Za:6:1 καὶ ἐπέστρεψα καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα ἅρματα ἐκπορευόμενα ἐκ μέσου δύο ὀρέων, καὶ τὰ ὄρη ἦν ὄρη χαλκᾶ.
Za:6:1 And I turned, and lifted up mine eyes, and looked, and, behold, four chariots coming out from between two mountains; and the mountains were brazen mountains. (Zechariah 6:1 Brenton)
Za:6:1 Potem znowu podniósłszy oczy patrzyłem. I oto zobaczyłem cztery rydwany wybiegające spomiędzy dwóch gór, a góry były miedziane. (Za 6:1 BT_4)
Za:6:1 Καὶ ἐπέστρεψα καὶ ἦρα τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ εἶδον καὶ ἰδοὺ τέσσαρα ἅρματα ἐκπορευόμενα ἐκ μέσου δύο ὀρέων, καὶ τὰ ὄρη ἦν ὄρη χαλκᾶ.
Za:6:1 καί ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) καί ἐράω [LXX] (ερ(α)-, -, -, -, -, ερασ·θ-); αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἅρμα[τ], -ατος, τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐκ μέσος -η -ον; μεσόω (μεσ(ο)-, -, -, -, -, -) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) καί ὁ ἡ τό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος
Za:6:1 I też, nawet, mianowicie By odwracać się dookoła I też, nawet, mianowicie By kochać; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Oko Ja I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Cztery Wóz By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni; by być pół czyniony Dwa Wchodź I też, nawet, mianowicie Wchodź By być Wchodź Miedź albo brąz
Za:6:1 *kai\ e)pe/strePSa kai\ E)=ra tou\s o)fTalmou/s mou kai\ ei)=don kai\ i)dou\ te/ssara a(/rmata e)kporeuo/mena e)k me/sou du/o o)re/On, kai\ ta\ o)/rE E)=n o)/rE CHalka=.
Za:6:1 kai epestrePSa kai Era tus ofTalmus mu kai eidon kai idu tessara harmata ekporeuomena ek mesu dyo oreOn, kai ta orE En orE CHalka.
Za:6:1 C VAI_AAI1S C VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RP_GS C VBI_AAI3P C I A3_APN N3M_APN V1_PMPAPN P A1_GSN M N3E_GPN C RA_NPN N3E_NPN V9_IAI3S N3E_NPN A1C_NPN
Za:6:1 and also, even, namely to turn around and also, even, namely to love; to lift/pick up take up, tote, raise the eye I and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), four chariot to go out out of (+gen) ἐξ before vowels middle; to be half done two mount and also, even, namely the mount to be mount copper or bronze
Za:6:1 and I-TURN-ed-AROUND and he/she/it-was-LOVE-ing; I-LIFT/PICK-ed-UP the (acc) eyes (acc) me (gen) and I-SEE-ed, they-SEE-ed and be-you(sg)-SEE-ed! four (nom|acc) chariots (nom|acc|voc) while being-GO-ed-OUT (nom|acc|voc) out of (+gen) middle ([Adj] gen); be-you(sg)-BE-ing-HALF-DONE!, be-you(sg)-being-BE-ed-HALF-DONE! two (nom, acc, gen) mounts (gen) and the (nom|acc) mounts (nom|acc|voc) he/she/it-was mounts (nom|acc|voc) copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc)
Za:6:1 Za_6:1_1 Za_6:1_2 Za_6:1_3 Za_6:1_4 Za_6:1_5 Za_6:1_6 Za_6:1_7 Za_6:1_8 Za_6:1_9 Za_6:1_10 Za_6:1_11 Za_6:1_12 Za_6:1_13 Za_6:1_14 Za_6:1_15 Za_6:1_16 Za_6:1_17 Za_6:1_18 Za_6:1_19 Za_6:1_20 Za_6:1_21 Za_6:1_22 Za_6:1_23 Za_6:1_24
Za:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:2 ἐν τῷ ἅρματι τῷ πρώτῳ ἵπποι πυρροί, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἵπποι μέλανες,
Za:6:2 In the first chariot were red horses; and in the second chariot black horses; (Zechariah 6:2 Brenton)
Za:6:2 Pierwszy rydwan ciągnęły konie kasztanowate, drugi rydwan - konie kare, (Za 6:2 BT_4)
Za:6:2 ἐν τῷ ἅρματι τῷ πρώτῳ ἵπποι πυρροί, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἵπποι μέλανες,
Za:6:2 ἐν ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό πρῶτος -η -ον ἵππος, -ου, ὁ πυρρός[1] -ά -όν καί ἐν ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἵππος, -ου, ὁ μέλα[ν]ς μέλαινα μέλαν, gen. sg. -ανος -αίνης -ανος
Za:6:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz Po pierwsze Koń Czerwony I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz Drugi Koń Czarny
Za:6:2 e)n tO=| a(/rmati tO=| prO/tO| i(/ppoi purroi/, kai\ e)n tO=| a(/rmati tO=| deute/rO| i(/ppoi me/lanes,
Za:6:2 en tO harmati tO prOtO hippoi pyrroi, kai en tO harmati tO deuterO hippoi melanes,
Za:6:2 P RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A1_DSNS N2_NPM A1A_NPM C P RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A1A_DSN N2_NPM A3_NPM
Za:6:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the chariot the first horse red and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the chariot the second horse black
Za:6:2 in/among/by (+dat) the (dat) chariot (dat) the (dat) first (dat) horses (nom|voc) red ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) chariot (dat) the (dat) second (dat) horses (nom|voc) black ([Adj] nom|voc)
Za:6:2 Za_6:2_1 Za_6:2_2 Za_6:2_3 Za_6:2_4 Za_6:2_5 Za_6:2_6 Za_6:2_7 Za_6:2_8 Za_6:2_9 Za_6:2_10 Za_6:2_11 Za_6:2_12 Za_6:2_13 Za_6:2_14 Za_6:2_15
Za:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:3 καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τρίτῳ ἵπποι λευκοί, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τετάρτῳ ἵπποι ποικίλοι ψαροί.
