Ps:95:1 Ὅτε ὁ οἶκος ᾠκοδομεῖτο μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν· ᾠδὴ τῷ Δαυιδ. Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ·
Ps:95:1 When the house was built after the Captivity, a Song of David. Sing to the Lord a new song; sing to the Lord, all the earth. (Psalm 96:1 Brenton)
Ps:95:1 Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewajcie Panu, wszystkie krainy! (Psalm 96:1 BT_4)
Ps:95:1 Ὅτε οἶκος ᾠκοδομεῖτο μετὰ τὴν αἰχμαλωσίαν· ᾠδὴ τῷ Δαυιδ. Ἄισατε τῷ κυρίῳ ᾆσμα καινόν, ᾄσατε τῷ κυρίῳ, πᾶσα γῆ·
Ps:95:1 ὅτε ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) μετά ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ ᾠδή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]   καινός -ή -όν ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:95:1 Kiedy Dom By budować/buduj moralnie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Jeńcy Oda David By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nowy By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Ps:95:1 *(/ote o( oi)=kos O)|kodomei=to meta\ tE\n ai)CHmalOsi/an· O)|dE\ tO=| *dauid. *)/aisate tO=| kuri/O| a)=|sma kaino/n, a)/|sate tO=| kuri/O|, pa=sa E( gE=·
Ps:95:1 hote ho oikos Okodomeito meta tEn aiCHmalOsian· OdE tO dauid. aisate tO kyriO asma kainon, asate tO kyriO, pasa hE gE·
Ps:95:1 D RA_NSM N2_NSM V2I_IMI3S P RA_ASF N1A_ASF N1_NSF RA_DSM N_DSM VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N3M_ASN A1_ASN VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF
Ps:95:1 when the house to build/edify after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the captives ode the David to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. ć new to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land
Ps:95:1 when the (nom) house (nom) he/she/it-was-being-BUILD/EDIFY-ed after (+acc), with (+gen) the (acc) captives (acc) ode (nom|voc) the (dat) David (indecl) do-SING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat)   new ([Adj] acc, nom|acc|voc) do-SING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc)
Ps:95:1 Ps_95:1_1 Ps_95:1_2 Ps_95:1_3 Ps_95:1_4 Ps_95:1_5 Ps_95:1_6 Ps_95:1_7 Ps_95:1_8 Ps_95:1_9 Ps_95:1_10 Ps_95:1_11 Ps_95:1_12 Ps_95:1_13 Ps_95:1_14 Ps_95:1_15 Ps_95:1_16 Ps_95:1_17 Ps_95:1_18 Ps_95:1_19 Ps_95:1_20 Ps_95:1_21
Ps:95:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:2 ᾄσατε τῷ κυρίῳ, εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ·
Ps:95:2 Sing to the Lord, bless his name: proclaim his salvation from day to day. (Psalm 96:2 Brenton)
Ps:95:2 Śpiewajcie Panu, błogosławcie Jego imię, z dnia na dzień głoście Jego zbawienie! (Psalm 96:2 BT_4)
Ps:95:2 ᾄσατε τῷ κυρίῳ, εὐλογήσατε τὸ ὄνομα αὐτοῦ, εὐαγγελίζεσθε ἡμέραν ἐξ ἡμέρας τὸ σωτήριον αὐτοῦ·
Ps:95:2 ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εὐ·αγγελίζω (ευ+αγγελιζ-/ευαγγελιζ-, ευ+αγγελι(ε)·[σ]-, ευ+αγγελι·σ-/ευαγγελι·σ-, -, ευ+ηγγελισ-/ευαγγελισ-, ευ+αγγελισ·θ-/ευαγγελισ·θ-) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό σωτήριος -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:95:2 By śpiewać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By błogosławić Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By głosić ewangelię Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Oszczędność On/ona/to/to samo
