Kpl:1:1 καὶ ἀνεκάλεσεν Μωυσῆν καὶ ἐλάλησεν κύριος αὐτῷ ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου λέγων
Kpl:1:1 And the Lord called Moses again and spoke to him out of the tabernacle of witness, saying, Speak to the children of Israel, and thou shalt say to them, (Leviticus 1:1 Brenton)
Kpl:1:1 Pan wezwał Mojżesza i tak powiedział do niego z Namiotu Spotkania: (Kpł 1:1 BT_4)
Kpl:1:1 Καὶ ἀνεκάλεσεν Μωυσῆν καὶ ἐλάλησεν κύριος αὐτῷ ἐκ τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου λέγων
Kpl:1:1 καί ἀνα·καλέω [LXX] (ανα+καλ(ε)-, -, ανα+καλε·σ-, ανα+κεκλη·κ-, ανα+κεκλη-, ανα+κλη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Kpl:1:1 I też, nawet, mianowicie By wezwać Mojżesz I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By mówić/opowiadaj
Kpl:1:1 *kai\ a)neka/lesen *mousE=n kai\ e)la/lEsen ku/rios au)tO=| e)k tE=s skEnE=s tou= marturi/ou le/gOn
Kpl:1:1 kai anekalesen musEn kai elalEsen kyrios autO ek tEs skEnEs tu martyriu legOn
Kpl:1:1 C VAI_AAI3S N1M_ASM C VAI_AAI3S N2_NSM RD_DSM P RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN V1_PAPNSM
Kpl:1:1 and also, even, namely to summon Moses and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to say/tell
Kpl:1:1 and he/she/it-SUMMON-ed Moses (acc) and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) him/it/same (dat) out of (+gen) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) while SAY/TELL-ing (nom)
Kpl:1:1 Kpl_1:1_1 Kpl_1:1_2 Kpl_1:1_3 Kpl_1:1_4 Kpl_1:1_5 Kpl_1:1_6 Kpl_1:1_7 Kpl_1:1_8 Kpl_1:1_9 Kpl_1:1_10 Kpl_1:1_11 Kpl_1:1_12 Kpl_1:1_13
Kpl:1:1 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἐὰν προσαγάγῃ δῶρα τῷ κυρίῳ, ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων, προσοίσετε τὰ δῶρα ὑμῶν.
Kpl:1:2 If any man of you shall bring gifts to the Lord, ye shall bring your gifts of the cattle and of the oxen and of the sheep. (Leviticus 1:2 Brenton)
Kpl:1:2 «Mów do Izraelitów i powiedz im: Jeśli kto z was zechce złożyć dar z bydląt dla Pana, niech złoży go albo z cielców, albo z mniejszego bydła. (Kpł 1:2 BT_4)
Kpl:1:2 Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ισραηλ καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτούς Ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἐὰν προσαγάγῃ δῶρα τῷ κυρίῳ, ἀπὸ τῶν κτηνῶν, ἀπὸ τῶν βοῶν καὶ ἀπὸ τῶν προβάτων, προσοίσετε τὰ δῶρα ὑμῶν.
Kpl:1:2 λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐκ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό κτῆνο·ς, -ους, τό ἀπό ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Kpl:1:2 By mówić Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Ludzki Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ty Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By prowadzić bliski Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zwierzęcy (zwierzę) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) By przedstawiać Dar Ty
Kpl:1:2 *la/lEson toi=s ui(oi=s *israEl kai\ e)rei=s pro\s au)tou/s *)/anTrOpos e)X u(mO=n e)a\n prosaga/gE| dO=ra tO=| kuri/O|, a)po\ tO=n ktEnO=n, a)po\ tO=n boO=n kai\ a)po\ tO=n proba/tOn, prosoi/sete ta\ dO=ra u(mO=n.
Kpl:1:2 lalEson tois hyiois israEl kai ereis pros autus anTrOpos eX hymOn ean prosagagE dOra tO kyriO, apo tOn ktEnOn, apo tOn boOn kai apo tOn probatOn, prosoisete ta dOra hymOn.
Kpl:1:2 VA_AAD2S RA_DPM N2_DPM N_GSM C VF2_FAI2S P RD_APM N2_NSM P RP_GP C VB_AAS3S N2N_APN RA_DSM N2_DSM P RA_GPN N3E_GPN P RA_GPM N3_GPM C P RA_GPN N2N_GPN VF_FAI2P RA_APN N2N_APN RP_GP
Kpl:1:2 to speak the son Israel and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same human out of (+gen) ἐξ before vowels you if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lead toward gift the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the Animal (beast) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ox; outcry; to bellow and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) to present the gift you
Kpl:1:2 do-SPEAK-you(sg)!, going-to-SPEAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) sons (dat) Israel (indecl) and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) human (nom) out of (+gen) you(pl) (gen) if-ever he/she/it-should-LEAD-TOWARD, you(sg)-should-be-LEAD-ed-TOWARD gifts (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) away from (+gen) the (gen) Animals (gen) away from (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and away from (+gen) the (gen) sheep (gen) you(pl)-will-PRESENT the (nom|acc) gifts (nom|acc|voc) you(pl) (gen)
Kpl:1:2 Kpl_1:2_1 Kpl_1:2_2 Kpl_1:2_3 Kpl_1:2_4 Kpl_1:2_5 Kpl_1:2_6 Kpl_1:2_7 Kpl_1:2_8 Kpl_1:2_9 Kpl_1:2_10 Kpl_1:2_11 Kpl_1:2_12 Kpl_1:2_13 Kpl_1:2_14 Kpl_1:2_15 Kpl_1:2_16 Kpl_1:2_17 Kpl_1:2_18 Kpl_1:2_19 Kpl_1:2_20 Kpl_1:2_21 Kpl_1:2_22 Kpl_1:2_23 Kpl_1:2_24 Kpl_1:2_25 Kpl_1:2_26 Kpl_1:2_27 Kpl_1:2_28 Kpl_1:2_29 Kpl_1:2_30
Kpl:1:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:3 ἐὰν ὁλοκαύτωμα τὸ δῶρον αὐτοῦ ἐκ τῶν βοῶν, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει· πρὸς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου προσοίσει αὐτὸ δεκτὸν ἐναντίον κυρίου.
