Ps:114:1 Αλληλουια. Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου,
Ps:114:1 But we, the living, will bless the Lord, from henceforth and for ever. (Psalm 115:18 Brenton)
Ps:114:1 lecz my błogosławimy Pana odtąd i aż na wieki. (Psalm 115:18 BT_4)
Ps:114:1 Αλληλουια. Ἠγάπησα, ὅτι εἰσακούσεται κύριος τῆς φωνῆς τῆς δεήσεώς μου,
Ps:114:1 ἁλληλουϊά ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὅτι εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:114:1 Alleluja [chwal Yahweh] By kochać Ponieważ/tamto Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dźwięku/głos płacze Obrona Ja
Ps:114:1 *allElouia. *)Ega/pEsa, o(/ti ei)sakou/setai ku/rios tE=s fOnE=s tE=s deE/seO/s mou,
Ps:114:1 allEluia. EgapEsa, hoti eisakusetai kyrios tEs fOnEs tEs deEseOs mu,
Ps:114:1 I VAI_AAI1S C VF_FMI3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF RA_GSF N3I_GSF RP_GS
Ps:114:1 hallelujah [praise Yahweh] to love because/that to heard (being heard, listen into, hearken) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sound/voice cries the plea I
Ps:114:1 hallelujah I-LOVE-ed because/that he/she/it-will-be-HEARD-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (gen) sound/voice (gen) the (gen) plea (gen) me (gen)
Ps:114:1 Ps_114:1_1 Ps_114:1_2 Ps_114:1_3 Ps_114:1_4 Ps_114:1_5 Ps_114:1_6 Ps_114:1_7 Ps_114:1_8 Ps_114:1_9 Ps_114:1_10
Ps:114:1 x x x x x x x x x x
Ps:114:2 ὅτι ἔκλινεν τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλέσομαι.
Ps:114:2 Because he has inclined his ear to me, therefore will I call upon him while I live. (Psalm 116:2 Brenton)
Ps:114:2 bo ucha swego nakłonił ku mnie w dniu, w którym wołałem. (Psalm 116:2 BT_4)
Ps:114:2 ὅτι ἔκλινεν τὸ οὖς αὐτοῦ ἐμοί, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μου ἐπικαλέσομαι.
Ps:114:2 ὅτι κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
Ps:114:2 Ponieważ/tamto By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho On/ona/to/to samo Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ja By odwiedzać
Ps:114:2 o(/ti e)/klinen to\ ou)=s au)tou= e)moi/, kai\ e)n tai=s E(me/rais mou e)pikale/somai.
Ps:114:2 hoti eklinen to us autu emoi, kai en tais hEmerais mu epikalesomai.
Ps:114:2 C V1I_IAI3S RA_ASN N3T_ASN RD_GSM RP_DS C P RA_DPF N1A_DPF RP_GS VF_FMI1S
Ps:114:2 because/that to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear he/she/it/same I; my/mine and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day I to call upon
Ps:114:2 because/that he/she/it-was-BEND/WANE-ing, he/she/it-BEND/WANE-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) him/it/same (gen) me (dat); my/mine (nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) me (gen) I-will-be-CALL-ed-UPON
Ps:114:2 Ps_114:2_1 Ps_114:2_2 Ps_114:2_3 Ps_114:2_4 Ps_114:2_5 Ps_114:2_6 Ps_114:2_7 Ps_114:2_8 Ps_114:2_9 Ps_114:2_10 Ps_114:2_11 Ps_114:2_12
Ps:114:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:114:3 περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με· θλῖψιν καὶ ὀδύνην εὗρον.
Ps:114:3 The pangs of death compassed me; the dangers of hell found me: I found affliction and sorrow. (Psalm 116:3 Brenton)
Ps:114:3 Oplotły mnie więzy śmierci, dosięgły mnie pęta Szeolu, popadłem w ucisk i udrękę. (Psalm 116:3 BT_4)
Ps:114:3 περιέσχον με ὠδῖνες θανάτου, κίνδυνοι ᾅδου εὕροσάν με· θλῖψιν καὶ ὀδύνην εὗρον.
Ps:114:3 περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὠδίν, -ῖνος, ἡ; ὠδίνω (ωδιν-, ωδινη·σ-, ωδινη·σ-, -, -, -) θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) κίνδυνος, -ου, ὁ ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θλῖψις, -εως, ἡ καί ὀδύνη, -ης, ἡ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-)
Ps:114:3 Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Ja Urodzenia bólów bóle porodowy; by cierpieć bóle porodowy Śmierć; by zgładzać Niebezpieczeństwo Hades; by śpiewać By znajdować Ja Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność I też, nawet, mianowicie Ból By znajdować
Ps:114:3 perie/sCHon me O)di=nes Tana/tou, ki/ndunoi a(/|dou eu(/rosa/n me· Tli=PSin kai\ o)du/nEn eu(=ron.
