Wj:40:1 καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Wj:40:1 And the Lord spoke to Moses, saying, (Exodus 40:1 Brenton)
Wj:40:1 Tak powiedział Pan do Mojżesza: (Wj 40:1 BT_4)
Wj:40:1 Καὶ ἐλάλησεν κύριος πρὸς Μωυσῆν λέγων
Wj:40:1 καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Wj:40:1 I też, nawet, mianowicie By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Mojżesz By mówić/opowiadaj
Wj:40:1 *kai\ e)la/lEsen ku/rios pro\s *mousE=n le/gOn
Wj:40:1 kai elalEsen kyrios pros musEn legOn
Wj:40:1 C VAI_AAI3S N2_NSM P N1M_ASM V1_PAPNSM
Wj:40:1 and also, even, namely to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) Moses to say/tell
Wj:40:1 and he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) Moses (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Wj:40:1 Wj_40:1_1 Wj_40:1_2 Wj_40:1_3 Wj_40:1_4 Wj_40:1_5 Wj_40:1_6
Wj:40:1 x x x x x x
Wj:40:2 Ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου νουμηνίᾳ στήσεις τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου
Wj:40:2 On the first day of the first month, at the new moon, thou shalt set up the tabernacle of witness, (Exodus 40:2 Brenton)
Wj:40:2 «W pierwszym dniu miesiąca pierwszego postawisz przybytek wraz z Namiotem Spotkania. (Wj 40:2 BT_4)
Wj:40:2 Ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ τοῦ μηνὸς τοῦ πρώτου νουμηνίᾳ στήσεις τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου
Wj:40:2 ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Wj:40:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Jeden Miesiąc Po pierwsze Nów By powodować stać Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Wj:40:2 *)en E(me/ra| mia=| tou= mEno\s tou= prO/tou noumEni/a| stE/seis tE\n skEnE\n tou= marturi/ou
Wj:40:2 en hEmera mia tu mEnos tu prOtu numEnia stEseis tEn skEnEn tu martyriu
Wj:40:2 P N1A_DSF A1A_DSF RA_GSM N3_GSM RA_GSM A1_GSMS N1A_DSF VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN
Wj:40:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day one the month the first new moon to cause to stand the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Wj:40:2 in/among/by (+dat) day (dat) one (dat) the (gen) month (gen) the (gen) first (gen) new moon (dat) you(sg)-will-CAUSE-TO-STand the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen)
Wj:40:2 Wj_40:2_1 Wj_40:2_2 Wj_40:2_3 Wj_40:2_4 Wj_40:2_5 Wj_40:2_6 Wj_40:2_7 Wj_40:2_8 Wj_40:2_9 Wj_40:2_10 Wj_40:2_11 Wj_40:2_12 Wj_40:2_13
Wj:40:2 x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:3 καὶ θήσεις τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ σκεπάσεις τὴν κιβωτὸν τῷ καταπετάσματι
Wj:40:3 and thou shalt place in it the ark of the testimony, and shalt cover the ark with the veil, (Exodus 40:3 Brenton)
Wj:40:3 I umieścisz w nim Arkę Świadectwa, i nakryjesz ją zasłoną. (Wj 40:3 BT_4)
Wj:40:3 καὶ θήσεις τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου καὶ σκεπάσεις τὴν κιβωτὸν τῷ καταπετάσματι
Wj:40:3 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί σκέπασις, -εως, ἡ [LXX]; σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό
Wj:40:3 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Świadectwo I też, nawet, mianowicie Ochrona; by chronić się Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Zasłona
Wj:40:3 kai\ TE/seis tE\n kibOto\n tou= marturi/ou kai\ skepa/seis tE\n kibOto\n tO=| katapeta/smati
Wj:40:3 kai TEseis tEn kibOton tu martyriu kai skepaseis tEn kibOton tO katapetasmati
Wj:40:3 C VF_FAI2S RA_ASF N2_ASF RA_GSN N2N_GSN C VF_FAI2S RA_ASF N2_ASF RA_DSN N3M_DSN
Wj:40:3 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony and also, even, namely protection; to shelter the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the curtain
Wj:40:3 and you(sg)-will-PLACE the (acc) ark (acc) the (gen) testimony (gen) and protections (acc, nom|voc); you(sg)-will-SHELTER the (acc) ark (acc) the (dat) curtain (dat)
Wj:40:3 Wj_40:3_1 Wj_40:3_2 Wj_40:3_3 Wj_40:3_4 Wj_40:3_5 Wj_40:3_6 Wj_40:3_7 Wj_40:3_8 Wj_40:3_9 Wj_40:3_10 Wj_40:3_11 Wj_40:3_12
Wj:40:3 x x x x x x x x x x x x
Wj:40:4 καὶ εἰσοίσεις τὴν τράπεζαν καὶ προθήσεις τὴν πρόθεσιν αὐτῆς καὶ εἰσοίσεις τὴν λυχνίαν καὶ ἐπιθήσεις τοὺς λύχνους αὐτῆς
Wj:40:4 and thou shalt bring in the table and shalt set forth that which is to be set forth on it; and thou shalt bring in the candlestick and place its lamps on it. (Exodus 40:4 Brenton)
Wj:40:4 Wniesiesz także stół i położysz na nim to, co ma być położone, oraz wniesiesz świecznik i postawisz na nim lampy. (Wj 40:4 BT_4)
Wj:40:4 καὶ εἰσοίσεις τὴν τράπεζαν καὶ προθήσεις τὴν πρόθεσιν αὐτῆς καὶ εἰσοίσεις τὴν λυχνίαν καὶ ἐπιθήσεις τοὺς λύχνους αὐτῆς
Wj:40:4 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ καί προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:40:4 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Stołowy I też, nawet, mianowicie By wysuwać Obecności/cel On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. lampstand I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Lampa On/ona/to/to samo
Wj:40:4 kai\ ei)soi/seis tE\n tra/peDZan kai\ proTE/seis tE\n pro/Tesin au)tE=s kai\ ei)soi/seis tE\n luCHni/an kai\ e)piTE/seis tou\s lu/CHnous au)tE=s
Wj:40:4 kai eisoiseis tEn trapeDZan kai proTEseis tEn proTesin autEs kai eisoiseis tEn lyCHnian kai epiTEseis tus lyCHnus autEs
Wj:40:4 C VF_FAI2S RA_ASF N1S_ASF C VF_FAI2S RA_ASF N3I_ASF RD_GSF C VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF C VF_FAI2S RA_APM N2_APM RD_GSF
Wj:40:4 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the table and also, even, namely to put forward the presence/purpose he/she/it/same and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the lampstand and also, even, namely to place on the lamp he/she/it/same
Wj:40:4 and you(sg)-will-BRING IN the (acc) table (acc) and you(sg)-will-PUT-FORWARD the (acc) presence/purpose (acc) her/it/same (gen) and you(sg)-will-BRING IN the (acc) lampstand (acc) and you(sg)-will-PLACE ON the (acc) lamps (acc) her/it/same (gen)
Wj:40:4 Wj_40:4_1 Wj_40:4_2 Wj_40:4_3 Wj_40:4_4 Wj_40:4_5 Wj_40:4_6 Wj_40:4_7 Wj_40:4_8 Wj_40:4_9 Wj_40:4_10 Wj_40:4_11 Wj_40:4_12 Wj_40:4_13 Wj_40:4_14 Wj_40:4_15 Wj_40:4_16 Wj_40:4_17 Wj_40:4_18
Wj:40:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:5 καὶ θήσεις τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν εἰς τὸ θυμιᾶν ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ καὶ ἐπιθήσεις κάλυμμα καταπετάσματος ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Wj:40:5 And thou shalt place the golden altar, to burn incense before the ark; and thou shalt put a covering of a veil on the door of the tabernacle of witness. (Exodus 40:5 Brenton)
Wj:40:5 Ustawisz również złoty ołtarz do spalania kadzidła przed Arką Świadectwa i zawiesisz zasłonę przy wejściu do przybytku. (Wj 40:5 BT_4)
Wj:40:5 καὶ θήσεις τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν εἰς τὸ θυμιᾶν ἐναντίον τῆς κιβωτοῦ καὶ ἐπιθήσεις κάλυμμα καταπετάσματος ἐπὶ τὴν θύραν τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Wj:40:5 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) κάλυμμα[τ], -ατος, τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Wj:40:5 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Złoty/złoty; by złocić Do (+przyspieszenie) By palić kadzidło Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Zasłona Zasłona Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Wj:40:5 kai\ TE/seis to\ TusiastE/rion to\ CHrusou=n ei)s to\ Tumia=n e)nanti/on tE=s kibOtou= kai\ e)piTE/seis ka/lumma katapeta/smatos e)pi\ tE\n Tu/ran tE=s skEnE=s tou= marturi/ou
Wj:40:5 kai TEseis to TysiastErion to CHrysun eis to Tymian enantion tEs kibOtu kai epiTEseis kalymma katapetasmatos epi tEn Tyran tEs skEnEs tu martyriu
Wj:40:5 C VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN P RA_ASN V3_PAN P RA_GSF N2_GSF C VF_FAI2S N3M_ASN N3M_GSN P RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Wj:40:5 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the gold/golden; to gild into (+acc) the to burn incense in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely to place on veil curtain upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Wj:40:5 and you(sg)-will-PLACE the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) into (+acc) the (nom|acc) to-be-BURN-ing-INCENSE in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) ark (gen) and you(sg)-will-PLACE ON veil (nom|acc|voc) curtain (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Wj:40:5 Wj_40:5_1 Wj_40:5_2 Wj_40:5_3 Wj_40:5_4 Wj_40:5_5 Wj_40:5_6 Wj_40:5_7 Wj_40:5_8 Wj_40:5_9 Wj_40:5_10 Wj_40:5_11 Wj_40:5_12 Wj_40:5_13 Wj_40:5_14 Wj_40:5_15 Wj_40:5_16 Wj_40:5_17 Wj_40:5_18 Wj_40:5_19 Wj_40:5_20 Wj_40:5_21 Wj_40:5_22 Wj_40:5_23
Wj:40:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:6 καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων θήσεις παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Wj:40:6 And thou shalt put the altar of burnt-offerings by the doors of the tabernacle of witness, and thou shalt set up the tabernacle round about, and thou shalt hallow all that belongs to it round about. (Exodus 40:6 Brenton)
Wj:40:6 Ołtarz zaś całopalenia postawisz przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania. (Wj 40:6 BT_4)
Wj:40:6 καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων θήσεις παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου
Wj:40:6 καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
Wj:40:6 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo
Wj:40:6 kai\ to\ TusiastE/rion tO=n karpOma/tOn TE/seis para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou
Wj:40:6 kai to TysiastErion tOn karpOmatOn TEseis para tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu
Wj:40:6 C RA_ASN N2N_ASN RA_GPN N3M_GPN VF_FAI2S P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN
Wj:40:6 and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the ć to place lay, put, set, situate, station frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony
Wj:40:6 and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen)   you(sg)-will-PLACE frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen)
Wj:40:6 Wj_40:6_1 Wj_40:6_2 Wj_40:6_3 Wj_40:6_4 Wj_40:6_5 Wj_40:6_6 Wj_40:6_7 Wj_40:6_8 Wj_40:6_9 Wj_40:6_10 Wj_40:6_11 Wj_40:6_12 Wj_40:6_13
Wj:40:6 x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:8 καὶ περιθήσεις τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ αὐτῆς ἁγιάσεις κύκλῳ.
