1Krn:5:1 καὶ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ, ὅτι οὗτος ὁ πρωτότοκος, καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔδωκεν εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ιωσηφ υἱῷ Ισραηλ, καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια·
1Krn:5:1 And the sons of Ruben the first-born of Israel (for he was the first-born; but because of his going up to his father's couch, his father gave his blessing to his son Joseph, even the son of Israel; and he was not reckoned as first-born; (1 Chronicles 5:1 Brenton)
1Krn:5:1 Synowie Rubena, pierworodnego Izraela. Wprawdzie był on pierworodnym, lecz ponieważ skalał łoże swego ojca, pierworodztwo jego dane było synom Józefa, syna Izraela, więc nie podawało się rodowodów według pierworodztwa. (1 Krn 5:1 BT_4)
1Krn:5:1 Καὶ υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ, ὅτι οὗτος πρωτότοκος, καὶ ἐν τῷ ἀναβῆναι ἐπὶ τὴν κοίτην τοῦ πατρὸς αὐτοῦ ἔδωκεν εὐλογίαν αὐτοῦ τῷ υἱῷ αὐτοῦ Ιωσηφ υἱῷ Ισραηλ, καὶ οὐκ ἐγενεαλογήθη εἰς πρωτοτόκια·
1Krn:5:1 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ πρωτό·τοκος -ον Ἰσραήλ, ὁ ὅτι οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον καί ἐν ὁ ἡ τό ἀνα·βαίνω (ανα+βαιν-, ανα+βη·σ-, ανα+βαιν·[σ]- or 2nd ath. ανα+β(η)-/ath. ανα+β(α)-, ανα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό κοίτη, -ης, ἡ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εὐ·λογία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό Ἰωσήφ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γενεα·λογέω (γενεαλογ(ε)-, -, -, -, -, γενεαλογη·θ-) εἰς[1] πρωτο·τόκια, -ων, τά
1Krn:5:1 I też, nawet, mianowicie Syn Reuben firstborn Izrael Ponieważ/tamto To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] firstborn I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By podnosić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Łóżko [zobacz spółkowanie] Ojciec On/ona/to/to samo By dawać ??? On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo Joseph Syn Izrael I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By rysować genealogię Do (+przyspieszenie) Pierworództwo
1Krn:5:1 *kai\ ui(oi\ *roubEn prOtoto/kou *israEl, o(/ti ou(=tos o( prOto/tokos, kai\ e)n tO=| a)nabE=nai e)pi\ tE\n koi/tEn tou= patro\s au)tou= e)/dOken eu)logi/an au)tou= tO=| ui(O=| au)tou= *iOsEf ui(O=| *israEl, kai\ ou)k e)genealogE/TE ei)s prOtoto/kia·
1Krn:5:1 kai hyioi rubEn prOtotoku israEl, hoti hutos ho prOtotokos, kai en tO anabEnai epi tEn koitEn tu patros autu edOken eulogian autu tO hyiO autu iOsEf hyiO israEl, kai uk egenealogETE eis prOtotokia·
1Krn:5:1 C N2_NPM N_GSM A1B_GSM N_GSM C RD_NSM RA_NSM A1B_NSM C P RA_DSN VZ_AAN P RA_ASF N1_ASF RA_GSM N3_GSM RD_GSM VAI_AAI3S N1A_ASF RD_GSM RA_DSM N2_DSM RD_GSM N_DSM N2_DSM N_DSM C D VCI_API3S P N2N_APN
1Krn:5:1 and also, even, namely son Reuben firstborn Israel because/that this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the firstborn and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to ascend upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the bed [see coitus] the father he/she/it/same to give ??? he/she/it/same the son he/she/it/same Joseph son Israel and also, even, namely οὐχ before rough breathing to trace genealogy into (+acc) birthright
1Krn:5:1 and sons (nom|voc) Reuben (indecl) firstborn ([Adj] gen) Israel (indecl) because/that this (nom) the (nom) firstborn ([Adj] nom) and in/among/by (+dat) the (dat) to-ASCEND upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) bed (acc) the (gen) father (gen) him/it/same (gen) he/she/it-GIVE-ed ??? (acc) him/it/same (gen) the (dat) son (dat) him/it/same (gen) Joseph (indecl) son (dat) Israel (indecl) and not he/she/it-was-TRACE-ed-GENEALOGY into (+acc) birthright (nom|acc|voc)
1Krn:5:1 1Krn_5:1_1 1Krn_5:1_2 1Krn_5:1_3 1Krn_5:1_4 1Krn_5:1_5 1Krn_5:1_6 1Krn_5:1_7 1Krn_5:1_8 1Krn_5:1_9 1Krn_5:1_10 1Krn_5:1_11 1Krn_5:1_12 1Krn_5:1_13 1Krn_5:1_14 1Krn_5:1_15 1Krn_5:1_16 1Krn_5:1_17 1Krn_5:1_18 1Krn_5:1_19 1Krn_5:1_20 1Krn_5:1_21 1Krn_5:1_22 1Krn_5:1_23 1Krn_5:1_24 1Krn_5:1_25 1Krn_5:1_26 1Krn_5:1_27 1Krn_5:1_28 1Krn_5:1_29 1Krn_5:1_30 1Krn_5:1_31 1Krn_5:1_32 1Krn_5:1_33
1Krn:5:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:2 ὅτι Ιουδας δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ αὐτοῦ, καὶ ἡ εὐλογία τοῦ Ιωσηφ.
1Krn:5:2 for Judas was very mighty even among his brethren, and one was to be a ruler out of him: but the blessing was Joseph's). (1 Chronicles 5:2 Brenton)
1Krn:5:2 Chociaż Juda był najpotężniejszym z braci swoich i z niego miał pochodzić władca, jednak pierworodztwo należało do Józefa. (1 Krn 5:2 BT_4)
1Krn:5:2 ὅτι Ιουδας δυνατὸς ἰσχύι καὶ ἐν τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ καὶ εἰς ἡγούμενον ἐξ αὐτοῦ, καὶ εὐλογία τοῦ Ιωσηφ.
1Krn:5:2 ὅτι Ἰούδας, -α and -ου, ὁ δυνατός -ή -όν ἰσχύς, -ύος, ἡ καί ἐν ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] ἡγέομαι (ηγ(ε)-, -, ηγη·σ-, -, ηγη-, -) ἐκ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό εὐ·λογία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό Ἰωσήφ, ὁ
1Krn:5:2 Ponieważ/tamto Judasz/Juda Zdolny Siła I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Brat On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) By uważać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Joseph
1Krn:5:2 o(/ti *ioudas dunato\s i)sCHu/i kai\ e)n toi=s a)delfoi=s au)tou= kai\ ei)s E(gou/menon e)X au)tou=, kai\ E( eu)logi/a tou= *iOsEf.
1Krn:5:2 hoti iudas dynatos isCHyi kai en tois adelfois autu kai eis hEgumenon eX autu, kai hE eulogia tu iOsEf.
1Krn:5:2 C N1T_NSM A1_NSM N3U_DSF C P RA_DPM N2_DPM RD_GSM C P V2_PMPASM P RD_GSM C RA_NSF N1A_NSF RA_GSM N_GSM
1Krn:5:2 because/that Judas/Judah capable strength and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the brother he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) to deem out of (+gen) ἐξ before vowels he/she/it/same and also, even, namely the ??? the Joseph
1Krn:5:2 because/that Judas/Judah (nom) capable ([Adj] nom) strength (dat) and in/among/by (+dat) the (dat) brothers (dat) him/it/same (gen) and into (+acc) while being-DEEM-ed (acc, nom|acc|voc) out of (+gen) him/it/same (gen) and the (nom) ??? (nom|voc) the (gen) Joseph (indecl)
1Krn:5:2 1Krn_5:2_1 1Krn_5:2_2 1Krn_5:2_3 1Krn_5:2_4 1Krn_5:2_5 1Krn_5:2_6 1Krn_5:2_7 1Krn_5:2_8 1Krn_5:2_9 1Krn_5:2_10 1Krn_5:2_11 1Krn_5:2_12 1Krn_5:2_13 1Krn_5:2_14 1Krn_5:2_15 1Krn_5:2_16 1Krn_5:2_17 1Krn_5:2_18 1Krn_5:2_19
1Krn:5:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:3 υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ· Ενωχ καὶ Φαλλους, Αρσων καὶ Χαρμι.
1Krn:5:3 The sons of Ruben the first-born of Israel; Enoch, and Phallus, Asrom, and Charmi. (1 Chronicles 5:3 Brenton)
1Krn:5:3 Synowie Rubena, pierworodnego Izraela: Henoch, Pallu, Chesron i Karmi. (1 Krn 5:3 BT_4)
1Krn:5:3 υἱοὶ Ρουβην πρωτοτόκου Ισραηλ· Ενωχ καὶ Φαλλους, Αρσων καὶ Χαρμι.
1Krn:5:3 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ πρωτό·τοκος -ον Ἰσραήλ, ὁ Ἐνώχ, ὁ καί     καί  
1Krn:5:3 Syn Reuben firstborn Izrael Enoch I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:5:3 ui(oi\ *roubEn prOtoto/kou *israEl· *enOCH kai\ *fallous, *arsOn kai\ *CHarmi.
1Krn:5:3 hyioi rubEn prOtotoku israEl· enOCH kai fallus, arsOn kai CHarmi.
1Krn:5:3 N2_NPM N_GSM A1B_GSM N_GSM N_NSM C N_NSM N_NSM C N_NSM
1Krn:5:3 son Reuben firstborn Israel Enoch and also, even, namely ć ć and also, even, namely ć
1Krn:5:3 sons (nom|voc) Reuben (indecl) firstborn ([Adj] gen) Israel (indecl) Enoch (indecl) and     and  
1Krn:5:3 1Krn_5:3_1 1Krn_5:3_2 1Krn_5:3_3 1Krn_5:3_4 1Krn_5:3_5 1Krn_5:3_6 1Krn_5:3_7 1Krn_5:3_8 1Krn_5:3_9 1Krn_5:3_10
1Krn:5:3 x x x x x x x x x x
1Krn:5:4 υἱοὶ Ιωηλ· Σεμει καὶ Βαναια υἱὸς αὐτοῦ. καὶ υἱοὶ Γουγ υἱοῦ Σεμει·
1Krn:5:4 The sons of Joel; Semei, and Banaia his son: and the sons of Gug the son of Semei. (1 Chronicles 5:4 Brenton)
1Krn:5:4 Synowie Joela: jego synem Szemajasz, jego synem Gog, jego synem Szimei, (1 Krn 5:4 BT_4)
1Krn:5:4 υἱοὶ Ιωηλ· Σεμει καὶ Βαναια υἱὸς αὐτοῦ. καὶ υἱοὶ Γουγ υἱοῦ Σεμει·
1Krn:5:4 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωήλ, ὁ Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σεμεΐν v.l. -μεΐ, ὁ
1Krn:5:4 Syn Joel Semein I też, nawet, mianowicie Syn On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Syn Syn Semein
1Krn:5:4 ui(oi\ *iOEl· *semei kai\ *banaia ui(o\s au)tou=. kai\ ui(oi\ *goug ui(ou= *semei·
1Krn:5:4 hyioi iOEl· semei kai banaia hyios autu. kai hyioi gug hyiu semei·
1Krn:5:4 N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM N2_NSM RD_GSM C N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:5:4 son Joel Semein and also, even, namely ć son he/she/it/same and also, even, namely son ć son Semein
1Krn:5:4 sons (nom|voc) Joel (indecl) Semein (indecl) and   son (nom) him/it/same (gen) and sons (nom|voc)   son (gen) Semein (indecl)
1Krn:5:4 1Krn_5:4_1 1Krn_5:4_2 1Krn_5:4_3 1Krn_5:4_4 1Krn_5:4_5 1Krn_5:4_6 1Krn_5:4_7 1Krn_5:4_8 1Krn_5:4_9 1Krn_5:4_10 1Krn_5:4_11 1Krn_5:4_12
1Krn:5:4 x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:5 υἱὸς αὐτοῦ Μιχα, υἱὸς αὐτοῦ Ρηχα, υἱὸς αὐτοῦ Βααλ,
1Krn:5:5 His son was Micha, his son Recha, his son Joel, (1 Chronicles 5:5 Brenton)
1Krn:5:5 jego synem Mika, jego synem Reajasz, jego synem Baal, (1 Krn 5:5 BT_4)
1Krn:5:5 υἱὸς αὐτοῦ Μιχα, υἱὸς αὐτοῦ Ρηχα, υἱὸς αὐτοῦ Βααλ,
1Krn:5:5 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό Βάαλ, ὁ
1Krn:5:5 Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo Syn On/ona/to/to samo Baal
1Krn:5:5 ui(o\s au)tou= *miCHa, ui(o\s au)tou= *rECHa, ui(o\s au)tou= *baal,
1Krn:5:5 hyios autu miCHa, hyios autu rECHa, hyios autu baal,
1Krn:5:5 N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM N2_NSM RD_GSM N_NSM
1Krn:5:5 son he/she/it/same ć son he/she/it/same ć son he/she/it/same Baal
1Krn:5:5 son (nom) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen)   son (nom) him/it/same (gen) Baal (indecl)
1Krn:5:5 1Krn_5:5_1 1Krn_5:5_2 1Krn_5:5_3 1Krn_5:5_4 1Krn_5:5_5 1Krn_5:5_6 1Krn_5:5_7 1Krn_5:5_8 1Krn_5:5_9
1Krn:5:5 x x x x x x x x x
1Krn:5:6 υἱὸς αὐτοῦ Βεηρα, ὃν μετῴκισεν Θαγλαθφαλνασαρ βασιλεὺς Ασσουρ· οὗτος ἄρχων τῶν Ρουβην.
