1Krl:30:1 καὶ ἐγενήθη εἰσελθόντος Δαυιδ καὶ τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ εἰς Σεκελακ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ Αμαληκ ἐπέθετο ἐπὶ τὸν νότον καὶ ἐπὶ Σεκελακ καὶ ἐπάταξεν τὴν Σεκελακ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί·
1Krl:30:1 And it came to pass when David and his men had entered Sekelac on the third day, that Amalec had made an incursion upon the south, and upon Sekelac, and smitten Sekelac, and burnt it with fire. (1 Samuel 30:1 Brenton)
1Krl:30:1 Kiedy Dawid wracał razem ze swymi ludźmi do Siklag w trzecim dniu, Amalekici tymczasem najechali na Negeb i na Siklag. Siklag zdobyli i strawili ogniem. (1 Sm 30:1 BT_4)
1Krl:30:1 Καὶ ἐγενήθη εἰσελθόντος Δαυιδ καὶ τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ εἰς Σεκελακ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ, καὶ Αμαληκ ἐπέθετο ἐπὶ τὸν νότον καὶ ἐπὶ Σεκελακ καὶ ἐπάταξεν τὴν Σεκελακ καὶ ἐνεπύρισεν αὐτὴν ἐν πυρί·
1Krl:30:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον καί   ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ καί ἐπί   καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   καί ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν πῦρ, -ρός, τό
1Krl:30:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się By wchodzić David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dzień Trzeci I też, nawet, mianowicie By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie By uderzać I też, nawet, mianowicie By palić się On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
1Krl:30:1 *kai\ e)genE/TE ei)selTo/ntos *dauid kai\ tO=n a)ndrO=n au)tou= ei)s *sekelak tE=| E(me/ra| tE=| tri/tE|, kai\ *amalEk e)pe/Teto e)pi\ to\n no/ton kai\ e)pi\ *sekelak kai\ e)pa/taXen tE\n *sekelak kai\ e)nepu/risen au)tE\n e)n puri/·
1Krl:30:1 kai egenETE eiselTontos dauid kai tOn andrOn autu eis sekelak tE hEmera tE tritE, kai amalEk epeTeto epi ton noton kai epi sekelak kai epataXen tEn sekelak kai enepyrisen autEn en pyri·
1Krl:30:1 C VCI_API3S VB_AAPGSM N_NSM C RA_GPM N3_GPM RD_GSM P N_ASF RA_DSF N1A_DSF RA_DSF A1_DSF C N_NSM VEI_AMI3S P RA_ASM N2_ASM C P N_ASF C VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF C VAI_AAI3S RD_ASF P N3_DSN
1Krl:30:1 and also, even, namely to become become, happen to enter David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same into (+acc) ć the day the third and also, even, namely ć to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the south and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely to smite the ć and also, even, namely to burn he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
1Krl:30:1 and he/she/it-was-BECOME-ed upon ENTER-ing (gen) David (indecl) and the (gen) men, husbands (gen) him/it/same (gen) into (+acc)   the (dat) day (dat) the (dat) third (dat) and   he/she/it-was-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) south (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat)   and he/she/it-SMITE-ed the (acc)   and he/she/it-???-ed her/it/same (acc) in/among/by (+dat) fire (dat)
1Krl:30:1 1Krl_30:1_1 1Krl_30:1_2 1Krl_30:1_3 1Krl_30:1_4 1Krl_30:1_5 1Krl_30:1_6 1Krl_30:1_7 1Krl_30:1_8 1Krl_30:1_9 1Krl_30:1_10 1Krl_30:1_11 1Krl_30:1_12 1Krl_30:1_13 1Krl_30:1_14 1Krl_30:1_15 1Krl_30:1_16 1Krl_30:1_17 1Krl_30:1_18 1Krl_30:1_19 1Krl_30:1_20 1Krl_30:1_21 1Krl_30:1_22 1Krl_30:1_23 1Krl_30:1_24 1Krl_30:1_25 1Krl_30:1_26 1Krl_30:1_27 1Krl_30:1_28 1Krl_30:1_29 1Krl_30:1_30 1Krl_30:1_31 1Krl_30:1_32
1Krl:30:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:2 καὶ τὰς γυναῖκας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου οὐκ ἐθανάτωσαν ἄνδρα καὶ γυναῖκα, ἀλλ’ ᾐχμαλώτευσαν καὶ ἀπῆλθον εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῶν.
1Krl:30:2 And as to the women and all things that were in it, great and small, they slew neither man nor woman, but carried them captives, and went on their way. (1 Samuel 30:2 Brenton)
1Krl:30:2 Zabrali do niewoli kobiety, które w nim były, i wszystko od najmniejszego do największego, nie zabili jednak nikogo, lecz uprowadzili ze sobą, i odeszli z powrotem. (1 Sm 30:2 BT_4)
1Krl:30:2 καὶ τὰς γυναῖκας καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτῇ ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου οὐκ ἐθανάτωσαν ἄνδρα καὶ γυναῖκα, ἀλλ’ ᾐχμαλώτευσαν καὶ ἀπῆλθον εἰς τὴν ὁδὸν αὐτῶν.
1Krl:30:2 καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α οὐ[2]/οὐκ/οὐχ θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ καί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἀλλά αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:30:2 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Aż; świtaj Wielki ??? Przed przydechem mocnym By zgładzać Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Ale By zdobywać I też, nawet, mianowicie By odchodzić Do (+przyspieszenie) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo
1Krl:30:2 kai\ ta\s gunai=kas kai\ pa/nta ta\ e)n au)tE=| a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou ou)k e)Tana/tOsan a)/ndra kai\ gunai=ka, a)ll’ E)|CHmalO/teusan kai\ a)pE=lTon ei)s tE\n o(do\n au)tO=n.
1Krl:30:2 kai tas gynaikas kai panta ta en autE apo mikru heOs megalu uk eTanatOsan andra kai gynaika, all’ ECHmalOteusan kai apElTon eis tEn hodon autOn.
1Krl:30:2 C RA_APF N3K_APF C A3_APN RA_APN P RD_DSF P A1A_GSM P A1_GSM D VAI_AAI3P N3_ASM C N3K_ASF C VAI_AAI3P C VBI_AAI3P P RA_ASF N2_ASF RD_GPM
1Krl:30:2 and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely every all, each, every, the whole of the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great οὐχ before rough breathing to put to death man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". and also, even, namely woman/wife but to capture and also, even, namely to depart into (+acc) the way/road he/she/it/same
1Krl:30:2 and the (acc) women/wives (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) her/it/same (dat) away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) not they-PUT-ed-TO-DEATH man, husband (acc) and woman/wife (acc) but they-CAPTURE-ed and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed into (+acc) the (acc) way/road (acc) them/same (gen)
1Krl:30:2 1Krl_30:2_1 1Krl_30:2_2 1Krl_30:2_3 1Krl_30:2_4 1Krl_30:2_5 1Krl_30:2_6 1Krl_30:2_7 1Krl_30:2_8 1Krl_30:2_9 1Krl_30:2_10 1Krl_30:2_11 1Krl_30:2_12 1Krl_30:2_13 1Krl_30:2_14 1Krl_30:2_15 1Krl_30:2_16 1Krl_30:2_17 1Krl_30:2_18 1Krl_30:2_19 1Krl_30:2_20 1Krl_30:2_21 1Krl_30:2_22 1Krl_30:2_23 1Krl_30:2_24 1Krl_30:2_25
1Krl:30:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:3 καὶ ἦλθεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ ἐμπεπύρισται ἐν πυρί, αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν ᾐχμαλωτευμένοι.
1Krl:30:3 And David and his men came into the city, and, behold, it was burnt with fire; and their wives, and their sons, and their daughters were carried captive. (1 Samuel 30:3 Brenton)
1Krl:30:3 Kiedy więc Dawid ze swymi ludźmi powrócił do miasta, było ono już spalone, a żony ich, synów i córki uprowadzono. (1 Sm 30:3 BT_4)
1Krl:30:3 καὶ ἦλθεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ εἰς τὴν πόλιν, καὶ ἰδοὺ ἐμπεπύρισται ἐν πυρί, αἱ δὲ γυναῖκες αὐτῶν καὶ οἱ υἱοὶ αὐτῶν καὶ αἱ θυγατέρες αὐτῶν ᾐχμαλωτευμένοι.
1Krl:30:3 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό ὁ ἡ τό δέ γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-)
1Krl:30:3 I też, nawet, mianowicie By przychodzić David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Miasto I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By palić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień zaś Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Córka On/ona/to/to samo By zdobywać
1Krl:30:3 kai\ E)=lTen *dauid kai\ oi( a)/ndres au)tou= ei)s tE\n po/lin, kai\ i)dou\ e)mpepu/ristai e)n puri/, ai( de\ gunai=kes au)tO=n kai\ oi( ui(oi\ au)tO=n kai\ ai( Tugate/res au)tO=n E)|CHmalOteume/noi.
1Krl:30:3 kai ElTen dauid kai hoi andres autu eis tEn polin, kai idu empepyristai en pyri, hai de gynaikes autOn kai hoi hyioi autOn kai hai Tygateres autOn ECHmalOteumenoi.
1Krl:30:3 C VBI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM P RA_ASF N3I_ASF C I VM_XMI3S P N3_DSN RA_NPF x N3K_NPF RD_GPM C RA_NPM N2_NPM RD_GPM C RA_NPF N3_NPF RD_GPM VMI_XMPNPM
1Krl:30:3 and also, even, namely to come David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same into (+acc) the city and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to burn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the son he/she/it/same and also, even, namely the daughter he/she/it/same to capture
1Krl:30:3 and he/she/it-COME-ed David (indecl) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) city (acc) and be-you(sg)-SEE-ed! he/she/it-has-been-???-ed in/among/by (+dat) fire (dat) the (nom) Yet women/wives (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) sons (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) daughters (nom|voc) them/same (gen) having-been-CAPTURE-ed (nom|voc)
1Krl:30:3 1Krl_30:3_1 1Krl_30:3_2 1Krl_30:3_3 1Krl_30:3_4 1Krl_30:3_5 1Krl_30:3_6 1Krl_30:3_7 1Krl_30:3_8 1Krl_30:3_9 1Krl_30:3_10 1Krl_30:3_11 1Krl_30:3_12 1Krl_30:3_13 1Krl_30:3_14 1Krl_30:3_15 1Krl_30:3_16 1Krl_30:3_17 1Krl_30:3_18 1Krl_30:3_19 1Krl_30:3_20 1Krl_30:3_21 1Krl_30:3_22 1Krl_30:3_23 1Krl_30:3_24 1Krl_30:3_25 1Krl_30:3_26 1Krl_30:3_27 1Krl_30:3_28
1Krl:30:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:4 καὶ ἦρεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν, ἕως ὅτου οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ἰσχὺς ἔτι κλαίειν.
1Krl:30:4 And David and his men lifted up their voice, and wept till there was no longer any power within them to weep. (1 Samuel 30:4 Brenton)
1Krl:30:4 Dawid i lud, który był przy nim, podnieśli głos i płakali tak długo, aż im brakło sił do płaczu. (1 Sm 30:4 BT_4)
1Krl:30:4 καὶ ἦρεν Δαυιδ καὶ οἱ ἄνδρες αὐτοῦ τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἔκλαυσαν, ἕως ὅτου οὐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ἰσχὺς ἔτι κλαίειν.
1Krl:30:4 καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ἰσχύς, -ύος, ἡ ἔτι κλαίω (κλαι-, κλαυ·σ-, κλαυ·σ-, -, -, κλαυσ·θ-)
1Krl:30:4 I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą David I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". On/ona/to/to samo Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By płakać Aż; świtaj Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Siła Jeszcze/jeszcze By płakać
1Krl:30:4 kai\ E)=ren *dauid kai\ oi( a)/ndres au)tou= tE\n fOnE\n au)tO=n kai\ e)/klausan, e(/Os o(/tou ou)k E)=n e)n au)toi=s i)sCHu\s e)/ti klai/ein.
1Krl:30:4 kai Eren dauid kai hoi andres autu tEn fOnEn autOn kai eklausan, heOs hotu uk En en autois isCHys eti klaiein.
1Krl:30:4 C VAI_AAI3S N_NSM C RA_NPM N3_NPM RD_GSM RA_ASF N1_ASF RD_GPM C VAI_AAI3P P RX_GSN D V9_IAI3S P RD_DPM N3_NSF D V1_PAN
1Krl:30:4 and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise David and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". he/she/it/same the sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to weep until; dawn who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same strength yet/still to weep
1Krl:30:4 and he/she/it-LIFT/PICK-ed-UP David (indecl) and the (nom) men, husbands (nom|voc) him/it/same (gen) the (acc) sound/voice (acc) them/same (gen) and they-WEEP-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) who-/whom-/whichever (gen) not he/she/it-was in/among/by (+dat) them/same (dat) strength (nom) yet/still to-be-WEEP-ing
1Krl:30:4 1Krl_30:4_1 1Krl_30:4_2 1Krl_30:4_3 1Krl_30:4_4 1Krl_30:4_5 1Krl_30:4_6 1Krl_30:4_7 1Krl_30:4_8 1Krl_30:4_9 1Krl_30:4_10 1Krl_30:4_11 1Krl_30:4_12 1Krl_30:4_13 1Krl_30:4_14 1Krl_30:4_15 1Krl_30:4_16 1Krl_30:4_17 1Krl_30:4_18 1Krl_30:4_19 1Krl_30:4_20 1Krl_30:4_21
1Krl:30:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:5 καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκες Δαυιδ ᾐχμαλωτεύθησαν, Αχινοομ ἡ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια ἡ γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου.
