Joz:16:1 καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια υἱῶν Ιωσηφ ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου τοῦ κατὰ Ιεριχω ἀπ’ ἀνατολῶν καὶ ἀναβήσεται ἀπὸ Ιεριχω εἰς τὴν ὀρεινὴν τὴν ἔρημον εἰς Βαιθηλ Λουζα
Joz:16:1 And the borders of the children of Joseph were from Jordan by Jericho eastward; and they will go up from Jericho to the hill country, to the wilderness, to Baethel Luza. (Joshua 16:1 Brenton)
Joz:16:1 Dział potomków Józefa po stronie wschodniej rozciągał się od Jordanu naprzeciw Jerycha; przez pustynię od Jerycha granica wznosiła się ku wzgórzom do Betel; (Joz 16:1 BT_4)
Joz:16:1 Καὶ ἐγένετο τὰ ὅρια υἱῶν Ιωσηφ ἀπὸ τοῦ Ιορδάνου τοῦ κατὰ Ιεριχω ἀπ’ ἀνατολῶν καὶ ἀναβήσεται ἀπὸ Ιεριχω εἰς τὴν ὀρεινὴν τὴν ἔρημον εἰς Βαιθηλ Λουζα
Joz:16:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κατά Ἰεριχώ, ἡ ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἀπό Ἰεριχώ, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀρεινός -ή -όν ὁ ἡ τό ἔρημος -ον εἰς[1]    
Joz:16:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica Syn Joseph Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z] W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Jerycho Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie By podnosić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerycho Do (+przyspieszenie) Górzysta górzysta okolica, pogórze Odludzie Do (+przyspieszenie)
Joz:16:1 *kai\ e)ge/neto ta\ o(/ria ui(O=n *iOsEf a)po\ tou= *iorda/nou tou= kata\ *ieriCHO a)p’ a)natolO=n kai\ a)nabE/setai a)po\ *ieriCHO ei)s tE\n o)reinE\n tE\n e)/rEmon ei)s *baiTEl *louDZa
Joz:16:1 kai egeneto ta horia hyiOn iOsEf apo tu iordanu tu kata ieriCHO ap’ anatolOn kai anabEsetai apo ieriCHO eis tEn oreinEn tEn erEmon eis baiTEl luDZa
Joz:16:1 C VBI_AMI3S RA_NPN N2N_NPN N2_GPM N_GSM P RA_GSM N1M_GSM RA_GSM P N_ASF P N1_GPF C VF_FMI3S P N_GSF P RA_ASF N1_ASF RA_ASF N2_ASF P N_AS N_GS
Joz:16:1 and also, even, namely to become become, happen the boundary son Joseph from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Jordan [river of] the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Jericho from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely to ascend from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing Jericho into (+acc) the mountainous mountainous region, highland the wilderness into (+acc) ć ć
Joz:16:1 and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) sons (gen) Joseph (indecl) away from (+gen) the (gen) Jordan (gen) the (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Jericho (indecl) away from (+gen) risig of the east dawns (gen) and he/she/it-will-be-ASCEND-ed away from (+gen) Jericho (indecl) into (+acc) the (acc) mountainous ([Adj] acc) the (acc) wilderness ([Adj] acc, nom|acc|voc) into (+acc)    
