Ps:127:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
Ps:127:1 A Song of Degrees. Blessed are all they that fear the Lord; who walk in his ways. (Psalm 128:1 Brenton)
Ps:127:1 Pieśń stopni. Szczęśliwy każdy, kto boi się Pana, który chodzi Jego drogami! (Psalm 128:1 BT_4)
Ps:127:1 Ὠιδὴ τῶν ἀναβαθμῶν. Μακάριοι πάντες οἱ φοβούμενοι τὸν κύριον οἱ πορευόμενοι ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτοῦ.
Ps:127:1 ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·βαθμός, -οῦ, ὁ μακάριος -ία -ον; μακαρίζω (μακαριζ-, μακαρι(ε)·[σ]-, μακαρι·σ-, -, -, μακαρισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:127:1 Oda Schodek Szczęśliwy; do ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Ps:127:1 *)OidE\ tO=n a)nabaTmO=n. *maka/rioi pa/ntes oi( fobou/menoi to\n ku/rion oi( poreuo/menoi e)n tai=s o(doi=s au)tou=.
Ps:127:1 OidE tOn anabaTmOn. makarioi pantes hoi fobumenoi ton kyrion hoi poreuomenoi en tais hodois autu.
Ps:127:1 N1_NSF RA_GPM N2_GPM A1A_NPM A3_NPM RA_NPM V2_PMPNPM RA_ASM N2_ASM RA_NPM V1_PMPNPM P RA_DPF N2_DPF RP_GSM
Ps:127:1 ode the stair fortunate; to ??? every all, each, every, the whole of the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road he/she/it/same
Ps:127:1 ode (nom|voc) the (gen) stairs (gen) fortunate ([Adj] nom|voc); (fut opt) all (nom|voc) the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom) while being-GO-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) ways/roads (dat) him/it/same (gen)
Ps:127:1 Ps_127:1_1 Ps_127:1_2 Ps_127:1_3 Ps_127:1_4 Ps_127:1_5 Ps_127:1_6 Ps_127:1_7 Ps_127:1_8 Ps_127:1_9 Ps_127:1_10 Ps_127:1_11 Ps_127:1_12 Ps_127:1_13 Ps_127:1_14 Ps_127:1_15
Ps:127:1 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:127:2 τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι· μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται.
Ps:127:2 Thou shalt eat the labours of thy hands: blessed art thou, and it shall be well with thee. (Psalm 128:2 Brenton)
Ps:127:2 Bo z pracy rąk swoich będziesz pożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci będzie. (Psalm 128:2 BT_4)
Ps:127:2 τοὺς πόνους τῶν καρπῶν σου φάγεσαι· μακάριος εἶ, καὶ καλῶς σοι ἔσται.
Ps:127:2 ὁ ἡ τό πόνος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) μακάριος -ία -ον εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί καλῶς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:127:2 Praca Owoc Ty; twój/twój(sg) By jeść Szczęśliwy By iść; by być I też, nawet, mianowicie Dobrze/słusznie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By być
Ps:127:2 tou\s po/nous tO=n karpO=n sou fa/gesai· maka/rios ei)=, kai\ kalO=s soi e)/stai.
Ps:127:2 tus ponus tOn karpOn su fagesai· makarios ei, kai kalOs soi estai.
Ps:127:2 RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM RP_GS VF_FMI2S A1A_NSM V9_PAI2S C D RP_DS VF_FMI3S
Ps:127:2 the labor the fruit you; your/yours(sg) to eat fortunate to go; to be and also, even, namely well/rightly you; your/yours(sg); to rub worn, rub to be
Ps:127:2 the (acc) labors (acc) the (gen) fruits (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-EAT-ed fortunate ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and well/rightly you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) he/she/it-will-be
Ps:127:2 Ps_127:2_1 Ps_127:2_2 Ps_127:2_3 Ps_127:2_4 Ps_127:2_5 Ps_127:2_6 Ps_127:2_7 Ps_127:2_8 Ps_127:2_9 Ps_127:2_10 Ps_127:2_11 Ps_127:2_12
Ps:127:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:127:3 ἡ γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.