1Krl:30:5 And both the wives of David were carried captive, Achinaam, the Jezraelitess, and Abigaia the wife of Nabal the Carmelite. (1 Samuel 30:5 Brenton)
1Krl:30:5 Zabrano do niewoli także obydwie żony Dawida: Achinoam z Jizreel i Abigail, dawną żonę Nabala z Karmelu. (1 Sm 30:5 BT_4)
1Krl:30:5 καὶ ἀμφότεραι αἱ γυναῖκες Δαυιδ ᾐχμαλωτεύθησαν, Αχινοομ Ιεζραηλῖτις καὶ Αβιγαια γυνὴ Ναβαλ τοῦ Καρμηλίου.
1Krl:30:5 καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-)   ὁ ἡ τό   καί   ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ὁ ἡ τό  
1Krl:30:5 I też, nawet, mianowicie Obaj Kobiety/żona David By zdobywać I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona
1Krl:30:5 kai\ a)mfo/terai ai( gunai=kes *dauid E)|CHmalOteu/TEsan, *aCHinoom E( *ieDZraEli=tis kai\ *abigaia E( gunE\ *nabal tou= *karmEli/ou.
1Krl:30:5 kai amfoterai hai gynaikes dauid ECHmalOteuTEsan, aCHinoom hE ieDZraElitis kai abigaia hE gynE nabal tu karmEliu.
1Krl:30:5 C A1A_NPF RA_NPF N3K_NPF N_GSM VCI_API3P N_NSF RA_NSF N3I_NSF C N_NSF RA_NSF N3K_NSF N_GSM RA_GSM N2_GSM
1Krl:30:5 and also, even, namely both the woman/wife David to capture ć the ć and also, even, namely ć the woman/wife ć the ć
1Krl:30:5 and both (nom|voc) the (nom) women/wives (nom|voc) David (indecl) they-were-CAPTURE-ed   the (nom)   and   the (nom) woman/wife (nom)   the (gen)  
1Krl:30:5 1Krl_30:5_1 1Krl_30:5_2 1Krl_30:5_3 1Krl_30:5_4 1Krl_30:5_5 1Krl_30:5_6 1Krl_30:5_7 1Krl_30:5_8 1Krl_30:5_9 1Krl_30:5_10 1Krl_30:5_11 1Krl_30:5_12 1Krl_30:5_13 1Krl_30:5_14 1Krl_30:5_15 1Krl_30:5_16
1Krl:30:5 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:6 καὶ ἐθλίβη Δαυιδ σφόδρα, ὅτι εἶπεν ὁ λαὸς λιθοβολῆσαι αὐτόν, ὅτι κατώδυνος ψυχὴ παντὸς τοῦ λαοῦ, ἑκάστου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ· καὶ ἐκραταιώθη Δαυιδ ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ.
1Krl:30:6 And David was greatly distressed, because the people spoke of stoning him, because the soul of all the people was grieved, each for his sons and his daughters: but David strengthened himself in the Lord his God. (1 Samuel 30:6 Brenton)
1Krl:30:6 Dawid więc znalazł się w wielkim utrapieniu, gdyż lud chciał go nawet ukamienować. Wszyscy bowiem popadli w smutek z powodu utraty synów i córek. Dawid zaś doznał umocnienia od Pana, Boga swego. (1 Sm 30:6 BT_4)
1Krl:30:6 καὶ ἐθλίβη Δαυιδ σφόδρα, ὅτι εἶπεν λαὸς λιθοβολῆσαι αὐτόν, ὅτι κατώδυνος ψυχὴ παντὸς τοῦ λαοῦ, ἑκάστου ἐπὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ καὶ ἐπὶ τὰς θυγατέρας αὐτοῦ· καὶ ἐκραταιώθη Δαυιδ ἐν κυρίῳ θεῷ αὐτοῦ.
1Krl:30:6 καί θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ σφόδρα ὅτι λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ λιθο·βολέω (λιθοβολ(ε)-, λιθοβολη·σ-, λιθοβολη·σ-, -, λελιθοβολη-, λιθοβολη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι   ψῦχο·ς, -ους, τό; ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἕκαστος -η -ον ἐπί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐπί ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό καί κραταιόω (κραται(ο)-, κραταιω·σ-, κραταιω·σ-, -, κεκραταιω-, κραταιω·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:30:6 I też, nawet, mianowicie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek David Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Ponieważ/tamto By mówić/opowiadaj Ludzie By ukamienować zabijanie z kamieniami, futrem z kamieniami On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Zimna pogoda; samo życia. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ludzie Każdy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Córka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać się silnym David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  On/ona/to/to samo
1Krl:30:6 kai\ e)Tli/bE *dauid sfo/dra, o(/ti ei)=pen o( lao\s liTobolE=sai au)to/n, o(/ti katO/dunos PSuCHE\ panto\s tou= laou=, e(ka/stou e)pi\ tou\s ui(ou\s au)tou= kai\ e)pi\ ta\s Tugate/ras au)tou=· kai\ e)krataiO/TE *dauid e)n kuri/O| TeO=| au)tou=.
1Krl:30:6 kai eTlibE dauid sfodra, hoti eipen ho laos liTobolEsai auton, hoti katOdynos PSyCHE pantos tu lau, hekastu epi tus hyius autu kai epi tas Tygateras autu· kai ekrataiOTE dauid en kyriO TeO autu.
1Krl:30:6 C VCI_API3S N_NSM D C VBI_AAI3S RA_NSM N2_NSM VA_AAN RD_ASM C A1B_NSM N1_NSF A3_GSM RA_GSM N2_GSM A1_GSM P RA_APM N2_APM RD_GSM C P RA_APF N3_APF RD_GSM C VCI_API3S N_NSM P N2_DSM N2_DSM RD_GSM
1Krl:30:6 and also, even, namely to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief David vehement, intense, keen, inveighingly, eager because/that to say/tell the people to stone kill with stones, pelt with stones he/she/it/same because/that ć cold weather; life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person every all, each, every, the whole of the people each upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the son he/she/it/same and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the daughter he/she/it/same and also, even, namely to become strong David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] he/she/it/same
1Krl:30:6 and he/she/it-was-DISTRESS-ed David (indecl) vehement, because/that he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) people (nom) to-STONE, be-you(sg)-STONE-ed!, he/she/it-happens-to-STONE (opt) him/it/same (acc) because/that   cold weathers (nom|acc|voc); life (nom|voc) every (gen) the (gen) people (gen) each (of two) (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) sons (acc) him/it/same (gen) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) daughters (acc) him/it/same (gen) and he/she/it-was-BECOME STRONG-ed David (indecl) in/among/by (+dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) god (dat) him/it/same (gen)
1Krl:30:6 1Krl_30:6_1 1Krl_30:6_2 1Krl_30:6_3 1Krl_30:6_4 1Krl_30:6_5 1Krl_30:6_6 1Krl_30:6_7 1Krl_30:6_8 1Krl_30:6_9 1Krl_30:6_10 1Krl_30:6_11 1Krl_30:6_12 1Krl_30:6_13 1Krl_30:6_14 1Krl_30:6_15 1Krl_30:6_16 1Krl_30:6_17 1Krl_30:6_18 1Krl_30:6_19 1Krl_30:6_20 1Krl_30:6_21 1Krl_30:6_22 1Krl_30:6_23 1Krl_30:6_24 1Krl_30:6_25 1Krl_30:6_26 1Krl_30:6_27 1Krl_30:6_28 1Krl_30:6_29 1Krl_30:6_30 1Krl_30:6_31 1Krl_30:6_32 1Krl_30:6_33
1Krl:30:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:7 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβιαθαρ τὸν ἱερέα υἱὸν Αχιμελεχ Προσάγαγε τὸ εφουδ.
1Krl:30:7 And David said to Abiathar the priest the son of Achimelech, Bring near the ephod. (1 Samuel 30:7 Brenton)
1Krl:30:7 Odezwał się Dawid do Abiatara, kapłana, syna Achimeleka: «Przynieś mi - proszę - efod». I Abiatar przyniósł efod Dawidowi. (1 Sm 30:7 BT_4)
1Krl:30:7 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αβιαθαρ τὸν ἱερέα υἱὸν Αχιμελεχ Προσάγαγε τὸ εφουδ.
1Krl:30:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός Ἀβιαθάρ, ὁ ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krl:30:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Abiatar Duchowny Syn By prowadzić bliski
1Krl:30:7 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *abiaTar to\n i(ere/a ui(o\n *aCHimeleCH *prosa/gage to\ efoud.
1Krl:30:7 kai eipen dauid pros abiaTar ton hierea hyion aCHimeleCH prosagage to efud.
1Krl:30:7 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM RA_ASM N3V_ASM N2_ASM N_GSM VA_AAD2S RA_ASN N_ASN
1Krl:30:7 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) Abiathar the priest son ć to lead toward the ć
1Krl:30:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) Abiathar (indecl) the (acc) priest (acc) son (acc)   do-LEAD-you(sg)-TOWARD! the (nom|acc)  
1Krl:30:7 1Krl_30:7_1 1Krl_30:7_2 1Krl_30:7_3 1Krl_30:7_4 1Krl_30:7_5 1Krl_30:7_6 1Krl_30:7_7 1Krl_30:7_8 1Krl_30:7_9 1Krl_30:7_10 1Krl_30:7_11 1Krl_30:7_12
1Krl:30:7 x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:8 καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ κυρίου λέγων Εἰ καταδιώξω ὀπίσω τοῦ γεδδουρ τούτου; εἰ καταλήμψομαι αὐτούς; καὶ εἶπεν αὐτῷ Καταδίωκε, ὅτι καταλαμβάνων καταλήμψῃ καὶ ἐξαιρούμενος ἐξελῇ.
1Krl:30:8 And David enquired of the Lord, saying, Shall I pursue after this troop? shall I overtake them? and he said to him, Pursue, for thou shalt surely overtake them, and thou shalt surely rescue the captives. (1 Samuel 30:8 Brenton)
1Krl:30:8 Dawid radził się Pana, pytając: «Czy mam ścigać tę zgraję? Czy ją dosięgnę?» I dał mu odpowiedź: «Ścigaj, gdyż na pewno dogonisz i łup odbierzesz». (1 Sm 30:8 BT_4)
1Krl:30:8 καὶ ἐπηρώτησεν Δαυιδ διὰ τοῦ κυρίου λέγων Εἰ καταδιώξω ὀπίσω τοῦ γεδδουρ τούτου; εἰ καταλήμψομαι αὐτούς; καὶ εἶπεν αὐτῷ Καταδίωκε, ὅτι καταλαμβάνων καταλήμψῃ καὶ ἐξαιρούμενος ἐξελῇ.
1Krl:30:8 καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ διά ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εἰ κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὀπίσω ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰ κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ὅτι κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) κατα·λαμβάνω (κατα+λαμβαν-, κατα+λημψ-/κατα+ληψ-, 2nd κατα+λαβ-, κατ+ειληφ·[κ]-, κατ+ειληβ-, κατα+λημφ·θ-/κατα+ληφ·θ-) καί ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
1Krl:30:8 I też, nawet, mianowicie By pytać się David Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By mówić/opowiadaj Jeżeli By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Z tyłu w tył, z tyłu, potem To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Jeżeli By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Ponieważ/tamto By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, By rozumieć rozumiej, chwytaj z umysłem, więzień, potępiaj, przeświadczenie, chwytaj, doganiaj, I też, nawet, mianowicie By wyjmować By wyjmować
1Krl:30:8 kai\ e)pErO/tEsen *dauid dia\ tou= kuri/ou le/gOn *ei) katadiO/XO o)pi/sO tou= geddour tou/tou; ei) katalE/mPSomai au)tou/s; kai\ ei)=pen au)tO=| *katadi/Oke, o(/ti katalamba/nOn katalE/mPSE| kai\ e)Xairou/menos e)XelE=|.
1Krl:30:8 kai epErOtEsen dauid dia tu kyriu legOn ei katadiOXO opisO tu geddur tutu; ei katalEmPSomai autus; kai eipen autO katadiOke, hoti katalambanOn katalEmPSE kai eXairumenos eXelE.
