Jl:3:1 καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται·
Jl:3:1 And it shall come to pass afterward, that I will pour out of my Spirit upon all flesh; and your sons and your daughters shall prophesy, and your old men shall dream dreams, and your young men shall see visions. (Joel 2:28 Brenton)
Jl:3:1 I wyleję potem Ducha mego na wszelkie ciało, a synowie wasi i córki wasze prorokować będą, starcy wasi będą śnili, a młodzieńcy wasi będą mieli widzenia. (Jl 3:1 BT_4)
Jl:3:1 Καὶ ἔσται μετὰ ταῦτα καὶ ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνιασθήσονται, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται·
Jl:3:1 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετά οὗτος αὕτη τοῦτο καί ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) σάρξ, -αρκός, ἡ καί προ·φητεύω (προφητευ-/προ+φητευ-, προφητευ·σ-, προφητευ·σ-/προ+φητευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ύπνιον, -ου, τό ἐν·υπνιάζομαι (εν+υπνιαζ-, -, εν+υπνια·σ-/ενυπνια·σ-, -, -, εν+υπνιασ·θ-/ενυπνιασ·θ-) καί ὁ ἡ τό νεανίσκος, -ου, ὁ, voc. pl. νεανίσκοι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅρασις, -εως, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-)
Jl:3:1 I też, nawet, mianowicie By być Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By wylewać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ciało {Mięso} I też, nawet, mianowicie By prorokować Syn Ty I też, nawet, mianowicie Córka Ty I też, nawet, mianowicie Starszy Ty Sen By śnić I też, nawet, mianowicie Młody człowiek Ty Wizja {Wyobrażenie} By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jl:3:1 *kai\ e)/stai meta\ tau=ta kai\ e)kCHeO= a)po\ tou= pneu/mato/s mou e)pi\ pa=san sa/rka, kai\ profEteu/sousin oi( ui(oi\ u(mO=n kai\ ai( Tugate/res u(mO=n, kai\ oi( presbu/teroi u(mO=n e)nu/pnia e)nupniasTE/sontai, kai\ oi( neani/skoi u(mO=n o(ra/seis o)/PSontai·
Jl:3:1 kai estai meta tauta kai ekCHeO apo tu pneumatos mu epi pasan sarka, kai profEteususin hoi hyioi hymOn kai hai Tygateres hymOn, kai hoi presbyteroi hymOn enypnia enypniasTEsontai, kai hoi neaniskoi hymOn horaseis oPSontai·
Jl:3:1 C V9_FMI3S P RD_APN C VF2_FAI1S P RA_GSN N3M_GSN RP_GS P A1S_ASF N3K_ASF C VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM RP_GP C RA_NPF N3_NPF RP_GP C RA_NPM A1A_NPM RP_GP N2N_APN VS_FPI3P C RA_NPM N2_NPM RP_GP N3I_APF VF_FMI3P
Jl:3:1 and also, even, namely to be after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to pour out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spirit breath, spiritual utterance, wind I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle flesh and also, even, namely to prophesy the son you and also, even, namely the daughter you and also, even, namely the elder you dream to dream and also, even, namely the young man you vision to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.),
Jl:3:1 and he/she/it-will-be after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) and I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT away from (+gen) the (gen) spirit (gen) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) flesh (acc) and they-will-PROPHESY, going-to-PROPHESY (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) daughters (nom|voc) you(pl) (gen) and the (nom) elder ([Adj] nom|voc) you(pl) (gen) dreams (nom|acc|voc) they-will-be-DREAM-ed and the (nom) young men (nom|voc) you(pl) (gen) visions (acc, nom|voc) they-will-be-SEE-ed
Jl:3:1 Jl_3:1_1 Jl_3:1_2 Jl_3:1_3 Jl_3:1_4 Jl_3:1_5 Jl_3:1_6 Jl_3:1_7 Jl_3:1_8 Jl_3:1_9 Jl_3:1_10 Jl_3:1_11 Jl_3:1_12 Jl_3:1_13 Jl_3:1_14 Jl_3:1_15 Jl_3:1_16 Jl_3:1_17 Jl_3:1_18 Jl_3:1_19 Jl_3:1_20 Jl_3:1_21 Jl_3:1_22 Jl_3:1_23 Jl_3:1_24 Jl_3:1_25 Jl_3:1_26 Jl_3:1_27 Jl_3:1_28 Jl_3:1_29 Jl_3:1_30 Jl_3:1_31 Jl_3:1_32 Jl_3:1_33 Jl_3:1_34
Jl:3:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:3:2 καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους καὶ ἐπὶ τὰς δούλας ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου.
