Syr:5:1 Μὴ ἔπεχε ἐπὶ τοῖς χρήμασίν σου καὶ μὴ εἴπῃς Αὐτάρκη μοί ἐστιν.
Syr:5:1 Set thy heart upon thy goods; and say not, I have enough for my life. (Sirach 5:1 Brenton)
Syr:5:1 Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: «Jestem samowystarczalny». (Syr 5:1 BT_4)
Syr:5:1 Μὴ ἔπεχε ἐπὶ τοῖς χρήμασίν σου καὶ μὴ εἴπῃς Αὐτάρκη μοί ἐστιν.
Syr:5:1 μή ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό χρῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτ·άρκης -ες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:5:1 Nie By ofiarować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Nie By mówić/opowiadaj Zadowolony Ja By być
Syr:5:1 *mE\ e)/peCHe e)pi\ toi=s CHrE/masi/n sou kai\ mE\ ei)/pE|s *au)ta/rkE moi/ e)stin.
Syr:5:1 mE epeCHe epi tois CHrEmasin su kai mE eipEs autarkE moi estin.
Syr:5:1 D V1_PAD2S P RA_DPN N3M_DPN RP_GS C D VB_AAS2S A3H_NPN RP_DS V9_PAI3S
Syr:5:1 not to proffer upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the means (wealth, necessities, {time related, expose?}) you; your/yours(sg) and also, even, namely not to say/tell content I to be
Syr:5:1 not be-you(sg)-PROFFER-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) meanses (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and not you(sg)-should-SAY/TELL content ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (dat) he/she/it-is
Syr:5:1 Syr_5:1_1 Syr_5:1_2 Syr_5:1_3 Syr_5:1_4 Syr_5:1_5 Syr_5:1_6 Syr_5:1_7 Syr_5:1_8 Syr_5:1_9 Syr_5:1_10 Syr_5:1_11 Syr_5:1_12
Syr:5:1 x x x x x x x x x x x x
Syr:5:2 μὴ ἐξακολούθει τῇ ψυχῇ σου καὶ τῇ ἰσχύι σου πορεύεσθαι ἐν ἐπιθυμίαις καρδίας σου·
Syr:5:2 Follow not thine own mind and thy strength, to walk in the ways of thy heart: (Sirach 5:2 Brenton)
Syr:5:2 Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. (Syr 5:2 BT_4)
Syr:5:2 μὴ ἐξακολούθει τῇ ψυχῇ σου καὶ τῇ ἰσχύι σου πορεύεσθαι ἐν ἐπιθυμίαις καρδίας σου·
Syr:5:2 μή ἐξ·ακολουθέω (εξ+ακολουθ(ε)-, εξ+ακολουθη·σ-, εξ+ακολουθη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἰσχύς, -ύος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ἐπι·θυμία, -ας, ἡ καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:5:2 Nie By następować zabłąkany Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Siła Ty; twój/twój(sg) By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
Syr:5:2 mE\ e)Xakolou/Tei tE=| PSuCHE=| sou kai\ tE=| i)sCHu/i sou poreu/esTai e)n e)piTumi/ais kardi/as sou·
Syr:5:2 mE eXakoluTei tE PSyCHE su kai tE isCHyi su poreuesTai en epiTymiais kardias su·
Syr:5:2 D V2_PAD2S RA_DSF N1_DSF RP_GS C RA_DSF N3U_DSF RP_GS V1_PMN P N1A_DPF N1A_GSF RP_GS
Syr:5:2 not to follow astray the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) and also, even, namely the strength you; your/yours(sg) to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among desire lust, appetite, yearning heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
Syr:5:2 not he/she/it-is-FOLLOW-ing--ASTRAY, you(sg)-are-being-FOLLOW-ed--ASTRAY (classical), be-you(sg)-FOLLOW-ing--ASTRAY! the (dat) life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (dat) strength (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-be-being-GO-ed in/among/by (+dat) desires (dat) heart (gen), hearts (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:5:2 Syr_5:2_1 Syr_5:2_2 Syr_5:2_3 Syr_5:2_4 Syr_5:2_5 Syr_5:2_6 Syr_5:2_7 Syr_5:2_8 Syr_5:2_9 Syr_5:2_10 Syr_5:2_11 Syr_5:2_12 Syr_5:2_13 Syr_5:2_14
Syr:5:2 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:5:3 καὶ μὴ εἴπῃς Τίς με δυναστεύσει; ὁ γὰρ κύριος ἐκδικῶν ἐκδικήσει.
Syr:5:3 And say not, Who shall control me for my works? for the Lord will surely revenge thy pride. (Sirach 5:3 Brenton)
Syr:5:3 Nie mów: «Któż mi ma coś do rozkazywania?» Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. (Syr 5:3 BT_4)
Syr:5:3 καὶ μὴ εἴπῃς Τίς με δυναστεύσει; γὰρ κύριος ἐκδικῶν ἐκδικήσει.
