Ps:13:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἔστιν θεός· διέφθειραν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.
Ps:13:1 For the end, Psalm of David. The fool has said in his heart, There is no God. They have corrupted themselves, and become abominable in their devices; there is none that does goodness, there is not even so much as one. (Psalm 14:1 Brenton)
Ps:13:1 Kierownikowi chóru. Dawidowy. Mówi głupi w swoim sercu: «Nie ma Boga». Oni są zepsuci, ohydne rzeczy popełniają, nikt nie czyni dobrze. (Psalm 14:1 BT_4)
Ps:13:1 Εἰς τὸ τέλος· ψαλμὸς τῷ Δαυιδ. Εἶπεν ἄφρων ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ Οὐκ ἔστιν θεός· διέφθειραν καὶ ἐβδελύχθησαν ἐν ἐπιτηδεύμασιν, οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός.
Ps:13:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό τέλο·ς, -ους, τό ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐν καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) θεός, -οῦ, ὁ δια·φθείρω (δια+φθειρ-, δια+φθερ(ε)·[σ]-, δια+φθειρ·[σ]-, -, δι+εφθαρ-, δια+φθαρ·[θ]-) καί βδελύσσομαι/βδελύττ- (βδελυσσ-/βδελυττ-, βδελυξ-, βδελυξ-, -, εβδελυσσ-, βδελυχ·θ-) ἐν   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός
Ps:13:1 Do (+przyspieszenie) Koniec (wypadek, spełnienie) Psalm David By mówić/opowiadaj Piana; wycofywanie w myśli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Bóg  By rujnować I też, nawet, mianowicie Do ??? (Czuj odrazę, obrzydliwy) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Przed przydechem mocnym By być Jaki rodzaj; by czynić/rób Wspaniałomyślność ??? Przed przydechem mocnym By być Aż; świtaj Jeden
Ps:13:1 *ei)s to\ te/los· PSalmo\s tO=| *dauid. *ei)=pen a)/frOn e)n kardi/a| au)tou= *ou)k e)/stin Teo/s· die/fTeiran kai\ e)bdelu/CHTEsan e)n e)pitEdeu/masin, ou)k e)/stin poiO=n CHrEsto/tEta, ou)k e)/stin e(/Os e(no/s.
Ps:13:1 eis to telos· PSalmos tO dauid. eipen afrOn en kardia autu uk estin Teos· diefTeiran kai ebdelyCHTEsan en epitEdeumasin, uk estin poiOn CHrEstotEta, uk estin heOs henos.
Ps:13:1 P RA_ASN N3E_ASN N2_NSM RA_DSM N_DSM VBI_AAI3S A3N_NSM P N1A_DSF RD_GSM D V9_PAI3S N2_NSM VAI_AAI3P C VQI_API3P P N3M_DPN D V9_PAI3S V2_PAPNSM N3T_ASF D V9_PAI3S P A3_GSM
Ps:13:1 into (+acc) the end (event, consummation) psalm the David to say/tell foam; unthinking in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be god [see theology] to ruin and also, even, namely to ??? (abhor, abominable) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć οὐχ before rough breathing to be what kind; to do/make magnanimousness οὐχ before rough breathing to be until; dawn one
Ps:13:1 into (+acc) the (nom|acc) end (nom|acc|voc) psalm (nom) the (dat) David (indecl) he/she/it-SAY/TELL-ed foams (gen); unthinking ([Adj] nom) in/among/by (+dat) heart (dat) him/it/same (gen) not he/she/it-is god (nom) they-RUIN-ed and they-were-???-ed in/among/by (+dat)   not he/she/it-is what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) magnanimousness (acc) not he/she/it-is until; dawn (nom|voc), dawns (acc) one (gen)
Ps:13:1 Ps_13:1_1 Ps_13:1_2 Ps_13:1_3 Ps_13:1_4 Ps_13:1_5 Ps_13:1_6 Ps_13:1_7 Ps_13:1_8 Ps_13:1_9 Ps_13:1_10 Ps_13:1_11 Ps_13:1_12 Ps_13:1_13 Ps_13:1_14 Ps_13:1_15 Ps_13:1_16 Ps_13:1_17 Ps_13:1_18 Ps_13:1_19 Ps_13:1_20 Ps_13:1_21 Ps_13:1_22 Ps_13:1_23 Ps_13:1_24 Ps_13:1_25 Ps_13:1_26 Ps_13:1_27
Ps:13:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:13:2 κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστιν συνίων ἢ ἐκζητῶν τὸν θεόν.
