Ps:12:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:12:1 For the end, a Psalm of David. (Psalm 13:1 Brenton)
Ps:12:1 Kierownikowi chóru. Psalm. Dawidowy. (Psalm 13:1 BT_4)
Ps:12:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ.
Ps:12:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
Ps:12:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David
Ps:12:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid.
Ps:12:1 eis to telos· PSalmos tO dauid.
Ps:12:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM
Ps:12:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David
Ps:12:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl)
Ps:12:1 Ps_12:1_1 Ps_12:1_2 Ps_12:1_3 Ps_12:1_4 Ps_12:1_5 Ps_12:1_6
Ps:12:1 x x x x x x
Ps:12:2 Ἕως πότε, κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ;
Ps:12:2 How long, O Lord, wilt thou forget me? for ever? how long wilt thou turn away thy face from me? (Psalm 13:1 Brenton)
Ps:12:2 Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał? Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze? (Psalm 13:2 BT_4)
Ps:12:2 Ἕως πότε, κύριε, ἐπιλήσῃ μου εἰς τέλος; ἕως πότε ἀποστρέψεις τὸ πρόσωπόν σου ἀπ’ ἐμοῦ;
Ps:12:2 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] τέλο·ς, -ους, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:12:2 Aż; świtaj Kiedy? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By zaniedbywać Ja Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Aż; świtaj Kiedy? By odwracać się od Twarz Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:12:2 *(/eOs po/te, ku/rie, e)pilE/sE| mou ei)s te/los; e(/Os po/te a)postre/PSeis to\ pro/sOpo/n sou a)p’ e)mou=;
Ps:12:2 eOs pote, kyrie, epilEsE mu eis telos; heOs pote apostrePSeis to prosOpon su ap’ emu;
Ps:12:2 P D N2_VSM VF_FMI2S RP_GS P N3E_ASN P D VF_FAI2S RA_ASN N2N_ASN RP_GS P RP_GS
Ps:12:2 until; dawn when? lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to neglect I into (+acc) end (event, consummation) until; dawn when? to turn away from the face you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:12:2 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? lord (voc); a lord ([Adj] voc) you(sg)-will-be-NEGLECT-ed me (gen) into (+acc) end (nom|acc|voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? you(sg)-will-TURN-AWAY-FROM the (nom|acc) face (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen)
Ps:12:2 Ps_12:2_1 Ps_12:2_2 Ps_12:2_3 Ps_12:2_4 Ps_12:2_5 Ps_12:2_6 Ps_12:2_7 Ps_12:2_8 Ps_12:2_9 Ps_12:2_10 Ps_12:2_11 Ps_12:2_12 Ps_12:2_13 Ps_12:2_14 Ps_12:2_15
Ps:12:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:12:3 ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέρας; ἕως πότε ὑψωθήσεται ὁ ἐχθρός μου ἐπ’ ἐμέ;
Ps:12:3 How long shall I take counsel in my soul, having sorrows in my heart daily? how long shall my enemy be exalted over me? (Psalm 13:2 Brenton)
Ps:12:3 Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania, a w moim sercu codzienną zgryzotę? Jak długo mój wróg nade mnie będzie się wynosił? (Psalm 13:3 BT_4)
Ps:12:3 ἕως τίνος θήσομαι βουλὰς ἐν ψυχῇ μου, ὀδύνας ἐν καρδίᾳ μου ἡμέρας; ἕως πότε ὑψωθήσεται ἐχθρός μου ἐπ’ ἐμέ;
Ps:12:3 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) βουλή, -ῆς, ἡ ἐν ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὀδύνη, -ης, ἡ ἐν καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡμέρα, -ας -ἡ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
Ps:12:3 Aż; świtaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Planu/zamiar W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ja Ból W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Dzień Aż; świtaj Kiedy? By podnosić/ustalony wysoko Wrogi Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój
Ps:12:3 e(/Os ti/nos TE/somai boula\s e)n PSuCHE=| mou, o)du/nas e)n kardi/a| mou E(me/ras; e(/Os po/te u(PSOTE/setai o( e)CHTro/s mou e)p’ e)me/;
Ps:12:3 heOs tinos TEsomai bulas en PSyCHE mu, odynas en kardia mu hEmeras; heOs pote hyPSOTEsetai ho eCHTros mu ep’ eme;
Ps:12:3 P RI_GSN VF_FMI1S N1_APF P N1_DSF RP_GS N1_APF P N1A_DSF RP_GS N1A_GSF P D VC_FPI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RP_AS
