Kpl:2:1 Ἐὰν δὲ ψυχὴ προσφέρῃ δῶρον θυσίαν τῷ κυρίῳ, σεμίδαλις ἔσται τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ ἐπιχεεῖ ἐπ’ αὐτὸ ἔλαιον καὶ ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸ λίβανον· θυσία ἐστίν.
Kpl:2:1 And if a soul bring a gift, a sacrifice to the Lord, his gift shall be fine flour; and he shall pour oil upon it, and shall put frankincense on it: it is a sacrifice. (Leviticus 2:1 Brenton)
Kpl:2:1 Jeżeli kto chce złożyć w darze dla Pana ofiarę pokarmową, niech złoży w darze najczystszą mąkę. Poleje ją oliwą i doda do niej kadzidła. (Kpł 2:1 BT_4)
Kpl:2:1 Ἐὰν δὲ ψυχὴ προσφέρῃ δῶρον θυσίαν τῷ κυρίῳ, σεμίδαλις ἔσται τὸ δῶρον αὐτοῦ, καὶ ἐπιχεεῖ ἐπ’ αὐτὸ ἔλαιον καὶ ἐπιθήσει ἐπ’ αὐτὸ λίβανον· θυσία ἐστίν.
Kpl:2:1 ἐάν (εἰ ἄν) δέ ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σεμίδαλις, -εως, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔλαιον, -ου, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] θυσία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:2:1 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby By przedstawiać Dar Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższej jakości mąka By być Dar On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Ofiara gnębią, poświęcają By być
Kpl:2:1 *)ea\n de\ PSuCHE\ prosfe/rE| dO=ron Tusi/an tO=| kuri/O|, semi/dalis e)/stai to\ dO=ron au)tou=, kai\ e)piCHeei= e)p’ au)to\ e)/laion kai\ e)piTE/sei e)p’ au)to\ li/banon· Tusi/a e)sti/n.
Kpl:2:1 ean de PSyCHE prosferE dOron Tysian tO kyriO, semidalis estai to dOron autu, kai epiCHeei ep’ auto elaion kai epiTEsei ep’ auto libanon· Tysia estin.
Kpl:2:1 C x N1_NSF V1_PAS3S N2N_ASN N1A_ASF RA_DSM N2_DSM N3I_NSF VF_FMI3S RA_NSN N2N_NSN RD_GSM C VF2_FAI3S P RD_ASN N2N_ASN C VF_FAI3S P RD_ASN N2_ASM N1A_NSF V9_PAI3S
Kpl:2:1 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person to present gift sacrifice victimize, immolate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. best quality flour to be the gift he/she/it/same and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same olive oil and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same frankincense; incense white gum, also Lebanon sacrifice victimize, immolate to be
Kpl:2:1 if-ever Yet cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg)-are-being-PRESENT-ed, he/she/it-should-be-PRESENT-ing, you(sg)-should-be-being-PRESENT-ed gift (nom|acc|voc) sacrifice (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) best quality flour (nom) he/she/it-will-be the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical), he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) upon/over (+acc,+gen,+dat) it/same (nom|acc) frankincense (acc); incense (acc) sacrifice (nom|voc) he/she/it-is
Kpl:2:1 Kpl_2:1_1 Kpl_2:1_2 Kpl_2:1_3 Kpl_2:1_4 Kpl_2:1_5 Kpl_2:1_6 Kpl_2:1_7 Kpl_2:1_8 Kpl_2:1_9 Kpl_2:1_10 Kpl_2:1_11 Kpl_2:1_12 Kpl_2:1_13 Kpl_2:1_14 Kpl_2:1_15 Kpl_2:1_16 Kpl_2:1_17 Kpl_2:1_18 Kpl_2:1_19 Kpl_2:1_20 Kpl_2:1_21 Kpl_2:1_22 Kpl_2:1_23 Kpl_2:1_24 Kpl_2:1_25
Kpl:2:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:2 καὶ οἴσει πρὸς τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς ἱερεῖς, καὶ δραξάμενος ἀπ’ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:2:2 And he shall bring it to the priests the sons of Aaron: and having taken from it a handful of the fine flour with the oil, and all its frankincense, then the priest shall put the memorial of it on the altar: it is a sacrifice, an odour of sweet savour to the Lord. (Leviticus 2:2 Brenton)
Kpl:2:2 Potem przyniesie ją do kapłanów, synów Aarona. Kapłan weźmie pełną garść najczystszej mąki razem z oliwą i ze wszystkim kadzidłem i zamieni w dym na ołtarzu jako pamiątkę, jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. (Kpł 2:2 BT_4)
Kpl:2:2 καὶ οἴσει πρὸς τοὺς υἱοὺς Ααρων τοὺς ἱερεῖς, καὶ δραξάμενος ἀπ’ αὐτῆς πλήρη τὴν δράκα ἀπὸ τῆς σεμιδάλεως σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς καὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· θυσία, ὀσμὴ εὐωδίας τῷ κυρίῳ.
Kpl:2:2 καί φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί δράσσομαι (δρασσ-, δραξ-, δραξ-, -, -, -) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό πλήρης -ες ὁ ἡ τό δράξ, -ακός, ἡ [LXX] ἀπό ὁ ἡ τό σεμίδαλις, -εως, ἡ σύν ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό θυσία, -ας, ἡ ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:2:2 I też, nawet, mianowicie By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Syn Aaron Duchowny I też, nawet, mianowicie Do ??? Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pełny Ręka Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najwyższej jakości mąka Razem z/włączając (+dat) Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Duchowny Pamięć On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Ofiara gnębią, poświęcają Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:2:2 kai\ oi)/sei pro\s tou\s ui(ou\s *aarOn tou\s i(erei=s, kai\ draXa/menos a)p’ au)tE=s plE/rE tE\n dra/ka a)po\ tE=s semida/leOs su\n tO=| e)lai/O| kai\ pa/nta to\n li/banon au)tE=s kai\ e)piTE/sei o( i(ereu\s to\ mnEmo/sunon au)tE=s e)pi\ to\ TusiastE/rion· Tusi/a, o)smE\ eu)Odi/as tO=| kuri/O|.
