Ps:10:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Ἐπὶ τῷ κυρίῳ πέποιθα· πῶς ἐρεῖτε τῇ ψυχῇ μου Μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον;
Ps:10:1 For the end, a Psalm of David. In the Lord I have put my trust: how will ye say to my soul, Flee to the mountains as a sparrow? (Psalm 11:1 Brenton)
Ps:10:1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Do Pana się uciekam; dlaczego mi mówicie: «Niby ptak uleć na górę!» (Psalm 11:1 BT_4)
Ps:10:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Ἐπὶ τῷ κυρίῳ πέποιθα· πῶς ἐρεῖτε τῇ ψυχῇ μου Μεταναστεύου ἐπὶ τὰ ὄρη ὡς στρουθίον;
Ps:10:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ἐπί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) ὡς στρουθίον, -ου, τό
Ps:10:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By mówić/opowiadaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź Jak/jak Wróbel
Ps:10:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid. *)epi\ tO=| kuri/O| pe/poiTa· pO=s e)rei=te tE=| PSuCHE=| mou *metanasteu/ou e)pi\ ta\ o)/rE O(s strouTi/on;
Ps:10:1 eis to telos· PSalmos tO dauid. epi tO kyriO pepoiTa· pOs ereite tE PSyCHE mu metanasteuu epi ta orE hOs struTion;
Ps:10:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM P RA_DSM N2_DSM VX_XAI1S A3_NSM VF2_FAI2P RA_DSF N1_DSF RP_GS V1_PMD2S P RA_APN N3E_APN C N2N_NSN
Ps:10:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence every all, each, every, the whole of to say/tell the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mount as/like sparrow
Ps:10:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) I-have-PERSUADE/CONVINCE-ed how you(pl)-will-SAY/TELL the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) as/like sparrow (nom|acc|voc)
Ps:10:1 Ps_10:1_1 Ps_10:1_2 Ps_10:1_3 Ps_10:1_4 Ps_10:1_5 Ps_10:1_6 Ps_10:1_7 Ps_10:1_8 Ps_10:1_9 Ps_10:1_10 Ps_10:1_11 Ps_10:1_12 Ps_10:1_13 Ps_10:1_14 Ps_10:1_15 Ps_10:1_16 Ps_10:1_17 Ps_10:1_18 Ps_10:1_19 Ps_10:1_20 Ps_10:1_21
Ps:10:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:10:2 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Ps:10:2 For behold the sinners have bent their bow, they have prepared their arrows for the quiver, to shoot privily at the upright in heart. (Psalm 11:2 Brenton)
Ps:10:2 Bo oto grzesznicy łuk napinają, kładą strzałę na cięciwę, by w mroku razić prawych sercem. (Psalm 11:2 BT_4)
Ps:10:2 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἁμαρτωλοὶ ἐνέτειναν τόξον, ἡτοίμασαν βέλη εἰς φαρέτραν τοῦ κατατοξεῦσαι ἐν σκοτομήνῃ τοὺς εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ.
Ps:10:2 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν   τόξον, -ου, τό ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) βέλο·ς, -ους, τό εἰς[1]   ὁ ἡ τό   ἐν   ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ
Ps:10:2 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Grzeszny Kłaniaj się (też tęcza) Do gotowy Żądła strzała Do (+przyspieszenie) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18)
Ps:10:2 o(/ti i)dou\ oi( a(martOloi\ e)ne/teinan to/Xon, E(toi/masan be/lE ei)s fare/tran tou= katatoXeu=sai e)n skotomE/nE| tou\s eu)Tei=s tE=| kardi/a|.
Ps:10:2 hoti idu hoi hamartOloi eneteinan toXon, hEtoimasan belE eis faretran tu katatoXeusai en skotomEnE tus euTeis tE kardia.
