Ps:96:1 Τῷ Δαυιδ, ὅτε ἡ γῆ αὐτοῦ καθίσταται. Ὁ κύριος ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, εὐφρανθήτωσαν νῆσοι πολλαί.
Ps:96:1 For David, when his land is established. The Lord reigns, let the earth exult, let many islands rejoice. (Psalm 97:1 Brenton)
Ps:96:1 Pan króluje: wesel się, ziemio, radujcie się, mnogie wyspy! (Psalm 97:1 BT_4)
Ps:96:1 Τῷ Δαυιδ, ὅτε γῆ αὐτοῦ καθίσταται. κύριος ἐβασίλευσεν, ἀγαλλιάσθω γῆ, εὐφρανθήτωσαν νῆσοι πολλαί.
Ps:96:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅτε ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ αὐτός αὐτή αὐτό καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-); καθ·ιστάνω/-ιστάω (by-form of καθ·ίστημι) (καθ+ισταν-/καθ+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) νῆσος, -ου, ἡ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ
Ps:96:1 David Kiedy Ziemi/ziemia On/ona/to/to samo By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały; do ??? Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By panować By radować się (zadowolona, wielka radość) Ziemi/ziemia By celebrować/bądź wesoły Wyspa Dużo
Ps:96:1 *tO=| *dauid, o(/te E( gE= au)tou= kaTi/statai. *(o ku/rios e)basi/leusen, a)gallia/sTO E( gE=, eu)franTE/tOsan nE=soi pollai/.
Ps:96:1 tO dauid, hote hE gE autu kaTistatai. o kyrios ebasileusen, agalliasTO hE gE, eufranTEtOsan nEsoi pollai.
Ps:96:1 RA_DSM N_DSM D RA_NSF N1_NSF RD_GSM VF_FPI3S RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S V3_PMD3S RA_NSF N1_NSF VC_APD3P N2_NPF A1_NPF
Ps:96:1 the David when the earth/land he/she/it/same to enable lay, render widowed; to ??? the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to reign to exult (glad, great joy) the earth/land to celebrate/be merry island much
Ps:96:1 the (dat) David (indecl) when the (nom) earth/land (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-is-being-ENABLE-ed; he/she/it-should-be-being-???-ed the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-REIGN-ed let-him/her/it-be-being-EXULT-ed! the (nom) earth/land (nom|voc) let-them-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! islands (nom|voc) many (nom)
Ps:96:1 Ps_96:1_1 Ps_96:1_2 Ps_96:1_3 Ps_96:1_4 Ps_96:1_5 Ps_96:1_6 Ps_96:1_7 Ps_96:1_8 Ps_96:1_9 Ps_96:1_10 Ps_96:1_11 Ps_96:1_12 Ps_96:1_13 Ps_96:1_14 Ps_96:1_15 Ps_96:1_16
Ps:96:1 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:96:2 νεφέλη καὶ γνόφος κύκλῳ αὐτοῦ, δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ.
Ps:96:2 Cloud, and darkness are round about him; righteousness and judgment are the establishment of his throne. (Psalm 97:2 Brenton)
Ps:96:2 Obłok i ciemność wokoło Niego, sprawiedliwość i prawo podstawą Jego tronu. (Psalm 97:2 BT_4)
Ps:96:2 νεφέλη καὶ γνόφος κύκλῳ αὐτοῦ, δικαιοσύνη καὶ κρίμα κατόρθωσις τοῦ θρόνου αὐτοῦ.
Ps:96:2 νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) καί γνόφος, -ου, ὁ κύκλῳ αὐτός αὐτή αὐτό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί κρίμα[τ], -ατος, τό   ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:96:2 Chmura I też, nawet, mianowicie Ciemność (burzy chmury, gruba ciemność, zmierzch, mgła?) W kole On/ona/to/to samo Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Tron On/ona/to/to samo
Ps:96:2 nefe/lE kai\ gno/fos ku/klO| au)tou=, dikaiosu/nE kai\ kri/ma kato/rTOsis tou= Tro/nou au)tou=.
Ps:96:2 nefelE kai gnofos kyklO autu, dikaiosynE kai krima katorTOsis tu Tronu autu.
