Ps:136:1 Τῷ Δαυιδ. Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιων.
Ps:136:1 For David, a Psalm of Jeremias. By the rivers of Babylon, there we sat; and wept when we remembered Sion. (Psalm 137:1 Brenton)
Ps:136:1 Nad rzekami Babilonu - tam myśmy siedzieli i płakali, kiedyśmy wspominali Syjon. (Psalm 137:1 BT_4)
Ps:136:1 Τῷ Δαυιδ. Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος ἐκεῖ ἐκαθίσαμεν καὶ ἐκλαύσαμεν ἐν τῷ μνησθῆναι ἡμᾶς τῆς Σιων.
Ps:136:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ἐκεῖ καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Σιών, ἡ
Ps:136:1 David Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Babilon Tam By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź I też, nawet, mianowicie By płakać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By pamiętać/stawaj się uważającym z Ja Syjon
Ps:136:1 *tO=| *dauid. *)epi\ tO=n potamO=n *babulO=nos e)kei= e)kaTi/samen kai\ e)klau/samen e)n tO=| mnEsTE=nai E(ma=s tE=s *siOn.
Ps:136:1 tO dauid. epi tOn potamOn babylOnos ekei ekaTisamen kai eklausamen en tO mnEsTEnai hEmas tEs siOn.
Ps:136:1 RA_DSM N_DSM P RA_GPM N2_GPM N3W_GSF D VAI_AAI1P C VAI_AAI1P P RA_DSN VS_APN RP_AP RA_GSF N_GSF
Ps:136:1 the David upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the river Babylon there to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge and also, even, namely to weep in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to remember/become mindful of I the Zion
Ps:136:1 the (dat) David (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) rivers (gen) Babylon (gen) there we-SIT DOWN-ed and we-WEEP-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF us (acc) the (gen) Zion (indecl)
Ps:136:1 Ps_136:1_1 Ps_136:1_2 Ps_136:1_3 Ps_136:1_4 Ps_136:1_5 Ps_136:1_6 Ps_136:1_7 Ps_136:1_8 Ps_136:1_9 Ps_136:1_10 Ps_136:1_11 Ps_136:1_12 Ps_136:1_13 Ps_136:1_14 Ps_136:1_15 Ps_136:1_16
Ps:136:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:136:2 ἐπὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·
Ps:136:2 We hung our harps on the willows in the midst of it. (Psalm 137:2 Brenton)
Ps:136:2 Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. (Psalm 137:2 BT_4)
Ps:136:2 ἐπὶ ταῖς ἰτέαις ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκρεμάσαμεν τὰ ὄργανα ἡμῶν·
Ps:136:2 ἐπί ὁ ἡ τό ἰτέα, -ᾶς, ἡ [LXX] ἐν μέσος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό κρεμάννυμι/κρέμα·μαι (ath. κρεμαννυ-/ath. κρεμα-, κρεμα·σ-, κρεμα·σ-, -, -, κρεμασ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:136:2 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wierzba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni On/ona/to/to samo Do przeczulonego zawieszany Ja
Ps:136:2 e)pi\ tai=s i)te/ais e)n me/sO| au)tE=s e)krema/samen ta\ o)/rgana E(mO=n·
Ps:136:2 epi tais iteais en mesO autEs ekremasamen ta organa hEmOn·
Ps:136:2 P RA_DPF N1A_DPF P A1_DSM RP_GSF VAI_AAI1P RA_APN N2N_APN RP_GP
Ps:136:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the willow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle he/she/it/same to hung up suspended the ć I
Ps:136:2 upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) willows (dat) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) her/it/same (gen) we-HUNG UP-ed the (nom|acc)   us (gen)
Ps:136:2 Ps_136:2_1 Ps_136:2_2 Ps_136:2_3 Ps_136:2_4 Ps_136:2_5 Ps_136:2_6 Ps_136:2_7 Ps_136:2_8 Ps_136:2_9 Ps_136:2_10
Ps:136:2 x x x x x x x x x x
Ps:136:3 ὅτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχμαλωτεύσαντες ἡμᾶς λόγους ᾠδῶν καὶ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς ὕμνον Ἄισατε ἡμῖν ἐκ τῶν ᾠδῶν Σιων.