Ps:10:2 C I RA_NPM A1B_NPM VAI_AAI3P N2N_ASN VAI_AAI3P N3E_APN P N1A_ASF RA_GSN VA_AAN P N1_DSF RA_APM A3U_APM RA_DSF N1A_DSF
Ps:10:2 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the sinful ć Bow (also rainbow) to ready dart arrow into (+acc) ć the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18)
Ps:10:2 because/that be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) sinful ([Adj] nom|voc)   Bow (nom|acc|voc) they-READY-ed darts (nom|acc|voc) into (+acc)   the (gen)   in/among/by (+dat)   the (acc) straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) the (dat) heart (dat)
Ps:10:2 Ps_10:2_1 Ps_10:2_2 Ps_10:2_3 Ps_10:2_4 Ps_10:2_5 Ps_10:2_6 Ps_10:2_7 Ps_10:2_8 Ps_10:2_9 Ps_10:2_10 Ps_10:2_11 Ps_10:2_12 Ps_10:2_13 Ps_10:2_14 Ps_10:2_15 Ps_10:2_16 Ps_10:2_17 Ps_10:2_18
Ps:10:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:10:3 ὅτι ἃ κατηρτίσω, καθεῖλον· ὁ δὲ δίκαιος τί ἐποίησεν;
Ps:10:3 For they have pulled down what thou didst frame, but what has the righteous done? (Psalm 11:3 Brenton)
Ps:10:3 Gdy walą się fundamenty, cóż może zdziałać sprawiedliwy? (Psalm 11:3 BT_4)
Ps:10:3 ὅτι κατηρτίσω, καθεῖλον· δὲ δίκαιος τί ἐποίησεν;
Ps:10:3 ὅτι ὅς ἥ ὅ κατ·αρτίζω (κατ+αρτιζ-, κατ+αρτι·σ-, κατ+αρτι·σ-, -, κατ+ηρτισ-, κατ+αρτισ·θ-) καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό δέ δίκαιος -αία -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ps:10:3 Ponieważ/tamto Kto/, który/, który By poprawiać naprawę By zdejmować czyść zaś Właśnie prawy, właśnie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób
Ps:10:3 o(/ti a(/ katErti/sO, kaTei=lon· o( de\ di/kaios ti/ e)poi/Esen;
Ps:10:3 hoti ha katErtisO, kaTeilon· ho de dikaios ti epoiEsen;
Ps:10:3 C RR_APN VAI_AMI2S VBI_AAI3P RA_NSM x A1A_NSM RI_ASN VAI_AAI3S
Ps:10:3 because/that who/whom/which to put right mend to take down purge the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] just righteous, just who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make
Ps:10:3 because/that who/whom/which (nom|acc) you(sg)-were-REPAIR-ed I-TAKE-ed-DOWN, they-TAKE-ed-DOWN the (nom) Yet just ([Adj] nom) who/what/why (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed
Ps:10:3 Ps_10:3_1 Ps_10:3_2 Ps_10:3_3 Ps_10:3_4 Ps_10:3_5 Ps_10:3_6 Ps_10:3_7 Ps_10:3_8 Ps_10:3_9
Ps:10:3 x x x x x x x x x
Ps:10:4 κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ· κύριος, ἐν οὐρανῷ ὁ θρόνος αὐτοῦ. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν, τὰ βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.
Ps:10:4 The Lord is in his holy temple, as for the Lord, his throne is in heaven: his eyes look upon the poor, his eyelids try the sons of men. (Psalm 11:4 Brenton)
Ps:10:4 Pan w świętym swoim przybytku, Pan ma tron swój na niebiosach. Oczy Jego patrzą, powieki Jego badają synów ludzkich. (Psalm 11:4 BT_4)
Ps:10:4 κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ αὐτοῦ· κύριος, ἐν οὐρανῷ θρόνος αὐτοῦ. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν, τὰ βλέφαρα αὐτοῦ ἐξετάζει τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων.
Ps:10:4 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἀπο·βλέπω (απο+βλεπ-, -, απο+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ
Ps:10:4 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Świątynia {Skroń} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Tron On/ona/to/to samo Oko On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Biedna osoba By zwracać uwagę (wyglądaj z dala) On/ona/to/to samo By prowadzić dochodzenie Syn Ludzki
Ps:10:4 ku/rios e)n naO=| a(gi/O| au)tou=· ku/rios, e)n ou)ranO=| o( Tro/nos au)tou=. oi( o)fTalmoi\ au)tou= ei)s to\n pe/nEta a)poble/pousin, ta\ ble/fara au)tou= e)Xeta/DZei tou\s ui(ou\s tO=n a)nTrO/pOn.
Ps:10:4 kyrios en naO hagiO autu· kyrios, en uranO ho Tronos autu. hoi ofTalmoi autu eis ton penEta apoblepusin, ta blefara autu eXetaDZei tus hyius tOn anTrOpOn.