Ps:13:2 The Lord looked down from heaven upon the sons of men, to see if there were any that understood, or sought after god. (Psalm 14:2 Brenton)
Ps:13:2 Pan spogląda z nieba na synów ludzkich, badając, czy jest wśród nich rozumny, który szukałby Boga. (Psalm 14:2 BT_4)
Ps:13:2 κύριος ἐκ τοῦ οὐρανοῦ διέκυψεν ἐπὶ τοὺς υἱοὺς τῶν ἀνθρώπων τοῦ ἰδεῖν εἰ ἔστιν συνίων ἐκζητῶν τὸν θεόν.
Ps:13:2 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί   ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύν·ειμι[2] fr. εἶμι[2] (ath. συν+ι-/ath. συν+ει-, -, -, -, -, -); συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἤ[1] ἐκ·ζητέω (εκ+ζητ(ε)-, εκ+ζητη·σ-, εκ+ζητη·σ-, -, εξ+εζητη-, εκ+ζητη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:13:2 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Nieba/niebo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn Ludzki By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Jeżeli By być By być razem; by rozumieć Albo By odszukiwać Bóg 
Ps:13:2 ku/rios e)k tou= ou)ranou= die/kuPSen e)pi\ tou\s ui(ou\s tO=n a)nTrO/pOn tou= i)dei=n ei) e)/stin suni/On E)\ e)kDZEtO=n to\n Teo/n.
Ps:13:2 kyrios ek tu uranu diekyPSen epi tus hyius tOn anTrOpOn tu idein ei estin syniOn E ekDZEtOn ton Teon.
Ps:13:2 N2_NSM P RA_GSM N2_GSM VAI_AAI3S P RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM RA_GSN VB_AAN C V9_PAI3S V7_PAPNSM C V2_PAPNSM RA_ASM N2_ASM
Ps:13:2 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels the sky/heaven ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son the human the to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), if to be to be together; to understand or to seek out the god [see theology]
Ps:13:2 lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) the (gen) sky/heaven (gen)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) the (gen) humans (gen) the (gen) to-SEE if he/she/it-is while BE-ing-TOGETHER (nom); while UNDERSTand-ing (nom) or while SEEK-ing-OUT (nom) the (acc) god (acc)
Ps:13:2 Ps_13:2_1 Ps_13:2_2 Ps_13:2_3 Ps_13:2_4 Ps_13:2_5 Ps_13:2_6 Ps_13:2_7 Ps_13:2_8 Ps_13:2_9 Ps_13:2_10 Ps_13:2_11 Ps_13:2_12 Ps_13:2_13 Ps_13:2_14 Ps_13:2_15 Ps_13:2_16 Ps_13:2_17 Ps_13:2_18 Ps_13:2_19
Ps:13:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:13:3 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν, οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. [τάφος ἀνεῳγμένος ὁ λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν· ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν, ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει· ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα· σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν· οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.]
