Ps:112:1 Αλληλουια. Αἰνεῖτε, παῖδες, κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου·
Ps:112:1 Alleluia. Praise the Lord, ye servants of his, praise, the name of the Lord. (Psalm 113:1 Brenton)
Ps:112:1 Alleluja. Chwalcie, słudzy Pańscy, chwalcie imię Pana: (Psalm 113:1 BT_4)
Ps:112:1 Αλληλουια. Αἰνεῖτε, παῖδες, κύριον, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου·
Ps:112:1 ἁλληλουϊά αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:112:1 Alleluja [chwal Yahweh] By chwalić Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By chwalić Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:112:1 *allElouia. *ai)nei=te, pai=des, ku/rion, ai)nei=te to\ o)/noma kuri/ou·
Ps:112:1 allEluia. aineite, paides, kyrion, aineite to onoma kyriu·
Ps:112:1 I V2_PAD2P N3D_NPM N2_ASM V2_PAD2P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM
Ps:112:1 hallelujah [praise Yahweh] to praise child/servant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to praise the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:112:1 hallelujah you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! children/servants (nom|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ps:112:1 Ps_112:1_1 Ps_112:1_2 Ps_112:1_3 Ps_112:1_4 Ps_112:1_5 Ps_112:1_6 Ps_112:1_7 Ps_112:1_8
Ps:112:1 x x x x x x x x
Ps:112:2 εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος·
Ps:112:2 Let the name of the Lord be blessed, from this present time and for ever. (Psalm 113:2 Brenton)
Ps:112:2 Niech imię Pańskie będzie błogosławione odtąd i aż na wieki! (Psalm 113:2 BT_4)
Ps:112:2 εἴη τὸ ὄνομα κυρίου εὐλογημένον ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ ἕως τοῦ αἰῶνος·
Ps:112:2 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό νῦν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:112:2 By być Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:112:2 ei)/E to\ o)/noma kuri/ou eu)logEme/non a)po\ tou= nu=n kai\ e(/Os tou= ai)O=nos·
Ps:112:2 eiE to onoma kyriu eulogEmenon apo tu nyn kai heOs tu aiOnos·
Ps:112:2 V9_PAO3S RA_ASN N3M_ASN N2_GSM VM_XMPASN P RA_GSM D C P RA_GSM N3W_GSM
Ps:112:2 to be the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now and also, even, namely until; dawn the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:112:2 he/she/it-happens-to-be (opt) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) having-been-BLESS-ed (acc, nom|acc|voc) away from (+gen) the (gen) now and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:112:2 Ps_112:2_1 Ps_112:2_2 Ps_112:2_3 Ps_112:2_4 Ps_112:2_5 Ps_112:2_6 Ps_112:2_7 Ps_112:2_8 Ps_112:2_9 Ps_112:2_10 Ps_112:2_11 Ps_112:2_12
Ps:112:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:112:3 ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου.
Ps:112:3 From the rising of the sun to his setting, the name of the Lord is to be praised. (Psalm 113:3 Brenton)
Ps:112:3 Od wschodu słońca aż po zachód jego niech imię Pańskie będzie pochwalone! (Psalm 113:3 BT_4)
Ps:112:3 ἀπὸ ἀνατολῶν ἡλίου μέχρι δυσμῶν αἰνεῖτε τὸ ὄνομα κυρίου.
Ps:112:3 ἀπό ἀνατολή, -ῆς, ἡ Ἠλίας, -ου, ὁ; ἥλιος, -ου, ὁ μέχρι/μέχρις δυσμή, -ῆς, ἡ αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:112:3 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Eliasz; słońce W Apollo mitologii , GREKI STAROŻYTNEJ bóg światła, gojąc się i poezja Aż [µ???? Przed samogłoskami i spółgłoski; µ????? Przed samogłoskami tylko] Na zachód By chwalić Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:112:3 a)po\ a)natolO=n E(li/ou me/CHri dusmO=n ai)nei=te to\ o)/noma kuri/ou.
Ps:112:3 apo anatolOn hEliu meCHri dysmOn aineite to onoma kyriu.
Ps:112:3 P N1_GPF N2_GSM P N1_GPF V2_PAD2P RA_ASN N3M_ASN N2_GSM
Ps:112:3 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh Elijah; sun In mythology Apollo, ancient Greek god of light, healing and poetry until [μέχρι before vowels and consonants; μέχρις before vowels only] west to praise the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:112:3 away from (+gen) risig of the east dawns (gen) Elijah (gen); sun (gen) until wests (gen) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Ps:112:3 Ps_112:3_1 Ps_112:3_2 Ps_112:3_3 Ps_112:3_4 Ps_112:3_5 Ps_112:3_6 Ps_112:3_7 Ps_112:3_8 Ps_112:3_9
Ps:112:3 x x x x x x x x x
Ps:112:4 ὑψηλὸς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη ὁ κύριος, ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς ἡ δόξα αὐτοῦ.
