Jl:2:1 Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων, κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ μου, καὶ συγχυθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν, διότι πάρεστιν ἡμέρα κυρίου, ὅτι ἐγγύς,
Jl:2:1 Sound the trumpet in Sion, make a proclamation in my holy mountain, and let all the inhabitants of the land be confounded: for the day of the Lord is near; (Joel 2:1 Brenton)
Jl:2:1 Dmijcie w róg na Syjonie, a wołajcie na górze mej świętej! Niechaj zadrżą wszyscy mieszkańcy kraju, bo nadchodzi dzień Pański, bo jest już bliski. (Jl 2:1 BT_4)
Jl:2:1 Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων, κηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ μου, καὶ συγχυθήτωσαν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν γῆν, διότι πάρεστιν ἡμέρα κυρίου, ὅτι ἐγγύς,
Jl:2:1 σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἐν Σιών, ἡ κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) ἐν ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ δι·ότι πάρ·ειμι[1] fr. εἰμί[1] (ath. παρ+(εσ)-/παρ+(εσ)-, παρ+εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἐγγύς
Jl:2:1 By grać na trąbce Trąbka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wchodź Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Ja I też, nawet, mianowicie By irytować Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Ziemi/ziemia Z powodu tego: Tamto By być obecny/tutaj by być obecny, do przyszli Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Blisko
Jl:2:1 *salpi/sate sa/lpiggi e)n *siOn, kEru/Xate e)n o)/rei a(gi/O| mou, kai\ sugCHuTE/tOsan pa/ntes oi( katoikou=ntes tE\n gE=n, dio/ti pa/restin E(me/ra kuri/ou, o(/ti e)ggu/s,
Jl:2:1 salpisate salpingi en siOn, kEryXate en orei hagiO mu, kai synCHyTEtOsan pantes hoi katoikuntes tEn gEn, dioti parestin hEmera kyriu, hoti engys,
Jl:2:1 VA_AAD2P N3G_DSF P N_DSM VA_AAD2P P N3E_DSN A1A_DSN RP_GS C VC_APD3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_ASF N1_ASF C V9_PAI3S N1A_NSF N2_GSM C D
Jl:2:1 to trumpet trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion to proclaim announce, preach in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mount dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) I and also, even, namely to rile every all, each, every, the whole of the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the earth/land because of this: that to be present/here to be present, to have come day lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that near
Jl:2:1 do-TRUMPET-you(pl)! trumpet (dat) in/among/by (+dat) Zion (indecl) do-PROCLAIM-you(pl)! in/among/by (+dat) mount (dat) holy ([Adj] dat) me (gen) and let-them-be-RILE-ed! all (nom|voc) the (nom) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) the (acc) earth/land (acc) because of this: that he/she/it-is-BE-ing-PRESENT/HERE day (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that near
Jl:2:1 Jl_2:1_1 Jl_2:1_2 Jl_2:1_3 Jl_2:1_4 Jl_2:1_5 Jl_2:1_6 Jl_2:1_7 Jl_2:1_8 Jl_2:1_9 Jl_2:1_10 Jl_2:1_11 Jl_2:1_12 Jl_2:1_13 Jl_2:1_14 Jl_2:1_15 Jl_2:1_16 Jl_2:1_17 Jl_2:1_18 Jl_2:1_19 Jl_2:1_20 Jl_2:1_21 Jl_2:1_22
Jl:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:2 ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης. ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός· ὅμοιος αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ μετ’ αὐτὸν οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶν.
Jl:2:2 for a day of darkness and gloominess is near, a day of cloud and mist: a numerous and strong people shall be spread upon the mountains as the morning; there has not been from the beginning one like it, and after it there shall not be again even to the years of many generations. (Joel 2:2 Brenton)
Jl:2:2 Dzień ciemności i mroku, dzień obłoku i mgły. Jak zorza poranna rozciąga się po górach lud wielki a mocny, któremu równego nie było od początku i nie będzie po nim nigdy aż do lat przyszłych pokoleń. (Jl 2:2 BT_4)
Jl:2:2 ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὁμίχλης. ὡς ὄρθρος χυθήσεται ἐπὶ τὰ ὄρη λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρός· ὅμοιος αὐτῷ οὐ γέγονεν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος καὶ μετ’ αὐτὸν οὐ προστεθήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶν.
Jl:2:2 ἡμέρα, -ας -ἡ σκότο·ς, -ους, τό καί γνόφος, -ου, ὁ ἡμέρα, -ας -ἡ νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί ὁμίχλη, -ης, ἡ ὡς ὄρθρος, -ου, ὁ χέω [LXX] (χε-, χε(ε)·[σ]-, -, -, κεχυ-, χυ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἰσχυρός -ά -όν ὅμοιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί μετά αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔτο·ς, -ους, τό εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ γενεά, -ᾶς, ἡ
Jl:2:2 Dzień Ciemności ciemność, ciemność I też, nawet, mianowicie Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) Dzień Chmura I też, nawet, mianowicie Mgły/mgła Jak/jak Świtaj By lać [rozpostarty, rozbryzguj się,(myj się)] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Ludzie Dużo I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, Podobny On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By dodawać do Aż; świtaj Rok Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie"
Jl:2:2 E(me/ra sko/tous kai\ gno/fou, E(me/ra nefe/lEs kai\ o(mi/CHlEs. O(s o)/rTros CHuTE/setai e)pi\ ta\ o)/rE lao\s polu\s kai\ i)sCHuro/s· o(/moios au)tO=| ou) ge/gonen a)po\ tou= ai)O=nos kai\ met’ au)to\n ou) prosteTE/setai e(/Os e)tO=n ei)s genea\s geneO=n.
Jl:2:2 hEmera skotus kai gnofu, hEmera nefelEs kai homiCHlEs. hOs orTros CHyTEsetai epi ta orE laos polys kai isCHyros· homoios autO u gegonen apo tu aiOnos kai met’ auton u prosteTEsetai heOs etOn eis geneas geneOn.
Jl:2:2 N1A_NSF N3E_GSN C N2_GSM N1A_NSF N1_GSF C N1_GSF C N2_NSM VC_FPI3S P RA_APN N3E_APN N2_NSM A1P_NSM C A1A_NSM A1A_NSM RD_DSM D VX_XAI3S P RA_GSM N3W_GSM C P RD_ASM D VC_FPI3S P N3E_GPN P N1A_APF N1A_GPF
Jl:2:2 day darkness gloom, darkness and also, even, namely darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) day cloud and also, even, namely mist/fog as/like dawn to pour [spread, splash,(wash)] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount people much and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, similar he/she/it/same οὐχ before rough breathing to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same οὐχ before rough breathing to add to until; dawn year into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" generation Race, Nation; sometimes "generation"
Jl:2:2 day (nom|voc) darkness (gen) and darkness (gen) day (nom|voc) cloud (gen) and mist/fog (gen) as/like dawn (nom) he/she/it-will-be-POUR-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) people (nom) much (nom) and mighty ([Adj] nom) similar ([Adj] nom) him/it/same (dat) not he/she/it-has-BECOME-ed away from (+gen) the (gen) eon (gen) and after (+acc), with (+gen) him/it/same (acc) not he/she/it-will-be-ADD-ed-TO until; dawn (nom|voc), dawns (acc) years (gen) into (+acc) generation (gen), generations (acc) generations (gen)
Jl:2:2 Jl_2:2_1 Jl_2:2_2 Jl_2:2_3 Jl_2:2_4 Jl_2:2_5 Jl_2:2_6 Jl_2:2_7 Jl_2:2_8 Jl_2:2_9 Jl_2:2_10 Jl_2:2_11 Jl_2:2_12 Jl_2:2_13 Jl_2:2_14 Jl_2:2_15 Jl_2:2_16 Jl_2:2_17 Jl_2:2_18 Jl_2:2_19 Jl_2:2_20 Jl_2:2_21 Jl_2:2_22 Jl_2:2_23 Jl_2:2_24 Jl_2:2_25 Jl_2:2_26 Jl_2:2_27 Jl_2:2_28 Jl_2:2_29 Jl_2:2_30 Jl_2:2_31 Jl_2:2_32 Jl_2:2_33 Jl_2:2_34 Jl_2:2_35
Jl:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:3 τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πῦρ ἀναλίσκον, καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτομένη φλόξ· ὡς παράδεισος τρυφῆς ἡ γῆ πρὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τὰ ὄπισθεν αὐτοῦ πεδίον ἀφανισμοῦ, καὶ ἀνασῳζόμενος οὐκ ἔσται αὐτῷ.
Jl:2:3 Before them is a consuming fire, and behind them is a flame kindled: the land before them is as a paradise of delight, and behind them a desolate plain: and there shall none of them escape. (Joel 2:3 Brenton)
Jl:2:3 Przed nim ogień pożerający, a za nim płomień palący; ziemia ta jest przed nim jak ogród Eden, lecz po nim będzie pustym stepem i przed nim nikt nie ujdzie. (Jl 2:3 BT_4)
Jl:2:3 τὰ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πῦρ ἀναλίσκον, καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ ἀναπτομένη φλόξ· ὡς παράδεισος τρυφῆς γῆ πρὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ τὰ ὄπισθεν αὐτοῦ πεδίον ἀφανισμοῦ, καὶ ἀνασῳζόμενος οὐκ ἔσται αὐτῷ.
Jl:2:3 ὁ ἡ τό ἔμ·προσ·θεν/-θε αὐτός αὐτή αὐτό πῦρ, -ρός, τό ἀν·αλίσκω/-αλόω (αν+αλισκ-/αν+αλ(ο)-, αν+αλω·σ-, αν+αλω·σ-, -, αν+ηλω-, αν+αλω·θ-) καί ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό ἀν·άπτω (αν+απτ-, αν+αψ-, αν+αψ-, -, -, αν+αφ·θ-) φλόξ, -ογός, ἡ ὡς παράδεισος, -ου, ὁ τρυφή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ὄπισ·θεν αὐτός αὐτή αὐτό   ἀ·φανισμός, -οῦ, ὁ καί ἀνα·σῴζω [LXX] (ανα+σῳζ-, -, -, -, ανα+σεσῳσ-, ανα+σω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:3 Przedtem/w przodzie z On/ona/to/to samo Ogień By zużywać się I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo By zapalać się Płomień Jak/jak Raj Pobłażanie Ziemi/ziemia Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Od z tyłu On/ona/to/to samo Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Do ??? ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo
Jl:2:3 ta\ e)/mprosTen au)tou= pu=r a)nali/skon, kai\ ta\ o)pi/sO au)tou= a)naptome/nE flo/X· O(s para/deisos trufE=s E( gE= pro\ prosO/pou au)tou=, kai\ ta\ o)/pisTen au)tou= pedi/on a)fanismou=, kai\ a)nasO|DZo/menos ou)k e)/stai au)tO=|.
Jl:2:3 ta emprosTen autu pyr analiskon, kai ta opisO autu anaptomenE floX· hOs paradeisos tryfEs hE gE pro prosOpu autu, kai ta opisTen autu pedion afanismu, kai anasODZomenos uk estai autO.
