Ps:93:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, τετράδι σαββάτων. Ὁ θεὸς ἐκδικήσεων κύριος, ὁ θεὸς ἐκδικήσεων ἐπαρρησιάσατο.
Ps:93:1 A Psalm of David for the fourth day of the week. The Lord is a God of vengeance; the God of vengeance has declared himself. (Psalm 94:1 Brenton)
Ps:93:1 Boże, Mścicielu, Panie, Boże, Mścicielu, ukaż się! (Psalm 94:1 BT_4)
Ps:93:1 Ψαλμὸς τῷ Δαυιδ, τετράδι σαββάτων. θεὸς ἐκδικήσεων κύριος, θεὸς ἐκδικήσεων ἐπαρρησιάσατο.
Ps:93:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τετρά[δ]ς, -άδος, ἡ [LXX] σάββατον, -ου, τό ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκδίκησις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐκδίκησις, -εως, ἡ παρρησιάζομαι (παρρησιαζ-, παρρησια·σ-, παρρησια·σ-, -, -, παρρησιασ·θ-)
Ps:93:1 Psalm David Cztery Szabas Bóg  Zemsta Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Zemsta By mówić swobodnie
Ps:93:1 *PSalmo\s tO=| *dauid, tetra/di sabba/tOn. *(o Teo\s e)kdikE/seOn ku/rios, o( Teo\s e)kdikE/seOn e)parrEsia/sato.
Ps:93:1 PSalmos tO dauid, tetradi sabbatOn. o Teos ekdikEseOn kyrios, ho Teos ekdikEseOn eparrEsiasato.
Ps:93:1 N2_NSM RA_DSM N_DSM N3_DSF N2N_GPN RA_NSM N2_NSM N3I_GPF N2_NSM RA_NSM N2_NSM N3I_GPF VAI_AMI3S
Ps:93:1 psalm the David four sabbath the god [see theology] vengeance lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] vengeance to speak freely
Ps:93:1 psalm (nom) the (dat) David (indecl) four (dat) sabbaths (gen) the (nom) god (nom) vengeances (gen) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) vengeances (gen) he/she/it-was-SPEAK-ed-FREELY
Ps:93:1 Ps_93:1_1 Ps_93:1_2 Ps_93:1_3 Ps_93:1_4 Ps_93:1_5 Ps_93:1_6 Ps_93:1_7 Ps_93:1_8 Ps_93:1_9 Ps_93:1_10 Ps_93:1_11 Ps_93:1_12 Ps_93:1_13
Ps:93:1 x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:2 ὑψώθητι, ὁ κρίνων τὴν γῆν, ἀπόδος ἀνταπόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνοις.
Ps:93:2 Be thou exalted, thou that judgest the earth: render a reward to the proud. (Psalm 94:2 Brenton)
Ps:93:2 Powstań Ty, który sądzisz ziemię, daj pysznym odpłatę! (Psalm 94:2 BT_4)
Ps:93:2 ὑψώθητι, κρίνων τὴν γῆν, ἀπόδος ἀνταπόδοσιν τοῖς ὑπερηφάνοις.
Ps:93:2 ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὁ ἡ τό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) ἀντ·από·δοσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ὑπερή·φανος -ον
Ps:93:2 By podnosić/ustalony wysoko Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ziemi/ziemia By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się Nagroda Dumny
Ps:93:2 u(PSO/TEti, o( kri/nOn tE\n gE=n, a)po/dos a)ntapo/dosin toi=s u(perEfa/nois.
Ps:93:2 hyPSOTEti, ho krinOn tEn gEn, apodos antapodosin tois hyperEfanois.
Ps:93:2 VC_APD2S RA_NSM V1_PAPNSM RA_ASF N1_ASF VO_AAD2S N3I_ASF RA_DPM A1B_DPM
Ps:93:2 to elevate/set high the lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the earth/land to give back restore, assign, impute, convey, refer reward the proud
Ps:93:2 be-you(sg)-ELEVATE/SET-ed-HIGH! the (nom) lilies (gen); while JUDGE-ing (nom), going-to-JUDGE (fut ptcp) (nom) the (acc) earth/land (acc) do-GIVE BACK-you(sg)! reward (acc) the (dat) proud ([Adj] dat)
Ps:93:2 Ps_93:2_1 Ps_93:2_2 Ps_93:2_3 Ps_93:2_4 Ps_93:2_5 Ps_93:2_6 Ps_93:2_7 Ps_93:2_8 Ps_93:2_9
Ps:93:2 x x x x x x x x x
Ps:93:3 ἕως πότε ἁμαρτωλοί, κύριε, ἕως πότε ἁμαρτωλοὶ καυχήσονται,
Ps:93:3 How long shall sinners, O Lord, how long shall sinners boast? (Psalm 94:3 Brenton)
Ps:93:3 Jak długo występni, o Panie, jak długo będą się chełpić występni, (Psalm 94:3 BT_4)
Ps:93:3 ἕως πότε ἁμαρτωλοί, κύριε, ἕως πότε ἁμαρτωλοὶ καυχήσονται,
Ps:93:3 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ἁ·μαρτωλός -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πότε[1] ἁ·μαρτωλός -όν καυχάομαι (καυχ(α)-, καυχη·σ-, καυχη·σ-, -, κεκαυχη-, -)
Ps:93:3 Aż; świtaj Kiedy? Grzeszny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Aż; świtaj Kiedy? Grzeszny By napawać się
Ps:93:3 e(/Os po/te a(martOloi/, ku/rie, e(/Os po/te a(martOloi\ kauCHE/sontai,
Ps:93:3 heOs pote hamartOloi, kyrie, heOs pote hamartOloi kauCHEsontai,
Ps:93:3 P x A1B_NPM N2_VSM P x A1B_NPM VF_FMI3P
Ps:93:3 until; dawn when? sinful lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. until; dawn when? sinful to gloat
Ps:93:3 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? sinful ([Adj] nom|voc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) when? sinful ([Adj] nom|voc) they-will-be-GLOAT-ed
Ps:93:3 Ps_93:3_1 Ps_93:3_2 Ps_93:3_3 Ps_93:3_4 Ps_93:3_5 Ps_93:3_6 Ps_93:3_7 Ps_93:3_8
Ps:93:3 x x x x x x x x
Ps:93:4 φθέγξονται καὶ λαλήσουσιν ἀδικίαν, λαλήσουσιν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν;
