Ps:92:1 Εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου, ὅτε κατῴκισται ἡ γῆ· αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ. Ὁ κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο· καὶ γὰρ ἐστερέωσεν τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.
Ps:92:1 For the day before the Sabbath, when the land was first inhabited, the praise of a Song by David. The Lord reigns; he has clothed himself with honour: the Lord has clothed and girded himself with strength; for he has established the world, which shall not be moved. (Psalm 93:1 Brenton)
Ps:92:1 Pan króluje, oblókł się w majestat, Pan przywdział potęgę i nią się przepasał: tak utwierdził świat, że się nie zachwieje. (Psalm 93:1 BT_4)
Ps:92:1 Εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ προσαββάτου, ὅτε κατῴκισται γῆ· αἶνος ᾠδῆς τῷ Δαυιδ. κύριος ἐβασίλευσεν, εὐπρέπειαν ἐνεδύσατο, ἐνεδύσατο κύριος δύναμιν καὶ περιεζώσατο· καὶ γὰρ ἐστερέωσεν τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται.
Ps:92:1 εἰς[1] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό προ·σάββατον, -ου, τό ὅτε κατ·οικίζω (κατ+οικιζ-, κατ+οικι(ε)·[σ]-, κατ+οικι·σ-, -, κατ+ῳκισ-, κατ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αἶνος, -ου, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) εὐ·πρέπεια, -ας, ἡ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δύναμις, -εως, ἡ καί περι·ζώννυμι/-ζωννύω (ath. περι+ζωννυ-/περι+ζωννυ-, περι+ζω·σ-, περι+ζω·σ-, -, περι+εζωσ-, -) καί γάρ στερεόω (στερε(ο)-, στερεω·σ-, στερεω·σ-, -, -, στερεω·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-)
Ps:92:1 Do (+przyspieszenie) Dzień Dzień przed szabasem Kiedy By osiedlać Ziemi/ziemia Chwal też opowiadanie, historię Oda David Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By panować Dobrze wypadany By ubierać By ubierać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Zdolność I też, nawet, mianowicie Do okrążanego jak gdybyś z uździenicą uździenicy , niech opasuje, opasuj, otaczaj, engird, otaczaj, opasuj, opaska, spódnica, osadzaj pas {strefę} I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak By stężać Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By trząść się (drżenie)
Ps:92:1 *ei)s tE\n E(me/ran tou= prosabba/tou, o(/te katO/|kistai E( gE=· ai)=nos O)|dE=s tO=| *dauid. *(o ku/rios e)basi/leusen, eu)pre/peian e)nedu/sato, e)nedu/sato ku/rios du/namin kai\ perieDZO/sato· kai\ ga\r e)stere/Osen tE\n oi)koume/nEn, E(/tis ou) saleuTE/setai.
Ps:92:1 eis tEn hEmeran tu prosabbatu, hote katOkistai hE gE· ainos OdEs tO dauid. o kyrios ebasileusen, euprepeian enedysato, enedysato kyrios dynamin kai perieDZOsato· kai gar estereOsen tEn oikumenEn, hEtis u saleuTEsetai.
Ps:92:1 P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN D VXI_XPI3S RA_NSF N1_NSF N2_NSM N1_GSF RA_DSM N_DSM RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S N1A_ASF VAI_AMI3S VAI_AMI3S N2_NSM N3I_ASF C VAI_AMI3S C x VAI_AAI3S RA_ASF V2_PMPASF RX_NSF D VC_FPI3S
Ps:92:1 into (+acc) the day the day before the Sabbath when to domicile the earth/land praise also a tale, story ode the David the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to reign well-befittedness to clothe to clothe lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ability and also, even, namely to encircled as if with a halter halter, begird, belt, surround, engird, encompass, belt, cincture, skirt, embed zone and also, even, namely for since, as to solidify the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to shake (tremor)
Ps:92:1 into (+acc) the (acc) day (acc) the (gen) day before the Sabbath (gen) when he/she/it-has-been-DOMICILE-ed the (nom) earth/land (nom|voc) praise (nom) ode (gen) the (dat) David (indecl) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-REIGN-ed well-befittedness (acc) he/she/it-was-CLOTHE-ed he/she/it-was-CLOTHE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) ability (acc) and he/she/it-was-ENCIRCLED AS IF WITH A HALTER-ed and for he/she/it-SOLIDIFY-ed the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-will-be-SHAKE-ed
Ps:92:1 Ps_92:1_1 Ps_92:1_2 Ps_92:1_3 Ps_92:1_4 Ps_92:1_5 Ps_92:1_6 Ps_92:1_7 Ps_92:1_8 Ps_92:1_9 Ps_92:1_10 Ps_92:1_11 Ps_92:1_12 Ps_92:1_13 Ps_92:1_14 Ps_92:1_15 Ps_92:1_16 Ps_92:1_17 Ps_92:1_18 Ps_92:1_19 Ps_92:1_20 Ps_92:1_21 Ps_92:1_22 Ps_92:1_23 Ps_92:1_24 Ps_92:1_25 Ps_92:1_26 Ps_92:1_27 Ps_92:1_28 Ps_92:1_29 Ps_92:1_30 Ps_92:1_31
Ps:92:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:92:2 ἕτοιμος ὁ θρόνος σου ἀπὸ τότε, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ.
