Iz:16:1 Ἀποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν· μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν τὸ ὄρος Σιων;
Iz:16:1 I will send as it were reptiles on the land: is not the mount of the daughter of Sion a desolate rock? (Isaiah 16:1 Brenton)
Iz:16:1 Poślijcie baranka dla władcy krainy, drogą przez pustynię do góry Córy Syjonu! (Iz 16:1 BT_4)
Iz:16:1 Ἀποστελῶ ὡς ἑρπετὰ ἐπὶ τὴν γῆν· μὴ πέτρα ἔρημός ἐστιν τὸ ὄρος Σιων;
Iz:16:1 ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὡς ἑρπετόν, -οῦ, τό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ μή πέτρα, -ας, ἡ ἔρημος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ
Iz:16:1 zamawiać Jak/jak Gad Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Nie Skała Odludzie By być Wchodź Syjon
Iz:16:1 *)apostelO= O(s e(rpeta\ e)pi\ tE\n gE=n· mE\ pe/tra e)/rEmo/s e)stin to\ o)/ros *siOn;
Iz:16:1 apostelO hOs herpeta epi tEn gEn· mE petra erEmos estin to oros siOn;
Iz:16:1 VF2_FAI1S x N2N_APN P RA_ASF N1_ASF D N1A_NSF N2_NSF V9_PAI3S RA_NSN N3E_NSN N_GSF
Iz:16:1 to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send as/like reptile upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land not rock wilderness to be the mount Zion
Iz:16:1 I-will-ORDER FORTH as/like reptiles (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) not rock (nom|voc) wilderness ([Adj] nom) he/she/it-is the (nom|acc) mount (nom|acc|voc) Zion (indecl)
Iz:16:1 Iz_16:1_1 Iz_16:1_2 Iz_16:1_3 Iz_16:1_4 Iz_16:1_5 Iz_16:1_6 Iz_16:1_7 Iz_16:1_8 Iz_16:1_9 Iz_16:1_10 Iz_16:1_11 Iz_16:1_12 Iz_16:1_13
Iz:16:1 x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:2 ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπταμένου νεοσσὸς ἀφῃρημένος, θύγατερ Μωαβ. ἔπειτα δέ, Αρνων,
Iz:16:2 For thou shalt be as a young bird taken away from a bird that has flown: even thou shalt be so, daughter of Moab: and then do thou, O Arnon, (Isaiah 16:2 Brenton)
Iz:16:2 Jak ptak odlatujący gniazdo z piskląt wybrane, tak będą córki moabskie w przeprawie przez Arnon. (Iz 16:2 BT_4)
Iz:16:2 ἔσῃ γὰρ ὡς πετεινοῦ ἀνιπταμένου νεοσσὸς ἀφῃρημένος, θύγατερ Μωαβ. ἔπειτα δέ, Αρνων,
Iz:16:2 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ ὡς πετεινόν, -οῦ, τό   νοσσός v.l. νεοσ-, -οῦ, ὁ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ἔπ·ειτα δέ ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον)
Iz:16:2 By być Dla odtąd, jak Jak/jak Ptak ??? By pozbawiać Córka Skutkiem tego zaś Jagnię
Iz:16:2 e)/sE| ga\r O(s peteinou= a)niptame/nou neosso\s a)fE|rEme/nos, Tu/gater *mOab. e)/peita de/, *arnOn,
Iz:16:2 esE gar hOs peteinu aniptamenu neossos afErEmenos, Tygater mOab. epeita de, arnOn,
Iz:16:2 VF_FMI2S x x N2N_GSN V1_PMPGSN N2_NSM VM_XMPNSM N3H_VSF N_GS D x N_VS
Iz:16:2 to be for since, as as/like bird ć ??? to deprive daughter ć thereupon δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lamb
Iz:16:2 you(sg)-will-be for as/like bird (gen)   ??? (nom) having-been-DEPRIVE-ed (nom) daughter (voc)   thereupon Yet lambs (gen)
Iz:16:2 Iz_16:2_1 Iz_16:2_2 Iz_16:2_3 Iz_16:2_4 Iz_16:2_5 Iz_16:2_6 Iz_16:2_7 Iz_16:2_8 Iz_16:2_9 Iz_16:2_10 Iz_16:2_11 Iz_16:2_12
Iz:16:2 x x x x x x x x x x x x
Iz:16:3 πλείονα βουλεύου, ποιεῖτε σκέπην πένθους αὐτῇ διὰ παντός· ἐν μεσημβρινῇ σκοτίᾳ φεύγουσιν, ἐξέστησαν, μὴ ἀπαχθῇς.
Iz:16:3 take farther counsel, and continually make thou a shelter from grief: they flee in darkness at mid-day; they are amazed; be not thou led captive. (Isaiah 16:3 Brenton)
Iz:16:3 «Udziel nam rady, podaj wskazówkę, jak w nocy połóż twój cień w samo południe. Ukryj wygnańców, nie zdradź tułaczy! (Iz 16:3 BT_4)
Iz:16:3 πλείονα βουλεύου, ποιεῖτε σκέπην πένθους αὐτῇ διὰ παντός· ἐν μεσημβρινῇ σκοτίᾳ φεύγουσιν, ἐξέστησαν, μὴ ἀπαχθῇς.
Iz:16:3 πλείων -ον and πλέων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of πολύς) βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] πένθο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐν   σκοτία, -ας, ἡ φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -) ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) μή ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-)
Iz:16:3 Więcej Do ??? By czynić/rób Schronienie Smutek On/ona/to/to samo Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ciemność By uciekać By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Nie By odciągać
Iz:16:3 plei/ona bouleu/ou, poiei=te ske/pEn pe/nTous au)tE=| dia\ panto/s· e)n mesEmbrinE=| skoti/a| feu/gousin, e)Xe/stEsan, mE\ a)paCHTE=|s.