Kpl:2:2 kai oisei pros tus hyius aarOn tus hiereis, kai draXamenos ap’ autEs plErE tEn draka apo tEs semidaleOs syn tO elaiO kai panta ton libanon autEs kai epiTEsei ho hiereus to mnEmosynon autEs epi to TysiastErion· Tysia, osmE euOdias tO kyriO.
Kpl:2:2 C VF_FAI3S P RA_APM N2_APM N_GSM RA_APM N3V_APM C VA_AMPNSM P RD_GSF A3H_ASF RA_ASF N3K_ASF P RA_GSF N3I_GSF P RA_DSN N2N_DSN C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSF C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSF P RA_ASN N2N_ASN N1A_NSF N1_NSF N1A_GSF RA_DSM N2_DSM
Kpl:2:2 and also, even, namely to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth toward (+acc,+gen,+dat) the son Aaron the priest and also, even, namely to ??? from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same full the hand from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the best quality flour together with/including (+dat) the olive oil and also, even, namely every all, each, every, the whole of the frankincense; incense white gum, also Lebanon he/she/it/same and also, even, namely to place on the priest the memory he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. sacrifice victimize, immolate odor/bouquet aroma the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:2:2 and he/she/it-will-BRING, you(sg)-will-be-BRING-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) Aaron (indecl) the (acc) priests (acc, nom|voc) and upon being-???-ed (nom) away from (+gen) her/it/same (gen) full ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) hand (acc) away from (+gen) the (gen) best quality flour (gen) together with/including (+dat) the (dat) olive oil (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) frankincense (acc); incense (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) her/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) sacrifice (nom|voc) odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:2:2 Kpl_2:2_1 Kpl_2:2_2 Kpl_2:2_3 Kpl_2:2_4 Kpl_2:2_5 Kpl_2:2_6 Kpl_2:2_7 Kpl_2:2_8 Kpl_2:2_9 Kpl_2:2_10 Kpl_2:2_11 Kpl_2:2_12 Kpl_2:2_13 Kpl_2:2_14 Kpl_2:2_15 Kpl_2:2_16 Kpl_2:2_17 Kpl_2:2_18 Kpl_2:2_19 Kpl_2:2_20 Kpl_2:2_21 Kpl_2:2_22 Kpl_2:2_23 Kpl_2:2_24 Kpl_2:2_25 Kpl_2:2_26 Kpl_2:2_27 Kpl_2:2_28 Kpl_2:2_29 Kpl_2:2_30 Kpl_2:2_31 Kpl_2:2_32 Kpl_2:2_33 Kpl_2:2_34 Kpl_2:2_35 Kpl_2:2_36 Kpl_2:2_37 Kpl_2:2_38 Kpl_2:2_39 Kpl_2:2_40 Kpl_2:2_41
Kpl:2:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:3 καὶ τὸ λοιπὸν ἀπὸ τῆς θυσίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγιον τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν θυσιῶν κυρίου. –
Kpl:2:3 And the remainder of the sacrifice shall be for Aaron and his sons, a most holy portion from the sacrifices of the Lord. (Leviticus 2:3 Brenton)
Kpl:2:3 Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana. (Kpł 2:3 BT_4)
Kpl:2:3 καὶ τὸ λοιπὸν ἀπὸ τῆς θυσίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγιον τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν θυσιῶν κυρίου.
Kpl:2:3 καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]  
Kpl:2:3 I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.  
Kpl:2:3 kai\ to\ loipo\n a)po\ tE=s Tusi/as *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou=· a(/gion tO=n a(gi/On a)po\ tO=n TusiO=n kuri/ou.
Kpl:2:3 kai to loipon apo tEs Tysias aarOn kai tois hyiois autu· hagion tOn hagiOn apo tOn TysiOn kyriu.
Kpl:2:3 C RA_NSN A1_NSN P RA_GSF N1A_GSF N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM A1A_NSN RA_GPN A1A_GPN P RA_GPF N1A_GPF N2_GSM
Kpl:2:3 and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.  
Kpl:2:3 and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) away from (+gen) the (gen) sacrificial (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)  
Kpl:2:3 Kpl_2:3_1 Kpl_2:3_2 Kpl_2:3_3 Kpl_2:3_4 Kpl_2:3_5 Kpl_2:3_6 Kpl_2:3_7 Kpl_2:3_8 Kpl_2:3_9 Kpl_2:3_10 Kpl_2:3_11 Kpl_2:3_12 Kpl_2:3_13 Kpl_2:3_14 Kpl_2:3_15 Kpl_2:3_16 Kpl_2:3_17 Kpl_2:3_18 Kpl_2:3_19
Kpl:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:4 ἐὰν δὲ προσφέρῃ δῶρον θυσίαν πεπεμμένην ἐν κλιβάνῳ, δῶρον κυρίῳ ἐκ σεμιδάλεως, ἄρτους ἀζύμους πεφυραμένους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ. –
Kpl:2:4 And if he bring as a gift a sacrifice baked from the oven, a gift to the Lord of fine flour, he shall bring unleavened bread kneaded with oil, and unleavened cakes anointed with oil. (Leviticus 2:4 Brenton)
Kpl:2:4 Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę pokarmową ciasto pieczone w piecu, będą to placki przaśne z najczystszej mąki zaprawionej oliwą albo przaśne podpłomyki, pomazane oliwą. (Kpł 2:4 BT_4)
Kpl:2:4 ἐὰν δὲ προσφέρῃ δῶρον θυσίαν πεπεμμένην ἐν κλιβάνῳ, δῶρον κυρίῳ ἐκ σεμιδάλεως, ἄρτους ἀζύμους πεφυραμένους ἐν ἐλαίῳ καὶ λάγανα ἄζυμα διακεχρισμένα ἐν ἐλαίῳ.
Kpl:2:4 ἐάν (εἰ ἄν) δέ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) θυσία, -ας, ἡ   ἐν κλίβανος, -ου, ὁ δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ σεμίδαλις, -εως, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ ἄ·ζυμος -ον   ἐν ἔλαιον, -ου, τό καί   ἄ·ζυμος -ον δια·χρίω [LXX] (-, -, -, -, δια+κεχρισ-, -) ἐν ἔλαιον, -ου, τό  
Kpl:2:4 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By przedstawiać Dar Ofiara gnębią, poświęcają W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Piec Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Najwyższej jakości mąka Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Przaśny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Przaśny Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek  
Kpl:2:4 e)a\n de\ prosfe/rE| dO=ron Tusi/an pepemme/nEn e)n kliba/nO|, dO=ron kuri/O| e)k semida/leOs, a)/rtous a)DZu/mous pefurame/nous e)n e)lai/O| kai\ la/gana a)/DZuma diakeCHrisme/na e)n e)lai/O|.
