Iz:14:1 καὶ ἐλεήσει κύριος τὸν Ιακωβ καὶ ἐκλέξεται ἔτι τὸν Ισραηλ, καὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ ὁ γιώρας προστεθήσεται πρὸς αὐτοὺς καὶ προστεθήσεται πρὸς τὸν οἶκον Ιακωβ,
Iz:14:1 And the Lord will have mercy on Jacob, and will yet choose Israel, and they shall rest on their land: and the stranger shall be added to them, yea, shall be added to the house of Jacob. (Isaiah 14:1 Brenton)
Iz:14:1 Zaiste, Pan zlituje się nad Jakubem, i znowu sobie obierze Izraela: da im odpocząć we własnej ojczyźnie. Cudzoziemiec przyłączy się do nich i zostanie wcielony do domu Jakuba. (Iz 14:1 BT_4)
Iz:14:1 Καὶ ἐλεήσει κύριος τὸν Ιακωβ καὶ ἐκλέξεται ἔτι τὸν Ισραηλ, καὶ ἀναπαύσονται ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν, καὶ γιώρας προστεθήσεται πρὸς αὐτοὺς καὶ προστεθήσεται πρὸς τὸν οἶκον Ιακωβ,
Iz:14:1 καί ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἔτι ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) πρός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰακώβ, ὁ
Iz:14:1 I też, nawet, mianowicie By okazać miłosierdzie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jacob I też, nawet, mianowicie By wybierać Jeszcze/jeszcze Izrael I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dodawać do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dom Jacob
Iz:14:1 *kai\ e)leE/sei ku/rios to\n *iakOb kai\ e)kle/Xetai e)/ti to\n *israEl, kai\ a)napau/sontai e)pi\ tE=s gE=s au)tO=n, kai\ o( giO/ras prosteTE/setai pro\s au)tou\s kai\ prosteTE/setai pro\s to\n oi)=kon *iakOb,
Iz:14:1 kai eleEsei kyrios ton iakOb kai ekleXetai eti ton israEl, kai anapausontai epi tEs gEs autOn, kai ho giOras prosteTEsetai pros autus kai prosteTEsetai pros ton oikon iakOb,
Iz:14:1 C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM C VF_FMI3S D RA_ASM N_ASM C VF_FMI3P P RA_GSF N1_GSF RD_GPM C RA_NSM N1T_NSM VC_FPI3S P RD_APM C VC_FPI3S P RA_ASM N2_ASM N_GSM
Iz:14:1 and also, even, namely to show mercy lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Jacob and also, even, namely to select yet/still the Israel and also, even, namely to refresh revive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land he/she/it/same and also, even, namely the ć to add to toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to add to toward (+acc,+gen,+dat) the house Jacob
Iz:14:1 and he/she/it-will-SHOW-MERCY, you(sg)-will-be-SHOW-ed-MERCY (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Jacob (indecl) and he/she/it-will-be-SELECT-ed yet/still the (acc) Israel (indecl) and they-will-be-REFRESH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) them/same (gen) and the (nom)   he/she/it-will-be-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) and he/she/it-will-be-ADD-ed-TO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (acc) Jacob (indecl)
Iz:14:1 Iz_14:1_1 Iz_14:1_2 Iz_14:1_3 Iz_14:1_4 Iz_14:1_5 Iz_14:1_6 Iz_14:1_7 Iz_14:1_8 Iz_14:1_9 Iz_14:1_10 Iz_14:1_11 Iz_14:1_12 Iz_14:1_13 Iz_14:1_14 Iz_14:1_15 Iz_14:1_16 Iz_14:1_17 Iz_14:1_18 Iz_14:1_19 Iz_14:1_20 Iz_14:1_21 Iz_14:1_22 Iz_14:1_23 Iz_14:1_24 Iz_14:1_25 Iz_14:1_26 Iz_14:1_27 Iz_14:1_28
Iz:14:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:2 καὶ λήμψονται αὐτοὺς ἔθνη καὶ εἰσάξουσιν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ κατακληρονομήσουσιν καὶ πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ θεοῦ εἰς δούλους καὶ δούλας· καὶ ἔσονται αἰχμάλωτοι οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτούς, καὶ κυριευθήσονται οἱ κυριεύσαντες αὐτῶν.
Iz:14:2 And the Gentiles shall take them, and bring them into their place: and they shall inherit them, and they shall be multiplied upon the land for servants and handmaidens: and they that took them captives shall become captives to them; and they that had lordship over them shall be under their rule. (Isaiah 14:2 Brenton)
Iz:14:2 Przyjmą ich narody i zaprowadzą do ich miejsca rodzinnego. Dom zaś Izraela weźmie ich sobie w posiadanie na ziemi Pańskiej, jako sługi i służące, tak że będzie trzymał w niewoli tych, którzy go trzymali, i panować będzie nad swoimi ciemiężycielami. (Iz 14:2 BT_4)
Iz:14:2 καὶ λήμψονται αὐτοὺς ἔθνη καὶ εἰσάξουσιν εἰς τὸν τόπον αὐτῶν, καὶ κατακληρονομήσουσιν καὶ πληθυνθήσονται ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ θεοῦ εἰς δούλους καὶ δούλας· καὶ ἔσονται αἰχμάλωτοι οἱ αἰχμαλωτεύσαντες αὐτούς, καὶ κυριευθήσονται οἱ κυριεύσαντες αὐτῶν.
Iz:14:2 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατα·κληρο·νομέω (κατα+κληρονομ(ε)-, κατα+κληρονομη·σ-, κατα+κληρονομη·σ-, -, -, κατα+κληρονομη·θ-) καί πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ εἰς[1] δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον καί δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἰχμ·άλωτος[2], -ώτου, ὁ; αἰχμ·άλωτος[1] -ον [LXX] ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό κυριεύω (κυριευ-, κυριευ·σ-, κυριευ·σ-, -, -, κυριευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:14:2 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przenosić tytuł I też, nawet, mianowicie By wzrastać/mnóż się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Bóg  Do (+przyspieszenie) Haruj jak niewolnik; niewolniczy I też, nawet, mianowicie Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy I też, nawet, mianowicie By być Pojmany; pojmany By zdobywać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na By być pan z/ponad panującym, chwytać, zdobywać, podnosić do godności lorda albo opanowywać z, zyskiwać posiadanie z ??????? Natykaj się na On/ona/to/to samo
Iz:14:2 kai\ lE/mPSontai au)tou\s e)/TnE kai\ ei)sa/Xousin ei)s to\n to/pon au)tO=n, kai\ kataklEronomE/sousin kai\ plETunTE/sontai e)pi\ tE=s gE=s tou= Teou= ei)s dou/lous kai\ dou/las· kai\ e)/sontai ai)CHma/lOtoi oi( ai)CHmalOteu/santes au)tou/s, kai\ kurieuTE/sontai oi( kurieu/santes au)tO=n.
Iz:14:2 kai lEmPSontai autus eTnE kai eisaXusin eis ton topon autOn, kai kataklEronomEsusin kai plETynTEsontai epi tEs gEs tu Teu eis dulus kai dulas· kai esontai aiCHmalOtoi hoi aiCHmalOteusantes autus, kai kyrieuTEsontai hoi kyrieusantes autOn.
Iz:14:2 C VF_FMI3P RD_APM N3E_NPN C VF_FAI3P P RA_ASM N2_ASM RD_GPN C VF_FAI3P C VC_FPI3P P RA_GSF N1_GSF RA_GSM N2_GSM P N2_APM C N1_APF C VF_FMI3P A1B_NPM RA_NPM VA_AAPNPM RD_APM C VC_FPI3P RA_NPM VA_AAPNPM RD_GPM
Iz:14:2 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same nation [see ethnic] and also, even, namely to lead into into (+acc) the place he/she/it/same and also, even, namely to transfer title and also, even, namely to increase/multiply upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land the god [see theology] into (+acc) slave; servile and also, even, namely slave girl; servile and also, even, namely to be captive; captive the to capture he/she/it/same and also, even, namely to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon the to be lord of/over dominant, seize, capture, lord or master of, gain possession of κυριέψω come upon he/she/it/same
Iz:14:2 and they-will-be-TAKE HOLD OF-ed them/same (acc) nations (nom|acc|voc) and they-will-LEAD-INTO, going-to-LEAD (fut ptcp) (dat) into (+acc) the (acc) place (acc) them/same (gen) and they-will-TRANSFER-TITLE, going-to-TRANSFER (fut ptcp) (dat) and they-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) the (gen) god (gen) into (+acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) and slave girls (acc); servile ([Adj] acc) and they-will-be captives (nom|voc); captive ([Adj] nom|voc) the (nom) upon CAPTURE-ing (nom|voc) them/same (acc) and they-will-be-BE-ed-LORD-OF/OVER the (nom) upon BE-ing-LORD-OF/OVER (nom|voc) them/same (gen)
Iz:14:2 Iz_14:2_1 Iz_14:2_2 Iz_14:2_3 Iz_14:2_4 Iz_14:2_5 Iz_14:2_6 Iz_14:2_7 Iz_14:2_8 Iz_14:2_9 Iz_14:2_10 Iz_14:2_11 Iz_14:2_12 Iz_14:2_13 Iz_14:2_14 Iz_14:2_15 Iz_14:2_16 Iz_14:2_17 Iz_14:2_18 Iz_14:2_19 Iz_14:2_20 Iz_14:2_21 Iz_14:2_22 Iz_14:2_23 Iz_14:2_24 Iz_14:2_25 Iz_14:2_26 Iz_14:2_27 Iz_14:2_28 Iz_14:2_29 Iz_14:2_30 Iz_14:2_31 Iz_14:2_32 Iz_14:2_33 Iz_14:2_34
Iz:14:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:3 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναπαύσει σε ὁ θεὸς ἐκ τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ θυμοῦ σου καὶ τῆς δουλείας σου τῆς σκληρᾶς, ἧς ἐδούλευσας αὐτοῖς.
Iz:14:3 And it shall come to pass in that day, that the Lord shall give thee rest from thy sorrow and vexation, and from thy hard servitude wherein thou didst serve them. (Isaiah 14:3 Brenton)
Iz:14:3 Przyjdzie do tego wówczas, kiedy Pan da ci pokój po twych cierpieniach i kłopotach, i po twardej niewoli, którą cię przytłoczono, (Iz 14:3 BT_4)
Iz:14:3 Καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναπαύσει σε θεὸς ἐκ τῆς ὀδύνης καὶ τοῦ θυμοῦ σου καὶ τῆς δουλείας σου τῆς σκληρᾶς, ἧς ἐδούλευσας αὐτοῖς.
Iz:14:3 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἀνά·παυσις, -εως, ἡ; ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό δουλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό σκληρός -ά -όν ὅς ἥ ὅ δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:14:3 I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Odpoczynek {Reszta}; by odświeżać się powracaj do życia Ty; twój/twój(sg) Bóg  Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ból I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Niewolnictwo Ty; twój/twój(sg) Twardo {Ciężko} sztywny, sztywny Kto/, który/, który By być posłusznym być niewolnik, zasiadać On/ona/to/to samo
Iz:14:3 *kai\ e)/stai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| a)napau/sei se o( Teo\s e)k tE=s o)du/nEs kai\ tou= Tumou= sou kai\ tE=s doulei/as sou tE=s sklEra=s, E(=s e)dou/leusas au)toi=s.
Iz:14:3 kai estai en tE hEmera ekeinE anapausei se ho Teos ek tEs odynEs kai tu Tymu su kai tEs duleias su tEs sklEras, hEs eduleusas autois.