Joz:16:1 Joz_16:1_1 Joz_16:1_2 Joz_16:1_3 Joz_16:1_4 Joz_16:1_5 Joz_16:1_6 Joz_16:1_7 Joz_16:1_8 Joz_16:1_9 Joz_16:1_10 Joz_16:1_11 Joz_16:1_12 Joz_16:1_13 Joz_16:1_14 Joz_16:1_15 Joz_16:1_16 Joz_16:1_17 Joz_16:1_18 Joz_16:1_19 Joz_16:1_20 Joz_16:1_21 Joz_16:1_22 Joz_16:1_23 Joz_16:1_24 Joz_16:1_25 Joz_16:1_26
Joz:16:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:16:2 καὶ ἐξελεύσεται εἰς Βαιθηλ καὶ παρελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια τοῦ Χαταρωθι
Joz:16:2 And they will go out to Baethel, and will proceed to the borders of Achatarothi. (Joshua 16:2 Brenton)
Joz:16:2 po czym prowadziła od Betel do Luz i skręcała ku posiadłościom Arkijczyków w Atarot, (Joz 16:2 BT_4)
Joz:16:2 καὶ ἐξελεύσεται εἰς Βαιθηλ καὶ παρελεύσεται ἐπὶ τὰ ὅρια τοῦ Χαταρωθι
Joz:16:2 καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1]   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό  
Joz:16:2 I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica
Joz:16:2 kai\ e)Xeleu/setai ei)s *baiTEl kai\ pareleu/setai e)pi\ ta\ o(/ria tou= *CHatarOTi
Joz:16:2 kai eXeleusetai eis baiTEl kai pareleusetai epi ta horia tu CHatarOTi
Joz:16:2 C VF_FMI3S P N_AS C VF_FMI3S P RA_APN N2N_APN RA_GSM N_GSM
Joz:16:2 and also, even, namely to come out into (+acc) ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary the ć
Joz:16:2 and he/she/it-will-be-COME-ed-OUT into (+acc)   and he/she/it-will-be-PASS BY-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen)  
Joz:16:2 Joz_16:2_1 Joz_16:2_2 Joz_16:2_3 Joz_16:2_4 Joz_16:2_5 Joz_16:2_6 Joz_16:2_7 Joz_16:2_8 Joz_16:2_9 Joz_16:2_10 Joz_16:2_11
Joz:16:2 x x x x x x x x x x x
Joz:16:3 καὶ διελεύσεται ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐπὶ τὰ ὅρια Απταλιμ ἕως τῶν ὁρίων Βαιθωρων τὴν κάτω, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.
Joz:16:3 And they will go across to the sea to the borders of Aptalim, as far as the borders of Baethoron the lower, and the going forth of them shall be to the sea. (Joshua 16:3 Brenton)
Joz:16:3 następnie obniżała się ku zachodowi do ziemi Jafletytów i granicy dolnego Bet-Choron i aż do Gezer, gdzie dosięgała morza. (Joz 16:3 BT_4)
Joz:16:3 καὶ διελεύσεται ἐπὶ τὴν θάλασσαν ἐπὶ τὰ ὅρια Απταλιμ ἕως τῶν ὁρίων Βαιθωρων τὴν κάτω, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ τὴν θάλασσαν.
Joz:16:3 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό; ὁρίζω (οριζ-, ορι(ε)·[σ]-, ορι·σ-, -, ωρισ-, ορισ·θ-)   ὁ ἡ τό κάτω καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
Joz:16:3 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Granica Aż; świtaj Granica; by wyświęcać/znak {ocenę} precz Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze
Joz:16:3 kai\ dieleu/setai e)pi\ tE\n Ta/lassan e)pi\ ta\ o(/ria *aptalim e(/Os tO=n o(ri/On *baiTOrOn tE\n ka/tO, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tO=n e)pi\ tE\n Ta/lassan.
Joz:16:3 kai dieleusetai epi tEn Talassan epi ta horia aptalim heOs tOn horiOn baiTOrOn tEn katO, kai estai hE dieXodos autOn epi tEn Talassan.