Jl:2:3 RA_NPN P RD_GSM N3_NSN V1_PAPNSN C RA_NPN P RD_GSM V1_PMPNSF N3G_NSF C N2_NSM N1_GSF RA_NSF N1_NSF P N2N_GSN RD_GSM C RA_NPN D RD_GSM N2N_NSN N2_GSM C V1_PMPNSM D V9_FMI3S RD_DSM
Jl:2:3 the before/in front of he/she/it/same fire to consume and also, even, namely the behind back, behind, after he/she/it/same to kindle flame as/like paradise indulgence the earth/land before (+gen) face he/she/it/same and also, even, namely the from behind he/she/it/same ć destruction and also, even, namely to ??? οὐχ before rough breathing to be he/she/it/same
Jl:2:3 the (nom|acc) before/in front of him/it/same (gen) fire (nom|acc|voc) while CONSUME-ing (nom|acc|voc, voc) and the (nom|acc) behind him/it/same (gen) while being-KINDLE-ed (nom|voc) flame (nom|voc) as/like paradise (nom) indulgence (gen) the (nom) earth/land (nom|voc) before (+gen) face (gen) him/it/same (gen) and the (nom|acc) from behind him/it/same (gen)   destruction (gen) and while being-???-ed (nom) not he/she/it-will-be him/it/same (dat)
Jl:2:3 Jl_2:3_1 Jl_2:3_2 Jl_2:3_3 Jl_2:3_4 Jl_2:3_5 Jl_2:3_6 Jl_2:3_7 Jl_2:3_8 Jl_2:3_9 Jl_2:3_10 Jl_2:3_11 Jl_2:3_12 Jl_2:3_13 Jl_2:3_14 Jl_2:3_15 Jl_2:3_16 Jl_2:3_17 Jl_2:3_18 Jl_2:3_19 Jl_2:3_20 Jl_2:3_21 Jl_2:3_22 Jl_2:3_23 Jl_2:3_24 Jl_2:3_25 Jl_2:3_26 Jl_2:3_27 Jl_2:3_28 Jl_2:3_29 Jl_2:3_30
Jl:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:4 ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὄψις αὐτῶν, καὶ ὡς ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονται·
Jl:2:4 Their appearance is as the appearance of horses; and as horsemen, so shall they pursue. (Joel 2:4 Brenton)
Jl:2:4 Wygląd ich podobny do wyglądu koni, a będą biec jak rumaki, (Jl 2:4 BT_4)
Jl:2:4 ὡς ὅρασις ἵππων ὄψις αὐτῶν, καὶ ὡς ἱππεῖς οὕτως καταδιώξονται·
Jl:2:4 ὡς ὅρασις, -εως, ἡ ἵππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὄψις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὡς ἱππεύς, -έως, ὁ οὕτως/οὕτω κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-)
Jl:2:4 Jak/jak Wizja {Wyobrażenie} Koń Widok On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Jak/jak Jeździec thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową
Jl:2:4 O(s o(/rasis i(/ppOn E( o)/PSis au)tO=n, kai\ O(s i(ppei=s ou(/tOs katadiO/Xontai·
Jl:2:4 hOs horasis hippOn hE oPSis autOn, kai hOs hippeis hutOs katadiOXontai·
Jl:2:4 C N3I_NSF N2_GPM RA_NSF N3I_NSF RD_GPM C C N3V_NPM D VF_FMI3P
Jl:2:4 as/like vision horse the sight he/she/it/same and also, even, namely as/like horseman thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to chase after chase, search for, prosecute
Jl:2:4 as/like vision (nom) horses (gen) the (nom) sight (nom) them/same (gen) and as/like horsemans (acc, nom|voc) thusly/like this they-will-be-CHASE-ed-AFTER
Jl:2:4 Jl_2:4_1 Jl_2:4_2 Jl_2:4_3 Jl_2:4_4 Jl_2:4_5 Jl_2:4_6 Jl_2:4_7 Jl_2:4_8 Jl_2:4_9 Jl_2:4_10 Jl_2:4_11
Jl:2:4 x x x x x x x x x x x
Jl:2:5 ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐξαλοῦνται καὶ ὡς φωνὴ φλογὸς πυρὸς κατεσθιούσης καλάμην καὶ ὡς λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρὸς παρατασσόμενος εἰς πόλεμον.
Jl:2:5 As the sound of chariots on the tops of mountains shall they leap, and as the sound of a flame of fire devouring stubble, and as a numerous and strong people setting themselves in array for battle. (Joel 2:5 Brenton)
Jl:2:5 co skaczą po szczytach gór: jak turkot rydwanów i jak szum płomienia ognia, co pożera ściernisko, jak lud potężny, gotów do walki. (Jl 2:5 BT_4)
Jl:2:5 ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἐπὶ τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων ἐξαλοῦνται καὶ ὡς φωνὴ φλογὸς πυρὸς κατεσθιούσης καλάμην καὶ ὡς λαὸς πολὺς καὶ ἰσχυρὸς παρατασσόμενος εἰς πόλεμον.
Jl:2:5 ὡς φωνή, -ῆς, ἡ ἅρμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ἐξ·άλλομαι (εξ+αλλ-, εξ+αλ(ε)·[σ]-, -, -, -, -) καί ὡς φωνή, -ῆς, ἡ φλόξ, -ογός, ἡ πῦρ, -ρός, τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) καλάμη, -ης, ἡ καί ὡς λαός, -οῦ, ὁ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ καί ἰσχυρός -ά -όν παρα·τάσσω [LXX] (παρα+τασσ-, παρα+ταξ-, παρα+ταξ-, -, παρα+τετασσ-, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
Jl:2:5 Jak/jak Dźwięku/głos płacze Wóz Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź By skakać w górze I też, nawet, mianowicie Jak/jak Dźwięku/głos płacze Płomień Ogień By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Słoma I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ludzie Dużo I też, nawet, mianowicie Potężny silny, potężny, silny, By mobilizować się Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
Jl:2:5 O(s fOnE\ a(rma/tOn e)pi\ ta\s korufa\s tO=n o)re/On e)Xalou=ntai kai\ O(s fOnE\ flogo\s puro\s katesTiou/sEs kala/mEn kai\ O(s lao\s polu\s kai\ i)sCHuro\s paratasso/menos ei)s po/lemon.
Jl:2:5 hOs fOnE harmatOn epi tas koryfas tOn oreOn eXaluntai kai hOs fOnE flogos pyros katesTiusEs kalamEn kai hOs laos polys kai isCHyros paratassomenos eis polemon.
Jl:2:5 C N1_NSF N3M_GPN P RA_APF N1_APF RA_GPN N3E_GPN VF2_FMI3P C C N1_NSF N3G_GSF N3_GSM V1_PAPGSF N1_ASF C C N2_NSM A1P_NSM C A1A_NSM V1_PMPNSM P N2_ASM
Jl:2:5 as/like sound/voice cries chariot upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the mount to leap up and also, even, namely as/like sound/voice cries flame fire to devour be eaten away, eat away straw and also, even, namely as/like people much and also, even, namely mighty forceful, powerful, strong, to mobilize into (+acc) war [see polemic]
Jl:2:5 as/like sound/voice (nom|voc) chariots (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)   the (gen) mounts (gen) they-will-be-LEAP-ed-UP and as/like sound/voice (nom|voc) flame (gen) fire (gen) while DEVOUR-ing (gen) straw (acc) and as/like people (nom) much (nom) and mighty ([Adj] nom) while being-MOBILIZE-ed (nom) into (+acc) war (acc)
Jl:2:5 Jl_2:5_1 Jl_2:5_2 Jl_2:5_3 Jl_2:5_4 Jl_2:5_5 Jl_2:5_6 Jl_2:5_7 Jl_2:5_8 Jl_2:5_9 Jl_2:5_10 Jl_2:5_11 Jl_2:5_12 Jl_2:5_13 Jl_2:5_14 Jl_2:5_15 Jl_2:5_16 Jl_2:5_17 Jl_2:5_18 Jl_2:5_19 Jl_2:5_20 Jl_2:5_21 Jl_2:5_22 Jl_2:5_23 Jl_2:5_24 Jl_2:5_25
Jl:2:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:6 ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ συντριβήσονται λαοί, πᾶν πρόσωπον ὡς πρόσκαυμα χύτρας.
Jl:2:6 Before them shall the people be crushed: every face shall be as the blackness of a caldron. (Joel 2:6 Brenton)
Jl:2:6 Przed nim narody lęk odczuwać będą, wszystkie twarze pobledną. (Jl 2:6 BT_4)
Jl:2:6 ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ συντριβήσονται λαοί, πᾶν πρόσωπον ὡς πρόσκαυμα χύτρας.
Jl:2:6 ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) λαός, -οῦ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πρόσ·ωπον, -ου, τό ὡς    
Jl:2:6 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ludzie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Twarz Jak/jak
Jl:2:6 a)po\ prosO/pou au)tou= suntribE/sontai laoi/, pa=n pro/sOpon O(s pro/skauma CHu/tras.
Jl:2:6 apo prosOpu autu syntribEsontai laoi, pan prosOpon hOs proskauma CHytras.
Jl:2:6 P N2N_GSN RD_GSM VD_FPI3P N2_NPM A3_NSN N2N_NSN C N3M_NSN N1A_GSF
Jl:2:6 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same to break to crush completely, break (in pieces) people every all, each, every, the whole of face as/like ć ć
Jl:2:6 away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) they-will-be-BREAK-ed peoples (nom|voc) every (nom|acc|voc) face (nom|acc|voc) as/like    
Jl:2:6 Jl_2:6_1 Jl_2:6_2 Jl_2:6_3 Jl_2:6_4 Jl_2:6_5 Jl_2:6_6 Jl_2:6_7 Jl_2:6_8 Jl_2:6_9 Jl_2:6_10
Jl:2:6 x x x x x x x x x x
Jl:2:7 ὡς μαχηταὶ δραμοῦνται καὶ ὡς ἄνδρες πολεμισταὶ ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ τείχη, καὶ ἕκαστος ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ πορεύσεται, καὶ οὐ μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς τρίβους αὐτῶν,
Jl:2:7 As warriors shall they run, and as men of war shall they mount on the walls; and each shall move in his right path, and they shall not turn aside from their tracks: (Joel 2:7 Brenton)
Jl:2:7 Jak bohaterowie pobiegną do szturmu, jak mężowie waleczni wdrapią się na mury, każdy z nich pójdzie swą drogą, a ze ścieżek swoich nie zstąpią. (Jl 2:7 BT_4)
Jl:2:7 ὡς μαχηταὶ δραμοῦνται καὶ ὡς ἄνδρες πολεμισταὶ ἀναβήσονται ἐπὶ τὰ τείχη, καὶ ἕκαστος ἐν τῇ ὁδῷ αὐτοῦ πορεύσεται, καὶ οὐ μὴ ἐκκλίνωσιν τὰς τρίβους αὐτῶν,
Jl:2:7 ὡς μάχομαι (μαχ-, -, μαχε·σ-, -, -, -) τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί ὡς ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων καί ἕκαστος -η -ον ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό τρίβος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:7 Jak/jak By kłócić się By jechać I też, nawet, mianowicie Jak/jak Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana I też, nawet, mianowicie Każdy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By cofać się/unikaj Ścieżka On/ona/to/to samo
Jl:2:7 O(s maCHEtai\ dramou=ntai kai\ O(s a)/ndres polemistai\ a)nabE/sontai e)pi\ ta\ tei/CHE, kai\ e(/kastos e)n tE=| o(dO=| au)tou= poreu/setai, kai\ ou) mE\ e)kkli/nOsin ta\s tri/bous au)tO=n,
Jl:2:7 hOs maCHEtai dramuntai kai hOs andres polemistai anabEsontai epi ta teiCHE, kai hekastos en tE hodO autu poreusetai, kai u mE ekklinOsin tas tribus autOn,
Jl:2:7 C N1M_NPM VF2_FMI3P C C N3_NPM N1_NPM VF_FMI3P P RA_APN N3E_APN C A1_NSM P RA_DSF N2_DSF RD_GSM VF_FMI3S C D D V1_PAS3P RA_APF N2_APF RD_GPM
Jl:2:7 as/like to quarrel to run and also, even, namely as/like man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall and also, even, namely each in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same to go and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to recoil/avoid the path he/she/it/same
Jl:2:7 as/like he/she/it-should-be-being-QUARREL-ed they-will-be-RUN-ed and as/like men, husbands (nom|voc)   they-will-be-ASCEND-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) walls (nom|acc|voc) and each (of two) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-GO-ed and not not they-should-be-RECOIL/AVOID-ing, they-should-RECOIL/AVOID the (acc) paths (acc) them/same (gen)
Jl:2:7 Jl_2:7_1 Jl_2:7_2 Jl_2:7_3 Jl_2:7_4 Jl_2:7_5 Jl_2:7_6 Jl_2:7_7 Jl_2:7_8 Jl_2:7_9 Jl_2:7_10 Jl_2:7_11 Jl_2:7_12 Jl_2:7_13 Jl_2:7_14 Jl_2:7_15 Jl_2:7_16 Jl_2:7_17 Jl_2:7_18 Jl_2:7_19 Jl_2:7_20 Jl_2:7_21 Jl_2:7_22 Jl_2:7_23 Jl_2:7_24 Jl_2:7_25
Jl:2:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:8 καὶ ἕκαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐκ ἀφέξεται· καταβαρυνόμενοι ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτῶν πορεύσονται καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ συντελεσθῶσιν.