Ps:112:4 The Lord is high above all the nations; his glory is above the heavens. (Psalm 113:4 Brenton)
Ps:112:4 Pan jest wywyższony ponad wszystkie ludy, Jego chwała sięga ponad niebiosa. (Psalm 113:4 BT_4)
Ps:112:4 ὑψηλὸς ἐπὶ πάντα τὰ ἔθνη κύριος, ἐπὶ τοὺς οὐρανοὺς δόξα αὐτοῦ.
Ps:112:4 ὑψηλός -ή -όν ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:112:4 Podniesiony Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naród [zobacz etniczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nieba/niebo Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo
Ps:112:4 u(PSElo\s e)pi\ pa/nta ta\ e)/TnE o( ku/rios, e)pi\ tou\s ou)ranou\s E( do/Xa au)tou=.
Ps:112:4 hyPSElos epi panta ta eTnE ho kyrios, epi tus uranus hE doXa autu.
Ps:112:4 A1_NSM P A3_APN RA_APN N3E_APN RA_NSM N2_NSM P RA_APM N2_APM RA_NSF N1S_NSF RD_GSM
Ps:112:4 elevated upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the nation [see ethnic] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the sky/heaven the glory/awesomeness he/she/it/same
Ps:112:4 elevated ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) nations (nom|acc|voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) skies/heavens (acc) the (nom) glory/awesomeness (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:112:4 Ps_112:4_1 Ps_112:4_2 Ps_112:4_3 Ps_112:4_4 Ps_112:4_5 Ps_112:4_6 Ps_112:4_7 Ps_112:4_8 Ps_112:4_9 Ps_112:4_10 Ps_112:4_11 Ps_112:4_12 Ps_112:4_13
Ps:112:4 x x x x x x x x x x x x x
Ps:112:5 τίς ὡς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν
Ps:112:5 Who is as the Lord our God? who dwells in the high places, (Psalm 113:5 Brenton)
Ps:112:5 Któż jak nasz Pan Bóg, co siedzibę ma w górze, (Psalm 113:5 BT_4)
Ps:112:5 τίς ὡς κύριος θεὸς ἡμῶν ἐν ὑψηλοῖς κατοικῶν
Ps:112:5 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὡς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἐν ὑψηλός -ή -όν κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-)
Ps:112:5 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Jak/jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????)
Ps:112:5 ti/s O(s ku/rios o( Teo\s E(mO=n o( e)n u(PSEloi=s katoikO=n
Ps:112:5 tis hOs kyrios ho Teos hEmOn ho en hyPSElois katoikOn
Ps:112:5 RI_NSM x N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP RA_NSM P A1_DPM V2_PAPNSM
Ps:112:5 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. as/like lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among elevated to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω)
Ps:112:5 who/what/why (nom) as/like lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen) the (nom) in/among/by (+dat) elevated ([Adj] dat) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom)
Ps:112:5 Ps_112:5_1 Ps_112:5_2 Ps_112:5_3 Ps_112:5_4 Ps_112:5_5 Ps_112:5_6 Ps_112:5_7 Ps_112:5_8 Ps_112:5_9 Ps_112:5_10
Ps:112:5 x x x x x x x x x x
Ps:112:6 καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ;
Ps:112:6 and yet looks upon the low things in heaven, and on the earth: (Psalm 113:6 Brenton)
Ps:112:6 co w dół spogląda na niebo i na ziemię? (Psalm 113:6 BT_4)
Ps:112:6 καὶ τὰ ταπεινὰ ἐφορῶν ἐν τῷ οὐρανῷ καὶ ἐν τῇ γῇ;
Ps:112:6 καί ὁ ἡ τό ταπεινός -ή -όν ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:112:6 I też, nawet, mianowicie Biedny skromny, poniżaj, upokarzaj, gangrenuj się, osłabiaj, upokarzaj By wyglądać na W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
Ps:112:6 kai\ ta\ tapeina\ e)forO=n e)n tO=| ou)ranO=| kai\ e)n tE=| gE=|;
Ps:112:6 kai ta tapeina eforOn en tO uranO kai en tE gE;
Ps:112:6 C RA_APN A1_APN V3_PAPNSM P RA_DSM N2_DSM C P RA_DSF N1_DSF
Ps:112:6 and also, even, namely the poor lowly, abase, humble, mortify, depress, humiliate to look upon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land
Ps:112:6 and the (nom|acc) poor ([Adj] nom|acc|voc) while LOOK-ing-UPON (nom, nom|acc|voc, voc) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat)
Ps:112:6 Ps_112:6_1 Ps_112:6_2 Ps_112:6_3 Ps_112:6_4 Ps_112:6_5 Ps_112:6_6 Ps_112:6_7 Ps_112:6_8 Ps_112:6_9 Ps_112:6_10 Ps_112:6_11
Ps:112:6 x x x x x x x x x x x