Ps:13:3 They are all gone out of the way, they are together become good for nothing, there is none that does good, no not one. Their throat is an open sepulchre; with their tongues they have used deceit; the poison of asps is under their lips: whose mouth is full of cursing and bitterness; their feet are swift to shed blood: destruction and misery are in their ways; and the way of peace they have not known: there is no fear of God before their eyes. (Psalm 14:3 Brenton)
Ps:13:3 Wszyscy razem zbłądzili, stali się nikczemni: nie ma takiego, co dobrze czyni, nie ma ani jednego. (Psalm 14:3 BT_4)
Ps:13:3 πάντες ἐξέκλιναν, ἅμα ἠχρεώθησαν, οὐκ ἔστιν ποιῶν χρηστότητα, οὐκ ἔστιν ἕως ἑνός. [τάφος ἀνεῳγμένος λάρυγξ αὐτῶν, ταῖς γλώσσαις αὐτῶν ἐδολιοῦσαν· ἰὸς ἀσπίδων ὑπὸ τὰ χείλη αὐτῶν, ὧν τὸ στόμα ἀρᾶς καὶ πικρίας γέμει· ὀξεῖς οἱ πόδες αὐτῶν ἐκχέαι αἷμα· σύντριμμα καὶ ταλαιπωρία ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, καὶ ὁδὸν εἰρήνης οὐκ ἔγνωσαν· οὐκ ἔστιν φόβος θεοῦ ἀπέναντι τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν.]
Ps:13:3 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἅμα ἀ·χρειόω/-ρεόω (-, αχρειω·σ-, αχρειω·σ-/αχρεω·σ-, -, -, αχρειω·θ-/αχρεω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) χρηστότη[τ]ς, -ητος, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός τάφος, -ου, ὁ ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ὁ ἡ τό λάρυγξ, -γγος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό δολιόω (δολι(ο)-, -, -, -, -, -) ἰός, -οῦ, ὁ ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὑπό ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί πικρία, -ας, ἡ γέμω (γεμ-, -, -, -, -, -) ὀξύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·χέω/-χύν(ν)ω (εκ+χε-/εκ+χυνν-/εκ+χυν-, εκ+χε(ε)·[σ]-, εκ+χε·[σ]-, εκ+κεχυ·κ-, εκ+κεχυ-, εκ+χυ·θ-) αἷμα[τ], -ατος, τό σύν·τριμμα[τ], -ατος, τό καί ταλαιπωρία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁδός, -οῦ, ἡ εἰρήνη, -ης, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ θεός, -οῦ, ὁ ἀπ·έν·αντι ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:13:3 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By cofać się/unikaj W tym samym czasie By robić bezużyteczny ??? Przed przydechem mocnym By być Jaki rodzaj; by czynić/rób Wspaniałomyślność ??? Przed przydechem mocnym By być Aż; świtaj Jeden Poważny By otwierać Gardło On/ona/to/to samo Język przez metonimia, język On/ona/to/to samo Do oszustwa Wirus MNIE (wskazujący węża jad): Od L., świecony. 'szlamowaty płyn, trucizna'. Osika Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga On/ona/to/to samo Kto/, który/, który Ust/żołądka por Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Gorycz By być pełny (pełny z) Szybko ostry, ostry, punkt, przenikając, kłujący, kwaśny, szybko, Stopa On/ona/to/to samo By wylewać się Krew Zniszczenie I też, nawet, mianowicie Niedola W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Drogi {Sposobu}/droga Pokój ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. ??? Przed przydechem mocnym By być Obawa [zobacz fobię] Bóg  Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Oko On/ona/to/to samo
Ps:13:3 pa/ntes e)Xe/klinan, a(/ma E)CHreO/TEsan, ou)k e)/stin poiO=n CHrEsto/tEta, ou)k e)/stin e(/Os e(no/s. [ta/fos a)neO|gme/nos o( la/rugX au)tO=n, tai=s glO/ssais au)tO=n e)doliou=san· i)o\s a)spi/dOn u(po\ ta\ CHei/lE au)tO=n, O(=n to\ sto/ma a)ra=s kai\ pikri/as ge/mei· o)Xei=s oi( po/des au)tO=n e)kCHe/ai ai(=ma· su/ntrimma kai\ talaipOri/a e)n tai=s o(doi=s au)tO=n, kai\ o(do\n ei)rE/nEs ou)k e)/gnOsan· ou)k e)/stin fo/bos Teou= a)pe/nanti tO=n o)fTalmO=n au)tO=n.]