Iz:16:3 pleiona buleuu, poieite skepEn penTus autE dia pantos· en mesEmbrinE skotia feugusin, eXestEsan, mE apaCHTEs.
Iz:16:3 A3C_ASM V1_PMD2S V2_PAD2P N1_ASF N3E_GSN RD_DSF P A3_GSM P A1_DSF N1_DSF V1_PAI3P VHI_AAI3P D VQ_APS2S
Iz:16:3 more to ??? to do/make shelter grief he/she/it/same because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć darkness to flee to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG not to lead away
Iz:16:3 more (nom|acc|voc), more (acc) be-you(sg)-being-???-ed! you(pl)-are-DO/MAKE-ing, be-you(pl)-DO/MAKE-ing! shelter (acc) grief (gen) her/it/same (dat) because of (+acc), through (+gen) every (gen) in/among/by (+dat)   darkness (dat) they-are-FLEE-ing, while FLEE-ing (dat) they-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed not you(sg)-should-be-LEAD-ed-AWAY
Iz:16:3 Iz_16:3_1 Iz_16:3_2 Iz_16:3_3 Iz_16:3_4 Iz_16:3_5 Iz_16:3_6 Iz_16:3_7 Iz_16:3_8 Iz_16:3_9 Iz_16:3_10 Iz_16:3_11 Iz_16:3_12 Iz_16:3_13 Iz_16:3_14 Iz_16:3_15
Iz:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:4 παροικήσουσίν σοι οἱ φυγάδες Μωαβ, ἔσονται σκέπη ὑμῖν ἀπὸ προσώπου διώκοντος, ὅτι ἤρθη ἡ συμμαχία σου, καὶ ὁ ἄρχων ἀπώλετο ὁ καταπατῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:16:4 The fugitives of Moab shall sojourn with thee; they shall be to you a shelter from the face of the pursuer: for thine alliance has been taken away, and the oppressing ruler has perished from off the earth. (Isaiah 16:4 Brenton)
Iz:16:4 Niech znajdą gościnę u ciebie rozbitki Moabu. Bądź im ucieczką przed pustoszycielem!» Ponieważ znikł gnębiciel, skończył się gwałt, ciemięzcy zginęli z kraju, (Iz 16:4 BT_4)
Iz:16:4 παροικήσουσίν σοι οἱ φυγάδες Μωαβ, ἔσονται σκέπη ὑμῖν ἀπὸ προσώπου διώκοντος, ὅτι ἤρθη συμμαχία σου, καὶ ἄρχων ἀπώλετο καταπατῶν ἐπὶ τῆς γῆς.
Iz:16:4 παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό     εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὅτι αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:16:4 By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być Schronienie Ty Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Ponieważ/tamto By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Władca; początek; by zaczynać się By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By deptać/stąpanie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Iz:16:4 paroikE/sousi/n soi oi( fuga/des *mOab, e)/sontai ske/pE u(mi=n a)po\ prosO/pou diO/kontos, o(/ti E)/rTE E( summaCHi/a sou, kai\ o( a)/rCHOn a)pO/leto o( katapatO=n e)pi\ tE=s gE=s.
Iz:16:4 paroikEsusin soi hoi fygades mOab, esontai skepE hymin apo prosOpu diOkontos, hoti ErTE hE symmaCHia su, kai ho arCHOn apOleto ho katapatOn epi tEs gEs.
Iz:16:4 VF_FAI3P RP_DS RA_NPM N3D_NPM N_GS VF_FMI3P N1_NSF RP_DP P N2N_GSN V1_PAPGSM C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF RP_GS C RA_NSM N3_NSM VBI_AMI3S RA_NSM V2_PAPNSM P RA_GSF N1_GSF
Iz:16:4 to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) you; your/yours(sg); to rub worn, rub the ć ć to be shelter you from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face to prosecute/pursue prosecute: put on trial because/that to lift/pick up take up, tote, raise the ć you; your/yours(sg) and also, even, namely the ruler; beginning; to begin to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the to trample/tread upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Iz:16:4 they-will-DWELL--NEAR, going-to-DWELL (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom)     they-will-be shelter (nom|voc) you(pl) (dat) away from (+gen) face (gen) while PROSECUTE/PURSUE-ing (gen) because/that he/she/it-was-LIFT/PICK-ed-UP the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom) while TRAMPLE/TREAD-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Iz:16:4 Iz_16:4_1 Iz_16:4_2 Iz_16:4_3 Iz_16:4_4 Iz_16:4_5 Iz_16:4_6 Iz_16:4_7 Iz_16:4_8 Iz_16:4_9 Iz_16:4_10 Iz_16:4_11 Iz_16:4_12 Iz_16:4_13 Iz_16:4_14 Iz_16:4_15 Iz_16:4_16 Iz_16:4_17 Iz_16:4_18 Iz_16:4_19 Iz_16:4_20 Iz_16:4_21 Iz_16:4_22 Iz_16:4_23 Iz_16:4_24 Iz_16:4_25
Iz:16:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:5 καὶ διορθωθήσεται μετ’ ἐλέους θρόνος, καὶ καθίεται ἐπ’ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυιδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην.