Iz:14:3 C VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF N3I_DSF RP_AS RA_NSM N2_NSM P RA_GSF N1_GSF C RA_GSM N2_GSM RP_GS C RA_GSF N1A_GSF RP_GS RA_GSF A1A_GSF RR_GSF VAI_AAI2S RD_DPM
Iz:14:3 and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that rest; to refresh revive you; your/yours(sg) the god [see theology] out of (+gen) ἐξ before vowels the pain and also, even, namely the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger you; your/yours(sg) and also, even, namely the slavery you; your/yours(sg) the hard rigid, stiff who/whom/which to obey to be a slave, serve he/she/it/same
Iz:14:3 and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) rest (dat); he/she/it-will-REFRESH, you(sg)-will-be-REFRESH-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) god (nom) out of (+gen) the (gen) pain (gen) and the (gen) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (gen) slavery (gen), slaveries (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) hard ([Adj] acc, gen) who/whom/which (gen) you(sg)-OBEY-ed them/same (dat)
Iz:14:3 Iz_14:3_1 Iz_14:3_2 Iz_14:3_3 Iz_14:3_4 Iz_14:3_5 Iz_14:3_6 Iz_14:3_7 Iz_14:3_8 Iz_14:3_9 Iz_14:3_10 Iz_14:3_11 Iz_14:3_12 Iz_14:3_13 Iz_14:3_14 Iz_14:3_15 Iz_14:3_16 Iz_14:3_17 Iz_14:3_18 Iz_14:3_19 Iz_14:3_20 Iz_14:3_21 Iz_14:3_22 Iz_14:3_23 Iz_14:3_24 Iz_14:3_25 Iz_14:3_26
Iz:14:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:4 καὶ λήμψῃ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Πῶς ἀναπέπαυται ὁ ἀπαιτῶν καὶ ἀναπέπαυται ὁ ἐπισπουδαστής;
Iz:14:4 And thou shalt take up this lamentation against the king of Babylon, How has the extortioner ceased, and the taskmaster ceased! (Isaiah 14:4 Brenton)
Iz:14:4 że rozpoczniesz tę satyrę na króla babilońskiego i powiesz: «O, jakże nadszedł kres ciemięzcy! Jak ustała jego zuchwałość! (Iz 14:4 BT_4)
Iz:14:4 καὶ λήμψῃ τὸν θρῆνον τοῦτον ἐπὶ τὸν βασιλέα Βαβυλῶνος καὶ ἐρεῖς ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ Πῶς ἀναπέπαυται ἀπαιτῶν καὶ ἀναπέπαυται ἐπισπουδαστής;
Iz:14:4 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό θρῆνος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ἐπί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο πῶς[1] ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀπ·αιτέω (απ+αιτ(ε)-, απ+αιτη·σ-, -, -, -, απ+αιτη·θ-) καί ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό  
Iz:14:4 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Lament To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Król Babilon I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Jak By odświeżać się powracaj do życia By prosić {By pytać} [to] w tył I też, nawet, mianowicie By odświeżać się powracaj do życia
Iz:14:4 kai\ lE/mPSE| to\n TrE=non tou=ton e)pi\ to\n basile/a *babulO=nos kai\ e)rei=s e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| *pO=s a)nape/pautai o( a)paitO=n kai\ a)nape/pautai o( e)pispoudastE/s;
Iz:14:4 kai lEmPSE ton TrEnon tuton epi ton basilea babylOnos kai ereis en tE hEmera ekeinE pOs anapepautai ho apaitOn kai anapepautai ho epispudastEs;
Iz:14:4 C VF_FMI2S RA_ASM N2_ASM RD_ASM P RA_ASM N3V_ASM N3W_GSF C VF2_FAI2S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF D VM_XMI3S RA_NSM V2_PAPNSM C VM_XMI3S RA_NSM N1M_NSM
Iz:14:4 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the lamentation this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the king Babylon and also, even, namely strife; to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that how to refresh revive the to ask [it] back and also, even, namely to refresh revive the ć
Iz:14:4 and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (acc) lamentation (acc) this (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Babylon (gen) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) how he/she/it-has-been-REFRESH-ed the (nom) while ASK [IT] BACK-ing (nom) and he/she/it-has-been-REFRESH-ed the (nom)  
Iz:14:4 Iz_14:4_1 Iz_14:4_2 Iz_14:4_3 Iz_14:4_4 Iz_14:4_5 Iz_14:4_6 Iz_14:4_7 Iz_14:4_8 Iz_14:4_9 Iz_14:4_10 Iz_14:4_11 Iz_14:4_12 Iz_14:4_13 Iz_14:4_14 Iz_14:4_15 Iz_14:4_16 Iz_14:4_17 Iz_14:4_18 Iz_14:4_19 Iz_14:4_20 Iz_14:4_21 Iz_14:4_22 Iz_14:4_23
Iz:14:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:5 συνέτριψεν ὁ θεὸς τὸν ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν, τὸν ζυγὸν τῶν ἀρχόντων·
Iz:14:5 The Lord has broken the yoke of sinners, the yoke of princes. (Isaiah 14:5 Brenton)
Iz:14:5 Połamał Pan laskę złoczyńców i berło panujących, (Iz 14:5 BT_4)
Iz:14:5 συνέτριψεν θεὸς τὸν ζυγὸν τῶν ἁμαρτωλῶν, τὸν ζυγὸν τῶν ἀρχόντων·
Iz:14:5 συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -)
Iz:14:5 By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Bóg  Jarzma/skala Grzeszny Jarzma/skala Władca; by zaczynać się
Iz:14:5 sune/triPSen o( Teo\s to\n DZugo\n tO=n a(martOlO=n, to\n DZugo\n tO=n a)rCHo/ntOn·
Iz:14:5 synetriPSen ho Teos ton DZygon tOn hamartOlOn, ton DZygon tOn arCHontOn·
Iz:14:5 VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RA_ASM N2_ASM RA_GPM A1B_GPM RA_ASM N2_ASM RA_GPM N3_GPM
Iz:14:5 to break to crush completely, break (in pieces) the god [see theology] the yoke/scale the sinful the yoke/scale the ruler; to begin
Iz:14:5 he/she/it-BREAK-ed the (nom) god (nom) the (acc) yoke/scale (acc) the (gen) sinful ([Adj] gen) the (acc) yoke/scale (acc) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen)
Iz:14:5 Iz_14:5_1 Iz_14:5_2 Iz_14:5_3 Iz_14:5_4 Iz_14:5_5 Iz_14:5_6 Iz_14:5_7 Iz_14:5_8 Iz_14:5_9 Iz_14:5_10 Iz_14:5_11
Iz:14:5 x x x x x x x x x x x
Iz:14:6 πατάξας ἔθνος θυμῷ πληγῇ ἀνιάτῳ, παίων ἔθνος πληγὴν θυμοῦ, ἣ οὐκ ἐφείσατο,
Iz:14:6 Having smitten a nation in wrath, with an incurable plague, smiting a nation with a wrathful plague, which spared them not, he rested in quiet. (Isaiah 14:6 Brenton)
Iz:14:6 co smagało narody zajadle nieustannymi ciosami, co rządziło ludami z wściekłością, prześladując je bez miłosierdzia. (Iz 14:6 BT_4)
Iz:14:6 πατάξας ἔθνος θυμῷ πληγῇ ἀνιάτῳ, παίων ἔθνος πληγὴν θυμοῦ, οὐκ ἐφείσατο,
Iz:14:6 πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) πληγή, -ῆς, ἡ; πλήσσω (πλησσ-, -, -, πεπληγ·[κ]-, -, πληγ·[θ]-)   παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πληγή, -ῆς, ἡ θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή); θυμόω (θυμ(ο)-, -, θυμω·σ-, -, -, θυμω·θ-) ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -)
Iz:14:6 By uderzać Naród [zobacz etniczny] Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Uderzaj/plagę; by uderzać Do ??? Naród [zobacz etniczny] Uderzaj/plagę Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????.; by rozgniewać Kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym Zbywający {Oszczędzać}
Iz:14:6 pata/Xas e)/Tnos TumO=| plEgE=| a)nia/tO|, pai/On e)/Tnos plEgE\n Tumou=, E(\ ou)k e)fei/sato,
Iz:14:6 pataXas eTnos TymO plEgE aniatO, paiOn eTnos plEgEn Tymu, hE uk efeisato,
Iz:14:6 VA_AAPNSM N3E_ASN N2_DSM N1_DSF A1B_DSF V1_PAPNSM N3E_ASN N1_ASF N2_GSM RR_NSF D VSI_AMI3S
Iz:14:6 to smite nation [see ethnic] wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. strike/plague; to strike ć to ??? nation [see ethnic] strike/plague wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν.; to anger who/whom/which οὐχ before rough breathing to spare
Iz:14:6 upon SMITE-ing (nom|voc) nation (nom|acc|voc) wrath (dat) strike/plague (dat); he/she/it-should-be-STRIKE-ed   while ???-ing (nom) nation (nom|acc|voc) strike/plague (acc) wrath (gen); be-you(sg)-ANGER-ing!, be-you(sg)-being-ANGER-ed! who/whom/which (nom) not he/she/it-was-SPARE-ed
Iz:14:6 Iz_14:6_1 Iz_14:6_2 Iz_14:6_3 Iz_14:6_4 Iz_14:6_5 Iz_14:6_6 Iz_14:6_7 Iz_14:6_8 Iz_14:6_9 Iz_14:6_10 Iz_14:6_11 Iz_14:6_12
Iz:14:6 x x x x x x x x x x x x
Iz:14:7 ἀνεπαύσατο πεποιθώς. πᾶσα ἡ γῆ βοᾷ μετ’ εὐφροσύνης,
Iz:14:7 All the earth cries aloud with joy: (Isaiah 14:7 Brenton)
Iz:14:7 Cała ziemia odetchnęła uspokojona, szaleje z radości. (Iz 14:7 BT_4)
Iz:14:7 ἀνεπαύσατο πεποιθώς. πᾶσα γῆ βοᾷ μετ’ εὐφροσύνης,
Iz:14:7 ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) μετά εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Iz:14:7 By odświeżać się powracaj do życia By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia By ryczeć Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Wesołość
Iz:14:7 a)nepau/sato pepoiTO/s. pa=sa E( gE= boa=| met’ eu)frosu/nEs,
Iz:14:7 anepausato pepoiTOs. pasa hE gE boa met’ eufrosynEs,
Iz:14:7 VAI_AMI3S VX_XAPNSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF V3_PAI3S P N1_GSF
Iz:14:7 to refresh revive to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence every all, each, every, the whole of the earth/land to bellow after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing cheerfulness
Iz:14:7 he/she/it-was-REFRESH-ed having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc) he/she/it-is-BELLOW-ing, you(sg)-are-being-BELLOW-ed, you(sg)-are-being-BELLOW-ed (classical), he/she/it-should-be-BELLOW-ing, you(sg)-should-be-being-BELLOW-ed after (+acc), with (+gen) cheerfulness (gen)
Iz:14:7 Iz_14:7_1 Iz_14:7_2 Iz_14:7_3 Iz_14:7_4 Iz_14:7_5 Iz_14:7_6 Iz_14:7_7 Iz_14:7_8
Iz:14:7 x x x x x x x x
Iz:14:8 καὶ τὰ ξύλα τοῦ Λιβάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ καὶ ἡ κέδρος τοῦ Λιβάνου Ἀφ οὗ σὺ κεκοίμησαι, οὐκ ἀνέβη ὁ κόπτων ἡμᾶς.
Iz:14:8 the trees also of Libanus rejoice against thee, and the cedar of Libanus, saying, From the time that thou hast been laid low, no one has come up to cut us down. (Isaiah 14:8 Brenton)
Iz:14:8 Nawet cyprysy mają uciechę z ciebie i cedry libańskie: "Odkąd powalony leżysz, drwale nie wychodzą na nas". (Iz 14:8 BT_4)
Iz:14:8 καὶ τὰ ξύλα τοῦ Λιβάνου εὐφράνθησαν ἐπὶ σοὶ καὶ κέδρος τοῦ Λιβάνου Ἀφ οὗ σὺ κεκοίμησαι, οὐκ ἀνέβη κόπτων ἡμᾶς.
Iz:14:8 καί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] ἀπό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Iz:14:8 I też, nawet, mianowicie Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Ty By dawać wytchnienie/snowi ??? Przed przydechem mocnym By podnosić By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się Ja
Iz:14:8 kai\ ta\ Xu/la tou= *liba/nou eu)fra/nTEsan e)pi\ soi\ kai\ E( ke/dros tou= *liba/nou *)af ou(= su\ kekoi/mEsai, ou)k a)ne/bE o( ko/ptOn E(ma=s.
Iz:14:8 kai ta Xyla tu libanu eufranTEsan epi soi kai hE kedros tu libanu af hu sy kekoimEsai, uk anebE ho koptOn hEmas.