1Krn:5:6 his son Beel, whom Thagla-phallasar king of Assyria carried away captive: he is the chief of the Rubenites. (1 Chronicles 5:6 Brenton)
1Krn:5:6 jego synem Beera, którego król Asyrii Tiglat-Pileser uprowadził do niewoli; był on naczelnikiem Rubenitów. (1 Krn 5:6 BT_4)
1Krn:5:6 υἱὸς αὐτοῦ Βεηρα, ὃν μετῴκισεν Θαγλαθφαλνασαρ βασιλεὺς Ασσουρ· οὗτος ἄρχων τῶν Ρουβην.
1Krn:5:6 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί αὐτός αὐτή αὐτό   ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-)   βασιλεύς, -έως, ὁ   οὗτος αὕτη τοῦτο ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ
1Krn:5:6 Syn On/ona/to/to samo Kto/, który/, który; by być Do ??? Król To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Władca; początek; by zaczynać się Reuben
1Krn:5:6 ui(o\s au)tou= *beEra, o(\n metO/|kisen *TaglaTfalnasar basileu\s *assour· ou(=tos a)/rCHOn tO=n *roubEn.
1Krn:5:6 hyios autu beEra, hon metOkisen TaglaTfalnasar basileus assur· hutos arCHOn tOn rubEn.
1Krn:5:6 N2_NSM RD_GSM N_NSM RR_ASM VAI_AAI3S N_NSM N3V_NSM N_GSM RD_NSM V1_PAPNSM RA_GPM N_GPM
1Krn:5:6 son he/she/it/same ć who/whom/which; to be to ??? ć king ć this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] ruler; beginning; to begin the Reuben
1Krn:5:6 son (nom) him/it/same (gen)   who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-???-ed   king (nom)   this (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) the (gen) Reuben (indecl)
1Krn:5:6 1Krn_5:6_1 1Krn_5:6_2 1Krn_5:6_3 1Krn_5:6_4 1Krn_5:6_5 1Krn_5:6_6 1Krn_5:6_7 1Krn_5:6_8 1Krn_5:6_9 1Krn_5:6_10 1Krn_5:6_11 1Krn_5:6_12
1Krn:5:6 x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:7 καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τῇ πατριᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς καταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν· ὁ ἄρχων Ιωηλ καὶ Ζαχαρια
1Krn:5:7 And his brethren in his family, in their distribution according to their generations; the chief, Joel, and Zacharia. (1 Chronicles 5:7 Brenton)
1Krn:5:7 Braćmi ich według ich rodów, kiedy spisywano rodowody ich pokoleń, byli: naczelnik Jejel, Zachariasz, (1 Krn 5:7 BT_4)
1Krn:5:7 καὶ ἀδελφοὶ αὐτοῦ τῇ πατριᾷ αὐτοῦ ἐν τοῖς καταλοχισμοῖς αὐτῶν κατὰ γενέσεις αὐτῶν· ἄρχων Ιωηλ καὶ Ζαχαρια
1Krn:5:7 καί ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ἐν ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κατά γένεσις, -εως, ἡ (cf. γέννησις) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) Ἰωήλ, ὁ καί Ζαχαρίας, -ου, ὁ
1Krn:5:7 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo patrilineage On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Ród On/ona/to/to samo Władca; początek; by zaczynać się Joel I też, nawet, mianowicie Zachariasz
1Krn:5:7 kai\ a)delfoi\ au)tou= tE=| patria=| au)tou= e)n toi=s kataloCHismoi=s au)tO=n kata\ gene/seis au)tO=n· o( a)/rCHOn *iOEl kai\ *DZaCHaria
1Krn:5:7 kai adelfoi autu tE patria autu en tois kataloCHismois autOn kata geneseis autOn· ho arCHOn iOEl kai DZaCHaria
1Krn:5:7 C N2_NPM RD_GSM RA_DSF N1A_DSF RD_GSM P RA_DPM N2_DPM RD_GPM P N3I_NPF RD_GPM RA_NSM V1_PAPNSM N_NSM C N_NSM
1Krn:5:7 and also, even, namely brother he/she/it/same the patrilineage he/she/it/same in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing lineage he/she/it/same the ruler; beginning; to begin Joel and also, even, namely Zacharias
1Krn:5:7 and brothers (nom|voc) him/it/same (gen) the (dat) patrilineage (dat) him/it/same (gen) in/among/by (+dat) the (dat)   them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) lineages (acc, nom|voc) them/same (gen) the (nom) ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) Joel (indecl) and Zacharias (voc)
1Krn:5:7 1Krn_5:7_1 1Krn_5:7_2 1Krn_5:7_3 1Krn_5:7_4 1Krn_5:7_5 1Krn_5:7_6 1Krn_5:7_7 1Krn_5:7_8 1Krn_5:7_9 1Krn_5:7_10 1Krn_5:7_11 1Krn_5:7_12 1Krn_5:7_13 1Krn_5:7_14 1Krn_5:7_15 1Krn_5:7_16 1Krn_5:7_17 1Krn_5:7_18
1Krn:5:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:8 καὶ Βαλεκ υἱὸς Οζουζ υἱὸς Σαμα υἱὸς Ιωηλ· οὗτος κατῴκησεν ἐν Αροηρ καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ Βεελμαων
1Krn:5:8 And Balec the son of Azuz, the son of Sama, the son of Joel: he dwelt in Aroer, and even to Naban, and Beelmasson. (1 Chronicles 5:8 Brenton)
1Krn:5:8 Bela, syn Azaza, syna Szemy, syna Joela, który zamieszkiwał Aroer aż do Nebo i Baal-Meon. (1 Krn 5:8 BT_4)
1Krn:5:8 καὶ Βαλεκ υἱὸς Οζουζ υἱὸς Σαμα υἱὸς Ιωηλ· οὗτος κατῴκησεν ἐν Αροηρ καὶ ἐπὶ Ναβαυ καὶ Βεελμαων
1Krn:5:8 καί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰωήλ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   καί ἐπί   καί  
1Krn:5:8 I też, nawet, mianowicie Syn Syn Syn Joel To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie
1Krn:5:8 kai\ *balek ui(o\s *oDZouDZ ui(o\s *sama ui(o\s *iOEl· ou(=tos katO/|kEsen e)n *aroEr kai\ e)pi\ *nabau kai\ *beelmaOn
1Krn:5:8 kai balek hyios oDZuDZ hyios sama hyios iOEl· hutos katOkEsen en aroEr kai epi nabau kai beelmaOn
1Krn:5:8 C N_NSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM N2_NSM N_GSM RD_NSM VAI_AAI3S P N_DSM C P N_ASM C N_ASM
1Krn:5:8 and also, even, namely ć son ć son ć son Joel this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely ć
1Krn:5:8 and   son (nom)   son (nom)   son (nom) Joel (indecl) this (nom) he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat)   and upon/over (+acc,+gen,+dat)   and  
1Krn:5:8 1Krn_5:8_1 1Krn_5:8_2 1Krn_5:8_3 1Krn_5:8_4 1Krn_5:8_5 1Krn_5:8_6 1Krn_5:8_7 1Krn_5:8_8 1Krn_5:8_9 1Krn_5:8_10 1Krn_5:8_11 1Krn_5:8_12 1Krn_5:8_13 1Krn_5:8_14 1Krn_5:8_15 1Krn_5:8_16 1Krn_5:8_17
1Krn:5:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:9 καὶ πρὸς ἀνατολὰς κατῴκησεν ἕως ἐρχομένων τῆς ἐρήμου ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἐν γῇ Γαλααδ.
1Krn:5:9 And he dwelt eastward to the borders of the wilderness, from the river Euphrates: for they had much cattle in the land of Galaad. (1 Chronicles 5:9 Brenton)
1Krn:5:9 Ku wschodowi zaś zamieszkiwał aż po wejście na pustynię ciągnącą się od rzeki Eufrat, gdyż pomnożyły się ich trzody w ziemi Gilead. (1 Krn 5:9 BT_4)
1Krn:5:9 καὶ πρὸς ἀνατολὰς κατῴκησεν ἕως ἐρχομένων τῆς ἐρήμου ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ Εὐφράτου, ὅτι κτήνη αὐτῶν πολλὰ ἐν γῇ Γαλααδ.
1Krn:5:9 καί πρός ἀνατολή, -ῆς, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-) ἀπό ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ Εὐφράτης, -οῦ, ὁ ὅτι κτῆνο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἐν γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ  
1Krn:5:9 I też, nawet, mianowicie Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Aż; świtaj By przychodzić Odludzie; by leżeć odłogiem Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Eufrat Ponieważ/tamto Zwierzęcy (zwierzę) On/ona/to/to samo Dużo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia
1Krn:5:9 kai\ pro\s a)natola\s katO/|kEsen e(/Os e)rCHome/nOn tE=s e)rE/mou a)po\ tou= potamou= *eu)fra/tou, o(/ti ktE/nE au)tO=n polla\ e)n gE=| *galaad.
1Krn:5:9 kai pros anatolas katOkEsen heOs erCHomenOn tEs erEmu apo tu potamu eufratu, hoti ktEnE autOn polla en gE galaad.
1Krn:5:9 C P N1_APF VAI_AAI3S P V1_PMPGPM RA_GSF N2_GSF P RA_GSM N2_GSM N1M_GSM C N3E_APN RD_GPM A1_APN P N1_DSF N_GSF
1Krn:5:9 and also, even, namely toward (+acc,+gen,+dat) east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) until; dawn to come the wilderness; to lay waste from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the river Euphrates because/that Animal (beast) he/she/it/same much in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among earth/land ć
1Krn:5:9 and toward (+acc,+gen,+dat) risig of the east dawns (acc) he/she/it-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN until; dawn (nom|voc), dawns (acc) while being-COME-ed (gen) the (gen) wilderness ([Adj] gen); be-you(sg)-LAY-ing-WASTE!, be-you(sg)-being-LAY-ed-WASTE! away from (+gen) the (gen) river (gen) Euphrates (gen) because/that Animals (nom|acc|voc) them/same (gen) many (nom|acc) in/among/by (+dat) earth/land (dat)  
1Krn:5:9 1Krn_5:9_1 1Krn_5:9_2 1Krn_5:9_3 1Krn_5:9_4 1Krn_5:9_5 1Krn_5:9_6 1Krn_5:9_7 1Krn_5:9_8 1Krn_5:9_9 1Krn_5:9_10 1Krn_5:9_11 1Krn_5:9_12 1Krn_5:9_13 1Krn_5:9_14 1Krn_5:9_15 1Krn_5:9_16 1Krn_5:9_17 1Krn_5:9_18 1Krn_5:9_19
1Krn:5:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:10 καὶ ἐν ἡμέραις Σαουλ ἐποίησαν πόλεμον πρὸς τοὺς παροίκους, καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σκηναῖς ἕως πάντες κατ’ ἀνατολὰς τῆς Γαλααδ.
