1Krl:28:1 καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι ἐν ταῖς παρεμβολαῖς αὐτῶν ἐξελθεῖν πολεμεῖν μετὰ Ισραηλ, καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ Γινώσκων γνώσει ὅτι μετ’ ἐμοῦ ἐξελεύσει εἰς πόλεμον σὺ καὶ οἱ ἄνδρες σου.
1Krl:28:1 And it came to pass in those days that the Philistines gathered themselves together with their armies to go out to fight with Israel; and Anchus said to David, Know surely, that thou shalt go forth to battle with me, thou, and thy men. (1 Samuel 28:1 Brenton)
1Krl:28:1 W tym czasie Filistyni zgromadzili swe wojska do walki, chcąc uderzyć na Izraelitów. Rzekł więc Akisz do Dawida: «Wiedz dobrze, że razem ze mną udasz się do obozu wraz z twymi ludźmi». (1 Sm 28:1 BT_4)
1Krl:28:1 Καὶ ἐγενήθη ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ συναθροίζονται ἀλλόφυλοι ἐν ταῖς παρεμβολαῖς αὐτῶν ἐξελθεῖν πολεμεῖν μετὰ Ισραηλ, καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ Γινώσκων γνώσει ὅτι μετ’ ἐμοῦ ἐξελεύσει εἰς πόλεμον σὺ καὶ οἱ ἄνδρες σου.
1Krl:28:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) ἀλλό·φυλος -ον ἐν ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) μετά Ἰσραήλ, ὁ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅτι μετά ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) εἰς[1] πόλεμος, -ου, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:28:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto I też, nawet, mianowicie Do ??? Obcy W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obozu obóz, koszary, armia On/ona/to/to samo By wychodzić By walczyć z wojną Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Izrael I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David By wiedzieć to jest rozpoznaj. Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Ponieważ/tamto Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój By wychodzić Do (+przyspieszenie) Wojna [zobacz polemiczny] Ty I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Ty; twój/twój(sg)
1Krl:28:1 *kai\ e)genE/TE e)n tai=s E(me/rais e)kei/nais kai\ sunaTroi/DZontai a)llo/fuloi e)n tai=s parembolai=s au)tO=n e)XelTei=n polemei=n meta\ *israEl, kai\ ei)=pen *agCHous pro\s *dauid *ginO/skOn gnO/sei o(/ti met’ e)mou= e)Xeleu/sei ei)s po/lemon su\ kai\ oi( a)/ndres sou.
1Krl:28:1 kai egenETE en tais hEmerais ekeinais kai synaTroiDZontai allofyloi en tais parembolais autOn eXelTein polemein meta israEl, kai eipen anCHus pros dauid ginOskOn gnOsei hoti met’ emu eXeleusei eis polemon sy kai hoi andres su.
1Krl:28:1 C VCI_API3S P RA_DPF N1A_DPF RD_DPF C V1_PMI3P A1B_NPM P RA_DPF N1_DPF RD_GPM VB_AAN V2_PAN P N_GSM C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM V1_PAPNSM VF_FMI2S C P RP_GS VF_FAI3S P N2_ASM RP_NS C RA_NPM N3_NPM RP_GS
1Krl:28:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that and also, even, namely to ??? foreign in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the camp camp, barracks, army he/she/it/same to come out to fight war after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing Israel and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) David to know i.e. recognize. knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. because/that after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing I; my/mine to come out into (+acc) war [see polemic] you and also, even, namely the man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". you; your/yours(sg)
1Krl:28:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) days (dat) those (dat) and they-are-being-???-ed foreign ([Adj] nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) camps (dat) them/same (gen) to-COME-OUT to-be-FIGHT-ing after (+acc), with (+gen) Israel (indecl) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) while KNOW-ing (nom) knowledge (dat); you(sg)-will-be-KNOW-ed (classical) because/that after (+acc), with (+gen) me (gen); my/mine (gen) you(sg)-will-be-COME-ed-OUT (classical) into (+acc) war (acc) you(sg) (nom) and the (nom) men, husbands (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:28:1 1Krl_28:1_1 1Krl_28:1_2 1Krl_28:1_3 1Krl_28:1_4 1Krl_28:1_5 1Krl_28:1_6 1Krl_28:1_7 1Krl_28:1_8 1Krl_28:1_9 1Krl_28:1_10 1Krl_28:1_11 1Krl_28:1_12 1Krl_28:1_13 1Krl_28:1_14 1Krl_28:1_15 1Krl_28:1_16 1Krl_28:1_17 1Krl_28:1_18 1Krl_28:1_19 1Krl_28:1_20 1Krl_28:1_21 1Krl_28:1_22 1Krl_28:1_23 1Krl_28:1_24 1Krl_28:1_25 1Krl_28:1_26 1Krl_28:1_27 1Krl_28:1_28 1Krl_28:1_29 1Krl_28:1_30 1Krl_28:1_31 1Krl_28:1_32 1Krl_28:1_33 1Krl_28:1_34 1Krl_28:1_35
1Krl:28:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Οὕτω νῦν γνώσει ἃ ποιήσει ὁ δοῦλός σου· καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ Οὕτως ἀρχισωματοφύλακα θήσομαί σε πάσας τὰς ἡμέρας.
1Krl:28:2 And David said to Anchus, Thus now thou shalt know what thy servant will do. And Anchus said to David, So will I make thee captain of my body-guard continually. (1 Samuel 28:2 Brenton)
1Krl:28:2 Dawid odrzekł Akiszowi: «Oczywiście, sam się przekonasz, co uczyni twój sługa». Akisz odpowiedział Dawidowi: «Ustanawiam więc ciebie na stałe strażnikiem mojej osoby». (1 Sm 28:2 BT_4)
1Krl:28:2 καὶ εἶπεν Δαυιδ πρὸς Αγχους Οὕτω νῦν γνώσει ποιήσει δοῦλός σου· καὶ εἶπεν Αγχους πρὸς Δαυιδ Οὕτως ἀρχισωματοφύλακα θήσομαί σε πάσας τὰς ἡμέρας.
1Krl:28:2 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ πρός   οὕτως/οὕτω νῦν γνῶσις, -εως, ἡ; γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) ὅς ἥ ὅ ποίησις, -εως, ἡ; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)   πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὕτως/οὕτω ἀρχι·σωματο·φύλαξ, -ακος, ὁ [LXX] τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ
1Krl:28:2 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj David Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Teraz Wiedza szukająca wiedzieć, albo wynik takiego pytania {informacji}; wiedza kogoś albo coś; by wiedzieć to jest rozpoznaj. Kto/, który/, który Robienie/robienie; by czynić/rób Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Główne ciało zabezpieczają się By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Ty; twój/twój(sg) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dzień
1Krl:28:2 kai\ ei)=pen *dauid pro\s *agCHous *ou(/tO nu=n gnO/sei a(/ poiE/sei o( dou=lo/s sou· kai\ ei)=pen *agCHous pro\s *dauid *ou(/tOs a)rCHisOmatofu/laka TE/somai/ se pa/sas ta\s E(me/ras.
1Krl:28:2 kai eipen dauid pros anCHus hutO nyn gnOsei ha poiEsei ho dulos su· kai eipen anCHus pros dauid hutOs arCHisOmatofylaka TEsomai se pasas tas hEmeras.
1Krl:28:2 C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D D VF_FMI2S RR_APN VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM RP_GS C VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM D N3K_ASM VF_FMI1S RP_AS A1S_APF RA_APF N1A_APF
1Krl:28:2 and also, even, namely to say/tell David toward (+acc,+gen,+dat) ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] now knowledge seeking to know, or the result of such an inquiry; knowledge of someone or something; to know i.e. recognize. who/whom/which doing/making; to do/make the slave; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely to say/tell ć toward (+acc,+gen,+dat) David thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] chief body guard to place lay, put, set, situate, station you; your/yours(sg) every all, each, every, the whole of; to sprinkle the day
1Krl:28:2 and he/she/it-SAY/TELL-ed David (indecl) toward (+acc,+gen,+dat)   thusly/like this now knowledge (dat); you(sg)-will-be-KNOW-ed (classical) who/whom/which (nom|acc) doing/making (dat); he/she/it-will-DO/MAKE, you(sg)-will-be-DO/MAKE-ed (classical) the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed   toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) thusly/like this chief body guard (acc) I-will-be-PLACE-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) day (gen), days (acc)
1Krl:28:2 1Krl_28:2_1 1Krl_28:2_2 1Krl_28:2_3 1Krl_28:2_4 1Krl_28:2_5 1Krl_28:2_6 1Krl_28:2_7 1Krl_28:2_8 1Krl_28:2_9 1Krl_28:2_10 1Krl_28:2_11 1Krl_28:2_12 1Krl_28:2_13 1Krl_28:2_14 1Krl_28:2_15 1Krl_28:2_16 1Krl_28:2_17 1Krl_28:2_18 1Krl_28:2_19 1Krl_28:2_20 1Krl_28:2_21 1Krl_28:2_22 1Krl_28:2_23 1Krl_28:2_24 1Krl_28:2_25
1Krl:28:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:3 καὶ Σαμουηλ ἀπέθανεν, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν Αρμαθαιμ ἐν πόλει αὐτοῦ. καὶ Σαουλ περιεῖλεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς.
1Krl:28:3 And Samuel died, and all Israel lamented for him, and they bury him in his city, in Armathaim. And Saul had removed those who had in them divining spirits, and the wizards, out of the land. (1 Samuel 28:3 Brenton)
1Krl:28:3 Samuel umarł, a wszyscy Izraelici obchodzili po nim żałobę. Pochowany on został w swym mieście Rama. A Saul usunął wróżbitów i czarnoksiężników z kraju. (1 Sm 28:3 BT_4)
1Krl:28:3 Καὶ Σαμουηλ ἀπέθανεν, καὶ ἐκόψαντο αὐτὸν πᾶς Ισραηλ καὶ θάπτουσιν αὐτὸν ἐν Αρμαθαιμ ἐν πόλει αὐτοῦ. καὶ Σαουλ περιεῖλεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς.
1Krl:28:3 καί Σαμουήλ, ὁ ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -) καί κόπτω (κοπτ-, κοψ-, κοψ-, -, κεκοπτ-, κοπ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί θάπτω (θαπτ-, θαψ-, θαψ-, -, τεθαπτ-, ταφ·[θ]-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   ἐν πόλις, -εως, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί Σαούλ, ὁ περι·αιρέω (περι+αιρ(ε)-, περι+ελ(ε)·[σ]-, περι+ελ·[σ]- or 2nd περι+ελ-, -, -, περι+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό γνώστης, -ου, ὁ; γνωστός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krl:28:3 I też, nawet, mianowicie Samuel By umierać I też, nawet, mianowicie By odcinać niech wyrzyna się, wal na prawo i na lewo, wiór, leń się On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie By grzebać On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Saul Do skakania usuwaj, usuwaj, zabieraj I też, nawet, mianowicie Znającego biegły, zaznajamiany; znany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia
1Krl:28:3 *kai\ *samouEl a)pe/Tanen, kai\ e)ko/PSanto au)to\n pa=s *israEl kai\ Ta/ptousin au)to\n e)n *armaTaim e)n po/lei au)tou=. kai\ *saoul periei=len tou\s e)ggastrimu/Tous kai\ tou\s gnO/stas a)po\ tE=s gE=s.
1Krl:28:3 kai samuEl apeTanen, kai ekoPSanto auton pas israEl kai Taptusin auton en armaTaim en polei autu. kai saul perieilen tus engastrimyTus kai tus gnOstas apo tEs gEs.
1Krl:28:3 C N_NSM VBI_AAI3S C VAI_AMI3P RD_ASM A3_NSM N_NSM C V1_PAI3P RD_ASM P N_DS P N3I_DSF RD_GSM C N_NSM VBI_AAI3S RA_APM A1B_APM C RA_APM N1M_APM P RA_GSF N1_GSF
1Krl:28:3 and also, even, namely Samuel to die and also, even, namely to cut off cut, slash, chip, skive he/she/it/same every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely to bury he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city he/she/it/same and also, even, namely Saul to taking off strip off, remove, take away the ć and also, even, namely the knower expert, acquainted; known from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land
1Krl:28:3 and Samuel (indecl) he/she/it-DIE-ed and they-were-CUT OFF-ed him/it/same (acc) every (nom|voc) Israel (indecl) and they-are-BURY-ing, while BURY-ing (dat) him/it/same (acc) in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) city (dat) him/it/same (gen) and Saul (indecl) he/she/it-TAKING OFF-ed the (acc)   and the (acc) knowers (acc); known ([Adj] acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen)
1Krl:28:3 1Krl_28:3_1 1Krl_28:3_2 1Krl_28:3_3 1Krl_28:3_4 1Krl_28:3_5 1Krl_28:3_6 1Krl_28:3_7 1Krl_28:3_8 1Krl_28:3_9 1Krl_28:3_10 1Krl_28:3_11 1Krl_28:3_12 1Krl_28:3_13 1Krl_28:3_14 1Krl_28:3_15 1Krl_28:3_16 1Krl_28:3_17 1Krl_28:3_18 1Krl_28:3_19 1Krl_28:3_20 1Krl_28:3_21 1Krl_28:3_22 1Krl_28:3_23 1Krl_28:3_24 1Krl_28:3_25 1Krl_28:3_26 1Krl_28:3_27
1Krl:28:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:4 καὶ συναθροίζονται οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἔρχονται καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Σωμαν, καὶ συναθροίζει Σαουλ πάντα ἄνδρα Ισραηλ καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Γελβουε.
