Ps:91:1 Ψαλμὸς ᾠδῆς, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου.
Ps:91:1 A Psalm of a Song for the Sabbath-day. It is a good thing to give thanks to the Lord, and to sing praises to thy name, O thou Most High; (Psalm 92:1 Brenton)
Ps:91:1 Psalm. Pieśń. Na dzień szabatu. (Psalm 92:1 BT_4)
Ps:91:1 Ψαλμὸς ᾠδῆς, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ σαββάτου.
Ps:91:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ ᾠδή, -ῆς, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σάββατον, -ου, τό
Ps:91:1 Psalm Oda Do (+przyspieszenie) Dzień Szabas
Ps:91:1 *PSalmo\s O)|dE=s, ei)s tE\n E(me/ran tou= sabba/tou.
Ps:91:1 PSalmos OdEs, eis tEn hEmeran tu sabbatu.
Ps:91:1 N2_NSM N1_GSF P RA_ASF N1A_ASF RA_GSN N2N_GSN
Ps:91:1 psalm ode into (+acc) the day the sabbath
Ps:91:1 psalm (nom) ode (gen) into (+acc) the (acc) day (acc) the (gen) sabbath (gen)
Ps:91:1 Ps_91:1_1 Ps_91:1_2 Ps_91:1_3 Ps_91:1_4 Ps_91:1_5 Ps_91:1_6 Ps_91:1_7
Ps:91:1 x x x x x x x
Ps:91:2 Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, ὕψιστε,
Ps:91:2 A Psalm of a Song for the Sabbath-day. It is a good thing to give thanks to the Lord, and to sing praises to thy name, O thou Most High; (Psalm 92:1 Brenton)
Ps:91:2 Dobrze jest dziękować Panu i śpiewać imieniu Twemu, o Najwyższy: (Psalm 92:2 BT_4)
Ps:91:2 Ἀγαθὸν τὸ ἐξομολογεῖσθαι τῷ κυρίῳ καὶ ψάλλειν τῷ ὀνόματί σου, ὕψιστε,
Ps:91:2 ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ὁ ἡ τό ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι)
Ps:91:2 Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. By przyznawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By szarpać (instrument) Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg) Najwyższy
Ps:91:2 *)agaTo\n to\ e)Xomologei=sTai tO=| kuri/O| kai\ PSa/llein tO=| o)no/mati/ sou, u(/PSiste,
Ps:91:2 agaTon to eXomologeisTai tO kyriO kai PSallein tO onomati su, hyPSiste,
Ps:91:2 A1_ASN RA_ASN V2_PMN RA_DSM N2_DSM C V1_PAN RA_DSN N3M_DSN RP_GS A1_VSM
Ps:91:2 good inherently good, i.e. God-wrought. the to confess the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to pluck (an instrument) the name with regard to you; your/yours(sg) highest
Ps:91:2 good ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (nom|acc) to-be-being-CONFESS-ed the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and to-be-PLUCK-ing-(AN-INSTRUMENT) the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) highest ([Adj] voc)
Ps:91:2 Ps_91:2_1 Ps_91:2_2 Ps_91:2_3 Ps_91:2_4 Ps_91:2_5 Ps_91:2_6 Ps_91:2_7 Ps_91:2_8 Ps_91:2_9 Ps_91:2_10 Ps_91:2_11
Ps:91:2 x x x x x x x x x x x
Ps:91:3 τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα
Ps:91:3 to proclaim thy mercy in the morning, and thy truth by night, (Psalm 92:2 Brenton)
Ps:91:3 głosić z rana Twoją łaskawość, a wierność Twoją nocami, (Psalm 92:3 BT_4)
Ps:91:3 τοῦ ἀναγγέλλειν τὸ πρωῒ τὸ ἔλεός σου καὶ τὴν ἀλήθειάν σου κατὰ νύκτα
Ps:91:3 ὁ ἡ τό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρωΐ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατά νύξ, -υκτός, ἡ
Ps:91:3 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Wcześnie Litość Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie PRAWDA Ty; twój/twój(sg) W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Noc
Ps:91:3 tou= a)nagge/llein to\ prOi\+ to\ e)/leo/s sou kai\ tE\n a)lE/Teia/n sou kata\ nu/kta
Ps:91:3 tu anangellein to prO+i to eleos su kai tEn alETeian su kata nykta
Ps:91:3 RA_GSN V1_PAN RA_ASN D RA_ASN N3E_ASN RP_GS C RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N3_ASF
Ps:91:3 the to proclaim proclaim, report the early the mercy you; your/yours(sg) and also, even, namely the truth you; your/yours(sg) down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing night
Ps:91:3 the (gen) to-be-PROCLAIM-ing the (nom|acc) early the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (acc) truth (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) night (acc)
Ps:91:3 Ps_91:3_1 Ps_91:3_2 Ps_91:3_3 Ps_91:3_4 Ps_91:3_5 Ps_91:3_6 Ps_91:3_7 Ps_91:3_8 Ps_91:3_9 Ps_91:3_10 Ps_91:3_11 Ps_91:3_12 Ps_91:3_13
Ps:91:3 x x x x x x x x x x x x x
Ps:91:4 ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ’ ᾠδῆς ἐν κιθάρᾳ.