1Krl:30:8 C VAI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM V1_PAPNSM C VF_FAI1S P RA_GSN N_GSN RD_GSN C VF_FMI1S RD_APM C VBI_AAI3S RD_DSM V1_PAD2S C V1_PAPNSM VA_AMS2S C V2_PMPNSM VD_AMS3S
1Krl:30:8 and also, even, namely to question David because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to say/tell if to chase after chase, search for, prosecute behind back, behind, after the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] if to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, he/she/it/same and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to chase after chase, search for, prosecute because/that to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, to comprehend understand, seize with the mind, convict, condemn, conviction, catch, overtake, and also, even, namely to take out to take out
1Krl:30:8 and he/she/it-QUESTION-ed David (indecl) because of (+acc), through (+gen) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) while SAY/TELL-ing (nom) if I-will-CHASE-AFTER, I-should-CHASE-AFTER behind the (gen)   this (gen) if I-will-be-COMPREHEND-ed them/same (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) be-you(sg)-CHASE-ing-AFTER! because/that while COMPREHEND-ing (nom) you(sg)-will-be-COMPREHEND-ed and while being-TAKE OUT-ed (nom) you(sg)-will-be-TAKE OUT-ed, he/she/it-should-TAKE OUT, you(sg)-should-be-TAKE OUT-ed
1Krl:30:8 1Krl_30:8_1 1Krl_30:8_2 1Krl_30:8_3 1Krl_30:8_4 1Krl_30:8_5 1Krl_30:8_6 1Krl_30:8_7 1Krl_30:8_8 1Krl_30:8_9 1Krl_30:8_10 1Krl_30:8_11 1Krl_30:8_12 1Krl_30:8_13 1Krl_30:8_14 1Krl_30:8_15 1Krl_30:8_16 1Krl_30:8_17 1Krl_30:8_18 1Krl_30:8_19 1Krl_30:8_20 1Krl_30:8_21 1Krl_30:8_22 1Krl_30:8_23 1Krl_30:8_24 1Krl_30:8_25 1Krl_30:8_26
1Krl:30:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:9 καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ, αὐτὸς καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ χειμάρρου Βοσορ, καὶ οἱ περισσοὶ ἔστησαν.
1Krl:30:9 So David went, he an the six hundred men with him, an they come as far as the brook Bosor, and the superfluous ones stopped. (1 Samuel 30:9 Brenton)
1Krl:30:9 Wyruszył więc Dawid i sześciuset ludzi, którzy mu towarzyszyli, i dotarli do potoku Besor, a reszta pozostała na miejscu. (1 Sm 30:9 BT_4)
1Krl:30:9 καὶ ἐπορεύθη Δαυιδ, αὐτὸς καὶ οἱ ἑξακόσιοι ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ, καὶ ἔρχονται ἕως τοῦ χειμάρρου Βοσορ, καὶ οἱ περισσοὶ ἔστησαν.
1Krl:30:9 καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό ἑξα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ Βοσόρ, ὁ καί ὁ ἡ τό περισσός -ή -όν ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
1Krl:30:9 I też, nawet, mianowicie By iść David On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sześćset Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Aż; świtaj Koryto rzeki Bosor I też, nawet, mianowicie Nadmiernie zbytecznie, przyczyniaj się, więcej niż wystarczający, zbyteczny, obficie, większy niż By powodować stać
1Krl:30:9 kai\ e)poreu/TE *dauid, au)to\s kai\ oi( e(Xako/sioi a)/ndres met’ au)tou=, kai\ e)/rCHontai e(/Os tou= CHeima/rrou *bosor, kai\ oi( perissoi\ e)/stEsan.
1Krl:30:9 kai eporeuTE dauid, autos kai hoi heXakosioi andres met’ autu, kai erCHontai heOs tu CHeimarru bosor, kai hoi perissoi estEsan.
1Krl:30:9 C VCI_API3S N_NSM RD_NSM C RA_NPM A1A_NPM N3_NPM P RD_GSM C V1_PMI3P P RA_GSM N2_GSM N_GSM C RA_NPM A1_NPM VAI_AAI3P
1Krl:30:9 and also, even, namely to go David he/she/it/same and also, even, namely the six hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to come until; dawn the wadi Bosor and also, even, namely the excessively redundantly, redound, more than sufficient, superfluous, abundantly, greater than to cause to stand
1Krl:30:9 and he/she/it-was-GO-ed David (indecl) he/it/same (nom) and the (nom) six hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and they-are-being-COME-ed until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) wadi (gen, voc) Bosor (indecl) and the (nom) excessively ([Adj] nom|voc) they-CAUSE-ed-TO-STand
1Krl:30:9 1Krl_30:9_1 1Krl_30:9_2 1Krl_30:9_3 1Krl_30:9_4 1Krl_30:9_5 1Krl_30:9_6 1Krl_30:9_7 1Krl_30:9_8 1Krl_30:9_9 1Krl_30:9_10 1Krl_30:9_11 1Krl_30:9_12 1Krl_30:9_13 1Krl_30:9_14 1Krl_30:9_15 1Krl_30:9_16 1Krl_30:9_17 1Krl_30:9_18 1Krl_30:9_19 1Krl_30:9_20
1Krl:30:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:10 καὶ κατεδίωξεν ἐν τετρακοσίοις ἀνδράσιν, ὑπέστησαν δὲ διακόσιοι ἄνδρες, οἵτινες ἐκάθισαν πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Βοσορ.
1Krl:30:10 And he pursued them with four hundred men; and there remained behind two hundred men, who tarried on the other side of the brook Bosor. (1 Samuel 30:10 Brenton)
1Krl:30:10 Wówczas Dawid wraz z czterystu ludźmi urządził pościg, dwustu zaś ludzi, którzy byli zbyt zmęczeni, by przejść potok Besor, zatrzymało się. (1 Sm 30:10 BT_4)
1Krl:30:10 καὶ κατεδίωξεν ἐν τετρακοσίοις ἀνδράσιν, ὑπέστησαν δὲ διακόσιοι ἄνδρες, οἵτινες ἐκάθισαν πέραν τοῦ χειμάρρου τοῦ Βοσορ.
1Krl:30:10 καί κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) ἐν τετρα·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὑφ·ίστημι [LXX] (ath. υφ+ιστ(α)-/ath. υφ+ιστ(η)-, υπο+στη·σ-, υπο+στη·σ- or 2nd ath. υπο+στ(η)-/ath. υπο+στ(α)-, -, -, -) δέ δια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅσ·τι[ν]ς ἥ·τι[ν]ς ὄ τι[ν] καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) πέραν ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Βοσόρ, ὁ
1Krl:30:10 I też, nawet, mianowicie By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Czterysta Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Do ??? zaś Dwieście Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Kto --, który --którykolwiek [??? ???? Jest ustalone wyrażenie] By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź W poprzek Koryto rzeki Bosor
1Krl:30:10 kai\ katedi/OXen e)n tetrakosi/ois a)ndra/sin, u(pe/stEsan de\ diako/sioi a)/ndres, oi(/tines e)ka/Tisan pe/ran tou= CHeima/rrou tou= *bosor.
1Krl:30:10 kai katediOXen en tetrakosiois andrasin, hypestEsan de diakosioi andres, hoitines ekaTisan peran tu CHeimarru tu bosor.
1Krl:30:10 C VAI_AAI3S P A1A_DPM N3_DPM VHI_AAI3P x A1A_NPM N3_NPM RX_NPM VAI_AAI3P P RA_GSM N2_GSM RA_GSM N_GSM
1Krl:30:10 and also, even, namely to chase after chase, search for, prosecute in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among four hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to ??? δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] two hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". who-/whom-/whichever [ἕως ὅτου is a fixed expression] to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge across the wadi the Bosor
1Krl:30:10 and he/she/it-CHASE-ed-AFTER in/among/by (+dat) four hundred (dat) men, husbands (dat) they-???-ed Yet two hundred (nom|voc) men, husbands (nom|voc) who-/whom-/whichever (nom) they-SIT DOWN-ed across the (gen) wadi (gen, voc) the (gen) Bosor (indecl)
1Krl:30:10 1Krl_30:10_1 1Krl_30:10_2 1Krl_30:10_3 1Krl_30:10_4 1Krl_30:10_5 1Krl_30:10_6 1Krl_30:10_7 1Krl_30:10_8 1Krl_30:10_9 1Krl_30:10_10 1Krl_30:10_11 1Krl_30:10_12 1Krl_30:10_13 1Krl_30:10_14 1Krl_30:10_15 1Krl_30:10_16
1Krl:30:10 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:11 καὶ εὑρίσκουσιν ἄνδρα Αἰγύπτιον ἐν ἀγρῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ ἐν ἀγρῷ· καὶ διδόασιν αὐτῷ ἄρτον, καὶ ἔφαγεν, καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ·
1Krl:30:11 And they find an Egyptian in the field, and they take him, and bring him to David; and they gave him bread and he ate, and they caused him to drink water. (1 Samuel 30:11 Brenton)
1Krl:30:11 W polu spotkali pewnego Egipcjanina i sprowadziwszy go do Dawida dali mu chleba do jedzenia i wody do picia. (1 Sm 30:11 BT_4)
1Krl:30:11 καὶ εὑρίσκουσιν ἄνδρα Αἰγύπτιον ἐν ἀγρῷ καὶ λαμβάνουσιν αὐτὸν καὶ ἄγουσιν αὐτὸν πρὸς Δαυιδ ἐν ἀγρῷ· καὶ διδόασιν αὐτῷ ἄρτον, καὶ ἔφαγεν, καὶ ἐπότισαν αὐτὸν ὕδωρ·
1Krl:30:11 καί εὑρίσκω (ευρισκ-, ευρη·σ-, ευρ·[σ]- or 2nd ευρ-, ευρη·κ-, ευρη-, ευρε·θ-) ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Αἰγύπτιος -ία -ον ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἐν ἀγρός, -οῦ, ὁ καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἄρτος, -ου, ὁ καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ποτίζω (ποτιζ-, ποτι(ε)·[σ]-/ποτι·σ-, ποτι·σ-, πεποτι·κ-, -, ποτισ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὕδωρ, ὕδατος, τό
1Krl:30:11 I też, nawet, mianowicie By znajdować Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Egipski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Pole I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By dawać pić On/ona/to/to samo Woda
1Krl:30:11 kai\ eu(ri/skousin a)/ndra *ai)gu/ption e)n a)grO=| kai\ lamba/nousin au)to\n kai\ a)/gousin au)to\n pro\s *dauid e)n a)grO=|· kai\ dido/asin au)tO=| a)/rton, kai\ e)/fagen, kai\ e)po/tisan au)to\n u(/dOr·
1Krl:30:11 kai heuriskusin andra aigyption en agrO kai lambanusin auton kai agusin auton pros dauid en agrO· kai didoasin autO arton, kai efagen, kai epotisan auton hydOr·
1Krl:30:11 C V1_PAI3P N3_ASM N2_ASM P N2_DSM C V1_PAI3P RD_ASM C V1_PAI3P RD_ASM P N_ASM P N2_DSM C V8_PAI3P RD_DSM N2_ASM C VBI_AAI3S C VAI_AAI3P RD_ASM N3_NSN
1Krl:30:11 and also, even, namely to find man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Egyptian in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely to lead he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) David in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among field and also, even, namely to give he/she/it/same bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely to eat and also, even, namely to give to drink he/she/it/same water
1Krl:30:11 and they-are-FIND-ing, while FIND-ing (dat) man, husband (acc) Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) field (dat) and they-are-TAKE HOLD OF-ing, while TAKE HOLD OF-ing (dat) him/it/same (acc) and they-are-LEAD-ing, while LEAD-ing (dat) him/it/same (acc) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) in/among/by (+dat) field (dat) and they-are-GIVE-ing him/it/same (dat) bread (acc) and he/she/it-EAT-ed and they-GIVE-ed-TO-DRINK him/it/same (acc) water (nom|acc|voc)
1Krl:30:11 1Krl_30:11_1 1Krl_30:11_2 1Krl_30:11_3 1Krl_30:11_4 1Krl_30:11_5 1Krl_30:11_6 1Krl_30:11_7 1Krl_30:11_8 1Krl_30:11_9 1Krl_30:11_10 1Krl_30:11_11 1Krl_30:11_12 1Krl_30:11_13 1Krl_30:11_14 1Krl_30:11_15 1Krl_30:11_16 1Krl_30:11_17 1Krl_30:11_18 1Krl_30:11_19 1Krl_30:11_20 1Krl_30:11_21 1Krl_30:11_22 1Krl_30:11_23 1Krl_30:11_24 1Krl_30:11_25 1Krl_30:11_26
1Krl:30:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:12 καὶ διδόασιν αὐτῷ κλάσμα παλάθης, καὶ ἔφαγεν, καὶ κατέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ βεβρώκει ἄρτον καὶ οὐ πεπώκει ὕδωρ τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
1Krl:30:12 And they gave him a piece of a cake of figs, and he ate, and his spirit was restored in him; for he had not eaten bread, and had not drunk water three days and three nights. (1 Samuel 30:12 Brenton)
1Krl:30:12 Dali mu też kawałek placka figowego i dwa grona rodzynków. Gdy to zjadł, ożywił się: przez trzy doby bowiem nic nie jadł ani nie pił. (1 Sm 30:12 BT_4)
1Krl:30:12 καὶ διδόασιν αὐτῷ κλάσμα παλάθης, καὶ ἔφαγεν, καὶ κατέστη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν αὐτῷ, ὅτι οὐ βεβρώκει ἄρτον καὶ οὐ πεπώκει ὕδωρ τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας.
1Krl:30:12 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κλάσμα[τ], -ατος, τό   καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί καθ·ίστημι (ath. καθ+ιστ(α)-/ath. καθ+ιστ(η)-, κατα+στη·σ-, κατα+στη·σ- or 2nd ath. κατα+στ(η)-/ath. κατα+στ(α)-, καθ+εστη·κ-/καθ+εστα·κ-/καθ+εστ(α)·[κ]-, καθ+εστα-, κατα+στα·θ-) ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐν αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βιβρώσκω (βιβρωσκ-, -, -, βεβρω·κ-, βεβρω-, βρω·θ-) ἄρτος, -ου, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) ὕδωρ, ὕδατος, τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἡμέρα, -ας -ἡ καί τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν νύξ, -υκτός, ἡ
1Krl:30:12 I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Łamany mięsa fragment I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By umożliwiać leżał, oddawaj owdowiały Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By pić Woda Trzy Dzień I też, nawet, mianowicie Trzy Noc
1Krl:30:12 kai\ dido/asin au)tO=| kla/sma pala/TEs, kai\ e)/fagen, kai\ kate/stE to\ pneu=ma au)tou= e)n au)tO=|, o(/ti ou) bebrO/kei a)/rton kai\ ou) pepO/kei u(/dOr trei=s E(me/ras kai\ trei=s nu/ktas.