Jl:2:8 and not one shall stand aloof from his brother: they shall go on weighed down with their arms, and they fall upon their weapons, yet shall they in no wise be destroyed. (Joel 2:8 Brenton)
Jl:2:8 Jeden drugiego nie przyciśnie, każdy pójdzie swoim szlakiem. I choć na oręż natrafią, ran nie odniosą. (Jl 2:8 BT_4)
Jl:2:8 καὶ ἕκαστος ἀπὸ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ οὐκ ἀφέξεται· καταβαρυνόμενοι ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτῶν πορεύσονται καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν πεσοῦνται καὶ οὐ μὴ συντελεσθῶσιν.
Jl:2:8 καί ἕκαστος -η -ον ἀπό ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·έχω (απ+εχ-, αφ+εξ-, 2nd απο+σχ-, απ+εσχη·κ-, απ+εσχη-, -) κατα·βαρύνω (κατα+βαρυν-, -, -, -, -, κατα+βαρυν·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὅπλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό βέλο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)
Jl:2:8 I też, nawet, mianowicie Każdy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Brat On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By powstrzymywać się Do bardzo ciężko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Narzędzie On/ona/to/to samo By iść I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żądła strzała On/ona/to/to samo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By uzupełniać
Jl:2:8 kai\ e(/kastos a)po\ tou= a)delfou= au)tou= ou)k a)fe/Xetai· katabaruno/menoi e)n toi=s o(/plois au)tO=n poreu/sontai kai\ e)n toi=s be/lesin au)tO=n pesou=ntai kai\ ou) mE\ suntelesTO=sin.
Jl:2:8 kai hekastos apo tu adelfu autu uk afeXetai· katabarynomenoi en tois hoplois autOn poreusontai kai en tois belesin autOn pesuntai kai u mE syntelesTOsin.
Jl:2:8 C A1_NSM P RA_GSM N2_GSM RD_GSM D VF_FMI3S V1_PMPNPM P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM VF_FMI3P C P RA_DPN N3E_DPN RD_GPM VF2_FMI3P C D D VS_APS3P
Jl:2:8 and also, even, namely each from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the brother he/she/it/same οὐχ before rough breathing to abstain to very heavy in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the implement he/she/it/same to go and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dart arrow he/she/it/same to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to complete
Jl:2:8 and each (of two) (nom) away from (+gen) the (gen) brother (gen) him/it/same (gen) not he/she/it-will-be-ABSTAIN-ed while being-VERY HEAVY-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) implements (dat) them/same (gen) they-will-be-GO-ed and in/among/by (+dat) the (dat) darts (dat) them/same (gen) they-will-be-FALL-ed and not not they-should-be-COMPLETE-ed
Jl:2:8 Jl_2:8_1 Jl_2:8_2 Jl_2:8_3 Jl_2:8_4 Jl_2:8_5 Jl_2:8_6 Jl_2:8_7 Jl_2:8_8 Jl_2:8_9 Jl_2:8_10 Jl_2:8_11 Jl_2:8_12 Jl_2:8_13 Jl_2:8_14 Jl_2:8_15 Jl_2:8_16 Jl_2:8_17 Jl_2:8_18 Jl_2:8_19 Jl_2:8_20 Jl_2:8_21 Jl_2:8_22 Jl_2:8_23 Jl_2:8_24
Jl:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:9 τῆς πόλεως ἐπιλήμψονται καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων δραμοῦνται καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀναβήσονται καὶ διὰ θυρίδων εἰσελεύσονται ὡς κλέπται.
Jl:2:9 They shall seize upon the city, and run upon the walls, and go up upon the houses, and enter in through the windows as thieves. (Joel 2:9 Brenton)
Jl:2:9 Napadną na miasto, zdobędą mury, na domy się wdrapią, jak złodziej wtargną oknami. (Jl 2:9 BT_4)
Jl:2:9 τῆς πόλεως ἐπιλήμψονται καὶ ἐπὶ τῶν τειχέων δραμοῦνται καὶ ἐπὶ τὰς οἰκίας ἀναβήσονται καὶ διὰ θυρίδων εἰσελεύσονται ὡς κλέπται.
Jl:2:9 ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) καί ἐπί ὁ ἡ τό τεῖχο·ς, -ους, τό, gen. pl. -ῶν and -έων τρέχω (τρεχ-, δραμ(ε)·[σ]-, 2nd δραμ-, -, -, -) καί ἐπί ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) καί διά θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὡς κλέπτης, -ου, ὁ
Jl:2:9 Miasto By brać uchwyt z I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana By jechać I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom By podnosić I też, nawet, mianowicie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Okno By wchodzić Jak/jak Złodziej [zobacz kleptomanię]
Jl:2:9 tE=s po/leOs e)pilE/mPSontai kai\ e)pi\ tO=n teiCHe/On dramou=ntai kai\ e)pi\ ta\s oi)ki/as a)nabE/sontai kai\ dia\ Turi/dOn ei)seleu/sontai O(s kle/ptai.
Jl:2:9 tEs poleOs epilEmPSontai kai epi tOn teiCHeOn dramuntai kai epi tas oikias anabEsontai kai dia TyridOn eiseleusontai hOs kleptai.
Jl:2:9 RA_GSF N3I_GSF VF_FMI3P C P RA_GPN N3E_GPN VF2_FMI3P C P RA_APF N1A_APF VF_FMI3P C P N3D_GPF VF_FMI3P C N1M_NPM
Jl:2:9 the city to take hold of and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall to run and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the house to ascend and also, even, namely because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) window to enter as/like thief [see kleptomania]
Jl:2:9 the (gen) city (gen) they-will-be-TAKE-ed-HOLD-OF and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) walls (gen) they-will-be-RUN-ed and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) house (gen), houses (acc) they-will-be-ASCEND-ed and because of (+acc), through (+gen) windows (gen) they-will-be-ENTER-ed as/like thiefs (nom|voc)
Jl:2:9 Jl_2:9_1 Jl_2:9_2 Jl_2:9_3 Jl_2:9_4 Jl_2:9_5 Jl_2:9_6 Jl_2:9_7 Jl_2:9_8 Jl_2:9_9 Jl_2:9_10 Jl_2:9_11 Jl_2:9_12 Jl_2:9_13 Jl_2:9_14 Jl_2:9_15 Jl_2:9_16 Jl_2:9_17 Jl_2:9_18 Jl_2:9_19
Jl:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:10 πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται ἡ γῆ καὶ σεισθήσεται ὁ οὐρανός, ὁ ἥλιος καὶ ἡ σελήνη συσκοτάσουσιν, καὶ τὰ ἄστρα δύσουσιν τὸ φέγγος αὐτῶν.
Jl:2:10 Before them the earth shall be confounded, and the sky shall be shaken: the sun and the moon shall be darkened, and the stars shall withdraw their light. (Joel 2:10 Brenton)
Jl:2:10 Przed nim drży ziemia, niebiosa się trzęsą, słońce i księżyc ulegają zaćmieniu, a gwiazdy tracą swą jasność. (Jl 2:10 BT_4)
Jl:2:10 πρὸ προσώπου αὐτῶν συγχυθήσεται γῆ καὶ σεισθήσεται οὐρανός, ἥλιος καὶ σελήνη συσκοτάσουσιν, καὶ τὰ ἄστρα δύσουσιν τὸ φέγγος αὐτῶν.
Jl:2:10 πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό συγ·χέω/-χύν(ν)ω (συν+χε-/συν+χυνν-/συν+χυν-, συν+χε(ε)·[σ]-, συν+χε·[σ]-, -, συν+κεχυ-, συν+χυ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό ἥλιος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό σελήνη, -ης, ἡ   καί ὁ ἡ τό ἄστρον, -ου, τό (See also ἀστήρ) δύνω/δύω (δυ-/δυν-, δυ·σ-, 2nd ath. δυ-, δεδυ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό φέγγο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:10 Przedtem (+informacja) Twarz On/ona/to/to samo By irytować Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala Nieba/niebo Słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja I też, nawet, mianowicie Księżyc I też, nawet, mianowicie Gwiezdny By umieszczać schodź, umieszczaj (słońce albo gwiezdny). Zobacz Księga Eklezjastesa 1:5 LXX. ??? On/ona/to/to samo
Jl:2:10 pro\ prosO/pou au)tO=n sugCHuTE/setai E( gE= kai\ seisTE/setai o( ou)rano/s, o( E(/lios kai\ E( selE/nE suskota/sousin, kai\ ta\ a)/stra du/sousin to\ fe/ggos au)tO=n.
Jl:2:10 pro prosOpu autOn synCHyTEsetai hE gE kai seisTEsetai ho uranos, ho hElios kai hE selEnE syskotasusin, kai ta astra dysusin to fengos autOn.
