1Krn:2:1 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ· Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδα, Ισσαχαρ, Ζαβουλων,
1Krn:2:1 These are the names of the sons of Israel; (1 Chronicles 2:1 Brenton)
1Krn:2:1 Oto synowie Izraela: Ruben, Symeon, Lewi, Juda, Issachar, Zabulon, (1 Krn 2:1 BT_4)
1Krn:2:1 Ταῦτα τὰ ὀνόματα τῶν υἱῶν Ισραηλ· Ρουβην, Συμεων, Λευι, Ιουδα, Ισσαχαρ, Ζαβουλων,
1Krn:2:1 οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ Συμεών, ὁ Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Ἰσσαχάρ v.l. Ἰσα-, ὁ Ζαβουλών, ὁ
1Krn:2:1 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Nazwisko {Imię} co do Syn Izrael Reuben Symeon/Symeon Lewi Judasz/Juda Issachar Zebulun
1Krn:2:1 *tau=ta ta\ o)no/mata tO=n ui(O=n *israEl· *roubEn, *sumeOn, *leui, *iouda, *issaCHar, *DZaboulOn,
1Krn:2:1 tauta ta onomata tOn hyiOn israEl· rubEn, symeOn, leui, iuda, issaCHar, DZabulOn,
1Krn:2:1 RD_NPN RA_NPN N3M_NPN RA_GPM N2_GPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM
1Krn:2:1 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the name with regard to the son Israel Reuben Symeon/Simeon Levi Judas/Judah Issachar Zebulun
1Krn:2:1 these (nom|acc) the (nom|acc) names (nom|acc|voc) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) Reuben (indecl) Symeon/Simeon (indecl) Levi (indecl), Levi (voc) Judas/Judah (gen, voc) Issachar (indecl) Zebulun (indecl)
1Krn:2:1 1Krn_2:1_1 1Krn_2:1_2 1Krn_2:1_3 1Krn_2:1_4 1Krn_2:1_5 1Krn_2:1_6 1Krn_2:1_7 1Krn_2:1_8 1Krn_2:1_9 1Krn_2:1_10 1Krn_2:1_11 1Krn_2:1_12
1Krn:2:1 x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:2 Δαν, Ιωσηφ, Βενιαμιν, Νεφθαλι, Γαδ, Ασηρ.
1Krn:2:2 Ruben, Symeon, Levi, Juda, Issachar, Zabulon, Dan, Joseph, Benjamin, Nephthali, Gad, Aser. (1 Chronicles 2:2 Brenton)
1Krn:2:2 Dan, Józef, Beniamin, Neftali, Gad i Aser. (1 Krn 2:2 BT_4)
1Krn:2:2 Δαν, Ιωσηφ, Βενιαμιν, Νεφθαλι, Γαδ, Ασηρ.
1Krn:2:2   Ἰωσήφ, ὁ Βενιαμ(ε)ίν, ὁ   Γάδ, ὁ Ἀσήρ, ὁ
1Krn:2:2 Joseph Beniamin Wałęsaj się Asher
1Krn:2:2 *dan, *iOsEf, *beniamin, *nefTali, *gad, *asEr.
1Krn:2:2 dan, iOsEf, beniamin, nefTali, gad, asEr.
1Krn:2:2 N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM N_NSM
1Krn:2:2 ć Joseph Benjamin ć Gad Asher
1Krn:2:2   Joseph (indecl) Benjamin (indecl)   Gad (indecl) Asher (indecl)
1Krn:2:2 1Krn_2:2_1 1Krn_2:2_2 1Krn_2:2_3 1Krn_2:2_4 1Krn_2:2_5 1Krn_2:2_6
1Krn:2:2 x x x x x x
1Krn:2:3 Υἱοὶ Ιουδα· Ηρ, Αυναν, Σηλων, τρεῖς· ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Σαυας τῆς Χαναανίτιδος. καὶ ἦν Ηρ ὁ πρωτότοκος Ιουδα πονηρὸς ἐναντίον κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν.
1Krn:2:3 The sons of Juda; Er, Aunan, Selom. These three were born to him of the daughter of Sava the Chananitish woman: and Er, the first-born of Juda, was wicked before the Lord, and he slew him. (1 Chronicles 2:3 Brenton)
1Krn:2:3 Synowie Judy: Er, Onan i Szela. ci trzej urodzili się mu z Bat-Szuy, Kananejki. Lecz Er, pierworodny Judy, okazał się złym w oczach Pana i spotkała go śmierć. (1 Krn 2:3 BT_4)
1Krn:2:3 Υἱοὶ Ιουδα· Ηρ, Αυναν, Σηλων, τρεῖς· ἐγεννήθησαν αὐτῷ ἐκ τῆς θυγατρὸς Σαυας τῆς Χαναανίτιδος. καὶ ἦν Ηρ πρωτότοκος Ιουδα πονηρὸς ἐναντίον κυρίου, καὶ ἀπέκτεινεν αὐτόν.
1Krn:2:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ Ἤρ, ὁ     τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Ἤρ, ὁ ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πονηρός -ά -όν ἐν·αντίον; ἐν·αντίος -α -ον κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ἀπο·κτείνω, απο·κτέννω/απο·κτένω (απο+κτειν-/απο+κτενν-/απο+κτεν-, απο+κτεν(ε)·[σ]-, απο+κτειν·[σ]-, απ+εκταγ·κ-/απ+εκτονη·κ-, απ+εκταν-/απ+εκτονη-, απο+κταν·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:2:3 Syn Judasz/Juda Er Trzy By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Córka I też, nawet, mianowicie By być Er firstborn Judasz/Juda Niegodziwe wietrzenie (podnoszenie, radując się w, albo przedkładające) twardo {ciężko}, żmudny, praca. Od ???? ??? ????? Na przedzie z (+informacja); przeciwny przeciwległy {przeciwny}, przeciwny, przeciw, Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By zabijać On/ona/to/to samo
1Krn:2:3 *ui(oi\ *iouda· *Er, *aunan, *sElOn, trei=s· e)gennE/TEsan au)tO=| e)k tE=s Tugatro\s *sauas tE=s *CHanaani/tidos. kai\ E)=n *Er o( prOto/tokos *iouda ponEro\s e)nanti/on kuri/ou, kai\ a)pe/kteinen au)to/n.
1Krn:2:3 yioi iuda· Er, aunan, sElOn, treis· egennETEsan autO ek tEs Tygatros sauas tEs CHanaanitidos. kai En Er ho prOtotokos iuda ponEros enantion kyriu, kai apekteinen auton.
1Krn:2:3 N2_NPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM A3_NPM VCI_API3P RD_DSM P RA_GSF N3_GSF N_GSF RA_GSF N3D_GSF C V9_IAI3S N_NSM RA_NSM A1B_NSM N_GSM A1A_NSM P N2_GSM C VAI_AAI3S RD_ASM
1Krn:2:3 son Judas/Judah Er ć ć three to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels the daughter ć the ć and also, even, namely to be Er the firstborn Judas/Judah wicked airing (lifting up, exulting in, or propounding) hard, toilsome, labor. From αἴρω και πόνος in front of (+gen); contrary opposite, adverse, against, lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to kill he/she/it/same
1Krn:2:3 sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) Er (indecl)     three (acc, nom) they-were-FATHER-ed him/it/same (dat) out of (+gen) the (gen) daughter (gen)   the (gen)   and he/she/it-was Er (indecl) the (nom) firstborn ([Adj] nom) Judas/Judah (gen, voc) wicked ([Adj] nom) in front of (+gen); contrary ([Adj] acc, nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and he/she/it-was-KILL-ing, he/she/it-KILL-ed him/it/same (acc)
1Krn:2:3 1Krn_2:3_1 1Krn_2:3_2 1Krn_2:3_3 1Krn_2:3_4 1Krn_2:3_5 1Krn_2:3_6 1Krn_2:3_7 1Krn_2:3_8 1Krn_2:3_9 1Krn_2:3_10 1Krn_2:3_11 1Krn_2:3_12 1Krn_2:3_13 1Krn_2:3_14 1Krn_2:3_15 1Krn_2:3_16 1Krn_2:3_17 1Krn_2:3_18 1Krn_2:3_19 1Krn_2:3_20 1Krn_2:3_21 1Krn_2:3_22 1Krn_2:3_23 1Krn_2:3_24 1Krn_2:3_25 1Krn_2:3_26
1Krn:2:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:4 καὶ Θαμαρ ἡ νύμφη αὐτοῦ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φαρες καὶ τὸν Ζαρα. πάντες υἱοὶ Ιουδα πέντε.
1Krn:2:4 And Thamar his daughter-in-law bore to him Phares, and Zara: all the sons of Juda were five. (1 Chronicles 2:4 Brenton)
1Krn:2:4 Także synowa jego, Tamar, urodziła mu Peresa i Zeracha. Wszystkich synów Judy było pięciu. (1 Krn 2:4 BT_4)
1Krn:2:4 καὶ Θαμαρ νύμφη αὐτοῦ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Φαρες καὶ τὸν Ζαρα. πάντες υἱοὶ Ιουδα πέντε.
1Krn:2:4 καί Θαμάρ v.l. Θάμαρ, ἡ ὁ ἡ τό νύμφη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό Φαρές, ὁ καί ὁ ἡ τό Ζάρα, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰούδας, -α and -ου, ὁ πέντε
1Krn:2:4 I też, nawet, mianowicie Tamar Panny młodej/synowa On/ona/to/to samo By rodzić On/ona/to/to samo Perez I też, nawet, mianowicie Zerah Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Syn Judasz/Juda Pięć
1Krn:2:4 kai\ *Tamar E( nu/mfE au)tou= e)/teken au)tO=| to\n *fares kai\ to\n *DZara. pa/ntes ui(oi\ *iouda pe/nte.
1Krn:2:4 kai Tamar hE nymfE autu eteken autO ton fares kai ton DZara. pantes hyioi iuda pente.
1Krn:2:4 C N_NSF RA_NSF N1_NSF RD_GSM VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM A3_NPM N2_NPM N_GSM M
1Krn:2:4 and also, even, namely Tamar the bride/daughter-in-law he/she/it/same to give birth he/she/it/same the Perez and also, even, namely the Zerah every all, each, every, the whole of son Judas/Judah five
1Krn:2:4 and Tamar (indecl) the (nom) bride/daughter-in-law (nom|voc) him/it/same (gen) he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (acc) Perez (indecl) and the (acc) Zerah (indecl) all (nom|voc) sons (nom|voc) Judas/Judah (gen, voc) five
1Krn:2:4 1Krn_2:4_1 1Krn_2:4_2 1Krn_2:4_3 1Krn_2:4_4 1Krn_2:4_5 1Krn_2:4_6 1Krn_2:4_7 1Krn_2:4_8 1Krn_2:4_9 1Krn_2:4_10 1Krn_2:4_11 1Krn_2:4_12 1Krn_2:4_13 1Krn_2:4_14 1Krn_2:4_15 1Krn_2:4_16
1Krn:2:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:5 υἱοὶ Φαρες· Αρσων καὶ Ιεμουηλ.
1Krn:2:5 The sons of Phares, Esrom, and Jemuel. (1 Chronicles 2:5 Brenton)
1Krn:2:5 Synowie Peresa: Chesron i Chamul. (1 Krn 2:5 BT_4)
1Krn:2:5 υἱοὶ Φαρες· Αρσων καὶ Ιεμουηλ.
1Krn:2:5 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Φαρές, ὁ   καί  
1Krn:2:5 Syn Perez I też, nawet, mianowicie
1Krn:2:5 ui(oi\ *fares· *arsOn kai\ *iemouEl.
1Krn:2:5 hyioi fares· arsOn kai iemuEl.
1Krn:2:5 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM
1Krn:2:5 son Perez ć and also, even, namely ć
1Krn:2:5 sons (nom|voc) Perez (indecl)   and  
1Krn:2:5 1Krn_2:5_1 1Krn_2:5_2 1Krn_2:5_3 1Krn_2:5_4 1Krn_2:5_5
1Krn:2:5 x x x x x
1Krn:2:6 καὶ υἱοὶ Ζαρα· Ζαμβρι καὶ Αιθαν καὶ Αιμαν καὶ Χαλχαλ καὶ Δαρα, πάντες πέντε.
1Krn:2:6 And the sons of Zara, Zambri, and Aetham, and Aemuan, and Calchal, and Darad, in all five. (1 Chronicles 2:6 Brenton)
1Krn:2:6 Synowie Zeracha: Zimri, Etan, Heman, Kalkol i Dara, wszystkich ich pięciu. (1 Krn 2:6 BT_4)
1Krn:2:6 καὶ υἱοὶ Ζαρα· Ζαμβρι καὶ Αιθαν καὶ Αιμαν καὶ Χαλχαλ καὶ Δαρα, πάντες πέντε.
