<
3Krl:7:1 καὶ ἀπέστειλεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων καὶ ἔλαβεν τὸν Χιραμ ἐκ Τύρου,
3Krl:7:1 And king Solomon sent, and took Chiram out of Tyre, (1 Kings 7:13 Brenton)
3Krl:7:1 Król Salomon polecił sprowadzić z Tyru Hirama. (1 Krl 7:13 BT_4)
3Krl:7:1 Καὶ ἀπέστειλεν βασιλεὺς Σαλωμων καὶ ἔλαβεν τὸν Χιραμ ἐκ Τύρου,
3Krl:7:1 καί ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί λαμβάνω (λαμβαν-, λημψ-/ληψ-, λαβ·[σ]- or 2nd λαβ-, ειληφ·[κ]-, ειληβ-, λημφ·θ-/ληφ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐκ Τύρος, -ου, ἡ
3Krl:7:1 I też, nawet, mianowicie zamawiać Król Salomon I też, nawet, mianowicie By brać uchwyt chwytu, trzymać kurczowo, przylegać do, chwytać, przyjmować, kłaść ręce na, brać przez gwałtowność, zabierać, bóstwa, chwytać, posiadać, chwytać, dowiadywać się, dostrzegać, doganiać, rozumieć Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Tyr [miasto z]
3Krl:7:1 *kai\ a)pe/steilen o( basileu\s *salOmOn kai\ e)/laben to\n *CHiram e)k *tu/rou,
3Krl:7:1 kai apesteilen ho basileus salOmOn kai elaben ton CHiram ek tyru,
3Krl:7:1 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM C VBI_AAI3S RA_ASM N_ASM P N2_GSF
3Krl:7:1 and also, even, namely to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send the king Solomon and also, even, namely to take hold of grasp, clutch, cling to, seize, receive, lay hands upon, take by violence, carry off, of a deity, seize, possess, catch, find out, detect, overtake, understand the ć out of (+gen) ἐξ before vowels Tyre [city of]
3Krl:7:1   he/she/it-ORDER FORTH-ed the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-TAKE HOLD OF-ed the (acc)   out of (+gen) Tyre (gen)
3Krl:7:1 3Krl_7:1_1 3Krl_7:1_2 3Krl_7:1_3 3Krl_7:1_4 3Krl_7:1_5 3Krl_7:1_6 3Krl_7:1_7 3Krl_7:1_8 3Krl_7:1_9 3Krl_7:1_10 3Krl_7:1_11
3Krl:7:1 x x x x x x x x x x x
3Krl:7:2 υἱὸν γυναικὸς χήρας, καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς φυλῆς Νεφθαλι, καὶ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένος τῆς τέχνης καὶ συνέσεως καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἐν χαλκῷ· καὶ εἰσήχθη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων καὶ ἐποίησεν πάντα τὰ ἔργα.
3Krl:7:2 the son of a widow woman; and he was of the tribe of Nephthalim, and his father was a Tyrian; a worker in brass, and accomplished in art and skill and knowledge to work every work in brass: and he was brought in to king Solomon, and he wrought all the works. (1 Kings 7:14 Brenton)
3Krl:7:2 Był on synem wdowy z pokolenia Neftalego. Ojciec zaś jego był brązownikiem, pochodzącym z Tyru. Był on pełen mądrości, rozsądku i umiejętności w wykonywaniu wszelkich wyrobów z brązu. Przybył więc do króla Salomona i wykonał zlecone przez niego prace. (1 Krl 7:14 BT_4)
3Krl:7:2 υἱὸν γυναικὸς χήρας, καὶ οὗτος ἀπὸ τῆς φυλῆς Νεφθαλι, καὶ πατὴρ αὐτοῦ ἀνὴρ Τύριος, τέκτων χαλκοῦ καὶ πεπληρωμένος τῆς τέχνης καὶ συνέσεως καὶ ἐπιγνώσεως τοῦ ποιεῖν πᾶν ἔργον ἐν χαλκῷ· καὶ εἰσήχθη πρὸς τὸν βασιλέα Σαλωμων καὶ ἐποίησεν πάντα τὰ ἔργα.
3Krl:7:2 υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί γυνή, -αικος, ἡ, voc. sg. γύναι χήρα, -ας, ἡ καί οὗτος αὕτη τοῦτο ἀπό ὁ ἡ τό φυλή, -ῆς, ἡ   καί ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες αὐτός αὐτή αὐτό ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ Τύριος, -ου, ὁ τέκτων, -ονος, ὁ χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὁ ἡ τό τέχνη, -ης, ἡ καί σύν·εσις, -εως, ἡ καί ἐπί·γνωσις, -εως, ἡ ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἔργον, -ου, τό ἐν χαλκός, -οῦ, ὁ; χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί εἰσ·άγω (εισ+αγ-, εισ+αξ-, 2nd εισ+αγαγ-, εισ+αγειοχ·[κ]-, -, εισ+αχ·θ-) πρός ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό
3Krl:7:2 Syn Kobiety/żona Wdowa I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Szczep I też, nawet, mianowicie Ojciec On/ona/to/to samo Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Tyryjski Kamieniarza kamieniarz [Rth Ph '48 4 BAGD] Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie By napełniać pełność, spełniać Handel (zręczność) I też, nawet, mianowicie Wglądu/orientacja I też, nawet, mianowicie Uznawania wiedza kogoś albo coś; wyraźna wiedza By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miedź albo brąz; miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie By prowadzić do Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Król Salomon I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca
3Krl:7:2 ui(o\n gunaiko\s CHE/ras, kai\ ou(=tos a)po\ tE=s fulE=s *nefTali, kai\ o( patE\r au)tou= a)nE\r *tu/rios, te/ktOn CHalkou= kai\ peplErOme/nos tE=s te/CHnEs kai\ sune/seOs kai\ e)pignO/seOs tou= poiei=n pa=n e)/rgon e)n CHalkO=|· kai\ ei)sE/CHTE pro\s to\n basile/a *salOmOn kai\ e)poi/Esen pa/nta ta\ e)/rga.
3Krl:7:2 hyion gynaikos CHEras, kai hutos apo tEs fylEs nefTali, kai ho patEr autu anEr tyrios, tektOn CHalku kai peplErOmenos tEs teCHnEs kai syneseOs kai epignOseOs tu poiein pan ergon en CHalkO· kai eisECHTE pros ton basilea salOmOn kai epoiEsen panta ta erga.
3Krl:7:2 N2_ASM N3K_GSF N1A_GSF C RD_NSM P RA_GSF N1_GSF N_GSM C RA_NSM N3_NSM RD_GSM N3_NSM N2_NSM N3N_NSM A1C_GSM C VM_XMPNSM RA_GSF N1_GSF C N3I_GSF C N3I_GSF RA_GSN V2_PAN A3_ASN N2N_ASN P A1C_DSM C VQI_API3S P RA_ASM N3V_ASM N_ASM C VAI_AAI3S A3_APN RA_APN N2N_APN
3Krl:7:2 son woman/wife widow and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the tribe ć and also, even, namely the father he/she/it/same man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". Tyrian mason mason [Rth Ph '48 4 BAGD] copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely to fill fill, fulfill the trade (craft) and also, even, namely insight/discernment and also, even, namely recognition knowledge of someone or something; specific knowledge the to do/make every all, each, every, the whole of work in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among copper or bronze; copper or bronze and also, even, namely to lead into toward (+acc,+gen,+dat) the king Solomon and also, even, namely to do/make every all, each, every, the whole of the work
3Krl:7:2 son (acc) woman/wife (gen) widow (gen), widows (acc) and this (nom) away from (+gen) the (gen) tribe (gen)   and the (nom) father (nom) him/it/same (gen) man, husband (nom) Tyrian (nom) mason (nom) copper or bronze (gen); copper or bronze ([Adj] gen) and having-been-FILL-ed (nom) the (gen) trade (gen) and insight/discernment (gen) and recognition (gen) the (gen) to-be-DO/MAKE-ing every (nom|acc|voc) work (nom|acc|voc) in/among/by (+dat) copper or bronze (dat); copper or bronze ([Adj] dat) and he/she/it-was-LEAD-ed-INTO toward (+acc,+gen,+dat) the (acc) king (acc) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) and he/she/it-DO/MAKE-ed all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc)
3Krl:7:2 3Krl_7:2_1 3Krl_7:2_2 3Krl_7:2_3 3Krl_7:2_4 3Krl_7:2_5 3Krl_7:2_6 3Krl_7:2_7 3Krl_7:2_8 3Krl_7:2_9 3Krl_7:2_10 3Krl_7:2_11 3Krl_7:2_12 3Krl_7:2_13 3Krl_7:2_14 3Krl_7:2_15 3Krl_7:2_16 3Krl_7:2_17 3Krl_7:2_18 3Krl_7:2_19 3Krl_7:2_20 3Krl_7:2_21 3Krl_7:2_22 3Krl_7:2_23 3Krl_7:2_24 3Krl_7:2_25 3Krl_7:2_26 3Krl_7:2_27 3Krl_7:2_28 3Krl_7:2_29 3Krl_7:2_30 3Krl_7:2_31 3Krl_7:2_32 3Krl_7:2_33 3Krl_7:2_34 3Krl_7:2_35 3Krl_7:2_36 3Krl_7:2_37 3Krl_7:2_38 3Krl_7:2_39 3Krl_7:2_40 3Krl_7:2_41 3Krl_7:2_42
3Krl:7:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:3 καὶ ἐχώνευσεν τοὺς δύο στύλους τῷ αιλαμ τοῦ οἴκου, ὀκτωκαίδεκα πήχεις ὕψος τοῦ στύλου, καὶ περίμετρον τέσσαρες καὶ δέκα πήχεις ἐκύκλου αὐτόν, καὶ τὸ πάχος τοῦ στύλου τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα, καὶ οὕτως ὁ στῦλος ὁ δεύτερος.
3Krl:7:3 And he cast the two pillars for the porch of the house: eighteen cubits was the height of each pillar, and a circumference of fourteen cubits encompassed it, even the thickness of the pillar: the flutings were four fingers wide, and thus was the other pillar formed. (1 Kings 7:15 Brenton)
3Krl:7:3 A zatem odlał dwie kolumny brązowe. Jedna kolumna miała osiemnaście łokci wysokości, a dwanaście łokci obwodu, tyleż i druga kolumna. (1 Krl 7:15 BT_4)
3Krl:7:3 καὶ ἐχώνευσεν τοὺς δύο στύλους τῷ αιλαμ τοῦ οἴκου, ὀκτωκαίδεκα πήχεις ὕψος τοῦ στύλου, καὶ περίμετρον τέσσαρες καὶ δέκα πήχεις ἐκύκλου αὐτόν, καὶ τὸ πάχος τοῦ στύλου τεσσάρων δακτύλων τὰ κοιλώματα, καὶ οὕτως στῦλος δεύτερος.
3Krl:7:3 καί   ὁ ἡ τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) δεκα·οκτώ/ὀκτω·καί·δεκα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί   τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν καί δέκα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν δάκτυλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   καί οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
3Krl:7:3 I też, nawet, mianowicie Dwa Filar Dom; by mieszkać Osiemnaście Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Filar I też, nawet, mianowicie Cztery I też, nawet, mianowicie Dziesięć Łokieć By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Filar Cztery Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Filar Drugi
3Krl:7:3 kai\ e)CHO/neusen tou\s du/o stu/lous tO=| ailam tou= oi)/kou, o)ktOkai/deka pE/CHeis u(/PSos tou= stu/lou, kai\ peri/metron te/ssares kai\ de/ka pE/CHeis e)ku/klou au)to/n, kai\ to\ pa/CHos tou= stu/lou tessa/rOn daktu/lOn ta\ koilO/mata, kai\ ou(/tOs o( stu=los o( deu/teros.
3Krl:7:3 kai eCHOneusen tus dyo stylus tO ailam tu oiku, oktOkaideka pECHeis hyPSos tu stylu, kai perimetron tessares kai deka pECHeis ekyklu auton, kai to paCHos tu stylu tessarOn daktylOn ta koilOmata, kai hutOs ho stylos ho deuteros.