Iz:16:5 And a throne shall be established with mercy; and one shall sit upon it with truth in the tabernacle of David, judging, and earnestly seeking judgments, and hasting righteousness. (Isaiah 16:5 Brenton)
Iz:16:5 utrwalony będzie tron w łaskawości, i dzięki wierności zasiądzie na nim pod namiotem Dawida sędzia troskliwy o prawo i dbały o sprawiedliwość! (Iz 16:5 BT_4)
Iz:16:5 καὶ διορθωθήσεται μετ’ ἐλέους θρόνος, καὶ καθίεται ἐπ’ αὐτοῦ μετὰ ἀληθείας ἐν σκηνῇ Δαυιδ κρίνων καὶ ἐκζητῶν κρίμα καὶ σπεύδων δικαιοσύνην.
Iz:16:5 καί   μετά ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ θρόνος, -ου, ὁ καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἀ·λήθεια, -ας, ἡ ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) κρίμα[τ], -ατος, τό καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:16:5 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Litość Tron I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym PRAWDA W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan David Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie By odszukiwać Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie I też, nawet, mianowicie Do ??? Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Iz:16:5 kai\ diorTOTE/setai met’ e)le/ous Tro/nos, kai\ kaTi/etai e)p’ au)tou= meta\ a)lETei/as e)n skEnE=| *dauid kri/nOn kai\ e)kDZEtO=n kri/ma kai\ speu/dOn dikaiosu/nEn.
Iz:16:5 kai diorTOTEsetai met’ eleus Tronos, kai kaTietai ep’ autu meta alETeias en skEnE dauid krinOn kai ekDZEtOn krima kai speudOn dikaiosynEn.
Iz:16:5 C VC_FPI3S P N3E_APN N2_NSM C VF2_FMI3S P RD_GSM P N1A_GSF P N1_DSF N_GSM V1_PAPNSM C V2_PAPNSM N3M_ASN C V1_PAPNSM N1_ASF
Iz:16:5 and also, even, namely ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing mercy throne and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing truth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth David lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely to seek out sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation and also, even, namely to ??? righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Iz:16:5 and   after (+acc), with (+gen) mercy (gen), mercies (acc) throne (nom) and he/she/it-is-being-SET-ed; he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) after (+acc), with (+gen) truth (gen), truths (acc) in/among/by (+dat) tent (dat) David (indecl) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) and while SEEK-ing-OUT (nom) sentence (nom|acc|voc) and while ???-ing (nom) righteousness (acc)
Iz:16:5 Iz_16:5_1 Iz_16:5_2 Iz_16:5_3 Iz_16:5_4 Iz_16:5_5 Iz_16:5_6 Iz_16:5_7 Iz_16:5_8 Iz_16:5_9 Iz_16:5_10 Iz_16:5_11 Iz_16:5_12 Iz_16:5_13 Iz_16:5_14 Iz_16:5_15 Iz_16:5_16 Iz_16:5_17 Iz_16:5_18 Iz_16:5_19 Iz_16:5_20 Iz_16:5_21
Iz:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:6 Ἠκούσαμεν τὴν ὕβριν Μωαβ, ὑβριστὴς σφόδρα, τὴν ὑπερηφανίαν ἐξῆρας. οὐχ οὕτως ἡ μαντεία σου,
Iz:16:6 We have heard of the pride of Moab; he is very proud. I have cut off his pride: thy prophecy shall not be thus, no not thus. (Isaiah 16:6 Brenton)
Iz:16:6 Słyszeliśmy o pysze Moabu, że pyszny bez granic, o jego zuchwałości i dumie, i popędliwej złości; niesłuszne są jego przechwałki. (Iz 16:6 BT_4)
Iz:16:6 Ἠκούσαμεν τὴν ὕβριν Μωαβ, ὑβριστὴς σφόδρα, τὴν ὑπερηφανίαν ἐξῆρας. οὐχ οὕτως μαντεία σου,
Iz:16:6 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό ὕβρις, -εως, ἡ   ὑβριστής, -οῦ, ὁ σφόδρα ὁ ἡ τό ὑπερηφανία, -ας, ἡ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:16:6 By słyszeć Pycha ??? Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Duma By usuwać ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Ty; twój/twój(sg)
Iz:16:6 *)Ekou/samen tE\n u(/brin *mOab, u(bristE\s sfo/dra, tE\n u(perEfani/an e)XE=ras. ou)CH ou(/tOs E( mantei/a sou,
Iz:16:6 Ekusamen tEn hybrin mOab, hybristEs sfodra, tEn hyperEfanian eXEras. uCH hutOs hE manteia su,
Iz:16:6 VAI_AAI1P RA_ASF N3I_ASF N_GS N1_GSM D RA_ASF N1A_ASF A1A_APF D D RA_NSF N1A_NSF RP_GS
Iz:16:6 to hear the hubris ć ??? vehement, intense, keen, inveighingly, eager the pride to remove οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the ć you; your/yours(sg)
Iz:16:6 we-HEAR-ed the (acc) hubris (acc)   ??? (nom) vehement, the (acc) pride (acc) you(sg)-REMOVE-ed not thusly/like this the (nom)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:16:6 Iz_16:6_1 Iz_16:6_2 Iz_16:6_3 Iz_16:6_4 Iz_16:6_5 Iz_16:6_6 Iz_16:6_7 Iz_16:6_8 Iz_16:6_9 Iz_16:6_10 Iz_16:6_11 Iz_16:6_12 Iz_16:6_13 Iz_16:6_14
Iz:16:6 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:7 οὐχ οὕτως. ὀλολύξει Μωαβ, ἐν γὰρ τῇ Μωαβίτιδι πάντες ὀλολύξουσιν· τοῖς κατοικοῦσιν Δεσεθ μελετήσεις καὶ οὐκ ἐντραπήσῃ.
