1Krl:29:1 καὶ συναθροίζουσιν ἀλλόφυλοι πάσας τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς Αφεκ, καὶ Ισραηλ παρενέβαλεν ἐν Αενδωρ τῇ ἐν Ιεζραελ.
1Krl:29:1 And the Philistines gather all their armies to Aphec, and Israel encamped in Aendor, which is in Jezrael. (1 Samuel 29:1 Brenton)
1Krl:29:1 Filistyni zgromadzili swe oddziały koło Afek, Izraelici zaś rozłożyli obóz u źródła, które jest na nizinie Jizreel. (1 Sm 29:1 BT_4)
1Krl:29:1 Καὶ συναθροίζουσιν ἀλλόφυλοι πάσας τὰς παρεμβολὰς αὐτῶν εἰς Αφεκ, καὶ Ισραηλ παρενέβαλεν ἐν Αενδωρ τῇ ἐν Ιεζραελ.
1Krl:29:1 καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί Ἰσραήλ, ὁ παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) ἐν   ὁ ἡ τό ἐν  
1Krl:29:1 I też, nawet, mianowicie Do ??? Obcy Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Izrael By stanąć obozem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krl:29:1 *kai\ sunaTroi/DZousin a)llo/fuloi pa/sas ta\s parembola\s au)tO=n ei)s *afek, kai\ *israEl parene/balen e)n *aendOr tE=| e)n *ieDZrael.
1Krl:29:1 kai synaTroiDZusin allofyloi pasas tas parembolas autOn eis afek, kai israEl parenebalen en aendOr tE en ieDZrael.
1Krl:29:1 C V1_PAI3P A1B_NPM A1S_APF RA_APF N1_APF RD_GPM P N_AS C N_NSM VBI_AAI3S P N_DSF RA_DSF P N_DS
1Krl:29:1 and also, even, namely to ??? foreign every all, each, every, the whole of; to sprinkle the camp camp, barracks, army he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely Israel to encamp in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krl:29:1 and they-are-???-ing, while ???-ing (dat) foreign ([Adj] nom|voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) camps (acc) them/same (gen) into (+acc)   and Israel (indecl) he/she/it-ENCAMP-ed in/among/by (+dat)   the (dat) in/among/by (+dat)  
1Krl:29:1 1Krl_29:1_1 1Krl_29:1_2 1Krl_29:1_3 1Krl_29:1_4 1Krl_29:1_5 1Krl_29:1_6 1Krl_29:1_7 1Krl_29:1_8 1Krl_29:1_9 1Krl_29:1_10 1Krl_29:1_11 1Krl_29:1_12 1Krl_29:1_13 1Krl_29:1_14 1Krl_29:1_15 1Krl_29:1_16 1Krl_29:1_17
1Krl:29:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:2 καὶ σατράπαι ἀλλοφύλων παρεπορεύοντο εἰς ἑκατοντάδας καὶ χιλιάδας, καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ παρεπορεύοντο ἐπ’ ἐσχάτων μετὰ Αγχους.
1Krl:29:2 And the lords of the Philistines went on by hundreds and thousands, and David and his men went on in the rear with Anchus. (1 Samuel 29:2 Brenton)
1Krl:29:2 Władcy filistyńscy szli na czele setek i tysięcy. Dawid ze swymi ludźmi szedł na końcu przy Akiszu. (1 Sm 29:2 BT_4)
1Krl:29:2 καὶ σατράπαι ἀλλοφύλων παρεπορεύοντο εἰς ἑκατοντάδας καὶ χιλιάδας, καὶ Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ παρεπορεύοντο ἐπ’ ἐσχάτων μετὰ Αγχους.
1Krl:29:2 καί   ἀλλό·φυλος -ον παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) εἰς[1]   καί χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό παρα·πορεύομαι (παρα+πορευ-, παρα+πορευ·σ-, παρα+πορευ·σ-, -, -, παρα+πορευ·θ-) ἐπί ἔσχατος -η -ον μετά  
1Krl:29:2 I też, nawet, mianowicie Obcy Do ??? Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ostatni Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym
1Krl:29:2 kai\ satra/pai a)llofu/lOn pareporeu/onto ei)s e(katonta/das kai\ CHilia/das, kai\ *dauid kai\ oi( a)/ndres au)tou= pareporeu/onto e)p’ e)sCHa/tOn meta\ *agCHous.
1Krl:29:2 kai satrapai allofylOn pareporeuonto eis hekatontadas kai CHiliadas, kai dauid kai hoi andres autu pareporeuonto ep’ esCHatOn meta anCHus.
