Iz:15:1 Τὸ ῥῆμα τὸ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος. Νυκτὸς ἀπολεῖται ἡ Μωαβῖτις, νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαβίτιδος.
Iz:15:1 THE WORD AGAINST THE LAND OF MOAB. By night the land of Moab shall be destroyed; for by night the wall of the land of Moab shall be destroyed. (Isaiah 15:1 Brenton)
Iz:15:1 Wyrok na Moab; o tak, w nocy spustoszone, Ar-Moab zginęło! O tak, w nocy spustoszone, Kir-Moab zginęło! (Iz 15:1 BT_4)
Iz:15:1 Τὸ ῥῆμα τὸ κατὰ τῆς Μωαβίτιδος. Νυκτὸς ἀπολεῖται Μωαβῖτις, νυκτὸς γὰρ ἀπολεῖται τὸ τεῖχος τῆς Μωαβίτιδος.
Iz:15:1 ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κατά ὁ ἡ τό   νύξ, -υκτός, ἡ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   νύξ, -υκτός, ἡ γάρ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὁ ἡ τό  
Iz:15:1 Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Noc By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Noc Dla odtąd, jak By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Ściana
Iz:15:1 *to\ r(E=ma to\ kata\ tE=s *mOabi/tidos. *nukto\s a)polei=tai E( *mOabi=tis, nukto\s ga\r a)polei=tai to\ tei=CHos tE=s *mOabi/tidos.
Iz:15:1 to rEma to kata tEs mOabitidos. nyktos apoleitai hE mOabitis, nyktos gar apoleitai to teiCHos tEs mOabitidos.
Iz:15:1 RA_ASN N3M_ASN RA_ASN D RA_GSF N_GSF N3_GSF VF2_FMI3S RA_NSF N_ASF N3_GSF x VF2_FMI3S RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N_GSF
Iz:15:1 the declaration statement, utterance the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć night to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the ć night for since, as to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the wall the ć
Iz:15:1 the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen)   night (gen) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom)   night (gen) for he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) wall (nom|acc|voc) the (gen)  
Iz:15:1 Iz_15:1_1 Iz_15:1_2 Iz_15:1_3 Iz_15:1_4 Iz_15:1_5 Iz_15:1_6 Iz_15:1_7 Iz_15:1_8 Iz_15:1_9 Iz_15:1_10 Iz_15:1_11 Iz_15:1_12 Iz_15:1_13 Iz_15:1_14 Iz_15:1_15 Iz_15:1_16 Iz_15:1_17
Iz:15:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:15:2 λυπεῖσθε ἐφ’ ἑαυτοῖς, ἀπολεῖται γὰρ καὶ Δηβων· οὗ ὁ βωμὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν· ἐπὶ Ναβαυ τῆς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλῆς φαλάκρωμα, πάντες βραχίονες κατατετμημένοι·
Iz:15:2 Grieve for yourselves; for even Debon, where your altar is, shall be destroyed: thither shall ye go up to weep, over Nabau of the land of Moab: howl ye: baldness shall be on every head, and all arms shall be wounded. (Isaiah 15:2 Brenton)
Iz:15:2 Córa Dibonu wstąpiła na wyżyny, by płakać; nad Nebo i nad Medebą Moab lamentuje. Ostrzyżona każda jego głowa, każda broda zgolona. (Iz 15:2 BT_4)
Iz:15:2 λυπεῖσθε ἐφ’ ἑαυτοῖς, ἀπολεῖται γὰρ καὶ Δηβων· οὗ βωμὸς ὑμῶν, ἐκεῖ ἀναβήσεσθε κλαίειν· ἐπὶ Ναβαυ τῆς Μωαβίτιδος ὀλολύζετε ἐπὶ πάσης κεφαλῆς φαλάκρωμα, πάντες βραχίονες κατατετμημένοι·
Iz:15:2 λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐπί ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) γάρ καί   οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκεῖ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐπί   ὁ ἡ τό   ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κεφαλή, -ῆς, ἡ   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βραχίων, -ονος, ὁ  
Iz:15:2 By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Samo /nasz /twój /siebie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ołtarz Ty Tam By podnosić By płakać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By wyć wycie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Głowa Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ręka {Broń}