Syr:5:3 καί μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς   ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἔκ·δικος -ον; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-); ἐκ·δικάζω [LXX] (-, εκ+δικ(α)·[σ]-, εκ+δικα·σ-, -, -, -) ἐκδίκησις, -εως, ἡ; ἐκ·δικέω (εκ+δικ(ε)-, εκ+δικη·σ-, εκ+δικη·σ-, -, εκ+δεδικη-, εκ+δικη·θ-)
Syr:5:3 I też, nawet, mianowicie Nie By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Karanie; by pomścić/poprawiaj; by wymagać zemsty na Zemsta; by pomścić/poprawiaj
Syr:5:3 kai\ mE\ ei)/pE|s *ti/s me dunasteu/sei; o( ga\r ku/rios e)kdikO=n e)kdikE/sei.
Syr:5:3 kai mE eipEs tis me dynasteusei; ho gar kyrios ekdikOn ekdikEsei.
Syr:5:3 C D VB_AAS2S RI_NSM RP_AS VF_FAI3S RA_NSM x N2_NSM V2_PAPNSM N3I_DSF
Syr:5:3 and also, even, namely not to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I ć the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. punishing; to avenge/rectify; to exact vengeance upon vengeance; to avenge/rectify
Syr:5:3 and not you(sg)-should-SAY/TELL who/what/why (nom) me (acc)   the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) punishing ([Adj] gen); while AVENGE/RECTIFY-ing (nom); going-to-EXACT (fut ptcp) (nom, nom|acc|voc, voc) vengeance (dat); he/she/it-will-AVENGE/RECTIFY, you(sg)-will-be-AVENGE/RECTIFY-ed (classical)
Syr:5:3 Syr_5:3_1 Syr_5:3_2 Syr_5:3_3 Syr_5:3_4 Syr_5:3_5 Syr_5:3_6 Syr_5:3_7 Syr_5:3_8 Syr_5:3_9 Syr_5:3_10 Syr_5:3_11
Syr:5:3 x x x x x x x x x x x
Syr:5:4 μὴ εἴπῃς Ἥμαρτον, καὶ τί μοι ἐγένετο; ὁ γὰρ κύριός ἐστιν μακρόθυμος.
Syr:5:4 Say not, I have sinned, and what harm hath happened unto me? for the Lord is longsuffering, he will in no wise let thee go. (Sirach 5:4 Brenton)
Syr:5:4 Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?» Albowiem Pan jest cierpliwy. (Syr 5:4 BT_4)
Syr:5:4 μὴ εἴπῃς Ἥμαρτον, καὶ τί μοι ἐγένετο; γὰρ κύριός ἐστιν μακρόθυμος.
Syr:5:4 μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἁ·μαρτάνω (αμαρταν-, αμαρτη·σ-, αμαρτη·σ- or 2nd αμαρτ-, ημαρτη·κ-, -, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὁ ἡ τό γάρ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μακρό·θυμος -ον
Syr:5:4 Nie By mówić/opowiadaj By grzeszyć I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ja By stawać się stawaj się, zdarzaj się Dla odtąd, jak Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By być Cierpliwy
Syr:5:4 mE\ ei)/pE|s *(/Emarton, kai\ ti/ moi e)ge/neto; o( ga\r ku/rio/s e)stin makro/Tumos.
Syr:5:4 mE eipEs hEmarton, kai ti moi egeneto; ho gar kyrios estin makroTymos.
Syr:5:4 D VB_AAS2S VBI_AAI1S C RI_NSN RP_DS VBI_AMI3S RA_NSM x N2_NSM V9_PAI3S A1B_NSM
Syr:5:4 not to say/tell to sin and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. I to become become, happen the for since, as lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to be patient
Syr:5:4 not you(sg)-should-SAY/TELL I-SIN-ed, they-SIN-ed and who/what/why (nom|acc) me (dat) he/she/it-was-BECOME-ed the (nom) for lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-is patient ([Adj] nom)
Syr:5:4 Syr_5:4_1 Syr_5:4_2 Syr_5:4_3 Syr_5:4_4 Syr_5:4_5 Syr_5:4_6 Syr_5:4_7 Syr_5:4_8 Syr_5:4_9 Syr_5:4_10 Syr_5:4_11 Syr_5:4_12
Syr:5:4 x x x x x x x x x x x x
Syr:5:5 περὶ ἐξιλασμοῦ μὴ ἄφοβος γίνου προσθεῖναι ἁμαρτίαν ἐφ’ ἁμαρτίαις·
Syr:5:5 Concerning propitiation, be not without fear to add sin unto sin: (Sirach 5:5 Brenton)
Syr:5:5 Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. (Syr 5:5 BT_4)
Syr:5:5 περὶ ἐξιλασμοῦ μὴ ἄφοβος γίνου προσθεῖναι ἁμαρτίαν ἐφ’ ἁμαρτίαις·
Syr:5:5 περί   μή   γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) προσ·τίθημι (ath. προσ+τιθ(ε)-, προσ+θη·σ-, προσ+θη·κ- or 2nd ath. προσ+θ(ε)-, προσ+τεθει·κ-, προσ+τεθει-, προσ+τε·θ-) ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐπί ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ
Syr:5:5 Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By dodawać do Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie.
Syr:5:5 peri\ e)Xilasmou= mE\ a)/fobos gi/nou prosTei=nai a(marti/an e)f’ a(marti/ais·
Syr:5:5 peri eXilasmu mE afobos ginu prosTeinai hamartian ef’ hamartiais·
Syr:5:5 P N2_GSM D A1B_NSM V1_PMD2S VE_AAN N1A_ASF P N1A_DPF
Syr:5:5 about (+acc,+gen) ć not ć to become become, happen to add to sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion.