1Krl:30:12 kai didoasin autO klasma palaTEs, kai efagen, kai katestE to pneuma autu en autO, hoti u bebrOkei arton kai u pepOkei hydOr treis hEmeras kai treis nyktas.
1Krl:30:12 C V8_PAI3P RD_DSM N3M_ASN N1_GSF C VBI_AAI3S C VHI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM P RD_DSM C D VX_XAI3S N2_ASM C D VX_XAI3S N3_ASN A3_APF N1A_APF C A3_APF N3_APF
1Krl:30:12 and also, even, namely to give he/she/it/same broken meat fragment ć and also, even, namely to eat and also, even, namely to enable lay, render widowed the spirit breath, spiritual utterance, wind he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same because/that οὐχ before rough breathing to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to drink water three day and also, even, namely three night
1Krl:30:12 and they-are-GIVE-ing him/it/same (dat) broken meat (nom|acc|voc)   and he/she/it-EAT-ed and he/she/it-ENABLE-ed the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) because/that not he/she/it-had-EAT-ed bread (acc) and not he/she/it-had-DRINK-ed water (nom|acc|voc) three (acc, nom) day (gen), days (acc) and three (acc, nom) nights (acc)
1Krl:30:12 1Krl_30:12_1 1Krl_30:12_2 1Krl_30:12_3 1Krl_30:12_4 1Krl_30:12_5 1Krl_30:12_6 1Krl_30:12_7 1Krl_30:12_8 1Krl_30:12_9 1Krl_30:12_10 1Krl_30:12_11 1Krl_30:12_12 1Krl_30:12_13 1Krl_30:12_14 1Krl_30:12_15 1Krl_30:12_16 1Krl_30:12_17 1Krl_30:12_18 1Krl_30:12_19 1Krl_30:12_20 1Krl_30:12_21 1Krl_30:12_22 1Krl_30:12_23 1Krl_30:12_24 1Krl_30:12_25 1Krl_30:12_26 1Krl_30:12_27
1Krl:30:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:13 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Τίνος σὺ εἶ καὶ πόθεν εἶ; καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τὸ Αἰγύπτιον Ἐγώ εἰμι δοῦλος ἀνδρὸς Αμαληκίτου, καὶ κατέλιπέν με ὁ κύριός μου, ὅτι ἠνωχλήθην ἐγὼ σήμερον τριταῖος.
1Krl:30:13 And David said to him, Whose art thou? and whence art thou? and the young man the Egyptian said, I am the servant of an Amalekite; and my master left me, because I was taken ill three days ago. (1 Samuel 30:13 Brenton)
1Krl:30:13 Dawid odezwał się do niego: «Do kogo należysz i skąd jesteś?» On odrzekł: «Jestem młodym Egipcjaninem, niewolnikiem Amalekity. Pan mój pozostawił mnie losowi, gdyż rozchorowałem się przed trzema dniami. (1 Sm 30:13 BT_4)
1Krl:30:13 καὶ εἶπεν αὐτῷ Δαυιδ Τίνος σὺ εἶ καὶ πόθεν εἶ; καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τὸ Αἰγύπτιον Ἐγώ εἰμι δοῦλος ἀνδρὸς Αμαληκίτου, καὶ κατέλιπέν με κύριός μου, ὅτι ἠνωχλήθην ἐγὼ σήμερον τριταῖος.
1Krl:30:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί πό·θεν; πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὁ ἡ τό Αἰγύπτιος -ία -ον ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅτι ἐν·οχλέω (εν+οχλ(ε)-, -, εν+οχλη·σ-, -, -, +εν+οχλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς σήμερον  
1Krl:30:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo David Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By iść; by być I też, nawet, mianowicie Skąd; by pić By iść; by być I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/młody niewolnik Egipski Ja By iść; by być Haruj jak niewolnik; niewolniczy Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja Ponieważ/tamto By dokuczać (wciskany, zakłopotany) Ja Dzisiaj dzień
1Krl:30:13 kai\ ei)=pen au)tO=| *dauid *ti/nos su\ ei)= kai\ po/Ten ei)=; kai\ ei)=pen to\ paida/rion to\ *ai)gu/ption *)egO/ ei)mi dou=los a)ndro\s *amalEki/tou, kai\ kate/lipe/n me o( ku/rio/s mou, o(/ti E)nOCHlE/TEn e)gO\ sE/meron tritai=os.
1Krl:30:13 kai eipen autO dauid tinos sy ei kai poTen ei; kai eipen to paidarion to aigyption egO eimi dulos andros amalEkitu, kai katelipen me ho kyrios mu, hoti EnOCHlETEn egO sEmeron tritaios.
1Krl:30:13 C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM RI_NSM RP_NS V9_PAI2S C D V9_PAI2S C VBI_AAI3S RA_NSN N2N_NSN RA_NSN N2_NSN RP_NS V9_PAI1S N2_NSM N3_GSM N1M_GSM C VBI_AAI3S RP_AS RA_NSM N2_NSM RP_GS C VCI_API1S RP_NS D A1A_NSM
1Krl:30:13 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same David who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to go; to be and also, even, namely from where; to drink to go; to be and also, even, namely to say/tell the child/young slave the Egyptian I to go; to be slave; servile man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up I the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I because/that to annoy (crowded in, troubled) I today day ć
1Krl:30:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) David (indecl) who/what/why (gen) you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and from where; upon being-DRINK-ed (nom|acc|voc) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom|acc) child/young slave (nom|acc|voc) the (nom|acc) Egyptian ([Adj] acc, nom|acc|voc) I (nom) I-am-GO-ing; I-am slave (nom); servile ([Adj] nom) man, husband (gen)   and he/she/it-LEAVE-ed-BEHIND me (acc) the (nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) me (gen) because/that I-was-ANNOY-ed I (nom) today  
1Krl:30:13 1Krl_30:13_1 1Krl_30:13_2 1Krl_30:13_3 1Krl_30:13_4 1Krl_30:13_5 1Krl_30:13_6 1Krl_30:13_7 1Krl_30:13_8 1Krl_30:13_9 1Krl_30:13_10 1Krl_30:13_11 1Krl_30:13_12 1Krl_30:13_13 1Krl_30:13_14 1Krl_30:13_15 1Krl_30:13_16 1Krl_30:13_17 1Krl_30:13_18 1Krl_30:13_19 1Krl_30:13_20 1Krl_30:13_21 1Krl_30:13_22 1Krl_30:13_23 1Krl_30:13_24 1Krl_30:13_25 1Krl_30:13_26 1Krl_30:13_27 1Krl_30:13_28 1Krl_30:13_29 1Krl_30:13_30 1Krl_30:13_31 1Krl_30:13_32
1Krl:30:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:14 καὶ ἡμεῖς ἐπεθέμεθα ἐπὶ νότον τοῦ Χολθι καὶ ἐπὶ τὰ τῆς Ιουδαίας μέρη καὶ ἐπὶ νότον Χελουβ καὶ τὴν Σεκελακ ἐνεπυρίσαμεν ἐν πυρί.
1Krl:30:14 And we made an incursion on the south of the Chelethite, and on the parts of Judea, and on the south of Chelub, and we burnt Sekelac with fire. (1 Samuel 30:14 Brenton)
1Krl:30:14 Wdarliśmy się do Negebu Keretytów, do Negebu należącego do Judy i do Negebu Kaleba i podpaliliśmy Siklag». (1 Sm 30:14 BT_4)
1Krl:30:14 καὶ ἡμεῖς ἐπεθέμεθα ἐπὶ νότον τοῦ Χολθι καὶ ἐπὶ τὰ τῆς Ιουδαίας μέρη καὶ ἐπὶ νότον Χελουβ καὶ τὴν Σεκελακ ἐνεπυρίσαμεν ἐν πυρί.
1Krl:30:14 καί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπι·τίθημι (ath. επι+τιθ(ε)-, επι+θη·σ-, επι+θη·κ- or 2nd ath. επι+θ(ε)-, -, -, επι+τε·θ-) ἐπί νότος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί ἐπί ὁ ἡ τό ὁ ἡ τό Ἰουδαία, -ας, ἡ; Ἰουδαῖος -αία -ον μέρο·ς, -ους, τό καί ἐπί νότος, -ου, ὁ   καί ὁ ἡ τό   ἐμ·πυρίζω [LXX] (εν+πυριζ-, εν+πυρι(ε)·[σ]-, εν+πυρι·σ-, -, εν+πεπυρισ-, εν+πυρισ·θ-) ἐν πῦρ, -ρός, τό
1Krl:30:14 I też, nawet, mianowicie Ja By umieszczać dalej Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Judea [okolica z]; żydowski Części/kawałka okolice I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe I też, nawet, mianowicie By palić się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ogień
1Krl:30:14 kai\ E(mei=s e)peTe/meTa e)pi\ no/ton tou= *CHolTi kai\ e)pi\ ta\ tE=s *ioudai/as me/rE kai\ e)pi\ no/ton *CHeloub kai\ tE\n *sekelak e)nepuri/samen e)n puri/.
1Krl:30:14 kai hEmeis epeTemeTa epi noton tu CHolTi kai epi ta tEs iudaias merE kai epi noton CHelub kai tEn sekelak enepyrisamen en pyri.
1Krl:30:14 C RP_NP VEI_AMI2P P N2_ASM RA_GS N_GS C P RA_APN RA_GSF N1A_GSF N3E_APN C P N2_ASM N_GSM C RA_ASF N_ASF VAI_AAI3S P N3_DSN
1Krl:30:14 and also, even, namely I to place on upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing south the ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the the Judea [region of]; Jewish part/piece regions and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing south ć and also, even, namely the ć to burn in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among fire
1Krl:30:14 and we (nom) we-were-PLACE ON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) south (acc) the (gen)   and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) the (gen) Judea (gen); Jewish ([Adj] acc, gen) parts/pieces (nom|acc|voc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) south (acc)   and the (acc)   we-???-ed in/among/by (+dat) fire (dat)
1Krl:30:14 1Krl_30:14_1 1Krl_30:14_2 1Krl_30:14_3 1Krl_30:14_4 1Krl_30:14_5 1Krl_30:14_6 1Krl_30:14_7 1Krl_30:14_8 1Krl_30:14_9 1Krl_30:14_10 1Krl_30:14_11 1Krl_30:14_12 1Krl_30:14_13 1Krl_30:14_14 1Krl_30:14_15 1Krl_30:14_16 1Krl_30:14_17 1Krl_30:14_18 1Krl_30:14_19 1Krl_30:14_20 1Krl_30:14_21 1Krl_30:14_22 1Krl_30:14_23
1Krl:30:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δαυιδ Εἰ κατάξεις με ἐπὶ τὸ γεδδουρ τοῦτο; καὶ εἶπεν Ὄμοσον δή μοι κατὰ τοῦ θεοῦ μὴ θανατώσειν με καὶ μὴ παραδοῦναί με εἰς χεῖρας τοῦ κυρίου μου, καὶ κατάξω σε ἐπὶ τὸ γεδδουρ τοῦτο.
1Krl:30:15 And David said to him, Wilt thou bring me down to this troop? And he said, Swear now to me by God, that thou wilt not kill me, and that thou wilt not deliver me into the hands of my master, and I will bring thee down upon this troop. (1 Samuel 30:15 Brenton)
1Krl:30:15 Zapytał go Dawid: «Czy mógłbyś nas zaprowadzić do tej zgrai?» Odrzekł: «Przysięgnij mi na Boga, że mnie nie zabijesz i nie oddasz mię w ręce mojego pana, a wtedy zaprowadzę cię do tej zgrai». (1 Sm 30:15 BT_4)
1Krl:30:15 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Δαυιδ Εἰ κατάξεις με ἐπὶ τὸ γεδδουρ τοῦτο; καὶ εἶπεν Ὄμοσον δή μοι κατὰ τοῦ θεοῦ μὴ θανατώσειν με καὶ μὴ παραδοῦναί με εἰς χεῖρας τοῦ κυρίου μου, καὶ κατάξω σε ἐπὶ τὸ γεδδουρ τοῦτο.
1Krl:30:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰ κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐπί ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κατά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μή θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί μή παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-); κατ·άγνυμι (-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, κατ+εαξ-/κατ+αξ-, -, -, κατ+εαγ·[θ]-/κατ+εαχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐπί ὁ ἡ τό   οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:30:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo David Jeżeli By zniżać przywracał; by łamać się Ja Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj By przysięgać Naprawdę Ja W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Bóg  Nie By zgładzać Ja I też, nawet, mianowicie Nie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Ja Do (+przyspieszenie) Ręka Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał; by łamać się Ty; twój/twój(sg) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:30:15 kai\ ei)=pen pro\s au)to\n *dauid *ei) kata/Xeis me e)pi\ to\ geddour tou=to; kai\ ei)=pen *)/omoson dE/ moi kata\ tou= Teou= mE\ TanatO/sein me kai\ mE\ paradou=nai/ me ei)s CHei=ras tou= kuri/ou mou, kai\ kata/XO se e)pi\ to\ geddour tou=to.