Iz:15:2 lupei=sTe e)f’ e(autoi=s, a)polei=tai ga\r kai\ *dEbOn· ou(= o( bOmo\s u(mO=n, e)kei= a)nabE/sesTe klai/ein· e)pi\ *nabau tE=s *mOabi/tidos o)lolu/DZete e)pi\ pa/sEs kefalE=s fala/krOma, pa/ntes braCHi/ones katatetmEme/noi·
Iz:15:2 lypeisTe ef’ heautois, apoleitai gar kai dEbOn· hu ho bOmos hymOn, ekei anabEsesTe klaiein· epi nabau tEs mOabitidos ololyDZete epi pasEs kefalEs falakrOma, pantes braCHiones katatetmEmenoi·
Iz:15:2 V2_PMD2P P RD_DPM VF2_FMI3S x C N_NS D RA_NSM N2_NSM RP_GP D VF_FMI2P V1_PAN P N_AS RA_GSF N_GSF V1_PAD2P P A1S_GSF N1_GSF N3M_NSN A3_NPM N3N_NPM VX_VMPNPM
Iz:15:2 to sorrow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing self /our-/your-/themselves to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing for since, as and also, even, namely ć where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the altar you there to ascend to weep upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć the ć to ululate howl upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of head ć every all, each, every, the whole of arm ć
Iz:15:2 you(pl)-are-being-SORROW-ed, be-you(pl)-being-SORROW-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) selves (dat) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed for and   where; who/whom/which (gen) the (nom) altar (nom) you(pl) (gen) there you(pl)-will-be-ASCEND-ed to-be-WEEP-ing upon/over (+acc,+gen,+dat)   the (gen)   you(pl)-are-ULULATE-ing, be-you(pl)-ULULATE-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) head (gen)   all (nom|voc) arms (nom|voc)  
Iz:15:2 Iz_15:2_1 Iz_15:2_2 Iz_15:2_3 Iz_15:2_4 Iz_15:2_5 Iz_15:2_6 Iz_15:2_7 Iz_15:2_8 Iz_15:2_9 Iz_15:2_10 Iz_15:2_11 Iz_15:2_12 Iz_15:2_13 Iz_15:2_14 Iz_15:2_15 Iz_15:2_16 Iz_15:2_17 Iz_15:2_18 Iz_15:2_19 Iz_15:2_20 Iz_15:2_21 Iz_15:2_22 Iz_15:2_23 Iz_15:2_24 Iz_15:2_25 Iz_15:2_26
Iz:15:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:15:3 ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε, ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ.
Iz:15:3 Gird yourselves with sackcloth in her streets: and lament upon her roofs, and in her streets, and in her ways; howl all of you with weeping. (Isaiah 15:3 Brenton)
Iz:15:3 Na jego ulicach przywdziewają wór, na jego dachach jęczą. Na placach jego wszystko zawodzi, we łzach się rozpływa. (Iz 15:3 BT_4)
Iz:15:3 ἐν ταῖς πλατείαις αὐτῆς περιζώσασθε σάκκους καὶ κόπτεσθε, ἐπὶ τῶν δωμάτων αὐτῆς καὶ ἐν ταῖς ῥύμαις αὐτῆς πάντες ὀλολύζετε μετὰ κλαυθμοῦ.
Iz:15:3 ἐν ὁ ἡ τό πλατεῖα, -ας, ἡ; πλατύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως αὐτός αὐτή αὐτό περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) σάκκος, -ου, ὁ καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό δῶμα[τ], -ατος, τό (cf. στέγη) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὁ ἡ τό ῥύμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) μετά κλαυθμός, -οῦ, ὁ
Iz:15:3 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obszerny szeroko; obszerny ponieważ kozły nie utrzymują się blisko razem w stadzie jak owca robią w stadzie, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; szeroko On/ona/to/to samo Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} Płótno workowe I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łożnicy łożnica gdzie ludzie zwykle śpią dla nocy albo odprężają się podczas dnia. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Aleja On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wyć wycie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Płacz
Iz:15:3 e)n tai=s platei/ais au)tE=s periDZO/sasTe sa/kkous kai\ ko/ptesTe, e)pi\ tO=n dOma/tOn au)tE=s kai\ e)n tai=s r(u/mais au)tE=s pa/ntes o)lolu/DZete meta\ klauTmou=.