Za:6:3 and in the third chariot white horses; and in the fourth chariot piebald and ash-coloured horses. (Zechariah 6:3 Brenton)
Za:6:3 białe konie - rydwan trzeci, wreszcie czwarty - konie srokate, silne. (Za 6:3 BT_4)
Za:6:3 καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τρίτῳ ἵπποι λευκοί, καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τετάρτῳ ἵπποι ποικίλοι ψαροί.
Za:6:3 καί ἐν ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἵππος, -ου, ὁ λευκός -ή -όν καί ἐν ὁ ἡ τό ἅρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ἵππος, -ου, ὁ ποικίλος -η -ον  
Za:6:3 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz Trzeci Koń Biały I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wóz Czwarty Koń Różny
Za:6:3 kai\ e)n tO=| a(/rmati tO=| tri/tO| i(/ppoi leukoi/, kai\ e)n tO=| a(/rmati tO=| teta/rtO| i(/ppoi poiki/loi PSaroi/.
Za:6:3 kai en tO harmati tO tritO hippoi leukoi, kai en tO harmati tO tetartO hippoi poikiloi PSaroi.
Za:6:3 C P RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A1_DSM N2_NPM A1_NPM C P RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A1_DSN N2_NPM A1_NPM A1A_NPM
Za:6:3 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the chariot the third horse white and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the chariot the fourth horse various ć
Za:6:3 and in/among/by (+dat) the (dat) chariot (dat) the (dat) third (dat) horses (nom|voc) white ([Adj] nom|voc) and in/among/by (+dat) the (dat) chariot (dat) the (dat) fourth (dat) horses (nom|voc) various ([Adj] nom|voc)  
Za:6:3 Za_6:3_1 Za_6:3_2 Za_6:3_3 Za_6:3_4 Za_6:3_5 Za_6:3_6 Za_6:3_7 Za_6:3_8 Za_6:3_9 Za_6:3_10 Za_6:3_11 Za_6:3_12 Za_6:3_13 Za_6:3_14 Za_6:3_15 Za_6:3_16 Za_6:3_17
Za:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:4 καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί Τί ἐστιν ταῦτα, κύριε;
Za:6:4 And I answered and said to the angel that talked with me, What are these, my Lord? (Zechariah 6:4 Brenton)
Za:6:4 Anioła zaś, który mówił do mnie, tak zapytałem: «Co one oznaczają, panie mój?» (Za 6:4 BT_4)
Za:6:4 καὶ ἀπεκρίθην καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγγελον τὸν λαλοῦντα ἐν ἐμοί Τί ἐστιν ταῦτα, κύριε;
Za:6:4 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:6:4 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:6:4 kai\ a)pekri/TEn kai\ ei)=pa pro\s to\n a)/ggelon to\n lalou=nta e)n e)moi/ *ti/ e)stin tau=ta, ku/rie;
Za:6:4 kai apekriTEn kai eipa pros ton angelon ton lalunta en emoi ti estin tauta, kyrie;
Za:6:4 C VCI_API1S C VAI_AAI1S P RA_ASM N2_ASM RA_ASM V2_PAPASM P RP_DS RI_NPN V9_PAI3S RD_NPN N2_VSM
Za:6:4 and also, even, namely to answer and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:6:4 and I-was-ANSWER-ed and I-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) messenger/angel (acc) the (acc) while SPEAK-ing (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) who/what/why (nom|acc) he/she/it-is these (nom|acc) lord (voc); a lord ([Adj] voc)
Za:6:4 Za_6:4_1 Za_6:4_2 Za_6:4_3 Za_6:4_4 Za_6:4_5 Za_6:4_6 Za_6:4_7 Za_6:4_8 Za_6:4_9 Za_6:4_10 Za_6:4_11 Za_6:4_12 Za_6:4_13 Za_6:4_14 Za_6:4_15
Za:6:4 x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:5 καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγγελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπεν Ταῦτά ἐστιν οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ, ἐκπορεύονται παραστῆναι τῷ κυρίῳ πάσης τῆς γῆς·
Za:6:5 And the angel that talked with me answered and said, These are the four winds of heaven, and they are going forth to stand before the Lord of all the earth. (Zechariah 6:5 Brenton)
Za:6:5 I dał mi taką odpowiedź: «To wyruszają cztery wichry nieba, które się stawiły przed Panem całej ziemi. (Za 6:5 BT_4)
Za:6:5 καὶ ἀπεκρίθη ἄγγελος λαλῶν ἐν ἐμοὶ καὶ εἶπεν Ταῦτά ἐστιν οἱ τέσσαρες ἄνεμοι τοῦ οὐρανοῦ, ἐκπορεύονται παραστῆναι τῷ κυρίῳ πάσης τῆς γῆς·
Za:6:5 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) ὁ ἡ τό ἄγγελος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἄνεμος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) παρ·ίστημι (ath. παρ+ιστ(α)-/ath. παρ+ιστ(η)-, παρα+στη·σ-, παρα+στη·σ- or 2nd ath. παρα+στ(η)-/ath. παρα+στ(α)-, παρ+εστη·κ-/παρ+εστ(α)·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Za:6:5 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Cztery Wiatr Nieba/niebo By wychodzić By stać z/obok obok, albo blisko, powód by stać, umieszczać obok, by wychodzić z siebie, tracić swój rozumy, rozporządzać, skłaniać, przedstawiać, budzić, wdychać {inspirować}, budzić, wdychać {inspirować}, zaopatrywać, zaopatrywać, dostarczać, okazywać się, być widocznym Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia
Za:6:5 kai\ a)pekri/TE o( a)/ggelos o( lalO=n e)n e)moi\ kai\ ei)=pen *tau=ta/ e)stin oi( te/ssares a)/nemoi tou= ou)ranou=, e)kporeu/ontai parastE=nai tO=| kuri/O| pa/sEs tE=s gE=s·
Za:6:5 kai apekriTE ho angelos ho lalOn en emoi kai eipen tauta estin hoi tessares anemoi tu uranu, ekporeuontai parastEnai tO kyriO pasEs tEs gEs·
Za:6:5 C VCI_API3S RA_NSM N2_NSM RA_NSM V2_PAPNSM P RP_DS C VBI_AAI3S RD_NPN V9_PAI3S RA_NPM A3_NPM N2_NPM RA_GSM N2_GSM V1_PMI3P VH_AAN RA_DSM N2_DSM A1S_GSF RA_GSF N1_GSF