Ps:93:4 They will utter and speak unrighteousness; all the workers of iniquity will speak so. (Psalm 94:4 Brenton)
Ps:93:4 będą pleść i gadać bezczelnie, i chwalić się będą wszyscy złoczyńcy? (Psalm 94:4 BT_4)
Ps:93:4 φθέγξονται καὶ λαλήσουσιν ἀδικίαν, λαλήσουσιν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν;
Ps:93:4 φθέγγομαι (φθεγγ-, φθεγξ-, φθεγξ-, -, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἀ·δικία, -ας, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:93:4 By wydawać I też, nawet, mianowicie By mówić Zły uczynki By mówić Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie
Ps:93:4 fTe/gXontai kai\ lalE/sousin a)diki/an, lalE/sousin pa/ntes oi( e)rgaDZo/menoi tE\n a)nomi/an;
Ps:93:4 fTenXontai kai lalEsusin adikian, lalEsusin pantes hoi ergaDZomenoi tEn anomian;
Ps:93:4 VF_FMI3P C VF_FAI3P N1A_ASF VF_FAI3P A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1A_ASF
Ps:93:4 to utter and also, even, namely to speak wrongdoing to speak every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness
Ps:93:4 they-will-be-UTTER-ed and they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) wrongdoing (acc) they-will-SPEAK, going-to-SPEAK (fut ptcp) (dat) all (nom|voc) the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc)
Ps:93:4 Ps_93:4_1 Ps_93:4_2 Ps_93:4_3 Ps_93:4_4 Ps_93:4_5 Ps_93:4_6 Ps_93:4_7 Ps_93:4_8 Ps_93:4_9 Ps_93:4_10
Ps:93:4 x x x x x x x x x x
Ps:93:5 τὸν λαόν σου, κύριε, ἐταπείνωσαν καὶ τὴν κληρονομίαν σου ἐκάκωσαν
Ps:93:5 They have afflicted thy people, O Lord, and hurt thine heritage. (Psalm 94:5 Brenton)
Ps:93:5 Lud Twój, o Panie, depczą i uciskają Twoje dziedzictwo, (Psalm 94:5 BT_4)
Ps:93:5 τὸν λαόν σου, κύριε, ἐταπείνωσαν καὶ τὴν κληρονομίαν σου ἐκάκωσαν
Ps:93:5 ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακόω (κακ(ο)-, κακω·σ-, κακω·σ-, κεκακω·κ-, κεκακω-, κακω·θ-)
Ps:93:5 Ludzie Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do niżej I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Ty; twój/twój(sg) By robić rzeczy trudne dla
Ps:93:5 to\n lao/n sou, ku/rie, e)tapei/nOsan kai\ tE\n klEronomi/an sou e)ka/kOsan
Ps:93:5 ton laon su, kyrie, etapeinOsan kai tEn klEronomian su ekakOsan
Ps:93:5 RA_ASM N2_ASM RP_GS N2_VSM VAI_AAI3P C RA_ASF N1A_ASF RP_GS VAI_AAI3P
Ps:93:5 the people you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to lower and also, even, namely the inheritance you; your/yours(sg) to make things difficult for
Ps:93:5 the (acc) people (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) they-LOWER-ed and the (acc) inheritance (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-MAKE-ed-THINGS-DIFFICULT-FOR
Ps:93:5 Ps_93:5_1 Ps_93:5_2 Ps_93:5_3 Ps_93:5_4 Ps_93:5_5 Ps_93:5_6 Ps_93:5_7 Ps_93:5_8 Ps_93:5_9 Ps_93:5_10
Ps:93:5 x x x x x x x x x x
Ps:93:6 χήραν καὶ προσήλυτον ἀπέκτειναν καὶ ὀρφανοὺς ἐφόνευσαν
Ps:93:6 They have slain the widow and fatherless, and murdered the stranger. (Psalm 94:6 Brenton)
Ps:93:6 mordują wdowę i przychodnia i zabijają sieroty. (Psalm 94:6 BT_4)
Ps:93:6 χήραν καὶ προσήλυτον ἀπέκτειναν καὶ ὀρφανοὺς ἐφόνευσαν
Ps:93:6 χήρα, -ας, ἡ καί προσ·ήλυτος, -ου, ὁ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) καί ὀρφανός -ή -όν φονεύω (φονευ-, φονευ·σ-, φονευ·σ-, πεφονευ·κ-, πεφονευ-, φονευ·θ-)
Ps:93:6 Wdowa I też, nawet, mianowicie Prozelita [neofita do judaizmu] By zabijać I też, nawet, mianowicie Osierocony By mordować
Ps:93:6 CHE/ran kai\ prosE/luton a)pe/kteinan kai\ o)rfanou\s e)fo/neusan
Ps:93:6 CHEran kai prosElyton apekteinan kai orfanus efoneusan
Ps:93:6 N1A_ASF C N2_ASM VAI_AAI3P C A1_APM VAI_AAI3P
Ps:93:6 widow and also, even, namely proselyte [a convert to Judaism] to kill and also, even, namely orphaned to murder
Ps:93:6 widow (acc) and proselyte (acc) they-KILL-ed and orphaned ([Adj] acc) they-MURDER-ed
Ps:93:6 Ps_93:6_1 Ps_93:6_2 Ps_93:6_3 Ps_93:6_4 Ps_93:6_5 Ps_93:6_6 Ps_93:6_7
Ps:93:6 x x x x x x x
Ps:93:7 καὶ εἶπαν Οὐκ ὄψεται κύριος, οὐδὲ συνήσει ὁ θεὸς τοῦ Ιακωβ.
Ps:93:7 And they said, The Lord shall not see, neither shall the God of Jacob understand. (Psalm 94:7 Brenton)
Ps:93:7 A mówią: «Pan nie widzi, nie dostrzega tego Bóg Jakuba». (Psalm 94:7 BT_4)
Ps:93:7 καὶ εἶπαν Οὐκ ὄψεται κύριος, οὐδὲ συνήσει θεὸς τοῦ Ιακωβ.
Ps:93:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] οὐδέ (οὐ δέ) συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό Ἰακώβ, ὁ
Ps:93:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) By rozumieć Bóg  Jacob
Ps:93:7 kai\ ei)=pan *ou)k o)/PSetai ku/rios, ou)de\ sunE/sei o( Teo\s tou= *iakOb.
Ps:93:7 kai eipan uk oPSetai kyrios, ude synEsei ho Teos tu iakOb.