3Krl:7:3 C VAI_AAI3S RA_APM M N2_APM RA_DSN N_DSN RA_GSM N2_GSM M A3U_NPM N3E_NSN RA_GSM N2_GSM C N2N_NSN A3_APM C M A3U_NPM N2_GSM RD_ASM C RA_NSN N3E_NSN RA_GSM N2_GSM A3_GPM N2_GPM RA_APN N3M_APN C D RA_NSM N2_NSM RA_NSM A1A_NSM
3Krl:7:3 and also, even, namely ć the two pillar the ć the house; to dwell eighteen cubit height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the pillar and also, even, namely ć four and also, even, namely ten cubit to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same and also, even, namely the ć the pillar four finger [see ptero-dactyl, winged finger] the ć and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the pillar the second
3Krl:7:3 and   the (acc) two (nom, acc, gen) pillars (acc) the (dat)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! eighteen cubits (acc, nom|voc) height (nom|acc|voc) the (gen) pillar (gen) and   four (nom) and ten cubits (acc, nom|voc) he/she/it-was-ENCIRCLE-ing, you(sg)-were-being-ENCIRCLE-ed him/it/same (acc) and the (nom|acc)   the (gen) pillar (gen) four (gen) fingers (gen) the (nom|acc)   and thusly/like this the (nom) pillar (nom) the (nom) second (nom)
3Krl:7:3 3Krl_7:3_1 3Krl_7:3_2 3Krl_7:3_3 3Krl_7:3_4 3Krl_7:3_5 3Krl_7:3_6 3Krl_7:3_7 3Krl_7:3_8 3Krl_7:3_9 3Krl_7:3_10 3Krl_7:3_11 3Krl_7:3_12 3Krl_7:3_13 3Krl_7:3_14 3Krl_7:3_15 3Krl_7:3_16 3Krl_7:3_17 3Krl_7:3_18 3Krl_7:3_19 3Krl_7:3_20 3Krl_7:3_21 3Krl_7:3_22 3Krl_7:3_23 3Krl_7:3_24 3Krl_7:3_25 3Krl_7:3_26 3Krl_7:3_27 3Krl_7:3_28 3Krl_7:3_29 3Krl_7:3_30 3Krl_7:3_31 3Krl_7:3_32 3Krl_7:3_33 3Krl_7:3_34 3Krl_7:3_35 3Krl_7:3_36 3Krl_7:3_37
3Krl:7:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:4 καὶ δύο ἐπιθέματα ἐποίησεν δοῦναι ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν στύλων, χωνευτὰ χαλκᾶ· πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιθέματος τοῦ ἑνός, καὶ πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιθέματος τοῦ δευτέρου.
3Krl:7:4 And he made two molten chapiters to put on the heads of the pillars: five cubits was the height of one chapiter, and five cubits was the height of the other chapiter. (1 Kings 7:16 Brenton)
3Krl:7:4 Następnie wykonał dwie głowice na szczyty tych kolumn, ulane z brązu. Pięć łokci wynosiła wysokość głowicy jednej i pięć łokci wysokość głowicy drugiej. (1 Krl 7:16 BT_4)
3Krl:7:4 καὶ δύο ἐπιθέματα ἐποίησεν δοῦναι ἐπὶ τὰς κεφαλὰς τῶν στύλων, χωνευτὰ χαλκᾶ· πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιθέματος τοῦ ἑνός, καὶ πέντε πήχεις τὸ ὕψος τοῦ ἐπιθέματος τοῦ δευτέρου.
3Krl:7:4 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
3Krl:7:4 I też, nawet, mianowicie Dwa By czynić/rób By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Filar Miedź albo brąz Pięć Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Jeden I też, nawet, mianowicie Pięć Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Drugi
3Krl:7:4 kai\ du/o e)piTe/mata e)poi/Esen dou=nai e)pi\ ta\s kefala\s tO=n stu/lOn, CHOneuta\ CHalka=· pe/nte pE/CHeis to\ u(/PSos tou= e)piTe/matos tou= e(no/s, kai\ pe/nte pE/CHeis to\ u(/PSos tou= e)piTe/matos tou= deute/rou.
3Krl:7:4 kai dyo epiTemata epoiEsen dunai epi tas kefalas tOn stylOn, CHOneuta CHalka· pente pECHeis to hyPSos tu epiTematos tu henos, kai pente pECHeis to hyPSos tu epiTematos tu deuteru.
3Krl:7:4 C M N3M_APN VAI_AAI3S VO_AAN P RA_APF N1_APF RA_GPM N2_GPM A1_APN A1C_APN M A3U_APM RA_NSN N3E_NSN RA_GSN N3M_GSN RA_GSM A3_GSM C M A3U_NPM RA_NSN N3E_NSN RA_GSN N3M_GSN RA_GSM A1A_GSM
3Krl:7:4 and also, even, namely two ć to do/make to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the pillar ć copper or bronze five cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the ć the one and also, even, namely five cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the ć the second
3Krl:7:4 and two (nom, acc, gen)   he/she/it-DO/MAKE-ed to-GIVE upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heads (acc) the (gen) pillars (gen)   copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc) five cubits (acc, nom|voc) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) one (gen) and five cubits (acc, nom|voc) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) second (gen)
3Krl:7:4 3Krl_7:4_1 3Krl_7:4_2 3Krl_7:4_3 3Krl_7:4_4 3Krl_7:4_5 3Krl_7:4_6 3Krl_7:4_7 3Krl_7:4_8 3Krl_7:4_9 3Krl_7:4_10 3Krl_7:4_11 3Krl_7:4_12 3Krl_7:4_13 3Krl_7:4_14 3Krl_7:4_15 3Krl_7:4_16 3Krl_7:4_17 3Krl_7:4_18 3Krl_7:4_19 3Krl_7:4_20 3Krl_7:4_21 3Krl_7:4_22 3Krl_7:4_23 3Krl_7:4_24 3Krl_7:4_25 3Krl_7:4_26 3Krl_7:4_27 3Krl_7:4_28 3Krl_7:4_29
3Krl:7:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:5 καὶ ἐποίησεν δύο δίκτυα περικαλύψαι τὸ ἐπίθεμα τῶν στύλων, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ ἑνί, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ.
3Krl:7:5 And he made two ornaments of net-work to cover the chapiters of the pillars; even a net for one chapiter, and a net for the other chapiter. (1 Kings 7:17 Brenton)
3Krl:7:5 Na głowicach, które były na szczycie kolumn, były sploty na wzór sieci lub też misternie wykonane ogniwa roboty łańcuchowej: sploty na jednej i na drugiej głowicy. (1 Krl 7:17 BT_4)
3Krl:7:5 καὶ ἐποίησεν δύο δίκτυα περικαλύψαι τὸ ἐπίθεμα τῶν στύλων, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ ἑνί, καὶ δίκτυον τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ.
3Krl:7:5 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο δίκτυον, -ου, τό περι·καλύπτω (περι+καλυπτ-, -, περι+καλυψ-, -, περι+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί δίκτυον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί δίκτυον, -ου, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
3Krl:7:5 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dwa Czysty By okrywać płaszcz {pokrycie} na nim, owijać, pochwa, pokrywać dookoła, zdradzać zasłonę Filar I też, nawet, mianowicie Czysty Jeden I też, nawet, mianowicie Czysty Drugi
3Krl:7:5 kai\ e)poi/Esen du/o di/ktua perikalu/PSai to\ e)pi/Tema tO=n stu/lOn, kai\ di/ktuon tO=| e)piTe/mati tO=| e(ni/, kai\ di/ktuon tO=| e)piTe/mati tO=| deute/rO|.
3Krl:7:5 kai epoiEsen dyo diktya perikalyPSai to epiTema tOn stylOn, kai diktyon tO epiTemati tO heni, kai diktyon tO epiTemati tO deuterO.
3Krl:7:5 C VAI_AAI3S M N2N_APN VA_AAN RA_ASN N3M_ASN RA_GPM N2_GPM C N2N_ASN RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A3_DSN C N2N_ASN RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A1A_DSN
3Krl:7:5 and also, even, namely to do/make two net to coat a coat upon him, envelop, sheath, cover all round, throw a veil over the ć the pillar and also, even, namely net the ć the one and also, even, namely net the ć the second
3Krl:7:5 and he/she/it-DO/MAKE-ed two (nom, acc, gen) nets (nom|acc|voc) to-COAT, be-you(sg)-COAT-ed!, he/she/it-happens-to-COAT (opt) the (nom|acc)   the (gen) pillars (gen) and net (nom|acc|voc) the (dat)   the (dat) one (dat) and net (nom|acc|voc) the (dat)   the (dat) second (dat)
3Krl:7:5 3Krl_7:5_1 3Krl_7:5_2 3Krl_7:5_3 3Krl_7:5_4 3Krl_7:5_5 3Krl_7:5_6 3Krl_7:5_7 3Krl_7:5_8 3Krl_7:5_9 3Krl_7:5_10 3Krl_7:5_11 3Krl_7:5_12 3Krl_7:5_13 3Krl_7:5_14 3Krl_7:5_15 3Krl_7:5_16 3Krl_7:5_17 3Krl_7:5_18 3Krl_7:5_19 3Krl_7:5_20 3Krl_7:5_21
3Krl:7:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:6 καὶ ἔργον κρεμαστόν, δύο στίχοι ῥοῶν χαλκῶν δεδικτυωμένοι, ἔργον κρεμαστόν, στίχος ἐπὶ στίχον· καὶ οὕτως ἐποίησεν τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ.
3Krl:7:6 And hanging work, two rows of brazen pomegranates, formed with net-work, hanging work, row upon row: and thus he framed the ornaments for the second chapiter. (1 Kings 7:18 Brenton)
3Krl:7:6 Wykonał też jabłka granatu: dwa rzędy dokoła każdego splotu, aby okrywały te głowice umieszczone na szczycie. Tak samo zrobił na drugiej głowicy. (1 Krl 7:18 BT_4)
3Krl:7:6 καὶ ἔργον κρεμαστόν, δύο στίχοι ῥοῶν χαλκῶν δεδικτυωμένοι, ἔργον κρεμαστόν, στίχος ἐπὶ στίχον· καὶ οὕτως ἐποίησεν τῷ ἐπιθέματι τῷ δευτέρῳ.
3Krl:7:6 καί ἔργον, -ου, τό   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο     χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος   ἔργον, -ου, τό     ἐπί   καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
3Krl:7:6 I też, nawet, mianowicie Praca Dwa Miedź albo brąz Praca Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Drugi
3Krl:7:6 kai\ e)/rgon kremasto/n, du/o sti/CHoi r(oO=n CHalkO=n dediktuOme/noi, e)/rgon kremasto/n, sti/CHos e)pi\ sti/CHon· kai\ ou(/tOs e)poi/Esen tO=| e)piTe/mati tO=| deute/rO|.
3Krl:7:6 kai ergon kremaston, dyo stiCHoi roOn CHalkOn dediktyOmenoi, ergon kremaston, stiCHos epi stiCHon· kai hutOs epoiEsen tO epiTemati tO deuterO.
3Krl:7:6 C N2N_ASN A1_ASN M N2_NPM N1_GPF A1C_GPF VM_XMPNPM N2N_ASN A1_ASN N2_NSM P N2_ASM C D VAI_AAI3S RA_DSN N3M_DSN RA_DSN A1A_DSN
3Krl:7:6 and also, even, namely work ć two ć ć copper or bronze ć work ć ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing ć and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the ć the second
3Krl:7:6 and work (nom|acc|voc)   two (nom, acc, gen)     copper or bronze ([Adj] gen)   work (nom|acc|voc)     upon/over (+acc,+gen,+dat)   and thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat)   the (dat) second (dat)
3Krl:7:6 3Krl_7:6_1 3Krl_7:6_2 3Krl_7:6_3 3Krl_7:6_4 3Krl_7:6_5 3Krl_7:6_6 3Krl_7:6_7 3Krl_7:6_8 3Krl_7:6_9 3Krl_7:6_10 3Krl_7:6_11 3Krl_7:6_12 3Krl_7:6_13 3Krl_7:6_14 3Krl_7:6_15 3Krl_7:6_16 3Krl_7:6_17 3Krl_7:6_18 3Krl_7:6_19 3Krl_7:6_20
3Krl:7:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:7 καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους τοῦ αιλαμ τοῦ ναοῦ· καὶ ἔστησεν τὸν στῦλον τὸν ἕνα καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιαχουμ· καὶ ἔστησεν τὸν στῦλον τὸν δεύτερον καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βααζ.