Ps:13:3 pantes eXeklinan, hama ECHreOTEsan, uk estin poiOn CHrEstotEta, uk estin heOs henos. [tafos aneOgmenos ho larynX autOn, tais glOssais autOn edoliusan· ios aspidOn hypo ta CHeilE autOn, hOn to stoma aras kai pikrias gemei· oXeis hoi podes autOn ekCHeai haima· syntrimma kai talaipOria en tais hodois autOn, kai hodon eirEnEs uk egnOsan· uk estin fobos Teu apenanti tOn ofTalmOn autOn.]
Ps:13:3 A3_NPM VAI_AAI3P D VCI_API3P D V9_PAI3S V2_PAPNSM N3T_ASF D V9_PAI3S P A3_GSM N2_NSM VK_XMPNSM RA_NSM N3G_NSM RD_GPM RA_DPF N1S_DPF RD_GPM VAI_AAI3P N2_NSM N3D_GPF P RA_APN N3E_APN RD_GPM RR_GPM RA_NSN N3M_NSN N1A_APF C N1A_APF V1_PAI3S A3U_NPM RA_NPM N3D_NPM RD_GPM VA_AAN N3M_ASN N3M_NSN C N1A_NSF P RA_DPF N2_DPF RD_GPM C N2_ASF N1_GSF D VZI_AAI3P D V9_PAI3S N2_NSM N2_GSM D RA_GPM N2_GPM RD_GPM
Ps:13:3 every all, each, every, the whole of to recoil/avoid at the same time to make useless οὐχ before rough breathing to be what kind; to do/make magnanimousness οὐχ before rough breathing to be until; dawn one grave to open up the throat he/she/it/same the tongue by metonymy, a language he/she/it/same to deceit vīrus ME (denoting snake venom): from L., lit. 'slimy liquid, poison'. asp under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the lip he/she/it/same who/whom/which the mouth/maw stoma curse; to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely bitterness to be full (full of) swift sharp, keen, point, piercing, pungent, acid, quick, the foot he/she/it/same to pour out blood destruction and also, even, namely misery in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same and also, even, namely way/road peace οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. οὐχ before rough breathing to be fear [see phobia] god [see theology] opposite/in the presence of (+gen) the eye he/she/it/same
Ps:13:3 all (nom|voc) they-RECOIL/AVOID-ed at the same time they-were-MAKE-ed-USELESS not he/she/it-is what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) magnanimousness (acc) not he/she/it-is until; dawn (nom|voc), dawns (acc) one (gen) grave (nom) having-been-OPEN-ed-UP (nom) the (nom) throat (nom|voc) them/same (gen) the (dat) tongues (dat) them/same (gen) they-were-DECEIT-ing vīrus (nom) asps (gen) under (+acc), by (+gen) the (nom|acc) lips (nom|acc|voc) them/same (gen) who/whom/which (gen) the (nom|acc) mouth/maw (nom|acc|voc) curse (gen), curses (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) and bitterness (gen), bitternesss (acc) he/she/it-is-BE-ing-FULL, you(sg)-are-being-BE-ed-FULL (classical) swift ([Adj] acc, nom|voc) the (nom) feet (nom|voc) them/same (gen) to-POUR-OUT, be-you(sg)-POUR-ed-OUT!, he/she/it-happens-to-POUR-OUT (opt) blood (nom|acc|voc) destruction (nom|acc|voc) and misery (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) them/same (gen) and way/road (acc) peace (gen) not they-KNOW-ed not he/she/it-is fear (nom) god (gen) opposite/in the presence of (+gen) the (gen) eyes (gen) them/same (gen)