Ps:96:2 N1_NSF C N2_NSM N2_DSM RD_GSM N1_NSF C N3M_NSN N3I_NSF RA_GSM N2_GSM RD_GSM
Ps:96:2 cloud and also, even, namely darkness (storm-clouds, thick darkness, dusk, fog?) in a circle he/she/it/same righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation ć the throne he/she/it/same
Ps:96:2 cloud (nom|voc) and darkness (nom) in a circle him/it/same (gen) righteousness (nom|voc) and sentence (nom|acc|voc)   the (gen) throne (gen) him/it/same (gen)
Ps:96:2 Ps_96:2_1 Ps_96:2_2 Ps_96:2_3 Ps_96:2_4 Ps_96:2_5 Ps_96:2_6 Ps_96:2_7 Ps_96:2_8 Ps_96:2_9 Ps_96:2_10 Ps_96:2_11 Ps_96:2_12
Ps:96:2 x x x x x x x x x x x x
Ps:96:3 πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ·
Ps:96:3 Fire shall go before him, and burn up his enemies round about. (Psalm 97:3 Brenton)
Ps:96:3 Ogień idzie przed Jego obliczem i pożera dokoła Jego nieprzyjaciół. (Psalm 97:3 BT_4)
Ps:96:3 πῦρ ἐναντίον αὐτοῦ προπορεύσεται καὶ φλογιεῖ κύκλῳ τοὺς ἐχθροὺς αὐτοῦ·
Ps:96:3 πῦρ, -ρός, τό ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό προ·πορεύομαι (προ+πορευ-, προ+πορευ·σ-, προ+πορευ·σ-, -, -, -) καί φλογίζω (φλογιζ-, φλογι(ε)·[σ]-, φλογι·σ-, -, -, φλογισ·θ-) κύκλῳ ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:96:3 Ogień Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, On/ona/to/to samo By iść przedtem I też, nawet, mianowicie Do ??? W kole Wrogi On/ona/to/to samo
Ps:96:3 pu=r e)nanti/on au)tou= proporeu/setai kai\ flogiei= ku/klO| tou\s e)CHTrou\s au)tou=·
Ps:96:3 pyr enantion autu proporeusetai kai flogiei kyklO tus eCHTrus autu·
Ps:96:3 N3_ASN P RD_GSM VF_FMI3S C VF2_FAI3S N2_DSM RA_APM N2_APM RD_GSM
Ps:96:3 fire in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, he/she/it/same to go before and also, even, namely to ??? in a circle the hostile he/she/it/same
Ps:96:3 fire (nom|acc|voc) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-GO-ed-BEFORE and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) in a circle the (acc) hostile ([Adj] acc) him/it/same (gen)
Ps:96:3 Ps_96:3_1 Ps_96:3_2 Ps_96:3_3 Ps_96:3_4 Ps_96:3_5 Ps_96:3_6 Ps_96:3_7 Ps_96:3_8 Ps_96:3_9 Ps_96:3_10
Ps:96:3 x x x x x x x x x x
Ps:96:4 ἔφαναν αἱ ἀστραπαὶ αὐτοῦ τῇ οἰκουμένῃ, εἶδεν καὶ ἐσαλεύθη ἡ γῆ.
Ps:96:4 His lightnings appeared to the world; the earth saw, and trembled. (Psalm 97:4 Brenton)
Ps:96:4 Jego błyskawice świat rozświecają, a ziemia patrzy i drży. (Psalm 97:4 BT_4)
Ps:96:4 ἔφαναν αἱ ἀστραπαὶ αὐτοῦ τῇ οἰκουμένῃ, εἶδεν καὶ ἐσαλεύθη γῆ.
Ps:96:4 φαίνω (φαιν-, φαν(ε)·[σ]-, φαν·[σ]-, -, -, φαν·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀστραπή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:96:4 By ukazywać się {By wydawać się} spojrzenie, były widocznym, równy, zdawaj się, bądź widocznym Błyskawica On/ona/to/to samo Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By trząść się (drżenie) Ziemi/ziemia
Ps:96:4 e)/fanan ai( a)strapai\ au)tou= tE=| oi)koume/nE|, ei)=den kai\ e)saleu/TE E( gE=.
Ps:96:4 efanan hai astrapai autu tE oikumenE, eiden kai esaleuTE hE gE.