Jl:2:10 P N2N_GSN RD_GPM VC_FPI3S RA_NSF N1_NSF C VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF VF_FAI3P C RA_NPN N2N_NPN VF_FAI3P RA_ASN N3E_ASN RD_GPM
Jl:2:10 before (+gen) face he/she/it/same to rile the earth/land and also, even, namely to shake quake, jar, wag, wave the sky/heaven the sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry and also, even, namely the moon ć and also, even, namely the star to set go down, set (sun or star). See Ecclesiastes 1:5 LXX. the ??? he/she/it/same
Jl:2:10 before (+gen) face (gen) them/same (gen) he/she/it-will-be-RILE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) and he/she/it-will-be-SHAKE-ed the (nom) sky/heaven (nom) the (nom) sun (nom) and the (nom) moon (nom|voc)   and the (nom|acc) stars (nom|acc|voc) they-will-SET, going-to-SET (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) ??? (nom|acc|voc) them/same (gen)
Jl:2:10 Jl_2:10_1 Jl_2:10_2 Jl_2:10_3 Jl_2:10_4 Jl_2:10_5 Jl_2:10_6 Jl_2:10_7 Jl_2:10_8 Jl_2:10_9 Jl_2:10_10 Jl_2:10_11 Jl_2:10_12 Jl_2:10_13 Jl_2:10_14 Jl_2:10_15 Jl_2:10_16 Jl_2:10_17 Jl_2:10_18 Jl_2:10_19 Jl_2:10_20 Jl_2:10_21 Jl_2:10_22 Jl_2:10_23
Jl:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:11 καὶ κύριος δώσει φωνὴν αὐτοῦ πρὸ προσώπου δυνάμεως αὐτοῦ, ὅτι πολλή ἐστιν σφόδρα ἡ παρεμβολὴ αὐτοῦ, ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα λόγων αὐτοῦ· διότι μεγάλη ἡ ἡμέρα τοῦ κυρίου, μεγάλη καὶ ἐπιφανὴς σφόδρα, καὶ τίς ἔσται ἱκανὸς αὐτῇ;
Jl:2:11 And the Lord shall utter his voice before his host: for his camp is very great: for the execution of his words is mighty: for the day of the Lord is great, very glorious, and who shall be able to resist it? (Joel 2:11 Brenton)
Jl:2:11 A Pan wydaje głos przed wojskiem swoim, gdyż bardzo liczny jest Jego obóz i pilni wykonawcy Jego rozkazów; wielki bowiem będzie dzień Pański i straszliwy bardzo. I któż go przetrzyma? (Jl 2:11 BT_4)
Jl:2:11 καὶ κύριος δώσει φωνὴν αὐτοῦ πρὸ προσώπου δυνάμεως αὐτοῦ, ὅτι πολλή ἐστιν σφόδρα παρεμβολὴ αὐτοῦ, ὅτι ἰσχυρὰ ἔργα λόγων αὐτοῦ· διότι μεγάλη ἡμέρα τοῦ κυρίου, μεγάλη καὶ ἐπιφανὴς σφόδρα, καὶ τίς ἔσται ἱκανὸς αὐτῇ;
Jl:2:11 καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό δύναμις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σφόδρα ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἰσχυρός -ά -όν ἔργον, -ου, τό λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό δι·ότι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐπι·φανής -ές σφόδρα καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἱκανός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:11 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dawać Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Twarz Zdolność On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Dużo By być Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Potężny silny, potężny, silny, Praca Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo Z powodu tego: Tamto Wielki Dzień Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wielki I też, nawet, mianowicie W pełnym widoku {zamiarze} Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być Obszerny On/ona/to/to samo
Jl:2:11 kai\ ku/rios dO/sei fOnE\n au)tou= pro\ prosO/pou duna/meOs au)tou=, o(/ti pollE/ e)stin sfo/dra E( parembolE\ au)tou=, o(/ti i)sCHura\ e)/rga lo/gOn au)tou=· dio/ti mega/lE E( E(me/ra tou= kuri/ou, mega/lE kai\ e)pifanE\s sfo/dra, kai\ ti/s e)/stai i(kano\s au)tE=|;
Jl:2:11 kai kyrios dOsei fOnEn autu pro prosOpu dynameOs autu, hoti pollE estin sfodra hE parembolE autu, hoti isCHyra erga logOn autu· dioti megalE hE hEmera tu kyriu, megalE kai epifanEs sfodra, kai tis estai hikanos autE;
Jl:2:11 C N2_NSM VF_FAI3S N1_ASF RD_GSM P N2N_GSN N3I_GSF RD_GSM C A1_NSF V9_PAI3S D RA_NSF N1_NSF RD_GSM C A1A_NPN N2N_NPN N2_GPM RD_GSM C A1_NSF RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N2_GSM A1_NSF C A3H_NSF D C RI_NSM V9_FMI3S A1_NSM RD_DSF
Jl:2:11 and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give sound/voice cries he/she/it/same before (+gen) face ability he/she/it/same because/that much to be vehement, intense, keen, inveighingly, eager the camp camp, barracks, army he/she/it/same because/that mighty forceful, powerful, strong, work word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same because of this: that great the day the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. great and also, even, namely in full view vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be ample he/she/it/same
Jl:2:11 and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) sound/voice (acc) him/it/same (gen) before (+gen) face (gen) ability (gen) him/it/same (gen) because/that much (nom) he/she/it-is vehement, the (nom) camp (nom|voc) him/it/same (gen) because/that mighty ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) works (nom|acc|voc) words (gen) him/it/same (gen) because of this: that great ([Adj] nom|voc) the (nom) day (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) great ([Adj] nom|voc) and in full view ([Adj] nom) vehement, and who/what/why (nom) he/she/it-will-be ample ([Adj] nom) her/it/same (dat)
Jl:2:11 Jl_2:11_1 Jl_2:11_2 Jl_2:11_3 Jl_2:11_4 Jl_2:11_5 Jl_2:11_6 Jl_2:11_7 Jl_2:11_8 Jl_2:11_9 Jl_2:11_10 Jl_2:11_11 Jl_2:11_12 Jl_2:11_13 Jl_2:11_14 Jl_2:11_15 Jl_2:11_16 Jl_2:11_17 Jl_2:11_18 Jl_2:11_19 Jl_2:11_20 Jl_2:11_21 Jl_2:11_22 Jl_2:11_23 Jl_2:11_24 Jl_2:11_25 Jl_2:11_26 Jl_2:11_27 Jl_2:11_28 Jl_2:11_29 Jl_2:11_30 Jl_2:11_31 Jl_2:11_32 Jl_2:11_33 Jl_2:11_34 Jl_2:11_35 Jl_2:11_36
Jl:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:12 καὶ νῦν λέγει κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν Ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν κοπετῷ·
Jl:2:12 Now therefore, saith the Lord your God, turn to me with all your heart, and with fasting, and with weeping, and with lamentation: (Joel 2:12 Brenton)
Jl:2:12 «Przeto i teraz jeszcze - wyrocznia Pana: Nawróćcie się do Mnie całym swym sercem, przez post i płacz, i lament». (Jl 2:12 BT_4)
Jl:2:12 καὶ νῦν λέγει κύριος θεὸς ὑμῶν Ἐπιστράφητε πρός με ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν καὶ ἐν νηστείᾳ καὶ ἐν κλαυθμῷ καὶ ἐν κοπετῷ·
Jl:2:12 καί νῦν λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐν νηστεία, -ας, ἡ καί ἐν κλαυθμός, -οῦ, ὁ καί ἐν κοπετός, -οῦ, ὁ
Jl:2:12 I też, nawet, mianowicie Teraz By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mocno {Szybko} I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Płacz I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Opłakiwanie
Jl:2:12 kai\ nu=n le/gei ku/rios o( Teo\s u(mO=n *)epistra/fEte pro/s me e)X o(/lEs tE=s kardi/as u(mO=n kai\ e)n nEstei/a| kai\ e)n klauTmO=| kai\ e)n kopetO=|·
Jl:2:12 kai nyn legei kyrios ho Teos hymOn epistrafEte pros me eX holEs tEs kardias hymOn kai en nEsteia kai en klauTmO kai en kopetO·
Jl:2:12 C D V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP VD_APD2P P RP_AS P A1_GSF RA_GSF N1A_GSF RP_GP C P N1A_DSF C P N2_DSM C P N2_DSM
Jl:2:12 and also, even, namely now to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you to turn around toward (+acc,+gen,+dat) I out of (+gen) ἐξ before vowels whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fast and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among crying and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among mourning
Jl:2:12 and now he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) out of (+gen) whole (gen) the (gen) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) and in/among/by (+dat) fast (dat) and in/among/by (+dat) crying (dat) and in/among/by (+dat) mourning (dat)
Jl:2:12 Jl_2:12_1 Jl_2:12_2 Jl_2:12_3 Jl_2:12_4 Jl_2:12_5 Jl_2:12_6 Jl_2:12_7 Jl_2:12_8 Jl_2:12_9 Jl_2:12_10 Jl_2:12_11 Jl_2:12_12 Jl_2:12_13 Jl_2:12_14 Jl_2:12_15 Jl_2:12_16 Jl_2:12_17 Jl_2:12_18 Jl_2:12_19 Jl_2:12_20 Jl_2:12_21 Jl_2:12_22 Jl_2:12_23 Jl_2:12_24
Jl:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις.
Jl:2:13 and rend your hearts, and not your garments, and turn to the Lord your God: for he is merciful and compassionate, long-suffering, and plenteous in mercy, and repents of evils. (Joel 2:13 Brenton)
Jl:2:13 Rozdzierajcie jednak serca wasze, a nie szaty! Nawróćcie się do Pana Boga waszego! On bowiem jest łaskawy, miłosierny, nieskory do gniewu i wielki w łaskawości, a lituje się na widok niedoli. (Jl 2:13 BT_4)
Jl:2:13 καὶ διαρρήξατε τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν καὶ ἐπιστράφητε πρὸς κύριον τὸν θεὸν ὑμῶν, ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων ἐστίν, μακρόθυμος καὶ πολυέλεος καὶ μετανοῶν ἐπὶ ταῖς κακίαις.
Jl:2:13 καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί μή ὁ ἡ τό ἱμάτιον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅτι ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος καί οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ; οἰκτίρμων -ον, gen. sg. -ονος εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μακρό·θυμος -ον καί   καί μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κακία, -ας, ἡ
Jl:2:13 I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty I też, nawet, mianowicie Nie Ubierająca część garderoby, płaszcz Ty I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Ponieważ/tamto Miłosierny I też, nawet, mianowicie Współczucia/litość {szkoda}; współczujące/żałowanie By być Cierpliwy I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Źle źle, złośliwość
Jl:2:13 kai\ diarrE/Xate ta\s kardi/as u(mO=n kai\ mE\ ta\ i(ma/tia u(mO=n kai\ e)pistra/fEte pro\s ku/rion to\n Teo\n u(mO=n, o(/ti e)leE/mOn kai\ oi)kti/rmOn e)sti/n, makro/Tumos kai\ polue/leos kai\ metanoO=n e)pi\ tai=s kaki/ais.
Jl:2:13 kai diarrEXate tas kardias hymOn kai mE ta himatia hymOn kai epistrafEte pros kyrion ton Teon hymOn, hoti eleEmOn kai oiktirmOn estin, makroTymos kai polyeleos kai metanoOn epi tais kakiais.
Jl:2:13 C VA_AMD2P RA_APF N1A_APF RP_GP C D RA_APN N2N_APN RP_GP C VD_APD2P P N2_ASM RA_ASM N2_ASM RP_GP C A3N_NSM C A3N_NSM V9_PAI3S A1B_NSM C A1B_NSM C V2_PAPNSM P RA_DPF N1A_DPF
Jl:2:13 and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you and also, even, namely not the clothing garment, cloak you and also, even, namely to turn around toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you because/that merciful and also, even, namely compassion/pity; compassionate/pitying to be patient and also, even, namely ć and also, even, namely to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the evil evil, malice
Jl:2:13 and do-RUPTURE-you(pl)! the (acc) heart (gen), hearts (acc) you(pl) (gen) and not the (nom|acc) clothings (nom|acc|voc) you(pl) (gen) and be-you(pl)-TURN-ed-AROUND!, you(pl)-should-be-TURN-ed-AROUND toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) god (acc) you(pl) (gen) because/that merciful ([Adj] nom) and compassions/pities (gen); compassionate/pitying ([Adj] nom) he/she/it-is patient ([Adj] nom) and   and while REPENT-ing (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) wickedness (dat)
Jl:2:13 Jl_2:13_1 Jl_2:13_2 Jl_2:13_3 Jl_2:13_4 Jl_2:13_5 Jl_2:13_6 Jl_2:13_7 Jl_2:13_8 Jl_2:13_9 Jl_2:13_10 Jl_2:13_11 Jl_2:13_12 Jl_2:13_13 Jl_2:13_14 Jl_2:13_15 Jl_2:13_16 Jl_2:13_17 Jl_2:13_18 Jl_2:13_19 Jl_2:13_20 Jl_2:13_21 Jl_2:13_22 Jl_2:13_23 Jl_2:13_24 Jl_2:13_25 Jl_2:13_26 Jl_2:13_27 Jl_2:13_28 Jl_2:13_29 Jl_2:13_30
Jl:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:14 τίς οἶδεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτοῦ εὐλογίαν, θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν;
Jl:2:14 Who knows if he will return, and repent, and leave a blessing behind him, even a meat-offering and a drink-offering to the Lord your God? (Joel 2:14 Brenton)
Jl:2:14 Kto wie? Może znów pożałuje i pozostawi po sobie błogosławieństwo plonów na ofiarę z pokarmów i ofiarę płynną dla Pana Boga waszego. (Jl 2:14 BT_4)
Jl:2:14 τίς οἶδεν εἰ ἐπιστρέψει καὶ μετανοήσει καὶ ὑπολείψεται ὀπίσω αὐτοῦ εὐλογίαν, θυσίαν καὶ σπονδὴν κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν;
Jl:2:14 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) εἰ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί μετα·νοέω (μετα+νο(ε)-, μετα+νοη·σ-, μετα+νοη·σ-, -, -, -) καί ὑπο·λείπω (υπο+λειπ-, υπο+λειψ-, υπο+λιπ·[σ]- or 2nd υπο+λιπ-, -, υπο+λελειπ-, υπο+λειφ·θ-) ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·λογία, -ας, ἡ θυσία, -ας, ἡ καί   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Jl:2:14 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Jeżeli By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By żałować (świecony.) zmieniaj twój umysł. ???????? Jest robienie zmiany w ???? -- logiczny umysł -- w przeciwieństwie do ? ???? -- lejce emocji. Żałuj jest dobre tłumaczenie, ale to przeocza {góruje} mechaniczne działania właściwe {tkwiące} słowu. I też, nawet, mianowicie By pozostawać (zostawiany samego -z tyłu, reszta, rezerwował {odpoczynek {resztę} z}) Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo ??? Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Jl:2:14 ti/s oi)=den ei) e)pistre/PSei kai\ metanoE/sei kai\ u(polei/PSetai o)pi/sO au)tou= eu)logi/an, Tusi/an kai\ spondE\n kuri/O| tO=| TeO=| E(mO=n;
Jl:2:14 tis oiden ei epistrePSei kai metanoEsei kai hypoleiPSetai opisO autu eulogian, Tysian kai spondEn kyriO tO TeO hEmOn;
Jl:2:14 RI_NSM VX_XAI3S C VF_FAI3S C VF_FAI3S C VF_FMI3S P RD_GSM N1A_ASF N1A_ASF C N1_ASF N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP
Jl:2:14 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with if to turn around and also, even, namely to repent (lit.) change your mind. Μετανοια is making a change in the νους -- the logical mind -- as opposed to η φρην -- the reins of the emotions. Repent is a good translation, but it overlooks the mechanical actions inherent in the word. and also, even, namely to Remain (left-alone -behind, remnant, reserved {the rest of}) behind back, behind, after he/she/it/same ??? sacrifice victimize, immolate and also, even, namely ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Jl:2:14 who/what/why (nom) he/she/it-has-PERCEIVE-ed if he/she/it-will-TURN-AROUND, you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND (classical) and he/she/it-will-REPENT, you(sg)-will-be-REPENT-ed (classical) and he/she/it-will-be-REMAIN-ed behind him/it/same (gen) ??? (acc) sacrifice (acc) and   lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) us (gen)
Jl:2:14 Jl_2:14_1 Jl_2:14_2 Jl_2:14_3 Jl_2:14_4 Jl_2:14_5 Jl_2:14_6 Jl_2:14_7 Jl_2:14_8 Jl_2:14_9 Jl_2:14_10 Jl_2:14_11 Jl_2:14_12 Jl_2:14_13 Jl_2:14_14 Jl_2:14_15 Jl_2:14_16 Jl_2:14_17 Jl_2:14_18
Jl:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:15 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων, ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν,
Jl:2:15 Sound the trumpet in Sion, sanctify a fast, proclaim a solemn service: (Joel 2:15 Brenton)
Jl:2:15 Na Syjonie dmijcie w róg, zarządźcie święty post, ogłoście uroczyste zgromadzenie. (Jl 2:15 BT_4)
Jl:2:15 σαλπίσατε σάλπιγγι ἐν Σιων, ἁγιάσατε νηστείαν, κηρύξατε θεραπείαν,
Jl:2:15 σαλπίζω (σαλπιζ-, σαλπι(ε)·[σ]-/σαλπι·σ-, σαλπι·σ-, -, -, -) σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ ἐν Σιών, ἡ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) νηστεία, -ας, ἡ κηρύσσω (κηρυσσ-, κηρυξ-, κηρυξ-, -, -, κηρυχ·θ-) θεραπεία, -ας, ἡ
Jl:2:15 By grać na trąbce Trąbka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Mocno {Szybko} By ogłaszać zawiadamiaj, wygłaszaj kazanie Traktowanie
Jl:2:15 salpi/sate sa/lpiggi e)n *siOn, a(gia/sate nEstei/an, kEru/Xate Terapei/an,
Jl:2:15 salpisate salpingi en siOn, hagiasate nEsteian, kEryXate Terapeian,
Jl:2:15 VA_AAD2P N3G_DSF P N_DSM VA_AAD2P N1A_ASF VA_AAD2P N1A_ASF
Jl:2:15 to trumpet trumpet in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion to consecrate sanctify, hallow, become holy fast to proclaim announce, preach treatment
Jl:2:15 do-TRUMPET-you(pl)! trumpet (dat) in/among/by (+dat) Zion (indecl) do-CONSECRATE-you(pl)! fast (acc) do-PROCLAIM-you(pl)! treatment (acc)
Jl:2:15 Jl_2:15_1 Jl_2:15_2 Jl_2:15_3 Jl_2:15_4 Jl_2:15_5 Jl_2:15_6 Jl_2:15_7 Jl_2:15_8
Jl:2:15 x x x x x x x x
Jl:2:16 συναγάγετε λαόν, ἁγιάσατε ἐκκλησίαν, ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους, συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς, ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ καὶ νύμφη ἐκ τοῦ παστοῦ αὐτῆς.