Kpl:2:4 ean de prosferE dOron Tysian pepemmenEn en klibanO, dOron kyriO ek semidaleOs, artus aDZymus pefyramenus en elaiO kai lagana aDZyma diakeCHrismena en elaiO.
Kpl:2:4 C x V1_PAS3S N2N_ASN N1A_ASF VP_XPPASF P N2_DSM N2N_ASN N2_DSM P N3I_GSF N2_APM A1B_APM VM_XPPAPM P N2N_DSN C N2N_APN A1B_APN VM_XPPAPN P N2N_DSN
Kpl:2:4 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to present gift sacrifice victimize, immolate ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among oven gift lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels best quality flour bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. unleavened ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil and also, even, namely ć unleavened to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil  
Kpl:2:4 if-ever Yet you(sg)-are-being-PRESENT-ed, he/she/it-should-be-PRESENT-ing, you(sg)-should-be-being-PRESENT-ed gift (nom|acc|voc) sacrifice (acc)   in/among/by (+dat) oven (dat) gift (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) out of (+gen) best quality flour (gen) [loaves of] bread (acc) unleavened ([Adj] acc)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) and   unleavened ([Adj] nom|acc|voc) having-been-???-ed (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) olive oil (dat)  
Kpl:2:4 Kpl_2:4_1 Kpl_2:4_2 Kpl_2:4_3 Kpl_2:4_4 Kpl_2:4_5 Kpl_2:4_6 Kpl_2:4_7 Kpl_2:4_8 Kpl_2:4_9 Kpl_2:4_10 Kpl_2:4_11 Kpl_2:4_12 Kpl_2:4_13 Kpl_2:4_14 Kpl_2:4_15 Kpl_2:4_16 Kpl_2:4_17 Kpl_2:4_18 Kpl_2:4_19 Kpl_2:4_20 Kpl_2:4_21 Kpl_2:4_22 Kpl_2:4_23 Kpl_2:4_24
Kpl:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:5 ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ τηγάνου τὸ δῶρόν σου, σεμίδαλις πεφυραμένη ἐν ἐλαίῳ, ἄζυμα ἔσται·
Kpl:2:5 And if thy gift be a sacrifice from a pan, it is fine flour mingled with oil, unleavened offerings. (Leviticus 2:5 Brenton)
Kpl:2:5 Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę z pokarmów potrawę smażoną na patelni, to przyrządzisz ją z najczystszej mąki niekwaszonej, zaprawionej oliwą. (Kpł 2:5 BT_4)
Kpl:2:5 ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ τηγάνου τὸ δῶρόν σου, σεμίδαλις πεφυραμένη ἐν ἐλαίῳ, ἄζυμα ἔσται·
Kpl:2:5 ἐάν (εἰ ἄν) δέ θυσία, -ας, ἡ ἀπό   ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σεμίδαλις, -εως, ἡ   ἐν ἔλαιον, -ου, τό ἄ·ζυμος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:2:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Ofiara gnębią, poświęcają Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dar Ty; twój/twój(sg) Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Przaśny By być
Kpl:2:5 e)a\n de\ Tusi/a a)po\ tEga/nou to\ dO=ro/n sou, semi/dalis pefurame/nE e)n e)lai/O|, a)/DZuma e)/stai·
Kpl:2:5 ean de Tysia apo tEganu to dOron su, semidalis pefyramenE en elaiO, aDZyma estai·
Kpl:2:5 C x N1A_NSF P N2N_GSN RA_NSN N2N_NSN RP_GS N3I_NSF VM_XPPNSF P N2N_DSN A1B_NPN VF_FMI3S
Kpl:2:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sacrifice victimize, immolate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the gift you; your/yours(sg) best quality flour ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil unleavened to be
Kpl:2:5 if-ever Yet sacrifice (nom|voc) away from (+gen)   the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) best quality flour (nom)   in/among/by (+dat) olive oil (dat) unleavened ([Adj] nom|acc|voc) he/she/it-will-be
Kpl:2:5 Kpl_2:5_1 Kpl_2:5_2 Kpl_2:5_3 Kpl_2:5_4 Kpl_2:5_5 Kpl_2:5_6 Kpl_2:5_7 Kpl_2:5_8 Kpl_2:5_9 Kpl_2:5_10 Kpl_2:5_11 Kpl_2:5_12 Kpl_2:5_13 Kpl_2:5_14
Kpl:2:5 x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:6 καὶ διαθρύψεις αὐτὰ κλάσματα καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ’ αὐτὰ ἔλαιον· θυσία ἐστὶν κυρίῳ. –
Kpl:2:6 And thou shalt break them into fragments and pour oil upon them: it is a sacrifice to the Lord. (Leviticus 2:6 Brenton)
Kpl:2:6 Pokruszysz ją na kawałki i polejesz oliwą. To jest ofiara z pokarmów. (Kpł 2:6 BT_4)
Kpl:2:6 καὶ διαθρύψεις αὐτὰ κλάσματα καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ’ αὐτὰ ἔλαιον· θυσία ἐστὶν κυρίῳ.
Kpl:2:6 καί   αὐτός αὐτή αὐτό κλάσμα[τ], -ατος, τό καί ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔλαιον, -ου, τό θυσία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]  
Kpl:2:6 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Łamany mięsa fragment I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Oliwa z oliwek Ofiara gnębią, poświęcają By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.  
Kpl:2:6 kai\ diaTru/PSeis au)ta\ kla/smata kai\ e)piCHeei=s e)p’ au)ta\ e)/laion· Tusi/a e)sti\n kuri/O|.
Kpl:2:6 kai diaTryPSeis auta klasmata kai epiCHeeis ep’ auta elaion· Tysia estin kyriO.
Kpl:2:6 C VF_FAI2S RD_APN N3M_APN C VF2_FAI2S P RD_APN N2N_ASN N1A_NSF V9_PAI3S N2_DSM
Kpl:2:6 and also, even, namely ć he/she/it/same broken meat fragment and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same olive oil sacrifice victimize, immolate to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.  
