Ps:115:1 Αλληλουια. Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα.
Ps:115:1 I believed, wherefore I have spoken: but I was greatly afflicted. (Psalm 116:10 Brenton)
Ps:115:1 Ufałem, nawet gdy mówiłem: «Jestem w wielkim ucisku». (Psalm 116:10 BT_4)
Ps:115:1 Αλληλουια. Ἐπίστευσα, διὸ ἐλάλησα· ἐγὼ δὲ ἐταπεινώθην σφόδρα.
Ps:115:1 ἁλληλουϊά πιστεύω (πιστευ-, πιστευ·σ-, πιστευ·σ-, πεπιστευ·κ-, πεπιστευ-, πιστευ·θ-) διό (δι’ ὅ) λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) σφόδρα
Ps:115:1 Alleluja [chwal Yahweh] By uważać/wierz/powierzaj [z] by być instrukcji/informacja przyjmująca [bliski] (uważaj [do], wierz); dawaj zarządzanie {kierownictwo} (powierzaj). PRZECHODŹ. być powierzany z Z powodu którego By mówić Ja zaś Do niżej Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
Ps:115:1 *allElouia. *)epi/steusa, dio\ e)la/lEsa· e)gO\ de\ e)tapeinO/TEn sfo/dra.
Ps:115:1 allEluia. episteusa, dio elalEsa· egO de etapeinOTEn sfodra.
Ps:115:1 I VAI_AAI1S C VAI_AAI1S RP_NS x VCI_API1S D
Ps:115:1 hallelujah [praise Yahweh] to heed/believe/entrust [with] to be instruction/information accepting [toward] (heed [to], believe); give management (entrust). PASS. to be entrusted with because of which to speak I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] to lower vehement, intense, keen, inveighingly, eager
Ps:115:1 hallelujah I-BELIEVE/ENTRUST-ed-WITH because of which I-SPEAK-ed I (nom) Yet I-was-LOWER-ed vehement,
Ps:115:1 Ps_115:1_1 Ps_115:1_2 Ps_115:1_3 Ps_115:1_4 Ps_115:1_5 Ps_115:1_6 Ps_115:1_7 Ps_115:1_8
Ps:115:1 x x x x x x x x
Ps:115:2 ἐγὼ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης.
Ps:115:2 And I said in mine amazement, Every man is a liar. (Psalm 116:11 Brenton)
Ps:115:2 Powiedziałem w swym przygnębieniu: «Każdy człowiek kłamie!» (Psalm 116:11 BT_4)
Ps:115:2 ἐγὼ εἶπα ἐν τῇ ἐκστάσει μου Πᾶς ἄνθρωπος ψεύστης.
Ps:115:2 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔκ·στασις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνθρωπος, -ου, ὁ ψεύστης, -ου, ὁ
Ps:115:2 Ja By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Zdziwienia/zachwyt Ja Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzki Kłamcy gawędziarz
Ps:115:2 e)gO\ ei)=pa e)n tE=| e)ksta/sei mou *pa=s a)/nTrOpos PSeu/stEs.
Ps:115:2 egO eipa en tE ekstasei mu pas anTrOpos PSeustEs.