Ps:95:2 a)/|sate tO=| kuri/O|, eu)logE/sate to\ o)/noma au)tou=, eu)aggeli/DZesTe E(me/ran e)X E(me/ras to\ sOtE/rion au)tou=·
Ps:95:2 asate tO kyriO, eulogEsate to onoma autu, euangeliDZesTe hEmeran eX hEmeras to sOtErion autu·
Ps:95:2 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM VA_AAD2P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM VA_AMD2P N1A_ASF P N1A_GSF RA_ASN N2N_ASN RD_GSM
Ps:95:2 to sing the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to bless the name with regard to he/she/it/same to evangelize day out of (+gen) ἐξ before vowels day the saving he/she/it/same
Ps:95:2 do-SING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) you(pl)-BLESS-ed, do-BLESS-you(pl)! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen) you(pl)-are-being-EVANGELIZE-ed, be-you(pl)-being-EVANGELIZE-ed!, you(pl)-were-being-EVANGELIZE-ed day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc) the (nom|acc) saving ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:95:2 Ps_95:2_1 Ps_95:2_2 Ps_95:2_3 Ps_95:2_4 Ps_95:2_5 Ps_95:2_6 Ps_95:2_7 Ps_95:2_8 Ps_95:2_9 Ps_95:2_10 Ps_95:2_11 Ps_95:2_12 Ps_95:2_13 Ps_95:2_14
Ps:95:2 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:3 ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.
Ps:95:3 Publish his glory among the Gentiles, his wonderful works among all people. (Psalm 96:3 Brenton)
Ps:95:3 Rozgłaszajcie Jego chwałę wśród narodów, Jego cuda - wśród wszystkich ludów! (Psalm 96:3 BT_4)
Ps:95:3 ἀναγγείλατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν τὴν δόξαν αὐτοῦ, ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς τὰ θαυμάσια αὐτοῦ.
Ps:95:3 ἀν·αγγέλλω (αν+αγγελλ-, αν+αγγελ(ε)·[σ]-, αν+αγγειλ·[σ]-, αν+ηγγελ·κ-, -, αν+αγγελ·[θ]-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό θαυμάσιος -α -ον αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:95:3 By ogłaszać ogłaszaj, informuj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Cudowny doskonały, cudowny On/ona/to/to samo
Ps:95:3 a)naggei/late e)n toi=s e)/Tnesin tE\n do/Xan au)tou=, e)n pa=si toi=s laoi=s ta\ Tauma/sia au)tou=.
Ps:95:3 anangeilate en tois eTnesin tEn doXan autu, en pasi tois laois ta Taumasia autu.
Ps:95:3 VA_AAD2P P RA_DPN N3E_DPN RA_ASF N1S_ASF RD_GSM P A3_DPM RA_DPM N2_DPM RA_APN A1A_APN RD_GSM
Ps:95:3 to proclaim proclaim, report in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the people the wonderful excellent, marvelous he/she/it/same
Ps:95:3 do-PROCLAIM-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (acc) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) peoples (dat) the (nom|acc) wonderful ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:95:3 Ps_95:3_1 Ps_95:3_2 Ps_95:3_3 Ps_95:3_4 Ps_95:3_5 Ps_95:3_6 Ps_95:3_7 Ps_95:3_8 Ps_95:3_9 Ps_95:3_10 Ps_95:3_11 Ps_95:3_12 Ps_95:3_13 Ps_95:3_14
Ps:95:3 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:4 ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς·
Ps:95:4 For the Lord is great, and greatly to be praised: he is terrible above all gods. (Psalm 96:4 Brenton)
Ps:95:4 Bo wielki jest Pan i godzien wielkiej chwały, wzbudza On większy lęk niż wszyscy bogowie. (Psalm 96:4 BT_4)
Ps:95:4 ὅτι μέγας κύριος καὶ αἰνετὸς σφόδρα, φοβερός ἐστιν ἐπὶ πάντας τοὺς θεούς·
