Syr:6:2 Μὴ ἐπάρῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ ψυχῆς σου, ἵνα μὴ διαρπαγῇ ὡς ταῦρος ἡ ψυχή σου·
Syr:6:2 Extol not thyself in the counsel of thine own heart; that thy soul be not torn in pieces as a bull straying alone. (Sirach 6:2 Brenton)
Syr:6:2 Nie oddawaj siebie na wolę swych żądz, abyś jak bawół nie był nimi miotany. (Syr 6:2 BT_4)
Syr:6:2 Μὴ ἐπάρῃς σεαυτὸν ἐν βουλῇ ψυχῆς σου, ἵνα μὴ διαρπαγῇ ὡς ταῦρος ψυχή σου·
Syr:6:2 μή ἐπ·αίρω (επ+αιρ-, -, επ+αρ·[σ]-, -, επ+ηρ-, επ+αρ·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ἐν βουλή, -ῆς, ἡ; βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἵνα μή δι·αρπάζω (δι+αρπαζ-, δι+αρπ(α)·[σ]-/δι+αρπα·σ-, δι+αρπα·σ-, -, δι+ηρπασ-, δι+αρπασ·θ-/δι+αρπαγ·[θ]-) ὡς ταῦρος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:6:2 Nie By podnosić Siebie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Planu/zamiar; by planować/decyduj się/zamierzaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) żeby / ażeby / bo Nie By złupić rabuj, uprawiaj grabież, plądruj, niszcz, rujnuj Jak/jak Byk [zobacz Taurus] Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg)
Syr:6:2 *mE\ e)pa/rE|s seauto\n e)n boulE=| PSuCHE=s sou, i(/na mE\ diarpagE=| O(s tau=ros E( PSuCHE/ sou·
Syr:6:2 mE eparEs seauton en bulE PSyCHEs su, hina mE diarpagE hOs tauros hE PSyCHE su·
Syr:6:2 D VA_AAS2S RD_ASM P N1_DSF N1_GSF RP_GS C D VD_APS3S C N2_NSM RA_NSF N1_NSF RP_GS
Syr:6:2 not to raise yourself in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among plan/intention; to plan/determine/intend life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell not to spoliate rob, plunder, pillage, destroy, ruin as/like bull [see taurus] the cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg)
Syr:6:2 not you(sg)-should-RAISE yourself (acc) in/among/by (+dat) plan/intention (dat); you(sg)-are-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed, you(sg)-should-be-being-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed life (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) so that / in order to /because not he/she/it-should-be-SPOLIATE-ed as/like bull (nom) the (nom) cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:6:2 Syr_6:2_1 Syr_6:2_2 Syr_6:2_3 Syr_6:2_4 Syr_6:2_5 Syr_6:2_6 Syr_6:2_7 Syr_6:2_8 Syr_6:2_9 Syr_6:2_10 Syr_6:2_11 Syr_6:2_12 Syr_6:2_13 Syr_6:2_14 Syr_6:2_15
Syr:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:3 τὰ φύλλα σου καταφάγεσαι καὶ τοὺς καρπούς σου ἀπολέσεις καὶ ἀφήσεις σεαυτὸν ὡς ξύλον ξηρόν.
Syr:6:3 Thou shalt eat up thy leaves, and lose thy fruit, and leave thyself as a dry tree. (Sirach 6:3 Brenton)
Syr:6:3 Liście zmarnujesz, owoce zniszczysz i pozostawisz siebie jak uschłe drzewo. (Syr 6:3 BT_4)
Syr:6:3 τὰ φύλλα σου καταφάγεσαι καὶ τοὺς καρπούς σου ἀπολέσεις καὶ ἀφήσεις σεαυτὸν ὡς ξύλον ξηρόν.
Syr:6:3 ὁ ἡ τό φύλλον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κατ·εσθίω (κατ+εσθι-/κατ+εσθ-, -, -, -, -, -) καί ὁ ἡ τό καρπός[1], -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) καί ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ ὡς ξύλον, -ου, τό ξηρός -ά -όν
Syr:6:3 Liścia liść, blaszka, fałd [Liście jest rzeczownik masy , który odnosi się do liść jak cecha roślin {fabryk}] Ty; twój/twój(sg) By pożerać bądź wyżerany, wyżeraj I też, nawet, mianowicie Owoc Ty; twój/twój(sg) By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie I też, nawet, mianowicie By pozwalać iść z Siebie Jak/jak Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Uschnięty
Syr:6:3 ta\ fu/lla sou katafa/gesai kai\ tou\s karpou/s sou a)pole/seis kai\ a)fE/seis seauto\n O(s Xu/lon XEro/n.
Syr:6:3 ta fylla su katafagesai kai tus karpus su apoleseis kai afEseis seauton hOs Xylon XEron.
Syr:6:3 RA_APN N2N_APN RP_GS VF_FMI2S C RA_APM N2_APM RP_GS VF_FAI2S C VF_FAI2S RD_ASM C N2N_ASN A1A_ASN
Syr:6:3 the leaf frond, lamella, ply [Foliage is a mass noun that refers to leaves as a feature of plants] you; your/yours(sg) to devour be eaten away, eat away and also, even, namely the fruit you; your/yours(sg) to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing and also, even, namely to let go of yourself as/like tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. withered
Syr:6:3 the (nom|acc) leafs (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-be-DEVOUR-ed and the (acc) fruits (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-will-LOSE/DESTROY and you(sg)-will-LET-GO-OF yourself (acc) as/like tree/wooden thing (nom|acc|voc) withered ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:6:3 Syr_6:3_1 Syr_6:3_2 Syr_6:3_3 Syr_6:3_4 Syr_6:3_5 Syr_6:3_6 Syr_6:3_7 Syr_6:3_8 Syr_6:3_9 Syr_6:3_10 Syr_6:3_11 Syr_6:3_12 Syr_6:3_13 Syr_6:3_14 Syr_6:3_15
Syr:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:4 ψυχὴ πονηρὰ ἀπολεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν καὶ ἐπίχαρμα ἐχθρῶν ποιήσει αὐτόν.
Syr:6:4 A wicked soul shall destroy him that hath it, and shall make him to be laughed to scorn of his enemies. (Sirach 6:4 Brenton)
Syr:6:4 Zła żądza zgubi tego, kto jej nabył, i uczyni go uciechą dla wrogów. (Syr 6:4 BT_4)
Syr:6:4 ψυχὴ πονηρὰ ἀπολεῖ τὸν κτησάμενον αὐτὴν καὶ ἐπίχαρμα ἐχθρῶν ποιήσει αὐτόν.
Syr:6:4 ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή πονηρός -ά -όν ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:4 Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wrogość; wrogi Robienie/robienie; by czynić/rób On/ona/to/to samo
Syr:6:4 PSuCHE\ ponEra\ a)polei= to\n ktEsa/menon au)tE\n kai\ e)pi/CHarma e)CHTrO=n poiE/sei au)to/n.
Syr:6:4 PSyCHE ponEra apolei ton ktEsamenon autEn kai epiCHarma eCHTrOn poiEsei auton.
Syr:6:4 N1_NSF A1A_NSF VF2_FAI3S RA_ASM VA_AMPASM RD_ASF C N3M_ASN A1A_GPM VF_FAI3S RD_ASM
Syr:6:4 cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing the to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same and also, even, namely ć enmity; hostile doing/making; to do/make he/she/it/same
Syr:6:4 cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) wicked ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) he/she/it-will-LOSE/DESTROY, you(sg)-will-be-LOSE/DESTROY-ed (classical) the (acc) upon being-POSSESS-ed (acc, nom|acc|voc) her/it/same (acc) and   enmities (gen); hostile ([Adj] gen) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) him/it/same (acc)
Syr:6:4 Syr_6:4_1 Syr_6:4_2 Syr_6:4_3 Syr_6:4_4 Syr_6:4_5 Syr_6:4_6 Syr_6:4_7 Syr_6:4_8 Syr_6:4_9 Syr_6:4_10 Syr_6:4_11
Syr:6:4 x x x x x x x x x x x
Syr:6:5 Λάρυγξ γλυκὺς πληθυνεῖ φίλους αὐτοῦ, καὶ γλῶσσα εὔλαλος πληθυνεῖ εὐπροσήγορα.
Syr:6:5 Sweet language will multiply friends: and a fairspeaking tongue will increase kind greetings. (Sirach 6:5 Brenton)
Syr:6:5 Miła mowa pomnaża przyjaciół, a język uprzejmy pomnaża miłe pozdrowienia. (Syr 6:5 BT_4)
Syr:6:5 Λάρυγξ γλυκὺς πληθυνεῖ φίλους αὐτοῦ, καὶ γλῶσσα εὔλαλος πληθυνεῖ εὐπροσήγορα.
Syr:6:5 λάρυγξ, -γγος, ὁ γλυκύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-) φίλος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί γλῶσσα/γλῶττα, -ης, ἡ   πληθύνω (πληθυν-, πληθυν(ε)·[σ]-, πληθυν·[σ]-, -, πεπληθυν-, πληθυν·θ-)  
Syr:6:5 Gardło Słodki [zobacz glukozę] By wzrastać/mnóż się Przyjaciela towarzysz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Język przez metonimia, język By wzrastać/mnóż się
Syr:6:5 *la/rugX gluku\s plETunei= fi/lous au)tou=, kai\ glO=ssa eu)/lalos plETunei= eu)prosE/gora.
Syr:6:5 larynX glykys plETynei filus autu, kai glOssa eulalos plETynei euprosEgora.
Syr:6:5 N3G_NSM A3U_NSM VF2_FAI3S A1_APM RD_GSM C N1S_NSF A1B_NSF VF2_FAI3S A1B_APN
Syr:6:5 throat sweet [see glucose] to increase/multiply friend companion he/she/it/same and also, even, namely tongue by metonymy, a language ć to increase/multiply ć
Syr:6:5 throat (nom|voc) sweet ([Adj] nom) he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical) friend ([Adj] acc) him/it/same (gen) and tongue (nom|voc)   he/she/it-is-INCREASE/MULTIPLY-ing, you(sg)-are-being-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical), he/she/it-will-INCREASE/MULTIPLY, you(sg)-will-be-INCREASE/MULTIPLY-ed (classical)  
Syr:6:5 Syr_6:5_1 Syr_6:5_2 Syr_6:5_3 Syr_6:5_4 Syr_6:5_5 Syr_6:5_6 Syr_6:5_7 Syr_6:5_8 Syr_6:5_9 Syr_6:5_10
Syr:6:5 x x x x x x x x x x
Syr:6:6 οἱ εἰρηνεύοντές σοι ἔστωσαν πολλοί, οἱ δὲ σύμβουλοί σου εἷς ἀπὸ χιλίων.
Syr:6:6 Be in peace with many: nevertheless have but one counsellor of a thousand. (Sirach 6:6 Brenton)
Syr:6:6 Żyjących z tobą w pokoju może być wielu, ale gdy idzie o doradców, niech będzie jeden z tysiąca! (Syr 6:6 BT_4)
Syr:6:6 οἱ εἰρηνεύοντές σοι ἔστωσαν πολλοί, οἱ δὲ σύμβουλοί σου εἷς ἀπὸ χιλίων.
Syr:6:6 ὁ ἡ τό εἰρηνεύω (ειρηνευ-, ειρηνευ·σ-, ειρηνευ·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὁ ἡ τό δέ σύμ·βουλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό χίλιοι -αι -α
Syr:6:6 By robić pokój Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się By powodować stać; by być Dużo zaś Doradca Ty; twój/twój(sg) Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tysiąc
Syr:6:6 oi( ei)rEneu/onte/s soi e)/stOsan polloi/, oi( de\ su/mbouloi/ sou ei(=s a)po\ CHili/On.
Syr:6:6 hoi eirEneuontes soi estOsan polloi, hoi de symbuloi su heis apo CHiliOn.