Jl:2:16 gather the people, sanctify the congregation, assemble the elders, gather the infants at the breast: let the bridegroom go forth of his chamber, and the bride out of her closet. (Joel 2:16 Brenton)
Jl:2:16 Zbierzcie lud, zwołajcie świętą społeczność, zgromadźcie starców, zbierzcie dzieci, i ssących piersi! Niech wyjdzie oblubieniec ze swojej komnaty a oblubienica ze swego pokoju! (Jl 2:16 BT_4)
Jl:2:16 συναγάγετε λαόν, ἁγιάσατε ἐκκλησίαν, ἐκλέξασθε πρεσβυτέρους, συναγάγετε νήπια θηλάζοντα μαστούς, ἐξελθάτω νυμφίος ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ καὶ νύμφη ἐκ τοῦ παστοῦ αὐτῆς.
Jl:2:16 συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐκ·κλησία, -ας, ἡ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) νήπιος -ία -ον θηλάζω (θηλαζ-, θηλα·σ-, θηλα·σ-, -, -, -) μαστός, -οῦ, ὁ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) νυμφίος, -ου, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό κοιτών, -ῶνος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί νύμφη, -ης, ἡ ἐκ ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:16 By zbierać się razem Ludzie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół By wybierać Starszy By zbierać się razem Noworodek By karmić piersią pielęgniarkę, ssać Pierś By wychodzić Stajenny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Sypialnia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Panny młodej/synowa Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo
Jl:2:16 sunaga/gete lao/n, a(gia/sate e)kklEsi/an, e)kle/XasTe presbute/rous, sunaga/gete nE/pia TEla/DZonta mastou/s, e)XelTa/tO numfi/os e)k tou= koitO=nos au)tou= kai\ nu/mfE e)k tou= pastou= au)tE=s.
Jl:2:16 synagagete laon, hagiasate ekklEsian, ekleXasTe presbyterus, synagagete nEpia TElaDZonta mastus, eXelTatO nymfios ek tu koitOnos autu kai nymfE ek tu pastu autEs.
Jl:2:16 VB_AAD2P N2_ASM VA_AAD2P N1A_ASF VA_AMD2P A1A_APM VB_AAD2P A1A_APN V1_PAPAPN N2_APM VA_AAD3S N2_NSM P RA_GSM N3W_GSM RD_GSM C N1_NSF P RA_GSM N2_GSM RD_GSF
Jl:2:16 to gather together people to consecrate sanctify, hallow, become holy assembly assembly, gathering, congregation, church to select elder to gather together infant to suckle nurse, suck breast to come out groom out of (+gen) ἐξ before vowels the bedroom he/she/it/same and also, even, namely bride/daughter-in-law out of (+gen) ἐξ before vowels the ć he/she/it/same
Jl:2:16 do-GATHER TOGETHER-you(pl)! people (acc) do-CONSECRATE-you(pl)! assembly (acc) be-you(pl)-SELECT-ed! elder ([Adj] acc) do-GATHER TOGETHER-you(pl)! infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) while SUCKLE-ing (acc, nom|acc|voc) breasts (acc) let-him/her/it-COME-OUT! groom (nom) out of (+gen) the (gen) bedroom (gen) him/it/same (gen) and bride/daughter-in-law (nom|voc) out of (+gen) the (gen)   her/it/same (gen)
Jl:2:16 Jl_2:16_1 Jl_2:16_2 Jl_2:16_3 Jl_2:16_4 Jl_2:16_5 Jl_2:16_6 Jl_2:16_7 Jl_2:16_8 Jl_2:16_9 Jl_2:16_10 Jl_2:16_11 Jl_2:16_12 Jl_2:16_13 Jl_2:16_14 Jl_2:16_15 Jl_2:16_16 Jl_2:16_17 Jl_2:16_18 Jl_2:16_19 Jl_2:16_20 Jl_2:16_21 Jl_2:16_22
Jl:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:17 ἀνὰ μέσον τῆς κρηπῖδος τοῦ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες κυρίῳ καὶ ἐροῦσιν Φεῖσαι, κύριε, τοῦ λαοῦ σου καὶ μὴ δῷς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος τοῦ κατάρξαι αὐτῶν ἔθνη, ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν Ποῦ ἐστιν ὁ θεὸς αὐτῶν;
Jl:2:17 Between the porch and the altar let the priests that minister to the Lord weep, and say, Spare thy people, O Lord, and give not thine heritage to reproach, that the heathen should rule over them, lest they should say among the heathen, Where is their God? (Joel 2:17 Brenton)
Jl:2:17 Między przedsionkiem a ołtarzem niechaj płaczą kapłani, słudzy Pańscy! Niech mówią: «Przepuść, Panie, ludowi Twojemu i nie daj dziedzictwa swego na pohańbienie, aby poganie nie zapanowali nad nami. Czemuż mówić mają między narodami: Gdzież jest ich Bóg?» (Jl 2:17 BT_4)
Jl:2:17 ἀνὰ μέσον τῆς κρηπῖδος τοῦ θυσιαστηρίου κλαύσονται οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργοῦντες κυρίῳ καὶ ἐροῦσιν Φεῖσαι, κύριε, τοῦ λαοῦ σου καὶ μὴ δῷς τὴν κληρονομίαν σου εἰς ὄνειδος τοῦ κατάρξαι αὐτῶν ἔθνη, ὅπως μὴ εἴπωσιν ἐν τοῖς ἔθνεσιν Ποῦ ἐστιν θεὸς αὐτῶν;
Jl:2:17 ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὄνειδο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅπως μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ποῦ[1] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:17 W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By płakać Duchowny By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Zbywający {Oszczędzać} Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By dawać Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Gań On/ona/to/to samo Naród [zobacz etniczny] Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Gdzie By być Bóg  On/ona/to/to samo
Jl:2:17 a)na\ me/son tE=s krEpi=dos tou= TusiastEri/ou klau/sontai oi( i(erei=s oi( leitourgou=ntes kuri/O| kai\ e)rou=sin *fei=sai, ku/rie, tou= laou= sou kai\ mE\ dO=|s tE\n klEronomi/an sou ei)s o)/neidos tou= kata/rXai au)tO=n e)/TnE, o(/pOs mE\ ei)/pOsin e)n toi=s e)/Tnesin *pou= e)stin o( Teo\s au)tO=n;
Jl:2:17 ana meson tEs krEpidos tu TysiastEriu klausontai hoi hiereis hoi leiturguntes kyriO kai erusin feisai, kyrie, tu lau su kai mE dOs tEn klEronomian su eis oneidos tu katarXai autOn eTnE, hopOs mE eipOsin en tois eTnesin pu estin ho Teos autOn;
Jl:2:17 P A1_ASN RA_GSF N3D_GSF RA_GSN N2N_GSN VF_FMI3P RA_NPM N3V_NPM RA_NPM V2_PAPNPM N2_DSM C VF2_FAI3P VA_AMD2S N2_VSM RA_GSM N2_GSM RP_GS C D VO_AAS2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N3E_ASN RA_GSN VA_AAN RD_GPM N3E_APN C D VB_AAS3P P RA_DPN N3E_DPN D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RD_GPM
Jl:2:17 up/each/by (+acc) middle the ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. to weep the priest the to officiate [see liturgy, liturgist] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell to spare lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people you; your/yours(sg) and also, even, namely not to give the inheritance you; your/yours(sg) into (+acc) reproach the ć he/she/it/same nation [see ethnic] so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] where to be the god [see theology] he/she/it/same
Jl:2:17 up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) sanctuary (gen) they-will-be-WEEP-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom) while OFFICIATE-ing (nom|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and they-will-SAY/TELL, going-to-SAY/TELL (fut ptcp) (dat) be-you(sg)-SPARE-ed! lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) people (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-GIVE the (acc) inheritance (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) reproach (nom|acc|voc) the (gen)   them/same (gen) nations (nom|acc|voc) this is how not they-should-SAY/TELL in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) where he/she/it-is the (nom) god (nom) them/same (gen)
Jl:2:17 Jl_2:17_1 Jl_2:17_2 Jl_2:17_3 Jl_2:17_4 Jl_2:17_5 Jl_2:17_6 Jl_2:17_7 Jl_2:17_8 Jl_2:17_9 Jl_2:17_10 Jl_2:17_11 Jl_2:17_12 Jl_2:17_13 Jl_2:17_14 Jl_2:17_15 Jl_2:17_16 Jl_2:17_17 Jl_2:17_18 Jl_2:17_19 Jl_2:17_20 Jl_2:17_21 Jl_2:17_22 Jl_2:17_23 Jl_2:17_24 Jl_2:17_25 Jl_2:17_26 Jl_2:17_27 Jl_2:17_28 Jl_2:17_29 Jl_2:17_30 Jl_2:17_31 Jl_2:17_32 Jl_2:17_33 Jl_2:17_34 Jl_2:17_35 Jl_2:17_36 Jl_2:17_37 Jl_2:17_38 Jl_2:17_39 Jl_2:17_40 Jl_2:17_41 Jl_2:17_42
Jl:2:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:18 καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
Jl:2:18 But the Lord was jealous of his land, and spared his people. (Joel 2:18 Brenton)
Jl:2:18 I Pan zapalił się zazdrosną miłością ku swojej ziemi, i zmiłował się nad swoim ludem. (Jl 2:18 BT_4)
Jl:2:18 Καὶ ἐζήλωσεν κύριος τὴν γῆν αὐτοῦ καὶ ἐφείσατο τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
Jl:2:18 καί ζηλόω (ζηλ(ο)-, ζηλω·σ-, ζηλω·σ-, εζηλω·κ-, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καί φείδομαι (φειδ-, φει[δ]·σ-, φει[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:18 I też, nawet, mianowicie Do gorliwości Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Zbywający {Oszczędzać} Ludzie On/ona/to/to samo
Jl:2:18 *kai\ e)DZE/lOsen ku/rios tE\n gE=n au)tou= kai\ e)fei/sato tou= laou= au)tou=.
