Ps:9:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:9:1 For the end, a Psalm of David, concerning the secrets of the Son. (Psalm 9:1 Brenton)
Ps:9:1 Kierownikowi chóru. Na modłę pieśni «Mut labben». Psalm. Dawidowy. (Psalm 9:1 BT_4)
Ps:9:1 Εἰς τὸ τέλος, ὑπὲρ τῶν κρυφίων τοῦ υἱοῦ· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:9:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ὑπέρ ὁ ἡ τό κρυφία, -ας, ἡ [LXX]; κρύφιος -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:9:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Ukrycie; ukradkowy ????????, ??????, Syn Psalm David
Ps:9:1 *ei)s to\ te/los, u(pe\r tO=n krufi/On tou= ui(ou=· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:9:1 eis to telos, hyper tOn kryfiOn tu hyiu· PSalmos tO dauid.
Ps:9:1 P RA_ASN N3E_ASN P RA_GPM A1A_GPM RA_GSM N2_GSM N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:9:1 into (+acc) the end (event, consummation) above (+acc), on behalf of (+gen) the concealment; surreptitious λαθραίος, κρυφός, the son psalm the David
Ps:9:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) above (+acc), on behalf of (+gen) the (gen) concealments (gen); surreptitious ([Adj] gen) the (gen) son (gen) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:9:1 Ps_9:1_1 Ps_9:1_2 Ps_9:1_3 Ps_9:1_4 Ps_9:1_5 Ps_9:1_6 Ps_9:1_7 Ps_9:1_8 Ps_9:1_9 Ps_9:1_10 Ps_9:1_11
Ps:9:1 x x x x x x x x x x x
Ps:9:2 Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου·
Ps:9:2 I will give thanks to thee, O Lord, with my whole heart; I will recount all thy wonderful works. (Psalm 9:1 Brenton)
Ps:9:2 Chwalę Cię, Panie, całym sercem, opowiadam wszystkie cudowne Twe dzieła. (Psalm 9:2 BT_4)
Ps:9:2 Ἐξομολογήσομαί σοι, κύριε, ἐν ὅλῃ καρδίᾳ μου, διηγήσομαι πάντα τὰ θαυμάσιά σου·
Ps:9:2 ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὅλος -η -ον καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δι·ηγέομαι (δι+ηγ(ε)-, δι+ηγη·σ-, δι+ηγη·σ-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:9:2 By przyznawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Do exposit Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Cudowny doskonały, cudowny Ty; twój/twój(sg)
Ps:9:2 *)eXomologE/somai/ soi, ku/rie, e)n o(/lE| kardi/a| mou, diEgE/somai pa/nta ta\ Tauma/sia/ sou·
Ps:9:2 eXomologEsomai soi, kyrie, en holE kardia mu, diEgEsomai panta ta Taumasia su·
Ps:9:2 VF_FMI1S RP_DS N2_VSM P A1_DSF N1A_DSF RP_GS VF_FMI1S A3_APN RA_APN A1A_APN RP_GS
Ps:9:2 to confess you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I to exposit every all, each, every, the whole of the wonderful excellent, marvelous you; your/yours(sg)
Ps:9:2 I-will-be-CONFESS-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) whole (dat) heart (dat) me (gen) I-will-be-EXPOSIT-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:9:2 Ps_9:2_1 Ps_9:2_2 Ps_9:2_3 Ps_9:2_4 Ps_9:2_5 Ps_9:2_6 Ps_9:2_7 Ps_9:2_8 Ps_9:2_9 Ps_9:2_10 Ps_9:2_11 Ps_9:2_12
Ps:9:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:9:3 εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί, ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου, ὕψιστε.
Ps:9:3 I will be glad and exult in thee: I will sing to thy name, O thou Most High. (Psalm 9:2 Brenton)
Ps:9:3 Cieszyć się będę i radować Tobą, psalm będę śpiewać na cześć Twego imienia, o Najwyższy. (Psalm 9:3 BT_4)
Ps:9:3 εὐφρανθήσομαι καὶ ἀγαλλιάσομαι ἐν σοί, ψαλῶ τῷ ὀνόματί σου, ὕψιστε.
Ps:9:3 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Ps:9:3 By celebrować/bądź wesoły I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By szarpać (instrument) Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Najwyższy
Ps:9:3 eu)franTE/somai kai\ a)gallia/somai e)n soi/, PSalO= tO=| o)no/mati/ sou, u(/PSiste.
Ps:9:3 eufranTEsomai kai agalliasomai en soi, PSalO tO onomati su, hyPSiste.
Ps:9:3 VC_FPI1S C VF_FMI1S P RP_DS VF2_FAI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS A1_VSM
Ps:9:3 to celebrate/be merry and also, even, namely to exult (glad, great joy) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub to pluck (an instrument) the name with regard to you; your/yours(sg) highest
Ps:9:3 I-will-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY and I-will-be-EXULT-ed in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) highest ([Adj] voc)
Ps:9:3 Ps_9:3_1 Ps_9:3_2 Ps_9:3_3 Ps_9:3_4 Ps_9:3_5 Ps_9:3_6 Ps_9:3_7 Ps_9:3_8 Ps_9:3_9 Ps_9:3_10
Ps:9:3 x x x x x x x x x x
Ps:9:4 ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ ὀπίσω ἀσθενήσουσιν καὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου σου,
Ps:9:4 When mine enemies are turned back, they shall be feeble and perish at thy presence. (Psalm 9:3 Brenton)
Ps:9:4 Bo wrogowie moi się cofają, padają, giną sprzed Twego oblicza. (Psalm 9:4 BT_4)
Ps:9:4 ἐν τῷ ἀποστραφῆναι τὸν ἐχθρόν μου εἰς τὰ ὀπίσω ἀσθενήσουσιν καὶ ἀπολοῦνται ἀπὸ προσώπου σου,
Ps:9:4 ἐν ὁ ἡ τό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ὀπίσω ἀ·σθενέω (ασθεν(ε)-, ασθενη·σ-, ασθενη·σ-, ησθενη·κ-, -, -) καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:9:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się od Wrogi Ja Do (+przyspieszenie) Z tyłu w tył, z tyłu, potem By chorować I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg)
Ps:9:4 e)n tO=| a)postrafE=nai to\n e)CHTro/n mou ei)s ta\ o)pi/sO a)sTenE/sousin kai\ a)polou=ntai a)po\ prosO/pou sou,
Ps:9:4 en tO apostrafEnai ton eCHTron mu eis ta opisO asTenEsusin kai apoluntai apo prosOpu su,
Ps:9:4 P RA_DSN VD_APN RA_ASM N2_ASM RP_GS P RA_APN P VF_FAI3P C VF2_FMI3P P N2N_GSN RP_GS
Ps:9:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn away from the hostile I into (+acc) the behind back, behind, after to ail and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face you; your/yours(sg)
Ps:9:4 in/among/by (+dat) the (dat) to-be-TURN-ed-AWAY-FROM the (acc) hostile ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) into (+acc) the (nom|acc) behind they-will-AIL, going-to-AIL (fut ptcp) (dat) and they-will-be-LOSE/DESTROY-ed away from (+gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:9:4 Ps_9:4_1 Ps_9:4_2 Ps_9:4_3 Ps_9:4_4 Ps_9:4_5 Ps_9:4_6 Ps_9:4_7 Ps_9:4_8 Ps_9:4_9 Ps_9:4_10 Ps_9:4_11 Ps_9:4_12 Ps_9:4_13 Ps_9:4_14 Ps_9:4_15
Ps:9:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:5 ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην μου, ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου, ὁ κρίνων δικαιοσύνην.
Ps:9:5 For thou hast maintained my cause and my right; thou satest on the throne, that judgest righteousness. (Psalm 9:4 Brenton)
Ps:9:5 Boś Ty przeprowadził mój sąd i wyrok, zasiadając na tronie - Sędzio sprawiedliwy. (Psalm 9:5 BT_4)
Ps:9:5 ὅτι ἐποίησας τὴν κρίσιν μου καὶ τὴν δίκην μου, ἐκάθισας ἐπὶ θρόνου, κρίνων δικαιοσύνην.
Ps:9:5 ὅτι ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό κρίσις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό δίκη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) δικαιο·σύνη, -ης, ἡ
Ps:9:5 Ponieważ/tamto By czynić/rób Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Ja I też, nawet, mianowicie Kara dokument strony przeciwnej, próba {proces}, proces, proces sądowy Ja By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa
Ps:9:5 o(/ti e)poi/Esas tE\n kri/sin mou kai\ tE\n di/kEn mou, e)ka/Tisas e)pi\ Tro/nou, o( kri/nOn dikaiosu/nEn.
Ps:9:5 hoti epoiEsas tEn krisin mu kai tEn dikEn mu, ekaTisas epi Tronu, ho krinOn dikaiosynEn.
Ps:9:5 C VAI_AAI2S RA_ASF N3I_ASF RP_GS C RA_ASF N1_ASF RP_GS VAI_AAI2S P N2_GSM RA_NSM V1_PAPNSM N1_ASF
Ps:9:5 because/that to do/make the judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit I and also, even, namely the penalty oyer, trial, lawsuit, court hearing I to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne the lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law
Ps:9:5 because/that you(sg)-DO/MAKE-ed the (acc) judgment (acc) me (gen) and the (acc) penalty (acc) me (gen) you(sg)-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) the (nom) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) righteousness (acc)
Ps:9:5 Ps_9:5_1 Ps_9:5_2 Ps_9:5_3 Ps_9:5_4 Ps_9:5_5 Ps_9:5_6 Ps_9:5_7 Ps_9:5_8 Ps_9:5_9 Ps_9:5_10 Ps_9:5_11 Ps_9:5_12 Ps_9:5_13 Ps_9:5_14 Ps_9:5_15
Ps:9:5 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:6 ἐπετίμησας ἔθνεσιν, καὶ ἀπώλετο ὁ ἀσεβής, τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος·
Ps:9:6 Thou hast rebuked the nations, and the ungodly one has perished; thou hast blotted out their name for ever, even for ever and ever. (Psalm 9:5 Brenton)
Ps:9:6 Zgromiłeś pogan, zgubiłeś występnych, imię ich na wieczne czasy wymazałeś. (Psalm 9:6 BT_4)
Ps:9:6 ἐπετίμησας ἔθνεσιν, καὶ ἀπώλετο ἀσεβής, τὸ ὄνομα αὐτῶν ἐξήλειψας εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος·
Ps:9:6 ἐπι·τιμάω (επι+τιμ(α)-, επι+τιμη·σ-, επι+τιμη·σ-, -, -, επι+τιμη·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη καί ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αλείφω (εξ+αλειφ-, εξ+αλειψ-, εξ+αλειψ-, -, -, εξ+αλειφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:9:6 By zalecać zapewniaj władzę wszędzie {skończony}? Upominaj Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Bezbożny Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo Do skreślenia wymazania , eliminacja ścierania , wymazują, wygaśnięcie, usuwanie, wycierają, Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:9:6 e)peti/mEsas e)/Tnesin, kai\ a)pO/leto o( a)sebE/s, to\ o)/noma au)tO=n e)XE/leiPSas ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos·
Ps:9:6 epetimEsas eTnesin, kai apOleto ho asebEs, to onoma autOn eXEleiPSas eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos·
Ps:9:6 VAI_AAI2S N3E_DPN C VBI_AMI3S RA_NSM A3H_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_GPM VAI_AAI2S P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:9:6 to enjoin assert authority over? rebuke nation [see ethnic] and also, even, namely to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the ungodly the name with regard to he/she/it/same to obliteration deletion, effacement elimination, erase, extinction, removal, expunge, into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:9:6 you(sg)-ENJOIN-ed nations (dat) and he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom) ungodly ([Adj] nom) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) them/same (gen) you(sg)-OBLITERATION-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:9:6 Ps_9:6_1 Ps_9:6_2 Ps_9:6_3 Ps_9:6_4 Ps_9:6_5 Ps_9:6_6 Ps_9:6_7 Ps_9:6_8 Ps_9:6_9 Ps_9:6_10 Ps_9:6_11 Ps_9:6_12 Ps_9:6_13 Ps_9:6_14 Ps_9:6_15 Ps_9:6_16 Ps_9:6_17 Ps_9:6_18 Ps_9:6_19
Ps:9:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:7 τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος, καὶ πόλεις καθεῖλες, ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ’ ἤχους.