Ps:95:4 ὅτι μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί   σφόδρα φοβερός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ
Ps:95:4 Ponieważ/tamto Wielki Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Przestraszanie (przerażanie) By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg 
Ps:95:4 o(/ti me/gas ku/rios kai\ ai)neto\s sfo/dra, fobero/s e)stin e)pi\ pa/ntas tou\s Teou/s·
Ps:95:4 hoti megas kyrios kai ainetos sfodra, foberos estin epi pantas tus Teus·
Ps:95:4 C A1P_NSM N2_NSM C A1_NSM D A1A_NSM V9_PAI3S P A3_APM RA_APM N2_APM
Ps:95:4 because/that great lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely ć vehement, intense, keen, inveighingly, eager frightening (terrifying) to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing every all, each, every, the whole of the god [see theology]
Ps:95:4 because/that great ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) and   vehement, frightening ([Adj] nom) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) all (acc) the (acc) gods (acc)
Ps:95:4 Ps_95:4_1 Ps_95:4_2 Ps_95:4_3 Ps_95:4_4 Ps_95:4_5 Ps_95:4_6 Ps_95:4_7 Ps_95:4_8 Ps_95:4_9 Ps_95:4_10 Ps_95:4_11 Ps_95:4_12
Ps:95:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:95:5 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, ὁ δὲ κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν·
Ps:95:5 For all the gods of the heathen are devils: but the Lord made the heavens. (Psalm 96:5 Brenton)
Ps:95:5 Bo wszyscy bogowie pogan to ułuda, a Pan uczynił niebiosa. (Psalm 96:5 BT_4)
Ps:95:5 ὅτι πάντες οἱ θεοὶ τῶν ἐθνῶν δαιμόνια, δὲ κύριος τοὺς οὐρανοὺς ἐποίησεν·
Ps:95:5 ὅτι πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη δαιμόνιον, -ου, τό (cf. δαίμων) ὁ ἡ τό δέ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
Ps:95:5 Ponieważ/tamto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Bóg  Naród [zobacz etniczny] Demon zaś Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Nieba/niebo By czynić/rób
Ps:95:5 o(/ti pa/ntes oi( Teoi\ tO=n e)TnO=n daimo/nia, o( de\ ku/rios tou\s ou)ranou\s e)poi/Esen·
Ps:95:5 hoti pantes hoi Teoi tOn eTnOn daimonia, ho de kyrios tus uranus epoiEsen·
Ps:95:5 C A3_NPM RA_NPM N2_NPM RA_GPN N3E_GPN N2N_NPN RA_NSM x N2_NSM RA_APM N2_APM VAI_AAI3S
Ps:95:5 because/that every all, each, every, the whole of the god [see theology] the nation [see ethnic] demon the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the sky/heaven to do/make
Ps:95:5 because/that all (nom|voc) the (nom) gods (nom|voc) the (gen) nations (gen) demons (nom|acc|voc) the (nom) Yet lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) skies/heavens (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed
Ps:95:5 Ps_95:5_1 Ps_95:5_2 Ps_95:5_3 Ps_95:5_4 Ps_95:5_5 Ps_95:5_6 Ps_95:5_7 Ps_95:5_8 Ps_95:5_9 Ps_95:5_10 Ps_95:5_11 Ps_95:5_12 Ps_95:5_13
Ps:95:5 x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:6 ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ, ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ.
Ps:95:6 Thanksgiving and beauty are before him: holiness and majesty are in his sanctuary. (Psalm 96:6 Brenton)
Ps:95:6 Przed Nim kroczą majestat i piękno, potęga i jasność w Jego przybytku. (Psalm 96:6 BT_4)
Ps:95:6 ἐξομολόγησις καὶ ὡραιότης ἐνώπιον αὐτοῦ, ἁγιωσύνη καὶ μεγαλοπρέπεια ἐν τῷ ἁγιάσματι αὐτοῦ.