Kpl:1:3 If his gift be a whole-burnt-offering, he shall bring an unblemished male of the herd to the door of the tabernacle of witness, he shall bring it as acceptable before the Lord. (Leviticus 1:3 Brenton)
Kpl:1:3 Jeżeli chce złożyć na ofiarę całopalną dar z bydła, niech weźmie samca bez skazy i przyprowadzi go przed wejście do Namiotu Spotkania, aby Pan przyjął go łaskawie. (Kpł 1:3 BT_4)
Kpl:1:3 ἐὰν ὁλοκαύτωμα τὸ δῶρον αὐτοῦ ἐκ τῶν βοῶν, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει· πρὸς τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου προσοίσει αὐτὸ δεκτὸν ἐναντίον κυρίου.
Kpl:1:3 ἐάν (εἰ ἄν) ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δεκτός -ή -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:1:3 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Ofiara spalana [zobacz holokaust] Dar On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Męski amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany By prowadzić bliski Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo By przedstawiać On/ona/to/to samo Dopuszczalny/miły Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:1:3 e)a\n o(lokau/tOma to\ dO=ron au)tou= e)k tO=n boO=n, a)/rsen a)/mOmon prosa/Xei· pro\s tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou prosoi/sei au)to\ dekto\n e)nanti/on kuri/ou.
Kpl:1:3 ean holokautOma to dOron autu ek tOn boOn, arsen amOmon prosaXei· pros tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu prosoisei auto dekton enantion kyriu.
Kpl:1:3 C N3M_NSN RA_NSN N2N_NSN RD_GSM P RA_GPM N3_GPM A3_ASN A1B_ASN VF_FAI3S P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN VF_FAI3S RD_ASN A1_ASN P N2_GSM
Kpl:1:3 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] burnt offering [see holocaust] the gift he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the ox; outcry; to bellow male amomum [Indian spice-plant]; unblemished to lead toward toward (+acc,+gen,+dat) the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony to present he/she/it/same acceptable/agreeable in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:1:3 if-ever burnt offering (nom|acc|voc) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) out of (+gen) the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) it/same (nom|acc) acceptable/agreeable ([Adj] acc, nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:1:3 Kpl_1:3_1 Kpl_1:3_2 Kpl_1:3_3 Kpl_1:3_4 Kpl_1:3_5 Kpl_1:3_6 Kpl_1:3_7 Kpl_1:3_8 Kpl_1:3_9 Kpl_1:3_10 Kpl_1:3_11 Kpl_1:3_12 Kpl_1:3_13 Kpl_1:3_14 Kpl_1:3_15 Kpl_1:3_16 Kpl_1:3_17 Kpl_1:3_18 Kpl_1:3_19 Kpl_1:3_20 Kpl_1:3_21 Kpl_1:3_22 Kpl_1:3_23
Kpl:1:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:4 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καρπώματος, δεκτὸν αὐτῷ ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ.
Kpl:1:4 And he shall lay his hand on the head of the burnt-offering as a thing acceptable for him, to make atonement for him. (Leviticus 1:4 Brenton)
Kpl:1:4 Położy rękę na głowie żertwy, aby była przyjęta jako przebłaganie za niego. (Kpł 1:4 BT_4)
Kpl:1:4 καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν τοῦ καρπώματος, δεκτὸν αὐτῷ ἐξιλάσασθαι περὶ αὐτοῦ.
Kpl:1:4 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   δεκτός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) περί αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:1:4 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Dopuszczalny/miły On/ona/to/to samo By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) On/ona/to/to samo
Kpl:1:4 kai\ e)piTE/sei tE\n CHei=ra e)pi\ tE\n kefalE\n tou= karpO/matos, dekto\n au)tO=| e)Xila/sasTai peri\ au)tou=.
Kpl:1:4 kai epiTEsei tEn CHeira epi tEn kefalEn tu karpOmatos, dekton autO eXilasasTai peri autu.
Kpl:1:4 C VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N3M_GSN A1_ASN RD_DSM VA_AMN P RD_GSM
Kpl:1:4 and also, even, namely to place on the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć acceptable/agreeable he/she/it/same to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) about (+acc,+gen) he/she/it/same
Kpl:1:4 and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hand (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) the (gen)   acceptable/agreeable ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (dat) to-be-ATONE-ed about (+acc,+gen) him/it/same (gen)
Kpl:1:4 Kpl_1:4_1 Kpl_1:4_2 Kpl_1:4_3 Kpl_1:4_4 Kpl_1:4_5 Kpl_1:4_6 Kpl_1:4_7 Kpl_1:4_8 Kpl_1:4_9 Kpl_1:4_10 Kpl_1:4_11 Kpl_1:4_12 Kpl_1:4_13 Kpl_1:4_14
Kpl:1:4 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:5 καὶ σφάξουσι τὸν μόσχον ἔναντι κυρίου, καὶ προσοίσουσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα καὶ προσχεοῦσιν τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ τὸ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:1:5 And they shall slay the calf before the Lord; and the sons of Aaron the priests shall bring the blood, and they shall pour the blood round about on the altar, which is at the doors of the tabernacle of witness. (Leviticus 1:5 Brenton)
Kpl:1:5 Potem zabije młodego cielca przed Panem, a kapłani, synowie Aarona, ofiarują krew, to jest pokropią nią dokoła ołtarz stojący przed wejściem do Namiotu Spotkania. (Kpł 1:5 BT_4)
Kpl:1:5 καὶ σφάξουσι τὸν μόσχον ἔναντι κυρίου, καὶ προσοίσουσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα καὶ προσχεοῦσιν τὸ αἷμα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ τὸ ἐπὶ τῶν θυρῶν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου.
Kpl:1:5 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) ὁ ἡ τό μόσχος, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό καί προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Kpl:1:5 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój Cielęcia/wół Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Syn Aaron Duchowny Krew I też, nawet, mianowicie By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Krew Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Kpl:1:5 kai\ sfa/Xousi to\n mo/sCHon e)/nanti kuri/ou, kai\ prosoi/sousin oi( ui(oi\ *aarOn oi( i(erei=s to\ ai(=ma kai\ prosCHeou=sin to\ ai(=ma e)pi\ to\ TusiastE/rion ku/klO| to\ e)pi\ tO=n TurO=n tE=s skEnE=s tou= marturi/ou.
Kpl:1:5 kai sfaXusi ton mosCHon enanti kyriu, kai prosoisusin hoi hyioi aarOn hoi hiereis to haima kai prosCHeusin to haima epi to TysiastErion kyklO to epi tOn TyrOn tEs skEnEs tu martyriu.