1Krl:28:4 And the Philistines assemble themselves, and come and encamp in Sonam: and Saul gathers all the men of Israel, and they encamp in Gelbue. (1 Samuel 28:4 Brenton)
1Krl:28:4 Tymczasem Filistyni zgromadziwszy się, wkroczyli i rozbili obóz w Szunem. Saul też zebrał wszystkich Izraelitów i rozbił obóz w Gilboa. (1 Sm 28:4 BT_4)
1Krl:28:4 καὶ συναθροίζονται οἱ ἀλλόφυλοι καὶ ἔρχονται καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Σωμαν, καὶ συναθροίζει Σαουλ πάντα ἄνδρα Ισραηλ καὶ παρεμβάλλουσιν εἰς Γελβουε.
1Krl:28:4 καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]   καί συν·αθροίζω (συν+αθροιζ-, -, συν+αθροι·σ-, -, συν+ηθροισ-, συν+αθροισ·θ-) Σαούλ, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Ἰσραήλ, ὁ καί παρ·εμ·βάλλω (παρεν+βαλλ-, παρεν+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd παρεν+βαλ-, παρεν+βεβλη·κ-, -, -) εἰς[1]  
1Krl:28:4 I też, nawet, mianowicie Do ??? Obcy I też, nawet, mianowicie By przychodzić I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Do ??? Saul Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Izrael I też, nawet, mianowicie By stanąć obozem Do (+przyspieszenie)
1Krl:28:4 kai\ sunaTroi/DZontai oi( a)llo/fuloi kai\ e)/rCHontai kai\ paremba/llousin ei)s *sOman, kai\ sunaTroi/DZei *saoul pa/nta a)/ndra *israEl kai\ paremba/llousin ei)s *gelboue.
1Krl:28:4 kai synaTroiDZontai hoi allofyloi kai erCHontai kai paremballusin eis sOman, kai synaTroiDZei saul panta andra israEl kai paremballusin eis gelbue.
1Krl:28:4 C V1_PMI3P RA_NPM A1B_NPM C V1_PMI3P C V1_PAI3P P N_AS C V1_PAI3S N_NSM A3_ASM N3_ASM N_GSM C V1_PAI3P P N_AS
1Krl:28:4 and also, even, namely to ??? the foreign and also, even, namely to come and also, even, namely to encamp into (+acc) ć and also, even, namely to ??? Saul every all, each, every, the whole of man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Israel and also, even, namely to encamp into (+acc) ć
1Krl:28:4 and they-are-being-???-ed the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) and they-are-being-COME-ed and they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) into (+acc)   and he/she/it-is-???-ing, you(sg)-are-being-???-ed (classical) Saul (indecl) all (nom|acc|voc), every (acc) man, husband (acc) Israel (indecl) and they-are-ENCAMP-ing, while ENCAMP-ing (dat) into (+acc)  
1Krl:28:4 1Krl_28:4_1 1Krl_28:4_2 1Krl_28:4_3 1Krl_28:4_4 1Krl_28:4_5 1Krl_28:4_6 1Krl_28:4_7 1Krl_28:4_8 1Krl_28:4_9 1Krl_28:4_10 1Krl_28:4_11 1Krl_28:4_12 1Krl_28:4_13 1Krl_28:4_14 1Krl_28:4_15 1Krl_28:4_16 1Krl_28:4_17 1Krl_28:4_18 1Krl_28:4_19 1Krl_28:4_20
1Krl:28:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:5 καὶ εἶδεν Σαουλ τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐφοβήθη, καὶ ἐξέστη ἡ καρδία αὐτοῦ σφόδρα.
1Krl:28:5 And Saul saw the camp of the Philistines, and he was alarmed, and his heart was greatly dismayed. (1 Samuel 28:5 Brenton)
1Krl:28:5 Saul jednak na widok obozu filistyńskiego przestraszył się: serce jego mocno zadrżało. (1 Sm 28:5 BT_4)
1Krl:28:5 καὶ εἶδεν Σαουλ τὴν παρεμβολὴν τῶν ἀλλοφύλων καὶ ἐφοβήθη, καὶ ἐξέστη καρδία αὐτοῦ σφόδρα.
1Krl:28:5 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) καί ἐξ·ίστημι (ath. εξ+ιστ(α)-/ath. εξ+ιστ(η)-, εκ+στη·σ-, εκ+στη·σ- or 2nd ath. εκ+στ(η)-/ath. εκ+στ(α)-, εξ+εστη·κ-/εξ+εστα·κ-/εξ+εστ(α)·[κ]-, -, εκ+στα·θ-) ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σφόδρα
1Krl:28:5 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul Obozu obóz, koszary, armia Obcy I też, nawet, mianowicie By bać się I też, nawet, mianowicie By kłaść (stanie) z rozumów kieruj jednym z jego zmysłów {sensów}, E.Ba.850 Liddell i Scott [i Jones] grecki angielski Leksykon; TORBA Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony
1Krl:28:5 kai\ ei)=den *saoul tE\n parembolE\n tO=n a)llofu/lOn kai\ e)fobE/TE, kai\ e)Xe/stE E( kardi/a au)tou= sfo/dra.
1Krl:28:5 kai eiden saul tEn parembolEn tOn allofylOn kai efobETE, kai eXestE hE kardia autu sfodra.
1Krl:28:5 C VBI_AAI3S N_NSM RA_ASF N1_ASF RA_GPM A1B_GPM C VCI_API3S C VHI_AAI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GSM D
1Krl:28:5 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Saul the camp camp, barracks, army the foreign and also, even, namely to fear and also, even, namely to put (standing) out of wits drive one out of his senses, E.Ba.850 Liddell and Scott [and Jones]'s Greek-English Lexicon; BAG the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same vehement, intense, keen, inveighingly, eager
1Krl:28:5 and he/she/it-SEE-ed Saul (indecl) the (acc) camp (acc) the (gen) foreign ([Adj] gen) and he/she/it-was-FEAR-ed and he/she/it-PUT (STandING) OUT OF WITS-ed the (nom) heart (nom|voc) him/it/same (gen) vehement,
1Krl:28:5 1Krl_28:5_1 1Krl_28:5_2 1Krl_28:5_3 1Krl_28:5_4 1Krl_28:5_5 1Krl_28:5_6 1Krl_28:5_7 1Krl_28:5_8 1Krl_28:5_9 1Krl_28:5_10 1Krl_28:5_11 1Krl_28:5_12 1Krl_28:5_13 1Krl_28:5_14 1Krl_28:5_15
1Krl:28:5 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:6 καὶ ἐπηρώτησεν Σαουλ διὰ κυρίου, καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ κύριος ἐν τοῖς ἐνυπνίοις καὶ ἐν τοῖς δήλοις καὶ ἐν τοῖς προφήταις.
1Krl:28:6 And Saul enquired of the Lord; and the Lord answered him not by dreams, nor by manifestations, nor by prophets. (1 Samuel 28:6 Brenton)
1Krl:28:6 Radził się Saul Pana, lecz Pan mu nie odpowiadał ani przez sny, ani przez urim, ani przez proroków. (1 Sm 28:6 BT_4)
1Krl:28:6 καὶ ἐπηρώτησεν Σαουλ διὰ κυρίου, καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ κύριος ἐν τοῖς ἐνυπνίοις καὶ ἐν τοῖς δήλοις καὶ ἐν τοῖς προφήταις.
1Krl:28:6 καί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) Σαούλ, ὁ διά κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀπο·κρίνομαι (απο+κριν-, -, απο+κριν·[σ]-, -, απο+κεκρι-, απο+κρι·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί ἐν ὁ ἡ τό δῆλος -η -ον; δηλόω (δηλ(ο)-, δηλω·σ-, δηλω·σ-, -, δεδηλω-, δηλω·θ-) καί ἐν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ
1Krl:28:6 I też, nawet, mianowicie By pytać się Saul Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By odpowiadać On/ona/to/to samo Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sen I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Oczywisty (oświadczaj, wskazuj, wyrażaj, udzielaj wyjaśnienia, bądź widocznym, (objawiaj)); by wyjawiać I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Prorok
1Krl:28:6 kai\ e)pErO/tEsen *saoul dia\ kuri/ou, kai\ ou)k a)pekri/TE au)tO=| ku/rios e)n toi=s e)nupni/ois kai\ e)n toi=s dE/lois kai\ e)n toi=s profE/tais.
1Krl:28:6 kai epErOtEsen saul dia kyriu, kai uk apekriTE autO kyrios en tois enypniois kai en tois dElois kai en tois profEtais.
1Krl:28:6 C VAI_AAI3S N_NSM P N2_GSM C D VCI_API3S RD_DSM N2_NSM P RA_DPN N2N_DPN C P RA_DPM A1_DPM C P RA_DPM N1M_DPM
1Krl:28:6 and also, even, namely to question Saul because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to answer he/she/it/same lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dream and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the evident (declare, indicate, state, explain, show, (reveal)); to disclose and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the prophet
1Krl:28:6 and he/she/it-QUESTION-ed Saul (indecl) because of (+acc), through (+gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not he/she/it-was-ANSWER-ed him/it/same (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) in/among/by (+dat) the (dat) dreams (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) evident ([Adj] dat); you(sg)-are-DISCLOSE-ing, you(sg)-should-be-DISCLOSE-ing, you(sg)-happen-to-be-DISCLOSE-ing (opt) and in/among/by (+dat) the (dat) prophets (dat)
1Krl:28:6 1Krl_28:6_1 1Krl_28:6_2 1Krl_28:6_3 1Krl_28:6_4 1Krl_28:6_5 1Krl_28:6_6 1Krl_28:6_7 1Krl_28:6_8 1Krl_28:6_9 1Krl_28:6_10 1Krl_28:6_11 1Krl_28:6_12 1Krl_28:6_13 1Krl_28:6_14 1Krl_28:6_15 1Krl_28:6_16 1Krl_28:6_17 1Krl_28:6_18 1Krl_28:6_19 1Krl_28:6_20 1Krl_28:6_21
1Krl:28:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:7 καὶ εἶπεν Σαουλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ Ζητήσατέ μοι γυναῖκα ἐγγαστρίμυθον, καὶ πορεύσομαι πρὸς αὐτὴν καὶ ζητήσω ἐν αὐτῇ· καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ γυνὴ ἐγγαστρίμυθος ἐν Αενδωρ.
1Krl:28:7 Then Saul said to his servants, Seek for me a woman who has in her a divining spirit, and I will go to her, and enquire of her: and his servants said to him, Behold, there is a woman who has in her a divining spirit at Aendor. (1 Samuel 28:7 Brenton)
1Krl:28:7 Zwrócił się więc Saul do swych sług: «Poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, chciałbym pójść i jej się poradzić». Odpowiedzieli mu jego słudzy: «Jest w Endor kobieta, która wywołuje duchy». (1 Sm 28:7 BT_4)
1Krl:28:7 καὶ εἶπεν Σαουλ τοῖς παισὶν αὐτοῦ Ζητήσατέ μοι γυναῖκα ἐγγαστρίμυθον, καὶ πορεύσομαι πρὸς αὐτὴν καὶ ζητήσω ἐν αὐτῇ· καὶ εἶπαν οἱ παῖδες αὐτοῦ πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ γυνὴ ἐγγαστρίμυθος ἐν Αενδωρ.
1Krl:28:7 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό καί ζητέω (ζητ(ε)-, ζητη·σ-, ζητη·σ-, -, -, ζητη·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   ἐν  
1Krl:28:7 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul Dziecka/służący On/ona/to/to samo By szukać Ja Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By iść Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By szukać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Dziecka/służący On/ona/to/to samo Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kobiety/żona W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krl:28:7 kai\ ei)=pen *saoul toi=s paisi\n au)tou= *DZEtE/sate/ moi gunai=ka e)ggastri/muTon, kai\ poreu/somai pro\s au)tE\n kai\ DZEtE/sO e)n au)tE=|· kai\ ei)=pan oi( pai=des au)tou= pro\s au)to/n *)idou\ gunE\ e)ggastri/muTos e)n *aendOr.
1Krl:28:7 kai eipen saul tois paisin autu DZEtEsate moi gynaika engastrimyTon, kai poreusomai pros autEn kai DZEtEsO en autE· kai eipan hoi paides autu pros auton idu gynE engastrimyTos en aendOr.