1Krl:30:15 kai eipen pros auton dauid ei kataXeis me epi to geddur tuto; kai eipen omoson dE moi kata tu Teu mE TanatOsein me kai mE paradunai me eis CHeiras tu kyriu mu, kai kataXO se epi to geddur tuto.
1Krl:30:15 C VBI_AAI3S P RD_ASM N_NSM C VF_FAI2S RP_AS P RA_ASN N_ASN RD_ASN C VBI_AAI3S VA_AAD2S x RP_DS P RA_GSM N2_GSM D VF_FAN RP_AS C D VO_AAN RP_AS P N3_APF RA_GSM N2_GSM RP_GS C VF_FAI1S RP_AS P RA_ASN N_ASN RD_ASN
1Krl:30:15 and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same David if to bring down brought back; to break I upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to say/tell to swear indeed I down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the god [see theology] not to put to death I and also, even, namely not to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine I into (+acc) hand the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely to bring down brought back; to break you; your/yours(sg) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:30:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) David (indecl) if you(sg)-will-BRING DOWN; you(sg)-will-BREAK me (acc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   this (nom|acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed do-SWEAR-you(sg)!, going-to-SWEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed me (dat) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (gen) god (gen) not to-will-PUT-TO-DEATH me (acc) and not to-Hand OVER me (acc) into (+acc) hands (acc) the (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) me (gen) and I-will-BRING DOWN, I-should-BRING DOWN; I-will-BREAK, I-should-BREAK you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   this (nom|acc)
1Krl:30:15 1Krl_30:15_1 1Krl_30:15_2 1Krl_30:15_3 1Krl_30:15_4 1Krl_30:15_5 1Krl_30:15_6 1Krl_30:15_7 1Krl_30:15_8 1Krl_30:15_9 1Krl_30:15_10 1Krl_30:15_11 1Krl_30:15_12 1Krl_30:15_13 1Krl_30:15_14 1Krl_30:15_15 1Krl_30:15_16 1Krl_30:15_17 1Krl_30:15_18 1Krl_30:15_19 1Krl_30:15_20 1Krl_30:15_21 1Krl_30:15_22 1Krl_30:15_23 1Krl_30:15_24 1Krl_30:15_25 1Krl_30:15_26 1Krl_30:15_27 1Krl_30:15_28 1Krl_30:15_29 1Krl_30:15_30 1Krl_30:15_31 1Krl_30:15_32 1Krl_30:15_33 1Krl_30:15_34 1Krl_30:15_35 1Krl_30:15_36 1Krl_30:15_37 1Krl_30:15_38 1Krl_30:15_39
1Krl:30:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:16 καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ οὗτοι διακεχυμένοι ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς ἐσθίοντες καὶ πίνοντες καὶ ἑορτάζοντες ἐν πᾶσι τοῖς σκύλοις τοῖς μεγάλοις, οἷς ἔλαβον ἐκ γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἐκ γῆς Ιουδα.
1Krl:30:16 So be brought him down thither, and behold, they were scattered abroad upon the surface of the whole land, eating and drinking, and feasting by reason of all the great spoils which they had taken out of the land of the Philistines, and out of the land of Juda. (1 Samuel 30:16 Brenton)
1Krl:30:16 I poprowadził go. Tamci rozeszli się po całej krainie, jedli i pili, i świętowali z powodu całego wielkiego łupu, który zabrali z krainy filistyńskiej i z krainy judzkiej. (1 Sm 30:16 BT_4)
1Krl:30:16 καὶ κατήγαγεν αὐτὸν ἐκεῖ, καὶ ἰδοὺ οὗτοι διακεχυμένοι ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς ἐσθίοντες καὶ πίνοντες καὶ ἑορτάζοντες ἐν πᾶσι τοῖς σκύλοις τοῖς μεγάλοις, οἷς ἔλαβον ἐκ γῆς ἀλλοφύλων καὶ ἐκ γῆς Ιουδα.
1Krl:30:16 καί κατ·άγω (κατ+αγ-, κατ+αξ-, κατ+αξ- or 2nd κατ+αγαγ-, -, -, κατ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκεῖ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο δια·χέω [LXX] (δια+χε-, -, δια+χε·[σ]-, -, δια+κεχυ-, δια+χυ·θ-) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί πίνω (πιν-, πι·[σ]-, 2nd πι-, πεπω·κ-, -, πο·θ-) καί ἑορτάζω (εορταζ-, εορτα·σ-, εορτα·σ-, -, -, -) ἐν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀλλό·φυλος -ον καί ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
1Krl:30:16 I też, nawet, mianowicie By zniżać przywracał On/ona/to/to samo Tam I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By rozciągać się (rozpraszaj się, przelewaj się, płyń, zwilżaj (nawadniaj),{łza}) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ziemi/ziemia By jeść I też, nawet, mianowicie By pić I też, nawet, mianowicie Do ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Łup Wielki Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Obcy I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Judasz/Juda
1Krl:30:16 kai\ katE/gagen au)to\n e)kei=, kai\ i)dou\ ou(=toi diakeCHume/noi e)pi\ pro/sOpon pa/sEs tE=s gE=s e)sTi/ontes kai\ pi/nontes kai\ e(orta/DZontes e)n pa=si toi=s sku/lois toi=s mega/lois, oi(=s e)/labon e)k gE=s a)llofu/lOn kai\ e)k gE=s *iouda.
1Krl:30:16 kai katEgagen auton ekei, kai idu hutoi diakeCHymenoi epi prosOpon pasEs tEs gEs esTiontes kai pinontes kai heortaDZontes en pasi tois skylois tois megalois, hois elabon ek gEs allofylOn kai ek gEs iuda.
1Krl:30:16 C VBI_AAI3S RD_ASM D C I RD_NPM VM_XMPNPM P N2N_ASN A1S_GSF RA_GSF N1_GSF V1_PAPNPM C V1_PAPNPM C V1_PAPNPM P A3_DPN RA_DPN N2N_DPN RA_DPN A1_DPN RR_DPN VBI_AAI3P P N1_GSF A1B_GPM C P N1_GSF N_GSM
1Krl:30:16 and also, even, namely to bring down brought back he/she/it/same there and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to spread (scatter, overflow, stream, moisten (irrigate),{tear}) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face every all, each, every, the whole of the earth/land to eat and also, even, namely to drink and also, even, namely to ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among every all, each, every, the whole of the spoil the great who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land foreign and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Judas/Judah
1Krl:30:16 and he/she/it-BRING DOWN-ed him/it/same (acc) there and be-you(sg)-SEE-ed! these (nom) having-been-SPREAD-ed (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) every (gen) the (gen) earth/land (gen) while EAT-ing (nom|voc) and while DRINK-ing (nom|voc) and while ???-ing (nom|voc) in/among/by (+dat) all (dat) the (dat) spoils (dat) the (dat) great ([Adj] dat) who/whom/which (dat) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed out of (+gen) earth/land (gen) foreign ([Adj] gen) and out of (+gen) earth/land (gen) Judas/Judah (gen, voc)
1Krl:30:16 1Krl_30:16_1 1Krl_30:16_2 1Krl_30:16_3 1Krl_30:16_4 1Krl_30:16_5 1Krl_30:16_6 1Krl_30:16_7 1Krl_30:16_8 1Krl_30:16_9 1Krl_30:16_10 1Krl_30:16_11 1Krl_30:16_12 1Krl_30:16_13 1Krl_30:16_14 1Krl_30:16_15 1Krl_30:16_16 1Krl_30:16_17 1Krl_30:16_18 1Krl_30:16_19 1Krl_30:16_20 1Krl_30:16_21 1Krl_30:16_22 1Krl_30:16_23 1Krl_30:16_24 1Krl_30:16_25 1Krl_30:16_26 1Krl_30:16_27 1Krl_30:16_28 1Krl_30:16_29 1Krl_30:16_30 1Krl_30:16_31 1Krl_30:16_32 1Krl_30:16_33
1Krl:30:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:17 καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς Δαυιδ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἀπὸ ἑωσφόρου ἕως δείλης καὶ τῇ ἐπαύριον, καὶ οὐκ ἐσώθη ἐξ αὐτῶν ἀνὴρ ὅτι ἀλλ’ ἢ τετρακόσια παιδάρια, ἃ ἦν ἐπιβεβηκότα ἐπὶ τὰς καμήλους καὶ ἔφυγον.
1Krl:30:17 And David came upon them, and smote them from the morning till the evening, and on the next day; and not one of them escaped, except four hundred young men, who were mounted on camels, and fled. (1 Samuel 30:17 Brenton)
1Krl:30:17 I bił ich Dawid od wieczora aż do zmierzchu dnia następnego. Nikt z nich nie ocalał prócz czterystu młodych ludzi, którzy, dosiadłszy wielbłądów, uciekli. (1 Sm 30:17 BT_4)
1Krl:30:17 καὶ ἦλθεν ἐπ’ αὐτοὺς Δαυιδ καὶ ἐπάταξεν αὐτοὺς ἀπὸ ἑωσφόρου ἕως δείλης καὶ τῇ ἐπαύριον, καὶ οὐκ ἐσώθη ἐξ αὐτῶν ἀνὴρ ὅτι ἀλλ’ τετρακόσια παιδάρια, ἦν ἐπιβεβηκότα ἐπὶ τὰς καμήλους καὶ ἔφυγον.
1Krl:30:17 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί πατάσσω (πατασσ-, παταξ-, παταξ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω δειλός -ή -όν καί ὁ ἡ τό ἐπ·αύριον καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὅτι ἀλλά ἤ[1] τετρα·κόσιοι -αι -α παιδάριον, -ου, τό (Dimin. of παῖς; see also παιδίον) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπι·βαίνω (επι+βαιν-, επι+βη·σ-, 2nd ath. επι+β(η)-/ath. επι+β(α)-, επι+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ καί φεύγω (φευγ-, φευξ-, φυγ·[σ]- or 2nd φυγ-, πεφευγ·[κ]-, -, -)
1Krl:30:17 I też, nawet, mianowicie By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo David I też, nawet, mianowicie By uderzać On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Aż; świtaj Tchórzliwy (nieśmiały) I też, nawet, mianowicie Jutro [z artykułem znaczy {ma na myśli} następny dzień] I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ponieważ/tamto Ale Albo Czterysta Dziecka/młody niewolnik Kto/, który/, który By być Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wielbłąd I też, nawet, mianowicie By uciekać
1Krl:30:17 kai\ E)=lTen e)p’ au)tou\s *dauid kai\ e)pa/taXen au)tou\s a)po\ e(Osfo/rou e(/Os dei/lEs kai\ tE=| e)pau/rion, kai\ ou)k e)sO/TE e)X au)tO=n a)nE\r o(/ti a)ll’ E)\ tetrako/sia paida/ria, a(/ E)=n e)pibebEko/ta e)pi\ ta\s kamE/lous kai\ e)/fugon.
1Krl:30:17 kai ElTen ep’ autus dauid kai epataXen autus apo heOsforu heOs deilEs kai tE epaurion, kai uk esOTE eX autOn anEr hoti all’ E tetrakosia paidaria, ha En epibebEkota epi tas kamElus kai efygon.
1Krl:30:17 C VBI_AAI3S P RD_APM N_NSM C VAI_AAI3S RD_APM P N2_GSM P A1_GSF C RA_DSF D C D VCI_API3S P RD_GPM N3_NSM C C C A1A_NPN N2N_NPN RR_NPN V9_IAI3S VX_XAPNPN P RA_APF N2_APF C VBI_AAI3P
1Krl:30:17 and also, even, namely to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same David and also, even, namely to smite he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing ć until; dawn cowardly (timid) and also, even, namely the tomorrow [with article means the next day] and also, even, namely οὐχ before rough breathing to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". because/that but or four hundred child/young slave who/whom/which to be to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the camel and also, even, namely to flee
1Krl:30:17 and he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) David (indecl) and he/she/it-SMITE-ed them/same (acc) away from (+gen)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) cowardly ([Adj] gen) and the (dat) tomorrow and not he/she/it-was-SAVE-ed out of (+gen) them/same (gen) man, husband (nom) because/that but or four hundred (nom|acc|voc) children/young slaves (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was having ???-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) camels (acc) and I-FLEE-ed, they-FLEE-ed
1Krl:30:17 1Krl_30:17_1 1Krl_30:17_2 1Krl_30:17_3 1Krl_30:17_4 1Krl_30:17_5 1Krl_30:17_6 1Krl_30:17_7 1Krl_30:17_8 1Krl_30:17_9 1Krl_30:17_10 1Krl_30:17_11 1Krl_30:17_12 1Krl_30:17_13 1Krl_30:17_14 1Krl_30:17_15 1Krl_30:17_16 1Krl_30:17_17 1Krl_30:17_18 1Krl_30:17_19 1Krl_30:17_20 1Krl_30:17_21 1Krl_30:17_22 1Krl_30:17_23 1Krl_30:17_24 1Krl_30:17_25 1Krl_30:17_26 1Krl_30:17_27 1Krl_30:17_28 1Krl_30:17_29 1Krl_30:17_30 1Krl_30:17_31 1Krl_30:17_32 1Krl_30:17_33 1Krl_30:17_34
1Krl:30:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:18 καὶ ἀφείλατο Δαυιδ πάντα, ἃ ἔλαβον οἱ Αμαληκῖται, καὶ ἀμφοτέρας τὰς γυναῖκας αὐτοῦ ἐξείλατο.