Ps:115:2 RP_NS VAI_AAI1S P RA_DSF N3I_DSF RP_GS A3_NSM N2_NSM N3M_NSM
Ps:115:2 I to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the astoundment/ecstasy I every all, each, every, the whole of human liar storyteller
Ps:115:2 I (nom) I-SAY/TELL-ed in/among/by (+dat) the (dat) astoundment/ecstasy (dat) me (gen) every (nom|voc) human (nom) liar (nom)
Ps:115:2 Ps_115:2_1 Ps_115:2_2 Ps_115:2_3 Ps_115:2_4 Ps_115:2_5 Ps_115:2_6 Ps_115:2_7 Ps_115:2_8 Ps_115:2_9
Ps:115:2 x x x x x x x x x
Ps:115:3 τί ἀνταποδώσω τῷ κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέν μοι;
Ps:115:3 What shall I render to the Lord for all the things wherein he has rewarded me? (Psalm 116:12 Brenton)
Ps:115:3 Cóż oddam Panu za wszystko, co mi wyświadczył? (Psalm 116:12 BT_4)
Ps:115:3 τί ἀνταποδώσω τῷ κυρίῳ περὶ πάντων, ὧν ἀνταπέδωκέν μοι;
Ps:115:3 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] περί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:115:3 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By spłacać nagrodę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By spłacać nagrodę Ja
Ps:115:3 ti/ a)ntapodO/sO tO=| kuri/O| peri\ pa/ntOn, O(=n a)ntape/dOke/n moi;
Ps:115:3 ti antapodOsO tO kyriO peri pantOn, hOn antapedOken moi;
Ps:115:3 RI_ASN VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM P A3_GPM RR_GPM VAI_AAI3S RP_DS
Ps:115:3 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to pay back reward the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. about (+acc,+gen) every all, each, every, the whole of who/whom/which to pay back reward I
Ps:115:3 who/what/why (nom|acc) I-will-PAY BACK--REWARD, I-should-PAY BACK--REWARD the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) about (+acc,+gen) all (gen) who/whom/which (gen) he/she/it-PAY BACK-ed--REWARD me (dat)
Ps:115:3 Ps_115:3_1 Ps_115:3_2 Ps_115:3_3 Ps_115:3_4 Ps_115:3_5 Ps_115:3_6 Ps_115:3_7 Ps_115:3_8 Ps_115:3_9
Ps:115:3 x x x x x x x x x
Ps:115:4 ποτήριον σωτηρίου λήμψομαι καὶ τὸ ὄνομα κυρίου ἐπικαλέσομαι.
Ps:115:4 I will take the cup of salvation, and call upon the name of the Lord. (Psalm 116:13 Brenton)
Ps:115:4 Podniosę kielich zbawienia i wezwę imienia Pańskiego. (Psalm 116:13 BT_4)
Ps:115:4 ποτήριον σωτηρίου λήμψομαι καὶ τὸ ὄνομα κυρίου ἐπικαλέσομαι.
Ps:115:4 ποτήριον, -ου, τό σωτήριος -ον λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) καί ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
Ps:115:4 Filiżanka {Puchar} Oszczędność By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By odwiedzać
Ps:115:4 potE/rion sOtEri/ou lE/mPSomai kai\ to\ o)/noma kuri/ou e)pikale/somai.
Ps:115:4 potErion sOtEriu lEmPSomai kai to onoma kyriu epikalesomai.
Ps:115:4 N2N_ASN N2N_GSN VF_FMI1S C RA_ASN N3M_ASN N2_GSM VF_FMI1S
Ps:115:4 cup saving to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand and also, even, namely the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to call upon
Ps:115:4 cup (nom|acc|voc) saving ([Adj] gen) I-will-be-TAKE HOLD OF-ed and the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) I-will-be-CALL-ed-UPON
Ps:115:4 Ps_115:4_1 Ps_115:4_2 Ps_115:4_3 Ps_115:4_4 Ps_115:4_5 Ps_115:4_6 Ps_115:4_7 Ps_115:4_8
Ps:115:4 x x x x x x x x
Ps:115:6 τίμιος ἐναντίον κυρίου ὁ θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.
Ps:115:6 Precious in the sight of the Lord is the death of his saints. (Psalm 116:15 Brenton)
Ps:115:6 Drogocenną jest w oczach Pana śmierć Jego czcicieli. (Psalm 116:15 BT_4)
Ps:115:6 τίμιος ἐναντίον κυρίου θάνατος τῶν ὁσίων αὐτοῦ.
Ps:115:6 τίμιος -α -ον ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θάνατος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:115:6 Cenny Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Śmierć Święty On/ona/to/to samo
Ps:115:6 ti/mios e)nanti/on kuri/ou o( Ta/natos tO=n o(si/On au)tou=.