1Krn:2:6 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ζάρα, ὁ   καί   καί   καί   καί   πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός πέντε
1Krn:2:6 I też, nawet, mianowicie Syn Zerah I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Pięć
1Krn:2:6 kai\ ui(oi\ *DZara· *DZambri kai\ *aiTan kai\ *aiman kai\ *CHalCHal kai\ *dara, pa/ntes pe/nte.
1Krn:2:6 kai hyioi DZara· DZambri kai aiTan kai aiman kai CHalCHal kai dara, pantes pente.
1Krn:2:6 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM M
1Krn:2:6 and also, even, namely son Zerah ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć every all, each, every, the whole of five
1Krn:2:6 and sons (nom|voc) Zerah (indecl)   and   and   and   and   all (nom|voc) five
1Krn:2:6 1Krn_2:6_1 1Krn_2:6_2 1Krn_2:6_3 1Krn_2:6_4 1Krn_2:6_5 1Krn_2:6_6 1Krn_2:6_7 1Krn_2:6_8 1Krn_2:6_9 1Krn_2:6_10 1Krn_2:6_11 1Krn_2:6_12 1Krn_2:6_13 1Krn_2:6_14
1Krn:2:6 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:7 καὶ υἱοὶ Χαρμι· Αχαρ ὁ ἐμποδοστάτης Ισραηλ, ὃς ἠθέτησεν εἰς τὸ ἀνάθεμα.
1Krn:2:7 And the sons of Charmi; Achar the troubler of Israel, who was disobedient in the accursed thing. (1 Chronicles 2:7 Brenton)
1Krn:2:7 Synowie Karmiego: Akar, który zatrwożył Izraela z powodu kradzieży rzeczy obłożonych klątwą. (1 Krn 2:7 BT_4)
1Krn:2:7 καὶ υἱοὶ Χαρμι· Αχαρ ἐμποδοστάτης Ισραηλ, ὃς ἠθέτησεν εἰς τὸ ἀνάθεμα.
1Krn:2:7 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     ὁ ἡ τό   Ἰσραήλ, ὁ ὅς ἥ ὅ ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἀνάθεμα[τ], -ατος, τό
1Krn:2:7 I też, nawet, mianowicie Syn Izrael Kto/, który/, który By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] Do (+przyspieszenie) Klnij
1Krn:2:7 kai\ ui(oi\ *CHarmi· *aCHar o( e)mpodosta/tEs *israEl, o(\s E)Te/tEsen ei)s to\ a)na/Tema.
1Krn:2:7 kai hyioi CHarmi· aCHar ho empodostatEs israEl, hos ETetEsen eis to anaTema.
1Krn:2:7 C N2_NPM N_GSM N_NSM RA_NSM N1M_NSM N_GSM RR_NSM VAI_AAI3S P RA_ASN N3M_ASN
1Krn:2:7 and also, even, namely son ć ć the ć Israel who/whom/which to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] into (+acc) the curse
1Krn:2:7 and sons (nom|voc)     the (nom)   Israel (indecl) who/whom/which (nom) he/she/it-REPUDIATE-ed into (+acc) the (nom|acc) curse (nom|acc|voc)
1Krn:2:7 1Krn_2:7_1 1Krn_2:7_2 1Krn_2:7_3 1Krn_2:7_4 1Krn_2:7_5 1Krn_2:7_6 1Krn_2:7_7 1Krn_2:7_8 1Krn_2:7_9 1Krn_2:7_10 1Krn_2:7_11 1Krn_2:7_12
1Krn:2:7 x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:8 καὶ υἱοὶ Αιθαν· Αζαρια. –
1Krn:2:8 And the sons of Aetham; Azarias, (1 Chronicles 2:8 Brenton)
1Krn:2:8 Syn Etana: Azariasz. (1 Krn 2:8 BT_4)
1Krn:2:8 καὶ υἱοὶ Αιθαν· Αζαρια.
1Krn:2:8 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί      
1Krn:2:8 I też, nawet, mianowicie Syn    
1Krn:2:8 kai\ ui(oi\ *aiTan· *aDZaria.
1Krn:2:8 kai hyioi aiTan· aDZaria.
1Krn:2:8 C N2_NPM N_GSM N_NSM
1Krn:2:8 and also, even, namely son   ć  
1Krn:2:8 and sons (nom|voc)      
1Krn:2:8 1Krn_2:8_1 1Krn_2:8_2 1Krn_2:8_3 1Krn_2:8_4 1Krn_2:8_5
1Krn:2:8 x x x x x
1Krn:2:9 καὶ υἱοὶ Εσερων, οἳ ἐτέχθησαν αὐτῷ· ὁ Ιραμεηλ καὶ ὁ Ραμ καὶ ὁ Χαλεβ καὶ Αραμ.
1Krn:2:9 and the sons of Esrom who were born to him; Jerameel, and Aram, and Chaleb. (1 Chronicles 2:9 Brenton)
1Krn:2:9 Synowie Chesrona, którzy mu się urodzili: Jerachmeel, Ram i Kelubaj. (1 Krn 2:9 BT_4)
1Krn:2:9 καὶ υἱοὶ Εσερων, οἳ ἐτέχθησαν αὐτῷ· Ιραμεηλ καὶ Ραμ καὶ Χαλεβ καὶ Αραμ.
1Krn:2:9 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ὅς ἥ ὅ τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί Ἀράμ, ὁ
1Krn:2:9 I też, nawet, mianowicie Syn Kto/, który/, który By rodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Aram
1Krn:2:9 kai\ ui(oi\ *eserOn, oi(\ e)te/CHTEsan au)tO=|· o( *irameEl kai\ o( *ram kai\ o( *CHaleb kai\ *aram.
1Krn:2:9 kai hyioi eserOn, hoi eteCHTEsan autO· ho irameEl kai ho ram kai ho CHaleb kai aram.
1Krn:2:9 C N2_NPM N_GSM RR_NPM VQI_API3P RD_DSM RA_NSM N_NSM C RA_NSM N_NSM C RA_NSM N_NSM C N_NSM
1Krn:2:9 and also, even, namely son ć who/whom/which to give birth he/she/it/same the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely Aram
1Krn:2:9 and sons (nom|voc)   who/whom/which (nom) they-were-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (nom)   and the (nom)   and the (nom)   and Aram (indecl)
1Krn:2:9 1Krn_2:9_1 1Krn_2:9_2 1Krn_2:9_3 1Krn_2:9_4 1Krn_2:9_5 1Krn_2:9_6 1Krn_2:9_7 1Krn_2:9_8 1Krn_2:9_9 1Krn_2:9_10 1Krn_2:9_11 1Krn_2:9_12 1Krn_2:9_13 1Krn_2:9_14 1Krn_2:9_15 1Krn_2:9_16
1Krn:2:9 x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:10 καὶ Αραμ ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ, καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασσων ἄρχοντα τοῦ οἴκου Ιουδα,
1Krn:2:10 And Aram begot Aminadab, and Aminadab begot Naasson, chief of the house of Juda. (1 Chronicles 2:10 Brenton)
1Krn:2:10 Ram był ojcem Amminadaba. Amminadab zaś - Nachszona, naczelnika potomków Judy. (1 Krn 2:10 BT_4)
1Krn:2:10 καὶ Αραμ ἐγέννησεν τὸν Αμιναδαβ, καὶ Αμιναδαβ ἐγέννησεν τὸν Ναασσων ἄρχοντα τοῦ οἴκου Ιουδα,
1Krn:2:10 καί Ἀράμ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἀμιναδάβ, ὁ καί Ἀμιναδάβ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ναασσών, ὁ ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) Ἰούδας, -α and -ου, ὁ
1Krn:2:10 I też, nawet, mianowicie Aram By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Amminadab I też, nawet, mianowicie Amminadab By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Nahshon Władca; by zaczynać się Dom; by mieszkać Judasz/Juda
1Krn:2:10 kai\ *aram e)ge/nnEsen to\n *aminadab, kai\ *aminadab e)ge/nnEsen to\n *naassOn a)/rCHonta tou= oi)/kou *iouda,
1Krn:2:10 kai aram egennEsen ton aminadab, kai aminadab egennEsen ton naassOn arCHonta tu oiku iuda,
1Krn:2:10 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N3_ASM RA_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:2:10 and also, even, namely Aram to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Amminadab and also, even, namely Amminadab to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Nahshon ruler; to begin the house; to dwell Judas/Judah
1Krn:2:10 and Aram (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Amminadab (indecl) and Amminadab (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Nahshon (indecl) ruler (acc); while BEGIN-ing (acc, nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! Judas/Judah (gen, voc)
1Krn:2:10 1Krn_2:10_1 1Krn_2:10_2 1Krn_2:10_3 1Krn_2:10_4 1Krn_2:10_5 1Krn_2:10_6 1Krn_2:10_7 1Krn_2:10_8 1Krn_2:10_9 1Krn_2:10_10 1Krn_2:10_11 1Krn_2:10_12 1Krn_2:10_13 1Krn_2:10_14
1Krn:2:10 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:11 καὶ Ναασσων ἐγέννησεν τὸν Σαλμων, καὶ Σαλμων ἐγέννησεν τὸν Βοος,
1Krn:2:11 And Naasson begot Salmon, and Salmon begot Booz, (1 Chronicles 2:11 Brenton)
1Krn:2:11 Nachszon był ojcem Szalmy, a Szalma - Booza. (1 Krn 2:11 BT_4)
1Krn:2:11 καὶ Ναασσων ἐγέννησεν τὸν Σαλμων, καὶ Σαλμων ἐγέννησεν τὸν Βοος,
1Krn:2:11 καί Ναασσών, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Σαλμών/Σαλμάν, ὁ καί Σαλμών/Σαλμάν, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ
1Krn:2:11 I też, nawet, mianowicie Nahshon By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Łososiowy I też, nawet, mianowicie Łososiowy By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Wół; Boaz
1Krn:2:11 kai\ *naassOn e)ge/nnEsen to\n *salmOn, kai\ *salmOn e)ge/nnEsen to\n *boos,
1Krn:2:11 kai naassOn egennEsen ton salmOn, kai salmOn egennEsen ton boos,
1Krn:2:11 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:11 and also, even, namely Nahshon to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Salmon and also, even, namely Salmon to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ox; Boaz
1Krn:2:11 and Nahshon (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Salmon (indecl) and Salmon (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) ox (gen); Boaz (indecl)
1Krn:2:11 1Krn_2:11_1 1Krn_2:11_2 1Krn_2:11_3 1Krn_2:11_4 1Krn_2:11_5 1Krn_2:11_6 1Krn_2:11_7 1Krn_2:11_8 1Krn_2:11_9 1Krn_2:11_10
1Krn:2:11 x x x x x x x x x x
1Krn:2:12 καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ, καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαι,
1Krn:2:12 and Booz begot Obed, and Obed begot Jessae. (1 Chronicles 2:12 Brenton)
1Krn:2:12 Booz był ojcem Obeda, a Obed - Jessego. (1 Krn 2:12 BT_4)
1Krn:2:12 καὶ Βοος ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ, καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιεσσαι,
1Krn:2:12 καί βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ καί Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰεσσαί, ὁ
1Krn:2:12 I też, nawet, mianowicie Wół; Boaz By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Obed I też, nawet, mianowicie Obed By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Jesse
1Krn:2:12 kai\ *boos e)ge/nnEsen to\n *ObEd, kai\ *ObEd e)ge/nnEsen to\n *iessai,
1Krn:2:12 kai boos egennEsen ton ObEd, kai ObEd egennEsen ton iessai,
1Krn:2:12 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:12 and also, even, namely ox; Boaz to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Obed and also, even, namely Obed to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Jesse
1Krn:2:12 and ox (gen); Boaz (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Obed (indecl) and Obed (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) Jesse (indecl)
1Krn:2:12 1Krn_2:12_1 1Krn_2:12_2 1Krn_2:12_3 1Krn_2:12_4 1Krn_2:12_5 1Krn_2:12_6 1Krn_2:12_7 1Krn_2:12_8 1Krn_2:12_9 1Krn_2:12_10
1Krn:2:12 x x x x x x x x x x
1Krn:2:13 καὶ Ιεσσαι ἐγέννησεν τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ Ελιαβ· Αμιναδαβ ὁ δεύτερος, Σαμαα ὁ τρίτος,
1Krn:2:13 And Jessae begot his first-born Eliab, Aminadab was the second, Samaa the third, (1 Chronicles 2:13 Brenton)
1Krn:2:13 Jesse był ojcem: pierworodnego Eliaba, drugiego Abinadaba, trzeciego Szimei, (1 Krn 2:13 BT_4)
1Krn:2:13 καὶ Ιεσσαι ἐγέννησεν τὸν πρωτότοκον αὐτοῦ Ελιαβ· Αμιναδαβ δεύτερος, Σαμαα τρίτος,
1Krn:2:13 καί Ἰεσσαί, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον αὐτός αὐτή αὐτό   Ἀμιναδάβ, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον   ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον
1Krn:2:13 I też, nawet, mianowicie Jesse By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z firstborn On/ona/to/to samo Amminadab Drugi Trzeci
1Krn:2:13 kai\ *iessai e)ge/nnEsen to\n prOto/tokon au)tou= *eliab· *aminadab o( deu/teros, *samaa o( tri/tos,
1Krn:2:13 kai iessai egennEsen ton prOtotokon autu eliab· aminadab ho deuteros, samaa ho tritos,
1Krn:2:13 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM A1B_ASM RD_GSM N_ASM N_NSM RA_NSM A1A_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:2:13 and also, even, namely Jesse to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the firstborn he/she/it/same ć Amminadab the second ć the third
1Krn:2:13 and Jesse (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc) firstborn ([Adj] acc, nom|acc|voc) him/it/same (gen)   Amminadab (indecl) the (nom) second (nom)   the (nom) third (nom)
1Krn:2:13 1Krn_2:13_1 1Krn_2:13_2 1Krn_2:13_3 1Krn_2:13_4 1Krn_2:13_5 1Krn_2:13_6 1Krn_2:13_7 1Krn_2:13_8 1Krn_2:13_9 1Krn_2:13_10 1Krn_2:13_11 1Krn_2:13_12 1Krn_2:13_13
1Krn:2:13 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:14 Ναθαναηλ ὁ τέταρτος, Ραδδαι ὁ πέμπτος,
1Krn:2:14 Nathanael the fourth, Zabdai the fifth, (1 Chronicles 2:14 Brenton)
1Krn:2:14 czwartego Netaneela, piątego Raddaja, (1 Krn 2:14 BT_4)
1Krn:2:14 Ναθαναηλ τέταρτος, Ραδδαι πέμπτος,
1Krn:2:14 Ναθαναήλ, ὁ ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον   ὁ ἡ τό πέμπτος -η -ον
1Krn:2:14 Natanael Czwarty Piąty
1Krn:2:14 *naTanaEl o( te/tartos, *raddai o( pe/mptos,
1Krn:2:14 naTanaEl ho tetartos, raddai ho pemptos,
1Krn:2:14 N_NSM RA_NSM A1_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:2:14 Nathanael the fourth ć the fifth
1Krn:2:14 Nathanael (indecl) the (nom) fourth (nom)   the (nom) fifth (nom)
1Krn:2:14 1Krn_2:14_1 1Krn_2:14_2 1Krn_2:14_3 1Krn_2:14_4 1Krn_2:14_5 1Krn_2:14_6
1Krn:2:14 x x x x x x
1Krn:2:15 Ασομ ὁ ἕκτος, Δαυιδ ὁ ἕβδομος.