3Krl:7:7 And he set up the pillars of the porch of the temple: and he set up the one pillar, and called its name Jachum: and he set up the second pillar, and called its name Boloz. (1 Kings 7:21 Brenton)
3Krl:7:7 Kolumny te postawił przy sieni głównej budowli. Kolumnie postawionej po prawej stronie nadał imię Jakin, a kolumnie postawionej po lewej stronie nadał imię Boaz. (1 Krl 7:21 BT_4)
3Krl:7:7 καὶ ἔστησεν τοὺς στύλους τοῦ αιλαμ τοῦ ναοῦ· καὶ ἔστησεν τὸν στῦλον τὸν ἕνα καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ιαχουμ· καὶ ἔστησεν τὸν στῦλον τὸν δεύτερον καὶ ἐπεκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Βααζ.
3Krl:7:7 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό   καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό  
3Krl:7:7 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Filar Świątynia {Skroń} I też, nawet, mianowicie By powodować stać Filar Jeden I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By powodować stać Filar Drugi I też, nawet, mianowicie By odwiedzać Nazwisko {Imię} co do On/ona/to/to samo
3Krl:7:7 kai\ e)/stEsen tou\s stu/lous tou= ailam tou= naou=· kai\ e)/stEsen to\n stu=lon to\n e(/na kai\ e)peka/lesen to\ o)/noma au)tou= *iaCHoum· kai\ e)/stEsen to\n stu=lon to\n deu/teron kai\ e)peka/lesen to\ o)/noma au)tou= *baaDZ.
3Krl:7:7 kai estEsen tus stylus tu ailam tu nau· kai estEsen ton stylon ton hena kai epekalesen to onoma autu iaCHum· kai estEsen ton stylon ton deuteron kai epekalesen to onoma autu baaDZ.
3Krl:7:7 C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_GSN N_GSN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM A3_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM RA_ASM A1A_ASM C VAI_AAI3S RA_ASN N3M_ASN RD_GSM N_ASM
3Krl:7:7 and also, even, namely to cause to stand the pillar the ć the temple and also, even, namely to cause to stand the pillar the one and also, even, namely to call upon the name with regard to he/she/it/same ć and also, even, namely to cause to stand the pillar the second and also, even, namely to call upon the name with regard to he/she/it/same ć
3Krl:7:7 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) pillars (acc) the (gen)   the (gen) temple (gen) and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) pillar (acc) the (acc) one (acc) and he/she/it-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)   and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand the (acc) pillar (acc) the (acc) second (acc, nom|acc|voc) and he/she/it-CALL-ed-UPON the (nom|acc) name (nom|acc|voc) him/it/same (gen)  
3Krl:7:7 3Krl_7:7_1 3Krl_7:7_2 3Krl_7:7_3 3Krl_7:7_4 3Krl_7:7_5 3Krl_7:7_6 3Krl_7:7_7 3Krl_7:7_8 3Krl_7:7_9 3Krl_7:7_10 3Krl_7:7_11 3Krl_7:7_12 3Krl_7:7_13 3Krl_7:7_14 3Krl_7:7_15 3Krl_7:7_16 3Krl_7:7_17 3Krl_7:7_18 3Krl_7:7_19 3Krl_7:7_20 3Krl_7:7_21 3Krl_7:7_22 3Krl_7:7_23 3Krl_7:7_24 3Krl_7:7_25 3Krl_7:7_26 3Krl_7:7_27 3Krl_7:7_28 3Krl_7:7_29 3Krl_7:7_30 3Krl_7:7_31 3Krl_7:7_32
3Krl:7:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:8 καὶ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων ἔργον κρίνου κατὰ τὸ αιλαμ τεσσάρων πηχῶν.
3Krl:7:8 And on the heads of the pillars he made lily-work against the porch, of four cubits, (1 Kings 7:19 Brenton)
3Krl:7:8 Głowice, będące na szczycie tych kolumn w sieni, miały kształt lilii wielkości czterech łokci. (1 Krl 7:19 BT_4)
3Krl:7:8 καὶ ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων ἔργον κρίνου κατὰ τὸ αιλαμ τεσσάρων πηχῶν.
3Krl:7:8 καί ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ἔργον, -ου, τό κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) κατά ὁ ἡ τό   τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν
3Krl:7:8 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Filar Praca Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Cztery Łokieć
3Krl:7:8 kai\ e)pi\ tO=n kefalO=n tO=n stu/lOn e)/rgon kri/nou kata\ to\ ailam tessa/rOn pECHO=n.
3Krl:7:8 kai epi tOn kefalOn tOn stylOn ergon krinu kata to ailam tessarOn pECHOn.
3Krl:7:8 C P RA_GPF N1_GPF RA_GPM N2_GPM N2N_ASN N2N_GSN P RA_ASN N_ASN A3_GPM N3U_GPM
3Krl:7:8 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the pillar work lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing the ć four cubit
3Krl:7:8 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) heads (gen) the (gen) pillars (gen) work (nom|acc|voc) lily (gen); be-you(sg)-being-JUDGE-ed! down/according to/as per (+acc), against (+gen) the (nom|acc)   four (gen) cubits (gen)
3Krl:7:8 3Krl_7:8_1 3Krl_7:8_2 3Krl_7:8_3 3Krl_7:8_4 3Krl_7:8_5 3Krl_7:8_6 3Krl_7:8_7 3Krl_7:8_8 3Krl_7:8_9 3Krl_7:8_10 3Krl_7:8_11 3Krl_7:8_12 3Krl_7:8_13
3Krl:7:8 x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:9 καὶ μέλαθρον ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν στύλων, καὶ ἐπάνωθεν τῶν πλευρῶν ἐπίθεμα τὸ μέλαθρον τῷ πάχει.
3Krl:7:9 and a chamber over both the pillars, and above the sides an addition equal to the chamber in width. (1 Kings 7:20 Brenton)
3Krl:7:9 Ponadto głowice na obydwu kolumnach, zarówno ponad spojeniami na tle splotów, jak i blisko przy nich miały dokoła dwieście jabłek granatu na jednej głowicy i tak samo na drugiej głowicy. (1 Krl 7:20 BT_4)
3Krl:7:9 καὶ μέλαθρον ἐπ’ ἀμφοτέρων τῶν στύλων, καὶ ἐπάνωθεν τῶν πλευρῶν ἐπίθεμα τὸ μέλαθρον τῷ πάχει.
3Krl:7:9 καί   ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ καί   ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό παχύς -εῖα -ύ [LXX], gen. sg. -έος and -έως
3Krl:7:9 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obaj Filar I też, nawet, mianowicie Żebro Dzielny gruby płyn
3Krl:7:9 kai\ me/laTron e)p’ a)mfote/rOn tO=n stu/lOn, kai\ e)pa/nOTen tO=n pleurO=n e)pi/Tema to\ me/laTron tO=| pa/CHei.
3Krl:7:9 kai melaTron ep’ amfoterOn tOn stylOn, kai epanOTen tOn pleurOn epiTema to melaTron tO paCHei.
3Krl:7:9 C N2N_ASN P A1A_GPM RA_GPM N2_GPM C D RA_GPF N1A_GPF N3M_ASN RA_ASN N2N_ASN RA_DSN N3E_DSN
3Krl:7:9 and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the pillar and also, even, namely ć the rib ć the ć the stout thick liquid
3Krl:7:9 and   upon/over (+acc,+gen,+dat) both (gen) the (gen) pillars (gen) and   the (gen) ribs (gen)   the (nom|acc)   the (dat) stout ([Adj] dat)
3Krl:7:9 3Krl_7:9_1 3Krl_7:9_2 3Krl_7:9_3 3Krl_7:9_4 3Krl_7:9_5 3Krl_7:9_6 3Krl_7:9_7 3Krl_7:9_8 3Krl_7:9_9 3Krl_7:9_10 3Krl_7:9_11 3Krl_7:9_12 3Krl_7:9_13 3Krl_7:9_14 3Krl_7:9_15
3Krl:7:9 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:10 καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν δέκα ἐν πήχει ἀπὸ τοῦ χείλους αὐτῆς ἕως τοῦ χείλους αὐτῆς, στρογγύλον κύκλῳ τὸ αὐτό· πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ συνηγμένοι τρεῖς καὶ τριάκοντα ἐν πήχει ἐκύκλουν αὐτήν.
3Krl:7:10 And he made the sea, ten cubits from one rim to the other, the same was completely circular round about: its height was five cubits, and its circumference thirty-three cubits. (1 Kings 7:23 Brenton)
3Krl:7:10 Następnie sporządził odlew "morza" o średnicy dziesięciu łokci, okrągłego, o wysokości pięciu łokci i o obwodzie trzydziestu łokci. (1 Krl 7:23 BT_4)
3Krl:7:10 Καὶ ἐποίησεν τὴν θάλασσαν δέκα ἐν πήχει ἀπὸ τοῦ χείλους αὐτῆς ἕως τοῦ χείλους αὐτῆς, στρογγύλον κύκλῳ τὸ αὐτό· πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτῆς, καὶ συνηγμένοι τρεῖς καὶ τριάκοντα ἐν πήχει ἐκύκλουν αὐτήν.
3Krl:7:10 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ δέκα ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἀπό ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό   κύκλῳ ὁ ἡ τό αὐτός αὐτή αὐτό πέντε ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν καί τριά·κοντα ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:7:10 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Morze Dziesięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Warga On/ona/to/to samo Aż; świtaj Warga On/ona/to/to samo W kole On/ona/to/to samo Pięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Trzy I też, nawet, mianowicie Trzydzieści W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo
3Krl:7:10 *kai\ e)poi/Esen tE\n Ta/lassan de/ka e)n pE/CHei a)po\ tou= CHei/lous au)tE=s e(/Os tou= CHei/lous au)tE=s, stroggu/lon ku/klO| to\ au)to/· pe/nte e)n pE/CHei to\ u(/PSos au)tE=s, kai\ sunEgme/noi trei=s kai\ tria/konta e)n pE/CHei e)ku/kloun au)tE/n.
3Krl:7:10 kai epoiEsen tEn Talassan deka en pECHei apo tu CHeilus autEs heOs tu CHeilus autEs, strongylon kyklO to auto· pente en pECHei to hyPSos autEs, kai synEgmenoi treis kai triakonta en pECHei ekyklun autEn.
3Krl:7:10 C VAI_AAI3S RA_ASF N1S_ASF M P A3U_DSM P RA_GSN N3E_GSN RD_GSF P RA_GSN N3E_GSN RD_GSF A1_ASN N2_DSM RA_NSN RD_NSN M P A3U_DSM RA_NSN N3E_NSN RD_GSF C VK_XMPNPM A3_NPM C M P A3U_DSM V4I_IAI3P RD_ASF
3Krl:7:10 and also, even, namely to do/make the sea ten in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the lip he/she/it/same until; dawn the lip he/she/it/same ć in a circle the he/she/it/same five in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same and also, even, namely to gather together three and also, even, namely thirty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same
3Krl:7:10 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (acc) sea (acc) ten in/among/by (+dat) cubit (dat) away from (+gen) the (gen) lip (gen) her/it/same (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) lip (gen) her/it/same (gen)   in a circle the (nom|acc) it/same (nom|acc) five in/among/by (+dat) cubit (dat) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and having-been-GATHER TOGETHER-ed (nom|voc) three (acc, nom) and thirty in/among/by (+dat) cubit (dat) I-was-ENCIRCLE-ing, they-were-ENCIRCLE-ing her/it/same (acc)
3Krl:7:10 3Krl_7:10_1 3Krl_7:10_2 3Krl_7:10_3 3Krl_7:10_4 3Krl_7:10_5 3Krl_7:10_6 3Krl_7:10_7 3Krl_7:10_8 3Krl_7:10_9 3Krl_7:10_10 3Krl_7:10_11 3Krl_7:10_12 3Krl_7:10_13 3Krl_7:10_14 3Krl_7:10_15 3Krl_7:10_16 3Krl_7:10_17 3Krl_7:10_18 3Krl_7:10_19 3Krl_7:10_20 3Krl_7:10_21 3Krl_7:10_22 3Krl_7:10_23 3Krl_7:10_24 3Krl_7:10_25 3Krl_7:10_26 3Krl_7:10_27 3Krl_7:10_28 3Krl_7:10_29 3Krl_7:10_30 3Krl_7:10_31 3Krl_7:10_32 3Krl_7:10_33 3Krl_7:10_34
3Krl:7:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:11 καὶ ὑποστηρίγματα ὑποκάτωθεν τοῦ χείλους αὐτῆς κυκλόθεν ἐκύκλουν αὐτήν, δέκα ἐν πήχει κυκλόθεν, ἀνιστᾶν τὴν θάλασσαν.