Ps:93:7 C VAI_AAI3P D VF_FMI3S N2_NSM C VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RA_GSM N_GSM
Ps:93:7 and also, even, namely to say/tell οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) to understand the god [see theology] the Jacob
Ps:93:7 and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) not he/she/it-will-be-SEE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) neither/nor he/she/it-will-UNDERSTand, you(sg)-will-be-UNDERSTand-ed (classical) the (nom) god (nom) the (gen) Jacob (indecl)
Ps:93:7 Ps_93:7_1 Ps_93:7_2 Ps_93:7_3 Ps_93:7_4 Ps_93:7_5 Ps_93:7_6 Ps_93:7_7 Ps_93:7_8 Ps_93:7_9 Ps_93:7_10 Ps_93:7_11
Ps:93:7 x x x x x x x x x x x
Ps:93:8 σύνετε δή, ἄφρονες ἐν τῷ λαῷ, καί, μωροί, ποτὲ φρονήσατε.
Ps:93:8 Understand now, ye simple among the people; and ye fools, at length be wise. (Psalm 94:8 Brenton)
Ps:93:8 Pomnijcie, głupcy w narodzie! Kiedy zmądrzejecie, bezrozumni? (Psalm 94:8 BT_4)
Ps:93:8 σύνετε δή, ἄφρονες ἐν τῷ λαῷ, καί, μωροί, ποτὲ φρονήσατε.
Ps:93:8 συν·ετός -ή -όν; συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) δή ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) ἐν ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί μωρός -ά -όν (cf. ἄφρων) ποτέ[2] φρονέω (φρον(ε)-, φρονη·σ-, φρονη·σ-, -, -, -)
Ps:93:8 insightful/bystry; by rozumieć Naprawdę Wycofywanie w myśli W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ludzie I też, nawet, mianowicie Debilny Raz By myśleć budowę {ramę} (por. ????) Emocjonalne rozmieszczenie {skłonność} (czynnie zakładaj mindset jak ciebie pozwalaj się "by sądzić o" czymś, w przeciwieństwie do właśnie logiczny rozumowanie).
Ps:93:8 su/nete dE/, a)/frones e)n tO=| laO=|, kai/, mOroi/, pote\ fronE/sate.
Ps:93:8 synete dE, afrones en tO laO, kai, mOroi, pote fronEsate.
Ps:93:8 VB_AAD2P x A3N_NPM P RA_DSM N2_DSM C A1A_NPM x VA_AAD2P
Ps:93:8 insightful/discerning; to understand indeed unthinking in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the people and also, even, namely moronic once to think frame (cf. φρην) an emotional disposition (actively establish a mindset of how you allow yourself to "feel" about something, as opposed to just logical reasoning).
Ps:93:8 insightful/discerning ([Adj] voc); do-UNDERSTand-you(pl)! indeed unthinking ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) people (dat) and moronic ([Adj] nom|voc) once do-THINK-you(pl)!
Ps:93:8 Ps_93:8_1 Ps_93:8_2 Ps_93:8_3 Ps_93:8_4 Ps_93:8_5 Ps_93:8_6 Ps_93:8_7 Ps_93:8_8 Ps_93:8_9 Ps_93:8_10
Ps:93:8 x x x x x x x x x x
Ps:93:9 ὁ φυτεύσας τὸ οὖς οὐχὶ ἀκούει, ἢ ὁ πλάσας τὸν ὀφθαλμὸν οὐ κατανοεῖ;
Ps:93:9 He that planted the ear, does he not hear? or he that formed the eye, does not he perceive? (Psalm 94:9 Brenton)
Ps:93:9 Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, nie ma widzieć Ten, co utworzył oko, (Psalm 94:9 BT_4)
Ps:93:9 φυτεύσας τὸ οὖς οὐχὶ ἀκούει, πλάσας τὸν ὀφθαλμὸν οὐ κατανοεῖ;
Ps:93:9 ὁ ἡ τό φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό οὐχί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἤ[1] ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·νοέω (κατα+νο(ε)-, κατα+νοη·σ-, κατα+νοη·σ-, -, -, -)
Ps:93:9 Do ??? Ucho Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] By słyszeć Albo By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Oko ??? Przed przydechem mocnym By rozumieć ??????? Rozumiej, rozumiej
Ps:93:9 o( futeu/sas to\ ou)=s ou)CHi\ a)kou/ei, E)\ o( pla/sas to\n o)fTalmo\n ou) katanoei=;
Ps:93:9 ho fyteusas to us uCHi akuei, E ho plasas ton ofTalmon u katanoei;
Ps:93:9 RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASN N3_ASN D V1_PAI3S C RA_NSM VA_AAPNSM RA_ASM N2_ASM D V2_PAI3S
Ps:93:9 the to ??? the ear not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] to hear or the to mold [see plastic] the eye οὐχ before rough breathing to understand κατανοώ comprehend, understand
Ps:93:9 the (nom) upon ???-ing (nom|voc) the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) not he/she/it-is-HEAR-ing, you(sg)-are-being-HEAR-ed (classical) or the (nom) upon MOLD-ing (nom|voc) the (acc) eye (acc) not he/she/it-is-UNDERSTand-ing, you(sg)-are-being-UNDERSTand-ed (classical), be-you(sg)-UNDERSTand-ing!
Ps:93:9 Ps_93:9_1 Ps_93:9_2 Ps_93:9_3 Ps_93:9_4 Ps_93:9_5 Ps_93:9_6 Ps_93:9_7 Ps_93:9_8 Ps_93:9_9 Ps_93:9_10 Ps_93:9_11 Ps_93:9_12 Ps_93:9_13
Ps:93:9 x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:10 ὁ παιδεύων ἔθνη οὐχὶ ἐλέγξει, ὁ διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν,
Ps:93:10 He that chastises the heathen, shall not he punish, even he that teaches man knowledge? (Psalm 94:10 Brenton)
Ps:93:10 czy nie ma karać Ten, co strofuje ludy, Ten, który ludzi naucza mądrości? (Psalm 94:10 BT_4)
Ps:93:10 παιδεύων ἔθνη οὐχὶ ἐλέγξει, διδάσκων ἄνθρωπον γνῶσιν,
Ps:93:10 ὁ ἡ τό παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη οὐχί ἔλεγξις, -εως, ἡ; ἐλέγχω (ελεγχ-, ελεγξ-, ελεγξ-, -, -, ελεγχ·θ-) ὁ ἡ τό διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) ἄνθρωπος, -ου, ὁ γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Ps:93:10 Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Naród [zobacz etniczny] Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] Upominaj; by ganić gań, upominaj, utrzymuj w karności, skazuj, wystawiaj, bądź widocznym być winny By uczyć Ludzki Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj.