Syr:6:6 RA_NPM V1_PAPNPM RP_DS V9_PAD3P A1_NPM RA_NPM x N2_NPM RP_GS M P A1A_GPM
Syr:6:6 the to make peace you; your/yours(sg); to rub worn, rub to cause to stand; to be much the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] adviser you; your/yours(sg) one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing thousand
Syr:6:6 the (nom) while MAKE-ing-PEACE (nom|voc) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) having CAUSE-ed-TO-STand (acc); let-them-be! many (nom) the (nom) Yet advisers (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) one (nom) away from (+gen) thousand (gen)
Syr:6:6 Syr_6:6_1 Syr_6:6_2 Syr_6:6_3 Syr_6:6_4 Syr_6:6_5 Syr_6:6_6 Syr_6:6_7 Syr_6:6_8 Syr_6:6_9 Syr_6:6_10 Syr_6:6_11 Syr_6:6_12
Syr:6:6 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:7 εἰ κτᾶσαι φίλον, ἐν πειρασμῷ κτῆσαι αὐτὸν καὶ μὴ ταχὺ ἐμπιστεύσῃς αὐτῷ.
Syr:6:7 If thou wouldest get a friend, prove him first and be not hasty to credit him. (Sirach 6:7 Brenton)
Syr:6:7 Jeżeli chcesz mieć przyjaciela, posiądź go po próbie, a niezbyt szybko mu zaufaj! (Syr 6:7 BT_4)
Syr:6:7 εἰ κτᾶσαι φίλον, ἐν πειρασμῷ κτῆσαι αὐτὸν καὶ μὴ ταχὺ ἐμπιστεύσῃς αὐτῷ.
Syr:6:7 εἰ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) φίλος -η -ον ἐν πειρασμός, -οῦ, ὁ κτάομαι (κτ(α)-, κτη·σ-, κτη·σ-, -, κεκτη-, κτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:7 Jeżeli By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki Przyjaciela towarzysz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kuszący Początek: Próba {Proces} MNIE: Od OFr. kusiciela 'by próbować', od L. temptare 'uchwytu, próby, próbować'. By posiadać ???????? ???µ? ????µ?? ????? Posiadłość; posiadaj; własność {domena} i własność są mówione być współzależne warunki On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj On/ona/to/to samo
Syr:6:7 ei) kta=sai fi/lon, e)n peirasmO=| ktE=sai au)to\n kai\ mE\ taCHu\ e)mpisteu/sE|s au)tO=|.
Syr:6:7 ei ktasai filon, en peirasmO ktEsai auton kai mE taCHy empisteusEs autO.
Syr:6:7 C V3_PMS2S A1_ASM P N2_DSM VA_AMD2S RD_ASM C D D VA_AAS2S RD_DSM
Syr:6:7 if to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms friend companion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tempting Origin: trial ME: from OFr. tempter 'to test', from L. temptare 'handle, test, try'. to possess κτησησθε κτῶμα κτάομαι κτήση temporality; possess; domain and property are said to be correlative terms he/she/it/same and also, even, namely not quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate ć he/she/it/same
Syr:6:7 if you(sg)-are-being-POSSESS-ed, be-you(sg)-POSSESS-ed! friend ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) tempting (dat) be-you(sg)-POSSESS-ed! him/it/same (acc) and not quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc)   him/it/same (dat)
Syr:6:7 Syr_6:7_1 Syr_6:7_2 Syr_6:7_3 Syr_6:7_4 Syr_6:7_5 Syr_6:7_6 Syr_6:7_7 Syr_6:7_8 Syr_6:7_9 Syr_6:7_10 Syr_6:7_11 Syr_6:7_12
Syr:6:7 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:8 ἔστιν γὰρ φίλος ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ παραμείνῃ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου.
Syr:6:8 For some man is a friend for his own occasion, and will not abide in the day of thy trouble. (Sirach 6:8 Brenton)
Syr:6:8 Bywa bowiem przyjaciel, ale tylko na czas jemu dogodny, nie pozostanie nim w dzień twego ucisku. (Syr 6:8 BT_4)
Syr:6:8 ἔστιν γὰρ φίλος ἐν καιρῷ αὐτοῦ καὶ οὐ μὴ παραμείνῃ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου.
Syr:6:8 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γάρ φίλος -η -ον ἐν καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρα·μένω (παρα+μεν-, παρα+μεν(ε)·[σ]-, παρα+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:6:8 By być Dla odtąd, jak Przyjaciela towarzysz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By dotrzymywać (trwaj z, pozostawaj obecny) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ty; twój/twój(sg)
Syr:6:8 e)/stin ga\r fi/los e)n kairO=| au)tou= kai\ ou) mE\ paramei/nE| e)n E(me/ra| Tli/PSeO/s sou.
Syr:6:8 estin gar filos en kairO autu kai u mE parameinE en hEmera TliPSeOs su.
Syr:6:8 V9_PAI3S x A1_NSM P N2_DSM RD_GSM C D D VA_AAS3S P N1A_DSF N3I_GSF RP_GS
Syr:6:8 to be for since, as friend companion in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among period of time he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to abide (continue with, remain present) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty you; your/yours(sg)
Syr:6:8 he/she/it-is for friend ([Adj] nom) in/among/by (+dat) period of time (dat) him/it/same (gen) and not not he/she/it-should-ABIDE, you(sg)-should-be-ABIDE-ed in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:6:8 Syr_6:8_1 Syr_6:8_2 Syr_6:8_3 Syr_6:8_4 Syr_6:8_5 Syr_6:8_6 Syr_6:8_7 Syr_6:8_8 Syr_6:8_9 Syr_6:8_10 Syr_6:8_11 Syr_6:8_12 Syr_6:8_13 Syr_6:8_14
Syr:6:8 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:9 καὶ ἔστιν φίλος μετατιθέμενος εἰς ἔχθραν καὶ μάχην ὀνειδισμοῦ σου ἀποκαλύψει.
Syr:6:9 And there is a friend, who being turned to enmity, and strife will discover thy reproach. (Sirach 6:9 Brenton)
Syr:6:9 Bywa przyjaciel, który przechodzi do nieprzyjaźni i wyjawia wasz spór na twoją hańbę. (Syr 6:9 BT_4)
Syr:6:9 καὶ ἔστιν φίλος μετατιθέμενος εἰς ἔχθραν καὶ μάχην ὀνειδισμοῦ σου ἀποκαλύψει.
Syr:6:9 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φίλος -η -ον μετα·τίθημι (ath. μετα+τιθ(ε)-, μετα+θη·σ-, μετα+θη·κ- or 2nd ath. μετα+θ(ε)-, -, -, μετα+τε·θ-) εἰς[1] ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν καί μάχη, -ης, ἡ ὀνειδισμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπο·κάλυψις, -εως, ἡ; ἀπο·καλύπτω (απο+καλυπτ-, απο+καλυψ-, απο+καλυψ-, -, απο+κεκαλυπτ-, απο+καλυφ·θ-)
Syr:6:9 I też, nawet, mianowicie By być Przyjaciela towarzysz By ruszać się nie na miejscu Do (+przyspieszenie) Wrogość; wrogi I też, nawet, mianowicie Kłótnia Obrażaj Ty; twój/twój(sg) Apokalipsa; by odkrywać się/objawiaj
Syr:6:9 kai\ e)/stin fi/los metatiTe/menos ei)s e)/CHTran kai\ ma/CHEn o)neidismou= sou a)pokalu/PSei.
Syr:6:9 kai estin filos metatiTemenos eis eCHTran kai maCHEn oneidismu su apokalyPSei.
Syr:6:9 C V9_PAI3S A1_NSM V7_PMPNSM P A1A_ASF C N1_ASF N2_GSM RP_GS VF_FAI3S
Syr:6:9 and also, even, namely to be friend companion to move out of place into (+acc) enmity; hostile and also, even, namely quarrel insult you; your/yours(sg) apocalypse; to uncover/reveal
Syr:6:9 and he/she/it-is friend ([Adj] nom) while being-MOVE-ed-OUT-OF-PLACE (nom) into (+acc) enmity (acc); hostile ([Adj] acc) and quarrel (acc) insult (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) apocalypse (dat); he/she/it-will-UNCOVER/REVEAL, you(sg)-will-be-UNCOVER/REVEAL-ed (classical)
Syr:6:9 Syr_6:9_1 Syr_6:9_2 Syr_6:9_3 Syr_6:9_4 Syr_6:9_5 Syr_6:9_6 Syr_6:9_7 Syr_6:9_8 Syr_6:9_9 Syr_6:9_10 Syr_6:9_11
Syr:6:9 x x x x x x x x x x x
Syr:6:10 καὶ ἔστιν φίλος κοινωνὸς τραπεζῶν καὶ οὐ μὴ παραμείνῃ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου·
Syr:6:10 Again, some friend is a companion at the table, and will not continue in the day of thy affliction. (Sirach 6:10 Brenton)
Syr:6:10 Bywa przyjaciel, ale tylko jako towarzysz stołu, nie wytrwa on w dniu twego ucisku. (Syr 6:10 BT_4)
Syr:6:10 καὶ ἔστιν φίλος κοινωνὸς τραπεζῶν καὶ οὐ μὴ παραμείνῃ ἐν ἡμέρᾳ θλίψεώς σου·
Syr:6:10 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φίλος -η -ον κοινωνός, -οῦ, ὁ and ἡ τράπεζα, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή παρα·μένω (παρα+μεν-, παρα+μεν(ε)·[σ]-, παρα+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ θλῖψις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:6:10 I też, nawet, mianowicie By być Przyjaciela towarzysz Rozdzielający Stołowy I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By dotrzymywać (trwaj z, pozostawaj obecny) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Ściskająca się niepomyślność, próba {proces}, kłopocz się, trudność Ty; twój/twój(sg)
Syr:6:10 kai\ e)/stin fi/los koinOno\s trapeDZO=n kai\ ou) mE\ paramei/nE| e)n E(me/ra| Tli/PSeO/s sou·
Syr:6:10 kai estin filos koinOnos trapeDZOn kai u mE parameinE en hEmera TliPSeOs su·
Syr:6:10 C V9_PAI3S A1_NSM N2_NSM N1S_GPF C D D VA_AAS3S P N1A_DSF N3I_GSF RP_GS
Syr:6:10 and also, even, namely to be friend companion sharer table and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to abide (continue with, remain present) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day squeezing adversity, trial, trouble, difficulty you; your/yours(sg)
Syr:6:10 and he/she/it-is friend ([Adj] nom) sharer (nom) tables (gen) and not not he/she/it-should-ABIDE, you(sg)-should-be-ABIDE-ed in/among/by (+dat) day (dat) squeezing (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:6:10 Syr_6:10_1 Syr_6:10_2 Syr_6:10_3 Syr_6:10_4 Syr_6:10_5 Syr_6:10_6 Syr_6:10_7 Syr_6:10_8 Syr_6:10_9 Syr_6:10_10 Syr_6:10_11 Syr_6:10_12 Syr_6:10_13
Syr:6:10 x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:11 καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς σου ἔσται ὡς σὺ καὶ ἐπὶ τοὺς οἰκέτας σου παρρησιάσεται·
Syr:6:11 But in thy prosperity he will be as thyself, and will be bold over thy servants. (Sirach 6:11 Brenton)
Syr:6:11 W powodzeniu twoim będzie jak drugi ty, z domownikami twymi będzie w zażyłości. (Syr 6:11 BT_4)
Syr:6:11 καὶ ἐν τοῖς ἀγαθοῖς σου ἔσται ὡς σὺ καὶ ἐπὶ τοὺς οἰκέτας σου παρρησιάσεται·
Syr:6:11 καί ἐν ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἐπί ὁ ἡ τό οἰκέτης, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παρρησιάζομαι (παρρησιαζ-, παρρησια·σ-, παρρησια·σ-, -, -, παρρησιασ·θ-)
Syr:6:11 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ty; twój/twój(sg) By być Jak/jak Ty I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rodziny niewolnik Ty; twój/twój(sg) By mówić swobodnie
Syr:6:11 kai\ e)n toi=s a)gaToi=s sou e)/stai O(s su\ kai\ e)pi\ tou\s oi)ke/tas sou parrEsia/setai·
Syr:6:11 kai en tois agaTois su estai hOs sy kai epi tus oiketas su parrEsiasetai·
Syr:6:11 C P RA_DPN A1_DPN RP_GS VF_FMI3S C RP_NS C P RA_APM N1M_APM RP_GS VF_FMI3S
Syr:6:11 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the good inherently good, i.e. God-wrought. you; your/yours(sg) to be as/like you and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the household slave you; your/yours(sg) to speak freely
Syr:6:11 and in/among/by (+dat) the (dat) good ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be as/like you(sg) (nom) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) household slaves (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-SPEAK-ed-FREELY
Syr:6:11 Syr_6:11_1 Syr_6:11_2 Syr_6:11_3 Syr_6:11_4 Syr_6:11_5 Syr_6:11_6 Syr_6:11_7 Syr_6:11_8 Syr_6:11_9 Syr_6:11_10 Syr_6:11_11 Syr_6:11_12 Syr_6:11_13 Syr_6:11_14
Syr:6:11 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:12 ἐὰν ταπεινωθῇς, ἔσται κατὰ σοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου κρυβήσεται.