Joz:16:3 C VF_FMI3S P RA_ASF N1S_ASF P RA_APN N2N_APN N_GS P RA_GPN N2N_GPN N_GS RA_ASF D C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GPN P RA_ASF N1S_ASF
Joz:16:3 and also, even, namely to go through pass through upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the boundary ć until; dawn the boundary; to ordain/mark off ć the down adown, under, to the bottom, below, nether and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea
Joz:16:3 and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) boundaries (gen); going-to-ORDAIN/MARK (fut ptcp) (nom)   the (acc) down and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc)
Joz:16:3 Joz_16:3_1 Joz_16:3_2 Joz_16:3_3 Joz_16:3_4 Joz_16:3_5 Joz_16:3_6 Joz_16:3_7 Joz_16:3_8 Joz_16:3_9 Joz_16:3_10 Joz_16:3_11 Joz_16:3_12 Joz_16:3_13 Joz_16:3_14 Joz_16:3_15 Joz_16:3_16 Joz_16:3_17 Joz_16:3_18 Joz_16:3_19 Joz_16:3_20 Joz_16:3_21 Joz_16:3_22 Joz_16:3_23
Joz:16:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:16:4 καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ, Εφραιμ καὶ Μανασση·
Joz:16:4 And the sons of Joseph, Ephraim and Manasse, took their inheritance. (Joshua 16:4 Brenton)
Joz:16:4 Takie było dziedzictwo synów Józefa: Manassesa i Efraima. (Joz 16:4 BT_4)
Joz:16:4 Καὶ ἐκληρονόμησαν οἱ υἱοὶ Ιωσηφ, Εφραιμ καὶ Μανασση·
Joz:16:4 καί κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωσήφ, ὁ Ἐφραίμ, ὁ καί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ
Joz:16:4 I też, nawet, mianowicie By dziedziczyć Syn Joseph Efraim I też, nawet, mianowicie Manasses
Joz:16:4 *kai\ e)klErono/mEsan oi( ui(oi\ *iOsEf, *efraim kai\ *manassE·
Joz:16:4 kai eklEronomEsan hoi hyioi iOsEf, efraim kai manassE·
Joz:16:4 C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM N_NS C N_NS
Joz:16:4 and also, even, namely to inherit the son Joseph Ephraim and also, even, namely Manasses
Joz:16:4 and they-INHERIT-ed the (nom) sons (nom|voc) Joseph (indecl) Ephraim (indecl) and Manasses  (acc, gen, voc)
Joz:16:4 Joz_16:4_1 Joz_16:4_2 Joz_16:4_3 Joz_16:4_4 Joz_16:4_5 Joz_16:4_6 Joz_16:4_7 Joz_16:4_8
Joz:16:4 x x x x x x x x
Joz:16:5 καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Εφραιμ κατὰ δήμους αὐτῶν· καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἀπὸ ἀνατολῶν Αταρωθ καὶ Εροκ ἕως Βαιθωρων τὴν ἄνω καὶ Γαζαρα,
Joz:16:5 And the borders of the children of Ephraim were according to their families, and the borders of their inheritance were eastward to Ataroth, and Eroc as far as Baethoron the upper, and Gazara. (Joshua 16:5 Brenton)
Joz:16:5 Dział potomków Efraima według ich rodów był następujący: granicą ich posiadłości na wschodzie było Atrot-Addar aż do górnego Bet-Choron, (Joz 16:5 BT_4)
Joz:16:5 καὶ ἐγενήθη ὅρια υἱῶν Εφραιμ κατὰ δήμους αὐτῶν· καὶ ἐγενήθη τὰ ὅρια τῆς κληρονομίας αὐτῶν ἀπὸ ἀνατολῶν Αταρωθ καὶ Εροκ ἕως Βαιθωρων τὴν ἄνω καὶ Γαζαρα,
Joz:16:5 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὅριον, -ου, τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ   καί   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   ὁ ἡ τό ἄνω καί  
Joz:16:5 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica Syn Efraim W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Granica Dziedzictwo On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Powyżej I też, nawet, mianowicie
Joz:16:5 kai\ e)genE/TE o(/ria ui(O=n *efraim kata\ dE/mous au)tO=n· kai\ e)genE/TE ta\ o(/ria tE=s klEronomi/as au)tO=n a)po\ a)natolO=n *atarOT kai\ *erok e(/Os *baiTOrOn tE\n a)/nO kai\ *gaDZara,
Joz:16:5 kai egenETE horia hyiOn efraim kata dEmus autOn· kai egenETE ta horia tEs klEronomias autOn apo anatolOn atarOT kai erok heOs baiTOrOn tEn anO kai gaDZara,