Ps:127:3 Thy wife shall be as a fruitful vine on the sides of thy house: thy children as young olive-plants round about thy table. (Psalm 128:3 Brenton)
Ps:127:3 Małżonka twoja jak płodny szczep winny we wnętrzu twojego domu. Synowie twoi jak sadzonki oliwki dokoła twojego stołu. (Psalm 128:3 BT_4)
Ps:127:3 γυνή σου ὡς ἄμπελος εὐθηνοῦσα ἐν τοῖς κλίτεσι τῆς οἰκίας σου· οἱ υἱοί σου ὡς νεόφυτα ἐλαιῶν κύκλῳ τῆς τραπέζης σου.
Ps:127:3 ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς ἄμπελος, -ου, ἡ   ἐν ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὡς νεό·φυτος -ον ἐλαία, -ας, ἡ; ἐλαιών, -ῶνος, ὁ κύκλῳ ὁ ἡ τό τράπεζα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:127:3 Kobiety/żona Ty; twój/twój(sg) Jak/jak Winorośl W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Ty; twój/twój(sg) Syn Ty; twój/twój(sg) Jak/jak ??? Oliwne albo oliwne drzewo; oliwny gaj W kole Stołowy Ty; twój/twój(sg)
Ps:127:3 E( gunE/ sou O(s a)/mpelos eu)TEnou=sa e)n toi=s kli/tesi tE=s oi)ki/as sou· oi( ui(oi/ sou O(s neo/futa e)laiO=n ku/klO| tE=s trape/DZEs sou.
Ps:127:3 hE gynE su hOs ampelos euTEnusa en tois klitesi tEs oikias su· hoi hyioi su hOs neofyta elaiOn kyklO tEs trapeDZEs su.
Ps:127:3 RA_NSF N3K_NSF RP_GS C N2_NSF V2_PAPNSF P RA_DPN N3E_DPN RA_GSF N1A_GSF RP_GS RA_NPM N2_NPM RP_GS C A1B_APN N1A_GPF N2_DSM RA_GSF N1S_GSF RP_GS
Ps:127:3 the woman/wife you; your/yours(sg) as/like grapevine ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć the house you; your/yours(sg) the son you; your/yours(sg) as/like ??? olive or olive tree; olive grove in a circle the table you; your/yours(sg)
Ps:127:3 the (nom) woman/wife (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like grapevine (nom)   in/among/by (+dat) the (dat)   the (gen) house (gen), houses (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) as/like ??? ([Adj] nom|acc|voc) olives or olive trees (gen); olive grove (nom|voc) in a circle the (gen) table (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:127:3 Ps_127:3_1 Ps_127:3_2 Ps_127:3_3 Ps_127:3_4 Ps_127:3_5 Ps_127:3_6 Ps_127:3_7 Ps_127:3_8 Ps_127:3_9 Ps_127:3_10 Ps_127:3_11 Ps_127:3_12 Ps_127:3_13 Ps_127:3_14 Ps_127:3_15 Ps_127:3_16 Ps_127:3_17 Ps_127:3_18 Ps_127:3_19 Ps_127:3_20 Ps_127:3_21 Ps_127:3_22
Ps:127:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:127:4 ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος ὁ φοβούμενος τὸν κύριον.
Ps:127:4 Behold, thus shall the man be blessed that fears the Lord. (Psalm 128:4 Brenton)
Ps:127:4 Oto takie błogosławieństwo dla męża, który boi się Pana. (Psalm 128:4 BT_4)
Ps:127:4 ἰδοὺ οὕτως εὐλογηθήσεται ἄνθρωπος φοβούμενος τὸν κύριον.
Ps:127:4 ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὕτως/οὕτω εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:127:4 By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By błogosławić Ludzki By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:127:4 i)dou\ ou(/tOs eu)logETE/setai a)/nTrOpos o( fobou/menos to\n ku/rion.
Ps:127:4 idu hutOs eulogETEsetai anTrOpos ho fobumenos ton kyrion.
