Hi:26:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:26:1 But Job answered and said, (Job 26:1 Brenton)
Hi:26:1 Hiob na to odpowiedział i rzekł: (Job 26:1 BT_4)
Hi:26:1 Ὑπολαβὼν δὲ Ιωβ λέγει
Hi:26:1 ὑπο·λαμβάνω (υπο+λαμβαν-, -, 2nd υπο+λαβ-, υπο+ειληφ·[κ]-, -, -) δέ Ἰώβ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Hi:26:1 By zaprzyjaźniać się zaś Hiob By mówić/opowiadaj
Hi:26:1 *(upolabO\n de\ *iOb le/gei
Hi:26:1 ypolabOn de iOb legei
Hi:26:1 VB_AAPNSM x N_NSM V1_PAI3S
Hi:26:1 to take up δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] Job to say/tell
Hi:26:1 upon TAKE UP-ing (nom) Yet Job (indecl) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical)
Hi:26:1 Hi_26:1_1 Hi_26:1_2 Hi_26:1_3 Hi_26:1_4
Hi:26:1 x x x x
Hi:26:2 Τίνι πρόσκεισαι ἢ τίνι μέλλεις βοηθεῖν; πότερον οὐχ ᾧ πολλὴ ἰσχὺς καὶ ᾧ βραχίων κραταιός ἐστιν;
Hi:26:2 To whom dost thou attach thyself, or whom art thou going to assist? is it not he that has much strength, and he who has a strong arm? (Job 26:2 Brenton)
Hi:26:2 «Ależ pomogłeś choremu, wzmocniłeś ramię osłabłe! (Job 26:2 BT_4)
Hi:26:2 Τίνι πρόσκεισαι τίνι μέλλεις βοηθεῖν; πότερον οὐχ πολλὴ ἰσχὺς καὶ βραχίων κραταιός ἐστιν;
Hi:26:2 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) πότερος -α -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅς ἥ ὅ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὅς ἥ ὅ βραχίων, -ονος, ὁ κραταιός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Hi:26:2 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By mieć dookoła być przeznaczony By pomagać Czy , które z dwu ??? Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dużo Siła I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który Ręka {Broń} Poruszaj się kołysać berło By być
Hi:26:2 *ti/ni pro/skeisai E)\ ti/ni me/lleis boETei=n; po/teron ou)CH O(=| pollE\ i)sCHu\s kai\ O(=| braCHi/On krataio/s e)stin;
Hi:26:2 tini proskeisai E tini melleis boETein; poteron uCH hO pollE isCHys kai hO braCHiOn krataios estin;
Hi:26:2 RI_DSM V5_PMI2S C RI_DSM V1_PAI2S V2_PAN D D RR_DSM A1_NSF N3U_NSF C RR_DSM N3N_NSM A1A_NSM V9_PAI3S
Hi:26:2 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to am about to be destined to help whether which of the two οὐχ before rough breathing who/whom/which much strength and also, even, namely who/whom/which arm sway to sway the scepter to be
Hi:26:2 who/what/why (dat)   or who/what/why (dat) you(sg)-are-ABOUT-ing to-be-HELP-ing whether (acc, nom|acc) not who/whom/which (dat) much (nom) strength (nom) and who/whom/which (dat) arm (nom) sway ([Adj] nom) he/she/it-is
Hi:26:2 Hi_26:2_1 Hi_26:2_2 Hi_26:2_3 Hi_26:2_4 Hi_26:2_5 Hi_26:2_6 Hi_26:2_7 Hi_26:2_8 Hi_26:2_9 Hi_26:2_10 Hi_26:2_11 Hi_26:2_12 Hi_26:2_13 Hi_26:2_14 Hi_26:2_15 Hi_26:2_16
Hi:26:2 x x x x x x x x x x x x x x x x