Iz:14:8 C RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM VC_API3P P RP_DS C RA_NSF N2_NSF RA_GSM N2_GSM P RR_GSM RP_NS VM_XMI2S D VZI_AAI3S RA_NSM V1_PAPNSM RP_AP
Iz:14:8 and also, even, namely the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the frankincense; incense white gum, also Lebanon to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely the ć the frankincense; incense white gum, also Lebanon from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which you to repose/sleep οὐχ before rough breathing to ascend the to cut off cut, slash, chip, skive I
Iz:14:8 and the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen) frankincense (gen); incense (gen) they-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and the (nom)   the (gen) frankincense (gen); incense (gen) away from (+gen) where; who/whom/which (gen) you(sg) (nom) you(sg)-have-been-REPOSE/SLEEP-ed not he/she/it-ASCEND-ed the (nom) while CUT OFF-ing (nom) us (acc)
Iz:14:8 Iz_14:8_1 Iz_14:8_2 Iz_14:8_3 Iz_14:8_4 Iz_14:8_5 Iz_14:8_6 Iz_14:8_7 Iz_14:8_8 Iz_14:8_9 Iz_14:8_10 Iz_14:8_11 Iz_14:8_12 Iz_14:8_13 Iz_14:8_14 Iz_14:8_15 Iz_14:8_16 Iz_14:8_17 Iz_14:8_18 Iz_14:8_19 Iz_14:8_20 Iz_14:8_21 Iz_14:8_22
Iz:14:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:9 ὁ ᾅδης κάτωθεν ἐπικράνθη συναντήσας σοι, συνηγέρθησάν σοι πάντες οἱ γίγαντες οἱ ἄρξαντες τῆς γῆς οἱ ἐγείραντες ἐκ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντας βασιλεῖς ἐθνῶν.
Iz:14:9 Hell from beneath is provoked to meet thee: all the great ones that have ruled over the earth have risen up together against thee, they that have raised up from their thrones all the kings of the nations. (Isaiah 14:9 Brenton)
Iz:14:9 Podziemny Szeol poruszył się przez ciebie, na zapowiedź twego przybycia; dla ciebie obudził cienie zmarłych, wszystkich wielmożów ziemi; kazał powstać z tronów wszystkim królom narodów. (Iz 14:9 BT_4)
Iz:14:9 ᾅδης κάτωθεν ἐπικράνθη συναντήσας σοι, συνηγέρθησάν σοι πάντες οἱ γίγαντες οἱ ἄρξαντες τῆς γῆς οἱ ἐγείραντες ἐκ τῶν θρόνων αὐτῶν πάντας βασιλεῖς ἐθνῶν.
Iz:14:9 ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ   πικραίνω (πικραιν-, πικραν(ε)·[σ]-, πικραν·[σ]-, -, -, πικραν·θ-) συν·αντάω (συν+αντ(α)-, συν+αντη·σ-, συν+αντη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) συν·εγείρω (συν+εγειρ-, συν+εγερ(ε)·[σ]-, συν+εγειρ·[σ]-, -, -, συν+εγερ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός βασιλεύς, -έως, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:14:9 Hades By robić gorzki By spotykać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By budzić z Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zaczynać się Ziemi/ziemia By podnosić się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Tron On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Naród [zobacz etniczny]
Iz:14:9 o( a(/|dEs ka/tOTen e)pikra/nTE sunantE/sas soi, sunEge/rTEsa/n soi pa/ntes oi( gi/gantes oi( a)/rXantes tE=s gE=s oi( e)gei/rantes e)k tO=n Tro/nOn au)tO=n pa/ntas basilei=s e)TnO=n.
Iz:14:9 ho hadEs katOTen epikranTE synantEsas soi, synEgerTEsan soi pantes hoi gigantes hoi arXantes tEs gEs hoi egeirantes ek tOn TronOn autOn pantas basileis eTnOn.
Iz:14:9 RA_NSM N1M_NSM D VCI_API3S VA_AAPNSM RP_DS VCI_API3P RP_DS A3_NPM RA_NPM N3_NPM RA_NPM VA_AAPNPM RA_GSF N1_GSF RA_NPM VA_AAPNPM P RA_GPM N2_GPM RD_GPM A3_APM N3V_APM N3E_GPN
Iz:14:9 the Hades ć to make bitter to meet you; your/yours(sg); to rub worn, rub to awaken with you; your/yours(sg); to rub worn, rub every all, each, every, the whole of the ć the to begin the earth/land the to rise out of (+gen) ἐξ before vowels the throne he/she/it/same every all, each, every, the whole of king nation [see ethnic]
Iz:14:9 the (nom) Hades (nom)   he/she/it-was-MAKE-ed-BITTER upon MEET-ing (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) they-were-AWAKEN-ed-WITH you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) all (nom|voc) the (nom)   the (nom) upon BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) earth/land (gen) the (nom) upon RISE-ing (nom|voc) out of (+gen) the (gen) thrones (gen) them/same (gen) all (acc) kings (acc, nom|voc) nations (gen)
Iz:14:9 Iz_14:9_1 Iz_14:9_2 Iz_14:9_3 Iz_14:9_4 Iz_14:9_5 Iz_14:9_6 Iz_14:9_7 Iz_14:9_8 Iz_14:9_9 Iz_14:9_10 Iz_14:9_11 Iz_14:9_12 Iz_14:9_13 Iz_14:9_14 Iz_14:9_15 Iz_14:9_16 Iz_14:9_17 Iz_14:9_18 Iz_14:9_19 Iz_14:9_20 Iz_14:9_21 Iz_14:9_22 Iz_14:9_23 Iz_14:9_24
Iz:14:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:10 πάντες ἀποκριθήσονται καὶ ἐροῦσίν σοι καὶ σὺ ἑάλως ὥσπερ καὶ ἡμεῖς, ἐν ἡμῖν δὲ κατελογίσθης.
Iz:14:10 All shall answer and say to thee, Thou also hast been taken, even as we; and thou art numbered amongst us. (Isaiah 14:10 Brenton)
Iz:14:10 Wszyscy oni zabierają głos, by ci powiedzieć: "Ty również padłeś bezsilny jak i my, stałeś się do nas podobny! (Iz 14:10 BT_4)
Iz:14:10 πάντες ἀποκριθήσονται καὶ ἐροῦσίν σοι Καὶ σὺ ἑάλως ὥσπερ καὶ ἡμεῖς, ἐν ἡμῖν δὲ κατελογίσθης.
Iz:14:10 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἁλίσκομαι [LXX] (αλισκ-, αλω·σ-, 2nd ath. αλ(ω)-/ath. αλ(ο)-, ηλω·κ-/εαλω·κ-, -, -) ὥσ·περ καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ  
Iz:14:10 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Ty By chwytać Właśnie jak ?? - "Jak" albo "jak"; przyrostek -??? Dodaje nacisk : "Właśnie jak" I też, nawet, mianowicie Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja Jeszcze  
Iz:14:10 pa/ntes a)pokriTE/sontai kai\ e)rou=si/n soi *kai\ su\ e(a/lOs O(/sper kai\ E(mei=s, e)n E(mi=n de\ katelogi/sTEs.
Iz:14:10 pantes apokriTEsontai kai erusin soi kai sy healOs hOsper kai hEmeis, en hEmin de katelogisTEs.
Iz:14:10 A3_NPM VC_FPI3P C VF2_FAI3P RP_DS C RP_NS VZI_AAI2S D C RP_NP P RP_DP x VSI_API2S
Iz:14:10 every all, each, every, the whole of to answer and also, even, namely to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely you to catch just as ὥς - "as" or "like"; the suffix -περ adds emphasis : "just as" and also, even, namely I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I Yet  
Iz:14:10 all (nom|voc) they-will-be-ANSWER-ed and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and you(sg) (nom) you(sg)-CATCH-ed just as and we (nom) in/among/by (+dat) us (dat) Yet  
Iz:14:10 Iz_14:10_1 Iz_14:10_2 Iz_14:10_3 Iz_14:10_4 Iz_14:10_5 Iz_14:10_6 Iz_14:10_7 Iz_14:10_8 Iz_14:10_9 Iz_14:10_10 Iz_14:10_11 Iz_14:10_12 Iz_14:10_13 Iz_14:10_14 Iz_14:10_15
Iz:14:10 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:11 κατέβη δὲ εἰς ᾅδου ἡ δόξα σου, ἡ πολλή σου εὐφροσύνη· ὑποκάτω σου στρώσουσιν σῆψιν, καὶ τὸ κατακάλυμμά σου σκώληξ.
Iz:14:11 Thy glory has come down to Hades, and thy great mirth: under thee they shall spread corruption, and the worm shall be thy covering. (Isaiah 14:11 Brenton)
Iz:14:11 Do Szeolu strącony twój przepych i dźwięk twoich harf. Robactwo jest twoim posłaniem, robactwo też twoim przykryciem. (Iz 14:11 BT_4)
Iz:14:11 κατέβη δὲ εἰς ᾅδου δόξα σου, πολλή σου εὐφροσύνη· ὑποκάτω σου στρώσουσιν σῆψιν, καὶ τὸ κατακάλυμμά σου σκώληξ.
Iz:14:11 κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) δέ εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ὑπο·κάτω σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν στρωννύω/στρώννυμι (στρωννυ-, στρω·σ-, στρω·σ-, εστρω·κ-, εστρω-, -)   καί ὁ ἡ τό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σκώληξ, -ηκος, ὁ
Iz:14:11 By schodzić zaś Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać Sławy/wzbudzanie grozy Ty; twój/twój(sg) Dużo Ty; twój/twój(sg) Wesołość Poniżej Ty; twój/twój(sg) Do ??? I też, nawet, mianowicie Ty; twój/twój(sg) Larwa
Iz:14:11 kate/bE de\ ei)s a(/|dou E( do/Xa sou, E( pollE/ sou eu)frosu/nE· u(poka/tO sou strO/sousin sE=PSin, kai\ to\ kataka/lumma/ sou skO/lEX.
Iz:14:11 katebE de eis hadu hE doXa su, hE pollE su eufrosynE· hypokatO su strOsusin sEPSin, kai to katakalymma su skOlEX.
Iz:14:11 VZI_AAI3S x P N1M_GSM RA_NSF N1S_NSF RP_GS RA_NSF A1_NSF RP_GS N1_NSF D RP_GS VF_FAI3P N3I_ASF C RA_ASN N3M_ASN RP_GS N3K_NSM
Iz:14:11 to go down δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) Hades; to sing the glory/awesomeness you; your/yours(sg) the much you; your/yours(sg) cheerfulness below you; your/yours(sg) to ??? ć and also, even, namely the ć you; your/yours(sg) larva
Iz:14:11 he/she/it-GO DOWN-ed Yet into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) much (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) cheerfulness (nom|voc) below you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat)   and the (nom|acc)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) larva (nom|voc)
Iz:14:11 Iz_14:11_1 Iz_14:11_2 Iz_14:11_3 Iz_14:11_4 Iz_14:11_5 Iz_14:11_6 Iz_14:11_7 Iz_14:11_8 Iz_14:11_9 Iz_14:11_10 Iz_14:11_11 Iz_14:11_12 Iz_14:11_13 Iz_14:11_14 Iz_14:11_15 Iz_14:11_16 Iz_14:11_17 Iz_14:11_18 Iz_14:11_19 Iz_14:11_20
Iz:14:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:12 πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ὁ ἑωσφόρος ὁ πρωῒ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ὁ ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη.
Iz:14:12 How has Lucifer, that rose in the morning, fallen from heaven! He that sent orders to all the nations is crushed to the earth. (Isaiah 14:12 Brenton)
Iz:14:12 Jakże to spadłeś z niebios, Jaśniejący, Synu Jutrzenki? Jakże runąłeś na ziemię, ty, który podbijałeś narody? (Iz 14:12 BT_4)
Iz:14:12 πῶς ἐξέπεσεν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἑωσφόρος πρωῒ ἀνατέλλων; συνετρίβη εἰς τὴν γῆν ἀποστέλλων πρὸς πάντα τὰ ἔθνη.
Iz:14:12 πῶς[1] ἐκ·πίπτω (εκ+πιπτ-, εκ+πεσ(ε)·[σ]-, εκ+πεσ·[σ]- or 2nd εκ+πεσ-, εκ+πεπτω·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πρωΐ ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) εἰς[1] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) πρός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Iz:14:12 Jak By zmniejszać się Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Wcześnie By podnosić się wiosnę {sprężynę} By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia zamawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny]
Iz:14:12 pO=s e)Xe/pesen e)k tou= ou)ranou= o( e(Osfo/ros o( prOi\+ a)nate/llOn; sunetri/bE ei)s tE\n gE=n o( a)poste/llOn pro\s pa/nta ta\ e)/TnE.
Iz:14:12 pOs eXepesen ek tu uranu ho heOsforos ho prO+i anatellOn; synetribE eis tEn gEn ho apostellOn pros panta ta eTnE.