Wj:40:8 And thou shalt put the altar of burnt-offerings by the doors of the tabernacle of witness, and thou shalt set up the tabernacle round about, and thou shalt hallow all that belongs to it round about. (Exodus 40:6 Brenton)
Wj:40:8 Urządzisz też dziedziniec dokoła, a przy bramie zawiesisz zasłonę. (Wj 40:8 BT_4)
Wj:40:8 καὶ περιθήσεις τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ αὐτῆς ἁγιάσεις κύκλῳ.
Wj:40:8 καί περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) κύκλῳ
Wj:40:8 I też, nawet, mianowicie Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym W kole
Wj:40:8 kai\ periTE/seis tE\n skEnE\n kai\ pa/nta ta\ au)tE=s a(gia/seis ku/klO|.
Wj:40:8 kai periTEseis tEn skEnEn kai panta ta autEs hagiaseis kyklO.
Wj:40:8 C VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF C A3_APN RA_APN RD_GSF VF_FAI2S N2_DSM
Wj:40:8 and also, even, namely to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely every all, each, every, the whole of the he/she/it/same to consecrate sanctify, hallow, become holy in a circle
Wj:40:8 and you(sg)-will-AROUND ABOUT the (acc) tent (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) her/it/same (gen) you(sg)-will-CONSECRATE in a circle
Wj:40:8 Wj_40:8_1 Wj_40:8_2 Wj_40:8_3 Wj_40:8_4 Wj_40:8_5 Wj_40:8_6 Wj_40:8_7 Wj_40:8_8 Wj_40:8_9 Wj_40:8_10
Wj:40:8 x x x x x x x x x x
Wj:40:9 καὶ λήμψῃ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ χρίσεις τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἁγιάσεις αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ἔσται ἁγία.
Wj:40:9 And thou shalt take the anointing oil, and shalt anoint the tabernacle, and all things in it; and shalt sanctify it, and all its furniture, and it shall be holy. (Exodus 40:9 Brenton)
Wj:40:9 Wtedy weźmiesz olej namaszczenia i namaścisz przybytek i wszystko, co w nim jest; poświęcisz go i wszystkie jego sprzęty, i będzie święty. (Wj 40:9 BT_4)
Wj:40:9 καὶ λήμψῃ τὸ ἔλαιον τοῦ χρίσματος καὶ χρίσεις τὴν σκηνὴν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ καὶ ἁγιάσεις αὐτὴν καὶ πάντα τὰ σκεύη αὐτῆς, καὶ ἔσται ἁγία.
Wj:40:9 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρῖσμα[τ], -ατος, τό καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Wj:40:9 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Oliwa z oliwek Namaszczanie I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Wj:40:9 kai\ lE/mPSE| to\ e)/laion tou= CHri/smatos kai\ CHri/seis tE\n skEnE\n kai\ pa/nta ta\ e)n au)tE=| kai\ a(gia/seis au)tE\n kai\ pa/nta ta\ skeu/E au)tE=s, kai\ e)/stai a(gi/a.
Wj:40:9 kai lEmPSE to elaion tu CHrismatos kai CHriseis tEn skEnEn kai panta ta en autE kai hagiaseis autEn kai panta ta skeuE autEs, kai estai hagia.
Wj:40:9 C VF_FMI2S RA_ASN N2N_ASN RA_GSN N3M_GSN C VF_FAI2S RA_ASF N1_ASF C A3_APN RA_APN P RD_DSF C VF_FAI2S RD_ASF C A3_APN RA_APN N3E_APN RD_GSF C VF_FMI3S A1A_APN
Wj:40:9 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the olive oil the anointing and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement he/she/it/same and also, even, namely to be dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Wj:40:9 and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed the (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) the (gen) anointing (gen) and you(sg)-will-CHRISEN the (acc) tent (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and you(sg)-will-CONSECRATE her/it/same (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Wj:40:9 Wj_40:9_1 Wj_40:9_2 Wj_40:9_3 Wj_40:9_4 Wj_40:9_5 Wj_40:9_6 Wj_40:9_7 Wj_40:9_8 Wj_40:9_9 Wj_40:9_10 Wj_40:9_11 Wj_40:9_12 Wj_40:9_13 Wj_40:9_14 Wj_40:9_15 Wj_40:9_16 Wj_40:9_17 Wj_40:9_18 Wj_40:9_19 Wj_40:9_20 Wj_40:9_21 Wj_40:9_22 Wj_40:9_23 Wj_40:9_24 Wj_40:9_25 Wj_40:9_26
Wj:40:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:10 καὶ χρίσεις τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων καὶ πάντα αὐτοῦ τὰ σκεύη καὶ ἁγιάσεις τὸ θυσιαστήριον, καὶ ἔσται τὸ θυσιαστήριον ἅγιον τῶν ἁγίων.
Wj:40:10 And thou shalt anoint the altar of burnt-offerings, and all its furniture; and thou shalt hallow the altar, and the altar shall be most holy. (Exodus 40:10 Brenton)
Wj:40:10 I namaścisz ołtarz całopalenia ze wszystkimi jego przyborami, i poświęcisz go, i będzie bardzo święty. (Wj 40:10 BT_4)
Wj:40:10 καὶ χρίσεις τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων καὶ πάντα αὐτοῦ τὰ σκεύη καὶ ἁγιάσεις τὸ θυσιαστήριον, καὶ ἔσται τὸ θυσιαστήριον ἅγιον τῶν ἁγίων.
Wj:40:10 καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
Wj:40:10 I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By być Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
Wj:40:10 kai\ CHri/seis to\ TusiastE/rion tO=n karpOma/tOn kai\ pa/nta au)tou= ta\ skeu/E kai\ a(gia/seis to\ TusiastE/rion, kai\ e)/stai to\ TusiastE/rion a(/gion tO=n a(gi/On.
Wj:40:10 kai CHriseis to TysiastErion tOn karpOmatOn kai panta autu ta skeuE kai hagiaseis to TysiastErion, kai estai to TysiastErion hagion tOn hagiOn.