Syr:6:12 If thou be brought low, he will be against thee, and will hide himself from thy face. (Sirach 6:12 Brenton)
Syr:6:12 Jeśli zaś zostaniesz poniżony, stanie przeciw tobie i skryje się przed twym obliczem. (Syr 6:12 BT_4)
Syr:6:12 ἐὰν ταπεινωθῇς, ἔσται κατὰ σοῦ καὶ ἀπὸ τοῦ προσώπου σου κρυβήσεται.
Syr:6:12 ἐάν (εἰ ἄν) ταπεινόω (ταπειν(ο)-, ταπεινω·σ-, ταπεινω·σ-, -, τεταπεινω-, ταπεινω·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἀπό ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κρύπτω/κρύβω (κρυπτ-/κρυβ-, κρυψ-, κρυψ-, -, κεκρυπτ-, κρυβ·[θ]-)
Syr:6:12 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do niżej By być W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Ty; twój/twój(sg) By ukrywać się ukrywaj, kryj się
Syr:6:12 e)a\n tapeinOTE=|s, e)/stai kata\ sou= kai\ a)po\ tou= prosO/pou sou krubE/setai.
Syr:6:12 ean tapeinOTEs, estai kata su kai apo tu prosOpu su krybEsetai.
Syr:6:12 C VC_APS2S VF_FMI3S P RP_GS C P RA_GSN N2N_GSN RP_GS VD_FPI3S
Syr:6:12 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to lower to be down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the face you; your/yours(sg) to hide conceal, skulk
Syr:6:12 if-ever you(sg)-should-be-LOWER-ed he/she/it-will-be down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and away from (+gen) the (gen) face (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-will-be-HIDE-ed
Syr:6:12 Syr_6:12_1 Syr_6:12_2 Syr_6:12_3 Syr_6:12_4 Syr_6:12_5 Syr_6:12_6 Syr_6:12_7 Syr_6:12_8 Syr_6:12_9 Syr_6:12_10 Syr_6:12_11
Syr:6:12 x x x x x x x x x x x
Syr:6:13 ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σου διαχωρίσθητι καὶ ἀπὸ τῶν φίλων σου πρόσεχε.
Syr:6:13 Separate thyself from thine enemies, and take heed of thy friends. (Sirach 6:13 Brenton)
Syr:6:13 Od nieprzyjaciół bądź z daleka i miej się na baczności przed twymi przyjaciółmi. (Syr 6:13 BT_4)
Syr:6:13 ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν σου διαχωρίσθητι καὶ ἀπὸ τῶν φίλων σου πρόσεχε.
Syr:6:13 ἀπό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν δια·χωρίζω (δια+χωριζ-, -, δια+χωρι·σ-, -, δια+κεχωρισ-, δια+χωρισ·θ-) καί ἀπό ὁ ἡ τό φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -)
Syr:6:13 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wrogość; wrogi Ty; twój/twój(sg) By rozdzielać się I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Ty; twój/twój(sg) By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne.
Syr:6:13 a)po\ tO=n e)CHTrO=n sou diaCHOri/sTEti kai\ a)po\ tO=n fi/lOn sou pro/seCHe.
Syr:6:13 apo tOn eCHTrOn su diaCHOrisTEti kai apo tOn filOn su proseCHe.
Syr:6:13 P RA_GPM A1A_GPM RP_GS VS_APD2S C P RA_GPM A1_GPM RP_GS V1_PAD2S
Syr:6:13 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the enmity; hostile you; your/yours(sg) to separate and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the friend companion; to kiss buss, lip, osculate you; your/yours(sg) to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important.
Syr:6:13 away from (+gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-SEPARATE-ed! and away from (+gen) the (gen) friend ([Adj] gen); while KISS-ing (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) be-you(sg)-PAY HEED-ing!
Syr:6:13 Syr_6:13_1 Syr_6:13_2 Syr_6:13_3 Syr_6:13_4 Syr_6:13_5 Syr_6:13_6 Syr_6:13_7 Syr_6:13_8 Syr_6:13_9 Syr_6:13_10 Syr_6:13_11
Syr:6:13 x x x x x x x x x x x
Syr:6:14 φίλος πιστὸς σκέπη κραταιά, ὁ δὲ εὑρὼν αὐτὸν εὗρεν θησαυρόν.
Syr:6:14 A faithful friend is a strong defence: and he that hath found such an one hath found a treasure. (Sirach 6:14 Brenton)
Syr:6:14 Wierny bowiem przyjaciel potężną obroną, kto go znalazł, skarb znalazł. (Syr 6:14 BT_4)
Syr:6:14 φίλος πιστὸς σκέπη κραταιά, δὲ εὑρὼν αὐτὸν εὗρεν θησαυρόν.
Syr:6:14 φίλος -η -ον πιστός -ή -όν σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] κραταιός -ά -όν ὁ ἡ τό δέ εὖρο·ς, -ους, τό [LXX]; εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) θησαυρός, -οῦ, ὁ
Syr:6:14 Przyjaciela towarzysz Wierny trusthworthy Schronienie Poruszaj się kołysać berło zaś Znajduj szerokość; by znajdować On/ona/to/to samo By znajdować Skarb
Syr:6:14 fi/los pisto\s ske/pE krataia/, o( de\ eu(rO\n au)to\n eu(=ren TEsauro/n.
Syr:6:14 filos pistos skepE krataia, ho de heurOn auton heuren TEsauron.
Syr:6:14 A1_NSM A1_NSM N1_NSF A1A_NSF RA_NSM x VB_AAPNSM RD_ASM VB_AAI3S N2_ASM
Syr:6:14 friend companion faithful trusthworthy shelter sway to sway the scepter the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] find width; to find he/she/it/same to find treasure
Syr:6:14 friend ([Adj] nom) faithful ([Adj] nom) shelter (nom|voc) sway ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom) Yet finds (gen); upon FIND-ing (nom) him/it/same (acc) he/she/it-FIND-ed treasure (acc)
Syr:6:14 Syr_6:14_1 Syr_6:14_2 Syr_6:14_3 Syr_6:14_4 Syr_6:14_5 Syr_6:14_6 Syr_6:14_7 Syr_6:14_8 Syr_6:14_9 Syr_6:14_10
Syr:6:14 x x x x x x x x x x
Syr:6:15 φίλου πιστοῦ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα, καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς τῆς καλλονῆς αὐτοῦ.
Syr:6:15 Nothing doth countervail a faithful friend, and his excellency is invaluable. (Sirach 6:15 Brenton)
Syr:6:15 Za wiernego przyjaciela nie ma odpłaty ani równej wagi za wielką jego wartość. (Syr 6:15 BT_4)
Syr:6:15 φίλου πιστοῦ οὐκ ἔστιν ἀντάλλαγμα, καὶ οὐκ ἔστιν σταθμὸς τῆς καλλονῆς αὐτοῦ.
Syr:6:15 φίλος -η -ον; φιλέω (φιλ(ε)-, φιλη·σ-, φιλη·σ-, πεφιλη·κ-, -, -) πιστός -ή -όν; πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀντ·άλλαγμα[τ], -ατος, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:15 Przyjaciela towarzysz; by całować całus, wargę, stykać się Wierny trusthworthy; by działać na wierze (pewność) ??? Przed przydechem mocnym By być Usługa za usługę I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być On/ona/to/to samo
Syr:6:15 fi/lou pistou= ou)k e)/stin a)nta/llagma, kai\ ou)k e)/stin staTmo\s tE=s kallonE=s au)tou=.
Syr:6:15 filu pistu uk estin antallagma, kai uk estin staTmos tEs kallonEs autu.
Syr:6:15 A1_GSM A1_GSM D V9_PAI3S N3M_NSN C D V9_PAI3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF RD_GSM
Syr:6:15 friend companion; to kiss buss, lip, osculate faithful trusthworthy; to act on faith (assurance) οὐχ before rough breathing to be quid pro quo and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be ć the ć he/she/it/same
Syr:6:15 friend ([Adj] gen); be-you(sg)-being-KISS-ed! faithful ([Adj] gen); be-you(sg)-ACT-ing-ON-FAITH!, be-you(sg)-being-ACT-ed-ON-FAITH! not he/she/it-is quid pro quo (nom|acc|voc) and not he/she/it-is   the (gen)   him/it/same (gen)
Syr:6:15 Syr_6:15_1 Syr_6:15_2 Syr_6:15_3 Syr_6:15_4 Syr_6:15_5 Syr_6:15_6 Syr_6:15_7 Syr_6:15_8 Syr_6:15_9 Syr_6:15_10 Syr_6:15_11 Syr_6:15_12
Syr:6:15 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:16 φίλος πιστὸς φάρμακον ζωῆς, καὶ οἱ φοβούμενοι κύριον εὑρήσουσιν αὐτόν.
Syr:6:16 A faithful friend is the medicine of life; and they that fear the Lord shall find him. (Sirach 6:16 Brenton)
Syr:6:16 Wierny przyjaciel jest lekarstwem życia; znajdą go bojący się Pana. (Syr 6:16 BT_4)
Syr:6:16 φίλος πιστὸς φάρμακον ζωῆς, καὶ οἱ φοβούμενοι κύριον εὑρήσουσιν αὐτόν.
Syr:6:16 φίλος -η -ον πιστός -ή -όν φάρμακος, -ου, ὁ; φάρμακον, -ου, τό ζωή, -ῆς, ἡ; ζωός -ή -όν [EXTRA] καί ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:16 Przyjaciela towarzysz Wierny trusthworthy Dawki twórca [zobacz farmaceutę]; dawka Życie będące, żyjąc, duch {spirytus}; żywy I też, nawet, mianowicie By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By znajdować On/ona/to/to samo
Syr:6:16 fi/los pisto\s fa/rmakon DZOE=s, kai\ oi( fobou/menoi ku/rion eu(rE/sousin au)to/n.
Syr:6:16 filos pistos farmakon DZOEs, kai hoi fobumenoi kyrion heurEsusin auton.