Ps:96:4 VZI_AAI3P RA_NPF N1_NPF RD_GSM RA_DSF V2_PMPDSF VBI_AAI3S C VCI_API3S RA_NSF N1_NSF
Ps:96:4 to appear look, shew, peer, seem, show the lightning he/she/it/same the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to shake (tremor) the earth/land
Ps:96:4 they-APPEAR-ed the (nom) lightnings (nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) inhabited Roman world (dat); while being-DWELL-ed (dat) he/she/it-SEE-ed and he/she/it-was-SHAKE-ed the (nom) earth/land (nom|voc)
Ps:96:4 Ps_96:4_1 Ps_96:4_2 Ps_96:4_3 Ps_96:4_4 Ps_96:4_5 Ps_96:4_6 Ps_96:4_7 Ps_96:4_8 Ps_96:4_9 Ps_96:4_10 Ps_96:4_11
Ps:96:4 x x x x x x x x x x x
Ps:96:5 τὰ ὄρη ἐτάκησαν ὡσεὶ κηρὸς ἀπὸ προσώπου κυρίου, ἀπὸ προσώπου κυρίου πάσης τῆς γῆς.
Ps:96:5 The mountains melted like wax at the presence of the Lord, at the presence of the Lord of the whole earth. (Psalm 97:5 Brenton)
Ps:96:5 Góry topnieją jak wosk przed obliczem Pana, przed obliczem Władcy wszystkiej ziemi. (Psalm 97:5 BT_4)
Ps:96:5 τὰ ὄρη ἐτάκησαν ὡσεὶ κηρὸς ἀπὸ προσώπου κυρίου, ἀπὸ προσώπου κυρίου πάσης τῆς γῆς.
Ps:96:5 ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) τήκω (τηκ-, τηξ-, τηξ-, τετηκ·[κ]-, -, τακ·[θ]-) ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-)   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:96:5 Wchodź By topnieć Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Ps:96:5 ta\ o)/rE e)ta/kEsan O(sei\ kEro\s a)po\ prosO/pou kuri/ou, a)po\ prosO/pou kuri/ou pa/sEs tE=s gE=s.
Ps:96:5 ta orE etakEsan hOsei kEros apo prosOpu kyriu, apo prosOpu kyriu pasEs tEs gEs.
Ps:96:5 RA_NPN N3E_NPN VAI_AAI3P x N2_NSM P N2N_GSN N2_GSM P N2N_GSN N2_GSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Ps:96:5 the mount to melt like/approximately [as-if]; to push ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land
Ps:96:5 the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) they-were-MELT-ed like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical)   away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) away from (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Ps:96:5 Ps_96:5_1 Ps_96:5_2 Ps_96:5_3 Ps_96:5_4 Ps_96:5_5 Ps_96:5_6 Ps_96:5_7 Ps_96:5_8 Ps_96:5_9 Ps_96:5_10 Ps_96:5_11 Ps_96:5_12 Ps_96:5_13 Ps_96:5_14
Ps:96:5 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:96:6 ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ εἴδοσαν πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ.
Ps:96:6 The heavens have declared his righteousness, and all the people have seen his glory. (Psalm 97:6 Brenton)
Ps:96:6 Niebiosa głoszą Jego sprawiedliwość, a wszystkie ludy widzą Jego chwałę. (Psalm 97:6 BT_4)
Ps:96:6 ἀνήγγειλαν οἱ οὐρανοὶ τὴν δικαιοσύνην αὐτοῦ, καὶ εἴδοσαν πάντες οἱ λαοὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ.
Ps:96:6 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό δικαιο·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:96:6 By ogłaszać ogłaszaj, informuj Nieba/niebo Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo
Ps:96:6 a)nE/ggeilan oi( ou)ranoi\ tE\n dikaiosu/nEn au)tou=, kai\ ei)/dosan pa/ntes oi( laoi\ tE\n do/Xan au)tou=.
Ps:96:6 anEngeilan hoi uranoi tEn dikaiosynEn autu, kai eidosan pantes hoi laoi tEn doXan autu.
Ps:96:6 VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RA_ASF N1_ASF RD_GSM C VBI_AAI3P A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_ASF N1S_ASF RD_GSM
Ps:96:6 to proclaim proclaim, report the sky/heaven the righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law he/she/it/same and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), every all, each, every, the whole of the people the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same
Ps:96:6 they-PROCLAIM-ed the (nom) skies/heavens (nom|voc) the (acc) righteousness (acc) him/it/same (gen) and they-SEE-ed all (nom|voc) the (nom) peoples (nom|voc) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:96:6 Ps_96:6_1 Ps_96:6_2 Ps_96:6_3 Ps_96:6_4 Ps_96:6_5 Ps_96:6_6 Ps_96:6_7 Ps_96:6_8 Ps_96:6_9 Ps_96:6_10 Ps_96:6_11 Ps_96:6_12 Ps_96:6_13 Ps_96:6_14
Ps:96:6 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:96:7 αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προσκυνοῦντες τοῖς γλυπτοῖς οἱ ἐγκαυχώμενοι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν· προσκυνήσατε αὐτῷ, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ.