Ps:91:4 on a psaltery of ten strings, with a song on the harp. (Psalm 92:3 Brenton)
Ps:91:4 na harfie dziesięciostrunnej i lirze i pieśnią przy dźwiękach cytry. (Psalm 92:4 BT_4)
Ps:91:4 ἐν δεκαχόρδῳ ψαλτηρίῳ μετ’ ᾠδῆς ἐν κιθάρᾳ.
Ps:91:4 ἐν     μετά ᾠδή, -ῆς, ἡ ἐν κιθάρα, -ας, ἡ
Ps:91:4 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Oda W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Liry/harfa
Ps:91:4 e)n dekaCHo/rdO| PSaltEri/O| met’ O)|dE=s e)n kiTa/ra|.
Ps:91:4 en dekaCHordO PSaltEriO met’ OdEs en kiTara.
Ps:91:4 P A1B_DSN N2N_DSN P N1_GSF P N1A_DSF
Ps:91:4 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć ć after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ode in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lyre/harp
Ps:91:4 in/among/by (+dat)     after (+acc), with (+gen) ode (gen) in/among/by (+dat) lyre/harp (dat)
Ps:91:4 Ps_91:4_1 Ps_91:4_2 Ps_91:4_3 Ps_91:4_4 Ps_91:4_5 Ps_91:4_6 Ps_91:4_7
Ps:91:4 x x x x x x x
Ps:91:5 ὅτι εὔφρανάς με, κύριε, ἐν τῷ ποιήματί σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι.
Ps:91:5 For thou, O Lord, hast made me glad with thy work: and in the operations of thy hands will I exult. (Psalm 92:4 Brenton)
Ps:91:5 Bo rozradowałeś mnie, Panie, Twoimi czynami, cieszę się dziełami rąk Twoich. (Psalm 92:5 BT_4)
Ps:91:5 ὅτι εὔφρανάς με, κύριε, ἐν τῷ ποιήματί σου, καὶ ἐν τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν σου ἀγαλλιάσομαι.
Ps:91:5 ὅτι εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ποίημα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
Ps:91:5 Ponieważ/tamto By celebrować/bądź wesoły Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Praca Ręka; gorzej Ty; twój/twój(sg) By radować się (zadowolona, wielka radość)
Ps:91:5 o(/ti eu)/frana/s me, ku/rie, e)n tO=| poiE/mati/ sou, kai\ e)n toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n sou a)gallia/somai.
Ps:91:5 hoti eufranas me, kyrie, en tO poiEmati su, kai en tois ergois tOn CHeirOn su agalliasomai.