Iz:14:12 D VAI_AAI3S P RA_GSM N2_GSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM D V1_PAPNSM VDI_API3S P RA_ASF N1_ASF RA_NSM V1_PAPNSM P A3_APN RA_APN N3E_APN
Iz:14:12 how to fall off out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven the ć the early to rise spring up to break to crush completely, break (in pieces) into (+acc) the earth/land the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send toward (+acc,+gen,+dat) every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic]
Iz:14:12 how he/she/it-FALL OFF-ed out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen) the (nom)   the (nom) early while TO RISE-ing (nom) he/she/it-was-BREAK-ed into (+acc) the (acc) earth/land (acc) the (nom) while ORDER FORTH-ing (nom) toward (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc)
Iz:14:12 Iz_14:12_1 Iz_14:12_2 Iz_14:12_3 Iz_14:12_4 Iz_14:12_5 Iz_14:12_6 Iz_14:12_7 Iz_14:12_8 Iz_14:12_9 Iz_14:12_10 Iz_14:12_11 Iz_14:12_12 Iz_14:12_13 Iz_14:12_14 Iz_14:12_15 Iz_14:12_16 Iz_14:12_17 Iz_14:12_18 Iz_14:12_19 Iz_14:12_20
Iz:14:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:13 σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου Εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς βορρᾶν,
Iz:14:13 But thou saidst in thine heart, I will go up to heaven, I will set my throne above the stars of heaven: I will sit on a lofty mount, on the lofty mountains toward the north: (Isaiah 14:13 Brenton)
Iz:14:13 Ty, który mówiłeś w swym sercu: Wstąpię na niebiosa; powyżej gwiazd Bożych postawię mój tron. Zasiądę na Górze Obrad, na krańcach północy. (Iz 14:13 BT_4)
Iz:14:13 σὺ δὲ εἶπας ἐν τῇ διανοίᾳ σου Εἰς τὸν οὐρανὸν ἀναβήσομαι, ἐπάνω τῶν ἄστρων τοῦ οὐρανοῦ θήσω τὸν θρόνον μου, καθιῶ ἐν ὄρει ὑψηλῷ ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ τὰ πρὸς βορρᾶν,
Iz:14:13 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό διά·νοια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπ·άνω ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὑψηλός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Iz:14:13 Ty zaś By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Poznania umysł, umysłowość, cel, plan Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo By podnosić Wyższy przedtem, na górze Gwiezdny Nieba/niebo By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tron Ja By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Podniesiony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Podniesiony Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ
Iz:14:13 su\ de\ ei)=pas e)n tE=| dianoi/a| sou *ei)s to\n ou)rano\n a)nabE/somai, e)pa/nO tO=n a)/strOn tou= ou)ranou= TE/sO to\n Tro/non mou, kaTiO= e)n o)/rei u(PSElO=| e)pi\ ta\ o)/rE ta\ u(PSEla\ ta\ pro\s borra=n,
Iz:14:13 sy de eipas en tE dianoia su eis ton uranon anabEsomai, epanO tOn astrOn tu uranu TEsO ton Tronon mu, kaTiO en orei hyPSElO epi ta orE ta hyPSEla ta pros borran,
Iz:14:13 RP_NS x VAI_AAI2S P RA_DSF N1A_DSF RP_GS P RA_ASM N2_ASM VF_FMI1S D RA_GPN N2N_GPN RA_GSM N2_GSM VF_FAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS VF2_FAI1S P N3E_DSN A1_DSN P RA_APN N3E_APN RA_APN A1_APN RA_APN P N1T_ASM
Iz:14:13 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the cognition intellect, mentality, purpose, plan you; your/yours(sg) into (+acc) the sky/heaven to ascend upper before, overhead the star the sky/heaven to place lay, put, set, situate, station the throne I to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount elevated upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount the elevated the toward (+acc,+gen,+dat) north
Iz:14:13 you(sg) (nom) Yet you(sg)-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) cognition (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc) I-will-be-ASCEND-ed upper the (gen) stars (gen) the (gen) sky/heaven (gen) I-will-PLACE, I-should-PLACE the (acc) throne (acc) me (gen) I-should-be-SET-ing; I-will-SIT DOWN in/among/by (+dat) mount (dat) elevated ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) the (nom|acc) elevated ([Adj] nom|acc|voc) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc)
Iz:14:13 Iz_14:13_1 Iz_14:13_2 Iz_14:13_3 Iz_14:13_4 Iz_14:13_5 Iz_14:13_6 Iz_14:13_7 Iz_14:13_8 Iz_14:13_9 Iz_14:13_10 Iz_14:13_11 Iz_14:13_12 Iz_14:13_13 Iz_14:13_14 Iz_14:13_15 Iz_14:13_16 Iz_14:13_17 Iz_14:13_18 Iz_14:13_19 Iz_14:13_20 Iz_14:13_21 Iz_14:13_22 Iz_14:13_23 Iz_14:13_24 Iz_14:13_25 Iz_14:13_26 Iz_14:13_27 Iz_14:13_28 Iz_14:13_29 Iz_14:13_30 Iz_14:13_31 Iz_14:13_32
Iz:14:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:14 ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφελῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ ὑψίστῳ.
Iz:14:14 I will go up above the clouds: I will be like the Most High. (Isaiah 14:14 Brenton)
Iz:14:14 Wstąpię na szczyty obłoków, podobny będę do Najwyższego. (Iz 14:14 BT_4)
Iz:14:14 ἀναβήσομαι ἐπάνω τῶν νεφελῶν, ἔσομαι ὅμοιος τῷ ὑψίστῳ.
Iz:14:14 ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπ·άνω ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅμοιος -α -ον ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Iz:14:14 By podnosić Wyższy przedtem, na górze Chmura By być Podobny Najwyższy
Iz:14:14 a)nabE/somai e)pa/nO tO=n nefelO=n, e)/somai o(/moios tO=| u(PSi/stO|.
Iz:14:14 anabEsomai epanO tOn nefelOn, esomai homoios tO hyPSistO.
Iz:14:14 VF_FMI1S D RA_GPF N1_GPF VF_FMI1S A1A_NSM RA_DSM A1_DSM
Iz:14:14 to ascend upper before, overhead the cloud to be similar the highest
Iz:14:14 I-will-be-ASCEND-ed upper the (gen) clouds (gen) I-will-be similar ([Adj] nom) the (dat) highest ([Adj] dat)
Iz:14:14 Iz_14:14_1 Iz_14:14_2 Iz_14:14_3 Iz_14:14_4 Iz_14:14_5 Iz_14:14_6 Iz_14:14_7 Iz_14:14_8
Iz:14:14 x x x x x x x x
Iz:14:15 νῦν δὲ εἰς ᾅδου καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
Iz:14:15 But now thou shalt go down to hell, even to the foundations of the earth. (Isaiah 14:15 Brenton)
Iz:14:15 Jak to? Strąconyś do Szeolu na samo dno Otchłani!" (Iz 14:15 BT_4)
Iz:14:15 νῦν δὲ εἰς ᾅδου καταβήσῃ καὶ εἰς τὰ θεμέλια τῆς γῆς.
Iz:14:15 νῦν δέ εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) καί εἰς[1] ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:14:15 Teraz zaś Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać By schodzić I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Ziemi/ziemia
Iz:14:15 nu=n de\ ei)s a(/|dou katabE/sE| kai\ ei)s ta\ Teme/lia tE=s gE=s.
Iz:14:15 nyn de eis hadu katabEsE kai eis ta Temelia tEs gEs.
Iz:14:15 D x P N1M_GSM VF_FMI2S C P RA_APN N2N_APN RA_GSF N1_GSF
Iz:14:15 now δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] into (+acc) Hades; to sing to go down and also, even, namely into (+acc) the foundation establishing, base, substructure; founding the earth/land
Iz:14:15 now Yet into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! you(sg)-will-be-GO DOWN-ed and into (+acc) the (nom|acc) foundations (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen)
Iz:14:15 Iz_14:15_1 Iz_14:15_2 Iz_14:15_3 Iz_14:15_4 Iz_14:15_5 Iz_14:15_6 Iz_14:15_7 Iz_14:15_8 Iz_14:15_9 Iz_14:15_10 Iz_14:15_11
Iz:14:15 x x x x x x x x x x x
Iz:14:16 οἱ ἰδόντες σε θαυμάσουσιν ἐπὶ σοὶ καὶ ἐροῦσιν Οὗτος ὁ ἄνθρωπος ὁ παροξύνων τὴν γῆν, σείων βασιλεῖς;
Iz:14:16 They that see thee shall wonder at thee, and say, This is the man that troubled the earth, that made kings to shake; (Isaiah 14:16 Brenton)
Iz:14:16 Którzy cię ujrzą, utkwią wzrok w tobie, zastanowią się nad tobą: "Czyż to nie ten, który trząsł ziemią, który obalał królestwa, (Iz 14:16 BT_4)
Iz:14:16 οἱ ἰδόντες σε θαυμάσουσιν ἐπὶ σοὶ καὶ ἐροῦσιν Οὗτος ἄνθρωπος παροξύνων τὴν γῆν, σείων βασιλεῖς;
Iz:14:16 ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν θαυμάζω (θαυμαζ-, θαυμα·σ-, θαυμα·σ-, τεθαυμα·κ-, τεθαυμασ-, θαυμασ·θ-) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ
Iz:14:16 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ty; twój/twój(sg) By być zaskakiwany są podziwiany przy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ludzki By prowokować Ziemi/ziemia By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Król
Iz:14:16 oi( i)do/ntes se Tauma/sousin e)pi\ soi\ kai\ e)rou=sin *ou(=tos o( a)/nTrOpos o( paroXu/nOn tE\n gE=n, sei/On basilei=s;
Iz:14:16 hoi idontes se Taumasusin epi soi kai erusin hutos ho anTrOpos ho paroXynOn tEn gEn, seiOn basileis;
Iz:14:16 RA_NPM VB_AAPNPM RP_AS VF_FAI3P P RP_DS C VF2_FAI3P RD_NSM RA_NSM N2_NSM RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1_ASF V1_PAPNSM N3V_NPM
Iz:14:16 the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), you; your/yours(sg) to be surprised be marvelled at upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the human the to provoke the earth/land to shake quake, jar, wag, wave king
Iz:14:16 the (nom) upon SEE-ing (nom|voc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) they-will-BE SURPRISED, going-to-BE SURPRISED (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) this (nom) the (nom) human (nom) the (nom) while PROVOKE-ing (nom) the (acc) earth/land (acc) while SHAKE-ing (nom) kings (acc, nom|voc)
Iz:14:16 Iz_14:16_1 Iz_14:16_2 Iz_14:16_3 Iz_14:16_4 Iz_14:16_5 Iz_14:16_6 Iz_14:16_7 Iz_14:16_8 Iz_14:16_9 Iz_14:16_10 Iz_14:16_11 Iz_14:16_12 Iz_14:16_13 Iz_14:16_14 Iz_14:16_15 Iz_14:16_16 Iz_14:16_17
Iz:14:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:17 ὁ θεὶς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τὰς πόλεις καθεῖλεν, τοὺς ἐν ἐπαγωγῇ οὐκ ἔλυσεν.
Iz:14:17 that made the whole world desolate, and destroyed its cities; he loosed not those who were in captivity. (Isaiah 14:17 Brenton)
Iz:14:17 który świat cały zamieniał w pustynię, a miasta jego obracał w perzynę, który swych jeńców nie zwalniał do domu?" (Iz 14:17 BT_4)
Iz:14:17 θεὶς τὴν οἰκουμένην ὅλην ἔρημον καὶ τὰς πόλεις καθεῖλεν, τοὺς ἐν ἐπαγωγῇ οὐκ ἔλυσεν.
Iz:14:17 ὁ ἡ τό τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον ἔρημος -ον καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἐν   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ λύω (λυ-, λυ·σ-, λυ·σ-, λελυ·κ-, λελυ-, λυ·θ-)
Iz:14:17 By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały Odludzie I też, nawet, mianowicie Miasto By zdejmować czyść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym By rozluźniać/rozwiązuj rozluźniać, by rozwiązywać, by niszczyć
Iz:14:17 o( Tei\s tE\n oi)koume/nEn o(/lEn e)/rEmon kai\ ta\s po/leis kaTei=len, tou\s e)n e)pagOgE=| ou)k e)/lusen.
Iz:14:17 ho Teis tEn oikumenEn holEn erEmon kai tas poleis kaTeilen, tus en epagOgE uk elysen.
