Ps:100:1 Τῷ Δαυιδ ψαλμός. Ἔλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι, κύριε·
Ps:100:1 A Psalm of David. I will sing to thee, O Lord, of mercy and judgment; I will sing a psalm, (Psalm 101:1 Brenton)
Ps:100:1 Dawidowy. Psalm. Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę; chcę śpiewać Tobie, o Panie! (Psalm 101:1 BT_4)
Ps:100:1 Τῷ Δαυιδ ψαλμός. Ἔλεος καὶ κρίσιν ᾄσομαί σοι, κύριε·
Ps:100:1 ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ψαλμός, -οῦ, ὁ ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ καί κρίσις, -εως, ἡ ᾄδω (ᾳδ-, ᾳ[δ]·σ-, ᾳ[δ]·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Ps:100:1 David Psalm Litość I też, nawet, mianowicie Sądzenia decyzja, punkt zwrotny, nagła zmiana, kryzys, obliczenie, zarozumiałość By śpiewać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Ps:100:1 *tO=| *dauid PSalmo/s. *)/eleos kai\ kri/sin a)/|somai/ soi, ku/rie·
Ps:100:1 tO dauid PSalmos. eleos kai krisin asomai soi, kyrie·
Ps:100:1 RA_DSM N_DSM N2_NSM N3E_ASN C N3I_ASF VF_FMI1S RP_DS N2_VSM
Ps:100:1 the David psalm mercy and also, even, namely judgment decision, turning point, sudden change, crisis, estimation, conceit to sing you; your/yours(sg); to rub worn, rub lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Ps:100:1 the (dat) David (indecl) psalm (nom) mercy (nom, nom|acc|voc) and judgment (acc) I-will-be-SING-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Ps:100:1 Ps_100:1_1 Ps_100:1_2 Ps_100:1_3 Ps_100:1_4 Ps_100:1_5 Ps_100:1_6 Ps_100:1_7 Ps_100:1_8 Ps_100:1_9
Ps:100:1 x x x x x x x x x
Ps:100:2 ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ· πότε ἥξεις πρός με; διεπορευόμην ἐν ἀκακίᾳ καρδίας μου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου μου.
Ps:100:2 A Psalm of David. I will sing to thee, O Lord, of mercy and judgment; I will sing a psalm, (Psalm 101:1 Brenton)
Ps:100:2 Dawidowy. Psalm. Chcę opiewać sprawiedliwość i łaskę; chcę śpiewać Tobie, o Panie! (Psalm 101:1 BT_4)
Ps:100:2 ψαλῶ καὶ συνήσω ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ· πότε ἥξεις πρός με; διεπορευόμην ἐν ἀκακίᾳ καρδίας μου ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου μου.
Ps:100:2 ψάλλω (ψαλλ-, ψαλ(ε)·[σ]-, ψαλ·[σ]-, -, -, -) καί συν·ίημι (ath. συν+ι(ε)-, συν+η·σ-, συν+η·κ- or 2nd ath. συν+(ε)-, -, -, -) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον πότε[1] ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) ἐν   καρδία, -ας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:100:2 By szarpać (instrument) I też, nawet, mianowicie By rozumieć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany Kiedy? By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By przechodzić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dom; by mieszkać Ja
Ps:100:2 PSalO= kai\ sunE/sO e)n o(dO=| a)mO/mO|· po/te E(/Xeis pro/s me; dieporeuo/mEn e)n a)kaki/a| kardi/as mou e)n me/sO| tou= oi)/kou mou.
Ps:100:2 PSalO kai synEsO en hodO amOmO· pote hEXeis pros me; dieporeuomEn en akakia kardias mu en mesO tu oiku mu.