Ps:93:10 o( paideu/On e)/TnE ou)CHi\ e)le/gXei, o( dida/skOn a)/nTrOpon gnO=sin,
Ps:93:10 ho paideuOn eTnE uCHi elenXei, ho didaskOn anTrOpon gnOsin,
Ps:93:10 RA_NSM V1_PAPNSM N3E_APN D VF_FAI3S RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM N3I_ASF
Ps:93:10 the to chastened correct, discipline, train, teach, educate, nation [see ethnic] not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] rebuke; to reprove reprove, rebuke, discipline, convict, expose, show to be guilty the to teach human knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize.
Ps:93:10 the (nom) while CHASTENED-ing (nom) nations (nom|acc|voc) not rebuke (dat); he/she/it-will-REPROVE, you(sg)-will-be-REPROVE-ed (classical) the (nom) while TEACH-ing (nom) human (acc) knowledge (acc); they-should-KNOW
Ps:93:10 Ps_93:10_1 Ps_93:10_2 Ps_93:10_3 Ps_93:10_4 Ps_93:10_5 Ps_93:10_6 Ps_93:10_7 Ps_93:10_8 Ps_93:10_9
Ps:93:10 x x x x x x x x x
Ps:93:11 κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων ὅτι εἰσὶν μάταιοι.
Ps:93:11 The Lord knows the thoughts of men, that they are vain. (Psalm 94:11 Brenton)
Ps:93:11 Pan zna myśli ludzkie: że są one marnością. (Psalm 94:11 BT_4)
Ps:93:11 κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν ἀνθρώπων ὅτι εἰσὶν μάταιοι.
Ps:93:11 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅτι εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μάταιος -αία -ον; ματαιόω (μαται(ο)-, -, -, -, μεματαιω-, ματαιω·θ-)
Ps:93:11 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wiedzieć to jest rozpoznaj. Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Ludzki Ponieważ/tamto By iść; by być Głupie, próżne brzęczenie, Bezczynne paplanie; próżny spór, próżny, pusty, próżny, bezczynny, bezużyteczny, bezcelowy; do głupiego daremnego, bezużyteczny, pokonuj, frustruj {udaremniaj}, pobij, udaremniaj
Ps:93:11 ku/rios ginO/skei tou\s dialogismou\s tO=n a)nTrO/pOn o(/ti ei)si\n ma/taioi.
Ps:93:11 kyrios ginOskei tus dialogismus tOn anTrOpOn hoti eisin mataioi.
Ps:93:11 N2_NSM V1_PAI3S RA_APM N2_APM RA_GPM N2_GPM C V9_PAI3P A1A_NPM
Ps:93:11 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to know i.e. recognize. the contemplation meditation, think, consideration, dispute the human because/that to go; to be foolish, vain jangling, Idle babbling; vain disputation, inane, empty, void, idle, useless, purposeless; to foolish futile, useless, defeat, frustrate, discomfit, thwart
Ps:93:11 lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is-KNOW-ing, you(sg)-are-being-KNOW-ed (classical) the (acc) contemplations (acc) the (gen) humans (gen) because/that he/she/it-is-GO-ing; they-are foolish, vain ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-FOOLISH-ing, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed, you(sg)-are-being-FOOLISH-ed (classical), he/she/it-should-be-FOOLISH-ing, you(sg)-should-be-being-FOOLISH-ed, he/she/it-happens-to-be-FOOLISH-ing (opt)
Ps:93:11 Ps_93:11_1 Ps_93:11_2 Ps_93:11_3 Ps_93:11_4 Ps_93:11_5 Ps_93:11_6 Ps_93:11_7 Ps_93:11_8 Ps_93:11_9
Ps:93:11 x x x x x x x x x
Ps:93:12 μακάριος ἄνθρωπος, ὃν ἂν σὺ παιδεύσῃς, κύριε, καὶ ἐκ τοῦ νόμου σου διδάξῃς αὐτὸν
Ps:93:12 Blessed is the man whomsoever thou shalt chasten, O Lord, and shalt teach him out of thy law; (Psalm 94:12 Brenton)
Ps:93:12 Szczęśliwy mąż, którego Ty wychowujesz, o Panie, i prawem Twoim pouczasz, (Psalm 94:12 BT_4)
Ps:93:12 μακάριος ἄνθρωπος, ὃν ἂν σὺ παιδεύσῃς, κύριε, καὶ ἐκ τοῦ νόμου σου διδάξῃς αὐτὸν
Ps:93:12 μακάριος -ία -ον ἄνθρωπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐκ ὁ ἡ τό νόμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:93:12 Szczęśliwy Ludzki Kto/, który/, który; by być Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Ty Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Prawo Ty; twój/twój(sg) By uczyć On/ona/to/to samo
Ps:93:12 maka/rios a)/nTrOpos, o(\n a)/n su\ paideu/sE|s, ku/rie, kai\ e)k tou= no/mou sou dida/XE|s au)to\n
Ps:93:12 makarios anTrOpos, hon an sy paideusEs, kyrie, kai ek tu nomu su didaXEs auton
Ps:93:12 A1A_NSM N2_NSM RR_ASM x RP_NS VA_AAS2S N2_VSM C P RA_GSM N2_GSM RP_GS VA_AAS2S RD_ASM
Ps:93:12 fortunate human who/whom/which; to be ever (if ever) you to chastened correct, discipline, train, teach, educate, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the law you; your/yours(sg) to teach he/she/it/same
Ps:93:12 fortunate ([Adj] nom) human (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) ever you(sg) (nom) you(sg)-should-CHASTENED lord (voc); a lord ([Adj] voc) and out of (+gen) the (gen) law (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-should-TEACH him/it/same (acc)
Ps:93:12 Ps_93:12_1 Ps_93:12_2 Ps_93:12_3 Ps_93:12_4 Ps_93:12_5 Ps_93:12_6 Ps_93:12_7 Ps_93:12_8 Ps_93:12_9 Ps_93:12_10 Ps_93:12_11 Ps_93:12_12 Ps_93:12_13 Ps_93:12_14
Ps:93:12 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:13 τοῦ πραῦναι αὐτῷ ἀφ’ ἡμερῶν πονηρῶν, ἕως οὗ ὀρυγῇ τῷ ἁμαρτωλῷ βόθρος.