Hi:26:3 τίνι συμβεβούλευσαι; οὐχ ᾧ πᾶσα σοφία; ἢ τίνι ἐπακολουθήσεις; οὐχ ᾧ μεγίστη δύναμις;
Hi:26:3 To whom hast thou given counsel? is it not to him who has all wisdom? whom wilt thou follow? is it not one who has the greatest power? (Job 26:3 Brenton)
Hi:26:3 Tyś niemądremu doradził, ujawniłeś pełnię rozumu! (Job 26:3 BT_4)
Hi:26:3 τίνι συμβεβούλευσαι; οὐχ πᾶσα σοφία; τίνι ἐπακολουθήσεις; οὐχ μεγίστη δύναμις;
Hi:26:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συμ·βουλεύω (συν+βουλευ-, συν+βουλευ·σ-, συν+βουλευ·σ-, -, συν+βεβουλευ-, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅς ἥ ὅ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σοφία, -ας, ἡ ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπ·ακολουθέω (επ+ακολουθ(ε)-, επ+ακολουθη·σ-, επ+ακολουθη·σ-, -, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὅς ἥ ὅ μέγιστος -η -ον (Superl. of μέγας) δύναμις, -εως, ἡ
Hi:26:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do rady ??? Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By następować w następstwie [doznaj powodzenia] ??? Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Największy Zdolność
Hi:26:3 ti/ni sumbebou/leusai; ou)CH O(=| pa=sa sofi/a; E)\ ti/ni e)pakolouTE/seis; ou)CH O(=| megi/stE du/namis;
Hi:26:3 tini symbebuleusai; uCH hO pasa sofia; E tini epakoluTEseis; uCH hO megistE dynamis;
Hi:26:3 RI_DSN VM_XMI2S D RR_DSM A1S_NSF N1A_NSF C RI_DSN VF_FAI2S D RR_DSM A1_NSFS N3I_NSF
Hi:26:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to council οὐχ before rough breathing who/whom/which every all, each, every, the whole of sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to follow in succession [succeed] οὐχ before rough breathing who/whom/which greatest ability
Hi:26:3 who/what/why (dat) you(sg)-have-been-COUNCIL-ed not who/whom/which (dat) every (nom|voc) sapience (nom|voc) or who/what/why (dat) you(sg)-will-FOLLOW-IN-SUCCESSION not who/whom/which (dat) greatest ([Adj] nom|voc) ability (nom)
Hi:26:3 Hi_26:3_1 Hi_26:3_2 Hi_26:3_3 Hi_26:3_4 Hi_26:3_5 Hi_26:3_6 Hi_26:3_7 Hi_26:3_8 Hi_26:3_9 Hi_26:3_10 Hi_26:3_11 Hi_26:3_12 Hi_26:3_13
Hi:26:3 x x x x x x x x x x x x x
Hi:26:4 τίνι ἀνήγγειλας ῥήματα; πνοὴ δὲ τίνος ἐστὶν ἡ ἐξελθοῦσα ἐκ σοῦ;
Hi:26:4 To whom hast thou uttered words? and whose breath is it that has come forth from thee? (Job 26:4 Brenton)
Hi:26:4 Do kogo kierujesz te słowa, czyjże to duch wionie z ciebie? (Job 26:4 BT_4)
Hi:26:4 τίνι ἀνήγγειλας ῥήματα; πνοὴ δὲ τίνος ἐστὶν ἐξελθοῦσα ἐκ σοῦ;
Hi:26:4 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ῥῆμα[τ], -ατος, τό πνοή, -ῆς, ἡ δέ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Hi:26:4 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By ogłaszać ogłaszaj, informuj Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Porywu/oddech zaś Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty; twój/twój(sg)