Syr:6:16 A1_NSM A1_NSM N2N_NSN N1_GSF C RA_NPM V2_PMPNPM N2_ASM VF_FAI3P RD_ASM
Syr:6:16 friend companion faithful trusthworthy potion maker [see pharmacist]; potion life being, living, spirit; alive and also, even, namely the to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to find he/she/it/same
Syr:6:16 friend ([Adj] nom) faithful ([Adj] nom) potion maker (acc); potion (nom|acc|voc) life (gen); alive ([Adj] gen) and the (nom) while being-FEAR-ed (nom|voc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) they-will-FIND, going-to-FIND (fut ptcp) (dat) him/it/same (acc)
Syr:6:16 Syr_6:16_1 Syr_6:16_2 Syr_6:16_3 Syr_6:16_4 Syr_6:16_5 Syr_6:16_6 Syr_6:16_7 Syr_6:16_8 Syr_6:16_9 Syr_6:16_10
Syr:6:16 x x x x x x x x x x
Syr:6:17 ὁ φοβούμενος κύριον εὐθυνεῖ φιλίαν αὐτοῦ, ὅτι κατ’ αὐτὸν οὕτως καὶ ὁ πλησίον αὐτοῦ.
Syr:6:17 Whoso feareth the Lord shall direct his friendship aright: for as he is, so shall his neighbour be also. (Sirach 6:17 Brenton)
Syr:6:17 Kto się boi Pana, dobrze pokieruje swoją przyjaźnią, bo jaki jest on, taki i jego bliźni. (Syr 6:17 BT_4)
Syr:6:17 φοβούμενος κύριον εὐθυνεῖ φιλίαν αὐτοῦ, ὅτι κατ’ αὐτὸν οὕτως καὶ πλησίον αὐτοῦ.
Syr:6:17 ὁ ἡ τό φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εὐ·θύνω (ευθυν-, -, ευθυν·[σ]-, -, -, ευθυν·θ-) φιλία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι κατά αὐτός αὐτή αὐτό οὕτως/οὕτω καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:17 By bać się Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By wyprostowywać się Miłość On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo
Syr:6:17 o( fobou/menos ku/rion eu)Tunei= fili/an au)tou=, o(/ti kat’ au)to\n ou(/tOs kai\ o( plEsi/on au)tou=.
Syr:6:17 ho fobumenos kyrion euTynei filian autu, hoti kat’ auton hutOs kai ho plEsion autu.
Syr:6:17 RA_NSM V2_PMPNSM N2_ASM VF2_FAI3S N1A_ASF RD_GSM C P RD_ASM D D RA_NSM D RD_GSM
Syr:6:17 the to fear lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to straighten love he/she/it/same because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely the neighbor one near, close to; near he/she/it/same
Syr:6:17 the (nom) while being-FEAR-ed (nom) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) he/she/it-is-STRAIGHTEN-ing, you(sg)-are-being-STRAIGHTEN-ed (classical) love (acc) him/it/same (gen) because/that down/according to/as per (+acc), against (+gen) him/it/same (acc) thusly/like this and the (nom) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)
Syr:6:17 Syr_6:17_1 Syr_6:17_2 Syr_6:17_3 Syr_6:17_4 Syr_6:17_5 Syr_6:17_6 Syr_6:17_7 Syr_6:17_8 Syr_6:17_9 Syr_6:17_10 Syr_6:17_11 Syr_6:17_12 Syr_6:17_13 Syr_6:17_14
Syr:6:17 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:18 Τέκνον, ἐκ νεότητός σου ἐπίλεξαι παιδείαν, καὶ ἕως πολιῶν εὑρήσεις σοφίαν.
Syr:6:18 My son, gather instruction from thy youth up: so shalt thou find wisdom till thine old age. (Sirach 6:18 Brenton)
Syr:6:18 Synu, od młodości swej staraj się o naukę, a będziesz ją nabywał aż do siwizny. (Syr 6:18 BT_4)
Syr:6:18 Τέκνον, ἐκ νεότητός σου ἐπίλεξαι παιδείαν, καὶ ἕως πολιῶν εὑρήσεις σοφίαν.
Syr:6:18 τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα ἐκ νεότη[τ]ς, -ητος, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπι·λέγω (επι+λεγ-, -, επι+λεξ-, -, επι+λελεγ-, -) παιδεία, -ας, ἡ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) σοφία, -ας, ἡ
Syr:6:18 Dziecko Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Młodzież [zobacz neofitę] Ty; twój/twój(sg) By wybierać (wybieraj, (by odwiedzać {rozmowę z nazwiska})pojedynczy poza) Kary edukacja; Kultura(v. t.) By uprawiać; by kształcić; trening, ucząc, edukacja, przygotowując ziemię dla nasienia i podnoszących zbiorów przez uprawę ziemi. I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj By znajdować Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny]
Syr:6:18 *te/knon, e)k neo/tEto/s sou e)pi/leXai paidei/an, kai\ e(/Os poliO=n eu(rE/seis sofi/an.
Syr:6:18 teknon, ek neotEtos su epileXai paideian, kai heOs poliOn heurEseis sofian.
Syr:6:18 N2N_VSN P N3T_GSF RP_GS VA_AMD2S N1A_ASF C P N1A_GPF VF_FAI2S N1A_ASF
Syr:6:18 child out of (+gen) ἐξ before vowels youth [see neophyte] you; your/yours(sg) to choose (select, (to call {call upon by name})single out) chastisement education; Culture(v. t.) To cultivate; to educate; training, teaching, education, preparing the earth for seed and raising crops by tillage. and also, even, namely until; dawn ć to find sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise]
Syr:6:18 child (nom|acc|voc) out of (+gen) youth (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) to-CHOOSE, be-you(sg)-CHOOSE-ed!, he/she/it-happens-to-CHOOSE (opt) chastisement (acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   you(sg)-will-FIND sapience (acc)
Syr:6:18 Syr_6:18_1 Syr_6:18_2 Syr_6:18_3 Syr_6:18_4 Syr_6:18_5 Syr_6:18_6 Syr_6:18_7 Syr_6:18_8 Syr_6:18_9 Syr_6:18_10 Syr_6:18_11
Syr:6:18 x x x x x x x x x x x
Syr:6:19 ὡς ὁ ἀροτριῶν καὶ ὁ σπείρων πρόσελθε αὐτῇ καὶ ἀνάμενε τοὺς ἀγαθοὺς καρποὺς αὐτῆς· ἐν γὰρ τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς ὀλίγον κοπιάσεις καὶ ταχὺ φάγεσαι τῶν γενημάτων αὐτῆς.
Syr:6:19 Come unto her as one that ploweth and soweth, and wait for her good fruits: for thou shalt not toil much in labouring about her, but thou shalt eat of her fruits right soon. (Sirach 6:19 Brenton)
Syr:6:19 Jak oracz i siewca przystępuj do niej i czekaj na dobry jej plon; trochę się utrudzisz pracując nad nią, ale wnet będziesz spożywał jej owoce. (Syr 6:19 BT_4)
Syr:6:19 ὡς ἀροτριῶν καὶ σπείρων πρόσελθε αὐτῇ καὶ ἀνάμενε τοὺς ἀγαθοὺς καρποὺς αὐτῆς· ἐν γὰρ τῇ ἐργασίᾳ αὐτῆς ὀλίγον κοπιάσεις καὶ ταχὺ φάγεσαι τῶν γενημάτων αὐτῆς.
Syr:6:19 ὡς ὁ ἡ τό ἀροτριάω (αροτρι(α)-, αροτρια·σ-, αροτρια·σ-, -, -, αροτρια·θ-) καί ὁ ἡ τό σπεῖρα, -ης, ἡ; σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-) προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀνα·μένω (ανα+μεν-, ανα+μεν(ε)·[σ]-, ανα+μειν·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) καρπός[1], -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν γάρ ὁ ἡ τό ἐργασία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὀλίγος -η -ον κοπιάω (κοπι(α)-, κοπια·σ-, κοπια·σ-, κεκοπια·κ-, -, -) καί ταχύ (Adv. of ταχύς); ταχύς -εῖα -ύ, gen. -έος and -έως ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό γένημα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:19 Jak/jak By orać ziemię I też, nawet, mianowicie ???; by siać By nadchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do ??? Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Owoc On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dla odtąd, jak Biznesowe/gonitwy On/ona/to/to samo Mało [zobacz oligarchię] By trudzić się I też, nawet, mianowicie Szybko; szybko pośpieszny, szybko, 'rzucaj głową naprzód' mocno {szybko}, ????. Strącaj By jeść Owocu owoc z On/ona/to/to samo
Syr:6:19 O(s o( a)rotriO=n kai\ o( spei/rOn pro/selTe au)tE=| kai\ a)na/mene tou\s a)gaTou\s karpou\s au)tE=s· e)n ga\r tE=| e)rgasi/a| au)tE=s o)li/gon kopia/seis kai\ taCHu\ fa/gesai tO=n genEma/tOn au)tE=s.
Syr:6:19 hOs ho arotriOn kai ho speirOn proselTe autE kai anamene tus agaTus karpus autEs· en gar tE ergasia autEs oligon kopiaseis kai taCHy fagesai tOn genEmatOn autEs.
Syr:6:19 C RA_NSM V3_PAPNSM C RA_NSM V1_PAPNSM VB_AAD2S RD_DSF C V1_PAD2S RA_APM A1_APM N2_APM RD_GSF P x RA_DSF N1A_DSF RD_GSF A1_ASN VF_FAI2S C D VF_FMI2S RA_GPN N3M_GPN RD_GSF
Syr:6:19 as/like the to plow and also, even, namely the ???; to sow to approach he/she/it/same and also, even, namely to ??? the good inherently good, i.e. God-wrought. fruit he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among for since, as the business/pursuits he/she/it/same little [see oligarchy] to toil and also, even, namely quickly; quick speedy, swift, ‘throw headlong’ fast, επίθ. precipitate to eat the fruit fruit of he/she/it/same
Syr:6:19 as/like the (nom) while PLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) and the (nom) ???s (gen); while SOW-ing (nom) do-APPROACH-you(sg)! her/it/same (dat) and be-you(sg)-???-ing! the (acc) good ([Adj] acc) fruits (acc) her/it/same (gen) in/among/by (+dat) for the (dat) business/pursuits (dat) her/it/same (gen) little (acc, nom|acc|voc) you(sg)-will-TOIL and quickly; quick ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(sg)-will-be-EAT-ed the (gen) fruits (gen) her/it/same (gen)
Syr:6:19 Syr_6:19_1 Syr_6:19_2 Syr_6:19_3 Syr_6:19_4 Syr_6:19_5 Syr_6:19_6 Syr_6:19_7 Syr_6:19_8 Syr_6:19_9 Syr_6:19_10 Syr_6:19_11 Syr_6:19_12 Syr_6:19_13 Syr_6:19_14 Syr_6:19_15 Syr_6:19_16 Syr_6:19_17 Syr_6:19_18 Syr_6:19_19 Syr_6:19_20 Syr_6:19_21 Syr_6:19_22 Syr_6:19_23 Syr_6:19_24 Syr_6:19_25 Syr_6:19_26 Syr_6:19_27
Syr:6:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:20 ὡς τραχεῖά ἐστιν σφόδρα τοῖς ἀπαιδεύτοις, καὶ οὐκ ἐμμενεῖ ἐν αὐτῇ ἀκάρδιος·
Syr:6:20 She is very unpleasant to the unlearned: he that is without understanding will not remain with her. (Sirach 6:20 Brenton)
Syr:6:20 Jakże bardzo twarda jest dla nieuków, a lekkoduch w niej nie wytrwa. (Syr 6:20 BT_4)
Syr:6:20 ὡς τραχεῖά ἐστιν σφόδρα τοῖς ἀπαιδεύτοις, καὶ οὐκ ἐμμενεῖ ἐν αὐτῇ ἀκάρδιος·
Syr:6:20 ὡς τραχύς -εῖα -ύ, gen. sg. -έος and -έως εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σφόδρα ὁ ἡ τό ἀ·παίδευτος -ον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐμ·μένω (εν+μεν-, -, εν+μειν·[σ]-, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό  
Syr:6:20 Jak/jak Szorstko By być Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Nie uczony I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pozostawać wierny do W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo
Syr:6:20 O(s traCHei=a/ e)stin sfo/dra toi=s a)paideu/tois, kai\ ou)k e)mmenei= e)n au)tE=| a)ka/rdios·
Syr:6:20 hOs traCHeia estin sfodra tois apaideutois, kai uk emmenei en autE akardios·
Syr:6:20 C A3U_NSF V9_PAI3S D RA_DPM A1B_DPM C D VF2_FAI3S P RD_DSF A1B_NSM
Syr:6:20 as/like rough to be vehement, intense, keen, inveighingly, eager the uninstructed and also, even, namely οὐχ before rough breathing to remain faithful to in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same ć
Syr:6:20 as/like rough ([Adj] nom|voc) he/she/it-is vehement, the (dat) uninstructed ([Adj] dat) and not he/she/it-is-REMAIN FAITHFUL TO-ing, you(sg)-are-being-REMAIN FAITHFUL TO-ed (classical) in/among/by (+dat) her/it/same (dat)  
Syr:6:20 Syr_6:20_1 Syr_6:20_2 Syr_6:20_3 Syr_6:20_4 Syr_6:20_5 Syr_6:20_6 Syr_6:20_7 Syr_6:20_8 Syr_6:20_9 Syr_6:20_10 Syr_6:20_11 Syr_6:20_12
Syr:6:20 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:21 ὡς λίθος δοκιμασίας ἰσχυρὸς ἔσται ἐπ’ αὐτῷ, καὶ οὐ χρονιεῖ ἀπορρῖψαι αὐτήν.
