Ps:99:1 Ψαλμὸς εἰς ἐξομολόγησιν. Ἀλαλάξατε τῷ κυρίῳ, πᾶσα ἡ γῆ,
Ps:99:1 A Psalm for Thanksgiving. Make a joyful noise to the Lord, all the earth. (Psalm 100:1 Brenton)
Ps:99:1 Psalm. Dziękczynienie. Wykrzykujcie na cześć Pana, wszystkie ziemie; (Psalm 100:1 BT_4)
Ps:99:1 Ψαλμὸς εἰς ἐξομολόγησιν. Ἀλαλάξατε τῷ κυρίῳ, πᾶσα γῆ,
Ps:99:1 ψαλμός, -οῦ, ὁ εἰς[1]   ἀλαλάζω (αλαλαζ-, αλαλαξ-, αλαλαξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Ps:99:1 Psalm Do (+przyspieszenie) By wyć Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Ps:99:1 *PSalmo\s ei)s e)Xomolo/gEsin. *)alala/Xate tO=| kuri/O|, pa=sa E( gE=,
Ps:99:1 PSalmos eis eXomologEsin. alalaXate tO kyriO, pasa hE gE,
Ps:99:1 N2_NSM P N3I_ASF VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM A1S_NSF RA_NSF N1_NSF
Ps:99:1 psalm into (+acc) ć to ululate the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land
Ps:99:1 psalm (nom) into (+acc)   do-ULULATE-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (nom|voc) the (nom) earth/land (nom|voc)
Ps:99:1 Ps_99:1_1 Ps_99:1_2 Ps_99:1_3 Ps_99:1_4 Ps_99:1_5 Ps_99:1_6 Ps_99:1_7 Ps_99:1_8 Ps_99:1_9
Ps:99:1 x x x x x x x x x
Ps:99:2 δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ, εἰσέλθατε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει.
Ps:99:2 Serve the Lord with gladness; come before his presence with exultation. (Psalm 100:2 Brenton)
Ps:99:2 służcie Panu z weselem! Wśród okrzyków radości stawajcie przed Nim! (Psalm 100:2 BT_4)
Ps:99:2 δουλεύσατε τῷ κυρίῳ ἐν εὐφροσύνῃ, εἰσέλθατε ἐνώπιον αὐτοῦ ἐν ἀγαλλιάσει.
Ps:99:2 δουλεύω (δουλευ-, δουλευ·σ-, δουλευ·σ-, δεδουλευ·κ-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἀγαλλίασις, -εως, ἡ; ἀγαλλιάω (αγαλλι(α)-, αγαλλια·σ-, αγαλλια·σ-, -, -, αγαλλια·θ-)
Ps:99:2 By być posłusznym być niewolnik, zasiadać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wesołość By wchodzić W obecności z (+informacja); ??? On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Uniesienie radości radują się, są zadowolone; by radować się (zadowolona, wielka radość)
Ps:99:2 douleu/sate tO=| kuri/O| e)n eu)frosu/nE|, ei)se/lTate e)nO/pion au)tou= e)n a)gallia/sei.
Ps:99:2 duleusate tO kyriO en eufrosynE, eiselTate enOpion autu en agalliasei.
Ps:99:2 VA_AAD2P RA_DSM N2_DSM P N1_DSF VBI_AAD2P P RD_GSM P N3I_DSF
Ps:99:2 to obey to be a slave, serve the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cheerfulness to enter in the presence of (+gen); ??? he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among exultation rejoice, be glad; to exult (glad, great joy)
Ps:99:2 do-OBEY-you(pl)! the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) in/among/by (+dat) cheerfulness (dat) do-ENTER-you(pl)! in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) exultation (dat); he/she/it-will-EXULT, you(sg)-will-be-EXULT-ed (classical)
Ps:99:2 Ps_99:2_1 Ps_99:2_2 Ps_99:2_3 Ps_99:2_4 Ps_99:2_5 Ps_99:2_6 Ps_99:2_7 Ps_99:2_8 Ps_99:2_9 Ps_99:2_10
Ps:99:2 x x x x x x x x x x
Ps:99:3 γνῶτε ὅτι κύριος, αὐτός ἐστιν ὁ θεός, αὐτὸς ἐποίησεν ἡμᾶς καὶ οὐχ ἡμεῖς, λαὸς αὐτοῦ καὶ πρόβατα τῆς νομῆς αὐτοῦ.