Joz:16:5 C VCI_API3S N2N_NPN N2_GPM N_GS P N2_APM RD_GPM C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1A_GSF RD_GPM P N1_GPF N_GS C N_GS P N_GS RA_ASF D C N_GS
Joz:16:5 and also, even, namely to become become, happen boundary son Ephraim down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same and also, even, namely to become become, happen the boundary the inheritance he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh ć and also, even, namely ć until; dawn ć the above and also, even, namely ć
Joz:16:5 and he/she/it-was-BECOME-ed boundaries (nom|acc|voc) sons (gen) Ephraim (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen) and he/she/it-was-BECOME-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) them/same (gen) away from (+gen) risig of the east dawns (gen)   and   until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   the (acc) above and  
Joz:16:5 Joz_16:5_1 Joz_16:5_2 Joz_16:5_3 Joz_16:5_4 Joz_16:5_5 Joz_16:5_6 Joz_16:5_7 Joz_16:5_8 Joz_16:5_9 Joz_16:5_10 Joz_16:5_11 Joz_16:5_12 Joz_16:5_13 Joz_16:5_14 Joz_16:5_15 Joz_16:5_16 Joz_16:5_17 Joz_16:5_18 Joz_16:5_19 Joz_16:5_20 Joz_16:5_21 Joz_16:5_22 Joz_16:5_23 Joz_16:5_24 Joz_16:5_25 Joz_16:5_26
Joz:16:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:16:6 καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὴν θάλασσαν εἰς Ικασμων ἀπὸ βορρᾶ Θερμα, περιελεύσεται ἐπὶ ἀνατολὰς εἰς Θηνασα καὶ Σελλησα καὶ παρελεύσεται ἀπ’ ἀνατολῶν εἰς Ιανωκα
Joz:16:6 And the borders will proceed to the sea to Icasmon north of Therma; they will go round eastward to Thenasa, and Selles, and will pass on eastward to Janoca, (Joshua 16:6 Brenton)
Joz:16:6 po czym granica biegła aż do morza przez Gezer. Od Hammikmetat na północy zwracała się granica ku wschodowi przez Taanat-Szilo i biegła dalej na wschód do Janocha. (Joz 16:6 BT_4)
Joz:16:6 καὶ διελεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ τὴν θάλασσαν εἰς Ικασμων ἀπὸ βορρᾶ Θερμα, περιελεύσεται ἐπὶ ἀνατολὰς εἰς Θηνασα καὶ Σελλησα καὶ παρελεύσεται ἀπ’ ἀνατολῶν εἰς Ιανωκα
Joz:16:6 καί δι·έρχομαι (δι+ερχ-, δι+ελευ·σ-, διελθ·[σ]- or 2nd δι+ελθ-, δι+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ εἰς[1]   ἀπό βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ   περι·έρχομαι (περι+ερχ-, περι+ελευ·σ-, 2nd περι+ελθ-, -, -, -) ἐπί ἀνατολή, -ῆς, ἡ εἰς[1]   καί   καί παρ·έρχομαι (παρ+ερχ-, παρ+ελευ·σ-, παρ+ελθ·[σ]- or 2nd παρ+ελθ-, παρ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ εἰς[1]  
Joz:16:6 I też, nawet, mianowicie By przechodzić zdanie egzaminu {przepustkę, przełęcz} na wskroś Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Do (+przyspieszenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na północ By chodzić dookoła Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By mijać mijaj, obok, albo przeszły Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Do (+przyspieszenie)
Joz:16:6 kai\ dieleu/setai ta\ o(/ria e)pi\ tE\n Ta/lassan ei)s *ikasmOn a)po\ borra= *Terma, perieleu/setai e)pi\ a)natola\s ei)s *TEnasa kai\ *sellEsa kai\ pareleu/setai a)p’ a)natolO=n ei)s *ianOka
Joz:16:6 kai dieleusetai ta horia epi tEn Talassan eis ikasmOn apo borra Terma, perieleusetai epi anatolas eis TEnasa kai sellEsa kai pareleusetai ap’ anatolOn eis ianOka
Joz:16:6 C VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN P RA_ASF N1S_ASF P N_AS P N1T_GSM N_GS VF_FMI3S P N1_APF P N_AS C N_AS C VF_FMI3S P N1_GPF P N_AS
Joz:16:6 and also, even, namely to go through pass through the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sea into (+acc) ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing north ć to go about upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely to pass by go by, beside, or past from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh into (+acc) ć