1Krl:28:7 C VBI_AAI3S N_NSM RA_DPM N3D_DPM RD_GSM VA_AAD2P RP_DS N3K_ASF A1B_ASF C VF_FMI1S P RD_ASF C VF_FAI1S P RD_DSF C VAI_AAI3P RA_NPM N3D_NPM RD_GSM P RD_ASM I N3K_NSF A1B_NSF P N_DSF
1Krl:28:7 and also, even, namely to say/tell Saul the child/servant he/she/it/same to seek I woman/wife ć and also, even, namely to go toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same and also, even, namely to seek in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same and also, even, namely to say/tell the child/servant he/she/it/same toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), woman/wife ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć
1Krl:28:7 and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) the (dat) children/servants (dat) him/it/same (gen) do-SEEK-you(pl)! me (dat) woman/wife (acc)   and I-will-be-GO-ed toward (+acc,+gen,+dat) her/it/same (acc) and I-will-SEEK, I-should-SEEK in/among/by (+dat) her/it/same (dat) and they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc) the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! woman/wife (nom)   in/among/by (+dat)  
1Krl:28:7 1Krl_28:7_1 1Krl_28:7_2 1Krl_28:7_3 1Krl_28:7_4 1Krl_28:7_5 1Krl_28:7_6 1Krl_28:7_7 1Krl_28:7_8 1Krl_28:7_9 1Krl_28:7_10 1Krl_28:7_11 1Krl_28:7_12 1Krl_28:7_13 1Krl_28:7_14 1Krl_28:7_15 1Krl_28:7_16 1Krl_28:7_17 1Krl_28:7_18 1Krl_28:7_19 1Krl_28:7_20 1Krl_28:7_21 1Krl_28:7_22 1Krl_28:7_23 1Krl_28:7_24 1Krl_28:7_25 1Krl_28:7_26 1Krl_28:7_27 1Krl_28:7_28 1Krl_28:7_29 1Krl_28:7_30
1Krl:28:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:8 καὶ συνεκαλύψατο Σαουλ καὶ περιεβάλετο ἱμάτια ἕτερα καὶ πορεύεται αὐτὸς καὶ δύο ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται πρὸς τὴν γυναῖκα νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῇ Μάντευσαι δή μοι ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ καὶ ἀνάγαγέ μοι ὃν ἐὰν εἴπω σοι.
1Krl:28:8 And Saul disguised himself, and put on other raiment, and he goes, and two men with him, and they come to the woman by night; and he said to her, Divine to me, I pray thee, by the divining spirit within thee, and bring up to me him whom I shall name to thee. (1 Samuel 28:8 Brenton)
1Krl:28:8 Dla niepoznaki Saul przebrał się w inne szaty i poszedł w towarzystwie dwóch ludzi. Przybywając do tej kobiety w nocy, rzekł: «Proszę cię, powróż mi przez ducha i spraw, niech przyjdzie ten, którego ci wymienię». (1 Sm 28:8 BT_4)
1Krl:28:8 καὶ συνεκαλύψατο Σαουλ καὶ περιεβάλετο ἱμάτια ἕτερα καὶ πορεύεται αὐτὸς καὶ δύο ἄνδρες μετ’ αὐτοῦ καὶ ἔρχονται πρὸς τὴν γυναῖκα νυκτὸς καὶ εἶπεν αὐτῇ Μάντευσαι δή μοι ἐν τῷ ἐγγαστριμύθῳ καὶ ἀνάγαγέ μοι ὃν ἐὰν εἴπω σοι.
1Krl:28:8 καί συγ·καλύπτω (συν+καλυπτ-, συν+καλυψ-, συν+καλυψ-, -, συν+κεκαλυπτ-, -) Σαούλ, ὁ καί περι·βάλλω (περι+βαλλ-, περι+βαλ(ε)·[σ]-, 2nd περι+βαλ-, -, περι+βεβλη-, περι+βλη·θ-) ἱμάτιον, -ου, τό ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) καί πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ μετά αὐτός αὐτή αὐτό καί ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) πρός ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι νύξ, -υκτός, ἡ καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό μαντεύομαι (μαντευ-, -, μαντευ·σ-, -, -, -) δή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό   καί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐάν (εἰ ἄν) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -)
1Krl:28:8 I też, nawet, mianowicie Do ??? Saul I też, nawet, mianowicie By ozdabiać z [rozrzucaj] Ubierająca część garderoby, płaszcz Inny I też, nawet, mianowicie By iść On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dwa Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By przychodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Kobiety/żona Noc I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo By przepowiadać Naprawdę Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie By prowadzić Ja Kto/, który/, który; by być Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By mówić/opowiadaj Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się
1Krl:28:8 kai\ sunekalu/PSato *saoul kai\ perieba/leto i(ma/tia e(/tera kai\ poreu/etai au)to\s kai\ du/o a)/ndres met’ au)tou= kai\ e)/rCHontai pro\s tE\n gunai=ka nukto\s kai\ ei)=pen au)tE=| *ma/nteusai dE/ moi e)n tO=| e)ggastrimu/TO| kai\ a)na/gage/ moi o(\n e)a\n ei)/pO soi.
1Krl:28:8 kai synekalyPSato saul kai periebaleto himatia hetera kai poreuetai autos kai dyo andres met’ autu kai erCHontai pros tEn gynaika nyktos kai eipen autE manteusai dE moi en tO engastrimyTO kai anagage moi hon ean eipO soi.
1Krl:28:8 C VAI_AMI3S N_NSM C VBI_AMI3S N2N_APN A1A_APN C V1_PMI3S RD_NSM C M N3_NPM P RD_GSM C V1_PMI3P P RA_ASF N3K_ASF N3_GSF C VBI_AAI3S RD_DSF VA_AMD2S x RP_DS P RA_DSM A1B_DSM C VB_AAD2S RP_DS RR_ASM C VB_AAS1S RP_DS
1Krl:28:8 and also, even, namely to ??? Saul and also, even, namely to adorn with [throw around] clothing garment, cloak other and also, even, namely to go he/she/it/same and also, even, namely two man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to come toward (+acc,+gen,+dat) the woman/wife night and also, even, namely to say/tell he/she/it/same to divine indeed I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely to lead up I who/whom/which; to be if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to say/tell you; your/yours(sg); to rub worn, rub
1Krl:28:8 and he/she/it-was-???-ed Saul (indecl) and he/she/it-was-ADORN-ed-WITH clothings (nom|acc|voc) other (nom|acc), other (nom) and he/she/it-is-being-GO-ed he/it/same (nom) and two (nom, acc, gen) men, husbands (nom|voc) after (+acc), with (+gen) him/it/same (gen) and they-are-being-COME-ed toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) woman/wife (acc) night (gen) and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) be-you(sg)-DIVINE-ed! indeed me (dat) in/among/by (+dat) the (dat)   and do-LEAD-you(sg)-UP! me (dat) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) if-ever you(sg)-were-SAY/TELL-ed, I-should-SAY/TELL you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt)
1Krl:28:8 1Krl_28:8_1 1Krl_28:8_2 1Krl_28:8_3 1Krl_28:8_4 1Krl_28:8_5 1Krl_28:8_6 1Krl_28:8_7 1Krl_28:8_8 1Krl_28:8_9 1Krl_28:8_10 1Krl_28:8_11 1Krl_28:8_12 1Krl_28:8_13 1Krl_28:8_14 1Krl_28:8_15 1Krl_28:8_16 1Krl_28:8_17 1Krl_28:8_18 1Krl_28:8_19 1Krl_28:8_20 1Krl_28:8_21 1Krl_28:8_22 1Krl_28:8_23 1Krl_28:8_24 1Krl_28:8_25 1Krl_28:8_26 1Krl_28:8_27 1Krl_28:8_28 1Krl_28:8_29 1Krl_28:8_30 1Krl_28:8_31 1Krl_28:8_32 1Krl_28:8_33 1Krl_28:8_34 1Krl_28:8_35 1Krl_28:8_36 1Krl_28:8_37
1Krl:28:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:9 καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ δὴ σὺ οἶδας ὅσα ἐποίησεν Σαουλ, ὡς ἐξωλέθρευσεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ἵνα τί σὺ παγιδεύεις τὴν ψυχήν μου θανατῶσαι αὐτήν;
1Krl:28:9 And the woman said to him, Behold now, thou knowest what Saul has done, how he has cut off those who had in them divining spirits, and the wizards from the land, and why dost thou spread a snare for my life to destroy it? (1 Samuel 28:9 Brenton)
1Krl:28:9 Odpowiedziała mu kobieta: «Wiesz chyba, co uczynił Saul: wyniszczył wróżbitów i czarnoksiężników w kraju. Czemu czyhasz na moje życie, chcąc mnie narazić na śmierć». (1 Sm 28:9 BT_4)
1Krl:28:9 καὶ εἶπεν γυνὴ πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ δὴ σὺ οἶδας ὅσα ἐποίησεν Σαουλ, ὡς ἐξωλέθρευσεν τοὺς ἐγγαστριμύθους καὶ τοὺς γνώστας ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ἵνα τί σὺ παγιδεύεις τὴν ψυχήν μου θανατῶσαι αὐτήν;
1Krl:28:9 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οἶδα (ath. ιδ-/ath. ειδ(ε)-/ath. ειδ-, ειδη·σ-/ει[δ]·σ-, ειδη·σ-, οιδ·[κ]-/ειδ·[κ]-, -, -) ὅσος -η -ον ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) Σαούλ, ὁ ὡς ἐξ·ολεθρεύω v.l. -ολο- (εξ+ολεθρευ-, εξ+ολεθρευ·σ-, εξ+ολεθρευ·σ-, -, -, εξ+ολεθρευ·θ-/εξ+ολοθρευ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό γνώστης, -ου, ὁ; γνωστός -ή -όν ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς παγιδεύω (παγιδευ-, -, παγιδευ·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς θανατόω (θανατ(ο)-, θανατω·σ-, θανατω·σ-, -, τεθανατω-, θανατω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:28:9 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę Ty By spostrzegać widzieć, by wiedzieć, by być świadomy z, by być zaznajamiany z Tyleż/wiele jak By czynić/rób Saul Jak/jak By niszczyć zupełnie wytępienie, całkowite zniszczenie, zniszczenie, eliminację I też, nawet, mianowicie Znającego biegły, zaznajamiany; znany Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. Ty By usidlać Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja By zgładzać On/ona/to/to samo
1Krl:28:9 kai\ ei)=pen E( gunE\ pro\s au)to/n *)idou\ dE\ su\ oi)=das o(/sa e)poi/Esen *saoul, O(s e)XOle/Treusen tou\s e)ggastrimu/Tous kai\ tou\s gnO/stas a)po\ tE=s gE=s· kai\ i(/na ti/ su\ pagideu/eis tE\n PSuCHE/n mou TanatO=sai au)tE/n;
1Krl:28:9 kai eipen hE gynE pros auton idu dE sy oidas hosa epoiEsen saul, hOs eXOleTreusen tus engastrimyTus kai tus gnOstas apo tEs gEs· kai hina ti sy pagideueis tEn PSyCHEn mu TanatOsai autEn;
1Krl:28:9 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF P RD_ASM I x RP_NS VX_XAI2S A1_APN VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S RA_APM A1B_APM C RA_APM N1M_APM P RA_GSF N1_GSF C C RI_ASN RP_NS V1_PAI2S RA_ASF N1_ASF RP_GS VA_AAN RD_ASF
1Krl:28:9 and also, even, namely to say/tell the woman/wife toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed you to perceive to see, to know, to be aware of, to be acquainted with as much/many as to do/make Saul as/like to destroy utterly extermination, total destruction, annihilation, elimination the ć and also, even, namely the knower expert, acquainted; known from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. you to entrap the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I to put to death he/she/it/same
1Krl:28:9 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! indeed you(sg) (nom) you(sg)-have-PERCEIVE-ed as much/many as (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed Saul (indecl) as/like he/she/it-DESTROY UTTERLY-ed the (acc)   and the (acc) knowers (acc); known ([Adj] acc) away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg) (nom) you(sg)-are-ENTRAP-ing the (acc) life (acc) me (gen) to-PUT-TO-DEATH, be-you(sg)-PUT-ed-TO-DEATH!, he/she/it-happens-to-PUT-TO-DEATH (opt) her/it/same (acc)
1Krl:28:9 1Krl_28:9_1 1Krl_28:9_2 1Krl_28:9_3 1Krl_28:9_4 1Krl_28:9_5 1Krl_28:9_6 1Krl_28:9_7 1Krl_28:9_8 1Krl_28:9_9 1Krl_28:9_10 1Krl_28:9_11 1Krl_28:9_12 1Krl_28:9_13 1Krl_28:9_14 1Krl_28:9_15 1Krl_28:9_16 1Krl_28:9_17 1Krl_28:9_18 1Krl_28:9_19 1Krl_28:9_20 1Krl_28:9_21 1Krl_28:9_22 1Krl_28:9_23 1Krl_28:9_24 1Krl_28:9_25 1Krl_28:9_26 1Krl_28:9_27 1Krl_28:9_28 1Krl_28:9_29 1Krl_28:9_30 1Krl_28:9_31 1Krl_28:9_32 1Krl_28:9_33
1Krl:28:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:10 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ Σαουλ λέγων Ζῇ κύριος, εἰ ἀπαντήσεταί σοι ἀδικία ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ.
1Krl:28:10 And Saul swore to her, and said, As the Lord lives, no injury shall come upon thee on this account. (1 Samuel 28:10 Brenton)
1Krl:28:10 Saul przysiągł jej na Pana mówiąc: «Na życie Pana! Nie będziesz ukarana z tego powodu». (1 Sm 28:10 BT_4)
1Krl:28:10 καὶ ὤμοσεν αὐτῇ Σαουλ λέγων Ζῇ κύριος, εἰ ἀπαντήσεταί σοι ἀδικία ἐν τῷ λόγῳ τούτῳ.