Ps:112:7 ὁ ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα
Ps:112:7 who lifts up the poor from the earth, and raises up the needy from the dunghill; (Psalm 113:7 Brenton)
Ps:112:7 Podnosi nędzarza z prochu, a dźwiga z gnoju ubogiego, (Psalm 113:7 BT_4)
Ps:112:7 ἐγείρων ἀπὸ γῆς πτωχὸν καὶ ἀπὸ κοπρίας ἀνυψῶν πένητα
Ps:112:7 ὁ ἡ τό ἐγείρω (εγειρ-, εγερ(ε)·[σ]-, εγειρ·[σ]-, εγρηγορ·[κ]-, εγηγερ-, εγερ·θ-) ἀπό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πτωχός -ή -όν καί ἀπό κοπρία, -ας ἡ   πένη[τ]ς, -ητος, ὁ
Ps:112:7 By podnosić się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Biedny I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Nawóź stertę Biedna osoba
Ps:112:7 o( e)gei/rOn a)po\ gE=s ptOCHo\n kai\ a)po\ kopri/as a)nuPSO=n pe/nEta
Ps:112:7 ho egeirOn apo gEs ptOCHon kai apo koprias anyPSOn penEta
Ps:112:7 RA_NSM V1_PAPNSM P N1_GSF N2_ASM C P N1A_GSF V4_PAPNSM N3T_ASM
Ps:112:7 the to rise from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing earth/land poor and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing manure pile ć poor person
Ps:112:7 the (nom) while RISE-ing (nom) away from (+gen) earth/land (gen) poor ([Adj] acc, nom|acc|voc) and away from (+gen) manure pile (gen), manure piles (acc)   poor person (acc)
Ps:112:7 Ps_112:7_1 Ps_112:7_2 Ps_112:7_3 Ps_112:7_4 Ps_112:7_5 Ps_112:7_6 Ps_112:7_7 Ps_112:7_8 Ps_112:7_9 Ps_112:7_10
Ps:112:7 x x x x x x x x x x
Ps:112:8 τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ ἀρχόντων, μετὰ ἀρχόντων λαοῦ αὐτοῦ·
Ps:112:8 to set him with princes, even with the princes of his people: (Psalm 113:8 Brenton)
Ps:112:8 by go posadzić wśród książąt, wśród książąt swojego ludu, (Psalm 113:8 BT_4)
Ps:112:8 τοῦ καθίσαι αὐτὸν μετὰ ἀρχόντων, μετὰ ἀρχόντων λαοῦ αὐτοῦ·
Ps:112:8 ὁ ἡ τό καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) μετά ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:112:8 By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Władca; by zaczynać się Ludzie On/ona/to/to samo
Ps:112:8 tou= kaTi/sai au)to\n meta\ a)rCHo/ntOn, meta\ a)rCHo/ntOn laou= au)tou=·
Ps:112:8 tu kaTisai auton meta arCHontOn, meta arCHontOn lau autu·
Ps:112:8 RA_GSN VA_AAN RD_ASM P N3_GPM P N3_GPM N2_GSM RD_GSM
Ps:112:8 the to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ruler; to begin after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ruler; to begin people he/she/it/same
Ps:112:8 the (gen) to-SIT DOWN, be-you(sg)-SIT DOWN-ed!, he/she/it-happens-to-SIT DOWN (opt) him/it/same (acc) after (+acc), with (+gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) after (+acc), with (+gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) people (gen) him/it/same (gen)
Ps:112:8 Ps_112:8_1 Ps_112:8_2 Ps_112:8_3 Ps_112:8_4 Ps_112:8_5 Ps_112:8_6 Ps_112:8_7 Ps_112:8_8 Ps_112:8_9
Ps:112:8 x x x x x x x x x
Ps:112:9 ὁ κατοικίζων στεῖραν ἐν οἴκῳ μητέρα τέκνων εὐφραινομένην.
Ps:112:9 who settles the barren woman in a house, as a mother rejoicing over children. (Psalm 113:9 Brenton)
Ps:112:9 Ten, co niepłodnej każe mieszkać w domu jako pełnej radości matce synów. Alleluja. (Psalm 113:9 BT_4)
Ps:112:9 κατοικίζων στεῖραν ἐν οἴκῳ μητέρα τέκνων εὐφραινομένην.
Ps:112:9 ὁ ἡ τό κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) στεῖρα, -ας, ἡ, voc. sg. στεῖρα ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-)
Ps:112:9 By osiedlać Jałowy jeden W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Matka Dziecko By celebrować/bądź wesoły
Ps:112:9 o( katoiki/DZOn stei=ran e)n oi)/kO| mEte/ra te/knOn eu)frainome/nEn.
Ps:112:9 ho katoikiDZOn steiran en oikO mEtera teknOn eufrainomenEn.
Ps:112:9 RA_NSM V1_PAPNSM N1A_ASF P N2_DSM N3_ASF N2N_GPN V1_PMPASF
Ps:112:9 the to domicile barren one in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house mother child to celebrate/be merry
Ps:112:9 the (nom) while DOMICILE-ing (nom) barren one  (acc) in/among/by (+dat) house (dat) mother (acc) children (gen) while being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY (acc)
Ps:112:9 Ps_112:9_1 Ps_112:9_2 Ps_112:9_3 Ps_112:9_4 Ps_112:9_5 Ps_112:9_6 Ps_112:9_7 Ps_112:9_8
Ps:112:9 x x x x x x x x