Ps:91:5 C VA_AAI2S RP_AS N2_VSM P RA_DSN N3M_DSN RP_GS C P RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RP_GS VF_FMI1S
Ps:91:5 because/that to celebrate/be merry I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the work the hand; worse you; your/yours(sg) to exult (glad, great joy)
Ps:91:5 because/that you(sg)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, upon CELEBRATE/BE-ing-MERRY (nom|voc) me (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc) in/among/by (+dat) the (dat) work (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-will-be-EXULT-ed
Ps:91:5 Ps_91:5_1 Ps_91:5_2 Ps_91:5_3 Ps_91:5_4 Ps_91:5_5 Ps_91:5_6 Ps_91:5_7 Ps_91:5_8 Ps_91:5_9 Ps_91:5_10 Ps_91:5_11 Ps_91:5_12 Ps_91:5_13 Ps_91:5_14 Ps_91:5_15 Ps_91:5_16
Ps:91:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:91:6 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε· σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ διαλογισμοί σου.
Ps:91:6 How have thy works been magnified, O Lord! thy thoughts are very deep. (Psalm 92:5 Brenton)
Ps:91:6 Jakże wielkie są dzieła Twe, Panie, bardzo głębokie Twe myśli! (Psalm 92:6 BT_4)
Ps:91:6 ὡς ἐμεγαλύνθη τὰ ἔργα σου, κύριε· σφόδρα ἐβαθύνθησαν οἱ διαλογισμοί σου.
Ps:91:6 ὡς μεγαλύνω (μεγαλυν-, -, μεγαλυν·[σ]-, -, μεμεγαλυν-, μεγαλυν·θ-) ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σφόδρα βαθύνω (βαθυν-, -, βαθυν·[σ]-, -, -, βαθυν·θ-) ὁ ἡ τό δια·λογισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Ps:91:6 Jak/jak By powiększać/chwałę Praca Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By pogłębiać się Przypatrywanie siebie rozmyślania, myślą, rozważanie, spierają się Ty; twój/twój(sg)
Ps:91:6 O(s e)megalu/nTE ta\ e)/rga sou, ku/rie· sfo/dra e)baTu/nTEsan oi( dialogismoi/ sou.
Ps:91:6 hOs emegalynTE ta erga su, kyrie· sfodra ebaTynTEsan hoi dialogismoi su.
Ps:91:6 C VCI_API3S RA_NPN N2N_NPN RP_GS N2_VSM D VCI_API3P RA_NPM N2_NPM RP_GS
Ps:91:6 as/like to magnify/laud the work you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. vehement, intense, keen, inveighingly, eager to deepen the contemplation meditation, think, consideration, dispute you; your/yours(sg)
Ps:91:6 as/like he/she/it-was-MAGNIFY/LAUD-ed the (nom|acc) works (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) vehement, they-were-DEEPEN-ed the (nom) contemplations (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Ps:91:6 Ps_91:6_1 Ps_91:6_2 Ps_91:6_3 Ps_91:6_4 Ps_91:6_5 Ps_91:6_6 Ps_91:6_7 Ps_91:6_8 Ps_91:6_9 Ps_91:6_10 Ps_91:6_11
Ps:91:6 x x x x x x x x x x x
Ps:91:7 ἀνὴρ ἄφρων οὐ γνώσεται, καὶ ἀσύνετος οὐ συνήσει ταῦτα.
Ps:91:7 A foolish man will not know, and a senseless man will not understand this. (Psalm 92:6 Brenton)
Ps:91:7 Człowiek nierozumny ich nie zna, a głupiec ich nie pojmuje. (Psalm 92:7 BT_4)
Ps:91:7 ἀνὴρ ἄφρων οὐ γνώσεται, καὶ ἀσύνετος οὐ συνήσει ταῦτα.
Ps:91:7 ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀφρός, -οῦ, ὁ; ἄ·φρων -ον, gen. sg. -ονος (cf. μωρός) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί ἀ·σύν·ετος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο
Ps:91:7 Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Piana; wycofywanie w myśli ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie Bez tropu ??? Przed przydechem mocnym By rozumieć To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
Ps:91:7 a)nE\r a)/frOn ou) gnO/setai, kai\ a)su/netos ou) sunE/sei tau=ta.
Ps:91:7 anEr afrOn u gnOsetai, kai asynetos u synEsei tauta.