1Krl:28:10 καί ὀμνύω (ομνυ-, ομο·σ-, ομο·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό Σαούλ, ὁ λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ζάω (ζ(η)-/ath. ζ(η)-, ζη·σ-, ζη·σ-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰ ἀπ·αντάω (απ+αντ(α)-, απ+αντη·σ-, απ+αντη·σ-, απ+ηντη·κ-, -, -) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἀ·δικία, -ας, ἡ ἐν ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:28:10 I też, nawet, mianowicie By przysięgać On/ona/to/to samo Saul By mówić/opowiadaj Do istnieje mieszkaj, mieszkaj, żyj(?? ???) Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Jeżeli By spotykać Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Zły uczynki W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:28:10 kai\ O)/mosen au)tE=| *saoul le/gOn *DZE=| ku/rios, ei) a)pantE/setai/ soi a)diki/a e)n tO=| lo/gO| tou/tO|.
1Krl:28:10 kai Omosen autE saul legOn DZE kyrios, ei apantEsetai soi adikia en tO logO tutO.
1Krl:28:10 C VAI_AAI3S RD_DSF N_NSM V1_PAPNSM V3_PAS3S N2_NSM C VF_FMI3S RP_DS N1A_NSF P RA_DSM N2_DSM RD_DSM
1Krl:28:10 and also, even, namely to swear he/she/it/same Saul to say/tell to exists dwell, inhabit, live(ζω ζαω) lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. if to encounter you; your/yours(sg); to rub worn, rub wrongdoing in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:28:10 and he/she/it-SWEAR-ed her/it/same (dat) Saul (indecl) while SAY/TELL-ing (nom) he/she/it-is-EXISTS-ing, you(sg)-are-being-EXISTS-ed, you(sg)-are-being-EXISTS-ed (classical), he/she/it-should-be-EXISTS-ing, you(sg)-should-be-being-EXISTS-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) if he/she/it-will-be-ENCOUNTER-ed you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) wrongdoing (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) word (dat) this (dat)
1Krl:28:10 1Krl_28:10_1 1Krl_28:10_2 1Krl_28:10_3 1Krl_28:10_4 1Krl_28:10_5 1Krl_28:10_6 1Krl_28:10_7 1Krl_28:10_8 1Krl_28:10_9 1Krl_28:10_10 1Krl_28:10_11 1Krl_28:10_12 1Krl_28:10_13 1Krl_28:10_14 1Krl_28:10_15
1Krl:28:10 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:11 καὶ εἶπεν ἡ γυνή Τίνα ἀναγάγω σοι; καὶ εἶπεν Τὸν Σαμουηλ ἀνάγαγέ μοι.
1Krl:28:11 And the woman said, Whom shall I bring up to thee? and he said, Bring up to me Samuel. (1 Samuel 28:11 Brenton)
1Krl:28:11 Spytała się więc kobieta: «Kogo mam wywołać?» Odrzekł: «Wywołaj mi Samuela». (1 Sm 28:11 BT_4)
1Krl:28:11 καὶ εἶπεν γυνή Τίνα ἀναγάγω σοι; καὶ εἶπεν Τὸν Σαμουηλ ἀνάγαγέ μοι.
1Krl:28:11 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό Σαμουήλ, ὁ ἀν·άγω (αν+αγ-, αν+αξ-, 2nd αν+αγαγ-, -, -, αν+αχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:28:11 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By prowadzić Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel By prowadzić Ja
1Krl:28:11 kai\ ei)=pen E( gunE/ *ti/na a)naga/gO soi; kai\ ei)=pen *to\n *samouEl a)na/gage/ moi.
1Krl:28:11 kai eipen hE gynE tina anagagO soi; kai eipen ton samuEl anagage moi.
1Krl:28:11 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RI_ASM VB_AAS1S RP_DS C VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM VB_AAD2S RP_DS
1Krl:28:11 and also, even, namely to say/tell the woman/wife who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to lead up you; your/yours(sg); to rub worn, rub and also, even, namely to say/tell the Samuel to lead up I
1Krl:28:11 and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) I-should-LEAD-UP you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (acc) Samuel (indecl) do-LEAD-you(sg)-UP! me (dat)
1Krl:28:11 1Krl_28:11_1 1Krl_28:11_2 1Krl_28:11_3 1Krl_28:11_4 1Krl_28:11_5 1Krl_28:11_6 1Krl_28:11_7 1Krl_28:11_8 1Krl_28:11_9 1Krl_28:11_10 1Krl_28:11_11 1Krl_28:11_12 1Krl_28:11_13
1Krl:28:11 x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:12 καὶ εἶδεν ἡ γυνὴ τὸν Σαμουηλ καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ· καὶ εἶπεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαουλ Ἵνα τί παρελογίσω με; καὶ σὺ εἶ Σαουλ.
1Krl:28:12 And the woman saw Samuel, and cried out with a loud voice: and the woman said to Saul, Why hast thou deceived me? for thou art Saul. (1 Samuel 28:12 Brenton)
1Krl:28:12 Gdy zobaczyła kobieta Samuela, zawołała głośno do Saula: «Czemu mnie oszukałeś? Tyś jest Saul!» (1 Sm 28:12 BT_4)
1Krl:28:12 καὶ εἶδεν γυνὴ τὸν Σαμουηλ καὶ ἀνεβόησεν φωνῇ μεγάλῃ· καὶ εἶπεν γυνὴ πρὸς Σαουλ Ἵνα τί παρελογίσω με; καὶ σὺ εἶ Σαουλ.
1Krl:28:12 καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ὁ ἡ τό Σαμουήλ, ὁ καί ἀνα·βοάω (ανα+βο(α)-, ανα+βοη·σ-, ανα+βοη·σ-, -, -, -) φωνή, -ῆς, ἡ; φωνέω (φων(ε)-, φωνη·σ-, φωνη·σ-, -, -, φωνη·θ-) μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρός Σαούλ, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρα·λογίζομαι (παρα+λογιζ-, -, παρα+λογι·σ-, -, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Σαούλ, ὁ
1Krl:28:12 I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Kobiety/żona Samuel I też, nawet, mianowicie By krzyknąć Dźwięku/głos płacze; by brzmieć Wielki I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By oszukiwać bezrozumny, nie opierany na przyczynie ?r dowód, oszukują, oszukują Ja I też, nawet, mianowicie Ty By iść; by być Saul
1Krl:28:12 kai\ ei)=den E( gunE\ to\n *samouEl kai\ a)nebo/Esen fOnE=| mega/lE|· kai\ ei)=pen E( gunE\ pro\s *saoul *(/ina ti/ parelogi/sO me; kai\ su\ ei)= *saoul.
1Krl:28:12 kai eiden hE gynE ton samuEl kai aneboEsen fOnE megalE· kai eipen hE gynE pros saul hina ti parelogisO me; kai sy ei saul.
1Krl:28:12 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF RA_ASM N_ASM C VAI_AAI3S N1_DSF A1_DSF C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF P N_ASM C RI_ASN VAI_AMI2S RP_AS C RP_NS V9_PAI2S N_NSM
1Krl:28:12 and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the woman/wife the Samuel and also, even, namely to cry out sound/voice cries; to sound great and also, even, namely to say/tell the woman/wife toward (+acc,+gen,+dat) Saul so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to delude unreasoning, not based on reason οr evidence, deceive, delude I and also, even, namely you to go; to be Saul
1Krl:28:12 and he/she/it-SEE-ed the (nom) woman/wife (nom) the (acc) Samuel (indecl) and he/she/it-CRY-ed-OUT sound/voice (dat); you(sg)-are-being-SOUND-ed, he/she/it-should-be-SOUND-ing, you(sg)-should-be-being-SOUND-ed great ([Adj] dat) and he/she/it-SAY/TELL-ed the (nom) woman/wife (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-were-DELUDE-ed me (acc) and you(sg) (nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are Saul (indecl)
1Krl:28:12 1Krl_28:12_1 1Krl_28:12_2 1Krl_28:12_3 1Krl_28:12_4 1Krl_28:12_5 1Krl_28:12_6 1Krl_28:12_7 1Krl_28:12_8 1Krl_28:12_9 1Krl_28:12_10 1Krl_28:12_11 1Krl_28:12_12 1Krl_28:12_13 1Krl_28:12_14 1Krl_28:12_15 1Krl_28:12_16 1Krl_28:12_17 1Krl_28:12_18 1Krl_28:12_19 1Krl_28:12_20 1Krl_28:12_21 1Krl_28:12_22 1Krl_28:12_23 1Krl_28:12_24
1Krl:28:12 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:13 καὶ εἶπεν αὐτῇ ὁ βασιλεύς Μὴ φοβοῦ, εἰπὸν τίνα ἑόρακας. καὶ εἶπεν αὐτῷ Θεοὺς ἑόρακα ἀναβαίνοντας ἐκ τῆς γῆς.
1Krl:28:13 And the king said to her, Fear not; tell me whom thou has seen. And the woman said to him, I saw gods ascending out of the earth. (1 Samuel 28:13 Brenton)
1Krl:28:13 Odezwał się do niej król: «Nie obawiaj się! Co widzisz?» Kobieta odpowiedziała Saulowi: «Widzę istotę pozaziemską, wyłaniającą się z ziemi». (1 Sm 28:13 BT_4)
1Krl:28:13 καὶ εἶπεν αὐτῇ βασιλεύς Μὴ φοβοῦ, εἰπὸν τίνα ἑόρακας. καὶ εἶπεν αὐτῷ Θεοὺς ἑόρακα ἀναβαίνοντας ἐκ τῆς γῆς.
1Krl:28:13 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ μή φόβος, -ου, ὁ; φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό θεός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
1Krl:28:13 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Król Nie Obawa [zobacz fobię]; by bać się By mówić/opowiadaj Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Bóg  By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia
1Krl:28:13 kai\ ei)=pen au)tE=| o( basileu/s *mE\ fobou=, ei)po\n ti/na e(o/rakas. kai\ ei)=pen au)tO=| *Teou\s e(o/raka a)nabai/nontas e)k tE=s gE=s.
1Krl:28:13 kai eipen autE ho basileus mE fobu, eipon tina heorakas. kai eipen autO Teus heoraka anabainontas ek tEs gEs.
1Krl:28:13 C VBI_AAI3S RD_DSF RA_NSM N3V_NSM D V2_PMD2S VBI_AAI3P RI_APN VX_XAI2S C VBI_AAI3S RD_DSM N2_APM VX_XAI1S V1_PAPAPM P RA_GSF N1_GSF
1Krl:28:13 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same the king not fear [see phobia]; to fear to say/tell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), and also, even, namely to say/tell he/she/it/same god [see theology] to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land
1Krl:28:13 and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) the (nom) king (nom) not fear (gen); be-you(sg)-being-FEAR-ed! do-SAY/TELL-you(sg)!, I-SAY/TELL-ed, they-SAY/TELL-ed, upon SAY/TELL-ing (nom|acc|voc, voc) who/what/why (nom|acc), who/what/why (acc) you(sg)-have-SEE-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) gods (acc) I-have-SEE-ed while ASCEND-ing (acc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen)
1Krl:28:13 1Krl_28:13_1 1Krl_28:13_2 1Krl_28:13_3 1Krl_28:13_4 1Krl_28:13_5 1Krl_28:13_6 1Krl_28:13_7 1Krl_28:13_8 1Krl_28:13_9 1Krl_28:13_10 1Krl_28:13_11 1Krl_28:13_12 1Krl_28:13_13 1Krl_28:13_14 1Krl_28:13_15 1Krl_28:13_16 1Krl_28:13_17 1Krl_28:13_18 1Krl_28:13_19
1Krl:28:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:14 καὶ εἶπεν αὐτῇ Τί ἔγνως; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἄνδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς γῆς, καὶ οὗτος διπλοίδα ἀναβεβλημένος. καὶ ἔγνω Σαουλ ὅτι Σαμουηλ οὗτος, καὶ ἔκυψεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.
1Krl:28:14 And he said to her, What didst thou perceive? and she said to him, An upright man ascending out of the earth, and he was clothed with a mantle. And Saul knew that this was Samuel, and he stooped with his face to the earth, and did obeisance to him. (1 Samuel 28:14 Brenton)
1Krl:28:14 Zapytał się: «Jak wygląda?» Odpowiedziała: «Wychodzi starzec, a jest on okryty płaszczem». Saul poznał, że to Samuel, i upadł przed nim twarzą na ziemię, i oddał mu pokłon. (1 Sm 28:14 BT_4)
1Krl:28:14 καὶ εἶπεν αὐτῇ Τί ἔγνως; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἄνδρα ὄρθιον ἀναβαίνοντα ἐκ τῆς γῆς, καὶ οὗτος διπλοίδα ἀναβεβλημένος. καὶ ἔγνω Σαουλ ὅτι Σαμουηλ οὗτος, καὶ ἔκυψεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ.
1Krl:28:14 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί οὗτος αὕτη τοῦτο   ἀνα·βάλλω (ανα+βαλλ-, -, 2nd ανα+βαλ-, -, ανα+βεβλη-, -) καί γινώσκω/γιγν- (γινωσκ-/γιγνωσκ-, γνω·σ-, 2nd ath. γν(ω)-/ath. γν(ο)-, εγνω·κ-, εγνωσ-, γνωσ·θ-) Σαούλ, ὁ ὅτι Σαμουήλ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο καί κύπτω (κυπτ-, κυψ-, κυψ-, -, -, -) ἐπί πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί προσ·κυνέω (προσ+κυν(ε)-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κυνη·σ-, προσ+κεκυνη·κ-, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krl:28:14 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By wiedzieć to jest rozpoznaj. I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By podnosić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zwlekać {By mieć wzgląd} I też, nawet, mianowicie By wiedzieć to jest rozpoznaj. Saul Ponieważ/tamto Samuel To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] I też, nawet, mianowicie By schylać się na dół Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By chodzić do kościoła - by zaszczycać [jakiś jedna/rzecz] jak wyższy od siebie On/ona/to/to samo
1Krl:28:14 kai\ ei)=pen au)tE=| *ti/ e)/gnOs; kai\ ei)=pen au)tO=| *)/andra o)/rTion a)nabai/nonta e)k tE=s gE=s, kai\ ou(=tos diploi/da a)nabeblEme/nos. kai\ e)/gnO *saoul o(/ti *samouEl ou(=tos, kai\ e)/kuPSen e)pi\ pro/sOpon au)tou= e)pi\ tE\n gE=n kai\ proseku/nEsen au)tO=|.