Ps:136:3 For there they that had taken us captive asked of us the words of a song; and they that had carried us away asked a hymn, saying, Sing us one of the songs of Sion. (Psalm 137:3 Brenton)
Ps:136:3 Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili, pieśni radości ci, którzy nas uciskali: «Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni syjońskich!» (Psalm 137:3 BT_4)
Ps:136:3 ὅτι ἐκεῖ ἐπηρώτησαν ἡμᾶς οἱ αἰχμαλωτεύσαντες ἡμᾶς λόγους ᾠδῶν καὶ οἱ ἀπαγαγόντες ἡμᾶς ὕμνον Ἄισατε ἡμῖν ἐκ τῶν ᾠδῶν Σιων.
Ps:136:3 ὅτι ἐκεῖ ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λόγος, -ου, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ καί ὁ ἡ τό ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὕμνος, -ου, ὁ ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκ ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ Σιών, ἡ
Ps:136:3 Ponieważ/tamto Tam By pytać się Ja By zdobywać Ja Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Oda I też, nawet, mianowicie By odciągać Ja Hymn By śpiewać Ja Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oda Syjon
Ps:136:3 o(/ti e)kei= e)pErO/tEsan E(ma=s oi( ai)CHmalOteu/santes E(ma=s lo/gous O)|dO=n kai\ oi( a)pagago/ntes E(ma=s u(/mnon *)/aisate E(mi=n e)k tO=n O)|dO=n *siOn.
Ps:136:3 hoti ekei epErOtEsan hEmas hoi aiCHmalOteusantes hEmas logus OdOn kai hoi apagagontes hEmas hymnon aisate hEmin ek tOn OdOn siOn.
Ps:136:3 C D VAI_AAI3P RP_AP RA_NPM VA_AAPNPM RP_AP N2_APM N1_GPF C RA_NPM VB_AAPNPM RP_AP N2_ASM VA_AAD2P RP_DP P RA_GPF N1_GPF N_GSF
Ps:136:3 because/that there to question I the to capture I word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. ode and also, even, namely the to lead away I hymn to sing I out of (+gen) ἐξ before vowels the ode Zion
Ps:136:3 because/that there they-QUESTION-ed us (acc) the (nom) upon CAPTURE-ing (nom|voc) us (acc) words (acc) odes (gen) and the (nom) upon LEAD-ing-AWAY (nom|voc) us (acc) hymn (acc) do-SING-you(pl)! us (dat) out of (+gen) the (gen) odes (gen) Zion (indecl)
Ps:136:3 Ps_136:3_1 Ps_136:3_2 Ps_136:3_3 Ps_136:3_4 Ps_136:3_5 Ps_136:3_6 Ps_136:3_7 Ps_136:3_8 Ps_136:3_9 Ps_136:3_10 Ps_136:3_11 Ps_136:3_12 Ps_136:3_13 Ps_136:3_14 Ps_136:3_15 Ps_136:3_16 Ps_136:3_17 Ps_136:3_18 Ps_136:3_19 Ps_136:3_20
Ps:136:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:136:4 πῶς ᾄσωμεν τὴν ᾠδὴν κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας;
Ps:136:4 How should we sing the Lord's song in a strange land? (Psalm 137:4 Brenton)
Ps:136:4 Jakże możemy śpiewać pieśń Pańską w obcej krainie? (Psalm 137:4 BT_4)
Ps:136:4 πῶς ᾄσωμεν τὴν ᾠδὴν κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας;
Ps:136:4 πῶς[1] ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ᾠδή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλότριος -ία -ον
Ps:136:4 Jak By śpiewać Oda Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Innego/inni
Ps:136:4 pO=s a)/|sOmen tE\n O)|dE\n kuri/ou e)pi\ gE=s a)llotri/as;
Ps:136:4 pOs asOmen tEn OdEn kyriu epi gEs allotrias;
Ps:136:4 D VA_AAS1P RA_ASF N1_ASF N2_GSM P N1_GSF A1A_GSF
Ps:136:4 how to sing the ode lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land of another/others
Ps:136:4 how we-should-SING the (acc) ode (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (gen) of another/others (gen), of another/others (acc)
Ps:136:4 Ps_136:4_1 Ps_136:4_2 Ps_136:4_3 Ps_136:4_4 Ps_136:4_5 Ps_136:4_6 Ps_136:4_7 Ps_136:4_8
Ps:136:4 x x x x x x x x
Ps:136:5 ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ιερουσαλημ, ἐπιλησθείη ἡ δεξιά μου·
Ps:136:5 If I forget thee, O Jerusalem, let my right hand forget its skill. (Psalm 137:5 Brenton)
Ps:136:5 Jeruzalem, jeśli zapomnę o tobie, niech uschnie moja prawica! (Psalm 137:5 BT_4)
Ps:136:5 ἐὰν ἐπιλάθωμαί σου, Ιερουσαλημ, ἐπιλησθείη δεξιά μου·