Iz:16:7 Moab shall howl; for all shall howl in the land of Moab: but thou shalt care for them that dwell in Seth, and thou shalt not be ashamed. (Isaiah 16:7 Brenton)
Iz:16:7 Przeto Moabici zawodzą nad Moabem, wszyscy razem lamentują. Za rodzynkowymi plackami z Kir-Chareset tylko wzdychają strapieni. (Iz 16:7 BT_4)
Iz:16:7 οὐχ οὕτως. ὀλολύξει Μωαβ, ἐν γὰρ τῇ Μωαβίτιδι πάντες ὀλολύξουσιν· τοῖς κατοικοῦσιν Δεσεθ μελετήσεις καὶ οὐκ ἐντραπήσῃ.
Iz:16:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὕτως/οὕτω ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -)   ἐν γάρ ὁ ἡ τό   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-)
Iz:16:7 ??? Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By wyć wycie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By wyć wycie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By nawiedzać wszędzie {skończony} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By wstydzić się wstydził się
Iz:16:7 ou)CH ou(/tOs. o)lolu/Xei *mOab, e)n ga\r tE=| *mOabi/tidi pa/ntes o)lolu/Xousin· toi=s katoikou=sin *deseT meletE/seis kai\ ou)k e)ntrapE/sE|.
Iz:16:7 uCH hutOs. ololyXei mOab, en gar tE mOabitidi pantes ololyXusin· tois katoikusin deseT meletEseis kai uk entrapEsE.
Iz:16:7 D D VF_FAI3S N_NS P x RA_DSF N_DSF A3_NPM VF_FAI3P RA_DPM V2_PAPDPM N_AS VF_FAI2S C D VD_API2S
Iz:16:7 οὐχ before rough breathing thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to ululate howl ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the ć every all, each, every, the whole of to ululate howl the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć to obsess over and also, even, namely οὐχ before rough breathing to shame shamed
Iz:16:7 not thusly/like this he/she/it-will-ULULATE, you(sg)-will-be-ULULATE-ed (classical)   in/among/by (+dat) for the (dat)   all (nom|voc) they-will-ULULATE, going-to-ULULATE (fut ptcp) (dat) the (dat) they-are-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat)   you(sg)-will-OBSESS-OVER and not you(sg)-will-be-SHAME-ed
Iz:16:7 Iz_16:7_1 Iz_16:7_2 Iz_16:7_3 Iz_16:7_4 Iz_16:7_5 Iz_16:7_6 Iz_16:7_7 Iz_16:7_8 Iz_16:7_9 Iz_16:7_10 Iz_16:7_11 Iz_16:7_12 Iz_16:7_13 Iz_16:7_14 Iz_16:7_15 Iz_16:7_16 Iz_16:7_17
Iz:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:8 τὰ πεδία Εσεβων πενθήσει, ἄμπελος Σεβαμα· καταπίνοντες τὰ ἔθνη καταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς ἕως Ιαζηρ· οὐ μὴ συνάψητε, πλανήθητε τὴν ἔρημον· οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγκατελείφθησαν, διέβησαν γὰρ τὴν ἔρημον.
Iz:16:8 The plains of Esebon shall mourn, the vine of Sebama: swallowing up the nations, trample ye her vines, even to Jazer: ye shall not come together; wander ye in the desert: they that were sent are deserted, for they have gone over to the sea. (Isaiah 16:8 Brenton)
Iz:16:8 Bo marnieją niwy Cheszbonu i winnice Sibmy. Władcy barbarzyńców rozrzucili szlachetne jej winorośle, co aż do Jazer dochodziły, dosięgały pustyni; jej krzewy rozprzestrzeniały się aż poza morze. (Iz 16:8 BT_4)
Iz:16:8 τὰ πεδία Εσεβων πενθήσει, ἄμπελος Σεβαμα· καταπίνοντες τὰ ἔθνη καταπατήσατε τὰς ἀμπέλους αὐτῆς ἕως Ιαζηρ· οὐ μὴ συνάψητε, πλανήθητε τὴν ἔρημον· οἱ ἀπεσταλμένοι ἐγκατελείφθησαν, διέβησαν γὰρ τὴν ἔρημον.
Iz:16:8 ὁ ἡ τό     πενθέω (πενθ(ε)-, πενθη·σ-, πενθη·σ-, -, -, πενθη·θ-) ἄμπελος, -ου, ἡ   κατα·πίνω (κατα+πιν-, κατα+πι·[σ]-, 2nd κατα+πι-, -, -, κατα+πο·θ-) ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὁ ἡ τό ἄμπελος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή   πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) δια·βαίνω (δια+βαιν-, δια+βη·σ-, δια+βαιν·[σ]- or 2nd ath. δια+β(η)-/ath. δια+β(α)-, -, -, -) γάρ ὁ ἡ τό ἔρημος -ον
Iz:16:8 By smucić się Winorośl By przełykać Naród [zobacz etniczny] By deptać/stąpanie Winorośl On/ona/to/to samo Aż; świtaj ??? Przed przydechem mocnym Nie By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] Odludzie zamawiać By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj By przechodzić Dla odtąd, jak Odludzie
Iz:16:8 ta\ pedi/a *esebOn penTE/sei, a)/mpelos *sebama· katapi/nontes ta\ e)/TnE katapatE/sate ta\s a)mpe/lous au)tE=s e(/Os *iaDZEr· ou) mE\ suna/PSEte, planE/TEte tE\n e)/rEmon· oi( a)pestalme/noi e)gkatelei/fTEsan, die/bEsan ga\r tE\n e)/rEmon.