Ps:100:2 VF2_FAI1S C VF_FAI1S P N2_DSF A1B_DSM x VF_FAI2S P RP_AS V1I_IMI1S P N1A_DSF N1A_GSF RP_GS P A1_DSM RA_GSM N2_GSM RP_GS
Ps:100:2 to pluck (an instrument) and also, even, namely to understand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road amomum [Indian spice-plant]; unblemished when? to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) I to pass through in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the house; to dwell I
Ps:100:2 I-will-PLUCK-(AN-INSTRUMENT), I-should-PLUCK-(AN-INSTRUMENT) and I-will-UNDERSTand, I-should-UNDERSTand in/among/by (+dat) way/road (dat) amomum (dat); unblemished ([Adj] dat) when? you(sg)-will-HAVE COME toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) I-was-being-PASS-ed-THROUGH in/among/by (+dat)   heart (gen), hearts (acc) me (gen) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! me (gen)
Ps:100:2 Ps_100:2_1 Ps_100:2_2 Ps_100:2_3 Ps_100:2_4 Ps_100:2_5 Ps_100:2_6 Ps_100:2_7 Ps_100:2_8 Ps_100:2_9 Ps_100:2_10 Ps_100:2_11 Ps_100:2_12 Ps_100:2_13 Ps_100:2_14 Ps_100:2_15 Ps_100:2_16 Ps_100:2_17 Ps_100:2_18 Ps_100:2_19 Ps_100:2_20
Ps:100:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:100:3 οὐ προεθέμην πρὸ ὀφθαλμῶν μου πρᾶγμα παράνομον, ποιοῦντας παραβάσεις ἐμίσησα·
Ps:100:3 I have not set before mine eyes any unlawful ting; I have hated transgressors. (Psalm 101:3 Brenton)
Ps:100:3 Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej; w nienawiści mam przestępstwa: nie przylgną one do mnie. (Psalm 101:3 BT_4)
Ps:100:3 οὐ προεθέμην πρὸ ὀφθαλμῶν μου πρᾶγμα παράνομον, ποιοῦντας παραβάσεις ἐμίσησα·
Ps:100:3 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ προ·τίθημι (-, προ+θη·σ-, προ+θη·κ- or 2nd ath. προ+θ(ε)-, -, προ+τεθει-, προ+τε·θ-) πρό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρᾶγμα[τ], -ατος, τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) παρά·βασις, -εως, ἡ μισέω (μισ(ε)-, μιση·σ-, μιση·σ-, μεμιση·κ-, μεμιση-, μιση·θ-)
Ps:100:3 ??? Przed przydechem mocnym By wysuwać Przedtem (+informacja) Oko Ja Sprawa [zobacz pragmatyczny] By czynić/rób Naruszanie Do destest nie lub, nie cierp, nienawidź, czuj wstręt
Ps:100:3 ou) proeTe/mEn pro\ o)fTalmO=n mou pra=gma para/nomon, poiou=ntas paraba/seis e)mi/sEsa·
Ps:100:3 u proeTemEn pro ofTalmOn mu pragma paranomon, poiuntas parabaseis emisEsa·
Ps:100:3 D VEI_AMI1S P N2_GPM RP_GS N3M_ASN A1B_ASN V2_PAPAPM N3I_APF VAI_AAI1S
Ps:100:3 οὐχ before rough breathing to put forward before (+gen) eye I matter [see pragmatic] ć to do/make transgression to destest dislike, detest, hate, abominate
Ps:100:3 not I-was-PUT-ed-FORWARD before (+gen) eyes (gen) me (gen) matter (nom|acc|voc)   while DO/MAKE-ing (acc) transgressions (acc, nom|voc) I-DESTEST-ed
Ps:100:3 Ps_100:3_1 Ps_100:3_2 Ps_100:3_3 Ps_100:3_4 Ps_100:3_5 Ps_100:3_6 Ps_100:3_7 Ps_100:3_8 Ps_100:3_9 Ps_100:3_10
Ps:100:3 x x x x x x x x x x
Ps:100:4 οὐκ ἐκολλήθη μοι καρδία σκαμβή, ἐκκλίνοντος ἀπ’ ἐμοῦ τοῦ πονηροῦ οὐκ ἐγίνωσκον.