Ps:96:7 Let all that worship graven images be ashamed, who boast of their idols; worship him, all ye his angels. (Psalm 97:7 Brenton)
Ps:96:7 Muszą się wstydzić wszyscy, którzy czczą posągi i chlubią się bożkami; wszyscy bogowie hołd Mu oddają. (Psalm 97:7 BT_4)
Ps:96:7 αἰσχυνθήτωσαν πάντες οἱ προσκυνοῦντες τοῖς γλυπτοῖς οἱ ἐγκαυχώμενοι ἐν τοῖς εἰδώλοις αὐτῶν· προσκυνήσατε αὐτῷ, πάντες οἱ ἄγγελοι αὐτοῦ.
Ps:96:7 αἰσχύνω (αισχυν-, -, αισχυν·[σ]-, -, ῃσχυν-, αισχυν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐγ·καυχάομαι (εν+καυχ(α)-, -, εν+καυχη·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό εἴδωλον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:96:7 By zawstydzać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie By być dumne chwalenie się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Idol On/ona/to/to samo By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) On/ona/to/to samo
Ps:96:7 ai)sCHunTE/tOsan pa/ntes oi( proskunou=ntes toi=s gluptoi=s oi( e)gkauCHO/menoi e)n toi=s ei)dO/lois au)tO=n· proskunE/sate au)tO=|, pa/ntes oi( a)/ggeloi au)tou=.
Ps:96:7 aisCHynTEtOsan pantes hoi proskynuntes tois glyptois hoi enkauCHOmenoi en tois eidOlois autOn· proskynEsate autO, pantes hoi angeloi autu.
Ps:96:7 VC_APD3P A3_NPM RA_NPM V2_PAPNPM RA_DPM A1_DPM RA_NPM V1_PMPNPM P RA_DPN N2N_DPN RD_GPM VA_AAD2P RD_DSM A3_NPM RA_NPM N2_NPM RD_GSM
Ps:96:7 to put to shame every all, each, every, the whole of the to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the ć the to be proud boast in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the idol he/she/it/same to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same every all, each, every, the whole of the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) he/she/it/same
Ps:96:7 let-them-be-PUT-ed-TO-SHAME! all (nom|voc) the (nom) while WORSHIP/MAKE-ing-OBEISANCE (nom|voc) the (dat)   the (nom) while being-BE PROUD-ed--BOAST (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) idols (dat) them/same (gen) do-WORSHIP/MAKE-you(pl)-OBEISANCE! him/it/same (dat) all (nom|voc) the (nom) messengers/angels (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:96:7 Ps_96:7_1 Ps_96:7_2 Ps_96:7_3 Ps_96:7_4 Ps_96:7_5 Ps_96:7_6 Ps_96:7_7 Ps_96:7_8 Ps_96:7_9 Ps_96:7_10 Ps_96:7_11 Ps_96:7_12 Ps_96:7_13 Ps_96:7_14 Ps_96:7_15 Ps_96:7_16 Ps_96:7_17 Ps_96:7_18
Ps:96:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:96:8 ἤκουσεν καὶ εὐφράνθη Σιων, καὶ ἠγαλλιάσαντο αἱ θυγατέρες τῆς Ιουδαίας ἕνεκεν τῶν κριμάτων σου, κύριε·
Ps:96:8 Sion heard and rejoiced; and the daughters of Judea exulted, because of thy judgments, O Lord. (Psalm 97:8 Brenton)
Ps:96:8 Słyszy o tym i cieszy się Syjon i radują się córki Judy z Twoich wyroków, o Panie! (Psalm 97:8 BT_4)
Ps:96:8 ἤκουσεν καὶ εὐφράνθη Σιων, καὶ ἠγαλλιάσαντο αἱ θυγατέρες τῆς Ιουδαίας ἕνεκεν τῶν κριμάτων σου, κύριε·
Ps:96:8 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) καί εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) Σιών, ἡ καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον ἕνεκα/ἕνεκεν/εἵνεκεν ὁ ἡ τό κρίμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:96:8 By słyszeć I też, nawet, mianowicie By celebrować/bądź wesoły Syjon I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Córka Judea [okolica z]; żydowski Z powodu dla, dla Wyroku {Zdania} pytanie, decyzja, sądzenie, dekret, rozkład, potępienie Ty; twój/twój(sg) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:96:8 E)/kousen kai\ eu)fra/nTE *siOn, kai\ E)gallia/santo ai( Tugate/res tE=s *ioudai/as e(/neken tO=n krima/tOn sou, ku/rie·