Ps:93:13 to give him rest from evil days, until a pit be digged for the sinful one. (Psalm 94:13 Brenton)
Ps:93:13 by dać mu odpocząć w dniach nieszczęśliwych, nim grób wykopią dla występnego. (Psalm 94:13 BT_4)
Ps:93:13 τοῦ πραῦναι αὐτῷ ἀφ’ ἡμερῶν πονηρῶν, ἕως οὗ ὀρυγῇ τῷ ἁμαρτωλῷ βόθρος.
Ps:93:13 ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό ἡμέρα, -ας -ἡ πονηρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὀρύσσω (ορυσσ-, ορυξ-, ορυξ-, -, -, ορυγ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν  
Ps:93:13 On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By kopać/żłobak Grzeszny
Ps:93:13 tou= prau=nai au)tO=| a)f’ E(merO=n ponErO=n, e(/Os ou(= o)rugE=| tO=| a(martOlO=| bo/Tros.
Ps:93:13 tu praunai autO af’ hEmerOn ponErOn, heOs hu orygE tO hamartOlO boTros.
Ps:93:13 RA_GSN VA_AAN RD_DSM P N1A_GPF A1A_GPF P RR_GSM VQ_API3S RA_DSM A1B_DSM N2_NSM
Ps:93:13 the ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing day wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to dig/gouge the sinful ć
Ps:93:13 the (gen)   him/it/same (dat) away from (+gen) days (gen) wicked ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) he/she/it-should-be-DIG/GOUGE-ed the (dat) sinful ([Adj] dat)  
Ps:93:13 Ps_93:13_1 Ps_93:13_2 Ps_93:13_3 Ps_93:13_4 Ps_93:13_5 Ps_93:13_6 Ps_93:13_7 Ps_93:13_8 Ps_93:13_9 Ps_93:13_10 Ps_93:13_11 Ps_93:13_12
Ps:93:13 x x x x x x x x x x x x
Ps:93:14 ὅτι οὐκ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ οὐκ ἐγκαταλείψει,
Ps:93:14 For the Lord will not cast off his people, neither will he forsake his inheritance; (Psalm 94:14 Brenton)
Ps:93:14 Pan bowiem nie odpycha swego ludu i nie porzuca swojego dziedzictwa; (Psalm 94:14 BT_4)
Ps:93:14 ὅτι οὐκ ἀπώσεται κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ οὐκ ἐγκαταλείψει,
Ps:93:14 ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπ·ωθέω (απ+ωθ(ε)-, απ+ω[θ]·σ-, απ+ω[θ]·σ-, -, απ+ωθ-, απ+ωσ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό κληρο·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-)
Ps:93:14 Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By odrzucać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj ?????????
Ps:93:14 o(/ti ou)k a)pO/setai ku/rios to\n lao\n au)tou= kai\ tE\n klEronomi/an au)tou= ou)k e)gkatalei/PSei,
Ps:93:14 hoti uk apOsetai kyrios ton laon autu kai tEn klEronomian autu uk enkataleiPSei,
Ps:93:14 C D VF_FMI3S N2_NSM RA_ASM N2_ASM RD_GSM C RA_ASF N1A_ASF RD_GSM D VF_FAI3S
Ps:93:14 because/that οὐχ before rough breathing to reject lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the people he/she/it/same and also, even, namely the inheritance he/she/it/same οὐχ before rough breathing to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare κατελιπεν
Ps:93:14 because/that not he/she/it-will-be-REJECT-ed, (fut perf) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) people (acc) him/it/same (gen) and the (acc) inheritance (acc) him/it/same (gen) not he/she/it-will-GIVE UP, you(sg)-will-be-GIVE UP-ed (classical)
Ps:93:14 Ps_93:14_1 Ps_93:14_2 Ps_93:14_3 Ps_93:14_4 Ps_93:14_5 Ps_93:14_6 Ps_93:14_7 Ps_93:14_8 Ps_93:14_9 Ps_93:14_10 Ps_93:14_11 Ps_93:14_12 Ps_93:14_13
Ps:93:14 x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:15 ἕως οὗ δικαιοσύνη ἐπιστρέψῃ εἰς κρίσιν καὶ ἐχόμενοι αὐτῆς πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. διάψαλμα.
Ps:93:15 until righteousness return to judgment, and all the upright in heart shall follow it. Pause. (Psalm 94:15 Brenton)
Ps:93:15 lecz wyrok powróci do sprawiedliwości, za nią pójdą wszyscy, co są prawego serca. (Psalm 94:15 BT_4)
Ps:93:15 ἕως οὗ δικαιοσύνη ἐπιστρέψῃ εἰς κρίσιν καὶ ἐχόμενοι αὐτῆς πάντες οἱ εὐθεῖς τῇ καρδίᾳ. διάψαλμα.
Ps:93:15 ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ δικαιο·σύνη, -ης, ἡ ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) εἰς[1] κρίσις, -εως, ἡ καί ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ διά·ψαλμα[τ], -ατος, τό [LXX]
Ps:93:15 Aż; świtaj Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa By odwracać się dookoła Do (+przyspieszenie) Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość I też, nawet, mianowicie By mieć On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) selah
Ps:93:15 e(/Os ou(= dikaiosu/nE e)pistre/PSE| ei)s kri/sin kai\ e)CHo/menoi au)tE=s pa/ntes oi( eu)Tei=s tE=| kardi/a|. dia/PSalma.
Ps:93:15 heOs hu dikaiosynE epistrePSE eis krisin kai eCHomenoi autEs pantes hoi euTeis tE kardia. diaPSalma.