Wj:40:10 C VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RA_GPN N3M_GPN C A3_APN RD_GSN RA_APN N3E_APN C VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN C VF_FMI3S RA_ASN N2N_ASN A1A_ASN RA_GPN A1A_GPN
Wj:40:10 and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of he/she/it/same the vessel; vessel hardware, utensils, implement and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to be the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
Wj:40:10 and you(sg)-will-CHRISEN the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen)   and all (nom|acc|voc), every (acc) him/it/same (gen) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) and you(sg)-will-CONSECRATE the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) and he/she/it-will-be the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen)
Wj:40:10 Wj_40:10_1 Wj_40:10_2 Wj_40:10_3 Wj_40:10_4 Wj_40:10_5 Wj_40:10_6 Wj_40:10_7 Wj_40:10_8 Wj_40:10_9 Wj_40:10_10 Wj_40:10_11 Wj_40:10_12 Wj_40:10_13 Wj_40:10_14 Wj_40:10_15 Wj_40:10_16 Wj_40:10_17 Wj_40:10_18 Wj_40:10_19 Wj_40:10_20 Wj_40:10_21 Wj_40:10_22
Wj:40:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:12 καὶ προσάξεις Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λούσεις αὐτοὺς ὕδατι
Wj:40:12 And thou shalt bring Aaron and his sons to the doors of the tabernacle of witness, and thou shalt wash them with water. (Exodus 40:12 Brenton)
Wj:40:12 Wtedy przyprowadzisz Aarona i jego synów przed wejście do Namiotu Spotkania i obmyjesz ich wodą. (Wj 40:12 BT_4)
Wj:40:12 καὶ προσάξεις Ααρων καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ ἐπὶ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου καὶ λούσεις αὐτοὺς ὕδατι
Wj:40:12 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί λούω (λου-, λου·σ-, λου·σ-, -, λελου-/λελουσ-, λουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό
Wj:40:12 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie By kąpać się On/ona/to/to samo Woda
Wj:40:12 kai\ prosa/Xeis *aarOn kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= e)pi\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s tou= marturi/ou kai\ lou/seis au)tou\s u(/dati
Wj:40:12 kai prosaXeis aarOn kai tus hyius autu epi tas Tyras tEs skEnEs tu martyriu kai luseis autus hydati
Wj:40:12 C VF_FAI2S N_ASM C RA_APM N2_APM RD_GSM P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN C VF_FAI2S RD_APM N3T_DSN
Wj:40:12 and also, even, namely to lead toward Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely to bathe he/she/it/same water
Wj:40:12 and you(sg)-will-LEAD-TOWARD Aaron (indecl) and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) and you(sg)-will-BATHE them/same (acc) water (dat)
Wj:40:12 Wj_40:12_1 Wj_40:12_2 Wj_40:12_3 Wj_40:12_4 Wj_40:12_5 Wj_40:12_6 Wj_40:12_7 Wj_40:12_8 Wj_40:12_9 Wj_40:12_10 Wj_40:12_11 Wj_40:12_12 Wj_40:12_13 Wj_40:12_14 Wj_40:12_15 Wj_40:12_16 Wj_40:12_17 Wj_40:12_18
Wj:40:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:13 καὶ ἐνδύσεις Ααρων τὰς στολὰς τὰς ἁγίας καὶ χρίσεις αὐτὸν καὶ ἁγιάσεις αὐτόν, καὶ ἱερατεύσει μοι·
Wj:40:13 And thou shalt put on Aaron the holy garments, and thou shalt anoint him, and thou shalt sanctify him, and he shall minister to me as priest. (Exodus 40:13 Brenton)
Wj:40:13 Następnie ubierzesz Aarona w święte szaty i namaścisz go, i poświęcisz go, aby Mi służył jako kapłan. (Wj 40:13 BT_4)
Wj:40:13 καὶ ἐνδύσεις Ααρων τὰς στολὰς τὰς ἁγίας καὶ χρίσεις αὐτὸν καὶ ἁγιάσεις αὐτόν, καὶ ἱερατεύσει μοι·
Wj:40:13 καί ἔν·δυσις, -εως, ἡ; ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό στολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί χρίω (χρι-, χρι·σ-, χρι·σ-, κεχρι·κ-, κεχρισ-, χρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Wj:40:13 I też, nawet, mianowicie Ubieranie się; by ubierać Aaron Szyku uniform, kostium, prośba Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Do chrisen danego nazwisko {imię} od L. suffus --, suffundere 'leją do'. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie pracować (jako kapłan) Ja
Wj:40:13 kai\ e)ndu/seis *aarOn ta\s stola\s ta\s a(gi/as kai\ CHri/seis au)to\n kai\ a(gia/seis au)to/n, kai\ i(erateu/sei moi·
Wj:40:13 kai endyseis aarOn tas stolas tas hagias kai CHriseis auton kai hagiaseis auton, kai hierateusei moi·
Wj:40:13 C VF_FAI2S N_ASM RA_APF N1_APF RA_APF A1A_APF C VF_FAI2S RD_ASM C VF_FAI2S RD_ASM C VF_FAI3S RP_DS
Wj:40:13 and also, even, namely dressing; to clothe Aaron the array uniform, costume, suit the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely to chrisen given a name from L. suffus-, suffundere 'pour into'. he/she/it/same and also, even, namely to consecrate sanctify, hallow, become holy he/she/it/same and also, even, namely to work of a priest priestcraft I
Wj:40:13 and dressings (acc, nom|voc); you(sg)-will-CLOTHE Aaron (indecl) the (acc) arraies (acc) the (acc) holy ([Adj] acc, gen) and you(sg)-will-CHRISEN him/it/same (acc) and you(sg)-will-CONSECRATE him/it/same (acc) and he/she/it-will-WORK OF A PRIEST, you(sg)-will-be-WORK OF A PRIEST-ed (classical) me (dat)
Wj:40:13 Wj_40:13_1 Wj_40:13_2 Wj_40:13_3 Wj_40:13_4 Wj_40:13_5 Wj_40:13_6 Wj_40:13_7 Wj_40:13_8 Wj_40:13_9 Wj_40:13_10 Wj_40:13_11 Wj_40:13_12 Wj_40:13_13 Wj_40:13_14 Wj_40:13_15 Wj_40:13_16
Wj:40:13 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:14 καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ προσάξεις καὶ ἐνδύσεις αὐτοὺς χιτῶνας
Wj:40:14 And thou shalt bring up his sons, and shalt put garments on them. (Exodus 40:14 Brenton)
Wj:40:14 Każesz także zbliżyć się jego synom i ubierzesz ich w szaty. (Wj 40:14 BT_4)
Wj:40:14 καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ προσάξεις καὶ ἐνδύσεις αὐτοὺς χιτῶνας
Wj:40:14 καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) καί ἔν·δυσις, -εως, ἡ; ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό χιτών, -ῶνος, ὁ
Wj:40:14 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo By prowadzić bliski I też, nawet, mianowicie Ubieranie się; by ubierać On/ona/to/to samo Długo opasywany tuniki kaftan, długo opasywał tunika, gabardyna, stanik, sutanna
Wj:40:14 kai\ tou\s ui(ou\s au)tou= prosa/Xeis kai\ e)ndu/seis au)tou\s CHitO=nas
Wj:40:14 kai tus hyius autu prosaXeis kai endyseis autus CHitOnas
Wj:40:14 C RA_APM N2_APM RD_GSM VF_FAI2S C VF_FAI2S RD_APM N3W_APM
Wj:40:14 and also, even, namely the son he/she/it/same to lead toward and also, even, namely dressing; to clothe he/she/it/same long belted tunic caftan, long belted tunic, gaberdine, camisole, cassock
Wj:40:14 and the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) you(sg)-will-LEAD-TOWARD and dressings (acc, nom|voc); you(sg)-will-CLOTHE them/same (acc) long belted tunics (acc)
Wj:40:14 Wj_40:14_1 Wj_40:14_2 Wj_40:14_3 Wj_40:14_4 Wj_40:14_5 Wj_40:14_6 Wj_40:14_7 Wj_40:14_8 Wj_40:14_9
Wj:40:14 x x x x x x x x x
Wj:40:15 καὶ ἀλείψεις αὐτούς, ὃν τρόπον ἤλειψας τὸν πατέρα αὐτῶν, καὶ ἱερατεύσουσίν μοι· καὶ ἔσται ὥστε εἶναι αὐτοῖς χρῖσμα ἱερατείας εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
Wj:40:15 And thou shalt anoint them as thou didst anoint their father, and they shall minister to me as priests; and it shall be that they shall have an everlasting anointing of priesthood, throughout their generations. (Exodus 40:15 Brenton)
Wj:40:15 Potem namaścisz ich, jak namaściłeś ich ojca, aby Mi służyli jako kapłani. Przez to zaś namaszczenie przetrwa kapłaństwo w ich pokoleniach na wieki». (Wj 40:15 BT_4)
Wj:40:15 καὶ ἀλείψεις αὐτούς, ὃν τρόπον ἤλειψας τὸν πατέρα αὐτῶν, καὶ ἱερατεύσουσίν μοι· καὶ ἔσται ὥστε εἶναι αὐτοῖς χρῖσμα ἱερατείας εἰς τὸν αἰῶνα εἰς τὰς γενεὰς αὐτῶν.
Wj:40:15 καί ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἀλείφω (αλειφ-, αλειψ-, αλειψ-, -, ηλειφ-, -) ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί ἱερατεύω (ιερατευ-, ιερατευ·σ-, ιερατευ·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὥστε εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό χρῖσμα[τ], -ατος, τό ἱερατεία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό γενεά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:40:15 I też, nawet, mianowicie By mazać On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By mazać Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie pracować (jako kapłan) Ja I też, nawet, mianowicie By być Tak tamto By być On/ona/to/to samo Namaszczanie Księże biuro {urząd} Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" On/ona/to/to samo
Wj:40:15 kai\ a)lei/PSeis au)tou/s, o(\n tro/pon E)/leiPSas to\n pate/ra au)tO=n, kai\ i(erateu/sousi/n moi· kai\ e)/stai O(/ste ei)=nai au)toi=s CHri=sma i(eratei/as ei)s to\n ai)O=na ei)s ta\s genea\s au)tO=n.