Ps:114:3 periesCHon me Odines Tanatu, kindynoi hadu heurosan me· TliPSin kai odynEn heuron.
Ps:114:3 VBI_AAI3P RP_AS N3_NPF N2_GSM N2_NPM N1M_GSM VA_AAI3P RP_AS N3I_ASF C N1_ASF VB_AAI1S
Ps:114:3 to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents I birth pangs travail; to travail death; to put to death danger Hades; to sing to find I squeezing adversity, trial, trouble, difficulty and also, even, namely pain to find
Ps:114:3 I-CONTAINED-ed, they-CONTAINED-ed me (acc) birth pangss (nom|voc); you(sg)-were-TRAVAIL-ing death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! dangers (nom|voc) Hades (gen); be-you(sg)-being-SING-ed! they-FIND-ed me (acc) squeezing (acc) and pain (acc) do-FIND-you(sg)!, I-FIND-ed, they-FIND-ed, upon FIND-ing (nom|acc|voc, voc)
Ps:114:3 Ps_114:3_1 Ps_114:3_2 Ps_114:3_3 Ps_114:3_4 Ps_114:3_5 Ps_114:3_6 Ps_114:3_7 Ps_114:3_8 Ps_114:3_9 Ps_114:3_10 Ps_114:3_11 Ps_114:3_12
Ps:114:3 x x x x x x x x x x x x
Ps:114:4 καὶ τὸ ὄνομα κυρίου ἐπεκαλεσάμην Ὦ κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου.
Ps:114:4 Then I called on the name of the Lord: O Lord, deliver my soul. (Psalm 116:4 Brenton)
Ps:114:4 Ale wezwałem imienia Pańskiego: «O Panie, ratuj me życie!» (Psalm 116:4 BT_4)
Ps:114:4 καὶ τὸ ὄνομα κυρίου ἐπεκαλεσάμην κύριε, ῥῦσαι τὴν ψυχήν μου.
Ps:114:4 καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:114:4 I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwiedzać Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:114:4 kai\ to\ o)/noma kuri/ou e)pekalesa/mEn *)=O ku/rie, r(u=sai tE\n PSuCHE/n mou.
Ps:114:4 kai to onoma kyriu epekalesamEn O kyrie, rysai tEn PSyCHEn mu.
Ps:114:4 C RA_ASN N3M_ASN N2_GSM VAI_AMI1S I N2_VSM VA_AMD2S RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:114:4 and also, even, namely the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call upon O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:114:4 and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-was-CALL-ed-UPON O!; omega; I-should-be lord (voc); a lord ([Adj] voc) be-you(sg)-DELIVER-ed! the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:114:4 Ps_114:4_1 Ps_114:4_2 Ps_114:4_3 Ps_114:4_4 Ps_114:4_5 Ps_114:4_6 Ps_114:4_7 Ps_114:4_8 Ps_114:4_9 Ps_114:4_10 Ps_114:4_11
Ps:114:4 x x x x x x x x x x x
Ps:114:5 ἐλεήμων ὁ κύριος καὶ δίκαιος, καὶ ὁ θεὸς ἡμῶν ἐλεᾷ.
Ps:114:5 The Lord is merciful and righteous; yea, our God has pity. (Psalm 116:5 Brenton)
Ps:114:5 Pan jest łaskawy i sprawiedliwy i Bóg nasz jest miłosierny. (Psalm 116:5 BT_4)
Ps:114:5 ἐλεήμων κύριος καὶ δίκαιος, καὶ θεὸς ἡμῶν ἐλεᾷ.
Ps:114:5 ἐλεήμων -ον, gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί δίκαιος -αία -ον καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐλεάω (cf. ἐλεέω) (ελε(α)-, -, -, -, -, -)
Ps:114:5 Miłosierny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja By mieć litość
Ps:114:5 e)leE/mOn o( ku/rios kai\ di/kaios, kai\ o( Teo\s E(mO=n e)lea=|.
Ps:114:5 eleEmOn ho kyrios kai dikaios, kai ho Teos hEmOn elea.