Ps:93:15 P RR_GSM N1_NSF VF_FMI2S P N3I_ASF C V1_PMPNPM RD_GSF A3_NPM RA_NPM A3U_NPM RA_DSF N1A_DSF N3M_NSN
Ps:93:15 until; dawn where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law to turn around into (+acc) judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit and also, even, namely to have he/she/it/same every all, each, every, the whole of the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) selah
Ps:93:15 until; dawn (nom|voc), dawns (acc) where; who/whom/which (gen) righteousness (nom|voc) you(sg)-will-be-TURN-ed-AROUND, he/she/it-should-TURN-AROUND, you(sg)-should-be-TURN-ed-AROUND into (+acc) judgment (acc) and while being-HAVE-ed (nom|voc) her/it/same (gen) all (nom|voc) the (nom) straight ([Adj] acc, nom|voc); straight ([Adj] acc, nom|voc) the (dat) heart (dat) selah (nom|acc|voc)
Ps:93:15 Ps_93:15_1 Ps_93:15_2 Ps_93:15_3 Ps_93:15_4 Ps_93:15_5 Ps_93:15_6 Ps_93:15_7 Ps_93:15_8 Ps_93:15_9 Ps_93:15_10 Ps_93:15_11 Ps_93:15_12 Ps_93:15_13 Ps_93:15_14 Ps_93:15_15
Ps:93:15 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:16 τίς ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομένους, ἢ τίς συμπαραστήσεταί μοι ἐπὶ ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν;
Ps:93:16 Who will rise up for me against the transgressors? or who will stand up with me against the workers of iniquity? (Psalm 94:16 Brenton)
Ps:93:16 Kto wystąpi w mojej obronie przeciw niegodziwcom? Kto mię zasłoni od złoczyńców? (Psalm 94:16 BT_4)
Ps:93:16 τίς ἀναστήσεταί μοι ἐπὶ πονηρευομένους, τίς συμπαραστήσεταί μοι ἐπὶ ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν;
Ps:93:16 τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ἤ[1] τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί συμ·παρ·ίστημι [LXX] (-, συμπαρα+στη·σ-, -, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:93:16 Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Do źle Albo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Do ??? Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By pracować/dąż Bezprawie
Ps:93:16 ti/s a)nastE/setai/ moi e)pi\ ponEreuome/nous, E)\ ti/s sumparastE/setai/ moi e)pi\ e)rgaDZome/nous tE\n a)nomi/an;
Ps:93:16 tis anastEsetai moi epi ponEreuomenus, E tis symparastEsetai moi epi ergaDZomenus tEn anomian;
Ps:93:16 RI_NSM VF_FMI3S RP_DS P V1_PMPAPM C RI_NSM VF_FMI3S RP_DS P V1_PMPAPM RA_ASF N1A_ASF
Ps:93:16 who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to stand up put up, raise, resurrect I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to evil or who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to ??? I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing to work/strive the lawlessness
Ps:93:16 who/what/why (nom) he/she/it-will-be-STand-ed-UP me (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) while being-EVIL-ed (acc) or who/what/why (nom) he/she/it-will-be-???-ed me (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) while being-WORK/STRIVE-ed (acc) the (acc) lawlessness (acc)
Ps:93:16 Ps_93:16_1 Ps_93:16_2 Ps_93:16_3 Ps_93:16_4 Ps_93:16_5 Ps_93:16_6 Ps_93:16_7 Ps_93:16_8 Ps_93:16_9 Ps_93:16_10 Ps_93:16_11 Ps_93:16_12 Ps_93:16_13
Ps:93:16 x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:17 εἰ μὴ ὅτι κύριος ἐβοήθησέν μοι, παρὰ βραχὺ παρῴκησεν τῷ ᾅδῃ ἡ ψυχή μου.
Ps:93:17 If the Lord had not helped me, my soul had almost sojourned in Hades. (Psalm 94:17 Brenton)
Ps:93:17 Gdyby Pan mi nie udzielił pomocy, wnet by moja dusza zamieszkała w kraju milczenia. (Psalm 94:17 BT_4)
Ps:93:17 εἰ μὴ ὅτι κύριος ἐβοήθησέν μοι, παρὰ βραχὺ παρῴκησεν τῷ ᾅδῃ ψυχή μου.
Ps:93:17 εἰ μή ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς παρά βραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως παρ·οικέω (παρ+οικ(ε)-, παρ+οικη·σ-, παρ+οικη·σ-, παρ+ῳκη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ᾅδης, -ου, ὁ; ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:93:17 Jeżeli Nie Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pomagać Ja fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Krótki By mieszkać blisko mieszkaj chwilowo, krótki czas, przebywaj (kontrastuj z ????????) Hades; by śpiewać Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:93:17 ei) mE\ o(/ti ku/rios e)boE/TEse/n moi, para\ braCHu\ parO/|kEsen tO=| a(/|dE| E( PSuCHE/ mou.
Ps:93:17 ei mE hoti kyrios eboETEsen moi, para braCHy parOkEsen tO hadE hE PSyCHE mu.
Ps:93:17 C D C N2_NSM VAI_AAI3S RP_DS P A3U_ASN VAI_AAI3S RA_DSM N1M_DSM RA_NSF N1_NSF RP_GS
Ps:93:17 if not because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to help I frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together brief to dwell near to dwell temporarily, a short time, sojourn (contrast with κατοικέω) the Hades; to sing the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:93:17 if not because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-HELP-ed me (dat) frοm beside (+acc,+gen,+dat) brief ([Adj] nom|acc|voc, voc) he/she/it-DWELL-ed--NEAR the (dat) Hades (dat); you(sg)-are-being-SING-ed, he/she/it-should-be-SING-ing, you(sg)-should-be-being-SING-ed the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) me (gen)
Ps:93:17 Ps_93:17_1 Ps_93:17_2 Ps_93:17_3 Ps_93:17_4 Ps_93:17_5 Ps_93:17_6 Ps_93:17_7 Ps_93:17_8 Ps_93:17_9 Ps_93:17_10 Ps_93:17_11 Ps_93:17_12 Ps_93:17_13 Ps_93:17_14
Ps:93:17 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:18 εἰ ἔλεγον Σεσάλευται ὁ πούς μου, τὸ ἔλεός σου, κύριε, βοηθεῖ μοι·
Ps:93:18 If I said, My foot has been moved; (Psalm 94:18 Brenton)
Ps:93:18 A kiedy myślę: «Moja noga się chwieje», wtedy mnie wspiera Twoja łaska, Panie! (Psalm 94:18 BT_4)
Ps:93:18 εἰ ἔλεγον Σεσάλευται πούς μου, τὸ ἔλεός σου, κύριε, βοηθεῖ μοι·
Ps:93:18 εἰ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:93:18 Jeżeli By mówić/opowiadaj By trząść się (drżenie) Stopa Ja Litość Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By pomagać Ja
Ps:93:18 ei) e)/legon *sesa/leutai o( pou/s mou, to\ e)/leo/s sou, ku/rie, boETei= moi·
Ps:93:18 ei elegon sesaleutai ho pus mu, to eleos su, kyrie, boETei moi·
Ps:93:18 C V1I_IAI1S VX_XPI3S RA_NSM N3_NSM RP_GS RA_NSN N3E_NSN RP_GS N2_VSM V2_PAI3S RP_DS
Ps:93:18 if to say/tell to shake (tremor) the foot I the mercy you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to help I
Ps:93:18 if I-was-SAY/TELL-ing, they-were-SAY/TELL-ing he/she/it-has-been-SHAKE-ed the (nom) foot (nom|voc) me (gen) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) he/she/it-is-HELP-ing, you(sg)-are-being-HELP-ed (classical), be-you(sg)-HELP-ing! me (dat)
Ps:93:18 Ps_93:18_1 Ps_93:18_2 Ps_93:18_3 Ps_93:18_4 Ps_93:18_5 Ps_93:18_6 Ps_93:18_7 Ps_93:18_8 Ps_93:18_9 Ps_93:18_10 Ps_93:18_11 Ps_93:18_12
Ps:93:18 x x x x x x x x x x x x
Ps:93:19 κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου ἐν τῇ καρδίᾳ μου αἱ παρακλήσεις σου ἠγάπησαν τὴν ψυχήν μου.