Syr:5:5 about (+acc,+gen)   not   be-you(sg)-being-BECOME-ed! to-ADD-TO sin (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) sins (dat)
Syr:5:5 Syr_5:5_1 Syr_5:5_2 Syr_5:5_3 Syr_5:5_4 Syr_5:5_5 Syr_5:5_6 Syr_5:5_7 Syr_5:5_8 Syr_5:5_9
Syr:5:5 x x x x x x x x x
Syr:5:6 καὶ μὴ εἴπῃς Ὁ οἰκτιρμὸς αὐτοῦ πολύς, τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μου ἐξιλάσεται· ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ’ αὐτῷ, καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς καταπαύσει ὁ θυμὸς αὐτοῦ.
Syr:5:6 And say not His mercy is great; he will be pacified for the multitude of my sins: for mercy and wrath come from him, and his indignation resteth upon sinners. (Sirach 5:6 Brenton)
Syr:5:6 Nie mów: «Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów». U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. (Syr 5:6 BT_4)
Syr:5:6 καὶ μὴ εἴπῃς οἰκτιρμὸς αὐτοῦ πολύς, τὸ πλῆθος τῶν ἁμαρτιῶν μου ἐξιλάσεται· ἔλεος γὰρ καὶ ὀργὴ παρ’ αὐτῷ, καὶ ἐπὶ ἁμαρτωλοὺς καταπαύσει θυμὸς αὐτοῦ.
Syr:5:6 καί μή λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό οἰκτιρμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό πλῆθο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἁ·μαρτία, -ίας, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐξ·ιλάσκομαι [LXX] (εξ+ιλασκ-, εξ+ιλα·σ-, εξ+ιλα·σ-, -, -, εξ+ιλασ·θ-) ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ γάρ καί ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) παρά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ἁ·μαρτωλός -όν κατά·παυσις, -εως, ἡ; κατα·παύω (κατα+παυ-, κατα+παυ·σ-, κατα+παυ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:5:6 I też, nawet, mianowicie Nie By mówić/opowiadaj Współczucia/litość {szkoda} On/ona/to/to samo Dużo Los (mnóstwo ) Grzesz NT używanie jest typowo "grzech", chociaż to może też być używane wskazywać niepowodzenie w bardziej rodzajowej modzie. Ja By pokutować Odpokutuj, pokrywaj, pokutuj dla (siebie, swój grzechy) Litość Dla odtąd, jak I też, nawet, mianowicie Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Grzeszny Wytrzymywane schronienie, strona zawietrzna, zwracaj się ((przez hebrajszczyznę) mieszkanie: - Odpoczynek {Reszta}.); do ??? Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. On/ona/to/to samo
Syr:5:6 kai\ mE\ ei)/pE|s *(o oi)ktirmo\s au)tou= polu/s, to\ plE=Tos tO=n a(martiO=n mou e)Xila/setai· e)/leos ga\r kai\ o)rgE\ par’ au)tO=|, kai\ e)pi\ a(martOlou\s katapau/sei o( Tumo\s au)tou=.
Syr:5:6 kai mE eipEs o oiktirmos autu polys, to plETos tOn hamartiOn mu eXilasetai· eleos gar kai orgE par’ autO, kai epi hamartOlus katapausei ho Tymos autu.
Syr:5:6 C D VB_AAS2S RA_NSM N2_NSM RD_GSM A1P_NSM RA_ASN N3E_ASN RA_GPF N1A_GPF RP_GS VF_FMI3S N3E_NSN x C N1_NSF P RD_DSM C P A1B_APM N3I_DSF RA_NSM N2_NSM RD_GSM
Syr:5:6 and also, even, namely not to say/tell the compassion/pity he/she/it/same much the lot (multitude ) the sin The NT usage is typically "sin", although it can also be used to denote failure in a more generic fashion. I to atone Expiate, cover, atone for (oneself, one's sins) mercy for since, as and also, even, namely wrath fume, anger, rage frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing sinful abode refuge, lee, resort ((by Hebraism) abode: - rest.); to ??? the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. he/she/it/same
Syr:5:6 and not you(sg)-should-SAY/TELL the (nom) compassion/pity (nom) him/it/same (gen) much (nom) the (nom|acc) lot (nom|acc|voc) the (gen) sins (gen) me (gen) he/she/it-will-be-ATONE-ed mercy (nom, nom|acc|voc) for and wrath (nom|voc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and upon/over (+acc,+gen,+dat) sinful ([Adj] acc) abode (dat); he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) the (nom) wrath (nom) him/it/same (gen)
Syr:5:6 Syr_5:6_1 Syr_5:6_2 Syr_5:6_3 Syr_5:6_4 Syr_5:6_5 Syr_5:6_6 Syr_5:6_7 Syr_5:6_8 Syr_5:6_9 Syr_5:6_10 Syr_5:6_11 Syr_5:6_12 Syr_5:6_13 Syr_5:6_14 Syr_5:6_15 Syr_5:6_16 Syr_5:6_17 Syr_5:6_18 Syr_5:6_19 Syr_5:6_20 Syr_5:6_21 Syr_5:6_22 Syr_5:6_23 Syr_5:6_24 Syr_5:6_25 Syr_5:6_26
Syr:5:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:5:7 μὴ ἀνάμενε ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον καὶ μὴ ὑπερβάλλου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας· ἐξάπινα γὰρ ἐξελεύσεται ὀργὴ κυρίου, καὶ ἐν καιρῷ ἐκδικήσεως ἐξολῇ.