Ps:100:4 I have not set before mine eyes any unlawful ting; I have hated transgressors. (Psalm 101:3 Brenton)
Ps:100:4 Nie będę zwracał oczu ku sprawie niegodziwej; w nienawiści mam przestępstwa: nie przylgną one do mnie. (Psalm 101:3 BT_4)
Ps:100:4 οὐκ ἐκολλήθη μοι καρδία σκαμβή, ἐκκλίνοντος ἀπ’ ἐμοῦ τοῦ πονηροῦ οὐκ ἐγίνωσκον.
Ps:100:4 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κολλάω (κολλ(α)-, -, κολλη·σ-, κεκολλη·κ-, κεκολλη-, κολλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καρδία, -ας, ἡ   ἐκ·κλίνω (εκ+κλιν-, εκ+κλιν(ε)·[σ]-, εκ+κλιν·[σ]-, -, -, -) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ὁ ἡ τό πονηρός -ά -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-)
Ps:100:4 ??? Przed przydechem mocnym By łączyć się klej, cement, łączyć, budować, ściągnięty, łączyć się mocno {szybko} razem Ja Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) By cofać się/unikaj Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? ??? Przed przydechem mocnym By wiedzieć to jest rozpoznaj.
Ps:100:4 ou)k e)kollE/TE moi kardi/a skambE/, e)kkli/nontos a)p’ e)mou= tou= ponErou= ou)k e)gi/nOskon.
Ps:100:4 uk ekollETE moi kardia skambE, ekklinontos ap’ emu tu ponEru uk eginOskon.
Ps:100:4 D VCI_API3S RP_DS N1A_NSF A1_NSF V1_PAPGSM P RP_GS RA_GSM A1A_GSM D V1I_IAI1S
Ps:100:4 οὐχ before rough breathing to join glue, cement, unite, build, contracted, join fast together I heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) ć to recoil/avoid from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine the wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος οὐχ before rough breathing to know i.e. recognize.
Ps:100:4 not he/she/it-was-JOIN-ed me (dat) heart (nom|voc)   while RECOIL/AVOID-ing (gen) away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) the (gen) wicked ([Adj] gen) not I-was-KNOW-ing, they-were-KNOW-ing
Ps:100:4 Ps_100:4_1 Ps_100:4_2 Ps_100:4_3 Ps_100:4_4 Ps_100:4_5 Ps_100:4_6 Ps_100:4_7 Ps_100:4_8 Ps_100:4_9 Ps_100:4_10 Ps_100:4_11 Ps_100:4_12
Ps:100:4 x x x x x x x x x x x x
Ps:100:5 τὸν καταλαλοῦντα λάθρᾳ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, τοῦτον ἐξεδίωκον· ὑπερηφάνῳ ὀφθαλμῷ καὶ ἀπλήστῳ καρδίᾳ, τούτῳ οὐ συνήσθιον.
Ps:100:5 Him that privily speaks against his neighbour, him have I driven from me: he that is proud in look and insatiable in heart, --with him I have not eaten. (Psalm 101:5 Brenton)
Ps:100:5 Chcę zgładzić takiego, co skrycie uwłacza bliźniemu. Kto oczy ma pyszne i serce nadęte - tego nie zniosę. (Psalm 101:5 BT_4)
Ps:100:5 τὸν καταλαλοῦντα λάθρᾳ τοῦ πλησίον αὐτοῦ, τοῦτον ἐξεδίωκον· ὑπερηφάνῳ ὀφθαλμῷ καὶ ἀπλήστῳ καρδίᾳ, τούτῳ οὐ συνήσθιον.