Iz:16:8 ta pedia esebOn penTEsei, ampelos sebama· katapinontes ta eTnE katapatEsate tas ampelus autEs heOs iaDZEr· u mE synaPSEte, planETEte tEn erEmon· hoi apestalmenoi enkateleifTEsan, diebEsan gar tEn erEmon.
Iz:16:8 RA_NPN N2N_NPN N_NS VF_FAI3S N2_NSF N_GS V1_PAPNPM RA_APN N3E_APN VA_AAD2P RA_APF N2_APF RD_GSF D N_GS D D VA_AAS2P VC_APS2P RA_ASF N2_ASF RA_NPM VM_XMPNPM VVI_API3P VZI_AAI3P x RA_ASF N2_ASF
Iz:16:8 the ć ć to grieve grapevine ć to swallow the nation [see ethnic] to trample/tread the grapevine he/she/it/same until; dawn ć οὐχ before rough breathing not ć to wander/cause to stray [see planet] the wilderness the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare to cross over for since, as the wilderness
Iz:16:8 the (nom|acc)     he/she/it-will-GRIEVE, you(sg)-will-be-GRIEVE-ed (classical) grapevine (nom)   while SWALLOW-ing (nom|voc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) do-TRAMPLE/TREAD-you(pl)! the (acc) grapevines (acc) her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   not not   be-you(pl)-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY!, you(pl)-should-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) having-been-ORDER FORTH-ed (nom|voc) they-were-GIVE UP-ed they-CROSS-ed-OVER for the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:16:8 Iz_16:8_1 Iz_16:8_2 Iz_16:8_3 Iz_16:8_4 Iz_16:8_5 Iz_16:8_6 Iz_16:8_7 Iz_16:8_8 Iz_16:8_9 Iz_16:8_10 Iz_16:8_11 Iz_16:8_12 Iz_16:8_13 Iz_16:8_14 Iz_16:8_15 Iz_16:8_16 Iz_16:8_17 Iz_16:8_18 Iz_16:8_19 Iz_16:8_20 Iz_16:8_21 Iz_16:8_22 Iz_16:8_23 Iz_16:8_24 Iz_16:8_25 Iz_16:8_26 Iz_16:8_27 Iz_16:8_28
Iz:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:9 διὰ τοῦτο κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν Ιαζηρ ἄμπελον Σεβαμα· τὰ δένδρα σου κατέβαλεν, Εσεβων καὶ Ελεαλη, ὅτι ἐπὶ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγήτῳ σου καταπατήσω, καὶ πάντα πεσοῦνται.
Iz:16:9 Therefore will I weep as with the weeping of Jazer for the vine of Sebama; Esebon and Eleale have cast down thy trees; for I will trample on thy harvest and on thy vintages, and all thy plants shall fall. (Isaiah 16:9 Brenton)
Iz:16:9 Dlatego zapłaczę, jak płacze Jazer nad winnicami Sibmy. Zroszę cię swymi łzami, o Cheszbon i Eleale, bo na twe owoce i twe winobranie padł krzyk wojenny. (Iz 16:9 BT_4)
Iz:16:9 διὰ τοῦτο κλαύσομαι ὡς τὸν κλαυθμὸν Ιαζηρ ἄμπελον Σεβαμα· τὰ δένδρα σου κατέβαλεν, Εσεβων καὶ Ελεαλη, ὅτι ἐπὶ τῷ θερισμῷ καὶ ἐπὶ τῷ τρυγήτῳ σου καταπατήσω, καὶ πάντα πεσοῦνται.
Iz:16:9 διά οὗτος αὕτη τοῦτο κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὡς ὁ ἡ τό κλαυθμός, -οῦ, ὁ   ἄμπελος, -ου, ἡ   ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·βάλλω (κατα+βαλλ-, κατα+βαλ(ε)·[σ]-, κατα+βαλ·[σ]- or 2nd κατα+βαλ-, κατα+βεβλη·κ-, κατα+βεβλη-, κατα+βλη·θ-)   καί   ὅτι ἐπί ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -)
Iz:16:9 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By płakać Jak/jak Płacz Winorośl Drzewo Ty; twój/twój(sg) Do ??? I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Żniwa I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By deptać/stąpanie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko.
Iz:16:9 dia\ tou=to klau/somai O(s to\n klauTmo\n *iaDZEr a)/mpelon *sebama· ta\ de/ndra sou kate/balen, *esebOn kai\ *elealE, o(/ti e)pi\ tO=| TerismO=| kai\ e)pi\ tO=| trugE/tO| sou katapatE/sO, kai\ pa/nta pesou=ntai.
Iz:16:9 dia tuto klausomai hOs ton klauTmon iaDZEr ampelon sebama· ta dendra su katebalen, esebOn kai elealE, hoti epi tO TerismO kai epi tO trygEtO su katapatEsO, kai panta pesuntai.
Iz:16:9 P RD_ASN VF_FMI1S D RA_ASM N2_ASM N_GS N2_ASF N_GS RA_APN N2N_APN RP_GS VBI_AAI3S N_GS C N_GS C P RA_DSM N2_DSM C P RA_DSM N2_DSM RP_GS VF_FAI1S C A3_APN VF_FMI3S
Iz:16:9 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to weep as/like the crying ć grapevine ć the tree you; your/yours(sg) to ??? ć and also, even, namely ć because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the harvest and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć you; your/yours(sg) to trample/tread and also, even, namely every all, each, every, the whole of to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low.