Ps:12:3 until; dawn who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to place lay, put, set, situate, station plan/intention in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool I pain in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I day until; dawn when? to elevate/set high the hostile I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine
Ps:12:3 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who/what/why (gen) I-will-be-PLACE-ed plans/intentions (acc) in/among/by (+dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed me (gen) pains (acc) in/among/by (+dat) heart (dat) me (gen) day (gen), days (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH the (nom) hostile ([Adj] nom) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc)
Ps:12:3 Ps_12:3_1 Ps_12:3_2 Ps_12:3_3 Ps_12:3_4 Ps_12:3_5 Ps_12:3_6 Ps_12:3_7 Ps_12:3_8 Ps_12:3_9 Ps_12:3_10 Ps_12:3_11 Ps_12:3_12 Ps_12:3_13 Ps_12:3_14 Ps_12:3_15 Ps_12:3_16 Ps_12:3_17 Ps_12:3_18 Ps_12:3_19 Ps_12:3_20
Ps:12:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:12:4 ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν μου, κύριε ὁ θεός μου· φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον,
Ps:12:4 Look on me, hearken to me, O Lord my God: lighten mine eyes, lest I sleep in death; (Psalm 13:3 Brenton)
Ps:12:4 Spojrzyj, wysłuchaj, Panie, mój Boże! Oświeć moje oczy, bym nie zasnął w śmierci, (Psalm 13:4 BT_4)
Ps:12:4 ἐπίβλεψον, εἰσάκουσόν μου, κύριε θεός μου· φώτισον τοὺς ὀφθαλμούς μου, μήποτε ὑπνώσω εἰς θάνατον,
Ps:12:4 ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς μήποτε (μή ποτέ) ὑπνόω [LXX] (υπν(ο)-, υπνω·σ-, υπνω·σ-, -, -, -) εἰς[1] θάνατος, -ου, ὁ
Ps:12:4 By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Oko Ja Nigdy By spać Do (+przyspieszenie) Śmierć
Ps:12:4 e)pi/blePSon, ei)sa/kouso/n mou, ku/rie o( Teo/s mou· fO/tison tou\s o)fTalmou/s mou, mE/pote u(pnO/sO ei)s Ta/naton,
Ps:12:4 epiblePSon, eisakuson mu, kyrie ho Teos mu· fOtison tus ofTalmus mu, mEpote hypnOsO eis Tanaton,
Ps:12:4 VA_AAD2S VA_AAD2S RP_GS N2_VSM RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAD2S RA_APM N2_APM RP_GS D VA_AAS1S P N2_ASM
Ps:12:4 to look upon overlook, look attentively to heard (being heard, listen into, hearken) I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I to bring to light enlighten, bring to light, make known the eye I never to sleep into (+acc) death
Ps:12:4 do-LOOK UPON-you(sg)!, going-to-LOOK UPON (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) do-HEARD-you(sg)!, going-to-HEARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) me (gen) do-LIGHT-you(sg)!, going-to-LIGHT (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) eyes (acc) me (gen) never I-will-SLEEP, you(sg)-were-SLEEP-ed, I-should-SLEEP into (+acc) death (acc)
Ps:12:4 Ps_12:4_1 Ps_12:4_2 Ps_12:4_3 Ps_12:4_4 Ps_12:4_5 Ps_12:4_6 Ps_12:4_7 Ps_12:4_8 Ps_12:4_9 Ps_12:4_10 Ps_12:4_11 Ps_12:4_12 Ps_12:4_13 Ps_12:4_14 Ps_12:4_15
Ps:12:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:12:5 μήποτε εἴπῃ ὁ ἐχθρός μου Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν· οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐὰν σαλευθῶ.
Ps:12:5 lest at any time mine enemy say, I have prevailed against him: my persecutors will exult if ever I should be moved. (Psalm 13:4 Brenton)
Ps:12:5 by mój wróg nie mówił: «Zwyciężyłem go», niech się nie cieszą moi przeciwnicy, gdy się zachwieję. (Psalm 13:5 BT_4)
Ps:12:5 μήποτε εἴπῃ ἐχθρός μου Ἴσχυσα πρὸς αὐτόν· οἱ θλίβοντές με ἀγαλλιάσονται, ἐὰν σαλευθῶ.
Ps:12:5 μήποτε (μή ποτέ) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἰσχύω (ισχυ-, ισχυ·σ-, ισχυ·σ-, ισχυ·κ-, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Ps:12:5 Nigdy By mówić/opowiadaj Wrogi Ja By mieć siła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Ja By radować się (zadowolona, wielka radość) Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By trząść się (drżenie)
Ps:12:5 mE/pote ei)/pE| o( e)CHTro/s mou *)/isCHusa pro\s au)to/n· oi( Tli/bonte/s me a)gallia/sontai, e)a\n saleuTO=.
Ps:12:5 mEpote eipE ho eCHTros mu isCHysa pros auton· hoi Tlibontes me agalliasontai, ean saleuTO.