3Krl:7:11 And stays underneath its rim round about compassed it ten cubits round; (1 Kings 7:24 Brenton)
3Krl:7:11 Poniżej jego krawędzi opasywały je dokoła rozchylone kielichy kwiatowe. Na trzydzieści łokci otaczały "morze" w krąg. W jego odlewie były razem odlane dwa rzędy rozchylonych kielichów kwiatowych. (1 Krl 7:24 BT_4)
3Krl:7:11 καὶ ὑποστηρίγματα ὑποκάτωθεν τοῦ χείλους αὐτῆς κυκλόθεν ἐκύκλουν αὐτήν, δέκα ἐν πήχει κυκλόθεν, ἀνιστᾶν τὴν θάλασσαν.
3Krl:7:11 καί     ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό κυκλό·θεν κυκλόω (κυκλ(ο)-, κυκλω·σ-, κυκλω·σ-, -, -, κυκλω·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό δέκα ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν κυκλό·θεν ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-); ἀν·ιστάω (by-form of ἀν·ίστημι) (αν+ιστ(α)-, -, -, -, -, -) ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ
3Krl:7:11 I też, nawet, mianowicie Warga On/ona/to/to samo Dookoła By okrążać zbieraj się dookoła, otaczaj, związany do ?????? Koło On/ona/to/to samo Dziesięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Dookoła By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych; do ??? Morze
3Krl:7:11 kai\ u(postEri/gmata u(poka/tOTen tou= CHei/lous au)tE=s kuklo/Ten e)ku/kloun au)tE/n, de/ka e)n pE/CHei kuklo/Ten, a)nista=n tE\n Ta/lassan.
3Krl:7:11 kai hypostErigmata hypokatOTen tu CHeilus autEs kykloTen ekyklun autEn, deka en pECHei kykloTen, anistan tEn Talassan.
3Krl:7:11 C N3M_NPN D RA_GSN N3E_GSN RD_GSF D V4I_IAI3P RD_ASF M P A3U_DSM D V6_PAPASN RA_ASF N1S_ASF
3Krl:7:11 and also, even, namely ć ć the lip he/she/it/same around to encircle gather around, surround, related to κύκλος circle he/she/it/same ten in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit around to stand up put up, raise, resurrect; to ??? the sea
3Krl:7:11 and     the (gen) lip (gen) her/it/same (gen) around I-was-ENCIRCLE-ing, they-were-ENCIRCLE-ing her/it/same (acc) ten in/among/by (+dat) cubit (dat) around while STand-ing-UP (nom|acc|voc); to-be-???-ing the (acc) sea (acc)
3Krl:7:11 3Krl_7:11_1 3Krl_7:11_2 3Krl_7:11_3 3Krl_7:11_4 3Krl_7:11_5 3Krl_7:11_6 3Krl_7:11_7 3Krl_7:11_8 3Krl_7:11_9 3Krl_7:11_10 3Krl_7:11_11 3Krl_7:11_12 3Krl_7:11_13 3Krl_7:11_14 3Krl_7:11_15 3Krl_7:11_16
3Krl:7:11 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:12 καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς ἔργον χείλους ποτηρίου, βλαστὸς κρίνου, καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ παλαιστής.
3Krl:7:12 and its rim was as the work of the rim of a cup, a lily-flower, and the thickness of it was a span. (1 Kings 7:26 Brenton)
3Krl:7:12 Grubość jego była na szerokość dłoni, a brzeg był wykonany jak brzeg kielicha kwiatu lilii. Jego pojemność wynosiła dwa tysiące bat. (1 Krl 7:26 BT_4)
3Krl:7:12 καὶ τὸ χεῖλος αὐτῆς ὡς ἔργον χείλους ποτηρίου, βλαστὸς κρίνου, καὶ τὸ πάχος αὐτοῦ παλαιστής.
3Krl:7:12 καί ὁ ἡ τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων αὐτός αὐτή αὐτό ὡς ἔργον, -ου, τό χεῖλο·ς, -ους, τό, gen. pl. χειλέων ποτήριον, -ου, τό βλαστός[1], -οῦ, ὁ [LXX]; Βλάστος[2], -ου, ὁ κρίνον, -ου, τό; κρίνω (κριν-, κριν(ε)·[σ]-, κριν·[σ]-, κεκρι·κ-, κεκρι-, κρι·θ-) καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό  
3Krl:7:12 I też, nawet, mianowicie Warga On/ona/to/to samo Jak/jak Praca Warga Filiżanka {Puchar} Pąk; Blastus Lilia; by sądzić decyduj się, myśl, rozumuj, rozdzielaj się, kładź w oddaleniu, odróżniaj, wybieraj, wybieraj, potępiaj I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo
3Krl:7:12 kai\ to\ CHei=los au)tE=s O(s e)/rgon CHei/lous potEri/ou, blasto\s kri/nou, kai\ to\ pa/CHos au)tou= palaistE/s.
3Krl:7:12 kai to CHeilos autEs hOs ergon CHeilus potEriu, blastos krinu, kai to paCHos autu palaistEs.
3Krl:7:12 C RA_NSN N3E_NSN RD_GSF C N2N_ASN N3E_GSN N2N_GSN N2_NSM N2N_GSN C RA_NSN N3E_NSN RD_GSM N1_GSF
3Krl:7:12 and also, even, namely the lip he/she/it/same as/like work lip cup bud; Blastus lily; to judge decide, think, reason, separate, put asunder, distinguish, pick out, choose, condemn and also, even, namely the ć he/she/it/same ć
3Krl:7:12 and the (nom|acc) lip (nom|acc|voc) her/it/same (gen) as/like work (nom|acc|voc) lip (gen) cup (gen) bud (nom); Blastus (nom) lily (gen); be-you(sg)-being-JUDGE-ed! and the (nom|acc)   him/it/same (gen)  
3Krl:7:12 3Krl_7:12_1 3Krl_7:12_2 3Krl_7:12_3 3Krl_7:12_4 3Krl_7:12_5 3Krl_7:12_6 3Krl_7:12_7 3Krl_7:12_8 3Krl_7:12_9 3Krl_7:12_10 3Krl_7:12_11 3Krl_7:12_12 3Krl_7:12_13 3Krl_7:12_14 3Krl_7:12_15
3Krl:7:12 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:13 καὶ δώδεκα βόες ὑποκάτω τῆς θαλάσσης, οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες θάλασσαν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες νότον καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες ἀνατολήν, καὶ πάντα τὰ ὀπίσθια εἰς τὸν οἶκον, καὶ ἡ θάλασσα ἐπ’ αὐτῶν ἐπάνωθεν.
3Krl:7:13 And there were twelve oxen under the sea: three looking to the north, and three looking to the west, and three looking to the south, and three looking to the east: and all their hinder parts were inward, and the sea was above upon them. (1 Kings 7:25 Brenton)
3Krl:7:13 Stało ono na dwunastu wołach. Trzy zwracały się ku północy, trzy na zachód, trzy na południe i trzy na wschód. "Morze" to znajdowało się nad nimi u góry, a wszystkie ich zady zwracały się do wewnątrz. (1 Krl 7:25 BT_4)
3Krl:7:13 καὶ δώδεκα βόες ὑποκάτω τῆς θαλάσσης, οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες βορρᾶν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες θάλασσαν καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες νότον καὶ οἱ τρεῖς ἐπιβλέποντες ἀνατολήν, καὶ πάντα τὰ ὀπίσθια εἰς τὸν οἶκον, καὶ θάλασσα ἐπ’ αὐτῶν ἐπάνωθεν.
3Krl:7:13 καί δώ·δεκα/δεκα·δύο βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) βορρᾶς, -ᾶ, ὁ and βορέας, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) θάλασσα, -ης, ἡ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) νότος, -ου, ὁ καί ὁ ἡ τό τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἀνατολή, -ῆς, ἡ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό  
3Krl:7:13 I też, nawet, mianowicie Dwanaście Wół; Boaz Poniżej Morze Trzy By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na północ I też, nawet, mianowicie Trzy By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Morze I też, nawet, mianowicie Trzy By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na południe I też, nawet, mianowicie Trzy By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Do (+przyspieszenie) Dom I też, nawet, mianowicie Morze Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo
3Krl:7:13 kai\ dO/deka bo/es u(poka/tO tE=s Tala/ssEs, oi( trei=s e)pible/pontes borra=n kai\ oi( trei=s e)pible/pontes Ta/lassan kai\ oi( trei=s e)pible/pontes no/ton kai\ oi( trei=s e)pible/pontes a)natolE/n, kai\ pa/nta ta\ o)pi/sTia ei)s to\n oi)=kon, kai\ E( Ta/lassa e)p’ au)tO=n e)pa/nOTen.
3Krl:7:13 kai dOdeka boes hypokatO tEs TalassEs, hoi treis epiblepontes borran kai hoi treis epiblepontes Talassan kai hoi treis epiblepontes noton kai hoi treis epiblepontes anatolEn, kai panta ta opisTia eis ton oikon, kai hE Talassa ep’ autOn epanOTen.
3Krl:7:13 C M N3_NPM P RA_GSF N1S_GSF RA_NPM A3_NPM V1_PAPNPM N1T_ASM C RA_NPM A3_NPM V1_PAPNPM N1S_ASF C RA_NPM A3_NPM V1_PAPNPM N2_ASM C RA_NPM A3_NPM V1_PAPNPM N1_ASF C A3_APN RA_APN A1A_APN P RA_ASM N2_ASM C RA_NSF N1S_NSF P RD_GPM D
3Krl:7:13 and also, even, namely twelve ox; Boaz below the sea the three to look upon overlook, look attentively north and also, even, namely the three to look upon overlook, look attentively sea and also, even, namely the three to look upon overlook, look attentively south and also, even, namely the three to look upon overlook, look attentively east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh and also, even, namely every all, each, every, the whole of the ć into (+acc) the house and also, even, namely the sea upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć
3Krl:7:13 and twelve oxen (nom|voc); Boaz (indecl) below the (gen) sea (gen) the (nom) three (acc, nom) while LOOK UPON-ing (nom|voc) north (acc) and the (nom) three (acc, nom) while LOOK UPON-ing (nom|voc) sea (acc) and the (nom) three (acc, nom) while LOOK UPON-ing (nom|voc) south (acc) and the (nom) three (acc, nom) while LOOK UPON-ing (nom|voc) risig of the east dawn (acc) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc)   into (+acc) the (acc) house (acc) and the (nom) sea (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen)  
3Krl:7:13 3Krl_7:13_1 3Krl_7:13_2 3Krl_7:13_3 3Krl_7:13_4 3Krl_7:13_5 3Krl_7:13_6 3Krl_7:13_7 3Krl_7:13_8 3Krl_7:13_9 3Krl_7:13_10 3Krl_7:13_11 3Krl_7:13_12 3Krl_7:13_13 3Krl_7:13_14 3Krl_7:13_15 3Krl_7:13_16 3Krl_7:13_17 3Krl_7:13_18 3Krl_7:13_19 3Krl_7:13_20 3Krl_7:13_21 3Krl_7:13_22 3Krl_7:13_23 3Krl_7:13_24 3Krl_7:13_25 3Krl_7:13_26 3Krl_7:13_27 3Krl_7:13_28 3Krl_7:13_29 3Krl_7:13_30 3Krl_7:13_31 3Krl_7:13_32 3Krl_7:13_33 3Krl_7:13_34 3Krl_7:13_35 3Krl_7:13_36 3Krl_7:13_37 3Krl_7:13_38
3Krl:7:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:14 καὶ ἐποίησεν δέκα μεχωνωθ χαλκᾶς· πέντε πήχεις μῆκος τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς, καὶ τέσσαρες πήχεις πλάτος αὐτῆς, καὶ ἓξ ἐν πήχει ὕψος αὐτῆς.