Za:6:5 and also, even, namely to answer the agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) the to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be the four wind the sky/heaven to go out to stand with/beside beside, or near, cause to stand, place beside, to be beside oneself, lose one's wits, dispose, induce, present, arouse, inspire, arouse, inspire, furnish, supply, deliver, prove, show the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. every all, each, every, the whole of the earth/land
Za:6:5 and he/she/it-was-ANSWER-ed the (nom) messenger/angel (nom) the (nom) while SPEAK-ing (nom) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and he/she/it-SAY/TELL-ed these (nom|acc) he/she/it-is the (nom) four (nom) winds (nom|voc) the (gen) sky/heaven (gen) they-are-being-GO-ed-OUT to-STand-WITH/BESIDE the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) every (gen) the (gen) earth/land (gen)
Za:6:5 Za_6:5_1 Za_6:5_2 Za_6:5_3 Za_6:5_4 Za_6:5_5 Za_6:5_6 Za_6:5_7 Za_6:5_8 Za_6:5_9 Za_6:5_10 Za_6:5_11 Za_6:5_12 Za_6:5_13 Za_6:5_14 Za_6:5_15 Za_6:5_16 Za_6:5_17 Za_6:5_18 Za_6:5_19 Za_6:5_20 Za_6:5_21 Za_6:5_22 Za_6:5_23 Za_6:5_24
Za:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:6 ἐν ᾧ ἦσαν οἱ ἵπποι οἱ μέλανες, ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν βορρᾶ, καὶ οἱ λευκοὶ ἐξεπορεύοντο κατόπισθεν αὐτῶν, καὶ οἱ ποικίλοι ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν νότου,
Za:6:6 As for the chariot in which were the black horses, they went out to the land of the north; and the white went out after them; and the piebald went out to the land of the south. (Zechariah 6:6 Brenton)
Za:6:6 Kare rumaki popędzą na północ, za nimi białe wyruszą, a srokate popędzą na południe». (Za 6:6 BT_4)
Za:6:6 ἐν ἦσαν οἱ ἵπποι οἱ μέλανες, ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν βορρᾶ, καὶ οἱ λευκοὶ ἐξεπορεύοντο κατόπισθεν αὐτῶν, καὶ οἱ ποικίλοι ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γῆν νότου,
Za:6:6 ἐν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἵππος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό μέλα[ν]ς μέλαινα μέλαν, gen. sg. -ανος -αίνης -ανος ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό λευκός -ή -όν ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -)   αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ποικίλος -η -ον ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ νότος, -ου, ὁ
Za:6:6 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By być Koń Czarny By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na północ I też, nawet, mianowicie Biały By wychodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Różny By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na południe
Za:6:6 e)n O(=| E)=san oi( i(/ppoi oi( me/lanes, e)Xeporeu/onto e)pi\ gE=n borra=, kai\ oi( leukoi\ e)Xeporeu/onto kato/pisTen au)tO=n, kai\ oi( poiki/loi e)Xeporeu/onto e)pi\ gE=n no/tou,
Za:6:6 en hO Esan hoi hippoi hoi melanes, eXeporeuonto epi gEn borra, kai hoi leukoi eXeporeuonto katopisTen autOn, kai hoi poikiloi eXeporeuonto epi gEn notu,
Za:6:6 P RR_DSN V9_IAI3P RA_NPM N2_NPM RA_NPM A3_NPM V1I_IMI3P P N1_ASF N1T_GSM C RA_NPM A1_NPM V1I_IMI3P D RD_GPM C RA_NPM A1_NPM V1I_IMI3P P N1_ASF N2_GSM
Za:6:6 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to be the horse the black to go out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land north and also, even, namely the white to go out ć he/she/it/same and also, even, namely the various to go out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land south
Za:6:6 in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) they-were the (nom) horses (nom|voc) the (nom) black ([Adj] nom|voc) they-were-being-GO-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) north (gen, voc) and the (nom) white ([Adj] nom|voc) they-were-being-GO-ed-OUT   them/same (gen) and the (nom) various ([Adj] nom|voc) they-were-being-GO-ed-OUT upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) south (gen)
Za:6:6 Za_6:6_1 Za_6:6_2 Za_6:6_3 Za_6:6_4 Za_6:6_5 Za_6:6_6 Za_6:6_7 Za_6:6_8 Za_6:6_9 Za_6:6_10 Za_6:6_11 Za_6:6_12 Za_6:6_13 Za_6:6_14 Za_6:6_15 Za_6:6_16 Za_6:6_17 Za_6:6_18 Za_6:6_19 Za_6:6_20 Za_6:6_21 Za_6:6_22 Za_6:6_23 Za_6:6_24
Za:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:7 καὶ οἱ ψαροὶ ἐξεπορεύοντο καὶ ἐπέβλεπον τοῦ πορεύεσθαι τοῦ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. καὶ εἶπεν Πορεύεσθε καὶ περιοδεύσατε τὴν γῆν· καὶ περιώδευσαν τὴν γῆν.
Za:6:7 And the ash-coloured went out, and looked to go and compass the earth: and he said, Go, and compass the earth. And they compassed the earth. (Zechariah 6:7 Brenton)
Za:6:7 Silne rumaki wychodziły, niecierpliwie rwąc się do biegu, by okrążyć ziemię. I rozkazał: «Ruszajcie i obiegnijcie ziemię wokoło!» I popędziły na krańce ziemi. (Za 6:7 BT_4)
Za:6:7 καὶ οἱ ψαροὶ ἐξεπορεύοντο καὶ ἐπέβλεπον τοῦ πορεύεσθαι τοῦ περιοδεῦσαι τὴν γῆν. καὶ εἶπεν Πορεύεσθε καὶ περιοδεύσατε τὴν γῆν· καὶ περιώδευσαν τὴν γῆν.
Za:6:7 καί ὁ ἡ τό   ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί   ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Za:6:7 I też, nawet, mianowicie By wychodzić I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie By iść Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By iść I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie Ziemi/ziemia
Za:6:7 kai\ oi( PSaroi\ e)Xeporeu/onto kai\ e)pe/blepon tou= poreu/esTai tou= periodeu=sai tE\n gE=n. kai\ ei)=pen *poreu/esTe kai\ periodeu/sate tE\n gE=n· kai\ periO/deusan tE\n gE=n.