Kpl:2:6 and   they/them/same (nom|acc) broken meats (nom|acc|voc) and you(sg)-are-???-ing, you(sg)-will-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) they/them/same (nom|acc) olive oil (nom|acc|voc) sacrifice (nom|voc) he/she/it-is lord (dat); a lord ([Adj] dat)  
Kpl:2:6 Kpl_2:6_1 Kpl_2:6_2 Kpl_2:6_3 Kpl_2:6_4 Kpl_2:6_5 Kpl_2:6_6 Kpl_2:6_7 Kpl_2:6_8 Kpl_2:6_9 Kpl_2:6_10 Kpl_2:6_11 Kpl_2:6_12 Kpl_2:6_13
Kpl:2:6 x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:7 ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ ἐσχάρας τὸ δῶρόν σου, σεμίδαλις ἐν ἐλαίῳ ποιηθήσεται.
Kpl:2:7 And if thy gift be a sacrifice from the hearth, it shall be made of fine flour with oil. (Leviticus 2:7 Brenton)
Kpl:2:7 Jeżeli chcesz złożyć w darze jako ofiarę z pokarmów ciasto gotowane w rondelku, to będzie ono z najczystszej mąki zaprawionej oliwą. (Kpł 2:7 BT_4)
Kpl:2:7 ἐὰν δὲ θυσία ἀπὸ ἐσχάρας τὸ δῶρόν σου, σεμίδαλις ἐν ἐλαίῳ ποιηθήσεται.
Kpl:2:7 ἐάν (εἰ ἄν) δέ θυσία, -ας, ἡ ἀπό   ὁ ἡ τό δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σεμίδαλις, -εως, ἡ ἐν ἔλαιον, -ου, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Kpl:2:7 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś Ofiara gnębią, poświęcają Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dar Ty; twój/twój(sg) Najwyższej jakości mąka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek By czynić/rób
Kpl:2:7 e)a\n de\ Tusi/a a)po\ e)sCHa/ras to\ dO=ro/n sou, semi/dalis e)n e)lai/O| poiETE/setai.
Kpl:2:7 ean de Tysia apo esCHaras to dOron su, semidalis en elaiO poiETEsetai.
Kpl:2:7 C x N1A_NSF P N1A_GSF RA_NSN N2N_NSN RP_GS N3I_NSF P N2N_DSN VC_FPI3S
Kpl:2:7 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] sacrifice victimize, immolate from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć the gift you; your/yours(sg) best quality flour in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil to do/make
Kpl:2:7 if-ever Yet sacrifice (nom|voc) away from (+gen)   the (nom|acc) gift (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) best quality flour (nom) in/among/by (+dat) olive oil (dat) he/she/it-will-be-DO/MAKE-ed
Kpl:2:7 Kpl_2:7_1 Kpl_2:7_2 Kpl_2:7_3 Kpl_2:7_4 Kpl_2:7_5 Kpl_2:7_6 Kpl_2:7_7 Kpl_2:7_8 Kpl_2:7_9 Kpl_2:7_10 Kpl_2:7_11 Kpl_2:7_12
Kpl:2:7 x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:8 καὶ προσοίσει τὴν θυσίαν, ἣν ἂν ποιῇ ἐκ τούτων, τῷ κυρίῳ· καὶ προσοίσει πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσεγγίσας πρὸς τὸ θυσιαστήριον
Kpl:2:8 And he shall offer the sacrifice which he shall make of these to the Lord, and shall bring it to the priest. (Leviticus 2:8 Brenton)
Kpl:2:8 Potem przyniesiesz do Pana pokarm tak przyrządzony i oddasz go kapłanowi, a on złoży go w ofierze na ołtarzu. (Kpł 2:8 BT_4)
Kpl:2:8 καὶ προσοίσει τὴν θυσίαν, ἣν ἂν ποιῇ ἐκ τούτων, τῷ κυρίῳ· καὶ προσοίσει πρὸς τὸν ἱερέα, καὶ προσεγγίσας πρὸς τὸ θυσιαστήριον
Kpl:2:8 καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ καί προσ·εγγίζω (προσ+εγγιζ-, προσ+εγγι(ε)·[σ]-, προσ+εγγι·σ-, -, -, -) πρός ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό
Kpl:2:8 I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Jaki rodzaj; by czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Duchowny I też, nawet, mianowicie By zbliżać się Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
Kpl:2:8 kai\ prosoi/sei tE\n Tusi/an, E(\n a)/n poiE=| e)k tou/tOn, tO=| kuri/O|· kai\ prosoi/sei pro\s to\n i(ere/a, kai\ proseggi/sas pro\s to\ TusiastE/rion
Kpl:2:8 kai prosoisei tEn Tysian, hEn an poiE ek tutOn, tO kyriO· kai prosoisei pros ton hierea, kai prosengisas pros to TysiastErion
Kpl:2:8 C VF_FAI3S RA_ASF N1A_ASF RR_ASF x V2_PAS3S P RD_GPN RA_DSM N2_DSM C VF_FAI3S P RA_ASM N3V_ASM C VA_AAPNSM P RA_ASN N2N_ASN
Kpl:2:8 and also, even, namely to present the sacrifice victimize, immolate who/whom/which ever (if ever) what kind; to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to present toward (+acc,+gen,+dat) the priest and also, even, namely to come near toward (+acc,+gen,+dat) the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
Kpl:2:8 and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) the (acc) sacrifice (acc) who/whom/which (acc) ever what kind (dat); you(sg)-are-being-DO/MAKE-ed, he/she/it-should-be-DO/MAKE-ing, you(sg)-should-be-being-DO/MAKE-ed out of (+gen) these (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and he/she/it-will-PRESENT, you(sg)-will-be-PRESENT-ed (classical) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) priest (acc) and upon COME-ing-NEAR (nom|voc) toward (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)
Kpl:2:8 Kpl_2:8_1 Kpl_2:8_2 Kpl_2:8_3 Kpl_2:8_4 Kpl_2:8_5 Kpl_2:8_6 Kpl_2:8_7 Kpl_2:8_8 Kpl_2:8_9 Kpl_2:8_10 Kpl_2:8_11 Kpl_2:8_12 Kpl_2:8_13 Kpl_2:8_14 Kpl_2:8_15 Kpl_2:8_16 Kpl_2:8_17 Kpl_2:8_18 Kpl_2:8_19 Kpl_2:8_20 Kpl_2:8_21
Kpl:2:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:9 ἀφελεῖ ὁ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς θυσίας τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, καὶ ἐπιθήσει ὁ ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας κυρίῳ.