Syr:6:21 She will lie upon him as a mighty stone of trial; and he will cast her from him ere it be long. (Sirach 6:21 Brenton)
Syr:6:21 Jak potężny kamień próby go przytłoczy i nie będzie zwlekał z jej odrzuceniem. (Syr 6:21 BT_4)
Syr:6:21 ὡς λίθος δοκιμασίας ἰσχυρὸς ἔσται ἐπ’ αὐτῷ, καὶ οὐ χρονιεῖ ἀπορρῖψαι αὐτήν.
Syr:6:21 ὡς λίθος, -ου, ὁ δοκιμασία, -ας, ἡ ἰσχυρός -ά -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ χρονίζω (χρονιζ-, χρονι(ε)·[σ]-/χρονι·σ-, χρονι·σ-, κεχρονι·κ-, -, -) ἀπο·ρρίπτω/-ρίπτω (απο+ρριπτ-, -, απο+ρριψ-/απο+ριψ-, -, απο+ερριπτ-, απο+ρριφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:21 Jak/jak Kamień Egzamin Potężny silny, potężny, silny, By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By ociągać się Do ??? On/ona/to/to samo
Syr:6:21 O(s li/Tos dokimasi/as i)sCHuro\s e)/stai e)p’ au)tO=|, kai\ ou) CHroniei= a)porri=PSai au)tE/n.
Syr:6:21 hOs liTos dokimasias isCHyros estai ep’ autO, kai u CHroniei aporriPSai autEn.
Syr:6:21 C N2_NSM N1A_GSF A1A_NSM VF_FMI3S P RD_DSM C D VF2_FAI3S VA_AAN RD_ASF
Syr:6:21 as/like stone examination mighty forceful, powerful, strong, to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to linger to ??? he/she/it/same
Syr:6:21 as/like stone (nom) examination (gen), examinations (acc) mighty ([Adj] nom) he/she/it-will-be upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) and not he/she/it-will-LINGER, you(sg)-will-be-LINGER-ed (classical) to-???, be-you(sg)-???-ed!, he/she/it-happens-to-??? (opt) her/it/same (acc)
Syr:6:21 Syr_6:21_1 Syr_6:21_2 Syr_6:21_3 Syr_6:21_4 Syr_6:21_5 Syr_6:21_6 Syr_6:21_7 Syr_6:21_8 Syr_6:21_9 Syr_6:21_10 Syr_6:21_11 Syr_6:21_12
Syr:6:21 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:22 σοφία γὰρ κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν καὶ οὐ πολλοῖς ἐστιν φανερά.
Syr:6:22 For wisdom is according to her name, and she is not manifest unto many. (Sirach 6:22 Brenton)
Syr:6:22 Mądrość bowiem, zgodnie ze swą nazwą, nie dla wielu jest dostrzegalna. (Syr 6:22 BT_4)
Syr:6:22 σοφία γὰρ κατὰ τὸ ὄνομα αὐτῆς ἐστιν καὶ οὐ πολλοῖς ἐστιν φανερά.
Syr:6:22 σοφία, -ας, ἡ γάρ κατά ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) φανερός -ά -όν
Syr:6:22 Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] Dla odtąd, jak W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo By być I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Dużo By być Oczywisty oczywisty, jawny, patentowy {oczywisty}, oczywisty, otwarcie, ewidentnie [ale nie słowo oczywiste]
Syr:6:22 sofi/a ga\r kata\ to\ o)/noma au)tE=s e)stin kai\ ou) polloi=s e)stin fanera/.
Syr:6:22 sofia gar kata to onoma autEs estin kai u pollois estin fanera.
Syr:6:22 N1A_NSF x P RA_ASN N3M_ASN RD_GSF V9_PAI3S C D A1_DPM V9_PAI3S A1A_NSF
Syr:6:22 sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] for since, as down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the name with regard to he/she/it/same to be and also, even, namely οὐχ before rough breathing much to be manifest obvious, overt, patent, apparent, openly, evidently [but not the word evident]
Syr:6:22 sapience (nom|voc) for down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) her/it/same (gen) he/she/it-is and not many (dat) he/she/it-is manifest ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc)
Syr:6:22 Syr_6:22_1 Syr_6:22_2 Syr_6:22_3 Syr_6:22_4 Syr_6:22_5 Syr_6:22_6 Syr_6:22_7 Syr_6:22_8 Syr_6:22_9 Syr_6:22_10 Syr_6:22_11 Syr_6:22_12
Syr:6:22 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:23 Ἄκουσον, τέκνον, καὶ ἔκδεξαι γνώμην μου καὶ μὴ ἀπαναίνου τὴν συμβουλίαν μου·
Syr:6:23 Give ear, my son, receive my advice, and refuse not my counsel, (Sirach 6:23 Brenton)
Syr:6:23 Słuchaj, synu, przyjmij me zasady, a rady mojej nie odrzucaj! (Syr 6:23 BT_4)
Syr:6:23 Ἄκουσον, τέκνον, καὶ ἔκδεξαι γνώμην μου καὶ μὴ ἀπαναίνου τὴν συμβουλίαν μου·
Syr:6:23 ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα καί ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -) γνώμη, -ης, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή ἀπ·αναίνομαι [LXX] (απ+αναιν-, -, απ+ανην·[σ]-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
Syr:6:23 By słyszeć Dziecko I też, nawet, mianowicie By czekać czekania dla, oczekiwać Wiedzy opierane określenie [zobacz gnomiczny] Ja I też, nawet, mianowicie Nie By odrzucać Ja
Syr:6:23 *)/akouson, te/knon, kai\ e)/kdeXai gnO/mEn mou kai\ mE\ a)panai/nou tE\n sumbouli/an mou·
Syr:6:23 akuson, teknon, kai ekdeXai gnOmEn mu kai mE apanainu tEn symbulian mu·
Syr:6:23 VA_AAD2S N2N_VSN C VA_AMD2S N1_ASF RP_GS C D V2_PMD2S RA_ASF N1A_ASF RP_GS
Syr:6:23 to hear child and also, even, namely to wait wait for, expect knowledge-based determination [see gnomic] I and also, even, namely not to reject the ć I
Syr:6:23 do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) child (nom|acc|voc) and be-you(sg)-WAIT-ed! knowledge-based determination (acc) me (gen) and not be-you(sg)-being-REJECT-ed! the (acc)   me (gen)
Syr:6:23 Syr_6:23_1 Syr_6:23_2 Syr_6:23_3 Syr_6:23_4 Syr_6:23_5 Syr_6:23_6 Syr_6:23_7 Syr_6:23_8 Syr_6:23_9 Syr_6:23_10 Syr_6:23_11 Syr_6:23_12
Syr:6:23 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:24 καὶ εἰσένεγκον τοὺς πόδας σου εἰς τὰς πέδας αὐτῆς καὶ εἰς τὸν κλοιὸν αὐτῆς τὸν τράχηλόν σου·
Syr:6:24 And put thy feet into her fetters, and thy neck into her chain. (Sirach 6:24 Brenton)
Syr:6:24 Włóż nogi w jej dyby, a szyję swą w jej obrożę! (Syr 6:24 BT_4)
Syr:6:24 καὶ εἰσένεγκον τοὺς πόδας σου εἰς τὰς πέδας αὐτῆς καὶ εἰς τὸν κλοιὸν αὐτῆς τὸν τράχηλόν σου·
Syr:6:24 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] ὁ ἡ τό πέδη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό τράχηλος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:6:24 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Stopa Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Łącznik On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) On/ona/to/to samo Gardło Ty; twój/twój(sg)
Syr:6:24 kai\ ei)se/negkon tou\s po/das sou ei)s ta\s pe/das au)tE=s kai\ ei)s to\n kloio\n au)tE=s to\n tra/CHElo/n sou·
Syr:6:24 kai eisenenkon tus podas su eis tas pedas autEs kai eis ton kloion autEs ton traCHElon su·
Syr:6:24 C VA_AAD2S RA_APM N3D_APM RP_GS P RA_APF N1_APF RD_GSF C P RA_ASM N2_ASM RD_GSF RA_ASM N2_ASM RP_GS
Syr:6:24 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the foot you; your/yours(sg) into (+acc) the shackle he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) the ć he/she/it/same the throat you; your/yours(sg)
Syr:6:24 and do-BRING IN-you(sg)!, upon BRING IN-ing (nom|acc|voc, voc) the (acc) feet (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) the (acc) shackles (acc) her/it/same (gen) and into (+acc) the (acc)   her/it/same (gen) the (acc) throat (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:6:24 Syr_6:24_1 Syr_6:24_2 Syr_6:24_3 Syr_6:24_4 Syr_6:24_5 Syr_6:24_6 Syr_6:24_7 Syr_6:24_8 Syr_6:24_9 Syr_6:24_10 Syr_6:24_11 Syr_6:24_12 Syr_6:24_13 Syr_6:24_14 Syr_6:24_15 Syr_6:24_16 Syr_6:24_17
Syr:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:25 ὑπόθες τὸν ὦμόν σου καὶ βάσταξον αὐτὴν καὶ μὴ προσοχθίσῃς τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς·
Syr:6:25 Bow down thy shoulder, and bear her, and be not grieved with her bonds. (Sirach 6:25 Brenton)
Syr:6:25 Poddaj ramiona swe i dźwignij ją, a nie zżymaj się na jej więzy! (Syr 6:25 BT_4)
Syr:6:25 ὑπόθες τὸν ὦμόν σου καὶ βάσταξον αὐτὴν καὶ μὴ προσοχθίσῃς τοῖς δεσμοῖς αὐτῆς·
Syr:6:25 ὑπο·τίθημι (ath. υπο+τιθ(ε)-, υπο+θη·σ-, υπο+θη·κ- or 2nd ath. υπο+θ(ε)-, -, -, -) ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί βαστάζω (βασταζ-, βαστα·σ-, βαστα·σ-/βασταξ-, -, -, βασταχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί μή προσ·οχθίζω (-, προσ+οχθι(ε)·[σ]-, προσ+οχθι·σ-, προσ+ωχθι·κ-, -, προσ+οχθισ·θ-) ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:25 By umieszczać poniżej Ramię Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By nieść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Nie By być zirytowany Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać On/ona/to/to samo
Syr:6:25 u(po/Tes to\n O)=mo/n sou kai\ ba/staXon au)tE\n kai\ mE\ prosoCHTi/sE|s toi=s desmoi=s au)tE=s·
Syr:6:25 hypoTes ton Omon su kai bastaXon autEn kai mE prosoCHTisEs tois desmois autEs·