1Krl:29:2 C N1M_NPM A1B_GPM V1I_IMI3P P N3D_APF C N3D_APF C N_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM V1I_IMI3P P A1_GPM P N_GSM
1Krl:29:2 and also, even, namely ć foreign to ??? into (+acc) ć and also, even, namely kilo [unit of one thousand] and also, even, namely David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing last after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing ć
1Krl:29:2 and   foreign ([Adj] gen) they-were-being-???-ed into (+acc)   and kilos (acc) and David (indecl) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) they-were-being-???-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) last (gen) after (+acc), with (+gen)  
1Krl:29:2 1Krl_29:2_1 1Krl_29:2_2 1Krl_29:2_3 1Krl_29:2_4 1Krl_29:2_5 1Krl_29:2_6 1Krl_29:2_7 1Krl_29:2_8 1Krl_29:2_9 1Krl_29:2_10 1Krl_29:2_11 1Krl_29:2_12 1Krl_29:2_13 1Krl_29:2_14 1Krl_29:2_15 1Krl_29:2_16 1Krl_29:2_17 1Krl_29:2_18 1Krl_29:2_19
1Krl:29:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:3 καὶ εἶπον οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων Τίνες οἱ διαπορευόμενοι οὗτοι; καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς τοὺς στρατηγοὺς τῶν ἀλλοφύλων Οὐχ οὗτος Δαυιδ ὁ δοῦλος Σαουλ βασιλέως Ισραηλ; γέγονεν μεθ’ ἡμῶν ἡμέρας τοῦτο δεύτερον ἔτος, καὶ οὐχ εὕρηκα ἐν αὐτῷ οὐθὲν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐνέπεσεν πρός με καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krl:29:3 And the lords of the Philistines said, Who are these that pass by? And Anchus said to the captains of the Philistines, Is not this David the servant of Saul king of Israel? He has been with us some time, even this second year, and I have not found any fault in him from the day that he attached himself to me even until this day. (1 Samuel 29:3 Brenton)
1Krl:29:3 Książęta filistyńscy mówili: «Po co tutaj ci Hebrajczycy?» Akisz odrzekł książętom filistyńskim: «To jest Dawid, sługa Saula, króla izraelskiego, który u mnie przebywa rok albo dwa. Nie znalazłem u niego nic od dnia, w którym przyszedł do mnie, aż do dziś». (1 Sm 29:3 BT_4)
1Krl:29:3 καὶ εἶπον οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων Τίνες οἱ διαπορευόμενοι οὗτοι; καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς τοὺς στρατηγοὺς τῶν ἀλλοφύλων Οὐχ οὗτος Δαυιδ δοῦλος Σαουλ βασιλέως Ισραηλ; γέγονεν μεθ’ ἡμῶν ἡμέρας τοῦτο δεύτερον ἔτος, καὶ οὐχ εὕρηκα ἐν αὐτῷ οὐθὲν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἐνέπεσεν πρός με καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krl:29:3 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁ ἡ τό δια·πορεύομαι (δια+πορευ-, δια+πορευ·σ-, -, -, -, δια+πορευ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον Σαούλ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο δεύτερος -α -ον ἔτο·ς, -ους, τό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐδ·είς οὐδε·μία οὐδ·έν and οὐθ·είς (οὐθε·μία) οὐθ·έν ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐμ·πίπτω (εν+πιπτ-, εν+πεσ(ε)·[σ]-, εν+πεσ·[σ]- or 2nd εν+πεσ-, εν+πεπτω·κ-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:29:3 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Obcy Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By przechodzić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) stategist Obcy ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] David Haruj jak niewolnik; niewolniczy Saul Król Izrael By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Drugi Rok I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Nie jeden (nic, nikt) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By spadać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:29:3 kai\ ei)=pon oi( satra/pai tO=n a)llofu/lOn *ti/nes oi( diaporeuo/menoi ou(=toi; kai\ ei)=pen *agCHous pro\s tou\s stratEgou\s tO=n a)llofu/lOn *ou)CH ou(=tos *dauid o( dou=los *saoul basile/Os *israEl; ge/gonen meT’ E(mO=n E(me/ras tou=to deu/teron e)/tos, kai\ ou)CH eu(/rEka e)n au)tO=| ou)Te\n a)f’ E(=s E(me/ras e)ne/pesen pro/s me kai\ e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
1Krl:29:3 kai eipon hoi satrapai tOn allofylOn tines hoi diaporeuomenoi hutoi; kai eipen anCHus pros tus stratEgus tOn allofylOn uCH hutos dauid ho dulos saul basileOs israEl; gegonen meT’ hEmOn hEmeras tuto deuteron etos, kai uCH heurEka en autO uTen af’ hEs hEmeras enepesen pros me kai heOs tEs hEmeras tautEs.
1Krl:29:3 C VBI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM RA_GPM A1B_GPM RI_NPM RA_NPM V1_PMPNPM RD_NPM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_APM N2_APM RA_GPM A1B_GPM D RD_NSM N_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM N3V_GSM N_GSM VX_XAI3S P RP_GP N1A_APF RD_ASN A1A_ASN N3E_ASN C D VX_XAI1S P RD_DSM A3_ASN P RR_GSF N1A_GSF VAI_AAI3S P RP_AS C P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
1Krl:29:3 and also, even, namely to say/tell the ć the foreign who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. the to pass through this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) the stategist the foreign οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] David the slave; servile Saul king Israel to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] second year and also, even, namely οὐχ before rough breathing to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same not one (nothing, no one) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to fall toward (+acc,+gen,+dat) I and also, even, namely until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:29:3 and do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) the (nom)   the (gen) foreign ([Adj] gen) who/what/why (nom) the (nom) while being-PASS-ed-THROUGH (nom|voc) these (nom) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) stategists (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen) not this (nom) David (indecl) the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) Saul (indecl) king (gen) Israel (indecl) he/she/it-has-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) us (gen) day (gen), days (acc) this (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) year (nom|acc|voc) and not I-have-FIND-ed in/among/by (+dat) him/it/same (dat) not one (nom|acc) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) he/she/it-FALL-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