Hi:26:4 ti/ni a)nE/ggeilas r(E/mata; pnoE\ de\ ti/nos e)sti\n E( e)XelTou=sa e)k sou=;
Hi:26:4 tini anEngeilas rEmata; pnoE de tinos estin hE eXelTusa ek su;
Hi:26:4 RI_DSN VAI_AAI2S N3M_APN N1_NSF x RI_GSN V9_PAI3S RA_NSF VB_AAPNSF P RP_GS
Hi:26:4 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to proclaim proclaim, report declaration statement, utterance gust/breath δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be the to come out out of (+gen) ἐξ before vowels you; your/yours(sg)
Hi:26:4 who/what/why (dat) you(sg)-PROCLAIM-ed declarations (nom|acc|voc) gust/breath (nom|voc) Yet who/what/why (gen) he/she/it-is the (nom) upon COME-ing-OUT (nom|voc) out of (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Hi:26:4 Hi_26:4_1 Hi_26:4_2 Hi_26:4_3 Hi_26:4_4 Hi_26:4_5 Hi_26:4_6 Hi_26:4_7 Hi_26:4_8 Hi_26:4_9 Hi_26:4_10 Hi_26:4_11
Hi:26:4 x x x x x x x x x x x
Hi:26:5 μὴ γίγαντες μαιωθήσονται ὑποκάτωθεν ὕδατος καὶ τῶν γειτόνων αὐτοῦ;
Hi:26:5 Shall giants be born from under the water and the inhabitants thereof? (Job 26:5 Brenton)
Hi:26:5 Umarli drżą w podziemiu, ocean i jego mieszkańcy. (Job 26:5 BT_4)
Hi:26:5 μὴ γίγαντες μαιωθήσονται ὑποκάτωθεν ὕδατος καὶ τῶν γειτόνων αὐτοῦ;
Hi:26:5 μή       ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ὁ ἡ τό γείτων, -ονος, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:26:5 Nie Woda I też, nawet, mianowicie Sąsiad On/ona/to/to samo
Hi:26:5 mE\ gi/gantes maiOTE/sontai u(poka/tOTen u(/datos kai\ tO=n geito/nOn au)tou=;
Hi:26:5 mE gigantes maiOTEsontai hypokatOTen hydatos kai tOn geitonOn autu;
Hi:26:5 D N3_NPM VC_FPI3P D N3T_GSN C RA_GPM N3N_GPM RD_GSM
Hi:26:5 not ć ć ć water and also, even, namely the neighbor he/she/it/same
Hi:26:5 not       water (gen) and the (gen) neighbors (gen) him/it/same (gen)
Hi:26:5 Hi_26:5_1 Hi_26:5_2 Hi_26:5_3 Hi_26:5_4 Hi_26:5_5 Hi_26:5_6 Hi_26:5_7 Hi_26:5_8 Hi_26:5_9
Hi:26:5 x x x x x x x x x
Hi:26:6 γυμνὸς ὁ ᾅδης ἐπώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν περιβόλαιον τῇ ἀπωλείᾳ.
Hi:26:6 Hell is naked before him, and destruction has no covering. (Job 26:6 Brenton)
Hi:26:6 Szeol dla Niego jest nagi, Abaddon jest bez zasłony. (Job 26:6 BT_4)
Hi:26:6 γυμνὸς ᾅδης ἐπώπιον αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἔστιν περιβόλαιον τῇ ἀπωλείᾳ.
Hi:26:6 γυμνός -ή -όν ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ   αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) περι·βόλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ
Hi:26:6 Nagi Hades On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Pokrycie Zniszczenie, zniszczenie
Hi:26:6 gumno\s o( a(/|dEs e)pO/pion au)tou=, kai\ ou)k e)/stin peribo/laion tE=| a)pOlei/a|.
Hi:26:6 gymnos ho hadEs epOpion autu, kai uk estin peribolaion tE apOleia.