Ps:92:2 Thy throne is prepared of old: thou art from everlasting. (Psalm 93:2 Brenton)
Ps:92:2 Twój tron niewzruszony od wieczności, Ty jesteś od wieków, o Boże. (Psalm 93:2 BT_4)
Ps:92:2 ἕτοιμος θρόνος σου ἀπὸ τότε, ἀπὸ τοῦ αἰῶνος σὺ εἶ.
Ps:92:2 ἕτοιμος -η -ον ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό τότε ἀπό ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:92:2 Gotowy Tron Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wtedy Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Ty By iść; by być
Ps:92:2 e(/toimos o( Tro/nos sou a)po\ to/te, a)po\ tou= ai)O=nos su\ ei)=.
Ps:92:2 hetoimos ho Tronos su apo tote, apo tu aiOnos sy ei.
Ps:92:2 A1_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS P D P RA_GSM N3W_GSM RP_NS V9_PAI2S
Ps:92:2 ready the throne you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing then from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever you to go; to be
Ps:92:2 ready ([Adj] nom) the (nom) throne (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) then away from (+gen) the (gen) eon (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are
Ps:92:2 Ps_92:2_1 Ps_92:2_2 Ps_92:2_3 Ps_92:2_4 Ps_92:2_5 Ps_92:2_6 Ps_92:2_7 Ps_92:2_8 Ps_92:2_9 Ps_92:2_10 Ps_92:2_11
Ps:92:2 x x x x x x x x x x x
Ps:92:3 ἐπῆραν οἱ ποταμοί, κύριε, ἐπῆραν οἱ ποταμοὶ φωνὰς αὐτῶν·
Ps:92:3 The rivers have lifted up, O Lord, the rivers have lifted up their voices, (Psalm 93:3 Brenton)
Ps:92:3 Podnoszą rzeki, o Panie, rzeki swój głos podnoszą, rzeki swój szum podnoszą. (Psalm 93:3 BT_4)
Ps:92:3 ἐπῆραν οἱ ποταμοί, κύριε, ἐπῆραν οἱ ποταμοὶ φωνὰς αὐτῶν·
Ps:92:3 ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:92:3 By podnosić Rzeka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By podnosić Rzeka Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo
Ps:92:3 e)pE=ran oi( potamoi/, ku/rie, e)pE=ran oi( potamoi\ fOna\s au)tO=n·
Ps:92:3 epEran hoi potamoi, kyrie, epEran hoi potamoi fOnas autOn·
Ps:92:3 VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N2_VSM VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N1_APF RD_GPM
Ps:92:3 to raise the river lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to raise the river sound/voice cries he/she/it/same
Ps:92:3 they-RAISE-ed the (nom) rivers (nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) they-RAISE-ed the (nom) rivers (nom|voc) sounds/voices (acc) them/same (gen)
Ps:92:3 Ps_92:3_1 Ps_92:3_2 Ps_92:3_3 Ps_92:3_4 Ps_92:3_5 Ps_92:3_6 Ps_92:3_7 Ps_92:3_8 Ps_92:3_9
Ps:92:3 x x x x x x x x x
Ps:92:4 ἀπὸ φωνῶν ὑδάτων πολλῶν θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης, θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς ὁ κύριος.
Ps:92:4 at the voices of many waters: the billows of the sea are wonderful: the Lord is wonderful in high places. (Psalm 93:4 Brenton)
Ps:92:4 Ponad szum wód rozległych, ponad potęgę morskiej kipieli potężny jest Pan na wysokościach. (Psalm 93:4 BT_4)
Ps:92:4 ἀπὸ φωνῶν ὑδάτων πολλῶν θαυμαστοὶ οἱ μετεωρισμοὶ τῆς θαλάσσης, θαυμαστὸς ἐν ὑψηλοῖς κύριος.