1Krl:29:3 1Krl_29:3_1 1Krl_29:3_2 1Krl_29:3_3 1Krl_29:3_4 1Krl_29:3_5 1Krl_29:3_6 1Krl_29:3_7 1Krl_29:3_8 1Krl_29:3_9 1Krl_29:3_10 1Krl_29:3_11 1Krl_29:3_12 1Krl_29:3_13 1Krl_29:3_14 1Krl_29:3_15 1Krl_29:3_16 1Krl_29:3_17 1Krl_29:3_18 1Krl_29:3_19 1Krl_29:3_20 1Krl_29:3_21 1Krl_29:3_22 1Krl_29:3_23 1Krl_29:3_24 1Krl_29:3_25 1Krl_29:3_26 1Krl_29:3_27 1Krl_29:3_28 1Krl_29:3_29 1Krl_29:3_30 1Krl_29:3_31 1Krl_29:3_32 1Krl_29:3_33 1Krl_29:3_34 1Krl_29:3_35 1Krl_29:3_36 1Krl_29:3_37 1Krl_29:3_38 1Krl_29:3_39 1Krl_29:3_40 1Krl_29:3_41 1Krl_29:3_42 1Krl_29:3_43 1Krl_29:3_44 1Krl_29:3_45 1Krl_29:3_46 1Krl_29:3_47 1Krl_29:3_48 1Krl_29:3_49 1Krl_29:3_50
1Krl:29:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:4 καὶ ἐλυπήθησαν ἐπ’ αὐτῷ οἱ στρατηγοὶ τῶν ἀλλοφύλων καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἀπόστρεψον τὸν ἄνδρα εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, οὗ κατέστησας αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ μὴ ἐρχέσθω μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸν πόλεμον καὶ μὴ γινέσθω ἐπίβουλος τῆς παρεμβολῆς· καὶ ἐν τίνι διαλλαγήσεται οὗτος τῷ κυρίῳ αὐτοῦ; οὐχὶ ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων;
1Krl:29:4 And the captains of the Philistines were displeased at him, and they say to him, Send the man away, and let him return to his place, where thou didst set him; and let him not come with us to the war, and let him not be a traitor in the camp: and wherewith will he be reconciled to his master? Will it not be with the heads of those men? (1 Samuel 29:4 Brenton)
1Krl:29:4 Ale książęta filistyńscy rozgniewali się na niego i powiedzieli: «Odpraw tego człowieka: niech wróci na miejsce, które mu wyznaczyłeś. Niech nie bierze z nami udziału w bitwie, gdyż mógłby się stać w walce naszym przeciwnikiem. W jakiż sposób mógłby odzyskać łaskawość swego pana, jak nie głowami tych ludzi? (1 Sm 29:4 BT_4)
1Krl:29:4 καὶ ἐλυπήθησαν ἐπ’ αὐτῷ οἱ στρατηγοὶ τῶν ἀλλοφύλων καὶ λέγουσιν αὐτῷ Ἀπόστρεψον τὸν ἄνδρα εἰς τὸν τόπον αὐτοῦ, οὗ κατέστησας αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ μὴ ἐρχέσθω μεθ’ ἡμῶν εἰς τὸν πόλεμον καὶ μὴ γινέσθω ἐπίβουλος τῆς παρεμβολῆς· καὶ ἐν τίνι διαλλαγήσεται οὗτος τῷ κυρίῳ αὐτοῦ; οὐχὶ ἐν ταῖς κεφαλαῖς τῶν ἀνδρῶν ἐκείνων;
1Krl:29:4 καί λυπέω (λυπ(ε)-, λυπη·σ-, λυπη·σ-, λελυπη·κ-, λελυπη-, λυπη·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό στρατ·ηγός, -οῦ, ὁ (cf. στρατιά) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί μή γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-)   ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ἐν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί δι·αλλάσσω (δι+αλλασσ-, -, δι+αλλαξ-, -, δι+ηλλασσ-, δι+αλλαγ·[θ]-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό οὐχί ἐν ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκεῖνος -η -ο
1Krl:29:4 I też, nawet, mianowicie By smucić się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo stategist Obcy I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By odwracać się od Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie Nie By przychodzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie Nie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By godzić zmianę na wskroś, np. nastawienia To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. On/ona/to/to samo Nie [wzmacniana forma z ??/???/???] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Głowa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tamto
1Krl:29:4 kai\ e)lupE/TEsan e)p’ au)tO=| oi( stratEgoi\ tO=n a)llofu/lOn kai\ le/gousin au)tO=| *)apo/strePSon to\n a)/ndra ei)s to\n to/pon au)tou=, ou(= kate/stEsas au)to\n e)kei=, kai\ mE\ e)rCHe/sTO meT’ E(mO=n ei)s to\n po/lemon kai\ mE\ gine/sTO e)pi/boulos tE=s parembolE=s· kai\ e)n ti/ni diallagE/setai ou(=tos tO=| kuri/O| au)tou=; ou)CHi\ e)n tai=s kefalai=s tO=n a)ndrO=n e)kei/nOn;
1Krl:29:4 kai elypETEsan ep’ autO hoi stratEgoi tOn allofylOn kai legusin autO apostrePSon ton andra eis ton topon autu, hu katestEsas auton ekei, kai mE erCHesTO meT’ hEmOn eis ton polemon kai mE ginesTO epibulos tEs parembolEs· kai en tini diallagEsetai hutos tO kyriO autu; uCHi en tais kefalais tOn andrOn ekeinOn;
1Krl:29:4 C VCI_API3P P RD_DSM RA_NPM N2_NPM RA_GPM A1B_GPM C V1_PAI3P RD_DSM VA_AAD2S RA_ASM N3_ASM P RA_ASM N2_ASM RD_GSM D VAI_AAI2S RD_ASM D C D V1_PMD3S P RP_GP P RA_ASM N2_ASM C D V1_PMD3S N2_NSM RA_GSF N1_GSF C P RI_DSN VD_FPI3S RD_NSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM D P RA_DPF N1_DPF RA_GPM N3_GPM RD_GPM
1Krl:29:4 and also, even, namely to sorrow upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the stategist the foreign and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to turn away from the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". into (+acc) the place he/she/it/same where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enable lay, render widowed he/she/it/same there and also, even, namely not to come after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I into (+acc) the war [see polemic] and also, even, namely not to become become, happen ć the camp camp, barracks, army and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to reconcile change throughout, e.g. of attitude this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. he/she/it/same not [strengthened form of οὐ/οὐκ/οὐχ] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the head the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". that