Ps:127:4 I D VC_FPI3S N2_NSM RA_NSM V2_PMPNSM RA_ASM N2_ASM
Ps:127:4 to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to bless human the to fear the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:127:4 be-you(sg)-SEE-ed! thusly/like this he/she/it-will-be-BLESS-ed human (nom) the (nom) while being-FEAR-ed (nom) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Ps:127:4 Ps_127:4_1 Ps_127:4_2 Ps_127:4_3 Ps_127:4_4 Ps_127:4_5 Ps_127:4_6 Ps_127:4_7 Ps_127:4_8
Ps:127:4 x x x x x x x x
Ps:127:5 εὐλογήσαι σε κύριος ἐκ Σιων, καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ Ιερουσαλημ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·
Ps:127:5 May the Lord bless thee out of Sion; and mayest thou see the prosperity of Jerusalem all the days of thy life. (Psalm 128:5 Brenton)
Ps:127:5 Niechaj cię Pan błogosławi z Syjonu, oglądaj pomyślność Jeruzalem przez całe swe życie. (Psalm 128:5 BT_4)
Ps:127:5 εὐλογήσαι σε κύριος ἐκ Σιων, καὶ ἴδοις τὰ ἀγαθὰ Ιερουσαλημ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου·
Ps:127:5 εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ Σιών, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:127:5 By błogosławić Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syjon I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Jerozolima [miasto z] Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy Ty; twój/twój(sg)
Ps:127:5 eu)logE/sai se ku/rios e)k *siOn, kai\ i)/dois ta\ a)gaTa\ *ierousalEm pa/sas ta\s E(me/ras tE=s DZOE=s sou·
Ps:127:5 eulogEsai se kyrios ek siOn, kai idois ta agaTa ierusalEm pasas tas hEmeras tEs DZOEs su·
Ps:127:5 VA_AAO3S RP_AS N2_NSM P N_GSF C VB_AAO2S RA_APN A1_APN N_GSF A1S_APF RA_APF N1A_APF RA_GSF N1_GSF RP_GS
Ps:127:5 to bless you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels Zion and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the good inherently good, i.e. God-wrought. Jerusalem [city of] every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day the life being, living, spirit; alive you; your/yours(sg)
Ps:127:5 to-BLESS, be-you(sg)-BLESS-ed!, you(sg)-have-been-BLESS-ed, he/she/it-happens-to-BLESS (opt) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) out of (+gen) Zion (indecl) and you(sg)-happen-to-SEE (opt) the (nom|acc) good ([Adj] nom|acc|voc) Jerusalem (indecl) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc) the (gen) life (gen); alive ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:127:5 Ps_127:5_1 Ps_127:5_2 Ps_127:5_3 Ps_127:5_4 Ps_127:5_5 Ps_127:5_6 Ps_127:5_7 Ps_127:5_8 Ps_127:5_9 Ps_127:5_10 Ps_127:5_11 Ps_127:5_12 Ps_127:5_13 Ps_127:5_14 Ps_127:5_15 Ps_127:5_16
Ps:127:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:127:6 καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
Ps:127:6 And mayest thou see thy children's children. Peace be upon Israel. (Psalm 128:6 Brenton)
Ps:127:6 Oglądaj dzieci twoich synów. Pokój nad Izraelem! (Psalm 128:6 BT_4)
Ps:127:6 καὶ ἴδοις υἱοὺς τῶν υἱῶν σου. εἰρήνη ἐπὶ τὸν Ισραηλ.
Ps:127:6 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰρήνη, -ης, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
Ps:127:6 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Syn Ty; twój/twój(sg) Pokój Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
Ps:127:6 kai\ i)/dois ui(ou\s tO=n ui(O=n sou. ei)rE/nE e)pi\ to\n *israEl.
Ps:127:6 kai idois hyius tOn hyiOn su. eirEnE epi ton israEl.
Ps:127:6 C VB_AAO2S N2_APM RA_GPM N2_GPM RP_GS N1_NSF P RA_ASM N_ASM
Ps:127:6 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), son the son you; your/yours(sg) peace upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the Israel
Ps:127:6 and you(sg)-happen-to-SEE (opt) sons (acc) the (gen) sons (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) peace (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) Israel (indecl)
Ps:127:6 Ps_127:6_1 Ps_127:6_2 Ps_127:6_3 Ps_127:6_4 Ps_127:6_5 Ps_127:6_6 Ps_127:6_7 Ps_127:6_8 Ps_127:6_9 Ps_127:6_10
Ps:127:6 x x x x x x x x x x