1Krn:2:15 Asam the sixth, David the seventh. (1 Chronicles 2:15 Brenton)
1Krn:2:15 szóstego Osema, siódmego Dawida. (1 Krn 2:15 BT_4)
1Krn:2:15 Ασομ ἕκτος, Δαυιδ ἕβδομος.
1Krn:2:15   ὁ ἡ τό ἕκτος[1] -η -ον Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό ἕβδομος -η -ον
1Krn:2:15 Szósty David Siódmy
1Krn:2:15 *asom o( e(/ktos, *dauid o( e(/bdomos.
1Krn:2:15 asom ho hektos, dauid ho hebdomos.
1Krn:2:15 N_NSM RA_NSM A1_NSM N_NSM RA_NSM A1_NSM
1Krn:2:15 ć the sixth David the seventh
1Krn:2:15   the (nom) sixth (nom) David (indecl) the (nom) seventh (nom)
1Krn:2:15 1Krn_2:15_1 1Krn_2:15_2 1Krn_2:15_3 1Krn_2:15_4 1Krn_2:15_5 1Krn_2:15_6
1Krn:2:15 x x x x x x
1Krn:2:16 καὶ ἀδελφὴ αὐτῶν Σαρουια καὶ Αβιγαια. καὶ υἱοὶ Σαρουια· Αβεσσα καὶ Ιωαβ καὶ Ασαηλ, τρεῖς.
1Krn:2:16 And their sister was Saruia, and another Abigaia: and the sons of Saruia were Abisa, and Joab, and Asael, three. (1 Chronicles 2:16 Brenton)
1Krn:2:16 A siostrami ich były: Seruja i Abigail. Synowie Serui: Abiszaj, Joab i Asahel, trzej; (1 Krn 2:16 BT_4)
1Krn:2:16 καὶ ἀδελφὴ αὐτῶν Σαρουια καὶ Αβιγαια. καὶ υἱοὶ Σαρουια· Αβεσσα καὶ Ιωαβ καὶ Ασαηλ, τρεῖς.
1Krn:2:16 καί ἀδελφή, -ῆς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί   τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν
1Krn:2:16 I też, nawet, mianowicie Siostra On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Trzy
1Krn:2:16 kai\ a)delfE\ au)tO=n *sarouia kai\ *abigaia. kai\ ui(oi\ *sarouia· *abessa kai\ *iOab kai\ *asaEl, trei=s.
1Krn:2:16 kai adelfE autOn saruia kai abigaia. kai hyioi saruia· abessa kai iOab kai asaEl, treis.
1Krn:2:16 C N1_NSF RD_GPM N_NSF C N_NSF C N2_NPM N_GSF N_NSM C N_NSM C N_NSM A3_NPM
1Krn:2:16 and also, even, namely sister he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć three
1Krn:2:16 and sister (nom|voc) them/same (gen)   and   and sons (nom|voc)     and   and   three (acc, nom)
1Krn:2:16 1Krn_2:16_1 1Krn_2:16_2 1Krn_2:16_3 1Krn_2:16_4 1Krn_2:16_5 1Krn_2:16_6 1Krn_2:16_7 1Krn_2:16_8 1Krn_2:16_9 1Krn_2:16_10 1Krn_2:16_11 1Krn_2:16_12 1Krn_2:16_13 1Krn_2:16_14 1Krn_2:16_15
1Krn:2:16 x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:17 καὶ Αβιγαια ἐγέννησεν τὸν Αμεσσα· καὶ πατὴρ Αμεσσα Ιοθορ ὁ Ισμαηλίτης.
1Krn:2:17 And Abigaia bore Amessab: and the father of Amessab was Jothor the Ismaelite. (1 Chronicles 2:17 Brenton)
1Krn:2:17 Abigail zaś urodziła Amasę; ojcem Amasy był Jeter, Izmaelita. (1 Krn 2:17 BT_4)
1Krn:2:17 καὶ Αβιγαια ἐγέννησεν τὸν Αμεσσα· καὶ πατὴρ Αμεσσα Ιοθορ Ισμαηλίτης.
1Krn:2:17 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες     ὁ ἡ τό  
1Krn:2:17 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie Ojciec
1Krn:2:17 kai\ *abigaia e)ge/nnEsen to\n *amessa· kai\ patE\r *amessa *ioTor o( *ismaEli/tEs.
1Krn:2:17 kai abigaia egennEsen ton amessa· kai patEr amessa ioTor ho ismaElitEs.
1Krn:2:17 C N_NSF VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N3_NSM N_GSM N_NSM RA_NSM N1M_NSM
1Krn:2:17 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely father ć ć the ć
1Krn:2:17 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and father (nom)     the (nom)  
1Krn:2:17 1Krn_2:17_1 1Krn_2:17_2 1Krn_2:17_3 1Krn_2:17_4 1Krn_2:17_5 1Krn_2:17_6 1Krn_2:17_7 1Krn_2:17_8 1Krn_2:17_9 1Krn_2:17_10 1Krn_2:17_11
1Krn:2:17 x x x x x x x x x x x
1Krn:2:18 καὶ Χαλεβ υἱὸς Εσερων ἐγέννησεν τὴν Γαζουβα γυναῖκα καὶ τὴν Ιεριωθ. καὶ οὗτοι υἱοὶ αὐτῆς· Ιωασαρ καὶ Σωβαβ καὶ Ορνα.
1Krn:2:18 And Chaleb the son of Esrom took Gazuba to wife, and Jerioth: and these were her sons; Jasar, and Subab, and Ardon. (1 Chronicles 2:18 Brenton)
1Krn:2:18 Kaleb, syn Chesrona, wziął za żonę Azubę, z której miał Jeriota. Oto jeszcze jej synowie: Jeszer, Szobab i Ardon. (1 Krn 2:18 BT_4)
1Krn:2:18 Καὶ Χαλεβ υἱὸς Εσερων ἐγέννησεν τὴν Γαζουβα γυναῖκα καὶ τὴν Ιεριωθ. καὶ οὗτοι υἱοὶ αὐτῆς· Ιωασαρ καὶ Σωβαβ καὶ Ορνα.
1Krn:2:18 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί ὁ ἡ τό   καί οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί  
1Krn:2:18 I też, nawet, mianowicie Syn By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:2:18 *kai\ *CHaleb ui(o\s *eserOn e)ge/nnEsen tE\n *gaDZouba gunai=ka kai\ tE\n *ieriOT. kai\ ou(=toi ui(oi\ au)tE=s· *iOasar kai\ *sObab kai\ *orna.
1Krn:2:18 kai CHaleb hyios eserOn egennEsen tEn gaDZuba gynaika kai tEn ieriOT. kai hutoi hyioi autEs· iOasar kai sObab kai orna.
1Krn:2:18 C N_NSM N2_NSM N_GSM VAI_AAI3S RA_ASF N_ASF N3K_ASF C RA_ASF N_ASF C RD_NPM N2_NPM RD_GSF N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:2:18 and also, even, namely ć son ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć woman/wife and also, even, namely the ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:2:18 and   son (nom)   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   woman/wife (acc) and the (acc)   and these (nom) sons (nom|voc) her/it/same (gen)   and   and  
1Krn:2:18 1Krn_2:18_1 1Krn_2:18_2 1Krn_2:18_3 1Krn_2:18_4 1Krn_2:18_5 1Krn_2:18_6 1Krn_2:18_7 1Krn_2:18_8 1Krn_2:18_9 1Krn_2:18_10 1Krn_2:18_11 1Krn_2:18_12 1Krn_2:18_13 1Krn_2:18_14 1Krn_2:18_15 1Krn_2:18_16 1Krn_2:18_17 1Krn_2:18_18 1Krn_2:18_19 1Krn_2:18_20
1Krn:2:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:19 καὶ ἀπέθανεν Γαζουβα, καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Χαλεβ τὴν Εφραθ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ωρ·
1Krn:2:19 And Gazuba died; and Chaleb took to himself Ephrath, and she bore to him Or. (1 Chronicles 2:19 Brenton)
1Krn:2:19 A gdy umarła Azuba, Kaleb wziął sobie za żonę Efratę, która mu urodziła Chura. (1 Krn 2:19 BT_4)
1Krn:2:19 καὶ ἀπέθανεν Γαζουβα, καὶ ἔλαβεν ἑαυτῷ Χαλεβ τὴν Εφραθ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ωρ·
1Krn:2:19 καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ   ὁ ἡ τό   καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
1Krn:2:19 I też, nawet, mianowicie By umierać I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Samo /nasz /twój /siebie I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo
1Krn:2:19 kai\ a)pe/Tanen *gaDZouba, kai\ e)/laben e(autO=| *CHaleb tE\n *efraT, kai\ e)/teken au)tO=| to\n *Or·
1Krn:2:19 kai apeTanen gaDZuba, kai elaben heautO CHaleb tEn efraT, kai eteken autO ton Or·
1Krn:2:19 C VBI_AAI3S N_NSF C VBI_AAI3S RD_DSM N_NSM RA_ASF N_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N_ASM
1Krn:2:19 and also, even, namely to die ć and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand self /our-/your-/themselves ć the ć and also, even, namely to give birth he/she/it/same the ć
1Krn:2:19 and he/she/it-DIE-ed   and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed self (dat)   the (acc)   and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (acc)  
1Krn:2:19 1Krn_2:19_1 1Krn_2:19_2 1Krn_2:19_3 1Krn_2:19_4 1Krn_2:19_5 1Krn_2:19_6 1Krn_2:19_7 1Krn_2:19_8 1Krn_2:19_9 1Krn_2:19_10 1Krn_2:19_11 1Krn_2:19_12 1Krn_2:19_13 1Krn_2:19_14
1Krn:2:19 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:20 καὶ Ωρ ἐγέννησεν τὸν Ουρι, καὶ Ουρι ἐγέννησεν τὸν Βεσελεηλ.