1Krl:29:4 and they-were-SORROW-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (dat) the (nom) stategists (nom|voc) the (gen) foreign ([Adj] gen) and they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) him/it/same (dat) do-TURN-you(sg)-AWAY-FROM!, going-to-TURN (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (acc) man, husband (acc) into (+acc) the (acc) place (acc) him/it/same (gen) where; who/whom/which (gen) you(sg)-ENABLE-ed him/it/same (acc) there and not let-him/her/it-be-being-COME-ed! after (+acc), with (+gen) us (gen) into (+acc) the (acc) war (acc) and not let-him/her/it-be-being-BECOME-ed!   the (gen) camp (gen) and in/among/by (+dat) who/what/why (dat) he/she/it-will-be-RECONCILE-ed this (nom) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) him/it/same (gen) not in/among/by (+dat) the (dat) heads (dat) the (gen) men, husbands (gen) those (gen)
1Krl:29:4 1Krl_29:4_1 1Krl_29:4_2 1Krl_29:4_3 1Krl_29:4_4 1Krl_29:4_5 1Krl_29:4_6 1Krl_29:4_7 1Krl_29:4_8 1Krl_29:4_9 1Krl_29:4_10 1Krl_29:4_11 1Krl_29:4_12 1Krl_29:4_13 1Krl_29:4_14 1Krl_29:4_15 1Krl_29:4_16 1Krl_29:4_17 1Krl_29:4_18 1Krl_29:4_19 1Krl_29:4_20 1Krl_29:4_21 1Krl_29:4_22 1Krl_29:4_23 1Krl_29:4_24 1Krl_29:4_25 1Krl_29:4_26 1Krl_29:4_27 1Krl_29:4_28 1Krl_29:4_29 1Krl_29:4_30 1Krl_29:4_31 1Krl_29:4_32 1Krl_29:4_33 1Krl_29:4_34 1Krl_29:4_35 1Krl_29:4_36 1Krl_29:4_37 1Krl_29:4_38 1Krl_29:4_39 1Krl_29:4_40 1Krl_29:4_41 1Krl_29:4_42 1Krl_29:4_43 1Krl_29:4_44 1Krl_29:4_45 1Krl_29:4_46 1Krl_29:4_47 1Krl_29:4_48 1Krl_29:4_49 1Krl_29:4_50 1Krl_29:4_51
1Krl:29:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:5 οὐχ οὗτος Δαυιδ, ᾧ ἐξῆρχον ἐν χοροῖς λέγοντες Ἐπάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ;
1Krl:29:5 Is not this David whom they celebrated in dances, saying, Saul has smitten his thousands, and David his ten thousands? (1 Samuel 29:5 Brenton)
1Krl:29:5 Czy to nie ten sam Dawid, któremu śpiewano wśród pląsów: "Pobił Saul tysiące, a Dawid dziesiątki tysięcy"?» (1 Sm 29:5 BT_4)
1Krl:29:5 οὐχ οὗτος Δαυιδ, ἐξῆρχον ἐν χοροῖς λέγοντες Ἐπάταξεν Σαουλ ἐν χιλιάσιν αὐτοῦ καὶ Δαυιδ ἐν μυριάσιν αὐτοῦ;
1Krl:29:5 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οὗτος αὕτη τοῦτο Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὅς ἥ ὅ   ἐν χορός, -οῦ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) Σαούλ, ὁ ἐν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν μυριά[δ]ς, -άδος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:29:5 ??? Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] David Kto/, który/, który W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Taniec [zobacz chór] By mówić/opowiadaj By uderzać Saul W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kilo [jednostka tysiąc] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miriada [jednostka dziesięciu tysiąc] On/ona/to/to samo
1Krl:29:5 ou)CH ou(=tos *dauid, O(=| e)XE=rCHon e)n CHoroi=s le/gontes *)epa/taXen *saoul e)n CHilia/sin au)tou= kai\ *dauid e)n muria/sin au)tou=;
1Krl:29:5 uCH hutos dauid, hO eXErCHon en CHorois legontes epataXen saul en CHiliasin autu kai dauid en myriasin autu;
1Krl:29:5 D RD_NSM N_NSM RR_DSM V1I_IAI3P P N2_DPM V1_PAPNPM VAI_AAI3S N_NSM P N3D_DPF RD_GSM C N_NSM P N3D_DPF RD_GSM
1Krl:29:5 οὐχ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] David who/whom/which ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among dancing [see chorus] to say/tell to smite Saul in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among kilo [unit of one thousand] he/she/it/same and also, even, namely David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among myriad [unit of ten thousand] he/she/it/same
1Krl:29:5 not this (nom) David (indecl) who/whom/which (dat)   in/among/by (+dat) dancings (dat) while SAY/TELL-ing (nom|voc) he/she/it-SMITE-ed Saul (indecl) in/among/by (+dat) kilos (dat) him/it/same (gen) and David (indecl) in/among/by (+dat) myriads (dat) him/it/same (gen)
1Krl:29:5 1Krl_29:5_1 1Krl_29:5_2 1Krl_29:5_3 1Krl_29:5_4 1Krl_29:5_5 1Krl_29:5_6 1Krl_29:5_7 1Krl_29:5_8 1Krl_29:5_9 1Krl_29:5_10 1Krl_29:5_11 1Krl_29:5_12 1Krl_29:5_13 1Krl_29:5_14 1Krl_29:5_15 1Krl_29:5_16 1Krl_29:5_17 1Krl_29:5_18
1Krl:29:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:6 καὶ ἐκάλεσεν Αγχους τὸν Δαυιδ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ζῇ κύριος ὅτι εὐθὴς σὺ καὶ ἀγαθὸς ἐν ὀφθαλμοῖς μου, καὶ ἡ ἔξοδός σου καὶ ἡ εἴσοδός σου μετ’ ἐμοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ, καὶ ὅτι οὐχ εὕρηκα κατὰ σοῦ κακίαν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἥκεις πρός με ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας· καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν σατραπῶν οὐκ ἀγαθὸς σύ·
1Krl:29:6 And Anchus called David, and said to him, As the Lord lives, thou art right and approved in my eyes, and so is thy going out and thy coming in with me in the army, and I have not found any evil to charge against thee from the day that thou camest to me until this day: but thou art not approved in the eyes of the lords. (1 Samuel 29:6 Brenton)
1Krl:29:6 Akisz wezwał Dawida i rzekł do niego: «Na życie Pana: jesteś uczciwy i byłbym rad, gdybyś występował i zbrojnie wyruszył ze mną w pole. Przecież nie zauważyłem w tobie nic złego od chwili twego przybycia do mnie aż do dziś. Nie podobasz się jednak władcom. (1 Sm 29:6 BT_4)
1Krl:29:6 καὶ ἐκάλεσεν Αγχους τὸν Δαυιδ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ζῇ κύριος ὅτι εὐθὴς σὺ καὶ ἀγαθὸς ἐν ὀφθαλμοῖς μου, καὶ ἔξοδός σου καὶ εἴσοδός σου μετ’ ἐμοῦ ἐν τῇ παρεμβολῇ, καὶ ὅτι οὐχ εὕρηκα κατὰ σοῦ κακίαν ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἥκεις πρός με ἕως τῆς σήμερον ἡμέρας· καὶ ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν σατραπῶν οὐκ ἀγαθὸς σύ·
1Krl:29:6 καί καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-)   ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅτι εὐ·θής -ές [LXX], gen. sg. -οῦς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ὁ ἡ τό εἴσ·οδος, -ου, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ καί ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) κατά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν κακία, -ας, ἡ ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) πρός ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον ἡμέρα, -ας -ἡ καί ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς
1Krl:29:6 I też, nawet, mianowicie By nazywać rozmowę David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ponieważ/tamto Prosto Ty I też, nawet, mianowicie Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ja I też, nawet, mianowicie Eksodus Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Wejście {Pozycja} Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia I też, nawet, mianowicie Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By znajdować W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Źle źle, złośliwość Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ja Aż; świtaj Dzisiaj dzień Dzień I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko ??? Przed przydechem mocnym Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ty
1Krl:29:6 kai\ e)ka/lesen *agCHous to\n *dauid kai\ ei)=pen au)tO=| *DZE=| ku/rios o(/ti eu)TE\s su\ kai\ a)gaTo\s e)n o)fTalmoi=s mou, kai\ E( e)/Xodo/s sou kai\ E( ei)/sodo/s sou met’ e)mou= e)n tE=| parembolE=|, kai\ o(/ti ou)CH eu(/rEka kata\ sou= kaki/an a)f’ E(=s E(me/ras E(/keis pro/s me e(/Os tE=s sE/meron E(me/ras· kai\ e)n o)fTalmoi=s tO=n satrapO=n ou)k a)gaTo\s su/·
1Krl:29:6 kai ekalesen anCHus ton dauid kai eipen autO DZE kyrios hoti euTEs sy kai agaTos en ofTalmois mu, kai hE eXodos su kai hE eisodos su met’ emu en tE parembolE, kai hoti uCH heurEka kata su kakian af’ hEs hEmeras hEkeis pros me heOs tEs sEmeron hEmeras· kai en ofTalmois tOn satrapOn uk agaTos sy·
1Krl:29:6 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASM N_ASM C VBI_AAI3S RD_DSM V3_PAS3S N2_NSM C A3H_NSM RP_NS C A1_NSM P N2_DPM RP_GS C RA_NSF N2_NSF RP_GS C RA_NSF N2_NSF RP_GS P RP_GS P RA_DSF N1_DSF C C D VX_XAI1S P RP_GS N1A_ASF P RR_GSF N1A_GSF V1_PAI2S P RP_AS P RA_GSF D N1A_GSF C P N2_DPM RA_GPM N1M_GPM D A1_NSM RP_NS
1Krl:29:6 and also, even, namely to call call ć the David and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. because/that straight you and also, even, namely good inherently good, i.e. God-wrought. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye I and also, even, namely the exodus you; your/yours(sg) and also, even, namely the entry you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army and also, even, namely because/that οὐχ before rough breathing to find down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) evil evil, malice from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to have come I have come. I have arrived. toward (+acc,+gen,+dat) I until; dawn the today day day and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye the ć οὐχ before rough breathing good inherently good, i.e. God-wrought. you
1Krl:29:6 and he/she/it-CALL-ed   the (acc) David (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) because/that straight ([Adj] nom) you(sg) (nom) and good ([Adj] nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) me (gen) and the (nom) exodus (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and the (nom) entry (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) in/among/by (+dat) the (dat) camp (dat) and because/that not I-have-FIND-ed down/according to/as per (+acc), against (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) evil (acc) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) you(sg)-are-HAVE COME-ing, you(sg)-had-HAVE COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) me (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today day (gen), days (acc) and in/among/by (+dat) eyes (dat) the (gen)   not good ([Adj] nom) you(sg) (nom)
1Krl:29:6 1Krl_29:6_1 1Krl_29:6_2 1Krl_29:6_3 1Krl_29:6_4 1Krl_29:6_5 1Krl_29:6_6 1Krl_29:6_7 1Krl_29:6_8 1Krl_29:6_9 1Krl_29:6_10 1Krl_29:6_11 1Krl_29:6_12 1Krl_29:6_13 1Krl_29:6_14 1Krl_29:6_15 1Krl_29:6_16 1Krl_29:6_17 1Krl_29:6_18 1Krl_29:6_19 1Krl_29:6_20 1Krl_29:6_21 1Krl_29:6_22 1Krl_29:6_23 1Krl_29:6_24 1Krl_29:6_25 1Krl_29:6_26 1Krl_29:6_27 1Krl_29:6_28 1Krl_29:6_29 1Krl_29:6_30 1Krl_29:6_31 1Krl_29:6_32 1Krl_29:6_33 1Krl_29:6_34 1Krl_29:6_35 1Krl_29:6_36 1Krl_29:6_37 1Krl_29:6_38 1Krl_29:6_39 1Krl_29:6_40 1Krl_29:6_41 1Krl_29:6_42 1Krl_29:6_43 1Krl_29:6_44 1Krl_29:6_45 1Krl_29:6_46 1Krl_29:6_47 1Krl_29:6_48 1Krl_29:6_49 1Krl_29:6_50 1Krl_29:6_51 1Krl_29:6_52 1Krl_29:6_53 1Krl_29:6_54 1Krl_29:6_55 1Krl_29:6_56
1Krl:29:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:7 καὶ νῦν ἀνάστρεφε καὶ πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ οὐ μὴ ποιήσεις κακίαν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοφύλων.
1Krl:29:7 Now then return and go in peace, thus thou shalt not do evil in the sight of the lords of the Philistines. (1 Samuel 29:7 Brenton)
1Krl:29:7 Wróć się, odchodź w pokoju, byś nie czynił nic, co się wydaje złym w oczach władców filistyńskich». (1 Sm 29:7 BT_4)
1Krl:29:7 καὶ νῦν ἀνάστρεφε καὶ πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ οὐ μὴ ποιήσεις κακίαν ἐν ὀφθαλμοῖς τῶν σατραπῶν τῶν ἀλλοφύλων.
1Krl:29:7 καί νῦν ἀνα·στρέφω (ανα+στρεφ-, ανα+στρεψ-, ανα+στρεψ-, -, αν+εστραφ-, ανα+στραφ·[θ]-) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κακία, -ας, ἡ ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον
1Krl:29:7 I też, nawet, mianowicie Teraz By przewracać się odwracaj, powalaj, wywracaj się, przewracaj się, obalaj, wywracaj się, I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Pokój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie Robienie/robienie; by czynić/rób Źle źle, złośliwość W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Obcy
1Krl:29:7 kai\ nu=n a)na/strefe kai\ poreu/ou ei)s ei)rE/nEn, kai\ ou) mE\ poiE/seis kaki/an e)n o)fTalmoi=s tO=n satrapO=n tO=n a)llofu/lOn.
1Krl:29:7 kai nyn anastrefe kai poreuu eis eirEnEn, kai u mE poiEseis kakian en ofTalmois tOn satrapOn tOn allofylOn.