1Krn:5:10 And in the days of Saul they made war upon the sojourners in the land; and they fell into their hands, all of them dwelling in their tents eastward of Galaad. (1 Chronicles 5:10 Brenton)
1Krn:5:10 Za czasów Saula prowadzili wojnę z Hagrytami, którzy wpadli w ich ręce, zamieszkali więc w ich namiotach w całej okolicy wschodniej Gileadu. (1 Krn 5:10 BT_4)
1Krn:5:10 καὶ ἐν ἡμέραις Σαουλ ἐποίησαν πόλεμον πρὸς τοὺς παροίκους, καὶ ἔπεσον ἐν χερσὶν αὐτῶν κατοικοῦντες ἐν σκηναῖς ἕως πάντες κατ’ ἀνατολὰς τῆς Γαλααδ.
1Krn:5:10 καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Σαούλ, ὁ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ πρός ὁ ἡ τό πάρ·οικος -ον καί πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν σκηνή, -ῆς, ἡ (See also σκῆνος) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό  
1Krn:5:10 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Saul By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??? I też, nawet, mianowicie By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Namiotu mishkan, "miejsce zamieszkania" albo "mieszkające miejsce; miejsce modlitwy, scena {stadium}, stragan Aż; świtaj Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh
1Krn:5:10 kai\ e)n E(me/rais *saoul e)poi/Esan po/lemon pro\s tou\s paroi/kous, kai\ e)/peson e)n CHersi\n au)tO=n katoikou=ntes e)n skEnai=s e(/Os pa/ntes kat’ a)natola\s tE=s *galaad.
1Krn:5:10 kai en hEmerais saul epoiEsan polemon pros tus paroikus, kai epeson en CHersin autOn katoikuntes en skEnais heOs pantes kat’ anatolas tEs galaad.
1Krn:5:10 C P N1A_DPF N_GSM VAI_AAI3P N2_ASM P RA_APM A1B_APM C VBI_AAI3P P N3_DPF RD_GPM V2_PAPNPM P N1_DPF P A3_NPM P N1_APF RA_GSF N_GSF
1Krn:5:10 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day Saul to do/make war [see polemic] toward (+acc,+gen,+dat) the ??? and also, even, namely to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tent mishkan, "residence" or "dwelling place; tabernacle, stage, booth until; dawn every all, each, every, the whole of down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh the ć
1Krn:5:10 and in/among/by (+dat) days (dat) Saul (indecl) they-DO/MAKE-ed war (acc) toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) ??? ([Adj] acc) and I-FALL-ed, they-FALL-ed in/among/by (+dat) hands (dat) them/same (gen) while RESIDE/SETTLE-ing-DOWN (nom|voc) in/among/by (+dat) tents (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) all (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) the (gen)  
1Krn:5:10 1Krn_5:10_1 1Krn_5:10_2 1Krn_5:10_3 1Krn_5:10_4 1Krn_5:10_5 1Krn_5:10_6 1Krn_5:10_7 1Krn_5:10_8 1Krn_5:10_9 1Krn_5:10_10 1Krn_5:10_11 1Krn_5:10_12 1Krn_5:10_13 1Krn_5:10_14 1Krn_5:10_15 1Krn_5:10_16 1Krn_5:10_17 1Krn_5:10_18 1Krn_5:10_19 1Krn_5:10_20 1Krn_5:10_21 1Krn_5:10_22 1Krn_5:10_23
1Krn:5:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:11 Υἱοὶ Γαδ κατέναντι αὐτῶν κατῴκησαν ἐν τῇ Βασαν ἕως Σελχα.
1Krn:5:11 The sons of Gad dwelt over against them in the land of Basan even to Sela. (1 Chronicles 5:11 Brenton)
1Krn:5:11 Synowie Gada zamieszkiwali naprzeciwko nich w ziemi Baszan aż do Salka. (1 Krn 5:11 BT_4)
1Krn:5:11 Υἱοὶ Γαδ κατέναντι αὐτῶν κατῴκησαν ἐν τῇ Βασαν ἕως Σελχα.
1Krn:5:11 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Γάδ, ὁ κατ·έν·αντι αὐτός αὐτή αὐτό κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω  
1Krn:5:11 Syn Wałęsaj się Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) On/ona/to/to samo By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kroczyć (chodź) Aż; świtaj
1Krn:5:11 *ui(oi\ *gad kate/nanti au)tO=n katO/|kEsan e)n tE=| *basan e(/Os *selCHa.
1Krn:5:11 yioi gad katenanti autOn katOkEsan en tE basan heOs selCHa.
1Krn:5:11 N2_NPM N_GSM D RD_GPM VAI_AAI3P P RA_DSF N_DSF P N_GS
1Krn:5:11 son Gad opposite/in the presence of (+gen) he/she/it/same to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to step (walk) until; dawn ć
1Krn:5:11 sons (nom|voc) Gad (indecl) opposite/in the presence of (+gen) them/same (gen) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) upon STEP-ing (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)  
1Krn:5:11 1Krn_5:11_1 1Krn_5:11_2 1Krn_5:11_3 1Krn_5:11_4 1Krn_5:11_5 1Krn_5:11_6 1Krn_5:11_7 1Krn_5:11_8 1Krn_5:11_9 1Krn_5:11_10
1Krn:5:11 x x x x x x x x x x
1Krn:5:12 Ιωηλ ὁ πρωτότοκος, καὶ Σαφαμ ὁ δεύτερος, καὶ Ιανι ὁ γραμματεὺς ἐν Βασαν.
1Krn:5:12 Joel the first-born, and Sapham the second, and Janin the scribe in Basan. (1 Chronicles 5:12 Brenton)
1Krn:5:12 Jl pierwszy, drugi Szafan, potem Janaj i Szafat w Baszanie. (1 Krn 5:12 BT_4)
1Krn:5:12 Ιωηλ πρωτότοκος, καὶ Σαφαμ δεύτερος, καὶ Ιανι γραμματεὺς ἐν Βασαν.
1Krn:5:12 Ἰωήλ, ὁ ὁ ἡ τό πρωτό·τοκος -ον καί   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί   ὁ ἡ τό γραμματεύς, -έως, ὁ, voc. pl. γραμματεῖς ἐν βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -)
1Krn:5:12 Joel firstborn I też, nawet, mianowicie Drugi I też, nawet, mianowicie Skryba W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kroczyć (chodź)
1Krn:5:12 *iOEl o( prOto/tokos, kai\ *safam o( deu/teros, kai\ *iani o( grammateu\s e)n *basan.
1Krn:5:12 iOEl ho prOtotokos, kai safam ho deuteros, kai iani ho grammateus en basan.
1Krn:5:12 N_NSM RA_NSM A1B_NSM C N_NSM RA_NSM A1A_NSM C N_NSM RA_NSM N3V_NSM P N_DSF
1Krn:5:12 Joel the firstborn and also, even, namely ć the second and also, even, namely ć the scribe in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to step (walk)
1Krn:5:12 Joel (indecl) the (nom) firstborn ([Adj] nom) and   the (nom) second (nom) and   the (nom) scribe (nom) in/among/by (+dat) upon STEP-ing (acc)
1Krn:5:12 1Krn_5:12_1 1Krn_5:12_2 1Krn_5:12_3 1Krn_5:12_4 1Krn_5:12_5 1Krn_5:12_6 1Krn_5:12_7 1Krn_5:12_8 1Krn_5:12_9 1Krn_5:12_10 1Krn_5:12_11 1Krn_5:12_12 1Krn_5:12_13
1Krn:5:12 x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:13 καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν· Μιχαηλ, Μοσολλαμ καὶ Σεβεε καὶ Ιωρεε καὶ Ιαχαν καὶ Ζουε καὶ Ωβηδ, ἑπτά.
1Krn:5:13 And their brethren according to the houses of their fathers; Michael, Mosollam, and Sebee, and Joree, and Joachan, and Zue, and Obed, seven. (1 Chronicles 5:13 Brenton)
1Krn:5:13 Braćmi ich są według ich rodów: Mikael, Meszullam, Szeba, Joraj, Jakan, Zija i Eber - siedmiu. (1 Krn 5:13 BT_4)
1Krn:5:13 καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτῶν κατ’ οἴκους πατριῶν αὐτῶν· Μιχαηλ, Μοσολλαμ καὶ Σεβεε καὶ Ιωρεε καὶ Ιαχαν καὶ Ζουε καὶ Ωβηδ, ἑπτά.
1Krn:5:13 καί ὁ ἡ τό ἀδελφός, -οῦ, ὁ, voc. pl. ἀδελφοί αὐτός αὐτή αὐτό κατά οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό Μιχαήλ, ὁ   καί   καί   καί   καί   καί Ἰωβήδ v.l. Ὠβήδ, ὁ ἑπτά
1Krn:5:13 I też, nawet, mianowicie Brat On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Dom patrilineage On/ona/to/to samo Michael I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Obed Siedem
1Krn:5:13 kai\ oi( a)delfoi\ au)tO=n kat’ oi)/kous patriO=n au)tO=n· *miCHaEl, *mosollam kai\ *sebee kai\ *iOree kai\ *iaCHan kai\ *DZoue kai\ *ObEd, e(pta/.
1Krn:5:13 kai hoi adelfoi autOn kat’ oikus patriOn autOn· miCHaEl, mosollam kai sebee kai iOree kai iaCHan kai DZue kai ObEd, hepta.
1Krn:5:13 C RA_NPM N2_NPM RD_GPM P N2_APM N1A_GPF RD_GPM N_NSM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM M
1Krn:5:13 and also, even, namely the brother he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing house patrilineage he/she/it/same Michael ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely Obed seven
1Krn:5:13 and the (nom) brothers (nom|voc) them/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) houses (acc) patrilineages (gen) them/same (gen) Michael (indecl)   and   and   and   and   and Obed (indecl) seven
1Krn:5:13 1Krn_5:13_1 1Krn_5:13_2 1Krn_5:13_3 1Krn_5:13_4 1Krn_5:13_5 1Krn_5:13_6 1Krn_5:13_7 1Krn_5:13_8 1Krn_5:13_9 1Krn_5:13_10 1Krn_5:13_11 1Krn_5:13_12 1Krn_5:13_13 1Krn_5:13_14 1Krn_5:13_15 1Krn_5:13_16 1Krn_5:13_17 1Krn_5:13_18 1Krn_5:13_19 1Krn_5:13_20 1Krn_5:13_21
1Krn:5:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:14 οὗτοι υἱοὶ Αβιχαιλ υἱοῦ Ουρι υἱοῦ Ιδαι υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μιχαηλ υἱοῦ Ισαι υἱοῦ Ιουρι υἱοῦ Ζαβουχαμ
1Krn:5:14 These are the sons of Abichaia the son of Uri, the son of Idai, the son of Galaad, the son of Michael, the son of Jesai, the son of Jeddai, the son of Buz, (1 Chronicles 5:14 Brenton)
1Krn:5:14 A ci byli synami Abichaila: Ben-Churi, Ben-Jaroach, Ben-Gilead, Ben-Mikael, Ben-Jesziszaj, Ben-Jechdo, Ben-Buz. (1 Krn 5:14 BT_4)
1Krn:5:14 οὗτοι υἱοὶ Αβιχαιλ υἱοῦ Ουρι υἱοῦ Ιδαι υἱοῦ Γαλααδ υἱοῦ Μιχαηλ υἱοῦ Ισαι υἱοῦ Ιουρι υἱοῦ Ζαβουχαμ
1Krn:5:14 οὗτος αὕτη τοῦτο υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ιδαι, ὁ [LXX]; ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Μιχαήλ, ὁ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί ἴσος -η -ον υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί  
1Krn:5:14 To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Syn Syn Syn Idai; by widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Syn Syn Michael Syn Bądź podobnym prosto, równy, zdolny, zdolny, zapałka {mecz}, odpowiadaj; bądź podobny do, to samo, identyczny Syn Syn
1Krn:5:14 ou(=toi ui(oi\ *abiCHail ui(ou= *ouri ui(ou= *idai ui(ou= *galaad ui(ou= *miCHaEl ui(ou= *isai ui(ou= *iouri ui(ou= *DZabouCHam
1Krn:5:14 hutoi hyioi abiCHail hyiu uri hyiu idai hyiu galaad hyiu miCHaEl hyiu isai hyiu iuri hyiu DZabuCHam
1Krn:5:14 RD_NPM N2_NPM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM
1Krn:5:14 this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] son ć son ć son Idai; to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), son ć son Michael son resemble straight, equal, able, capable, match, correspond; be similar to, same, identical son ć son ć
1Krn:5:14 these (nom) sons (nom|voc)   son (gen)   son (gen) Idai (indecl); to-SEE, be-you(sg)-SEE-ed!, he/she/it-happens-to-SEE (opt) son (gen)   son (gen) Michael (indecl) son (gen) resemble ([Adj] nom|voc) son (gen)   son (gen)  
1Krn:5:14 1Krn_5:14_1 1Krn_5:14_2 1Krn_5:14_3 1Krn_5:14_4 1Krn_5:14_5 1Krn_5:14_6 1Krn_5:14_7 1Krn_5:14_8 1Krn_5:14_9 1Krn_5:14_10 1Krn_5:14_11 1Krn_5:14_12 1Krn_5:14_13 1Krn_5:14_14 1Krn_5:14_15 1Krn_5:14_16 1Krn_5:14_17
1Krn:5:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:15 υἱοῦ Αβδιηλ υἱοῦ Γουνι· ἄρχων οἴκου πατριῶν.