Wj:40:15 kai aleiPSeis autus, hon tropon EleiPSas ton patera autOn, kai hierateususin moi· kai estai hOste einai autois CHrisma hierateias eis ton aiOna eis tas geneas autOn.
Wj:40:15 C VF_FAI2S RD_APM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI2S RA_ASM N3_ASM RD_GPM C VF_FAI3P RP_DS C VF_FMI3S C V9_PAN RD_DPM N3M_NSN N1A_GSF P RA_ASM N3W_ASM P RA_APF N1A_APF RD_GPM
Wj:40:15 and also, even, namely to smear he/she/it/same who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to smear the father he/she/it/same and also, even, namely to work of a priest priestcraft I and also, even, namely to be so that to be he/she/it/same anointing priestly office into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever into (+acc) the generation Race, Nation; sometimes "generation" he/she/it/same
Wj:40:15 and you(sg)-will-SMEAR them/same (acc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) you(sg)-SMEAR-ed the (acc) father (acc) them/same (gen) and they-will-WORK OF A PRIEST, going-to-WORK OF A PRIEST (fut ptcp) (dat) me (dat) and he/she/it-will-be so that to-be them/same (dat) anointing (nom|acc|voc) priestly office (gen), priestly offices (acc) into (+acc) the (acc) eon (acc) into (+acc) the (acc) generation (gen), generations (acc) them/same (gen)
Wj:40:15 Wj_40:15_1 Wj_40:15_2 Wj_40:15_3 Wj_40:15_4 Wj_40:15_5 Wj_40:15_6 Wj_40:15_7 Wj_40:15_8 Wj_40:15_9 Wj_40:15_10 Wj_40:15_11 Wj_40:15_12 Wj_40:15_13 Wj_40:15_14 Wj_40:15_15 Wj_40:15_16 Wj_40:15_17 Wj_40:15_18 Wj_40:15_19 Wj_40:15_20 Wj_40:15_21 Wj_40:15_22 Wj_40:15_23 Wj_40:15_24 Wj_40:15_25 Wj_40:15_26
Wj:40:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:16 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος, οὕτως ἐποίησεν.
Wj:40:16 And Moses did all things whatsoever the Lord commanded him, so did he. (Exodus 40:16 Brenton)
Wj:40:16 Mojżesz wykonał wszystko tak, jak mu to Pan nakazał uczynić. Tak wykonał. (Wj 40:16 BT_4)
Wj:40:16 καὶ ἐποίησεν Μωϋσῆς πάντα, ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ κύριος, οὕτως ἐποίησεν.
Wj:40:16 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅσος -η -ον ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Wj:40:16 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Tyleż/wiele jak By zalecać rozkaz On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób
Wj:40:16 kai\ e)poi/Esen *mou+sE=s pa/nta, o(/sa e)netei/lato au)tO=| ku/rios, ou(/tOs e)poi/Esen.
Wj:40:16 kai epoiEsen mo+ysEs panta, hosa eneteilato autO kyrios, hutOs epoiEsen.
Wj:40:16 C VAI_AAI3S N1M_NSM A3_APN A1_APN VAI_AMI3S RD_DSM N2_NSM D VAI_AAI3S
Wj:40:16 and also, even, namely to do/make Moses every all, each, every, the whole of as much/many as to enjoin command he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make
Wj:40:16 and he/she/it-DO/MAKE-ed Moses (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) as much/many as (nom|acc) he/she/it-was-ENJOIN-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed
Wj:40:16 Wj_40:16_1 Wj_40:16_2 Wj_40:16_3 Wj_40:16_4 Wj_40:16_5 Wj_40:16_6 Wj_40:16_7 Wj_40:16_8 Wj_40:16_9 Wj_40:16_10
Wj:40:16 x x x x x x x x x x
Wj:40:17 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐκπορευομένων αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου νουμηνίᾳ ἐστάθη ἡ σκηνή·
Wj:40:17 And it came to pass in the first month, in the second year after their going forth out of Egypt, at the new moon, that the tabernacle was set up. (Exodus 40:17 Brenton)
Wj:40:17 Wzniesiono przybytek dnia pierwszego miesiąca pierwszego roku drugiego. (Wj 40:17 BT_4)
Wj:40:17 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ μηνὶ τῷ πρώτῳ τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐκπορευομένων αὐτῶν ἐξ Αἰγύπτου νουμηνίᾳ ἐστάθη σκηνή·
Wj:40:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ νεο·μηνία v.l. νου-, -ας, ἡ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:40:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Po pierwsze Drugi Rok By wychodzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Nów By powodować stać Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Wj:40:17 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| mEni\ tO=| prO/tO| tO=| deute/rO| e)/tei e)kporeuome/nOn au)tO=n e)X *ai)gu/ptou noumEni/a| e)sta/TE E( skEnE/·
Wj:40:17 kai egeneto en tO mEni tO prOtO tO deuterO etei ekporeuomenOn autOn eX aigyptu numEnia estaTE hE skEnE·
Wj:40:17 C VBI_AMI3S P RA_DSM N3_DSM RA_DSM A1_DSMS RA_DSN A1A_DSN N3E_DSN V1_PMPGPM RD_GPM P N2_GSF N1A_DSF VCI_API3S RA_NSF N1_NSF
Wj:40:17 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ???; month the first the second year to go out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] new moon to cause to stand the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:40:17 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) first (dat) the (dat) second (dat) year (dat) while being-GO-ed-OUT (gen) them/same (gen) out of (+gen) Egypt (gen) new moon (dat) he/she/it-was-CAUSE-ed-TO-STand the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc)
Wj:40:17 Wj_40:17_1 Wj_40:17_2 Wj_40:17_3 Wj_40:17_4 Wj_40:17_5 Wj_40:17_6 Wj_40:17_7 Wj_40:17_8 Wj_40:17_9 Wj_40:17_10 Wj_40:17_11 Wj_40:17_12 Wj_40:17_13 Wj_40:17_14 Wj_40:17_15 Wj_40:17_16 Wj_40:17_17 Wj_40:17_18
Wj:40:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:18 καὶ ἔστησεν Μωϋσῆς τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὰς κεφαλίδας καὶ διενέβαλεν τοὺς μοχλοὺς καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους
Wj:40:18 And Moses set up the tabernacle, and put on the chapiters, and put the bars into their places, and set up the posts. (Exodus 40:18 Brenton)
Wj:40:18 Postawił Mojżesz przybytek, założył podstawy, ustawił dach, umieścił poprzeczki oraz ustawił słupy. (Wj 40:18 BT_4)
Wj:40:18 καὶ ἔστησεν Μωϋσῆς τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὰς κεφαλίδας καὶ διενέβαλεν τοὺς μοχλοὺς καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους
Wj:40:18 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό κεφαλί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί   ὁ ἡ τό   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ
Wj:40:18 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Mojżesz Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej ??? I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By powodować stać Filar
Wj:40:18 kai\ e)/stEsen *mou+sE=s tE\n skEnE\n kai\ e)pe/TEken ta\s kefali/das kai\ diene/balen tou\s moCHlou\s kai\ e)/stEsen tou\s stu/lous
Wj:40:18 kai estEsen mo+ysEs tEn skEnEn kai epeTEken tas kefalidas kai dienebalen tus moCHlus kai estEsen tus stylus
Wj:40:18 C VAI_AAI3S N1M_NSM RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RA_APF N3D_APF C VBI_AAI3S RA_APM N2_APM C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM
Wj:40:18 and also, even, namely to cause to stand Moses the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to place on the ??? and also, even, namely ć the ć and also, even, namely to cause to stand the pillar
Wj:40:18 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Moses (nom) the (acc) tent (acc) and he/she/it-PLACE ON-ed the (acc) ???s (acc) and   the (acc)   and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) pillars (acc)
Wj:40:18 Wj_40:18_1 Wj_40:18_2 Wj_40:18_3 Wj_40:18_4 Wj_40:18_5 Wj_40:18_6 Wj_40:18_7 Wj_40:18_8 Wj_40:18_9 Wj_40:18_10 Wj_40:18_11 Wj_40:18_12 Wj_40:18_13 Wj_40:18_14 Wj_40:18_15 Wj_40:18_16 Wj_40:18_17
Wj:40:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:19 καὶ ἐξέτεινεν τὰς αὐλαίας ἐπὶ τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὸ κατακάλυμμα τῆς σκηνῆς ἐπ’ αὐτῆς ἄνωθεν, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ. –
Wj:40:19 And he stretched out the curtains over the tabernacle, and put the veil of the tabernacle on it above as the Lord commanded Moses. (Exodus 40:19 Brenton)
Wj:40:19 I rozciągnął namiot nad przybytkiem i nakrył go przykryciem namiotu z góry, jak to Pan nakazał Mojżeszowi. (Wj 40:19 BT_4)
Wj:40:19 καὶ ἐξέτεινεν τὰς αὐλαίας ἐπὶ τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὸ κατακάλυμμα τῆς σκηνῆς ἐπ’ αὐτῆς ἄνωθεν, καθὰ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:40:19 καί ἐκ·τείνω (εκ+τειν-, εκ+τεν(ε)·[σ]-, εκ+τειν·[σ]-, εκ+τετα·κ-, εκ+τετα-, εκ+τα·θ-) ὁ ἡ τό   ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἄνω·θεν καθά (καθ’ ἅ) συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ  
Wj:40:19 I też, nawet, mianowicie By rozszerzać się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Z góry Stosownie do którego Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz  
Wj:40:19 kai\ e)Xe/teinen ta\s au)lai/as e)pi\ tE\n skEnE\n kai\ e)pe/TEken to\ kataka/lumma tE=s skEnE=s e)p’ au)tE=s a)/nOTen, kaTa\ sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:40:19 kai eXeteinen tas aulaias epi tEn skEnEn kai epeTEken to katakalymma tEs skEnEs ep’ autEs anOTen, kaTa synetaXen kyrios tO musE.