Ps:93:19 thy mercy, O Lord, helped me. O Lord, according to the multitude of my griefs within my heart, thy consolation have soothed my soul. (Psalm 94:19 Brenton)
Ps:93:19 Gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. (Psalm 94:19 BT_4)
Ps:93:19 κύριε, κατὰ τὸ πλῆθος τῶν ὀδυνῶν μου ἐν τῇ καρδίᾳ μου αἱ παρακλήσεις σου ἠγάπησαν τὴν ψυχήν μου.
Ps:93:19 κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] κατά ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ὀδύνη, -ης, ἡ; ὀδυνάω (οδυν(α)-, -, -, -, -, οδυνη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό παρά·κλησις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:93:19 Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Los (mnóstwo ) Ból; by zadawać ból cierpieniu Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja Zachęty usilna prośba, odwołują się, napomnienie, pocieszenie Ty; twój/twój(sg) By kochać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja
Ps:93:19 ku/rie, kata\ to\ plE=Tos tO=n o)dunO=n mou e)n tE=| kardi/a| mou ai( paraklE/seis sou E)ga/pEsan tE\n PSuCHE/n mou.
Ps:93:19 kyrie, kata to plETos tOn odynOn mu en tE kardia mu hai paraklEseis su EgapEsan tEn PSyCHEn mu.
Ps:93:19 N2_VSM P RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1_GPF RP_GS P RA_DSF N1A_DSF RP_GS RA_NPF N3I_NPF RP_GS VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RP_GS
Ps:93:19 lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the lot (multitude ) the pain; to pain suffering I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I the encouragement entreaty, appeal, exhortation, consolation you; your/yours(sg) to love the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I
Ps:93:19 lord (voc); a lord ([Adj] voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) pains (gen); while PAIN-ing (nom, nom|acc|voc, voc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) heart (dat) me (gen) the (nom) encouragements (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-LOVE-ed the (acc) life (acc) me (gen)
Ps:93:19 Ps_93:19_1 Ps_93:19_2 Ps_93:19_3 Ps_93:19_4 Ps_93:19_5 Ps_93:19_6 Ps_93:19_7 Ps_93:19_8 Ps_93:19_9 Ps_93:19_10 Ps_93:19_11 Ps_93:19_12 Ps_93:19_13 Ps_93:19_14 Ps_93:19_15 Ps_93:19_16 Ps_93:19_17 Ps_93:19_18
Ps:93:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:20 μὴ συμπροσέσται σοι θρόνος ἀνομίας, ὁ πλάσσων κόπον ἐπὶ προστάγματι;
Ps:93:20 Shall the throne of iniquity have fellowship with thee, which frames mischief by an ordinance? (Psalm 94:20 Brenton)
Ps:93:20 Co z Tobą ma wspólnego nieprawy trybunał, który sprowadza nieszczęście wbrew Prawu? (Psalm 94:20 BT_4)
Ps:93:20 μὴ συμπροσέσται σοι θρόνος ἀνομίας, πλάσσων κόπον ἐπὶ προστάγματι;
Ps:93:20 μή   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) θρόνος, -ου, ὁ ἀ·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό πλάσσω (πλασσ-, -, πλασ·[σ]-, -, πεπλασ-, πλασ·θ-) κόπος, -ου, ὁ ἐπί  
Ps:93:20 Nie Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Tron Bezprawie By pleśnieć {By modelować} [zobacz plastyczny] Praca trudzą się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Ps:93:20 mE\ sumprose/stai soi Tro/nos a)nomi/as, o( pla/ssOn ko/pon e)pi\ prosta/gmati;
Ps:93:20 mE symprosestai soi Tronos anomias, ho plassOn kopon epi prostagmati;
Ps:93:20 D V9_FMI3S RP_DS N2_NSM N1A_GSF RA_NSM V1_PAPNSM N2_ASM P N3M_DSN
Ps:93:20 not ć you; your/yours(sg); to rub worn, rub throne lawlessness the to mold [see plastic] labor toil upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Ps:93:20 not   you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) throne (nom) lawlessness (gen), lawlessnesss (acc) the (nom) while MOLD-ing (nom) labor (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Ps:93:20 Ps_93:20_1 Ps_93:20_2 Ps_93:20_3 Ps_93:20_4 Ps_93:20_5 Ps_93:20_6 Ps_93:20_7 Ps_93:20_8 Ps_93:20_9 Ps_93:20_10
Ps:93:20 x x x x x x x x x x
Ps:93:21 θηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δικαίου καὶ αἷμα ἀθῷον καταδικάσονται.
Ps:93:21 They will hunt for the soul of the righteous, and condemn innocent blood. (Psalm 94:21 Brenton)
Ps:93:21 Choć czyhają na życie sprawiedliwego, chociaż potępiają krew niewinną: (Psalm 94:21 BT_4)
Ps:93:21 θηρεύσουσιν ἐπὶ ψυχὴν δικαίου καὶ αἷμα ἀθῷον καταδικάσονται.
Ps:93:21 θηρεύω (θηρευ-, θηρευ·σ-, θηρευ·σ-, -, -, θηρευ·θ-) ἐπί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) καί αἷμα[τ], -ατος, τό ἀ·θῷος -ον κατα·δικάζω (κατα+δικαζ-, κατα+δικα·σ-, κατα+δικα·σ-, -, κατα+δεδικασ-, κατα+δικασ·θ-)
Ps:93:21 By polować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy I też, nawet, mianowicie Krew Bez kary/usprawiedliwiał By potępiać
Ps:93:21 TEreu/sousin e)pi\ PSuCHE\n dikai/ou kai\ ai(=ma a)TO=|on katadika/sontai.