Jl:3:2 And on my servants and on my handmaids in those days will I pour out of my Spirit. (Joel 2:29 Brenton)
Jl:3:2 Nawet na niewolników i niewolnice wyleję Ducha mego w owych dniach. (Jl 3:2 BT_4)
Jl:3:2 καὶ ἐπὶ τοὺς δούλους καὶ ἐπὶ τὰς δούλας ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου.
Jl:3:2 καί ἐπί ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον καί ἐπί ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jl:3:2 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik; niewolniczy I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto By wylewać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Ja
Jl:3:2 kai\ e)pi\ tou\s dou/lous kai\ e)pi\ ta\s dou/las e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais e)kCHeO= a)po\ tou= pneu/mato/s mou.
Jl:3:2 kai epi tus dulus kai epi tas dulas en tais hEmerais ekeinais ekCHeO apo tu pneumatos mu.
Jl:3:2 C P RA_APM N2_APM C P RA_APF N1_APF P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF VF2_FAI1S P RA_GSN N3M_GSN RP_GS
Jl:3:2 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slave; servile and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the slave girl; servile in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that to pour out from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spirit breath, spiritual utterance, wind I
Jl:3:2 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) slaves (acc); servile ([Adj] acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) slave girls (acc); servile ([Adj] acc) in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) I-am-POUR-ing-OUT, I-should-be-POUR-ing-OUT, I-will-POUR-OUT, I-should-POUR-OUT away from (+gen) the (gen) spirit (gen) me (gen)
Jl:3:2 Jl_3:2_1 Jl_3:2_2 Jl_3:2_3 Jl_3:2_4 Jl_3:2_5 Jl_3:2_6 Jl_3:2_7 Jl_3:2_8 Jl_3:2_9 Jl_3:2_10 Jl_3:2_11 Jl_3:2_12 Jl_3:2_13 Jl_3:2_14 Jl_3:2_15 Jl_3:2_16 Jl_3:2_17
Jl:3:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:3:3 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·
Jl:3:3 And I will shew wonders in heaven, and upon the earth, blood, and fire, and vapor of smoke. (Joel 2:30 Brenton)
Jl:3:3 I uczynię znaki na niebie i na ziemi: krew i ogień, i słupy dymne. (Jl 3:3 BT_4)
Jl:3:3 καὶ δώσω τέρατα ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐπὶ τῆς γῆς, αἷμα καὶ πῦρ καὶ ἀτμίδα καπνοῦ·
Jl:3:3 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) τέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αἷμα[τ], -ατος, τό καί πῦρ, -ρός, τό καί ἀτμί[δ]ς, -ίδος, ἡ καπνός, -οῦ, ὁ
Jl:3:3 I też, nawet, mianowicie By dawać Cud ??????? [Leksykon][zginaj][blisko]Rzeczownik (3. Decl.) ????[?]?, -????, ?? ?????·?? (neu) informacji pl zwierzęcia potwora Epicr.3.13; używany przez Cyceron cezara, Att.8.9.4. zwierząt (informacja) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Krew I też, nawet, mianowicie Ogień I też, nawet, mianowicie Para [zobacz atmosferę] Gryzący dym dymią się MNIE: Od OFr. fumer (v.), od L. fumare 'by palić'.