Wj:40:19 C VAI_AAI3S RA_APF N1A_APF P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N1_GSF P RD_GSF D D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:40:19 and also, even, namely to extend the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to place on the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same from above according to which to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses  
Wj:40:19 and he/she/it-was-EXTEND-ing, he/she/it-EXTEND-ed the (acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) tent (acc) and he/she/it-PLACE ON-ed the (nom|acc)   the (gen) tent (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) from above according to which he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)  
Wj:40:19 Wj_40:19_1 Wj_40:19_2 Wj_40:19_3 Wj_40:19_4 Wj_40:19_5 Wj_40:19_6 Wj_40:19_7 Wj_40:19_8 Wj_40:19_9 Wj_40:19_10 Wj_40:19_11 Wj_40:19_12 Wj_40:19_13 Wj_40:19_14 Wj_40:19_15 Wj_40:19_16 Wj_40:19_17 Wj_40:19_18 Wj_40:19_19 Wj_40:19_20 Wj_40:19_21 Wj_40:19_22
Wj:40:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:20 καὶ λαβὼν τὰ μαρτύρια ἐνέβαλεν εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ ὑπέθηκεν τοὺς διωστῆρας ὑπὸ τὴν κιβωτὸν
Wj:40:20 And he took the testimonies, and put them into the ark; and he put the staves by the sides of the ark. (Exodus 40:20 Brenton)
Wj:40:20 Następnie wziął Świadectwo i położył je w arce, włożył też drążki do pierścieni arki i przykrył ją z wierzchu przebłagalnią. (Wj 40:20 BT_4)
Wj:40:20 καὶ λαβὼν τὰ μαρτύρια ἐνέβαλεν εἰς τὴν κιβωτὸν καὶ ὑπέθηκεν τοὺς διωστῆρας ὑπὸ τὴν κιβωτὸν
Wj:40:20 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ ἐμ·βάλλω (εν+βαλλ-, εν+βαλ(ε)·[σ]-, εν+βαλ·[σ]- or 2nd εν+βαλ-, -, εν+βεβλη-, εν+βλη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό διωστήρ, -ῆρος, ὁ [LXX] ὑπό ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ
Wj:40:20 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Świadectwo µ?????; dowód By wstrzykiwać Do (+przyspieszenie) Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie By umieszczać poniżej ??? Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza]
Wj:40:20 kai\ labO\n ta\ martu/ria e)ne/balen ei)s tE\n kibOto\n kai\ u(pe/TEken tou\s diOstE=ras u(po\ tE\n kibOto\n
Wj:40:20 kai labOn ta martyria enebalen eis tEn kibOton kai hypeTEken tus diOstEras hypo tEn kibOton
Wj:40:20 C VB_AAPNSM RA_APN N2N_APN VBI_AAI3S P RA_ASF N2_ASF C VAI_AAI3S RA_APM N3_APM P RA_ASF N2_ASF
Wj:40:20 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the testimony μάρτυς; witness to inject into (+acc) the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely to place under the ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses]
Wj:40:20 and upon TAKE HOLD OF-ing (nom) the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) he/she/it-INJECT-ed into (+acc) the (acc) ark (acc) and he/she/it-PLACE-ed-UNDER the (acc) ???s (acc) under (+acc), by (+gen) the (acc) ark (acc)
Wj:40:20 Wj_40:20_1 Wj_40:20_2 Wj_40:20_3 Wj_40:20_4 Wj_40:20_5 Wj_40:20_6 Wj_40:20_7 Wj_40:20_8 Wj_40:20_9 Wj_40:20_10 Wj_40:20_11 Wj_40:20_12 Wj_40:20_13 Wj_40:20_14 Wj_40:20_15
Wj:40:20 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:21 καὶ εἰσήνεγκεν τὴν κιβωτὸν εἰς τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὸ κατακάλυμμα τοῦ καταπετάσματος καὶ ἐσκέπασεν τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ. –
Wj:40:21 And he brought the ark into the tabernacle, and put on it the covering of the veil, and covered the ark of the testimony, as the Lord commanded Moses. (Exodus 40:21 Brenton)
Wj:40:21 Wniósł następnie arkę do przybytku i zawiesił zasłonę zakrywającą i okrył nią Arkę Świadectwa, jak Pan nakazał Mojżeszowi. (Wj 40:21 BT_4)
Wj:40:21 καὶ εἰσήνεγκεν τὴν κιβωτὸν εἰς τὴν σκηνὴν καὶ ἐπέθηκεν τὸ κατακάλυμμα τοῦ καταπετάσματος καὶ ἐσκέπασεν τὴν κιβωτὸν τοῦ μαρτυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:40:21 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό καί σκεπάζω [LXX] (σκεπαζ-, σκεπα·σ-, σκεπα·σ-, -, -, σκεπασ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ  
Wj:40:21 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Zasłona I też, nawet, mianowicie By chronić się Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Świadectwo Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz  
Wj:40:21 kai\ ei)sE/negken tE\n kibOto\n ei)s tE\n skEnE\n kai\ e)pe/TEken to\ kataka/lumma tou= katapeta/smatos kai\ e)ske/pasen tE\n kibOto\n tou= marturi/ou, o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:40:21 kai eisEnenken tEn kibOton eis tEn skEnEn kai epeTEken to katakalymma tu katapetasmatos kai eskepasen tEn kibOton tu martyriu, hon tropon synetaXen kyrios tO musE.
Wj:40:21 C VAI_AAI3S RA_ASF N2_ASF P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N3M_GSN C VAI_AAI3S RA_ASF N2_ASF RA_GSN N2N_GSN RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:40:21 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely to place on the ć the curtain and also, even, namely to shelter the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] the testimony who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses  
Wj:40:21 and he/she/it-BRING IN-ed the (acc) ark (acc) into (+acc) the (acc) tent (acc) and he/she/it-PLACE ON-ed the (nom|acc)   the (gen) curtain (gen) and he/she/it-SHELTER-ed the (acc) ark (acc) the (gen) testimony (gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)  
Wj:40:21 Wj_40:21_1 Wj_40:21_2 Wj_40:21_3 Wj_40:21_4 Wj_40:21_5 Wj_40:21_6 Wj_40:21_7 Wj_40:21_8 Wj_40:21_9 Wj_40:21_10 Wj_40:21_11 Wj_40:21_12 Wj_40:21_13 Wj_40:21_14 Wj_40:21_15 Wj_40:21_16 Wj_40:21_17 Wj_40:21_18 Wj_40:21_19 Wj_40:21_20 Wj_40:21_21 Wj_40:21_22 Wj_40:21_23 Wj_40:21_24 Wj_40:21_25 Wj_40:21_26
Wj:40:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:22 καὶ ἔθηκεν τὴν τράπεζαν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἐπὶ τὸ κλίτος τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὸ πρὸς βορρᾶν ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τῆς σκηνῆς
Wj:40:22 And he put the table in the tabernacle of witness, on the north side without the veil of the tabernacle. (Exodus 40:22 Brenton)
Wj:40:22 Postawił również stół w Namiocie Spotkania po stronie północnej przybytku przed zasłoną, (Wj 40:22 BT_4)
Wj:40:22 καὶ ἔθηκεν τὴν τράπεζαν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου ἐπὶ τὸ κλίτος τῆς σκηνῆς τοῦ μαρτυρίου τὸ πρὸς βορρᾶν ἔξωθεν τοῦ καταπετάσματος τῆς σκηνῆς
Wj:40:22 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ὁ ἡ τό πρός βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἔξω·θεν ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:40:22 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Stołowy Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na północ Od zewnątrz Zasłona Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Wj:40:22 kai\ e)/TEken tE\n tra/peDZan ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou e)pi\ to\ kli/tos tE=s skEnE=s tou= marturi/ou to\ pro\s borra=n e)/XOTen tou= katapeta/smatos tE=s skEnE=s
Wj:40:22 kai eTEken tEn trapeDZan eis tEn skEnEn tu martyriu epi to klitos tEs skEnEs tu martyriu to pros borran eXOTen tu katapetasmatos tEs skEnEs
Wj:40:22 C VAI_AAI3S RA_ASF N1S_ASF P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF RA_GSN N2N_GSN RA_ASN P N1T_ASM D RA_GSN N3M_GSN RA_GSF N1_GSF
Wj:40:22 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the table into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony the toward (+acc,+gen,+dat) north from the outside the curtain the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:40:22 and he/she/it-PLACE-ed the (acc) table (acc) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   the (gen) tent (gen) the (gen) testimony (gen) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) north (acc) from the outside the (gen) curtain (gen) the (gen) tent (gen)
Wj:40:22 Wj_40:22_1 Wj_40:22_2 Wj_40:22_3 Wj_40:22_4 Wj_40:22_5 Wj_40:22_6 Wj_40:22_7 Wj_40:22_8 Wj_40:22_9 Wj_40:22_10 Wj_40:22_11 Wj_40:22_12 Wj_40:22_13 Wj_40:22_14 Wj_40:22_15 Wj_40:22_16 Wj_40:22_17 Wj_40:22_18 Wj_40:22_19 Wj_40:22_20 Wj_40:22_21 Wj_40:22_22 Wj_40:22_23 Wj_40:22_24
Wj:40:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:23 καὶ προέθηκεν ἐπ’ αὐτῆς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔναντι κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ. –
Wj:40:23 And he put on it the shewbread before the Lord, as the Lord commanded Moses. (Exodus 40:23 Brenton)
Wj:40:23 a na nim rozłożył przed obliczem Pana rząd chlebów, jak Pan nakazał Mojżeszowi. (Wj 40:23 BT_4)
Wj:40:23 καὶ προέθηκεν ἐπ’ αὐτῆς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔναντι κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:40:23 καί προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό πρό·θεσις, -εως, ἡ ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ  
Wj:40:23 I też, nawet, mianowicie By wysuwać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Obecności/cel Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz  
Wj:40:23 kai\ proe/TEken e)p’ au)tE=s a)/rtous tE=s proTe/seOs e)/nanti kuri/ou, o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:40:23 kai proeTEken ep’ autEs artus tEs proTeseOs enanti kyriu, hon tropon synetaXen kyrios tO musE.