Ps:91:7 N3_NSM A3N_NSM D VF_FMI3S C A1B_NSM D VF_FAI3S RD_APN
Ps:91:7 man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". foam; unthinking οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize. and also, even, namely clueless οὐχ before rough breathing to understand this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
Ps:91:7 man, husband (nom) foams (gen); unthinking ([Adj] nom) not he/she/it-will-be-KNOW-ed and clueless ([Adj] nom) not he/she/it-will-UNDERSTand, you(sg)-will-be-UNDERSTand-ed (classical) these (nom|acc)
Ps:91:7 Ps_91:7_1 Ps_91:7_2 Ps_91:7_3 Ps_91:7_4 Ps_91:7_5 Ps_91:7_6 Ps_91:7_7 Ps_91:7_8 Ps_91:7_9
Ps:91:7 x x x x x x x x x
Ps:91:8 ἐν τῷ ἀνατεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὡς χόρτον καὶ διέκυψαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅπως ἂν ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:91:8 When the sinners spring up as the grass, and all the workers of iniquity have watched; it is that they may be utterly destroyed for ever. (Psalm 92:7 Brenton)
Ps:91:8 Chociaż występni plenią się jak zielsko i złoczyńcy jaśnieją przepychem, i tak idą na wieczną zagładę. (Psalm 92:8 BT_4)
Ps:91:8 ἐν τῷ ἀνατεῖλαι τοὺς ἁμαρτωλοὺς ὡς χόρτον καὶ διέκυψαν πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν, ὅπως ἂν ἐξολεθρευθῶσιν εἰς τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος.
Ps:91:8 ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὡς χόρτος, -ου, ὁ καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ ὅπως ἄν ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ
Ps:91:8 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić się wiosnę {sprężynę} Grzeszny Jak/jak Trawa I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze
Ps:91:8 e)n tO=| a)natei=lai tou\s a(martOlou\s O(s CHo/rton kai\ die/kuPSan pa/ntes oi( e)rgaDZo/menoi tE\n a)nomi/an, o(/pOs a)/n e)XoleTreuTO=sin ei)s to\n ai)O=na tou= ai)O=nos.
Ps:91:8 en tO anateilai tus hamartOlus hOs CHorton kai diekyPSan pantes hoi ergaDZomenoi tEn anomian, hopOs an eXoleTreuTOsin eis ton aiOna tu aiOnos.
Ps:91:8 P RA_DSN VA_AAN RA_APM A1B_APM C N2_ASM C VAI_AAI3P A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1A_ASF C x VC_APS3P P RA_ASM N3W_ASM RA_GSM N3W_GSM
Ps:91:8 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to rise spring up the sinful as/like grass and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. ever (if ever) to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever
Ps:91:8 in/among/by (+dat) the (dat) to-TO RISE, be-you(sg)-TO RISE-ed!, he/she/it-happens-to-TO RISE (opt) the (acc) sinful ([Adj] acc) as/like grass (acc) and   all (nom|voc) the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc) this is how ever they-should-be-DESTROY UTTERLY-ed into (+acc) the (acc) eon (acc) the (gen) eon (gen)
Ps:91:8 Ps_91:8_1 Ps_91:8_2 Ps_91:8_3 Ps_91:8_4 Ps_91:8_5 Ps_91:8_6 Ps_91:8_7 Ps_91:8_8 Ps_91:8_9 Ps_91:8_10 Ps_91:8_11 Ps_91:8_12 Ps_91:8_13 Ps_91:8_14 Ps_91:8_15 Ps_91:8_16 Ps_91:8_17 Ps_91:8_18 Ps_91:8_19 Ps_91:8_20 Ps_91:8_21 Ps_91:8_22
Ps:91:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:91:9 σὺ δὲ ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, κύριε·