Ps:95:6   καί   ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἁγιω·σύνη, -ης, ἡ καί   ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:95:6 I też, nawet, mianowicie W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo Świętość I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Ps:95:6 e)Xomolo/gEsis kai\ O(raio/tEs e)nO/pion au)tou=, a(giOsu/nE kai\ megalopre/peia e)n tO=| a(gia/smati au)tou=.
Ps:95:6 eXomologEsis kai hOraiotEs enOpion autu, hagiOsynE kai megaloprepeia en tO hagiasmati autu.
Ps:95:6 N3I_NSF C N1M_NSM P RD_GSM N1_NSF C N1A_NSF P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM
Ps:95:6 ć and also, even, namely ć in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same holiness and also, even, namely ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same
Ps:95:6   and   in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) holiness (nom|voc) and   in/among/by (+dat) the (dat)   him/it/same (gen)
Ps:95:6 Ps_95:6_1 Ps_95:6_2 Ps_95:6_3 Ps_95:6_4 Ps_95:6_5 Ps_95:6_6 Ps_95:6_7 Ps_95:6_8 Ps_95:6_9 Ps_95:6_10 Ps_95:6_11 Ps_95:6_12
Ps:95:6 x x x x x x x x x x x x
Ps:95:7 ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν·
Ps:95:7 Bring to the Lord, ye families of the Gentiles, bring to the Lord glory and honour. (Psalm 96:7 Brenton)
Ps:95:7 Oddajcie Panu, rodziny narodów, oddajcie Panu chwałę i uznajcie potęgę; (Psalm 96:7 BT_4)
Ps:95:7 ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ, αἱ πατριαὶ τῶν ἐθνῶν, ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν καὶ τιμήν·
Ps:95:7 φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί τιμή, -ῆς, ἡ
Ps:95:7 By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. patrilineage Naród [zobacz etniczny] By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Honoru honor, szanują, cześć; rzeczy: Wartość, wartość
Ps:95:7 e)ne/gkate tO=| kuri/O|, ai( patriai\ tO=n e)TnO=n, e)ne/gkate tO=| kuri/O| do/Xan kai\ timE/n·
Ps:95:7 enenkate tO kyriO, hai patriai tOn eTnOn, enenkate tO kyriO doXan kai timEn·
Ps:95:7 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM RA_NPF N1A_NPF RA_GPN N3E_GPN VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N1S_ASF C N1_ASF
Ps:95:7 to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the patrilineage the nation [see ethnic] to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely honor honor, esteem, worship; of things: worth, value
Ps:95:7 do-BRING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) the (nom) patrilineages (nom|voc) the (gen) nations (gen) do-BRING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) and honor (acc)
Ps:95:7 Ps_95:7_1 Ps_95:7_2 Ps_95:7_3 Ps_95:7_4 Ps_95:7_5 Ps_95:7_6 Ps_95:7_7 Ps_95:7_8 Ps_95:7_9 Ps_95:7_10 Ps_95:7_11 Ps_95:7_12 Ps_95:7_13
Ps:95:7 x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:8 ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, ἄρατε θυσίας καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ·
Ps:95:8 Bring to the Lord the glory becoming his name: take offerings, and go into his courts. (Psalm 96:8 Brenton)
Ps:95:8 oddajcie Panu chwałę Jego imienia! Nieście ofiary i wchodźcie do Jego przedsieni, (Psalm 96:8 BT_4)
Ps:95:8 ἐνέγκατε τῷ κυρίῳ δόξαν ὀνόματι αὐτοῦ, ἄρατε θυσίας καὶ εἰσπορεύεσθε εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ·
Ps:95:8 φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] δόξα, -ης, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) θυσία, -ας, ἡ καί εἰσ·πορεύομαι (εισ+πορευ-, εισ+πορευ·σ-, -, -, εισ+πεπορευ-, εισ+πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:95:8 By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sławy/wzbudzanie grozy; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Ofiara gnębią, poświęcają I też, nawet, mianowicie By wchodzić Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom On/ona/to/to samo