Ps:9:7 The swords of the enemy have failed utterly; and thou hast destroyed cities: their memorial has been destroyed with a noise, (Psalm 9:6 Brenton)
Ps:9:7 Upadli wrogowie - w wieczyste ruiny, miasta poburzyłeś - przepadła o nich pamięć. (Psalm 9:7 BT_4)
Ps:9:7 τοῦ ἐχθροῦ ἐξέλιπον αἱ ῥομφαῖαι εἰς τέλος, καὶ πόλεις καθεῖλες, ἀπώλετο τὸ μνημόσυνον αὐτῶν μετ’ ἤχους.
Ps:9:7 ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐκ·λείπω (εκ+λειπ-, εκ+λειψ-, 2nd εκ+λιπ-, εκ+λελοιπ·[κ]-, εκ+λελειπ-, -) ὁ ἡ τό ῥομφαία, -ας, ἡ (cf. μάχαιρα) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό καί πόλις, -εως, ἡ καθ·αιρέω (καθ+αιρ(ε)-, καθ+ελ(ε)·[σ]-, καθ+ελ·[σ]- or 2nd καθ+ελ-, -, καθ+ῃρη-, καθ+αιρε·θ-) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό μνημό·συνον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἦχος, -ου, ὁ and -ους, τό
Ps:9:7 Wrogi By zawodzić (zmarły; zawódź, brakuj, pustynny, porzucaj, uwolniony, opuszczany) Szpada Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) I też, nawet, mianowicie Miasto By zdejmować czyść By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Pamięć On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku szczelina, ton, pierścień
Ps:9:7 tou= e)CHTrou= e)Xe/lipon ai( r(omfai=ai ei)s te/los, kai\ po/leis kaTei=les, a)pO/leto to\ mnEmo/sunon au)tO=n met’ E)/CHous.
Ps:9:7 tu eCHTru eXelipon hai romfaiai eis telos, kai poleis kaTeiles, apOleto to mnEmosynon autOn met’ ECHus.
Ps:9:7 RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3P RA_NPF N1A_NPF P N3E_ASN C N3I_APF VBI_AAI2S VBI_AMI3S RA_NSN N2N_NSN RD_GPM P N2_APM
Ps:9:7 the hostile to fail (deceased; fail, be wanting, desert, abandon, quit, left out) the sword into (+acc) end (event, consummation) and also, even, namely city to take down purge to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the memory he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing sound chink, tune, ring
Ps:9:7 the (gen) hostile ([Adj] gen) I-FAIL-ed, they-FAIL-ed the (nom) swords (nom|voc) into (+acc) end (nom|acc|voc) and cities (acc, nom|voc) you(sg)-TAKE-ed-DOWN he/she/it-was-LOSE/DESTROY-ed the (nom|acc) memory (nom|acc|voc) them/same (gen) after (+acc), with (+gen) sounds (acc), sound (gen)
Ps:9:7 Ps_9:7_1 Ps_9:7_2 Ps_9:7_3 Ps_9:7_4 Ps_9:7_5 Ps_9:7_6 Ps_9:7_7 Ps_9:7_8 Ps_9:7_9 Ps_9:7_10 Ps_9:7_11 Ps_9:7_12 Ps_9:7_13 Ps_9:7_14 Ps_9:7_15 Ps_9:7_16
Ps:9:7 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:8 καὶ ὁ κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει, ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ,
Ps:9:8 but the Lord endures for ever: he has prepared his throne for judgment. (Psalm 9:7 Brenton)
Ps:9:8 A Pan zasiada na wieki, swój tron ustawia, by sądzić. (Psalm 9:8 BT_4)
Ps:9:8 καὶ κύριος εἰς τὸν αἰῶνα μένει, ἡτοίμασεν ἐν κρίσει τὸν θρόνον αὐτοῦ,
Ps:9:8 καί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ μένω (μεν-, μεν(ε)·[σ]-, μειν·[σ]-, μεμενη·κ-, -, -) ἑτοιμάζω (ετοιμαζ-, ετοιμα·σ-, ετοιμα·σ-, ητοιμα·κ-, ητοιμασ-, ετοιμασ·θ-) ἐν κρίσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:9:8 I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By pozostawać (mieszkaj) Do gotowy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość Tron On/ona/to/to samo
Ps:9:8 kai\ o( ku/rios ei)s to\n ai)O=na me/nei, E(toi/masen e)n kri/sei to\n Tro/non au)tou=,
Ps:9:8 kai ho kyrios eis ton aiOna menei, hEtoimasen en krisei ton Tronon autu,
Ps:9:8 C RA_NSM N2_NSM P RA_ASM N3W_ASM V1_PAI3S VAI_AAI3S P N3I_DSF RA_ASM N2_ASM RD_GSM
Ps:9:8 and also, even, namely the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to remain (dwell) to ready in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit the throne he/she/it/same
Ps:9:8 and the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) he/she/it-is-REMAIN-ing, you(sg)-are-being-REMAIN-ed (classical), he/she/it-will-REMAIN, you(sg)-will-be-REMAIN-ed (classical) he/she/it-READY-ed in/among/by (+dat) judgment (dat) the (acc) throne (acc) him/it/same (gen)
Ps:9:8 Ps_9:8_1 Ps_9:8_2 Ps_9:8_3 Ps_9:8_4 Ps_9:8_5 Ps_9:8_6 Ps_9:8_7 Ps_9:8_8 Ps_9:8_9 Ps_9:8_10 Ps_9:8_11 Ps_9:8_12 Ps_9:8_13
Ps:9:8 x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:9 καὶ αὐτὸς κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.
Ps:9:9 And he will judge the world in righteousness, he will judge the nations in uprightness. (Psalm 9:8 Brenton)
Ps:9:9 Sam będzie sądził świat sprawiedliwie, wyda narodom bezstronny wyrok. (Psalm 9:9 BT_4)
Ps:9:9 καὶ αὐτὸς κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.
Ps:9:9 καί αὐτός αὐτή αὐτό κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ
Ps:9:9 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty)
Ps:9:9 kai\ au)to\s krinei= tE\n oi)koume/nEn e)n dikaiosu/nE|, krinei= laou\s e)n eu)Tu/tEti.
Ps:9:9 kai autos krinei tEn oikumenEn en dikaiosynE, krinei laus en euTytEti.
Ps:9:9 C RD_NSM VF2_FAI3S RA_ASF V2_PMPASF P N1_DSF VF2_FAI3S N2_APM P N3T_DSF
Ps:9:9 and also, even, namely he/she/it/same to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness)
Ps:9:9 and he/it/same (nom) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) in/among/by (+dat) righteousness (dat) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) peoples (acc) in/among/by (+dat) uprightness (dat)
Ps:9:9 Ps_9:9_1 Ps_9:9_2 Ps_9:9_3 Ps_9:9_4 Ps_9:9_5 Ps_9:9_6 Ps_9:9_7 Ps_9:9_8 Ps_9:9_9 Ps_9:9_10 Ps_9:9_11
Ps:9:9 x x x x x x x x x x x
Ps:9:10 καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει·
Ps:9:10 The Lord also is become a refuge for the poor, a seasonable help, in affliction. (Psalm 9:9 Brenton)
Ps:9:10 Niech Pan będzie ucieczką dla uciśnionego, ucieczką w czasach utrapienia. (Psalm 9:10 BT_4)
Ps:9:10 καὶ ἐγένετο κύριος καταφυγὴ τῷ πένητι, βοηθὸς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει·
Ps:9:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ βοηθός -όν ἐν εὐ·καιρία, -ας, ἡ ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)
Ps:9:10 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Schronienie Biedna osoba Pomocny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okazja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
Ps:9:10 kai\ e)ge/neto ku/rios katafugE\ tO=| pe/nEti, boETo\s e)n eu)kairi/ais e)n Tli/PSei·
Ps:9:10 kai egeneto kyrios katafygE tO penEti, boETos en eukairiais en TliPSei·
Ps:9:10 C VBI_AMI3S N2_NSM N1_NSF RA_DSM N3T_DSM N2_NSM P N1A_DPF P N3I_DSF
Ps:9:10 and also, even, namely to become become, happen lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. refuge the poor person helpful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among opportunity in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief
Ps:9:10 and he/she/it-was-BECOME-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) refuge (nom|voc) the (dat) poor person (dat) helpful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) opportunities (dat) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical)
Ps:9:10 Ps_9:10_1 Ps_9:10_2 Ps_9:10_3 Ps_9:10_4 Ps_9:10_5 Ps_9:10_6 Ps_9:10_7 Ps_9:10_8 Ps_9:10_9 Ps_9:10_10 Ps_9:10_11
Ps:9:10 x x x x x x x x x x x
Ps:9:11 καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε, κύριε.
Ps:9:11 And let them that know thy name hope in thee: for thou, O Lord, hast not failed them that diligently seek thee. (Psalm 9:10 Brenton)
Ps:9:11 Ufają Tobie znający Twe imię, bo nie opuszczasz, Panie, tych, co Cię szukają. (Psalm 9:11 BT_4)
Ps:9:11 καὶ ἐλπισάτωσαν ἐπὶ σὲ οἱ γινώσκοντες τὸ ὄνομά σου, ὅτι οὐκ ἐγκατέλιπες τοὺς ἐκζητοῦντάς σε, κύριε.
Ps:9:11 καί ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:9:11 I też, nawet, mianowicie By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By wiedzieć to jest rozpoznaj. Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj By odszukiwać Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:9:11 kai\ e)lpisa/tOsan e)pi\ se\ oi( ginO/skontes to\ o)/noma/ sou, o(/ti ou)k e)gkate/lipes tou\s e)kDZEtou=nta/s se, ku/rie.
Ps:9:11 kai elpisatOsan epi se hoi ginOskontes to onoma su, hoti uk enkatelipes tus ekDZEtuntas se, kyrie.