1Krn:5:15 who was the brother of the son of Abdiel, the son of Guni, he was chief of the house of their families. (1 Chronicles 5:15 Brenton)
1Krn:5:15 Achi, syn Abdiela, syna Guniego, był głową ich rodów. (1 Krn 5:15 BT_4)
1Krn:5:15 υἱοῦ Αβδιηλ υἱοῦ Γουνι· ἄρχων οἴκου πατριῶν.
1Krn:5:15 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἀρχή, -ῆς, ἡ; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ
1Krn:5:15 Syn Syn Władca; początek; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage
1Krn:5:15 ui(ou= *abdiEl ui(ou= *gouni· a)/rCHOn oi)/kou patriO=n.
1Krn:5:15 hyiu abdiEl hyiu guni· arCHOn oiku patriOn.
1Krn:5:15 N2_GSM N_GSM N2_GSM N_GSM V1_PAPNSM N2_GSM N1A_GPF
1Krn:5:15 son ć son ć ruler; beginning; to begin house; to dwell patrilineage
1Krn:5:15 son (gen)   son (gen)   ruler (nom); beginnings (gen); while BEGIN-ing (nom) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! patrilineages (gen)
1Krn:5:15 1Krn_5:15_1 1Krn_5:15_2 1Krn_5:15_3 1Krn_5:15_4 1Krn_5:15_5 1Krn_5:15_6 1Krn_5:15_7
1Krn:5:15 x x x x x x x
1Krn:5:16 κατῴκουν ἐν Γαλααδ, ἐν Βασαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν καὶ πάντα τὰ περίχωρα Σαρων ἕως ἐξόδου.
1Krn:5:16 They dwelt in Galaad, in Basan, and in their villages, and in all the country round about Saron to the border. (1 Chronicles 5:16 Brenton)
1Krn:5:16 Zamieszkiwali oni w Gileadzie, Baszanie i przynależnych miejscowościach, na wszystkich pastwiskach Sirionu, leżących na ich krańcach. (1 Krn 5:16 BT_4)
1Krn:5:16 κατῴκουν ἐν Γαλααδ, ἐν Βασαν καὶ ἐν ταῖς κώμαις αὐτῶν καὶ πάντα τὰ περίχωρα Σαρων ἕως ἐξόδου.
1Krn:5:16 κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν   ἐν βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) καί ἐν ὁ ἡ τό κώμη, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό περί·χωρος -ον Σαρ(ρ)ων v.l. Ἀσσάρων, -ῶνος, ὁ; σαρόω (σαρ(ο)-, -, -, -, σεσαρω-, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ἔξ·οδος, -ου, ἡ
1Krn:5:16 By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By kroczyć (chodź) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Sąsiadowanie Sharon [prosty z]; do zamiatanego czysty Aż; świtaj Eksodus
1Krn:5:16 katO/|koun e)n *galaad, e)n *basan kai\ e)n tai=s kO/mais au)tO=n kai\ pa/nta ta\ peri/CHOra *sarOn e(/Os e)Xo/dou.
1Krn:5:16 katOkun en galaad, en basan kai en tais kOmais autOn kai panta ta periCHOra sarOn heOs eXodu.
1Krn:5:16 V2I_IAI3P P N_DSF P N_DSF C P RA_DPF N1_DPF RD_GPF C A3_APN RA_APN A1B_APN N_GSF P N2_GSF
1Krn:5:16 to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among to step (walk) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the town he/she/it/same and also, even, namely every all, each, every, the whole of the neighboring Sharon [plain of]; to swept clean until; dawn exodus
1Krn:5:16 I-was-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN, they-were-RESIDE/SETTLE-ing-DOWN in/among/by (+dat)   in/among/by (+dat) upon STEP-ing (acc) and in/among/by (+dat) the (dat) towns (dat) them/same (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) neighboring ([Adj] nom|acc|voc) Sharon (nom|voc); while SWEPT CLEAN-ing (nom) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) exodus (gen)
1Krn:5:16 1Krn_5:16_1 1Krn_5:16_2 1Krn_5:16_3 1Krn_5:16_4 1Krn_5:16_5 1Krn_5:16_6 1Krn_5:16_7 1Krn_5:16_8 1Krn_5:16_9 1Krn_5:16_10 1Krn_5:16_11 1Krn_5:16_12 1Krn_5:16_13 1Krn_5:16_14 1Krn_5:16_15 1Krn_5:16_16 1Krn_5:16_17
1Krn:5:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:17 πάντων ὁ καταλοχισμὸς ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ.
1Krn:5:17 The enumeration of them all took place in the days of Joatham king of Juda, and in the days of Jeroboam king of Israel. (1 Chronicles 5:17 Brenton)
1Krn:5:17 Wszystkie ich rodowody zostały sporządzone za czasów Jotama, króla Judy, i Jeroboama, króla Izraela. (1 Krn 5:17 BT_4)
1Krn:5:17 πάντων καταλοχισμὸς ἐν ἡμέραις Ιωαθαμ βασιλέως Ιουδα καὶ ἐν ἡμέραις Ιεροβοαμ βασιλέως Ισραηλ.
1Krn:5:17 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ Ἰωαθάμ v.l. Ἰωάθαμ, ὁ βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰούδας, -α and -ου, ὁ καί ἐν ἡμέρα, -ας -ἡ   βασιλεύς, -έως, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
1Krn:5:17 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Joatam Król Judasz/Juda I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Król Izrael
1Krn:5:17 pa/ntOn o( kataloCHismo\s e)n E(me/rais *iOaTam basile/Os *iouda kai\ e)n E(me/rais *ieroboam basile/Os *israEl.
1Krn:5:17 pantOn ho kataloCHismos en hEmerais iOaTam basileOs iuda kai en hEmerais ieroboam basileOs israEl.
1Krn:5:17 A3_GPM RA_NSM N2_NSM P N1A_DPF N_GSM N3V_GSM N_GSM C P N1A_DPF N_GSM N3V_GSM N_GSM
1Krn:5:17 every all, each, every, the whole of the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day Joatham king Judas/Judah and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among day ć king Israel
1Krn:5:17 all (gen) the (nom)   in/among/by (+dat) days (dat) Joatham (indecl) king (gen) Judas/Judah (gen, voc) and in/among/by (+dat) days (dat)   king (gen) Israel (indecl)
1Krn:5:17 1Krn_5:17_1 1Krn_5:17_2 1Krn_5:17_3 1Krn_5:17_4 1Krn_5:17_5 1Krn_5:17_6 1Krn_5:17_7 1Krn_5:17_8 1Krn_5:17_9 1Krn_5:17_10 1Krn_5:17_11 1Krn_5:17_12 1Krn_5:17_13 1Krn_5:17_14
1Krn:5:17 x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:18 Υἱοὶ Ρουβην καὶ Γαδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἐξ υἱῶν δυνάμεως, ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον, τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν.
1Krn:5:18 The sons of Ruben and Gad, and the half-tribe of Manasse, of mighty men, bearing shields and sword, and bending the bow, and skilled in war, were forty and four thousand and seven hundred and sixty, going forth to battle. (1 Chronicles 5:18 Brenton)
1Krn:5:18 Synów Rubena i synów Gada oraz połowy pokolenia Manassesa, ludzi walecznych, mężów noszących tarczę i miecz, strzelających z łuku i wyszkolonych w rzemiośle wojennym było czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesięciu, gdy udawali się na wojnę. (1 Krn 5:18 BT_4)
1Krn:5:18 Υἱοὶ Ρουβην καὶ Γαδ καὶ ἥμισυ φυλῆς Μανασση ἐξ υἱῶν δυνάμεως, ἄνδρες αἴροντες ἀσπίδας καὶ μάχαιραν καὶ τείνοντες τόξον καὶ δεδιδαγμένοι πόλεμον, τεσσαράκοντα καὶ τέσσαρες χιλιάδες καὶ ἑπτακόσιοι καὶ ἑξήκοντα ἐκπορευόμενοι εἰς παράταξιν.
1Krn:5:18 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί Γάδ, ὁ καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ ἐκ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί δύναμις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἀσπί[δ]ς, -ίδος, ἡ καί μάχαιρα, -ας and -ης, ἡ (cf. ῥομφαία) καί   τόξον, -ου, τό καί διδάσκω (διδασκ-, διδαξ-, διδαξ-, δεδιδαχ·[κ]-, δεδιδακ-, διδαχ·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ καί ἑπτα·κόσιοι -αι -α [LXX] καί ἑξή·κοντα ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) εἰς[1]  
1Krn:5:18 Syn Reuben I też, nawet, mianowicie Wałęsaj się I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Syn Zdolność Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Osika I też, nawet, mianowicie Ofiarny noża nóż do krojenia mięsa, wielki nóż albo sztylet, nóż dla cięcia na drobne kawałki mięsa, Hdt., poddasza; metaph., “??? µ??????? ??? ?????” I też, nawet, mianowicie Kłaniaj się (też tęcza) I też, nawet, mianowicie By uczyć Wojna [zobacz polemiczny] Czterdzieści I też, nawet, mianowicie Cztery Kilo [jednostka tysiąc] I też, nawet, mianowicie Siedemset I też, nawet, mianowicie Sześćdziesiąt By wychodzić Do (+przyspieszenie)
1Krn:5:18 *ui(oi\ *roubEn kai\ *gad kai\ E(/misu fulE=s *manassE e)X ui(O=n duna/meOs, a)/ndres ai)/rontes a)spi/das kai\ ma/CHairan kai\ tei/nontes to/Xon kai\ dedidagme/noi po/lemon, tessara/konta kai\ te/ssares CHilia/des kai\ e(ptako/sioi kai\ e(XE/konta e)kporeuo/menoi ei)s para/taXin.
1Krn:5:18 yioi rubEn kai gad kai hEmisy fylEs manassE eX hyiOn dynameOs, andres airontes aspidas kai maCHairan kai teinontes toXon kai dedidagmenoi polemon, tessarakonta kai tessares CHiliades kai heptakosioi kai heXEkonta ekporeuomenoi eis parataXin.