Ps:136:5 ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐπι·λανθάνομαι (επι+λανθαν-, επι+λη·σ-, 2nd επι+λαθ-, -, επι+λεληθ-, επι+λησ·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:136:5 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zaniedbywać Ty; twój/twój(sg) Jerozolima [miasto z] By zaniedbywać W prawo Ja
Ps:136:5 e)a\n e)pila/TOmai/ sou, *ierousalEm, e)pilEsTei/E E( deXia/ mou·
Ps:136:5 ean epilaTOmai su, ierusalEm, epilEsTeiE hE deXia mu·
Ps:136:5 C VB_AMS1S RP_GS N_NSF VC_APO3S RA_NSF A1A_NSF RP_GS
Ps:136:5 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to neglect you; your/yours(sg) Jerusalem [city of] to neglect the right I
Ps:136:5 if-ever I-should-be-NEGLECT-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) Jerusalem (indecl) he/she/it-happens-to-be-NEGLECT-ed (opt) the (nom) right ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) me (gen)
Ps:136:5 Ps_136:5_1 Ps_136:5_2 Ps_136:5_3 Ps_136:5_4 Ps_136:5_5 Ps_136:5_6 Ps_136:5_7 Ps_136:5_8
Ps:136:5 x x x x x x x x
Ps:136:6 κολληθείη ἡ γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ιερουσαλημ ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.
Ps:136:6 May my tongue cleave to my throat, if I do not remember thee; if I do not prefer Jerusalem as the chief of my joy. (Psalm 137:6 Brenton)
Ps:136:6 Niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o tobie, jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość. (Psalm 137:6 BT_4)
Ps:136:6 κολληθείη γλῶσσά μου τῷ λάρυγγί μου, ἐὰν μή σου μνησθῶ, ἐὰν μὴ προανατάξωμαι τὴν Ιερουσαλημ ἐν ἀρχῇ τῆς εὐφροσύνης μου.
Ps:136:6 κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό λάρυγξ, -γγος, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐάν (εἰ ἄν) μή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) ἐάν (εἰ ἄν) μή   ὁ ἡ τό Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ἐν ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:136:6 By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Język przez metonimia, język Ja Gardło Ja Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Ty; twój/twój(sg) By pamiętać/stawaj się uważającym z Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Nie Jerozolima [miasto z] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Początek; by zaczynać się Wesołość Ja
Ps:136:6 kollETei/E E( glO=ssa/ mou tO=| la/ruggi/ mou, e)a\n mE/ sou mnEsTO=, e)a\n mE\ proanata/XOmai tE\n *ierousalEm e)n a)rCHE=| tE=s eu)frosu/nEs mou.
Ps:136:6 kollETeiE hE glOssa mu tO laryngi mu, ean mE su mnEsTO, ean mE proanataXOmai tEn ierusalEm en arCHE tEs eufrosynEs mu.
Ps:136:6 VC_APO3S RA_NSF N1S_NSF RP_GS RA_DSM N3G_DSM RP_GS C D RP_GS VS_APS1S C D VA_AMS1S RA_ASF N_ASF P N1_DSF RA_GSF N1_GSF RP_GS
Ps:136:6 to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together the tongue by metonymy, a language I the throat I if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not you; your/yours(sg) to remember/become mindful of if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] not ć the Jerusalem [city of] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among beginning; to begin the cheerfulness I
Ps:136:6 he/she/it-happens-to-be-JOIN-ed (opt) the (nom) tongue (nom|voc) me (gen) the (dat) throat (dat) me (gen) if-ever not you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-should-be-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF if-ever not   the (acc) Jerusalem (indecl) in/among/by (+dat) beginning (dat); you(sg)-are-being-BEGIN-ed, he/she/it-should-be-BEGIN-ing, you(sg)-should-be-being-BEGIN-ed the (gen) cheerfulness (gen) me (gen)
Ps:136:6 Ps_136:6_1 Ps_136:6_2 Ps_136:6_3 Ps_136:6_4 Ps_136:6_5 Ps_136:6_6 Ps_136:6_7 Ps_136:6_8 Ps_136:6_9 Ps_136:6_10 Ps_136:6_11 Ps_136:6_12 Ps_136:6_13 Ps_136:6_14 Ps_136:6_15 Ps_136:6_16 Ps_136:6_17 Ps_136:6_18 Ps_136:6_19 Ps_136:6_20 Ps_136:6_21
Ps:136:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:136:7 μνήσθητι, κύριε, τῶν υἱῶν Εδωμ τὴν ἡμέραν Ιερουσαλημ τῶν λεγόντων Ἐκκενοῦτε ἐκκενοῦτε, ἕως ὁ θεμέλιος ἐν αὐτῇ.