Syr:5:7 Make no tarrying to turn to the Lord, and put not off from day to day: for suddenly shall the wrath of the Lord come forth, and in thy security thou shalt be destroyed, and perish in the day of vengeance. (Sirach 5:7 Brenton)
Syr:5:7 Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. (Syr 5:7 BT_4)
Syr:5:7 μὴ ἀνάμενε ἐπιστρέψαι πρὸς κύριον καὶ μὴ ὑπερβάλλου ἡμέραν ἐξ ἡμέρας· ἐξάπινα γὰρ ἐξελεύσεται ὀργὴ κυρίου, καὶ ἐν καιρῷ ἐκδικήσεως ἐξολῇ.
Syr:5:7 μή ἀνα·μένω (ανα+μεν-, ανα+μεν(ε)·[σ]-, ανα+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) πρός κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί μή ὑπερ·βάλλω (υπερ+βαλλ-, -, 2nd υπερ+βαλ-, -, -, -) ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐξάπινα γάρ ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκδίκησις, -εως, ἡ  
Syr:5:7 Nie Do ??? By odwracać się dookoła Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Nie By przebierać miarę Dzień Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Dzień Nagle nagle, ekscytuj, tryskaj {rumień się}, zapalaj się, trąć Dla odtąd, jak By wychodzić Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Zemsta
Syr:5:7 mE\ a)na/mene e)pistre/PSai pro\s ku/rion kai\ mE\ u(perba/llou E(me/ran e)X E(me/ras· e)Xa/pina ga\r e)Xeleu/setai o)rgE\ kuri/ou, kai\ e)n kairO=| e)kdikE/seOs e)XolE=|.
Syr:5:7 mE anamene epistrePSai pros kyrion kai mE hyperballu hEmeran eX hEmeras· eXapina gar eXeleusetai orgE kyriu, kai en kairO ekdikEseOs eXolE.
Syr:5:7 D V1_PAD2S VA_AAN P N2_ASM C D V1_PMD2S N1A_ASF P N1A_GSF D x VF_FMI3S N1_NSF N2_GSM C P N2_DSM N3I_GSF VF_FMI2S
Syr:5:7 not to ??? to turn around toward (+acc,+gen,+dat) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely not to exceed day out of (+gen) ἐξ before vowels day suddenly suddenly, excite, flush, kindle, smack for since, as to come out wrath fume, anger, rage lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time vengeance ć
Syr:5:7 not be-you(sg)-???-ing! to-TURN-AROUND, be-you(sg)-TURN-ed-AROUND!, he/she/it-happens-to-TURN-AROUND (opt) toward (+acc,+gen,+dat) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) and not be-you(sg)-being-EXCEED-ed! day (acc) out of (+gen) day (gen), days (acc) suddenly for he/she/it-will-be-COME-ed-OUT wrath (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) period of time (dat) vengeance (gen)  
Syr:5:7 Syr_5:7_1 Syr_5:7_2 Syr_5:7_3 Syr_5:7_4 Syr_5:7_5 Syr_5:7_6 Syr_5:7_7 Syr_5:7_8 Syr_5:7_9 Syr_5:7_10 Syr_5:7_11 Syr_5:7_12 Syr_5:7_13 Syr_5:7_14 Syr_5:7_15 Syr_5:7_16 Syr_5:7_17 Syr_5:7_18 Syr_5:7_19 Syr_5:7_20 Syr_5:7_21
Syr:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:5:8 Μὴ ἔπεχε ἐπὶ χρήμασιν ἀδίκοις· οὐδὲν γὰρ ὠφελήσει σε ἐν ἡμέρᾳ ἐπαγωγῆς.
Syr:5:8 Set not thine heart upon goods unjustly gotten, for they shall not profit thee in the day of calamity. (Sirach 5:8 Brenton)
Syr:5:8 Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu. (Syr 5:8 BT_4)
Syr:5:8 Μὴ ἔπεχε ἐπὶ χρήμασιν ἀδίκοις· οὐδὲν γὰρ ὠφελήσει σε ἐν ἡμέρᾳ ἐπαγωγῆς.
Syr:5:8 μή ἐπ·έχω (επ+εχ-, εφ+εξ-, 2nd επι+σχ-/ath. επι+σχε-, -, -, -) ἐπί χρῆμα[τ], -ατος, τό ἄ·δικος -ον; ἀ·δικέω (αδικ(ε)-, αδικη·σ-, αδικη·σ-, ηδικη·κ-, ηδικη-, αδικη·θ-) οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν γάρ ὠφελέω (ωφελ(ε)-, ωφελη·σ-, ωφελη·σ-, -, -, ωφελη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ  
Syr:5:8 Nie By ofiarować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Znaczy {Ma na myśli} (bogactwo, potrzeba, {czas wiązał się {opowiadał}, wystawiają?}) Niesprawiedliwy; do szkody/popełniaj wykroczenie do Nie jeden (nic, nikt) Dla odtąd, jak By przynosić korzyść zysk, zysk Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień
Syr:5:8 *mE\ e)/peCHe e)pi\ CHrE/masin a)di/kois· ou)de\n ga\r O)felE/sei se e)n E(me/ra| e)pagOgE=s.