Kpl:2:9 And the priest shall approach the altar, and shall take away from the sacrifice a memorial of it, and the priest shall place it on the altar: a burnt offering, a smell of sweet savour to the Lord. (Leviticus 2:9 Brenton)
Kpl:2:9 Kapłan podniesie z tej ofiary pokarmowej pamiątkę i zamieni w dym na ołtarzu jako ofiarę spalaną, miłą woń dla Pana. (Kpł 2:9 BT_4)
Kpl:2:9 ἀφελεῖ ἱερεὺς ἀπὸ τῆς θυσίας τὸ μνημόσυνον αὐτῆς, καὶ ἐπιθήσει ἱερεὺς ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον· κάρπωμα, ὀσμὴ εὐωδίας κυρίῳ.
Kpl:2:9 ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό   ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:2:9 By pozbawiać Duchowny Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Pamięć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Duchowny Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:2:9 a)felei= o( i(ereu\s a)po\ tE=s Tusi/as to\ mnEmo/sunon au)tE=s, kai\ e)piTE/sei o( i(ereu\s e)pi\ to\ TusiastE/rion· ka/rpOma, o)smE\ eu)Odi/as kuri/O|.
Kpl:2:9 afelei ho hiereus apo tEs Tysias to mnEmosynon autEs, kai epiTEsei ho hiereus epi to TysiastErion· karpOma, osmE euOdias kyriO.
Kpl:2:9 VF2_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_GSF N1A_GSF RA_ASN N2N_ASN RD_GSF C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM P RA_ASN N2N_ASN N3M_NSN N1_NSF N1A_GSF N2_DSM
Kpl:2:9 to deprive the priest from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate the memory he/she/it/same and also, even, namely to place on the priest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. ć odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:2:9 he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) the (nom) priest (nom) away from (+gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-PLACE ON, you(sg)-will-be-PLACE ON-ed (classical) the (nom) priest (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc)   odor/bouquet (nom|voc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:2:9 Kpl_2:9_1 Kpl_2:9_2 Kpl_2:9_3 Kpl_2:9_4 Kpl_2:9_5 Kpl_2:9_6 Kpl_2:9_7 Kpl_2:9_8 Kpl_2:9_9 Kpl_2:9_10 Kpl_2:9_11 Kpl_2:9_12 Kpl_2:9_13 Kpl_2:9_14 Kpl_2:9_15 Kpl_2:9_16 Kpl_2:9_17 Kpl_2:9_18 Kpl_2:9_19 Kpl_2:9_20
Kpl:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:10 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἀπὸ τῆς θυσίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγια τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου.
Kpl:2:10 And that which is left of the sacrifice shall be for Aaron and his sons, most holy from the burnt-offerings of the Lord. (Leviticus 2:10 Brenton)
Kpl:2:10 Wszystko, co pozostanie z ofiary pokarmowej, będzie należało do Aarona i jego synów. To jest najświętsza część z ofiar spalanych dla Pana. (Kpł 2:10 BT_4)
Kpl:2:10 τὸ δὲ καταλειφθὲν ἀπὸ τῆς θυσίας Ααρων καὶ τοῖς υἱοῖς αὐτοῦ· ἅγια τῶν ἁγίων ἀπὸ τῶν καρπωμάτων κυρίου.
Kpl:2:10 ὁ ἡ τό δέ κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ Ἀαρών, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ἀπό ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:2:10 zaś By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ofiara gnębią, poświęcają Aaron I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:2:10 to\ de\ kataleifTe\n a)po\ tE=s Tusi/as *aarOn kai\ toi=s ui(oi=s au)tou=· a(/gia tO=n a(gi/On a)po\ tO=n karpOma/tOn kuri/ou.
Kpl:2:10 to de kataleifTen apo tEs Tysias aarOn kai tois hyiois autu· hagia tOn hagiOn apo tOn karpOmatOn kyriu.
Kpl:2:10 RA_NSN x VV_APPNSN P RA_GSF N1A_GSF N_DSM C RA_DPM N2_DPM RD_GSM A1A_NPN RA_GPN A1A_GPN P RA_GPN N3M_GPN N2_GSM
Kpl:2:10 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the sacrifice victimize, immolate Aaron and also, even, namely the son he/she/it/same dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:2:10 the (nom|acc) Yet upon being-LEAVE-ed-BEHIND (nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) sacrifice (gen), sacrificial (acc) Aaron (indecl) and the (dat) sons (dat) him/it/same (gen) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) away from (+gen) the (gen)   lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Kpl:2:10 Kpl_2:10_1 Kpl_2:10_2 Kpl_2:10_3 Kpl_2:10_4 Kpl_2:10_5 Kpl_2:10_6 Kpl_2:10_7 Kpl_2:10_8 Kpl_2:10_9 Kpl_2:10_10 Kpl_2:10_11 Kpl_2:10_12 Kpl_2:10_13 Kpl_2:10_14 Kpl_2:10_15 Kpl_2:10_16 Kpl_2:10_17 Kpl_2:10_18
Kpl:2:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:11 Πᾶσαν θυσίαν, ἣν ἂν προσφέρητε κυρίῳ, οὐ ποιήσετε ζυμωτόν· πᾶσαν γὰρ ζύμην καὶ πᾶν μέλι, οὐ προσοίσετε ἀπ’ αὐτοῦ καρπῶσαι κυρίῳ.
Kpl:2:11 Ye shall not leaven any sacrifice which ye shall bring to the Lord; for as to any leaven, or any honey, ye shall not bring of it to offer a gift to the Lord. (Leviticus 2:11 Brenton)
Kpl:2:11 Nie będziecie składać na ofiarę pokarmową dla Pana nic kwaszonego. Albowiem ciasta kwaszonego ani miodu nie będziecie zamieniać w dym dla Pana jako ofiary spalanej. (Kpł 2:11 BT_4)
Kpl:2:11 Πᾶσαν θυσίαν, ἣν ἂν προσφέρητε κυρίῳ, οὐ ποιήσετε ζυμωτόν· πᾶσαν γὰρ ζύμην καὶ πᾶν μέλι, οὐ προσοίσετε ἀπ’ αὐτοῦ καρπῶσαι κυρίῳ.