Wj:40:23 C VAI_AAI3S P RD_GSF N2_APM RA_GSF N3I_GSF P N2_GSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:40:23 and also, even, namely to put forward upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the presence/purpose before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses  
Wj:40:23 and he/she/it-PUT-ed-FORWARD upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) [loaves of] bread (acc) the (gen) presence/purpose (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)  
Wj:40:23 Wj_40:23_1 Wj_40:23_2 Wj_40:23_3 Wj_40:23_4 Wj_40:23_5 Wj_40:23_6 Wj_40:23_7 Wj_40:23_8 Wj_40:23_9 Wj_40:23_10 Wj_40:23_11 Wj_40:23_12 Wj_40:23_13 Wj_40:23_14 Wj_40:23_15 Wj_40:23_16
Wj:40:23 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:24 καὶ ἔθηκεν τὴν λυχνίαν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου εἰς τὸ κλίτος τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς νότον
Wj:40:24 And he put the candlestick into the tabernacle of witness, on the side of the tabernacle toward the south. (Exodus 40:24 Brenton)
Wj:40:24 Postawił też świecznik w Namiocie Spotkania naprzeciw stołu po stronie południowej przybytku (Wj 40:24 BT_4)
Wj:40:24 καὶ ἔθηκεν τὴν λυχνίαν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου εἰς τὸ κλίτος τῆς σκηνῆς τὸ πρὸς νότον
Wj:40:24 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό λυχνία, -ας, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό πρός νότος, -ου, ὁ
Wj:40:24 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj lampstand Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na południe
Wj:40:24 kai\ e)/TEken tE\n luCHni/an ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou ei)s to\ kli/tos tE=s skEnE=s to\ pro\s no/ton
Wj:40:24 kai eTEken tEn lyCHnian eis tEn skEnEn tu martyriu eis to klitos tEs skEnEs to pros noton
Wj:40:24 C VAI_AAI3S RA_ASF N1A_ASF P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF RA_ASN P N2_ASM
Wj:40:24 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the lampstand into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony into (+acc) the ć the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the toward (+acc,+gen,+dat) south
Wj:40:24 and he/she/it-PLACE-ed the (acc) lampstand (acc) into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) into (+acc) the (nom|acc)   the (gen) tent (gen) the (nom|acc) toward (+acc,+gen,+dat) south (acc)
Wj:40:24 Wj_40:24_1 Wj_40:24_2 Wj_40:24_3 Wj_40:24_4 Wj_40:24_5 Wj_40:24_6 Wj_40:24_7 Wj_40:24_8 Wj_40:24_9 Wj_40:24_10 Wj_40:24_11 Wj_40:24_12 Wj_40:24_13 Wj_40:24_14 Wj_40:24_15 Wj_40:24_16 Wj_40:24_17
Wj:40:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:25 καὶ ἐπέθηκεν τοὺς λύχνους αὐτῆς ἔναντι κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ. –
Wj:40:25 And he put on it its lamps before the Lord, as the Lord had commanded Moses. (Exodus 40:25 Brenton)
Wj:40:25 i na nim umieścił lampy przed Panem, jak Pan nakazał Mojżeszowi. (Wj 40:25 BT_4)
Wj:40:25 καὶ ἐπέθηκεν τοὺς λύχνους αὐτῆς ἔναντι κυρίου, ὃν τρόπον συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:40:25 καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό λύχνος, -ου, ὁ (cf. λαμπάς and φανός) αὐτός αὐτή αὐτό ἔν·αντι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ  
Wj:40:25 I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Lampa On/ona/to/to samo Przedtem (+informacja) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz  
Wj:40:25 kai\ e)pe/TEken tou\s lu/CHnous au)tE=s e)/nanti kuri/ou, o(\n tro/pon sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:40:25 kai epeTEken tus lyCHnus autEs enanti kyriu, hon tropon synetaXen kyrios tO musE.
Wj:40:25 C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RD_GSF P N2_GSM RR_ASM N2_ASM VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:40:25 and also, even, namely to place on the lamp he/she/it/same before (+gen) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses  
Wj:40:25 and he/she/it-PLACE ON-ed the (acc) lamps (acc) her/it/same (gen) before (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)  
Wj:40:25 Wj_40:25_1 Wj_40:25_2 Wj_40:25_3 Wj_40:25_4 Wj_40:25_5 Wj_40:25_6 Wj_40:25_7 Wj_40:25_8 Wj_40:25_9 Wj_40:25_10 Wj_40:25_11 Wj_40:25_12 Wj_40:25_13 Wj_40:25_14
Wj:40:25 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:26 καὶ ἔθηκεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἀπέναντι τοῦ καταπετάσματος
Wj:40:26 And he put the golden altar in the tabernacle of witness before the veil; (Exodus 40:26 Brenton)
Wj:40:26 Postawił również ołtarz złoty w Namiocie Spotkania naprzeciw zasłony (Wj 40:26 BT_4)
Wj:40:26 καὶ ἔθηκεν τὸ θυσιαστήριον τὸ χρυσοῦν ἐν τῇ σκηνῇ τοῦ μαρτυρίου ἀπέναντι τοῦ καταπετάσματος
Wj:40:26 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν; χρυσόω (χρυσ(ο)-, χρυσω·σ-, χρυσω·σ-, -, κεχρυσω-, -) ἐν ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό κατα·πέτασμα[τ], -ατος, τό
Wj:40:26 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Złoty/złoty; by złocić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Zasłona
Wj:40:26 kai\ e)/TEken to\ TusiastE/rion to\ CHrusou=n e)n tE=| skEnE=| tou= marturi/ou a)pe/nanti tou= katapeta/smatos
Wj:40:26 kai eTEken to TysiastErion to CHrysun en tE skEnE tu martyriu apenanti tu katapetasmatos
Wj:40:26 C VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A1C_ASN P RA_DSF N1_DSF RA_GSN N2N_GSN P RA_GSN N3M_GSN
Wj:40:26 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the gold/golden; to gild in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony opposite/in the presence of (+gen) the curtain
Wj:40:26 and he/she/it-PLACE-ed the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (nom|acc) gold/golden ([Adj] acc, nom|acc|voc); to-be-GILD-ing, while GILD-ing (nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) tent (dat) the (gen) testimony (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) curtain (gen)
Wj:40:26 Wj_40:26_1 Wj_40:26_2 Wj_40:26_3 Wj_40:26_4 Wj_40:26_5 Wj_40:26_6 Wj_40:26_7 Wj_40:26_8 Wj_40:26_9 Wj_40:26_10 Wj_40:26_11 Wj_40:26_12 Wj_40:26_13 Wj_40:26_14
Wj:40:26 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:27 καὶ ἐθυμίασεν ἐπ’ αὐτοῦ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ. –
Wj:40:27 and he burnt on it incense of composition, as the Lord commanded Moses. (Exodus 40:27 Brenton)
Wj:40:27 i kazał palić na nim wonne kadzidło, jak Pan nakazał Mojżeszowi. (Wj 40:27 BT_4)
Wj:40:27 καὶ ἐθυμίασεν ἐπ’ αὐτοῦ τὸ θυμίαμα τῆς συνθέσεως, καθάπερ συνέταξεν κύριος τῷ Μωυσῇ.