Iz:16:9 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) I-will-be-WEEP-ed as/like the (acc) crying (acc)   grapevine (acc)   the (nom|acc) trees (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-???-ed   and   because/that upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) harvest (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-TRAMPLE/TREAD, I-should-TRAMPLE/TREAD and all (nom|acc|voc), every (acc) they-will-be-FALL-ed
Iz:16:9 Iz_16:9_1 Iz_16:9_2 Iz_16:9_3 Iz_16:9_4 Iz_16:9_5 Iz_16:9_6 Iz_16:9_7 Iz_16:9_8 Iz_16:9_9 Iz_16:9_10 Iz_16:9_11 Iz_16:9_12 Iz_16:9_13 Iz_16:9_14 Iz_16:9_15 Iz_16:9_16 Iz_16:9_17 Iz_16:9_18 Iz_16:9_19 Iz_16:9_20 Iz_16:9_21 Iz_16:9_22 Iz_16:9_23 Iz_16:9_24 Iz_16:9_25 Iz_16:9_26 Iz_16:9_27 Iz_16:9_28 Iz_16:9_29
Iz:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:10 καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων σου, καὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσίν σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια, πέπαυται γάρ.
Iz:16:10 And gladness and rejoicing shall be taken away from the vineyards; and they shall not at all tread wine into the vats; for the vintage has ceased. (Isaiah 16:10 Brenton)
Iz:16:10 Radość i wesele zniknęły ze sadów. W winnicach nie śpiewa się ani pokrzykuje. Wina w tłoczniach nie wygniata ten, który je tłoczył. Ustały przyśpiewki. (Iz 16:10 BT_4)
Iz:16:10 καὶ ἀρθήσεται εὐφροσύνη καὶ ἀγαλλίαμα ἐκ τῶν ἀμπελώνων σου, καὶ ἐν τοῖς ἀμπελῶσίν σου οὐ μὴ εὐφρανθήσονται καὶ οὐ μὴ πατήσουσιν οἶνον εἰς τὰ ὑπολήνια, πέπαυται γάρ.
Iz:16:10 καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ καί ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό ἀμπελών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πατέω (πατ(ε)-, πατη·σ-, πατη·σ-, -, -, πατη·θ-) οἶνος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὑπο·λήνιον, -ου, τό παύω (παυ-, παυ·σ-, παυ·σ-, -, πεπαυ-, -) γάρ
Iz:16:10 I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Wesołość I też, nawet, mianowicie exhultation Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Winnica Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Winnica Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym Nie By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By stąpać ciężko Wino Do (+przyspieszenie) Kadź By przestawać Dla odtąd, jak
Iz:16:10 kai\ a)rTE/setai eu)frosu/nE kai\ a)galli/ama e)k tO=n a)mpelO/nOn sou, kai\ e)n toi=s a)mpelO=si/n sou ou) mE\ eu)franTE/sontai kai\ ou) mE\ patE/sousin oi)=non ei)s ta\ u(polE/nia, pe/pautai ga/r.
Iz:16:10 kai arTEsetai eufrosynE kai agalliama ek tOn ampelOnOn su, kai en tois ampelOsin su u mE eufranTEsontai kai u mE patEsusin oinon eis ta hypolEnia, pepautai gar.
Iz:16:10 C VC_FPI3S N1_NSF C N3M_NSN P RA_GPM N3W_GPM RP_GS C P RA_DPM N3W_DPM RP_GS D D VC_FPI3P C D D VF_FAI3P N2_ASM P RA_APN N2N_APN VM_XMI3S x
Iz:16:10 and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise cheerfulness and also, even, namely exhultation out of (+gen) ἐξ before vowels the vineyard you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the vineyard you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing not to celebrate/be merry and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to stomp wine into (+acc) the vat to cease for since, as
Iz:16:10 and he/she/it-will-be-LIFT/PICK-ed-UP cheerfulness (nom|voc) and exhultation (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) vineyards (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) vineyards (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not not they-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and not not they-will-STOMP, going-to-STOMP (fut ptcp) (dat) wine (acc) into (+acc) the (nom|acc) vats (nom|acc|voc) he/she/it-has-been-CEASE-ed for
Iz:16:10 Iz_16:10_1 Iz_16:10_2 Iz_16:10_3 Iz_16:10_4 Iz_16:10_5 Iz_16:10_6 Iz_16:10_7 Iz_16:10_8 Iz_16:10_9 Iz_16:10_10 Iz_16:10_11 Iz_16:10_12 Iz_16:10_13 Iz_16:10_14 Iz_16:10_15 Iz_16:10_16 Iz_16:10_17 Iz_16:10_18 Iz_16:10_19 Iz_16:10_20 Iz_16:10_21 Iz_16:10_22 Iz_16:10_23 Iz_16:10_24 Iz_16:10_25 Iz_16:10_26 Iz_16:10_27
Iz:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:11 διὰ τοῦτο ἡ κοιλία μου ἐπὶ Μωαβ ὡς κιθάρα ἠχήσει, καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος, ὃ ἐνεκαίνισας.
Iz:16:11 Therefore my belly shall sound as a harp for Moab, and thou hast repaired my inward parts as a wall. (Isaiah 16:11 Brenton)
Iz:16:11 Dlatego wnętrzności me jęczą, jak cytra, nad Moabem, i moje wnętrze nad Kir-Chares. (Iz 16:11 BT_4)
Iz:16:11 διὰ τοῦτο κοιλία μου ἐπὶ Μωαβ ὡς κιθάρα ἠχήσει, καὶ τὰ ἐντός μου ὡσεὶ τεῖχος, ἐνεκαίνισας.