Iz:15:3 en tais plateiais autEs periDZOsasTe sakkus kai koptesTe, epi tOn dOmatOn autEs kai en tais rymais autEs pantes ololyDZete meta klauTmu.
Iz:15:3 P RA_DPF A3U_DPF RD_GSF VO_AMD2P N2_APM C V1_PMD2P P RA_GPN N3M_GPN RD_GSF C P RA_DPF N1_DPF RD_GSF A3_NPM V1_PAD2P P N2_GSM
Iz:15:3 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the broad wide; broad because goats do not keep close together in the herd as sheep do in the flock, Il. 2.274, Od. 14.101, 103.; wide he/she/it/same to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone sackcloth and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bedchamber bedchamber where people usually sleep for the night or relax during the day. he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the alley he/she/it/same every all, each, every, the whole of to ululate howl after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing crying
Iz:15:3 in/among/by (+dat) the (dat) broads (dat); wide ([Adj] dat) her/it/same (gen) be-you(pl)-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed! sackcloths (acc) and you(pl)-are-being-CUT OFF-ed, be-you(pl)-being-CUT OFF-ed! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) chambers (gen) her/it/same (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) alleies (dat) her/it/same (gen) all (nom|voc) you(pl)-are-ULULATE-ing, be-you(pl)-ULULATE-ing! after (+acc), with (+gen) crying (gen)
Iz:15:3 Iz_15:3_1 Iz_15:3_2 Iz_15:3_3 Iz_15:3_4 Iz_15:3_5 Iz_15:3_6 Iz_15:3_7 Iz_15:3_8 Iz_15:3_9 Iz_15:3_10 Iz_15:3_11 Iz_15:3_12 Iz_15:3_13 Iz_15:3_14 Iz_15:3_15 Iz_15:3_16 Iz_15:3_17 Iz_15:3_18 Iz_15:3_19 Iz_15:3_20 Iz_15:3_21
Iz:15:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:15:4 ὅτι κέκραγεν Εσεβων καὶ Ελεαλη, ἕως Ιασσα ἠκούσθη ἡ φωνὴ αὐτῶν· διὰ τοῦτο ἡ ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ, ἡ ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται.
Iz:15:4 For Esebon and Eleale have cried: their voice was heard to Jassa: therefore the loins of the region of Moab cry aloud; her soul shall know. (Isaiah 15:4 Brenton)
Iz:15:4 Cheszbon i Eleale krzyknęły, aż do Jahas słychać ich głos. Dlatego drżą nerki Moabu, zalękła się jego dusza. (Iz 15:4 BT_4)
Iz:15:4 ὅτι κέκραγεν Εσεβων καὶ Ελεαλη, ἕως Ιασσα ἠκούσθη φωνὴ αὐτῶν· διὰ τοῦτο ὀσφὺς τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ, ψυχὴ αὐτῆς γνώσεται.
Iz:15:4 ὅτι κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -)   καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὀσφῦς, -ύος, ἡ ὁ ἡ τό   βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Iz:15:4 Ponieważ/tamto By krzyknąć I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj By słyszeć Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Polędwica By ryczeć Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Iz:15:4 o(/ti ke/kragen *esebOn kai\ *elealE, e(/Os *iassa E)kou/sTE E( fOnE\ au)tO=n· dia\ tou=to E( o)sfu\s tE=s *mOabi/tidos boa=|, E( PSuCHE\ au)tE=s gnO/setai.
Iz:15:4 hoti kekragen esebOn kai elealE, heOs iassa EkusTE hE fOnE autOn· dia tuto hE osfys tEs mOabitidos boa, hE PSyCHE autEs gnOsetai.
Iz:15:4 C VX_XAI3S N_NS C N_NS P N_GS VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RD_GPM P RD_ASN RA_NSF N3U_NSF RA_GSF N_GSF V3_PAI3S RA_NSF N1_NSF RD_GSF VF_FMI3S
Iz:15:4 because/that to cry out ć and also, even, namely ć until; dawn ć to hear the sound/voice cries he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the loin the ć to bellow the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same to know i.e. recognize.