Ps:91:9 But thou, O Lord, art most high for ever. (Psalm 92:8 Brenton)
Ps:91:9 Ty zaś, o Panie, na wieki jesteś wywyższony. (Psalm 92:9 BT_4)
Ps:91:9 σὺ δὲ ὕψιστος εἰς τὸν αἰῶνα, κύριε·
Ps:91:9 σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς δέ ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:91:9 Ty zaś Najwyższy Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:91:9 su\ de\ u(/PSistos ei)s to\n ai)O=na, ku/rie·
Ps:91:9 sy de hyPSistos eis ton aiOna, kyrie·
Ps:91:9 RP_NS x A1_NSM P RA_ASM N3W_ASM N2_VSM
Ps:91:9 you δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] highest into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:91:9 you(sg) (nom) Yet highest ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:91:9 Ps_91:9_1 Ps_91:9_2 Ps_91:9_3 Ps_91:9_4 Ps_91:9_5 Ps_91:9_6 Ps_91:9_7
Ps:91:9 x x x x x x x
Ps:91:10 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἀπολοῦνται, καὶ διασκορπισθήσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν,
Ps:91:10 For, behold, thine enemies shall perish; and all the workers of iniquity shall be scattered. (Psalm 92:9 Brenton)
Ps:91:10 Bo oto wrogowie Twoi, Panie, bo oto wrogowie Twoi poginą, rozproszą się wszyscy złoczyńcy. (Psalm 92:10 BT_4)
Ps:91:10 ὅτι ἰδοὺ οἱ ἐχθροί σου ἀπολοῦνται, καὶ διασκορπισθήσονται πάντες οἱ ἐργαζόμενοι τὴν ἀνομίαν,
Ps:91:10 ὅτι ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί δια·σκορπίζω (δια+σκορπιζ-, δια+σκορπι(ε)·[σ]-/δια+σκορπι·σ-, δια+σκορπι·σ-, -, δι+εσκορπισ-, δια+σκορπισ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:91:10 Ponieważ/tamto By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Wrogi Ty; twój/twój(sg) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By rozpraszać się trwoń, niszczej, rozproszenie, 'rozpraszał się szeroko', wiej Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie
Ps:91:10 o(/ti i)dou\ oi( e)CHTroi/ sou a)polou=ntai, kai\ diaskorpisTE/sontai pa/ntes oi( e)rgaDZo/menoi tE\n a)nomi/an,
Ps:91:10 hoti idu hoi eCHTroi su apoluntai, kai diaskorpisTEsontai pantes hoi ergaDZomenoi tEn anomian,
Ps:91:10 C I RA_NPM N2_NPM RP_GS VF2_FMI3P C VC_FPI3P A3_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RA_ASF N1A_ASF
Ps:91:10 because/that to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the hostile you; your/yours(sg) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to scatter squander, waste, dispersal, ‘scattered widely’, winnow every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness
Ps:91:10 because/that be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) hostile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-LOSE/DESTROY-ed and they-will-be-SCATTER-ed all (nom|voc) the (nom) while being-WORK/STRIVE-ed (nom|voc) the (acc) lawlessness (acc)
Ps:91:10 Ps_91:10_1 Ps_91:10_2 Ps_91:10_3 Ps_91:10_4 Ps_91:10_5 Ps_91:10_6 Ps_91:10_7 Ps_91:10_8 Ps_91:10_9 Ps_91:10_10 Ps_91:10_11 Ps_91:10_12 Ps_91:10_13
Ps:91:10 x x x x x x x x x x x x x
Ps:91:11 καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου καὶ τὸ γῆράς μου ἐν ἐλαίῳ πίονι,