Ps:100:5 ὁ ἡ τό κατα·λαλέω (κατα+λαλ(ε)-, κατα+λαλη·σ-, κατα+λαλη·σ-, -, -, -) λάθρᾳ ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο ἐκ·διώκω (εκ+διωκ-, εκ+διωξ-, εκ+διωξ-, -, -, εκ+διωχ·θ-) ὑπερή·φανος -ον ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ καί   καρδία, -ας, ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο οὐ[2]/οὐκ/οὐχ συν·εσθίω (συν+εσθι-, -, 2nd συν+φαγ-, -, -, -)
Ps:100:5 By zniesławiać Dyskretnie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By ścigać poza/z dala Dumny Oko I też, nawet, mianowicie Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ??? Przed przydechem mocnym By jeść razem
Ps:100:5 to\n katalalou=nta la/Tra| tou= plEsi/on au)tou=, tou=ton e)Xedi/Okon· u(perEfa/nO| o)fTalmO=| kai\ a)plE/stO| kardi/a|, tou/tO| ou) sunE/sTion.
Ps:100:5 ton katalalunta laTra tu plEsion autu, tuton eXediOkon· hyperEfanO ofTalmO kai aplEstO kardia, tutO u synEsTion.
Ps:100:5 RA_ASM V2_PAPASM D RA_GSM D RD_GSM RD_ASM V1I_IAI1S A1B_DSM N2_DSM C A1B_DSM N1A_DSF RD_DSM D V1I_IAI1S
Ps:100:5 the to slander discreetly the neighbor one near, close to; near he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to chase out/away proud eye and also, even, namely ć heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] οὐχ before rough breathing to eat together
Ps:100:5 the (acc) while SLandER-ing (acc, nom|acc|voc) discreetly the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) this (acc) I-was-CHASE-ing-OUT/AWAY, they-were-CHASE-ing-OUT/AWAY proud ([Adj] dat) eye (dat) and   heart (dat) this (dat) not I-was-EAT TOGETHER-ing, they-were-EAT TOGETHER-ing
Ps:100:5 Ps_100:5_1 Ps_100:5_2 Ps_100:5_3 Ps_100:5_4 Ps_100:5_5 Ps_100:5_6 Ps_100:5_7 Ps_100:5_8 Ps_100:5_9 Ps_100:5_10 Ps_100:5_11 Ps_100:5_12 Ps_100:5_13 Ps_100:5_14 Ps_100:5_15 Ps_100:5_16
Ps:100:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:100:6 οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς τοῦ συγκαθῆσθαι αὐτοὺς μετ’ ἐμοῦ· πορευόμενος ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ, οὗτός μοι ἐλειτούργει.
Ps:100:6 Mine eyes shall be upon the faithful of the land, that they may dwell with me: he that walked in a perfect way, the same ministered to me. (Psalm 101:6 Brenton)
Ps:100:6 Oczy kieruję na wiernych w kraju, ażeby ze mną mieszkali. Ten, który chodzi drogą nieskalaną, będzie mi usługiwał. (Psalm 101:6 BT_4)
Ps:100:6 οἱ ὀφθαλμοί μου ἐπὶ τοὺς πιστοὺς τῆς γῆς τοῦ συγκαθῆσθαι αὐτοὺς μετ’ ἐμοῦ· πορευόμενος ἐν ὁδῷ ἀμώμῳ, οὗτός μοι ἐλειτούργει.
Ps:100:6 ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό πιστός -ή -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό συγ·κάθ·η·μαι (ath. συν+καθ(η)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ ἄμωμον, -ου, τό; ἄ·μωμος -ον οὗτος αὕτη τοῦτο ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -)
Ps:100:6 Oko Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wierny trusthworthy Ziemi/ziemia Do ??? On/ona/to/to samo Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga amomum [Indyjska korzeniów roślina {fabryka}]; nie skalany To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ja By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii]
Ps:100:6 oi( o)fTalmoi/ mou e)pi\ tou\s pistou\s tE=s gE=s tou= sugkaTE=sTai au)tou\s met’ e)mou=· poreuo/menos e)n o(dO=| a)mO/mO|, ou(=to/s moi e)leitou/rgei.
Ps:100:6 hoi ofTalmoi mu epi tus pistus tEs gEs tu synkaTEsTai autus met’ emu· poreuomenos en hodO amOmO, hutos moi eleiturgei.