Ps:92:4 ἀπό φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ θαυμαστός -ή -όν ὁ ἡ τό μετ·εωρισμός, -οῦ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ θαυμαστός -ή -όν ἐν ὑψηλός -ή -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:92:4 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Woda Dużo Cudowny Puchnij Morze Cudowny W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Podniesiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:92:4 a)po\ fOnO=n u(da/tOn pollO=n Taumastoi\ oi( meteOrismoi\ tE=s Tala/ssEs, Taumasto\s e)n u(PSEloi=s o( ku/rios.
Ps:92:4 apo fOnOn hydatOn pollOn Taumastoi hoi meteOrismoi tEs TalassEs, Taumastos en hyPSElois ho kyrios.
Ps:92:4 P N1_GPF N3T_GPN A1_GPN A1_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1S_GSF A1_NSM P A1_DPM RA_NSM N2_NSM
Ps:92:4 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing sound/voice cries; to sound water much wonderful the swell the sea wonderful in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among elevated the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:92:4 away from (+gen) sounds/voices (gen); while SOUND-ing (nom) waters (gen) many (gen) wonderful ([Adj] nom|voc) the (nom) swells (nom|voc) the (gen) sea (gen) wonderful ([Adj] nom) in/among/by (+dat) elevated ([Adj] dat) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom)
Ps:92:4 Ps_92:4_1 Ps_92:4_2 Ps_92:4_3 Ps_92:4_4 Ps_92:4_5 Ps_92:4_6 Ps_92:4_7 Ps_92:4_8 Ps_92:4_9 Ps_92:4_10 Ps_92:4_11 Ps_92:4_12 Ps_92:4_13 Ps_92:4_14
Ps:92:4 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:92:5 τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα· τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.
Ps:92:5 Thy testimonies are made very sure: holiness becomes thine house, O Lord, for ever. (Psalm 93:5 Brenton)
Ps:92:5 Świadectwa Twoje są bardzo godne wiary; domowi Twojemu przystoi świętość po wszystkie dni, o Panie! (Psalm 93:5 BT_4)
Ps:92:5 τὰ μαρτύριά σου ἐπιστώθησαν σφόδρα· τῷ οἴκῳ σου πρέπει ἁγίασμα, κύριε, εἰς μακρότητα ἡμερῶν.
Ps:92:5 ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ; μαρτυρία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) σφόδρα ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρέπω (πρεπ-, -, -, -, -, -)   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] μακρότη[τ]ς, -ητος, ἡ [LXX] ἡμέρα, -ας -ἡ
Ps:92:5 Świadectwo µ?????; dowód Ty; twój/twój(sg) By działać na wierze (pewność) Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Dom Ty; twój/twój(sg) Do przystosowywania by być jasno widziane, widoczne, jak, bądź podobnym, porównuj, właściwy, stosowność, to jest stosowne Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Długość Dzień
Ps:92:5 ta\ martu/ria/ sou e)pistO/TEsan sfo/dra· tO=| oi)/kO| sou pre/pei a(gi/asma, ku/rie, ei)s makro/tEta E(merO=n.
Ps:92:5 ta martyria su epistOTEsan sfodra· tO oikO su prepei hagiasma, kyrie, eis makrotEta hEmerOn.
Ps:92:5 RA_NPN N2N_NPN RP_GS VCI_APD3P D RA_DSM N2_DSM RP_GS V1_PAI3S N3M_ASN N2_VSM P N3T_ASF N1A_GPF
Ps:92:5 the testimony μάρτυς; witness you; your/yours(sg) to act on faith (assurance) vehement, intense, keen, inveighingly, eager the house you; your/yours(sg) to fitting to be clearly seen, conspicuous, like, resemble, liken, seemly, propriety, it is fitting ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) length day
Ps:92:5 the (nom|acc) testimonies (nom|acc|voc); witness (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-were-ACT-ed-ON-FAITH vehement, the (dat) house (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-FITTING-ing, you(sg)-are-being-FITTING-ed (classical)   lord (voc); a lord ([Adj] voc) into (+acc) length (acc) days (gen)
Ps:92:5 Ps_92:5_1 Ps_92:5_2 Ps_92:5_3 Ps_92:5_4 Ps_92:5_5 Ps_92:5_6 Ps_92:5_7 Ps_92:5_8 Ps_92:5_9 Ps_92:5_10 Ps_92:5_11 Ps_92:5_12 Ps_92:5_13 Ps_92:5_14
Ps:92:5 x x x x x x x x x x x x x x