Syr:5:8 mE epeCHe epi CHrEmasin adikois· uden gar OfelEsei se en hEmera epagOgEs.
Syr:5:8 D V1_PAD2S P N3M_DPN A1B_DPM A3_NSN x VF_FAI3S RP_AS P N1A_DSF N1_GSF
Syr:5:8 not to proffer upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing means (wealth, necessities, {time related, expose?}) unjust; to harm/do wrong to not one (nothing, no one) for since, as to benefit gain, profit you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć
Syr:5:8 not be-you(sg)-PROFFER-ing! upon/over (+acc,+gen,+dat) meanses (dat) unjust ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-WRONG-ing (opt) not one (nom|acc) for he/she/it-will-ΚΡΑΤΈΩ, you(sg)-will-be-ΚΡΑΤΈΩ-ed (classical) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) in/among/by (+dat) day (dat)  
Syr:5:8 Syr_5:8_1 Syr_5:8_2 Syr_5:8_3 Syr_5:8_4 Syr_5:8_5 Syr_5:8_6 Syr_5:8_7 Syr_5:8_8 Syr_5:8_9 Syr_5:8_10 Syr_5:8_11 Syr_5:8_12
Syr:5:8 x x x x x x x x x x x x
Syr:5:9 μὴ λίκμα ἐν παντὶ ἀνέμῳ καὶ μὴ πορεύου ἐν πάσῃ ἀτραπῷ· οὕτως ὁ ἁμαρτωλὸς ὁ δίγλωσσος.
Syr:5:9 Winnow not with every wind, and go not into every way: for so doth the sinner that hath a double tongue. (Sirach 5:9 Brenton)
Syr:5:9 Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze ani nie chodź po każdej ścieżce - takim jest bowiem grzesznik dwujęzyczny. (Syr 5:9 BT_4)
Syr:5:9 μὴ λίκμα ἐν παντὶ ἀνέμῳ καὶ μὴ πορεύου ἐν πάσῃ ἀτραπῷ· οὕτως ἁμαρτωλὸς δίγλωσσος.
Syr:5:9 μή λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἄνεμος, -ου, ὁ καί μή πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό  
Syr:5:9 Nie By gnieść się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Wiatr I też, nawet, mianowicie Nie By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Grzeszny
Syr:5:9 mE\ li/kma e)n panti\ a)ne/mO| kai\ mE\ poreu/ou e)n pa/sE| a)trapO=|· ou(/tOs o( a(martOlo\s o( di/glOssos.
Syr:5:9 mE likma en panti anemO kai mE poreuu en pasE atrapO· hutOs ho hamartOlos ho diglOssos.
Syr:5:9 D V3_PAD2S P A3_DSM N2_DSM C D V1_PMD2S P A1S_DSF N2_DSF D RA_NSM A1B_NSM RA_NSM A1B_NSM
Syr:5:9 not to crush in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of wind and also, even, namely not to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the sinful the ć
Syr:5:9 not be-you(sg)-CRUSH-ing! in/among/by (+dat) every (dat) wind (dat) and not be-you(sg)-being-GO-ed! in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed   thusly/like this the (nom) sinful ([Adj] nom) the (nom)  
Syr:5:9 Syr_5:9_1 Syr_5:9_2 Syr_5:9_3 Syr_5:9_4 Syr_5:9_5 Syr_5:9_6 Syr_5:9_7 Syr_5:9_8 Syr_5:9_9 Syr_5:9_10 Syr_5:9_11 Syr_5:9_12 Syr_5:9_13 Syr_5:9_14 Syr_5:9_15 Syr_5:9_16
Syr:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:5:10 ἴσθι ἐστηριγμένος ἐν συνέσει σου, καὶ εἷς ἔστω σου ὁ λόγος.
Syr:5:10 Be stedfast in thy understanding; and let thy word be the same. (Sirach 5:10 Brenton)
Syr:5:10 Twardo stój przy swym przekonaniu i jedno miej tylko słowo! (Syr 5:10 BT_4)
Syr:5:10 ἴσθι ἐστηριγμένος ἐν συνέσει σου, καὶ εἷς ἔστω σου λόγος.
Syr:5:10 οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ἐν σύν·εσις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ
Syr:5:10 By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z; by być Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wglądu/orientacja Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Jeden By powodować stać; by być Ty; twój/twój(sg) Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje.
Syr:5:10 i)/sTi e)stErigme/nos e)n sune/sei sou, kai\ ei(=s e)/stO sou o( lo/gos.
Syr:5:10 isTi estErigmenos en synesei su, kai heis estO su ho logos.
Syr:5:10 V9_PAD2S VK_XMPNSM P N3I_DSF RP_GS C M V9_PAD3S RP_GS RA_NSM N2_NSM
Syr:5:10 to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with; to be to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among insight/discernment you; your/yours(sg) and also, even, namely one to cause to stand; to be you; your/yours(sg) the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates.