Wj:40:27 καί θυμιάω (θυμι(α)-, θυμια·σ-, θυμια·σ-, -, τεθυμια-, θυμια·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θυμίαμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό   καθάπερ συν·τάσσω (συν+τασσ-, συν+ταξ-, συν+ταξ-, συν+τεταχ·[κ]-, συν+τετασσ-, συν+ταγ·[θ]-/συν+ταχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ  
Wj:40:27 I też, nawet, mianowicie By palić kadzidło Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kadzidło Nawet jak Do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Mojżesz  
Wj:40:27 kai\ e)Tumi/asen e)p’ au)tou= to\ Tumi/ama tE=s sunTe/seOs, kaTa/per sune/taXen ku/rios tO=| *mousE=|.
Wj:40:27 kai eTymiasen ep’ autu to Tymiama tEs synTeseOs, kaTaper synetaXen kyrios tO musE.
Wj:40:27 C VAI_AAI3S P RD_GSN RA_ASN N3M_ASN RA_GSF N3I_GSF D VAI_AAI3S N2_NSM RA_DSM N1M_DSM
Wj:40:27 and also, even, namely to burn incense upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the incense the ć even as to ??? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Moses  
Wj:40:27 and he/she/it-BURN-ed-INCENSE upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (gen) the (nom|acc) incense (nom|acc|voc) the (gen)   even as he/she/it-???-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (dat) Moses (dat)  
Wj:40:27 Wj_40:27_1 Wj_40:27_2 Wj_40:27_3 Wj_40:27_4 Wj_40:27_5 Wj_40:27_6 Wj_40:27_7 Wj_40:27_8 Wj_40:27_9 Wj_40:27_10 Wj_40:27_11 Wj_40:27_12 Wj_40:27_13 Wj_40:27_14
Wj:40:27 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:29 καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων ἔθηκεν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς
Wj:40:29 And he put the altar of the burnt-offerings by the doors of the tabernacle. (Exodus 40:29 Brenton)
Wj:40:29 Ołtarz zaś całopalenia postawił przed wejściem do wnętrza Namiotu Spotkania i ofiarował na nim całopalenie i ofiarę pokarmową, jak Pan nakazał Mojżeszowi. (Wj 40:29 BT_4)
Wj:40:29 καὶ τὸ θυσιαστήριον τῶν καρπωμάτων ἔθηκεν παρὰ τὰς θύρας τῆς σκηνῆς
Wj:40:29 καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό ὁ ἡ τό   τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) παρά ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:40:29 I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Drzwi brama Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Wj:40:29 kai\ to\ TusiastE/rion tO=n karpOma/tOn e)/TEken para\ ta\s Tu/ras tE=s skEnE=s
Wj:40:29 kai to TysiastErion tOn karpOmatOn eTEken para tas Tyras tEs skEnEs
Wj:40:29 C RA_ASN N2N_ASN RA_GPN N3M_GPN VAI_AAI3S P RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF
Wj:40:29 and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. the ć to place lay, put, set, situate, station frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the door gate the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:40:29 and the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) the (gen)   he/she/it-PLACE-ed frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (acc) door (gen), doors (acc) the (gen) tent (gen)
Wj:40:29 Wj_40:29_1 Wj_40:29_2 Wj_40:29_3 Wj_40:29_4 Wj_40:29_5 Wj_40:29_6 Wj_40:29_7 Wj_40:29_8 Wj_40:29_9 Wj_40:29_10 Wj_40:29_11
Wj:40:29 x x x x x x x x x x x
Wj:40:33 καὶ ἔστησεν τὴν αὐλὴν κύκλῳ τῆς σκηνῆς καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ συνετέλεσεν Μωϋσῆς πάντα τὰ ἔργα.
Wj:40:33  
Wj:40:33 Wreszcie urządził dziedziniec dokoła przybytku i ołtarz, a przy wejściu zawiesił zasłonę. W ten sposób Mojżesz dokonał dzieła. (Wj 40:33 BT_4)
Wj:40:33 καὶ ἔστησεν τὴν αὐλὴν κύκλῳ τῆς σκηνῆς καὶ τοῦ θυσιαστηρίου. καὶ συνετέλεσεν Μωϋσῆς πάντα τὰ ἔργα.
Wj:40:33 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ κύκλῳ ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) καί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό
Wj:40:33 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Dziedzińca owczarnia, pałac, dom W kole Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan I też, nawet, mianowicie Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Mojżesz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca
Wj:40:33 kai\ e)/stEsen tE\n au)lE\n ku/klO| tE=s skEnE=s kai\ tou= TusiastEri/ou. kai\ sunete/lesen *mou+sE=s pa/nta ta\ e)/rga.
Wj:40:33 kai estEsen tEn aulEn kyklO tEs skEnEs kai tu TysiastEriu. kai synetelesen mo+ysEs panta ta erga.
Wj:40:33 C VAI_AAI3S RA_ASF N1_ASF N2_DSM RA_GSF N1_GSF C RA_GSN N2N_GSN C VAI_AAI3S N1M_NSM A3_APN RA_APN N2N_APN
Wj:40:33 and also, even, namely to cause to stand the courtyard sheep-fold, palace, house in a circle the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth and also, even, namely the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. and also, even, namely to complete Moses every all, each, every, the whole of the work
Wj:40:33 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) courtyard (acc) in a circle the (gen) tent (gen) and the (gen) sanctuary (gen) and he/she/it-COMPLETE-ed Moses (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc)
Wj:40:33 Wj_40:33_1 Wj_40:33_2 Wj_40:33_3 Wj_40:33_4 Wj_40:33_5 Wj_40:33_6 Wj_40:33_7 Wj_40:33_8 Wj_40:33_9 Wj_40:33_10 Wj_40:33_11 Wj_40:33_12 Wj_40:33_13 Wj_40:33_14 Wj_40:33_15 Wj_40:33_16
Wj:40:33 x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:34 καὶ ἐκάλυψεν ἡ νεφέλη τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη ἡ σκηνή·
Wj:40:34 And the cloud covered the tabernacle of witness, and the tabernacle was filled with the glory of the Lord. (Exodus 40:34 Brenton)
Wj:40:34 Wtedy to obłok okrył Namiot Spotkania, a chwała Pana napełniła przybytek. (Wj 40:34 BT_4)
Wj:40:34 Καὶ ἐκάλυψεν νεφέλη τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη σκηνή·
Wj:40:34 καί καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:40:34 I też, nawet, mianowicie By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Chmura Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Wj:40:34 *kai\ e)ka/luPSen E( nefe/lE tE\n skEnE\n tou= marturi/ou, kai\ do/XEs kuri/ou e)plE/sTE E( skEnE/·
Wj:40:34 kai ekalyPSen hE nefelE tEn skEnEn tu martyriu, kai doXEs kyriu eplEsTE hE skEnE·
Wj:40:34 C VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C N1S_GSF N2_GSM VSI_API3S RA_NSF N1_NSF
Wj:40:34 and also, even, namely to cover cloak, veiled, muffled the cloud the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony and also, even, namely glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:40:34 and he/she/it-COVER-ed the (nom) cloud (nom|voc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) and glory/awesomeness (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-???-ed the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc)
Wj:40:34 Wj_40:34_1 Wj_40:34_2 Wj_40:34_3 Wj_40:34_4 Wj_40:34_5 Wj_40:34_6 Wj_40:34_7 Wj_40:34_8 Wj_40:34_9 Wj_40:34_10 Wj_40:34_11 Wj_40:34_12 Wj_40:34_13 Wj_40:34_14
Wj:40:34 x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:35 καὶ οὐκ ἠδυνάσθη Μωϋσῆς εἰσελθεῖν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ὅτι ἐπεσκίαζεν ἐπ’ αὐτὴν ἡ νεφέλη καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη ἡ σκηνή.
Wj:40:35 And Moses was not able to enter into the tabernacle of testimony, because the cloud overshadowed it, and the tabernacle was filled with the glory of the Lord. (Exodus 40:35 Brenton)
Wj:40:35 I nie mógł Mojżesz wejść do Namiotu Spotkania, bo spoczywał na nim obłok i chwała Pana wypełniała przybytek. (Wj 40:35 BT_4)
Wj:40:35 καὶ οὐκ ἠδυνάσθη Μωϋσῆς εἰσελθεῖν εἰς τὴν σκηνὴν τοῦ μαρτυρίου, ὅτι ἐπεσκίαζεν ἐπ’ αὐτὴν νεφέλη καὶ δόξης κυρίου ἐπλήσθη σκηνή.
Wj:40:35 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ ὅτι ἐπι·σκιάζω (επι+σκιαζ-, επι+σκια·σ-, επι+σκια·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό σκῆνο·ς, -ους, τό (See also σκηνή); σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)
Wj:40:35 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Mojżesz By wchodzić Do (+przyspieszenie) Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Świadectwo Ponieważ/tamto Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Chmura I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do ??? Namiot; namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan
Wj:40:35 kai\ ou)k E)duna/sTE *mou+sE=s ei)selTei=n ei)s tE\n skEnE\n tou= marturi/ou, o(/ti e)peski/aDZen e)p’ au)tE\n E( nefe/lE kai\ do/XEs kuri/ou e)plE/sTE E( skEnE/.