Kpl:1:5 C VF_FAI3P RA_ASM N2_ASM P N2_GSM C VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_ASN N3M_ASN C VF2_FAI3P RA_ASN N3M_ASN P RA_ASN N2N_ASN N2_DSM RA_ASN P RA_GPF N1A_GPF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:1:5 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter the calf/ox before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to present the son Aaron the priest the blood and also, even, namely to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) the blood upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Kpl:1:5 and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) the (acc) calf/ox (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-will-PRESENT, going-to-PRESENT (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) and they-are-POUR-TOWARD-ing, they-will-POUR-TOWARD, while POUR-TOWARD-ing (dat), going-to-POUR-TOWARD (fut ptcp) (dat) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in a circle the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) doors (gen) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Kpl:1:5 Kpl_1:5_1 Kpl_1:5_2 Kpl_1:5_3 Kpl_1:5_4 Kpl_1:5_5 Kpl_1:5_6 Kpl_1:5_7 Kpl_1:5_8 Kpl_1:5_9 Kpl_1:5_10 Kpl_1:5_11 Kpl_1:5_12 Kpl_1:5_13 Kpl_1:5_14 Kpl_1:5_15 Kpl_1:5_16 Kpl_1:5_17 Kpl_1:5_18 Kpl_1:5_19 Kpl_1:5_20 Kpl_1:5_21 Kpl_1:5_22 Kpl_1:5_23 Kpl_1:5_24 Kpl_1:5_25 Kpl_1:5_26 Kpl_1:5_27 Kpl_1:5_28 Kpl_1:5_29 Kpl_1:5_30 Kpl_1:5_31
Kpl:1:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:6 καὶ ἐκδείραντες τὸ ὁλοκαύτωμα μελιοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη,
Kpl:1:6 And having flayed the whole burnt-offering, they shall divide it by its limbs. (Leviticus 1:6 Brenton)
Kpl:1:6 Następnie obedrze żertwę ze skóry i podzieli ją na części. (Kpł 1:6 BT_4)
Kpl:1:6 καὶ ἐκδείραντες τὸ ὁλοκαύτωμα μελιοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη,
Kpl:1:6 καί   ὁ ἡ τό ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό   αὐτός αὐτή αὐτό κατά μέλο·ς, -ους, τό
Kpl:1:6 I też, nawet, mianowicie Ofiara spalana [zobacz holokaust] On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Członek
Kpl:1:6 kai\ e)kdei/rantes to\ o(lokau/tOma meliou=sin au)to\ kata\ me/lE,
Kpl:1:6 kai ekdeirantes to holokautOma meliusin auto kata melE,
Kpl:1:6 C VA_AAPNPM RA_ASN N3M_ASN VF2_FAI3P RD_ASN P N3E_APN
Kpl:1:6 and also, even, namely ć the burnt offering [see holocaust] ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing member
Kpl:1:6 and   the (nom|acc) burnt offering (nom|acc|voc)   it/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) members (nom|acc|voc)
Kpl:1:6 Kpl_1:6_1 Kpl_1:6_2 Kpl_1:6_3 Kpl_1:6_4 Kpl_1:6_5 Kpl_1:6_6 Kpl_1:6_7 Kpl_1:6_8
Kpl:1:6 x x x x x x x x
Kpl:1:7 καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπιστοιβάσουσιν ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ,
Kpl:1:7 And the sons of Aaron the priests shall put fire on the altar, and shall pile wood on the fire. (Leviticus 1:7 Brenton)
Kpl:1:7 Kapłani, synowie Aarona, przyniosą ogień na ołtarz i ułożą drwa na ogniu. (Kpł 1:7 BT_4)
Kpl:1:7 καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς πῦρ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ἐπιστοιβάσουσιν ξύλα ἐπὶ τὸ πῦρ,
Kpl:1:7 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ πῦρ, -ρός, τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί ἐπι·στοιβάζω [LXX] (-, επι+στοιβα·σ-, επι+στοιβα·σ-, -, -, -) ξύλον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό
Kpl:1:7 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Syn Aaron Duchowny Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Do ??? Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień
Kpl:1:7 kai\ e)piTE/sousin oi( ui(oi\ *aarOn oi( i(erei=s pu=r e)pi\ to\ TusiastE/rion kai\ e)pistoiba/sousin Xu/la e)pi\ to\ pu=r,
Kpl:1:7 kai epiTEsusin hoi hyioi aarOn hoi hiereis pyr epi to TysiastErion kai epistoibasusin Xyla epi to pyr,
Kpl:1:7 C VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM N3_ASN P RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI3P N2N_APN P RA_ASN N3_ASN
Kpl:1:7 and also, even, namely to place on the son Aaron the priest fire upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to ??? tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire
Kpl:1:7 and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) fire (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) trees/wooden things (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) fire (nom|acc|voc)
Kpl:1:7 Kpl_1:7_1 Kpl_1:7_2 Kpl_1:7_3 Kpl_1:7_4 Kpl_1:7_5 Kpl_1:7_6 Kpl_1:7_7 Kpl_1:7_8 Kpl_1:7_9 Kpl_1:7_10 Kpl_1:7_11 Kpl_1:7_12 Kpl_1:7_13 Kpl_1:7_14 Kpl_1:7_15 Kpl_1:7_16 Kpl_1:7_17
Kpl:1:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:8 καὶ ἐπιστοιβάσουσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὰ διχοτομήματα καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ὄντα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου,
Kpl:1:8 And the sons of Aaron the priests shall pile up the divided parts, and the head, and the fat on the wood on the fire, the wood which is on the altar. (Leviticus 1:8 Brenton)
Kpl:1:8 Potem kapłani, synowie Aarona, ułożą części wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu na ołtarzu. (Kpł 1:8 BT_4)
Kpl:1:8 καὶ ἐπιστοιβάσουσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὰ διχοτομήματα καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ὄντα ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου,
Kpl:1:8 καί ἐπι·στοιβάζω [LXX] (-, επι+στοιβα·σ-, επι+στοιβα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Kpl:1:8 I też, nawet, mianowicie Do ??? Syn Aaron Duchowny I też, nawet, mianowicie Głowa I też, nawet, mianowicie Łój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:1:8 kai\ e)pistoiba/sousin oi( ui(oi\ *aarOn oi( i(erei=s ta\ diCHotomE/mata kai\ tE\n kefalE\n kai\ to\ ste/ar e)pi\ ta\ Xu/la ta\ e)pi\ tou= puro\s ta\ o)/nta e)pi\ tou= TusiastEri/ou,