Ps:96:8 Ekusen kai eufranTE siOn, kai Egalliasanto hai Tygateres tEs iudaias heneken tOn krimatOn su, kyrie·
Ps:96:8 VAI_AAI3S C VC_API3S N_NSF C VAI_AMI3P RA_NPF N3_NPF RA_GSF N1A_GSF P RA_GPN N3M_GPN RP_GS N2_VSM
Ps:96:8 to hear and also, even, namely to celebrate/be merry Zion and also, even, namely to exult (glad, great joy) the daughter the Judea [region of]; Jewish owing to for, for the sake of the sentence question, decision, judgment, decree, resolution, condemnation you; your/yours(sg) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:96:8 he/she/it-HEAR-ed and he/she/it-was-CELEBRATE/BE-ed-MERRY Zion (indecl) and they-were-EXULT-ed the (nom) daughters (nom|voc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) owing to the (gen) sentences (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:96:8 Ps_96:8_1 Ps_96:8_2 Ps_96:8_3 Ps_96:8_4 Ps_96:8_5 Ps_96:8_6 Ps_96:8_7 Ps_96:8_8 Ps_96:8_9 Ps_96:8_10 Ps_96:8_11 Ps_96:8_12 Ps_96:8_13 Ps_96:8_14 Ps_96:8_15
Ps:96:8 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:96:9 ὅτι σὺ εἶ κύριος ὁ ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, σφόδρα ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς.
Ps:96:9 For thou art Lord most high over all the earth; thou art greatly exalted above all gods. (Psalm 97:9 Brenton)
Ps:96:9 Tyś bowiem, Panie, wywyższony - ponad całą ziemię i niezmiernie wzniosły pośród wszystkich bogów. (Psalm 97:9 BT_4)
Ps:96:9 ὅτι σὺ εἶ κύριος ὕψιστος ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν, σφόδρα ὑπερυψώθης ὑπὲρ πάντας τοὺς θεούς.
Ps:96:9 ὅτι σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ὕψιστος -η -ον (Superl. of ὕψι) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σφόδρα ὑπερ·υψόω (υπερ+υψ(ο)-, -, υπερ+υψω·σ-, -, υπερ+υψω-, υπερ+υψω·θ-) ὑπέρ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:96:9 Ponieważ/tamto Ty By iść; by być Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Najwyższy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Ziemi/ziemia Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony By podnosić Powyżej (+przyspieszenie), w imieniu (+informacja) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg 
Ps:96:9 o(/ti su\ ei)= ku/rios o( u(/PSistos e)pi\ pa=san tE\n gE=n, sfo/dra u(peruPSO/TEs u(pe\r pa/ntas tou\s Teou/s.
Ps:96:9 hoti sy ei kyrios ho hyPSistos epi pasan tEn gEn, sfodra hyperyPSOTEs hyper pantas tus Teus.
Ps:96:9 C RP_NS V9_PAI2S N2_NSM RA_NSM A1_NSM P A1S_ASF RA_ASF N1_ASF D VCI_API2S P A3_APM RA_APM N2_APM
Ps:96:9 because/that you to go; to be lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the highest upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of; to sprinkle the earth/land vehement, intense, keen, inveighingly, eager to exalt above (+acc), on behalf of (+gen) every all, each, every, the whole of the god [see theology]
Ps:96:9 because/that you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) highest ([Adj] nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) the (acc) earth/land (acc) vehement, you(sg)-were-EXALT-ed above (+acc), on behalf of (+gen) all (acc) the (acc) gods (acc)
Ps:96:9 Ps_96:9_1 Ps_96:9_2 Ps_96:9_3 Ps_96:9_4 Ps_96:9_5 Ps_96:9_6 Ps_96:9_7 Ps_96:9_8 Ps_96:9_9 Ps_96:9_10 Ps_96:9_11 Ps_96:9_12 Ps_96:9_13 Ps_96:9_14 Ps_96:9_15 Ps_96:9_16
Ps:96:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:96:10 οἱ ἀγαπῶντες τὸν κύριον, μισεῖτε πονηρόν· φυλάσσει κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλῶν ῥύσεται αὐτούς.