Ps:115:6 timios enantion kyriu ho Tanatos tOn hosiOn autu.
Ps:115:6 A1A_NSM P N2_GSM RA_NSM N2_NSM RA_GPM A1A_GPM RD_GSM
Ps:115:6 precious in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the death the holy he/she/it/same
Ps:115:6 precious ([Adj] nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (nom) death (nom) the (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen)
Ps:115:6 Ps_115:6_1 Ps_115:6_2 Ps_115:6_3 Ps_115:6_4 Ps_115:6_5 Ps_115:6_6 Ps_115:6_7 Ps_115:6_8
Ps:115:6 x x x x x x x x
Ps:115:7 ὦ κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. διέρρηξας τοὺς δεσμούς μου,
Ps:115:7 O Lord, I am thy servant; I am thy servant, and the son of thine handmaid: thou hast burst by bonds asunder. (Psalm 116:16 Brenton)
Ps:115:7 O Panie, jam Twój sługa, jam Twój sługa, syn Twojej służebnicy: Ty rozerwałeś moje kajdany. (Psalm 116:16 BT_4)
Ps:115:7 κύριε, ἐγὼ δοῦλος σός, ἐγὼ δοῦλος σὸς καὶ υἱὸς τῆς παιδίσκης σου. διέρρηξας τοὺς δεσμούς μου,
Ps:115:7 ὦ[2]; ὦ[1], τό; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σός -ή -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σός -ή -όν καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό παιδίσκη, -ης, ἡ (cf. δούλη) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:115:7 Och!; omega [ostatni list greckiego alfabetu]; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Haruj jak niewolnik; niewolniczy Twój/twój(sg) Ja Haruj jak niewolnik; niewolniczy Twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Syn Haruj jak niewolnik dziewczyna Ty; twój/twój(sg) By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki Ja
Ps:115:7 O)= ku/rie, e)gO\ dou=los so/s, e)gO\ dou=los so\s kai\ ui(o\s tE=s paidi/skEs sou. die/rrEXas tou\s desmou/s mou,
Ps:115:7 O kyrie, egO dulos sos, egO dulos sos kai hyios tEs paidiskEs su. dierrEXas tus desmus mu,
Ps:115:7 I N2_VSM RP_NS N2_NSM A1_NSM RP_NS N2_NSM A1_NSM C N2_NSM RA_GSF N1_GSF RP_GS VAI_AAI2S RA_APM N2_APM RP_GS
Ps:115:7 O!; omega [last letter of Greek alphabet]; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I slave; servile your/yours(sg) I slave; servile your/yours(sg) and also, even, namely son the slave girl you; your/yours(sg) to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave the restraint restraint, handcuff I
Ps:115:7 O!; omega; I-should-be lord (voc); a lord ([Adj] voc) I (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) your/yours(sg) (nom) I (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) your/yours(sg) (nom) and son (nom) the (gen) slave girl (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-RUPTURE-ed the (acc) restraints (acc) me (gen)
Ps:115:7 Ps_115:7_1 Ps_115:7_2 Ps_115:7_3 Ps_115:7_4 Ps_115:7_5 Ps_115:7_6 Ps_115:7_7 Ps_115:7_8 Ps_115:7_9 Ps_115:7_10 Ps_115:7_11 Ps_115:7_12 Ps_115:7_13 Ps_115:7_14 Ps_115:7_15 Ps_115:7_16 Ps_115:7_17
Ps:115:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:115:8 σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως·
Ps:115:8 I will offer to thee the sacrifice of praise, and will call upon the name of the Lord. (Psalm 116:17 Brenton)
Ps:115:8 Tobie złożę ofiarę pochwalną i wezwę imienia Pańskiego. (Psalm 116:17 BT_4)
Ps:115:8 σοὶ θύσω θυσίαν αἰνέσεως·
Ps:115:8 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) θυσία, -ας, ἡ αἴνεσις, -εως, ἡ