Kpl:1:8 kai epistoibasusin hoi hyioi aarOn hoi hiereis ta diCHotomEmata kai tEn kefalEn kai to stear epi ta Xyla ta epi tu pyros ta onta epi tu TysiastEriu,
Kpl:1:8 C VF_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_APN N3M_APN C RA_ASF N1_ASF C RA_ASN N3T_ASN P RA_APN N2N_APN RA_APN P RA_GSN N3_GSN RA_APN V9_PAPAPN P RA_GSN N2N_GSN
Kpl:1:8 and also, even, namely to ??? the son Aaron the priest the ć and also, even, namely the head and also, even, namely the suet upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Kpl:1:8 and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc)   and the (acc) head (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) fire (gen) the (nom|acc) while being (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sanctuary (gen)
Kpl:1:8 Kpl_1:8_1 Kpl_1:8_2 Kpl_1:8_3 Kpl_1:8_4 Kpl_1:8_5 Kpl_1:8_6 Kpl_1:8_7 Kpl_1:8_8 Kpl_1:8_9 Kpl_1:8_10 Kpl_1:8_11 Kpl_1:8_12 Kpl_1:8_13 Kpl_1:8_14 Kpl_1:8_15 Kpl_1:8_16 Kpl_1:8_17 Kpl_1:8_18 Kpl_1:8_19 Kpl_1:8_20 Kpl_1:8_21 Kpl_1:8_22 Kpl_1:8_23 Kpl_1:8_24 Kpl_1:8_25 Kpl_1:8_26 Kpl_1:8_27
Kpl:1:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:9 τὰ δὲ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι, καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ πάντα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστιν, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:1:9 And the entrails and the feet they shall wash in water, and the priests shall put all on the altar: it is a burnt-offering, a sacrifice, a smell of sweet savour to the Lord. (Leviticus 1:9 Brenton)
Kpl:1:9 Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan zamieni to wszystko w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana. (Kpł 1:9 BT_4)
Kpl:1:9 τὰ δὲ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι, καὶ ἐπιθήσουσιν οἱ ἱερεῖς τὰ πάντα ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστιν, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:1:9 ὁ ἡ τό δέ   καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυσία, -ας, ἡ ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:1:9 zaś I też, nawet, mianowicie Stopa By myć się Woda I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Duchowny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By być Ofiara gnębią, poświęcają Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:1:9 ta\ de\ e)gkoi/lia kai\ tou\s po/das plunou=sin u(/dati, kai\ e)piTE/sousin oi( i(erei=s ta\ pa/nta e)pi\ to\ TusiastE/rion· ka/rpOma/ e)stin, Tusi/a, o)smE\ eu)Odi/as tO=| kuri/O|.
Kpl:1:9 ta de enkoilia kai tus podas plynusin hydati, kai epiTEsusin hoi hiereis ta panta epi to TysiastErion· karpOma estin, Tysia, osmE euOdias tO kyriO.
Kpl:1:9 RA_APN x A1B_APN C RA_APM N3D_APM VF2_FAI3P N3T_DSN C VF_FAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_APN A3_APN P RA_ASN N2N_ASN N3M_NSN V9_PAI3S N1A_NSF N1_NSF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM
Kpl:1:9 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ć and also, even, namely the foot to wash water and also, even, namely to place on the priest the every all, each, every, the whole of upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć to be sacrifice victimize, immolate odor/bouquet aroma the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:1:9 the (nom|acc) Yet   and the (acc) feet (acc) they-are-WASH-ing, they-will-WASH, while WASH-ing (dat), going-to-WASH (fut ptcp) (dat) water (dat) and they-will-PLACE ON, going-to-PLACE ON (fut ptcp) (dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)   he/she/it-is sacrifice (nom|voc) odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:1:9 Kpl_1:9_1 Kpl_1:9_2 Kpl_1:9_3 Kpl_1:9_4 Kpl_1:9_5 Kpl_1:9_6 Kpl_1:9_7 Kpl_1:9_8 Kpl_1:9_9 Kpl_1:9_10 Kpl_1:9_11 Kpl_1:9_12 Kpl_1:9_13 Kpl_1:9_14 Kpl_1:9_15 Kpl_1:9_16 Kpl_1:9_17 Kpl_1:9_18 Kpl_1:9_19 Kpl_1:9_20 Kpl_1:9_21 Kpl_1:9_22 Kpl_1:9_23 Kpl_1:9_24
Kpl:1:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:10 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ κυρίῳ, ἀπό τε τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων, εἰς ὁλοκαύτωμα, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει αὐτὸ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
Kpl:1:10 And if his gift be of the sheep to the Lord, or of the lambs, or of the kids for whole-burnt-offerings, he shall bring it a male without blemish. (Leviticus 1:10 Brenton)
Kpl:1:10 Jeżeli zaś kto chce złożyć na ofiarę całopalną dar z trzody, z baranków lub koziołków, niech weźmie samca bez skazy. (Kpł 1:10 BT_4)
Kpl:1:10 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν προβάτων τὸ δῶρον αὐτοῦ τῷ κυρίῳ, ἀπό τε τῶν ἀρνῶν καὶ τῶν ἐρίφων, εἰς ὁλοκαύτωμα, ἄρσεν ἄμωμον προσάξει αὐτὸ καὶ ἐπιθήσει τὴν χεῖρα ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ.
Kpl:1:10 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό τέ ὁ ἡ τό ἀρήν, ἀρνός, ὁ (cf. ἀρνίον, ἀμνός, and πρόβατον) καί ὁ ἡ τό ἔριφος, -ου, ὁ εἰς[1] ὁλο·καύτωμα[τ], -ατος, τό ἄρσην v.l. ἄρρην -εν, gen. sg. -ενος ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:1:10 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Owca (sheepfold) Dar On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I [umieszczona z tyłu współrzędna] Jagnię I też, nawet, mianowicie Kozioł Do (+przyspieszenie) Ofiara spalana [zobacz holokaust] Męski amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany By prowadzić bliski On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Ręka Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa On/ona/to/to samo
Kpl:1:10 *)ea\n de\ a)po\ tO=n proba/tOn to\ dO=ron au)tou= tO=| kuri/O|, a)po/ te tO=n a)rnO=n kai\ tO=n e)ri/fOn, ei)s o(lokau/tOma, a)/rsen a)/mOmon prosa/Xei au)to\ kai\ e)piTE/sei tE\n CHei=ra e)pi\ tE\n kefalE\n au)tou=.
Kpl:1:10 ean de apo tOn probatOn to dOron autu tO kyriO, apo te tOn arnOn kai tOn erifOn, eis holokautOma, arsen amOmon prosaXei auto kai epiTEsei tEn CHeira epi tEn kefalEn autu.