Ps:100:6 RA_NPM N2_NPM RP_GS P RA_APM A1_APM RA_GSF N1_GSF RA_GSN VA_AAN RD_APM P RP_GS V1_PMPNSM P N2_DSF A1B_DSF RD_NSM RP_DS V2I_IAI3S
Ps:100:6 the eye I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the faithful trusthworthy the earth/land the to ??? he/she/it/same after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road amomum [Indian spice-plant]; unblemished this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] I to officiate [see liturgy, liturgist]
Ps:100:6 the (nom) eyes (nom|voc) me (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) faithful ([Adj] acc) the (gen) earth/land (gen) the (gen) to-be-being-???-ed them/same (acc) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) while being-GO-ed (nom) in/among/by (+dat) way/road (dat) amomum (dat); unblemished ([Adj] dat) this (nom) me (dat) he/she/it-was-OFFICIATE-ing
Ps:100:6 Ps_100:6_1 Ps_100:6_2 Ps_100:6_3 Ps_100:6_4 Ps_100:6_5 Ps_100:6_6 Ps_100:6_7 Ps_100:6_8 Ps_100:6_9 Ps_100:6_10 Ps_100:6_11 Ps_100:6_12 Ps_100:6_13 Ps_100:6_14 Ps_100:6_15 Ps_100:6_16 Ps_100:6_17 Ps_100:6_18 Ps_100:6_19 Ps_100:6_20
Ps:100:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:100:7 οὐ κατῴκει ἐν μέσῳ τῆς οἰκίας μου ποιῶν ὑπερηφανίαν, λαλῶν ἄδικα οὐ κατεύθυνεν ἐναντίον τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Ps:100:7 The proud doer dwelt not in the midst of my house; the unjust speaker prospered not in my sight. (Psalm 101:7 Brenton)
Ps:100:7 Nie będzie mieszkał w moim domu ten, kto podstęp knuje. Ten, który kłamstwa rozgłasza, nie ostoi się przed mymi oczami. (Psalm 101:7 BT_4)
Ps:100:7 οὐ κατῴκει ἐν μέσῳ τῆς οἰκίας μου ποιῶν ὑπερηφανίαν, λαλῶν ἄδικα οὐ κατεύθυνεν ἐναντίον τῶν ὀφθαλμῶν μου.
Ps:100:7 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὑπερηφανία, -ας, ἡ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἄ·δικος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατ·ευ·θύνω (κατ+ευθυν-, -, κατ+ευθυν·[σ]-, -, -, κατ+ευθυν·θ-) ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Ps:100:7 ??? Przed przydechem mocnym By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dom Ja Jaki rodzaj; by czynić/rób Duma By mówić Niesprawiedliwy ??? Przed przydechem mocnym By prowadzić bądź porządnym, kieruj, bezpośredni, nauczaj Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Oko Ja
Ps:100:7 ou) katO/|kei e)n me/sO| tE=s oi)ki/as mou poiO=n u(perEfani/an, lalO=n a)/dika ou) kateu/Tunen e)nanti/on tO=n o)fTalmO=n mou.
Ps:100:7 u katOkei en mesO tEs oikias mu poiOn hyperEfanian, lalOn adika u kateuTynen enantion tOn ofTalmOn mu.