1Krn:5:18 N2_NPM N_GSM C N_GSM C A3U_ASN N1_GSF N_GSM P N2_GPM N3I_GSF N3_NPM V1_PAPNPM N3D_APF C N1A_ASF C V1_PAPNPM N2N_ASN C VK_XMPNPM N2_ASM M C A3_NPM N3D_NPF C A1_NPM C M V1_PMPNPM P N3I_ASF
1Krn:5:18 son Reuben and also, even, namely Gad and also, even, namely half tribe Manasses out of (+gen) ἐξ before vowels son ability man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". to lift/pick up take up, tote, raise asp and also, even, namely sacrificial knife carving-knife, large knife or dirk, a knife for cutting up meat, Hdt., attic; metaph., “διὰ μαχαιρῶν καὶ πυρός” and also, even, namely ć Bow (also rainbow) and also, even, namely to teach war [see polemic] forty and also, even, namely four kilo [unit of one thousand] and also, even, namely seven hundred and also, even, namely sixty to go out into (+acc) ć
1Krn:5:18 sons (nom|voc) Reuben (indecl) and Gad (indecl) and half (nom|acc|voc, voc) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) out of (+gen) sons (gen) ability (gen) men, husbands (nom|voc) while LIFT/PICK-ing-UP (nom|voc) asps (acc) and sacrificial knife (acc) and   Bow (nom|acc|voc) and having-been-TEACH-ed (nom|voc) war (acc) forty and four (nom) kilos (nom|voc) and seven hundred (nom|voc) and sixty while being-GO-ed-OUT (nom|voc) into (+acc)  
1Krn:5:18 1Krn_5:18_1 1Krn_5:18_2 1Krn_5:18_3 1Krn_5:18_4 1Krn_5:18_5 1Krn_5:18_6 1Krn_5:18_7 1Krn_5:18_8 1Krn_5:18_9 1Krn_5:18_10 1Krn_5:18_11 1Krn_5:18_12 1Krn_5:18_13 1Krn_5:18_14 1Krn_5:18_15 1Krn_5:18_16 1Krn_5:18_17 1Krn_5:18_18 1Krn_5:18_19 1Krn_5:18_20 1Krn_5:18_21 1Krn_5:18_22 1Krn_5:18_23 1Krn_5:18_24 1Krn_5:18_25 1Krn_5:18_26 1Krn_5:18_27 1Krn_5:18_28 1Krn_5:18_29 1Krn_5:18_30 1Krn_5:18_31 1Krn_5:18_32 1Krn_5:18_33
1Krn:5:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:19 καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν Αγαρηνῶν καὶ Ιτουραίων καὶ Ναφισαίων καὶ Ναδαβαίων
1Krn:5:19 And they made war with the Agarenes, and Itureans, and Naphiseans, and Nadabeans, (1 Chronicles 5:19 Brenton)
1Krn:5:19 A rozpoczęli wojnę z Hagrytami, Jetur zaś, Nafisz i Nadab (1 Krn 5:19 BT_4)
1Krn:5:19 καὶ ἐποίουν πόλεμον μετὰ τῶν Αγαρηνῶν καὶ Ιτουραίων καὶ Ναφισαίων καὶ Ναδαβαίων
1Krn:5:19 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πόλεμος, -ου, ὁ μετά ὁ ἡ τό   καί Ἰτουραῖος -αία -ον καί   καί  
1Krn:5:19 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Wojna [zobacz polemiczny] Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie Iturean [ okolicy Iturea] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:5:19 kai\ e)poi/oun po/lemon meta\ tO=n *agarEnO=n kai\ *itourai/On kai\ *nafisai/On kai\ *nadabai/On
1Krn:5:19 kai epoiun polemon meta tOn agarEnOn kai ituraiOn kai nafisaiOn kai nadabaiOn
1Krn:5:19 C V2I_IAI3P N2_ASM P RA_GPM N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM C N2_GPM
1Krn:5:19 and also, even, namely to do/make war [see polemic] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the ć and also, even, namely Iturean [of the region of Iturea] and also, even, namely ć and also, even, namely ć
1Krn:5:19 and I-was-DO/MAKE-ing, they-were-DO/MAKE-ing war (acc) after (+acc), with (+gen) the (gen)   and Iturean ([Adj] gen) and   and  
1Krn:5:19 1Krn_5:19_1 1Krn_5:19_2 1Krn_5:19_3 1Krn_5:19_4 1Krn_5:19_5 1Krn_5:19_6 1Krn_5:19_7 1Krn_5:19_8 1Krn_5:19_9 1Krn_5:19_10 1Krn_5:19_11 1Krn_5:19_12
1Krn:5:19 x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:20 καὶ κατίσχυσαν ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ Αγαραῖοι καὶ πάντα τὰ σκηνώματα αὐτῶν, ὅτι πρὸς τὸν θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ’ αὐτόν.
1Krn:5:20 and they prevailed against them: and the Agaraeans were given into their hands, they and all their tents: for they cried to God in the battle, and he hearkened to them, because they trusted on him. (1 Chronicles 5:20 Brenton)
1Krn:5:20 przyszli im z pomocą przeciwko nim. Dostali się więc w ich ręce Hagryci i wszyscy, którzy z nimi byli, albowiem podczas walki wzywali Boga, który ich wysłuchał, bo pokładali w Nim ufność. (1 Krn 5:20 BT_4)
1Krn:5:20 καὶ κατίσχυσαν ἐπ’ αὐτῶν, καὶ ἐδόθησαν εἰς χεῖρας αὐτῶν οἱ Αγαραῖοι καὶ πάντα τὰ σκηνώματα αὐτῶν, ὅτι πρὸς τὸν θεὸν ἐβόησαν ἐν τῷ πολέμῳ, καὶ ἐπήκουσεν αὐτοῖς, ὅτι ἤλπισαν ἐπ’ αὐτόν.
1Krn:5:20 καί κατ·ισχύω (κατ+ισχυ-, κατ+ισχυ·σ-, κατ+ισχυ·σ-, -, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) εἰς[1] χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι πρός ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί ἐπ·ακούω (επ+ακου-, επ+ακου·σ-, επ+ακου·σ-, επ+ακηκο·[κ]-, -, επ+ακουσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:5:20 I też, nawet, mianowicie Do ??? Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By dawać Do (+przyspieszenie) Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Mieszkanie, zamieszkiwanie On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Bóg  By ryczeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By słyszeć On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
1Krn:5:20 kai\ kati/sCHusan e)p’ au)tO=n, kai\ e)do/TEsan ei)s CHei=ras au)tO=n oi( *agarai=oi kai\ pa/nta ta\ skEnO/mata au)tO=n, o(/ti pro\s to\n Teo\n e)bo/Esan e)n tO=| pole/mO|, kai\ e)pE/kousen au)toi=s, o(/ti E)/lpisan e)p’ au)to/n.
1Krn:5:20 kai katisCHysan ep’ autOn, kai edoTEsan eis CHeiras autOn hoi agaraioi kai panta ta skEnOmata autOn, hoti pros ton Teon eboEsan en tO polemO, kai epEkusen autois, hoti Elpisan ep’ auton.
1Krn:5:20 C VA_AAPASN P RD_GPM C VCI_API3P P N3_APF RD_GPM RA_NPM N2_NPM C A3_NPN RA_NPN N3M_NPN RD_GPM C P RA_ASM N2_ASM VAI_AAI3P P RA_DSM N2_DSM C VAI_AAI3S RD_DPM C VAI_AAI3P P RD_ASM
1Krn:5:20 and also, even, namely to ??? upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same and also, even, namely to give into (+acc) hand he/she/it/same the ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of the lodging, habitation he/she/it/same because/that toward (+acc,+gen,+dat) the god [see theology] to bellow in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the war [see polemic] and also, even, namely to hear he/she/it/same because/that to hope survive, live through, outlast, outlive upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same
1Krn:5:20 and they-???-ed, upon ???-ing (nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen) and they-were-GIVE-ed into (+acc) hands (acc) them/same (gen) the (nom)   and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) lodging, habitations (nom|acc|voc) them/same (gen) because/that toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) god (acc) they-BELLOW-ed in/among/by (+dat) the (dat) war (dat) and he/she/it-HEAR-ed them/same (dat) because/that they-HOPE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc)
1Krn:5:20 1Krn_5:20_1 1Krn_5:20_2 1Krn_5:20_3 1Krn_5:20_4 1Krn_5:20_5 1Krn_5:20_6 1Krn_5:20_7 1Krn_5:20_8 1Krn_5:20_9 1Krn_5:20_10 1Krn_5:20_11 1Krn_5:20_12 1Krn_5:20_13 1Krn_5:20_14 1Krn_5:20_15 1Krn_5:20_16 1Krn_5:20_17 1Krn_5:20_18 1Krn_5:20_19 1Krn_5:20_20 1Krn_5:20_21 1Krn_5:20_22 1Krn_5:20_23 1Krn_5:20_24 1Krn_5:20_25 1Krn_5:20_26 1Krn_5:20_27 1Krn_5:20_28 1Krn_5:20_29 1Krn_5:20_30 1Krn_5:20_31
1Krn:5:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:21 καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καμήλους πεντακισχιλίας καὶ προβάτων διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας, ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας·
1Krn:5:21 And they took captive their store; five thousand camels, and two hundred and fifty thousand sheep, two thousand asses, and a hundred thousand men. (1 Chronicles 5:21 Brenton)
1Krn:5:21 Uprowadzili zaś z ich stad: pięćdziesiąt tysięcy wielbłądów, dwieście pięćdziesiąt tysięcy owiec, dwa tysiące osłów i sto tysięcy ludzi. (1 Krn 5:21 BT_4)
1Krn:5:21 καὶ ᾐχμαλώτευσαν τὴν ἀποσκευὴν αὐτῶν, καμήλους πεντακισχιλίας καὶ προβάτων διακοσίας πεντήκοντα χιλιάδας, ὄνους δισχιλίους καὶ ψυχὰς ἀνδρῶν ἑκατὸν χιλιάδας·
1Krn:5:21 καί αἰχμ·αλωτεύω (αιχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·σ-, αιχμαλωτευ·σ-, -, ῃχμαλωτευ-, αιχμαλωτευ·θ-) ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό κάμηλος, -ου, ὁ and ἡ πεντα·κισ·χίλιοι -αι -α καί πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) δια·κόσιοι -αι -α πεντή·κοντα χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ ὄνος, -ου, ὁ and ἡ δισ·χίλιοι -αι -α καί ψυχή, -ῆς, ἡ, voc. sg. ψυχή ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἑκατόν χιλιά[δ]ς, -άδος, ἡ
1Krn:5:21 I też, nawet, mianowicie By zdobywać On/ona/to/to samo Wielbłąd Pięć tysięcy I też, nawet, mianowicie Owca (sheepfold) Dwieście Pięćdziesiąt Kilo [jednostka tysiąc] Osła/osioł Dwa tysiące I też, nawet, mianowicie Życia samo. życie, “???? ?. ?? µ???? ??” Il.5.296, itd.;umysł= psyche osoby Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Sto Kilo [jednostka tysiąc]
1Krn:5:21 kai\ E)|CHmalO/teusan tE\n a)poskeuE\n au)tO=n, kamE/lous pentakisCHili/as kai\ proba/tOn diakosi/as pentE/konta CHilia/das, o)/nous disCHili/ous kai\ PSuCHa\s a)ndrO=n e(kato\n CHilia/das·
1Krn:5:21 kai ECHmalOteusan tEn aposkeuEn autOn, kamElus pentakisCHilias kai probatOn diakosias pentEkonta CHiliadas, onus disCHilius kai PSyCHas andrOn hekaton CHiliadas·
1Krn:5:21 C VAI_AAI3P RA_ASF N1_ASF RD_GPM N2_APM N3D_NSF C N2N_GPN A1A_GSF M N3D_APF N2_APM A1A_APM C N1_APF N3_GPM M N3D_APF
1Krn:5:21 and also, even, namely to capture the ć he/she/it/same camel five thousand and also, even, namely sheep (sheepfold) two hundred fifty kilo [unit of one thousand] ass/donkey two thousand and also, even, namely life self A. life, “λύθη ψ. τε μένος τε” Il.5.296, etc.;psyche=mind of a person man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". hundred kilo [unit of one thousand]
1Krn:5:21 and they-CAPTURE-ed the (acc)   them/same (gen) camels (acc) five thousand (acc) and sheep (gen) two hundred (acc) fifty kilos (acc) asses/donkeys (acc) two thousand (acc) and lifes (acc) men, husbands (gen) hundred kilos (acc)
1Krn:5:21 1Krn_5:21_1 1Krn_5:21_2 1Krn_5:21_3 1Krn_5:21_4 1Krn_5:21_5 1Krn_5:21_6 1Krn_5:21_7 1Krn_5:21_8 1Krn_5:21_9 1Krn_5:21_10 1Krn_5:21_11 1Krn_5:21_12 1Krn_5:21_13 1Krn_5:21_14 1Krn_5:21_15 1Krn_5:21_16 1Krn_5:21_17 1Krn_5:21_18 1Krn_5:21_19
1Krn:5:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:22 ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον, ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ ὁ πόλεμος. καὶ κατῴκησαν ἀντ αὐτῶν ἕως τῆς μετοικεσίας.