Ps:114:5 A3N_NSM RA_NSM N2_NSM C A1A_NSM C RA_NSM N2_NSM RP_GP V3_PAI3S
Ps:114:5 merciful the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely just righteous, just and also, even, namely the god [see theology] I to have mercy
Ps:114:5 merciful ([Adj] nom) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and just ([Adj] nom) and the (nom) god (nom) us (gen) he/she/it-is-HAVE MERCY-ing, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed, you(sg)-are-being-HAVE MERCY-ed (classical), he/she/it-should-be-HAVE MERCY-ing, you(sg)-should-be-being-HAVE MERCY-ed
Ps:114:5 Ps_114:5_1 Ps_114:5_2 Ps_114:5_3 Ps_114:5_4 Ps_114:5_5 Ps_114:5_6 Ps_114:5_7 Ps_114:5_8 Ps_114:5_9 Ps_114:5_10
Ps:114:5 x x x x x x x x x x
Ps:114:6 φυλάσσων τὰ νήπια ὁ κύριος· ἐταπεινώθην, καὶ ἔσωσέν με.
Ps:114:6 The Lord preserves the simple: I was brought low, and he delivered me. (Psalm 116:6 Brenton)
Ps:114:6 Pan strzeże ludzi pełnych prostoty: byłem bezsilny, a On mię wybawił. (Psalm 116:6 BT_4)
Ps:114:6 φυλάσσων τὰ νήπια κύριος· ἐταπεινώθην, καὶ ἔσωσέν με.
Ps:114:6 φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:114:6 By zabezpieczać się Noworodek Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do niżej I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Ja
Ps:114:6 fula/ssOn ta\ nE/pia o( ku/rios· e)tapeinO/TEn, kai\ e)/sOse/n me.
Ps:114:6 fylassOn ta nEpia ho kyrios· etapeinOTEn, kai esOsen me.
Ps:114:6 V1_PAPNSM RA_APN A1A_APN RA_NSM N2_NSM VCI_API1S C VAI_AAI3S RP_AS
Ps:114:6 to guard the infant the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lower and also, even, namely to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save I
Ps:114:6 while GUARD-ing (nom) the (nom|acc) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) I-was-LOWER-ed and he/she/it-SAVE-ed me (acc)
Ps:114:6 Ps_114:6_1 Ps_114:6_2 Ps_114:6_3 Ps_114:6_4 Ps_114:6_5 Ps_114:6_6 Ps_114:6_7 Ps_114:6_8 Ps_114:6_9
Ps:114:6 x x x x x x x x x
Ps:114:7 ἐπίστρεψον, ἡ ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι κύριος εὐηργέτησέν σε,
Ps:114:7 Return to thy rest, O my soul; for the Lord has dealt bountifully with thee. (Psalm 116:7 Brenton)
Ps:114:7 Wróć, moja duszo, do swego spokoju, bo Pan ci dobrze uczynił. (Psalm 116:7 BT_4)
Ps:114:7 ἐπίστρεψον, ψυχή μου, εἰς τὴν ἀνάπαυσίν σου, ὅτι κύριος εὐηργέτησέν σε,
Ps:114:7 ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:114:7 By odwracać się dookoła Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Do (+przyspieszenie) Odpoczynek {Reszta} Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By korzystać Ty; twój/twój(sg)
Ps:114:7 e)pi/strePSon, E( PSuCHE/ mou, ei)s tE\n a)na/pausi/n sou, o(/ti ku/rios eu)Erge/tEse/n se,
Ps:114:7 epistrePSon, hE PSyCHE mu, eis tEn anapausin su, hoti kyrios euErgetEsen se,
Ps:114:7 VA_AAD2S RA_NSF N1_NSF RP_GS P RA_ASF N3I_ASF RP_GS C N2_NSM VAI_AAI3S RP_AS
Ps:114:7 to turn around the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I into (+acc) the rest you; your/yours(sg) because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to benefit you; your/yours(sg)
Ps:114:7 do-TURN-you(sg)-AROUND!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen) into (+acc) the (acc) rest (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-BENEFIT-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Ps:114:7 Ps_114:7_1 Ps_114:7_2 Ps_114:7_3 Ps_114:7_4 Ps_114:7_5 Ps_114:7_6 Ps_114:7_7 Ps_114:7_8 Ps_114:7_9 Ps_114:7_10 Ps_114:7_11 Ps_114:7_12
Ps:114:7 x x x x x x x x x x x x
Ps:114:8 ὅτι ἐξείλατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου, τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀπὸ δακρύων καὶ τοὺς πόδας μου ἀπὸ ὀλισθήματος.