Iz:15:4 because/that he/she/it-has-CRY-ed-OUT   and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   he/she/it-was-HEAR-ed the (nom) sound/voice (nom|voc) them/same (gen) because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) the (nom) loin (nom) the (gen)   he/she/it-is-BELLOW-ing, you(sg)-are-being-BELLOW-ed, you(sg)-are-being-BELLOW-ed (classical), he/she/it-should-be-BELLOW-ing, you(sg)-should-be-being-BELLOW-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) her/it/same (gen) he/she/it-will-be-KNOW-ed
Iz:15:4 Iz_15:4_1 Iz_15:4_2 Iz_15:4_3 Iz_15:4_4 Iz_15:4_5 Iz_15:4_6 Iz_15:4_7 Iz_15:4_8 Iz_15:4_9 Iz_15:4_10 Iz_15:4_11 Iz_15:4_12 Iz_15:4_13 Iz_15:4_14 Iz_15:4_15 Iz_15:4_16 Iz_15:4_17 Iz_15:4_18 Iz_15:4_19 Iz_15:4_20 Iz_15:4_21 Iz_15:4_22
Iz:15:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:15:5 ἡ καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Σηγωρ, δάμαλις γάρ ἐστιν τριετής· ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως τῆς Λουιθ πρὸς σὲ κλαίοντες ἀναβήσονται, τῇ ὁδῷ Αρωνιιμ βοᾷ σύντριμμα καὶ σεισμός.
Iz:15:5 The heart of the region of Moab cries within her to Segor; for it is as a heifer of three years old: and on the ascent of Luith they shall go up to thee weeping by the way of Aroniim: she cries, Destruction, and trembling. (Isaiah 15:5 Brenton)
Iz:15:5 Moje serce nad Moabem jęczy, jego uchodźcy idą aż do Soar Eglat Szeliszijja. O tak, drogą pod górę do Luchit z płaczem wstępują! O tak, na drodze do Choronaim podnoszą krzyk rozpaczy! (Iz 15:5 BT_4)
Iz:15:5 καρδία τῆς Μωαβίτιδος βοᾷ ἐν αὐτῇ ἕως Σηγωρ, δάμαλις γάρ ἐστιν τριετής· ἐπὶ δὲ τῆς ἀναβάσεως τῆς Λουιθ πρὸς σὲ κλαίοντες ἀναβήσονται, τῇ ὁδῷ Αρωνιιμ βοᾷ σύντριμμα καὶ σεισμός.
Iz:15:5 ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   δάμαλις, -εως, ἡ γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ἐπί δέ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ   βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό καί σεισμός, -οῦ, ὁ
Iz:15:5 Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Aż; świtaj Jałówka Dla odtąd, jak By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) By płakać By podnosić Drogi {Sposobu}/droga By ryczeć Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Trzęsienie ziemi
Iz:15:5 E( kardi/a tE=s *mOabi/tidos boa=| e)n au)tE=| e(/Os *sEgOr, da/malis ga/r e)stin trietE/s· e)pi\ de\ tE=s a)naba/seOs tE=s *louiT pro\s se\ klai/ontes a)nabE/sontai, tE=| o(dO=| *arOniim boa=| su/ntrimma kai\ seismo/s.
Iz:15:5 hE kardia tEs mOabitidos boa en autE heOs sEgOr, damalis gar estin trietEs· epi de tEs anabaseOs tEs luiT pros se klaiontes anabEsontai, tE hodO arOniim boa syntrimma kai seismos.