Jl:3:3 kai\ dO/sO te/rata e)n tO=| ou)ranO=| kai\ e)pi\ tE=s gE=s, ai(=ma kai\ pu=r kai\ a)tmi/da kapnou=·
Jl:3:3 kai dOsO terata en tO uranO kai epi tEs gEs, haima kai pyr kai atmida kapnu·
Jl:3:3 C VF_FAI1S N3T_ASN P RA_DSM N2_DSM C P RA_GSF N1_GSF N3M_ASN C N3_ASN C N3D_ASF N2_GSM
Jl:3:3 and also, even, namely to give wonder τεράτων [lexicon][inflect][close]Noun (3rd Decl.) τέρα[τ]ς, -ατος, τό τερατ·ων (neu) gen pl beast monster Epicr.3.13; used by Cicero of Caesar, Att.8.9.4. beasts (gen) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land blood and also, even, namely fire and also, even, namely vapor [see atmosphere] fume fume ME: from OFr. fumer (v.), from L. fumare 'to smoke'.
Jl:3:3 and I-will-GIVE, I-should-GIVE wonders (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) blood (nom|acc|voc) and fire (nom|acc|voc) and vapor (acc) fume (gen)
Jl:3:3 Jl_3:3_1 Jl_3:3_2 Jl_3:3_3 Jl_3:3_4 Jl_3:3_5 Jl_3:3_6 Jl_3:3_7 Jl_3:3_8 Jl_3:3_9 Jl_3:3_10 Jl_3:3_11 Jl_3:3_12 Jl_3:3_13 Jl_3:3_14 Jl_3:3_15 Jl_3:3_16
Jl:3:3 x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:3:4 ὁ ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ ἡ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.
Jl:3:4 The sun shall be turned into darkness, and the moon into blood, before the great and glorious day of the Lord come. (Joel 2:31 Brenton)
Jl:3:4 Słońce zmieni się w ciemność, a księżyc w krew, gdy przyjdzie dzień Pański, dzień wielki i straszny. (Jl 3:4 BT_4)
Jl:3:4 ἥλιος μεταστραφήσεται εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.
Jl:3:4 ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ μετα·στρέφω (μετα+στρεφ-, -, μετα+στρεψ-, -, -, μετα+στραφ·[θ]-) εἰς[1] σκότο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ εἰς[1] αἷμα[τ], -ατος, τό πρίν ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐπι·φανής -ές
Jl:3:4 Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja By przekształcać Do (+przyspieszenie) Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Księżyc Do (+przyspieszenie) Krew Wcześniejszy By przychodzić Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki I też, nawet, mianowicie W pełnym widoku {zamiarze}
Jl:3:4 o( E(/lios metastrafE/setai ei)s sko/tos kai\ E( selE/nE ei)s ai(=ma pri\n e)lTei=n E(me/ran kuri/ou tE\n mega/lEn kai\ e)pifanE=.
Jl:3:4 ho hElios metastrafEsetai eis skotos kai hE selEnE eis haima prin elTein hEmeran kyriu tEn megalEn kai epifanE.
Jl:3:4 RA_NSM N2_NSM VD_FPI3S P N3E_ASN C RA_NSF N1_NSF P N3M_ASN D VB_AAN N1A_ASF N2_GSM RA_ASF A1_ASF C A3H_ASF
Jl:3:4 the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry to transform into (+acc) darkness gloom, darkness and also, even, namely the moon into (+acc) blood prior to come day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the great and also, even, namely in full view
Jl:3:4 the (nom) sun (nom) he/she/it-will-be-TRANSFORM-ed into (+acc) darkness (nom|acc|voc) and the (nom) moon (nom|voc) into (+acc) blood (nom|acc|voc) prior to-COME day (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) great ([Adj] acc) and in full view ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Jl:3:4 Jl_3:4_1 Jl_3:4_2 Jl_3:4_3 Jl_3:4_4 Jl_3:4_5 Jl_3:4_6 Jl_3:4_7 Jl_3:4_8 Jl_3:4_9 Jl_3:4_10 Jl_3:4_11 Jl_3:4_12 Jl_3:4_13 Jl_3:4_14 Jl_3:4_15 Jl_3:4_16 Jl_3:4_17 Jl_3:4_18
Jl:3:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:3:5 καὶ ἔσται πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου, σωθήσεται· ὅτι ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἔσται ἀνασῳζόμενος, καθότι εἶπεν κύριος, καὶ εὐαγγελιζόμενοι, οὓς κύριος προσκέκληται.