Hi:26:6 A1_NSM RA_NSM N1M_NSM D RD_GSM C D V9_PAI3S N2N_NSN RA_DSF N1A_DSF
Hi:26:6 naked the Hades ć he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be covering the annihilation, destruction
Hi:26:6 naked ([Adj] nom) the (nom) Hades (nom)   him/it/same (gen) and not he/she/it-is covering (nom|acc|voc) the (dat) annihilation, destruction (dat)
Hi:26:6 Hi_26:6_1 Hi_26:6_2 Hi_26:6_3 Hi_26:6_4 Hi_26:6_5 Hi_26:6_6 Hi_26:6_7 Hi_26:6_8 Hi_26:6_9 Hi_26:6_10 Hi_26:6_11
Hi:26:6 x x x x x x x x x x x
Hi:26:7 ἐκτείνων βορέαν ἐπ’ οὐδέν, κρεμάζων γῆν ἐπὶ οὐδενός·
Hi:26:7 He stretches out the north wind upon nothing, and he upon nothing hangs the earth; (Job 26:7 Brenton)
Hi:26:7 Dach rozciąga nad pustką, ziemi niczym nie umacnia, (Job 26:7 BT_4)
Hi:26:7 ἐκτείνων βορέαν ἐπ’ οὐδέν, κρεμάζων γῆν ἐπὶ οὐδενός·
Hi:26:7 ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἐπί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν   γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν
Hi:26:7 By rozszerzać się Na północ Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt) Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nie jeden (nic, nikt)
Hi:26:7 e)ktei/nOn bore/an e)p’ ou)de/n, krema/DZOn gE=n e)pi\ ou)deno/s·
Hi:26:7 ekteinOn borean ep’ uden, kremaDZOn gEn epi udenos·
Hi:26:7 V1_PAPNSM N1T_ASM P A3_ASN V1_PAPNSM N1_ASF P A3_GSM
Hi:26:7 to extend north upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing not one (nothing, no one) ć earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing not one (nothing, no one)
Hi:26:7 while EXTEND-ing (nom) north (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) not one (nom|acc)   earth/land (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) not one (gen)
Hi:26:7 Hi_26:7_1 Hi_26:7_2 Hi_26:7_3 Hi_26:7_4 Hi_26:7_5 Hi_26:7_6 Hi_26:7_7 Hi_26:7_8
Hi:26:7 x x x x x x x x
Hi:26:8 δεσμεύων ὕδωρ ἐν νεφέλαις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐρράγη νέφος ὑποκάτω αὐτοῦ·
Hi:26:8 binding water in his clouds, and the cloud is not rent under it. (Job 26:8 Brenton)
Hi:26:8 wody chmurami krępuje, nie pękną pod nimi obłoki. (Job 26:8 BT_4)
Hi:26:8 δεσμεύων ὕδωρ ἐν νεφέλαις αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐρράγη νέφος ὑποκάτω αὐτοῦ·
Hi:26:8 δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) ὕδωρ, ὕδατος, τό ἐν νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ῥήγνυμι/ῥήσσω[1] (ath. ρηγνυ-/ρησσ-, ρηξ-, ρηξ-, ερρηγ·[κ]-/ερρωγ·[κ]-, -, ραγ·[θ]-) νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) ὑπο·κάτω αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:26:8 By wiązać Woda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chmura On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By drzeć się Chmura Poniżej On/ona/to/to samo
Hi:26:8 desmeu/On u(/dOr e)n nefe/lais au)tou=, kai\ ou)k e)rra/gE ne/fos u(poka/tO au)tou=·
Hi:26:8 desmeuOn hydOr en nefelais autu, kai uk erragE nefos hypokatO autu·
Hi:26:8 V1_PAPNSM N3_ASN P N1_DPF RD_GSM C D VDI_API3S N3E_ASN D RD_GSM
Hi:26:8 to bind water in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cloud he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to rend cloud below he/she/it/same
Hi:26:8 while BIND-ing (nom) water (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) clouds (dat) him/it/same (gen) and not he/she/it-was-REND-ed cloud (nom|acc|voc) below him/it/same (gen)
Hi:26:8 Hi_26:8_1 Hi_26:8_2 Hi_26:8_3 Hi_26:8_4 Hi_26:8_5 Hi_26:8_6 Hi_26:8_7 Hi_26:8_8 Hi_26:8_9 Hi_26:8_10 Hi_26:8_11
Hi:26:8 x x x x x x x x x x x
Hi:26:9 ὁ κρατῶν πρόσωπον θρόνου, ἐκπετάζων ἐπ’ αὐτὸν νέφος αὐτοῦ.
Hi:26:9 He keeps back the face of his throne, stretching out his cloud upon it. (Job 26:9 Brenton)
Hi:26:9 Zakrywa oblicze księżyca rozciągając nad nim chmury. (Job 26:9 BT_4)
Hi:26:9 κρατῶν πρόσωπον θρόνου, ἐκπετάζων ἐπ’ αὐτὸν νέφος αὐτοῦ.