3Krl:7:14 And he made ten brazen bases: five cubits was the length of one base, and four cubits the breadth of it, and its height was six cubits. (1 Kings 7:27 Brenton)
3Krl:7:14 Zrobił ponadto dziesięć brązowych podstaw. Długość jednej podstawy wynosiła cztery łokcie, szerokość też cztery łokcie, a wysokość trzy łokcie. (1 Krl 7:27 BT_4)
3Krl:7:14 Καὶ ἐποίησεν δέκα μεχωνωθ χαλκᾶς· πέντε πήχεις μῆκος τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς, καὶ τέσσαρες πήχεις πλάτος αὐτῆς, καὶ ἓξ ἐν πήχει ὕψος αὐτῆς.
3Krl:7:14 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέκα   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν μῆκο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ἕξ ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:7:14 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dziesięć Miedź albo brąz Pięć Łokieć Długość Jeden I też, nawet, mianowicie Cztery Łokieć Szerokość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Sześć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo
3Krl:7:14 *kai\ e)poi/Esen de/ka meCHOnOT CHalka=s· pe/nte pE/CHeis mE=kos tE=s meCHOnOT tE=s mia=s, kai\ te/ssares pE/CHeis pla/tos au)tE=s, kai\ e(\X e)n pE/CHei u(/PSos au)tE=s.
3Krl:7:14 kai epoiEsen deka meCHOnOT CHalkas· pente pECHeis mEkos tEs meCHOnOT tEs mias, kai tessares pECHeis platos autEs, kai heX en pECHei hyPSos autEs.
3Krl:7:14 C VAI_AAI3S M N_APF A1C_APF M A3U_APM N3E_ASN RA_GSF N_GSF RA_GSF A1A_GSF C A3_NPM A3U_NPM N3E_NSN RD_GSF C M P A3U_DSM N3E_NSN RD_GSF
3Krl:7:14 and also, even, namely to do/make ten ć copper or bronze five cubit length the ć the one and also, even, namely four cubit width he/she/it/same and also, even, namely six in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same
3Krl:7:14 and he/she/it-DO/MAKE-ed ten   copper or bronze ([Adj] acc) five cubits (acc, nom|voc) length (nom|acc|voc) the (gen)   the (gen) one (gen) and four (nom) cubits (acc, nom|voc) width (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and six in/among/by (+dat) cubit (dat) height (nom|acc|voc) her/it/same (gen)
3Krl:7:14 3Krl_7:14_1 3Krl_7:14_2 3Krl_7:14_3 3Krl_7:14_4 3Krl_7:14_5 3Krl_7:14_6 3Krl_7:14_7 3Krl_7:14_8 3Krl_7:14_9 3Krl_7:14_10 3Krl_7:14_11 3Krl_7:14_12 3Krl_7:14_13 3Krl_7:14_14 3Krl_7:14_15 3Krl_7:14_16 3Krl_7:14_17 3Krl_7:14_18 3Krl_7:14_19 3Krl_7:14_20 3Krl_7:14_21 3Krl_7:14_22 3Krl_7:14_23
3Krl:7:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:15 καὶ τοῦτο τὸ ἔργον τῶν μεχωνωθ· σύγκλειστον αὐτοῖς, καὶ σύγκλειστον ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων.
3Krl:7:15 And this work of the bases was formed with a border the them, and there was a border between the ledges. (1 Kings 7:28 Brenton)
3Krl:7:15 Podstawy te były zrobione tak: miały one ramy i pręty między ramami. (1 Krl 7:28 BT_4)
3Krl:7:15 καὶ τοῦτο τὸ ἔργον τῶν μεχωνωθ· σύγκλειστον αὐτοῖς, καὶ σύγκλειστον ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων.
3Krl:7:15 καί οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό     αὐτός αὐτή αὐτό καί   ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό  
3Krl:7:15 I też, nawet, mianowicie To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Praca On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni
3Krl:7:15 kai\ tou=to to\ e)/rgon tO=n meCHOnOT· su/gkleiston au)toi=s, kai\ su/gkleiston a)na\ me/son tO=n e)XeCHome/nOn.
3Krl:7:15 kai tuto to ergon tOn meCHOnOT· synkleiston autois, kai synkleiston ana meson tOn eXeCHomenOn.
3Krl:7:15 C RD_NSN RA_NSN N2N_NSN RA_GPF N_GPF N2N_NSN RD_DPM C N2N_NSN P A1_ASN RA_GPM V1_PMPGPM
3Krl:7:15 and also, even, namely this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the work the ć ć he/she/it/same and also, even, namely ć up/each/by (+acc) middle the ć
3Krl:7:15 and this (nom|acc) the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (gen)     them/same (dat) and   up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)  
3Krl:7:15 3Krl_7:15_1 3Krl_7:15_2 3Krl_7:15_3 3Krl_7:15_4 3Krl_7:15_5 3Krl_7:15_6 3Krl_7:15_7 3Krl_7:15_8 3Krl_7:15_9 3Krl_7:15_10 3Krl_7:15_11 3Krl_7:15_12 3Krl_7:15_13 3Krl_7:15_14
3Krl:7:15 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:16 καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῶν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων λέοντες καὶ βόες καὶ χερουβιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων οὕτως· καὶ ἐπάνωθεν καὶ ὑποκάτωθεν τῶν λεόντων καὶ τῶν βοῶν χῶραι, ἔργον καταβάσεως.
3Krl:7:16 And upon their borders between the projection were lions, and oxen, and cherubs: and on the projections, even so above, and also below were the places of lions and oxen, hanging work. (1 Kings 7:29 Brenton)
3Krl:7:16 A na tych prętach między ramami - lwy, woły i cheruby. Poza tym na ramach, zarówno nad, jak i pod lwami i wołami, zwisające girlandy. (1 Krl 7:29 BT_4)
3Krl:7:16 καὶ ἐπὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῶν ἀνὰ μέσον τῶν ἐξεχομένων λέοντες καὶ βόες καὶ χερουβιν, καὶ ἐπὶ τῶν ἐξεχομένων οὕτως· καὶ ἐπάνωθεν καὶ ὑποκάτωθεν τῶν λεόντων καὶ τῶν βοῶν χῶραι, ἔργον καταβάσεως.
3Krl:7:16 καί ἐπί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό ἀνά μέσος -η -ον ὁ ἡ τό   λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί βοῦς, βοός, ὁ; Βόες and Βόος v.l. Βόοζ, ὁ καί Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό   οὕτως/οὕτω καί   καί   ὁ ἡ τό λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί ὁ ἡ τό βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ; βοάω (βο(α)-, βοη·σ-, βοη·σ-, -, -, βοη·θ-) χώρα, -ας, ἡ ἔργον, -ου, τό κατά·βασις, -εως, ἡ
3Krl:7:16 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo W górę/każdego/obok (+przyspieszenie) Średni Lew I też, nawet, mianowicie Wół; Boaz I też, nawet, mianowicie Cherubini I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Lew I też, nawet, mianowicie Wół; krzyk {aukcja}; by ryczeć Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} Praca Schodzenie
3Krl:7:16 kai\ e)pi\ ta\ sugklei/smata au)tO=n a)na\ me/son tO=n e)XeCHome/nOn le/ontes kai\ bo/es kai\ CHeroubin, kai\ e)pi\ tO=n e)XeCHome/nOn ou(/tOs· kai\ e)pa/nOTen kai\ u(poka/tOTen tO=n leo/ntOn kai\ tO=n boO=n CHO=rai, e)/rgon kataba/seOs.
3Krl:7:16 kai epi ta synkleismata autOn ana meson tOn eXeCHomenOn leontes kai boes kai CHerubin, kai epi tOn eXeCHomenOn hutOs· kai epanOTen kai hypokatOTen tOn leontOn kai tOn boOn CHOrai, ergon katabaseOs.
3Krl:7:16 C P RA_APN N3M_APN RD_GPM P A1_ASN RA_GPM V1_PMPGPM N3_NPM C N3_NPM C N_NPN C P RA_GPM V1_PMPGPM D C D C D RA_GPM N3_GPM C RA_GPM N3_GPM N1A_NPF N2N_ASN N3I_GSF
3Krl:7:16 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć he/she/it/same up/each/by (+acc) middle the ć lion and also, even, namely ox; Boaz and also, even, namely cherubim and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] and also, even, namely ć and also, even, namely ć the lion and also, even, namely the ox; outcry; to bellow region realm (clίme); land, country, territory, tract work descent
3Krl:7:16 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)   them/same (gen) up (+acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen)   lions (nom|voc) and oxen (nom|voc); Boaz (indecl) and cherubim (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   thusly/like this and   and   the (gen) lions (gen) and the (gen) oxen (gen); outcries (gen); while BELLOW-ing (nom, nom|acc|voc, voc) regions (nom|voc) work (nom|acc|voc) descent (gen)
3Krl:7:16 3Krl_7:16_1 3Krl_7:16_2 3Krl_7:16_3 3Krl_7:16_4 3Krl_7:16_5 3Krl_7:16_6 3Krl_7:16_7 3Krl_7:16_8 3Krl_7:16_9 3Krl_7:16_10 3Krl_7:16_11 3Krl_7:16_12 3Krl_7:16_13 3Krl_7:16_14 3Krl_7:16_15 3Krl_7:16_16 3Krl_7:16_17 3Krl_7:16_18 3Krl_7:16_19 3Krl_7:16_20 3Krl_7:16_21 3Krl_7:16_22 3Krl_7:16_23 3Krl_7:16_24 3Krl_7:16_25 3Krl_7:16_26 3Krl_7:16_27 3Krl_7:16_28 3Krl_7:16_29 3Krl_7:16_30 3Krl_7:16_31
3Krl:7:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:17 καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοῖ τῇ μεχωνωθ τῇ μιᾷ, καὶ τὰ προσέχοντα χαλκᾶ, καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῶν, ὠμίαι ὑποκάτω τῶν λουτήρων.
3Krl:7:17 And there were four brazen wheels to one base; and there were brazen bases, and their four sides answering to them, side pieces under the bases. (1 Kings 7:30 Brenton)
3Krl:7:17 Każda podstawa miała cztery koła brązowe na brązowych osiach. Ponadto ich cztery nogi miały ramiona pod kadzią. Ramiona te odlane były od drugiej strony girland. (1 Krl 7:30 BT_4)
3Krl:7:17 καὶ τέσσαρες τροχοὶ χαλκοῖ τῇ μεχωνωθ τῇ μιᾷ, καὶ τὰ προσέχοντα χαλκᾶ, καὶ τέσσαρα μέρη αὐτῶν, ὠμίαι ὑποκάτω τῶν λουτήρων.
3Krl:7:17 καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν τροχός, -οῦ, ὁ χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί ὁ ἡ τό προσ·έχω (προσ+εχ-, προσ+εξ-, 2nd προσ+σχ-/ath. προσ+σχε-, προσ+εσχη·κ-, -, -) χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος καί τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν μέρο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό   ὑπο·κάτω ὁ ἡ τό λουτήρ, -ῆρος, ὁ [LXX]
3Krl:7:17 I też, nawet, mianowicie Cztery Koło Miedź albo brąz Jeden I też, nawet, mianowicie By zważać troszczą się [z przeczeniem albo w pytaniach] archaiczna zapłata uważają do czegoś. (to troszczy się) to jest ważne. Miedź albo brąz I też, nawet, mianowicie Cztery Części/kawałka okolice On/ona/to/to samo Poniżej Miska {Basen}
3Krl:7:17 kai\ te/ssares troCHoi\ CHalkoi= tE=| meCHOnOT tE=| mia=|, kai\ ta\ prose/CHonta CHalka=, kai\ te/ssara me/rE au)tO=n, O)mi/ai u(poka/tO tO=n loutE/rOn.
3Krl:7:17 kai tessares troCHoi CHalkoi tE meCHOnOT tE mia, kai ta proseCHonta CHalka, kai tessara merE autOn, Omiai hypokatO tOn lutErOn.