Za:6:7 kai hoi PSaroi eXeporeuonto kai epeblepon tu poreuesTai tu periodeusai tEn gEn. kai eipen poreuesTe kai periodeusate tEn gEn· kai periOdeusan tEn gEn.
Za:6:7 C RA_NPM A1A_NPM V1I_IMI3P C V1I_IAI3P RA_GSN V1_PMN RA_GSN VA_AAN RA_ASF N1_ASF C VBI_AAI3S V1_PMD2P C VA_AAD2P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF
Za:6:7 and also, even, namely the ć to go out and also, even, namely to look upon overlook, look attentively the to go the ć the earth/land and also, even, namely to say/tell to go and also, even, namely ć the earth/land and also, even, namely ć the earth/land
Za:6:7 and the (nom)   they-were-being-GO-ed-OUT and I-was-LOOK UPON-ing, they-were-LOOK UPON-ing the (gen) to-be-being-GO-ed the (gen)   the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! and   the (acc) earth/land (acc) and   the (acc) earth/land (acc)
Za:6:7 Za_6:7_1 Za_6:7_2 Za_6:7_3 Za_6:7_4 Za_6:7_5 Za_6:7_6 Za_6:7_7 Za_6:7_8 Za_6:7_9 Za_6:7_10 Za_6:7_11 Za_6:7_12 Za_6:7_13 Za_6:7_14 Za_6:7_15 Za_6:7_16 Za_6:7_17 Za_6:7_18 Za_6:7_19 Za_6:7_20 Za_6:7_21 Za_6:7_22 Za_6:7_23
Za:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:8 καὶ ἀνεβόησεν καὶ ἐλάλησεν πρός με λέγων Ἰδοὺ οἱ ἐκπορευόμενοι ἐπὶ γῆν βορρᾶ ἀνέπαυσαν τὸν θυμόν μου ἐν γῇ βορρᾶ.
Za:6:8 And he cried out and spoke to me, saying, Behold, these go out to the land of the north, and they have quieted mine anger in the land of the north. (Zechariah 6:8 Brenton)
Za:6:8 Zawołał do mnie: «Patrz na te, które pędzą w kierunku północnym: one sprawią, że Duch mój spocznie w krainie Północy». (Za 6:8 BT_4)
Za:6:8 καὶ ἀνεβόησεν καὶ ἐλάλησεν πρός με λέγων Ἰδοὺ οἱ ἐκπορευόμενοι ἐπὶ γῆν βορρᾶ ἀνέπαυσαν τὸν θυμόν μου ἐν γῇ βορρᾶ.
Za:6:8 καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) ἐπί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ ἀνα·παύω (ανα+παυ-, ανα+παυ·σ-, ανα+παυ·σ-, -, ανα+πεπαυ-, ανα+παυ·θ-/ανα+πα·[θ]-) ὁ ἡ τό θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ
Za:6:8 I też, nawet, mianowicie By krzyknąć I też, nawet, mianowicie By mówić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By wychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na północ By odświeżać się powracaj do życia Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Na północ
Za:6:8 kai\ a)nebo/Esen kai\ e)la/lEsen pro/s me le/gOn *)idou\ oi( e)kporeuo/menoi e)pi\ gE=n borra= a)ne/pausan to\n Tumo/n mou e)n gE=| borra=.
Za:6:8 kai aneboEsen kai elalEsen pros me legOn idu hoi ekporeuomenoi epi gEn borra anepausan ton Tymon mu en gE borra.
Za:6:8 C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S P RP_AS V1_PAPNSM I RA_NPM V1_PMPNPM P N1_ASF N1T_GSM VAI_AAI3P RA_ASM N2_ASM RP_GS P N1_DSF N1T_GSM
Za:6:8 and also, even, namely to cry out and also, even, namely to speak toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the to go out upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing earth/land north to refresh revive the wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land north
Za:6:8 and he/she/it-CRY-ed-OUT and he/she/it-SPEAK-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-SEE-ed! the (nom) while being-GO-ed-OUT (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) earth/land (acc) north (gen, voc) they-REFRESH-ed the (acc) wrath (acc) me (gen) in/among/by (+dat) earth/land (dat) north (gen, voc)
Za:6:8 Za_6:8_1 Za_6:8_2 Za_6:8_3 Za_6:8_4 Za_6:8_5 Za_6:8_6 Za_6:8_7 Za_6:8_8 Za_6:8_9 Za_6:8_10 Za_6:8_11 Za_6:8_12 Za_6:8_13 Za_6:8_14 Za_6:8_15 Za_6:8_16 Za_6:8_17 Za_6:8_18 Za_6:8_19 Za_6:8_20
Za:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:9 καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Za:6:9 And the word of the Lord came to me, saying, (Zechariah 6:9 Brenton)
Za:6:9 Pan skierował do mnie słowa: (Za 6:9 BT_4)
Za:6:9 Καὶ ἐγένετο λόγος κυρίου πρός με λέγων
Za:6:9 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) λόγος, -ου, ὁ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
Za:6:9 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja By mówić/opowiadaj
Za:6:9 *kai\ e)ge/neto lo/gos kuri/ou pro/s me le/gOn
Za:6:9 kai egeneto logos kyriu pros me legOn
Za:6:9 C VBI_AMI3S N2_NSM N2_GSM P RP_AS V1_PAPNSM
Za:6:9 and also, even, namely to become become, happen word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) I to say/tell
Za:6:9 and he/she/it-was-BECOME-ed word (nom) lord (gen); a lord ([Adj] gen) toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) while SAY/TELL-ing (nom)
Za:6:9 Za_6:9_1 Za_6:9_2 Za_6:9_3 Za_6:9_4 Za_6:9_5 Za_6:9_6 Za_6:9_7
Za:6:9 x x x x x x x
Za:6:10 Λαβὲ τὰ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας παρὰ τῶν ἀρχόντων καὶ παρὰ τῶν χρησίμων αὐτῆς καὶ παρὰ τῶν ἐπεγνωκότων αὐτὴν καὶ εἰσελεύσῃ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὸν οἶκον Ιωσιου τοῦ Σοφονιου τοῦ ἥκοντος ἐκ Βαβυλῶνος
Za:6:10 Take the things of the captivity from the chief men, and from the useful men of it, and from them that have understood it; and thou shalt enter in that day into the house of Josias the son of Sophonias that came out of Babylon. (Zechariah 6:10 Brenton)