Syr:5:10 be-you(sg)-PERCEIVE-ing!; be-you(sg)! having-been-SUPPORTED-ed (nom) in/among/by (+dat) insight/discernment (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and one (nom) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) word (nom)
Syr:5:10 Syr_5:10_1 Syr_5:10_2 Syr_5:10_3 Syr_5:10_4 Syr_5:10_5 Syr_5:10_6 Syr_5:10_7 Syr_5:10_8 Syr_5:10_9 Syr_5:10_10 Syr_5:10_11
Syr:5:10 x x x x x x x x x x x
Syr:5:11 Γίνου ταχὺς ἐν ἀκροάσει σου καὶ ἐν μακροθυμίᾳ φθέγγου ἀπόκρισιν.
Syr:5:11 Be swift to hear; and let thy life be sincere; and with patience give answer. (Sirach 5:11 Brenton)
Syr:5:11 Bądź skory do słuchania, a odpowiadaj po namyśle! (Syr 5:11 BT_4)
Syr:5:11 Γίνου ταχὺς ἐν ἀκροάσει σου καὶ ἐν μακροθυμίᾳ φθέγγου ἀπόκρισιν.
Syr:5:11 γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐν   σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν μακρο·θυμία, -ας, ἡ φθέγγομαι (φθεγγ-, φθεγξ-, φθεγξ-, -, -, -) ἀπό·κρισις, -εως, ἡ
Syr:5:11 By stawać się stawaj się, zdarzaj się Szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cierpliwość By wydawać Odpowiedź
Syr:5:11 *gi/nou taCHu\s e)n a)kroa/sei sou kai\ e)n makroTumi/a| fTe/ggou a)po/krisin.
Syr:5:11 ginu taCHys en akroasei su kai en makroTymia fTengu apokrisin.
Syr:5:11 V1_PMD2S A3U_NSM P N3I_DSF RP_GS C P N1A_DSF V1_PMD2S N3I_ASF
Syr:5:11 to become become, happen quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among patience to utter answer
Syr:5:11 be-you(sg)-being-BECOME-ed! quick ([Adj] nom) in/among/by (+dat)   you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) patience (dat) be-you(sg)-being-UTTER-ed! answer (acc)
Syr:5:11 Syr_5:11_1 Syr_5:11_2 Syr_5:11_3 Syr_5:11_4 Syr_5:11_5 Syr_5:11_6 Syr_5:11_7 Syr_5:11_8 Syr_5:11_9 Syr_5:11_10
Syr:5:11 x x x x x x x x x x
Syr:5:12 εἰ ἔστιν σοι σύνεσις, ἀποκρίθητι τῷ πλησίον· εἰ δὲ μή, ἡ χείρ σου ἔστω ἐπὶ τῷ στόματί σου.
Syr:5:12 If thou hast understanding, answer thy neighbour; if not, lay thy hand upon thy mouth. (Sirach 5:12 Brenton)
Syr:5:12 Jeśli znasz się na rzeczy, odpowiedz bliźniemu, a jeśli nie, rękę twą połóż na ustach! (Syr 5:12 BT_4)
Syr:5:12 εἰ ἔστιν σοι σύνεσις, ἀποκρίθητι τῷ πλησίον· εἰ δὲ μή, χείρ σου ἔστω ἐπὶ τῷ στόματί σου.
Syr:5:12 εἰ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) σύν·εσις, -εως, ἡ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] εἰ δέ μή ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:5:12 Jeżeli By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Wglądu/orientacja By odpowiadać Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Jeżeli zaś Nie Ręka Ty; twój/twój(sg) By powodować stać; by być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg)
Syr:5:12 ei) e)/stin soi su/nesis, a)pokri/TEti tO=| plEsi/on· ei) de\ mE/, E( CHei/r sou e)/stO e)pi\ tO=| sto/mati/ sou.
Syr:5:12 ei estin soi synesis, apokriTEti tO plEsion· ei de mE, hE CHeir su estO epi tO stomati su.
Syr:5:12 C V9_PAI3S RP_DS N3I_NSF VC_APD2S RA_DSM D C x D RA_NSF N3_NSF RP_GS V9_PAD3S P RA_DSN N3M_DSN RP_GS
Syr:5:12 if to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub insight/discernment to answer the neighbor one near, close to; near if δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] not the hand you; your/yours(sg) to cause to stand; to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the mouth/maw stoma you; your/yours(sg)
Syr:5:12 if he/she/it-is you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) insight/discernment (nom) be-you(sg)-ANSWER-ed! the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) if Yet not the (nom) hand (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) I-should-have-CAUSE-ed-TO-STand; let-him/her/it-be! upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) mouth/maw (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:5:12 Syr_5:12_1 Syr_5:12_2 Syr_5:12_3 Syr_5:12_4 Syr_5:12_5 Syr_5:12_6 Syr_5:12_7 Syr_5:12_8 Syr_5:12_9 Syr_5:12_10 Syr_5:12_11 Syr_5:12_12 Syr_5:12_13 Syr_5:12_14 Syr_5:12_15 Syr_5:12_16 Syr_5:12_17 Syr_5:12_18
Syr:5:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:5:13 δόξα καὶ ἀτιμία ἐν λαλιᾷ, καὶ γλῶσσα ἀνθρώπου πτῶσις αὐτῷ.