Iz:16:11 διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κοιλία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί   ὡς κιθάρα, -ας, ἡ ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό ἐντός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων ὅς ἥ ὅ ἐγ·καινίζω (εν+καινιζ-, εν+καινι(ε)·[σ]-, εν+καινι·σ-, -, εν+κεκαινισ-, εν+καινισ·θ-)
Iz:16:11 Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Brzuch Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jak/jak Liry/harfa By rozbrzmiewać [zobacz echo] I też, nawet, mianowicie Wewnątrz Ja Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Ściana Kto/, który/, który By inaugurować
Iz:16:11 dia\ tou=to E( koili/a mou e)pi\ *mOab O(s kiTa/ra E)CHE/sei, kai\ ta\ e)nto/s mou O(sei\ tei=CHos, o(\ e)nekai/nisas.
Iz:16:11 dia tuto hE koilia mu epi mOab hOs kiTara ECHEsei, kai ta entos mu hOsei teiCHos, ho enekainisas.
Iz:16:11 P RD_ASN RA_NSF N1A_NSF RP_GS P N_GS D N1A_NSF VF_FAI3S C RA_NPN D RP_GS D N3E_ASN RR_NSM VAI_AAI2S
Iz:16:11 because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the belly I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć as/like lyre/harp to resound [see echo] and also, even, namely the within I like/approximately [as-if]; to push wall who/whom/which to inaugurate
Iz:16:11 because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) the (nom) belly (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat)   as/like lyre/harp (nom|voc) he/she/it-will-RESOUND, you(sg)-will-be-RESOUND-ed (classical) and the (nom|acc) within me (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) wall (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-INAUGURATE-ed
Iz:16:11 Iz_16:11_1 Iz_16:11_2 Iz_16:11_3 Iz_16:11_4 Iz_16:11_5 Iz_16:11_6 Iz_16:11_7 Iz_16:11_8 Iz_16:11_9 Iz_16:11_10 Iz_16:11_11 Iz_16:11_12 Iz_16:11_13 Iz_16:11_14 Iz_16:11_15 Iz_16:11_16 Iz_16:11_17 Iz_16:11_18
Iz:16:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:12 καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε, ὅτι ἐκοπίασεν Μωαβ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα αὐτῆς ὥστε προσεύξασθαι, καὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν.
Iz:16:12 And it shall be to thy shame, (for Moab is wearied at the altars,) that he shall go in to the idols thereof to pray, but they shall not be at all able to deliver him. (Isaiah 16:12 Brenton)
Iz:16:12 Może się Moab pokazywać, może się męczyć na wyżynach, może przyjść do swej świątyni, by się pomodlić, lecz nic nie uzyska. (Iz 16:12 BT_4)
Iz:16:12 καὶ ἔσται εἰς τὸ ἐντραπῆναί σε, ὅτι ἐκοπίασεν Μωαβ ἐπὶ τοῖς βωμοῖς καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὰ χειροποίητα αὐτῆς ὥστε προσεύξασθαι, καὶ οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσθαι αὐτόν.
Iz:16:12 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἐν·τρέπω (εν+τρεπ-, -, -, -, εν+τετραπ-, εν+τραπ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -)   ἐπί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό χειρο·ποίητος -όν αὐτός αὐτή αὐτό ὥστε προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -); δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:16:12 I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) By wstydzić się wstydził się Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto By trudzić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Robiony ręcznie On/ona/to/to samo Tak tamto By modlić się się I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX.; do zdolnego By wyjmować On/ona/to/to samo
Iz:16:12 kai\ e)/stai ei)s to\ e)ntrapE=nai/ se, o(/ti e)kopi/asen *mOab e)pi\ toi=s bOmoi=s kai\ ei)seleu/setai ei)s ta\ CHeiropoi/Eta au)tE=s O(/ste proseu/XasTai, kai\ ou) mE\ du/nEtai e)Xele/sTai au)to/n.
Iz:16:12 kai estai eis to entrapEnai se, hoti ekopiasen mOab epi tois bOmois kai eiseleusetai eis ta CHeiropoiEta autEs hOste proseuXasTai, kai u mE dynEtai eXelesTai auton.
Iz:16:12 C VF_FMI3S P RA_ASN VD_APN RP_AS C VAI_AAI3S N_NS P RA_DPM N2_DPM C VF_FMI3S P RA_APN A1B_APN RD_GSF C VA_AMN C D D V6_PMS3S VB_AMN RD_ASM
Iz:16:12 and also, even, namely to be into (+acc) the to shame shamed you; your/yours(sg) because/that to toil ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the altar and also, even, namely to enter into (+acc) the handmade he/she/it/same so that to pray and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX.; to able to take out he/she/it/same
Iz:16:12 and he/she/it-will-be into (+acc) the (nom|acc) to-be-SHAME-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) because/that he/she/it-TOIL-ed   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) altars (dat) and he/she/it-will-be-ENTER-ed into (+acc) the (nom|acc) handmade ([Adj] nom|acc|voc) her/it/same (gen) so that to-be-PRAY-ed and not not he/she/it-should-be-being-SET-ed; he/she/it-should-be-being-ABLE-ed to-be-TAKE OUT-ed him/it/same (acc)
Iz:16:12 Iz_16:12_1 Iz_16:12_2 Iz_16:12_3 Iz_16:12_4 Iz_16:12_5 Iz_16:12_6 Iz_16:12_7 Iz_16:12_8 Iz_16:12_9 Iz_16:12_10 Iz_16:12_11 Iz_16:12_12 Iz_16:12_13 Iz_16:12_14 Iz_16:12_15 Iz_16:12_16 Iz_16:12_17 Iz_16:12_18 Iz_16:12_19 Iz_16:12_20 Iz_16:12_21 Iz_16:12_22 Iz_16:12_23 Iz_16:12_24 Iz_16:12_25 Iz_16:12_26
Iz:16:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:16:13 Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ὃ ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μωαβ, ὁπότε καὶ ἐλάλησεν.