Za:6:10 «Zbierz dary od wygnańców: od Cheldaja, Tobiasza i Jedajasza - ludzi z wygnania. Udaj się więc dziś do domu Jozjasza, syna Sofoniasza, dokąd oni przybyli z Babilonii. (Za 6:10 BT_4)
Za:6:10 Λαβὲ τὰ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας παρὰ τῶν ἀρχόντων καὶ παρὰ τῶν χρησίμων αὐτῆς καὶ παρὰ τῶν ἐπεγνωκότων αὐτὴν καὶ εἰσελεύσῃ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ εἰς τὸν οἶκον Ιωσιου τοῦ Σοφονιου τοῦ ἥκοντος ἐκ Βαβυλῶνος
Za:6:10 λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό ἐκ ὁ ἡ τό αἰχμ·αλωσία, -ας, ἡ παρά ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) καί παρά ὁ ἡ τό χρήσιμος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί παρά ὁ ἡ τό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) Ἰωσίας, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) ἐκ Βαβυλών, -ῶνος, ὁ
Za:6:10 By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Jeńcy fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Władca; by zaczynać się I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Zdolny by być pomagany On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem By rozpoznawać wgląd, consciousnes On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By wchodzić Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Do (+przyspieszenie) Dom Jozjasz By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Babilon
Za:6:10 *labe\ ta\ e)k tE=s ai)CHmalOsi/as para\ tO=n a)rCHo/ntOn kai\ para\ tO=n CHrEsi/mOn au)tE=s kai\ para\ tO=n e)pegnOko/tOn au)tE\n kai\ ei)seleu/sE| su\ e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| ei)s to\n oi)=kon *iOsiou tou= *sofoniou tou= E(/kontos e)k *babulO=nos
Za:6:10 labe ta ek tEs aiCHmalOsias para tOn arCHontOn kai para tOn CHrEsimOn autEs kai para tOn epegnOkotOn autEn kai eiseleusE sy en tE hEmera ekeinE eis ton oikon iOsiu tu sofoniu tu hEkontos ek babylOnos
Za:6:10 VB_AAD2S RA_APN P RA_GSF N1A_GSF P RA_GPM N3_GPM C P RA_GPM A1_GPM RD_GSF C P RA_GPM VX_XAPGPM RD_ASF C VF_FMI2S RP_NS P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF P RA_ASM N2_ASM N1T_GSM RA_GSM N1T_GSM RA_GSM V1_PAPGSM P N3W_GSF
Za:6:10 to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the out of (+gen) ἐξ before vowels the captives frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the ruler; to begin and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the able to be availed he/she/it/same and also, even, namely frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the to recognize insight, consciousnes he/she/it/same and also, even, namely to enter you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that into (+acc) the house Josiah the ć the to have come I have come. I have arrived. out of (+gen) ἐξ before vowels Babylon
Za:6:10 do-TAKE HOLD OF-you(sg)! the (nom|acc) out of (+gen) the (gen) captives (gen), captivess (acc) frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) rulers (gen); let-them-be-BEGIN-ing! (classical), while BEGIN-ing (gen) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) able to be availed ([Adj] gen) her/it/same (gen) and frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) having RECOGNIZE-ed (gen) her/it/same (acc) and you(sg)-will-be-ENTER-ed you(sg) (nom) in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat) into (+acc) the (acc) house (acc) Josiah (gen) the (gen)   the (gen) while HAVE COME-ing (gen) out of (+gen) Babylon (gen)
Za:6:10 Za_6:10_1 Za_6:10_2 Za_6:10_3 Za_6:10_4 Za_6:10_5 Za_6:10_6 Za_6:10_7 Za_6:10_8 Za_6:10_9 Za_6:10_10 Za_6:10_11 Za_6:10_12 Za_6:10_13 Za_6:10_14 Za_6:10_15 Za_6:10_16 Za_6:10_17 Za_6:10_18 Za_6:10_19 Za_6:10_20 Za_6:10_21 Za_6:10_22 Za_6:10_23 Za_6:10_24 Za_6:10_25 Za_6:10_26 Za_6:10_27 Za_6:10_28 Za_6:10_29 Za_6:10_30 Za_6:10_31 Za_6:10_32 Za_6:10_33 Za_6:10_34 Za_6:10_35
Za:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:11 καὶ λήψῃ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ποιήσεις στεφάνους καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου
Za:6:11 And thou shalt take silver and gold, and make crowns, and thou shalt put them upon the head of Jesus the son of Josedec the high priest; (Zechariah 6:11 Brenton)
Za:6:11 Weź srebro i złoto, każ sporządzić koronę i uwieńcz nią głowę Jozuego, syna Josadaka, arcykapłana. (Za 6:11 BT_4)
Za:6:11 καὶ λήψῃ ἀργύριον καὶ χρυσίον καὶ ποιήσεις στεφάνους καὶ ἐπιθήσεις ἐπὶ τὴν κεφαλὴν Ἰησοῦ τοῦ Ιωσεδεκ τοῦ ἱερέως τοῦ μεγάλου
Za:6:11 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀργύριον, -ου, τό (Dimin. of ἄργυρος) καί χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) στέφανος[1], -ου, ὁ καί ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ Ἰησοῦς, -οῦ, ὁ and Ἰησου, ὁ indecl., dat. -οῦ and -οῖ, acc. -οῦν, voc. -οῦ ὁ ἡ τό Ιωσεδεκ, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α
Za:6:11 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Kawałek srebra I też, nawet, mianowicie Kawałek złota I też, nawet, mianowicie Robienie/robienie; by czynić/rób Wieniec I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Jezus [Jozue albo Jezus] Josedec Duchowny Wielki