Jl:3:5 And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved: for in mount Sion and in Jerusalem shall the saved one be as the Lord has said, and they that have glad tidings preached to them, whom the Lord has called. (Joel 2:32 Brenton)
Jl:3:5 Każdy jednak, który wezwie imienia Pańskiego, będzie zbawiony, bo na górze Syjon i w Jeruzalem będzie wybawienie, jak przepowiedział Pan, i wśród ocalałych będą ci, których wezwał Pan. (Jl 3:5 BT_4)
Jl:3:5 καὶ ἔσται πᾶς, ὃς ἂν ἐπικαλέσηται τὸ ὄνομα κυρίου, σωθήσεται· ὅτι ἐν τῷ ὄρει Σιων καὶ ἐν Ιερουσαλημ ἔσται ἀνασῳζόμενος, καθότι εἶπεν κύριος, καὶ εὐαγγελιζόμενοι, οὓς κύριος προσκέκληται.
Jl:3:5 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἄν ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὅτι ἐν ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ καί ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) καθότι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ὅς ἥ ὅ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] προσ·καλέω (προσ+καλ(ε)-, προσ+καλε·σ-, προσ+καλε·σ-, -, προσ+κεκλη-, προσ+κλη·θ-)
Jl:3:5 I też, nawet, mianowicie By być Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Syjon I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By być Do ??? Jak By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By głosić ewangelię Kto/, który/, który Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wezwać
Jl:3:5 kai\ e)/stai pa=s, o(\s a)/n e)pikale/sEtai to\ o)/noma kuri/ou, sOTE/setai· o(/ti e)n tO=| o)/rei *siOn kai\ e)n *ierousalEm e)/stai a)nasO|DZo/menos, kaTo/ti ei)=pen ku/rios, kai\ eu)aggeliDZo/menoi, ou(\s ku/rios proske/klEtai.
Jl:3:5 kai estai pas, hos an epikalesEtai to onoma kyriu, sOTEsetai· hoti en tO orei siOn kai en ierusalEm estai anasODZomenos, kaToti eipen kyrios, kai euangeliDZomenoi, hus kyrios proskeklEtai.
Jl:3:5 C V9_FMI3S A3_NSM RR_NSM x VA_AMS3S RA_ASN N3M_ASN N2_GSM VC_FPI3S C P RA_DSN N3E_DSN N_GSM C P N_DSF V9_FMI3S V1_PMPNSM D VBI_AAI3S N2_NSM C V1_PMPNPM RR_APM N2_NSM VM_XMI3S
Jl:3:5 and also, even, namely to be every all, each, every, the whole of who/whom/which ever (if ever) to call upon the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mount Zion and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to be to ??? as to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to evangelize who/whom/which lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to summon
Jl:3:5 and he/she/it-will-be every (nom|voc) who/whom/which (nom) ever he/she/it-should-be-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-will-be-SAVE-ed because/that in/among/by (+dat) the (dat) mount (dat) Zion (indecl) and in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) he/she/it-will-be while being-???-ed (nom) as he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and while being-EVANGELIZE-ed (nom|voc) who/whom/which (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-has-been-SUMMON-ed
Jl:3:5 Jl_3:5_1 Jl_3:5_2 Jl_3:5_3 Jl_3:5_4 Jl_3:5_5 Jl_3:5_6 Jl_3:5_7 Jl_3:5_8 Jl_3:5_9 Jl_3:5_10 Jl_3:5_11 Jl_3:5_12 Jl_3:5_13 Jl_3:5_14 Jl_3:5_15 Jl_3:5_16 Jl_3:5_17 Jl_3:5_18 Jl_3:5_19 Jl_3:5_20 Jl_3:5_21 Jl_3:5_22 Jl_3:5_23 Jl_3:5_24 Jl_3:5_25 Jl_3:5_26 Jl_3:5_27 Jl_3:5_28
Jl:3:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x