Iz:15:5 RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N_GSF V3_PAI3S P RD_DSF P N_GS N3I_NSF x V9_PAI3S A3H_NSF P x RA_GSF N3I_GSF RA_GSF N_GS P RP_AS V1_PAPNPM VF_FMI3P RA_DSF N2_DSF N_GS V3_PAI3S N3M_ASN C N2_NSM
Iz:15:5 the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) the ć to bellow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same until; dawn ć heifer for since, as to be ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the ć the ć toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) to weep to ascend the way/road ć to bellow destruction and also, even, namely earthquake
Iz:15:5 the (nom) heart (nom|voc) the (gen)   he/she/it-is-BELLOW-ing, you(sg)-are-being-BELLOW-ed, you(sg)-are-being-BELLOW-ed (classical), he/she/it-should-be-BELLOW-ing, you(sg)-should-be-being-BELLOW-ed in/among/by (+dat) her/it/same (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   heifer (nom) for he/she/it-is   upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (gen)   the (gen)   toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) while WEEP-ing (nom|voc) they-will-be-ASCEND-ed the (dat) way/road (dat)   he/she/it-is-BELLOW-ing, you(sg)-are-being-BELLOW-ed, you(sg)-are-being-BELLOW-ed (classical), he/she/it-should-be-BELLOW-ing, you(sg)-should-be-being-BELLOW-ed destruction (nom|acc|voc) and earthquake (nom)
Iz:15:5 Iz_15:5_1 Iz_15:5_2 Iz_15:5_3 Iz_15:5_4 Iz_15:5_5 Iz_15:5_6 Iz_15:5_7 Iz_15:5_8 Iz_15:5_9 Iz_15:5_10 Iz_15:5_11 Iz_15:5_12 Iz_15:5_13 Iz_15:5_14 Iz_15:5_15 Iz_15:5_16 Iz_15:5_17 Iz_15:5_18 Iz_15:5_19 Iz_15:5_20 Iz_15:5_21 Iz_15:5_22 Iz_15:5_23 Iz_15:5_24 Iz_15:5_25 Iz_15:5_26 Iz_15:5_27 Iz_15:5_28 Iz_15:5_29 Iz_15:5_30
Iz:15:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:15:6 τὸ ὕδωρ τῆς Νεμριμ ἔρημον ἔσται, καὶ ὁ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει· χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται.
Iz:15:6 The water of Nemerim shall be desolate, and the grass thereof shall fail: for there shall be no green grass. (Isaiah 15:6 Brenton)
Iz:15:6 Zaiste, wody Nimrim stają się pustkowiem, bo trawa wyschła, zniknęła murawa, zabrakło zieleni. (Iz 15:6 BT_4)
Iz:15:6 τὸ ὕδωρ τῆς Νεμριμ ἔρημον ἔσται, καὶ χόρτος αὐτῆς ἐκλείψει· χόρτος γὰρ χλωρὸς οὐκ ἔσται.
Iz:15:6 ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό   ἔρημος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό χόρτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) χόρτος, -ου, ὁ γάρ χλωρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:15:6 Woda Odludzie By być I też, nawet, mianowicie Trawa On/ona/to/to samo By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Trawa Dla odtąd, jak Zielonkawy żółty [zobacz chlor, chlorofil] ??? Przed przydechem mocnym By być
Iz:15:6 to\ u(/dOr tE=s *nemrim e)/rEmon e)/stai, kai\ o( CHo/rtos au)tE=s e)klei/PSei· CHo/rtos ga\r CHlOro\s ou)k e)/stai.
Iz:15:6 to hydOr tEs nemrim erEmon estai, kai ho CHortos autEs ekleiPSei· CHortos gar CHlOros uk estai.
Iz:15:6 RA_NSN N3_NSN RA_GSF N_GSF N2_ASF VF_FMI3S C RA_NSM N3_GSM RD_GSF VF_FAI3S N3_GSM x A1A_NSM D VF_FMI3S
Iz:15:6 the water the ć wilderness to be and also, even, namely the grass he/she/it/same to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) grass for since, as greenish yellow [see chlorine, chloro-phyll] οὐχ before rough breathing to be
Iz:15:6 the (nom|acc) water (nom|acc|voc) the (gen)   wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-be and the (nom) grass (nom) her/it/same (gen) he/she/it-will-FAIL, you(sg)-will-be-FAIL-ed (classical) grass (nom) for greenish yellow ([Adj] nom) not he/she/it-will-be
Iz:15:6 Iz_15:6_1 Iz_15:6_2 Iz_15:6_3 Iz_15:6_4 Iz_15:6_5 Iz_15:6_6 Iz_15:6_7 Iz_15:6_8 Iz_15:6_9 Iz_15:6_10 Iz_15:6_11 Iz_15:6_12 Iz_15:6_13 Iz_15:6_14 Iz_15:6_15 Iz_15:6_16
Iz:15:6 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:15:7 μὴ καὶ οὕτως μέλλει σωθῆναι; ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα Ἄραβας, καὶ λήμψονται αὐτήν.