Ps:10:4 N2_NSM P N2_DSM A1A_DSM RD_GSM N2_NSM P N2_DSM RA_NSM N2_NSM RD_GSM RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RA_ASM N3T_ASM V1_PAI3P RA_NPN N2N_NPN RD_GSM V1_PAI3S RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM
Ps:10:4 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among temple dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sky/heaven the throne he/she/it/same the eye he/she/it/same into (+acc) the poor person to pay attention (look away) the ć he/she/it/same to investigate the son the human
Ps:10:4 lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) temple (dat) holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) sky/heaven (dat) the (nom) throne (nom) him/it/same (gen) the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) poor person (acc) they-are-PAY-ing-ATTENTION, while PAY-ing-ATTENTION (dat) the (nom|acc)   him/it/same (gen) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (acc) sons (acc) the (gen) humans (gen)
Ps:10:4 Ps_10:4_1 Ps_10:4_2 Ps_10:4_3 Ps_10:4_4 Ps_10:4_5 Ps_10:4_6 Ps_10:4_7 Ps_10:4_8 Ps_10:4_9 Ps_10:4_10 Ps_10:4_11 Ps_10:4_12 Ps_10:4_13 Ps_10:4_14 Ps_10:4_15 Ps_10:4_16 Ps_10:4_17 Ps_10:4_18 Ps_10:4_19 Ps_10:4_20 Ps_10:4_21 Ps_10:4_22 Ps_10:4_23 Ps_10:4_24 Ps_10:4_25 Ps_10:4_26
Ps:10:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:10:5 κύριος ἐξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ, ὁ δὲ ἀγαπῶν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.
Ps:10:5 The Lord tries the righteous and the ungodly: and he that loves unrighteousness hates his own soul. (Psalm 11:5 Brenton)
Ps:10:5 Pan bada sprawiedliwego i występnego, nie cierpi Jego dusza tego, kto kocha nieprawość. (Psalm 11:5 BT_4)
Ps:10:5 κύριος ἐξετάζει τὸν δίκαιον καὶ τὸν ἀσεβῆ, δὲ ἀγαπῶν ἀδικίαν μισεῖ τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν.
Ps:10:5 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐξ·ετάζω (εξ+εταζ-, εξ+ετα·σ-, εξ+ετα·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ὁ ἡ τό δέ ἀγάπη, -ης, ἡ; ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) ὁ ἡ τό ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή
Ps:10:5 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By prowadzić dochodzenie Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Bezbożny zaś Miłość specjalnie miłość Boga dla człowieka i człowieka dla Boga; by kochać Zły uczynki Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Samo /nasz /twój /siebie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby
Ps:10:5 ku/rios e)Xeta/DZei to\n di/kaion kai\ to\n a)sebE=, o( de\ a)gapO=n a)diki/an misei= tE\n e(autou= PSuCHE/n.
Ps:10:5 kyrios eXetaDZei ton dikaion kai ton asebE, ho de agapOn adikian misei tEn heautu PSyCHEn.
Ps:10:5 N2_NSM V1_PAI3S RA_ASM A1A_ASM C RA_ASM A3H_APM RA_NSM x V3_PAPNSM N1A_ASF V2_PAI3S RA_ASF RD_GSM N1_ASF
Ps:10:5 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to investigate the just righteous, just and also, even, namely the ungodly the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] love especially love of God for man and of man for God; to love wrongdoing to destest dislike, detest, hate, abominate the self /our-/your-/themselves life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person
Ps:10:5 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) the (acc) just ([Adj] acc, nom|acc|voc) and the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) Yet loves (gen); while LOVE-ing (nom, nom|acc|voc, voc) wrongdoing (acc) he/she/it-is-DESTEST-ing, you(sg)-are-being-DESTEST-ed (classical), be-you(sg)-DESTEST-ing! the (acc) self (gen) life (acc)
Ps:10:5 Ps_10:5_1 Ps_10:5_2 Ps_10:5_3 Ps_10:5_4 Ps_10:5_5 Ps_10:5_6 Ps_10:5_7 Ps_10:5_8 Ps_10:5_9 Ps_10:5_10 Ps_10:5_11 Ps_10:5_12 Ps_10:5_13 Ps_10:5_14 Ps_10:5_15
Ps:10:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:10:6 ἐπιβρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς παγίδας, πῦρ καὶ θεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος ἡ μερὶς τοῦ ποτηρίου αὐτῶν.