3Krl:7:17 C A3_NPM N2_NPM A1C_NPM RA_DSF N_DSF RA_DSF A1A_DSF C RA_NPN V1_PAPNPN A1C_NPN C A3_ASM N3E_APN RD_GPM N1A_NPF P RA_GPM N3_GPM
3Krl:7:17 and also, even, namely four wheel copper or bronze the ć the one and also, even, namely the to pay heed reck [with negative or in questions] archaic pay heed to something. (it recks) it is important. copper or bronze and also, even, namely four part/piece regions he/she/it/same ć below the basin
3Krl:7:17 and four (nom) wheels (nom|voc) copper or bronze ([Adj] nom|voc) the (dat)   the (dat) one (dat) and the (nom|acc) while PAY HEED-ing (acc, nom|acc|voc) copper or bronze ([Adj] nom|acc|voc) and four (nom|acc) parts/pieces (nom|acc|voc) them/same (gen)   below the (gen) basins (gen)
3Krl:7:17 3Krl_7:17_1 3Krl_7:17_2 3Krl_7:17_3 3Krl_7:17_4 3Krl_7:17_5 3Krl_7:17_6 3Krl_7:17_7 3Krl_7:17_8 3Krl_7:17_9 3Krl_7:17_10 3Krl_7:17_11 3Krl_7:17_12 3Krl_7:17_13 3Krl_7:17_14 3Krl_7:17_15 3Krl_7:17_16 3Krl_7:17_17 3Krl_7:17_18 3Krl_7:17_19 3Krl_7:17_20
3Krl:7:17 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:18 καὶ χεῖρες ἐν τοῖς τροχοῖς ἐν τῇ μεχωνωθ, καὶ τὸ ὕψος τοῦ τροχοῦ τοῦ ἑνὸς πήχεος καὶ ἡμίσους.
3Krl:7:18 And there were axles in the wheels under the base. (1 Kings 7:31 Brenton)
3Krl:7:18 Cztery koła były pod prętami. Osie kół były umocowane przy podstawach. Wysokość koła wynosiła półtora łokcia. (1 Krl 7:32 BT_4)
3Krl:7:18 καὶ χεῖρες ἐν τοῖς τροχοῖς ἐν τῇ μεχωνωθ, καὶ τὸ ὕψος τοῦ τροχοῦ τοῦ ἑνὸς πήχεος καὶ ἡμίσους.
3Krl:7:18 καί χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν ἐν ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά
3Krl:7:18 I też, nawet, mianowicie Ręka W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Koło W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Koło Jeden Łokieć I też, nawet, mianowicie Pół
3Krl:7:18 kai\ CHei=res e)n toi=s troCHoi=s e)n tE=| meCHOnOT, kai\ to\ u(/PSos tou= troCHou= tou= e(no\s pE/CHeos kai\ E(mi/sous.
3Krl:7:18 kai CHeires en tois troCHois en tE meCHOnOT, kai to hyPSos tu troCHu tu henos pECHeos kai hEmisus.
3Krl:7:18 C N3_NPF P RA_DPM N2_DPM P RA_DSF N_DSF C RA_NSN N3E_NSN RA_GSM N2_GSM RA_GSM A3_GSM N3U_GSM C A3U_GSM
3Krl:7:18 and also, even, namely hand in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the wheel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the wheel the one cubit and also, even, namely half
3Krl:7:18 and hands (nom|voc) in/among/by (+dat) the (dat) wheels (dat) in/among/by (+dat) the (dat)   and the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) wheel (gen) the (gen) one (gen) cubit (gen) and half (gen)
3Krl:7:18 3Krl_7:18_1 3Krl_7:18_2 3Krl_7:18_3 3Krl_7:18_4 3Krl_7:18_5 3Krl_7:18_6 3Krl_7:18_7 3Krl_7:18_8 3Krl_7:18_9 3Krl_7:18_10 3Krl_7:18_11 3Krl_7:18_12 3Krl_7:18_13 3Krl_7:18_14 3Krl_7:18_15 3Krl_7:18_16 3Krl_7:18_17 3Krl_7:18_18
3Krl:7:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:19 καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἔργον τροχῶν ἅρματος· αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν καὶ ἡ πραγματεία αὐτῶν, τὰ πάντα χωνευτά.
3Krl:7:19 And the work of the wheels was as the work of chariot wheels: their axles, and their felloes, and the rest of their work, were all molten. (1 Kings 7:33 Brenton)
3Krl:7:19 Koła były tak zrobione, jak robi się koło do wozu, ale ich osie, dzwona, szprychy oraz piasty były wszystkie odlewane. (1 Krl 7:33 BT_4)
3Krl:7:19 καὶ τὸ ἔργον τῶν τροχῶν ἔργον τροχῶν ἅρματος· αἱ χεῖρες αὐτῶν καὶ οἱ νῶτοι αὐτῶν καὶ πραγματεία αὐτῶν, τὰ πάντα χωνευτά.
3Krl:7:19 καί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό τροχός, -οῦ, ὁ ἔργον, -ου, τό τροχός, -οῦ, ὁ ἅρμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό νῶτος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό πραγματεία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός  
3Krl:7:19 I też, nawet, mianowicie Praca Koło Praca Koło Wóz Ręka On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie W tył On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Praktyczna sprawa On/ona/to/to samo Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z
3Krl:7:19 kai\ to\ e)/rgon tO=n troCHO=n e)/rgon troCHO=n a(/rmatos· ai( CHei=res au)tO=n kai\ oi( nO=toi au)tO=n kai\ E( pragmatei/a au)tO=n, ta\ pa/nta CHOneuta/.
3Krl:7:19 kai to ergon tOn troCHOn ergon troCHOn harmatos· hai CHeires autOn kai hoi nOtoi autOn kai hE pragmateia autOn, ta panta CHOneuta.
3Krl:7:19 C RA_NSN N2N_NSN RA_GPM N2_GPM N2N_NSN N2_GPM N3M_GSN RA_NPF N3_NPF RD_GPM C RA_NPM N2N_NPM RD_GPM C RA_NSF N1A_NSF RD_GPM RA_NPN A3_NPN A1_NPN
3Krl:7:19 and also, even, namely the work the wheel work wheel chariot the hand he/she/it/same and also, even, namely the back he/she/it/same and also, even, namely the practical matter he/she/it/same the every all, each, every, the whole of ć
3Krl:7:19 and the (nom|acc) work (nom|acc|voc) the (gen) wheels (gen) work (nom|acc|voc) wheels (gen) chariot (gen) the (nom) hands (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) backs (nom|voc) them/same (gen) and the (nom) practical matter (nom|voc) them/same (gen) the (nom|acc) all (nom|acc|voc), every (acc)  
3Krl:7:19 3Krl_7:19_1 3Krl_7:19_2 3Krl_7:19_3 3Krl_7:19_4 3Krl_7:19_5 3Krl_7:19_6 3Krl_7:19_7 3Krl_7:19_8 3Krl_7:19_9 3Krl_7:19_10 3Krl_7:19_11 3Krl_7:19_12 3Krl_7:19_13 3Krl_7:19_14 3Krl_7:19_15 3Krl_7:19_16 3Krl_7:19_17 3Krl_7:19_18 3Krl_7:19_19 3Krl_7:19_20 3Krl_7:19_21 3Krl_7:19_22
3Krl:7:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:20 αἱ τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς, ἐκ τῆς μεχωνωθ οἱ ὦμοι αὐτῆς.
3Krl:7:20 The four side pieces were at the four corners of each base; its shoulders were formed of the base. (1 Kings 7:34 Brenton)
3Krl:7:20 Na czterech rogach każdej podstawy były cztery jej ramiona. Ramiona z podstawą tworzyły całość. (1 Krl 7:34 BT_4)
3Krl:7:20 αἱ τέσσαρες ὠμίαι ἐπὶ τῶν τεσσάρων γωνιῶν τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς, ἐκ τῆς μεχωνωθ οἱ ὦμοι αὐτῆς.
3Krl:7:20 ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν   ἐπί ὁ ἡ τό τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν γωνία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐκ ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό ὦμος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:7:20 Cztery Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cztery Kąt Jeden Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ramię On/ona/to/to samo
3Krl:7:20 ai( te/ssares O)mi/ai e)pi\ tO=n tessa/rOn gOniO=n tE=s meCHOnOT tE=s mia=s, e)k tE=s meCHOnOT oi( O)=moi au)tE=s.
3Krl:7:20 hai tessares Omiai epi tOn tessarOn gOniOn tEs meCHOnOT tEs mias, ek tEs meCHOnOT hoi Omoi autEs.
3Krl:7:20 RA_NPF A3_NPF N1A_NPF P RA_GPM A3_GPM N1A_GPF RA_GSF N_GSF RA_GSF A1A_GSF P RA_GSF N_GSF RA_NPM I RD_GSF
3Krl:7:20 the four ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the four corner the ć the one out of (+gen) ἐξ before vowels the ć the shoulder he/she/it/same
3Krl:7:20 the (nom) four (nom)   upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) four (gen) quarters (gen) the (gen)   the (gen) one (gen) out of (+gen) the (gen)   the (nom) shoulders (nom|voc) her/it/same (gen)
3Krl:7:20 3Krl_7:20_1 3Krl_7:20_2 3Krl_7:20_3 3Krl_7:20_4 3Krl_7:20_5 3Krl_7:20_6 3Krl_7:20_7 3Krl_7:20_8 3Krl_7:20_9 3Krl_7:20_10 3Krl_7:20_11 3Krl_7:20_12 3Krl_7:20_13 3Krl_7:20_14 3Krl_7:20_15 3Krl_7:20_16 3Krl_7:20_17
3Krl:7:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:21 καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεχωνωθ ἥμισυ τοῦ πήχεος μέγεθος στρογγύλον κύκλῳ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεχωνωθ, καὶ ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆς καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς, καὶ ἠνοίγετο ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῶν χειρῶν αὐτῆς.
3Krl:7:21 And on the top of the base half a cubit was the size of it, there was a circle on the top of the base, and there was the top of its spaces and its borders: and it was open at the top of its spaces. (1 Kings 7:35 Brenton)
3Krl:7:21 Na wierzchu podstawy było dokoła na pół łokcia wysokości zaokrąglenie. U wierzchu podstawy czopy i pręty tworzyły z nią całość. (1 Krl 7:35 BT_4)
3Krl:7:21 καὶ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεχωνωθ ἥμισυ τοῦ πήχεος μέγεθος στρογγύλον κύκλῳ ἐπὶ τῆς κεφαλῆς τῆς μεχωνωθ, καὶ ἀρχὴ χειρῶν αὐτῆς καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς, καὶ ἠνοίγετο ἐπὶ τὰς ἀρχὰς τῶν χειρῶν αὐτῆς.
3Krl:7:21 καί ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   ἥμισυς -εια -υ, gen. sg. ἡμίσους, neu. pl. ἡμίση and ἡμίσιά ὁ ἡ τό πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν μέγεθο·ς, -ους, τό   κύκλῳ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό   καί ἀρχή, -ῆς, ἡ χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό καί ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό ἀρχή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:7:21 I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Pół Łokieć ??? W kole Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa I też, nawet, mianowicie Początek Ręka; gorzej On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By otwierać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Początek Ręka; gorzej On/ona/to/to samo
3Krl:7:21 kai\ e)pi\ tE=s kefalE=s tE=s meCHOnOT E(/misu tou= pE/CHeos me/geTos stroggu/lon ku/klO| e)pi\ tE=s kefalE=s tE=s meCHOnOT, kai\ a)rCHE\ CHeirO=n au)tE=s kai\ ta\ sugklei/smata au)tE=s, kai\ E)noi/geto e)pi\ ta\s a)rCHa\s tO=n CHeirO=n au)tE=s.
3Krl:7:21 kai epi tEs kefalEs tEs meCHOnOT hEmisy tu pECHeos megeTos strongylon kyklO epi tEs kefalEs tEs meCHOnOT, kai arCHE CHeirOn autEs kai ta synkleismata autEs, kai Enoigeto epi tas arCHas tOn CHeirOn autEs.