1Krl:28:14 kai eipen autE ti egnOs; kai eipen autO andra orTion anabainonta ek tEs gEs, kai hutos diploida anabeblEmenos. kai egnO saul hoti samuEl hutos, kai ekyPSen epi prosOpon autu epi tEn gEn kai prosekynEsen autO.
1Krl:28:14 C VBI_AAI3S RD_DSF RI_ASN VZI_AAI2S C VBI_AAI3S RD_DSM N3_ASM A1A_ASM V1_PAPASM P RA_GSF N1_GSF C RD_NSM N3D_ASF VM_XMPNSM C VZI_AAI3S N_NSM C N_NSM RD_NSM C VAI_AAI3S P N2N_ASN RD_GSM P RA_ASF N1_ASF C VAI_AAI3S RD_DSM
1Krl:28:14 and also, even, namely to say/tell he/she/it/same who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to know i.e. recognize. and also, even, namely to say/tell he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć to ascend out of (+gen) ἐξ before vowels the earth/land and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ć to defer and also, even, namely to know i.e. recognize. Saul because/that Samuel this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] and also, even, namely to stoop down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing face he/she/it/same upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to worship - to honor [some one/thing] as superior to oneself he/she/it/same
1Krl:28:14 and he/she/it-SAY/TELL-ed her/it/same (dat) who/what/why (nom|acc) you(sg)-KNOW-ed and he/she/it-SAY/TELL-ed him/it/same (dat) man, husband (acc)   while ASCEND-ing (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) the (gen) earth/land (gen) and this (nom)   having-been-DEFER-ed (nom) and he/she/it-KNOW-ed Saul (indecl) because/that Samuel (indecl) this (nom) and he/she/it-STOOP DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-WORSHIP/MAKE-ed-OBEISANCE him/it/same (dat)
1Krl:28:14 1Krl_28:14_1 1Krl_28:14_2 1Krl_28:14_3 1Krl_28:14_4 1Krl_28:14_5 1Krl_28:14_6 1Krl_28:14_7 1Krl_28:14_8 1Krl_28:14_9 1Krl_28:14_10 1Krl_28:14_11 1Krl_28:14_12 1Krl_28:14_13 1Krl_28:14_14 1Krl_28:14_15 1Krl_28:14_16 1Krl_28:14_17 1Krl_28:14_18 1Krl_28:14_19 1Krl_28:14_20 1Krl_28:14_21 1Krl_28:14_22 1Krl_28:14_23 1Krl_28:14_24 1Krl_28:14_25 1Krl_28:14_26 1Krl_28:14_27 1Krl_28:14_28 1Krl_28:14_29 1Krl_28:14_30 1Krl_28:14_31 1Krl_28:14_32 1Krl_28:14_33 1Krl_28:14_34 1Krl_28:14_35
1Krl:28:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:15 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Ἵνα τί παρηνώχλησάς μοι ἀναβῆναί με; καὶ εἶπεν Σαουλ Θλίβομαι σφόδρα, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἐν ἐμοί, καὶ ὁ θεὸς ἀφέστηκεν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις· καὶ νῦν κέκληκά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω.
1Krl:28:15 And Samuel said, Why hast thou troubled me, that I should come up? And Saul said, I am greatly distressed, and the Philistines war against me, and God has departed from me, and no longer hearkens to me either by the hand of the prophets or by dreams: and now I have called thee to tell me what I shall do. (1 Samuel 28:15 Brenton)
1Krl:28:15 Samuel rzekł do Saula: «Dlaczego nie dajesz mi spokoju i wywołujesz mnie?» Saul odrzekł: «Znajduję się w wielkim ucisku, bo Filistyni walczą ze mną, a Bóg mię opuścił i nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sen; dlatego ciebie wezwałem, abyś mi wskazał, jak mam postąpić». (1 Sm 28:15 BT_4)
1Krl:28:15 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Ἵνα τί παρηνώχλησάς μοι ἀναβῆναί με; καὶ εἶπεν Σαουλ Θλίβομαι σφόδρα, καὶ οἱ ἀλλόφυλοι πολεμοῦσιν ἐν ἐμοί, καὶ θεὸς ἀφέστηκεν ἀπ’ ἐμοῦ καὶ οὐκ ἐπακήκοέν μοι ἔτι καὶ ἐν χειρὶ τῶν προφητῶν καὶ ἐν τοῖς ἐνυπνίοις· καὶ νῦν κέκληκά σε γνωρίσαι μοι τί ποιήσω.
1Krl:28:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί παρ·εν·οχλέω (παρεν+οχλ(ε)-, παρεν+οχλη·σ-, παρεν+οχλη·σ-/παρ+εν+οχλη·σ-, -, -, παρεν+οχλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαούλ, ὁ θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) σφόδρα καί ὁ ἡ τό ἀλλό·φυλος -ον πολεμέω (πολεμ(ε)-, πολεμη·σ-, πολεμη·σ-, -, -, πολεμη·θ-) ἐν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἔτι καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ὁ ἡ τό προφήτης, -ου, ὁ καί ἐν ὁ ἡ τό ἐν·ύπνιον, -ου, τό καί νῦν καλέω (καλ(ε)-, καλε·σ-, καλε·σ-, κεκλη·κ-, κεκλη-, κλη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν γνωρίζω (γνωριζ-, γνωρι(ε)·[σ]-/γνωρι·σ-, γνωρι·σ-, -, εγνωρισ-, γνωρισ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)
1Krl:28:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By powodować trudność (naciskaj przeciw, irytuj, dokuczaj) Ja By podnosić Ja I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Saul By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie Obcy By walczyć z wojną W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie Bóg  By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ja; mój/mój I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć Ja Jeszcze/jeszcze I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Prorok I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Sen I też, nawet, mianowicie Teraz By nazywać rozmowę Ty; twój/twój(sg) By robić znany Ja Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By czynić/rób
1Krl:28:15 kai\ ei)=pen *samouEl *(/ina ti/ parEnO/CHlEsa/s moi a)nabE=nai/ me; kai\ ei)=pen *saoul *Tli/bomai sfo/dra, kai\ oi( a)llo/fuloi polemou=sin e)n e)moi/, kai\ o( Teo\s a)fe/stEken a)p’ e)mou= kai\ ou)k e)pakE/koe/n moi e)/ti kai\ e)n CHeiri\ tO=n profEtO=n kai\ e)n toi=s e)nupni/ois· kai\ nu=n ke/klEka/ se gnOri/sai moi ti/ poiE/sO.
1Krl:28:15 kai eipen samuEl hina ti parEnOCHlEsas moi anabEnai me; kai eipen saul Tlibomai sfodra, kai hoi allofyloi polemusin en emoi, kai ho Teos afestEken ap’ emu kai uk epakEkoen moi eti kai en CHeiri tOn profEtOn kai en tois enypniois· kai nyn keklEka se gnOrisai moi ti poiEsO.
1Krl:28:15 C VBI_AAI3S N_NSM C RI_ASN VAI_AAI2S RP_DS VZ_AAN RP_AS C VBI_AAI3S N_NSM V1_PMI1S D C RA_NPM A1B_NPM V2_PAI3P P RP_DS C RA_NSM N2_NSM VXI_XAI3S P RP_GS C D VX_XAI3S RP_DS D C P N3_DSF RA_GPM N1M_GPM C P RA_DPN N2N_DPN C D VX_XAI1S RP_AS VA_AAN RP_DS RI_ASN VA_AAS1S
1Krl:28:15 and also, even, namely to say/tell Samuel so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to cause difficulty (press against, irritate, annoy) I to ascend I and also, even, namely to say/tell Saul to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely the foreign to fight war in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among I; my/mine and also, even, namely the god [see theology] to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing I; my/mine and also, even, namely οὐχ before rough breathing to hear I yet/still and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand the prophet and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the dream and also, even, namely now to call call you; your/yours(sg) to make known I who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to do/make
1Krl:28:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-CAUSE-ed-DIFFICULTY me (dat) to-ASCEND me (acc) and he/she/it-SAY/TELL-ed Saul (indecl) I-am-being-DISTRESS-ed vehement, and the (nom) foreign ([Adj] nom|voc) they-are-FIGHT-ing, while FIGHT-ing (dat) in/among/by (+dat) me (dat); my/mine (nom|voc) and the (nom) god (nom) he/she/it-has-DISENGAGE-ed away from (+gen) me (gen); my/mine (gen) and not he/she/it-has-HEAR-ed me (dat) yet/still and in/among/by (+dat) hand (dat) the (gen) prophets (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) dreams (dat) and now I-have-CALL-ed you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) to-MAKE-KNOWN, be-you(sg)-MAKE-ed-KNOWN!, he/she/it-happens-to-MAKE-KNOWN (opt) me (dat) who/what/why (nom|acc) I-will-DO/MAKE, I-should-DO/MAKE
1Krl:28:15 1Krl_28:15_1 1Krl_28:15_2 1Krl_28:15_3 1Krl_28:15_4 1Krl_28:15_5 1Krl_28:15_6 1Krl_28:15_7 1Krl_28:15_8 1Krl_28:15_9 1Krl_28:15_10 1Krl_28:15_11 1Krl_28:15_12 1Krl_28:15_13 1Krl_28:15_14 1Krl_28:15_15 1Krl_28:15_16 1Krl_28:15_17 1Krl_28:15_18 1Krl_28:15_19 1Krl_28:15_20 1Krl_28:15_21 1Krl_28:15_22 1Krl_28:15_23 1Krl_28:15_24 1Krl_28:15_25 1Krl_28:15_26 1Krl_28:15_27 1Krl_28:15_28 1Krl_28:15_29 1Krl_28:15_30 1Krl_28:15_31 1Krl_28:15_32 1Krl_28:15_33 1Krl_28:15_34 1Krl_28:15_35 1Krl_28:15_36 1Krl_28:15_37 1Krl_28:15_38 1Krl_28:15_39 1Krl_28:15_40 1Krl_28:15_41 1Krl_28:15_42 1Krl_28:15_43 1Krl_28:15_44 1Krl_28:15_45 1Krl_28:15_46 1Krl_28:15_47 1Krl_28:15_48
1Krl:28:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:16 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Ἵνα τί ἐπερωτᾷς με; καὶ κύριος ἀφέστηκεν ἀπὸ σοῦ καὶ γέγονεν μετὰ τοῦ πλησίον σου·
1Krl:28:16 And Samuel said, Why askest thou me, whereas the Lord has departed from thee, and taken part with thy neighbour? (1 Samuel 28:16 Brenton)
1Krl:28:16 Samuel odrzekł: «Dlaczego więc pytasz mnie, skoro Pan odstąpił cię i stał się twoim wrogiem? (1 Sm 28:16 BT_4)
1Krl:28:16 καὶ εἶπεν Σαμουηλ Ἵνα τί ἐπερωτᾷς με; καὶ κύριος ἀφέστηκεν ἀπὸ σοῦ καὶ γέγονεν μετὰ τοῦ πλησίον σου·
1Krl:28:16 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) Σαμουήλ, ὁ ἵνα τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί ἐπ·ερωτάω (επ+ερωτ(α)-, επ+ερωτη·σ-, επ+ερωτη·σ-, -, -, επ+ερωτη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀφ·ίστημι (ath. αφ+ιστ(α)-/ath. αφ+ιστ(η)-, απο+στη·σ-, απο+στη·σ- or 2nd ath. απο+στ(η)-/ath. απο+στ(α)-, αφ+εστη·κ-/αφ+εστα·κ-, -, απο+στα·θ-) ἀπό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) μετά ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
1Krl:28:16 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Samuel żeby / ażeby / bo Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. By pytać się Ja I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. By uwalniać Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg)
1Krl:28:16 kai\ ei)=pen *samouEl *(/ina ti/ e)perOta=|s me; kai\ ku/rios a)fe/stEken a)po\ sou= kai\ ge/gonen meta\ tou= plEsi/on sou·
1Krl:28:16 kai eipen samuEl hina ti eperOtas me; kai kyrios afestEken apo su kai gegonen meta tu plEsion su·
1Krl:28:16 C VBI_AAI3S N_NSM C RI_ASN V3_PAI2S RP_AS C N2_NSM VXI_XAI3S P RP_GS C VX_XAI3S P RA_GSN D RP_GS
1Krl:28:16 and also, even, namely to say/tell Samuel so that / in order to /because (so that/in order to) or as a cause of some action in some situation...II. special usages:.2. because, ἵ. ἀναγνῶ ἐτιμήθην "I was honoured because I read, Anon". ap. A.D.Synt.266.5, cf. Conj.243.21, Choerob.in Theod.2.257, al.; ....as per Liddell who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. to question I and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. to disengage from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing you; your/yours(sg) and also, even, namely to become become, happen after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg)
1Krl:28:16 and he/she/it-SAY/TELL-ed Samuel (indecl) so that / in order to /because who/what/why (nom|acc) you(sg)-are-QUESTION-ing, you(sg)-should-be-QUESTION-ing me (acc) and lord (nom); a lord ([Adj] nom) he/she/it-has-DISENGAGE-ed away from (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-has-BECOME-ed after (+acc), with (+gen) the (gen) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
1Krl:28:16 1Krl_28:16_1 1Krl_28:16_2 1Krl_28:16_3 1Krl_28:16_4 1Krl_28:16_5 1Krl_28:16_6 1Krl_28:16_7 1Krl_28:16_8 1Krl_28:16_9 1Krl_28:16_10 1Krl_28:16_11 1Krl_28:16_12 1Krl_28:16_13 1Krl_28:16_14 1Krl_28:16_15 1Krl_28:16_16 1Krl_28:16_17 1Krl_28:16_18
1Krl:28:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:17 καὶ πεποίηκεν κύριός σοι καθὼς ἐλάλησεν ἐν χειρί μου, καὶ διαρρήξει κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Δαυιδ.