1Krl:29:7 C D V1_PAD2S C V1_PMD2S P N1_ASF C D D VF_FAI2S N1A_ASF P N2_DPM RA_GPM N1M_GPM RA_GPM A1B_GPM
1Krl:29:7 and also, even, namely now to upset invert, overthrow, upturn, overturn, subvert, tip over, and also, even, namely to go into (+acc) peace and also, even, namely οὐχ before rough breathing not doing/making; to do/make evil evil, malice in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye the ć the foreign
1Krl:29:7 and now be-you(sg)-UPSET-ing! and be-you(sg)-being-GO-ed! into (+acc) peace (acc) and not not doings/makings (acc, nom|voc); you(sg)-will-DO/MAKE evil (acc) in/among/by (+dat) eyes (dat) the (gen)   the (gen) foreign ([Adj] gen)
1Krl:29:7 1Krl_29:7_1 1Krl_29:7_2 1Krl_29:7_3 1Krl_29:7_4 1Krl_29:7_5 1Krl_29:7_6 1Krl_29:7_7 1Krl_29:7_8 1Krl_29:7_9 1Krl_29:7_10 1Krl_29:7_11 1Krl_29:7_12 1Krl_29:7_13 1Krl_29:7_14 1Krl_29:7_15 1Krl_29:7_16 1Krl_29:7_17 1Krl_29:7_18
1Krl:29:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:8 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Τί πεποίηκά σοι καὶ τί εὗρες ἐν τῷ δούλῳ σου ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἤμην ἐνώπιόν σου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὅτι οὐ μὴ ἔλθω πολεμῆσαι τοὺς ἐχθροὺς τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως;
1Krl:29:8 And David said to Anchus, What have I done to thee? and what hast thou found in thy servant from the first day that I was before thee even until this day, that I should not come and war against the enemies of the lord my king? (1 Samuel 29:8 Brenton)
1Krl:29:8 A Dawid rzekł do Akisza: «Co zrobiłem? Cóż znalazłeś u sługi twojego od dnia, w którym zacząłem być u ciebie, do dziś, że nawet nie mogę wyruszyć do walki z wrogami pana mojego, króla?» (1 Sm 29:8 BT_4)
1Krl:29:8 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Τί πεποίηκά σοι καὶ τί εὗρες ἐν τῷ δούλῳ σου ἀφ’ ἧς ἡμέρας ἤμην ἐνώπιόν σου καὶ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης, ὅτι οὐ μὴ ἔλθω πολεμῆσαι τοὺς ἐχθροὺς τοῦ κυρίου μου τοῦ βασιλέως;
1Krl:29:8 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἐν ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ὁ ἡ τό ἐχθρός -ά -όν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ
1Krl:29:8 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By znajdować W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By być W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Nie By przychodzić By walczyć z wojną Wrogi Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Król
1Krl:29:8 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *agCHous *ti/ pepoi/Eka/ soi kai\ ti/ eu(=res e)n tO=| dou/lO| sou a)f’ E(=s E(me/ras E)/mEn e)nO/pio/n sou kai\ e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs, o(/ti ou) mE\ e)/lTO polemE=sai tou\s e)CHTrou\s tou= kuri/ou mou tou= basile/Os;
1Krl:29:8 kai eipen dauid pros anCHus ti pepoiEka soi kai ti heures en tO dulO su af’ hEs hEmeras EmEn enOpion su kai heOs tEs hEmeras tautEs, hoti u mE elTO polemEsai tus eCHTrus tu kyriu mu tu basileOs;
1Krl:29:8 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RI_NSN VX_XAI1S RP_DS C RI_ASN VB_AAI2S P RA_DSM N2_DSM RP_GS P RR_GSF N1A_GSF V9I_IMI1S P RP_GS C P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C D D VB_AAS1S VA_AAN RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_GSM N3V_GSM
1Krl:29:8 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to find in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the slave; servile you; your/yours(sg) from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to be in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) and also, even, namely until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that οὐχ before rough breathing not to come to fight war the hostile the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I the king
1Krl:29:8 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   who/what/why (nom|acc) I-have-DO/MAKE-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and who/what/why (nom|acc) you(sg)-FIND-ed in/among/by (+dat) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) I-was-being in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen) because/that not not I-should-COME to-FIGHT, be-you(sg)-FIGHT-ed!, he/she/it-happens-to-FIGHT (opt) the (acc) hostile ([Adj] acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) the (gen) king (gen)
1Krl:29:8 1Krl_29:8_1 1Krl_29:8_2 1Krl_29:8_3 1Krl_29:8_4 1Krl_29:8_5 1Krl_29:8_6 1Krl_29:8_7 1Krl_29:8_8 1Krl_29:8_9 1Krl_29:8_10 1Krl_29:8_11 1Krl_29:8_12 1Krl_29:8_13 1Krl_29:8_14 1Krl_29:8_15 1Krl_29:8_16 1Krl_29:8_17 1Krl_29:8_18 1Krl_29:8_19 1Krl_29:8_20 1Krl_29:8_21 1Krl_29:8_22 1Krl_29:8_23 1Krl_29:8_24 1Krl_29:8_25 1Krl_29:8_26 1Krl_29:8_27 1Krl_29:8_28 1Krl_29:8_29 1Krl_29:8_30 1Krl_29:8_31 1Krl_29:8_32 1Krl_29:8_33 1Krl_29:8_34 1Krl_29:8_35 1Krl_29:8_36 1Krl_29:8_37 1Krl_29:8_38
1Krl:29:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:9 καὶ ἀπεκρίθη Αγχους πρὸς Δαυιδ Οἶδα ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐν ὀφθαλμοῖς μου, ἀλλ’ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων λέγουσιν Οὐχ ἥξει μεθ’ ἡμῶν εἰς πόλεμον.
1Krl:29:9 And Anchus answered David, I know that thou art good in my eyes, but the lords of the Philistines say, He shall not come with us to the war. (1 Samuel 29:9 Brenton)
1Krl:29:9 Akisz odrzekł Dawidowi: «Wiem, że byłeś dla mnie dobry jak anioł Boży, jednak książęta filistyńscy twierdzą: "Niech z nami nie idzie do walki". (1 Sm 29:9 BT_4)
1Krl:29:9 καὶ ἀπεκρίθη Αγχους πρὸς Δαυιδ Οἶδα ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐν ὀφθαλμοῖς μου, ἀλλ’ οἱ σατράπαι τῶν ἀλλοφύλων λέγουσιν Οὐχ ἥξει μεθ’ ἡμῶν εἰς πόλεμον.