Kpl:1:10 C x P RA_GPN N2N_GPN RA_NSN N2N_NSN RD_GSM RA_DSM N2_DSM P x RA_GPM N3_GPM C RA_GPM N2_GPM P N3M_ASN A3_ASN A1B_ASN VF_FAI3S RD_ASN C VF_FAI3S RA_ASF N3_ASF P RA_ASF N1_ASF RD_GSN
Kpl:1:10 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sheep (sheepfold) the gift he/she/it/same the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing and [postpositive coordinate] the lamb and also, even, namely the goat into (+acc) burnt offering [see holocaust] male amomum [Indian spice-plant]; unblemished to lead toward he/she/it/same and also, even, namely to place on the hand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head he/she/it/same
Kpl:1:10 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) sheep (gen) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) away from (+gen) and [postpositive coordinate] the (gen) lambs (gen) and the (gen) goats (gen) into (+acc) burnt offering (nom|acc|voc) male ([Adj] nom|acc|voc, voc) amomum (nom|acc|voc); unblemished ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-will-LEAD-TOWARD, you(sg)-will-be-LEAD-ed-TOWARD (classical) it/same (nom|acc) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (acc) hand (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) him/it/same (gen)
Kpl:1:10 Kpl_1:10_1 Kpl_1:10_2 Kpl_1:10_3 Kpl_1:10_4 Kpl_1:10_5 Kpl_1:10_6 Kpl_1:10_7 Kpl_1:10_8 Kpl_1:10_9 Kpl_1:10_10 Kpl_1:10_11 Kpl_1:10_12 Kpl_1:10_13 Kpl_1:10_14 Kpl_1:10_15 Kpl_1:10_16 Kpl_1:10_17 Kpl_1:10_18 Kpl_1:10_19 Kpl_1:10_20 Kpl_1:10_21 Kpl_1:10_22 Kpl_1:10_23 Kpl_1:10_24 Kpl_1:10_25 Kpl_1:10_26 Kpl_1:10_27 Kpl_1:10_28 Kpl_1:10_29 Kpl_1:10_30 Kpl_1:10_31
Kpl:1:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:11 καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἐκ πλαγίων τοῦ θυσιαστηρίου πρὸς βορρᾶν ἔναντι κυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:1:11 And he shall lay his hand on its head; and they shall kill it by the side of the altar, toward the north before the Lord, and the sons of Aaron the priests shall pour its blood on the altar round about. (Leviticus 1:11 Brenton)
Kpl:1:11 Będzie on zabity po północnej stronie ołtarza, przed Panem, a kapłani, synowie Aarona, pokropią krwią Jego ołtarz dokoła. (Kpł 1:11 BT_4)
Kpl:1:11 καὶ σφάξουσιν αὐτὸ ἐκ πλαγίων τοῦ θυσιαστηρίου πρὸς βορρᾶν ἔναντι κυρίου, καὶ προσχεοῦσιν οἱ υἱοὶ Ααρων οἱ ἱερεῖς τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον κύκλῳ.
Kpl:1:11 καί σφάζω (σφαζ-, σφαξ-, σφαξ-, -, εσφαγ-, σφαγ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ   ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προσ·χέω [LXX] (προσ+χε-, προσ+χε(ε)·[σ]-, προσ+χε·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύκλῳ
Kpl:1:11 I też, nawet, mianowicie By zabijać rzeźnika, zabijać, masakra, ubój On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By lać bliski ('by lać' na, na, przeciw {potopowi}) Syn Aaron Duchowny Krew On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W kole
Kpl:1:11 kai\ sfa/Xousin au)to\ e)k plagi/On tou= TusiastEri/ou pro\s borra=n e)/nanti kuri/ou, kai\ prosCHeou=sin oi( ui(oi\ *aarOn oi( i(erei=s to\ ai(=ma au)tou= e)pi\ to\ TusiastE/rion ku/klO|.
Kpl:1:11 kai sfaXusin auto ek plagiOn tu TysiastEriu pros borran enanti kyriu, kai prosCHeusin hoi hyioi aarOn hoi hiereis to haima autu epi to TysiastErion kyklO.
Kpl:1:11 C VF_FAI3P RD_ASN P A1A_GPN RA_GSN N2N_GSN P N1T_ASM P N2_GSM C VF2_FAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM RA_NPM N3V_NPM RA_ASN N3M_ASN RD_GSN P RA_ASN N2N_ASN N2_DSM
Kpl:1:11 and also, even, namely to slay butcher, kill, massacre, slaughter he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels ć the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. toward (+acc,+gen,+dat) north before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to pour-toward ('to pour' upon, onto, against {deluge}) the son Aaron the priest the blood he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. in a circle
Kpl:1:11 and they-will-SLAY, going-to-SLAY (fut ptcp) (dat) it/same (nom|acc) out of (+gen)   the (gen) sanctuary (gen) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and they-are-POUR-TOWARD-ing, they-will-POUR-TOWARD, while POUR-TOWARD-ing (dat), going-to-POUR-TOWARD (fut ptcp) (dat) the (nom) sons (nom|voc) Aaron (indecl) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) in a circle
Kpl:1:11 Kpl_1:11_1 Kpl_1:11_2 Kpl_1:11_3 Kpl_1:11_4 Kpl_1:11_5 Kpl_1:11_6 Kpl_1:11_7 Kpl_1:11_8 Kpl_1:11_9 Kpl_1:11_10 Kpl_1:11_11 Kpl_1:11_12 Kpl_1:11_13 Kpl_1:11_14 Kpl_1:11_15 Kpl_1:11_16 Kpl_1:11_17 Kpl_1:11_18 Kpl_1:11_19 Kpl_1:11_20 Kpl_1:11_21 Kpl_1:11_22 Kpl_1:11_23 Kpl_1:11_24 Kpl_1:11_25
Kpl:1:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:12 καὶ διελοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ, καὶ ἐπιστοιβάσουσιν αὐτὰ οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
Kpl:1:12 And they shall divide it by its limbs, and its head and its fat, and the priests shall pile them up on the wood which is on the fire, on the altar. (Leviticus 1:12 Brenton)
Kpl:1:12 Potem podzielą go na części. Kapłan ułoży je wraz z głową i tłuszczem na drwach leżących na ogniu, na ołtarzu. (Kpł 1:12 BT_4)
Kpl:1:12 καὶ διελοῦσιν αὐτὸ κατὰ μέλη καὶ τὴν κεφαλὴν καὶ τὸ στέαρ, καὶ ἐπιστοιβάσουσιν αὐτὰ οἱ ἱερεῖς ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρὸς τὰ ἐπὶ τοῦ θυσιαστηρίου.