Ps:91:11 But my horn shall be exalted as the horn of a unicorn; and mine old age with rich mercy. (Psalm 92:10 Brenton)
Ps:91:11 Wywyższyłeś mój róg jak u bawołu, skropiłeś mnie świeżym olejkiem. (Psalm 92:11 BT_4)
Ps:91:11 καὶ ὑψωθήσεται ὡς μονοκέρωτος τὸ κέρας μου καὶ τὸ γῆράς μου ἐν ἐλαίῳ πίονι,
Ps:91:11 καί ὑψόω (υψ(ο)-, υψω·σ-, υψω·σ-, -, υψω-, υψω·θ-) ὡς μονό·κερω[τ]ς, -ωτος, ὁ ὁ ἡ τό κέρα[τ]ς, -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ἔλαιον, -ου, τό πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος
Ps:91:11 I też, nawet, mianowicie By podnosić/ustalony wysoko Jak/jak Jednorożec [Padów. żubr albo nosorożec] Róg Ja I też, nawet, mianowicie Starość Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oliwa z oliwek Tłusty
Ps:91:11 kai\ u(PSOTE/setai O(s monoke/rOtos to\ ke/ras mou kai\ to\ gE=ra/s mou e)n e)lai/O| pi/oni,
Ps:91:11 kai hyPSOTEsetai hOs monokerOtos to keras mu kai to gEras mu en elaiO pioni,
Ps:91:11 C VC_FPI3S C N3T_GSM RA_ASN N3T_ASN RP_GS C RA_ASN N3_ASN RP_GS P N2N_DSN A3N_DSN
Ps:91:11 and also, even, namely to elevate/set high as/like unicorn [poss. aurochs or rhinoceros] the horn I and also, even, namely the old age I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among olive oil fat
Ps:91:11 and he/she/it-will-be-ELEVATE/SET-ed-HIGH as/like unicorn (gen) the (nom|acc) horn (nom|acc|voc) me (gen) and the (nom|acc) old age (nom|acc|voc) me (gen) in/among/by (+dat) olive oil (dat) fat ([Adj] dat)
Ps:91:11 Ps_91:11_1 Ps_91:11_2 Ps_91:11_3 Ps_91:11_4 Ps_91:11_5 Ps_91:11_6 Ps_91:11_7 Ps_91:11_8 Ps_91:11_9 Ps_91:11_10 Ps_91:11_11 Ps_91:11_12 Ps_91:11_13 Ps_91:11_14
Ps:91:11 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:91:12 καὶ ἐπεῖδεν ὁ ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου, καὶ ἐν τοῖς ἐπανιστανομένοις ἐπ’ ἐμὲ πονηρευομένοις ἀκούσεται τὸ οὖς μου.
Ps:91:12 And mine eye has seen mine enemies, and mine ear shall hear the wicked that rise up against me. (Psalm 92:11 Brenton)
Ps:91:12 Oko moje patrzy na nieprzyjaciół, tych, co powstają na mnie. Słuchają moje uszy moich przeciwników. (Psalm 92:12 BT_4)
Ps:91:12 καὶ ἐπεῖδεν ὀφθαλμός μου ἐν τοῖς ἐχθροῖς μου, καὶ ἐν τοῖς ἐπανιστανομένοις ἐπ’ ἐμὲ πονηρευομένοις ἀκούσεται τὸ οὖς μου.
Ps:91:12 καί ἐφ·οράω a.k.a. ἐπ·εῖδον (εφ+ορ(α)-, επ+οψ-, 2nd επ+ιδ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό ἐπ·αν·ιστάνω (by-form of ἐπ·αν·ίστημι) (επαν+ισταν-, -, -, -, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πονηρεύομαι [LXX] (πονηρευ-, πονηρευ·σ-, πονηρευ·σ-, -, πεπονηρευ-, -) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:91:12 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na Oko Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wrogi Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić się/buntownika Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Do źle By słyszeć Ucho Ja
Ps:91:12 kai\ e)pei=den o( o)fTalmo/s mou e)n toi=s e)CHTroi=s mou, kai\ e)n toi=s e)panistanome/nois e)p’ e)me\ ponEreuome/nois a)kou/setai to\ ou)=s mou.
Ps:91:12 kai epeiden ho ofTalmos mu en tois eCHTrois mu, kai en tois epanistanomenois ep’ eme ponEreuomenois akusetai to us mu.