Syr:5:13 Honour and shame is in talk: and the tongue of man is his fall. (Sirach 5:13 Brenton)
Syr:5:13 W mowie jest chwała i hańba człowieka, a język może sprowadzić jego upadek. (Syr 5:13 BT_4)
Syr:5:13 δόξα καὶ ἀτιμία ἐν λαλιᾷ, καὶ γλῶσσα ἀνθρώπου πτῶσις αὐτῷ.
Syr:5:13 δόξα, -ης, ἡ καί ἀ·τιμία, -ας, ἡ ἐν λαλιά, -ᾶς, ἡ καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ ἄνθρωπος, -ου, ὁ πτῶσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:5:13 Sławy/wzbudzanie grozy I też, nawet, mianowicie Hańba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mowa I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Ludzki Spadaj On/ona/to/to samo
Syr:5:13 do/Xa kai\ a)timi/a e)n lalia=|, kai\ glO=ssa a)nTrO/pou ptO=sis au)tO=|.
Syr:5:13 doXa kai atimia en lalia, kai glOssa anTrOpu ptOsis autO.
Syr:5:13 N1S_NSF C N1A_NSF P N1A_DSF C N1S_NSF N2_GSM N3I_NSF RD_DSM
Syr:5:13 glory/awesomeness and also, even, namely dishonor in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among speech and also, even, namely tongue by metonymy, a language human fall he/she/it/same
Syr:5:13 glory/awesomeness (nom|voc) and dishonor (nom|voc) in/among/by (+dat) speech (dat) and tongue (nom|voc) human (gen) fall (nom) him/it/same (dat)
Syr:5:13 Syr_5:13_1 Syr_5:13_2 Syr_5:13_3 Syr_5:13_4 Syr_5:13_5 Syr_5:13_6 Syr_5:13_7 Syr_5:13_8 Syr_5:13_9 Syr_5:13_10
Syr:5:13 x x x x x x x x x x
Syr:5:14 Μὴ κληθῇς ψίθυρος καὶ τῇ γλώσσῃ σου μὴ ἐνέδρευε ἐπὶ γὰρ τῷ κλέπτῃ ἐστὶν αἰσχύνη καὶ κατάγνωσις πονηρὰ ἐπὶ διγλώσσου.
Syr:5:14 Be not called a whisperer, and lie not in wait with thy tongue: for a foul shame is upon the thief, and an evil condemnation upon the double tongue. (Sirach 5:14 Brenton)
Syr:5:14 Bacz, abyś nie był nazwany oszczercą i nie czyń swym językiem zasadzek. Bo złodziej doznaje hańby, a dwujęzyczny najgorszego napiętnowania. (Syr 5:14 BT_4)
Syr:5:14 Μὴ κληθῇς ψίθυρος καὶ τῇ γλώσσῃ σου μὴ ἐνέδρευε ἐπὶ γὰρ τῷ κλέπτῃ ἐστὶν αἰσχύνη καὶ κατάγνωσις πονηρὰ ἐπὶ διγλώσσου.
Syr:5:14 μή καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   καί ὁ ἡ τό γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μή ἐν·εδρεύω (εν+εδρευ-, εν+εδρευ·σ-, εν+εδρευ·σ-, -, -, -) ἐπί γάρ ὁ ἡ τό κλέπτης, -ου, ὁ; κλέπτω (κλεπτ-, κλεψ-, κλεψ-, -, κεκλεπτ-, κλαπ·[θ]-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αἰσχύνη, -ης, ἡ καί κατά·γνωσις, -εως, ἡ [LXX] πονηρός -ά -όν ἐπί  
Syr:5:14 Nie By nazywać rozmowę I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język Ty; twój/twój(sg) Nie By czatować Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Złodziej [zobacz kleptomanię]; by kraść żłób, sprzeniewierzać, kraść, rabować, kraść, zwędzić By być ??? I też, nawet, mianowicie Potępienie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
Syr:5:14 *mE\ klETE=|s PSi/Turos kai\ tE=| glO/ssE| sou mE\ e)ne/dreue e)pi\ ga\r tO=| kle/ptE| e)sti\n ai)sCHu/nE kai\ kata/gnOsis ponEra\ e)pi\ diglO/ssou.
Syr:5:14 mE klETEs PSiTyros kai tE glOssE su mE enedreue epi gar tO kleptE estin aisCHynE kai katagnOsis ponEra epi diglOssu.