1Krl:28:17 And the Lord has done to thee, as the Lord spoke by me; and the Lord will rend thy kingdom out of thy hand, and will give it to thy neighbour David. (1 Samuel 28:17 Brenton)
1Krl:28:17 Pan czyni to, co przeze mnie zapowiedział: odebrał Pan królestwo z twej ręki, a oddał je innemu - Dawidowi. (1 Sm 28:17 BT_4)
1Krl:28:17 καὶ πεποίηκεν κύριός σοι καθὼς ἐλάλησεν ἐν χειρί μου, καὶ διαρρήξει κύριος τὴν βασιλείαν σου ἐκ χειρός σου καὶ δώσει αὐτὴν τῷ πλησίον σου τῷ Δαυιδ.
1Krl:28:17 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί δια·ρρήγνυμι/-ρρήσσω (ath. δια+ρρηγνυ-/δια+ρρησσ-, δια+ρρηξ-, δια+ρρηξ-, δι+ερρηχ·[κ]-/δι+ερρηγ·[κ]-/δι+ερρωγ·[κ]-, δια+ερρηγ-, δια+ρραγ·[θ]-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό βασιλεία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐκ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πλησίον (Adv. of πλήσιος); πλήσιος -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ
1Krl:28:17 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By zrywać przerwę na wskroś, włamywać się, robić wyłom, rozrywać {przerywać}, zbijać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Królestwo Ty; twój/twój(sg) Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ręka Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By dawać On/ona/to/to samo Sąsiad jeden blisko, blisko; blisko Ty; twój/twój(sg) David
1Krl:28:17 kai\ pepoi/Eken ku/rio/s soi kaTO\s e)la/lEsen e)n CHeiri/ mou, kai\ diarrE/Xei ku/rios tE\n basilei/an sou e)k CHeiro/s sou kai\ dO/sei au)tE\n tO=| plEsi/on sou tO=| *dauid.
1Krl:28:17 kai pepoiEken kyrios soi kaTOs elalEsen en CHeiri mu, kai diarrEXei kyrios tEn basileian su ek CHeiros su kai dOsei autEn tO plEsion su tO dauid.
1Krl:28:17 C VX_XAI3S N2_NSM RP_DS D VAI_AAI3S P N3_DSF RP_GS C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASF N1A_ASF RP_GS P N3_GSF RP_GS C VF_FAI3S RD_ASF RA_DSN D RP_GS RA_DSM N_DSM
1Krl:28:17 and also, even, namely to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand I and also, even, namely to rupture break through, burgle, breach, disrupt, stave lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the kingdom you; your/yours(sg) out of (+gen) ἐξ before vowels hand you; your/yours(sg) and also, even, namely to give he/she/it/same the neighbor one near, close to; near you; your/yours(sg) the David
1Krl:28:17 and he/she/it-has-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) as accordingly he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) hand (dat) me (gen) and he/she/it-will-RUPTURE, you(sg)-will-be-RUPTURE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) kingdom (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) out of (+gen) hand (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) her/it/same (acc) the (dat) neighbor; near ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) David (indecl)
1Krl:28:17 1Krl_28:17_1 1Krl_28:17_2 1Krl_28:17_3 1Krl_28:17_4 1Krl_28:17_5 1Krl_28:17_6 1Krl_28:17_7 1Krl_28:17_8 1Krl_28:17_9 1Krl_28:17_10 1Krl_28:17_11 1Krl_28:17_12 1Krl_28:17_13 1Krl_28:17_14 1Krl_28:17_15 1Krl_28:17_16 1Krl_28:17_17 1Krl_28:17_18 1Krl_28:17_19 1Krl_28:17_20 1Krl_28:17_21 1Krl_28:17_22 1Krl_28:17_23 1Krl_28:17_24 1Krl_28:17_25 1Krl_28:17_26
1Krl:28:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:18 διότι οὐκ ἤκουσας φωνῆς κυρίου καὶ οὐκ ἐποίησας θυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ ἐν Αμαληκ, διὰ τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐποίησεν κύριός σοι τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
1Krl:28:18 because thou didst not hearken to the voice of the Lord, and didst not execute his fierce anger upon Amalec, therefore the Lord has done this thing to thee this day. (1 Samuel 28:18 Brenton)
1Krl:28:18 Dlatego Pan postępuje z tobą w ten sposób, ponieważ nie usłuchałeś Jego głosu, nie dopełniłeś płomiennego gniewu Jego nad Amalekiem. (1 Sm 28:18 BT_4)
1Krl:28:18 διότι οὐκ ἤκουσας φωνῆς κυρίου καὶ οὐκ ἐποίησας θυμὸν ὀργῆς αὐτοῦ ἐν Αμαληκ, διὰ τοῦτο τὸ ῥῆμα ἐποίησεν κύριός σοι τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ.
1Krl:28:18 δι·ότι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) φωνή, -ῆς, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θυμός, -οῦ, ὁ (cf. ὀργή) ὀργή, -ῆς, ἡ (cf. θυμός) αὐτός αὐτή αὐτό ἐν   διά οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krl:28:18 Z powodu tego: Tamto ??? Przed przydechem mocnym By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Dźwięku/głos płacze Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By czynić/rób Gniewu wściekłość, gryzący dym, gniew; pęd uczucia, jakakolwiek silna emocja albo namiętność, specjalnie ten który jest niepowstrzymany albo nie zwilżany obok ? ????. Gniewu gryzący dym, gniew, wściekłość On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie By czynić/rób Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krl:28:18 dio/ti ou)k E)/kousas fOnE=s kuri/ou kai\ ou)k e)poi/Esas Tumo\n o)rgE=s au)tou= e)n *amalEk, dia\ tou=to to\ r(E=ma e)poi/Esen ku/rio/s soi tE=| E(me/ra| tau/tE|.
1Krl:28:18 dioti uk Ekusas fOnEs kyriu kai uk epoiEsas Tymon orgEs autu en amalEk, dia tuto to rEma epoiEsen kyrios soi tE hEmera tautE.
1Krl:28:18 C D VAI_AAI2S N1_GSF N2_GSM C D VAI_AAI2S N2_ASM N1_GSF RD_GSM P N_DSF P RD_ASN RA_ASN N3M_ASN VAI_AAI3S N2_NSM RP_DS RA_DSF N1A_DSF RD_DSF
1Krl:28:18 because of this: that οὐχ before rough breathing to have come I have come. I have arrived.; to hear sound/voice cries lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely οὐχ before rough breathing to do/make wrath rage, fume, anger; A rush of feeling, any strong emotion or passion, especially that which is unchecked or not dampened by ἠ φρήν. wrath fume, anger, rage he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the declaration statement, utterance to do/make lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. you; your/yours(sg); to rub worn, rub the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krl:28:18 because of this: that not while HAVE COME-ing (acc); you(sg)-HEAR-ed sound/voice (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and not you(sg)-DO/MAKE-ed wrath (acc) wrath (gen) him/it/same (gen) in/among/by (+dat)   because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) he/she/it-DO/MAKE-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) the (dat) day (dat) this (dat)
1Krl:28:18 1Krl_28:18_1 1Krl_28:18_2 1Krl_28:18_3 1Krl_28:18_4 1Krl_28:18_5 1Krl_28:18_6 1Krl_28:18_7 1Krl_28:18_8 1Krl_28:18_9 1Krl_28:18_10 1Krl_28:18_11 1Krl_28:18_12 1Krl_28:18_13 1Krl_28:18_14 1Krl_28:18_15 1Krl_28:18_16 1Krl_28:18_17 1Krl_28:18_18 1Krl_28:18_19 1Krl_28:18_20 1Krl_28:18_21 1Krl_28:18_22 1Krl_28:18_23
1Krl:28:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:19 καὶ παραδώσει κύριος τὸν Ισραηλ μετὰ σοῦ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων, καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ πεσοῦνται, καὶ τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ δώσει κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων.
1Krl:28:19 And the Lord shall deliver Israel with thee into the hands of the Philistines, and to-morrow thou and thy sons with thee shall fall, and the Lord shall deliver the army of Israel into the hands of the Philistines. (1 Samuel 28:19 Brenton)
1Krl:28:19 Dlatego Pan oddał Izraelitów razem z tobą w ręce Filistynów, jutro ty i twoi synowie będziecie razem ze mną, całe też wojsko izraelskie odda w ręce Filistynów». (1 Sm 28:19 BT_4)
1Krl:28:19 καὶ παραδώσει κύριος τὸν Ισραηλ μετὰ σοῦ εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων, καὶ αὔριον σὺ καὶ οἱ υἱοί σου μετὰ σοῦ πεσοῦνται, καὶ τὴν παρεμβολὴν Ισραηλ δώσει κύριος εἰς χεῖρας ἀλλοφύλων.
1Krl:28:19 καί παρα·δίδωμι (ath. παρα+διδ(ο)-/ath. παρα+διδ(ω)-, παρα+δω·σ-, παρα+δω·κ- or 2nd ath. παρα+δ(ο)-/ath. παρα+δ(ω)-, παρα+δεδω·κ-, παρα+δεδο-, παρα+δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον καί αὔριον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν μετά σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) καί ὁ ἡ τό παρ·εμ·βολή, -ῆς, ἡ Ἰσραήλ, ὁ δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἀλλό·φυλος -ον
1Krl:28:19 I też, nawet, mianowicie By wręczać popełniaj, oddawaj się, by być wręczany, oddawaj, poddawaj się, oddawaj, odwracaj się w, wysyłaj, zaniechaj, przyznaj, dawaj, ucz doktrynę Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Izrael Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) Do (+przyspieszenie) Ręka Obcy I też, nawet, mianowicie Następny dnia/jutro Ty I też, nawet, mianowicie Syn Ty; twój/twój(sg) Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ty; twój/twój(sg) By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. I też, nawet, mianowicie Obozu obóz, koszary, armia Izrael By dawać Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Do (+przyspieszenie) Ręka Obcy
1Krl:28:19 kai\ paradO/sei ku/rios to\n *israEl meta\ sou= ei)s CHei=ras a)llofu/lOn, kai\ au)/rion su\ kai\ oi( ui(oi/ sou meta\ sou= pesou=ntai, kai\ tE\n parembolE\n *israEl dO/sei ku/rios ei)s CHei=ras a)llofu/lOn.
1Krl:28:19 kai paradOsei kyrios ton israEl meta su eis CHeiras allofylOn, kai aurion sy kai hoi hyioi su meta su pesuntai, kai tEn parembolEn israEl dOsei kyrios eis CHeiras allofylOn.
1Krl:28:19 C VF_FAI3S N2_NSM RA_ASM N_ASM P RP_GS P N3_APF A1B_GPM C D RP_NS C RA_NPM N2_NPM RP_GS P RP_GS VF2_FMI3P C RA_ASF N1_ASF N_GSM VF_FAI3S N2_NSM P N3_APF A1B_GPM
1Krl:28:19 and also, even, namely to hand over commit, surrender, to be handed over, deliver up, give in, give over, turn in, consign, give up, grant, bestow, teach doctrine lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the Israel after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) into (+acc) hand foreign and also, even, namely next day/tomorrow you and also, even, namely the son you; your/yours(sg) after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing you; your/yours(sg) to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. and also, even, namely the camp camp, barracks, army Israel to give lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. into (+acc) hand foreign
1Krl:28:19 and he/she/it-will-Hand OVER, you(sg)-will-be-Hand OVER-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (acc) Israel (indecl) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) into (+acc) hands (acc) foreign ([Adj] gen) and next day/tomorrow you(sg) (nom) and the (nom) sons (nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) after (+acc), with (+gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) they-will-be-FALL-ed and the (acc) camp (acc) Israel (indecl) he/she/it-will-GIVE, you(sg)-will-be-GIVE-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) into (+acc) hands (acc) foreign ([Adj] gen)
1Krl:28:19 1Krl_28:19_1 1Krl_28:19_2 1Krl_28:19_3 1Krl_28:19_4 1Krl_28:19_5 1Krl_28:19_6 1Krl_28:19_7 1Krl_28:19_8 1Krl_28:19_9 1Krl_28:19_10 1Krl_28:19_11 1Krl_28:19_12 1Krl_28:19_13 1Krl_28:19_14 1Krl_28:19_15 1Krl_28:19_16 1Krl_28:19_17 1Krl_28:19_18 1Krl_28:19_19 1Krl_28:19_20 1Krl_28:19_21 1Krl_28:19_22 1Krl_28:19_23 1Krl_28:19_24 1Krl_28:19_25 1Krl_28:19_26 1Krl_28:19_27 1Krl_28:19_28 1Krl_28:19_29
1Krl:28:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:20 καὶ ἔσπευσεν Σαουλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκὼς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουηλ· καὶ ἰσχὺς ἐν αὐτῷ οὐκ ἦν ἔτι, οὐ γὰρ ἔφαγεν ἄρτον ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.