Iz:14:17 RA_NSM VE_AAPNSM RA_ASF V2_PMPASF A1_ASF N2_ASF C RA_APF N3I_APF VBI_AAI3S RA_APM P N1_DSF D VAI_AAI3S
Iz:14:17 the to place lay, put, set, situate, station the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole wilderness and also, even, namely the city to take down purge the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć οὐχ before rough breathing to loosen/unbind to loosen, to unbind, to destroy
Iz:14:17 the (nom) upon PLACE-ing (nom|voc) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) whole (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) cities (acc, nom|voc) he/she/it-TAKE-ed-DOWN the (acc) in/among/by (+dat)   not he/she/it-LOOSEN/UNBIND-ed
Iz:14:17 Iz_14:17_1 Iz_14:17_2 Iz_14:17_3 Iz_14:17_4 Iz_14:17_5 Iz_14:17_6 Iz_14:17_7 Iz_14:17_8 Iz_14:17_9 Iz_14:17_10 Iz_14:17_11 Iz_14:17_12 Iz_14:17_13 Iz_14:17_14 Iz_14:17_15
Iz:14:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:18 πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν ἐκοιμήθησαν ἐν τιμῇ, ἄνθρωπος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ·
Iz:14:18 All the kings of the nations lie in honour, every man in his house. (Isaiah 14:18 Brenton)
Iz:14:18 Wszyscy królowie narodów, wszyscy oni spoczywają z chwałą, każdy w swoim grobowcu. (Iz 14:18 BT_4)
Iz:14:18 πάντες οἱ βασιλεῖς τῶν ἐθνῶν ἐκοιμήθησαν ἐν τιμῇ, ἄνθρωπος ἐν τῷ οἴκῳ αὐτοῦ·
Iz:14:18 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη κοιμάω (κοιμ(α)-, -, -, -, κεκοιμη-, κοιμη·θ-) ἐν τιμή, -ῆς, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:14:18 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Król Naród [zobacz etniczny] By dawać wytchnienie/snowi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość Ludzki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom On/ona/to/to samo
Iz:14:18 pa/ntes oi( basilei=s tO=n e)TnO=n e)koimE/TEsan e)n timE=|, a)/nTrOpos e)n tO=| oi)/kO| au)tou=·
Iz:14:18 pantes hoi basileis tOn eTnOn ekoimETEsan en timE, anTrOpos en tO oikO autu·
Iz:14:18 A3_NPM RA_NPM N3V_NPM RA_GPN N3E_GPN VCI_API3P P N1_DSF N2_NSM P RA_DSM N2_DSM RD_GSM
Iz:14:18 every all, each, every, the whole of the king the nation [see ethnic] to repose/sleep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among honor honor, esteem, worship; of things: worth, value human in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house he/she/it/same
Iz:14:18 all (nom|voc) the (nom) kings (acc, nom|voc) the (gen) nations (gen) they-were-REPOSE/SLEEP-ed in/among/by (+dat) honor (dat) human (nom) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) him/it/same (gen)
Iz:14:18 Iz_14:18_1 Iz_14:18_2 Iz_14:18_3 Iz_14:18_4 Iz_14:18_5 Iz_14:18_6 Iz_14:18_7 Iz_14:18_8 Iz_14:18_9 Iz_14:18_10 Iz_14:18_11 Iz_14:18_12 Iz_14:18_13
Iz:14:18 x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:19 σὺ δὲ ῥιφήσῃ ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς νεκρὸς ἐβδελυγμένος μετὰ πολλῶν τεθνηκότων ἐκκεκεντημένων μαχαίραις καταβαινόντων εἰς ᾅδου. ὃν τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πεφυρμένον οὐκ ἔσται καθαρόν,
Iz:14:19 But thou shalt be cast forth on the mountains, as a loathed carcase, with many dead who have been pierced with swords, going down to the grave. (Isaiah 14:19 Brenton)
Iz:14:19 A tyś wyrzucony z twego grobu jak ścierwo obrzydliwe, otoczony pomordowanymi, przebitymi mieczem, jak trup zbezczeszczony! Z tymi, których składają na kamieniach grobowego dołu, (Iz 14:19 BT_4)
Iz:14:19 σὺ δὲ ῥιφήσῃ ἐν τοῖς ὄρεσιν ὡς νεκρὸς ἐβδελυγμένος μετὰ πολλῶν τεθνηκότων ἐκκεκεντημένων μαχαίραις καταβαινόντων εἰς ᾅδου. ὃν τρόπον ἱμάτιον ἐν αἵματι πεφυρμένον οὐκ ἔσται καθαρόν,
Iz:14:19 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ῥίπτω, ῥιπτέω (ριπτ(ε)-/ριπτ-, ριψ-, ριψ-, -, ερριπτ-/ρεριπτ-, ριφ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὡς νεκρός -ά -όν βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) μετά πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ θνῄσκω (-, -, -, τεθνη·κ-, τεθνα-, -) ἐκ·κεντέω (-, -, εκ+κεντη·σ-, -, εκ+κεκεντη-, -) μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἱμάτιον, -ου, τό ἐν αἷμα[τ], -ατος, τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθαρός -ά -όν
Iz:14:19 Ty zaś By podrzucać/rzut/spadają z łomotem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Jak/jak Martwo {Całkowicie} Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dużo By być martwa kostka do gry, być śmiertelny [????????] By kłuć poza zamierz się nożem z ostrym przedmiotem, przebijaj się, przenikaj Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” By schodzić Do (+przyspieszenie) Hades; by śpiewać Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Ubierająca część garderoby, płaszcz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Krew ??? Przed przydechem mocnym By być Czysty
Iz:14:19 su\ de\ r(ifE/sE| e)n toi=s o)/resin O(s nekro\s e)bdelugme/nos meta\ pollO=n teTnEko/tOn e)kkekentEme/nOn maCHai/rais katabaino/ntOn ei)s a(/|dou. o(\n tro/pon i(ma/tion e)n ai(/mati pefurme/non ou)k e)/stai kaTaro/n,
Iz:14:19 sy de rifEsE en tois oresin hOs nekros ebdelygmenos meta pollOn teTnEkotOn ekkekentEmenOn maCHairais katabainontOn eis hadu. hon tropon himation en haimati pefyrmenon uk estai kaTaron,
Iz:14:19 RP_NS x VD_FPI2S P RA_DPN N3E_DPN D N2_NSM VKI_XMPNSM P A1_GPM VX_XAPGPM VK_XMPGPM N1_DPF V1_PAPGPM P N1M_GSM RR_ASM N2_ASM N2N_ASN P N3M_DSN VM_XMPASM D VF_FMI3S A1A_ASM
Iz:14:19 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to toss/fling/dump in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount as/like dead to ??? (abhor, abominable) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing much to be dead die, be mortal [τεθνηκεν] to prick out stab with a sharp object, perforate, pierce sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” to go down into (+acc) Hades; to sing who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude clothing garment, cloak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among blood ć οὐχ before rough breathing to be clean
Iz:14:19 you(sg) (nom) Yet you(sg)-will-be-TOSS/FLING/DUMP-ed in/among/by (+dat) the (dat) mounts (dat) as/like dead ([Adj] nom) having-been-???-ed (nom) after (+acc), with (+gen) many (gen) having BE DEAD-ed (gen) having-been-PRICK OUT-ed (gen) sacrificial knifes (dat) let-them-be-GO DOWN-ing! (classical), while GO DOWN-ing (gen) into (+acc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) clothing (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) blood (dat)   not he/she/it-will-be clean ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:14:19 Iz_14:19_1 Iz_14:19_2 Iz_14:19_3 Iz_14:19_4 Iz_14:19_5 Iz_14:19_6 Iz_14:19_7 Iz_14:19_8 Iz_14:19_9 Iz_14:19_10 Iz_14:19_11 Iz_14:19_12 Iz_14:19_13 Iz_14:19_14 Iz_14:19_15 Iz_14:19_16 Iz_14:19_17 Iz_14:19_18 Iz_14:19_19 Iz_14:19_20 Iz_14:19_21 Iz_14:19_22 Iz_14:19_23 Iz_14:19_24 Iz_14:19_25 Iz_14:19_26
Iz:14:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:20 οὕτως οὐδὲ σὺ ἔσῃ καθαρός, διότι τὴν γῆν μου ἀπώλεσας καὶ τὸν λαόν μου ἀπέκτεινας· οὐ μὴ μείνῃς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, σπέρμα πονηρόν.
Iz:14:20 As a garment defiled with blood shall not be pure, so neither shalt thou be pure; because thou hast destroyed my land, and hast slain my people: thou shalt not endure for ever, --thou an evil seed. (Isaiah 14:20 Brenton)
Iz:14:20 ty nie będziesz złączony w pogrzebie; boś ty zatracił twój kraj, wymordowałeś twój naród. Na wieki nie będzie wspomniane potomstwo złoczyńców. (Iz 14:20 BT_4)
Iz:14:20 οὕτως οὐδὲ σὺ ἔσῃ καθαρός, διότι τὴν γῆν μου ἀπώλεσας καὶ τὸν λαόν μου ἀπέκτεινας· οὐ μὴ μείνῃς εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον, σπέρμα πονηρόν.
Iz:14:20 οὕτως/οὕτω οὐδέ (οὐ δέ) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καθαρός -ά -όν δι·ότι ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) σπέρμα[τ], -ατος, τό πονηρός -ά -όν
Iz:14:20 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Ty By być Czysty Z powodu tego: Tamto Ziemi/ziemia Ja By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie Ludzie Ja By zabijać ??? Przed przydechem mocnym Nie By pozostawać (mieszkaj) Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ?????
Iz:14:20 ou(/tOs ou)de\ su\ e)/sE| kaTaro/s, dio/ti tE\n gE=n mou a)pO/lesas kai\ to\n lao/n mou a)pe/kteinas· ou) mE\ mei/nE|s ei)s to\n ai)O=na CHro/non, spe/rma ponEro/n.
Iz:14:20 hutOs ude sy esE kaTaros, dioti tEn gEn mu apOlesas kai ton laon mu apekteinas· u mE meinEs eis ton aiOna CHronon, sperma ponEron.
Iz:14:20 D C RP_NS VF_FMI2S A1A_NSM C RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI2S C RA_ASM N2_ASM RP_GS VAI_AAI2S D D VA_AAS2S P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM N3M_ASN A1A_ASN
Iz:14:20 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) you to be clean because of this: that the earth/land I to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely the people I to kill οὐχ before rough breathing not to remain (dwell) into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). seed sperm, seed, germ (sprout, bud) wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος
Iz:14:20 thusly/like this neither/nor you(sg) (nom) you(sg)-will-be clean ([Adj] nom) because of this: that the (acc) earth/land (acc) me (gen) you(sg)-LOSE/DESTROY-ed and the (acc) people (acc) me (gen) you(sg)-KILL-ed not not you(sg)-should-REMAIN into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) seed (nom|acc|voc) wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:14:20 Iz_14:20_1 Iz_14:20_2 Iz_14:20_3 Iz_14:20_4 Iz_14:20_5 Iz_14:20_6 Iz_14:20_7 Iz_14:20_8 Iz_14:20_9 Iz_14:20_10 Iz_14:20_11 Iz_14:20_12 Iz_14:20_13 Iz_14:20_14 Iz_14:20_15 Iz_14:20_16 Iz_14:20_17 Iz_14:20_18 Iz_14:20_19 Iz_14:20_20 Iz_14:20_21 Iz_14:20_22 Iz_14:20_23 Iz_14:20_24
Iz:14:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:21 ἑτοίμασον τὰ τέκνα σου σφαγῆναι ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρός σου, ἵνα μὴ ἀναστῶσιν καὶ τὴν γῆν κληρονομήσωσιν καὶ ἐμπλήσωσι τὴν γῆν πόλεων.
Iz:14:21 Prepare thy children to be slain for the sins of their father; that they arise not, and inherit the earth, nor fill the earth with wars. (Isaiah 14:21 Brenton)
Iz:14:21 Przygotujcie rzeź dla jego synów z powodu niegodziwości ich ojca. Niech nie powstaną i nie wezmą świata w dziedzictwo, niech nie napełnią miastami powierzchni ziemi!» (Iz 14:21 BT_4)
Iz:14:21 ἑτοίμασον τὰ τέκνα σου σφαγῆναι ταῖς ἁμαρτίαις τοῦ πατρός σου, ἵνα μὴ ἀναστῶσιν καὶ τὴν γῆν κληρονομήσωσιν καὶ ἐμπλήσωσι τὴν γῆν πόλεων.