Kpl:2:11 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) θυσία, -ας, ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) γάρ ζύμη, -ης, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός μέλι[τ], -ιτος, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:2:11 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ofiara gnębią, poświęcają Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By przedstawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dla odtąd, jak Drożdże I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Miód ??? Przed przydechem mocnym By przedstawiać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:2:11 *pa=san Tusi/an, E(\n a)/n prosfe/rEte kuri/O|, ou) poiE/sete DZumOto/n· pa=san ga\r DZu/mEn kai\ pa=n me/li, ou) prosoi/sete a)p’ au)tou= karpO=sai kuri/O|.
Kpl:2:11 pasan Tysian, hEn an prosferEte kyriO, u poiEsete DZymOton· pasan gar DZymEn kai pan meli, u prosoisete ap’ autu karpOsai kyriO.
Kpl:2:11 A1S_ASF N1A_ASF RR_ASF x V1_PAS2P N2_DSM D VF_FAI2P A1_ASN A1S_ASF x N1_ASF C A3_ASN N3_ASN D VF_FAI2P P RD_GSM VA_AAN N2_DSM
Kpl:2:11 every all, each, every, the whole of; to sprinkle sacrifice victimize, immolate who/whom/which ever (if ever) to present lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to do/make ć every all, each, every, the whole of; to sprinkle for since, as yeast and also, even, namely every all, each, every, the whole of honey οὐχ before rough breathing to present from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:2:11 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) sacrifice (acc) who/whom/which (acc) ever you(pl)-should-be-PRESENT-ing lord (dat); a lord ([Adj] dat) not you(pl)-will-DO/MAKE   every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) for yeast (acc) and every (nom|acc|voc) honey (nom|acc|voc) not you(pl)-will-PRESENT away from (+gen) him/it/same (gen)   lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:2:11 Kpl_2:11_1 Kpl_2:11_2 Kpl_2:11_3 Kpl_2:11_4 Kpl_2:11_5 Kpl_2:11_6 Kpl_2:11_7 Kpl_2:11_8 Kpl_2:11_9 Kpl_2:11_10 Kpl_2:11_11 Kpl_2:11_12 Kpl_2:11_13 Kpl_2:11_14 Kpl_2:11_15 Kpl_2:11_16 Kpl_2:11_17 Kpl_2:11_18 Kpl_2:11_19 Kpl_2:11_20 Kpl_2:11_21
Kpl:2:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:12 δῶρον ἀπαρχῆς προσοίσετε αὐτὰ κυρίῳ, ἐπὶ δὲ τὸ θυσιαστήριον οὐκ ἀναβιβασθήσεται εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Kpl:2:12 Ye shall bring them in the way of fruits to the Lord, but they shall not be offered on the altar for a sweet-smelling savour to the Lord. (Leviticus 2:12 Brenton)
Kpl:2:12 Przyniesiecie te rzeczy jako dar pierwocin, ale nie będziecie ich kłaść na ołtarzu, aby się zmieniły w miłą woń. (Kpł 2:12 BT_4)
Kpl:2:12 δῶρον ἀπαρχῆς προσοίσετε αὐτὰ κυρίῳ, ἐπὶ δὲ τὸ θυσιαστήριον οὐκ ἀναβιβασθήσεται εἰς ὀσμὴν εὐωδίας κυρίῳ.
Kpl:2:12 δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) ἀπ·αρχή, -ῆς, ἡ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί δέ ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀνα·βιβάζω (ανα+βιβαζ-, ανα+βιβ(α)·[σ]-/ανα+βιβα·σ-, ανα+βιβα·σ-, -, -, ανα+βιβασ·θ-) εἰς[1] ὀσμή, -ῆς, ἡ εὐ·ωδία, -ας, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:2:12 Dar Po pierwsze owoc By przedstawiać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym zaś Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. ??? Przed przydechem mocnym By ciągnąć (zmieniaj kierunek) Do (+przyspieszenie) Zapachu/bukiet Aromat Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:2:12 dO=ron a)parCHE=s prosoi/sete au)ta\ kuri/O|, e)pi\ de\ to\ TusiastE/rion ou)k a)nabibasTE/setai ei)s o)smE\n eu)Odi/as kuri/O|.
Kpl:2:12 dOron aparCHEs prosoisete auta kyriO, epi de to TysiastErion uk anabibasTEsetai eis osmEn euOdias kyriO.
Kpl:2:12 N2N_ASN N1_GSF VF_FAI2P RD_APN N2_DSM P x RA_ASN N2N_ASN D VC_FPI3S P N1_ASF N1A_GSF N2_DSM
Kpl:2:12 gift first-fruit to present he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. οὐχ before rough breathing to draw (haul) into (+acc) odor/bouquet aroma lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:2:12 gift (nom|acc|voc) first-fruit (gen) you(pl)-will-PRESENT they/them/same (nom|acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) Yet the (nom|acc) sanctuary (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-DRAW-ed into (+acc) odor/bouquet (acc) aroma (gen), aromas (acc) lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:2:12 Kpl_2:12_1 Kpl_2:12_2 Kpl_2:12_3 Kpl_2:12_4 Kpl_2:12_5 Kpl_2:12_6 Kpl_2:12_7 Kpl_2:12_8 Kpl_2:12_9 Kpl_2:12_10 Kpl_2:12_11 Kpl_2:12_12 Kpl_2:12_13 Kpl_2:12_14 Kpl_2:12_15
Kpl:2:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:13 καὶ πᾶν δῶρον θυσίας ὑμῶν ἁλὶ ἁλισθήσεται· οὐ διαπαύσετε ἅλα διαθήκης κυρίου ἀπὸ θυσιασμάτων ὑμῶν, ἐπὶ παντὸς δώρου ὑμῶν προσοίσετε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν ἅλας. –
Kpl:2:13 And every gift of your sacrifice shall be seasoned with salt; omit not the salt of the covenant of the Lord from your sacrifices: on every gift of yours ye shall offer salt to the Lord your God. (Leviticus 2:13 Brenton)
Kpl:2:13 Każdy dar należący do ofiary pokarmowej ma być posolony. Niech nie brakuje soli przymierza Boga twego przy żadnej ofierze pokarmowej. Każdy dar posypiesz solą. (Kpł 2:13 BT_4)
Kpl:2:13 καὶ πᾶν δῶρον θυσίας ὑμῶν ἁλὶ ἁλισθήσεται· οὐ διαπαύσετε ἅλα διαθήκης κυρίου ἀπὸ θυσιασμάτων ὑμῶν, ἐπὶ παντὸς δώρου ὑμῶν προσοίσετε κυρίῳ τῷ θεῷ ὑμῶν ἅλας.