1Krl:30:18 And David recovered all that the Amalekites had taken, and he rescued both his wives. (1 Samuel 30:18 Brenton)
1Krl:30:18 Dawid odzyskał wszystko, co zabrali Amalekici. Dawid wyzwolił też dwie swoje żony. (1 Sm 30:18 BT_4)
1Krl:30:18 καὶ ἀφείλατο Δαυιδ πάντα, ἔλαβον οἱ Αμαληκῖται, καὶ ἀμφοτέρας τὰς γυναῖκας αὐτοῦ ἐξείλατο.
1Krl:30:18 καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-)
1Krl:30:18 I też, nawet, mianowicie By pozbawiać David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Obaj Kobiety/żona On/ona/to/to samo By wyjmować
1Krl:30:18 kai\ a)fei/lato *dauid pa/nta, a(/ e)/labon oi( *amalEki=tai, kai\ a)mfote/ras ta\s gunai=kas au)tou= e)Xei/lato.
1Krl:30:18 kai afeilato dauid panta, ha elabon hoi amalEkitai, kai amfoteras tas gynaikas autu eXeilato.
1Krl:30:18 C VBI_AMI3S N_NSM A3_APN RR_APN VBI_AAI3P RA_NPM N1M_NPM C A1A_APF RA_APF N3K_APF RD_GSM VB_AMI3S
1Krl:30:18 and also, even, namely to deprive David every all, each, every, the whole of who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć and also, even, namely both the woman/wife he/she/it/same to take out
1Krl:30:18 and he/she/it-was-DEPRIVE-ed David (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) who/whom/which (nom|acc) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed the (nom)   and both (acc) the (acc) women/wives (acc) him/it/same (gen) he/she/it-was-TAKE OUT-ed
1Krl:30:18 1Krl_30:18_1 1Krl_30:18_2 1Krl_30:18_3 1Krl_30:18_4 1Krl_30:18_5 1Krl_30:18_6 1Krl_30:18_7 1Krl_30:18_8 1Krl_30:18_9 1Krl_30:18_10 1Krl_30:18_11 1Krl_30:18_12 1Krl_30:18_13 1Krl_30:18_14
1Krl:30:18 x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:19 καὶ οὐ διεφώνησεν αὐτοῖς ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ ἕως υἱῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἕως πάντων, ὧν ἔλαβον αὐτῶν· τὰ πάντα ἐπέστρεψεν Δαυιδ.
1Krl:30:19 And nothing was wanting to them of great or small, either of the spoils, or the sons and daughters, or anything that they had taken of theirs; and David recovered all. (1 Samuel 30:19 Brenton)
1Krl:30:19 Nikt nie zginął, od najmniejszego do największego, ani synowie, ani córki, ani nic z łupu, z tych wszystkich rzeczy, które zabrali. Wszystko Dawid wziął z powrotem. (1 Sm 30:19 BT_4)
1Krl:30:19 καὶ οὐ διεφώνησεν αὐτοῖς ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου καὶ ἀπὸ τῶν σκύλων καὶ ἕως υἱῶν καὶ θυγατέρων καὶ ἕως πάντων, ὧν ἔλαβον αὐτῶν· τὰ πάντα ἐπέστρεψεν Δαυιδ.
1Krl:30:19 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ   αὐτός αὐτή αὐτό ἀπό μικρός -ά -όν ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί ἀπό ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὅς ἥ ὅ λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐπι·στρέφω (επι+στρεφ-, επι+στρεψ-, επι+στρεψ-, -, -, επι+στραφ·[θ]-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krl:30:19 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Mały [zobacz micro] Aż; świtaj Wielki I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łup I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Syn I też, nawet, mianowicie Córka I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Kto/, który/, który By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z By odwracać się dookoła David
1Krl:30:19 kai\ ou) diefO/nEsen au)toi=s a)po\ mikrou= e(/Os mega/lou kai\ a)po\ tO=n sku/lOn kai\ e(/Os ui(O=n kai\ Tugate/rOn kai\ e(/Os pa/ntOn, O(=n e)/labon au)tO=n· ta\ pa/nta e)pe/strePSen *dauid.
1Krl:30:19 kai u diefOnEsen autois apo mikru heOs megalu kai apo tOn skylOn kai heOs hyiOn kai TygaterOn kai heOs pantOn, hOn elabon autOn· ta panta epestrePSen dauid.
1Krl:30:19 C D VAI_AAI3S RD_DPM P A1A_GSM P A1_GSM C P RA_GPN N2N_GPN C P N2_GPM C N3_GPF C P A3_GPN RR_GPN VBI_AAI3P RD_GPM RA_APN A3_APN VAI_AAI3S N_NSM
1Krl:30:19 and also, even, namely οὐχ before rough breathing ć he/she/it/same from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing small [see micro] until; dawn great and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spoil and also, even, namely until; dawn son and also, even, namely daughter and also, even, namely until; dawn every all, each, every, the whole of who/whom/which to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same the every all, each, every, the whole of to turn around David
1Krl:30:19 and not   them/same (dat) away from (+gen) small ([Adj] gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) great ([Adj] gen) and away from (+gen) the (gen) spoils (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) sons (gen) and daughters (gen) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) all (gen) who/whom/which (gen) I-TAKE HOLD OF-ed, they-TAKE HOLD OF-ed them/same (gen) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc) he/she/it-TURN-ed-AROUND David (indecl)
1Krl:30:19 1Krl_30:19_1 1Krl_30:19_2 1Krl_30:19_3 1Krl_30:19_4 1Krl_30:19_5 1Krl_30:19_6 1Krl_30:19_7 1Krl_30:19_8 1Krl_30:19_9 1Krl_30:19_10 1Krl_30:19_11 1Krl_30:19_12 1Krl_30:19_13 1Krl_30:19_14 1Krl_30:19_15 1Krl_30:19_16 1Krl_30:19_17 1Krl_30:19_18 1Krl_30:19_19 1Krl_30:19_20 1Krl_30:19_21 1Krl_30:19_22 1Krl_30:19_23 1Krl_30:19_24 1Krl_30:19_25 1Krl_30:19_26 1Krl_30:19_27
1Krl:30:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:20 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ πάντα τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια καὶ ἀπήγαγεν ἔμπροσθεν τῶν σκύλων, καὶ τοῖς σκύλοις ἐκείνοις ἐλέγετο Ταῦτα τὰ σκῦλα Δαυιδ. –
1Krl:30:20 And he took all the flocks, and the herds, and led them away before the spoils: and it was said of these spoils, These are the spoils of David. (1 Samuel 30:20 Brenton)
1Krl:30:20 Dawid wziął nawet wszystkie owce i bydło. Pędzono je przed nim wołając: «Oto zdobycz Dawidowa». (1 Sm 30:20 BT_4)
1Krl:30:20 καὶ ἔλαβεν Δαυιδ πάντα τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια καὶ ἀπήγαγεν ἔμπροσθεν τῶν σκύλων, καὶ τοῖς σκύλοις ἐκείνοις ἐλέγετο Ταῦτα τὰ σκῦλα Δαυιδ.
1Krl:30:20 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ποίμνιον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   καί ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ἐκεῖνος -η -ο λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ  
1Krl:30:20 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć David Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Stado I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By odciągać Przedtem/w przodzie z Łup I też, nawet, mianowicie Łup Tamto By mówić/opowiadaj To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Łup David  
1Krl:30:20 kai\ e)/laben *dauid pa/nta ta\ poi/mnia kai\ ta\ bouko/lia kai\ a)pE/gagen e)/mprosTen tO=n sku/lOn, kai\ toi=s sku/lois e)kei/nois e)le/geto *tau=ta ta\ sku=la *dauid.
1Krl:30:20 kai elaben dauid panta ta poimnia kai ta bukolia kai apEgagen emprosTen tOn skylOn, kai tois skylois ekeinois elegeto tauta ta skyla dauid.
1Krl:30:20 C VBI_AAI3S N_NSM A3_APN RA_APN N2N_APN C RA_APN N2_APN C VBI_AAI3S P RA_GPN N2N_GPN C RA_DPN N2N_DPN RD_DPN V1I_IMI3S RD_NPN RA_NPN N2N_NPN N_GSM
1Krl:30:20 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand David every all, each, every, the whole of the flock and also, even, namely the ć and also, even, namely to lead away before/in front of the spoil and also, even, namely the spoil that to say/tell this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the spoil David  
1Krl:30:20 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed David (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) flocks (nom|acc|voc) and the (nom|acc)   and he/she/it-LEAD-ed-AWAY before/in front of the (gen) spoils (gen) and the (dat) spoils (dat) those (dat) he/she/it-was-being-SAY/TELL-ed these (nom|acc) the (nom|acc) spoils (nom|acc|voc) David (indecl)  
1Krl:30:20 1Krl_30:20_1 1Krl_30:20_2 1Krl_30:20_3 1Krl_30:20_4 1Krl_30:20_5 1Krl_30:20_6 1Krl_30:20_7 1Krl_30:20_8 1Krl_30:20_9 1Krl_30:20_10 1Krl_30:20_11 1Krl_30:20_12 1Krl_30:20_13 1Krl_30:20_14 1Krl_30:20_15 1Krl_30:20_16 1Krl_30:20_17 1Krl_30:20_18 1Krl_30:20_19 1Krl_30:20_20 1Krl_30:20_21 1Krl_30:20_22 1Krl_30:20_23 1Krl_30:20_24
1Krl:30:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:21 καὶ παραγίνεται Δαυιδ πρὸς τοὺς διακοσίους ἄνδρας τοὺς ἐκλυθέντας τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν αὐτοὺς ἐν τῷ χειμάρρῳ τῷ Βοσορ, καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν Δαυιδ καὶ εἰς ἀπάντησιν τοῦ λαοῦ τοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ προσήγαγεν Δαυιδ ἕως τοῦ λαοῦ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην.
1Krl:30:21 And David comes to the two hundred men who were left behind that they should not follow after David, and he had caused them to remain by the brook of Bosor; and they came forth to meet David, and to meet his people with him: and David drew near to the people, and they asked him how he did. (1 Samuel 30:21 Brenton)
1Krl:30:21 Dawid przybył do dwustu owych mężów, którzy byli zbyt zmęczeni, by iść za Dawidem, i dlatego pozostali koło potoku Besor. Wyszli oni naprzeciw Dawida i towarzyszących mu ludzi. Zbliżywszy się Dawid z żołnierzami pozdrowił ich. (1 Sm 30:21 BT_4)
1Krl:30:21 καὶ παραγίνεται Δαυιδ πρὸς τοὺς διακοσίους ἄνδρας τοὺς ἐκλυθέντας τοῦ πορεύεσθαι ὀπίσω Δαυιδ καὶ ἐκάθισεν αὐτοὺς ἐν τῷ χειμάρρῳ τῷ Βοσορ, καὶ ἐξῆλθον εἰς ἀπάντησιν Δαυιδ καὶ εἰς ἀπάντησιν τοῦ λαοῦ τοῦ μετ’ αὐτοῦ, καὶ προσήγαγεν Δαυιδ ἕως τοῦ λαοῦ, καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν τὰ εἰς εἰρήνην.
1Krl:30:21 καί παρα·γίνομαι (παρα+γιν-, παρα+γενη·σ-, 2nd παρα+γεν-, παρα+γεγον·[κ]-, -, παρα+γενη·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός ὁ ἡ τό δια·κόσιοι -αι -α ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό ἐκ·λύω (εκ+λυ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λυ·σ-, εκ+λελυ·κ-, εκ+λελυ-, εκ+λυ·θ-) ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ὀπίσω Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό χείμα·ρρος/-ρρους, -ου, ὁ ὁ ἡ τό Βοσόρ, ὁ καί ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί εἰς[1] ἀπ·άντησις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ καί ἐρωτάω (ερωτ(α)-, ερωτη·σ-, ερωτη·σ-, -, ηρωτη-, ερωτη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό εἰς[1] εἰρήνη, -ης, ἡ
1Krl:30:21 I też, nawet, mianowicie By powstawać od przychodził do istnienia, by być pod ręką, by być obok, obok albo blisko David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Dwieście Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By zaniechać (bądź słaby) By iść Z tyłu w tył, z tyłu, potem David I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koryto rzeki Bosor I też, nawet, mianowicie By wychodzić Do (+przyspieszenie) Spotykanie David I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Spotykanie Ludzie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski David Aż; świtaj Ludzie I też, nawet, mianowicie By prosić {By pytać} zapytuj, pytanie dowiadują się,pytają, szukają On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Pokój
1Krl:30:21 kai\ paragi/netai *dauid pro\s tou\s diakosi/ous a)/ndras tou\s e)kluTe/ntas tou= poreu/esTai o)pi/sO *dauid kai\ e)ka/Tisen au)tou\s e)n tO=| CHeima/rrO| tO=| *bosor, kai\ e)XE=lTon ei)s a)pa/ntEsin *dauid kai\ ei)s a)pa/ntEsin tou= laou= tou= met’ au)tou=, kai\ prosE/gagen *dauid e(/Os tou= laou=, kai\ E)rO/tEsan au)to\n ta\ ei)s ei)rE/nEn.