Iz:16:13 This is the word which the Lord spoke against Moab, when he spoke. (Isaiah 16:13 Brenton)
Iz:16:13 Taka jest mowa, którą od dawna wypowiedział Pan przeciw Moabowi. (Iz 16:13 BT_4)
Iz:16:13 Τοῦτο τὸ ῥῆμα, ἐλάλησεν κύριος ἐπὶ Μωαβ, ὁπότε καὶ ἐλάλησεν.
Iz:16:13 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί   ὁπότε καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-)
Iz:16:13 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Kto/, który/, który By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kiedy I też, nawet, mianowicie By mówić
Iz:16:13 *tou=to to\ r(E=ma, o(\ e)la/lEsen ku/rios e)pi\ *mOab, o(po/te kai\ e)la/lEsen.
Iz:16:13 tuto to rEma, ho elalEsen kyrios epi mOab, hopote kai elalEsen.
Iz:16:13 RD_NSN RA_NSN N3M_NSN RR_NSM VAI_AAI3S N2_NSM P N_AS D D VAI_AAI3S
Iz:16:13 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance who/whom/which to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć when and also, even, namely to speak
Iz:16:13 this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat)   when and he/she/it-SPEAK-ed
Iz:16:13 Iz_16:13_1 Iz_16:13_2 Iz_16:13_3 Iz_16:13_4 Iz_16:13_5 Iz_16:13_6 Iz_16:13_7 Iz_16:13_8 Iz_16:13_9 Iz_16:13_10 Iz_16:13_11
Iz:16:13 x x x x x x x x x x x
Iz:16:14 καὶ νῦν λέγω Ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ ἀτιμασθήσεται ἡ δόξα Μωαβ ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ, καὶ καταλειφθήσεται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔντιμος.
Iz:16:14 And now I say, in three years, of the years of an hireling, the glory of Moab shall be dishonoured with all his great wealth; and he shall be left few in number, and not honoured. (Isaiah 16:14 Brenton)
Iz:16:14 Teraz zaś tak oświadcza Pan: «Za trzy lata, takie jak są lata najemnika, za nic poczytana będzie chwalebna moc Moabu z całą jego mnogą ludnością, a jego ostatki będą nikłe, słabe, nic nie znaczące». (Iz 16:14 BT_4)
Iz:16:14 καὶ νῦν λέγω Ἐν τρισὶν ἔτεσιν ἐτῶν μισθωτοῦ ἀτιμασθήσεται δόξα Μωαβ ἐν παντὶ τῷ πλούτῳ τῷ πολλῷ, καὶ καταλειφθήσεται ὀλιγοστὸς καὶ οὐκ ἔντιμος.
Iz:16:14 καί νῦν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἔτο·ς, -ους, τό ἔτο·ς, -ους, τό μισθωτός[2], -ου, ὁ; μισθωτός[1] -η -ον [LXX] ἀ·τιμάζω (ατιμαζ-, -, ατιμα·σ-, -, ητιμασ-, ατιμασ·θ-) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ   ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πλοῦτος, -ου, ὁ and -ους, τό ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-)   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔν·τιμος -ον
Iz:16:14 I też, nawet, mianowicie Teraz By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Trzy Rok Rok Najemnik; najmowany Do hańby Sławy/wzbudzanie grozy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bogactwa/obfitość Dużo I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Pionowo godny szacunku, sprawiedliwy, naprawdę, honorowy
Iz:16:14 kai\ nu=n le/gO *)en trisi\n e)/tesin e)tO=n misTOtou= a)timasTE/setai E( do/Xa *mOab e)n panti\ tO=| plou/tO| tO=| pollO=|, kai\ kataleifTE/setai o)ligosto\s kai\ ou)k e)/ntimos.
Iz:16:14 kai nyn legO en trisin etesin etOn misTOtu atimasTEsetai hE doXa mOab en panti tO plutO tO pollO, kai kataleifTEsetai oligostos kai uk entimos.
Iz:16:14 C D V1_PAI1S P A3_DPN N3E_DPN N3E_GPN A1_GSM VS_FPI3S RA_NSF N1S_NSF N_GS P A3_DSM RA_DSM N2_DSM RA_DSM A1_DSM C VV_FPI3S A1_NSMS C D A1B_NSM
Iz:16:14 and also, even, namely now to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among three year year hireling; hired to dishonor the glory/awesomeness ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the wealth/abundance the much and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing upright respectable, equitable, honest, honorable
Iz:16:14 and now I-am-SAY/TELL-ing, I-should-be-SAY/TELL-ing in/among/by (+dat) three (dat) years (dat) years (gen) hireling (gen); hired ([Adj] gen) he/she/it-will-be-DISHONOR-ed the (nom) glory/awesomeness (nom|voc)   in/among/by (+dat) every (dat) the (dat) wealth/abundance (dat) the (dat) much (dat) and he/she/it-will-be-LEAVE-ed-BEHIND   and not upright ([Adj] nom)
Iz:16:14 Iz_16:14_1 Iz_16:14_2 Iz_16:14_3 Iz_16:14_4 Iz_16:14_5 Iz_16:14_6 Iz_16:14_7 Iz_16:14_8 Iz_16:14_9 Iz_16:14_10 Iz_16:14_11 Iz_16:14_12 Iz_16:14_13 Iz_16:14_14 Iz_16:14_15 Iz_16:14_16 Iz_16:14_17 Iz_16:14_18 Iz_16:14_19 Iz_16:14_20 Iz_16:14_21 Iz_16:14_22 Iz_16:14_23 Iz_16:14_24
Iz:16:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x