1Krl:29:9 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-)   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅτι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀλλά ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ
1Krl:29:9 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oko Ja Ale Obcy By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny]
1Krl:29:9 kai\ a)pekri/TE *agCHous pro\s *dauid *oi)=da o(/ti a)gaTo\s su\ e)n o)fTalmoi=s mou, a)ll’ oi( satra/pai tO=n a)llofu/lOn le/gousin *ou)CH E(/Xei meT’ E(mO=n ei)s po/lemon.
1Krl:29:9 kai apekriTE anCHus pros dauid oida hoti agaTos sy en ofTalmois mu, all’ hoi satrapai tOn allofylOn legusin uCH hEXei meT’ hEmOn eis polemon.
1Krl:29:9 C VCI_API3S N_NSM P N_ASM VX_XAI1S C A1_NSM RP_NS P N2_DPM RP_GS C RA_NPM N1M_NPM RA_GPM A1B_GPM V1_PAI3P D VF_FAI3S P RP_GP P N2_ASM
1Krl:29:9 and also, even, namely to answer ć toward (+acc,+gen,+dat) David to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with because/that good inherently good, i.e. God-wrought. you in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eye I but the ć the foreign to say/tell οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to lead after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I into (+acc) war [see polemic]
1Krl:29:9 and he/she/it-was-ANSWER-ed   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) I-have-PERCEIVE-ed because/that good ([Adj] nom) you(sg) (nom) in/among/by (+dat) eyes (dat) me (gen) but the (nom)   the (gen) foreign ([Adj] gen) they-are-SAY/TELL-ing, while SAY/TELL-ing (dat) not he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical) after (+acc), with (+gen) us (gen) into (+acc) war (acc)
1Krl:29:9 1Krl_29:9_1 1Krl_29:9_2 1Krl_29:9_3 1Krl_29:9_4 1Krl_29:9_5 1Krl_29:9_6 1Krl_29:9_7 1Krl_29:9_8 1Krl_29:9_9 1Krl_29:9_10 1Krl_29:9_11 1Krl_29:9_12 1Krl_29:9_13 1Krl_29:9_14 1Krl_29:9_15 1Krl_29:9_16 1Krl_29:9_17 1Krl_29:9_18 1Krl_29:9_19 1Krl_29:9_20 1Krl_29:9_21 1Krl_29:9_22 1Krl_29:9_23 1Krl_29:9_24
1Krl:29:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:10 καὶ νῦν ὄρθρισον τὸ πρωί, σὺ καὶ οἱ παῖδες τοῦ κυρίου σου οἱ ἥκοντες μετὰ σοῦ, καὶ πορεύεσθε εἰς τὸν τόπον, οὗ κατέστησα ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ λόγον λοιμὸν μὴ θῇς ἐν καρδίᾳ σου, ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐνώπιόν μου· καὶ ὀρθρίσατε ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ φωτισάτω ὑμῖν, καὶ πορεύθητε.
1Krl:29:10 Now then rise up early in the morning, thou and the servants of thy lord that are come with thee, and go to the place where I appointed you, and entertain no evil thought in thy heart, for thou art good in my sight: and rise early for your journey when it is light, and depart. (1 Samuel 29:10 Brenton)
1Krl:29:10 Wstań więc rano wraz ze sługami swego pana, którzy przyszli z tobą. Wstańcie o zaraniu i gdy dzień nastanie - odejdźcie!» (1 Sm 29:10 BT_4)
1Krl:29:10 καὶ νῦν ὄρθρισον τὸ πρωί, σὺ καὶ οἱ παῖδες τοῦ κυρίου σου οἱ ἥκοντες μετὰ σοῦ, καὶ πορεύεσθε εἰς τὸν τόπον, οὗ κατέστησα ὑμᾶς ἐκεῖ, καὶ λόγον λοιμὸν μὴ θῇς ἐν καρδίᾳ σου, ὅτι ἀγαθὸς σὺ ἐνώπιόν μου· καὶ ὀρθρίσατε ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ φωτισάτω ὑμῖν, καὶ πορεύθητε.
1Krl:29:10 καί νῦν ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό πρωΐ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -) μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐκεῖ καί λόγος, -ου, ὁ λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν μή τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐν καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὅτι ἀγαθός -ή -όν (cf. καλός) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ καί φωτίζω (φωτιζ-, φωτι(ε)·[σ]-/φωτι·σ-, φωτι·σ-, -, πεφωτισ-, φωτισ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-)
1Krl:29:10 I też, nawet, mianowicie Teraz By przychodzić wcześnie rano Wcześnie Ty I też, nawet, mianowicie Dziecka/służący Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg) By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By iść Do (+przyspieszenie) Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ty Tam I też, nawet, mianowicie Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Zaraza; zaraźliwy Nie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) Ponieważ/tamto Dobre z natury dobro, to jest Bóg pracował. Ty W obecności z (+informacja); ??? Ja I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga I też, nawet, mianowicie By wyjaśniać oświecaj, wyjaśniaj, rób znany Ty I też, nawet, mianowicie By iść
1Krl:29:10 kai\ nu=n o)/rTrison to\ prOi/, su\ kai\ oi( pai=des tou= kuri/ou sou oi( E(/kontes meta\ sou=, kai\ poreu/esTe ei)s to\n to/pon, ou(= kate/stEsa u(ma=s e)kei=, kai\ lo/gon loimo\n mE\ TE=|s e)n kardi/a| sou, o(/ti a)gaTo\s su\ e)nO/pio/n mou· kai\ o)rTri/sate e)n tE=| o(dO=|, kai\ fOtisa/tO u(mi=n, kai\ poreu/TEte.
1Krl:29:10 kai nyn orTrison to prOi, sy kai hoi paides tu kyriu su hoi hEkontes meta su, kai poreuesTe eis ton topon, hu katestEsa hymas ekei, kai logon loimon mE TEs en kardia su, hoti agaTos sy enOpion mu· kai orTrisate en tE hodO, kai fOtisatO hymin, kai poreuTEte.