1Krn:5:22 For many fell slain, because the war was of God. And they dwelt in their place until the captivity. (1 Chronicles 5:22 Brenton)
1Krn:5:22 Rzeczywiście mnóstwo padło zabitych, albowiem była to wojna Boża. I zamieszkali na ich miejscu aż do niewoli. (1 Krn 5:22 BT_4)
1Krn:5:22 ὅτι τραυματίαι πολλοὶ ἔπεσον, ὅτι παρὰ τοῦ θεοῦ πόλεμος. καὶ κατῴκησαν ἀντ αὐτῶν ἕως τῆς μετοικεσίας.
1Krn:5:22 ὅτι   πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ πίπτω (πιπτ-, πεσ(ε)·[σ]-, πεσ·[σ]- or 2nd πεσ-, πεπτω·κ-, -, -) ὅτι παρά ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό πόλεμος, -ου, ὁ καί κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἀντί αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό μετ·οικεσία, -ας, ἡ
1Krn:5:22 Ponieważ/tamto Dużo By spadać/łuk – by spadać (fatalnie spadaj, bądź nieudany) albo [szybko] kłaniaj się nisko. Ponieważ/tamto fr?m obok (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ???' Przed samogłoskami ja. obok, blisko, obok, II. wzdłuż {naprzód}, III. przeszłość, poza. 1. z Czasownikami przychodzenia, idąc, itd., do strony z, do, z Czasownikami umieszczania, badając, itd., obok siebie z, blisko, razem Bóg  Wojna [zobacz polemiczny] I też, nawet, mianowicie By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Przeciw (+informacja) On/ona/to/to samo Aż; świtaj Deportacja
1Krn:5:22 o(/ti traumati/ai polloi\ e)/peson, o(/ti para\ tou= Teou= o( po/lemos. kai\ katO/|kEsan a)nt au)tO=n e(/Os tE=s metoikesi/as.
1Krn:5:22 hoti traumatiai polloi epeson, hoti para tu Teu ho polemos. kai katOkEsan ant autOn heOs tEs metoikesias.
1Krn:5:22 C N1T_NPM A1_NPM VBI_AAI3P C P RA_GSM N2_GSM RA_NSM N2_NSM C VAI_AAI3P P RD_GPM P RA_GSF N1A_GSF
1Krn:5:22 because/that ć much to fall/bow – to fall (disastrously fall, be unsuccessful) or [quickly] bow low. because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) παρ’ before vowels I. beside, near, by, II. along, III. past, beyond. 1. with Verbs of coming, going, etc., to the side of, to, with Verbs of placing, examining, etc., side by side with, near, together the god [see theology] the war [see polemic] and also, even, namely to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) against (+gen) he/she/it/same until; dawn the deportation
1Krn:5:22 because/that   many (nom) I-FALL-ed, they-FALL-ed because/that frοm beside (+acc,+gen,+dat) the (gen) god (gen) the (nom) war (nom) and they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN against (+gen) them/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) deportation (gen), deportations (acc)
1Krn:5:22 1Krn_5:22_1 1Krn_5:22_2 1Krn_5:22_3 1Krn_5:22_4 1Krn_5:22_5 1Krn_5:22_6 1Krn_5:22_7 1Krn_5:22_8 1Krn_5:22_9 1Krn_5:22_10 1Krn_5:22_11 1Krn_5:22_12 1Krn_5:22_13 1Krn_5:22_14 1Krn_5:22_15 1Krn_5:22_16 1Krn_5:22_17
1Krn:5:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:23 καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ ἀπὸ Βασαν ἕως Βααλερμων καὶ Σανιρ καὶ ὄρος Αερμων· καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ αὐτοὶ ἐπλεονάσθησαν.
1Krn:5:23 And the half-tribe of Manasse dwelt from Basan to Baal, Ermon, and Sanir, and to the mount Aermon: and they increased in Libanus. (1 Chronicles 5:23 Brenton)
1Krn:5:23 Synowie połowy pokolenia Manassesa osiedlili się w tym kraju, od Baszanu aż do Baal-Hermonu, Seniru i góry Hermon. Byli oni liczni. (1 Krn 5:23 BT_4)
1Krn:5:23 Καὶ οἱ ἡμίσεις φυλῆς Μανασση κατῴκησαν ἐν τῇ γῇ ἀπὸ Βασαν ἕως Βααλερμων καὶ Σανιρ καὶ ὄρος Αερμων· καὶ ἐν τῷ Λιβάνῳ αὐτοὶ ἐπλεονάσθησαν.
1Krn:5:23 καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἀπό βαίνω [LXX] (βαιν-, -, 2nd ath. β(η)-/ath. β(α)-, βεβη·κ-, -, -) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω   καί   καί ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός)   καί ἐν ὁ ἡ τό λίβανος[1], -ου, ὁ; Λίβανος[2], -ου, ὁ [LXX] αὐτός αὐτή αὐτό πλεονάζω (πλεοναζ-, πλεονα·σ-, πλεονα·σ-, -, -, πλεονασ·θ-)
1Krn:5:23 I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ziemi/ziemia Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By kroczyć (chodź) Aż; świtaj I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Wchodź I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kadzidło; kadzidło biała guma, też Liban On/ona/to/to samo By wzrastać/rób więcej
1Krn:5:23 *kai\ oi( E(mi/seis fulE=s *manassE katO/|kEsan e)n tE=| gE=| a)po\ *basan e(/Os *baalermOn kai\ *sanir kai\ o)/ros *aermOn· kai\ e)n tO=| *liba/nO| au)toi\ e)pleona/sTEsan.
1Krn:5:23 kai hoi hEmiseis fylEs manassE katOkEsan en tE gE apo basan heOs baalermOn kai sanir kai oros aermOn· kai en tO libanO autoi epleonasTEsan.
1Krn:5:23 C RA_NPM A3U_NPM N1_GSF N_GSM VAI_AAI3P P RA_DSF N1_DSF P N_GSF P N_AS C N_AS C N3E_ASN N_GS C P RA_DSM N2_DSM RD_NPM VSI_API3P
1Krn:5:23 and also, even, namely the half tribe Manasses to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the earth/land from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing to step (walk) until; dawn ć and also, even, namely ć and also, even, namely mount ć and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the frankincense; incense white gum, also Lebanon he/she/it/same to increase/make more
1Krn:5:23 and the (nom) half (acc, nom|voc) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) they-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN in/among/by (+dat) the (dat) earth/land (dat) away from (+gen) upon STEP-ing (acc) until; dawn (nom|voc), dawns (acc)   and   and mount (nom|acc|voc)   and in/among/by (+dat) the (dat) frankincense (dat); incense (dat) they/same (nom) they-were-INCREASE/MAKE-ed-MORE
1Krn:5:23 1Krn_5:23_1 1Krn_5:23_2 1Krn_5:23_3 1Krn_5:23_4 1Krn_5:23_5 1Krn_5:23_6 1Krn_5:23_7 1Krn_5:23_8 1Krn_5:23_9 1Krn_5:23_10 1Krn_5:23_11 1Krn_5:23_12 1Krn_5:23_13 1Krn_5:23_14 1Krn_5:23_15 1Krn_5:23_16 1Krn_5:23_17 1Krn_5:23_18 1Krn_5:23_19 1Krn_5:23_20 1Krn_5:23_21 1Krn_5:23_22 1Krn_5:23_23 1Krn_5:23_24
1Krn:5:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:24 καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν αὐτῶν· Οφερ καὶ Ισει καὶ Ελιηλ καὶ Εσδριηλ καὶ Ιερμια καὶ Ωδουια καὶ Ιεδιηλ, ἄνδρες ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄνδρες ὀνομαστοί, ἄρχοντες τῶν οἴκων πατριῶν αὐτῶν.
1Krn:5:24 And these were the heads of the houses of their families; Opher, and Sei, and Eliel, and Jeremia, and Oduia, and Jediel, mighty men of valour, men of renown, heads of the houses of their families. (1 Chronicles 5:24 Brenton)
1Krn:5:24 Oto naczelnicy ich rodów: Efer, Jiszi, Eliel, Azriel, Jeremiasz, Hodawiasz i Jachdiel, dzielni wojownicy, ludzie sławni, naczelnicy swoich rodów. (1 Krn 5:24 BT_4)
1Krn:5:24 καὶ οὗτοι ἀρχηγοὶ οἴκου πατριῶν αὐτῶν· Οφερ καὶ Ισει καὶ Ελιηλ καὶ Εσδριηλ καὶ Ιερμια καὶ Ωδουια καὶ Ιεδιηλ, ἄνδρες ἰσχυροὶ δυνάμει, ἄνδρες ὀνομαστοί, ἄρχοντες τῶν οἴκων πατριῶν αὐτῶν.
1Krn:5:24 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀρχ·ηγός, -οῦ, ὁ οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό   καί   καί   καί   καί   καί   καί   ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἰσχυρός -ά -όν δύναμις, -εως, ἡ ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ   ἄρχων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. ἄρχουσιν, voc. pl. ἄρχοντες; ἄρχω (αρχ-, αρξ-, αρξ-, -, ηρχ-, -) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πατριά, -ᾶς, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:5:24 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] trailblazer (autor, po pierwsze by iść, prowadzący, założyciel) Dom; by mieszkać patrilineage On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Potężny silny, potężny, silny, Zdolność Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Władca; by zaczynać się Dom; by mieszkać patrilineage On/ona/to/to samo
1Krn:5:24 kai\ ou(=toi a)rCHEgoi\ oi)/kou patriO=n au)tO=n· *ofer kai\ *isei kai\ *eliEl kai\ *esdriEl kai\ *iermia kai\ *Odouia kai\ *iediEl, a)/ndres i)sCHuroi\ duna/mei, a)/ndres o)nomastoi/, a)/rCHontes tO=n oi)/kOn patriO=n au)tO=n.
1Krn:5:24 kai hutoi arCHEgoi oiku patriOn autOn· ofer kai isei kai eliEl kai esdriEl kai iermia kai Oduia kai iediEl, andres isCHyroi dynamei, andres onomastoi, arCHontes tOn oikOn patriOn autOn.
1Krn:5:24 C RD_NPM N2_NPM N2_GSM N1A_GPF RD_GPM N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM C N_NSM N3_NPM A1A_NPM N3I_DSF N3_NPM A1_NPM N3_NPM RA_GPM N2_GPM N1A_GPF RD_GPM
1Krn:5:24 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] trailblazer (author, first to go, leader, founder) house; to dwell patrilineage he/she/it/same ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć and also, even, namely ć man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". mighty forceful, powerful, strong, ability man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". ć ruler; to begin the house; to dwell patrilineage he/she/it/same
1Krn:5:24 and these (nom) trailblazers (nom|voc) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! patrilineages (gen) them/same (gen)   and   and   and   and   and   and   men, husbands (nom|voc) mighty ([Adj] nom|voc) ability (dat) men, husbands (nom|voc)   rulers (nom|voc); while BEGIN-ing (nom|voc) the (gen) houses (gen); while DWELL-ing (nom) patrilineages (gen) them/same (gen)
1Krn:5:24 1Krn_5:24_1 1Krn_5:24_2 1Krn_5:24_3 1Krn_5:24_4 1Krn_5:24_5 1Krn_5:24_6 1Krn_5:24_7 1Krn_5:24_8 1Krn_5:24_9 1Krn_5:24_10 1Krn_5:24_11 1Krn_5:24_12 1Krn_5:24_13 1Krn_5:24_14 1Krn_5:24_15 1Krn_5:24_16 1Krn_5:24_17 1Krn_5:24_18 1Krn_5:24_19 1Krn_5:24_20 1Krn_5:24_21 1Krn_5:24_22 1Krn_5:24_23 1Krn_5:24_24 1Krn_5:24_25 1Krn_5:24_26 1Krn_5:24_27 1Krn_5:24_28 1Krn_5:24_29
1Krn:5:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:25 καὶ ἠθέτησαν ἐν θεῷ πατέρων αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν λαῶν τῆς γῆς, οὓς ἐξῆρεν ὁ θεὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
1Krn:5:25 But they rebelled against the God of their fathers, and went a-whoring after the gods of the nations of the land, whom God cast out from before them. (1 Chronicles 5:25 Brenton)
1Krn:5:25 Lecz sprzeniewierzyli się Bogu swych ojców i dopuszczali się nierządu z bogami ludów tamtego kraju, które Bóg wytracił przed nimi. (1 Krn 5:25 BT_4)
1Krn:5:25 Καὶ ἠθέτησαν ἐν θεῷ πατέρων αὐτῶν καὶ ἐπόρνευσαν ὀπίσω θεῶν λαῶν τῆς γῆς, οὓς ἐξῆρεν θεὸς ἀπὸ προσώπου αὐτῶν.