Ps:9:11 C VA_AAD3P P RP_AS RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASN N3M_ASN RP_GS C D VBI_AAI2S RA_APM V2_PAPAPM RP_AS N2_VSM
Ps:9:11 and also, even, namely to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) the to know i.e. recognize. the name with regard to you; your/yours(sg) because/that οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the to seek out you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:9:11 and let-them-HOPE! upon/over (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) the (nom) while KNOW-ing (nom|voc) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that not you(sg)-GIVE UP-ed the (acc) while SEEK-ing-OUT (acc) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:9:11 Ps_9:11_1 Ps_9:11_2 Ps_9:11_3 Ps_9:11_4 Ps_9:11_5 Ps_9:11_6 Ps_9:11_7 Ps_9:11_8 Ps_9:11_9 Ps_9:11_10 Ps_9:11_11 Ps_9:11_12 Ps_9:11_13 Ps_9:11_14 Ps_9:11_15 Ps_9:11_16
Ps:9:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:12 ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιων, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ,
Ps:9:12 Sing praises to the Lord, who dwells in Sion: declare his dealings among the nations. (Psalm 9:11 Brenton)
Ps:9:12 Psalm śpiewajcie Panu, co mieszka na Syjonie, pośród narodów głoście Jego dzieła, (Psalm 9:12 BT_4)
Ps:9:12 ψάλατε τῷ κυρίῳ τῷ κατοικοῦντι ἐν Σιων, ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὰ ἐπιτηδεύματα αὐτοῦ,
Ps:9:12 ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν Σιών, ἡ ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:9:12 By szarpać (instrument) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon By ogłaszać ogłaszaj, informuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] On/ona/to/to samo
Ps:9:12 PSa/late tO=| kuri/O| tO=| katoikou=nti e)n *siOn, a)naggei/late e)n toi=s e)/Tnesin ta\ e)pitEdeu/mata au)tou=,
Ps:9:12 PSalate tO kyriO tO katoikunti en siOn, anangeilate en tois eTnesin ta epitEdeumata autu,
Ps:9:12 VB_AAD2P RA_DSM N2_DSM RA_DSM V2_PAPDSM P N_DS VA_AAD2P P RA_DPN N3E_DPN RA_APN N3M_APN RD_GSM
Ps:9:12 to pluck (an instrument) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion to proclaim proclaim, report in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the ć he/she/it/same
Ps:9:12 do-PLUCK-you(pl)-(AN-INSTRUMENT)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (dat) in/among/by (+dat) Zion (indecl) do-PROCLAIM-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (nom|acc)   him/it/same (gen)
Ps:9:12 Ps_9:12_1 Ps_9:12_2 Ps_9:12_3 Ps_9:12_4 Ps_9:12_5 Ps_9:12_6 Ps_9:12_7 Ps_9:12_8 Ps_9:12_9 Ps_9:12_10 Ps_9:12_11 Ps_9:12_12 Ps_9:12_13 Ps_9:12_14
Ps:9:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:13 ὅτι ἐκζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη, οὐκ ἐπελάθετο τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων.
Ps:9:13 For he remembered them, in making inquisition for blood: he has not forgotten the supplication of the poor. (Psalm 9:12 Brenton)
Ps:9:13 bo mściciel krwi pamięta o ubogich, pamięta, a nie zapomina ich wołania. (Psalm 9:13 BT_4)
Ps:9:13 ὅτι ἐκζητῶν τὰ αἵματα αὐτῶν ἐμνήσθη, οὐκ ἐπελάθετο τῆς κραυγῆς τῶν πενήτων.
Ps:9:13 ὅτι ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό αἷμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό κραυγή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
Ps:9:13 Ponieważ/tamto By odszukiwać Krew On/ona/to/to samo By pamiętać/stawaj się uważającym z ??? Przed przydechem mocnym By zaniedbywać Płacz krzyk (????????) Biedna osoba
Ps:9:13 o(/ti e)kDZEtO=n ta\ ai(/mata au)tO=n e)mnE/sTE, ou)k e)pela/Teto tE=s kraugE=s tO=n penE/tOn.
Ps:9:13 hoti ekDZEtOn ta haimata autOn emnEsTE, uk epelaTeto tEs kraugEs tOn penEtOn.
Ps:9:13 C V2_PAPNSM RA_APN N3M_APN RD_GPM VSI_API3S D VBI_AMI3S RA_GSF N1_GSF RA_GPM N3T_GPM
Ps:9:13 because/that to seek out the blood he/she/it/same to remember/become mindful of οὐχ before rough breathing to neglect the cry shout (κραυγάζω) the poor person
Ps:9:13 because/that while SEEK-ing-OUT (nom) the (nom|acc) bloods (nom|acc|voc) them/same (gen) he/she/it-was-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF not he/she/it-was-NEGLECT-ed the (gen) cry (gen) the (gen) poor (gen)
Ps:9:13 Ps_9:13_1 Ps_9:13_2 Ps_9:13_3 Ps_9:13_4 Ps_9:13_5 Ps_9:13_6 Ps_9:13_7 Ps_9:13_8 Ps_9:13_9 Ps_9:13_10 Ps_9:13_11 Ps_9:13_12
Ps:9:13 x x x x x x x x x x x x
Ps:9:14 ἐλέησόν με, κύριε, ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὁ ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου,
Ps:9:14 Have mercy upon me, O Lord; look upon my affliction which I suffer of mine enemies, thou that liftest me up from the gates of death: (Psalm 9:13 Brenton)
Ps:9:14 Zmiłuj się nade mną, Panie, spójrz, jak mnie poniżają ci, którzy mnie nienawidzą. Ty, co mnie wyprowadzasz z bram śmierci, (Psalm 9:14 BT_4)
Ps:9:14 ἐλέησόν με, κύριε, ἰδὲ τὴν ταπείνωσίν μου ἐκ τῶν ἐχθρῶν μου, ὑψῶν με ἐκ τῶν πυλῶν τοῦ θανάτου,
Ps:9:14 ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων; ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-)
Ps:9:14 By okazać miłosierdzie Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Głębokość; do niżej Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Wrogość; wrogi Ja Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja; by podnosić/ustalony wysoko Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Brama; brama Śmierć; by zgładzać
Ps:9:14 e)le/Eso/n me, ku/rie, i)de\ tE\n tapei/nOsi/n mou e)k tO=n e)CHTrO=n mou, o( u(PSO=n me e)k tO=n pulO=n tou= Tana/tou,
Ps:9:14 eleEson me, kyrie, ide tEn tapeinOsin mu ek tOn eCHTrOn mu, ho hyPSOn me ek tOn pylOn tu Tanatu,
Ps:9:14 VA_AAD2S RP_AS N2_VSM VB_AAD2S RA_ASF N3I_ASF RP_GS P RA_GPM N2_GPM RP_GS RA_NSM V4_PAPNSM RP_AS P RA_GPF N1_GPF RA_GSM N2_GSM
Ps:9:14 to show mercy I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the depth; to lower I out of (+gen) ἐξ before vowels the enmity; hostile I the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance; to elevate/set high I out of (+gen) ἐξ before vowels the gate; gate the death; to put to death
Ps:9:14 do-SHOW-you(sg)-MERCY!, going-to-SHOW (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) do-SEE-you(sg)! the (acc) depth (acc); they-should-be-LOWER-ing me (gen) out of (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) me (gen) the (nom) heights (gen); while ELEVATE/SET-ing-HIGH (nom) me (acc) out of (+gen) the (gen) gates (gen); gate (nom|voc) the (gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH!
Ps:9:14 Ps_9:14_1 Ps_9:14_2 Ps_9:14_3 Ps_9:14_4 Ps_9:14_5 Ps_9:14_6 Ps_9:14_7 Ps_9:14_8 Ps_9:14_9 Ps_9:14_10 Ps_9:14_11 Ps_9:14_12 Ps_9:14_13 Ps_9:14_14 Ps_9:14_15 Ps_9:14_16 Ps_9:14_17 Ps_9:14_18 Ps_9:14_19
Ps:9:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:15 ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων· ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου.
Ps:9:15 that I may declare all thy praises in the gates of the daughter of Sion: I will exult in thy salvation. (Psalm 9:14 Brenton)
Ps:9:15 bym głosił całą Twą chwałę w bramach Córy Syjońskiej i weselił się Twoją pomocą. (Psalm 9:15 BT_4)
Ps:9:15 ὅπως ἂν ἐξαγγείλω πάσας τὰς αἰνέσεις σου ἐν ταῖς πύλαις τῆς θυγατρὸς Σιων· ἀγαλλιάσομαι ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου.
Ps:9:15 ὅπως ἄν ἐξ·αγγέλλω (εξ+αγγελλ-, εξ+αγγελ(ε)·[σ]-, εξ+αγγειλ·[σ]-, -, -, -) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό αἴνεσις, -εως, ἡ; αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Σιών, ἡ ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:9:15 Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do robienia znanego (były widocznym naprzód, zawiadamiaj albo informuj za granicą) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Chwal chwały; by chwalić Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brama Córka Syjon By radować się (zadowolona, wielka radość) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oszczędność Ty; twój/twój(sg)
Ps:9:15 o(/pOs a)/n e)Xaggei/lO pa/sas ta\s ai)ne/seis sou e)n tai=s pu/lais tE=s Tugatro\s *siOn· a)gallia/somai e)pi\ tO=| sOtEri/O| sou.
Ps:9:15 hopOs an eXangeilO pasas tas aineseis su en tais pylais tEs Tygatros siOn· agalliasomai epi tO sOtEriO su.
Ps:9:15 C x VA_AAS1S A1S_APF RA_APF N3I_APF RP_GS P RA_DPF N1_DPF RA_GSF N3_GSF N_GS VF_FMI1S P RA_DSN N2N_DSN RP_GS
Ps:9:15 so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to making known (shew forth, announce or report abroad) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the praise of praise; to praise you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the gate the daughter Zion to exult (glad, great joy) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the saving you; your/yours(sg)
Ps:9:15 this is how ever I-should-MAKING KNOWN all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) praises (acc, nom|voc); you(sg)-will-PRAISE you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) the (dat) gates (dat) the (gen) daughter (gen) Zion (indecl) I-will-be-EXULT-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) saving ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:9:15 Ps_9:15_1 Ps_9:15_2 Ps_9:15_3 Ps_9:15_4 Ps_9:15_5 Ps_9:15_6 Ps_9:15_7 Ps_9:15_8 Ps_9:15_9 Ps_9:15_10 Ps_9:15_11 Ps_9:15_12 Ps_9:15_13 Ps_9:15_14 Ps_9:15_15 Ps_9:15_16 Ps_9:15_17 Ps_9:15_18
Ps:9:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:16 ἐνεπάγησαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ, ᾗ ἐποίησαν, ἐν παγίδι ταύτῃ, ᾗ ἔκρυψαν, συνελήμφθη ὁ ποὺς αὐτῶν·
Ps:9:16 The heathen are caught in the destruction which they planned: in the very snare which they hid is their foot taken. (Psalm 9:15 Brenton)
Ps:9:16 Poganie wpadli w jamę, którą wykopali; noga ich uwięzła w sidle przez nich zastawionym. (Psalm 9:16 BT_4)
Ps:9:16 ἐνεπάγησαν ἔθνη ἐν διαφθορᾷ, ἐποίησαν, ἐν παγίδι ταύτῃ, ἔκρυψαν, συνελήμφθη ποὺς αὐτῶν·
Ps:9:16 ἐμ·πήγνυμι [LXX] (-, -, εν+πηξ-, εν+πεπηγ·[κ]-, -, εν+παγ·[θ]-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν δια·φθορά, -ᾶς, ἡ ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-) συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:9:16 By tkwić {By trzymać się} w Naród [zobacz etniczny] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Chyl się ku upadkowi Kto/, który/, który By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pułapka {Trap} To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który By ukrywać się ukrywaj, kryj się Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Stopa On/ona/to/to samo
Ps:9:16 e)nepa/gEsan e)/TnE e)n diafTora=|, E(=| e)poi/Esan, e)n pagi/di tau/tE|, E(=| e)/kruPSan, sunelE/mfTE o( pou\s au)tO=n·
Ps:9:16 enepagEsan eTnE en diafTora, hE epoiEsan, en pagidi tautE, hE ekryPSan, synelEmfTE ho pus autOn·
Ps:9:16 VDI_API3P N3E_NPN P N1A_DSF RR_DSF VAI_AAI3P P N3D_DSF RD_DSF RR_DSF VAI_AAI3P VVI_API3S RA_NSM N3D_NSM RD_GPM
Ps:9:16 to stick in nation [see ethnic] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among decay who/whom/which to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among trap this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which to hide conceal, skulk to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the foot he/she/it/same
Ps:9:16 they-were-STICK-ed-IN nations (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) decay (dat) who/whom/which (dat) they-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) trap (dat) this (dat) who/whom/which (dat) they-HIDE-ed he/she/it-was-SEIZING-ed the (nom) foot (nom|voc) them/same (gen)
Ps:9:16 Ps_9:16_1 Ps_9:16_2 Ps_9:16_3 Ps_9:16_4 Ps_9:16_5 Ps_9:16_6 Ps_9:16_7 Ps_9:16_8 Ps_9:16_9 Ps_9:16_10 Ps_9:16_11 Ps_9:16_12 Ps_9:16_13 Ps_9:16_14 Ps_9:16_15
Ps:9:16 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:17 γινώσκεται κύριος κρίματα ποιῶν, ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήμφθη ὁ ἁμαρτωλός. ᾠδὴ διαψάλματος.