Syr:5:14 D VC_APS2S A1B_NSM C RA_DSF N1S_DSF RP_GS D V1_PAD2S P x RA_DSM N1M_DSM V9_PAI3S N1_NSF C N3I_NSF A1A_NSF P A1B_GSM
Syr:5:14 not to call call ć and also, even, namely the tongue by metonymy, a language you; your/yours(sg) not to lie in wait upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing for since, as the thief [see kleptomania]; to steal crib, embezzle, thieve, rob, pilfer, snitch to be ??? and also, even, namely condemnation wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć
Syr:5:14 not you(sg)-should-be-CALL-ed   and the (dat) tongue (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not be-you(sg)-LIE-ing-IN-WAIT! upon/over (+acc,+gen,+dat) for the (dat) thief (dat); you(sg)-are-being-STEAL-ed, he/she/it-should-be-STEAL-ing, you(sg)-should-be-being-STEAL-ed he/she/it-is ??? (nom|voc) and condemnation (nom) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat)  
Syr:5:14 Syr_5:14_1 Syr_5:14_2 Syr_5:14_3 Syr_5:14_4 Syr_5:14_5 Syr_5:14_6 Syr_5:14_7 Syr_5:14_8 Syr_5:14_9 Syr_5:14_10 Syr_5:14_11 Syr_5:14_12 Syr_5:14_13 Syr_5:14_14 Syr_5:14_15 Syr_5:14_16 Syr_5:14_17 Syr_5:14_18 Syr_5:14_19 Syr_5:14_20
Syr:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:5:15 ἐν μεγάλῳ καὶ ἐν μικρῷ μὴ ἀγνόει καὶ ἀντὶ φίλου μὴ γίνου ἐχθρός· ὄνομα γὰρ πονηρὸν αἰσχύνην καὶ ὄνειδος κληρονομήσει· οὕτως ὁ ἁμαρτωλὸς ὁ δίγλωσσος.
Syr:5:15 Be not ignorant of any thing in a great matter or a small. (Sirach 5:15 Brenton)
Syr:5:15 Nie uchybiaj ani w wielkich, ani w małych rzeczach, i nie stawaj się wrogiem zamiast być przyjacielem; jak bowiem złe imię odziedziczy hańbę i naganę, tak również grzesznik dwujęzyczny. (Syr 5:15 BT_4)
Syr:5:15 ἐν μεγάλῳ καὶ ἐν μικρῷ μὴ ἀγνόει καὶ ἀντὶ φίλου μὴ γίνου ἐχθρός· ὄνομα γὰρ πονηρὸν αἰσχύνην καὶ ὄνειδος κληρονομήσει· οὕτως ἁμαρτωλὸς δίγλωσσος.
Syr:5:15 ἐν μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἐν μικρός -ά -όν μή ἀ·γνοέω (αγνο(ε)-, αγνοη·σ-, αγνοη·σ-, ηγνοη·κ-, ηγνοη-, -) καί ἀντί φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐχθρός -ά -όν ὄνομα[τ], -ατος, τό γάρ πονηρός -ά -όν αἰσχύνη, -ης, ἡ καί ὄνειδο·ς, -ους, τό κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -) οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό ἁ·μαρτωλός -όν ὁ ἡ τό  
Syr:5:15 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wielki I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mały [zobacz micro] Nie Nie by wiedzieć (nieświadomy) I też, nawet, mianowicie Przeciw (+informacja) Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Wrogi Nazwisko {Imię} co do Dla odtąd, jak Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? ??? I też, nawet, mianowicie Gań By dziedziczyć thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Grzeszny
Syr:5:15 e)n mega/lO| kai\ e)n mikrO=| mE\ a)gno/ei kai\ a)nti\ fi/lou mE\ gi/nou e)CHTro/s· o)/noma ga\r ponEro\n ai)sCHu/nEn kai\ o)/neidos klEronomE/sei· ou(/tOs o( a(martOlo\s o( di/glOssos.
Syr:5:15 en megalO kai en mikrO mE agnoei kai anti filu mE ginu eCHTros· onoma gar ponEron aisCHynEn kai oneidos klEronomEsei· hutOs ho hamartOlos ho diglOssos.
Syr:5:15 P A1_DSN C P A1A_DSN D V2_PAD2S C P A1_GSM D V1_PMD2S A1A_NSM N3M_NSN x A1A_NSN N1_ASF C N3E_ASN VF_FAI3S D RA_NSM A1B_NSM RA_NSM A1B_NSM
Syr:5:15 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among great and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among small [see micro] not to not know (ignorant) and also, even, namely against (+gen) friend companion; to kiss buss, lip, osculate not to become become, happen hostile name with regard to for since, as wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος ??? and also, even, namely reproach to inherit thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the sinful the ć
Syr:5:15 in/among/by (+dat) great ([Adj] dat) and in/among/by (+dat) small ([Adj] dat) not he/she/it-is-NOT KNOW-ing, you(sg)-are-being-NOT KNOW-ed (classical), be-you(sg)-NOT KNOW-ing! and against (+gen) friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! not be-you(sg)-being-BECOME-ed! hostile ([Adj] nom) name (nom|acc|voc) for wicked ([Adj] acc, nom|acc|voc) ??? (acc) and reproach (nom|acc|voc) he/she/it-will-INHERIT, you(sg)-will-be-INHERIT-ed (classical) thusly/like this the (nom) sinful ([Adj] nom) the (nom)  
Syr:5:15 Syr_5:15_1 Syr_5:15_2 Syr_5:15_3 Syr_5:15_4 Syr_5:15_5 Syr_5:15_6 Syr_5:15_7 Syr_5:15_8 Syr_5:15_9 Syr_5:15_10 Syr_5:15_11 Syr_5:15_12 Syr_5:15_13 Syr_5:15_14 Syr_5:15_15 Syr_5:15_16 Syr_5:15_17 Syr_5:15_18 Syr_5:15_19 Syr_5:15_20 Syr_5:15_21 Syr_5:15_22 Syr_5:15_23 Syr_5:15_24 Syr_5:15_25
Syr:5:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x