Ps:96:10 Ye that love the Lord, hate evil; the Lord preserves the souls of his saints; he shall deliver them from the hand of sinners. (Psalm 97:10 Brenton)
Ps:96:10 Pan miłuje tych, co zła nienawidzą, On strzeże życia swoich świętych, wyrywa ich z ręki grzeszników. (Psalm 97:10 BT_4)
Ps:96:10 οἱ ἀγαπῶντες τὸν κύριον, μισεῖτε πονηρόν· φυλάσσει κύριος τὰς ψυχὰς τῶν ὁσίων αὐτοῦ, ἐκ χειρὸς ἁμαρτωλῶν ῥύσεται αὐτούς.
Ps:96:10 ὁ ἡ τό ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-) πονηρός -ά -όν φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ὁ ἡ τό ὅσιος -ία -ον (cf. ἅγιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἁ·μαρτωλός -όν ῥύομαι (ρυ-, ρυ·σ-, ρυ·σ-, -, -, ρυσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:96:10 By kochać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By zabezpieczać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Święty On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Grzeszny By dostarczać [ciągnij jak prąd do siebie] Henry George Liddell, Robert Scott, grecki angielski Leksykon On/ona/to/to samo
Ps:96:10 oi( a)gapO=ntes to\n ku/rion, misei=te ponEro/n· fula/ssei ku/rios ta\s PSuCHa\s tO=n o(si/On au)tou=, e)k CHeiro\s a(martOlO=n r(u/setai au)tou/s.
Ps:96:10 hoi agapOntes ton kyrion, miseite ponEron· fylassei kyrios tas PSyCHas tOn hosiOn autu, ek CHeiros hamartOlOn rysetai autus.
Ps:96:10 RA_NPM V3_PAPNPM RA_ASM N2_ASM V2_PAI2P A1A_ASM V1_PAI3S N2_NSM RA_APF N1_APF RA_GPM A1A_GPM RD_GSM P N3_GSF A1B_GPM VF_FMI3S RD_APM
Ps:96:10 the to love the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to destest dislike, detest, hate, abominate wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to guard lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person the holy he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels hand sinful to deliver [draw as a current to oneself] Henry George Liddell, Robert Scott, A Greek-English Lexicon he/she/it/same
Ps:96:10 the (nom) while LOVE-ing (nom|voc) the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(pl)-are-DESTEST-ing, be-you(pl)-DESTEST-ing! wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-GUARD-ing, you(sg)-are-being-GUARD-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) lifes (acc) the (gen) holy ([Adj] gen) him/it/same (gen) out of (+gen) hand (gen) sinful ([Adj] gen) he/she/it-will-be-DELIVER-ed them/same (acc)
Ps:96:10 Ps_96:10_1 Ps_96:10_2 Ps_96:10_3 Ps_96:10_4 Ps_96:10_5 Ps_96:10_6 Ps_96:10_7 Ps_96:10_8 Ps_96:10_9 Ps_96:10_10 Ps_96:10_11 Ps_96:10_12 Ps_96:10_13 Ps_96:10_14 Ps_96:10_15 Ps_96:10_16 Ps_96:10_17 Ps_96:10_18
Ps:96:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:96:11 φῶς ἀνέτειλεν τῷ δικαίῳ καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη.
Ps:96:11 Light is sprung up for the righteous, and gladness for the upright in heart. (Psalm 97:11 Brenton)
Ps:96:11 Światło wschodzi dla sprawiedliwego i radość dla ludzi prawego serca. (Psalm 97:11 BT_4)
Ps:96:11 φῶς ἀνέτειλεν τῷ δικαίῳ καὶ τοῖς εὐθέσι τῇ καρδίᾳ εὐφροσύνη.