Ps:99:3 Know that the Lord he is God; he made us, and not we ourselves; we are his people, and the sheep of his pasture. (Psalm 100:3 Brenton)
Ps:99:3 Wiedzcie, że Pan jest Bogiem: On sam nas stworzył, my Jego własnością, jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. (Psalm 100:3 BT_4)
Ps:99:3 γνῶτε ὅτι κύριος, αὐτός ἐστιν θεός, αὐτὸς ἐποίησεν ἡμᾶς καὶ οὐχ ἡμεῖς, λαὸς αὐτοῦ καὶ πρόβατα τῆς νομῆς αὐτοῦ.
Ps:99:3 γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λαός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) ὁ ἡ τό νομή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:99:3 By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo By być Bóg  On/ona/to/to samo By czynić/rób Ja I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Ja Ludzie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Pastwisko On/ona/to/to samo
Ps:99:3 gnO=te o(/ti ku/rios, au)to/s e)stin o( Teo/s, au)to\s e)poi/Esen E(ma=s kai\ ou)CH E(mei=s, lao\s au)tou= kai\ pro/bata tE=s nomE=s au)tou=.
Ps:99:3 gnOte hoti kyrios, autos estin ho Teos, autos epoiEsen hEmas kai uCH hEmeis, laos autu kai probata tEs nomEs autu.
Ps:99:3 VZ_AAD2P C N2_NSM RD_NSM V9_PAI3S RA_NSM N2_NSM RD_NSM VAI_AAI3S RP_AP C D RP_NP N2_NSM RD_GSM C N2N_NPN RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Ps:99:3 to know i.e. recognize. because/that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same to be the god [see theology] he/she/it/same to do/make I and also, even, namely οὐχ before rough breathing I people he/she/it/same and also, even, namely sheep (sheepfold) the pasturage he/she/it/same
Ps:99:3 do-KNOW-you(pl)!, you(pl)-should-KNOW because/that lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/it/same (nom) he/she/it-is the (nom) god (nom) he/it/same (nom) he/she/it-DO/MAKE-ed us (acc) and not we (nom) people (nom) him/it/same (gen) and sheep (nom|acc|voc) the (gen) pasturage (gen) him/it/same (gen)
Ps:99:3 Ps_99:3_1 Ps_99:3_2 Ps_99:3_3 Ps_99:3_4 Ps_99:3_5 Ps_99:3_6 Ps_99:3_7 Ps_99:3_8 Ps_99:3_9 Ps_99:3_10 Ps_99:3_11 Ps_99:3_12 Ps_99:3_13 Ps_99:3_14 Ps_99:3_15 Ps_99:3_16 Ps_99:3_17 Ps_99:3_18 Ps_99:3_19 Ps_99:3_20
Ps:99:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:99:4 εἰσέλθατε εἰς τὰς πύλας αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει, εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ ἐν ὕμνοις· ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
Ps:99:4 Enter into his gates with thanksgiving, and his courts with hymns; give thanks to him, praise his name. (Psalm 100:4 Brenton)
Ps:99:4 Wstępujcie w Jego bramy wśród dziękczynienia, wśród hymnów w Jego przedsionki; chwalcie Go i błogosławcie Jego imię! (Psalm 100:4 BT_4)
Ps:99:4 εἰσέλθατε εἰς τὰς πύλας αὐτοῦ ἐν ἐξομολογήσει, εἰς τὰς αὐλὰς αὐτοῦ ἐν ὕμνοις· ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, αἰνεῖτε τὸ ὄνομα αὐτοῦ,
Ps:99:4 εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό αὐλή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὕμνος, -ου, ὁ; ὑμνέω (υμν(ε)-, υμνη·σ-, υμνη·σ-, -, -, -) ἐξ·ομο·λογέω (εξ+ομολογ(ε)-, εξ+ομολογη·σ-, εξ+ομολογη·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό αἰνέω (αιν(ε)-, αινε·σ-, αινε·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:99:4 By wchodzić Do (+przyspieszenie) Brama On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By przyznawać Do (+przyspieszenie) Dziedzińca owczarnia, pałac, dom On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Hymn; by wysławiać By przyznawać On/ona/to/to samo By chwalić Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