1Krn:2:20 And Or begot Uri, and Uri begot Beseleel. (1 Chronicles 2:20 Brenton)
1Krn:2:20 Chur zaś był ojcem Uriego, a Uri - Besaleela. (1 Krn 2:20 BT_4)
1Krn:2:20 καὶ Ωρ ἐγέννησεν τὸν Ουρι, καὶ Ουρι ἐγέννησεν τὸν Βεσελεηλ.
1Krn:2:20 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:2:20 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:2:20 kai\ *Or e)ge/nnEsen to\n *ouri, kai\ *ouri e)ge/nnEsen to\n *beseleEl.
1Krn:2:20 kai Or egennEsen ton uri, kai uri egennEsen ton beseleEl.
1Krn:2:20 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:20 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:2:20 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:2:20 1Krn_2:20_1 1Krn_2:20_2 1Krn_2:20_3 1Krn_2:20_4 1Krn_2:20_5 1Krn_2:20_6 1Krn_2:20_7 1Krn_2:20_8 1Krn_2:20_9 1Krn_2:20_10
1Krn:2:20 x x x x x x x x x x
1Krn:2:21 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Εσερων πρὸς τὴν θυγατέρα Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ, καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ αὐτὸς ἑξήκοντα ἦν ἐτῶν, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Σεγουβ.
1Krn:2:21 And after this Esron went in to the daughter of Machir the father of Galaad, and he took her when he was sixty-five years old; and she bore him Seruch. (1 Chronicles 2:21 Brenton)
1Krn:2:21 Potem zbliżył się Chesron do córki Makira, ojca Gileada, wziął ją za żonę, gdy miał sześćdziesiąt lat, a urodziła mu Seguba. (1 Krn 2:21 BT_4)
1Krn:2:21 καὶ μετὰ ταῦτα εἰσῆλθεν Εσερων πρὸς τὴν θυγατέρα Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ, καὶ οὗτος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ αὐτὸς ἑξήκοντα ἦν ἐτῶν, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Σεγουβ.
1Krn:2:21 καί μετά οὗτος αὕτη τοῦτο εἰσ·έρχομαι (εισ+ερχ-, εισ+ελευ·σ-, εισ+ελθ·[σ]- or 2nd εισ+ελθ-, εισ+εληλυθ·[κ]-, -, -)   πρός ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί οὗτος αὕτη τοῦτο λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί αὐτός αὐτή αὐτό ἑξή·κοντα εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔτο·ς, -ους, τό καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
1Krn:2:21 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By wchodzić Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Córka Ojciec I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Sześćdziesiąt By być Rok I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo
1Krn:2:21 kai\ meta\ tau=ta ei)sE=lTen *eserOn pro\s tE\n Tugate/ra *maCHir patro\s *galaad, kai\ ou(=tos e)/laben au)tE/n, kai\ au)to\s e(XE/konta E)=n e)tO=n, kai\ e)/teken au)tO=| to\n *segoub.
1Krn:2:21 kai meta tauta eisElTen eserOn pros tEn Tygatera maCHir patros galaad, kai hutos elaben autEn, kai autos heXEkonta En etOn, kai eteken autO ton segub.
1Krn:2:21 C P RD_APN VBI_AAI3S N_NSM P RA_ASF N3_ASF N_GSM N3_GSM N_GSM C RD_NSM VBI_AAI3S RD_ASF C RD_NSM M V9_IAI3S N3E_GPN C VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N_ASM
1Krn:2:21 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to enter ć toward (+acc,+gen,+dat) the daughter ć father ć and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand he/she/it/same and also, even, namely he/she/it/same sixty to be year and also, even, namely to give birth he/she/it/same the ć
1Krn:2:21 and after (+acc), with (+gen) these (nom|acc) he/she/it-ENTER-ed   toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) daughter (acc)   father (gen)   and this (nom) he/she/it-TAKE HOLD OF-ed her/it/same (acc) and he/it/same (nom) sixty he/she/it-was years (gen) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (acc)  
1Krn:2:21 1Krn_2:21_1 1Krn_2:21_2 1Krn_2:21_3 1Krn_2:21_4 1Krn_2:21_5 1Krn_2:21_6 1Krn_2:21_7 1Krn_2:21_8 1Krn_2:21_9 1Krn_2:21_10 1Krn_2:21_11 1Krn_2:21_12 1Krn_2:21_13 1Krn_2:21_14 1Krn_2:21_15 1Krn_2:21_16 1Krn_2:21_17 1Krn_2:21_18 1Krn_2:21_19 1Krn_2:21_20 1Krn_2:21_21 1Krn_2:21_22 1Krn_2:21_23 1Krn_2:21_24 1Krn_2:21_25
1Krn:2:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:22 καὶ Σεγουβ ἐγέννησεν τὸν Ιαιρ. καὶ ἦσαν αὐτῷ εἴκοσι τρεῖς πόλεις ἐν τῇ Γαλααδ·
1Krn:2:22 And Seruch begot Jair, and he had twenty-three cities in Galaad. (1 Chronicles 2:22 Brenton)
1Krn:2:22 Segub był ojcem Jaira, który miał dwadzieścia trzy miasta w ziemi Gilead. (1 Krn 2:22 BT_4)
1Krn:2:22 καὶ Σεγουβ ἐγέννησεν τὸν Ιαιρ. καὶ ἦσαν αὐτῷ εἴκοσι τρεῖς πόλεις ἐν τῇ Γαλααδ·
1Krn:2:22 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν πόλις, -εως, ἡ ἐν ὁ ἡ τό  
1Krn:2:22 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By być On/ona/to/to samo Ikona; dwadzieścia Trzy Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród
1Krn:2:22 kai\ *segoub e)ge/nnEsen to\n *iair. kai\ E)=san au)tO=| ei)/kosi trei=s po/leis e)n tE=| *galaad·
1Krn:2:22 kai segub egennEsen ton iair. kai Esan autO eikosi treis poleis en tE galaad·
1Krn:2:22 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C V9_IAI3P RD_DSM M A3_NPM N3I_NPF P RA_DSF N_DSF
1Krn:2:22 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely to be he/she/it/same icon; twenty three city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć
1Krn:2:22 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and they-were him/it/same (dat) icons (dat); twenty three (acc, nom) cities (acc, nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat)  
1Krn:2:22 1Krn_2:22_1 1Krn_2:22_2 1Krn_2:22_3 1Krn_2:22_4 1Krn_2:22_5 1Krn_2:22_6 1Krn_2:22_7 1Krn_2:22_8 1Krn_2:22_9 1Krn_2:22_10 1Krn_2:22_11 1Krn_2:22_12 1Krn_2:22_13 1Krn_2:22_14
1Krn:2:22 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:23 καὶ ἔλαβεν Γεδσουρ καὶ Αραμ τὰς κώμας Ιαιρ ἐξ αὐτῶν, τὴν Καναθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, ἑξήκοντα πόλεις· πᾶσαι αὗται υἱῶν Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ.
1Krn:2:23 And he took Gedsur and Aram, the towns of Jair from them; with Canath and its towns, sixty cities. All these belonged to the sons of Machir the father of Galaad. (1 Chronicles 2:23 Brenton)
1Krn:2:23 Zabrał też Aramowi i krajowi Geszur Osiedla Jaira i Kenat z przynależnymi sześćdziesięcioma miejscowościami; wszystkie one należały do synów Makira, ojca Gileada. (1 Krn 2:23 BT_4)
1Krn:2:23 καὶ ἔλαβεν Γεδσουρ καὶ Αραμ τὰς κώμας Ιαιρ ἐξ αὐτῶν, τὴν Καναθ καὶ τὰς κώμας αὐτῆς, ἑξήκοντα πόλεις· πᾶσαι αὗται υἱῶν Μαχιρ πατρὸς Γαλααδ.
1Krn:2:23 καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-)   καί Ἀράμ, ὁ ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ   ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἑξή·κοντα πόλις, -εως, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες  
1Krn:2:23 I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć I też, nawet, mianowicie Aram Miasto Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Miasto On/ona/to/to samo Sześćdziesiąt Miasto Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Ojciec
1Krn:2:23 kai\ e)/laben *gedsour kai\ *aram ta\s kO/mas *iair e)X au)tO=n, tE\n *kanaT kai\ ta\s kO/mas au)tE=s, e(XE/konta po/leis· pa=sai au(=tai ui(O=n *maCHir patro\s *galaad.
1Krn:2:23 kai elaben gedsur kai aram tas kOmas iair eX autOn, tEn kanaT kai tas kOmas autEs, heXEkonta poleis· pasai hautai hyiOn maCHir patros galaad.
1Krn:2:23 C VBI_AAI3S N_ASF C N_ASF RA_APF N1_APF N_GSM P RD_GPM RA_ASF N_ASF C RA_APF N1_APF RD_GSF M N3I_APF A1S_NPF RD_NPF N2_GPM N_GSM N3_GSM N_GSM
1Krn:2:23 and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand ć and also, even, namely Aram the town ć out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same the ć and also, even, namely the town he/she/it/same sixty city every all, each, every, the whole of; to sprinkle this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć father ć
1Krn:2:23 and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed   and Aram (indecl) the (acc) towns (acc)   out of (+gen) them/same (gen) the (acc)   and the (acc) towns (acc) her/it/same (gen) sixty cities (acc, nom|voc) all (nom|voc); to-SPRINKLE, be-you(sg)-SPRINKLE-ed!, he/she/it-happens-to-SPRINKLE (opt) these (nom) sons (gen)   father (gen)  
1Krn:2:23 1Krn_2:23_1 1Krn_2:23_2 1Krn_2:23_3 1Krn_2:23_4 1Krn_2:23_5 1Krn_2:23_6 1Krn_2:23_7 1Krn_2:23_8 1Krn_2:23_9 1Krn_2:23_10 1Krn_2:23_11 1Krn_2:23_12 1Krn_2:23_13 1Krn_2:23_14 1Krn_2:23_15 1Krn_2:23_16 1Krn_2:23_17 1Krn_2:23_18 1Krn_2:23_19 1Krn_2:23_20 1Krn_2:23_21 1Krn_2:23_22 1Krn_2:23_23 1Krn_2:23_24
1Krn:2:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:24 καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Εσερων ἦλθεν Χαλεβ εἰς Εφραθα. καὶ ἡ γυνὴ Εσερων Αβια, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ασχωδ πατέρα Θεκωε. –
1Krn:2:24 And after the death of Esron, Chaleb came to Ephratha; and the wife of Esron was Abia; and she bore him Ascho the father of Thecoe. (1 Chronicles 2:24 Brenton)
1Krn:2:24 Po śmierci Chesrona w Kaleb-Efrata, żona Chesrona, Abijja, urodziła mu Aszchura, ojca Tekoa. (1 Krn 2:24 BT_4)
1Krn:2:24 καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν Εσερων ἦλθεν Χαλεβ εἰς Εφραθα. καὶ γυνὴ Εσερων Αβια, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Ασχωδ πατέρα Θεκωε.
1Krn:2:24 καί μετά ὁ ἡ τό ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -)   εἰς[1]   καί ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι   Ἀβιά, ὁ καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες    
1Krn:2:24 I też, nawet, mianowicie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym By umierać By przychodzić Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie Kobiety/żona Abijah I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo Ojciec  
1Krn:2:24 kai\ meta\ to\ a)poTanei=n *eserOn E)=lTen *CHaleb ei)s *efraTa. kai\ E( gunE\ *eserOn *abia, kai\ e)/teken au)tO=| to\n *asCHOd pate/ra *TekOe.
1Krn:2:24 kai meta to apoTanein eserOn ElTen CHaleb eis efraTa. kai hE gynE eserOn abia, kai eteken autO ton asCHOd patera TekOe.