Jl:2:18 kai eDZElOsen kyrios tEn gEn autu kai efeisato tu lau autu.
Jl:2:18 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VAI_AMI3S RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Jl:2:18 and also, even, namely to zeal lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the earth/land he/she/it/same and also, even, namely to spare the people he/she/it/same
Jl:2:18 and he/she/it-ZEAL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) earth/land (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-SPARE-ed the (gen) people (gen) him/it/same (gen)
Jl:2:18 Jl_2:18_1 Jl_2:18_2 Jl_2:18_3 Jl_2:18_4 Jl_2:18_5 Jl_2:18_6 Jl_2:18_7 Jl_2:18_8 Jl_2:18_9 Jl_2:18_10 Jl_2:18_11
Jl:2:18 x x x x x x x x x x x
Jl:2:19 καὶ ἀπεκρίθη κύριος καὶ εἶπεν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω ὑμῖν τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ ἐμπλησθήσεσθε αὐτῶν, καὶ οὐ δώσω ὑμᾶς οὐκέτι εἰς ὀνειδισμὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι·
Jl:2:19 And the Lord answered and said to his people, Behold, I will send you corn, and wine, and oil, and ye shall be satisfied with them: and I will no longer make you a reproach among the Gentiles. (Joel 2:19 Brenton)
Jl:2:19 Odpowiedział Pan i rzekł swojemu ludowi: «Oto Ja wam posyłam zboże i moszcz, i oliwę, i nasyćcie się nimi, i nie wydam was więcej na pohańbienie między poganami. (Jl 2:19 BT_4)
Jl:2:19 καὶ ἀπεκρίθη κύριος καὶ εἶπεν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ἰδοὺ ἐγὼ ἐξαποστέλλω ὑμῖν τὸν σῖτον καὶ τὸν οἶνον καὶ τὸ ἔλαιον, καὶ ἐμπλησθήσεσθε αὐτῶν, καὶ οὐ δώσω ὑμᾶς οὐκέτι εἰς ὀνειδισμὸν ἐν τοῖς ἔθνεσι·
Jl:2:19 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὁ ἡ τό οἶνος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰς[1] ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη
Jl:2:19 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ludzie On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ja Do ??? Ty Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dawać Ty Już nie Do (+przyspieszenie) Obrażaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny]
Jl:2:19 kai\ a)pekri/TE ku/rios kai\ ei)=pen tO=| laO=| au)tou= *)idou\ e)gO\ e)Xaposte/llO u(mi=n to\n si=ton kai\ to\n oi)=non kai\ to\ e)/laion, kai\ e)mplEsTE/sesTe au)tO=n, kai\ ou) dO/sO u(ma=s ou)ke/ti ei)s o)neidismo\n e)n toi=s e)/Tnesi·
Jl:2:19 kai apekriTE kyrios kai eipen tO laO autu idu egO eXapostellO hymin ton siton kai ton oinon kai to elaion, kai emplEsTEsesTe autOn, kai u dOsO hymas uketi eis oneidismon en tois eTnesi·
Jl:2:19 C VCI_API3S N2_NSM C VBI_AAI3S RA_DSM N2_DSM RD_GSM I RP_NS V1_PAI1S RP_DP RA_ASM N2_ASM C RA_ASM N2_ASM C RA_ASN N2N_ASN C VS_FPI2P RD_GPM C D VF_FAI1S RP_AP D P N2_ASM P RA_DPN N3E_DPN
Jl:2:19 and also, even, namely to answer lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to say/tell the people he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I to ??? you the wheat/grain seed; cereal and also, even, namely the wine and also, even, namely the olive oil and also, even, namely to satisfy fill up he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to give you no longer into (+acc) insult in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic]
Jl:2:19 and he/she/it-was-ANSWER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (dat) people (dat) him/it/same (gen) be-you(sg)-SEE-ed! I (nom) I-am-???-ing, I-should-be-???-ing you(pl) (dat) the (acc) wheat/grain (acc) and the (acc) wine (acc) and the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) and you(pl)-will-be-SATISFY-ed them/same (gen) and not I-will-GIVE, I-should-GIVE you(pl) (acc) no longer into (+acc) insult (acc) in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat)
Jl:2:19 Jl_2:19_1 Jl_2:19_2 Jl_2:19_3 Jl_2:19_4 Jl_2:19_5 Jl_2:19_6 Jl_2:19_7 Jl_2:19_8 Jl_2:19_9 Jl_2:19_10 Jl_2:19_11 Jl_2:19_12 Jl_2:19_13 Jl_2:19_14 Jl_2:19_15 Jl_2:19_16 Jl_2:19_17 Jl_2:19_18 Jl_2:19_19 Jl_2:19_20 Jl_2:19_21 Jl_2:19_22 Jl_2:19_23 Jl_2:19_24 Jl_2:19_25 Jl_2:19_26 Jl_2:19_27 Jl_2:19_28 Jl_2:19_29 Jl_2:19_30 Jl_2:19_31 Jl_2:19_32 Jl_2:19_33
Jl:2:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:20 καὶ τὸν ἀπὸ βορρᾶ ἐκδιώξω ἀφ’ ὑμῶν καὶ ἐξώσω αὐτὸν εἰς γῆν ἄνυδρον καὶ ἀφανιῶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην, καὶ ἀναβήσεται ἡ σαπρία αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται ὁ βρόμος αὐτοῦ, ὅτι ἐμεγάλυνεν τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Jl:2:20 And I will chase away from you the northern adversary, and will drive him away into a dry land, and I will sink his face in the former sea, and his back parts in the latter sea, and his ill savour shall come up, and his stink come up, because he has wrought great things. (Joel 2:20 Brenton)
Jl:2:20 Tego nieprzyjaciela, co przychodzi z północy, oddalę od was, wypędzę go do ziemi suchej i spustoszonej; przednia jego straż obróci się ku morzu wschodniemu, a tylna jego straż ku morzu zachodniemu; i pozostanie po nim zaduch, i pozostanie zgnilizna, bo bardzo hardo sobie poczynał». (Jl 2:20 BT_4)
Jl:2:20 καὶ τὸν ἀπὸ βορρᾶ ἐκδιώξω ἀφ’ ὑμῶν καὶ ἐξώσω αὐτὸν εἰς γῆν ἄνυδρον καὶ ἀφανιῶ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν πρώτην καὶ τὰ ὀπίσω αὐτοῦ εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐσχάτην, καὶ ἀναβήσεται σαπρία αὐτοῦ, καὶ ἀναβήσεται βρόμος αὐτοῦ, ὅτι ἐμεγάλυνεν τὰ ἔργα αὐτοῦ.
Jl:2:20 καί ὁ ἡ τό ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐξ·ωθέω (-, εξ+ω[θ]·σ-, εξ+ω[θ]·σ-, -, εξ+ωθ-, εξ+ωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἄν·υδρος -ον καί ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον καί ὁ ἡ τό ὀπίσω αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἔσχατος -η -ον καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:20 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ By ścigać poza/z dala Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty I też, nawet, mianowicie By wyganiać On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ziemi/ziemia Suchy I też, nawet, mianowicie By znikać Twarz On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Morze Po pierwsze I też, nawet, mianowicie Z tyłu w tył, z tyłu, potem On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Morze Ostatni I też, nawet, mianowicie By podnosić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By podnosić On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By powiększać/chwałę Praca On/ona/to/to samo
Jl:2:20 kai\ to\n a)po\ borra= e)kdiO/XO a)f’ u(mO=n kai\ e)XO/sO au)to\n ei)s gE=n a)/nudron kai\ a)faniO= to\ pro/sOpon au)tou= ei)s tE\n Ta/lassan tE\n prO/tEn kai\ ta\ o)pi/sO au)tou= ei)s tE\n Ta/lassan tE\n e)sCHa/tEn, kai\ a)nabE/setai E( sapri/a au)tou=, kai\ a)nabE/setai o( bro/mos au)tou=, o(/ti e)mega/lunen ta\ e)/rga au)tou=.
Jl:2:20 kai ton apo borra ekdiOXO af’ hymOn kai eXOsO auton eis gEn anydron kai afaniO to prosOpon autu eis tEn Talassan tEn prOtEn kai ta opisO autu eis tEn Talassan tEn esCHatEn, kai anabEsetai hE sapria autu, kai anabEsetai ho bromos autu, hoti emegalynen ta erga autu.
Jl:2:20 C RA_ASM P N1T_GSM VF_FAI1S P RP_GP C VF_FAI1S RD_ASM P N1_ASF A1B_ASF C VF2_FAI1S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1_ASF C RA_APN P RD_GSM P RA_ASF N1S_ASF RA_ASF A1_ASF C VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C VF_FMI3S RA_NSM N2_NSM RD_GSM C VAI_AAI3S RA_APN N2N_APN RD_GSM
Jl:2:20 and also, even, namely the from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north to chase out/away from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you and also, even, namely to expel he/she/it/same into (+acc) earth/land dry and also, even, namely to disappear the face he/she/it/same into (+acc) the sea the first and also, even, namely the behind back, behind, after he/she/it/same into (+acc) the sea the last and also, even, namely to ascend the ć he/she/it/same and also, even, namely to ascend the ć he/she/it/same because/that to magnify/laud the work he/she/it/same
Jl:2:20 and the (acc) away from (+gen) north (gen, voc) I-will-CHASE-OUT/AWAY, I-should-CHASE-OUT/AWAY away from (+gen) you(pl) (gen) and I-will-EXPEL, you(sg)-were-EXPEL-ed, I-should-EXPEL him/it/same (acc) into (+acc) earth/land (acc) dry ([Adj] acc, nom|acc|voc) and I-will-DISAPPEAR the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) sea (acc) the (acc) first (acc) and the (nom|acc) behind him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) sea (acc) the (acc) last (acc) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed the (nom)   him/it/same (gen) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed the (nom)   him/it/same (gen) because/that he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ing, he/she/it-MAGNIFY/LAUD-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Jl:2:20 Jl_2:20_1 Jl_2:20_2 Jl_2:20_3 Jl_2:20_4 Jl_2:20_5 Jl_2:20_6 Jl_2:20_7 Jl_2:20_8 Jl_2:20_9 Jl_2:20_10 Jl_2:20_11 Jl_2:20_12 Jl_2:20_13 Jl_2:20_14 Jl_2:20_15 Jl_2:20_16 Jl_2:20_17 Jl_2:20_18 Jl_2:20_19 Jl_2:20_20 Jl_2:20_21 Jl_2:20_22 Jl_2:20_23 Jl_2:20_24 Jl_2:20_25 Jl_2:20_26 Jl_2:20_27 Jl_2:20_28 Jl_2:20_29 Jl_2:20_30 Jl_2:20_31 Jl_2:20_32 Jl_2:20_33 Jl_2:20_34 Jl_2:20_35 Jl_2:20_36 Jl_2:20_37 Jl_2:20_38 Jl_2:20_39 Jl_2:20_40 Jl_2:20_41 Jl_2:20_42 Jl_2:20_43 Jl_2:20_44 Jl_2:20_45 Jl_2:20_46 Jl_2:20_47
Jl:2:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:21 θάρσει, γῆ, χαῖρε καὶ εὐφραίνου, ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι.
Jl:2:21 Be of good courage, O land; rejoice and be glad: for the Lord has done great things. (Joel 2:21 Brenton)
Jl:2:21 Nie lękaj się, ziemio! Raduj się i wesel, bo wielkie rzeczy uczynił Pan. (Jl 2:21 BT_4)
Jl:2:21 θάρσει, γῆ, χαῖρε καὶ εὐφραίνου, ὅτι ἐμεγάλυνεν κύριος τοῦ ποιῆσαι.