Ps:95:8 e)ne/gkate tO=| kuri/O| do/Xan o)no/mati au)tou=, a)/rate Tusi/as kai\ ei)sporeu/esTe ei)s ta\s au)la\s au)tou=·
Ps:95:8 enenkate tO kyriO doXan onomati autu, arate Tysias kai eisporeuesTe eis tas aulas autu·
Ps:95:8 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM N1S_ASF N3M_DSN RD_GSM VA_AAD2P N1A_APF C V1_PMI2P P RA_APF N1_APF RD_GSM
Ps:95:8 to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. glory/awesomeness; to expect to seem, to please, to seem good to name with regard to he/she/it/same to lift/pick up take up, tote, raise sacrifice victimize, immolate and also, even, namely to enter into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house he/she/it/same
Ps:95:8 do-BRING-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) glory/awesomeness (acc); upon GLORY-ing (nom|acc|voc) name (dat) him/it/same (gen) do-LIFT/PICK-you(pl)-UP! sacrifice (gen), sacrificial (acc) and you(pl)-are-being-ENTER-ed, be-you(pl)-being-ENTER-ed! into (+acc) the (acc) courtyards (acc) him/it/same (gen)
Ps:95:8 Ps_95:8_1 Ps_95:8_2 Ps_95:8_3 Ps_95:8_4 Ps_95:8_5 Ps_95:8_6 Ps_95:8_7 Ps_95:8_8 Ps_95:8_9 Ps_95:8_10 Ps_95:8_11 Ps_95:8_12 Ps_95:8_13 Ps_95:8_14
Ps:95:8 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:9 προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα ἡ γῆ.
Ps:95:9 Worship the Lord in his holy court: let all the earth tremble before him. (Psalm 96:9 Brenton)
Ps:95:9 oddajcie pokłon odziani w święte szaty! Zadrżyj, cała ziemio, przed Jego obliczem! (Psalm 96:9 BT_4)
Ps:95:9 προσκυνήσατε τῷ κυρίῳ ἐν αὐλῇ ἁγίᾳ αὐτοῦ, σαλευθήτω ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ πᾶσα γῆ.
Ps:95:9 προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν αὐλή, -ῆς, ἡ; αὐλέω (αυλ(ε)-, -, αυλη·σ-, -, -, -) ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:95:9 By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dziedzińca owczarnia, pałac, dom; by grać na flecie {by żłobić} Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo By trząść się (drżenie) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Ps:95:9 proskunE/sate tO=| kuri/O| e)n au)lE=| a(gi/a| au)tou=, saleuTE/tO a)po\ prosO/pou au)tou= pa=sa E( gE=.
Ps:95:9 proskynEsate tO kyriO en aulE hagia autu, saleuTEtO apo prosOpu autu pasa hE gE.
Ps:95:9 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N1_DSF A1A_DSF RD_GSM VC_APD3S P N2N_GSN RD_GSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF
Ps:95:9 to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among courtyard sheep-fold, palace, house; to flute dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same to shake (tremor) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same every all, each, every, the whole of the earth/land
Ps:95:9 do-WORSHIP/MAKE-you(pl)-OBEISANCE! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) courtyard (dat); you(sg)-are-being-FLUTE-ed, he/she/it-should-be-FLUTE-ing, you(sg)-should-be-being-FLUTE-ed holy ([Adj] dat) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-SHAKE-ed! away from (+gen) face (gen) him/it/same (gen) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc)
Ps:95:9 Ps_95:9_1 Ps_95:9_2 Ps_95:9_3 Ps_95:9_4 Ps_95:9_5 Ps_95:9_6 Ps_95:9_7 Ps_95:9_8 Ps_95:9_9 Ps_95:9_10 Ps_95:9_11 Ps_95:9_12 Ps_95:9_13 Ps_95:9_14
Ps:95:9 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:10 εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν Ὁ κύριος ἐβασίλευσεν, καὶ γὰρ κατώρθωσεν τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.