Hi:26:9 ὁ ἡ τό κράτο·ς, -ους, τό; κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) πρόσ·ωπον, -ου, τό θρόνος, -ου, ὁ ἐκ·πετάννυμι, -πετάζω (εκ+πεταζ-, εκ+πετα·σ-, εκ+πετα·σ-, -, -, εκ+πετασ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό νέφο·ς, -ους, τό (cf. νεφέλη) αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:26:9 Poruszaj się kołysać berło, posiadanie, stan, warunek {stan}, władzę polityczną; by chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać Twarz Tron Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Chmura On/ona/to/to samo
Hi:26:9 o( kratO=n pro/sOpon Tro/nou, e)kpeta/DZOn e)p’ au)to\n ne/fos au)tou=.
Hi:26:9 ho kratOn prosOpon Tronu, ekpetaDZOn ep’ auton nefos autu.
Hi:26:9 RA_NSM V2_PAPNSM N2N_ASN N2_GSM V1_PAPNSM P RD_ASM N3E_ASN RD_GSM
Hi:26:9 the sway to sway the scepter, possession, state, condition, political power; to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain face throne to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same cloud he/she/it/same
Hi:26:9 the (nom) swaies (gen); while SEIZE/GRAB-ing-HOLD (nom) face (nom|acc|voc) throne (gen) while ???-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) cloud (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Hi:26:9 Hi_26:9_1 Hi_26:9_2 Hi_26:9_3 Hi_26:9_4 Hi_26:9_5 Hi_26:9_6 Hi_26:9_7 Hi_26:9_8 Hi_26:9_9
Hi:26:9 x x x x x x x x x
Hi:26:10 πρόσταγμα ἐγύρωσεν ἐπὶ πρόσωπον ὕδατος μέχρι συντελείας φωτὸς μετὰ σκότους.
Hi:26:10 He has encompassed the face of the water by an appointed ordinance, until the end of light and darkness. (Job 26:10 Brenton)
Hi:26:10 Wodom nakreślił granice, oddzielił światło od mroku. (Job 26:10 BT_4)
Hi:26:10 πρόσταγμα ἐγύρωσεν ἐπὶ πρόσωπον ὕδατος μέχρι συντελείας φωτὸς μετὰ σκότους.
Hi:26:10     ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό ὕδωρ, ὕδατος, τό μέχρι/μέχρις συν·τέλεια, -ας, ἡ φῶ[τ]ς, -ωτός, τό μετά σκότο·ς, -ους, τό
Hi:26:10 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Woda Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Zakończenie Lekki {Jasny} Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ciemności ciemność, ciemność
Hi:26:10 pro/stagma e)gu/rOsen e)pi\ pro/sOpon u(/datos me/CHri suntelei/as fOto\s meta\ sko/tous.
Hi:26:10 prostagma egyrOsen epi prosOpon hydatos meCHri synteleias fOtos meta skotus.
Hi:26:10 N3M_ASN VAI_AAI3S P N2N_ASN N3T_GSN P N1A_GSF N3T_GSN P N3E_GSN
Hi:26:10 ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face water until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] completion light after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing darkness gloom, darkness
Hi:26:10     upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) water (gen) until completion (gen), completions (acc) light (gen) after (+acc), with (+gen) darkness (gen)
Hi:26:10 Hi_26:10_1 Hi_26:10_2 Hi_26:10_3 Hi_26:10_4 Hi_26:10_5 Hi_26:10_6 Hi_26:10_7 Hi_26:10_8 Hi_26:10_9 Hi_26:10_10
Hi:26:10 x x x x x x x x x x
Hi:26:11 στῦλοι οὐρανοῦ ἐπετάσθησαν καὶ ἐξέστησαν ἀπὸ τῆς ἐπιτιμήσεως αὐτοῦ.
Hi:26:11 The pillars of heaven are prostrate and astonished at his rebuke. (Job 26:11 Brenton)
Hi:26:11 Słupy niebieskie się chwieją, drżące przed Jego groźbą. (Job 26:11 BT_4)
Hi:26:11 στῦλοι οὐρανοῦ ἐπετάσθησαν καὶ ἐξέστησαν ἀπὸ τῆς ἐπιτιμήσεως αὐτοῦ.