1Krn:2:24 C P RA_ASN VB_AAN N_ASM VBI_AAI3S N_NSM P N_ASM C RA_NSF N3K_NSF N_GSM N_NSF C VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N_ASM N3_ASM N_GSM
1Krn:2:24 and also, even, namely after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the to die ć to come ć into (+acc) ć and also, even, namely the woman/wife ć Abijah and also, even, namely to give birth he/she/it/same the ć father ć  
1Krn:2:24 and after (+acc), with (+gen) the (nom|acc) to-will-DIE, to-DIE   he/she/it-COME-ed   into (+acc)   and the (nom) woman/wife (nom)   Abijah (indecl) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (acc)   father (acc)    
1Krn:2:24 1Krn_2:24_1 1Krn_2:24_2 1Krn_2:24_3 1Krn_2:24_4 1Krn_2:24_5 1Krn_2:24_6 1Krn_2:24_7 1Krn_2:24_8 1Krn_2:24_9 1Krn_2:24_10 1Krn_2:24_11 1Krn_2:24_12 1Krn_2:24_13 1Krn_2:24_14 1Krn_2:24_15 1Krn_2:24_16 1Krn_2:24_17 1Krn_2:24_18 1Krn_2:24_19 1Krn_2:24_20 1Krn_2:24_21 1Krn_2:24_22
1Krn:2:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:25 καὶ ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ πρωτοτόκου Εσερων· ὁ πρωτότοκος Ραμ, καὶ Βαανα καὶ Αραν καὶ Ασομ ἀδελφὸς αὐτοῦ.
1Krn:2:25 And the sons of Jerameel the first-born of Esron were, the first-born Ram, and Banaa, and Aram, and Asan his brother. (1 Chronicles 2:25 Brenton)
1Krn:2:25 Synami Jerachmeela, pierworodnego Chesrona, byli: Ram - pierworodny, Buna, Oren, Osem i Achiasz. (1 Krn 2:25 BT_4)
1Krn:2:25 καὶ ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ πρωτοτόκου Εσερων· πρωτότοκος Ραμ, καὶ Βαανα καὶ Αραν καὶ Ασομ ἀδελφὸς αὐτοῦ.
1Krn:2:25 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πρωτό·τοκος -ον   ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον   καί   καί ἀρά[1], -ᾶς, ἡ; αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) καί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:2:25 I też, nawet, mianowicie By być Syn firstborn firstborn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Klnij; by podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo
1Krn:2:25 kai\ E)=san ui(oi\ *ieremeEl prOtoto/kou *eserOn· o( prOto/tokos *ram, kai\ *baana kai\ *aran kai\ *asom a)delfo\s au)tou=.
1Krn:2:25 kai Esan hyioi ieremeEl prOtotoku eserOn· ho prOtotokos ram, kai baana kai aran kai asom adelfos autu.
1Krn:2:25 C V9_IAI3P N2_NPM N_GSM A1B_GSM N_GSM RA_NSM A1B_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM N2_NSM RD_GSM
1Krn:2:25 and also, even, namely to be son ć firstborn ć the firstborn ć and also, even, namely ć and also, even, namely curse; to lift/pick up take up, tote, raise and also, even, namely ć brother he/she/it/same
1Krn:2:25 and they-were sons (nom|voc)   firstborn ([Adj] gen)   the (nom) firstborn ([Adj] nom)   and   and curse (acc); upon LIFT/PICK-ing-UP (nom|acc|voc) and   brother (nom) him/it/same (gen)
1Krn:2:25 1Krn_2:25_1 1Krn_2:25_2 1Krn_2:25_3 1Krn_2:25_4 1Krn_2:25_5 1Krn_2:25_6 1Krn_2:25_7 1Krn_2:25_8 1Krn_2:25_9 1Krn_2:25_10 1Krn_2:25_11 1Krn_2:25_12 1Krn_2:25_13 1Krn_2:25_14 1Krn_2:25_15 1Krn_2:25_16 1Krn_2:25_17
1Krn:2:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:26 καὶ ἦν γυνὴ ἑτέρα τῷ Ιερεμεηλ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Αταρα· αὕτη ἐστὶν μήτηρ Οζομ.
1Krn:2:26 And Jerameel had another wife, and her name was Atara: she is the mother of Ozom. (1 Chronicles 2:26 Brenton)
1Krn:2:26 Miał też Jerachmeel inną żonę, imieniem Atara; ta była matką Onama. (1 Krn 2:26 BT_4)
1Krn:2:26 καὶ ἦν γυνὴ ἑτέρα τῷ Ιερεμεηλ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Αταρα· αὕτη ἐστὶν μήτηρ Οζομ.
1Krn:2:26 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι ἕτερος -α -ον (cf. ἄλλος) ὁ ἡ τό   καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μήτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ  
1Krn:2:26 I też, nawet, mianowicie By być Kobiety/żona Inny I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Matka
1Krn:2:26 kai\ E)=n gunE\ e(te/ra tO=| *ieremeEl, kai\ o)/noma au)tE=| *atara· au(/tE e)sti\n mE/tEr *oDZom.
1Krn:2:26 kai En gynE hetera tO ieremeEl, kai onoma autE atara· hautE estin mEtEr oDZom.
1Krn:2:26 C V9_IAI3S N3K_NSF A1A_APN RA_DSM N_DSM C N3M_NSN RD_DSF N_NSF RD_NSF V9_PAI3S N3_NSF N_GSM
1Krn:2:26 and also, even, namely to be woman/wife other the ć and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be mother ć
1Krn:2:26 and he/she/it-was woman/wife (nom) other (nom|acc), other (nom) the (dat)   and name (nom|acc|voc) her/it/same (dat)   this (nom) he/she/it-is mother (nom)  
1Krn:2:26 1Krn_2:26_1 1Krn_2:26_2 1Krn_2:26_3 1Krn_2:26_4 1Krn_2:26_5 1Krn_2:26_6 1Krn_2:26_7 1Krn_2:26_8 1Krn_2:26_9 1Krn_2:26_10 1Krn_2:26_11 1Krn_2:26_12 1Krn_2:26_13 1Krn_2:26_14
1Krn:2:26 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:27 καὶ ἦσαν υἱοὶ Ραμ πρωτοτόκου Ιερεμεηλ· Μαας καὶ Ιαμιν καὶ Ακορ.
1Krn:2:27 And the sons of Ram the first-born of Jerameel were Maas, and Jamin, and Acor. (1 Chronicles 2:27 Brenton)
1Krn:2:27 Synowie Rama, pierworodnego Jerachmeela: Maas, Jamin i Eker. (1 Krn 2:27 BT_4)
1Krn:2:27 καὶ ἦσαν υἱοὶ Ραμ πρωτοτόκου Ιερεμεηλ· Μαας καὶ Ιαμιν καὶ Ακορ.
1Krn:2:27 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πρωτό·τοκος -ον     καί   καί  
1Krn:2:27 I też, nawet, mianowicie By być Syn firstborn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:2:27 kai\ E)=san ui(oi\ *ram prOtoto/kou *ieremeEl· *maas kai\ *iamin kai\ *akor.
1Krn:2:27 kai Esan hyioi ram prOtotoku ieremeEl· maas kai iamin kai akor.
1Krn:2:27 C V9_IAI3P N2_NPM N_GSM A1B_GSM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:2:27 and also, even, namely to be son ć firstborn ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:2:27 and they-were sons (nom|voc)   firstborn ([Adj] gen)     and   and  
1Krn:2:27 1Krn_2:27_1 1Krn_2:27_2 1Krn_2:27_3 1Krn_2:27_4 1Krn_2:27_5 1Krn_2:27_6 1Krn_2:27_7 1Krn_2:27_8 1Krn_2:27_9 1Krn_2:27_10 1Krn_2:27_11
1Krn:2:27 x x x x x x x x x x x
1Krn:2:28 καὶ ἦσαν υἱοὶ Οζομ· Σαμαι καὶ Ιαδαε. καὶ υἱοὶ Σαμαι· Ναδαβ καὶ Αβισουρ.
1Krn:2:28 And the sons of Ozom were, Samai, and Jadae: and the sons of Samai; Nadab, and Abisur. (1 Chronicles 2:28 Brenton)
1Krn:2:28 Synami Onama byli: Szammaj i Jada. Synami Szammaja: Nadab i Abiszur. (1 Krn 2:28 BT_4)
1Krn:2:28 καὶ ἦσαν υἱοὶ Οζομ· Σαμαι καὶ Ιαδαε. καὶ υἱοὶ Σαμαι· Ναδαβ καὶ Αβισουρ.
1Krn:2:28 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί  
1Krn:2:28 I też, nawet, mianowicie By być Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie
1Krn:2:28 kai\ E)=san ui(oi\ *oDZom· *samai kai\ *iadae. kai\ ui(oi\ *samai· *nadab kai\ *abisour.
1Krn:2:28 kai Esan hyioi oDZom· samai kai iadae. kai hyioi samai· nadab kai abisur.
1Krn:2:28 C V9_IAI3P N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM
1Krn:2:28 and also, even, namely to be son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć
1Krn:2:28 and they-were sons (nom|voc)     and   and sons (nom|voc)     and  
1Krn:2:28 1Krn_2:28_1 1Krn_2:28_2 1Krn_2:28_3 1Krn_2:28_4 1Krn_2:28_5 1Krn_2:28_6 1Krn_2:28_7 1Krn_2:28_8 1Krn_2:28_9 1Krn_2:28_10 1Krn_2:28_11 1Krn_2:28_12 1Krn_2:28_13
1Krn:2:28 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:29 καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς Αβισουρ Αβιχαιλ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Αχαβαρ καὶ τὸν Μωλιδ.
1Krn:2:29 And the name of the wife of Abisur was Abichaia, and she bore him Achabar, and Moel. (1 Chronicles 2:29 Brenton)
1Krn:2:29 Żonie Abiszura, która mu urodziła Achbana i Molida, było na imię Abichajil. (1 Krn 2:29 BT_4)
1Krn:2:29 καὶ ὄνομα τῆς γυναικὸς Αβισουρ Αβιχαιλ, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Αχαβαρ καὶ τὸν Μωλιδ.
1Krn:2:29 καί ὄνομα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι     καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
1Krn:2:29 I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie
1Krn:2:29 kai\ o)/noma tE=s gunaiko\s *abisour *abiCHail, kai\ e)/teken au)tO=| to\n *aCHabar kai\ to\n *mOlid.
1Krn:2:29 kai onoma tEs gynaikos abisur abiCHail, kai eteken autO ton aCHabar kai ton mOlid.
1Krn:2:29 C N3M_NSN RA_GSF N3K_GSF N_GSM N_NSF C VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
1Krn:2:29 and also, even, namely name with regard to the woman/wife ć ć and also, even, namely to give birth he/she/it/same the ć and also, even, namely the ć
1Krn:2:29 and name (nom|acc|voc) the (gen) woman/wife (gen)     and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (acc)   and the (acc)  
1Krn:2:29 1Krn_2:29_1 1Krn_2:29_2 1Krn_2:29_3 1Krn_2:29_4 1Krn_2:29_5 1Krn_2:29_6 1Krn_2:29_7 1Krn_2:29_8 1Krn_2:29_9 1Krn_2:29_10 1Krn_2:29_11 1Krn_2:29_12 1Krn_2:29_13 1Krn_2:29_14
1Krn:2:29 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:30 υἱοὶ Ναδαβ· Σαλαδ καὶ Αφφαιμ. καὶ ἀπέθανεν Σαλαδ οὐκ ἔχων τέκνα.
1Krn:2:30 And the sons of Nadab; Salad and Apphain; and Salad died without children. (1 Chronicles 2:30 Brenton)
1Krn:2:30 Synami Nadaba: Seled i Appaim. Seled umarł bezdzietny. (1 Krn 2:30 BT_4)
1Krn:2:30 υἱοὶ Ναδαβ· Σαλαδ καὶ Αφφαιμ. καὶ ἀπέθανεν Σαλαδ οὐκ ἔχων τέκνα.
1Krn:2:30 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
1Krn:2:30 Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By umierać ??? Przed przydechem mocnym By mieć Dziecko
1Krn:2:30 ui(oi\ *nadab· *salad kai\ *affaim. kai\ a)pe/Tanen *salad ou)k e)/CHOn te/kna.
1Krn:2:30 hyioi nadab· salad kai affaim. kai apeTanen salad uk eCHOn tekna.
1Krn:2:30 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C VBI_AAI3S N_NSM D V1_PAPNSM N2N_APN
1Krn:2:30 son ć ć and also, even, namely ć and also, even, namely to die ć οὐχ before rough breathing to have child
1Krn:2:30 sons (nom|voc)     and   and he/she/it-DIE-ed   not while HAVE-ing (nom) children (nom|acc|voc)
1Krn:2:30 1Krn_2:30_1 1Krn_2:30_2 1Krn_2:30_3 1Krn_2:30_4 1Krn_2:30_5 1Krn_2:30_6 1Krn_2:30_7 1Krn_2:30_8 1Krn_2:30_9 1Krn_2:30_10 1Krn_2:30_11
1Krn:2:30 x x x x x x x x x x x
1Krn:2:31 καὶ υἱοὶ Αφφαιμ· Ισεμιηλ. καὶ υἱοὶ Ισεμιηλ· Σωσαν. καὶ υἱοὶ Σωσαν· Αχλαι.