1Krl:28:20 And Saul instantly fell at his full length upon the earth, and was greatly afraid because of the words of Samuel; and there was no longer any strength in him, for he had eaten no bread all that day, and all that night. (1 Samuel 28:20 Brenton)
1Krl:28:20 W tej chwili upadł Saul na ziemię jak długi, przeraził się bowiem słowami Samuela, brakowało mu też sił, gdyż nie jadł przez cały dzień i całą noc. (1 Sm 28:20 BT_4)
1Krl:28:20 καὶ ἔσπευσεν Σαουλ καὶ ἔπεσεν ἑστηκὼς ἐπὶ τὴν γῆν καὶ ἐφοβήθη σφόδρα ἀπὸ τῶν λόγων Σαμουηλ· καὶ ἰσχὺς ἐν αὐτῷ οὐκ ἦν ἔτι, οὐ γὰρ ἔφαγεν ἄρτον ὅλην τὴν ἡμέραν καὶ ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην.
1Krl:28:20 καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) Σαούλ, ὁ καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί φοβέω (φοβ(ε)-, -, φοβη·σ-, -, πεφοβη-, φοβη·θ-) σφόδρα ἀπό ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ Σαμουήλ, ὁ καί ἰσχύς, -ύος, ἡ ἐν αὐτός αὐτή αὐτό οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτι οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) ἄρτος, -ου, ὁ ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ καί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο
1Krl:28:20 I też, nawet, mianowicie Do ??? Saul I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. By powodować stać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By bać się Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Samuel I też, nawet, mianowicie Siła W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo ??? Przed przydechem mocnym By być Jeszcze/jeszcze ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak By jeść Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. Cały Dzień I też, nawet, mianowicie Cały Noc Tamto
1Krl:28:20 kai\ e)/speusen *saoul kai\ e)/pesen e(stEkO\s e)pi\ tE\n gE=n kai\ e)fobE/TE sfo/dra a)po\ tO=n lo/gOn *samouEl· kai\ i)sCHu\s e)n au)tO=| ou)k E)=n e)/ti, ou) ga\r e)/fagen a)/rton o(/lEn tE\n E(me/ran kai\ o(/lEn tE\n nu/kta e)kei/nEn.
1Krl:28:20 kai espeusen saul kai epesen hestEkOs epi tEn gEn kai efobETE sfodra apo tOn logOn samuEl· kai isCHys en autO uk En eti, u gar efagen arton holEn tEn hEmeran kai holEn tEn nykta ekeinEn.
1Krl:28:20 C VAI_AAI3S N_NSM C VAI_AAI3S VXI_XAPNSM P RA_ASF N1_ASF C VCI_API3S D P RA_GPM N2_GPM N_GSM C N3_NSF P RD_DSM D V9_IAI3S D D x VBI_AAI3S N2_ASM A1_ASF RA_ASF N1A_ASF C A1_ASF RA_ASF N3_ASF RD_ASF
1Krl:28:20 and also, even, namely to ??? Saul and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. to cause to stand upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to fear vehement, intense, keen, inveighingly, eager from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. Samuel and also, even, namely strength in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same οὐχ before rough breathing to be yet/still οὐχ before rough breathing for since, as to eat bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. whole the day and also, even, namely whole the night that
1Krl:28:20 and he/she/it-???-ed Saul (indecl) and he/she/it-FALL-ed having CAUSE-ed-TO-STand (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) earth/land (acc) and he/she/it-was-FEAR-ed vehement, away from (+gen) the (gen) words (gen) Samuel (indecl) and strength (nom) in/among/by (+dat) him/it/same (dat) not he/she/it-was yet/still not for he/she/it-EAT-ed bread (acc) whole (acc) the (acc) day (acc) and whole (acc) the (acc) night (acc) that (acc)
1Krl:28:20 1Krl_28:20_1 1Krl_28:20_2 1Krl_28:20_3 1Krl_28:20_4 1Krl_28:20_5 1Krl_28:20_6 1Krl_28:20_7 1Krl_28:20_8 1Krl_28:20_9 1Krl_28:20_10 1Krl_28:20_11 1Krl_28:20_12 1Krl_28:20_13 1Krl_28:20_14 1Krl_28:20_15 1Krl_28:20_16 1Krl_28:20_17 1Krl_28:20_18 1Krl_28:20_19 1Krl_28:20_20 1Krl_28:20_21 1Krl_28:20_22 1Krl_28:20_23 1Krl_28:20_24 1Krl_28:20_25 1Krl_28:20_26 1Krl_28:20_27 1Krl_28:20_28 1Krl_28:20_29 1Krl_28:20_30 1Krl_28:20_31 1Krl_28:20_32 1Krl_28:20_33 1Krl_28:20_34 1Krl_28:20_35
1Krl:28:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:21 καὶ εἰσῆλθεν ἡ γυνὴ πρὸς Σαουλ καὶ εἶδεν ὅτι ἔσπευσεν σφόδρα, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ δὴ ἤκουσεν ἡ δούλη σου τῆς φωνῆς σου καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μου ἐν τῇ χειρί μου καὶ ἤκουσα τοὺς λόγους, οὓς ἐλάλησάς μοι·
1Krl:28:21 And the woman went in to Saul, and saw that he was greatly disquieted, and said to him, Behold now, thine handmaid has hearkened to thy voice, and I have put my life in my hand, and have heard the words which thou has spoken to me. (1 Samuel 28:21 Brenton)
1Krl:28:21 Tymczasem wyszła do Saula owa kobieta i spostrzegłszy, że jest bardzo przerażony, rzekła do niego: «Oto służebnica twoja posłuchała twojego rozkazu; naraziłam swe życie, będąc posłuszną twym słowom, które do mnie wyrzekłeś. (1 Sm 28:21 BT_4)
1Krl:28:21 καὶ εἰσῆλθεν γυνὴ πρὸς Σαουλ καὶ εἶδεν ὅτι ἔσπευσεν σφόδρα, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν Ἰδοὺ δὴ ἤκουσεν δούλη σου τῆς φωνῆς σου καὶ ἐθέμην τὴν ψυχήν μου ἐν τῇ χειρί μου καὶ ἤκουσα τοὺς λόγους, οὓς ἐλάλησάς μοι·
1Krl:28:21 καί εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι πρός Σαούλ, ὁ καί ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὅτι σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) σφόδρα καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) πρός αὐτός αὐτή αὐτό ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) δή ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό λόγος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
1Krl:28:21 I też, nawet, mianowicie By wchodzić Kobiety/żona Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Saul I też, nawet, mianowicie By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Ponieważ/tamto Do ??? Gwałtowny, intensywny, ostry, pomstująco, zapalony I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) On/ona/to/to samo By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Naprawdę By słyszeć Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) Dźwięku/głos płacze Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ja I też, nawet, mianowicie By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by słyszeć Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. Kto/, który/, który By mówić Ja
1Krl:28:21 kai\ ei)sE=lTen E( gunE\ pro\s *saoul kai\ ei)=den o(/ti e)/speusen sfo/dra, kai\ ei)=pen pro\s au)to/n *)idou\ dE\ E)/kousen E( dou/lE sou tE=s fOnE=s sou kai\ e)Te/mEn tE\n PSuCHE/n mou e)n tE=| CHeiri/ mou kai\ E)/kousa tou\s lo/gous, ou(\s e)la/lEsa/s moi·
1Krl:28:21 kai eisElTen hE gynE pros saul kai eiden hoti espeusen sfodra, kai eipen pros auton idu dE Ekusen hE dulE su tEs fOnEs su kai eTemEn tEn PSyCHEn mu en tE CHeiri mu kai Ekusa tus logus, hus elalEsas moi·
1Krl:28:21 C VBI_AAI3S RA_NSF N3K_NSF P N_ASM C VBI_AAI3S C VAI_AAI3S D C VBI_AAI3S P RD_ASM I x VAI_AAI3S RA_NSF N1_NSF RP_GS RA_GSF N1_GSF RP_GS C VEI_AMI1S RA_ASF N1_ASF RP_GS P RA_DSF N3_DSF RP_GS C VAI_AAI1S RA_APM N2_APM RR_APM VAI_AAI2S RP_DS
1Krl:28:21 and also, even, namely to enter the woman/wife toward (+acc,+gen,+dat) Saul and also, even, namely to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), because/that to ??? vehement, intense, keen, inveighingly, eager and also, even, namely to say/tell toward (+acc,+gen,+dat) he/she/it/same to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), indeed to hear the slave girl; servile you; your/yours(sg) the sound/voice cries you; your/yours(sg) and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand I and also, even, namely to have come I have come. I have arrived.; to hear the word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. who/whom/which to speak I
1Krl:28:21 and he/she/it-ENTER-ed the (nom) woman/wife (nom) toward (+acc,+gen,+dat) Saul (indecl) and he/she/it-SEE-ed because/that he/she/it-???-ed vehement, and he/she/it-SAY/TELL-ed toward (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) be-you(sg)-SEE-ed! indeed he/she/it-HEAR-ed the (nom) slave girl (nom|voc); servile ([Adj] nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) sound/voice (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-was-PLACE-ed the (acc) life (acc) me (gen) in/among/by (+dat) the (dat) hand (dat) me (gen) and while HAVE COME-ing (nom|voc); I-HEAR-ed the (acc) words (acc) who/whom/which (acc) you(sg)-SPEAK-ed me (dat)
1Krl:28:21 1Krl_28:21_1 1Krl_28:21_2 1Krl_28:21_3 1Krl_28:21_4 1Krl_28:21_5 1Krl_28:21_6 1Krl_28:21_7 1Krl_28:21_8 1Krl_28:21_9 1Krl_28:21_10 1Krl_28:21_11 1Krl_28:21_12 1Krl_28:21_13 1Krl_28:21_14 1Krl_28:21_15 1Krl_28:21_16 1Krl_28:21_17 1Krl_28:21_18 1Krl_28:21_19 1Krl_28:21_20 1Krl_28:21_21 1Krl_28:21_22 1Krl_28:21_23 1Krl_28:21_24 1Krl_28:21_25 1Krl_28:21_26 1Krl_28:21_27 1Krl_28:21_28 1Krl_28:21_29 1Krl_28:21_30 1Krl_28:21_31 1Krl_28:21_32 1Krl_28:21_33 1Krl_28:21_34 1Krl_28:21_35 1Krl_28:21_36 1Krl_28:21_37 1Krl_28:21_38 1Krl_28:21_39 1Krl_28:21_40
1Krl:28:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:22 καὶ νῦν ἄκουσον δὴ φωνῆς τῆς δούλης σου, καὶ παραθήσω ἐνώπιόν σου ψωμὸν ἄρτου, καὶ φάγε, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἰσχύς, ὅτι πορεύσῃ ἐν ὁδῷ.
1Krl:28:22 And now hearken, I pray thee, to the voice of thine handmaid, and I will set before thee a morsel of bread, and eat, and thou shalt be strengthened, for thou wilt be going on thy way. (1 Samuel 28:22 Brenton)
1Krl:28:22 Posłuchaj więc - proszę - i ty głosu twej służebnicy! Położę przed tobą kęs chleba: posil się wzmocnij, aby wyruszyć w drogę». (1 Sm 28:22 BT_4)
1Krl:28:22 καὶ νῦν ἄκουσον δὴ φωνῆς τῆς δούλης σου, καὶ παραθήσω ἐνώπιόν σου ψωμὸν ἄρτου, καὶ φάγε, καὶ ἔσται ἐν σοὶ ἰσχύς, ὅτι πορεύσῃ ἐν ὁδῷ.
1Krl:28:22 καί νῦν ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) δή φωνή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό δούλη, -ης, ἡ (cf. παιδίσκη); δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί παρα·τίθημι (ath. παρα+τιθ(ε)-, παρα+θη·σ-, παρα+θη·κ- or 2nd ath. παρα+θ(ε)-, -, -, παρα+τε·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν   ἄρτος, -ου, ὁ καί φάγος, -ου, ὁ; ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) ἰσχύς, -ύος, ἡ ὅτι πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν ὁδός, -οῦ, ἡ
1Krl:28:22 I też, nawet, mianowicie Teraz By słyszeć Naprawdę Dźwięku/głos płacze Haruj jak niewolnik dziewczyna; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie By ulegać {By przedkładać} dla rozważanie W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Chleb To słowo jest trudne by oddawać w liczbie mnogiej, jak najbardziej zamknięty {najbardziej bliski} ekwiwalent jest "bochenki chleba", ale technicznie "bochenek" pochodzi z pojęcia zakwaszanie, które nie jest wymagane i czasami sprzeczne. I też, nawet, mianowicie Żarłok; by jeść I też, nawet, mianowicie By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Siła Ponieważ/tamto By iść W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drogi {Sposobu}/droga
1Krl:28:22 kai\ nu=n a)/kouson dE\ fOnE=s tE=s dou/lEs sou, kai\ paraTE/sO e)nO/pio/n sou PSOmo\n a)/rtou, kai\ fa/ge, kai\ e)/stai e)n soi\ i)sCHu/s, o(/ti poreu/sE| e)n o(dO=|.