Joz:16:6 and he/she/it-will-be-GO THROUGH-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sea (acc) into (+acc)   away from (+gen) north (gen, voc)   he/she/it-will-be-GO-ed-ABOUT upon/over (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) into (+acc)   and   and he/she/it-will-be-PASS BY-ed away from (+gen) risig of the east dawns (gen) into (+acc)  
Joz:16:6 Joz_16:6_1 Joz_16:6_2 Joz_16:6_3 Joz_16:6_4 Joz_16:6_5 Joz_16:6_6 Joz_16:6_7 Joz_16:6_8 Joz_16:6_9 Joz_16:6_10 Joz_16:6_11 Joz_16:6_12 Joz_16:6_13 Joz_16:6_14 Joz_16:6_15 Joz_16:6_16 Joz_16:6_17 Joz_16:6_18 Joz_16:6_19 Joz_16:6_20 Joz_16:6_21 Joz_16:6_22 Joz_16:6_23 Joz_16:6_24 Joz_16:6_25
Joz:16:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:16:7 καὶ εἰς Μαχω καὶ Αταρωθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ ἐλεύσεται ἐπὶ Ιεριχω καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸν Ιορδάνην,
Joz:16:7 and to Macho, and Ataroth, and these are their villages; and they will come to Jericho, and will issue at Jordan. (Joshua 16:7 Brenton)
Joz:16:7 Z Janocha opuszczała się do Atarot i Naara, przechodziła koło Jerycha i kończyła się nad Jordanem. (Joz 16:7 BT_4)
Joz:16:7 καὶ εἰς Μαχω καὶ Αταρωθ καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν καὶ ἐλεύσεται ἐπὶ Ιεριχω καὶ διεκβαλεῖ ἐπὶ τὸν Ιορδάνην,
Joz:16:7 καί εἰς[1]   καί   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί Ἰεριχώ, ἡ καί   ἐπί ὁ ἡ τό Ἰορδάνης, -ου, ὁ
Joz:16:7 I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jerycho I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jordan [rzeka z]
Joz:16:7 kai\ ei)s *maCHO kai\ *atarOT kai\ ai( kO=mai au)tO=n kai\ e)leu/setai e)pi\ *ieriCHO kai\ diekbalei= e)pi\ to\n *iorda/nEn,
Joz:16:7 kai eis maCHO kai atarOT kai hai kOmai autOn kai eleusetai epi ieriCHO kai diekbalei epi ton iordanEn,
Joz:16:7 C P N_AS C N_AS C RA_NPF N1_NPF RD_GPM C VF_FMI3S P N_ASF C VF2_FAI3S P RA_ASM N1M_ASM
Joz:16:7 and also, even, namely into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely the town he/she/it/same and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Jericho and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Jordan [river of]
Joz:16:7 and into (+acc)   and   and the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen) and he/she/it-will-be-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) Jericho (indecl) and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Jordan (acc)
Joz:16:7 Joz_16:7_1 Joz_16:7_2 Joz_16:7_3 Joz_16:7_4 Joz_16:7_5 Joz_16:7_6 Joz_16:7_7 Joz_16:7_8 Joz_16:7_9 Joz_16:7_10 Joz_16:7_11 Joz_16:7_12 Joz_16:7_13 Joz_16:7_14 Joz_16:7_15 Joz_16:7_16 Joz_16:7_17 Joz_16:7_18
Joz:16:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:16:8 καὶ ἀπὸ Ταφου πορεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν ἐπὶ Χελκανα, καὶ ἔσται ἡ διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ θάλασσαν· αὕτη ἡ κληρονομία φυλῆς Εφραιμ κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz:16:8 And the borders will proceed from Tapho to the sea to Chelcana; and their termination will be at the sea; this is the inheritance of the tribe of Ephraim according to their families. (Joshua 16:8 Brenton)
Joz:16:8 Z Tappuach biegła granica na zachód do potoku Kana i dochodziła do morza. Takie było dziedzictwo pokolenia Efraima według ich rodów; (Joz 16:8 BT_4)
Joz:16:8 καὶ ἀπὸ Ταφου πορεύσεται τὰ ὅρια ἐπὶ θάλασσαν ἐπὶ Χελκανα, καὶ ἔσται διέξοδος αὐτῶν ἐπὶ θάλασσαν· αὕτη κληρονομία φυλῆς Εφραιμ κατὰ δήμους αὐτῶν.