Hi:26:11 στῦλος, -ου, ὁ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-); πετάννυμι [LXX] (-, -, -, -, -, πετασ·θ-) καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Hi:26:11 Filar Nieba/niebo By lecieć; by rozciągać się I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
Hi:26:11 stu=loi ou)ranou= e)peta/sTEsan kai\ e)Xe/stEsan a)po\ tE=s e)pitimE/seOs au)tou=.
Hi:26:11 styloi uranu epetasTEsan kai eXestEsan apo tEs epitimEseOs autu.
Hi:26:11 N2_NPM N2_GSM VSI_API3P C VHI_AAI3P P RA_GSF N3I_GSF RD_GSM
Hi:26:11 pillar sky/heaven to fly; to spread and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same
Hi:26:11 pillars (nom|voc) sky/heaven (gen) they-were-FLY-ed; they-were-SPREAD-ed and they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed away from (+gen) the (gen)   him/it/same (gen)
Hi:26:11 Hi_26:11_1 Hi_26:11_2 Hi_26:11_3 Hi_26:11_4 Hi_26:11_5 Hi_26:11_6 Hi_26:11_7 Hi_26:11_8 Hi_26:11_9
Hi:26:11 x x x x x x x x x
Hi:26:12 ἰσχύι κατέπαυσεν τὴν θάλασσαν, ἐπιστήμῃ δὲ ἔτρωσε τὸ κῆτος·
Hi:26:12 He has calmed the sea with his might, and by his wisdom the whale has been overthrown. (Job 26:12 Brenton)
Hi:26:12 Potęgą wzburzył pramorze, roztrzaskał Rahaba swą mocą, (Job 26:12 BT_4)
Hi:26:12 ἰσχύι κατέπαυσεν τὴν θάλασσαν, ἐπιστήμῃ δὲ ἔτρωσε τὸ κῆτος·
Hi:26:12 ἰσχύς, -ύος, ἡ κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ   δέ   ὁ ἡ τό κῆτο·ς, -ους, τό
Hi:26:12 Siła Do ??? Morze zaś Morski potwór otchłań;
Hi:26:12 i)sCHu/i kate/pausen tE\n Ta/lassan, e)pistE/mE| de\ e)/trOse to\ kE=tos·
Hi:26:12 isCHyi katepausen tEn Talassan, epistEmE de etrOse to kEtos·
Hi:26:12 N3U_DSF VAI_AAI3S RA_ASF N1S_ASF N1_DSF x VAI_AAI3S RA_ASN N3E_ASN
Hi:26:12 strength to ??? the sea ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć the an abyss sea monster;
Hi:26:12 strength (dat) he/she/it-???-ed the (acc) sea (acc)   Yet   the (nom|acc) an abyss (nom|acc|voc)
Hi:26:12 Hi_26:12_1 Hi_26:12_2 Hi_26:12_3 Hi_26:12_4 Hi_26:12_5 Hi_26:12_6 Hi_26:12_7 Hi_26:12_8 Hi_26:12_9
Hi:26:12 x x x x x x x x x
Hi:26:13 κλεῖθρα δὲ οὐρανοῦ δεδοίκασιν αὐτόν, προστάγματι δὲ ἐθανάτωσεν δράκοντα ἀποστάτην.
Hi:26:13 And the barriers of heaven fear him, and by a command he has slain the apostate dragon. (Job 26:13 Brenton)
Hi:26:13 wichurą oczyszcza strop nieba i Węża Zbiega niszczy swą ręką. (Job 26:13 BT_4)
Hi:26:13 κλεῖθρα δὲ οὐρανοῦ δεδοίκασιν αὐτόν, προστάγματι δὲ ἐθανάτωσεν δράκοντα ἀποστάτην.
Hi:26:13   δέ οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   αὐτός αὐτή αὐτό   δέ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) δράκων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. δράκουσιν ἀπο·στάτης, -ου, ὁ [LXX]
Hi:26:13 zaś Nieba/niebo On/ona/to/to samo zaś By zgładzać Smoka/wąż Apostata
Hi:26:13 klei=Tra de\ ou)ranou= dedoi/kasin au)to/n, prosta/gmati de\ e)Tana/tOsen dra/konta a)posta/tEn.