Ps:136:7 Remember, O Lord, the children of Edom in the day of Jerusalem; who said, Rase it, rase it, even to its foundations. (Psalm 137:7 Brenton)
Ps:136:7 Przypomnij, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalem, kiedy oni mówili: «Burzcie, burzcie - aż do jej fundamentów!» (Psalm 137:7 BT_4)
Ps:136:7 μνήσθητι, κύριε, τῶν υἱῶν Εδωμ τὴν ἡμέραν Ιερουσαλημ τῶν λεγόντων Ἐκκενοῦτε ἐκκενοῦτε, ἕως θεμέλιος ἐν αὐτῇ.
Ps:136:7 μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. ὁ ἡ τό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)     ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:136:7 By pamiętać/stawaj się uważającym z Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Syn Dzień Jerozolima [miasto z] By mówić/opowiadaj   Aż; świtaj Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:136:7 mnE/sTEti, ku/rie, tO=n ui(O=n *edOm tE\n E(me/ran *ierousalEm tO=n lego/ntOn *)ekkenou=te e)kkenou=te, e(/Os o( Teme/lios e)n au)tE=|.
Ps:136:7 mnEsTEti, kyrie, tOn hyiOn edOm tEn hEmeran ierusalEm tOn legontOn ekkenute ekkenute, heOs ho Temelios en autE.
Ps:136:7 VS_APD2S N2_VSM RA_GPM N2_GPM N_GSM RA_ASF N1A_ASF N_GSF RA_GPM V1_PAPGPM V4_PAD2P V4_PAD2P P RA_NSM N2_NSM P RP_DSF
Ps:136:7 to remember/become mindful of lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the son ć the day Jerusalem [city of] the to say/tell ć   until; dawn the foundation establishing, base, substructure; founding in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:136:7 be-you(sg)-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF! lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (gen) sons (gen)   the (acc) day (acc) Jerusalem (indecl) the (gen) let-them-be-SAY/TELL-ing! (classical), while SAY/TELL-ing (gen)     until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (nom) foundation (nom) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)
Ps:136:7 Ps_136:7_1 Ps_136:7_2 Ps_136:7_3 Ps_136:7_4 Ps_136:7_5 Ps_136:7_6 Ps_136:7_7 Ps_136:7_8 Ps_136:7_9 Ps_136:7_10 Ps_136:7_11 Ps_136:7_12 Ps_136:7_13 Ps_136:7_14 Ps_136:7_15 Ps_136:7_16 Ps_136:7_17
Ps:136:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:136:8 θυγάτηρ Βαβυλῶνος ἡ ταλαίπωρος, μακάριος ὃς ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά σου, ὃ ἀνταπέδωκας ἡμῖν·
Ps:136:8 Wretched daughter of Babylon! blessed shall he be who shall reward thee as thou hast rewarded us. (Psalm 137:8 Brenton)
Ps:136:8 Córo Babilonu, niszczycielko, szczęśliwy, kto ci odpłaci za zło, jakie nam wyrządziłaś! (Psalm 137:8 BT_4)
Ps:136:8 θυγάτηρ Βαβυλῶνος ταλαίπωρος, μακάριος ὃς ἀνταποδώσει σοι τὸ ἀνταπόδομά σου, ἀνταπέδωκας ἡμῖν·
Ps:136:8 θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ταλαίπωρος -ον μακάριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἀντ·από·δομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅς ἥ ὅ ἀντ·απο·δίδωμι (ath. ανταπο+διδ(ο)-/ath. ανταπο+διδ(ω)-, ανταπο+δω·σ-, ανταπο+δω·κ- or 2nd ath. ανταπο+δ(ο)-/ath. ανταπο+δ(ω)-, -, -, ανταπο+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:136:8 Córka Babilon Marny Szczęśliwy Kto/, który/, który By spłacać nagrodę Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wynagradzaj, zwrot Ty; twój/twój(sg) Kto/, który/, który By spłacać nagrodę Ja