Ps:96:11 φῶ[τ]ς, -ωτός, τό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό δίκαιος -αία -ον καί ὁ ἡ τό εὐ·θύς[1] -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως; εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Ps:96:11 Lekki {Jasny} By podnosić się wiosnę {sprężynę} Właśnie prawy, właśnie I też, nawet, mianowicie Prosto; prosto Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Wesołość
Ps:96:11 fO=s a)ne/teilen tO=| dikai/O| kai\ toi=s eu)Te/si tE=| kardi/a| eu)frosu/nE.
Ps:96:11 fOs aneteilen tO dikaiO kai tois euTesi tE kardia eufrosynE.
Ps:96:11 N3T_NSN VAI_AAI3S RA_DSM A1A_DSM C RA_DPM A3U_DPM RA_DSF N1A_DSF N1_NSF
Ps:96:11 light to rise spring up the just righteous, just and also, even, namely the straight; straight the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) cheerfulness
Ps:96:11 light (nom|acc|voc) he/she/it-TO RISE-ed the (dat) just ([Adj] dat) and the (dat) straight ([Adj] dat); straight ([Adj] dat) the (dat) heart (dat) cheerfulness (nom|voc)
Ps:96:11 Ps_96:11_1 Ps_96:11_2 Ps_96:11_3 Ps_96:11_4 Ps_96:11_5 Ps_96:11_6 Ps_96:11_7 Ps_96:11_8 Ps_96:11_9 Ps_96:11_10
Ps:96:11 x x x x x x x x x x
Ps:96:12 εὐφράνθητε, δίκαιοι, ἐπὶ τῷ κυρίῳ καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ.
Ps:96:12 Rejoice in the Lord, ye righteous; and give thanks for a remembrance of his holiness. (Psalm 97:12 Brenton)
Ps:96:12 Sprawiedliwi, weselcie się w Panu i wysławiajcie Jego święte imię! (Psalm 97:12 BT_4)
Ps:96:12 εὐφράνθητε, δίκαιοι, ἐπὶ τῷ κυρίῳ καὶ ἐξομολογεῖσθε τῇ μνήμῃ τῆς ἁγιωσύνης αὐτοῦ.
Ps:96:12 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) δίκαιος -αία -ον; δικαιόω (δικαι(ο)-, δικαιω·σ-, δικαιω·σ-, -, δεδικαιω-, δικαιω·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό μνήμη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό ἁγιω·σύνη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:96:12 By celebrować/bądź wesoły Właśnie prawy, właśnie; by robić prawy albo taki jak on powinien być, właśnie, piękny, sprawiedliwy, w prawo; robię prawy, bronię powód z, wstawiam się za prawość (niewinność) stąd {odtąd}: Obserwuję jak prawy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By przyznawać Pamięć Świętość On/ona/to/to samo
Ps:96:12 eu)fra/nTEte, di/kaioi, e)pi\ tO=| kuri/O| kai\ e)Xomologei=sTe tE=| mnE/mE| tE=s a(giOsu/nEs au)tou=.
Ps:96:12 eufranTEte, dikaioi, epi tO kyriO kai eXomologeisTe tE mnEmE tEs hagiOsynEs autu.
Ps:96:12 VC_APS2P A1A_NPM P RA_DSM N2_DSM C V2_PMI2P RA_DSF N1_DSF RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Ps:96:12 to celebrate/be merry just righteous, just; to make righteous or such as he ought to be, just, fair, equitable, right; I make righteous, defend the cause of, plead for the righteousness (innocence) hence: I regard as righteous upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to confess the recollection the holiness he/she/it/same
Ps:96:12 you(pl)-were-CELEBRATE/BE-ed-MERRY, be-you(pl)-CELEBRATE/BE-ed-MERRY!, you(pl)-should-be-CELEBRATE/BE-ed-MERRY just ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, you(sg)-are-being-MAKE RIGHTEOUS-ed (classical), he/she/it-should-be-MAKE RIGHTEOUS-ing, you(sg)-should-be-being-MAKE RIGHTEOUS-ed, he/she/it-happens-to-be-MAKE RIGHTEOUS-ing (opt) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) and you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! the (dat) recollection (dat) the (gen) holiness (gen) him/it/same (gen)
Ps:96:12 Ps_96:12_1 Ps_96:12_2 Ps_96:12_3 Ps_96:12_4 Ps_96:12_5 Ps_96:12_6 Ps_96:12_7 Ps_96:12_8 Ps_96:12_9 Ps_96:12_10 Ps_96:12_11 Ps_96:12_12
Ps:96:12 x x x x x x x x x x x x