Ps:100:7 D V2I_IAI3S P A1_DSM RA_GSF N1A_GSF RP_GS V2_PAPNSM N1A_ASF V2_PAPNSM A1B_APN D VAI_AAI3S P RA_GPM N2_GPM RP_GS
Ps:100:7 οὐχ before rough breathing to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the house I what kind; to do/make pride to speak unjust οὐχ before rough breathing to lead keep straight, guide, direct, instruct in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, the eye I
Ps:100:7 not he/she/it-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) house (gen), houses (acc) me (gen) what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) pride (acc) while SPEAK-ing (nom) unjust ([Adj] nom|acc|voc) not he/she/it-was-LEAD-ing, he/she/it-LEAD-ed in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) eyes (gen) me (gen)
Ps:100:7 Ps_100:7_1 Ps_100:7_2 Ps_100:7_3 Ps_100:7_4 Ps_100:7_5 Ps_100:7_6 Ps_100:7_7 Ps_100:7_8 Ps_100:7_9 Ps_100:7_10 Ps_100:7_11 Ps_100:7_12 Ps_100:7_13 Ps_100:7_14 Ps_100:7_15 Ps_100:7_16 Ps_100:7_17
Ps:100:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Ps:100:8 εἰς τὰς πρωίας ἀπέκτεννον πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐκ πόλεως κυρίου πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν.
Ps:100:8 Early did I slay all the sinners of the land, that I might destroy out of the city of the Lord all that work iniquity. (Psalm 101:8 Brenton)
Ps:100:8 Każdego dnia będę tępił wszystkich grzeszników ziemi, aby wygubić w mieście Pańskim wszystkich złoczyńców. (Psalm 101:8 BT_4)
Ps:100:8 εἰς τὰς πρωίας ἀπέκτεννον πάντας τοὺς ἁμαρτωλοὺς τῆς γῆς τοῦ ἐξολεθρεῦσαι ἐκ πόλεως κυρίου πάντας τοὺς ἐργαζομένους τὴν ἀνομίαν.
Ps:100:8 εἰς[1] ὁ ἡ τό πρωΐα, -ας, ἡ ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ἐκ πόλις, -εως, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐργάζομαι (εργαζ-, εργ(α)·[σ]-, εργα·σ-, -, ειργασ-, εργασ·θ-) ὁ ἡ τό ἀ·νομία, -ας, ἡ
Ps:100:8 Do (+przyspieszenie) Ranek By zabijać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Grzeszny Ziemi/ziemia By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By pracować/dąż Bezprawie
Ps:100:8 ei)s ta\s prOi/as a)pe/ktennon pa/ntas tou\s a(martOlou\s tE=s gE=s tou= e)XoleTreu=sai e)k po/leOs kuri/ou pa/ntas tou\s e)rgaDZome/nous tE\n a)nomi/an.
Ps:100:8 eis tas prOias apektennon pantas tus hamartOlus tEs gEs tu eXoleTreusai ek poleOs kyriu pantas tus ergaDZomenus tEn anomian.
Ps:100:8 P RA_APF N1A_APF VBI_AAI1S A3_APM RA_APM A1B_APM RA_GSF N1_GSF RA_GSM VA_AAN P N3I_GSF N2_GSM A3_APM RA_APM V1_PAPAPM RA_ASF N1A_ASF
Ps:100:8 into (+acc) the morning to kill every all, each, every, the whole of the sinful the earth/land the to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination out of (+gen) ἐξ before vowels city lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the to work/strive the lawlessness
Ps:100:8 into (+acc) the (acc) morning (gen), mornings (acc) I-was-KILL-ing, they-were-KILL-ing all (acc) the (acc) sinful ([Adj] acc) the (gen) earth/land (gen) the (gen) to-DESTROY UTTERLY, be-you(sg)-DESTROY UTTERLY-ed!, he/she/it-happens-to-DESTROY UTTERLY (opt) out of (+gen) city (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) all (acc) the (acc) while being-WORK/STRIVE-ed (acc) the (acc) lawlessness (acc)
Ps:100:8 Ps_100:8_1 Ps_100:8_2 Ps_100:8_3 Ps_100:8_4 Ps_100:8_5 Ps_100:8_6 Ps_100:8_7 Ps_100:8_8 Ps_100:8_9 Ps_100:8_10 Ps_100:8_11 Ps_100:8_12 Ps_100:8_13 Ps_100:8_14 Ps_100:8_15 Ps_100:8_16 Ps_100:8_17 Ps_100:8_18 Ps_100:8_19
Ps:100:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x