1Krn:2:31 And the sons of Apphain, Isemiel; and the sons of Isemiel, Sosan; and the sons of Sosan, Dadai. (1 Chronicles 2:31 Brenton)
1Krn:2:31 Synem Appaima: Jiszi. Synem Jisziego: Szeszan. Synem Szeszana: Achlaj. (1 Krn 2:31 BT_4)
1Krn:2:31 καὶ υἱοὶ Αφφαιμ· Ισεμιηλ. καὶ υἱοὶ Ισεμιηλ· Σωσαν. καὶ υἱοὶ Σωσαν· Αχλαι.
1Krn:2:31 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-)  
1Krn:2:31 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Syn By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać I też, nawet, mianowicie Syn By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać
1Krn:2:31 kai\ ui(oi\ *affaim· *isemiEl. kai\ ui(oi\ *isemiEl· *sOsan. kai\ ui(oi\ *sOsan· *aCHlai.
1Krn:2:31 kai hyioi affaim· isemiEl. kai hyioi isemiEl· sOsan. kai hyioi sOsan· aCHlai.
1Krn:2:31 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N2_NPM N_GSM N_NSM C N2_NPM N_GSM N_NSM
1Krn:2:31 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely son ć to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save and also, even, namely son to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save ć
1Krn:2:31 and sons (nom|voc)     and sons (nom|voc)   upon SAVE-ing (nom|acc|voc) and sons (nom|voc) upon SAVE-ing (nom|acc|voc)  
1Krn:2:31 1Krn_2:31_1 1Krn_2:31_2 1Krn_2:31_3 1Krn_2:31_4 1Krn_2:31_5 1Krn_2:31_6 1Krn_2:31_7 1Krn_2:31_8 1Krn_2:31_9 1Krn_2:31_10 1Krn_2:31_11 1Krn_2:31_12
1Krn:2:31 x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:32 καὶ υἱοὶ Ιαδαε· Αχισαμαι, Ιεθερ, Ιωναθαν· καὶ ἀπέθανεν Ιεθερ οὐκ ἔχων τέκνα.
1Krn:2:32 And the sons of Dadai, Achisamas, Jether, Jonathan: and Jether died childless. (1 Chronicles 2:32 Brenton)
1Krn:2:32 Synami Jady, brata Szammaja: Jeter i Jonatan. Jeter umarł bezdzietny. (1 Krn 2:32 BT_4)
1Krn:2:32 καὶ υἱοὶ Ιαδαε· Αχισαμαι, Ιεθερ, Ιωναθαν· καὶ ἀπέθανεν Ιεθερ οὐκ ἔχων τέκνα.
1Krn:2:32 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί         καί ἀπο·θνῄσκω (απο+θνῃσκ-, απο+θαν(ε)·[σ]-, 2nd απο+θαν-, -, -, -)   οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα
1Krn:2:32 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie By umierać ??? Przed przydechem mocnym By mieć Dziecko
1Krn:2:32 kai\ ui(oi\ *iadae· *aCHisamai, *ieTer, *iOnaTan· kai\ a)pe/Tanen *ieTer ou)k e)/CHOn te/kna.
1Krn:2:32 kai hyioi iadae· aCHisamai, ieTer, iOnaTan· kai apeTanen ieTer uk eCHOn tekna.
1Krn:2:32 C N2_NPM N_GSM N_NSM N_NSM N_NSM C VBI_AAI3S N_NSM D V1_PAPNSM N2N_APN
1Krn:2:32 and also, even, namely son ć ć ć ć and also, even, namely to die ć οὐχ before rough breathing to have child
1Krn:2:32 and sons (nom|voc)         and he/she/it-DIE-ed   not while HAVE-ing (nom) children (nom|acc|voc)
1Krn:2:32 1Krn_2:32_1 1Krn_2:32_2 1Krn_2:32_3 1Krn_2:32_4 1Krn_2:32_5 1Krn_2:32_6 1Krn_2:32_7 1Krn_2:32_8 1Krn_2:32_9 1Krn_2:32_10 1Krn_2:32_11 1Krn_2:32_12
1Krn:2:32 x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:33 καὶ υἱοὶ Ιωναθαν· Φαλεθ καὶ Οζαζα. οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ.
1Krn:2:33 And the sons of Jonathan; Phaleth, and Hozam. These were the sons of Jerameel. (1 Chronicles 2:33 Brenton)
1Krn:2:33 Synami Jonatana: Pelet i Zara. Ci byli synami Jerachmeela. (1 Krn 2:33 BT_4)
1Krn:2:33 καὶ υἱοὶ Ιωναθαν· Φαλεθ καὶ Οζαζα. οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Ιερεμεηλ.
1Krn:2:33 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί   οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:2:33 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Syn
1Krn:2:33 kai\ ui(oi\ *iOnaTan· *faleT kai\ *oDZaDZa. ou(=toi E)=san ui(oi\ *ieremeEl.
1Krn:2:33 kai hyioi iOnaTan· faleT kai oDZaDZa. hutoi Esan hyioi ieremeEl.
1Krn:2:33 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM RD_NPM V9_IAI3P N2_NPM N_GSM
1Krn:2:33 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be son ć
1Krn:2:33 and sons (nom|voc)     and   these (nom) they-were sons (nom|voc)  
1Krn:2:33 1Krn_2:33_1 1Krn_2:33_2 1Krn_2:33_3 1Krn_2:33_4 1Krn_2:33_5 1Krn_2:33_6 1Krn_2:33_7 1Krn_2:33_8 1Krn_2:33_9 1Krn_2:33_10
1Krn:2:33 x x x x x x x x x x
1Krn:2:34 καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Σωσαν υἱοί, ἀλλ’ ἢ θυγατέρες· καὶ τῷ Σωσαν παῖς Αἰγύπτιος καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωχηλ,
1Krn:2:34 And Sosan had no sons, but daughters. And Sosan had an Egyptian servant, and his name was Jochel. (1 Chronicles 2:34 Brenton)
1Krn:2:34 Szeszan nie miał synów, tylko córki, ale miał sługę Egipcjanina imieniem Jarcha. (1 Krn 2:34 BT_4)
1Krn:2:34 καὶ οὐκ ἦσαν τῷ Σωσαν υἱοί, ἀλλ’ θυγατέρες· καὶ τῷ Σωσαν παῖς Αἰγύπτιος καὶ ὄνομα αὐτῷ Ιωχηλ,
1Krn:2:34 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἀλλά ἤ[1] θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ καί ὁ ἡ τό σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ Αἰγύπτιος -ία -ον καί ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
1Krn:2:34 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Syn Ale Albo Córka I też, nawet, mianowicie By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Dziecka/służący Egipski I też, nawet, mianowicie Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
1Krn:2:34 kai\ ou)k E)=san tO=| *sOsan ui(oi/, a)ll’ E)\ Tugate/res· kai\ tO=| *sOsan pai=s *ai)gu/ptios kai\ o)/noma au)tO=| *iOCHEl,
1Krn:2:34 kai uk Esan tO sOsan hyioi, all’ E Tygateres· kai tO sOsan pais aigyptios kai onoma autO iOCHEl,
1Krn:2:34 C D V9_IAI3P RA_DSM N_DSM N2_NPM C C N3_NPF C RA_DSM N_DSM N3D_NSM N2_NSM C N3M_NSN RD_DSM N_NSM
1Krn:2:34 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save son but or daughter and also, even, namely the to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save child/servant Egyptian and also, even, namely name with regard to he/she/it/same ć
1Krn:2:34 and not they-were the (dat) upon SAVE-ing (nom|acc|voc) sons (nom|voc) but or daughters (nom|voc) and the (dat) upon SAVE-ing (nom|acc|voc) child/servant (nom) Egyptian ([Adj] nom) and name (nom|acc|voc) him/it/same (dat)  
1Krn:2:34 1Krn_2:34_1 1Krn_2:34_2 1Krn_2:34_3 1Krn_2:34_4 1Krn_2:34_5 1Krn_2:34_6 1Krn_2:34_7 1Krn_2:34_8 1Krn_2:34_9 1Krn_2:34_10 1Krn_2:34_11 1Krn_2:34_12 1Krn_2:34_13 1Krn_2:34_14 1Krn_2:34_15 1Krn_2:34_16 1Krn_2:34_17 1Krn_2:34_18
1Krn:2:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:35 καὶ ἔδωκεν Σωσαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Ιωχηλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Εθθι.
1Krn:2:35 And Sosan gave his daughter to Jochel his servant to wife; and she bore him Ethi. (1 Chronicles 2:35 Brenton)
1Krn:2:35 Dał przeto Szeszan słudze swemu, Jarsze, córkę swą za żonę i urodziła mu Attaja. (1 Krn 2:35 BT_4)
1Krn:2:35 καὶ ἔδωκεν Σωσαν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ τῷ Ιωχηλ παιδὶ αὐτοῦ εἰς γυναῖκα, καὶ ἔτεκεν αὐτῷ τὸν Εθθι.
1Krn:2:35 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) σῴζω (σῳζ-, σω·σ-, σω·σ-, σεσω·κ-, σεσω-/σεσωσ-/σεσῳσ-, σω·θ-) ὁ ἡ τό θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   παῖ[δ]ς, -αιδός, ὁ and ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι καί τίκτω (τικτ-, τεξ-, 2nd τεκ-, τετοκ·[κ]-, -, τεχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό  
1Krn:2:35 I też, nawet, mianowicie By dawać By oszczędzać oszczędzać albo dostarczać od ruiny, albo zniszczenie, albo od szkody, wybawiać, maść, oszczędzać Córka On/ona/to/to samo Dziecka/służący On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Kobiety/żona I też, nawet, mianowicie By rodzić On/ona/to/to samo
1Krn:2:35 kai\ e)/dOken *sOsan tE\n Tugate/ra au)tou= tO=| *iOCHEl paidi\ au)tou= ei)s gunai=ka, kai\ e)/teken au)tO=| to\n *eTTi.
1Krn:2:35 kai edOken sOsan tEn Tygatera autu tO iOCHEl paidi autu eis gynaika, kai eteken autO ton eTTi.