1Krl:30:21 kai paraginetai dauid pros tus diakosius andras tus eklyTentas tu poreuesTai opisO dauid kai ekaTisen autus en tO CHeimarrO tO bosor, kai eXElTon eis apantEsin dauid kai eis apantEsin tu lau tu met’ autu, kai prosEgagen dauid heOs tu lau, kai ErOtEsan auton ta eis eirEnEn.
1Krl:30:21 C V1_PMI3S N_NSM P RA_APM A1A_APM N3_APM RA_APM VC_APPAPM RA_GSN V1_PMN P N_GSM C VAI_AAI3S RD_APM P RA_DSM N2_DSM RA_DSM N_DSM C VBI_AAI3P P N3I_ASF N_GSM C P N3I_ASF RA_GSM N2_GSM RA_GSM P RD_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3P RD_ASM RA_APN P N1_ASF
1Krl:30:21 and also, even, namely to come into being from came into being, to be at hand, to be beside, by or near David toward (+acc,+gen,+dat) the two hundred man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the to give up (be faint) the to go behind back, behind, after David and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wadi the Bosor and also, even, namely to come out into (+acc) meeting David and also, even, namely into (+acc) meeting the people the after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to lead toward David until; dawn the people and also, even, namely to ask interrogate, question inquire,query, quest he/she/it/same the into (+acc) peace
1Krl:30:21 and he/she/it-is-being-COME-ed-INTO-BEING David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) two hundred (acc) men, husbands (acc) the (acc) upon being-GIVE-ed-UP (acc) the (gen) to-be-being-GO-ed behind David (indecl) and he/she/it-SIT DOWN-ed them/same (acc) in/among/by (+dat) the (dat) wadi (dat) the (dat) Bosor (indecl) and I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT into (+acc) meeting (acc) David (indecl) and into (+acc) meeting (acc) the (gen) people (gen) the (gen) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD David (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) people (gen) and they-ASK-ed him/it/same (acc) the (nom|acc) into (+acc) peace (acc)
1Krl:30:21 1Krl_30:21_1 1Krl_30:21_2 1Krl_30:21_3 1Krl_30:21_4 1Krl_30:21_5 1Krl_30:21_6 1Krl_30:21_7 1Krl_30:21_8 1Krl_30:21_9 1Krl_30:21_10 1Krl_30:21_11 1Krl_30:21_12 1Krl_30:21_13 1Krl_30:21_14 1Krl_30:21_15 1Krl_30:21_16 1Krl_30:21_17 1Krl_30:21_18 1Krl_30:21_19 1Krl_30:21_20 1Krl_30:21_21 1Krl_30:21_22 1Krl_30:21_23 1Krl_30:21_24 1Krl_30:21_25 1Krl_30:21_26 1Krl_30:21_27 1Krl_30:21_28 1Krl_30:21_29 1Krl_30:21_30 1Krl_30:21_31 1Krl_30:21_32 1Krl_30:21_33 1Krl_30:21_34 1Krl_30:21_35 1Krl_30:21_36 1Krl_30:21_37 1Krl_30:21_38 1Krl_30:21_39 1Krl_30:21_40 1Krl_30:21_41 1Krl_30:21_42 1Krl_30:21_43 1Krl_30:21_44 1Krl_30:21_45 1Krl_30:21_46
1Krl:30:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:22 καὶ ἀπεκρίθη πᾶς ἀνὴρ λοιμὸς καὶ πονηρὸς τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν πορευθέντων μετὰ Δαυιδ καὶ εἶπαν Ὅτι οὐ κατεδίωξαν μεθ’ ἡμῶν, οὐ δώσομεν αὐτοῖς ἐκ τῶν σκύλων, ὧν ἐξειλάμεθα, ὅτι ἀλλ’ ἢ ἕκαστος τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀπαγέσθωσαν καὶ ἀποστρεφέτωσαν.
1Krl:30:22 Then every ill-disposed and bad man of the soldiers who had gone with David, answered and said, Because they did not pursue together with us, we will not give them of the spoils which we have recovered, only let each one lead away with him his wife and his children, and let them return. (1 Samuel 30:22 Brenton)
1Krl:30:22 Jednak różni źli ludzie i niegodziwcy, którzy poszli przedtem za Dawidem, odezwali się i powiedzieli: «Ponieważ ci z nami nie poszli, więc nie podzielimy się z nimi łupem, któryśmy ocalili. Zabrać sobie mogą tylko swoje żony i dzieci, i odejść». (1 Sm 30:22 BT_4)
1Krl:30:22 καὶ ἀπεκρίθη πᾶς ἀνὴρ λοιμὸς καὶ πονηρὸς τῶν ἀνδρῶν τῶν πολεμιστῶν τῶν πορευθέντων μετὰ Δαυιδ καὶ εἶπαν Ὅτι οὐ κατεδίωξαν μεθ’ ἡμῶν, οὐ δώσομεν αὐτοῖς ἐκ τῶν σκύλων, ὧν ἐξειλάμεθα, ὅτι ἀλλ’ ἕκαστος τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ ἀπαγέσθωσαν καὶ ἀποστρεφέτωσαν.
1Krl:30:22 καί ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ λοιμός[1], -οῦ, ὁ; λοιμός[2] -ή -όν καί πονηρός -ά -όν ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) μετά Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ κατα·διώκω (κατα+διωκ-, κατα+διωξ-, κατα+διωξ-, -, -, κατα+διωχ·θ-) μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ἐξ·αιρέω (εξ+αιρ(ε)-, εξ+ελ(ε)·[σ]-, εξ+ελ·[σ]- or 2nd εξ+ελ-, -, εξ+ῃρη-, εξ+αιρε·θ-) ὅτι ἀλλά ἤ[1] ἕκαστος -η -ον ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα αὐτός αὐτή αὐτό ἀπ·άγω (απ+αγ-, απ+αξ-, 2nd απ+αγαγ-, -, απ+ηγ-, απ+αχ·θ-) καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-)
1Krl:30:22 I też, nawet, mianowicie By odpowiadać Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Zaraza; zaraźliwy I też, nawet, mianowicie Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By iść Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym David I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym By ścigać potem ścigaj, badaj dla, wstępuj na drogę sądową Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja ??? Przed przydechem mocnym By dawać On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Łup Kto/, który/, który By wyjmować Ponieważ/tamto Ale Albo Każdy Kobiety/żona On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dziecko On/ona/to/to samo By odciągać I też, nawet, mianowicie By odwracać się od
1Krl:30:22 kai\ a)pekri/TE pa=s a)nE\r loimo\s kai\ ponEro\s tO=n a)ndrO=n tO=n polemistO=n tO=n poreuTe/ntOn meta\ *dauid kai\ ei)=pan *(/oti ou) katedi/OXan meT’ E(mO=n, ou) dO/somen au)toi=s e)k tO=n sku/lOn, O(=n e)Xeila/meTa, o(/ti a)ll’ E)\ e(/kastos tE\n gunai=ka au)tou= kai\ ta\ te/kna au)tou= a)page/sTOsan kai\ a)postrefe/tOsan.
1Krl:30:22 kai apekriTE pas anEr loimos kai ponEros tOn andrOn tOn polemistOn tOn poreuTentOn meta dauid kai eipan hoti u katediOXan meT’ hEmOn, u dOsomen autois ek tOn skylOn, hOn eXeilameTa, hoti all’ E hekastos tEn gynaika autu kai ta tekna autu apagesTOsan kai apostrefetOsan.
1Krl:30:22 C VCI_API3S A3_NSM N3_NSM A1A_NSM C A1A_NSM RA_GPM N3_GPM RA_GPM N1_GPM RA_GPM VC_APPGPM P N_GSM C VAI_AAI3P C D VAI_AAI3P P RP_GP D VF_FAI1P RD_DPM P RA_GPN N2N_GPN RR_GPN VB_AMI1P C C C A1_NSM RA_ASF N3K_ASF RD_GSM C RA_APN N2N_APN RD_GSM V1_PMD3P C V1_PAD3P
1Krl:30:22 and also, even, namely to answer every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". pestilence; pestilential and also, even, namely wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". the ć the to go after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing David and also, even, namely to say/tell because/that οὐχ before rough breathing to chase after chase, search for, prosecute after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I οὐχ before rough breathing to give he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the spoil who/whom/which to take out because/that but or each the woman/wife he/she/it/same and also, even, namely the child he/she/it/same to lead away and also, even, namely to turn away from
1Krl:30:22 and he/she/it-was-ANSWER-ed every (nom|voc) man, husband (nom) pestilence (nom); pestilential ([Adj] nom) and wicked ([Adj] nom) the (gen) men, husbands (gen) the (gen)   the (gen) let-them-be-GO-ed! (classical), upon being-GO-ed (gen) after (+acc), with (+gen) David (indecl) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) because/that not they-CHASE-ed-AFTER after (+acc), with (+gen) us (gen) not we-will-GIVE them/same (dat) out of (+gen) the (gen) spoils (gen) who/whom/which (gen) we-were-TAKE OUT-ed because/that but or each (of two) (nom) the (acc) woman/wife (acc) him/it/same (gen) and the (nom|acc) children (nom|acc|voc) him/it/same (gen) let-them-be-being-LEAD-ed-AWAY! and let-them-be-TURN-ing-AWAY-FROM!
1Krl:30:22 1Krl_30:22_1 1Krl_30:22_2 1Krl_30:22_3 1Krl_30:22_4 1Krl_30:22_5 1Krl_30:22_6 1Krl_30:22_7 1Krl_30:22_8 1Krl_30:22_9 1Krl_30:22_10 1Krl_30:22_11 1Krl_30:22_12 1Krl_30:22_13 1Krl_30:22_14 1Krl_30:22_15 1Krl_30:22_16 1Krl_30:22_17 1Krl_30:22_18 1Krl_30:22_19 1Krl_30:22_20 1Krl_30:22_21 1Krl_30:22_22 1Krl_30:22_23 1Krl_30:22_24 1Krl_30:22_25 1Krl_30:22_26 1Krl_30:22_27 1Krl_30:22_28 1Krl_30:22_29 1Krl_30:22_30 1Krl_30:22_31 1Krl_30:22_32 1Krl_30:22_33 1Krl_30:22_34 1Krl_30:22_35 1Krl_30:22_36 1Krl_30:22_37 1Krl_30:22_38 1Krl_30:22_39 1Krl_30:22_40 1Krl_30:22_41 1Krl_30:22_42 1Krl_30:22_43 1Krl_30:22_44
1Krl:30:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:23 καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐ ποιήσετε οὕτως μετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν κύριον ἡμῖν καὶ φυλάξαι ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν γεδδουρ τὸν ἐπερχόμενον ἐφ’ ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν.
1Krl:30:23 And David said, Ye shall not do so, after the Lord has delivered the enemy to us, and guarded us, and the Lord has delivered into our hands the troop that came against u. (1 Samuel 30:23 Brenton)
1Krl:30:23 Odpowiedział Dawid: «Nie tak postąpicie, bracia moi, z tym, co nam darował Pan. Przecież to On nas ochronił. On oddał w nasze ręce tę zgraję, która na nas napadła. (1 Sm 30:23 BT_4)
1Krl:30:23 καὶ εἶπεν Δαυιδ Οὐ ποιήσετε οὕτως μετὰ τὸ παραδοῦναι τὸν κύριον ἡμῖν καὶ φυλάξαι ἡμᾶς καὶ παρέδωκεν κύριος τὸν γεδδουρ τὸν ἐπερχόμενον ἐφ’ ἡμᾶς εἰς χεῖρας ἡμῶν.
1Krl:30:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) οὕτως/οὕτω μετά ὁ ἡ τό παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ἐπ·έρχομαι (επ+ερχ-, επ+ελευ·σ-, επ+ελθ·[σ]- or 2nd επ+ελθ-, επ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:30:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ja I też, nawet, mianowicie By zabezpieczać się Ja I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do zbliżanie siebie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja Do (+przyspieszenie) Ręka Ja
1Krl:30:23 kai\ ei)=pen *dauid *ou) poiE/sete ou(/tOs meta\ to\ paradou=nai to\n ku/rion E(mi=n kai\ fula/Xai E(ma=s kai\ pare/dOken ku/rios to\n geddour to\n e)perCHo/menon e)f’ E(ma=s ei)s CHei=ras E(mO=n.
1Krl:30:23 kai eipen dauid u poiEsete hutOs meta to paradunai ton kyrion hEmin kai fylaXai hEmas kai paredOken kyrios ton geddur ton eperCHomenon ef’ hEmas eis CHeiras hEmOn.