Za:6:11 kai\ lE/PSE| a)rgu/rion kai\ CHrusi/on kai\ poiE/seis stefa/nous kai\ e)piTE/seis e)pi\ tE\n kefalE\n *)iEsou= tou= *iOsedek tou= i(ere/Os tou= mega/lou
Za:6:11 kai lEPSE argyrion kai CHrysion kai poiEseis stefanus kai epiTEseis epi tEn kefalEn iEsu tu iOsedek tu hiereOs tu megalu
Za:6:11 C VF_FMI2S N2N_ASN C N2N_ASN C VF_FAI2S N2_APM C VF_FAI2S P RA_ASF N1_ASF N_GSM RA_GSM N_GSM RA_GSM N3V_GSM RA_GSM A1_GSM
Za:6:11 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand piece of silver and also, even, namely piece of gold and also, even, namely doing/making; to do/make wreath and also, even, namely to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head Jesus [Joshua or Jesus] the Josedec the priest the great
Za:6:11 and you(sg)-will-be-TAKE HOLD OF-ed piece of silver (nom|acc|voc) and piece of gold (nom|acc|voc) and doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE wreaths (acc) and you(sg)-will-PLACE ON upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) head (acc) Jesus (dat, gen, voc), Jesus (indecl) the (gen) Josedec (indecl) the (gen) priest (gen) the (gen) great ([Adj] gen)
Za:6:11 Za_6:11_1 Za_6:11_2 Za_6:11_3 Za_6:11_4 Za_6:11_5 Za_6:11_6 Za_6:11_7 Za_6:11_8 Za_6:11_9 Za_6:11_10 Za_6:11_11 Za_6:11_12 Za_6:11_13 Za_6:11_14 Za_6:11_15 Za_6:11_16 Za_6:11_17 Za_6:11_18 Za_6:11_19 Za_6:11_20
Za:6:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:12 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἰδοὺ ἀνήρ, Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, καὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον κυρίου·
Za:6:12 and thou shalt say to him, Thus saith the Lord Almighty; Behold the man whose name is The Branch; and he shall spring up from his stem, and build the house of the Lord. (Zechariah 6:12 Brenton)
Za:6:12 Powiedz mu tak: Tak mówi Pan Zastępów: Przyjdzie mąż, a imię jego Odrośl. Na miejscu swoim wyrośnie i zbuduje świątynię Pańską. (Za 6:12 BT_4)
Za:6:12 καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτόν Τάδε λέγει κύριος παντοκράτωρ Ἰδοὺ ἀνήρ, Ἀνατολὴ ὄνομα αὐτῷ, καὶ ὑποκάτωθεν αὐτοῦ ἀνατελεῖ, καὶ οἰκοδομήσει τὸν οἶκον κυρίου·
Za:6:12 καί ἔρι[δ]ς, -ιδος, ἡ, acc. sg. ἔρι[δ]ν and ἔριδα, nom. pl. ἔριδες and ἔρεις, acc. pl. ἔρεις; λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἀνατολή, -ῆς, ἡ ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί   αὐτός αὐτή αὐτό ἀνα·τέλλω (ανα+τελλ-, ανα+τελ(ε)·[σ]-, ανα+τειλ·[σ]-, ανα+τεταλ·κ-, -, -) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:6:12 I też, nawet, mianowicie Konflikt; by mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By podnosić się wiosnę {sprężynę} I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:6:12 kai\ e)rei=s pro\s au)to/n *ta/de le/gei ku/rios pantokra/tOr *)idou\ a)nE/r, *)anatolE\ o)/noma au)tO=|, kai\ u(poka/tOTen au)tou= a)natelei=, kai\ oi)kodomE/sei to\n oi)=kon kuri/ou·
Za:6:12 kai ereis pros auton tade legei kyrios pantokratOr idu anEr, anatolE onoma autO, kai hypokatOTen autu anatelei, kai oikodomEsei ton oikon kyriu·
Za:6:12 C VF2_FAI2S P RD_ASM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N3R_NSM I N3_NSM N1_NSF N3M_NSN RD_DSM C P RD_GSM VF2_FAI3S C VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM N2_GSM
Za:6:12 and also, even, namely strife; to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh name with regard to he/she/it/same and also, even, namely ć he/she/it/same to rise spring up and also, even, namely to build/edify the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:6:12 and strifes (acc, nom|voc); you(sg)-will-SAY/TELL toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) be-you(sg)-SEE-ed! man, husband (nom) risig of the east dawn (nom|voc) name (nom|acc|voc) him/it/same (dat) and   him/it/same (gen) he/she/it-will-TO RISE, you(sg)-will-be-TO RISE-ed (classical) and he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Za:6:12 Za_6:12_1 Za_6:12_2 Za_6:12_3 Za_6:12_4 Za_6:12_5 Za_6:12_6 Za_6:12_7 Za_6:12_8 Za_6:12_9 Za_6:12_10 Za_6:12_11 Za_6:12_12 Za_6:12_13 Za_6:12_14 Za_6:12_15 Za_6:12_16 Za_6:12_17 Za_6:12_18 Za_6:12_19 Za_6:12_20 Za_6:12_21 Za_6:12_22
Za:6:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:13 καὶ αὐτὸς λήμψεται ἀρετὴν καὶ καθίεται καὶ κατάρξει ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἔσται ὁ ἱερεὺς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ βουλὴ εἰρηνικὴ ἔσται ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων.
Za:6:13 And he shall receive power, and shall sit and rule upon his throne; and there shall be a priest on his right hand, and a peaceable counsel shall be between them both. (Zechariah 6:13 Brenton)
Za:6:13 On zbuduje świątynię Pańską i będzie nosił odznaki majestatu. Jako panujący zasiądzie na tronie swoim. A kapłan również zasiądzie na swoim tronie. Zgoda i jednomyślność połączy obydwóch». (Za 6:13 BT_4)
Za:6:13 καὶ αὐτὸς λήμψεται ἀρετὴν καὶ καθίεται καὶ κατάρξει ἐπὶ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἔσται ἱερεὺς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, καὶ βουλὴ εἰρηνικὴ ἔσται ἀνὰ μέσον ἀμφοτέρων.