Ps:9:17 The Lord is known as executing judgments: the sinner is taken in the works of his hands. A song of Pause. (Psalm 9:16 Brenton)
Ps:9:17 Pan się objawił, sąd przeprowadził, w dzieła rąk swoich uwikła się występny. (Psalm 9:17 BT_4)
Ps:9:17 γινώσκεται κύριος κρίματα ποιῶν, ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτοῦ συνελήμφθη ἁμαρτωλός. ᾠδὴ διαψάλματος.
Ps:9:17 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κρίμα[τ], -ατος, τό ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ᾠδή, -ῆς, ἡ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:9:17 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Jaki rodzaj; by czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj Grzeszny Oda selah
Ps:9:17 ginO/sketai ku/rios kri/mata poiO=n, e)n toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n au)tou= sunelE/mfTE o( a(martOlo/s. O)|dE\ diaPSa/lmatos.
Ps:9:17 ginOsketai kyrios krimata poiOn, en tois ergois tOn CHeirOn autu synelEmfTE ho hamartOlos. OdE diaPSalmatos.
Ps:9:17 V1_PMI3S N2_NSM N3M_APN V2_PAPNSM P RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RD_GSM VVI_API3S RA_NSM A1B_NSM N1_NSF N3M_GSN
Ps:9:17 to know i.e. recognize. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation what kind; to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work the hand; worse he/she/it/same to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture the sinful ode selah
Ps:9:17 he/she/it-is-being-KNOW-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) sentences (nom|acc|voc) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) him/it/same (gen) he/she/it-was-SEIZING-ed the (nom) sinful ([Adj] nom) ode (nom|voc) selah (gen)
Ps:9:17 Ps_9:17_1 Ps_9:17_2 Ps_9:17_3 Ps_9:17_4 Ps_9:17_5 Ps_9:17_6 Ps_9:17_7 Ps_9:17_8 Ps_9:17_9 Ps_9:17_10 Ps_9:17_11 Ps_9:17_12 Ps_9:17_13 Ps_9:17_14 Ps_9:17_15
Ps:9:17 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:18 ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην, πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ θεοῦ·
Ps:9:18 Let sinners be driven away into Hades, even all the nations that forget God. (Psalm 9:17 Brenton)
Ps:9:18 Niechaj występni odejdą precz do Szeolu, wszystkie narody, co zapomniały o Bogu. (Psalm 9:18 BT_4)
Ps:9:18 ἀποστραφήτωσαν οἱ ἁμαρτωλοὶ εἰς τὸν ᾅδην, πάντα τὰ ἔθνη τὰ ἐπιλανθανόμενα τοῦ θεοῦ·
Ps:9:18 ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:9:18 By odwracać się od Grzeszny Do (+przyspieszenie) Hades Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] By zaniedbywać Bóg 
Ps:9:18 a)postrafE/tOsan oi( a(martOloi\ ei)s to\n a(/|dEn, pa/nta ta\ e)/TnE ta\ e)pilanTano/mena tou= Teou=·
Ps:9:18 apostrafEtOsan hoi hamartOloi eis ton hadEn, panta ta eTnE ta epilanTanomena tu Teu·
Ps:9:18 VD_APD3P RA_NPM A1B_NPM P RA_ASM N1M_ASM A3_NPN RA_NPN N3E_NPN RA_NPN V1_PMPNPN RA_GSM N2_GSM
Ps:9:18 to turn away from the sinful into (+acc) the Hades every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the to neglect the god [see theology]
Ps:9:18 let-them-be-TURN-ed-AWAY-FROM! the (nom) sinful ([Adj] nom|voc) into (+acc) the (acc) Hades (acc) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom|acc) while being-NEGLECT-ed (nom|acc|voc) the (gen) god (gen)
Ps:9:18 Ps_9:18_1 Ps_9:18_2 Ps_9:18_3 Ps_9:18_4 Ps_9:18_5 Ps_9:18_6 Ps_9:18_7 Ps_9:18_8 Ps_9:18_9 Ps_9:18_10 Ps_9:18_11 Ps_9:18_12 Ps_9:18_13
Ps:9:18 x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:19 ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται ὁ πτωχός, ἡ ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:9:19 For the poor shall not be forgotten for ever: the patience of the needy ones shall not perish for ever. (Psalm 9:18 Brenton)
Ps:9:19 Bo ubogi nie pójdzie w zapomnienie na stałe, ufność nieszczęśliwych nigdy ich nie zawiedzie. (Psalm 9:19 BT_4)
Ps:9:19 ὅτι οὐκ εἰς τέλος ἐπιλησθήσεται πτωχός, ὑπομονὴ τῶν πενήτων οὐκ ἀπολεῖται εἰς τὸν αἰῶνα.
Ps:9:19 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν ὁ ἡ τό ὑπο·μονή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:9:19 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) By zaniedbywać Biedny Wytrwałość Biedna osoba ??? Przed przydechem mocnym By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:9:19 o(/ti ou)k ei)s te/los e)pilEsTE/setai o( ptOCHo/s, E( u(pomonE\ tO=n penE/tOn ou)k a)polei=tai ei)s to\n ai)O=na.
Ps:9:19 hoti uk eis telos epilEsTEsetai ho ptOCHos, hE hypomonE tOn penEtOn uk apoleitai eis ton aiOna.
Ps:9:19 C D P N3E_ASN VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RA_NSF N1_NSF RA_GPM N3T_GPM D VF2_FMI3S P RA_ASM N3W_ASM
Ps:9:19 because/that οὐχ before rough breathing into (+acc) end (event, consummation) to neglect the poor the endurance the poor person οὐχ before rough breathing to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:9:19 because/that not into (+acc) end (nom|acc|voc) he/she/it-will-be-NEGLECT-ed the (nom) poor ([Adj] nom) the (nom) endurance (nom|voc) the (gen) poor (gen) not he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed into (+acc) the (acc) eon (acc)
Ps:9:19 Ps_9:19_1 Ps_9:19_2 Ps_9:19_3 Ps_9:19_4 Ps_9:19_5 Ps_9:19_6 Ps_9:19_7 Ps_9:19_8 Ps_9:19_9 Ps_9:19_10 Ps_9:19_11 Ps_9:19_12 Ps_9:19_13 Ps_9:19_14 Ps_9:19_15 Ps_9:19_16
Ps:9:19 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:20 ἀνάστηθι, κύριε, μὴ κραταιούσθω ἄνθρωπος, κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου·
Ps:9:20 Arise, O Lord, let not man prevail: let the heathen be judged before thee. (Psalm 9:19 Brenton)
Ps:9:20 Powstań, o Panie, by człowiek nie triumfował; osądź narody przed Twoim obliczem. (Psalm 9:20 BT_4)
Ps:9:20 ἀνάστηθι, κύριε, μὴ κραταιούσθω ἄνθρωπος, κριθήτωσαν ἔθνη ἐνώπιόν σου·
Ps:9:20 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μή κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:9:20 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nie By stawać się silnym Ludzki By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Naród [zobacz etniczny] W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg)
Ps:9:20 a)na/stETi, ku/rie, mE\ krataiou/sTO a)/nTrOpos, kriTE/tOsan e)/TnE e)nO/pio/n sou·
Ps:9:20 anastETi, kyrie, mE krataiusTO anTrOpos, kriTEtOsan eTnE enOpion su·
Ps:9:20 VH_AAD2S N2_VSM D V4_PMD3S N2_NSM VC_APD3P N3E_NPN P RP_GS
Ps:9:20 to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. not to become strong human to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn nation [see ethnic] in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg)
Ps:9:20 do-STand-you(sg)-UP! lord (voc); a lord ([Adj] voc) not let-him/her/it-be-being-BECOME STRONG-ed! human (nom) let-them-be-JUDGE-ed! nations (nom|acc|voc) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:9:20 Ps_9:20_1 Ps_9:20_2 Ps_9:20_3 Ps_9:20_4 Ps_9:20_5 Ps_9:20_6 Ps_9:20_7 Ps_9:20_8 Ps_9:20_9
Ps:9:20 x x x x x x x x x
Ps:9:21 κατάστησον, κύριε, νομοθέτην ἐπ’ αὐτούς, γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν. διάψαλμα.
Ps:9:21 Appoint, O Lord, a lawgiver over them: let the heathen know that they are men. Pause. (Psalm 9:20 Brenton)
Ps:9:21 Przejmij ich, Panie, bojaźnią; niech wiedzą poganie, że są tylko ludźmi. (Psalm 9:21 BT_4)
Ps:9:21 κατάστησον, κύριε, νομοθέτην ἐπ’ αὐτούς, γνώτωσαν ἔθνη ὅτι ἄνθρωποί εἰσιν. διάψαλμα.
Ps:9:21 καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] νομο·θέτης, -ου, ὁ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὅτι ἄνθρωπος, -ου, ὁ εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:9:21 By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Prawodawca Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By wiedzieć to jest rozpoznaj. Naród [zobacz etniczny] Ponieważ/tamto Ludzki By iść; by być selah
Ps:9:21 kata/stEson, ku/rie, nomoTe/tEn e)p’ au)tou/s, gnO/tOsan e)/TnE o(/ti a)/nTrOpoi/ ei)sin. dia/PSalma.
Ps:9:21 katastEson, kyrie, nomoTetEn ep’ autus, gnOtOsan eTnE hoti anTrOpoi eisin. diaPSalma.