1Krn:5:25 καί ἀ·θετέω (αθετ(ε)-, αθετη·σ-, αθετη·σ-, ηθετη·κ-, -, αθετη·θ-) ἐν θεός, -οῦ, ὁ πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό καί πορνεύω (πορνευ-, πορνευ·σ-, πορνευ·σ-, πεπορνευ·κ-, -, -) ὀπίσω θεός, -οῦ, ὁ; θεά, -ᾶς, ἡ λαός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ὅς ἥ ὅ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
1Krn:5:25 I też, nawet, mianowicie By wypierać się [unieważniaj, miej do czynienia zdradziecko, ignoruj, odrzucaj] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Bóg  Ojciec On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By cudzołożyć prostytutkę Z tyłu w tył, z tyłu, potem Bóg ; bogini Ludzie Ziemi/ziemia Kto/, który/, który By usuwać Bóg  Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo
1Krn:5:25 *kai\ E)Te/tEsan e)n TeO=| pate/rOn au)tO=n kai\ e)po/rneusan o)pi/sO TeO=n laO=n tE=s gE=s, ou(\s e)XE=ren o( Teo\s a)po\ prosO/pou au)tO=n.
1Krn:5:25 kai ETetEsan en TeO paterOn autOn kai eporneusan opisO TeOn laOn tEs gEs, hus eXEren ho Teos apo prosOpu autOn.
1Krn:5:25 C VAI_AAI3P P N2_DSM N3_GPM RD_GPM C VAI_AAI3P P N2_GPM N2_GPM RA_GSF N1_GSF RR_APM VAI_AAI3S RA_NSM N2_NSM P N2N_GSN RD_GPM
1Krn:5:25 and also, even, namely to repudiate [nullify, deal treacherously, ignore, reject] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among god [see theology] father he/she/it/same and also, even, namely to fornicate prostitute behind back, behind, after god [see theology]; goddess people the earth/land who/whom/which to remove the god [see theology] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face he/she/it/same
1Krn:5:25 and they-REPUDIATE-ed in/among/by (+dat) god (dat) fathers (gen) them/same (gen) and they-FORNICATE-ed behind gods (gen); goddesses (gen) peoples (gen) the (gen) earth/land (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-REMOVE-ed the (nom) god (nom) away from (+gen) face (gen) them/same (gen)
1Krn:5:25 1Krn_5:25_1 1Krn_5:25_2 1Krn_5:25_3 1Krn_5:25_4 1Krn_5:25_5 1Krn_5:25_6 1Krn_5:25_7 1Krn_5:25_8 1Krn_5:25_9 1Krn_5:25_10 1Krn_5:25_11 1Krn_5:25_12 1Krn_5:25_13 1Krn_5:25_14 1Krn_5:25_15 1Krn_5:25_16 1Krn_5:25_17 1Krn_5:25_18 1Krn_5:25_19 1Krn_5:25_20
1Krn:5:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:26 καὶ ἐπήγειρεν ὁ θεὸς Ισραηλ τὸ πνεῦμα Φαλωχ βασιλέως Ασσουρ καὶ τὸ πνεῦμα Θαγλαθφαλνασαρ βασιλέως Ασσουρ, καὶ μετῴκισεν τὸν Ρουβην καὶ τὸν Γαδδι καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασση καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Χαλαχ καὶ Χαβωρ καὶ ἐπὶ ποταμὸν Γωζαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krn:5:26 And the God of Israel stirred up the spirit of Phaloch king of Assyria, and the spirit of Thagla-phallasar king of Assyria, and carried away Ruben and Gaddi, and the half-tribe of Manasse, and brought them to Chaach, and Chabor, and to the river Gozan, until this day. (1 Chronicles 5:26 Brenton)
1Krn:5:26 Bóg Izraela pobudził ducha Pula, króla asyryjskiego, ducha Tiglat-Pilesera, króla asyryjskiego, i uprowadził do niewoli Rubenitów, Gadytów oraz połowę pokolenia Manassesa. Przyprowadził on ich do Chalach, Chabor, Hara i do rzeki Gozan, gdzie przebywają aż do dnia dzisiejszego. (1 Krn 5:26 BT_4)
1Krn:5:26 καὶ ἐπήγειρεν θεὸς Ισραηλ τὸ πνεῦμα Φαλωχ βασιλέως Ασσουρ καὶ τὸ πνεῦμα Θαγλαθφαλνασαρ βασιλέως Ασσουρ, καὶ μετῴκισεν τὸν Ρουβην καὶ τὸν Γαδδι καὶ τὸ ἥμισυ φυλῆς Μανασση καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς Χαλαχ καὶ Χαβωρ καὶ ἐπὶ ποταμὸν Γωζαν ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης.
1Krn:5:26 καί ἐπ·εγείρω (επ+εγειρ-, επ+εγερ(ε)·[σ]-, επ+εγειρ·[σ]-, -, -, επ+εγερ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί ὁ ἡ τό πνεῦμα[τ], -ατος, τό   βασιλεύς, -έως, ὁ   καί μετ·οικίζω (-, μετ+οικι(ε)·[σ]-, μετ+οικι·σ-, -, -, μετ+οικισ·θ-) ὁ ἡ τό Ῥουβήν v.l. -βίμ, ὁ καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά φυλή, -ῆς, ἡ Μανασσῆς, -ῆ, ὁ, acc. sg. -ῆ καί ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1]   καί   καί ἐπί ποταμός, -οῦ, ὁ   ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
1Krn:5:26 I też, nawet, mianowicie By prowokować Bóg  Izrael Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Król I też, nawet, mianowicie Ducha {Spirytusu} oddech, duchowe wyrażanie, wiatr Król I też, nawet, mianowicie Do ??? Reuben I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Pół Szczep Manasses I też, nawet, mianowicie By prowadzić On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Rzeka Aż; świtaj Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
1Krn:5:26 kai\ e)pE/geiren o( Teo\s *israEl to\ pneu=ma *falOCH basile/Os *assour kai\ to\ pneu=ma *TaglaTfalnasar basile/Os *assour, kai\ metO/|kisen to\n *roubEn kai\ to\n *gaddi kai\ to\ E(/misu fulE=s *manassE kai\ E)/gagen au)tou\s ei)s *CHalaCH kai\ *CHabOr kai\ e)pi\ potamo\n *gODZan e(/Os tE=s E(me/ras tau/tEs.
1Krn:5:26 kai epEgeiren ho Teos israEl to pneuma falOCH basileOs assur kai to pneuma TaglaTfalnasar basileOs assur, kai metOkisen ton rubEn kai ton gaddi kai to hEmisy fylEs manassE kai Egagen autus eis CHalaCH kai CHabOr kai epi potamon gODZan heOs tEs hEmeras tautEs.
1Krn:5:26 C V1I_IAI3S RA_NSM N2_NSM N_GSM RA_ASN N3M_ASN N_GSM N3V_GSM N_GSM C RA_ASN N3M_ASN N_GSM N3V_GSM N_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C RA_ASM N_ASM C RA_ASN A3U_ASN N1_GSF N_GSM C VBI_AAI3S RD_APM P N_AS C N_AS C P N2_ASM N_ASM P RA_GSF N1A_GSF RD_GSF
1Krn:5:26 and also, even, namely to provoke the god [see theology] Israel the spirit breath, spiritual utterance, wind ć king ć and also, even, namely the spirit breath, spiritual utterance, wind ć king ć and also, even, namely to ??? the Reuben and also, even, namely the ć and also, even, namely the half tribe Manasses and also, even, namely to lead he/she/it/same into (+acc) ć and also, even, namely ć and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing river ć until; dawn the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
1Krn:5:26 and he/she/it-was-PROVOKE-ing, he/she/it-PROVOKE-ed the (nom) god (nom) Israel (indecl) the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)   king (gen)   and the (nom|acc) spirit (nom|acc|voc)   king (gen)   and he/she/it-???-ed the (acc) Reuben (indecl) and the (acc)   and the (nom|acc) half (nom|acc|voc, voc) tribe (gen) Manasses  (acc, gen, voc) and he/she/it-LEAD-ed them/same (acc) into (+acc)   and   and upon/over (+acc,+gen,+dat) river (acc)   until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) day (gen), days (acc) this (gen)
1Krn:5:26 1Krn_5:26_1 1Krn_5:26_2 1Krn_5:26_3 1Krn_5:26_4 1Krn_5:26_5 1Krn_5:26_6 1Krn_5:26_7 1Krn_5:26_8 1Krn_5:26_9 1Krn_5:26_10 1Krn_5:26_11 1Krn_5:26_12 1Krn_5:26_13 1Krn_5:26_14 1Krn_5:26_15 1Krn_5:26_16 1Krn_5:26_17 1Krn_5:26_18 1Krn_5:26_19 1Krn_5:26_20 1Krn_5:26_21 1Krn_5:26_22 1Krn_5:26_23 1Krn_5:26_24 1Krn_5:26_25 1Krn_5:26_26 1Krn_5:26_27 1Krn_5:26_28 1Krn_5:26_29 1Krn_5:26_30 1Krn_5:26_31 1Krn_5:26_32 1Krn_5:26_33 1Krn_5:26_34 1Krn_5:26_35 1Krn_5:26_36 1Krn_5:26_37 1Krn_5:26_38 1Krn_5:26_39 1Krn_5:26_40 1Krn_5:26_41 1Krn_5:26_42 1Krn_5:26_43
1Krn:5:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:27 Υἱοὶ Λευι· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι.
1Krn:5:27 The sons of Levi: Gedson, Caath, and Merari. (1 Chronicles 6:1 Brenton)
1Krn:5:27 Synowie Lewiego: Gerszon, Kehat i Merari. (1 Krn 5:27 BT_4)
1Krn:5:27 Υἱοὶ Λευι· Γεδσων, Κααθ καὶ Μεραρι.
1Krn:5:27 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Λευί v.l. Λευΐ, ὁ indecl. and Λευίς v.l. Λευΐς, gen. Λευί, acc. -ίν, ὁ     καί  
1Krn:5:27 Syn Lewi I też, nawet, mianowicie
1Krn:5:27 *ui(oi\ *leui· *gedsOn, *kaaT kai\ *merari.
1Krn:5:27 yioi leui· gedsOn, kaaT kai merari.
1Krn:5:27 N2_NPM N_GSM N_NSM N_NSM C N_NSM
1Krn:5:27 son Levi ć ć and also, even, namely ć
1Krn:5:27 sons (nom|voc) Levi (indecl), Levi (voc)     and  
1Krn:5:27 1Krn_5:27_1 1Krn_5:27_2 1Krn_5:27_3 1Krn_5:27_4 1Krn_5:27_5 1Krn_5:27_6
1Krn:5:27 x x x x x x
1Krn:5:28 καὶ υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ.
1Krn:5:28 And the sons of Caath; Ambram, and Issaar, Chebron, and Oziel. (1 Chronicles 6:2 Brenton)
1Krn:5:28 Synowie Kehata: Amram, Jishar, Chebron i Uzzjel. (1 Krn 5:28 BT_4)
1Krn:5:28 καὶ υἱοὶ Κααθ· Αμβραμ καὶ Ισσααρ, Χεβρων καὶ Οζιηλ.