Jl:2:21 θάρσο·ς, -ους, τό; θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὅτι μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Jl:2:21 Serce/pocieszają/zachętę; by podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Ziemi/ziemia By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Ponieważ/tamto By powiększać/chwałę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By czynić/rób
Jl:2:21 Ta/rsei, gE=, CHai=re kai\ eu)frai/nou, o(/ti e)mega/lunen ku/rios tou= poiE=sai.
Jl:2:21 Tarsei, gE, CHaire kai eufrainu, hoti emegalynen kyrios tu poiEsai.
Jl:2:21 V2_PAD2S N1_VSF V1_PAD2S C V1_PMD2S C VAI_AAI3S N2_NSM RA_GSN VA_AAN
Jl:2:21 heart/comfort/encouragement; to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) earth/land to rejoice salute, salutation and also, even, namely to celebrate/be merry because/that to magnify/laud lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to do/make
Jl:2:21 heart/comfort/encouragement (dat); he/she/it-is-TAKE-ing-HEART, you(sg)-are-being-TAKE-ed-HEART (classical), be-you(sg)-TAKE-ing-HEART! earth/land (nom|voc) be-you(sg)-REJOICE-ing! and be-you(sg)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(sg)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY because/that he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ing, he/she/it-MAGNIFY/LAUD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) to-DO/MAKE, be-you(sg)-DO/MAKE-ed!, he/she/it-happens-to-DO/MAKE (opt)
Jl:2:21 Jl_2:21_1 Jl_2:21_2 Jl_2:21_3 Jl_2:21_4 Jl_2:21_5 Jl_2:21_6 Jl_2:21_7 Jl_2:21_8 Jl_2:21_9 Jl_2:21_10
Jl:2:21 x x x x x x x x x x
Jl:2:22 θαρσεῖτε, κτήνη τοῦ πεδίου, ὅτι βεβλάστηκεν πεδία τῆς ἐρήμου, ὅτι ξύλον ἤνεγκεν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, ἄμπελος καὶ συκῆ ἔδωκαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν.
Jl:2:22 Be of good courage, ye beasts of the plain, for the plains of the wilderness have budded, for the trees have borne their fruit, the fig tree and the vine have yielded their strength. (Joel 2:22 Brenton)
Jl:2:22 Nie lękajcie się, polne zwierzęta, bo zielenią pokryło się pastwisko na stepie, bo drzewa znów rodzą owoce, drzewo figowe i krzew winny plon przynoszą. (Jl 2:22 BT_4)
Jl:2:22 θαρσεῖτε, κτήνη τοῦ πεδίου, ὅτι βεβλάστηκεν πεδία τῆς ἐρήμου, ὅτι ξύλον ἤνεγκεν τὸν καρπὸν αὐτοῦ, ἄμπελος καὶ συκῆ ἔδωκαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν.
Jl:2:22 θαρσέω (θαρσ(ε)-, -, θαρση·σ-, -, -, -) κτῆνο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ὅτι βλαστάνω/βλαστάω (βλασταν-/βλαστ(α)-, βλαστη·σ-, βλαστη·σ-, βεβλαστη·κ-, -, -)   ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ὅτι ξύλον, -ου, τό φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ; Κάρπος[2], -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἄμπελος, -ου, ἡ καί συκῆ, -ῆς, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Jl:2:22 By podnosić kozła serca , czuć się zachęcany (przeciwległy {przeciwny} z zaniechaj miej nadzieję) Zwierzęcy (zwierzę) Ponieważ/tamto By kiełkować Odludzie; by leżeć odłogiem Ponieważ/tamto Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Owoc; Nadgarstek On/ona/to/to samo Winorośl I też, nawet, mianowicie Figi {Stroju} drzewo By dawać Siła On/ona/to/to samo
Jl:2:22 Tarsei=te, ktE/nE tou= pedi/ou, o(/ti bebla/stEken pedi/a tE=s e)rE/mou, o(/ti Xu/lon E)/negken to\n karpo\n au)tou=, a)/mpelos kai\ sukE= e)/dOkan tE\n i)sCHu\n au)tO=n.
Jl:2:22 Tarseite, ktEnE tu pediu, hoti beblastEken pedia tEs erEmu, hoti Xylon Enenken ton karpon autu, ampelos kai sykE edOkan tEn isCHyn autOn.
Jl:2:22 V2_PAD2P N3E_VPN RA_GSN N2N_GSN C VX_XAI3S N2N_APN RA_GSF N2_GSF C N2N_NSN VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RD_GSN N2_NSF C N1_NSF VAI_AAI3P RA_ASF N3_ASF RD_GPF
Jl:2:22 to take heart buck up, feel encouraged (opposite of give up hope) Animal (beast) the ć because/that to sprout ć the wilderness; to lay waste because/that tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the fruit; Carpus he/she/it/same grapevine and also, even, namely fig tree to give the strength he/she/it/same
Jl:2:22 you(pl)-are-TAKE-ing-HEART, be-you(pl)-TAKE-ing-HEART! Animals (nom|acc|voc) the (gen)   because/that he/she/it-has-SPROUT-ed   the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! because/that tree/wooden thing (nom|acc|voc) he/she/it-BRING-ed the (acc) fruit (acc); Carpus (acc) him/it/same (gen) grapevine (nom) and fig tree (nom|voc) they-GIVE-ed the (acc) strength (acc) them/same (gen)
Jl:2:22 Jl_2:22_1 Jl_2:22_2 Jl_2:22_3 Jl_2:22_4 Jl_2:22_5 Jl_2:22_6 Jl_2:22_7 Jl_2:22_8 Jl_2:22_9 Jl_2:22_10 Jl_2:22_11 Jl_2:22_12 Jl_2:22_13 Jl_2:22_14 Jl_2:22_15 Jl_2:22_16 Jl_2:22_17 Jl_2:22_18 Jl_2:22_19 Jl_2:22_20 Jl_2:22_21 Jl_2:22_22
Jl:2:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:23 καὶ τὰ τέκνα Σιων, χαίρετε καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν, διότι ἔδωκεν ὑμῖν τὰ βρώματα εἰς δικαιοσύνην καὶ βρέξει ὑμῖν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον καθὼς ἔμπροσθεν,
Jl:2:23 Rejoice then and be glad, ye children of Sion, in the Lord your God: for he has given you food fully, and he will rain on you the early and the latter rain, as before. (Joel 2:23 Brenton)
Jl:2:23 I wy się weselcie, synowie Syjonu, radujcie się w Panu Bogu waszym, bo dał wam według sprawiedliwości deszcz jesienny i deszcz wiosenny, które wylał na was obficie jak przedtem. (Jl 2:23 BT_4)
Jl:2:23 καὶ τὰ τέκνα Σιων, χαίρετε καὶ εὐφραίνεσθε ἐπὶ τῷ κυρίῳ θεῷ ὑμῶν, διότι ἔδωκεν ὑμῖν τὰ βρώματα εἰς δικαιοσύνην καὶ βρέξει ὑμῖν ὑετὸν πρόιμον καὶ ὄψιμον καθὼς ἔμπροσθεν,
Jl:2:23 καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα Σιών, ἡ χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δι·ότι δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό βρῶμα[τ], -ατος, τό εἰς[1] δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί βρέχω (βρεχ-, βρεξ-, βρεξ-, -, -, βραχ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὑετός, -ου, ὁ πρόϊμος v.l. πρώϊ- -ον καί ὄψιμος -ον καθ·ώς ἔμ·προσ·θεν/-θε
Jl:2:23 I też, nawet, mianowicie Dziecko Syjon By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Z powodu tego: Tamto By dawać Ty Żywność Do (+przyspieszenie) Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie By zwilżać/deszcz Ty Deszcz Wczesny deszcz I też, nawet, mianowicie Późny deszcz Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] Przedtem/w przodzie z
Jl:2:23 kai\ ta\ te/kna *siOn, CHai/rete kai\ eu)frai/nesTe e)pi\ tO=| kuri/O| TeO=| u(mO=n, dio/ti e)/dOken u(mi=n ta\ brO/mata ei)s dikaiosu/nEn kai\ bre/Xei u(mi=n u(eto\n pro/imon kai\ o)/PSimon kaTO\s e)/mprosTen,
Jl:2:23 kai ta tekna siOn, CHairete kai eufrainesTe epi tO kyriO TeO hymOn, dioti edOken hymin ta brOmata eis dikaiosynEn kai breXei hymin hyeton proimon kai oPSimon kaTOs emprosTen,
Jl:2:23 C RA_NPN N2N_NPN N_GSM V1_PAD2P C V1_PMD2P P RA_DSM N2_DSM N2_DSM RP_GP C VAI_AAI3S RP_DP RA_APN N3M_APN P N1_ASF C VF_FAI3S RP_DP N2_ASM A1B_ASM C A1B_ASM D D
Jl:2:23 and also, even, namely the child Zion to rejoice salute, salutation and also, even, namely to celebrate/be merry upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] you because of this: that to give you the food into (+acc) righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely to wet/rain you rain early rain and also, even, namely late rain as accordingly [according to how/in accordance with how] before/in front of
Jl:2:23 and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) Zion (indecl) you(pl)-are-REJOICE-ing, be-you(pl)-REJOICE-ing! and you(pl)-are-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, be-you(pl)-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(pl)-were-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) you(pl) (gen) because of this: that he/she/it-GIVE-ed you(pl) (dat) the (nom|acc) foods (nom|acc|voc) into (+acc) righteousness (acc) and he/she/it-will-WET/RAIN, you(sg)-will-be-WET/RAIN-ed (classical) you(pl) (dat) rain (acc) early rain ([Adj] acc, nom|acc|voc) and late rain ([Adj] acc, nom|acc|voc) as accordingly before/in front of
Jl:2:23 Jl_2:23_1 Jl_2:23_2 Jl_2:23_3 Jl_2:23_4 Jl_2:23_5 Jl_2:23_6 Jl_2:23_7 Jl_2:23_8 Jl_2:23_9 Jl_2:23_10 Jl_2:23_11 Jl_2:23_12 Jl_2:23_13 Jl_2:23_14 Jl_2:23_15 Jl_2:23_16 Jl_2:23_17 Jl_2:23_18 Jl_2:23_19 Jl_2:23_20 Jl_2:23_21 Jl_2:23_22 Jl_2:23_23 Jl_2:23_24 Jl_2:23_25 Jl_2:23_26 Jl_2:23_27 Jl_2:23_28
Jl:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:24 καὶ πλησθήσονται αἱ ἅλωνες σίτου, καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ ἐλαίου.
Jl:2:24 And the floors shall be filled with corn, and the presses shall overflow with wine and oil. (Joel 2:24 Brenton)
Jl:2:24 I będą klepiska napełnione zbożem, a tłocznie będą opływały moszczem i oliwą. (Jl 2:24 BT_4)
Jl:2:24 καὶ πλησθήσονται αἱ ἅλωνες σίτου, καὶ ὑπερεκχυθήσονται αἱ ληνοὶ οἴνου καὶ ἐλαίου.
Jl:2:24 καί πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό ἅλων, -ωνος, ἡ σῖτος, -ου, ὁ and σῖτα, -ων, τά καί ὑπερ·εκ·χέω/-χύν(ν)ω (υπερεκ+χε-/υπερεκ+χυνν-/υπερεκ+χυν-, -, -, -, -, υπερεκ+χυ·θ-) ὁ ἡ τό ληνός, -οῦ, ἡ οἶνος, -ου, ὁ καί ἔλαιον, -ου, τό
Jl:2:24 I też, nawet, mianowicie Do ??? Młócąca zboże podłoga Pszenicy/ziarna nasienie; zboże I też, nawet, mianowicie Do ??? Tłocznia do wina Wino I też, nawet, mianowicie Oliwa z oliwek
Jl:2:24 kai\ plEsTE/sontai ai( a(/lOnes si/tou, kai\ u(perekCHuTE/sontai ai( lEnoi\ oi)/nou kai\ e)lai/ou.
Jl:2:24 kai plEsTEsontai hai halOnes situ, kai hyperekChyTEsontai hai lEnoi oinu kai elaiu.