Ps:9:21 VA_AAD2S N2_VSM N1M_ASM P RD_APM VZ_AAD3P N3E_APN C N2_NPM V9_PAI3P N3M_NSN
Ps:9:21 to enable lay, render widowed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. legislator upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to know i.e. recognize. nation [see ethnic] because/that human to go; to be selah
Ps:9:21 do-ENABLE-you(sg)!, going-to-ENABLE (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) legislator (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) let-them-KNOW! nations (nom|acc|voc) because/that humans (nom|voc) he/she/it-is-GO-ing; they-are selah (nom|acc|voc)
Ps:9:21 Ps_9:21_1 Ps_9:21_2 Ps_9:21_3 Ps_9:21_4 Ps_9:21_5 Ps_9:21_6 Ps_9:21_7 Ps_9:21_8 Ps_9:21_9 Ps_9:21_10 Ps_9:21_11
Ps:9:21 x x x x x x x x x x x
Ps:9:22 ἵνα τί, κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν, ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει;
Ps:9:22 Why standest thou afar off, O Lord? why dost thou overlook us in times of need, in affliction? (Psalm 10:1 Brenton)
Ps:9:22 Dlaczego z dala stoisz, o Panie, w czasach ucisku się kryjesz, (Psalm 10:1 BT_4)
Ps:9:22 ἵνα τί, κύριε, ἀφέστηκας μακρόθεν, ὑπερορᾷς ἐν εὐκαιρίαις ἐν θλίψει;
Ps:9:22 ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) μακρό·θεν ὑπερ·οράω a.k.a. ὑπερ·εῖδον (υπερ+ορ(α)-, υπερ+οψ-, 2nd υπερ+ιδ-, -, υπερ+εωρα-, υπερ+οφ·θ-) ἐν εὐ·καιρία, -ας, ἡ ἐν θλῖψις, -εως, ἡ; θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-)
Ps:9:22 żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uwalniać Z dala By przeoczać {By górować} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okazja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność; by trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek
Ps:9:22 i(/na ti/, ku/rie, a)fe/stEkas makro/Ten, u(perora=|s e)n eu)kairi/ais e)n Tli/PSei;
Ps:9:22 hina ti, kyrie, afestEkas makroTen, hyperoras en eukairiais en TliPSei;
Ps:9:22 C RI_ASN N2_VSM VXI_XAI2S D V3_PAI2S P N1A_DPF P N3I_DSF
Ps:9:22 so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to disengage from afar to overlook in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among opportunity in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among squeezing adversity, trial, trouble, difficulty; to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief
Ps:9:22 so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-have-DISENGAGE-ed from afar you(sg)-are-OVERLOOK-ing, you(sg)-should-be-OVERLOOK-ing in/among/by (+dat) opportunities (dat) in/among/by (+dat) squeezing (dat); he/she/it-will-DISTRESS, you(sg)-will-be-DISTRESS-ed (classical)
Ps:9:22 Ps_9:22_1 Ps_9:22_2 Ps_9:22_3 Ps_9:22_4 Ps_9:22_5 Ps_9:22_6 Ps_9:22_7 Ps_9:22_8 Ps_9:22_9 Ps_9:22_10
Ps:9:22 x x x x x x x x x x
Ps:9:23 ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται ὁ πτωχός, συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις, οἷς διαλογίζονται.
Ps:9:23 While the ungodly one acts proudly, the poor is hotly pursued: the wicked are taken in the crafty counsels which they imagine. (Psalm 10:2 Brenton)
Ps:9:23 gdy występny się pyszni, biedny jest w udręce i ulega podstępom, które tamten uknuł? (Psalm 10:2 BT_4)
Ps:9:23 ἐν τῷ ὑπερηφανεύεσθαι τὸν ἀσεβῆ ἐμπυρίζεται πτωχός, συλλαμβάνονται ἐν διαβουλίοις, οἷς διαλογίζονται.
Ps:9:23 ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν συλ·λαμβάνω (συν+λαμβαν-, συν+λημψ-/συν+ληψ-, 2nd συν+λαβ-, συν+ειληφ·[κ]-, συν+ειληβ-, συν+λημφ·θ-/συν+ληφ·θ-) ἐν   ὅς ἥ ὅ δια·λογίζομαι (δια+λογιζ-, δια+λογι(ε)·[σ]-, δια+λογι·σ-, -, -, -)
Ps:9:23 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bezbożny By palić się Biedny Do chwytania lassa, chwytaj, wyobrażaj sobie, przydyb, aresztuj, wstrzymuj, zdobywaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By zastanawiać się rozważaj, przemyśliwuj, rozumuj
Ps:9:23 e)n tO=| u(perEfaneu/esTai to\n a)sebE= e)mpuri/DZetai o( ptOCHo/s, sullamba/nontai e)n diabouli/ois, oi(=s dialogi/DZontai.
Ps:9:23 en tO hyperEfaneuesTai ton asebE empyriDZetai ho ptOCHos, syllambanontai en diabuliois, hois dialogiDZontai.
Ps:9:23 P RA_DSN V1I_PMN RA_ASM A3H_ASM V1_PMI3S RA_NSM N2_NSM V1_PMI3P P N2N_DPN RR_DPM V1_PMI3P
Ps:9:23 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the ungodly to burn the poor to seizing lasso, catch, conceive, nab, apprehend, arrest, capture in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć who/whom/which to deliberate consider, ponder, reason
Ps:9:23 in/among/by (+dat) the (dat)   the (acc) ungodly ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-being-???-ed the (nom) poor ([Adj] nom) they-are-being-SEIZING-ed in/among/by (+dat)   who/whom/which (dat) they-are-being-DELIBERATE-ed
Ps:9:23 Ps_9:23_1 Ps_9:23_2 Ps_9:23_3 Ps_9:23_4 Ps_9:23_5 Ps_9:23_6 Ps_9:23_7 Ps_9:23_8 Ps_9:23_9 Ps_9:23_10 Ps_9:23_11 Ps_9:23_12 Ps_9:23_13
Ps:9:23 x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:24 ὅτι ἐπαινεῖται ὁ ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ὁ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται·
Ps:9:24 Because the sinner praises himself for the desires of his heart; and the unjust one blesses himself. (Psalm 10:3 Brenton)
Ps:9:24 Bo występny się chełpi swoim pożądaniem, bluźni drapieżca i pogardza Panem. (Psalm 10:3 BT_4)
Ps:9:24 ὅτι ἐπαινεῖται ἁμαρτωλὸς ἐν ταῖς ἐπιθυμίαις τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ ἀδικῶν ἐνευλογεῖται·
Ps:9:24 ὅτι ἐπ·αινέω (επ+αιν(ε)-, επ+αινε·σ-, επ+αινε·σ-, -, -, επ+αινεσ·θ-/επ+αινε·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) ἐν·ευ·λογέω (εν+ευλογ(ε)-, -, -, -, -, εν+ευλογη·θ-)
Ps:9:24 Ponieważ/tamto By chwalić Grzeszny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Do w błogosławione miejsce bycia błogosławione
Ps:9:24 o(/ti e)painei=tai o( a(martOlo\s e)n tai=s e)piTumi/ais tE=s PSuCHE=s au)tou=, kai\ o( a)dikO=n e)neulogei=tai·
Ps:9:24 hoti epaineitai ho hamartOlos en tais epiTymiais tEs PSyCHEs autu, kai ho adikOn eneulogeitai·
Ps:9:24 C V2_PMI3S RA_NSM A1B_NSM P RA_DPF N1A_DPF RA_GSF N1_GSF RD_GSM C RA_NSM V2_PAPNSM V2_PMI3S
Ps:9:24 because/that to praise the sinful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the desire lust, appetite, yearning the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person he/she/it/same and also, even, namely the unjust; to harm/do wrong to to in-blessed The place of being blessed
Ps:9:24 because/that he/she/it-is-being-PRAISE-ed the (nom) sinful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) desires (dat) the (gen) life (gen) him/it/same (gen) and the (nom) unjust ([Adj] gen); while WRONG-ing (nom) he/she/it-is-being-IN-BLESSED-ed
Ps:9:24 Ps_9:24_1 Ps_9:24_2 Ps_9:24_3 Ps_9:24_4 Ps_9:24_5 Ps_9:24_6 Ps_9:24_7 Ps_9:24_8 Ps_9:24_9 Ps_9:24_10 Ps_9:24_11 Ps_9:24_12 Ps_9:24_13 Ps_9:24_14
Ps:9:24 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:25 παρώξυνεν τὸν κύριον ὁ ἁμαρτωλός Κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει· οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ.
Ps:9:25 Because the sinner praises himself for the desires of his heart; and the unjust one blesses himself. (Psalm 10:3 Brenton)
Ps:9:25 Bo występny się chełpi swoim pożądaniem, bluźni drapieżca i pogardza Panem. (Psalm 10:3 BT_4)
Ps:9:25 παρώξυνεν τὸν κύριον ἁμαρτωλός Κατὰ τὸ πλῆθος τῆς ὀργῆς αὐτοῦ οὐκ ἐκζητήσει· οὐκ ἔστιν θεὸς ἐνώπιον αὐτοῦ.
Ps:9:25 παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·ζήτησις, -εως, ἡ; ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:9:25 By prowokować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Grzeszny W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Badanie; by odszukiwać ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg  W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo
Ps:9:25 parO/Xunen to\n ku/rion o( a(martOlo/s *kata\ to\ plE=Tos tE=s o)rgE=s au)tou= ou)k e)kDZEtE/sei· ou)k e)/stin o( Teo\s e)nO/pion au)tou=.
Ps:9:25 parOXynen ton kyrion ho hamartOlos kata to plETos tEs orgEs autu uk ekDZEtEsei· uk estin ho Teos enOpion autu.
Ps:9:25 VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_NSM A1B_NSM P RA_ASN N3E_ASN RA_GSF N1_GSF RD_GSM D VF_FAI3S D V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM P RD_GSM
Ps:9:25 to provoke the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sinful down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the wrath fume, anger, rage he/she/it/same οὐχ before rough breathing exploration; to seek out οὐχ before rough breathing to be the god [see theology] in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same
Ps:9:25 he/she/it-was-PROVOKE-ing, he/she/it-PROVOKE-ed the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) sinful ([Adj] nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) wrath (gen) him/it/same (gen) not exploration (dat); he/she/it-will-SEEK-OUT, you(sg)-will-be-SEEK-ed-OUT (classical) not he/she/it-is the (nom) god (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:9:25 Ps_9:25_1 Ps_9:25_2 Ps_9:25_3 Ps_9:25_4 Ps_9:25_5 Ps_9:25_6 Ps_9:25_7 Ps_9:25_8 Ps_9:25_9 Ps_9:25_10 Ps_9:25_11 Ps_9:25_12 Ps_9:25_13 Ps_9:25_14 Ps_9:25_15 Ps_9:25_16 Ps_9:25_17 Ps_9:25_18 Ps_9:25_19
Ps:9:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:26 βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, ἀνταναιρεῖται τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει·
Ps:9:26 His ways are profane at all times; thy judgments are removed from before him: he will gain the mastery over all his enemies. (Psalm 10:5 Brenton)
Ps:9:26 Drogi jego układają się zawsze szczęśliwie; Twe wyroki zbyt są wzniosłe dla niego; parska na wszystkich swoich przeciwników. (Psalm 10:5 BT_4)
Ps:9:26 βεβηλοῦνται αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ, ἀνταναιρεῖται τὰ κρίματά σου ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, πάντων τῶν ἐχθρῶν αὐτοῦ κατακυριεύσει·
Ps:9:26 βεβηλόω (βεβηλ(ο)-, βεβηλω·σ-, βεβηλω·σ-, -, βεβηλω-, βεβηλω·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἀντ·αν·αιρέω [LXX] (ανταν+αιρ(ε)-, ανταν+ελ(ε)·[σ]-, ανταν+ελ·[σ]- or 2nd ανταν+ελ-, -, -, ανταν+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-)
Ps:9:26 By kalać dosłownie: "By przekraczać próg z" (świecki, bezcześć) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Okres czasu Do ??? Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wrogość; wrogi On/ona/to/to samo By panować nawiedzaj
Ps:9:26 bebElou=ntai ai( o(doi\ au)tou= e)n panti\ kairO=|, a)ntanairei=tai ta\ kri/mata/ sou a)po\ prosO/pou au)tou=, pa/ntOn tO=n e)CHTrO=n au)tou= katakurieu/sei·
Ps:9:26 bebEluntai hai hodoi autu en panti kairO, antanaireitai ta krimata su apo prosOpu autu, pantOn tOn eCHTrOn autu katakyrieusei·
Ps:9:26 V4_PMI3P RA_NPF N2_NPF RD_GSM P A3_DSM N2_DSM V2_PMI3S RA_APN N3M_APN RP_GS P N2N_GSN RD_GSM A3_GPM RA_GPM N2_GPM RD_GSM VF_FAI3S
Ps:9:26 to defile literally: "to overstep the threshold of" (profane, desecrate) the way/road he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of period of time to ??? the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same every all, each, every, the whole of the enmity; hostile he/she/it/same to dominate obsess
Ps:9:26 they-are-being-DEFILE-ed the (nom) ways/roads (nom|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) every (dat) period of time (dat) he/she/it-is-being-???-ed the (nom|acc) sentences (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) all (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-DOMINATE, you(sg)-will-be-DOMINATE-ed (classical)
Ps:9:26 Ps_9:26_1 Ps_9:26_2 Ps_9:26_3 Ps_9:26_4 Ps_9:26_5 Ps_9:26_6 Ps_9:26_7 Ps_9:26_8 Ps_9:26_9 Ps_9:26_10 Ps_9:26_11 Ps_9:26_12 Ps_9:26_13 Ps_9:26_14 Ps_9:26_15 Ps_9:26_16 Ps_9:26_17 Ps_9:26_18 Ps_9:26_19
Ps:9:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:27 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐ μὴ σαλευθῶ, ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ κακοῦ.