Kpl:1:12 καί δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατά μέλο·ς, -ους, τό καί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό στέαρ, στέατος, τό [LXX] καί ἐπι·στοιβάζω [LXX] (-, επι+στοιβα·σ-, επι+στοιβα·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Kpl:1:12 I też, nawet, mianowicie By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Członek I też, nawet, mianowicie Głowa I też, nawet, mianowicie Łój I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:1:12 kai\ dielou=sin au)to\ kata\ me/lE kai\ tE\n kefalE\n kai\ to\ ste/ar, kai\ e)pistoiba/sousin au)ta\ oi( i(erei=s e)pi\ ta\ Xu/la ta\ e)pi\ tou= puro\s ta\ e)pi\ tou= TusiastEri/ou.
Kpl:1:12 kai dielusin auto kata melE kai tEn kefalEn kai to stear, kai epistoibasusin auta hoi hiereis epi ta Xyla ta epi tu pyros ta epi tu TysiastEriu.
Kpl:1:12 C VF2_FAI3P RD_ASN P N3E_APN C RA_ASF N1_ASF C RA_ASN N3T_ASN C VF_FAI3P RD_APN RA_NPM N3V_NPM P RA_APN N2N_APN RA_APN P RA_GSN N3_GSN RA_APN P RA_GSN N2N_GSN
Kpl:1:12 and also, even, namely to divide (apportion, separate, distribute) he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing member and also, even, namely the head and also, even, namely the suet and also, even, namely to ??? he/she/it/same the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Kpl:1:12 and they-will-DIVIDE, going-to-DIVIDE (fut ptcp) (dat), upon DIVIDE-ing (dat) it/same (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) members (nom|acc|voc) and the (acc) head (acc) and the (nom|acc) suet (nom|acc|voc) and they-will-???, going-to-??? (fut ptcp) (dat) they/them/same (nom|acc) the (nom) priests (acc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) fire (gen) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) sanctuary (gen)
Kpl:1:12 Kpl_1:12_1 Kpl_1:12_2 Kpl_1:12_3 Kpl_1:12_4 Kpl_1:12_5 Kpl_1:12_6 Kpl_1:12_7 Kpl_1:12_8 Kpl_1:12_9 Kpl_1:12_10 Kpl_1:12_11 Kpl_1:12_12 Kpl_1:12_13 Kpl_1:12_14 Kpl_1:12_15 Kpl_1:12_16 Kpl_1:12_17 Kpl_1:12_18 Kpl_1:12_19 Kpl_1:12_20 Kpl_1:12_21 Kpl_1:12_22 Kpl_1:12_23 Kpl_1:12_24 Kpl_1:12_25 Kpl_1:12_26 Kpl_1:12_27
Kpl:1:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:13 καὶ τὰ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι, καὶ προσοίσει ὁ ἱερεὺς τὰ πάντα καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστιν, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:1:13 And they shall wash the entrails and the feet with water, and the priest shall bring all the parts and put them on the altar: it is a burnt-offering, a sacrifice, a smell of sweet savour to the Lord. (Leviticus 1:13 Brenton)
Kpl:1:13 Wnętrzności i nogi zwierzęcia będą obmyte wodą. Kapłan złoży w ofierze to wszystko i zamieni w dym na ołtarzu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana. (Kpł 1:13 BT_4)
Kpl:1:13 καὶ τὰ ἐγκοίλια καὶ τοὺς πόδας πλυνοῦσιν ὕδατι, καὶ προσοίσει ἱερεὺς τὰ πάντα καὶ ἐπιθήσει ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμά ἐστιν, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:1:13 καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) πλύνω (πλυν-, πλυν(ε)·[σ]-, πλυν·[σ]-, -, -, πλυ·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυσία, -ας, ἡ ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:1:13 I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Stopa By myć się Woda I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Duchowny Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By być Ofiara gnębią, poświęcają Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:1:13 kai\ ta\ e)gkoi/lia kai\ tou\s po/das plunou=sin u(/dati, kai\ prosoi/sei o( i(ereu\s ta\ pa/nta kai\ e)piTE/sei e)pi\ to\ TusiastE/rion· ka/rpOma/ e)stin, Tusi/a, o)smE\ eu)Odi/as tO=| kuri/O|.
Kpl:1:13 kai ta enkoilia kai tus podas plynusin hydati, kai prosoisei ho hiereus ta panta kai epiTEsei epi to TysiastErion· karpOma estin, Tysia, osmE euOdias tO kyriO.
Kpl:1:13 C RA_APN A1B_APN C RA_APM N3D_APM VF2_FAI3P N3T_DSN C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_APN A3_APN C VF_FAI3S P RA_ASN N2N_ASN N3M_NSN V9_PAI3S N1A_NSF N1_NSF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM
Kpl:1:13 and also, even, namely the ć and also, even, namely the foot to wash water and also, even, namely to present the priest the every all, each, every, the whole of and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć to be sacrifice victimize, immolate odor/bouquet aroma the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:1:13 and the (nom|acc)   and the (acc) feet (acc) they-are-WASH-ing, they-will-WASH, while WASH-ing (dat), going-to-WASH (fut ptcp) (dat) water (dat) and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)   he/she/it-is sacrifice (nom|voc) odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:1:13 Kpl_1:13_1 Kpl_1:13_2 Kpl_1:13_3 Kpl_1:13_4 Kpl_1:13_5 Kpl_1:13_6 Kpl_1:13_7 Kpl_1:13_8 Kpl_1:13_9 Kpl_1:13_10 Kpl_1:13_11 Kpl_1:13_12 Kpl_1:13_13 Kpl_1:13_14 Kpl_1:13_15 Kpl_1:13_16 Kpl_1:13_17 Kpl_1:13_18 Kpl_1:13_19 Kpl_1:13_20 Kpl_1:13_21 Kpl_1:13_22 Kpl_1:13_23 Kpl_1:13_24 Kpl_1:13_25 Kpl_1:13_26
Kpl:1:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:14 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν πετεινῶν κάρπωμα προσφέρῃς δῶρον τῷ κυρίῳ, καὶ προσοίσει ἀπὸ τῶν τρυγόνων ἢ ἀπὸ τῶν περιστερῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ.
Kpl:1:14 And if he bring his gift, a burnt-offering to the Lord, of birds, then shall he bring his gift of doves or pigeons. (Leviticus 1:14 Brenton)
Kpl:1:14 A jeżeli kto chce złożyć w darze ptaka jako całopalenie dla Pana, niech złoży w darze synogarlicę lub młodego gołębia. (Kpł 1:14 BT_4)
Kpl:1:14 Ἐὰν δὲ ἀπὸ τῶν πετεινῶν κάρπωμα προσφέρῃς δῶρον τῷ κυρίῳ, καὶ προσοίσει ἀπὸ τῶν τρυγόνων ἀπὸ τῶν περιστερῶν τὸ δῶρον αὐτοῦ.