Jl:2:24 C VS_FPI3P RA_NPF N3W_NPF N2_GSM C VC_FPI3P RA_NPF N2_NPF N2_GSM C N2N_GSN
Jl:2:24 and also, even, namely to ??? the threshing floor wheat/grain seed; cereal and also, even, namely to ??? the winepress wine and also, even, namely olive oil
Jl:2:24 and they-will-be-???-ed the (nom) threshing floors (nom|voc) wheat/grain (gen) and they-will-be-???-ed the (nom) winepresses (nom|voc) wine (gen) and olive oil (gen)
Jl:2:24 Jl_2:24_1 Jl_2:24_2 Jl_2:24_3 Jl_2:24_4 Jl_2:24_5 Jl_2:24_6 Jl_2:24_7 Jl_2:24_8 Jl_2:24_9 Jl_2:24_10 Jl_2:24_11 Jl_2:24_12
Jl:2:24 x x x x x x x x x x x x
Jl:2:25 καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν ἀντὶ τῶν ἐτῶν, ὧν κατέφαγεν ἡ ἀκρὶς καὶ ὁ βροῦχος καὶ ἡ ἐρυσίβη καὶ ἡ κάμπη, ἡ δύναμίς μου ἡ μεγάλη, ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς·
Jl:2:25 And I will recompense you for the years which the locust, and the caterpillar, and the palmerworm, and the cankerworm have eaten, even my great army, which I sent against you. (Joel 2:25 Brenton)
Jl:2:25 «W ten sposób wynagrodzę wam lata, które strawiła szarańcza, jelek, chasil i gazam, wielkie moje wojsko, które wysłałem przeciwko wam». (Jl 2:25 BT_4)
Jl:2:25 καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν ἀντὶ τῶν ἐτῶν, ὧν κατέφαγεν ἀκρὶς καὶ βροῦχος καὶ ἐρυσίβη καὶ κάμπη, δύναμίς μου μεγάλη, ἣν ἐξαπέστειλα εἰς ὑμᾶς·
Jl:2:25 καί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἀντί ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὅς ἥ ὅ κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀκρί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δύναμις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ ἐξ·απο·στέλλω (εξαπο+στελλ-, εξαπο+στελ(ε)·[σ]-, εξαπο+στειλ·[σ]-, εξαπ+εσταλ·κ-, εξαπ+εσταλ-, εξαπο+σταλ·[θ]-) εἰς[1] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Jl:2:25 I też, nawet, mianowicie By spłacać nagrodę Ty Przeciw (+informacja) Rok Kto/, który/, który By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Szarańcza I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Zdolność Ja Wielki Kto/, który/, który Do ??? Do (+przyspieszenie) Ty
Jl:2:25 kai\ a)ntapodO/sO u(mi=n a)nti\ tO=n e)tO=n, O(=n kate/fagen E( a)kri\s kai\ o( brou=CHos kai\ E( e)rusi/bE kai\ E( ka/mpE, E( du/nami/s mou E( mega/lE, E(\n e)Xape/steila ei)s u(ma=s·
Jl:2:25 kai antapodOsO hymin anti tOn etOn, hOn katefagen hE akris kai ho bruCHos kai hE erysibE kai hE kampE, hE dynamis mu hE megalE, hEn eXapesteila eis hymas·
Jl:2:25 C VF_FAI1S RP_DP P RA_GPN N3E_GPN RR_GPN VBI_AAI3S RA_NSF N3D_NSF C RA_NSM N2_NSM C RA_NSF N1_NSF C RA_NSF N1_NSF RA_NSF N3I_NSF RP_GS RA_NSF A1_NSF RR_ASF VAI_AAI1S P RP_AP
Jl:2:25 and also, even, namely to pay back reward you against (+gen) the year who/whom/which to devour be eaten away, eat away the locust and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć the ability I the great who/whom/which to ??? into (+acc) you
Jl:2:25 and I-will-PAY BACK--REWARD, I-should-PAY BACK--REWARD you(pl) (dat) against (+gen) the (gen) years (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-DEVOUR-ed the (nom) locust (nom) and the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   the (nom) ability (nom) me (gen) the (nom) great ([Adj] nom|voc) who/whom/which (acc) I-???-ed into (+acc) you(pl) (acc)
Jl:2:25 Jl_2:25_1 Jl_2:25_2 Jl_2:25_3 Jl_2:25_4 Jl_2:25_5 Jl_2:25_6 Jl_2:25_7 Jl_2:25_8 Jl_2:25_9 Jl_2:25_10 Jl_2:25_11 Jl_2:25_12 Jl_2:25_13 Jl_2:25_14 Jl_2:25_15 Jl_2:25_16 Jl_2:25_17 Jl_2:25_18 Jl_2:25_19 Jl_2:25_20 Jl_2:25_21 Jl_2:25_22 Jl_2:25_23 Jl_2:25_24 Jl_2:25_25 Jl_2:25_26 Jl_2:25_27 Jl_2:25_28
Jl:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:26 καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες καὶ ἐμπλησθήσεσθε καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἃ ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν εἰς θαυμάσια, καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα·
Jl:2:26 And ye shall eat abundantly, and be satisfied, and shall praise the name of the Lord your God for the things which he has wrought wonderfully with you: and my people shall not be ashamed for ever. (Joel 2:26 Brenton)
Jl:2:26 Wówczas naprawdę będziecie mogli najeść się do sytości i chwalić będziecie imię Pana Boga waszego, który uczynił wam dziwne rzeczy, a lud mój nigdy nie będzie pohańbiony. (Jl 2:26 BT_4)
Jl:2:26 καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες καὶ ἐμπλησθήσεσθε καὶ αἰνέσετε τὸ ὄνομα κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν, ἐποίησεν μεθ’ ὑμῶν εἰς θαυμάσια, καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῇ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα·
Jl:2:26 καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἐμ·πίμπλημι/-πίπ- (ath. εν+πιμπλ(α)-/ath. εν+πιπλ(α)-, εν+πλη·σ-, εν+πλη·σ-, -, εν+πεπλησ-, εν+πλησ·θ-) καί αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰς[1] θαυμάσιος -α -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Jl:2:26 I też, nawet, mianowicie By jeść By jeść I też, nawet, mianowicie By zaspokajać {By zadowalać} pełność w górze I też, nawet, mianowicie By chwalić Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Kto/, który/, który By czynić/rób Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty Do (+przyspieszenie) Cudowny doskonały, cudowny I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By upokarzać Ludzie Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jl:2:26 kai\ fa/gesTe e)sTi/ontes kai\ e)mplEsTE/sesTe kai\ ai)ne/sete to\ o)/noma kuri/ou tou= Teou= u(mO=n, a(/ e)poi/Esen meT’ u(mO=n ei)s Tauma/sia, kai\ ou) mE\ kataisCHunTE=| o( lao/s mou ei)s to\n ai)O=na·
Jl:2:26 kai fagesTe esTiontes kai emplEsTEsesTe kai ainesete to onoma kyriu tu Teu hymOn, ha epoiEsen meT’ hymOn eis Taumasia, kai u mE kataisCHynTE ho laos mu eis ton aiOna·
Jl:2:26 C VF_FMI2P V1_PAPNPM C VS_FPI2P C VF_FAI2P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP RR_APN VAI_AAI3S P RP_GP P A1A_APN C D D VC_APS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
Jl:2:26 and also, even, namely to eat to eat and also, even, namely to satisfy fill up and also, even, namely to praise the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you who/whom/which to do/make after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you into (+acc) wonderful excellent, marvelous and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to humiliate the people I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jl:2:26 and you(pl)-will-be-EAT-ed, be-you(pl)-EAT-ed! while EAT-ing (nom|voc) and you(pl)-will-be-SATISFY-ed and you(pl)-will-PRAISE the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed after (+acc), with (+gen) you(pl) (gen) into (+acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) and not not he/she/it-should-be-HUMILIATE-ed the (nom) people (nom) me (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Jl:2:26 Jl_2:26_1 Jl_2:26_2 Jl_2:26_3 Jl_2:26_4 Jl_2:26_5 Jl_2:26_6 Jl_2:26_7 Jl_2:26_8 Jl_2:26_9 Jl_2:26_10 Jl_2:26_11 Jl_2:26_12 Jl_2:26_13 Jl_2:26_14 Jl_2:26_15 Jl_2:26_16 Jl_2:26_17 Jl_2:26_18 Jl_2:26_19 Jl_2:26_20 Jl_2:26_21 Jl_2:26_22 Jl_2:26_23 Jl_2:26_24 Jl_2:26_25 Jl_2:26_26 Jl_2:26_27 Jl_2:26_28 Jl_2:26_29
Jl:2:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Jl:2:27 καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ Ισραηλ ἐγώ εἰμι, καὶ ἐγὼ κύριος ὁ θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ, καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν οὐκέτι πᾶς ὁ λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα.
Jl:2:27 And ye shall know that I am in the midst of Israel, and that I am the Lord your God, and that there is none else beside me; and my people shall no more be ashamed for ever. (Joel 2:27 Brenton)
Jl:2:27 «I poznacie, że wśród Izraela Ja jestem, że jestem Pan, Bóg wasz, a nie ma innego. Lud mój nie zazna więcej zawstydzenia. (Jl 2:27 BT_4)
Jl:2:27 καὶ ἐπιγνώσεσθε ὅτι ἐν μέσῳ τοῦ Ισραηλ ἐγώ εἰμι, καὶ ἐγὼ κύριος θεὸς ὑμῶν, καὶ οὐκ ἔστιν ἔτι πλὴν ἐμοῦ, καὶ οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν οὐκέτι πᾶς λαός μου εἰς τὸν αἰῶνα.
Jl:2:27 καί ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) ὅτι ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι πλήν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) οὐκέτι (οὐκ ἔτι) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Jl:2:27 I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes Ponieważ/tamto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Izrael Ja By iść; by być I też, nawet, mianowicie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze Z wyjątkiem Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By upokarzać Już nie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Ja Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Jl:2:27 kai\ e)pignO/sesTe o(/ti e)n me/sO| tou= *israEl e)gO/ ei)mi, kai\ e)gO\ ku/rios o( Teo\s u(mO=n, kai\ ou)k e)/stin e)/ti plE\n e)mou=, kai\ ou) mE\ kataisCHunTO=sin ou)ke/ti pa=s o( lao/s mou ei)s to\n ai)O=na.
Jl:2:27 kai epignOsesTe hoti en mesO tu israEl egO eimi, kai egO kyrios ho Teos hymOn, kai uk estin eti plEn emu, kai u mE kataisCHynTOsin uketi pas ho laos mu eis ton aiOna.
Jl:2:27 C VF_FMI2P C P A1_DSM RA_GSM N_GSM RP_NS V9_PAI1S C RP_NS N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP C D V9_PAI3S D D RP_GS C D D VC_APS3P D A3_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_ASM N3W_ASM
Jl:2:27 and also, even, namely to recognize insight, consciousnes because/that in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the Israel I to go; to be and also, even, namely I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be yet/still except I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to humiliate no longer every all, each, every, the whole of the people I into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Jl:2:27 and you(pl)-will-be-RECOGNIZE-ed because/that in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) Israel (indecl) I (nom) I-am-GO-ing; I-am and I (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) you(pl) (gen) and not he/she/it-is yet/still except me (gen); my/mine (gen) and not not they-should-be-HUMILIATE-ed no longer every (nom|voc) the (nom) people (nom) me (gen) into (+acc) the (acc) eon (acc)
Jl:2:27 Jl_2:27_1 Jl_2:27_2 Jl_2:27_3 Jl_2:27_4 Jl_2:27_5 Jl_2:27_6 Jl_2:27_7 Jl_2:27_8 Jl_2:27_9 Jl_2:27_10 Jl_2:27_11 Jl_2:27_12 Jl_2:27_13 Jl_2:27_14 Jl_2:27_15 Jl_2:27_16 Jl_2:27_17 Jl_2:27_18 Jl_2:27_19 Jl_2:27_20 Jl_2:27_21 Jl_2:27_22 Jl_2:27_23 Jl_2:27_24 Jl_2:27_25 Jl_2:27_26 Jl_2:27_27 Jl_2:27_28 Jl_2:27_29 Jl_2:27_30 Jl_2:27_31 Jl_2:27_32 Jl_2:27_33
Jl:2:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x