Iz:14:21 ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα μή ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πόλις, -εως, ἡ
Iz:14:21 Do gotowy Dziecko Ty; twój/twój(sg) By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ojciec Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Nie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia By dziedziczyć I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze Ziemi/ziemia Miasto
Iz:14:21 e(toi/mason ta\ te/kna sou sfagE=nai tai=s a(marti/ais tou= patro/s sou, i(/na mE\ a)nastO=sin kai\ tE\n gE=n klEronomE/sOsin kai\ e)mplE/sOsi tE\n gE=n po/leOn.
Iz:14:21 hetoimason ta tekna su sfagEnai tais hamartiais tu patros su, hina mE anastOsin kai tEn gEn klEronomEsOsin kai emplEsOsi tEn gEn poleOn.
Iz:14:21 VA_AAD2S RA_APN N2N_APN RP_GS VD_APN RA_DPF N1A_DPF RA_GSM N3_GSM RP_GS C D VH_AAS3P C RA_ASF N1_ASF VA_AAS3P C VA_AAS3P RA_ASF N1_ASF N3I_GPF
Iz:14:21 to ready the child you; your/yours(sg) to slay butcher, kill, massacre, slaughter the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. the father you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely the earth/land to inherit and also, even, namely to satisfy fill up the earth/land city
Iz:14:21 do-READY-you(sg)!, going-to-READY (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-SLAY-ed the (dat) sins (dat) the (gen) father (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because not they-should-STand-UP and the (acc) earth/land (acc) they-should-INHERIT and they-should-SATISFY the (acc) earth/land (acc) cities (gen)
Iz:14:21 Iz_14:21_1 Iz_14:21_2 Iz_14:21_3 Iz_14:21_4 Iz_14:21_5 Iz_14:21_6 Iz_14:21_7 Iz_14:21_8 Iz_14:21_9 Iz_14:21_10 Iz_14:21_11 Iz_14:21_12 Iz_14:21_13 Iz_14:21_14 Iz_14:21_15 Iz_14:21_16 Iz_14:21_17 Iz_14:21_18 Iz_14:21_19 Iz_14:21_20 Iz_14:21_21 Iz_14:21_22
Iz:14:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:22 καὶ ἐπαναστήσομαι αὐτοῖς, λέγει κύριος σαβαωθ, καὶ ἀπολῶ αὐτῶν ὄνομα καὶ κατάλειμμα καὶ σπέρμα – τάδε λέγει κύριος –
Iz:14:22 And I will rise up against them, saith the Lord of hosts, and I will destroy their name, and remnant, and seed: thus saith the Lord. (Isaiah 14:22 Brenton)
Iz:14:22 Powstanę przeciw nim - wyrocznia Pana Zastępów - i wygładzę Babilonowi imię i resztę, ród też i potomstwo - wyrocznia Pana. (Iz 14:22 BT_4)
Iz:14:22 Καὶ ἐπαναστήσομαι αὐτοῖς, λέγει κύριος σαβαωθ, καὶ ἀπολῶ αὐτῶν ὄνομα καὶ κατάλειμμα καὶ σπέρμα τάδε λέγει κύριος
Iz:14:22 καί ἐπ·αν·ίστημι (ath. επαν+ιστ(α)-/ath. επαν+ιστ(η)-, επανα+στη·σ-, επανα+στη·σ- or 2nd ath. επανα+στ(η)-/ath. επανα+στ(α)-, επανα+εστη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὄνομα[τ], -ατος, τό καί κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό καί σπέρμα[τ], -ατος, τό   ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]  
Iz:14:22 I też, nawet, mianowicie By podnosić się/buntownika On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie On/ona/to/to samo Nazwisko {Imię} co do I też, nawet, mianowicie Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk)   Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.  
Iz:14:22 *kai\ e)panastE/somai au)toi=s, le/gei ku/rios sabaOT, kai\ a)polO= au)tO=n o)/noma kai\ kata/leimma kai\ spe/rma ta/de le/gei ku/rios
Iz:14:22 kai epanastEsomai autois, legei kyrios sabaOT, kai apolO autOn onoma kai kataleimma kai sperma tade legei kyrios
Iz:14:22 C VF_FMI1S RD_DPM V1_PAI3S N2_NSM N_G C VF2_FAI1S RD_GPM N3M_ASN C N3M_ASN C N3M_ASN RD_APN V1_PAI3S N2_NSM
Iz:14:22 and also, even, namely to uprise/rebel he/she/it/same to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing he/she/it/same name with regard to and also, even, namely remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud)   such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.  
Iz:14:22 and I-will-be-UPRISE/REBEL-ed them/same (dat) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth and I-will-LOSE/DESTROY them/same (gen) name (nom|acc|voc) and remnant (nom|acc|voc) and seed (nom|acc|voc)   these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom)  
Iz:14:22 Iz_14:22_1 Iz_14:22_2 Iz_14:22_3 Iz_14:22_4 Iz_14:22_5 Iz_14:22_6 Iz_14:22_7 Iz_14:22_8 Iz_14:22_9 Iz_14:22_10 Iz_14:22_11 Iz_14:22_12 Iz_14:22_13 Iz_14:22_14 Iz_14:22_15 Iz_14:22_16 Iz_14:22_17 Iz_14:22_18 Iz_14:22_19
Iz:14:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:23 καὶ θήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον ὥστε κατοικεῖν ἐχίνους, καὶ ἔσται εἰς οὐδέν· καὶ θήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραθρον εἰς ἀπώλειαν. –
Iz:14:23 And I will make the region of Babylon desert, so that hedgehogs shall dwell there, and it shall come to nothing: and I will make it a pit of clay for destruction. (Isaiah 14:23 Brenton)
Iz:14:23 Przemienię go w posiadłość jeżów i w bagna. I wymiotę go miotłą zagłady - wyrocznia Pana Zastępów. (Iz 14:23 BT_4)
Iz:14:23 καὶ θήσω τὴν Βαβυλωνίαν ἔρημον ὥστε κατοικεῖν ἐχίνους, καὶ ἔσται εἰς οὐδέν· καὶ θήσω αὐτὴν πηλοῦ βάραθρον εἰς ἀπώλειαν.
Iz:14:23 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό   ἔρημος -ον ὥστε κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πηλός, -οῦ, ὁ   εἰς[1] ἀπ·ώλεια, -ας, ἡ  
Iz:14:23 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Odludzie Tak tamto By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Nie jeden (nic, nikt) I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj On/ona/to/to samo Glina Do (+przyspieszenie) Zniszczenie, zniszczenie  
Iz:14:23 kai\ TE/sO tE\n *babulOni/an e)/rEmon O(/ste katoikei=n e)CHi/nous, kai\ e)/stai ei)s ou)de/n· kai\ TE/sO au)tE\n pElou= ba/raTron ei)s a)pO/leian.
Iz:14:23 kai TEsO tEn babylOnian erEmon hOste katoikein eCHinus, kai estai eis uden· kai TEsO autEn pElu baraTron eis apOleian.
Iz:14:23 C VF_FAI1S RA_ASF N1A_ASF N2_ASF C V2_PAN N2_APN C VF_FMI3S P A3_ASN C VF_FAI1S RD_ASF N2_GSM N2N_ASN P N1A_ASF
Iz:14:23 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the ć wilderness so that to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) ć and also, even, namely to be into (+acc) not one (nothing, no one) and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station he/she/it/same clay ć into (+acc) annihilation, destruction  
Iz:14:23 and I-will-PLACE, I-should-PLACE the (acc)   wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) so that to-be-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN   and he/she/it-will-be into (+acc) not one (nom|acc) and I-will-PLACE, I-should-PLACE her/it/same (acc) clay (gen)   into (+acc) annihilation, destruction (acc)  
Iz:14:23 Iz_14:23_1 Iz_14:23_2 Iz_14:23_3 Iz_14:23_4 Iz_14:23_5 Iz_14:23_6 Iz_14:23_7 Iz_14:23_8 Iz_14:23_9 Iz_14:23_10 Iz_14:23_11 Iz_14:23_12 Iz_14:23_13 Iz_14:23_14 Iz_14:23_15 Iz_14:23_16 Iz_14:23_17 Iz_14:23_18 Iz_14:23_19 Iz_14:23_20
Iz:14:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:24 τάδε λέγει κύριος σαβαωθ Ὃν τρόπον εἴρηκα, οὕτως ἔσται, καὶ ὃν τρόπον βεβούλευμαι, οὕτως μενεῖ,
Iz:14:24 Thus saith the Lord of hosts, As I have said, so it shall be: and as I have purposed, so the matter shall remain: (Isaiah 14:24 Brenton)
Iz:14:24 Przysiągł Pan Zastępów mówiąc: «Zaprawdę, jak umyśliłem, tak się stanie, i jak postanowiłem, tak nastąpi: (Iz 14:24 BT_4)
Iz:14:24 τάδε λέγει κύριος σαβαωθ Ὃν τρόπον εἴρηκα, οὕτως ἔσται, καὶ ὃν τρόπον βεβούλευμαι, οὕτως μενεῖ,
Iz:14:24 ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) οὕτως/οὕτω μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -)
Iz:14:24 Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mówić/opowiadaj thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być I też, nawet, mianowicie Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By pozostawać (mieszkaj)
Iz:14:24 ta/de le/gei ku/rios sabaOT *(\on tro/pon ei)/rEka, ou(/tOs e)/stai, kai\ o(\n tro/pon bebou/leumai, ou(/tOs menei=,
Iz:14:24 tade legei kyrios sabaOT on tropon eirEka, hutOs estai, kai hon tropon bebuleumai, hutOs menei,
Iz:14:24 RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N_G RD_ASM N2_ASM VX_XAI1S D VF_FMI3S C RR_ASM N2_ASM VM_XMI1S D VF2_FAI3S
Iz:14:24 such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to say/tell thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be and also, even, namely who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to remain (dwell)
Iz:14:24 these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-have-SAY/TELL-ed thusly/like this he/she/it-will-be and who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-have-been-???-ed thusly/like this he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical)
Iz:14:24 Iz_14:24_1 Iz_14:24_2 Iz_14:24_3 Iz_14:24_4 Iz_14:24_5 Iz_14:24_6 Iz_14:24_7 Iz_14:24_8 Iz_14:24_9 Iz_14:24_10 Iz_14:24_11 Iz_14:24_12 Iz_14:24_13 Iz_14:24_14 Iz_14:24_15
Iz:14:24 x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:25 τοῦ ἀπολέσαι τοὺς Ἀσσυρίους ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἔσονται εἰς καταπάτημα, καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῶν ὁ ζυγὸς αὐτῶν, καὶ τὸ κῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὤμων ἀφαιρεθήσεται.
Iz:14:25 even to destroy the Assyrians upon my land, and upon my mountains: and they shall be for trampling; and their yoke shall be taken away from them, and their glory shall be taken away from their shoulders. (Isaiah 14:25 Brenton)
Iz:14:25 Że złamię Asyrię na mojej ziemi i zdepcę ją na moich górach. Wówczas jej jarzmo z nich się usunie, jej brzemię spadnie im z bark». (Iz 14:25 BT_4)
Iz:14:25 τοῦ ἀπολέσαι τοὺς Ἀσσυρίους ἀπὸ τῆς γῆς τῆς ἐμῆς καὶ ἀπὸ τῶν ὀρέων μου, καὶ ἔσονται εἰς καταπάτημα, καὶ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῶν ζυγὸς αὐτῶν, καὶ τὸ κῦδος αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὤμων ἀφαιρεθήσεται.
Iz:14:25 ὁ ἡ τό ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό   ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1]   καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-)
Iz:14:25 By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Mój/mój I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Ja I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Jarzma/skala On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ramię By pozbawiać
Iz:14:25 tou= a)pole/sai tou\s *)assuri/ous a)po\ tE=s gE=s tE=s e)mE=s kai\ a)po\ tO=n o)re/On mou, kai\ e)/sontai ei)s katapa/tEma, kai\ a)faireTE/setai a)p’ au)tO=n o( DZugo\s au)tO=n, kai\ to\ ku=dos au)tO=n a)po\ tO=n O)/mOn a)faireTE/setai.
Iz:14:25 tu apolesai tus assyrius apo tEs gEs tEs emEs kai apo tOn oreOn mu, kai esontai eis katapatEma, kai afaireTEsetai ap’ autOn ho DZygos autOn, kai to kydos autOn apo tOn OmOn afaireTEsetai.