Za:6:13 καί αὐτός αὐτή αὐτό λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἀρετή, -ῆς, ἡ καί καθ·ίημι (ath. καθ+ι(ε)-, καθ+η·σ-, καθ+η·κ- or 2nd ath. καθ+(ε)-, -, -, -); καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) καί   ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐκ δεξιός -ά -όν αὐτός αὐτή αὐτό καί βουλή, -ῆς, ἡ εἰρηνικός -ή -όν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἀνά μέσος -η -ον ἀμφότεροι -αι -α
Za:6:13 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Cnota I też, nawet, mianowicie By umieszczać; by siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By być Duchowny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Planu/zamiar Spokojny By być W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Obaj
Za:6:13 kai\ au)to\s lE/mPSetai a)retE\n kai\ kaTi/etai kai\ kata/rXei e)pi\ tou= Tro/nou au)tou=, kai\ e)/stai o( i(ereu\s e)k deXiO=n au)tou=, kai\ boulE\ ei)rEnikE\ e)/stai a)na\ me/son a)mfote/rOn.
Za:6:13 kai autos lEmPSetai aretEn kai kaTietai kai katarXei epi tu Tronu autu, kai estai ho hiereus ek deXiOn autu, kai bulE eirEnikE estai ana meson amfoterOn.
Za:6:13 C RD_NSM VF_FMI3S N1_ASF C V1_PMI3S C VF_FAI3S P RA_GSM N2_GSM RD_GSM C V9_FMI3S RA_NSM N3V_NSM P A1A_GPN RD_GSM C N1_NSF A1_NSF V9_FMI3S P A1_ASN A1A_GPM
Za:6:13 and also, even, namely he/she/it/same to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand virtue and also, even, namely to set; to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne he/she/it/same and also, even, namely to be the priest out of (+gen) ἐξ before vowels right he/she/it/same and also, even, namely plan/intention peaceful to be up/each/by (+acc) middle both
Za:6:13 and he/it/same (nom) he/she/it-will-be-TAKE HOLD OF-ed virtue (acc) and he/she/it-is-being-SET-ed; he/she/it-will-be-SIT DOWN-ed and   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) him/it/same (gen) and he/she/it-will-be the (nom) priest (nom) out of (+gen) right ([Adj] gen) him/it/same (gen) and plan/intention (nom|voc) peaceful ([Adj] nom|voc) he/she/it-will-be up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) both (gen)
Za:6:13 Za_6:13_1 Za_6:13_2 Za_6:13_3 Za_6:13_4 Za_6:13_5 Za_6:13_6 Za_6:13_7 Za_6:13_8 Za_6:13_9 Za_6:13_10 Za_6:13_11 Za_6:13_12 Za_6:13_13 Za_6:13_14 Za_6:13_15 Za_6:13_16 Za_6:13_17 Za_6:13_18 Za_6:13_19 Za_6:13_20 Za_6:13_21 Za_6:13_22 Za_6:13_23 Za_6:13_24 Za_6:13_25 Za_6:13_26
Za:6:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:14 ὁ δὲ στέφανος ἔσται τοῖς ὑπομένουσιν καὶ τοῖς χρησίμοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπεγνωκόσιν αὐτὴν καὶ εἰς χάριτα υἱοῦ Σοφονιου καὶ εἰς ψαλμὸν ἐν οἴκῳ κυρίου.
Za:6:14 And the crown shall be to them that wait patiently, and to the useful men of the captivity, and to them that have known it, and for the favour of the son of Sophonias, and for a psalm in the house of the Lord. (Zechariah 6:14 Brenton)
Za:6:14 Korona niech będzie w świątyni Pańskiej pamiątką i znakiem łaski dla Cheldaja, Tobiasza, Jedajasza i dla synów Sofoniasza. (Za 6:14 BT_4)
Za:6:14 δὲ στέφανος ἔσται τοῖς ὑπομένουσιν καὶ τοῖς χρησίμοις αὐτῆς καὶ τοῖς ἐπεγνωκόσιν αὐτὴν καὶ εἰς χάριτα υἱοῦ Σοφονιου καὶ εἰς ψαλμὸν ἐν οἴκῳ κυρίου.
Za:6:14 ὁ ἡ τό δέ στέφανος[1], -ου, ὁ; Στέφανος[2], -ου, ὁ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὑπο·μένω (υπο+μεν-, υπο+μεν(ε)·[σ]-, υπο+μειν·[σ]-, υπο+μεμενη·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό χρήσιμος -η -ον αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἐπι·γινώσκω (επι+γινωσκ-, επι+γνω·σ-, 2nd ath. επι+γν(ω)-/ath. επι+γν(ο)-, επ+εγνω·κ-, -, επι+γνωσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] χάρι[τ]ς, -ιτος, ἡ, acc. χάρι[τ]ν and χάριτα υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί εἰς[1] ψαλμός, -οῦ, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
Za:6:14 zaś Wieniec; wieniec wieńca (tylko) nie korona By być By znosić niedźwiedzia, cierpieć, przechodzić, tolerować, podtrzymywać I też, nawet, mianowicie Zdolny by być pomagany On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By rozpoznawać wgląd, consciousnes On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Względów {Przysług}/wdzięk {łaskawość} [zobacz miłosierdzie] Syn I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Psalm W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
Za:6:14 o( de\ ste/fanos e)/stai toi=s u(pome/nousin kai\ toi=s CHrEsi/mois au)tE=s kai\ toi=s e)pegnOko/sin au)tE\n kai\ ei)s CHa/rita ui(ou= *sofoniou kai\ ei)s PSalmo\n e)n oi)/kO| kuri/ou.
Za:6:14 ho de stefanos estai tois hypomenusin kai tois CHrEsimois autEs kai tois epegnOkosin autEn kai eis CHarita hyiu sofoniu kai eis PSalmon en oikO kyriu.