Kpl:1:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ἀπό ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό   προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό τρυγών, -όνος, ἡ (cf. περιστερά) ἤ[1] ἀπό ὁ ἡ τό περιστερά, -ας, ἡ (cf. τρύγων) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό
Kpl:1:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ptak By przedstawiać Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym turtledove Albo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gołąb Dar On/ona/to/to samo
Kpl:1:14 *)ea\n de\ a)po\ tO=n peteinO=n ka/rpOma prosfe/rE|s dO=ron tO=| kuri/O|, kai\ prosoi/sei a)po\ tO=n trugo/nOn E)\ a)po\ tO=n peristerO=n to\ dO=ron au)tou=.
Kpl:1:14 ean de apo tOn peteinOn karpOma prosferEs dOron tO kyriO, kai prosoisei apo tOn trygonOn E apo tOn peristerOn to dOron autu.
Kpl:1:14 C x P RA_GPN N2N_GPN N3M_ASN V1_PAS2S N2N_ASN RA_DSM N2_DSM C VF_FAI3S P RA_GPF N3N_GPF C P RA_GPF N1A_GPF RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
Kpl:1:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the bird ć to present gift the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to present from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the turtledove or from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the pigeon the gift he/she/it/same
Kpl:1:14 if-ever Yet away from (+gen) the (gen) birds (gen)   you(sg)-should-be-PRESENT-ing gift (nom|acc|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) away from (+gen) the (gen) turtledoves (gen) or away from (+gen) the (gen) pigeons (gen) the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Kpl:1:14 Kpl_1:14_1 Kpl_1:14_2 Kpl_1:14_3 Kpl_1:14_4 Kpl_1:14_5 Kpl_1:14_6 Kpl_1:14_7 Kpl_1:14_8 Kpl_1:14_9 Kpl_1:14_10 Kpl_1:14_11 Kpl_1:14_12 Kpl_1:14_13 Kpl_1:14_14 Kpl_1:14_15 Kpl_1:14_16 Kpl_1:14_17 Kpl_1:14_18 Kpl_1:14_19 Kpl_1:14_20 Kpl_1:14_21 Kpl_1:14_22
Kpl:1:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:15 καὶ προσοίσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἀποκνίσει τὴν κεφαλήν, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ στραγγιεῖ τὸ αἷμα πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου.
Kpl:1:15 And the priest shall bring it to the altar, and shall wring off its head; and the priest shall put it on the altar, and shall wring out the blood at the bottom of the altar. (Leviticus 1:15 Brenton)
Kpl:1:15 Kapłan przyniesie go do ołtarza, złamie mu główkę i zamieni go w dym na ołtarzu. Krew jego wyciśnie na ścianę ołtarza. (Kpł 1:15 BT_4)
Kpl:1:15 καὶ προσοίσει αὐτὸ ἱερεὺς πρὸς τὸ θυσιαστήριον καὶ ἀποκνίσει τὴν κεφαλήν, καὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ στραγγιεῖ τὸ αἷμα πρὸς τὴν βάσιν τοῦ θυσιαστηρίου.
Kpl:1:15 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί   ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί   ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό πρός ὁ ἡ τό βάσις, -εως, ἡ (cf. πούς); βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Kpl:1:15 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać On/ona/to/to samo Duchowny Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Głowa I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Krew Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Stopa; by kroczyć (chodź) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:1:15 kai\ prosoi/sei au)to\ o( i(ereu\s pro\s to\ TusiastE/rion kai\ a)pokni/sei tE\n kefalE/n, kai\ e)piTE/sei o( i(ereu\s e)pi\ to\ TusiastE/rion kai\ straggiei= to\ ai(=ma pro\s tE\n ba/sin tou= TusiastEri/ou.
Kpl:1:15 kai prosoisei auto ho hiereus pros to TysiastErion kai apoknisei tEn kefalEn, kai epiTEsei ho hiereus epi to TysiastErion kai strangiei to haima pros tEn basin tu TysiastEriu.
Kpl:1:15 C VF_FAI3S RD_ASN RA_NSM N3V_NSM P RA_ASN N2N_ASN C VF_FAI3S RA_ASF N1_ASF C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASN N2N_ASN C VF2_FAI3S RA_ASN N3M_ASN P RA_ASF N3I_ASF RA_GSN N2N_GSN
Kpl:1:15 and also, even, namely to present he/she/it/same the priest toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely ć the head and also, even, namely to place on the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely ć the blood toward (+acc,+gen,+dat) the foot; to step (walk) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Kpl:1:15 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) it/same (nom|acc) the (nom) priest (nom) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and   the (acc) head (acc) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and   the (nom|acc) blood (nom|acc|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) foot (acc); upon STEP-ing (dat) the (gen) sanctuary (gen)
Kpl:1:15 Kpl_1:15_1 Kpl_1:15_2 Kpl_1:15_3 Kpl_1:15_4 Kpl_1:15_5 Kpl_1:15_6 Kpl_1:15_7 Kpl_1:15_8 Kpl_1:15_9 Kpl_1:15_10 Kpl_1:15_11 Kpl_1:15_12 Kpl_1:15_13 Kpl_1:15_14 Kpl_1:15_15 Kpl_1:15_16 Kpl_1:15_17 Kpl_1:15_18 Kpl_1:15_19 Kpl_1:15_20 Kpl_1:15_21 Kpl_1:15_22 Kpl_1:15_23 Kpl_1:15_24 Kpl_1:15_25 Kpl_1:15_26 Kpl_1:15_27 Kpl_1:15_28
Kpl:1:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:16 καὶ ἀφελεῖ τὸν πρόλοβον σὺν τοῖς πτεροῖς καὶ ἐκβαλεῖ αὐτὸ παρὰ τὸ θυσιαστήριον κατὰ ἀνατολὰς εἰς τὸν τόπον τῆς σποδοῦ.
Kpl:1:16 And he shall take away the crop with the feathers, and shall cast it forth by the altar toward the east to the place of the ashes. (Leviticus 1:16 Brenton)
Kpl:1:16 Potem oddzieli wole jego wraz z piórami i wyrzuci je na popielisko, na wschód od ołtarza. (Kpł 1:16 BT_4)
Kpl:1:16 καὶ ἀφελεῖ τὸν πρόλοβον σὺν τοῖς πτεροῖς καὶ ἐκβαλεῖ αὐτὸ παρὰ τὸ θυσιαστήριον κατὰ ἀνατολὰς εἰς τὸν τόπον τῆς σποδοῦ.