Syr:6:25 VE_AAD2S RA_ASM N2_ASM RP_GS C VA_AAD2S RD_ASF C D VA_AAS2S RA_DPM N2_DPM RD_GSF
Syr:6:25 to place under the shoulder you; your/yours(sg) and also, even, namely to bear he/she/it/same and also, even, namely not to be vexed the restraint restraint, handcuff; to bind he/she/it/same
Syr:6:25 do-PLACE-you(sg)-UNDER! the (acc) shoulder (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and do-BEAR-you(sg)! her/it/same (acc) and not you(sg)-should-BE-VEXED the (dat) restraints (dat); you(sg)-happen-to-be-BIND-ing (opt) her/it/same (gen)
Syr:6:25 Syr_6:25_1 Syr_6:25_2 Syr_6:25_3 Syr_6:25_4 Syr_6:25_5 Syr_6:25_6 Syr_6:25_7 Syr_6:25_8 Syr_6:25_9 Syr_6:25_10 Syr_6:25_11 Syr_6:25_12 Syr_6:25_13
Syr:6:25 x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:26 ἐν πάσῃ ψυχῇ σου πρόσελθε αὐτῇ καὶ ἐν ὅλῃ δυνάμει σου συντήρησον τὰς ὁδοὺς αὐτῆς·
Syr:6:26 Come unto her with thy whole heart, and keep her ways with all thy power. (Sirach 6:26 Brenton)
Syr:6:26 Całą duszą zbliż się do niej i strzeż jej dróg ze wszystkich sił! (Syr 6:26 BT_4)
Syr:6:26 ἐν πάσῃ ψυχῇ σου πρόσελθε αὐτῇ καὶ ἐν ὅλῃ δυνάμει σου συντήρησον τὰς ὁδοὺς αὐτῆς·
Syr:6:26 ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή; ψύχω (ψυχ-, ψυξ-, ψυξ-, -, -, ψυγ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·έρχομαι (προσ+ερχ-, προσ+ελευ·σ-, προσ+ελθ·[σ]- or 2nd προσ+ελθ-, προσ+εληλυθ·[κ]-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐν ὅλος -η -ον δύναμις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν συν·τηρέω (συν+τηρ(ε)-, συν+τηρη·σ-, συν+τηρη·σ-, -, -, συν+τηρη·θ-) ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:26 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby; by ochładzać się Ty; twój/twój(sg) By nadchodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Zdolność Ty; twój/twój(sg) By oszczędzać od ochraniacz zniszczenia , oszczędza albo broni od zniszczenia, szkody albo chyl się ku upadkowi; istniej istniej, żyj; pobyt żywy Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
Syr:6:26 e)n pa/sE| PSuCHE=| sou pro/selTe au)tE=| kai\ e)n o(/lE| duna/mei sou suntE/rEson ta\s o(dou\s au)tE=s·
Syr:6:26 en pasE PSyCHE su proselTe autE kai en holE dynamei su syntErEson tas hodus autEs·
Syr:6:26 P A1S_DSF N1_DSF RP_GS VB_AAD2S RD_DSF C P A1_DSF N3I_DSF RP_GS VA_AAD2S RA_APF N2_APF RD_GSF
Syr:6:26 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of; to sprinkle life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person; to cool you; your/yours(sg) to approach he/she/it/same and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole ability you; your/yours(sg) to save from destruction preserver, saves or defends from destruction, injury or decay; subsist exist, live; stay alive the way/road he/she/it/same
Syr:6:26 in/among/by (+dat) every (dat); he/she/it-should-SPRINKLE, you(sg)-should-be-SPRINKLE-ed life (dat); you(sg)-are-being-COOL-ed, he/she/it-should-be-COOL-ing, you(sg)-should-be-being-COOL-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-APPROACH-you(sg)! her/it/same (dat) and in/among/by (+dat) whole (dat) ability (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) do-SAVE FROM DESTRUCTION-you(sg)!, going-to-SAVE FROM DESTRUCTION (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) ways/roads (acc) her/it/same (gen)
Syr:6:26 Syr_6:26_1 Syr_6:26_2 Syr_6:26_3 Syr_6:26_4 Syr_6:26_5 Syr_6:26_6 Syr_6:26_7 Syr_6:26_8 Syr_6:26_9 Syr_6:26_10 Syr_6:26_11 Syr_6:26_12 Syr_6:26_13 Syr_6:26_14 Syr_6:26_15
Syr:6:26 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:27 ἐξίχνευσον καὶ ζήτησον, καὶ γνωσθήσεταί σοι, καὶ ἐγκρατὴς γενόμενος μὴ ἀφῇς αὐτήν·
Syr:6:27 Search, and seek, and she shall be made known unto thee: and when thou hast got hold of her, let her not go. (Sirach 6:27 Brenton)
Syr:6:27 Ubiegaj się o nią, szukaj, a da ci się poznać, a gdy ją posiądziesz, nie wypuszczaj z objęć! (Syr 6:27 BT_4)
Syr:6:27 ἐξίχνευσον καὶ ζήτησον, καὶ γνωσθήσεταί σοι, καὶ ἐγκρατὴς γενόμενος μὴ ἀφῇς αὐτήν·
Syr:6:27   καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί ἐγ·κρατής -ές γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μή ἀφ·ίημι (ath. αφ+ι(ε)-, αφ+η·σ-, αφ+η·κ- or 2nd ath. αφ+(ε)-, -, αφ+ει-/αφ+εω-, αφ+ε·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
Syr:6:27 I też, nawet, mianowicie By szukać I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Samo-kontrolowany By stawać się stawaj się, zdarzaj się Nie By pozwalać iść z On/ona/to/to samo
Syr:6:27 e)Xi/CHneuson kai\ DZE/tEson, kai\ gnOsTE/setai/ soi, kai\ e)gkratE\s geno/menos mE\ a)fE=|s au)tE/n·
Syr:6:27 eXiCHneuson kai DZEtEson, kai gnOsTEsetai soi, kai enkratEs genomenos mE afEs autEn·
Syr:6:27 VA_AAD2S C VA_AAD2S C VS_FPI3S RP_DS C A3H_NSM VB_AMPNSM D VH_AAS2S RD_ASF
Syr:6:27 ć and also, even, namely to seek and also, even, namely to know i.e. recognize. you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely self-controlled to become become, happen not to let go of he/she/it/same
Syr:6:27   and do-SEEK-you(sg)!, going-to-SEEK (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) and he/she/it-will-be-KNOW-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and self-controlled ([Adj] nom) upon being-BECOME-ed (nom) not you(sg)-should-LET-GO-OF her/it/same (acc)
Syr:6:27 Syr_6:27_1 Syr_6:27_2 Syr_6:27_3 Syr_6:27_4 Syr_6:27_5 Syr_6:27_6 Syr_6:27_7 Syr_6:27_8 Syr_6:27_9 Syr_6:27_10 Syr_6:27_11 Syr_6:27_12
Syr:6:27 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:28 ἐπ’ ἐσχάτων γὰρ εὑρήσεις τὴν ἀνάπαυσιν αὐτῆς, καὶ στραφήσεταί σοι εἰς εὐφροσύνην·
Syr:6:28 For at the last thou shalt find her rest, and that shall be turned to thy joy. (Sirach 6:28 Brenton)
Syr:6:28 Na koniec bowiem znajdziesz miejsce jej odpoczynku, a to ci się w radość obróci. (Syr 6:28 BT_4)
Syr:6:28 ἐπ’ ἐσχάτων γὰρ εὑρήσεις τὴν ἀνάπαυσιν αὐτῆς, καὶ στραφήσεταί σοι εἰς εὐφροσύνην·
Syr:6:28 ἐπί ἔσχατος -η -ον γάρ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ὁ ἡ τό ἀνά·παυσις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) εἰς[1] εὐ·φρο·σύνη, -ης, ἡ
Syr:6:28 Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Dla odtąd, jak By znajdować Odpoczynek {Reszta} On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By odwracać się Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Do (+przyspieszenie) Wesołość
Syr:6:28 e)p’ e)sCHa/tOn ga\r eu(rE/seis tE\n a)na/pausin au)tE=s, kai\ strafE/setai/ soi ei)s eu)frosu/nEn·
Syr:6:28 ep’ esCHatOn gar heurEseis tEn anapausin autEs, kai strafEsetai soi eis eufrosynEn·
Syr:6:28 P A1_GPN x VF_FAI2S RA_ASF N3I_ASF RD_GSF C VD_FPI3S RP_DS P N1_ASF
Syr:6:28 upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last for since, as to find the rest he/she/it/same and also, even, namely to turn you; your/yours(sg); to rub worn, rub into (+acc) cheerfulness
Syr:6:28 upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) for you(sg)-will-FIND the (acc) rest (acc) her/it/same (gen) and he/she/it-will-be-TURN-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) into (+acc) cheerfulness (acc)
Syr:6:28 Syr_6:28_1 Syr_6:28_2 Syr_6:28_3 Syr_6:28_4 Syr_6:28_5 Syr_6:28_6 Syr_6:28_7 Syr_6:28_8 Syr_6:28_9 Syr_6:28_10 Syr_6:28_11 Syr_6:28_12
Syr:6:28 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:29 καὶ ἔσονταί σοι αἱ πέδαι εἰς σκέπην ἰσχύος καὶ οἱ κλοιοὶ αὐτῆς εἰς στολὴν δόξης.
Syr:6:29 Then shall her fetters be a strong defence for thee, and her chains a robe of glory. (Sirach 6:29 Brenton)
Syr:6:29 Dyby jej będą ci walną obroną, a obroża jej strojem zaszczytnym. (Syr 6:29 BT_4)
Syr:6:29 καὶ ἔσονταί σοι αἱ πέδαι εἰς σκέπην ἰσχύος καὶ οἱ κλοιοὶ αὐτῆς εἰς στολὴν δόξης.
Syr:6:29 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό πέδη, -ης, ἡ εἰς[1] σκέπη, -ῆς, ἡ [LXX] ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] στολή, -ῆς, ἡ δόξα, -ης, ἡ
Syr:6:29 I też, nawet, mianowicie By być Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Łącznik Do (+przyspieszenie) Schronienie Siła I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Szyku uniform, kostium, prośba Sławy/wzbudzanie grozy
Syr:6:29 kai\ e)/sontai/ soi ai( pe/dai ei)s ske/pEn i)sCHu/os kai\ oi( kloioi\ au)tE=s ei)s stolE\n do/XEs.
Syr:6:29 kai esontai soi hai pedai eis skepEn isCHyos kai hoi kloioi autEs eis stolEn doXEs.