Kpl:2:13 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) θυσία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) ἁλίζω (-, -, -, -, ηλισ-, αλισ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας) δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα); δωρέομαι (δωρ(ε)-, -, δωρη·σ-, -, δεδωρη-, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἅλς, ἁλός, ὁ (See also ἅλας); ἅλα[τ]ς, -ατος, τό (See also ἅλς)  
Kpl:2:13 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dar Ofiara gnębią, poświęcają Ty Słony By solić ??? Przed przydechem mocnym Słony Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dar; by przyznawać Ty By przedstawiać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty Słony ???????µ????; słony  
Kpl:2:13 kai\ pa=n dO=ron Tusi/as u(mO=n a(li\ a(lisTE/setai· ou) diapau/sete a(/la diaTE/kEs kuri/ou a)po\ Tusiasma/tOn u(mO=n, e)pi\ panto\s dO/rou u(mO=n prosoi/sete kuri/O| tO=| TeO=| u(mO=n a(/las.
Kpl:2:13 kai pan dOron Tysias hymOn hali halisTEsetai· u diapausete hala diaTEkEs kyriu apo TysiasmatOn hymOn, epi pantos dOru hymOn prosoisete kyriO tO TeO hymOn halas.
Kpl:2:13 C A3_NSN N2N_NSN N1A_GSF RP_GP N3_DSM VC_FPI3S D VF_FAI2P N3_ASM N1_GSF N2_GSM P N3M_GPN RP_GP P A3_GSN N2N_GSN RP_GP VF_FAI2P N2_DSM RA_DSM N2_DSM RP_GP N3_APM
Kpl:2:13 and also, even, namely every all, each, every, the whole of gift sacrifice victimize, immolate you salt to salt οὐχ before rough breathing ć salt covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć you upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of gift; to grant you to present lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you salt απεδοκιμασαν; salt  
Kpl:2:13 and every (nom|acc|voc) gift (nom|acc|voc) sacrifice (gen), sacrificial (acc) you(pl) (gen) salt (dat) he/she/it-will-be-TO SALT-ed not   salt (acc) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen)   you(pl) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (gen) gift (gen); be-you(sg)-being-GRANT-ed! you(pl) (gen) you(pl)-will-PRESENT lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) god (dat) you(pl) (gen) salts (acc); salt (nom|acc|voc)  
Kpl:2:13 Kpl_2:13_1 Kpl_2:13_2 Kpl_2:13_3 Kpl_2:13_4 Kpl_2:13_5 Kpl_2:13_6 Kpl_2:13_7 Kpl_2:13_8 Kpl_2:13_9 Kpl_2:13_10 Kpl_2:13_11 Kpl_2:13_12 Kpl_2:13_13 Kpl_2:13_14 Kpl_2:13_15 Kpl_2:13_16 Kpl_2:13_17 Kpl_2:13_18 Kpl_2:13_19 Kpl_2:13_20 Kpl_2:13_21 Kpl_2:13_22 Kpl_2:13_23 Kpl_2:13_24 Kpl_2:13_25 Kpl_2:13_26
Kpl:2:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:14 ἐὰν δὲ προσφέρῃς θυσίαν πρωτογενημάτων τῷ κυρίῳ, νέα πεφρυγμένα χίδρα ἐρικτὰ τῷ κυρίῳ, καὶ προσοίσεις τὴν θυσίαν τῶν πρωτογενημάτων
Kpl:2:14 And if thou wouldest offer a sacrifice of first-fruits to the Lord, it shall be new grains ground and roasted for the Lord; so shalt thou bring the sacrifice of the first-fruits. (Leviticus 2:14 Brenton)
Kpl:2:14 Jeżeli chcesz złożyć jako dar spalany dla Pana ofiarę pokarmową z pierwocin, to będą nią kłosy prażone na ogniu albo kasza z nowego zboża jako ofiara pokarmowa z pierwocin. (Kpł 2:14 BT_4)
Kpl:2:14 ἐὰν δὲ προσφέρῃς θυσίαν πρωτογενημάτων τῷ κυρίῳ, νέα πεφρυγμένα χίδρα ἐρικτὰ τῷ κυρίῳ, καὶ προσοίσεις τὴν θυσίαν τῶν πρωτογενημάτων
Kpl:2:14 ἐάν (εἰ ἄν) δέ προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) θυσία, -ας, ἡ   ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] νέος -α -ον       ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί προσ·φέρω (προσ+φερ-, προσ+οι·σ-, προσ+ενεγκ·[σ]- or 2nd προσ+ενεγκ-, προσ+ενηνοχ·[κ]-, -, προσ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό θυσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό  
Kpl:2:14 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] zaś By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nowe/młode Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przedstawiać Ofiara gnębią, poświęcają
Kpl:2:14 e)a\n de\ prosfe/rE|s Tusi/an prOtogenEma/tOn tO=| kuri/O|, ne/a pefrugme/na CHi/dra e)rikta\ tO=| kuri/O|, kai\ prosoi/seis tE\n Tusi/an tO=n prOtogenEma/tOn
Kpl:2:14 ean de prosferEs Tysian prOtogenEmatOn tO kyriO, nea pefrygmena CHidra erikta tO kyriO, kai prosoiseis tEn Tysian tOn prOtogenEmatOn
Kpl:2:14 C x V1_PAS2S N1A_ASF N3M_GPN RA_DSM N2_DSM A1A_APN VM_XPPAPN N2N_APN A1_APN RA_DSM N2_DSM C VF_FAI2S RA_ASF N1A_ASF RA_GPN N3M_GPN
Kpl:2:14 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to present sacrifice victimize, immolate ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. new/young ć ć ć the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to present the sacrifice victimize, immolate the ć
Kpl:2:14 if-ever Yet you(sg)-should-be-PRESENT-ing sacrifice (acc)   the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) new/young ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)       the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and you(sg)-will-PRESENT the (acc) sacrifice (acc) the (gen)  
Kpl:2:14 Kpl_2:14_1 Kpl_2:14_2 Kpl_2:14_3 Kpl_2:14_4 Kpl_2:14_5 Kpl_2:14_6 Kpl_2:14_7 Kpl_2:14_8 Kpl_2:14_9 Kpl_2:14_10 Kpl_2:14_11 Kpl_2:14_12 Kpl_2:14_13 Kpl_2:14_14 Kpl_2:14_15 Kpl_2:14_16 Kpl_2:14_17 Kpl_2:14_18 Kpl_2:14_19
Kpl:2:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:15 καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ’ αὐτὴν ἔλαιον καὶ ἐπιθήσεις ἐπ’ αὐτὴν λίβανον· θυσία ἐστίν.