Ps:136:8 Tuga/tEr *babulO=nos E( talai/pOros, maka/rios o(\s a)ntapodO/sei soi to\ a)ntapo/doma/ sou, o(\ a)ntape/dOkas E(mi=n·
Ps:136:8 TygatEr babylOnos hE talaipOros, makarios hos antapodOsei soi to antapodoma su, ho antapedOkas hEmin·
Ps:136:8 N3_NSF N3W_GSF RA_NSF A1B_NSF A1A_NSM RR_NSM VF_FAI3S RP_DS RA_ASN N3M_ASN RP_GS RR_ASN VAI_AAPNSM RP_DP
Ps:136:8 daughter Babylon the miserable fortunate who/whom/which to pay back reward you; your/yours(sg); to rub worn, rub the recompense, repayment you; your/yours(sg) who/whom/which to pay back reward I
Ps:136:8 daughter (nom) Babylon (gen) the (nom) miserable ([Adj] nom) fortunate ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-PAY BACK--REWARD, you(sg)-will-be-PAY BACK-ed--REWARD (classical) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom|acc) recompense, repayment (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-PAY BACK-ed--REWARD us (dat)
Ps:136:8 Ps_136:8_1 Ps_136:8_2 Ps_136:8_3 Ps_136:8_4 Ps_136:8_5 Ps_136:8_6 Ps_136:8_7 Ps_136:8_8 Ps_136:8_9 Ps_136:8_10 Ps_136:8_11 Ps_136:8_12 Ps_136:8_13 Ps_136:8_14
Ps:136:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:136:9 μακάριος ὃς κρατήσει καὶ ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέτραν.
Ps:136:9 Blessed shall he be who shall seize and dash thine infants against the rock. (Psalm 137:9 Brenton)
Ps:136:9 Szczęśliwy, kto schwyci i rozbije o skałę twoje dzieci. (Psalm 137:9 BT_4)
Ps:136:9 μακάριος ὃς κρατήσει καὶ ἐδαφιεῖ τὰ νήπιά σου πρὸς τὴν πέτραν.
Ps:136:9 μακάριος -ία -ον ὅς ἥ ὅ κρατέω (κρατ(ε)-, κρατη·σ-, κρατη·σ-, κεκρατη·κ-, κεκρατη-, κρατη·θ-) καί ἐδαφίζω (-, εδαφι(ε)·[σ]-, εδαφι·σ-, -, -, εδαφισ·θ-) ὁ ἡ τό νήπιος -ία -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός ὁ ἡ τό πέτρα, -ας, ἡ
Ps:136:9 Szczęśliwy Kto/, który/, który By chwytać/rzucenie się by brać uchwyt z, by być potężne, by chwytać, nieść, nieść, zatrzymywać I też, nawet, mianowicie Do ??? Noworodek Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Skała
Ps:136:9 maka/rios o(\s kratE/sei kai\ e)dafiei= ta\ nE/pia/ sou pro\s tE\n pe/tran.
Ps:136:9 makarios hos kratEsei kai edafiei ta nEpia su pros tEn petran.
Ps:136:9 A1A_NSM RR_NSM VF_FAI3S C VF2_FAI3S RA_APN A1A_APN RP_GS P RA_ASF N1A_ASF
Ps:136:9 fortunate who/whom/which to seize/grab hold to take hold of, to be powerful, to seize, bear, carry, detain and also, even, namely to ??? the infant you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) the rock
Ps:136:9 fortunate ([Adj] nom) who/whom/which (nom) he/she/it-will-SEIZE/GRAB-HOLD, you(sg)-will-be-SEIZE/GRAB-ed-HOLD (classical) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom|acc) infant ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) rock (acc)
Ps:136:9 Ps_136:9_1 Ps_136:9_2 Ps_136:9_3 Ps_136:9_4 Ps_136:9_5 Ps_136:9_6 Ps_136:9_7 Ps_136:9_8 Ps_136:9_9 Ps_136:9_10 Ps_136:9_11
Ps:136:9 x x x x x x x x x x x