Ps:91:12 C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS P RA_DPM N2_DPM RP_GS C P RA_DPM VM_XMPDPM P RP_AS V1_PMPDPM VF_FMI3S RA_NSN N3E_NSN RP_GS
Ps:91:12 and also, even, namely to look upon the eye I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hostile I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to uprise/rebel upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I; my/mine to evil to hear the ear I
Ps:91:12 and he/she/it-LOOK-ed-UPON the (nom) eye (nom) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hostile ([Adj] dat) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) while being-UPRISE/REBEL-ed (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) me (acc); my/mine (voc) while being-EVIL-ed (dat) he/she/it-will-be-HEAR-ed the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) me (gen)
Ps:91:12 Ps_91:12_1 Ps_91:12_2 Ps_91:12_3 Ps_91:12_4 Ps_91:12_5 Ps_91:12_6 Ps_91:12_7 Ps_91:12_8 Ps_91:12_9 Ps_91:12_10 Ps_91:12_11 Ps_91:12_12 Ps_91:12_13 Ps_91:12_14 Ps_91:12_15 Ps_91:12_16 Ps_91:12_17 Ps_91:12_18 Ps_91:12_19 Ps_91:12_20
Ps:91:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:91:13 δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, ὡσεὶ κέδρος ἡ ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.
Ps:91:13 The righteous shall flourish as a palm-tree: he shall be increased as the cedar in Libanus. (Psalm 92:12 Brenton)
Ps:91:13 Sprawiedliwy zakwitnie jak palma, rozrośnie się jak cedr na Libanie. (Psalm 92:13 BT_4)
Ps:91:13 δίκαιος ὡς φοῖνιξ ἀνθήσει, ὡσεὶ κέδρος ἐν τῷ Λιβάνῳ πληθυνθήσεται.
Ps:91:13 δίκαιος -αία -ον ὡς φοῖνιξ[2]/φοίνιξ[2], -ικος, ὁ [EXTRA]; φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοῖνιξ[3], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]   ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)
Ps:91:13 Właśnie prawy, właśnie Jak/jak Feniks; drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; Phoinix albo Phoinikous [port morski z]; fenicki Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban By wzrastać/mnóż się
Ps:91:13 di/kaios O(s foi=niX a)nTE/sei, O(sei\ ke/dros E( e)n tO=| *liba/nO| plETunTE/setai.
Ps:91:13 dikaios hOs foiniX anTEsei, hOsei kedros hE en tO libanO plETynTEsetai.
Ps:91:13 A1A_NSM C N3K_NSM VF_FAI3S x N2_NSF RA_NSF P RA_DSM N2_DSM VC_FPI3S
Ps:91:13 just righteous, just as/like phoenix; date palm; Phoinix or Phoinikous [seaport of]; Phoenician ć like/approximately [as-if]; to push ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon to increase/multiply
Ps:91:13 just ([Adj] nom) as/like phoenix (nom|voc); date palm (nom|voc); Phoinix or Phoinikous (nom|voc); Phoenician (nom|voc)   like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   the (nom) in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) he/she/it-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed
Ps:91:13 Ps_91:13_1 Ps_91:13_2 Ps_91:13_3 Ps_91:13_4 Ps_91:13_5 Ps_91:13_6 Ps_91:13_7 Ps_91:13_8 Ps_91:13_9 Ps_91:13_10 Ps_91:13_11
Ps:91:13 x x x x x x x x x x x
Ps:91:14 πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσιν·
Ps:91:14 They that are planted in the house of the Lord shall flourish in the courts of our God. (Psalm 92:13 Brenton)
Ps:91:14 Zasadzeni w domu Pańskim rozkwitną na dziedzińcach naszego Boga. (Psalm 92:14 BT_4)
Ps:91:14 πεφυτευμένοι ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου ἐν ταῖς αὐλαῖς τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἐξανθήσουσιν·
Ps:91:14 φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς  
Ps:91:14 Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom Bóg  Ja
