FMI3S N1A_NSF P RD_GSM
Hi:25:3 not for since, as some/any to take up because/that to be ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing to oncoming ambush; ambush frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same
Hi:25:3 not for some/any (nom) he/she/it-happens-to-TAKE UP (opt) because/that he/she/it-is     upon/over (+acc,+gen,+dat) who/what/why (acc) Yet not he/she/it-will-be-ONCOMING-ed ambushs (nom|acc|voc); ambush (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen)
Hi:25:3 Hi_25:3_1 Hi_25:3_2 Hi_25:3_3 Hi_25:3_4 Hi_25:3_5 Hi_25:3_6 Hi_25:3_7 Hi_25:3_8 Hi_25:3_9 Hi_25:3_10 Hi_25:3_11 Hi_25:3_12 Hi_25:3_13 Hi_25:3_14 Hi_25:3_15 Hi_25:3_16
Hi:25:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:25:4 πῶς γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς ἔναντι κυρίου; ἢ τίς ἂν ἀποκαθαρίσαι ἑαυτὸν γεννητὸς γυναικός;
Hi:25:4 For how shall a mortal be just before the Lord? or who that is born of a woman shall purify himself? (Job 25:4 Brenton)
Hi:25:4 Czy człowiek jest sprawiedliwy w oczach Boga, a syn niewiasty - bezgrzeszny? (Job 25:4 BT_4)
Hi:25:4 πῶς γὰρ ἔσται δίκαιος βροτὸς ἔναντι κυρίου; τίς ἂν ἀποκαθαρίσαι ἑαυτὸν γεννητὸς γυναικός;
Hi:25:4 πῶς[1] γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δίκαιος -αία -ον   ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἄν   ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ γεννητός -ή -όν γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι
Hi:25:4 Jak Dla odtąd, jak By być Właśnie prawy, właśnie Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Samo /nasz /twój /siebie Urodzony Kobiety/żona
Hi:25:4 pO=s ga\r e)/stai di/kaios broto\s e)/nanti kuri/ou; E)\ ti/s a)/n a)pokaTari/sai e(auto\n gennEto\s gunaiko/s;
Hi:25:4 pOs gar estai dikaios brotos enanti kyriu; E tis an apokaTarisai heauton gennEtos gynaikos;
Hi:25:4 D x VF_FMI3S A1A_NSM N2_NSM P N2_GSM C RI_NSM x VA_AAO3S RD_ASM A1_NSM N3K_GSF
Hi:25:4 how for since, as to be just righteous, just ć before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ever (if ever) ć self /our-/your-/themselves born woman/wife
Hi:25:4 how for he/she/it-will-be just ([Adj] nom)   before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) or who/what/why (nom) ever   self (acc) born ([Adj] nom) woman/wife (gen)
Hi:25:4 Hi_25:4_1 Hi_25:4_2 Hi_25:4_3 Hi_25:4_4 Hi_25:4_5 Hi_25:4_6 Hi_25:4_7 Hi_25:4_8 Hi_25:4_9 Hi_25:4_10 Hi_25:4_11 Hi_25:4_12 Hi_25:4_13 Hi_25:4_14
Hi:25:4 x x x x x x x x x x x x x x
Hi:25:5 εἰ σελήνῃ συντάσσει, καὶ οὐκ ἐπιφαύσκει· ἄστρα δὲ οὐ καθαρὰ ἐναντίον αὐτοῦ.
Hi:25:5 If he gives an order to the moon, then it shines not; and the stars are not pure before him. (Job 25:5 Brenton)
Hi:25:5 Jeśli niejasny i księżyc, gwiazdy przed Nim nieczyste, (Job 25:5 BT_4)
Hi:25:5 εἰ σελήνῃ συντάσσει, καὶ οὐκ ἐπιφαύσκει· ἄστρα δὲ οὐ καθαρὰ ἐναντίον αὐτοῦ.
Hi:25:5 εἰ σελήνη, -ης, ἡ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·φαύσκω (επι+φαυσκ-, επι+φαυ·σ-, -, -, -, -) ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) δέ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ καθαρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:25:5 Jeżeli Księżyc Do ??? I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do ??? Gwiezdny zaś ??? Przed przydechem mocnym Czysty Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo
Hi:25:5 ei) selE/nE| sunta/ssei, kai\ ou)k e)pifau/skei· a)/stra de\ ou) kaTara\ e)nanti/on au)tou=.
Hi:25:5 ei selEnE syntassei, kai uk epifauskei· astra de u kaTara enantion autu.
Hi:25:5 C N1_DSF V1_PAI3S C D V1_PAI3S N2N_NPN x D A1A_NPN P RD_GSM
Hi:25:5 if moon to ??? and also, even, namely οὐχ before rough breathing to ??? star δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] οὐχ before rough breathing clean in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same
Hi:25:5 if moon (dat) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) and not he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) stars (nom|acc|voc) Yet not clean ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:25:5 Hi_25:5_1 Hi_25:5_2 Hi_25:5_3 Hi_25:5_4 Hi_25:5_5 Hi_25:5_6 Hi_25:5_7 Hi_25:5_8 Hi_25:5_9 Hi_25:5_10 Hi_25:5_11 Hi_25:5_12
Hi:25:5 x x x x x x x x x x x x
Hi:25:6 ἔα δέ, ἄνθρωπος σαπρία καὶ υἱὸς ἀνθρώπου σκώληξ.
Hi:25:6 But alas! man is corruption, and the son of man a worm. (Job 25:6 Brenton)
Hi:25:6 tym więcej człowiek - ten robak, i syn człowieczy - znikomość». (Job 25:6 BT_4)
Hi:25:6 ἔα δέ, ἄνθρωπος σαπρία καὶ υἱὸς ἀνθρώπου σκώληξ.
Hi:25:6 ἔα; ἐάω (ε(α)-, εα·σ-, εα·σ-, -, -, εα·θ-) δέ ἄνθρωπος, -ου, ὁ   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἄνθρωπος, -ου, ὁ σκώληξ, -ηκος, ὁ
Hi:25:6 ea! (Oho!, [Padów tryb rozkazujący z '???'=Nie mówiąc już o!]); by pozwalać zaś Ludzki I też, nawet, mianowicie Syn Ludzki Larwa
Hi:25:6 e)/a de/, a)/nTrOpos sapri/a kai\ ui(o\s a)nTrO/pou skO/lEX.
Hi:25:6 ea de, anTrOpos sapria kai hyios anTrOpu skOlEX.
Hi:25:6 I x N2_NSM N1A_NSF C N2_NSM N2_GSM N3K_NSM
Hi:25:6 ea! (oho!, [poss imperative of ‘εαω’=let alone!]); to allow δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] human ć and also, even, namely son human larva
Hi:25:6 ea!; be-you(sg)-ALLOW-ing! Yet human (nom)   and son (nom) human (gen) larva (nom|voc)
Hi:25:6 Hi_25:6_1 Hi_25:6_2 Hi_25:6_3 Hi_25:6_4 Hi_25:6_5 Hi_25:6_6 Hi_25:6_7 Hi_25:6_8
Hi:25:6 x x x x x x x x