1Krl:30:23 C VBI_AAI3S N_NSM D VF_FAI2P D P RA_ASN VO_AAN RA_ASM N2_ASM RP_DP C VA_AAN RP_AP C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM RA_ASM V1_PMPASM P RP_AP P N3_APF RP_GP
1Krl:30:23 and also, even, namely to say/tell David οὐχ before rough breathing to do/make thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. I and also, even, namely to guard I and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the ć the to oncoming upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing I into (+acc) hand I
1Krl:30:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) not you(pl)-will-DO/MAKE thusly/like this after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-Hand OVER the (acc) lord (acc); a lord ([Adj] acc, nom|acc|voc) us (dat) and to-GUARD, be-you(sg)-GUARD-ed!, he/she/it-happens-to-GUARD (opt) us (acc) and he/she/it-Hand OVER-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc)   the (acc) while being-ONCOMING-ed (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) us (acc) into (+acc) hands (acc) us (gen)
1Krl:30:23 1Krl_30:23_1 1Krl_30:23_2 1Krl_30:23_3 1Krl_30:23_4 1Krl_30:23_5 1Krl_30:23_6 1Krl_30:23_7 1Krl_30:23_8 1Krl_30:23_9 1Krl_30:23_10 1Krl_30:23_11 1Krl_30:23_12 1Krl_30:23_13 1Krl_30:23_14 1Krl_30:23_15 1Krl_30:23_16 1Krl_30:23_17 1Krl_30:23_18 1Krl_30:23_19 1Krl_30:23_20 1Krl_30:23_21 1Krl_30:23_22 1Krl_30:23_23 1Krl_30:23_24 1Krl_30:23_25 1Krl_30:23_26 1Krl_30:23_27
1Krl:30:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:24 καὶ τίς ὑπακούσεται ὑμῶν τῶν λόγων τούτων; ὅτι οὐχ ἧττον ὑμῶν εἰσιν· διότι κατὰ τὴν μερίδα τοῦ καταβαίνοντος εἰς πόλεμον οὕτως ἔσται ἡ μερὶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τὰ σκεύη· κατὰ τὸ αὐτὸ μεριοῦνται.
1Krl:30:24 And who will hearken to these your words? for they are not inferior to us; for according to the portion of him that went down to the battle, so shall be the portion of him that abides with the baggage; they shall share alike. (1 Samuel 30:24 Brenton)
1Krl:30:24 Kto was posłucha w tej sprawie? Jednakowy udział mieć będą ci, którzy uczestniczyli w walce, i ci, którzy pozostali przy taborze: jednakowo się podzielą». (1 Sm 30:24 BT_4)
1Krl:30:24 καὶ τίς ὑπακούσεται ὑμῶν τῶν λόγων τούτων; ὅτι οὐχ ἧττον ὑμῶν εἰσιν· διότι κατὰ τὴν μερίδα τοῦ καταβαίνοντος εἰς πόλεμον οὕτως ἔσται μερὶς τοῦ καθημένου ἐπὶ τὰ σκεύη· κατὰ τὸ αὐτὸ μεριοῦνται.
1Krl:30:24 καί τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὑπ·ακούω (υπ+ακου-, υπ+ακου·σ-, υπ+ακου·σ-, -, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὅτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥσσων ἧσσον and ἥττων ἧττον, gen. sg. -ονος σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δι·ότι κατά ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ οὕτως/οὕτω εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ κατά ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό μερίζω (μεριζ-, μερι(ε)·[σ]-/μερι·σ-, μερι·σ-, -, μεμερισ-, μερισ·θ-)
1Krl:30:24 I też, nawet, mianowicie Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By być posłusznym Ty Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ponieważ/tamto ??? Przed przydechem mocnym Mniejszy Ty By iść; by być Z powodu tego: Tamto W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Część By schodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By być Część By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By dzielić się bądź dzielony, przeznaczaj, wyznaczaj, przydziel, umieszczaj, urywaj się, odcinaj, porcja
1Krl:30:24 kai\ ti/s u(pakou/setai u(mO=n tO=n lo/gOn tou/tOn; o(/ti ou)CH E(=tton u(mO=n ei)sin· dio/ti kata\ tE\n meri/da tou= katabai/nontos ei)s po/lemon ou(/tOs e)/stai E( meri\s tou= kaTEme/nou e)pi\ ta\ skeu/E· kata\ to\ au)to\ meriou=ntai.
1Krl:30:24 kai tis hypakusetai hymOn tOn logOn tutOn; hoti uCH hEtton hymOn eisin· dioti kata tEn merida tu katabainontos eis polemon hutOs estai hE meris tu kaTEmenu epi ta skeuE· kata to auto meriuntai.
1Krl:30:24 C RI_NSM VF_FMI3S RP_GP RA_GPM N2_GPM RD_GPM C D A3N_NSN RP_GP V9_PAI3P C P RA_ASF N3D_ASF RA_GSM V1_PAPGSM P N2_ASM D VF_FMI3S RA_NSF N3D_NSF RA_GSM V5_PMPGSM P RA_APN N3E_APN P RA_ASN RD_ASN VF2_FMI3P
1Krl:30:24 and also, even, namely who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to obey you the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] because/that οὐχ before rough breathing lesser you to go; to be because of this: that down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the part the to go down into (+acc) war [see polemic] thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to be the part the to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the vessel; vessel hardware, utensils, implement down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the he/she/it/same to divide be parted, allot, assign, apportion, allocate, sever, cut off, portion
1Krl:30:24 and who/what/why (nom) he/she/it-will-be-OBEY-ed you(pl) (gen) the (gen) words (gen) these (gen) because/that not lesser ([Adj] nom|acc|voc, voc) you(pl) (gen) he/she/it-is-GO-ing; they-are because of this: that down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (acc) ??? (acc) the (gen) while GO DOWN-ing (gen) into (+acc) war (acc) thusly/like this he/she/it-will-be the (nom) ??? (nom) the (gen) while being-SIT-ed (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc) it/same (nom|acc) they-will-be-DIVIDE-ed
1Krl:30:24 1Krl_30:24_1 1Krl_30:24_2 1Krl_30:24_3 1Krl_30:24_4 1Krl_30:24_5 1Krl_30:24_6 1Krl_30:24_7 1Krl_30:24_8 1Krl_30:24_9 1Krl_30:24_10 1Krl_30:24_11 1Krl_30:24_12 1Krl_30:24_13 1Krl_30:24_14 1Krl_30:24_15 1Krl_30:24_16 1Krl_30:24_17 1Krl_30:24_18 1Krl_30:24_19 1Krl_30:24_20 1Krl_30:24_21 1Krl_30:24_22 1Krl_30:24_23 1Krl_30:24_24 1Krl_30:24_25 1Krl_30:24_26 1Krl_30:24_27 1Krl_30:24_28 1Krl_30:24_29 1Krl_30:24_30 1Krl_30:24_31 1Krl_30:24_32 1Krl_30:24_33
1Krl:30:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:25 καὶ ἐγενήθη ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπάνω καὶ ἐγένετο εἰς πρόσταγμα καὶ εἰς δικαίωμα τῷ Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον.
1Krl:30:25 And it came to pass from that day forward, that it became an ordinance and a custom in Israel until this day. (1 Samuel 30:25 Brenton)
1Krl:30:25 Tak zostało od tego dnia na przyszłość: ustalono to jako prawo i zwyczaj dla Izraelitów, trwające aż do dnia dzisiejszego. (1 Sm 30:25 BT_4)
1Krl:30:25 καὶ ἐγενήθη ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ ἐπάνω καὶ ἐγένετο εἰς πρόσταγμα καὶ εἰς δικαίωμα τῷ Ισραηλ ἕως τῆς σήμερον.
1Krl:30:25 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί ἐπ·άνω καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) εἰς[1]   καί εἰς[1] δικαίωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό σήμερον
1Krl:30:25 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Wyższy przedtem, na górze I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) ??? Izrael Aż; świtaj Dzisiaj dzień
1Krl:30:25 kai\ e)genE/TE a)po\ tE=s E(me/ras e)kei/nEs kai\ e)pa/nO kai\ e)ge/neto ei)s pro/stagma kai\ ei)s dikai/Oma tO=| *israEl e(/Os tE=s sE/meron.
1Krl:30:25 kai egenETE apo tEs hEmeras ekeinEs kai epanO kai egeneto eis prostagma kai eis dikaiOma tO israEl heOs tEs sEmeron.
1Krl:30:25 C VCI_API3S P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF C D C VBI_AMI3S P N3M_ASN C P N3M_ASN RA_DSM N_DSM P RA_GSF D
1Krl:30:25 and also, even, namely to become become, happen from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the day that and also, even, namely upper before, overhead and also, even, namely to become become, happen into (+acc) ć and also, even, namely into (+acc) ??? the Israel until; dawn the today day
1Krl:30:25 and he/she/it-was-BECOME-ed away from (+gen) the (gen) day (gen), days (acc) that (gen) and upper and he/she/it-was-BECOME-ed into (+acc)   and into (+acc) ??? (nom|acc|voc) the (dat) Israel (indecl) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) today
1Krl:30:25 1Krl_30:25_1 1Krl_30:25_2 1Krl_30:25_3 1Krl_30:25_4 1Krl_30:25_5 1Krl_30:25_6 1Krl_30:25_7 1Krl_30:25_8 1Krl_30:25_9 1Krl_30:25_10 1Krl_30:25_11 1Krl_30:25_12 1Krl_30:25_13 1Krl_30:25_14 1Krl_30:25_15 1Krl_30:25_16 1Krl_30:25_17 1Krl_30:25_18 1Krl_30:25_19 1Krl_30:25_20
1Krl:30:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:26 καὶ ἦλθεν Δαυιδ εἰς Σεκελακ καὶ ἀπέστειλεν τοῖς πρεσβυτέροις Ιουδα τῶν σκύλων καὶ τοῖς πλησίον αὐτοῦ λέγων Ἰδοὺ ἀπὸ τῶν σκύλων τῶν ἐχθρῶν κυρίου·
1Krl:30:26 And David came to Sekelac, and sent of the spoils to the elders of Juda, and to his friends, saying, Behold some of the spoils of the enemies of the Lord; (1 Samuel 30:26 Brenton)
1Krl:30:26 Gdy Dawid powrócił do Siklag, posłał część zdobyczy starszym Judy i przyjaciołom ze słowami: «Oto jest dla was dar ze zdobyczy na wrogach Pańskich». (1 Sm 30:26 BT_4)
1Krl:30:26 Καὶ ἦλθεν Δαυιδ εἰς Σεκελακ καὶ ἀπέστειλεν τοῖς πρεσβυτέροις Ιουδα τῶν σκύλων καὶ τοῖς πλησίον αὐτοῦ λέγων Ἰδοὺ ἀπὸ τῶν σκύλων τῶν ἐχθρῶν κυρίου·
1Krl:30:26 καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ εἰς[1]   καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό σκῦλον, -ου, τό ὁ ἡ τό ἔχθρα, -ας, ἡ; ἐχθρός -ά -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
1Krl:30:26 I też, nawet, mianowicie By przychodzić David Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie zamawiać Starszy Judasz/Juda Łup I też, nawet, mianowicie Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łup Wrogość; wrogi Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
1Krl:30:26 *kai\ E)=lTen *dauid ei)s *sekelak kai\ a)pe/steilen toi=s presbute/rois *iouda tO=n sku/lOn kai\ toi=s plEsi/on au)tou= le/gOn *)idou\ a)po\ tO=n sku/lOn tO=n e)CHTrO=n kuri/ou·
1Krl:30:26 kai ElTen dauid eis sekelak kai apesteilen tois presbyterois iuda tOn skylOn kai tois plEsion autu legOn idu apo tOn skylOn tOn eCHTrOn kyriu·
1Krl:30:26 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASF C VAI_AAI3S RA_DPM N2_DPM N_GSM RA_GPN N2N_GPN C RA_DPN D RD_GSM V1_PAPNSM I P RA_GPN N2N_GPN RA_GPM N2_GPM N2_GSM
1Krl:30:26 and also, even, namely to come David into (+acc) ć and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the elder Judas/Judah the spoil and also, even, namely the neighbor one near, close to; near he/she/it/same to say/tell to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the spoil the enmity; hostile lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
1Krl:30:26 and he/she/it-COME-ed David (indecl) into (+acc)   and he/she/it-ORDER FORTH-ed the (dat) elder ([Adj] dat) Judas/Judah (gen, voc) the (gen) spoils (gen) and the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen) while SAY/TELL-ing (nom) be-you(sg)-SEE-ed! away from (+gen) the (gen) spoils (gen) the (gen) enmities (gen); hostile ([Adj] gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
1Krl:30:26 1Krl_30:26_1 1Krl_30:26_2 1Krl_30:26_3 1Krl_30:26_4 1Krl_30:26_5 1Krl_30:26_6 1Krl_30:26_7 1Krl_30:26_8 1Krl_30:26_9 1Krl_30:26_10 1Krl_30:26_11 1Krl_30:26_12 1Krl_30:26_13 1Krl_30:26_14 1Krl_30:26_15 1Krl_30:26_16 1Krl_30:26_17 1Krl_30:26_18 1Krl_30:26_19 1Krl_30:26_20 1Krl_30:26_21 1Krl_30:26_22 1Krl_30:26_23 1Krl_30:26_24
1Krl:30:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:30:27 τοῖς ἐν Βαιθσουρ καὶ τοῖς ἐν Ραμα νότου καὶ τοῖς ἐν Ιεθθορ
1Krl:30:27 to those in Baethsur, and to those in Rama of the south, and to those in Gethor. (1 Samuel 30:27 Brenton)
1Krl:30:27 Posłał też do tych, którzy byli w Betuel, do tych, co byli w Rama, w Negebie i Jattir, (1 Sm 30:27 BT_4)
1Krl:30:27 τοῖς ἐν Βαιθσουρ καὶ τοῖς ἐν Ραμα νότου καὶ τοῖς ἐν Ιεθθορ