Wj:40:35 kai uk EdynasTE mo+ysEs eiselTein eis tEn skEnEn tu martyriu, hoti epeskiaDZen ep’ autEn hE nefelE kai doXEs kyriu eplEsTE hE skEnE.
Wj:40:35 C D VSI_API3S N1M_NSM VB_AAN P RA_ASF N1_ASF RA_GSN N2N_GSN C V1I_IAI3S P RD_ASF RA_NSF N1_NSF C N1S_GSF N2_GSM VSI_API3S RA_NSF N1_NSF
Wj:40:35 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able Moses to enter into (+acc) the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth the testimony because/that to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the cloud and also, even, namely glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to ??? the tent; tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth
Wj:40:35 and not he/she/it-was-ABLE-ed Moses (nom) to-ENTER into (+acc) the (acc) tent (acc) the (gen) testimony (gen) because/that he/she/it-was-???-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) the (nom) cloud (nom|voc) and glory/awesomeness (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) he/she/it-was-???-ed the (nom) tents (nom|acc|voc); tent (nom|voc)
Wj:40:35 Wj_40:35_1 Wj_40:35_2 Wj_40:35_3 Wj_40:35_4 Wj_40:35_5 Wj_40:35_6 Wj_40:35_7 Wj_40:35_8 Wj_40:35_9 Wj_40:35_10 Wj_40:35_11 Wj_40:35_12 Wj_40:35_13 Wj_40:35_14 Wj_40:35_15 Wj_40:35_16 Wj_40:35_17 Wj_40:35_18 Wj_40:35_19 Wj_40:35_20 Wj_40:35_21 Wj_40:35_22
Wj:40:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:36 ἡνίκα δ’ ἂν ἀνέβη ἡ νεφέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, ἀνεζεύγνυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ σὺν τῇ ἀπαρτίᾳ αὐτῶν·
Wj:40:36 And when the cloud went up from the tabernacle, the children of Israel prepared to depart with their baggage. (Exodus 40:36 Brenton)
Wj:40:36 Ile razy obłok wznosił się nad przybytkiem, Izraelici wyruszali w drogę, (Wj 40:36 BT_4)
Wj:40:36 ἡνίκα δ’ ἂν ἀνέβη νεφέλη ἀπὸ τῆς σκηνῆς, ἀνεζεύγνυσαν οἱ υἱοὶ Ισραηλ σὺν τῇ ἀπαρτίᾳ αὐτῶν·
Wj:40:36 ἡνίκα δέ ἄν ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ἀπό ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος)   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ σύν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:40:36 Kiedy zaś Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By podnosić Chmura Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Syn Izrael Razem z/włączając (+dat) On/ona/to/to samo
Wj:40:36 E(ni/ka d’ a)/n a)ne/bE E( nefe/lE a)po\ tE=s skEnE=s, a)neDZeu/gnusan oi( ui(oi\ *israEl su\n tE=| a)parti/a| au)tO=n·
Wj:40:36 hEnika d’ an anebE hE nefelE apo tEs skEnEs, aneDZeugnysan hoi hyioi israEl syn tE apartia autOn·
Wj:40:36 D x x VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF P RA_GSF N1_GSF VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM P RA_DSF N1A_DSF RD_GPM
Wj:40:36 when δ’ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] ever (if ever) to ascend the cloud from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth ć the son Israel together with/including (+dat) the ć he/she/it/same
Wj:40:36 when Yet ever he/she/it-ASCEND-ed the (nom) cloud (nom|voc) away from (+gen) the (gen) tent (gen)   the (nom) sons (nom|voc) Israel (indecl) together with/including (+dat) the (dat)   them/same (gen)
Wj:40:36 Wj_40:36_1 Wj_40:36_2 Wj_40:36_3 Wj_40:36_4 Wj_40:36_5 Wj_40:36_6 Wj_40:36_7 Wj_40:36_8 Wj_40:36_9 Wj_40:36_10 Wj_40:36_11 Wj_40:36_12 Wj_40:36_13 Wj_40:36_14 Wj_40:36_15 Wj_40:36_16 Wj_40:36_17
Wj:40:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:37 εἰ δὲ μὴ ἀνέβη ἡ νεφέλη, οὐκ ἀνεζεύγνυσαν ἕως τῆς ἡμέρας, ἧς ἀνέβη ἡ νεφέλη·
Wj:40:37 And if the cloud went not up, they did not prepare to depart, till the day when the cloud went up. (Exodus 40:37 Brenton)
Wj:40:37 a jeśli obłok nie wznosił się, nie ruszali w drogę aż do dnia uniesienia się obłoku. (Wj 40:37 BT_4)
Wj:40:37 εἰ δὲ μὴ ἀνέβη νεφέλη, οὐκ ἀνεζεύγνυσαν ἕως τῆς ἡμέρας, ἧς ἀνέβη νεφέλη·
Wj:40:37 εἰ δέ μή ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)
Wj:40:37 Jeżeli zaś Nie By podnosić Chmura ??? Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Dzień Kto/, który/, który By podnosić Chmura
Wj:40:37 ei) de\ mE\ a)ne/bE E( nefe/lE, ou)k a)neDZeu/gnusan e(/Os tE=s E(me/ras, E(=s a)ne/bE E( nefe/lE·
Wj:40:37 ei de mE anebE hE nefelE, uk aneDZeugnysan heOs tEs hEmeras, hEs anebE hE nefelE·
Wj:40:37 C x D VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF D VAI_AAI3P P RA_GSF N1A_GSF RR_GSF VZI_AAI3S RA_NSF N1_NSF
Wj:40:37 if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not to ascend the cloud οὐχ before rough breathing ć until; dawn the day who/whom/which to ascend the cloud
Wj:40:37 if Yet not he/she/it-ASCEND-ed the (nom) cloud (nom|voc) not   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) who/whom/which (gen) he/she/it-ASCEND-ed the (nom) cloud (nom|voc)
Wj:40:37 Wj_40:37_1 Wj_40:37_2 Wj_40:37_3 Wj_40:37_4 Wj_40:37_5 Wj_40:37_6 Wj_40:37_7 Wj_40:37_8 Wj_40:37_9 Wj_40:37_10 Wj_40:37_11 Wj_40:37_12 Wj_40:37_13 Wj_40:37_14 Wj_40:37_15
Wj:40:37 x x x x x x x x x x x x x x x
Wj:40:38 νεφέλη γὰρ ἦν ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἡμέρας καὶ πῦρ ἦν ἐπ’ αὐτῆς νυκτὸς ἐναντίον παντὸς Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς ἀναζυγαῖς αὐτῶν.
Wj:40:38 For a cloud was on the tabernacle by day, and fire was on it by night before all Israel, in all their journeyings. (Exodus 40:38 Brenton)
Wj:40:38 Obłok bowiem Pana za dnia zakrywał przybytek, a w nocy błyszczał jak ogień na oczach całego domu izraelskiego w czasie całej ich wędrówki. (Wj 40:38 BT_4)
Wj:40:38 νεφέλη γὰρ ἦν ἐπὶ τῆς σκηνῆς ἡμέρας καὶ πῦρ ἦν ἐπ’ αὐτῆς νυκτὸς ἐναντίον παντὸς Ισραηλ ἐν πάσαις ταῖς ἀναζυγαῖς αὐτῶν.
Wj:40:38 νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) γάρ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἡμέρα, -ας -ἡ καί πῦρ, -ρός, τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό νύξ, -υκτός, ἡ ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Wj:40:38 Chmura Dla odtąd, jak By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Dzień I też, nawet, mianowicie Ogień By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Noc Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo
Wj:40:38 nefe/lE ga\r E)=n e)pi\ tE=s skEnE=s E(me/ras kai\ pu=r E)=n e)p’ au)tE=s nukto\s e)nanti/on panto\s *israEl e)n pa/sais tai=s a)naDZugai=s au)tO=n.
Wj:40:38 nefelE gar En epi tEs skEnEs hEmeras kai pyr En ep’ autEs nyktos enantion pantos israEl en pasais tais anaDZygais autOn.
Wj:40:38 N1_NSF x V9_IAI3S P RA_GSF N1_GSF N1A_GSF C N3_NSN V9_IAI3S P RD_GSF N3_GSF P A3_GSM N_GSM P A1S_DPF RA_DPF N1_DPF RD_GPM
Wj:40:38 cloud for since, as to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth day and also, even, namely fire to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same night in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ć he/she/it/same
Wj:40:38 cloud (nom|voc) for he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) tent (gen) day (gen), days (acc) and fire (nom|acc|voc) he/she/it-was upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) night (gen) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt) the (dat)   them/same (gen)
Wj:40:38 Wj_40:38_1 Wj_40:38_2 Wj_40:38_3 Wj_40:38_4 Wj_40:38_5 Wj_40:38_6 Wj_40:38_7 Wj_40:38_8 Wj_40:38_9 Wj_40:38_10 Wj_40:38_11 Wj_40:38_12 Wj_40:38_13 Wj_40:38_14 Wj_40:38_15 Wj_40:38_16 Wj_40:38_17 Wj_40:38_18 Wj_40:38_19 Wj_40:38_20 Wj_40:38_21
Wj:40:38 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x