Ps:99:4 ei)se/lTate ei)s ta\s pu/las au)tou= e)n e)XomologE/sei, ei)s ta\s au)la\s au)tou= e)n u(/mnois· e)Xomologei=sTe au)tO=|, ai)nei=te to\ o)/noma au)tou=,
Ps:99:4 eiselTate eis tas pylas autu en eXomologEsei, eis tas aulas autu en hymnois· eXomologeisTe autO, aineite to onoma autu,
Ps:99:4 VBI_AAD2P P RA_APF N1_APF RD_GSM P N3I_DSF P RA_APF N1_APF RD_GSM P N2_DPM V2_PMI2P RD_DSM V2_PAI2P RA_ASN N3M_ASN RD_GSM
Ps:99:4 to enter into (+acc) the gate he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to confess into (+acc) the courtyard sheep-fold, palace, house he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hymn; to hymn to confess he/she/it/same to praise the name with regard to he/she/it/same
Ps:99:4 do-ENTER-you(pl)! into (+acc) the (acc) gates (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) he/she/it-will-CONFESS, you(sg)-will-be-CONFESS-ed (classical) into (+acc) the (acc) courtyards (acc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) hymns (dat); you(sg)-happen-to-be-HYMN-ing (opt) you(pl)-are-being-CONFESS-ed, be-you(pl)-being-CONFESS-ed! him/it/same (dat) you(pl)-are-PRAISE-ing, be-you(pl)-PRAISE-ing! the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Ps:99:4 Ps_99:4_1 Ps_99:4_2 Ps_99:4_3 Ps_99:4_4 Ps_99:4_5 Ps_99:4_6 Ps_99:4_7 Ps_99:4_8 Ps_99:4_9 Ps_99:4_10 Ps_99:4_11 Ps_99:4_12 Ps_99:4_13 Ps_99:4_14 Ps_99:4_15 Ps_99:4_16 Ps_99:4_17 Ps_99:4_18 Ps_99:4_19
Ps:99:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:99:5 ὅτι χρηστὸς κύριος, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ ἕως γενεᾶς καὶ γενεᾶς ἡ ἀλήθεια αὐτοῦ.
Ps:99:5 For the Lord is good, his mercy is for ever; and his truth endures to generation and generation. (Psalm 100:5 Brenton)
Ps:99:5 Albowiem dobry jest Pan, łaskawość Jego trwa na wieki, a wierność Jego przez pokolenia. (Psalm 100:5 BT_4)
Ps:99:5 ὅτι χρηστὸς κύριος, εἰς τὸν αἰῶνα τὸ ἔλεος αὐτοῦ, καὶ ἕως γενεᾶς καὶ γενεᾶς ἀλήθεια αὐτοῦ.
Ps:99:5 ὅτι χρηστός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ ὁ ἡ τό ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω γενεά, -ᾶς, ἡ καί γενεά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ἀ·λήθεια, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Ps:99:5 Ponieważ/tamto Wspaniałomyślny Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Litość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" I też, nawet, mianowicie Pokolenia Rasa {Wyścig}, Naród; czasami "pokolenie" PRAWDA On/ona/to/to samo
Ps:99:5 o(/ti CHrEsto\s ku/rios, ei)s to\n ai)O=na to\ e)/leos au)tou=, kai\ e(/Os genea=s kai\ genea=s E( a)lE/Teia au)tou=.
Ps:99:5 hoti CHrEstos kyrios, eis ton aiOna to eleos autu, kai heOs geneas kai geneas hE alETeia autu.
Ps:99:5 C A1_NSM N2_NSM P RA_ASM N3W_ASM RA_NSN N3E_NSN RD_GSM C P N1A_GSF C N1A_GSF RA_NSF N1A_NSF RD_GSM
Ps:99:5 because/that magnanimous lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever the mercy he/she/it/same and also, even, namely until; dawn generation Race, Nation; sometimes "generation" and also, even, namely generation Race, Nation; sometimes "generation" the truth he/she/it/same
Ps:99:5 because/that magnanimous ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) the (acc) eon (acc) the (nom|acc) mercy (nom, nom|acc|voc) him/it/same (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) generation (gen), generations (acc) and generation (gen), generations (acc) the (nom) truth (nom|voc) him/it/same (gen)
Ps:99:5 Ps_99:5_1 Ps_99:5_2 Ps_99:5_3 Ps_99:5_4 Ps_99:5_5 Ps_99:5_6 Ps_99:5_7 Ps_99:5_8 Ps_99:5_9 Ps_99:5_10 Ps_99:5_11 Ps_99:5_12 Ps_99:5_13 Ps_99:5_14 Ps_99:5_15 Ps_99:5_16 Ps_99:5_17
Ps:99:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x