Ps:91:14 pefuteume/noi e)n tO=| oi)/kO| kuri/ou e)n tai=s au)lai=s tou= Teou= E(mO=n e)XanTE/sousin·
Ps:91:14 pefyteumenoi en tO oikO kyriu en tais aulais tu Teu hEmOn eXanTEsusin·
Ps:91:14 VM_XMPNPM P RA_DSM N2_DSM N2_GSM P RA_DPF N1_DPF RA_GSM N2_GSM RP_GP VF_FAI3P
Ps:91:14 to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the courtyard sheep-fold, palace, house the god [see theology] I ć
Ps:91:14 having-been-???-ed (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in/among/by (+dat) the (dat) courtyards (dat) the (gen) god (gen) us (gen)  
Ps:91:14 Ps_91:14_1 Ps_91:14_2 Ps_91:14_3 Ps_91:14_4 Ps_91:14_5 Ps_91:14_6 Ps_91:14_7 Ps_91:14_8 Ps_91:14_9 Ps_91:14_10 Ps_91:14_11 Ps_91:14_12
Ps:91:14 x x x x x x x x x x x x
Ps:91:15 ἔτι πληθυνθήσονται ἐν γήρει πίονι καὶ εὐπαθοῦντες ἔσονται
Ps:91:15 Then shall they be increased in a fine old age; and they shall be prosperous; that they may declare (Psalm 92:14 Brenton)
Ps:91:15 Wydadzą owoc nawet i w starości, pełni soków i zawsze żywotni, (Psalm 92:15 BT_4)
Ps:91:15 ἔτι πληθυνθήσονται ἐν γήρει πίονι καὶ εὐπαθοῦντες ἔσονται
Ps:91:15 ἔτι πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) ἐν γῆρας, -ως and γῆρο·ς, -ους, τό πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος καί   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Ps:91:15 Jeszcze/jeszcze By wzrastać/mnóż się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Starość Tłusty I też, nawet, mianowicie By być
Ps:91:15 e)/ti plETunTE/sontai e)n gE/rei pi/oni kai\ eu)paTou=ntes e)/sontai
Ps:91:15 eti plETynTEsontai en gErei pioni kai eupaTuntes esontai
Ps:91:15 D VC_FPI3P P N3_DSN A3N_DSN C V2_PAPNPM VF_FMI3P
Ps:91:15 yet/still to increase/multiply in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among old age fat and also, even, namely ć to be
Ps:91:15 yet/still they-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed in/among/by (+dat) old age (dat) fat ([Adj] dat) and   they-will-be
Ps:91:15 Ps_91:15_1 Ps_91:15_2 Ps_91:15_3 Ps_91:15_4 Ps_91:15_5 Ps_91:15_6 Ps_91:15_7 Ps_91:15_8
Ps:91:15 x x x x x x x x
Ps:91:16 τοῦ ἀναγγεῖλαι ὅτι εὐθὴς κύριος ὁ θεός μου καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.
Ps:91:16 that the Lord my God is righteous, and there is no iniquity in him. (Psalm 92:15 Brenton)
Ps:91:16 aby świadczyć, że Pan jest sprawiedliwy, moja Skała, nie ma w Nim nieprawości. (Psalm 92:16 BT_4)
Ps:91:16 τοῦ ἀναγγεῖλαι ὅτι εὐθὴς κύριος θεός μου καὶ οὐκ ἔστιν ἀδικία ἐν αὐτῷ.
Ps:91:16 ὁ ἡ τό ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὅτι εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:91:16 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Ponieważ/tamto Prosto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:91:16 tou= a)naggei=lai o(/ti eu)TE\s ku/rios o( Teo/s mou kai\ ou)k e)/stin a)diki/a e)n au)tO=|.
Ps:91:16 tu anangeilai hoti euTEs kyrios ho Teos mu kai uk estin adikia en autO.
Ps:91:16 RA_GSN VA_AAN C A3H_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM RP_GS C D V9_PAI3S N1A_NSF P RD_DSM
Ps:91:16 the to proclaim proclaim, report because/that straight lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] I and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same
Ps:91:16 the (gen) to-PROCLAIM, be-you(sg)-PROCLAIM-ed!, he/she/it-happens-to-PROCLAIM (opt) because/that straight ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) me (gen) and not he/she/it-is wrongdoing (nom|voc) in/among/by (+dat) him/it/same (dat)
Ps:91:16 Ps_91:16_1 Ps_91:16_2 Ps_91:16_3 Ps_91:16_4 Ps_91:16_5 Ps_91:16_6 Ps_91:16_7 Ps_91:16_8 Ps_91:16_9 Ps_91:16_10 Ps_91:16_11 Ps_91:16_12 Ps_91:16_13 Ps_91:16_14
Ps:91:16 x x x x x x x x x x x x x x