Ps:10:6 He shall rain upon sinners snares, fire, and brimstone, and a stormy blast shall be the portion of their cup. (Psalm 11:6 Brenton)
Ps:10:6 On sprawi, że węgle ogniste i siarka będą padać na grzeszników; wiatr palący będzie udziałem ich kielicha. (Psalm 11:6 BT_4)
Ps:10:6 ἐπιβρέξει ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς παγίδας, πῦρ καὶ θεῖον καὶ πνεῦμα καταιγίδος μερὶς τοῦ ποτηρίου αὐτῶν.
Ps:10:6   ἐπί ἁ·μαρτωλός -όν παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ πῦρ, -ρός, τό καί θεῖον, -ου, τό; θεῖος -α -ον καί πνεῦμα[τ], -ατος, τό   ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό ποτήριον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:10:6 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny Pułapka {Trap} Ogień I też, nawet, mianowicie Boży; boży I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Część Filiżanka {Puchar} On/ona/to/to samo
Ps:10:6 e)pibre/Xei e)pi\ a(martOlou\s pagi/das, pu=r kai\ Tei=on kai\ pneu=ma kataigi/dos E( meri\s tou= potEri/ou au)tO=n.
Ps:10:6 epibreXei epi hamartOlus pagidas, pyr kai Teion kai pneuma kataigidos hE meris tu potEriu autOn.
Ps:10:6 VF_FAI3S P A1B_APM N3D_APF N3_ASN C A1A_ASM C N3M_ASN N3D_GSF RA_NSF N3D_NSF RA_GSN N2N_GSN RD_GPM
Ps:10:6 ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sinful trap fire and also, even, namely divine; divine and also, even, namely spirit breath, spiritual utterance, wind ć the part the cup he/she/it/same
Ps:10:6   upon/over (+acc,+gen,+dat) sinful ([Adj] acc) traps (acc) fire (nom|acc|voc) and divine (nom|acc|voc); divine ([Adj] acc, nom|acc|voc) and spirit (nom|acc|voc)   the (nom) ??? (nom) the (gen) cup (gen) them/same (gen)
Ps:10:6 Ps_10:6_1 Ps_10:6_2 Ps_10:6_3 Ps_10:6_4 Ps_10:6_5 Ps_10:6_6 Ps_10:6_7 Ps_10:6_8 Ps_10:6_9 Ps_10:6_10 Ps_10:6_11 Ps_10:6_12 Ps_10:6_13 Ps_10:6_14 Ps_10:6_15
Ps:10:6 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:10:7 ὅτι δίκαιος κύριος καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητα εἶδεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
Ps:10:7 For the Lord is righteous, and loves righteousness; his face beholds uprightness. (Psalm 11:7 Brenton)
Ps:10:7 Bo Pan jest sprawiedliwy, kocha sprawiedliwość; ludzie prawi zobaczą Jego oblicze. (Psalm 11:7 BT_4)
Ps:10:7 ὅτι δίκαιος κύριος καὶ δικαιοσύνας ἠγάπησεν, εὐθύτητα εἶδεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ.
Ps:10:7 ὅτι δίκαιος -αία -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:10:7 Ponieważ/tamto Właśnie prawy, właśnie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By kochać Prawość (kształt prosty) By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Twarz On/ona/to/to samo
Ps:10:7 o(/ti di/kaios ku/rios kai\ dikaiosu/nas E)ga/pEsen, eu)Tu/tEta ei)=den to\ pro/sOpon au)tou=.
Ps:10:7 hoti dikaios kyrios kai dikaiosynas EgapEsen, euTytEta eiden to prosOpon autu.
Ps:10:7 C A1A_NSM N2_NSM C N1_APF VAI_AAI3S N3T_ASF VBI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
Ps:10:7 because/that just righteous, just lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to love uprightness (straightness) to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the face he/she/it/same
Ps:10:7 because/that just ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and righteousnesss (acc) he/she/it-LOVE-ed uprightness (acc) he/she/it-SEE-ed the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:10:7 Ps_10:7_1 Ps_10:7_2 Ps_10:7_3 Ps_10:7_4 Ps_10:7_5 Ps_10:7_6 Ps_10:7_7 Ps_10:7_8 Ps_10:7_9 Ps_10:7_10 Ps_10:7_11
Ps:10:7 x x x x x x x x x x x