Ps:95:10 Say among the heathen, The Lord reigns: for he has established the world so that it shall not be moved: he shall judge the people in righteousness. (Psalm 96:10 Brenton)
Ps:95:10 Mówcie wśród pogan: Pan jest królem. Umocnił świat, by się nie poruszył: ze słusznością wymierza ludom sprawiedliwość. (Psalm 96:10 BT_4)
Ps:95:10 εἴπατε ἐν τοῖς ἔθνεσιν κύριος ἐβασίλευσεν, καὶ γὰρ κατώρθωσεν τὴν οἰκουμένην, ἥτις οὐ σαλευθήσεται, κρινεῖ λαοὺς ἐν εὐθύτητι.
Ps:95:10 λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) καί γάρ   ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) λαός, -οῦ, ὁ ἐν εὐ·θύτη[τ]ς, -ητος, ἡ
Ps:95:10 By mówić/opowiadaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Naród [zobacz etniczny] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By panować I też, nawet, mianowicie Dla odtąd, jak Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By trząść się (drżenie) By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawość (kształt prosty)
Ps:95:10 ei)/pate e)n toi=s e)/Tnesin *(o ku/rios e)basi/leusen, kai\ ga\r katO/rTOsen tE\n oi)koume/nEn, E(/tis ou) saleuTE/setai, krinei= laou\s e)n eu)Tu/tEti.
Ps:95:10 eipate en tois eTnesin o kyrios ebasileusen, kai gar katOrTOsen tEn oikumenEn, hEtis u saleuTEsetai, krinei laus en euTytEti.
Ps:95:10 VAI_AAI2P P RA_DPN N3E_DPN RA_NSM N2_NSM VAI_AAI3S C x VAI_AAI3S RA_ASF V2_PMPASF RX_NSF D VC_FPI3S VF2_FAI3S N2_APM P N3T_DSF
Ps:95:10 to say/tell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the nation [see ethnic] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to reign and also, even, namely for since, as ć the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to shake (tremor) to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among uprightness (straightness)
Ps:95:10 you(pl)-SAY/TELL-ed, do-SAY/TELL-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) nations (dat) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-REIGN-ed and for   the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) who-/whom-/whichever (nom) not he/she/it-will-be-SHAKE-ed he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) peoples (acc) in/among/by (+dat) uprightness (dat)
Ps:95:10 Ps_95:10_1 Ps_95:10_2 Ps_95:10_3 Ps_95:10_4 Ps_95:10_5 Ps_95:10_6 Ps_95:10_7 Ps_95:10_8 Ps_95:10_9 Ps_95:10_10 Ps_95:10_11 Ps_95:10_12 Ps_95:10_13 Ps_95:10_14 Ps_95:10_15 Ps_95:10_16 Ps_95:10_17 Ps_95:10_18 Ps_95:10_19
Ps:95:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:11 εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω ἡ γῆ, σαλευθήτω ἡ θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς·
Ps:95:11 Let the heavens rejoice, and the earth exult; let the sea be moved, and the fullness of it. (Psalm 96:11 Brenton)
Ps:95:11 Niech się cieszy niebo i ziemia raduje; niech szumi morze i to, co je napełnia; (Psalm 96:11 BT_4)
Ps:95:11 εὐφραινέσθωσαν οἱ οὐρανοί, καὶ ἀγαλλιάσθω γῆ, σαλευθήτω θάλασσα καὶ τὸ πλήρωμα αὐτῆς·
Ps:95:11 εὐ·φραίνω (ευφραιν-, ευφραν(ε)·[σ]-, ευφραν·[σ]-, -, -, ευφραν·θ-) ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ σαλεύω (σαλευ-, σαλευ·σ-, σαλευ·σ-, -, σεσαλευ-, σαλευ·θ-) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό πλήρωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:95:11 By celebrować/bądź wesoły Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie By radować się (zadowolona, wielka radość) Ziemi/ziemia By trząść się (drżenie) Morze I też, nawet, mianowicie Całość On/ona/to/to samo