Hi:26:13 kleiTra de uranu dedoikasin auton, prostagmati de eTanatOsen drakonta apostatEn.
Hi:26:13 N2N_NPN x N2_GSM VX_XAI3P RD_ASM N3M_DSN x VAI_AAI3S N3_ASM N1M_ASM
Hi:26:13 ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sky/heaven ć he/she/it/same ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to put to death dragon/serpent apostate
Hi:26:13   Yet sky/heaven (gen)   him/it/same (acc)   Yet he/she/it-PUT-ed-TO-DEATH a symbol οf the papacy (acc) apostate (acc)
Hi:26:13 Hi_26:13_1 Hi_26:13_2 Hi_26:13_3 Hi_26:13_4 Hi_26:13_5 Hi_26:13_6 Hi_26:13_7 Hi_26:13_8 Hi_26:13_9 Hi_26:13_10
Hi:26:13 x x x x x x x x x x
Hi:26:14 ἰδοὺ ταῦτα μέρη ὁδοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ ἰκμάδα λόγου ἀκουσόμεθα ἐν αὐτῷ· σθένος δὲ βροντῆς αὐτοῦ τίς οἶδεν ὁπότε ποιήσει;
Hi:26:14 Behold, these are parts of his way; and we will hearken to him at the least intimation of his word: but the strength of his thunder who knows, when he shall employ it? (Job 26:14 Brenton)
Hi:26:14 Oto są ślady dróg Jego; jak mało o Nim się słyszy! Któż zdoła pojąć grom Jego mocy?» (Job 26:14 BT_4)
Hi:26:14 ἰδοὺ ταῦτα μέρη ὁδοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐπὶ ἰκμάδα λόγου ἀκουσόμεθα ἐν αὐτῷ· σθένος δὲ βροντῆς αὐτοῦ τίς οἶδεν ὁπότε ποιήσει;
Hi:26:14 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο μέρο·ς, -ους, τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ἰκμά[δ]ς, -άδος, ἡ λόγος, -ου, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό   δέ βροντή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὁπότε ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Hi:26:14 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Części/kawałka okolice Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wilgoci soki niszczenia ciała {mięsa}; sok, stopniowo słabną (siła osoby albo siła) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo zaś Grzmot On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Kiedy Robienie/robienie; by czynić/rób
Hi:26:14 i)dou\ tau=ta me/rE o(dou= au)tou=, kai\ e)pi\ i)kma/da lo/gou a)kouso/meTa e)n au)tO=|· sTe/nos de\ brontE=s au)tou= ti/s oi)=den o(po/te poiE/sei;
Hi:26:14 idu tauta merE hodu autu, kai epi ikmada logu akusomeTa en autO· sTenos de brontEs autu tis oiden hopote poiEsei;
Hi:26:14 I RD_NPN N3E_NPN N2_GSF RD_GSM C P N3D_APF N2_GSM VF_FMI1P P RD_DSM N3E_ASN x N1_GSF RD_GSM RI_NSM VX_XAI3S D VF_FAI3S
Hi:26:14 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] part/piece regions way/road he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing moisture juices of decaying flesh; sap, gradually weaken (a person's strength or power) word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] thunder he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with when doing/making; to do/make
Hi:26:14 be-you(sg)-SEE-ed! these (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) way/road (gen) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) moisture (acc) word (gen) we-will-be-HEAR-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat)   Yet thunder (gen) him/it/same (gen) who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed when doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical)
Hi:26:14 Hi_26:14_1 Hi_26:14_2 Hi_26:14_3 Hi_26:14_4 Hi_26:14_5 Hi_26:14_6 Hi_26:14_7 Hi_26:14_8 Hi_26:14_9 Hi_26:14_10 Hi_26:14_11 Hi_26:14_12 Hi_26:14_13 Hi_26:14_14 Hi_26:14_15 Hi_26:14_16 Hi_26:14_17 Hi_26:14_18 Hi_26:14_19 Hi_26:14_20
Hi:26:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x