Iz:15:7 Shall Moab even thus be delivered? for I will bring the Arabians upon the valley, and they shall take it. (Isaiah 15:7 Brenton)
Iz:15:7 Dlatego robią zapasy, a swe zasoby przenoszą za Potok Wierzbowy. (Iz 15:7 BT_4)
Iz:15:7 μὴ καὶ οὕτως μέλλει σωθῆναι; ἐπάξω γὰρ ἐπὶ τὴν φάραγγα Ἄραβας, καὶ λήμψονται αὐτήν.
Iz:15:7 μή καί οὕτως/οὕτω μέλλω (μελλ-, μελλη·σ-, -, -, -, -) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) γάρ ἐπί ὁ ἡ τό φάραγξ, -αγγος, ἡ Ἄραψ, -αβος, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:15:7 Nie I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mieć dookoła być przeznaczony By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Do na prowadź Dla odtąd, jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym ??? Arab I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo
Iz:15:7 mE\ kai\ ou(/tOs me/llei sOTE=nai; e)pa/XO ga\r e)pi\ tE\n fa/ragga *)/arabas, kai\ lE/mPSontai au)tE/n.
Iz:15:7 mE kai hutOs mellei sOTEnai; epaXO gar epi tEn faranga arabas, kai lEmPSontai autEn.
Iz:15:7 D C D V1_PAI3S VC_APN VF_FAI1S x P RA_ASF N3G_ASF N_APF C VF_FMI3P RD_ASF
Iz:15:7 not and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to am about to be destined to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save to upon-lead for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ??? Arab and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same
Iz:15:7 not and thusly/like this he/she/it-is-ABOUT-ing, you(sg)-are-being-ABOUT-ed (classical) to-be-SAVE-ed I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD for upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ??? (acc) Arabs (acc) and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc)
Iz:15:7 Iz_15:7_1 Iz_15:7_2 Iz_15:7_3 Iz_15:7_4 Iz_15:7_5 Iz_15:7_6 Iz_15:7_7 Iz_15:7_8 Iz_15:7_9 Iz_15:7_10 Iz_15:7_11 Iz_15:7_12 Iz_15:7_13 Iz_15:7_14
Iz:15:7 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:15:8 συνῆψεν γὰρ ἡ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος τῆς Αγαλλιμ, καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αιλιμ.
Iz:15:8 For the cry has reached the border of the region of Moab, even of Agalim; and her howling has gone as far as the well of Aelim. (Isaiah 15:8 Brenton)
Iz:15:8 Zaprawdę, krzyk obiega granice Moabu, aż do Eglaim brzmi jego biadanie, w Beer-Elim jego zawodzenie. (Iz 15:8 BT_4)
Iz:15:8 συνῆψεν γὰρ βοὴ τὸ ὅριον τῆς Μωαβίτιδος τῆς Αγαλλιμ, καὶ ὀλολυγμὸς αὐτῆς ἕως τοῦ φρέατος τοῦ Αιλιμ.
Iz:15:8   γάρ ὁ ἡ τό βοή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό φρέαρ, φρέατος, τό ὁ ἡ τό  
Iz:15:8 Dla odtąd, jak Krzyk {Aukcja} Granica I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Aż; świtaj Dobrze/dół
Iz:15:8 sunE=PSen ga\r E( boE\ to\ o(/rion tE=s *mOabi/tidos tE=s *agallim, kai\ o)lolugmo\s au)tE=s e(/Os tou= fre/atos tou= *ailim.
Iz:15:8 synEPSen gar hE boE to horion tEs mOabitidos tEs agallim, kai ololygmos autEs heOs tu freatos tu ailim.
Iz:15:8 VAI_AAI3S x RA_NSF N1_NSF RA_ASN N2N_ASN RA_GSF N_GSF RA_GSF N_GSF C N2_NSM RD_GSF P RA_GSN N3T_GSN RA_GSM N_GSF
Iz:15:8 ć for since, as the outcry the boundary the ć the ć and also, even, namely ć he/she/it/same until; dawn the well/pit the ć
Iz:15:8   for the (nom) outcry (nom|voc) the (nom|acc) boundary (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen)   and   her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) well/pit (gen) the (gen)  
Iz:15:8 Iz_15:8_1 Iz_15:8_2 Iz_15:8_3 Iz_15:8_4 Iz_15:8_5 Iz_15:8_6 Iz_15:8_7 Iz_15:8_8 Iz_15:8_9 Iz_15:8_10 Iz_15:8_11 Iz_15:8_12 Iz_15:8_13 Iz_15:8_14 Iz_15:8_15 Iz_15:8_16 Iz_15:8_17 Iz_15:8_18
Iz:15:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:15:9 τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμων πλησθήσεται αἵματος· ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμων Ἄραβας καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωαβ καὶ Αριηλ καὶ τὸ κατάλοιπον Αδαμα.