Ps:9:27 For he has said in his heart, I shall not be moved, continuing without evil from generation to generation. (Psalm 10:6 Brenton)
Ps:9:27 Myśli on sobie: «Ja się nie zachwieję; nie zaznam niedoli w najdalsze pokolenia». (Psalm 10:6 BT_4)
Ps:9:27 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐ μὴ σαλευθῶ, ἀπὸ γενεᾶς εἰς γενεὰν ἄνευ κακοῦ.
Ps:9:27 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ἀπό γενεά, -ᾶς, ἡ εἰς[1] γενεά, -ᾶς, ἡ ἄνευ κακός -ή -όν (cf. φαῦλος); κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Ps:9:27 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Nie By trząść się (drżenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Do (+przyspieszenie) Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Bez (+informacja) Niegodziwie by czynić źle; by robić rzeczy trudne dla
Ps:9:27 ei)=pen ga\r e)n kardi/a| au)tou= *ou) mE\ saleuTO=, a)po\ genea=s ei)s genea\n a)/neu kakou=.
Ps:9:27 eipen gar en kardia autu u mE saleuTO, apo geneas eis genean aneu kaku.
Ps:9:27 VBI_AAI3S x P N1A_DSF RD_GSM D D VC_APS1S P N1A_GSF P N1A_ASF P A1_GSM
Ps:9:27 to say/tell for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same οὐχ before rough breathing not to shake (tremor) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing generation Race, Nation; sometimes "generation" into (+acc) generation Race, Nation; sometimes "generation" without (+gen) wickedly to do evil; to make things difficult for
Ps:9:27 he/she/it-SAY/TELL-ed for in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) not not I-should-be-SHAKE-ed away from (+gen) generation (gen), generations (acc) into (+acc) generation (acc) without (+gen) wickedly ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE-ing-THINGS-DIFFICULT-FOR!, be-you(sg)-being-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR!
Ps:9:27 Ps_9:27_1 Ps_9:27_2 Ps_9:27_3 Ps_9:27_4 Ps_9:27_5 Ps_9:27_6 Ps_9:27_7 Ps_9:27_8 Ps_9:27_9 Ps_9:27_10 Ps_9:27_11 Ps_9:27_12 Ps_9:27_13 Ps_9:27_14
Ps:9:27 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:28 οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου, ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος.
Ps:9:28 Whose mouth is full of cursing, and bitterness, and fraud: under his tongue are trouble and pain. (Psalm 10:7 Brenton)
Ps:9:28 Usta jego pełne przekleństwa, zdrady i podstępu, na jego języku udręka i złośliwość. (Psalm 10:7 BT_4)
Ps:9:28 οὗ ἀρᾶς τὸ στόμα αὐτοῦ γέμει καὶ πικρίας καὶ δόλου, ὑπὸ τὴν γλῶσσαν αὐτοῦ κόπος καὶ πόνος.
Ps:9:28 οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό γέμω (γεμ-, -, -, -, -, -) καί πικρία, -ας, ἡ καί δόλος, -ου, ὁ; δολόω (δολ(ο)-, -, δολω·σ-, -, -, -) ὑπό ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό κόπος, -ου, ὁ καί πόνος, -ου, ὁ
Ps:9:28 Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ust/żołądka por On/ona/to/to samo By być pełny (pełny z) I też, nawet, mianowicie Gorycz I też, nawet, mianowicie Podstępu zręczność, oszustwo, subtilty; do ??? Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Praca trudzą się I też, nawet, mianowicie Praca
Ps:9:28 ou(= a)ra=s to\ sto/ma au)tou= ge/mei kai\ pikri/as kai\ do/lou, u(po\ tE\n glO=ssan au)tou= ko/pos kai\ po/nos.
Ps:9:28 hu aras to stoma autu gemei kai pikrias kai dolu, hypo tEn glOssan autu kopos kai ponos.
Ps:9:28 RR_GSM N1A_GSF RA_ASN N3M_ASN RD_GSM V1_PAI3S C N1A_GSF C N2_GSM P RA_ASF N1S_ASF RD_GSM N2_NSM C N2_NSM
Ps:9:28 where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which curse; to lift/pick up take up, tote, raise the mouth/maw stoma he/she/it/same to be full (full of) and also, even, namely bitterness and also, even, namely guile craft, deceit, subtilty; to ??? under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the tongue by metonymy, a language he/she/it/same labor toil and also, even, namely labor
Ps:9:28 where; who/whom/which (gen) curse (gen), curses (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-BE-ing-FULL, you(sg)-are-being-BE-ed-FULL (classical) and bitterness (gen), bitternesss (acc) and guile (gen); be-you(sg)-???-ing!, be-you(sg)-being-???-ed! under (+acc), by (+gen) the (acc) tongue (acc) him/it/same (gen) labor (nom) and labor (nom)
Ps:9:28 Ps_9:28_1 Ps_9:28_2 Ps_9:28_3 Ps_9:28_4 Ps_9:28_5 Ps_9:28_6 Ps_9:28_7 Ps_9:28_8 Ps_9:28_9 Ps_9:28_10 Ps_9:28_11 Ps_9:28_12 Ps_9:28_13 Ps_9:28_14 Ps_9:28_15 Ps_9:28_16 Ps_9:28_17
Ps:9:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:29 ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων ἐν ἀποκρύφοις ἀποκτεῖναι ἀθῷον, οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν·
Ps:9:29 He lies in wait with rich men in secret places, in order to slay the innocent: his eyes are set against the poor. (Psalm 10:8 Brenton)
Ps:9:29 Siedzi w zasadzce przy drogach i niewinnego zabija w ukryciu; oczy jego śledzą biedaka. (Psalm 10:8 BT_4)
Ps:9:29 ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων ἐν ἀποκρύφοις ἀποκτεῖναι ἀθῷον, οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν·
Ps:9:29   ἐν·έδρα, -ας, ἡ μετά πλούσιος -ία -ον ἐν ἀπό·κρυφος -ον ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) ἀ·θῷος -ον ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ ἀπο·βλέπω (απο+βλεπ-, -, απο+βλεψ-, -, -, -)
Ps:9:29 Zasadzka Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Obfity W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się By zabijać Bez kary/usprawiedliwiał Oko On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Biedna osoba By zwracać uwagę (wyglądaj z dala)
Ps:9:29 e)gka/TEtai e)ne/dra| meta\ plousi/On e)n a)pokru/fois a)poktei=nai a)TO=|on, oi( o)fTalmoi\ au)tou= ei)s to\n pe/nEta a)poble/pousin·
Ps:9:29 enkaTEtai enedra meta plusiOn en apokryfois apokteinai aTOon, hoi ofTalmoi autu eis ton penEta apoblepusin·
Ps:9:29 V5_PMI3S N1A_DSF P A1A_GPM P A1B_DPN VA_AAN A1_ASM RA_NPM N2_NPM RD_GSM P RA_ASM N3T_ASM V1_PAI3P
Ps:9:29 ć ambush after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing abundant in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden to kill without penalty/exculpated the eye he/she/it/same into (+acc) the poor person to pay attention (look away)
Ps:9:29   ambush (dat) after (+acc), with (+gen) abundant ([Adj] gen) in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat) to-KILL, be-you(sg)-KILL-ed!, he/she/it-happens-to-KILL (opt) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) eyes (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) poor person (acc) they-are-PAY-ing-ATTENTION, while PAY-ing-ATTENTION (dat)
Ps:9:29 Ps_9:29_1 Ps_9:29_2 Ps_9:29_3 Ps_9:29_4 Ps_9:29_5 Ps_9:29_6 Ps_9:29_7 Ps_9:29_8 Ps_9:29_9 Ps_9:29_10 Ps_9:29_11 Ps_9:29_12 Ps_9:29_13 Ps_9:29_14 Ps_9:29_15
Ps:9:29 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:30 ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ, ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν, ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν·
Ps:9:30 He lies in wait in secret as a lion in his den: he lies in wait to ravish the poor, to ravish the poor when he draws him after him: he will bring him down in his snare. (Psalm 10:9 Brenton)
Ps:9:30 Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini; zasadza się, by porwać ubogiego: porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga. (Psalm 10:9 BT_4)
Ps:9:30 ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡς λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ, ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν, ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν·
Ps:9:30 ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ἐν ἀπό·κρυφος -ον ὡς λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) πτωχός -ή -όν ἁρπάζω (αρπαζ-, αρπ(α)·[σ]-/αρπα·σ-, αρπα·σ-, ηρπα·κ-, ηρπασ-, αρπασ·θ-/αρπαγ·[θ]-) πτωχός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό ἕλκω (ελκ-, ελκυ·σ-, ελκυ·σ-, -, -, ελκυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:9:30 By czatować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ukrywany się Jak/jak Lew W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By czatować By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Biedny By chwytać donośność precz, odciągać, chwytać, wskazując gwałtowne zagarnianie własności, rzucaj się, zniewalaj, porywaj, porywaj, chwytaj, zobacz też złup, uprawiaj grabież, plądruj, rabuj; niszcz, rujnuj Biedny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wlec się przyciągaj, wrzodziej, szarp pociągnięcie, płyń przy miejscu, strumieni On/ona/to/to samo
Ps:9:30 e)nedreu/ei e)n a)pokru/fO| O(s le/On e)n tE=| ma/ndra| au)tou=, e)nedreu/ei tou= a(rpa/sai ptOCHo/n, a(rpa/sai ptOCHo\n e)n tO=| e(lku/sai au)to/n·
Ps:9:30 enedreuei en apokryfO hOs leOn en tE mandra autu, enedreuei tu harpasai ptOCHon, harpasai ptOCHon en tO helkysai auton·
Ps:9:30 V1_PAI3S P A1B_DSN C N3W_NSM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM V1_PAI3S RA_GSN VA_AAN N2_ASM VA_AAN N2_ASM P RA_DSN VA_AAN RD_ASM
Ps:9:30 to lie in wait in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hidden as/like lion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same to lie in wait the to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin poor to snatch carry off, drag away, seize, denoting violent seizure of property, grab, captivate, ravish, rape, grasp, see also spoliate, plunder, pillage, rob; destroy, ruin poor in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to drag attract, ulcerate, pull draw, flow at a place, of streams he/she/it/same
Ps:9:30 he/she/it-is-LIE-ing-IN-WAIT, you(sg)-are-being-LIE-ed-IN-WAIT (classical) in/among/by (+dat) hidden ([Adj] dat) as/like lion (nom) in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen) he/she/it-is-LIE-ing-IN-WAIT, you(sg)-are-being-LIE-ed-IN-WAIT (classical) the (gen) you(sg)-will-be-SNATCH-ed, to-SNATCH, be-you(sg)-SNATCH-ed!, he/she/it-happens-to-SNATCH (opt) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-be-SNATCH-ed, to-SNATCH, be-you(sg)-SNATCH-ed!, he/she/it-happens-to-SNATCH (opt) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) the (dat) to-DRAG, be-you(sg)-DRAG-ed!, he/she/it-happens-to-DRAG (opt) him/it/same (acc)
Ps:9:30 Ps_9:30_1 Ps_9:30_2 Ps_9:30_3 Ps_9:30_4 Ps_9:30_5 Ps_9:30_6 Ps_9:30_7 Ps_9:30_8 Ps_9:30_9 Ps_9:30_10 Ps_9:30_11 Ps_9:30_12 Ps_9:30_13 Ps_9:30_14 Ps_9:30_15 Ps_9:30_16 Ps_9:30_17 Ps_9:30_18 Ps_9:30_19
Ps:9:30 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:31 ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτόν, κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων.