Syr:6:29 C VF_FMI3P RP_DS RA_NPF N1_NPF P N1_ASF N3U_GSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSF P N1_ASF N1S_GSF
Syr:6:29 and also, even, namely to be you; your/yours(sg); to rub worn, rub the shackle into (+acc) shelter strength and also, even, namely the ć he/she/it/same into (+acc) array uniform, costume, suit glory/awesomeness
Syr:6:29 and they-will-be you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (nom) shackles (nom|voc) into (+acc) shelter (acc) strength (gen) and the (nom)   her/it/same (gen) into (+acc) array (acc) glory/awesomeness (gen)
Syr:6:29 Syr_6:29_1 Syr_6:29_2 Syr_6:29_3 Syr_6:29_4 Syr_6:29_5 Syr_6:29_6 Syr_6:29_7 Syr_6:29_8 Syr_6:29_9 Syr_6:29_10 Syr_6:29_11 Syr_6:29_12 Syr_6:29_13 Syr_6:29_14 Syr_6:29_15
Syr:6:29 x x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:30 κόσμος γὰρ χρύσεός ἐστιν ἐπ’ αὐτῆς, καὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς κλῶσμα ὑακίνθινον·
Syr:6:30 For there is a golden ornament upon her, and her bands are purple lace. (Sirach 6:30 Brenton)
Syr:6:30 Złota bowiem jest na niej szata, a więzy jej są z nici purpurowych. (Syr 6:30 BT_4)
Syr:6:30 κόσμος γὰρ χρύσεός ἐστιν ἐπ’ αὐτῆς, καὶ οἱ δεσμοὶ αὐτῆς κλῶσμα ὑακίνθινον·
Syr:6:30 κόσμος, -ου, ὁ γάρ χρυσοῦς -ῆ -οῦν and χρύσεος -έα -ον, fem. acc. sg. -ῆν and -ᾶν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό δεσμός, -οῦ, ὁ and δεσμά, -ῶν, τά; δεσμεύω v.l. -μέω (δεσμευ-/δεσμ(ε)-, -, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό   ὑακίνθινος -ίνη -ον
Syr:6:30 Świat (wieczny świat) materialne królestwo Dla odtąd, jak Złoty/złoty By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Powstrzymywania powstrzymywanie, kajdanki; by wiązać On/ona/to/to samo Hiacyntu kolorowany
Syr:6:30 ko/smos ga\r CHru/seo/s e)stin e)p’ au)tE=s, kai\ oi( desmoi\ au)tE=s klO=sma u(aki/nTinon·
Syr:6:30 kosmos gar CHryseos estin ep’ autEs, kai hoi desmoi autEs klOsma hyakinTinon·
Syr:6:30 N2_NSM x A1_NSM V9_PAI3S P RD_GSF C RA_NPM N2_NPM RD_GSF N3M_NSN A1_NSN
Syr:6:30 world (secular world) material realm for since, as gold/golden to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely the restraint restraint, handcuff; to bind he/she/it/same ć hyacinth-colored
Syr:6:30 world (nom) for gold/golden ([Adj] nom|voc) he/she/it-is upon/over (+acc,+gen,+dat) her/it/same (gen) and the (nom) restraints (nom|voc); he/she/it-happens-to-be-BIND-ing (opt) her/it/same (gen)   hyacinth-colored ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Syr:6:30 Syr_6:30_1 Syr_6:30_2 Syr_6:30_3 Syr_6:30_4 Syr_6:30_5 Syr_6:30_6 Syr_6:30_7 Syr_6:30_8 Syr_6:30_9 Syr_6:30_10 Syr_6:30_11 Syr_6:30_12
Syr:6:30 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:31 στολὴν δόξης ἐνδύσῃ αὐτὴν καὶ στέφανον ἀγαλλιάματος περιθήσεις σεαυτῷ.
Syr:6:31 Thou shalt put her on as a robe of honour, and shalt put her about thee as a crown of joy. (Sirach 6:31 Brenton)
Syr:6:31 Jak strój wspaniały ją przywdziejesz, jak wieniec radosnego uniesienia włożysz na siebie. (Syr 6:31 BT_4)
Syr:6:31 στολὴν δόξης ἐνδύσῃ αὐτὴν καὶ στέφανον ἀγαλλιάματος περιθήσεις σεαυτῷ.
Syr:6:31 στολή, -ῆς, ἡ δόξα, -ης, ἡ ἐν·δύω (εν+δυ-, εν+δυ·σ-, εν+δυ·σ-, εν+δεδυ·κ-, εν+δεδυ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ ἀγαλλίαμα[τ], -ατος, τό [LXX] περι·τίθημι (ath. περι+τιθ(ε)-, περι+θη·σ-, περι+θη·κ- or 2nd ath. περι+θ(ε)-, -, -, -) σε·αυτοῦ/σ·αυτοῦ -ῆς -οῦ
Syr:6:31 Szyku uniform, kostium, prośba Sławy/wzbudzanie grozy By ubierać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona exhultation Do dookoła dookoła by umieszczać dookoła, robiła bariera dookoła tego, metaph., dają, konferują na Siebie
Syr:6:31 stolE\n do/XEs e)ndu/sE| au)tE\n kai\ ste/fanon a)gallia/matos periTE/seis seautO=|.
Syr:6:31 stolEn doXEs endysE autEn kai stefanon agalliamatos periTEseis seautO.
Syr:6:31 N1_ASF N1S_GSF VF_FMI2S RD_ASF C N2_ASM N3M_GSN VF_FAI2S RD_DSM
Syr:6:31 array uniform, costume, suit glory/awesomeness to clothe he/she/it/same and also, even, namely wreath; wreath wreath (only) not crown exhultation to around about to place around, made a barrier round about it, metaph., bestow, confer upon yourself
Syr:6:31 array (acc) glory/awesomeness (gen) you(sg)-will-be-CLOTHE-ed, he/she/it-should-CLOTHE, you(sg)-should-be-CLOTHE-ed her/it/same (acc) and wreath (acc); wreath (acc) exhultation (gen) you(sg)-will-AROUND ABOUT yourself (dat)
Syr:6:31 Syr_6:31_1 Syr_6:31_2 Syr_6:31_3 Syr_6:31_4 Syr_6:31_5 Syr_6:31_6 Syr_6:31_7 Syr_6:31_8 Syr_6:31_9
Syr:6:31 x x x x x x x x x
Syr:6:32 Ἐὰν θέλῃς, τέκνον, παιδευθήσῃ, καὶ ἐὰν ἐπιδῷς τὴν ψυχήν σου, πανοῦργος ἔσῃ·
Syr:6:32 My son, if thou wilt, thou shalt be taught: and if thou wilt apply thy mind, thou shalt be prudent. (Sirach 6:32 Brenton)
Syr:6:32 Jeżeli jej będziesz pożądał, posiądziesz naukę, jeśli dołożysz uwagi, zdatny będziesz do zrobienia wszystkiego. (Syr 6:32 BT_4)
Syr:6:32 Ἐὰν θέλῃς, τέκνον, παιδευθήσῃ, καὶ ἐὰν ἐπιδῷς τὴν ψυχήν σου, πανοῦργος ἔσῃ·
Syr:6:32 ἐάν (εἰ ἄν) θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα παιδεύω (παιδευ-, παιδευ·σ-, παιδευ·σ-, -, πεπαιδευ-, παιδευ·θ-) καί ἐάν (εἰ ἄν) ἐπι·δίδωμι (ath. επι+διδ(ο)-/ath. επι+διδ(ω)-, επι+δω·σ-, επι+δω·κ- or 2nd ath. επι+δ(ο)-/ath. επι+δ(ω)-, -, -, επι+δο·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν παν·οῦργος -ον εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:6:32 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie Dziecko Do karanego poprawny, dyscyplinę, pociąg, ucz, kształć, I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do był dany dają do anothers rąk, dostarczają Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ty; twój/twój(sg) Chytry By być
Syr:6:32 *)ea\n Te/lE|s, te/knon, paideuTE/sE|, kai\ e)a\n e)pidO=|s tE\n PSuCHE/n sou, panou=rgos e)/sE|·
Syr:6:32 ean TelEs, teknon, paideuTEsE, kai ean epidOs tEn PSyCHEn su, panurgos esE·
Syr:6:32 C V1_PAS2S N2N_VSN VC_FPI2S C C VO_AAS2S RA_ASF N1_ASF RP_GS A1B_NSM VF_FMI2S
Syr:6:32 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to want want, wish, desire child to chastened correct, discipline, train, teach, educate, and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to was given give into anothers hands, deliver the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person you; your/yours(sg) sly to be
Syr:6:32 if-ever you(sg)-should-be-WANT-ing child (nom|acc|voc) you(sg)-will-be-CHASTENED-ed and if-ever you(sg)-should-WAS GIVEN the (acc) life (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) sly ([Adj] nom) you(sg)-will-be
Syr:6:32 Syr_6:32_1 Syr_6:32_2 Syr_6:32_3 Syr_6:32_4 Syr_6:32_5 Syr_6:32_6 Syr_6:32_7 Syr_6:32_8 Syr_6:32_9 Syr_6:32_10 Syr_6:32_11 Syr_6:32_12
Syr:6:32 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:33 ἐὰν ἀγαπήσῃς ἀκούειν, ἐκδέξῃ, καὶ ἐὰν κλίνῃς τὸ οὖς σου, σοφὸς ἔσῃ.
Syr:6:33 If thou love to hear, thou shalt receive understanding: and if thou bow thine ear, thou shalt be wise, (Sirach 6:33 Brenton)
Syr:6:33 Jeżeli będziesz lubił słuchać, nauczysz się, i jeśli nakłonisz ucha swego, będziesz mądry. (Syr 6:33 BT_4)
Syr:6:33 ἐὰν ἀγαπήσῃς ἀκούειν, ἐκδέξῃ, καὶ ἐὰν κλίνῃς τὸ οὖς σου, σοφὸς ἔσῃ.
Syr:6:33 ἐάν (εἰ ἄν) ἀγαπάω (αγαπ(α)-, αγαπη·σ-, αγαπη·σ-, ηγαπη·κ-, ηγαπη-, αγαπη·θ-) ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐκ·δέχομαι (εκ+δεχ-, εκ+δεξ-, εκ+δεξ-, -, εκ+δεδεχ-, -) καί ἐάν (εἰ ἄν) κλίνω (κλιν-, -, κλιν·[σ]-, κεκλι·κ-, κεκλι-, κλι·θ-) ὁ ἡ τό οὖς, ὠτός, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σοφός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Syr:6:33 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By kochać By słyszeć By czekać czekania dla, oczekiwać I też, nawet, mianowicie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zginać/zmniejszanie się [zobacz nachylenie, opadaj, leż] Ucho Ty; twój/twój(sg) Mądry By być
Syr:6:33 e)a\n a)gapE/sE|s a)kou/ein, e)kde/XE|, kai\ e)a\n kli/nE|s to\ ou)=s sou, sofo\s e)/sE|.
Syr:6:33 ean agapEsEs akuein, ekdeXE, kai ean klinEs to us su, sofos esE.
Syr:6:33 C VA_AAS2S V1_PAN VF_FMI2S C C V1_PAS2S RA_ASN N3T_ASN RP_GS A1_NSM VF_FMI2S
Syr:6:33 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to love to hear to wait wait for, expect and also, even, namely if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to bend/wane [see incline, decline, recline] the ear you; your/yours(sg) wise to be
Syr:6:33 if-ever you(sg)-should-LOVE to-be-HEAR-ing you(sg)-will-be-WAIT-ed, you(sg)-should-be-WAIT-ed and if-ever you(sg)-should-be-BEND/WANE-ing, you(sg)-should-BEND/WANE the (nom|acc) ear (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) wise ([Adj] nom) you(sg)-will-be
Syr:6:33 Syr_6:33_1 Syr_6:33_2 Syr_6:33_3 Syr_6:33_4 Syr_6:33_5 Syr_6:33_6 Syr_6:33_7 Syr_6:33_8 Syr_6:33_9 Syr_6:33_10 Syr_6:33_11 Syr_6:33_12
Syr:6:33 x x x x x x x x x x x x
Syr:6:34 ἐν πλήθει πρεσβυτέρων στῆθι· καὶ τίς σοφός; αὐτῷ προσκολλήθητι.
Syr:6:34 Stand in the multitude of the elders; and cleave unto him that is wise. (Sirach 6:34 Brenton)
Syr:6:34 Stań na zgromadzeniu starszych: a jeśli kto jest mądry, przyłącz się do niego! (Syr 6:34 BT_4)
Syr:6:34 ἐν πλήθει πρεσβυτέρων στῆθι· καὶ τίς σοφός; αὐτῷ προσκολλήθητι.