1Krn:2:35 C VAI_AAI3S N_NSM RA_ASF N3_ASF RD_GSM RA_DSM N_DSM N3D_DSM RD_GSM P N3K_ASF C VBI_AAI3S RD_DSM RA_ASM N_ASM
1Krn:2:35 and also, even, namely to give to save to save or deliver from ruin, or destruction, or from harm, rescue, salve, save the daughter he/she/it/same the ć child/servant he/she/it/same into (+acc) woman/wife and also, even, namely to give birth he/she/it/same the ć
1Krn:2:35 and he/she/it-GIVE-ed upon SAVE-ing (nom|acc|voc) the (acc) daughter (acc) him/it/same (gen) the (dat)   child/servant (dat) him/it/same (gen) into (+acc) woman/wife (acc) and he/she/it-GIVE-ed-BIRTH him/it/same (dat) the (acc)  
1Krn:2:35 1Krn_2:35_1 1Krn_2:35_2 1Krn_2:35_3 1Krn_2:35_4 1Krn_2:35_5 1Krn_2:35_6 1Krn_2:35_7 1Krn_2:35_8 1Krn_2:35_9 1Krn_2:35_10 1Krn_2:35_11 1Krn_2:35_12 1Krn_2:35_13 1Krn_2:35_14 1Krn_2:35_15 1Krn_2:35_16 1Krn_2:35_17
1Krn:2:35 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:36 καὶ Εθθι ἐγέννησεν τὸν Ναθαν, καὶ Ναθαν ἐγέννησεν τὸν Ζαβεδ,
1Krn:2:36 And Ethi begot Nathan, and Nathan begot Zabed, (1 Chronicles 2:36 Brenton)
1Krn:2:36 Attaj zaś był ojcem Natana, a Natan - Zabada. (1 Krn 2:36 BT_4)
1Krn:2:36 καὶ Εθθι ἐγέννησεν τὸν Ναθαν, καὶ Ναθαν ἐγέννησεν τὸν Ζαβεδ,
1Krn:2:36 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) καί Ναθάν, ὁ (s.-θάμ) γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:2:36 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Nathan I też, nawet, mianowicie Nathan By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:2:36 kai\ *eTTi e)ge/nnEsen to\n *naTan, kai\ *naTan e)ge/nnEsen to\n *DZabed,
1Krn:2:36 kai eTTi egennEsen ton naTan, kai naTan egennEsen ton DZabed,
1Krn:2:36 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:36 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Nathan and also, even, namely Nathan to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:2:36 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc) Nathan (indecl) and Nathan (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:2:36 1Krn_2:36_1 1Krn_2:36_2 1Krn_2:36_3 1Krn_2:36_4 1Krn_2:36_5 1Krn_2:36_6 1Krn_2:36_7 1Krn_2:36_8 1Krn_2:36_9 1Krn_2:36_10
1Krn:2:36 x x x x x x x x x x
1Krn:2:37 καὶ Ζαβεδ ἐγέννησεν τὸν Αφαληλ, καὶ Αφαληλ ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ,
1Krn:2:37 and Zabed begot Aphamel, and Aphamel begot Obed. (1 Chronicles 2:37 Brenton)
1Krn:2:37 Zabad był ojcem Eflala, a Eflal - Obeda. (1 Krn 2:37 BT_4)
1Krn:2:37 καὶ Ζαβεδ ἐγέννησεν τὸν Αφαληλ, καὶ Αφαληλ ἐγέννησεν τὸν Ωβηδ,
1Krn:2:37 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ
1Krn:2:37 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Obed
1Krn:2:37 kai\ *DZabed e)ge/nnEsen to\n *afalEl, kai\ *afalEl e)ge/nnEsen to\n *ObEd,
1Krn:2:37 kai DZabed egennEsen ton afalEl, kai afalEl egennEsen ton ObEd,
1Krn:2:37 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:37 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Obed
1Krn:2:37 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc) Obed (indecl)
1Krn:2:37 1Krn_2:37_1 1Krn_2:37_2 1Krn_2:37_3 1Krn_2:37_4 1Krn_2:37_5 1Krn_2:37_6 1Krn_2:37_7 1Krn_2:37_8 1Krn_2:37_9 1Krn_2:37_10
1Krn:2:37 x x x x x x x x x x
1Krn:2:38 καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιηου, καὶ Ιηου ἐγέννησεν τὸν Αζαριαν,
1Krn:2:38 And Obed begot Jeu, and Jeu begot Azarias. (1 Chronicles 2:38 Brenton)
1Krn:2:38 Obed był ojcem Jehu, a Jehu - Azariasza. (1 Krn 2:38 BT_4)
1Krn:2:38 καὶ Ωβηδ ἐγέννησεν τὸν Ιηου, καὶ Ιηου ἐγέννησεν τὸν Αζαριαν,
1Krn:2:38 καί Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:2:38 I też, nawet, mianowicie Obed By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:2:38 kai\ *ObEd e)ge/nnEsen to\n *iEou, kai\ *iEou e)ge/nnEsen to\n *aDZarian,
1Krn:2:38 kai ObEd egennEsen ton iEu, kai iEu egennEsen ton aDZarian,
1Krn:2:38 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N1T_ASM
1Krn:2:38 and also, even, namely Obed to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:2:38 and Obed (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:2:38 1Krn_2:38_1 1Krn_2:38_2 1Krn_2:38_3 1Krn_2:38_4 1Krn_2:38_5 1Krn_2:38_6 1Krn_2:38_7 1Krn_2:38_8 1Krn_2:38_9 1Krn_2:38_10
1Krn:2:38 x x x x x x x x x x
1Krn:2:39 καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Χελλης, καὶ Χελλης ἐγέννησεν τὸν Ελεασα,
1Krn:2:39 And Azarias begot Chelles, and Chelles begot Eleasa, (1 Chronicles 2:39 Brenton)
1Krn:2:39 Azariasz był ojcem Chelesa, a Cheles - Eleasy. (1 Krn 2:39 BT_4)
1Krn:2:39 καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Χελλης, καὶ Χελλης ἐγέννησεν τὸν Ελεασα,
1Krn:2:39 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:2:39 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:2:39 kai\ *aDZarias e)ge/nnEsen to\n *CHellEs, kai\ *CHellEs e)ge/nnEsen to\n *eleasa,
1Krn:2:39 kai aDZarias egennEsen ton CHellEs, kai CHellEs egennEsen ton eleasa,
1Krn:2:39 C N1T_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:39 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:2:39 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:2:39 1Krn_2:39_1 1Krn_2:39_2 1Krn_2:39_3 1Krn_2:39_4 1Krn_2:39_5 1Krn_2:39_6 1Krn_2:39_7 1Krn_2:39_8 1Krn_2:39_9 1Krn_2:39_10
1Krn:2:39 x x x x x x x x x x
1Krn:2:40 καὶ Ελεασα ἐγέννησεν τὸν Σοσομαι, καὶ Σοσομαι ἐγέννησεν τὸν Σαλουμ,
1Krn:2:40 and Eleasa begot Sosomai, and Sosomai begot Salum, (1 Chronicles 2:40 Brenton)
1Krn:2:40 Eleasa był ojcem Sismaja, a Sismaj - Szalluma. (1 Krn 2:40 BT_4)
1Krn:2:40 καὶ Ελεασα ἐγέννησεν τὸν Σοσομαι, καὶ Σοσομαι ἐγέννησεν τὸν Σαλουμ,
1Krn:2:40 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:2:40 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:2:40 kai\ *eleasa e)ge/nnEsen to\n *sosomai, kai\ *sosomai e)ge/nnEsen to\n *saloum,
1Krn:2:40 kai eleasa egennEsen ton sosomai, kai sosomai egennEsen ton salum,
1Krn:2:40 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:40 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:2:40 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:2:40 1Krn_2:40_1 1Krn_2:40_2 1Krn_2:40_3 1Krn_2:40_4 1Krn_2:40_5 1Krn_2:40_6 1Krn_2:40_7 1Krn_2:40_8 1Krn_2:40_9 1Krn_2:40_10
1Krn:2:40 x x x x x x x x x x
1Krn:2:41 καὶ Σαλουμ ἐγέννησεν τὸν Ιεχεμιαν, καὶ Ιεχεμιας ἐγέννησεν τὸν Ελισαμα. –
1Krn:2:41 and Salum begot Jechemias, and Jechemias begot Elisama, and Elisama begot Ismael. (1 Chronicles 2:41 Brenton)
1Krn:2:41 Szallum był ojcem Jekamiasza, a Jekamiasz - Eliszamy. (1 Krn 2:41 BT_4)
1Krn:2:41 καὶ Σαλουμ ἐγέννησεν τὸν Ιεχεμιαν, καὶ Ιεχεμιας ἐγέννησεν τὸν Ελισαμα.
1Krn:2:41 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό    
1Krn:2:41 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z  
1Krn:2:41 kai\ *saloum e)ge/nnEsen to\n *ieCHemian, kai\ *ieCHemias e)ge/nnEsen to\n *elisama.
1Krn:2:41 kai salum egennEsen ton ieCHemian, kai ieCHemias egennEsen ton elisama.
1Krn:2:41 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N1T_ASM C N1T_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:41 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć  
1Krn:2:41 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)    
1Krn:2:41 1Krn_2:41_1 1Krn_2:41_2 1Krn_2:41_3 1Krn_2:41_4 1Krn_2:41_5 1Krn_2:41_6 1Krn_2:41_7 1Krn_2:41_8 1Krn_2:41_9 1Krn_2:41_10 1Krn_2:41_11
1Krn:2:41 x x x x x x x x x x x
1Krn:2:42 καὶ υἱοὶ Χαλεβ ἀδελφοῦ Ιερεμεηλ· Μαρισα ὁ πρωτότοκος αὐτοῦ, οὗτος πατὴρ Ζιφ· καὶ υἱοὶ Μαρισα πατρὸς Χεβρων.
1Krn:2:42 And the sons of Chaleb the brother of Jerameel were, Marisa his first-born, he is the father of Ziph:--and the sons of Marisa the father of Chebron. (1 Chronicles 2:42 Brenton)
1Krn:2:42 Synowie Kaleba, brata Jerachmeela: Mesza, jego pierworodny, który był ojcem Zifa i Mareszy, ojca Chebrona. (1 Krn 2:42 BT_4)
1Krn:2:42 καὶ υἱοὶ Χαλεβ ἀδελφοῦ Ιερεμεηλ· Μαρισα πρωτότοκος αὐτοῦ, οὗτος πατὴρ Ζιφ· καὶ υἱοὶ Μαρισα πατρὸς Χεβρων.
1Krn:2:42 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί     ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον αὐτός αὐτή αὐτό οὗτος αὕτη τοῦτο πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες  
1Krn:2:42 I też, nawet, mianowicie Syn Brat firstborn On/ona/to/to samo To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Ojciec I też, nawet, mianowicie Syn Ojciec
1Krn:2:42 kai\ ui(oi\ *CHaleb a)delfou= *ieremeEl· *marisa o( prOto/tokos au)tou=, ou(=tos patE\r *DZif· kai\ ui(oi\ *marisa patro\s *CHebrOn.
1Krn:2:42 kai hyioi CHaleb adelfu ieremeEl· marisa ho prOtotokos autu, hutos patEr DZif· kai hyioi marisa patros CHebrOn.
1Krn:2:42 C N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM N_NSM RA_NSM A1B_NSM RD_GSM RD_NSM N3_NSM N_GSM C N2_NPM N_GSM N3_GSM N_GSM
1Krn:2:42 and also, even, namely son ć brother ć ć the firstborn he/she/it/same this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] father ć and also, even, namely son ć father ć
1Krn:2:42 and sons (nom|voc)   brother (gen)     the (nom) firstborn ([Adj] nom) him/it/same (gen) this (nom) father (nom)   and sons (nom|voc)   father (gen)  
1Krn:2:42 1Krn_2:42_1 1Krn_2:42_2 1Krn_2:42_3 1Krn_2:42_4 1Krn_2:42_5 1Krn_2:42_6 1Krn_2:42_7 1Krn_2:42_8 1Krn_2:42_9 1Krn_2:42_10 1Krn_2:42_11 1Krn_2:42_12 1Krn_2:42_13 1Krn_2:42_14 1Krn_2:42_15 1Krn_2:42_16 1Krn_2:42_17
1Krn:2:42 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:43 καὶ υἱοὶ Χεβρων· Κορε καὶ Θαπους καὶ Ρεκομ καὶ Σεμαα.
1Krn:2:43 And the sons of Chebron; Core, and Thapphus, and Recom, and Samaa. (1 Chronicles 2:43 Brenton)
1Krn:2:43 Synowie Chebrona: Korach, Tappuach, Rekem i Szema. (1 Krn 2:43 BT_4)
1Krn:2:43 καὶ υἱοὶ Χεβρων· Κορε καὶ Θαπους καὶ Ρεκομ καὶ Σεμαα.
1Krn:2:43 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   κόρος, -ου, ὁ; Κόρε, ὁ καί   καί   καί  
1Krn:2:43 I też, nawet, mianowicie Syn Miara; Korah I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:2:43 kai\ ui(oi\ *CHebrOn· *kore kai\ *Tapous kai\ *rekom kai\ *semaa.
1Krn:2:43 kai hyioi CHebrOn· kore kai Tapus kai rekom kai semaa.
1Krn:2:43 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:2:43 and also, even, namely son ć measure; Korah and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:2:43 and sons (nom|voc)   measure (voc); Korah (indecl) and   and   and  
1Krn:2:43 1Krn_2:43_1 1Krn_2:43_2 1Krn_2:43_3 1Krn_2:43_4 1Krn_2:43_5 1Krn_2:43_6 1Krn_2:43_7 1Krn_2:43_8 1Krn_2:43_9 1Krn_2:43_10
1Krn:2:43 x x x x x x x x x x
1Krn:2:44 καὶ Σεμαα ἐγέννησεν τὸν Ραεμ πατέρα Ιερκααν, καὶ Ιερκααν ἐγέννησεν τὸν Σαμαι·
1Krn:2:44 And Samaa begot Raem the father of Jeclan: and Jeclan begot Samai. (1 Chronicles 2:44 Brenton)
1Krn:2:44 Szema był ojcem Rachama, ojca Jorkeama, a Rekem był ojcem Szammaja. (1 Krn 2:44 BT_4)
1Krn:2:44 καὶ Σεμαα ἐγέννησεν τὸν Ραεμ πατέρα Ιερκααν, καὶ Ιερκααν ἐγέννησεν τὸν Σαμαι·
1Krn:2:44 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:2:44 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ojciec I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:2:44 kai\ *semaa e)ge/nnEsen to\n *raem pate/ra *ierkaan, kai\ *ierkaan e)ge/nnEsen to\n *samai·
1Krn:2:44 kai semaa egennEsen ton raem patera ierkaan, kai ierkaan egennEsen ton samai·
1Krn:2:44 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N3_ASM N_GSM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:44 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć father ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:2:44 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   father (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:2:44 1Krn_2:44_1 1Krn_2:44_2 1Krn_2:44_3 1Krn_2:44_4 1Krn_2:44_5 1Krn_2:44_6 1Krn_2:44_7 1Krn_2:44_8 1Krn_2:44_9 1Krn_2:44_10 1Krn_2:44_11 1Krn_2:44_12
1Krn:2:44 x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:45 καὶ υἱὸς αὐτοῦ Μαων, καὶ Μαων πατὴρ Βαιθσουρ.