Kpl:2:15 And thou shalt pour oil upon it, and shalt put frankincense on it: it is a sacrifice. (Leviticus 2:15 Brenton)
Kpl:2:15 Polejesz ją oliwą i położysz na niej kadzidło. To jest ofiara z pokarmów. (Kpł 2:15 BT_4)
Kpl:2:15 καὶ ἐπιχεεῖς ἐπ’ αὐτὴν ἔλαιον καὶ ἐπιθήσεις ἐπ’ αὐτὴν λίβανον· θυσία ἐστίν.
Kpl:2:15 καί ἐπι·χέω (επι+χε-, επι+χε(ε)·[σ]-, -, -, επι+κεχυ-, επι+χυ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἔλαιον, -ου, τό καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] θυσία, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Kpl:2:15 I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban Ofiara gnębią, poświęcają By być
Kpl:2:15 kai\ e)piCHeei=s e)p’ au)tE\n e)/laion kai\ e)piTE/seis e)p’ au)tE\n li/banon· Tusi/a e)sti/n.
Kpl:2:15 kai epiCHeeis ep’ autEn elaion kai epiTEseis ep’ autEn libanon· Tysia estin.
Kpl:2:15 C VF2_FAI2S P RD_ASF N2N_ASN C VF_FAI2S P RD_ASF N2_ASM N1A_NSF V9_PAI3S
Kpl:2:15 and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same olive oil and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same frankincense; incense white gum, also Lebanon sacrifice victimize, immolate to be
Kpl:2:15 and you(sg)-are-???-ing, you(sg)-will-??? upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) olive oil (nom|acc|voc) and you(sg)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) frankincense (acc); incense (acc) sacrifice (nom|voc) he/she/it-is
Kpl:2:15 Kpl_2:15_1 Kpl_2:15_2 Kpl_2:15_3 Kpl_2:15_4 Kpl_2:15_5 Kpl_2:15_6 Kpl_2:15_7 Kpl_2:15_8 Kpl_2:15_9 Kpl_2:15_10 Kpl_2:15_11 Kpl_2:15_12
Kpl:2:15 x x x x x x x x x x x x
Kpl:2:16 καὶ ἀνοίσει ὁ ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἀπὸ τῶν χίδρων σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς· κάρπωμά ἐστιν κυρίῳ.
Kpl:2:16 And the priest shall offer the memorial of it taken from the grains with the oil, and all its frankincense: it is a burnt-offering to the Lord. (Leviticus 2:16 Brenton)
Kpl:2:16 Kapłan zamieni w dym pamiątkę z kaszy i oliwy wraz z całym kadzidłem jako ofiarę spalaną dla Pana. (Kpł 2:16 BT_4)
Kpl:2:16 καὶ ἀνοίσει ἱερεὺς τὸ μνημόσυνον αὐτῆς ἀπὸ τῶν χίδρων σὺν τῷ ἐλαίῳ καὶ πάντα τὸν λίβανον αὐτῆς· κάρπωμά ἐστιν κυρίῳ.
Kpl:2:16 καί ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ὁ ἡ τό   σύν ὁ ἡ τό ἔλαιον, -ου, τό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Kpl:2:16 I też, nawet, mianowicie By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Duchowny Pamięć On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Razem z/włączając (+dat) Oliwa z oliwek I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban On/ona/to/to samo By być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Kpl:2:16 kai\ a)noi/sei o( i(ereu\s to\ mnEmo/sunon au)tE=s a)po\ tO=n CHi/drOn su\n tO=| e)lai/O| kai\ pa/nta to\n li/banon au)tE=s· ka/rpOma/ e)stin kuri/O|.
Kpl:2:16 kai anoisei ho hiereus to mnEmosynon autEs apo tOn CHidrOn syn tO elaiO kai panta ton libanon autEs· karpOma estin kyriO.
Kpl:2:16 C VF_FAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSF P RA_GPN N2N_GPN P RA_DSN N2N_DSN C A3_ASM RA_ASM N2_ASM RD_GSF N3M_NSN V9_PAI3S N2_DSM
Kpl:2:16 and also, even, namely to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the priest the memory he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć together with/including (+dat) the olive oil and also, even, namely every all, each, every, the whole of the frankincense; incense white gum, also Lebanon he/she/it/same ć to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Kpl:2:16 and he/she/it-will-BRING UP, you(sg)-will-be-BRING UP-ed (classical) the (nom) priest (nom) the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) her/it/same (gen) away from (+gen) the (gen)   together with/including (+dat) the (dat) olive oil (dat) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (acc) frankincense (acc); incense (acc) her/it/same (gen)   he/she/it-is lord (dat); a lord ([Adj] dat)
Kpl:2:16 Kpl_2:16_1 Kpl_2:16_2 Kpl_2:16_3 Kpl_2:16_4 Kpl_2:16_5 Kpl_2:16_6 Kpl_2:16_7 Kpl_2:16_8 Kpl_2:16_9 Kpl_2:16_10 Kpl_2:16_11 Kpl_2:16_12 Kpl_2:16_13 Kpl_2:16_14 Kpl_2:16_15 Kpl_2:16_16 Kpl_2:16_17 Kpl_2:16_18 Kpl_2:16_19 Kpl_2:16_20 Kpl_2:16_21
Kpl:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x