Iz:15:9 And the water of Dimon shall be filled with blood: for I will bring Arabians upon Dimon, and I will take away the seed of Moab, and Ariel, and the remnant of Adama. (Isaiah 15:9 Brenton)
Iz:15:9 Doprawdy, wody Dimonu są pełne krwi, bo zsyłam na Dimon dodatkowe klęski: lwa na ocalonych z Moabu i na pozostałych w kraju. (Iz 15:9 BT_4)
Iz:15:9 τὸ δὲ ὕδωρ τὸ Ρεμμων πλησθήσεται αἵματος· ἐπάξω γὰρ ἐπὶ Ρεμμων Ἄραβας καὶ ἀρῶ τὸ σπέρμα Μωαβ καὶ Αριηλ καὶ τὸ κατάλοιπον Αδαμα.
Iz:15:9 ὁ ἡ τό δέ ὕδωρ, ὕδατος, τό ὁ ἡ τό   πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπ·άγω (επ+αγ-, επ+αξ-, επ+αξ- or 2nd επ+αγαγ-, -, επ+ηγ-, επ+αχ·θ-) γάρ ἐπί   Ἄραψ, -αβος, ὁ καί ἀράομαι [LXX] (αρ(α)-, -, αρα·σ-, -, -, -); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό   καί   καί ὁ ἡ τό κατά·λοιπος -ον  
Iz:15:9 zaś Woda Do ??? Krew Do na prowadź Dla odtąd, jak Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arab I też, nawet, mianowicie Do ???; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pozostawanie
Iz:15:9 to\ de\ u(/dOr to\ *remmOn plEsTE/setai ai(/matos· e)pa/XO ga\r e)pi\ *remmOn *)/arabas kai\ a)rO= to\ spe/rma *mOab kai\ *ariEl kai\ to\ kata/loipon *adama.
Iz:15:9 to de hydOr to remmOn plEsTEsetai haimatos· epaXO gar epi remmOn arabas kai arO to sperma mOab kai ariEl kai to kataloipon adama.
Iz:15:9 RA_NSN x N3_NSN RA_NSN N_GSM VS_FPI3S N3M_GSN VF_FAI1S x P N_AS N_APM C VF2_FAI1S RA_ASN N3M_ASN N_GS C N_GSM C RA_ASN A1B_ASN N_GSM
Iz:15:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] water the ć to ??? blood to upon-lead for since, as upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć Arab and also, even, namely to ???; to lift/pick up take up, tote, raise the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) ć and also, even, namely ć and also, even, namely the remaining ć
Iz:15:9 the (nom|acc) Yet water (nom|acc|voc) the (nom|acc)   he/she/it-will-be-???-ed blood (gen) I-will-UPON-LEAD, I-should-UPON-LEAD for upon/over (+acc,+gen,+dat)   Arabs (acc) and be-you(sg)-being-???-ed!; I-will-LIFT/PICK-UP, I-should-LIFT/PICK-UP the (nom|acc) seed (nom|acc|voc)   and   and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc)  
Iz:15:9 Iz_15:9_1 Iz_15:9_2 Iz_15:9_3 Iz_15:9_4 Iz_15:9_5 Iz_15:9_6 Iz_15:9_7 Iz_15:9_8 Iz_15:9_9 Iz_15:9_10 Iz_15:9_11 Iz_15:9_12 Iz_15:9_13 Iz_15:9_14 Iz_15:9_15 Iz_15:9_16 Iz_15:9_17 Iz_15:9_18 Iz_15:9_19 Iz_15:9_20 Iz_15:9_21 Iz_15:9_22 Iz_15:9_23
Iz:15:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x