1Krn:2:45 And his son was Maon: and Maon is the father of Baethsur. (1 Chronicles 2:45 Brenton)
1Krn:2:45 Synem Szammaja był Maon, a Maon był ojcem Bet-Sura. (1 Krn 2:45 BT_4)
1Krn:2:45 καὶ υἱὸς αὐτοῦ Μαων, καὶ Μαων πατὴρ Βαιθσουρ.
1Krn:2:45 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   καί   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες  
1Krn:2:45 I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ojciec
1Krn:2:45 kai\ ui(o\s au)tou= *maOn, kai\ *maOn patE\r *baiTsour.
1Krn:2:45 kai hyios autu maOn, kai maOn patEr baiTsur.
1Krn:2:45 C N2_NSM RD_GSM N_NSM C N_NSM N3_NSM N_GSM
1Krn:2:45 and also, even, namely son he/she/it/same ć and also, even, namely ć father ć
1Krn:2:45 and son (nom) him/it/same (gen)   and   father (nom)  
1Krn:2:45 1Krn_2:45_1 1Krn_2:45_2 1Krn_2:45_3 1Krn_2:45_4 1Krn_2:45_5 1Krn_2:45_6 1Krn_2:45_7 1Krn_2:45_8
1Krn:2:45 x x x x x x x x
1Krn:2:46 καὶ Γαιφα ἡ παλλακὴ Χαλεβ ἐγέννησεν τὸν Αρραν καὶ τὸν Μωσα καὶ τὸν Γεζουε. καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Γεζουε.
1Krn:2:46 And Gaepha the concubine of Chaleb bore Aram, and Mosa, and Gezue. (1 Chronicles 2:46 Brenton)
1Krn:2:46 Efa, drugorzędna żona Kaleba, urodziła Charana, Mosę i Gazera. Charan był ojcem Gazera. (1 Krn 2:46 BT_4)
1Krn:2:46 καὶ Γαιφα παλλακὴ Χαλεβ ἐγέννησεν τὸν Αρραν καὶ τὸν Μωσα καὶ τὸν Γεζουε. καὶ Αρραν ἐγέννησεν τὸν Γεζουε.
1Krn:2:46 καί   ὁ ἡ τό     γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:2:46 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:2:46 kai\ *gaifa E( pallakE\ *CHaleb e)ge/nnEsen to\n *arran kai\ to\n *mOsa kai\ to\n *geDZoue. kai\ *arran e)ge/nnEsen to\n *geDZoue.
1Krn:2:46 kai gaifa hE pallakE CHaleb egennEsen ton arran kai ton mOsa kai ton geDZue. kai arran egennEsen ton geDZue.
1Krn:2:46 C N_NSF RA_NSF N1_NSF N_GSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:2:46 and also, even, namely ć the ć ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:2:46 and   the (nom)     he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc)   and the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:2:46 1Krn_2:46_1 1Krn_2:46_2 1Krn_2:46_3 1Krn_2:46_4 1Krn_2:46_5 1Krn_2:46_6 1Krn_2:46_7 1Krn_2:46_8 1Krn_2:46_9 1Krn_2:46_10 1Krn_2:46_11 1Krn_2:46_12 1Krn_2:46_13 1Krn_2:46_14 1Krn_2:46_15 1Krn_2:46_16 1Krn_2:46_17 1Krn_2:46_18 1Krn_2:46_19
1Krn:2:46 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:47 καὶ υἱοὶ Ιαδαι· Ραγεμ καὶ Ιωαθαμ καὶ Γηρσωμ καὶ Φαλετ καὶ Γαιφα καὶ Σαγαφ.
1Krn:2:47 And the sons of Addai were Ragem, and Joatham, and Sogar, and Phalec, and Gaepha, and Sagae. (1 Chronicles 2:47 Brenton)
1Krn:2:47 Synowie Jahdaja: Regem, Jotam, Geszan, Pelet, Efa i Szaaf. (1 Krn 2:47 BT_4)
1Krn:2:47 καὶ υἱοὶ Ιαδαι· Ραγεμ καὶ Ιωαθαμ καὶ Γηρσωμ καὶ Φαλετ καὶ Γαιφα καὶ Σαγαφ.
1Krn:2:47 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ καί   καί   καί   καί  
1Krn:2:47 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie Joatam I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:2:47 kai\ ui(oi\ *iadai· *ragem kai\ *iOaTam kai\ *gErsOm kai\ *falet kai\ *gaifa kai\ *sagaf.
1Krn:2:47 kai hyioi iadai· ragem kai iOaTam kai gErsOm kai falet kai gaifa kai sagaf.
1Krn:2:47 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM
1Krn:2:47 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely Joatham and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:2:47 and sons (nom|voc)     and Joatham (indecl) and   and   and   and  
1Krn:2:47 1Krn_2:47_1 1Krn_2:47_2 1Krn_2:47_3 1Krn_2:47_4 1Krn_2:47_5 1Krn_2:47_6 1Krn_2:47_7 1Krn_2:47_8 1Krn_2:47_9 1Krn_2:47_10 1Krn_2:47_11 1Krn_2:47_12 1Krn_2:47_13 1Krn_2:47_14
1Krn:2:47 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:48 καὶ ἡ παλλακὴ Χαλεβ Μωχα ἐγέννησεν τὸν Σαβερ καὶ τὸν Θαρχνα.
1Krn:2:48 And Chaleb's concubine Mocha bore Saber, and Tharam. (1 Chronicles 2:48 Brenton)
1Krn:2:48 Drugorzędna żona Kaleba, Maaka, urodziła Szebera i Tirchanę. (1 Krn 2:48 BT_4)
1Krn:2:48 καὶ παλλακὴ Χαλεβ Μωχα ἐγέννησεν τὸν Σαβερ καὶ τὸν Θαρχνα.
1Krn:2:48 καί ὁ ἡ τό       γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό  
1Krn:2:48 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie
1Krn:2:48 kai\ E( pallakE\ *CHaleb *mOCHa e)ge/nnEsen to\n *saber kai\ to\n *TarCHna.
1Krn:2:48 kai hE pallakE CHaleb mOCHa egennEsen ton saber kai ton TarCHna.
1Krn:2:48 C RA_NSF N1_NSF N_GSM N_NSF VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM
1Krn:2:48 and also, even, namely the ć ć ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely the ć
1Krn:2:48 and the (nom)       he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and the (acc)  
1Krn:2:48 1Krn_2:48_1 1Krn_2:48_2 1Krn_2:48_3 1Krn_2:48_4 1Krn_2:48_5 1Krn_2:48_6 1Krn_2:48_7 1Krn_2:48_8 1Krn_2:48_9 1Krn_2:48_10 1Krn_2:48_11
1Krn:2:48 x x x x x x x x x x x
1Krn:2:49 καὶ ἐγέννησεν Σαγαφ πατέρα Μαρμηνα καὶ τὸν Σαου πατέρα Μαχαβηνα καὶ πατέρα Γαιβαα· καὶ θυγάτηρ Χαλεβ Ασχα.
1Krn:2:49 She bore also Sagae the father of Madmena, and Sau the father of Machabena, and the father of Gaebal: and the daughter of Chaleb was Ascha. (1 Chronicles 2:49 Brenton)
1Krn:2:49 Urodziła ona także Szaafa, ojca Madmanny, Szewę, ojca Makbeny i ojca Gibea. Córką Kaleba była Aksa. (1 Krn 2:49 BT_4)
1Krn:2:49 καὶ ἐγέννησεν Σαγαφ πατέρα Μαρμηνα καὶ τὸν Σαου πατέρα Μαχαβηνα καὶ πατέρα Γαιβαα· καὶ θυγάτηρ Χαλεβ Ασχα.
1Krn:2:49 καί γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-)   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί ὁ ἡ τό   πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες   καί θυγάτηρ, -τ[ε]ρός, ἡ, voc. sg. θύγατερ and θυγάτηρ    
1Krn:2:49 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Ojciec I też, nawet, mianowicie Ojciec I też, nawet, mianowicie Ojciec I też, nawet, mianowicie Córka
1Krn:2:49 kai\ e)ge/nnEsen *sagaf pate/ra *marmEna kai\ to\n *saou pate/ra *maCHabEna kai\ pate/ra *gaibaa· kai\ Tuga/tEr *CHaleb *asCHa.
1Krn:2:49 kai egennEsen sagaf patera marmEna kai ton sau patera maCHabEna kai patera gaibaa· kai TygatEr CHaleb asCHa.
1Krn:2:49 C VAI_AAI3S N_ASM N3_ASM N_GSM C RA_ASM N_ASM N3_ASM N_GSM C N3_ASM N_GSM C N3_NSF N_GSM N_NSF
1Krn:2:49 and also, even, namely to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of ć father ć and also, even, namely the ć father ć and also, even, namely father ć and also, even, namely daughter ć ć
1Krn:2:49 and he/she/it-FATHER-ed   father (acc)   and the (acc)   father (acc)   and father (acc)   and daughter (nom)    
1Krn:2:49 1Krn_2:49_1 1Krn_2:49_2 1Krn_2:49_3 1Krn_2:49_4 1Krn_2:49_5 1Krn_2:49_6 1Krn_2:49_7 1Krn_2:49_8 1Krn_2:49_9 1Krn_2:49_10 1Krn_2:49_11 1Krn_2:49_12 1Krn_2:49_13 1Krn_2:49_14 1Krn_2:49_15 1Krn_2:49_16 1Krn_2:49_17
1Krn:2:49 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:50 οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χαλεβ. – υἱοὶ Ωρ πρωτοτόκου Εφραθα· Σωβαλ πατὴρ Καριαθιαριμ,
1Krn:2:50 These were the sons of Chaleb: the sons of Or the first-born of Ephratha; Sobal the father of Cariathiarim, (1 Chronicles 2:50 Brenton)
1Krn:2:50 Ci byli synami Kaleba. Synami Chura, pierworodnego Efraty: Szobal, ojciec Kiriat-Jearim, (1 Krn 2:50 BT_4)
1Krn:2:50 οὗτοι ἦσαν υἱοὶ Χαλεβ. υἱοὶ Ωρ πρωτοτόκου Εφραθα· Σωβαλ πατὴρ Καριαθιαριμ,
1Krn:2:50 οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   πρωτό·τοκος -ον     πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες  
1Krn:2:50 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Syn   Syn firstborn Ojciec
1Krn:2:50 ou(=toi E)=san ui(oi\ *CHaleb. ui(oi\ *Or prOtoto/kou *efraTa· *sObal patE\r *kariaTiarim,
1Krn:2:50 hutoi Esan hyioi CHaleb. hyioi Or prOtotoku efraTa· sObal patEr kariaTiarim,
1Krn:2:50 RD_NPM V9_IAI3P N2_NPM N_GSM N2_NPM N_GSM A1B_GSM N_GSM N_NSM N3_NSM N_GPM
1Krn:2:50 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be son ć   son ć firstborn ć ć father ć
1Krn:2:50 these (nom) they-were sons (nom|voc)     sons (nom|voc)   firstborn ([Adj] gen)     father (nom)  
1Krn:2:50 1Krn_2:50_1 1Krn_2:50_2 1Krn_2:50_3 1Krn_2:50_4 1Krn_2:50_5 1Krn_2:50_6 1Krn_2:50_7 1Krn_2:50_8 1Krn_2:50_9 1Krn_2:50_10 1Krn_2:50_11 1Krn_2:50_12
1Krn:2:50 x x x x x x x x x x x x
1Krn:2:51 Σαλωμων πατὴρ Βαιθλαεμ, Αριμ πατὴρ Βαιθγεδωρ.
1Krn:2:51 Salomon the father of Baetha, Lammon the father of Baethalaem, and Arim the father of Bethgedor. (1 Chronicles 2:51 Brenton)
1Krn:2:51 Salma, ojciec Bet-Lechem, Charef, ojciec Bet-Gader. (1 Krn 2:51 BT_4)
1Krn:2:51 Σαλωμων πατὴρ Βαιθλαεμ, Αριμ πατὴρ Βαιθγεδωρ.
1Krn:2:51 Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες     πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες  
1Krn:2:51 Salomon Ojciec Ojciec
1Krn:2:51 *salOmOn patE\r *baiTlaem, *arim patE\r *baiTgedOr.
1Krn:2:51 salOmOn patEr baiTlaem, arim pa