Ps:95:11 eu)fraine/sTOsan oi( ou)ranoi/, kai\ a)gallia/sTO E( gE=, saleuTE/tO E( Ta/lassa kai\ to\ plE/rOma au)tE=s·
Ps:95:11 eufrainesTOsan hoi uranoi, kai agalliasTO hE gE, saleuTEtO hE Talassa kai to plErOma autEs·
Ps:95:11 V1_PMD3P RA_NPM N2_NPM C V3_PMD3S RA_NSF N1_NSF VC_APD3S RA_NSF N1S_NSF C RA_ASN N3M_ASN RD_GSF
Ps:95:11 to celebrate/be merry the sky/heaven and also, even, namely to exult (glad, great joy) the earth/land to shake (tremor) the sea and also, even, namely the entirety he/she/it/same
Ps:95:11 let-them-be-being-CELEBRATE/BE-ed-MERRY! the (nom) skies/heavens (nom|voc) and let-him/her/it-be-being-EXULT-ed! the (nom) earth/land (nom|voc) let-him/her/it-be-SHAKE-ed! the (nom) sea (nom|voc) and the (nom|acc) entirety (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
Ps:95:11 Ps_95:11_1 Ps_95:11_2 Ps_95:11_3 Ps_95:11_4 Ps_95:11_5 Ps_95:11_6 Ps_95:11_7 Ps_95:11_8 Ps_95:11_9 Ps_95:11_10 Ps_95:11_11 Ps_95:11_12 Ps_95:11_13 Ps_95:11_14
Ps:95:11 x x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ
Ps:95:12 The plains shall rejoice, and all things in them: then shall all the trees of the wood exult before the presence of the Lord: (Psalm 96:12 Brenton)
Ps:95:12 niech się weselą pola i wszystko, co jest na nich, niech się także radują wszystkie drzewa leśne (Psalm 96:12 BT_4)
Ps:95:12 χαρήσεται τὰ πεδία καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς, τότε ἀγαλλιάσονται πάντα τὰ ξύλα τοῦ δρυμοῦ
Ps:95:12 χαίρω (χαιρ-, χαρ(ε)·[σ]-, -, -, -, χαρ·[θ]-) ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό τότε ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ξύλον, -ου, τό ὁ ἡ τό  
Ps:95:12 By radować pozdrowienie, pozdrowienie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Wtedy By radować się (zadowolona, wielka radość) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
Ps:95:12 CHarE/setai ta\ pedi/a kai\ pa/nta ta\ e)n au)toi=s, to/te a)gallia/sontai pa/nta ta\ Xu/la tou= drumou=
Ps:95:12 CHarEsetai ta pedia kai panta ta en autois, tote agalliasontai panta ta Xyla tu drymu
Ps:95:12 VD_FPI3S RA_NPN N2N_NPN C A3_NPN RA_NPN P RD_DPN D VF_FMI3P A3_NPN RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM
Ps:95:12 to rejoice salute, salutation the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same then to exult (glad, great joy) every all, each, every, the whole of the tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. the ć
Ps:95:12 he/she/it-will-be-REJOICE-ed the (nom|acc)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) them/same (dat) then they-will-be-EXULT-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) trees/wooden things (nom|acc|voc) the (gen)  
Ps:95:12 Ps_95:12_1 Ps_95:12_2 Ps_95:12_3 Ps_95:12_4 Ps_95:12_5 Ps_95:12_6 Ps_95:12_7 Ps_95:12_8 Ps_95:12_9 Ps_95:12_10 Ps_95:12_11 Ps_95:12_12 Ps_95:12_13 Ps_95:12_14 Ps_95:12_15
Ps:95:12 x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:95:13 πρὸ προσώπου κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν· κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ.