Ps:13:3 Ps_13:3_1 Ps_13:3_2 Ps_13:3_3 Ps_13:3_4 Ps_13:3_5 Ps_13:3_6 Ps_13:3_7 Ps_13:3_8 Ps_13:3_9 Ps_13:3_10 Ps_13:3_11 Ps_13:3_12 Ps_13:3_13 Ps_13:3_14 Ps_13:3_15 Ps_13:3_16 Ps_13:3_17 Ps_13:3_18 Ps_13:3_19 Ps_13:3_20 Ps_13:3_21 Ps_13:3_22 Ps_13:3_23 Ps_13:3_24 Ps_13:3_25 Ps_13:3_26 Ps_13:3_27 Ps_13:3_28 Ps_13:3_29 Ps_13:3_30 Ps_13:3_31 Ps_13:3_32 Ps_13:3_33 Ps_13:3_34 Ps_13:3_35 Ps_13:3_36 Ps_13:3_37 Ps_13:3_38 Ps_13:3_39 Ps_13:3_40 Ps_13:3_41 Ps_13:3_42 Ps_13:3_43 Ps_13:3_44 Ps_13:3_45 Ps_13:3_46 Ps_13:3_47 Ps_13:3_48 Ps_13:3_49 Ps_13:3_50 Ps_13:3_51 Ps_13:3_52 Ps_13:3_53 Ps_13:3_54 Ps_13:3_55 Ps_13:3_56 Ps_13:3_57 Ps_13:3_58 Ps_13:3_59 Ps_13:3_60
Ps:13:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:13:4 οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; οἱ κατεσθίοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν κύριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο.
Ps:13:4 Will not all the workers of iniquity know, who eat up my people as they would eat bread? they have not called upon the Lord. (Psalm 14:4 Brenton)
Ps:13:4 Czyż się nie opamiętają wszyscy, którzy czynią nieprawość, którzy lud mój pożerają, jak gdyby chleb jedli, którzy nie wzywają Pana? (Psalm 14:4 BT_4)
Ps:13:4 οὐχὶ γνώσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν; οἱ κατεσθίοντες τὸν λαόν μου βρώσει ἄρτου τὸν κύριον οὐκ ἐπεκαλέσαντο.
Ps:13:4 οὐχί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς βρῶσις, -εως, ἡ ἄρτος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-)
Ps:13:4 Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By wiedzieć to jest rozpoznaj. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj Ludzie Ja Żywność (posiłek, żywność, mięso) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ??? Przed przydechem mocnym By odwiedzać
Ps:13:4 ou)CHi\ gnO/sontai pa/ntes oi( e)rgaDZo/menoi tE\n a)nomi/an; oi( katesTi/ontes to\n lao/n mou brO/sei a)/rtou to\n ku/rion ou)k e)pekale/santo.
Ps:13:4 uCHi gnOsontai pantes hoi ergaDZomenoi tEn anomian; hoi katesTiontes ton laon mu brOsei artu ton kyrion uk epekalesanto.
Ps:13:4 D VF_FMI3P A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1A_ASF RA_NPM V1_PAPNPM RA_ASM N2_ASM RP_GS N3I_DSF N2_GSM RA_ASM N2_ASM D VAI_AMI3P
Ps:13:4 not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to know i.e. recognize. every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness the to devour be eaten away, eat away the people I food (meal, food, meat) bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐχ before rough breathing to call upon
Ps:13:4 not they-will-be-KNOW-ed all (nom|voc) the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc) the (nom) while DEVOUR-ing (nom|voc) the (acc) people (acc) me (gen) food (dat) bread (gen) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) not they-were-CALL-ed-UPON
Ps:13:4 Ps_13:4_1 Ps_13:4_2 Ps_13:4_3 Ps_13:4_4 Ps_13:4_5 Ps_13:4_6 Ps_13:4_7 Ps_13:4_8 Ps_13:4_9 Ps_13:4_10 Ps_13:4_11 Ps_13:4_12 Ps_13:4_13 Ps_13:4_14 Ps_13:4_15 Ps_13:4_16 Ps_13:4_17 Ps_13:4_18
Ps:13:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:13:5 ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι ὁ θεὸς ἐν γενεᾷ δικαίᾳ.