Ps:114:8 For he has delivered my soul from death, mine eyes from tears, and my feet from falling. (Psalm 116:8 Brenton)
Ps:114:8 Uchronił bowiem moje życie od śmierci, moje oczy - od łez, moje nogi - od upadku. (Psalm 116:8 BT_4)
Ps:114:8 ὅτι ἐξείλατο τὴν ψυχήν μου ἐκ θανάτου, τοὺς ὀφθαλμούς μου ἀπὸ δακρύων καὶ τοὺς πόδας μου ἀπὸ ὀλισθήματος.
Ps:114:8 ὅτι ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ θάνατος, -ου, ὁ; θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό δάκρυον, -ου, τό, dat. pl. δάκρυσιν; δακρύω (δακρυ-, δακρυ·σ-, δακρυ·σ-, -, -, -) καί ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀπό  
Ps:114:8 Ponieważ/tamto By wyjmować Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Śmierć; by zgładzać Oko Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łza; by płakać I też, nawet, mianowicie Stopa Ja Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Ps:114:8 o(/ti e)Xei/lato tE\n PSuCHE/n mou e)k Tana/tou, tou\s o)fTalmou/s mou a)po\ dakru/On kai\ tou\s po/das mou a)po\ o)lisTE/matos.
Ps:114:8 hoti eXeilato tEn PSyCHEn mu ek Tanatu, tus ofTalmus mu apo dakryOn kai tus podas mu apo olisTEmatos.
Ps:114:8 C VAI_AMI3S RA_ASF N1_ASF RP_GS P N2_GSM RA_APM N2_APM RP_GS P N3_GPN C RA_APM N3D_APM RP_GS P N3M_GSN
Ps:114:8 because/that to take out the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I out of (+gen) ἐξ before vowels death; to put to death the eye I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing tear; to cry and also, even, namely the foot I from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć
Ps:114:8 because/that he/she/it-was-TAKE OUT-ed the (acc) life (acc) me (gen) out of (+gen) death (gen); be-you(sg)-PUT-ing-TO-DEATH!, be-you(sg)-being-PUT-ed-TO-DEATH! the (acc) eyes (acc) me (gen) away from (+gen) tears (gen); while CRY-ing (nom) and the (acc) feet (acc) me (gen) away from (+gen)  
Ps:114:8 Ps_114:8_1 Ps_114:8_2 Ps_114:8_3 Ps_114:8_4 Ps_114:8_5 Ps_114:8_6 Ps_114:8_7 Ps_114:8_8 Ps_114:8_9 Ps_114:8_10 Ps_114:8_11 Ps_114:8_12 Ps_114:8_13 Ps_114:8_14 Ps_114:8_15 Ps_114:8_16 Ps_114:8_17 Ps_114:8_18
Ps:114:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:114:9 εὐαρεστήσω ἐναντίον κυρίου ἐν χώρᾳ ζώντων.
Ps:114:9 I shall be well-pleasing before the Lord in the land of the living. Alleluia: (Psalm 116:9 Brenton)
Ps:114:9 Będę chodził w obecności Pańskiej w krainie żyjących. (Psalm 116:9 BT_4)
Ps:114:9 εὐαρεστήσω ἐναντίον κυρίου ἐν χώρᾳ ζώντων.
Ps:114:9 εὐ·αρεστέω (ευ+αρεστ(ε)-/ευαρεστ(ε)-, ευ+αρεστη·σ-, ευ+αρεστη·σ-/ευαρεστη·σ-, ευ+ηρεστη·κ-/ευαρεστη·κ-, -, -) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν χώρα, -ας, ἡ ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -)
Ps:114:9 Do bardzo podobać Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???)
Ps:114:9 eu)arestE/sO e)nanti/on kuri/ou e)n CHO/ra| DZO/ntOn.
Ps:114:9 euarestEsO enantion kyriu en CHOra DZOntOn.
Ps:114:9 VA_AAS1S P N2_GSM P N1A_DSF V3_PAPGPM
Ps:114:9 to be very pleasing in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among region realm (clίme); land, country, territory, tract to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω)
Ps:114:9 I-will-BE-VERY-PLEASING, I-should-BE-VERY-PLEASING, you(sg)-were-BE-ed-VERY-PLEASING in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) region (dat) let-them-be-EXISTS-ing! (classical), while EXISTS-ing (gen)
Ps:114:9 Ps_114:9_1 Ps_114:9_2 Ps_114:9_3 Ps_114:9_4 Ps_114:9_5 Ps_114:9_6
Ps:114:9 x x x x x x