3Krl:7:21 C P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N_GSF A3U_ASN RA_GSM A3U_GSM N3E_ASN N2N_ASN N2_DSM P RA_GSF N1_GSF RA_GSF N_GSF C N1_NSF N3_GPF RD_GSF C RA_NPN N3M_NPN RD_GSF C V1I_IMI3S P RA_APF N1_APF RA_GPF N3_GPF RD_GSF
3Krl:7:21 and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć half the cubit ??? ć in a circle upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the ć and also, even, namely beginning hand; worse he/she/it/same and also, even, namely the ć he/she/it/same and also, even, namely to open up upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the beginning the hand; worse he/she/it/same
3Krl:7:21 and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) the (gen)   half (nom|acc|voc, voc) the (gen) cubit (gen) ??? (nom|acc|voc)   in a circle upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) head (gen) the (gen)   and beginning (nom|voc) hands (gen); worse ([Adj] nom) her/it/same (gen) and the (nom|acc)   her/it/same (gen) and he/she/it-was-being-OPEN-ed-UP upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) beginnings (acc) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) her/it/same (gen)
3Krl:7:21 3Krl_7:21_1 3Krl_7:21_2 3Krl_7:21_3 3Krl_7:21_4 3Krl_7:21_5 3Krl_7:21_6 3Krl_7:21_7 3Krl_7:21_8 3Krl_7:21_9 3Krl_7:21_10 3Krl_7:21_11 3Krl_7:21_12 3Krl_7:21_13 3Krl_7:21_14 3Krl_7:21_15 3Krl_7:21_16 3Krl_7:21_17 3Krl_7:21_18 3Krl_7:21_19 3Krl_7:21_20 3Krl_7:21_21 3Krl_7:21_22 3Krl_7:21_23 3Krl_7:21_24 3Krl_7:21_25 3Krl_7:21_26 3Krl_7:21_27 3Krl_7:21_28 3Krl_7:21_29 3Krl_7:21_30 3Krl_7:21_31 3Krl_7:21_32 3Krl_7:21_33
3Krl:7:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:22 καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς χερουβιν καὶ λέοντες καὶ φοίνικες ἑστῶτα, ἐχόμενον ἕκαστον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἔσω καὶ τὰ κυκλόθεν.
3Krl:7:22 And its borders were cherubs, and lions, and palm-trees, upright, each was joined in front and within and round about. (1 Kings 7:36 Brenton)
3Krl:7:22 Na wszystkich blachach i prętach wyrył dokoła cheruby, lwy i palmy a w wolnej przestrzeni girlandy. (1 Krl 7:36 BT_4)
3Krl:7:22 καὶ τὰ συγκλείσματα αὐτῆς χερουβιν καὶ λέοντες καὶ φοίνικες ἑστῶτα, ἐχόμενον ἕκαστον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ἔσω καὶ τὰ κυκλόθεν.
3Krl:7:22 καί ὁ ἡ τό   αὐτός αὐτή αὐτό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί λέων[τ], -ο[υ]ντος, ὁ, dat. pl. λέουσιν καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-) ἕκαστος -η -ον κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ἔσω καί ὁ ἡ τό κυκλό·θεν
3Krl:7:22 I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo Cherubini I też, nawet, mianowicie Lew I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki By powodować stać By mieć Każdy W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz On/ona/to/to samo Wewnątrz I też, nawet, mianowicie Dookoła
3Krl:7:22 kai\ ta\ sugklei/smata au)tE=s CHeroubin kai\ le/ontes kai\ foi/nikes e(stO=ta, e)CHo/menon e(/kaston kata\ pro/sOpon au)tou= e)/sO kai\ ta\ kuklo/Ten.
3Krl:7:22 kai ta synkleismata autEs CHerubin kai leontes kai foinikes hestOta, eCHomenon hekaston kata prosOpon autu esO kai ta kykloTen.
3Krl:7:22 C RA_APN N3M_APN RD_GSF N_NPN C N3_NPM C N3K_NPM VXI_XAPNPN V1_PMPASM A1_ASM P N2N_ASN RD_GSM D C RA_APN D
3Krl:7:22 and also, even, namely the ć he/she/it/same cherubim and also, even, namely lion and also, even, namely date palm; Phoenician to cause to stand to have each down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face he/she/it/same inside and also, even, namely the around
3Krl:7:22 and the (nom|acc)   her/it/same (gen) cherubim (indecl) and lions (nom|voc) and date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) while being-HAVE-ed (acc, nom|acc|voc) each (of two) (acc, nom|acc|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) inside and the (nom|acc) around
3Krl:7:22 3Krl_7:22_1 3Krl_7:22_2 3Krl_7:22_3 3Krl_7:22_4 3Krl_7:22_5 3Krl_7:22_6 3Krl_7:22_7 3Krl_7:22_8 3Krl_7:22_9 3Krl_7:22_10 3Krl_7:22_11 3Krl_7:22_12 3Krl_7:22_13 3Krl_7:22_14 3Krl_7:22_15 3Krl_7:22_16 3Krl_7:22_17 3Krl_7:22_18 3Krl_7:22_19
3Krl:7:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:23 κατ’ αὐτὴν ἐποίησεν πάσας τὰς δέκα μεχωνωθ, τάξιν μίαν καὶ μέτρον ἓν πάσαις.
3Krl:7:23 According to the same form he made all the ten bases, even one order and one measure to all. (1 Kings 7:37 Brenton)
3Krl:7:23 W taki oto sposób wykonał dziesięć brązowych podstaw: jednakowy odlew, jednakowy rozmiar i jednakowy kształt wszystkich. (1 Krl 7:37 BT_4)
3Krl:7:23 κατ’ αὐτὴν ἐποίησεν πάσας τὰς δέκα μεχωνωθ, τάξιν μίαν καὶ μέτρον ἓν πάσαις.
3Krl:7:23 κατά αὐτός αὐτή αὐτό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -) ὁ ἡ τό δέκα   τάξις, -εως, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί μέτρον, -ου, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)
3Krl:7:23 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić Dziesięć Zamówienie {Rozkaz} Jeden I też, nawet, mianowicie Miara Jeden Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić
3Krl:7:23 kat’ au)tE\n e)poi/Esen pa/sas ta\s de/ka meCHOnOT, ta/Xin mi/an kai\ me/tron e(\n pa/sais.
3Krl:7:23 kat’ autEn epoiEsen pasas tas deka meCHOnOT, taXin mian kai metron hen pasais.
3Krl:7:23 P RD_ASF VAI_AAI3S A1S_APF RA_APF M N_APF N3I_ASF A1A_ASF C N2N_ASN A3_ASN A1S_DPF
3Krl:7:23 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing he/she/it/same to do/make every all, each, every, the whole of; to sprinkle the ten ć order one and also, even, namely measure one every all, each, every, the whole of; to sprinkle
3Krl:7:23 down/according to/as per (+acc), against (+gen) her/it/same (acc) he/she/it-DO/MAKE-ed all (acc); upon SPRINKLE-ing (nom|voc) the (acc) ten   order (acc) one (acc) and measure (nom|acc|voc) one (nom|acc) all (dat); you(sg)-happen-to-SPRINKLE (opt)
3Krl:7:23 3Krl_7:23_1 3Krl_7:23_2 3Krl_7:23_3 3Krl_7:23_4 3Krl_7:23_5 3Krl_7:23_6 3Krl_7:23_7 3Krl_7:23_8 3Krl_7:23_9 3Krl_7:23_10 3Krl_7:23_11 3Krl_7:23_12 3Krl_7:23_13
3Krl:7:23 x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:24 καὶ ἐποίησεν δέκα χυτροκαύλους χαλκοῦς, τεσσαράκοντα χοεῖς χωροῦντα τὸν χυτρόκαυλον τὸν ἕνα μετρήσει· ὁ χυτρόκαυλος ὁ εἷς ἐπὶ τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς ταῖς δέκα μεχωνωθ.
3Krl:7:24 And he made ten brazen lavers, each laver containing forty baths, and measuring four cubits, each laver placed on a several base throughout the ten bases. (1 Kings 7:38 Brenton)
3Krl:7:24 Zrobił też dziesięć kadzi brązowych. Jedna kadź miała pojemność czterdziestu bat. Każda kadź miała cztery łokcie i każda z nich była w jednej z dziesięciu podstaw. (1 Krl 7:38 BT_4)
3Krl:7:24 καὶ ἐποίησεν δέκα χυτροκαύλους χαλκοῦς, τεσσαράκοντα χοεῖς χωροῦντα τὸν χυτρόκαυλον τὸν ἕνα μετρήσει· χυτρόκαυλος εἷς ἐπὶ τῆς μεχωνωθ τῆς μιᾶς ταῖς δέκα μεχωνωθ.
3Krl:7:24 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) δέκα   χαλκοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. χάλκεος τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ-   χωρέω (χωρ(ε)-, -, χωρη·σ-, -, -, -) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός μετρέω (μετρ(ε)-, μετρη·σ-, μετρη·σ-, -, μεμετρη-, μετρη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἐπί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό δέκα  
3Krl:7:24 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dziesięć Miedź albo brąz Czterdzieści By kierować się {By robić dla} do pokoju przyjmuj; trzymaj się, zawieraj; (intrans.) bądź pokój Jeden By mierzyć Jeden Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Jeden Dziesięć
3Krl:7:24 kai\ e)poi/Esen de/ka CHutrokau/lous CHalkou=s, tessara/konta CHoei=s CHOrou=nta to\n CHutro/kaulon to\n e(/na metrE/sei· o( CHutro/kaulos o( ei(=s e)pi\ tE=s meCHOnOT tE=s mia=s tai=s de/ka meCHOnOT.
3Krl:7:24 kai epoiEsen deka CHytrokaulus CHalkus, tessarakonta CHoeis CHOrunta ton CHytrokaulon ton hena metrEsei· ho CHytrokaulos ho heis epi tEs meCHOnOT tEs mias tais deka meCHOnOT.
3Krl:7:24 C VAI_AAI3S M N2_APM A1C_APM M N3V_APM V2_PAPASM RA_ASM N2_ASM RA_ASM A3_ASM N3I_DSF RA_NSM N2_NSM RA_NSM A3_NSM P RA_GSF N_GSF RA_GSF A1A_GSF RA_DPF M N_DPF
3Krl:7:24 and also, even, namely to do/make ten ć copper or bronze forty ć to make room for accept; hold, contain; (intrans.) be room the ć the one to measure the ć the one upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć the one the ten ć
3Krl:7:24 and he/she/it-DO/MAKE-ed ten   copper or bronze ([Adj] acc, nom|voc) forty   while MAKE-ing-ROOM-FOR (acc, nom|acc|voc) the (acc)   the (acc) one (acc) he/she/it-will-MEASURE, you(sg)-will-be-MEASURE-ed (classical) the (nom)   the (nom) one (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen)   the (gen) one (gen) the (dat) ten  
3Krl:7:24 3Krl_7:24_1 3Krl_7:24_2 3Krl_7:24_3 3Krl_7:24_4 3Krl_7:24_5 3Krl_7:24_6 3Krl_7:24_7 3Krl_7:24_8 3Krl_7:24_9 3Krl_7:24_10 3Krl_7:24_11 3Krl_7:24_12 3Krl_7:24_13 3Krl_7:24_14 3Krl_7:24_15 3Krl_7:24_16 3Krl_7:24_17 3Krl_7:24_18 3Krl_7:24_19 3Krl_7:24_20 3Krl_7:24_21 3Krl_7:24_22 3Krl_7:24_23 3Krl_7:24_24 3Krl_7:24_25
3Krl:7:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:25 καὶ ἔθετο τὰς δέκα μεχωνωθ, πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐξ ἀριστερῶν· καὶ ἡ θάλασσα ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν κατ’ ἀνατολὰς ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ νότου.
3Krl:7:25 And he put five bases on the right side of the house, and five on the left side of the house: and the sea was placed on the right side of the house eastward in the direction of the south. (1 Kings 7:39 Brenton)
3Krl:7:25 Pięć podstaw umieścił przy skrzydle świątyni po prawej i pięć przy skrzydle świątyni po lewej jej stronie. "Morze" zaś umieścił na południowy wschód od prawego skrzydła świątyni. (1 Krl 7:39 BT_4)
3Krl:7:25 καὶ ἔθετο τὰς δέκα μεχωνωθ, πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν καὶ πέντε ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐξ ἀριστερῶν· καὶ θάλασσα ἀπὸ τῆς ὠμίας τοῦ οἴκου ἐκ δεξιῶν κατ’ ἀνατολὰς ἀπὸ τοῦ κλίτους τοῦ νότου.