1Krl:29:10 C D VA_AAD2S RA_ASN D RP_NS C RA_NPM N3D_NPM RA_GSM N2_GSM RP_GS RA_NPM V1_PAPNPM P RP_GS C V1_PMI2P P RA_ASM N2_ASM RR_GSM VAI_AAI1S RP_AP D C N2_ASM A1A_ASM D VE_AAS2S P N1A_DSF RP_GS C A1_NSM RP_NS P RP_GS C VA_AAD2P P RA_DSF N2_DSF C VA_AAD3S RP_DP C VC_APS2P
1Krl:29:10 and also, even, namely now to come early in the morning the early you and also, even, namely the child/servant the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg) the to have come I have come. I have arrived. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to go into (+acc) the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which to enable lay, render widowed you there and also, even, namely word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. pestilence; pestilential not to place lay, put, set, situate, station in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) because/that good inherently good, i.e. God-wrought. you in the presence of (+gen); ??? I and also, even, namely to come early in the morning in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the way/road and also, even, namely to bring to light enlighten, bring to light, make known you and also, even, namely to go
1Krl:29:10 and now do-COME EARLY IN THE MORNING-you(sg)!, going-to-COME EARLY IN THE MORNING (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (nom|acc) early you(sg) (nom) and the (nom) children/servants (nom|voc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) while HAVE COME-ing (nom|voc) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and you(pl)-are-being-GO-ed, be-you(pl)-being-GO-ed! into (+acc) the (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) I-ENABLE-ed you(pl) (acc) there and word (acc) pestilence (acc); pestilential ([Adj] acc, nom|acc|voc) not you(sg)-should-PLACE in/among/by (+dat) heart (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) because/that good ([Adj] nom) you(sg) (nom) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen) and do-COME EARLY IN THE MORNING-you(pl)! in/among/by (+dat) the (dat) way/road (dat) and let-him/her/it-LIGHT! you(pl) (dat) and be-you(pl)-GO-ed!, you(pl)-should-be-GO-ed
1Krl:29:10 1Krl_29:10_1 1Krl_29:10_2 1Krl_29:10_3 1Krl_29:10_4 1Krl_29:10_5 1Krl_29:10_6 1Krl_29:10_7 1Krl_29:10_8 1Krl_29:10_9 1Krl_29:10_10 1Krl_29:10_11 1Krl_29:10_12 1Krl_29:10_13 1Krl_29:10_14 1Krl_29:10_15 1Krl_29:10_16 1Krl_29:10_17 1Krl_29:10_18 1Krl_29:10_19 1Krl_29:10_20 1Krl_29:10_21 1Krl_29:10_22 1Krl_29:10_23 1Krl_29:10_24 1Krl_29:10_25 1Krl_29:10_26 1Krl_29:10_27 1Krl_29:10_28 1Krl_29:10_29 1Krl_29:10_30 1Krl_29:10_31 1Krl_29:10_32 1Krl_29:10_33 1Krl_29:10_34 1Krl_29:10_35 1Krl_29:10_36 1Krl_29:10_37 1Krl_29:10_38 1Krl_29:10_39 1Krl_29:10_40 1Krl_29:10_41 1Krl_29:10_42 1Krl_29:10_43 1Krl_29:10_44 1Krl_29:10_45 1Krl_29:10_46 1Krl_29:10_47 1Krl_29:10_48
1Krl:29:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:29:11 καὶ ὤρθρισεν Δαυιδ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἀπελθεῖν καὶ φυλάσσειν τὴν γῆν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀνέβησαν πολεμεῖν ἐπὶ Ισραηλ.
1Krl:29:11 So David arose early, he and his men, to depart and guard the land of the Philistines: and the Philistines went up to Jezrael to battle. (1 Samuel 29:11 Brenton)
1Krl:29:11 Dawid wstał więc wraz ze swymi ludźmi wcześnie rano, aby wyruszyć od rana i wrócić do ziemi filistyńskiej. Filistyni tymczasem wyruszyli do Jizreel. (1 Sm 29:11 BT_4)
1Krl:29:11 καὶ ὤρθρισεν Δαυιδ αὐτὸς καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ ἀπελθεῖν καὶ φυλάσσειν τὴν γῆν τῶν ἀλλοφύλων, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι ἀνέβησαν πολεμεῖν ἐπὶ Ισραηλ.
1Krl:29:11 καί ὀρθρίζω (ορθριζ-, ορθρι(ε)·[σ]-/ορθρι·σ-, ορθρι·σ-, -, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
1Krl:29:11 I też, nawet, mianowicie By przychodzić wcześnie rano David On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo By odchodzić I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ziemi/ziemia Obcy I też, nawet, mianowicie Obcy By podnosić By walczyć z wojną Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
1Krl:29:11 kai\ O)/rTrisen *dauid au)to\s kai\ oi( a)/ndres au)tou= a)pelTei=n kai\ fula/ssein tE\n gE=n tO=n a)llofu/lOn, kai\ oi( a)llo/fuloi a)ne/bEsan polemei=n e)pi\ *israEl.
1Krl:29:11 kai OrTrisen dauid autos kai hoi andres autu apelTein kai fylassein tEn gEn tOn allofylOn, kai hoi allofyloi anebEsan polemein epi israEl.
1Krl:29:11 C VAI_AAI3S N_NSM RD_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM VB_AAN C V1_PAN RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM C RA_NPM A1B_NPM VZI_AAI3P V2_PAN P N_ASM
1Krl:29:11 and also, even, namely to come early in the morning David he/she/it/same and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same to depart and also, even, namely to guard the earth/land the foreign and also, even, namely the foreign to ascend to fight war upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
1Krl:29:11 and he/she/it-COME EARLY IN THE MORNING-ed David (indecl) he/it/same (nom) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) to-DEPART and to-be-GUARD-ing the (acc) earth/land (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen) and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-ASCEND-ed to-be-FIGHT-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
1Krl:29:11 1Krl_29:11_1 1Krl_29:11_2 1Krl_29:11_3 1Krl_29:11_4 1Krl_29:11_5 1Krl_29:11_6 1Krl_29:11_7 1Krl_29:11_8 1Krl_29:11_9 1Krl_29:11_10 1Krl_29:11_11 1Krl_29:11_12 1Krl_29:11_13 1Krl_29:11_14 1Krl_29:11_15 1Krl_29:11_16 1Krl_29:11_17 1Krl_29:11_18 1Krl_29:11_19 1Krl_29:11_20 1Krl_29:11_21 1Krl_29:11_22
1Krl:29:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x