Ps:93:21 TEreususin epi PSyCHEn dikaiu kai haima aTOon katadikasontai.
Ps:93:21 VF_FAI3P P N1_ASF A1A_GSM C N3M_ASN A1_ASN VF_FMI3P
Ps:93:21 to hunt upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous and also, even, namely blood without penalty/exculpated to condemn
Ps:93:21 they-will-HUNT, going-to-HUNT (fut ptcp) (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) life (acc) just ([Adj] gen); be-you(sg)-MAKE RIGHTEOUS-ing!, be-you(sg)-being-MAKE RIGHTEOUS-ed! and blood (nom|acc|voc) without penalty/exculpated ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-be-CONDEMN-ed
Ps:93:21 Ps_93:21_1 Ps_93:21_2 Ps_93:21_3 Ps_93:21_4 Ps_93:21_5 Ps_93:21_6 Ps_93:21_7 Ps_93:21_8
Ps:93:21 x x x x x x x x
Ps:93:22 καὶ ἐγένετό μοι κύριος εἰς καταφυγὴν καὶ ὁ θεός μου εἰς βοηθὸν ἐλπίδος μου·
Ps:93:22 But the Lord was my refuge; and my God the helper of my hope. (Psalm 94:22 Brenton)
Ps:93:22 na pewno Pan będzie mi obroną, a Bóg mój skałą ucieczki. (Psalm 94:22 BT_4)
Ps:93:22 καὶ ἐγένετό μοι κύριος εἰς καταφυγὴν καὶ θεός μου εἰς βοηθὸν ἐλπίδος μου·
Ps:93:22 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] κατα·φυγή, -ῆς, ἡ [LXX] καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] βοηθός -όν ἐλπί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:93:22 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Schronienie I też, nawet, mianowicie Bóg  Ja Do (+przyspieszenie) Pomocny Miej nadzieję/oczekiwanie Ja
Ps:93:22 kai\ e)ge/neto/ moi ku/rios ei)s katafugE\n kai\ o( Teo/s mou ei)s boETo\n e)lpi/dos mou·
Ps:93:22 kai egeneto moi kyrios eis katafygEn kai ho Teos mu eis boETon elpidos mu·
Ps:93:22 C VBI_AMI3S RP_DS N2_NSM P N1_ASF C RA_NSM N2_NSM RP_GS P N2_ASM N3D_GSF RP_GS
Ps:93:22 and also, even, namely to become become, happen I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) refuge and also, even, namely the god [see theology] I into (+acc) helpful hope/expectation I
Ps:93:22 and he/she/it-was-BECOME-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) refuge (acc) and the (nom) god (nom) me (gen) into (+acc) helpful ([Adj] acc, nom|acc|voc) hope/expectation (gen) me (gen)
Ps:93:22 Ps_93:22_1 Ps_93:22_2 Ps_93:22_3 Ps_93:22_4 Ps_93:22_5 Ps_93:22_6 Ps_93:22_7 Ps_93:22_8 Ps_93:22_9 Ps_93:22_10 Ps_93:22_11 Ps_93:22_12 Ps_93:22_13 Ps_93:22_14
Ps:93:22 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:93:23 καὶ ἀποδώσει αὐτοῖς τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν αὐτῶν ἀφανιεῖ αὐτοὺς κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν.
Ps:93:23 And he will recompense to them their iniquity and their wickedness: the Lord our God shall utterly destroy them. (Psalm 94:23 Brenton)
Ps:93:23 A tamtym za ich niegodziwość zapłaci; i zgubi ich własna złośliwość, nasz Pan Bóg ich zgubi. (Psalm 94:23 BT_4)
Ps:93:23 καὶ ἀποδώσει αὐτοῖς τὴν ἀνομίαν αὐτῶν, καὶ κατὰ τὴν πονηρίαν αὐτῶν ἀφανιεῖ αὐτοὺς κύριος θεὸς ἡμῶν.
Ps:93:23 καί ἀπο·δίδωμι (ath. απο+διδ(ο)-/ath. απο+διδ(ω)-, απο+δω·σ-, απο+δω·κ- or 2nd ath. απο+δ(ο)-/ath. απο+δ(ω)-, -, απο+δεδο-, απο+δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κατά ὁ ἡ τό πονηρία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἀ·φανίζω (αφανιζ-, αφανι(ε)·[σ]-/αφανι·σ-, αφανι·σ-, -, ηφανισ-, αφανισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:93:23 I też, nawet, mianowicie By oddawać przywracaj, wyznaczaj, przypisuj, przenoś, odnoś się On/ona/to/to samo Bezprawie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bezeceństwo On/ona/to/to samo By znikać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja
Ps:93:23 kai\ a)podO/sei au)toi=s tE\n a)nomi/an au)tO=n, kai\ kata\ tE\n ponEri/an au)tO=n a)faniei= au)tou\s ku/rios o( Teo\s E(mO=n.
Ps:93:23 kai apodOsei autois tEn anomian autOn, kai kata tEn ponErian autOn afaniei autus kyrios ho Teos hEmOn.
Ps:93:23 C VF_FAI3S RD_DPM RA_ASF N1A_ASF RD_GPM C P RA_ASF N1A_ASF RD_GPM VF2_FAI3S RD_APM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GP
Ps:93:23 and also, even, namely to give back restore, assign, impute, convey, refer he/she/it/same the lawlessness he/she/it/same and also, even, namely down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the wickedness he/she/it/same to disappear he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I
Ps:93:23 and he/she/it-will-GIVE BACK, you(sg)-will-be-GIVE BACK-ed (classical) them/same (dat) the (acc) lawlessness (acc) them/same (gen) and down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) wickedness (acc) them/same (gen) he/she/it-will-DISAPPEAR, you(sg)-will-be-DISAPPEAR-ed (classical) them/same (acc) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) us (gen)
Ps:93:23 Ps_93:23_1 Ps_93:23_2 Ps_93:23_3 Ps_93:23_4 Ps_93:23_5 Ps_93:23_6 Ps_93:23_7 Ps_93:23_8 Ps_93:23_9 Ps_93:23_10 Ps_93:23_11 Ps_93:23_12 Ps_93:23_13 Ps_93:23_14 Ps_93:23_15 Ps_93:23_16 Ps_93:23_17
Ps:93:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x