Iz:14:25 RA_GSN VA_AAN RA_APM N2_APM P RA_GSF N1_GSF RA_GSF A1_GSF C P RA_GPN N3E_GPN RP_GS C VF_FMI3P P N3M_ASN C VC_FPI3S P RD_GPM RA_NSM N2_NSM RD_GPM C RA_NSN N3_NSN RD_GPM P RA_GPM N2_GPM VC_FPI3S
Iz:14:25 the to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land the my/mine and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the mount I and also, even, namely to be into (+acc) ć and also, even, namely to deprive from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same the yoke/scale he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the shoulder to deprive
Iz:14:25 the (gen) to-LOSE/DESTROY, he/she/it-happens-to-LOSE/DESTROY (opt) the (acc)   away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) the (gen) my/mine (gen) and away from (+gen) the (gen) mounts (gen) me (gen) and they-will-be into (+acc)   and he/she/it-will-be-DEPRIVE-ed away from (+gen) them/same (gen) the (nom) yoke/scale (nom) them/same (gen) and the (nom|acc)   them/same (gen) away from (+gen) the (gen) shoulders (gen) he/she/it-will-be-DEPRIVE-ed
Iz:14:25 Iz_14:25_1 Iz_14:25_2 Iz_14:25_3 Iz_14:25_4 Iz_14:25_5 Iz_14:25_6 Iz_14:25_7 Iz_14:25_8 Iz_14:25_9 Iz_14:25_10 Iz_14:25_11 Iz_14:25_12 Iz_14:25_13 Iz_14:25_14 Iz_14:25_15 Iz_14:25_16 Iz_14:25_17 Iz_14:25_18 Iz_14:25_19 Iz_14:25_20 Iz_14:25_21 Iz_14:25_22 Iz_14:25_23 Iz_14:25_24 Iz_14:25_25 Iz_14:25_26 Iz_14:25_27 Iz_14:25_28 Iz_14:25_29 Iz_14:25_30 Iz_14:25_31 Iz_14:25_32 Iz_14:25_33
Iz:14:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:26 αὕτη ἡ βουλή, ἣν βεβούλευται κύριος ἐπὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην, καὶ αὕτη ἡ χεὶρ ἡ ὑψηλὴ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης.
Iz:14:26 This is the purpose which the Lord has purposed upon the whole earth: and this the hand that is uplifted against all the nations. (Isaiah 14:26 Brenton)
Iz:14:26 Taki jest zamiar powzięty, co do całej ziemi; taka jest ręka wyciągnięta na wszystkie narody. (Iz 14:26 BT_4)
Iz:14:26 αὕτη βουλή, ἣν βεβούλευται κύριος ἐπὶ τὴν οἰκουμένην ὅλην, καὶ αὕτη χεὶρ ὑψηλὴ ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη τῆς οἰκουμένης.
Iz:14:26 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό βουλή, -ῆς, ἡ ὅς ἥ ὅ βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅλος -η -ον καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
Iz:14:26 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Planu/zamiar Kto/, który/, który Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Cały I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ręka Podniesiony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać
Iz:14:26 au(/tE E( boulE/, E(\n bebou/leutai ku/rios e)pi\ tE\n oi)koume/nEn o(/lEn, kai\ au(/tE E( CHei\r E( u(PSElE\ e)pi\ pa/nta ta\ e)/TnE tE=s oi)koume/nEs.
Iz:14:26 hautE hE bulE, hEn bebuleutai kyrios epi tEn oikumenEn holEn, kai hautE hE CHeir hE hyPSElE epi panta ta eTnE tEs oikumenEs.
Iz:14:26 RD_NSF RA_NSF N1_NSF RR_ASF VM_XMI3S N2_NSM P RA_ASF V2_PMPASF A1_ASF C RD_NSF RA_NSF N3_NSF RA_NSF A1_NSF P A3_APN RA_APN N3E_APN RA_GSF V2_PMPGSF
Iz:14:26 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the plan/intention who/whom/which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell whole and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the hand the elevated upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell
Iz:14:26 this (nom) the (nom) plan/intention (nom|voc) who/whom/which (acc) he/she/it-has-been-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) whole (acc) and this (nom) the (nom) hand (nom|voc) the (nom) elevated ([Adj] nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (gen) inhabited Roman world (gen); while being-DWELL-ed (gen)
Iz:14:26 Iz_14:26_1 Iz_14:26_2 Iz_14:26_3 Iz_14:26_4 Iz_14:26_5 Iz_14:26_6 Iz_14:26_7 Iz_14:26_8 Iz_14:26_9 Iz_14:26_10 Iz_14:26_11 Iz_14:26_12 Iz_14:26_13 Iz_14:26_14 Iz_14:26_15 Iz_14:26_16 Iz_14:26_17 Iz_14:26_18 Iz_14:26_19 Iz_14:26_20 Iz_14:26_21 Iz_14:26_22
Iz:14:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:27 ἃ γὰρ ὁ θεὸς ὁ ἅγιος βεβούλευται, τίς διασκεδάσει; καὶ τὴν χεῖρα τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποστρέψει;
Iz:14:27 For what the Holy God has purposed, who shall frustrate? and who shall turn back his uplifted hand? (Isaiah 14:27 Brenton)
Iz:14:27 Jeżeli Pan Zastępów postanowił, kto się odważy przeszkodzić? Jeżeli ręka Jego wyciągnięta, kto ją cofnie? (Iz 14:27 BT_4)
Iz:14:27 γὰρ θεὸς ἅγιος βεβούλευται, τίς διασκεδάσει; καὶ τὴν χεῖρα τὴν ὑψηλὴν τίς ἀποστρέψει;
Iz:14:27 ὅς ἥ ὅ γάρ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) βουλεύω (βουλευ-, βουλευ·σ-, βουλευ·σ-, -, βεβουλευ-, -) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί   καί ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό ὑψηλός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
Iz:14:27 Kto/, który/, który Dla odtąd, jak Bóg  Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Do ??? Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. I też, nawet, mianowicie Ręka Podniesiony Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odwracać się od
Iz:14:27 a(/ ga\r o( Teo\s o( a(/gios bebou/leutai, ti/s diaskeda/sei; kai\ tE\n CHei=ra tE\n u(PSElE\n ti/s a)postre/PSei;
Iz:14:27 ha gar ho Teos ho hagios bebuleutai, tis diaskedasei; kai tEn CHeira tEn hyPSElEn tis apostrePSei;
Iz:14:27 RR_APN x RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_NSM VM_XMI3S RI_NSM VF_FAI3S C RA_ASF N3_ASF RA_ASF A1_ASF RI_NSM VF_FAI3S
Iz:14:27 who/whom/which for since, as the god [see theology] the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) to ??? who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. ć and also, even, namely the hand the elevated who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to turn away from
Iz:14:27 who/whom/which (nom|acc) for the (nom) god (nom) the (nom) holy ([Adj] nom) he/she/it-has-been-???-ed who/what/why (nom)   and the (acc) hand (acc) the (acc) elevated ([Adj] acc) who/what/why (nom) he/she/it-will-TURN-AWAY-FROM, you(sg)-will-be-TURN-ed-AWAY-FROM (classical)
Iz:14:27 Iz_14:27_1 Iz_14:27_2 Iz_14:27_3 Iz_14:27_4 Iz_14:27_5 Iz_14:27_6 Iz_14:27_7 Iz_14:27_8 Iz_14:27_9 Iz_14:27_10 Iz_14:27_11 Iz_14:27_12 Iz_14:27_13 Iz_14:27_14 Iz_14:27_15 Iz_14:27_16
Iz:14:27 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:28 Τοῦ ἔτους, οὗ ἀπέθανεν Αχαζ ὁ βασιλεύς, ἐγενήθη τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Iz:14:28 In the year in which king Achaz died this word came. (Isaiah 14:28 Brenton)
Iz:14:28 W roku śmierci króla Achaza został ogłoszony następujący wyrok: (Iz 14:28 BT_4)
Iz:14:28 Τοῦ ἔτους, οὗ ἀπέθανεν Αχαζ βασιλεύς, ἐγενήθη τὸ ῥῆμα τοῦτο.
Iz:14:28 ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) Ἀχάζ, ὁ ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό οὗτος αὕτη τοῦτο
Iz:14:28 Rok Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umierać Ahaz Król By stawać się stawaj się, zdarzaj się Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Iz:14:28 *tou= e)/tous, ou(= a)pe/Tanen *aCHaDZ o( basileu/s, e)genE/TE to\ r(E=ma tou=to.
Iz:14:28 tu etus, hu apeTanen aCHaDZ ho basileus, egenETE to rEma tuto.
Iz:14:28 RA_GSN N3E_GSN RR_GSN VBI_AAI3S N_NSM RA_NSM N3V_NSM VCI_API3S RA_NSN N3M_NSN RD_NSN
Iz:14:28 the year where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to die Ahaz the king to become become, happen the declaration statement, utterance this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Iz:14:28 the (gen) year (gen) where; who/whom/which (gen) he/she/it-DIE-ed Ahaz (indecl) the (nom) king (nom) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) this (nom|acc)
Iz:14:28 Iz_14:28_1 Iz_14:28_2 Iz_14:28_3 Iz_14:28_4 Iz_14:28_5 Iz_14:28_6 Iz_14:28_7 Iz_14:28_8 Iz_14:28_9 Iz_14:28_10 Iz_14:28_11
Iz:14:28 x x x x x x x x x x x
Iz:14:29 Μὴ εὐφρανθείητε, πάντες οἱ ἀλλόφυλοι, συνετρίβη γὰρ ὁ ζυγὸς τοῦ παίοντος ὑμᾶς· ἐκ γὰρ σπέρματος ὄφεων ἐξελεύσεται ἔκγονα ἀσπίδων, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεις πετόμενοι.
Iz:14:29 Rejoice not, all ye Philistines, because the yoke of him that smote you is broken: for out of the seed of the serpent shall come forth the young asps, and their young shall come forth flying serpents, (Isaiah 14:29 Brenton)
Iz:14:29 «Nie ciesz się, cała ty Filisteo, iż został złamany kij, co cię smagał, bo z zarodka węża wyjdzie żmija, a owocem jej będzie smok skrzydlaty. (Iz 14:29 BT_4)
Iz:14:29 Μὴ εὐφρανθείητε, πάντες οἱ ἀλλόφυλοι, συνετρίβη γὰρ ζυγὸς τοῦ παίοντος ὑμᾶς· ἐκ γὰρ σπέρματος ὄφεων ἐξελεύσεται ἔκγονα ἀσπίδων, καὶ τὰ ἔκγονα αὐτῶν ἐξελεύσονται ὄφεις πετόμενοι.
Iz:14:29 μή εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) γάρ ὁ ἡ τό ζυγός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό παίω (παι-, παι·σ-, παι·σ-, πεπαι·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκ γάρ σπέρμα[τ], -ατος, τό ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἔκ·γονος -ον ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό ἔκ·γονος -ον αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὄφις, -εως, ἡ, voc. pl. ὄφεις πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-)
Iz:14:29 Nie By celebrować/bądź wesoły Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Obcy By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Dla odtąd, jak Jarzma/skala Do ??? Ty Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dla odtąd, jak Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka By wychodzić Wnuki Osika I też, nawet, mianowicie Wnuki On/ona/to/to samo By wychodzić Wąż ?????????? Idiom dla Wylęgów węży był często widziany przez John w skałach i kiedy ogień zrujnowany z oni pędziłby (phugein) do ich dziur dla bezpieczeństwa. On położy jego rękę na dziurze bazyliszka By lecieć
Iz:14:29 *mE\ eu)franTei/Ete, pa/ntes oi( a)llo/fuloi, sunetri/bE ga\r o( DZugo\s tou= pai/ontos u(ma=s· e)k ga\r spe/rmatos o)/feOn e)Xeleu/setai e)/kgona a)spi/dOn, kai\ ta\ e)/kgona au)tO=n e)Xeleu/sontai o)/feis peto/menoi.
Iz:14:29 mE eufranTeiEte, pantes hoi allofyloi, synetribE gar ho DZygos tu paiontos hymas· ek gar spermatos ofeOn eXeleusetai ekgona aspidOn, kai ta ekgona autOn eXeleusontai ofeis petomenoi.