Ps:115:8 Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Ofiara gnębią, poświęcają Chwal chwały
Ps:115:8 soi\ Tu/sO Tusi/an ai)ne/seOs·
Ps:115:8 soi TysO Tysian aineseOs·
Ps:115:8 RP_DS VF_FAI1S N1A_ASF N3I_GSF
Ps:115:8 you; your/yours(sg); to rub worn, rub to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] sacrifice victimize, immolate praise of praise
Ps:115:8 you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) I-will-SACRIFICE, I-should-SACRIFICE sacrifice (acc) praise (gen)
Ps:115:8 Ps_115:8_1 Ps_115:8_2 Ps_115:8_3 Ps_115:8_4
Ps:115:8 x x x x
Ps:115:9 τὰς εὐχάς μου τῷ κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
Ps:115:9 I will pay my vows unto the Lord, in the presence of all his people, (Psalm 116:18 Brenton)
Ps:115:9 Moje śluby, złożone Panu, wypełnię przed całym Jego ludem. (Psalm 116:18 BT_4)
Ps:115:9 τὰς εὐχάς μου τῷ κυρίῳ ἀποδώσω ἐναντίον παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ
Ps:115:9 ὁ ἡ τό εὐχή, -ῆς, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:115:9 Ślub Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie On/ona/to/to samo
Ps:115:9 ta\s eu)CHa/s mou tO=| kuri/O| a)podO/sO e)nanti/on panto\s tou= laou= au)tou=
Ps:115:9 tas euCHas mu tO kyriO apodOsO enantion pantos tu lau autu
Ps:115:9 RA_APF N1_APF RP_GS RA_DSM N2_DSM VF_FAI1S P A3_GSM RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Ps:115:9 the vow I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to give back restore, assign, impute, convey, refer in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, every all, each, every, the whole of the people he/she/it/same
Ps:115:9 the (acc) vows (acc) me (gen) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) I-will-GIVE BACK, I-should-GIVE BACK in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) the (gen) people (gen) him/it/same (gen)
Ps:115:9 Ps_115:9_1 Ps_115:9_2 Ps_115:9_3 Ps_115:9_4 Ps_115:9_5 Ps_115:9_6 Ps_115:9_7 Ps_115:9_8 Ps_115:9_9 Ps_115:9_10 Ps_115:9_11
Ps:115:9 x x x x x x x x x x x
Ps:115:10 ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου ἐν μέσῳ σου, Ιερουσαλημ.
Ps:115:10 in the courts of the Lord's house, in the midst of thee, Jerusalem. (Psalm 116:19 Brenton)
Ps:115:10 na dziedzińcach domu Pańskiego, pośrodku ciebie, Jeruzalem. (Psalm 116:19 BT_4)
Ps:115:10 ἐν αὐλαῖς οἴκου κυρίου ἐν μέσῳ σου, Ιερουσαλημ.
Ps:115:10 ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν μέσος -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl.
Ps:115:10 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Dom; by mieszkać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Ty; twój/twój(sg) Jerozolima [miasto z]
Ps:115:10 e)n au)lai=s oi)/kou kuri/ou e)n me/sO| sou, *ierousalEm.
Ps:115:10 en aulais oiku kyriu en mesO su, ierusalEm.
Ps:115:10 P N1_DPF N2_GSM N2_GSM P A1_DSM RP_GS N_GSF
Ps:115:10 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house house; to dwell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle you; your/yours(sg) Jerusalem [city of]
Ps:115:10 in/among/by (+dat) courtyards (dat) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jerusalem (indecl)
Ps:115:10 Ps_115:10_1 Ps_115:10_2 Ps_115:10_3 Ps_115:10_4 Ps_115:10_5 Ps_115:10_6 Ps_115:10_7 Ps_115:10_8
Ps:115:10 x x x x x x x x