Joz:16:8 καί ἀπό τάφος, -ου, ὁ πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό ὅριον, -ου, τό ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ ἐπί   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δι·έξ·οδος, -ου, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί θάλασσα, -ης, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ φυλή, -ῆς, ἡ Ἐφραίμ, ὁ κατά δῆμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:16:8 I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Poważny By iść Granica Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By być dia eksodus On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Morze To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Dziedzictwo Szczep Efraim W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Zgromadzenia okręg, kraj, ziemia, parafia, mieszkańcy, On/ona/to/to samo
Joz:16:8 kai\ a)po\ *tafou poreu/setai ta\ o(/ria e)pi\ Ta/lassan e)pi\ *CHelkana, kai\ e)/stai E( die/Xodos au)tO=n e)pi\ Ta/lassan· au(/tE E( klEronomi/a fulE=s *efraim kata\ dE/mous au)tO=n.
Joz:16:8 kai apo tafu poreusetai ta horia epi Talassan epi CHelkana, kai estai hE dieXodos autOn epi Talassan· hautE hE klEronomia fylEs efraim kata dEmus autOn.
Joz:16:8 C P N_GS VF_FMI3S RA_NPN N2N_NPN P N1S_ASF P N_AS C VF_FMI3S RA_NSF N2_NSF RD_GPN P N1S_ASF RD_NSF RA_NSF N1A_NSF N1_GSF N_GS P N2_APM RD_GPM
Joz:16:8 and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing grave to go the boundary upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to be the dia-exodus he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sea this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the inheritance tribe Ephraim down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing assembly district, country, land, township, inhabitants, he/she/it/same
Joz:16:8 and away from (+gen) grave (gen) he/she/it-will-be-GO-ed the (nom|acc) boundaries (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-will-be the (nom) dia-exodus (nom) them/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) sea (acc) this (nom) the (nom) inheritance (nom|voc) tribe (gen) Ephraim (indecl) down/according to/as per (+acc), against (+gen) assemblies (acc) them/same (gen)
Joz:16:8 Joz_16:8_1 Joz_16:8_2 Joz_16:8_3 Joz_16:8_4 Joz_16:8_5 Joz_16:8_6 Joz_16:8_7 Joz_16:8_8 Joz_16:8_9 Joz_16:8_10 Joz_16:8_11 Joz_16:8_12 Joz_16:8_13 Joz_16:8_14 Joz_16:8_15 Joz_16:8_16 Joz_16:8_17 Joz_16:8_18 Joz_16:8_19 Joz_16:8_20 Joz_16:8_21 Joz_16:8_22 Joz_16:8_23 Joz_16:8_24 Joz_16:8_25
Joz:16:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:16:9 καὶ αἱ πόλεις αἱ ἀφορισθεῖσαι τοῖς υἱοῖς Εφραιμ ἀνὰ μέσον τῆς κληρονομίας υἱῶν Μανασση, πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν. –
Joz:16:9 And the cities separated to the sons of Ephraim were in the midst of the inheritance of the sons of Manasse, all the cities and their villages. (Joshua 16:9 Brenton)
Joz:16:9 prócz tego synowie Efraima posiadali miasta oddzielne w pośrodku dziedzictwa synów Manassesa, wszystkie te miasta z przyległymi wioskami. (Joz 16:9 BT_4)
Joz:16:9 καὶ αἱ πόλεις αἱ ἀφορισθεῖσαι τοῖς υἱοῖς Εφραιμ ἀνὰ μέσον τῆς κληρονομίας υἱῶν Μανασση, πᾶσαι αἱ πόλεις καὶ αἱ κῶμαι αὐτῶν.
Joz:16:9 καί ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ἀφ·ορίζω (αφ+οριζ-, αφ+ορι(ε)·[σ]-/αφ+ορι·σ-, αφ+ορι·σ-, -, αφ+ωρισ-, αφ+ορισ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἐφραίμ, ὁ ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό  
Joz:16:9 I też, nawet, mianowicie Miasto By wykląć ustalony na boku, wyklinać Syn Efraim W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Dziedzictwo Syn Manasses Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Miasto I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo  
Joz:16:9 kai\ ai( po/leis ai( a)forisTei=sai toi=s ui(oi=s *efraim a)na\ me/son tE=s klEronomi/as ui(O=n *manassE, pa=sai ai( po/leis kai\ ai( kO=mai au)tO=n.