Ps:12:5 D VB_AAS3S RA_NSM N2_NSM RP_GS VA_AAI1S P RD_ASM RA_NPM V1_PAPNPM RP_AS VF_FMI3P C VC_APS1S
Ps:12:5 never to say/tell the hostile I to have strength toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same the to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief I to exult (glad, great joy) if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to shake (tremor)
Ps:12:5 never he/she/it-should-SAY/TELL, you(sg)-should-be-SAY/TELL-ed the (nom) hostile ([Adj] nom) me (gen) I-HAVE-ed-STRENGTH toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) the (nom) while DISTRESS-ing (nom|voc) me (acc) they-will-be-EXULT-ed if-ever I-should-be-SHAKE-ed
Ps:12:5 Ps_12:5_1 Ps_12:5_2 Ps_12:5_3 Ps_12:5_4 Ps_12:5_5 Ps_12:5_6 Ps_12:5_7 Ps_12:5_8 Ps_12:5_9 Ps_12:5_10 Ps_12:5_11 Ps_12:5_12 Ps_12:5_13 Ps_12:5_14
Ps:12:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:12:6 ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ἤλπισα, ἀγαλλιάσεται ἡ καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου· ᾄσω τῷ κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί με καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου.
Ps:12:6 But I have hoped in thy mercy; my heart shall exult in thy salvation. (Psalm 13:5 Brenton)
Ps:12:6 Ja zaś zaufałem Twemu miłosierdziu; niech się cieszy me serce z Twojej pomocy, chcę śpiewać Panu, który obdarzył mnie dobrem. (Psalm 13:6 BT_4)
Ps:12:6 ἐγὼ δὲ ἐπὶ τῷ ἐλέει σου ἤλπισα, ἀγαλλιάσεται καρδία μου ἐπὶ τῷ σωτηρίῳ σου· ᾄσω τῷ κυρίῳ τῷ εὐεργετήσαντί με καὶ ψαλῶ τῷ ὀνόματι κυρίου τοῦ ὑψίστου.
Ps:12:6 ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δέ ἐπί ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ; ἐλεέω (cf. ἐλεάω) (ελε(ε)-, ελεη·σ-, ελεη·σ-, -, ηλεη-, ελεη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό σωτήριος -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό εὐ·εργετέω (ευ+εργετ(ε)-/ευεργετ(ε)-, ευ+εργετη·σ-, ευ+εργετη·σ-/ευεργετη·σ-, -, ευεργετη-, ευ+εργετη·θ-/ευεργετη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Ps:12:6 Ja zaś Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Litość; by okazać miłosierdzie Ty; twój/twój(sg) By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj By radować się (zadowolona, wielka radość) Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oszczędność Ty; twój/twój(sg) By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By korzystać Ja I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument) Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy
Ps:12:6 e)gO\ de\ e)pi\ tO=| e)le/ei sou E)/lpisa, a)gallia/setai E( kardi/a mou e)pi\ tO=| sOtEri/O| sou· a)/|sO tO=| kuri/O| tO=| eu)ergetE/santi/ me kai\ PSalO= tO=| o)no/mati kuri/ou tou= u(PSi/stou.
Ps:12:6 egO de epi tO eleei su Elpisa, agalliasetai hE kardia mu epi tO sOtEriO su· asO tO kyriO tO euergetEsanti me kai PSalO tO onomati kyriu tu hyPSistu.
Ps:12:6 RP_NS x P RA_DSN N3E_DSN RP_GS VAI_AAI1S VF_FMI3S RA_NSF N1A_NSF RP_GS P RA_DSN N2N_DSN RP_GS VF_FAI1S RA_DSM N2_DSM RA_DSM VA_AAPDSM RP_AS C VF2_FAI1S RA_DSN N3M_DSN N2_GSM RA_GSN A1_GSN
Ps:12:6 I δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mercy; to show mercy you; your/yours(sg) to hope survive, live through, outlast, outlive to exult (glad, great joy) the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the saving you; your/yours(sg) to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to benefit I and also, even, namely to pluck (an instrument) the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the highest
Ps:12:6 I (nom) Yet upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mercy (dat); he/she/it-is-SHOW-ing-MERCY, you(sg)-are-being-SHOW-ed-MERCY (classical), be-you(sg)-SHOW-ing-MERCY! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-HOPE-ed he/she/it-will-be-EXULT-ed the (nom) heart (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) saving ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-SING, I-should-SING the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (dat) upon BENEFIT-ing (dat) me (acc) and I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) highest ([Adj] gen)
Ps:12:6 Ps_12:6_1 Ps_12:6_2 Ps_12:6_3 Ps_12:6_4 Ps_12:6_5 Ps_12:6_6 Ps_12:6_7 Ps_12:6_8 Ps_12:6_9 Ps_12:6_10 Ps_12:6_11 Ps_12:6_12 Ps_12:6_13 Ps_12:6_14 Ps_12:6_15 Ps_12:6_16 Ps_12:6_17 Ps_12:6_18 Ps_12:6_19 Ps_12:6_20 Ps_12:6_21 Ps_12:6_22 Ps_12:6_23 Ps_12:6_24 Ps_12:6_25 Ps_12:6_26 Ps_12:6_27 Ps_12:6_28
Ps:12:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x