Ps:9:31 He lies in wait in secret as a lion in his den: he lies in wait to ravish the poor, to ravish the poor when he draws him after him: he will bring him down in his snare. (Psalm 10:9 Brenton)
Ps:9:31 Zasadza się w kryjówce, jak lew w swej jaskini; zasadza się, by porwać ubogiego: porywa ubogiego i w sieć swoją wciąga. (Psalm 10:9 BT_4)
Ps:9:31 ἐν τῇ παγίδι αὐτοῦ ταπεινώσει αὐτόν, κύψει καὶ πεσεῖται ἐν τῷ αὐτὸν κατακυριεῦσαι τῶν πενήτων.
Ps:9:31 ἐν ὁ ἡ τό παγί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ταπείνωσις, -εως, ἡ; ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό κατα·κυριεύω (κατα+κυριευ-, κατα+κυριευ·σ-, κατα+κυριευ·σ-, -, -, κατα+κυριευ·θ-) ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
Ps:9:31 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pułapka {Trap} On/ona/to/to samo Głębokość; do niżej On/ona/to/to samo By schylać się na dół I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo By panować nawiedzaj Biedna osoba
Ps:9:31 e)n tE=| pagi/di au)tou= tapeinO/sei au)to/n, ku/PSei kai\ pesei=tai e)n tO=| au)to\n katakurieu=sai tO=n penE/tOn.
Ps:9:31 en tE pagidi autu tapeinOsei auton, kyPSei kai peseitai en tO auton katakyrieusai tOn penEtOn.
Ps:9:31 P RA_DSF N3D_DSF RD_GSM N3I_DSF RD_ASM VF_FAI3S C VF2_FMI3S P RA_DSN RD_ASM VA_AAN RA_GPM N3T_GPM
Ps:9:31 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the trap he/she/it/same depth; to lower he/she/it/same to stoop down and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the he/she/it/same to dominate obsess the poor person
Ps:9:31 in/among/by (+dat) the (dat) trap (dat) him/it/same (gen) depth (dat); he/she/it-will-LOWER, you(sg)-will-be-LOWER-ed (classical) him/it/same (acc) he/she/it-will-STOOP DOWN, you(sg)-will-be-STOOP DOWN-ed (classical) and he/she/it-will-be-FALL-ed in/among/by (+dat) the (dat) him/it/same (acc) to-DOMINATE, be-you(sg)-DOMINATE-ed!, he/she/it-happens-to-DOMINATE (opt) the (gen) poor (gen)
Ps:9:31 Ps_9:31_1 Ps_9:31_2 Ps_9:31_3 Ps_9:31_4 Ps_9:31_5 Ps_9:31_6 Ps_9:31_7 Ps_9:31_8 Ps_9:31_9 Ps_9:31_10 Ps_9:31_11 Ps_9:31_12 Ps_9:31_13 Ps_9:31_14 Ps_9:31_15
Ps:9:31 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:32 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Ἐπιλέλησται ὁ θεός, ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τέλος.
Ps:9:32 For he has said in his heart, God has forgotten: he has turned away his face so as never to look. (Psalm 10:11 Brenton)
Ps:9:32 Mówi w swym sercu: «Bóg nie pamięta, odwraca swe oblicze, nigdy nie zobaczy». (Psalm 10:11 BT_4)
Ps:9:32 εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Ἐπιλέλησται θεός, ἀπέστρεψεν τὸ πρόσωπον αὐτοῦ τοῦ μὴ βλέπειν εἰς τέλος.
Ps:9:32 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό μή βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό
Ps:9:32 By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By zaniedbywać Bóg  By odwracać się od Twarz On/ona/to/to samo Nie By widzieć Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie)
Ps:9:32 ei)=pen ga\r e)n kardi/a| au)tou= *)epile/lEstai o( Teo/s, a)pe/strePSen to\ pro/sOpon au)tou= tou= mE\ ble/pein ei)s te/los.
Ps:9:32 eipen gar en kardia autu epilelEstai ho Teos, apestrePSen to prosOpon autu tu mE blepein eis telos.
Ps:9:32 VBI_AAI3S x P N1A_DSF RD_GSM VM_XMI1S RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S RA_ASN N2N_ASN RD_GSM RA_GSN D V1_PAN P N3E_ASN
Ps:9:32 to say/tell for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to neglect the god [see theology] to turn away from the face he/she/it/same the not to see into (+acc) end (event, consummation)
Ps:9:32 he/she/it-SAY/TELL-ed for in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) he/she/it-has-been-NEGLECT-ed the (nom) god (nom) he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (gen) not to-be-SEE-ing into (+acc) end (nom|acc|voc)
Ps:9:32 Ps_9:32_1 Ps_9:32_2 Ps_9:32_3 Ps_9:32_4 Ps_9:32_5 Ps_9:32_6 Ps_9:32_7 Ps_9:32_8 Ps_9:32_9 Ps_9:32_10 Ps_9:32_11 Ps_9:32_12 Ps_9:32_13 Ps_9:32_14 Ps_9:32_15 Ps_9:32_16 Ps_9:32_17
Ps:9:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:33 ἀνάστηθι, κύριε ὁ θεός, ὑψωθήτω ἡ χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων·
Ps:9:33 Arise, O Lord God; let thy hand be lifted up: forget not the poor. (Psalm 10:12 Brenton)
Ps:9:33 Powstań, o Panie, wznieś swą rękę, Boże! Nie zapominaj o biednych! (Psalm 10:12 BT_4)
Ps:9:33 ἀνάστηθι, κύριε θεός, ὑψωθήτω χείρ σου, μὴ ἐπιλάθῃ τῶν πενήτων·
Ps:9:33 ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
Ps:9:33 By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  By podnosić/ustalony wysoko Ręka Ty; twój/twój(sg) Nie By zaniedbywać Biedna osoba
Ps:9:33 a)na/stETi, ku/rie o( Teo/s, u(PSOTE/tO E( CHei/r sou, mE\ e)pila/TE| tO=n penE/tOn·
Ps:9:33 anastETi, kyrie ho Teos, hyPSOTEtO hE CHeir su, mE epilaTE tOn penEtOn·
Ps:9:33 VH_AAD2S N2_VSM RA_NSM N2_NSM VC_APD3S RA_NSF N3_NSF RP_GS D VB_AAS3S RA_GPM N3T_GPM
Ps:9:33 to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] to elevate/set high the hand you; your/yours(sg) not to neglect the poor person
Ps:9:33 do-STand-you(sg)-UP! lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) let-him/her/it-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH! the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-should-be-NEGLECT-ed the (gen) poor (gen)
Ps:9:33 Ps_9:33_1 Ps_9:33_2 Ps_9:33_3 Ps_9:33_4 Ps_9:33_5 Ps_9:33_6 Ps_9:33_7 Ps_9:33_8 Ps_9:33_9 Ps_9:33_10 Ps_9:33_11 Ps_9:33_12
Ps:9:33 x x x x x x x x x x x x
Ps:9:34 ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ὁ ἀσεβὴς τὸν θεόν; εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἐκζητήσει.
Ps:9:34 Wherefore, has the wicked provoked God? for he has said in his heart, He will not require it. (Psalm 10:13 Brenton)
Ps:9:34 Dlaczego występny gardzi Bogiem, mówi w swym sercu: «Nie pomści»? (Psalm 10:13 BT_4)
Ps:9:34 ἕνεκεν τίνος παρώξυνεν ἀσεβὴς τὸν θεόν; εἶπεν γὰρ ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἐκζητήσει.
Ps:9:34 ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρ·οξύνω (παρ+οξυν-, -, παρ+οξυν·[σ]-, -, -, παρ+οξυν·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·σεβής -ές ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) γάρ ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·ζήτησις, -εως, ἡ; ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-)
Ps:9:34 Z powodu dla, dla Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By prowokować Bezbożny Bóg  By mówić/opowiadaj Dla odtąd, jak W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym Badanie; by odszukiwać
Ps:9:34 e(/neken ti/nos parO/Xunen o( a)sebE\s to\n Teo/n; ei)=pen ga\r e)n kardi/a| au)tou= *ou)k e)kDZEtE/sei.
Ps:9:34 heneken tinos parOXynen ho asebEs ton Teon; eipen gar en kardia autu uk ekDZEtEsei.
Ps:9:34 P RI_GSN VAI_AAI3S RA_NSM A3H_NSM RA_ASM N2_ASM VBI_AAI3S x P N1A_DSF RD_GSM D VF_FAI3S
Ps:9:34 owing to for, for the sake of who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to provoke the ungodly the god [see theology] to say/tell for since, as in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same οὐχ before rough breathing exploration; to seek out
Ps:9:34 owing to who/what/why (gen) he/she/it-was-PROVOKE-ing, he/she/it-PROVOKE-ed the (nom) ungodly ([Adj] nom) the (acc) god (acc) he/she/it-SAY/TELL-ed for in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) not exploration (dat); he/she/it-will-SEEK-OUT, you(sg)-will-be-SEEK-ed-OUT (classical)
Ps:9:34 Ps_9:34_1 Ps_9:34_2 Ps_9:34_3 Ps_9:34_4 Ps_9:34_5 Ps_9:34_6 Ps_9:34_7 Ps_9:34_8 Ps_9:34_9 Ps_9:34_10 Ps_9:34_11 Ps_9:34_12 Ps_9:34_13 Ps_9:34_14
Ps:9:34 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:35 βλέπεις, ὅτι σὺ πόνον καὶ θυμὸν κατανοεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου· σοὶ οὖν ἐγκαταλέλειπται ὁ πτωχός, ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθῶν.
Ps:9:35 Thou seest it; for thou dost observe trouble and wrath, to deliver them into thy hands: the poor has been left to thee; thou wast a helper to the orphan. (Psalm 10:14 Brenton)
Ps:9:35 A Ty widzisz trud i boleść, patrzysz, by je wziąć w swoje ręce. Tobie się biedny poleca, Tyś opiekunem sieroty! (Psalm 10:14 BT_4)
Ps:9:35 βλέπεις, ὅτι σὺ πόνον καὶ θυμὸν κατανοεῖς τοῦ παραδοῦναι αὐτοὺς εἰς χεῖράς σου· σοὶ οὖν ἐγκαταλέλειπται πτωχός, ὀρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθῶν.