Joz:16:9 kai hai poleis hai aforisTeisai tois hyiois efraim ana meson tEs klEronomias hyiOn manassE, pasai hai poleis kai hai kOmai autOn.
Joz:16:9 C RA_NPF N3I_NPF RA_NPF VC_APPNPF RA_DPM N2_DPM N_GS P A1_ASN RA_GSF N1A_GSF N2_GPM N_GS A1S_NPF RA_NPF N3I_NPF C RA_NPF N1_NPF RD_GPF
Joz:16:9 and also, even, namely the city the to excommunicate set apart, unchurch the son Ephraim up/each/by (+acc) middle the inheritance son Manasses every all, each, every, the whole of; to sprinkle the city and also, even, namely the town he/she/it/same  
Joz:16:9 and the (nom) cities (acc, nom|voc) the (nom) upon being-EXCOMMUNICATE-ed (nom|voc) the (dat) sons (dat) Ephraim (indecl) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) inheritance (gen), inheritances (acc) sons (gen) Manasses  (acc, gen, voc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) the (nom) cities (acc, nom|voc) and the (nom) towns (nom|voc) them/same (gen)  
Joz:16:9 Joz_16:9_1 Joz_16:9_2 Joz_16:9_3 Joz_16:9_4 Joz_16:9_5 Joz_16:9_6 Joz_16:9_7 Joz_16:9_8 Joz_16:9_9 Joz_16:9_10 Joz_16:9_11 Joz_16:9_12 Joz_16:9_13 Joz_16:9_14 Joz_16:9_15 Joz_16:9_16 Joz_16:9_17 Joz_16:9_18 Joz_16:9_19 Joz_16:9_20 Joz_16:9_21 Joz_16:9_22
Joz:16:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Joz:16:10 καὶ οὐκ ἀπώλεσεν Εφραιμ τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γαζερ, καὶ κατῴκει ὁ Χαναναῖος ἐν τῷ Εφραιμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἕως ἀνέβη Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Γαζερ ἐξεκέντησαν, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Φαραω ἐν φερνῇ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ.
Joz:16:10 And Ephraim did not destroy the Chananite who dwelt in Gazer; and the Chananite dwelt in Ephraim until this day, until Pharao the king of Egypt went up and took it, and burnt it with fire; and the Chananites, and Pherezites, and the dwellers in Gaza they destroyed, and Pharao gave them for a dowry to his daughter. (Joshua 16:10 Brenton)
Joz:16:10 Ale nie mogli oni wypędzić Kananejczyków, zamieszkujących Gezer, i Kananejczycy pozostali pośród Efraima aż po dzień dzisiejszy, jako robotnicy pracujący przymusowo. (Joz 16:10 BT_4)
Joz:16:10 καὶ οὐκ ἀπώλεσεν Εφραιμ τὸν Χαναναῖον τὸν κατοικοῦντα ἐν Γαζερ, καὶ κατῴκει Χαναναῖος ἐν τῷ Εφραιμ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ἕως ἀνέβη Φαραω βασιλεὺς Αἰγύπτου καὶ ἔλαβεν αὐτὴν καὶ ἐνέπρησεν αὐτὴν ἐν πυρί, καὶ τοὺς Χαναναίους καὶ τοὺς Φερεζαίους καὶ τοὺς κατοικοῦντας ἐν Γαζερ ἐξεκέντησαν, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν Φαραω ἐν φερνῇ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ.
Joz:16:10 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) Ἐφραίμ, ὁ ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον ἐν ὁ ἡ τό Ἐφραίμ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) Φαραώ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Αἴγυπτος, -ου, ἡ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐμ·πίμπρημι (ath. εν+πιμπρ(α)-, εν+πρη·σ-, εν+πρη·σ-, -, -, εν+πρησ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό καί ὁ ἡ τό Χαναναῖος -α -ον καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   ἐκ·κεντέω (-, -, εκ+κεντη·σ-, -, εκ+κεκεντη-, -) καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Φαραώ, ὁ ἐν   ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό
Joz:16:10 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Efraim Kananeńczyk By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Kananeńczyk W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Efraim Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Aż; świtaj By podnosić Faraon Król Egipt [kraj z] I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień I też, nawet, mianowicie Kananeńczyk I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kłuć poza zamierz się nożem z ostrym przedmiotem, przebijaj się, przenikaj I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Faraon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Córka On/ona/to/to samo
Joz:16:10 kai\ ou)k a)pO/lesen *efraim to\n *CHananai=on to\n katoikou=nta e)n *gaDZer, kai\ katO/|kei o( *CHananai=os e)n tO=| *efraim e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs, e(/Os a)ne/bE *faraO basileu\s *ai)gu/ptou kai\ e)/laben au)tE\n kai\ e)ne/prEsen au)tE\n e)n puri/, kai\ tou\s *CHananai/ous kai\ tou\s *fereDZai/ous kai\ tou\s katoikou=ntas e)n *gaDZer e)Xeke/ntEsan, kai\ e)/dOken au)tE\n *faraO e)n fernE=| tE=| Tugatri\ au)tou=.