Ps:13:5 There were they alarmed with fear, where there was no fear; for God is in the righteous generation. (Psalm 14:5 Brenton)
Ps:13:5 Tam zadrżeli ze strachu, gdyż Bóg jest z pokoleniem sprawiedliwym. (Psalm 14:5 BT_4)
Ps:13:5 ἐκεῖ ἐδειλίασαν φόβῳ, οὗ οὐκ ἦν φόβος, ὅτι θεὸς ἐν γενεᾷ δικαίᾳ.
Ps:13:5 ἐκεῖ δειλιάω (δειλι(α)-, δειλια·σ-, δειλια·σ-, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φόβος, -ου, ὁ ὅτι ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐν γενεά, -ᾶς, ἡ δίκαιος -αία -ον
Ps:13:5 Tam By bać się obawiać się Obawa [zobacz fobię] Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który ??? Przed przydechem mocnym By być Obawa [zobacz fobię] Ponieważ/tamto Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" Właśnie prawy, właśnie
Ps:13:5 e)kei= e)deili/asan fo/bO|, ou(= ou)k E)=n fo/bos, o(/ti o( Teo\s e)n genea=| dikai/a|.
Ps:13:5 ekei edeiliasan fobO, hu uk En fobos, hoti ho Teos en genea dikaia.
Ps:13:5 D VAI_AAI3P N2_DSM RR_GSM D V9_IAI3S N2_NSM C RA_NSM N2_NSM P N1A_DSF A1A_DSF
Ps:13:5 there to fear To be afraid fear [see phobia] where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which οὐχ before rough breathing to be fear [see phobia] because/that the god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among generation Race, Nation; sometimes "generation" just righteous, just
Ps:13:5 there they-FEAR-ed fear (dat) where; who/whom/which (gen) not he/she/it-was fear (nom) because/that the (nom) god (nom) in/among/by (+dat) generation (dat) just ([Adj] dat)
Ps:13:5 Ps_13:5_1 Ps_13:5_2 Ps_13:5_3 Ps_13:5_4 Ps_13:5_5 Ps_13:5_6 Ps_13:5_7 Ps_13:5_8 Ps_13:5_9 Ps_13:5_10 Ps_13:5_11 Ps_13:5_12 Ps_13:5_13
Ps:13:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:13:6 βουλὴν πτωχοῦ κατῃσχύνατε, ὅτι κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστιν.
Ps:13:6 Ye have shamed the counsel of the poor, because the Lord is his hope. (Psalm 14:6 Brenton)
Ps:13:6 Chcecie udaremnić zamiar biedaka: lecz Pan jest jego ucieczką. (Psalm 14:6 BT_4)
Ps:13:6 βουλὴν πτωχοῦ κατῃσχύνατε, ὅτι κύριος ἐλπὶς αὐτοῦ ἐστιν.
Ps:13:6 βουλή, -ῆς, ἡ πτωχός -ή -όν κατ·αισχύνω (not to be confused with κατ·ισχύω) (κατ+αισχυν-, -, κατ+αισχυν·[σ]-, -, κατ+ῃσχυν-, κατ+αισχυν·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:13:6 Planu/zamiar Biedny By upokarzać Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Miej nadzieję/oczekiwanie On/ona/to/to samo By być
Ps:13:6 boulE\n ptOCHou= katE|sCHu/nate, o(/ti ku/rios e)lpi\s au)tou= e)stin.
Ps:13:6 bulEn ptOCHu katEsCHynate, hoti kyrios elpis autu estin.