Ps:95:13 The plains shall rejoice, and all things in them: then shall all the trees of the wood exult before the presence of the Lord: (Psalm 96:12 Brenton)
Ps:95:13 przed obliczem Pana, bo nadchodzi, bo nadchodzi, aby sądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, z wiernością swą - narody. (Psalm 96:13 BT_4)
Ps:95:13 πρὸ προσώπου κυρίου, ὅτι ἔρχεται, ὅτι ἔρχεται κρῖναι τὴν γῆν· κρινεῖ τὴν οἰκουμένην ἐν δικαιοσύνῃ καὶ λαοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ αὐτοῦ.
Ps:95:13 πρό πρόσ·ωπον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὅτι ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) ὁ ἡ τό οἰκουμένη, -ης, ἡ; οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν δικαιο·σύνη, -ης, ἡ καί λαός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:95:13 Przedtem (+informacja) Twarz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto By przychodzić Ponieważ/tamto By przychodzić By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Ziemi/ziemia By sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj Mieszkany rzymski świat ? ?????? ???µ?? Mieszkany rzymski świat, mieszkaną okolicę, całe ziemskie zwierzchnictwo; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prawości prawość, sprawiedliwość, spełnianie prawa I też, nawet, mianowicie Ludzie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród PRAWDA On/ona/to/to samo
Ps:95:13 pro\ prosO/pou kuri/ou, o(/ti e)/rCHetai, o(/ti e)/rCHetai kri=nai tE\n gE=n· krinei= tE\n oi)koume/nEn e)n dikaiosu/nE| kai\ laou\s e)n tE=| a)lETei/a| au)tou=.
Ps:95:13 pro prosOpu kyriu, hoti erCHetai, hoti erCHetai krinai tEn gEn· krinei tEn oikumenEn en dikaiosynE kai laus en tE alETeia autu.
Ps:95:13 P N2N_GSN N2_GSM C V1_PMI3S C V1_PMI3S VA_AAN RA_ASF N1_ASF VF2_FAI3S RA_ASF V2_PMPASF P N1_DSF C N2_APM P RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
Ps:95:13 before (+gen) face lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that to come because/that to come to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the earth/land to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn the inhabited Roman world ὁ ἀγαθὸς δαίμων inhabited Roman world, inhabited region, whole earthly dominion; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among righteousness righteousness, justice, fulfillment of the law and also, even, namely people in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the truth he/she/it/same
Ps:95:13 before (+gen) face (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) because/that he/she/it-is-being-COME-ed because/that he/she/it-is-being-COME-ed to-JUDGE, be-you(sg)-JUDGE-ed!, he/she/it-happens-to-JUDGE (opt) the (acc) earth/land (acc) he/she/it-is-JUDGE-ing, you(sg)-are-being-JUDGE-ed (classical), he/she/it-will-JUDGE, you(sg)-will-be-JUDGE-ed (classical) the (acc) inhabited Roman world (acc); while being-DWELL-ed (acc) in/among/by (+dat) righteousness (dat) and peoples (acc) in/among/by (+dat) the (dat) truth (dat) him/it/same (gen)
Ps:95:13 Ps_95:13_1 Ps_95:13_2 Ps_95:13_3 Ps_95:13_4 Ps_95:13_5 Ps_95:13_6 Ps_95:13_7 Ps_95:13_8 Ps_95:13_9 Ps_95:13_10 Ps_95:13_11 Ps_95:13_12 Ps_95:13_13 Ps_95:13_14 Ps_95:13_15 Ps_95:13_16 Ps_95:13_17 Ps_95:13_18 Ps_95:13_19 Ps_95:13_20 Ps_95:13_21
Ps:95:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x