Joz:16:10 kai uk apOlesen efraim ton CHananaion ton katoikunta en gaDZer, kai katOkei ho CHananaios en tO efraim heOs tEs hEmeras tautEs, heOs anebE faraO basileus aigyptu kai elaben autEn kai eneprEsen autEn en pyri, kai tus CHananaius kai tus fereDZaius kai tus katoikuntas en gaDZer eXekentEsan, kai edOken autEn faraO en fernE tE Tygatri autu.
Joz:16:10 C D VAI_AAI3S N_NS RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM P N_DS C V2I_IAI3S RA_NSM N2_NSM P RA_DSM N_DSM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF P VZI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N2_GSF C VBI_AAI3S RD_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P N3_DSN C RA_APM N2_APM C RA_APM N2_APM C RA_APM V2_PAPAPM P N_DS VAI_AAI3P C VAI_AAI3S RD_ASF N_NSM P N1_DSF RA_DSF N3_DSF RD_GSM
Joz:16:10 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing Ephraim the Canaanite the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the Canaanite in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the Ephraim until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] until; dawn to ascend Pharaoh king Egypt [country of] and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire and also, even, namely the Canaanite and also, even, namely the ć and also, even, namely the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć to prick out stab with a sharp object, perforate, pierce and also, even, namely to give he/she/it/same Pharaoh in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the daughter he/she/it/same
Joz:16:10 and not he/she/it-LOSE/DESTROY-ed Ephraim (indecl) the (acc) Canaanite ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat)   and he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN the (nom) Canaanite ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) Ephraim (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) he/she/it-ASCEND-ed Pharaoh (indecl) king (nom) Egypt (gen) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat) and the (acc) Canaanite ([Adj] acc) and the (acc)   and the (acc) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (acc) in/among/by (+dat)   they-PRICK OUT-ed and he/she/it-GIVE-ed her/it/same (acc) Pharaoh (indecl) in/among/by (+dat)   the (dat) daughter (dat) him/it/same (gen)
Joz:16:10 Joz_16:10_1 Joz_16:10_2 Joz_16:10_3 Joz_16:10_4 Joz_16:10_5 Joz_16:10_6 Joz_16:10_7 Joz_16:10_8 Joz_16:10_9 Joz_16:10_10 Joz_16:10_11 Joz_16:10_12 Joz_16:10_13 Joz_16:10_14 Joz_16:10_15 Joz_16:10_16 Joz_16:10_17 Joz_16:10_18 Joz_16:10_19 Joz_16:10_20 Joz_16:10_21 Joz_16:10_22 Joz_16:10_23 Joz_16:10_24 Joz_16:10_25 Joz_16:10_26 Joz_16:10_27 Joz_16:10_28 Joz_16:10_29 Joz_16:10_30 Joz_16:10_31 Joz_16:10_32 Joz_16:10_33 Joz_16:10_34 Joz_16:10_35 Joz_16:10_36 Joz_16:10_37 Joz_16:10_38 Joz_16:10_39 Joz_16:10_40 Joz_16:10_41 Joz_16:10_42 Joz_16:10_43 Joz_16:10_44 Joz_16:10_45 Joz_16:10_46 Joz_16:10_47 Joz_16:10_48 Joz_16:10_49 Joz_16:10_50 Joz_16:10_51 Joz_16:10_52 Joz_16:10_53 Joz_16:10_54 Joz_16:10_55
Joz:16:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x