Ps:9:35 βλέπω (βλεπ-, βλεψ-, βλεψ-, -, -, -) ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς πόνος, -ου, ὁ καί θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) οὖν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό πτωχός -ή -όν ὀρφανός -ή -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-)
Ps:9:35 By widzieć Ponieważ/tamto Ty Praca I też, nawet, mianowicie Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Ręka Ty; twój/twój(sg) Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dlatego/wtedy By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Biedny Osierocony Ty By być Pomocny; by pomagać
Ps:9:35 ble/peis, o(/ti su\ po/non kai\ Tumo\n katanoei=s tou= paradou=nai au)tou\s ei)s CHei=ra/s sou· soi\ ou)=n e)gkatale/leiptai o( ptOCHo/s, o)rfanO=| su\ E)=sTa boETO=n.
Ps:9:35 blepeis, hoti sy ponon kai Tymon katanoeis tu paradunai autus eis CHeiras su· soi un enkataleleiptai ho ptOCHos, orfanO sy EsTa boETOn.
Ps:9:35 V1_PAI2S C RP_NS N2_ASM C N2_ASM V2_PAI2S RA_GSN VO_AAN RD_APM P N3_APF RP_GS RP_DS x VP_XMI3S RA_NSM N2_NSM A1_DSM RP_NS V9_IAI2S N2_GPM
Ps:9:35 to see because/that you labor and also, even, namely wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. to understand κατανοώ comprehend, understand the to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine he/she/it/same into (+acc) hand you; your/yours(sg) you; your/yours(sg); to rub worn, rub therefore/then to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the poor orphaned you to be helpful; to help
Ps:9:35 you(sg)-are-SEE-ing because/that you(sg) (nom) labor (acc) and wrath (acc) you(sg)-are-UNDERSTand-ing the (gen) to-Hand OVER them/same (acc) into (+acc) hands (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) therefore/then he/she/it-has-been-GIVE UP-ed the (nom) poor ([Adj] nom) orphaned ([Adj] dat) you(sg) (nom) you(sg)-were (classical) helpful ([Adj] gen); while HELP-ing (nom)
Ps:9:35 Ps_9:35_1 Ps_9:35_2 Ps_9:35_3 Ps_9:35_4 Ps_9:35_5 Ps_9:35_6 Ps_9:35_7 Ps_9:35_8 Ps_9:35_9 Ps_9:35_10 Ps_9:35_11 Ps_9:35_12 Ps_9:35_13 Ps_9:35_14 Ps_9:35_15 Ps_9:35_16 Ps_9:35_17 Ps_9:35_18 Ps_9:35_19 Ps_9:35_20 Ps_9:35_21 Ps_9:35_22
Ps:9:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:36 σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ, ζητηθήσεται ἡ ἁμαρτία αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ δι’ αὐτήν·
Ps:9:36 Break thou the arm of the sinner and wicked man: his sin shall be sought for, and shall not be found. (Psalm 10:15 Brenton)
Ps:9:36 Skrusz ramię występnego i złego: pomścij jego nieprawość, by już go nie było. (Psalm 10:15 BT_4)
Ps:9:36 σύντριψον τὸν βραχίονα τοῦ ἁμαρτωλοῦ καὶ πονηροῦ, ζητηθήσεται ἁμαρτία αὐτοῦ, καὶ οὐ μὴ εὑρεθῇ δι’ αὐτήν·
Ps:9:36 συν·τρίβω (συν+τριβ-, συν+τριψ-, συν+τριψ-, -, συν+τετριβ-, συν+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν καί πονηρός -ά -όν ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) διά αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:9:36 By łamać się gnieść się zupełnie, łamać się (w kawałkach) Ręka {Broń} Grzeszny I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By szukać Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By znajdować Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo
Ps:9:36 su/ntriPSon to\n braCHi/ona tou= a(martOlou= kai\ ponErou=, DZEtETE/setai E( a(marti/a au)tou=, kai\ ou) mE\ eu(reTE=| di’ au)tE/n·
Ps:9:36 syntriPSon ton braCHiona tu hamartOlu kai ponEru, DZEtETEsetai hE hamartia autu, kai u mE heureTE di’ autEn·
Ps:9:36 VA_AAD2S RA_ASM N3N_ASM RA_GSM A1B_GSM C A1A_GSM VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM C D D VC_APS3S P RD_ASF
Ps:9:36 to break to crush completely, break (in pieces) the arm the sinful and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to seek the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to find because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) he/she/it/same
Ps:9:36 do-BREAK-you(sg)!, going-to-BREAK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) arm (acc) the (gen) sinful ([Adj] gen) and wicked ([Adj] gen) he/she/it-will-be-SEEK-ed the (nom) sin (nom|voc) him/it/same (gen) and not not he/she/it-should-be-FIND-ed because of (+acc), through (+gen) her/it/same (acc)
Ps:9:36 Ps_9:36_1 Ps_9:36_2 Ps_9:36_3 Ps_9:36_4 Ps_9:36_5 Ps_9:36_6 Ps_9:36_7 Ps_9:36_8 Ps_9:36_9 Ps_9:36_10 Ps_9:36_11 Ps_9:36_12 Ps_9:36_13 Ps_9:36_14 Ps_9:36_15 Ps_9:36_16 Ps_9:36_17
Ps:9:36 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:37 βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ἀπολεῖσθε, ἔθνη, ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
Ps:9:37 The Lord shall reign for ever, even for ever and ever: ye Gentiles shall perish out his land. (Psalm 10:16 Brenton)
Ps:9:37 Pan jest królem na wieki wieków, z Jego ziemi zniknęli poganie. (Psalm 10:16 BT_4)
Ps:9:37 βασιλεύσει κύριος εἰς τὸν αἰῶνα καὶ εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος, ἀπολεῖσθε, ἔθνη, ἐκ τῆς γῆς αὐτοῦ.
Ps:9:37 βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:9:37 By panować Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie Naród [zobacz etniczny] Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo
Ps:9:37 basileu/sei ku/rios ei)s to\n ai)O=na kai\ ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos, a)polei=sTe, e)/TnE, e)k tE=s gE=s au)tou=.
Ps:9:37 basileusei kyrios eis ton aiOna kai eis ton aiOna tu aiOnos, apoleisTe, eTnE, ek tEs gEs autu.
Ps:9:37 VF_FAI3S N2_NSM P RA_ASM N3W_ASM C P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM VF2_FMI2P N3E_VPN P RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Ps:9:37 to reign lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing nation [see ethnic] out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land he/she/it/same
Ps:9:37 he/she/it-will-REIGN, you(sg)-will-be-REIGN-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) and into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen) you(pl)-will-be-LOSE/DESTROY-ed nations (nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) him/it/same (gen)
Ps:9:37 Ps_9:37_1 Ps_9:37_2 Ps_9:37_3 Ps_9:37_4 Ps_9:37_5 Ps_9:37_6 Ps_9:37_7 Ps_9:37_8 Ps_9:37_9 Ps_9:37_10 Ps_9:37_11 Ps_9:37_12 Ps_9:37_13 Ps_9:37_14 Ps_9:37_15 Ps_9:37_16 Ps_9:37_17
Ps:9:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:38 τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσεν κύριος, τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχεν τὸ οὖς σου
Ps:9:38 The Lord has heard the desire of the poor: thine ear has inclined to the preparation of their heart; (Psalm 10:17 Brenton)
Ps:9:38 Panie, usłyszałeś pragnienie pokornych, umocniłeś ich serca, nakłoniłeś ucha, (Psalm 10:17 BT_4)
Ps:9:38 τὴν ἐπιθυμίαν τῶν πενήτων εἰσήκουσεν κύριος, τὴν ἑτοιμασίαν τῆς καρδίας αὐτῶν προσέσχεν τὸ οὖς σου
Ps:9:38 ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πένη[τ]ς, -ητος, ὁ εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ἑτοιμασία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:9:38 Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Biedna osoba Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gotowość Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Ucho Ty; twój/twój(sg)
Ps:9:38 tE\n e)piTumi/an tO=n penE/tOn ei)sE/kousen ku/rios, tE\n e(toimasi/an tE=s kardi/as au)tO=n prose/sCHen to\ ou)=s sou
Ps:9:38 tEn epiTymian tOn penEtOn eisEkusen kyrios, tEn hetoimasian tEs kardias autOn prosesCHen to us su
Ps:9:38 RA_ASF N1A_ASF RA_GPM N3T_GPM VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF RA_GSF N1A_GSF RD_GPM VBI_AAI3S RA_ASN N3_ASN RP_GS
Ps:9:38 the desire lust, appetite, yearning the poor person to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the readiness the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. the ear you; your/yours(sg)
Ps:9:38 the (acc) desire (acc) the (gen) poor (gen) he/she/it-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) readiness (acc) the (gen) heart (gen), hearts (acc) them/same (gen) he/she/it-PAY HEED-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:9:38 Ps_9:38_1 Ps_9:38_2 Ps_9:38_3 Ps_9:38_4 Ps_9:38_5 Ps_9:38_6 Ps_9:38_7 Ps_9:38_8 Ps_9:38_9 Ps_9:38_10 Ps_9:38_11 Ps_9:38_12 Ps_9:38_13 Ps_9:38_14 Ps_9:38_15
Ps:9:38 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:9:39 κρῖναι ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ, ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι τοῦ μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς.
Ps:9:39 to plead for the orphan and afflicted, that man may no more boast upon the earth. (Psalm 10:18 Brenton)
Ps:9:39 aby strzec praw sieroty i uciśnionego i aby człowiek powstały z ziemi nie siał już postrachu. (Psalm 10:18 BT_4)
Ps:9:39 κρῖναι ὀρφανῷ καὶ ταπεινῷ, ἵνα μὴ προσθῇ ἔτι τοῦ μεγαλαυχεῖν ἄνθρωπος ἐπὶ τῆς γῆς.
Ps:9:39 κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὀρφανός -ή -όν καί ταπεινός -ή -όν ἵνα μή προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἔτι ὁ ἡ τό μεγαλ·αυχέω (μεγαλαυχ(ε)-, -, μεγαλαυχη·σ-, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:9:39 By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Osierocony I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj żeby / ażeby / bo Nie By dodawać do Jeszcze/jeszcze Wielce by chwalić się (szczyć się wielkie rzeczy) Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
Ps:9:39 kri=nai o)rfanO=| kai\ tapeinO=|, i(/na mE\ prosTE=| e)/ti tou= megalauCHei=n a)/nTrOpos e)pi\ tE=s gE=s.
Ps:9:39 krinai orfanO kai tapeinO, hina mE prosTE eti tu megalauCHein anTrOpos epi tEs gEs.
Ps:9:39 VA_AAN A1_DSM C A1_DSM C D VE_AAS3S D RA_GSN V2_PAN N2_NSM P RA_GSF N1_GSF
Ps:9:39 to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn orphaned and also, even, namely poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to add to yet/still the to greatly boast (boast great things) human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land
Ps:9:39 to-JUDGE, be-you(sg)-JUDGE-ed!, he/she/it-happens-to-JUDGE (opt) orphaned ([Adj] dat) and poor ([Adj] dat) so that / in order to /because not he/she/it-should-ADD-TO, you(sg)-should-be-ADD-ed-TO yet/still the (gen) to-be-GREATLY BOAST-ing human (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen)
Ps:9:39 Ps_9:39_1 Ps_9:39_2 Ps_9:39_3 Ps_9:39_4 Ps_9:39_5 Ps_9:39_6 Ps_9:39_7 Ps_9:39_8 Ps_9:39_9 Ps_9:39_10 Ps_9:39_11 Ps_9:39_12 Ps_9:39_13 Ps_9:39_14
Ps:9:39 x x x x x x x x x x x x x x