1Krl:28:22 kai nyn akuson dE fOnEs tEs dulEs su, kai paraTEsO enOpion su PSOmon artu, kai fage, kai estai en soi isCHys, hoti poreusE en hodO.
1Krl:28:22 C D VA_AAD2S x N1_GSF RA_GSF N1_GSF RP_GS C VF_FAI1S P RP_GS N2_ASM N2_GSM C VB_AAD2S C VF_FMI3S P RP_DS N3_NSF C VA_AAS3S P N2_DSF
1Krl:28:22 and also, even, namely now to hear indeed sound/voice cries the slave girl; servile you; your/yours(sg) and also, even, namely to submit for-consideration in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) ć bread This word is difficult to render in plural, as the closest equivalent is "loaves of bread", but technically "loaf" comes from the notion of leavening, which is not required and sometimes contradictory. and also, even, namely glutton; to eat and also, even, namely to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among you; your/yours(sg); to rub worn, rub strength because/that to go in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among way/road
1Krl:28:22 and now do-HEAR-you(sg)!, going-to-HEAR (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) indeed sound/voice (gen) the (gen) slave girl (gen); servile ([Adj] gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and I-will-SUBMIT-FOR-CONSIDERATION, I-should-SUBMIT-FOR-CONSIDERATION in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)   bread (gen) and glutton (voc); do-EAT-you(sg)! and he/she/it-will-be in/among/by (+dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) strength (nom) because/that you(sg)-will-be-GO-ed, he/she/it-should-GO, you(sg)-should-be-GO-ed in/among/by (+dat) way/road (dat)
1Krl:28:22 1Krl_28:22_1 1Krl_28:22_2 1Krl_28:22_3 1Krl_28:22_4 1Krl_28:22_5 1Krl_28:22_6 1Krl_28:22_7 1Krl_28:22_8 1Krl_28:22_9 1Krl_28:22_10 1Krl_28:22_11 1Krl_28:22_12 1Krl_28:22_13 1Krl_28:22_14 1Krl_28:22_15 1Krl_28:22_16 1Krl_28:22_17 1Krl_28:22_18 1Krl_28:22_19 1Krl_28:22_20 1Krl_28:22_21 1Krl_28:22_22 1Krl_28:22_23 1Krl_28:22_24 1Krl_28:22_25
1Krl:28:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:23 καὶ οὐκ ἐβουλήθη φαγεῖν· καὶ παρεβιάζοντο αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ ἡ γυνή, καὶ ἤκουσεν τῆς φωνῆς αὐτῶν καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν δίφρον.
1Krl:28:23 But he would not eat; so his servants and the woman constrained him, and he hearkened to their voice, and rose up from the earth, and sat upon a bench. (1 Samuel 28:23 Brenton)
1Krl:28:23 Wzbraniał się mówiąc: «Nie będę jadł». Gdy namawiali go słudzy wraz z tą kobietą, posłuchał ich głosu, podniósł się z ziemi i usiadł na łóżku. (1 Sm 28:23 BT_4)
1Krl:28:23 καὶ οὐκ ἐβουλήθη φαγεῖν· καὶ παρεβιάζοντο αὐτὸν οἱ παῖδες αὐτοῦ καὶ γυνή, καὶ ἤκουσεν τῆς φωνῆς αὐτῶν καὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς γῆς καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τὸν δίφρον.
1Krl:28:23 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ βούλομαι (βουλ-, βουλη·σ-, -, -, -, βουλη·θ-) ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί παρα·βιάζομαι (παρα+βιαζ-, -, παρα+βια·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό φωνή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό  
1Krl:28:23 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By planować/decyduj się/zamierzaj By jeść I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} On/ona/to/to samo Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By słyszeć Dźwięku/głos płacze On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
1Krl:28:23 kai\ ou)k e)boulE/TE fagei=n· kai\ parebia/DZonto au)to\n oi( pai=des au)tou= kai\ E( gunE/, kai\ E)/kousen tE=s fOnE=s au)tO=n kai\ a)ne/stE a)po\ tE=s gE=s kai\ e)ka/Tisen e)pi\ to\n di/fron.
1Krl:28:23 kai uk ebulETE fagein· kai parebiaDZonto auton hoi paides autu kai hE gynE, kai Ekusen tEs fOnEs autOn kai anestE apo tEs gEs kai ekaTisen epi ton difron.
1Krl:28:23 C D VCI_API3S VB_AAN C V1I_IMI3P RD_ASM RA_NPM N3D_NPM RD_GSM C RA_NSF N3K_NSF C VAI_AAI3S RA_GSF N1_GSF RD_GPM C VHI_AAI3S P RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM
1Krl:28:23 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to plan/determine/intend to eat and also, even, namely to constrain he/she/it/same the child/servant he/she/it/same and also, even, namely the woman/wife and also, even, namely to hear the sound/voice cries he/she/it/same and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the earth/land and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
1Krl:28:23 and not he/she/it-was-PLAN/DETERMINE/INTEND-ed to-will-EAT, to-EAT and they-were-being-CONSTRAIN-ed him/it/same (acc) the (nom) children/servants (nom|voc) him/it/same (gen) and the (nom) woman/wife (nom) and he/she/it-HEAR-ed the (gen) sound/voice (gen) them/same (gen) and he/she/it-STand-ed-UP away from (+gen) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc)  
1Krl:28:23 1Krl_28:23_1 1Krl_28:23_2 1Krl_28:23_3 1Krl_28:23_4 1Krl_28:23_5 1Krl_28:23_6 1Krl_28:23_7 1Krl_28:23_8 1Krl_28:23_9 1Krl_28:23_10 1Krl_28:23_11 1Krl_28:23_12 1Krl_28:23_13 1Krl_28:23_14 1Krl_28:23_15 1Krl_28:23_16 1Krl_28:23_17 1Krl_28:23_18 1Krl_28:23_19 1Krl_28:23_20 1Krl_28:23_21 1Krl_28:23_22 1Krl_28:23_23 1Krl_28:23_24 1Krl_28:23_25 1Krl_28:23_26 1Krl_28:23_27 1Krl_28:23_28
1Krl:28:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:24 καὶ τῇ γυναικὶ ἦν δάμαλις νομὰς ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἔσπευσεν καὶ ἔθυσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν ἄλευρα καὶ ἐφύρασεν καὶ ἔπεψεν ἄζυμα
1Krl:28:24 And the woman had a fat heifer in the house; and she hasted and slew it; and she took meal and kneaded it, and baked unleavened cakes. (1 Samuel 28:24 Brenton)
1Krl:28:24 Kobieta miała tuczne cielę w swym domu, pospiesznie je zabiła, a potem wziąwszy mąkę, rozczyniła ją i upiekła przaśne chleby. (1 Sm 28:24 BT_4)
1Krl:28:24 καὶ τῇ γυναικὶ ἦν δάμαλις νομὰς ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ ἔσπευσεν καὶ ἔθυσεν αὐτὴν καὶ ἔλαβεν ἄλευρα καὶ ἐφύρασεν καὶ ἔπεψεν ἄζυμα
1Krl:28:24 καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) δάμαλις, -εως, ἡ νομή, -ῆς, ἡ ἐν ὁ ἡ τό οἰκία, -ας, ἡ (cf. οἶκος) καί σπεύδω (σπευδ-, σπευ[δ]·σ-, σπευ[δ]·σ-, -, -, -) καί θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἄλευρον, -ου, τό καί   καί   ἄ·ζυμος -ον
1Krl:28:24 I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona By być Jałówka Pastwisko W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Pszenicy mąka I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Przaśny
1Krl:28:24 kai\ tE=| gunaiki\ E)=n da/malis noma\s e)n tE=| oi)ki/a|, kai\ e)/speusen kai\ e)/Tusen au)tE\n kai\ e)/laben a)/leura kai\ e)fu/rasen kai\ e)/pePSen a)/DZuma
1Krl:28:24 kai tE gynaiki En damalis nomas en tE oikia, kai espeusen kai eTysen autEn kai elaben aleura kai efyrasen kai epePSen aDZyma
1Krl:28:24 C RA_DSF N3K_DSF V9_IAI3S N3I_NSF N1_APF P RA_DSF N1A_DSF C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S RD_ASF C VBI_AAI3S N2N_APN C VAI_AAI3S C VAI_AAI3S A1B_APN
1Krl:28:24 and also, even, namely the woman/wife to be heifer pasturage in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house and also, even, namely to ??? and also, even, namely to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] he/she/it/same and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand wheat flour and also, even, namely ć and also, even, namely ć unleavened
1Krl:28:24 and the (dat) woman/wife (dat) he/she/it-was heifer (nom) pasturages (acc) in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) and he/she/it-???-ed and he/she/it-SACRIFICE-ed her/it/same (acc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed wheat flours (nom|acc|voc) and   and   unleavened ([Adj] nom|acc|voc)
1Krl:28:24 1Krl_28:24_1 1Krl_28:24_2 1Krl_28:24_3 1Krl_28:24_4 1Krl_28:24_5 1Krl_28:24_6 1Krl_28:24_7 1Krl_28:24_8 1Krl_28:24_9 1Krl_28:24_10 1Krl_28:24_11 1Krl_28:24_12 1Krl_28:24_13 1Krl_28:24_14 1Krl_28:24_15 1Krl_28:24_16 1Krl_28:24_17 1Krl_28:24_18 1Krl_28:24_19 1Krl_28:24_20 1Krl_28:24_21 1Krl_28:24_22
1Krl:28:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krl:28:25 καὶ προσήγαγεν ἐνώπιον Σαουλ καὶ ἐνώπιον τῶν παίδων αὐτοῦ, καὶ ἔφαγον. καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπῆλθον τὴν νύκτα ἐκείνην.
1Krl:28:25 And she brought the meat before Saul, and before his servants; and they ate, and rose up, and departed that night. (1 Samuel 28:25 Brenton)
1Krl:28:25 Położyła potem to wszystko przed Saulem i jego sługami. Posilili się i powstawszy odeszli jeszcze tej samej nocy. (1 Sm 28:25 BT_4)
1Krl:28:25 καὶ προσήγαγεν ἐνώπιον Σαουλ καὶ ἐνώπιον τῶν παίδων αὐτοῦ, καὶ ἔφαγον. καὶ ἀνέστησαν καὶ ἀπῆλθον τὴν νύκτα ἐκείνην.
1Krl:28:25 καί προσ·άγω (προσ+αγ-, προσ+αξ-, 2nd προσ+αγαγ-, προσ+αγειοχ·[κ]-, -, προσ+αχ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] Σαούλ, ὁ καί ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ὁ ἡ τό παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἐσθίω, ἔσθω (εσθι-/εσθ-, -, -, -, -, -) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) καί ἀπ·έρχομαι (απ+ερχ-, απ+ελευ·σ-, απ+ελθ·[σ]- or 2nd απ+ελθ-, απ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό νύξ, -υκτός, ἡ ἐκεῖνος -η -ο
1Krl:28:25 I też, nawet, mianowicie By prowadzić bliski W obecności z (+informacja); ??? Saul I też, nawet, mianowicie W obecności z (+informacja); ??? Dziecka/służący On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By jeść I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych I też, nawet, mianowicie By odchodzić Noc Tamto
1Krl:28:25 kai\ prosE/gagen e)nO/pion *saoul kai\ e)nO/pion tO=n pai/dOn au)tou=, kai\ e)/fagon. kai\ a)ne/stEsan kai\ a)pE=lTon tE\n nu/kta e)kei/nEn.
1Krl:28:25 kai prosEgagen enOpion saul kai enOpion tOn paidOn autu, kai efagon. kai anestEsan kai apElTon tEn nykta ekeinEn.
1Krl:28:25 C VBI_AAI3S P N_GSM C P RA_GPM N3D_GPM RD_GSM C VBI_AAI3P C VHI_AAI3P C VBI_AAI3P RA_ASF N3_ASF RD_ASF
1Krl:28:25 and also, even, namely to lead toward in the presence of (+gen); ??? Saul and also, even, namely in the presence of (+gen); ??? the child/servant he/she/it/same and also, even, namely to eat and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect and also, even, namely to depart the night that
1Krl:28:25 and he/she/it-LEAD-ed-TOWARD in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) Saul (indecl) and in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) children/servants (gen) him/it/same (gen) and I-EAT-ed, they-EAT-ed and they-STand-ed-UP and I-DEPART-ed, they-DEPART-ed the (acc) night (acc) that (acc)
1Krl:28:25 1Krl_28:25_1 1Krl_28:25_2 1Krl_28:25_3 1Krl_28:25_4 1Krl_28:25_5 1Krl_28:25_6 1Krl_28:25_7 1Krl_28:25_8 1Krl_28:25_9 1Krl_28:25_10 1Krl_28:25_11 1Krl_28:25_12 1Krl_28:25_13 1Krl_28:25_14 1Krl_28:25_15 1Krl_28:25_16 1Krl_28:25_17 1Krl_28:25_18
1Krl:28:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x