Iz:14:29 D VC_APO2P A3_NPM RA_NPM A1B_NPM VDI_API3S x RA_NSM N2_NSM RA_GSM V1_PAPGSM RP_AP P x N3M_GSN N3I_GPM VF_FMI3S A1B_APN N3D_GPF C RA_NPN A1B_NPN RD_GPF VF_FMI3P N3I_NPM V1_PMPNPM
Iz:14:29 not to celebrate/be merry every all, each, every, the whole of the foreign to break to crush completely, break (in pieces) for since, as the yoke/scale the to ??? you out of (+gen) ἐξ before vowels for since, as seed sperm, seed, germ (sprout, bud) serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to come out grandchildren asp and also, even, namely the grandchildren he/she/it/same to come out serpent Βασιλισκος Idiom for Broods of snakes were often seen by John in the rocks and when a fire broke out they would scurry (phugein) to their holes for safety. He shall put his hand on the hole of the basilisk to fly
Iz:14:29 not you(pl)-happen-to-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (opt) all (nom|voc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) he/she/it-was-BREAK-ed for the (nom) yoke/scale (nom) the (gen) while ???-ing (gen) you(pl) (acc) out of (+gen) for seed (gen) snakes (gen) he/she/it-will-be-COME-ed-OUT grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) asps (gen) and the (nom|acc) grandchildren ([Adj] nom|acc|voc) them/same (gen) they-will-be-COME-ed-OUT snakes (acc, nom|voc) while being-FLY-ed (nom|voc)
Iz:14:29 Iz_14:29_1 Iz_14:29_2 Iz_14:29_3 Iz_14:29_4 Iz_14:29_5 Iz_14:29_6 Iz_14:29_7 Iz_14:29_8 Iz_14:29_9 Iz_14:29_10 Iz_14:29_11 Iz_14:29_12 Iz_14:29_13 Iz_14:29_14 Iz_14:29_15 Iz_14:29_16 Iz_14:29_17 Iz_14:29_18 Iz_14:29_19 Iz_14:29_20 Iz_14:29_21 Iz_14:29_22 Iz_14:29_23 Iz_14:29_24 Iz_14:29_25 Iz_14:29_26
Iz:14:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:30 καὶ βοσκηθήσονται πτωχοὶ δι’ αὐτοῦ, πτωχοὶ δὲ ἄνδρες ἐπ’ εἰρήνης ἀναπαύσονται· ἀνελεῖ δὲ λιμῷ τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ κατάλειμμά σου ἀνελεῖ.
Iz:14:30 And the poor shall be fed by him, and poor men shall rest in peace: but he shall destroy thy seed with hunger, and shall destroy thy remnant. (Isaiah 14:30 Brenton)
Iz:14:30 Ale ubodzy paść będą na moich pastwiskach i nędzarze odpoczną bezpiecznie, podczas gdy Ja uśmiercę głodem twe potomstwo i wygubię twoje ostatki». (Iz 14:30 BT_4)
Iz:14:30 καὶ βοσκηθήσονται πτωχοὶ δι’ αὐτοῦ, πτωχοὶ δὲ ἄνδρες ἐπ’ εἰρήνης ἀναπαύσονται· ἀνελεῖ δὲ λιμῷ τὸ σπέρμα σου καὶ τὸ κατάλειμμά σου ἀνελεῖ.
Iz:14:30 καί βόσκω (βοσκ-, βοσκη·σ-, βοσκη·σ-, -, -, βοσκη·θ-) πτωχός -ή -όν διά αὐτός αὐτή αὐτό πτωχός -ή -όν δέ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐπί εἰρήνη, -ης, ἡ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-) δέ λιμός, -οῦ, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό σπέρμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό κατά·λειμμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀν·αιρέω (αν+αιρ(ε)-, αν+ελ(ε)·[σ]-, αν+ελ·[σ]- or 2nd αν+ελ-, -, αν+ῃρη-, αν+αιρε·θ-)
Iz:14:30 I też, nawet, mianowicie By paść się Biedny Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Biedny zaś Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokój By odświeżać się powracaj do życia By zabijać (zabijaj) zaś Głodu głód Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Reszta pozostałość, to jest (przez implikację) minuta -- reszta. Ty; twój/twój(sg) By zabijać (zabijaj)
Iz:14:30 kai\ boskETE/sontai ptOCHoi\ di’ au)tou=, ptOCHoi\ de\ a)/ndres e)p’ ei)rE/nEs a)napau/sontai· a)nelei= de\ limO=| to\ spe/rma sou kai\ to\ kata/leimma/ sou a)nelei=.
Iz:14:30 kai boskETEsontai ptOCHoi di’ autu, ptOCHoi de andres ep’ eirEnEs anapausontai· anelei de limO to sperma su kai to kataleimma su anelei.
Iz:14:30 C VC_FPI3P N2_NPM P RD_GSM N2_NPM x N3_NPM P N1_GSF VF_FMI3P VF2_FAI3S x N2_DSM RA_ASN N3M_ASN RP_GS C RA_ASN N3M_ASN RP_GS VF2_FAI3S
Iz:14:30 and also, even, namely to graze poor because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same poor δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing peace to refresh revive to kill (slay) δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] famine hunger the seed sperm, seed, germ (sprout, bud) you; your/yours(sg) and also, even, namely the remnant a remainder, i.e. (by implication) a minute -- remnant. you; your/yours(sg) to kill (slay)
Iz:14:30 and they-will-be-GRAZE-ed poor ([Adj] nom|voc) because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) poor ([Adj] nom|voc) Yet men, husbands (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) peace (gen) they-will-be-REFRESH-ed he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical) Yet famine (dat) the (nom|acc) seed (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom|acc) remnant (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-KILL, you(sg)-will-be-KILL-ed (classical)
Iz:14:30 Iz_14:30_1 Iz_14:30_2 Iz_14:30_3 Iz_14:30_4 Iz_14:30_5 Iz_14:30_6 Iz_14:30_7 Iz_14:30_8 Iz_14:30_9 Iz_14:30_10 Iz_14:30_11 Iz_14:30_12 Iz_14:30_13 Iz_14:30_14 Iz_14:30_15 Iz_14:30_16 Iz_14:30_17 Iz_14:30_18 Iz_14:30_19 Iz_14:30_20 Iz_14:30_21 Iz_14:30_22
Iz:14:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:31 ὀλολύζετε, πύλαι πόλεων, κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι, οἱ ἀλλόφυλοι πάντες, ὅτι καπνὸς ἀπὸ βορρᾶ ἔρχεται, καὶ οὐκ ἔστιν τοῦ εἶναι.
Iz:14:31 Howl, ye gates of cities; let the cities be troubled and cry, even all the Philistines: for smoke is coming from the north, and there is no possibility of living. (Isaiah 14:31 Brenton)
Iz:14:31 Zawyj, bramo! Krzyknij, miasto! Zadrżyj, cała Filisteo! Bo z północy nadciąga dym i nikt się nie odrywa od jego oddziałów. (Iz 14:31 BT_4)
Iz:14:31 ὀλολύζετε, πύλαι πόλεων, κεκραγέτωσαν πόλεις τεταραγμέναι, οἱ ἀλλόφυλοι πάντες, ὅτι καπνὸς ἀπὸ βορρᾶ ἔρχεται, καὶ οὐκ ἔστιν τοῦ εἶναι.
Iz:14:31 ὀλολύζω (ολολυζ-, ολολυξ-, ολολυξ-, -, -, -) πύλη, -ης, ἡ πόλις, -εως, ἡ κράζω (κραζ-, κραξ-/κεκραξ-, κραξ-/κεκραξ- or 2nd κεκραγ-, κεκραγ·[κ]-, -, -) πόλις, -εως, ἡ ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅτι καπνός, -οῦ, ὁ ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:14:31 By wyć wycie Brama Miasto By krzyknąć Miasto By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się Obcy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ponieważ/tamto Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ By przychodzić I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By być
Iz:14:31 o)lolu/DZete, pu/lai po/leOn, kekrage/tOsan po/leis tetaragme/nai, oi( a)llo/fuloi pa/ntes, o(/ti kapno\s a)po\ borra= e)/rCHetai, kai\ ou)k e)/stin tou= ei)=nai.
Iz:14:31 ololyDZete, pylai poleOn, kekragetOsan poleis tetaragmenai, hoi allofyloi pantes, hoti kapnos apo borra erCHetai, kai uk estin tu einai.
Iz:14:31 V1_PAD2P N1_NPF N3I_GPF VX_XAD3P N3I_NPF VX_XMPNPF RA_NPM A1B_NPM A3_NPM C N2_NSM P N1T_GSM V1_PMI3S C D V9_PAI3S RA_GSN V9_PAN
Iz:14:31 to ululate howl gate city to cry out city to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir the foreign every all, each, every, the whole of because/that fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north to come and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to be
Iz:14:31 you(pl)-are-ULULATE-ing, be-you(pl)-ULULATE-ing! gates (nom|voc) cities (gen) let-them-be-having-CRY-ed-OUT!, let-them-CRY-OUT! cities (acc, nom|voc) having-been-UNSETTLE-ed (nom|voc) the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) all (nom|voc) because/that fume (nom) away from (+gen) north (gen, voc) he/she/it-is-being-COME-ed and not he/she/it-is the (gen) to-be
Iz:14:31 Iz_14:31_1 Iz_14:31_2 Iz_14:31_3 Iz_14:31_4 Iz_14:31_5 Iz_14:31_6 Iz_14:31_7 Iz_14:31_8 Iz_14:31_9 Iz_14:31_10 Iz_14:31_11 Iz_14:31_12 Iz_14:31_13 Iz_14:31_14 Iz_14:31_15 Iz_14:31_16 Iz_14:31_17 Iz_14:31_18 Iz_14:31_19
Iz:14:31 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:14:32 καὶ τί ἀποκριθήσονται βασιλεῖς ἐθνῶν; ὅτι κύριος ἐθεμελίωσεν Σιων, καὶ δι’ αὐτοῦ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ.
Iz:14:32 And what shall the kings of the nations answer? That the Lord has founded Sion, and by him the poor of the people shall be saved. (Isaiah 14:32 Brenton)
Iz:14:32 Co zaś się odpowie posłom barbarzyńców? - «To, że Pan założył Syjon i do niego się chronią nieszczęśliwi z Jego ludu». (Iz 14:32 BT_4)
Iz:14:32 καὶ τί ἀποκριθήσονται βασιλεῖς ἐθνῶν; ὅτι κύριος ἐθεμελίωσεν Σιων, καὶ δι’ αὐτοῦ σωθήσονται οἱ ταπεινοὶ τοῦ λαοῦ.
Iz:14:32 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) βασιλεύς, -έως, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) Σιών, ἡ καί διά αὐτός αὐτή αὐτό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ
Iz:14:32 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By odpowiadać Król Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Syjon I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj; do niżej Ludzie
Iz:14:32 kai\ ti/ a)pokriTE/sontai basilei=s e)TnO=n; o(/ti ku/rios e)Temeli/Osen *siOn, kai\ di’ au)tou= sOTE/sontai oi( tapeinoi\ tou= laou=.
Iz:14:32 kai ti apokriTEsontai basileis eTnOn; hoti kyrios eTemeliOsen siOn, kai di’ autu sOTEsontai hoi tapeinoi tu lau.
Iz:14:32 C RI_ASN VC_FPI3P N3V_NPM N3E_GPN C N2_NSM VAI_AAI3S N_ASF C P RD_GSM VC_FPI3P RA_NPM A1_NPM RA_GSM N2_GSM
Iz:14:32 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to answer king nation [see ethnic] because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? Zion and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate; to lower the people
Iz:14:32 and who/what/why (nom|acc) they-will-be-ANSWER-ed kings (acc, nom|voc) nations (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-???-ed Zion (indecl) and because of (+acc), through (+gen) him/it/same (gen) they-will-be-SAVE-ed the (nom) poor ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LOWER-ing, you(sg)-are-being-LOWER-ed, you(sg)-are-being-LOWER-ed (classical), he/she/it-should-be-LOWER-ing, you(sg)-should-be-being-LOWER-ed, he/she/it-happens-to-be-LOWER-ing (opt) the (gen) people (gen)
Iz:14:32 Iz_14:32_1 Iz_14:32_2 Iz_14:32_3 Iz_14:32_4 Iz_14:32_5 Iz_14:32_6 Iz_14:32_7 Iz_14:32_8 Iz_14:32_9 Iz_14:32_10 Iz_14:32_11 Iz_14:32_12 Iz_14:32_13 Iz_14:32_14 Iz_14:32_15 Iz_14:32_16 Iz_14:32_17
Iz:14:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x