Ps:13:6 N1_ASF N2_GSM VAI_AAI2P C N2_NSM N3D_NSF RD_GSM V9_PAI3S
Ps:13:6 plan/intention poor to humiliate because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. hope/expectation he/she/it/same to be
Ps:13:6 plan/intention (acc) poor ([Adj] gen) you(pl)-HUMILIATE-ed because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) hope/expectation (nom) him/it/same (gen) he/she/it-is
Ps:13:6 Ps_13:6_1 Ps_13:6_2 Ps_13:6_3 Ps_13:6_4 Ps_13:6_5 Ps_13:6_6 Ps_13:6_7 Ps_13:6_8
Ps:13:6 x x x x x x x x
Ps:13:7 τίς δώσει ἐκ Σιων τὸ σωτήριον τοῦ Ισραηλ; ἐν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσθω Ιακωβ καὶ εὐφρανθήτω Ισραηλ.
Ps:13:7 Who will bring the salvation of Israel out of Sion? when the Lord brings back the captivity of his people, let Jacob exult, and Israel be glad. (Psalm 14:7 Brenton)
Ps:13:7 Kto przyniesie z Syjonu zbawienie Izraela? Gdy Pan odmieni los swego narodu, Jakub się rozraduje, Izrael się ucieszy. (Psalm 14:7 BT_4)
Ps:13:7 τίς δώσει ἐκ Σιων τὸ σωτήριον τοῦ Ισραηλ; ἐν τῷ ἐπιστρέψαι κύριον τὴν αἰχμαλωσίαν τοῦ λαοῦ αὐτοῦ ἀγαλλιάσθω Ιακωβ καὶ εὐφρανθήτω Ισραηλ.
Ps:13:7 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκ Σιών, ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) Ἰακώβ, ὁ καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) Ἰσραήλ, ὁ
Ps:13:7 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By dawać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syjon Oszczędność Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By odwracać się dookoła Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeńcy Ludzie On/ona/to/to samo By radować się (zadowolona, wielka radość) Jacob I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Izrael
Ps:13:7 ti/s dO/sei e)k *siOn to\ sOtE/rion tou= *israEl; e)n tO=| e)pistre/PSai ku/rion tE\n ai)CHmalOsi/an tou= laou= au)tou= a)gallia/sTO *iakOb kai\ eu)franTE/tO *israEl.
Ps:13:7 tis dOsei ek siOn to sOtErion tu israEl; en tO epistrePSai kyrion tEn aiCHmalOsian tu lau autu agalliasTO iakOb kai eufranTEtO israEl.
Ps:13:7 RI_NSM VF_FAI3S P N_GS RA_ASN N2N_ASN RA_GSM N_GSM P RA_DSN VA_AAN N2_ASM RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RD_GSM V3_PMD3S N_NSM C VC_APD3S N_NSM
Ps:13:7 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to give out of (+gen) ἐξ before vowels Zion the saving the Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to turn around lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the captives the people he/she/it/same to exult (glad, great joy) Jacob and also, even, namely to celebrate/be merry Israel
Ps:13:7 who/what/why (nom) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) out of (+gen) Zion (indecl) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (acc) captives (acc) the (gen) people (gen) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-being-EXULT-ed! Jacob (indecl) and let-him/her/it-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! Israel (indecl)
Ps:13:7 Ps_13:7_1 Ps_13:7_2 Ps_13:7_3 Ps_13:7_4 Ps_13:7_5 Ps_13:7_6 Ps_13:7_7 Ps_13:7_8 Ps_13:7_9 Ps_13:7_10 Ps_13:7_11 Ps_13:7_12 Ps_13:7_13 Ps_13:7_14 Ps_13:7_15 Ps_13:7_16 Ps_13:7_17 Ps_13:7_18 Ps_13:7_19 Ps_13:7_20 Ps_13:7_21 Ps_13:7_22
Ps:13:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x