Syr:6:34 ἐν πλῆθο·ς, -ους, τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σοφός -ή -όν αὐτός αὐτή αὐτό προσ·κολλάω (προσ+κολλ(α)-, προσ+κολλη·σ-, προσ+κολλη·σ-, -, -, προσ+κολλη·θ-)
Syr:6:34 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Los (mnóstwo ) Starszy By powodować stać I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Mądry On/ona/to/to samo Do ???
Syr:6:34 e)n plE/Tei presbute/rOn stE=Ti· kai\ ti/s sofo/s; au)tO=| proskollE/TEti.
Syr:6:34 en plETei presbyterOn stETi· kai tis sofos; autO proskollETEti.
Syr:6:34 P N3E_DSN N2_GPM VH_AAD2S C RI_NSM A1_NSM RD_DSM VC_APD2S
Syr:6:34 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lot (multitude ) elder to cause to stand and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. wise he/she/it/same to ???
Syr:6:34 in/among/by (+dat) lot (dat) elder ([Adj] gen) do-CAUSE-you(sg)-TO-STand! and who/what/why (nom) wise ([Adj] nom) him/it/same (dat) be-you(sg)-???-ed!
Syr:6:34 Syr_6:34_1 Syr_6:34_2 Syr_6:34_3 Syr_6:34_4 Syr_6:34_5 Syr_6:34_6 Syr_6:34_7 Syr_6:34_8 Syr_6:34_9
Syr:6:34 x x x x x x x x x
Syr:6:35 πᾶσαν διήγησιν θείαν θέλε ἀκροᾶσθαι, καὶ παροιμίαι συνέσεως μὴ ἐκφευγέτωσάν σε.
Syr:6:35 Be willing to hear every godly discourse; and let not the parables of understanding escape thee. (Sirach 6:35 Brenton)
Syr:6:35 Chętnie słuchaj wszelkiego wykładu rzeczy Bożych, a przysłowia rozumne niech nie ujdą twojej uwagi! (Syr 6:35 BT_4)
Syr:6:35 πᾶσαν διήγησιν θείαν θέλε ἀκροᾶσθαι, καὶ παροιμίαι συνέσεως μὴ ἐκφευγέτωσάν σε.
Syr:6:35 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) δι·ήγησις, -εως, ἡ θεῖος -α -ον θέλω (θελ-, θελη·σ-, θελη·σ-, τεθελη·κ-, -, -)   καί παρ·οιμία, -ας, ἡ σύν·εσις, -εως, ἡ μή ἐκ·φεύγω (εκ+φευγ-, εκ+φευξ-, 2nd εκ+φυγ-, εκ+πεφευγ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:6:35 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Gawędziarski Boży By chcieć braku, pragnąć, życzyć sobie I też, nawet, mianowicie Przysłowie Wglądu/orientacja Nie Do poza uciekaj Ty; twój/twój(sg)
Syr:6:35 pa=san diE/gEsin Tei/an Te/le a)kroa=sTai, kai\ paroimi/ai sune/seOs mE\ e)kfeuge/tOsa/n se.
Syr:6:35 pasan diEgEsin Teian Tele akroasTai, kai paroimiai syneseOs mE ekfeugetOsan se.
Syr:6:35 A1S_ASF N3I_ASF A1A_ASF V1_PAD2S V3_PMN C N1A_NPF N3I_GSF D V1_PAD3P RP_AS
Syr:6:35 every all, each, every, the whole of; to sprinkle narrative divine to want want, wish, desire ć and also, even, namely proverb insight/discernment not to out-flee you; your/yours(sg)
Syr:6:35 every (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|acc|voc) narrative (acc) divine ([Adj] acc) be-you(sg)-WANT-ing!   and proverbs (nom|voc) insight/discernment (gen) not let-them-be-OUT-FLEE-ing! you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc)
Syr:6:35 Syr_6:35_1 Syr_6:35_2 Syr_6:35_3 Syr_6:35_4 Syr_6:35_5 Syr_6:35_6 Syr_6:35_7 Syr_6:35_8 Syr_6:35_9 Syr_6:35_10 Syr_6:35_11
Syr:6:35 x x x x x x x x x x x
Syr:6:36 ἐὰν ἴδῃς συνετόν, ὄρθριζε πρὸς αὐτόν, καὶ βαθμοὺς θυρῶν αὐτοῦ ἐκτριβέτω ὁ πούς σου.
Syr:6:36 And if thou seest a man of understanding, get thee betimes unto him, and let thy foot wear the steps of his door. (Sirach 6:36 Brenton)
Syr:6:36 Jeżeli ujrzysz kogoś mądrego, już od wczesnego rana idź do niego, a stopa twoja niech ściera progi drzwi jego! (Syr 6:36 BT_4)
Syr:6:36 ἐὰν ἴδῃς συνετόν, ὄρθριζε πρὸς αὐτόν, καὶ βαθμοὺς θυρῶν αὐτοῦ ἐκτριβέτω πούς σου.
Syr:6:36 ἐάν (εἰ ἄν) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) συν·ετός -ή -όν ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί βαθμός, -οῦ, ὁ θύρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ·τρίβω [LXX] (εκ+τριβ-, εκ+τριψ-, εκ+τριψ-, -, -, εκ+τριβ·[θ]-) ὁ ἡ τό πούς, ποδός, ὁ (cf. βάσις) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Syr:6:36 Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), insightful/bystry By przychodzić wcześnie rano Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Krok Drzwi brama On/ona/to/to samo Do ??? Stopa Ty; twój/twój(sg)
Syr:6:36 e)a\n i)/dE|s suneto/n, o)/rTriDZe pro\s au)to/n, kai\ baTmou\s TurO=n au)tou= e)ktribe/tO o( pou/s sou.
Syr:6:36 ean idEs syneton, orTriDZe pros auton, kai baTmus TyrOn autu ektribetO ho pus su.
Syr:6:36 C VB_AAS2S A1_ASM V1_PAD2S P RD_ASM C N2_APM N1A_GPF RD_GSM V1_PAD3S RA_NSM N3D_NSM RP_GS
Syr:6:36 if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), insightful/discerning to come early in the morning toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely a step door gate he/she/it/same to ??? the foot you; your/yours(sg)
Syr:6:36 if-ever you(sg)-should-SEE insightful/discerning ([Adj] acc, nom|acc|voc) be-you(sg)-COME EARLY IN THE MORNING-ing! toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) and a steps (acc) doors (gen) him/it/same (gen) let-him/her/it-be-???-ing! the (nom) foot (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Syr:6:36 Syr_6:36_1 Syr_6:36_2 Syr_6:36_3 Syr_6:36_4 Syr_6:36_5 Syr_6:36_6 Syr_6:36_7 Syr_6:36_8 Syr_6:36_9 Syr_6:36_10 Syr_6:36_11 Syr_6:36_12 Syr_6:36_13 Syr_6:36_14
Syr:6:36 x x x x x x x x x x x x x x
Syr:6:37 διανοοῦ ἐν τοῖς προστάγμασιν κυρίου καὶ ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ μελέτα διὰ παντός· αὐτὸς στηριεῖ τὴν καρδίαν σου, καὶ ἡ ἐπιθυμία τῆς σοφίας δοθήσεταί σοι.
Syr:6:37 Let thy mind be upon the ordinances of the Lord and meditate continually in his commandments: he shall establish thine heart, and give thee wisdom at thine owns desire. (Sirach 6:37 Brenton)
Syr:6:37 Rozmyślaj nad zarządzeniami Pana, a przykazaniami Jego zawsze pilnie się zajmuj! On sam umocni twe serce, a pożądana mądrość będzie ci dana. (Syr 6:37 BT_4)
Syr:6:37 διανοοῦ ἐν τοῖς προστάγμασιν κυρίου καὶ ἐν ταῖς ἐντολαῖς αὐτοῦ μελέτα διὰ παντός· αὐτὸς στηριεῖ τὴν καρδίαν σου, καὶ ἐπιθυμία τῆς σοφίας δοθήσεταί σοι.
Syr:6:37 δια·νοέομαι [LXX] (δια+νο(ε)-, -, -, -, δια+νενοη-, δια+νοη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἐν ὁ ἡ τό ἐντολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό μελετάω (μελετ(α)-, μελετη·σ-, μελετη·σ-, -, -, -) διά πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός αὐτός αὐτή αὐτό στηρίζω (στηριζ-, στηρι(ε)·[σ]-/στηρι·σ-/στηριξ-, στηρι·σ-/στηριξ-, εστηρι·κ-, εστηρι-/εστηρισ-/εστηριγ-, στηρισ·θ-/στηριχ·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐπι·θυμία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σοφία, -ας, ἡ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
Syr:6:37 By zamierzać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nakaz Psują 10:5; Dan 9:5 instrukcja, wyznaczenie, wyznaczenie, rozkaz, rozkazują, przykazanie, mandat, zamówienie {rozkaz}, nakaz, nakaz, żądanie On/ona/to/to samo By nawiedzać wszędzie {skończony} Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z On/ona/to/to samo Do popieranego podtrzymuj, znacz bojami, podpieraj, opieraj, udowadniał Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Życz sobie żądzy, apetytu, tęskniąc Mądrości mądrość, ucząc się, mądrość, Sophia[najbardziej znajomy dzisiaj wiedzą jak "mądrość", ale mniej dokładny] By dawać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
Syr:6:37 dianoou= e)n toi=s prosta/gmasin kuri/ou kai\ e)n tai=s e)ntolai=s au)tou= mele/ta dia\ panto/s· au)to\s stEriei= tE\n kardi/an sou, kai\ E( e)piTumi/a tE=s sofi/as doTE/setai/ soi.
Syr:6:37 dianou en tois prostagmasin kyriu kai en tais entolais autu meleta dia pantos· autos stEriei tEn kardian su, kai hE epiTymia tEs sofias doTEsetai soi.
Syr:6:37 V2_PMD2S P RA_DPN N3M_DPN N2_GSM C P RA_DPF N1A_DPF RD_GSM V3_PAD2S P A3_GSN RD_NSM VF_FAI3S RA_ASF N1A_ASF RP_GS C RA_NSF N1A_NSF RA_GSF N1A_GSF VC_FPI3S RP_DS
Syr:6:37 to purpose in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the precept Mar 10:5; Dan 9:5 instruction, assignation, assignment, behest, command, commandment, mandate, order, prescript, prescription, requisition he/she/it/same to obsess over because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) every all, each, every, the whole of he/she/it/same to supported uphold, buoy, buttress, base, substantiated the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) and also, even, namely the desire lust, appetite, yearning the sapience sageness, learning, sapience, Sophia[most familiar today know as "wisdom", but less precise] to give you; your/yours(sg); to rub worn, rub
Syr:6:37 be-you(sg)-being-PURPOSE-ed! in/among/by (+dat) the (dat)   lord (gen); a lord ([Adj] gen) and in/among/by (+dat) the (dat) precepts (dat) him/it/same (gen) be-you(sg)-OBSESS-ing-OVER! because of (+acc), through (+gen) every (gen) he/it/same (nom) he/she/it-will-SUPPORTED, you(sg)-will-be-SUPPORTED-ed (classical) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) desire (nom|voc) the (gen) sapience (gen) he/she/it-will-be-GIVE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
Syr:6:37 Syr_6:37_1 Syr_6:37_2 Syr_6:37_3 Syr_6:37_4 Syr_6:37_5 Syr_6:37_6 Syr_6:37_7 Syr_6:37_8 Syr_6:37_9 Syr_6:37_10 Syr_6:37_11 Syr_6:37_12 Syr_6:37_13 Syr_6:37_14 Syr_6:37_15 Syr_6:37_16 Syr_6:37_17 Syr_6:37_18 Syr_6:37_19 Syr_6:37_20 Syr_6:37_21 Syr_6:37_22 Syr_6:37_23 Syr_6:37_24 Syr_6:37_25
Syr:6:37 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x