Kpl:1:16 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   σύν ὁ ἡ τό   καί ἐκ·βάλλω (εκ+βαλλ-, εκ+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd εκ+βαλ-, εκ+βεβλη·κ-, εκ+βεβλη-, εκ+βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό παρά ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό σποδός, -οῦ, ἡ
Kpl:1:16 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Razem z/włączając (+dat) I też, nawet, mianowicie By rozpraszać/ekstrakt On/ona/to/to samo fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Do (+przyspieszenie) Miejsce Popioły
Kpl:1:16 kai\ a)felei= to\n pro/lobon su\n toi=s pteroi=s kai\ e)kbalei= au)to\ para\ to\ TusiastE/rion kata\ a)natola\s ei)s to\n to/pon tE=s spodou=.
Kpl:1:16 kai afelei ton prolobon syn tois pterois kai ekbalei auto para to TysiastErion kata anatolas eis ton topon tEs spodu.
Kpl:1:16 C VF2_FAI3S RA_ASM N2_ASM P RA_DPN N2N_DPN C VF2_FAI3S RD_ASN P RA_ASN N2N_ASN P N1_APF P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N2_GSF
Kpl:1:16 and also, even, namely to deprive the ć together with/including (+dat) the ć and also, even, namely to disperse/extract he/she/it/same frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh into (+acc) the place the ashes
Kpl:1:16 and he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) the (acc)   together with/including (+dat) the (dat)   and he/she/it-will-DISPERSE/EXTRACT, you(sg)-will-be-DISPERSE/EXTRACT-ed (classical) it/same (nom|acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) into (+acc) the (acc) place (acc) the (gen) ashes (gen)
Kpl:1:16 Kpl_1:16_1 Kpl_1:16_2 Kpl_1:16_3 Kpl_1:16_4 Kpl_1:16_5 Kpl_1:16_6 Kpl_1:16_7 Kpl_1:16_8 Kpl_1:16_9 Kpl_1:16_10 Kpl_1:16_11 Kpl_1:16_12 Kpl_1:16_13 Kpl_1:16_14 Kpl_1:16_15 Kpl_1:16_16 Kpl_1:16_17 Kpl_1:16_18 Kpl_1:16_19 Kpl_1:16_20
Kpl:1:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:1:17 καὶ ἐκκλάσει αὐτὸ ἐκ τῶν πτερύγων καὶ οὐ διελεῖ, καὶ ἐπιθήσει αὐτὸ ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρός· κάρπωμά ἐστιν, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:1:17 And he shall break it off from the wings and shall not separate it, and the priest shall put it on the altar on the wood which is on the fire: it is a burnt-offering, a sacrifice, a sweet-smelling savour to the Lord. (Leviticus 1:17 Brenton)
Kpl:1:17 Następnie kapłan naderwie jego skrzydła, jednak nie oddzielając ich całkowicie, i zamieni w dym na ołtarzu, na drwach leżących na ogniu. To jest całopalenie, ofiara spalana, miła woń dla Pana. (Kpł 1:17 BT_4)
Kpl:1:17 καὶ ἐκκλάσει αὐτὸ ἐκ τῶν πτερύγων καὶ οὐ διελεῖ, καὶ ἐπιθήσει αὐτὸ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπὶ τὰ ξύλα τὰ ἐπὶ τοῦ πυρός· κάρπωμά ἐστιν, θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:1:17 καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δι·αιρέω (δι+αιρ(ε)-, δι+ελ(ε)·[σ]-, δι+ελ·[σ]- or 2nd δι+ελ-, -, δι+ῃρη-, δι+αιρε·θ-) καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἐπί ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἐπί ὁ ἡ τό πῦρ, -ρός, τό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θυσία, -ας, ἡ ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:1:17 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By dzielić się (przydziel, rozdzielaj się, rozdzielaj) I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej On/ona/to/to samo Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ogień By być Ofiara gnębią, poświęcają Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:1:17 kai\ e)kkla/sei au)to\ e)k tO=n pteru/gOn kai\ ou) dielei=, kai\ e)piTE/sei au)to\ o( i(ereu\s e)pi\ to\ TusiastE/rion e)pi\ ta\ Xu/la ta\ e)pi\ tou= puro/s· ka/rpOma/ e)stin, Tusi/a, o)smE\ eu)Odi/as tO=| kuri/O|.
Kpl:1:17 kai ekklasei auto ek tOn pterygOn kai u dielei, kai epiTEsei auto ho hiereus epi to TysiastErion epi ta Xyla ta epi tu pyros· karpOma estin, Tysia, osmE euOdias tO kyriO.
Kpl:1:17 C VF_FAI3S RD_ASN P RA_GPF N3G_GPF C D VF2_FAI3S C VF_FAI3S RD_ASN RA_NSM N3V_NSM P RA_ASN N2N_ASN P RA_APN N2N_APN RA_APN P RA_GSN N3_GSN N3M_NSN V9_PAI3S N1A_NSF N1_NSF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM
Kpl:1:17 and also, even, namely ć he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the wing [see ptero-dactyl, winged finger] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to divide (apportion, separate, distribute) and also, even, namely to place on he/she/it/same the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the fire ć to be sacrifice victimize, immolate odor/bouquet aroma the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:1:17 and   it/same (nom|acc) out of (+gen) the (gen) wings (gen) and not he/she/it-will-DIVIDE, you(sg)-will-be-DIVIDE-ed (classical) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) it/same (nom|acc) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (nom|acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) fire (gen)   he/she/it-is sacrifice (nom|voc) odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:1:17 Kpl_1:17_1 Kpl_1:17_2 Kpl_1:17_3 Kpl_1:17_4 Kpl_1:17_5 Kpl_1:17_6 Kpl_1:17_7 Kpl_1:17_8 Kpl_1:17_9 Kpl_1:17_10 Kpl_1:17_11 Kpl_1:17_12 Kpl_1:17_13 Kpl_1:17_14 Kpl_1:17_15 Kpl_1:17_16 Kpl_1:17_17 Kpl_1:17_18 Kpl_1:17_19 Kpl_1:17_20 Kpl_1:17_21 Kpl_1:17_22 Kpl_1:17_23 Kpl_1:17_24 Kpl_1:17_25 Kpl_1:17_26 Kpl_1:17_27 Kpl_1:17_28 Kpl_1:17_29 Kpl_1:17_30 Kpl_1:17_31
Kpl:1:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x