Za:6:14 RA_NSM x N2_NSM V9_FMI3S RA_DPM V1_PAPDPM C RA_DPM A1_DPM RD_GSF C RA_DPM VX_XAPDPM RD_ASF C P N3T_ASF N2_GSM N1T_GSM C P N2_ASM P N2_DSM N2_GSM
Za:6:14 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] wreath; wreath wreath (only) not crown to be the to endure bear, suffer, undergo, tolerate, sustain and also, even, namely the able to be availed he/she/it/same and also, even, namely the to recognize insight, consciousnes he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) favor/grace [see charity] son ć and also, even, namely into (+acc) psalm in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
Za:6:14 the (nom) Yet wreath (nom); wreath (nom) he/she/it-will-be the (dat) they-are-ENDURE-ing, they-will-ENDURE, while ENDURE-ing (dat), going-to-ENDURE (fut ptcp) (dat) and the (dat) able to be availed ([Adj] dat) her/it/same (gen) and the (dat) having RECOGNIZE-ed (dat) her/it/same (acc) and into (+acc) grace (acc) son (gen)   and into (+acc) psalm (acc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
Za:6:14 Za_6:14_1 Za_6:14_2 Za_6:14_3 Za_6:14_4 Za_6:14_5 Za_6:14_6 Za_6:14_7 Za_6:14_8 Za_6:14_9 Za_6:14_10 Za_6:14_11 Za_6:14_12 Za_6:14_13 Za_6:14_14 Za_6:14_15 Za_6:14_16 Za_6:14_17 Za_6:14_18 Za_6:14_19 Za_6:14_20 Za_6:14_21 Za_6:14_22 Za_6:14_23 Za_6:14_24 Za_6:14_25
Za:6:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Za:6:15 καὶ οἱ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἥξουσιν καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, καὶ γνώσεσθε διότι κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς· καὶ ἔσται, ἐὰν εἰσακούοντες εἰσακούσητε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Za:6:15 And they that are far from them shall come and build in the house of the Lord, and ye shall know that the Lord Almighty has sent me to you: and this shall come to pass, if ye will diligently hearken to the voice of the Lord your God. (Zechariah 6:15 Brenton)
Za:6:15 Z dalekich stron przybędą ludzie i będą budować świątynię Pańską, i przekonacie się, że Pan Zastępów posłał mnie do was. A spełni się to, jeżeli pilnie słuchać będziecie głosu Pana, Boga waszego. (Za 6:15 BT_4)
Za:6:15 καὶ οἱ μακρὰν ἀπ’ αὐτῶν ἥξουσιν καὶ οἰκοδομήσουσιν ἐν τῷ οἴκῳ κυρίου, καὶ γνώσεσθε διότι κύριος παντοκράτωρ ἀπέσταλκέν με πρὸς ὑμᾶς· καὶ ἔσται, ἐὰν εἰσακούοντες εἰσακούσητε τῆς φωνῆς κυρίου τοῦ θεοῦ ὑμῶν.
Za:6:15 καί ὁ ἡ τό μακράν; μακρός -ά -όν ἀπό αὐτός αὐτή αὐτό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) δι·ότι κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] παντο·κράτωρ, -ορος, ὁ ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) εἰσ·ακούω (εισ+ακου-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακου·σ-, εισ+ακηκο·[κ]-, -, εισ+ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
Za:6:15 I też, nawet, mianowicie Daleko; daleko [zobacz makro] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Z powodu tego: Tamto Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Wszechmocny władca wszystkiego chodzenia przed wszystkim zamawiać Ja Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty I też, nawet, mianowicie By być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Do słyszanego (bycie słyszany, słuchaj do, słuchaj) Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Ty
Za:6:15 kai\ oi( makra\n a)p’ au)tO=n E(/Xousin kai\ oi)kodomE/sousin e)n tO=| oi)/kO| kuri/ou, kai\ gnO/sesTe dio/ti ku/rios pantokra/tOr a)pe/stalke/n me pro\s u(ma=s· kai\ e)/stai, e)a\n ei)sakou/ontes ei)sakou/sEte tE=s fOnE=s kuri/ou tou= Teou= u(mO=n.
Za:6:15 kai hoi makran ap’ autOn hEXusin kai oikodomEsusin en tO oikO kyriu, kai gnOsesTe dioti kyrios pantokratOr apestalken me pros hymas· kai estai, ean eisakuontes eisakusEte tEs fOnEs kyriu tu Teu hymOn.
Za:6:15 C RA_NPM D P RD_GPM VF_FAI3P C VF_FAI3P P RA_DSM N2_DSM N2_GSM C VF_FMI2P C N2_NSM N3R_NSM VX_XAI3S RP_AS P RP_AP C V9_FMI3S C V1_PAPNPM VA_AAS2P RA_GSF N1_GSF N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GP
Za:6:15 and also, even, namely the far; far [see macro] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing he/she/it/same to have come I have come. I have arrived. and also, even, namely to build/edify in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to know i.e. recognize. because of this: that lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Almighty ruler of all going before all to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send I toward (+acc,+gen,+dat) you and also, even, namely to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to heard (being heard, listen into, hearken) to heard (being heard, listen into, hearken) the sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] you
Za:6:15 and the (nom) far; far ([Adj] acc) away from (+gen) them/same (gen) they-will-HAVE COME, going-to-HAVE COME (fut ptcp) (dat) and they-will-BUILD/EDIFY, going-to-BUILD/EDIFY (fut ptcp) (dat) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and you(pl)-will-be-KNOW-ed because of this: that lord (nom); a lord ([Adj] nom) Almighty ruler of all (nom) he/she/it-has-ORDER FORTH-ed me (acc) toward (+acc,+gen,+dat) you(pl) (acc) and he/she/it-will-be if-ever while HEARD-ing (nom|voc) you(pl)-should-HEARD the (gen) sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) god (gen) you(pl) (gen)
Za:6:15 Za_6:15_1 Za_6:15_2 Za_6:15_3 Za_6:15_4 Za_6:15_5 Za_6:15_6 Za_6:15_7 Za_6:15_8 Za_6:15_9 Za_6:15_10 Za_6:15_11 Za_6:15_12 Za_6:15_13 Za_6:15_14 Za_6:15_15 Za_6:15_16 Za_6:15_17 Za_6:15_18 Za_6:15_19 Za_6:15_20 Za_6:15_21 Za_6:15_22 Za_6:15_23 Za_6:15_24 Za_6:15_25 Za_6:15_26 Za_6:15_27 Za_6:15_28 Za_6:15_29 Za_6:15_30 Za_6:15_31 Za_6:15_32
Za:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x