1Krn:5:28 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί     καί     καί  
1Krn:5:28 I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie
1Krn:5:28 kai\ ui(oi\ *kaaT· *ambram kai\ *issaar, *CHebrOn kai\ *oDZiEl.
1Krn:5:28 kai hyioi kaaT· ambram kai issaar, CHebrOn kai oDZiEl.
1Krn:5:28 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM N_NSM C N_NSM
1Krn:5:28 and also, even, namely son ć ć and also, even, namely ć ć and also, even, namely ć
1Krn:5:28 and sons (nom|voc)     and     and  
1Krn:5:28 1Krn_5:28_1 1Krn_5:28_2 1Krn_5:28_3 1Krn_5:28_4 1Krn_5:28_5 1Krn_5:28_6 1Krn_5:28_7 1Krn_5:28_8 1Krn_5:28_9
1Krn:5:28 x x x x x x x x x
1Krn:5:29 καὶ υἱοὶ Αμβραμ· Ααρων καὶ Μωϋσῆς καὶ Μαριαμ. καὶ υἱοὶ Ααρων· Ναδαβ καὶ Αβιουδ, Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ.
1Krn:5:29 And the sons of Ambram; Aaron, and Moses, and Mariam: and the sons of Aaron; Nadab, and Abiud, Eleazar, and Ithamar. (1 Chronicles 6:3 Brenton)
1Krn:5:29 Dzieci Amrama: Aaron, Mojżesz i Miriam. Synowie Aarona: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar. (1 Krn 5:29 BT_4)
1Krn:5:29 καὶ υἱοὶ Αμβραμ· Ααρων καὶ Μωϋσῆς καὶ Μαριαμ. καὶ υἱοὶ Ααρων· Ναδαβ καὶ Αβιουδ, Ελεαζαρ καὶ Ιθαμαρ.
1Krn:5:29 καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   Ἀαρών, ὁ καί Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ καί Μαριάμ, ἡ καί υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἀαρών, ὁ   καί Ἀβιούδ, ὁ Ἐλεάζαρ, ὁ καί  
1Krn:5:29 I też, nawet, mianowicie Syn Aaron I też, nawet, mianowicie Mojżesz I też, nawet, mianowicie Miriam I też, nawet, mianowicie Syn Aaron I też, nawet, mianowicie Abiud Eleazar I też, nawet, mianowicie
1Krn:5:29 kai\ ui(oi\ *ambram· *aarOn kai\ *mou+sE=s kai\ *mariam. kai\ ui(oi\ *aarOn· *nadab kai\ *abioud, *eleaDZar kai\ *iTamar.
1Krn:5:29 kai hyioi ambram· aarOn kai mo+ysEs kai mariam. kai hyioi aarOn· nadab kai abiud, eleaDZar kai iTamar.
1Krn:5:29 C N2_NPM N_GSM N_NSM C N1M_NSM C N_NSF C N2_NPM N_GSM N_NSM C N_NSM N_NSM C N_NSM
1Krn:5:29 and also, even, namely son ć Aaron and also, even, namely Moses and also, even, namely Miriam and also, even, namely son Aaron ć and also, even, namely Abiud Eleazar and also, even, namely ć
1Krn:5:29 and sons (nom|voc)   Aaron (indecl) and Moses (nom) and Miriam (indecl) and sons (nom|voc) Aaron (indecl)   and Abiud (indecl) Eleazar (indecl) and  
1Krn:5:29 1Krn_5:29_1 1Krn_5:29_2 1Krn_5:29_3 1Krn_5:29_4 1Krn_5:29_5 1Krn_5:29_6 1Krn_5:29_7 1Krn_5:29_8 1Krn_5:29_9 1Krn_5:29_10 1Krn_5:29_11 1Krn_5:29_12 1Krn_5:29_13 1Krn_5:29_14 1Krn_5:29_15 1Krn_5:29_16 1Krn_5:29_17
1Krn:5:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x
1Krn:5:30 Ελεαζαρ ἐγέννησεν τὸν Φινεες, Φινεες ἐγέννησεν τὸν Αβισου,
1Krn:5:30 Eleazar begot Phinees, Phinees begot Abisu; (1 Chronicles 6:4 Brenton)
1Krn:5:30 Eleazar był ojcem Pinchasa, a Pinchas - Abiszuy. (1 Krn 5:30 BT_4)
1Krn:5:30 Ελεαζαρ ἐγέννησεν τὸν Φινεες, Φινεες ἐγέννησεν τὸν Αβισου,
1Krn:5:30 Ἐλεάζαρ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό     γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:5:30 Eleazar By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z   By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:5:30 *eleaDZar e)ge/nnEsen to\n *finees, *finees e)ge/nnEsen to\n *abisou,
1Krn:5:30 eleaDZar egennEsen ton finees, finees egennEsen ton abisu,
1Krn:5:30 N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:5:30 Eleazar to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć   to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:5:30 Eleazar (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc)     he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:5:30 1Krn_5:30_1 1Krn_5:30_2 1Krn_5:30_3 1Krn_5:30_4 1Krn_5:30_5 1Krn_5:30_6 1Krn_5:30_7 1Krn_5:30_8
1Krn:5:30 x x x x x x x x
1Krn:5:31 Αβισου ἐγέννησεν τὸν Βωκαι, Βωκαι ἐγέννησεν τὸν Οζι,
1Krn:5:31 Abisu begot Bokki, and Bokki begot Ozi; (1 Chronicles 6:5 Brenton)
1Krn:5:31 Abiszua był ojcem Bukkiego, a Bukki - Uzziego. (1 Krn 5:31 BT_4)
1Krn:5:31 Αβισου ἐγέννησεν τὸν Βωκαι, Βωκαι ἐγέννησεν τὸν Οζι,
1Krn:5:31   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό     γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:5:31   By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z   By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:5:31 *abisou e)ge/nnEsen to\n *bOkai, *bOkai e)ge/nnEsen to\n *oDZi,
1Krn:5:31 abisu egennEsen ton bOkai, bOkai egennEsen ton oDZi,
1Krn:5:31 N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:5:31   to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć   to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:5:31   he/she/it-FATHER-ed the (acc)     he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:5:31 1Krn_5:31_1 1Krn_5:31_2 1Krn_5:31_3 1Krn_5:31_4 1Krn_5:31_5 1Krn_5:31_6 1Krn_5:31_7 1Krn_5:31_8
1Krn:5:31 x x x x x x x x
1Krn:5:32 Οζι ἐγέννησε τὸν Ζαραια, Ζαραια ἐγέννησεν τὸν Μαριηλ,
1Krn:5:32 Ozi begot Zaraia, Zaraia begot Mariel; (1 Chronicles 6:6 Brenton)
1Krn:5:32 Uzzi był ojcem Zerachiasza, a Zerachiasz - Merajota. (1 Krn 5:32 BT_4)
1Krn:5:32 Οζι ἐγέννησε τὸν Ζαραια, Ζαραια ἐγέννησεν τὸν Μαριηλ,
1Krn:5:32   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό     γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:5:32   By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z   By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:5:32 *oDZi e)ge/nnEse to\n *DZaraia, *DZaraia e)ge/nnEsen to\n *mariEl,
1Krn:5:32 oDZi egennEse ton DZaraia, DZaraia egennEsen ton mariEl,
1Krn:5:32 N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:5:32   to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć   to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:5:32   he/she/it-FATHER-ed the (acc)     he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:5:32 1Krn_5:32_1 1Krn_5:32_2 1Krn_5:32_3 1Krn_5:32_4 1Krn_5:32_5 1Krn_5:32_6 1Krn_5:32_7 1Krn_5:32_8
1Krn:5:32 x x x x x x x x
1Krn:5:33 καὶ Μαριηλ ἐγέννησεν τὸν Αμαρια, καὶ Αμαρια ἐγέννησεν τὸν Αχιτωβ,
1Krn:5:33 and Mariel begot Amaria, and Amaria begot Achitob; (1 Chronicles 6:7 Brenton)
1Krn:5:33 Merajot był ojcem Amariasza, a Amariasz - Achituba. (1 Krn 5:33 BT_4)
1Krn:5:33 καὶ Μαριηλ ἐγέννησεν τὸν Αμαρια, καὶ Αμαρια ἐγέννησεν τὸν Αχιτωβ,
1Krn:5:33 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:5:33 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:5:33 kai\ *mariEl e)ge/nnEsen to\n *amaria, kai\ *amaria e)ge/nnEsen to\n *aHitOb,
1Krn:5:33 kai mariEl egennEsen ton amaria, kai amaria egennEsen ton aHitOb,
1Krn:5:33 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:5:33 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:5:33 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)   and   he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:5:33 1Krn_5:33_1 1Krn_5:33_2 1Krn_5:33_3 1Krn_5:33_4 1Krn_5:33_5 1Krn_5:33_6 1Krn_5:33_7 1Krn_5:33_8 1Krn_5:33_9 1Krn_5:33_10
1Krn:5:33 x x x x x x x x x x
1Krn:5:34 καὶ Αχιτωβ ἐγέννησεν τὸν Σαδωκ, καὶ Σαδωκ ἐγέννησεν τὸν Αχιμαας,
1Krn:5:34 and Achitob begot Sadoc, and Sadoc begot Achimaas; (1 Chronicles 6:8 Brenton)
1Krn:5:34 Achitub był ojcem Sadoka, a Sadok - Achimaasa. (1 Krn 5:34 BT_4)
1Krn:5:34 καὶ Αχιτωβ ἐγέννησεν τὸν Σαδωκ, καὶ Σαδωκ ἐγέννησεν τὸν Αχιμαας,
1Krn:5:34 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Σαδώκ, ὁ καί Σαδώκ, ὁ γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό  
1Krn:5:34 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Zadok I też, nawet, mianowicie Zadok By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z
1Krn:5:34 kai\ *aCHitOb e)ge/nnEsen to\n *sadOk, kai\ *sadOk e)ge/nnEsen to\n *aCHimaas,
1Krn:5:34 kai aCHitOb egennEsen ton sadOk, kai sadOk egennEsen ton aCHimaas,
1Krn:5:34 C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM C N_NSM VAI_AAI3S RA_ASM N_ASM
1Krn:5:34 and also, even, namely ć to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the Zadok and also, even, namely Zadok to Father to give offspring to; to give birth to (Gen. 6:4 LXX): literally to generate, or to cause the genesis of the ć
1Krn:5:34 and   he/she/it-FATHER-ed the (acc) Zadok (indecl) and Zadok (indecl) he/she/it-FATHER-ed the (acc)  
1Krn:5:34 1Krn_5:34_1 1Krn_5:34_2 1Krn_5:34_3 1Krn_5:34_4 1Krn_5:34_5 1Krn_5:34_6 1Krn_5:34_7 1Krn_5:34_8 1Krn_5:34_9 1Krn_5:34_10
1Krn:5:34 x x x x x x x x x x
1Krn:5:35 καὶ Αχιμαας ἐγέννησεν τὸν Αζαρια, καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Ιωαναν,
1Krn:5:35 and Achimaas begot Azarias, and Azarias begot Joanan; (1 Chronicles 6:9 Brenton)
1Krn:5:35 Achimaas był ojcem Azariasza, a Azariasz - Jochanana. (1 Krn 5:35 BT_4)
1Krn:5:35 καὶ Αχιμαας ἐγέννησεν τὸν Αζαρια, καὶ Αζαριας ἐγέννησεν τὸν Ιωαναν,
1Krn:5:35 καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό   καί   γεννάω (γενν(α)-, γεννη·σ-, γεννη·σ-, γεγεννη·κ-, γεγεννη-, γεννη·θ-) ὁ ἡ τό Ἰωάν(ν)α, -ας, ἡ; Ἰωανάν, ὁ
1Krn:5:35 I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z I też, nawet, mianowicie By spłodzić dawać potomka do; by rodzić do (Informacja. 6:4 LXX): Dosłownie by generować, albo by powodować genezę z Joanna; Joanan
1Krn:5:35 kai\ *aCHimaas e)ge/nnEsen to\n *aDZaria, kai\ *aDZarias e)ge/nnEsen to\n *iOanan,