3Krl:7:25 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ὁ ἡ τό δέκα   πέντε ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκ δεξιός -ά -όν καί πέντε ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκ ἀριστερός -ά -όν καί ὁ ἡ τό θάλασσα, -ης, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐκ δεξιός -ά -όν κατά ἀνατολή, -ῆς, ἡ ἀπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό νότος, -ου, ὁ
3Krl:7:25 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Dziesięć Pięć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo I też, nawet, mianowicie Pięć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Opuszczał {Lewy} I też, nawet, mianowicie Morze Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami W prawo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Na wschód [miejsce] - miejsce świtu słońca, na wschód (nawet bez słońca), źródło światła (prawdy źródło), strój. przychodzącego Mesjasza Yahweh Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Na południe
3Krl:7:25 kai\ e)/Teto ta\s de/ka meCHOnOT, pe/nte a)po\ tE=s O)mi/as tou= oi)/kou e)k deXiO=n kai\ pe/nte a)po\ tE=s O)mi/as tou= oi)/kou e)X a)risterO=n· kai\ E( Ta/lassa a)po\ tE=s O)mi/as tou= oi)/kou e)k deXiO=n kat’ a)natola\s a)po\ tou= kli/tous tou= no/tou.
3Krl:7:25 kai eTeto tas deka meCHOnOT, pente apo tEs Omias tu oiku ek deXiOn kai pente apo tEs Omias tu oiku eX aristerOn· kai hE Talassa apo tEs Omias tu oiku ek deXiOn kat’ anatolas apo tu klitus tu notu.
3Krl:7:25 C VEI_AMI3S RA_APF M N_APF M P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM P A1A_GPF C M P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM P A1A_GPF C RA_NSF N1S_NSF P RA_GSF N1A_GSF RA_GSM N2_GSM P A1A_GPF P N1_APF P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N2_GSM
3Krl:7:25 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station the ten ć five from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the house; to dwell out of (+gen) ἐξ before vowels right and also, even, namely five from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the house; to dwell out of (+gen) ἐξ before vowels left and also, even, namely the sea from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the house; to dwell out of (+gen) ἐξ before vowels right down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing east [place] - place of dawning sun, east (even without a sun), light-source (truth-source), fig. the coming Messiah of Yahweh from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the ć the south
3Krl:7:25 and he/she/it-was-PLACE-ed the (acc) ten   five away from (+gen) the (gen)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! out of (+gen) right ([Adj] gen) and five away from (+gen) the (gen)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! out of (+gen) left ([Adj] gen) and the (nom) sea (nom|voc) away from (+gen) the (gen)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! out of (+gen) right ([Adj] gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) risig of the east dawns (acc) away from (+gen) the (gen)   the (gen) south (gen)
3Krl:7:25 3Krl_7:25_1 3Krl_7:25_2 3Krl_7:25_3 3Krl_7:25_4 3Krl_7:25_5 3Krl_7:25_6 3Krl_7:25_7 3Krl_7:25_8 3Krl_7:25_9 3Krl_7:25_10 3Krl_7:25_11 3Krl_7:25_12 3Krl_7:25_13 3Krl_7:25_14 3Krl_7:25_15 3Krl_7:25_16 3Krl_7:25_17 3Krl_7:25_18 3Krl_7:25_19 3Krl_7:25_20 3Krl_7:25_21 3Krl_7:25_22 3Krl_7:25_23 3Krl_7:25_24 3Krl_7:25_25 3Krl_7:25_26 3Krl_7:25_27 3Krl_7:25_28 3Krl_7:25_29 3Krl_7:25_30 3Krl_7:25_31 3Krl_7:25_32 3Krl_7:25_33 3Krl_7:25_34 3Krl_7:25_35 3Krl_7:25_36 3Krl_7:25_37 3Krl_7:25_38 3Krl_7:25_39
3Krl:7:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:26 καὶ ἐποίησεν Χιραμ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς φιάλας, καὶ συνετέλεσεν Χιραμ ποιῶν πάντα τὰ ἔργα, ἃ ἐποίησεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν οἴκῳ κυρίου,
3Krl:7:26 And Chiram made the caldrons, and the pans, and the bowls; and Chiram finished making all the works that he wrought for king Solomon in the house of the Lord: (1 Kings 7:40 Brenton)
3Krl:7:26 Hiram zrobił ponadto kadzie, łopatki i kropielnice. Tak Hiram skończył wykonywanie wszystkich prac, jakie miał do wykonania dla króla Salomona w domu Pańskim: (1 Krl 7:40 BT_4)
3Krl:7:26 Καὶ ἐποίησεν Χιραμ τοὺς λέβητας καὶ τὰς θερμάστρεις καὶ τὰς φιάλας, καὶ συνετέλεσεν Χιραμ ποιῶν πάντα τὰ ἔργα, ἐποίησεν τῷ βασιλεῖ Σαλωμων ἐν οἴκῳ κυρίου,
3Krl:7:26 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-)   ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό φιάλη, -ης, ἡ καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-)   ποῖος -α -ον; ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐν οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
3Krl:7:26 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Miska I też, nawet, mianowicie By uzupełniać Jaki rodzaj; by czynić/rób Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Praca Kto/, który/, który By czynić/rób Król Salomon W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
3Krl:7:26 *kai\ e)poi/Esen *CHiram tou\s le/bEtas kai\ ta\s Terma/streis kai\ ta\s fia/las, kai\ sunete/lesen *CHiram poiO=n pa/nta ta\ e)/rga, a(/ e)poi/Esen tO=| basilei= *salOmOn e)n oi)/kO| kuri/ou,
3Krl:7:26 kai epoiEsen CHiram tus lebEtas kai tas Termastreis kai tas fialas, kai synetelesen CHiram poiOn panta ta erga, ha epoiEsen tO basilei salOmOn en oikO kyriu,
3Krl:7:26 C VAI_AAI3S N_NSM RA_APM N3T_APM C RA_APF N3I_APF C RA_APF N1_APF C VAI_AAI3S N_NSM A1A_GPM A3_ASM RA_APN N2N_APN RR_APN VAI_AAI3S RA_DSM N3V_DSM N_DSM P N2_DSM N2_GSM
3Krl:7:26 and also, even, namely to do/make ć the ć and also, even, namely the ć and also, even, namely the bowl and also, even, namely to complete ć what kind; to do/make every all, each, every, the whole of the work who/whom/which to do/make the king Solomon in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
3Krl:7:26 and he/she/it-DO/MAKE-ed   the (acc)   and the (acc)   and the (acc) bowls (acc) and he/she/it-COMPLETE-ed   what kind (gen); while DO/MAKE-ing (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) works (nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) king (dat) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) in/among/by (+dat) house (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
3Krl:7:26 3Krl_7:26_1 3Krl_7:26_2 3Krl_7:26_3 3Krl_7:26_4 3Krl_7:26_5 3Krl_7:26_6 3Krl_7:26_7 3Krl_7:26_8 3Krl_7:26_9 3Krl_7:26_10 3Krl_7:26_11 3Krl_7:26_12 3Krl_7:26_13 3Krl_7:26_14 3Krl_7:26_15 3Krl_7:26_16 3Krl_7:26_17 3Krl_7:26_18 3Krl_7:26_19 3Krl_7:26_20 3Krl_7:26_21 3Krl_7:26_22 3Krl_7:26_23 3Krl_7:26_24 3Krl_7:26_25 3Krl_7:26_26
3Krl:7:26 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:27 στύλους δύο καὶ τὰ στρεπτὰ τῶν στύλων ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ τὰ δίκτυα δύο τοῦ καλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα ἐπὶ τῶν στύλων,
3Krl:7:27 two pillars and the wreathen works of the pillars on the heads of the two pillars; and the two net-works to cover both the wreathen works of the flutings that were upon the pillars. (1 Kings 7:41 Brenton)
3Krl:7:27 dwie kolumny z owalnymi głowicami na szczycie tych dwóch kolumn, następnie dwie siatki do pokrycia dwóch owalnych głowic na szczycie tych kolumn; (1 Krl 7:41 BT_4)
3Krl:7:27 στύλους δύο καὶ τὰ στρεπτὰ τῶν στύλων ἐπὶ τῶν κεφαλῶν τῶν στύλων δύο καὶ τὰ δίκτυα δύο τοῦ καλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ τῶν γλυφῶν τὰ ὄντα ἐπὶ τῶν στύλων,
3Krl:7:27 στῦλος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο καί ὁ ἡ τό δίκτυον, -ου, τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ὁ ἡ τό καλύπτω (καλυπτ-, καλυψ-, καλυψ-, κεκαλυφ·[κ]-, κεκαλυπτ-, καλυφ·θ-) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ
3Krl:7:27 Filar Dwa I też, nawet, mianowicie Filar Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Głowa Filar Dwa I też, nawet, mianowicie Czysty Dwa By pokrywać płaszcz, zasłaniany, opatulany Obaj By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Filar
3Krl:7:27 stu/lous du/o kai\ ta\ strepta\ tO=n stu/lOn e)pi\ tO=n kefalO=n tO=n stu/lOn du/o kai\ ta\ di/ktua du/o tou= kalu/ptein a)mfo/tera ta\ strepta\ tO=n glufO=n ta\ o)/nta e)pi\ tO=n stu/lOn,
3Krl:7:27 stylus dyo kai ta strepta tOn stylOn epi tOn kefalOn tOn stylOn dyo kai ta diktya dyo tu kalyptein amfotera ta strepta tOn glyfOn ta onta epi tOn stylOn,
3Krl:7:27 N2_APM M C RA_APN A1_APN RA_GPM N2_GPM P RA_GPF N1_GPF RA_GPM N2_GPM M C RA_APN N2N_APN M RA_GSN V1_PAN A1A_APN RA_APN A1_APN RA_GPF N1_GPF RA_APN V9_PAPAPN P RA_GPM N2_GPM
3Krl:7:27 pillar two and also, even, namely the ć the pillar upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the head the pillar two and also, even, namely the net two the to cover cloak, veiled, muffled both the ć the ć the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the pillar
3Krl:7:27 pillars (acc) two (nom, acc, gen) and the (nom|acc)   the (gen) pillars (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) heads (gen) the (gen) pillars (gen) two (nom, acc, gen) and the (nom|acc) nets (nom|acc|voc) two (nom, acc, gen) the (gen) to-be-COVER-ing both (nom|acc|voc) the (nom|acc)   the (gen)   the (nom|acc) while being (acc, nom|acc|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) pillars (gen)
3Krl:7:27 3Krl_7:27_1 3Krl_7:27_2 3Krl_7:27_3 3Krl_7:27_4 3Krl_7:27_5 3Krl_7:27_6 3Krl_7:27_7 3Krl_7:27_8 3Krl_7:27_9 3Krl_7:27_10 3Krl_7:27_11 3Krl_7:27_12 3Krl_7:27_13 3Krl_7:27_14 3Krl_7:27_15 3Krl_7:27_16 3Krl_7:27_17 3Krl_7:27_18 3Krl_7:27_19 3Krl_7:27_20 3Krl_7:27_21 3Krl_7:27_22 3Krl_7:27_23 3Krl_7:27_24 3Krl_7:27_25 3Krl_7:27_26 3Krl_7:27_27 3Krl_7:27_28 3Krl_7:27_29
3Krl:7:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:28 τὰς ῥόας τετρακοσίας ἀμφοτέροις τοῖς δικτύοις, δύο στίχοι ῥοῶν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ περικαλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ ἐπ’ ἀμφοτέροις τοῖς στύλοις,
3Krl:7:28 The four hundred pomegranates for both the net-works, two rows of pomegranates for one net-work, to cover both the wreathen works of the bases belonging to both pillars. (1 Kings 7:42 Brenton)
3Krl:7:28 dalej, czterysta jabłek granatu na obydwu siatkach, po dwa rzędy jabłek granatu na każdej siatce; (1 Krl 7:42 BT_4)
3Krl:7:28 τὰς ῥόας τετρακοσίας ἀμφοτέροις τοῖς δικτύοις, δύο στίχοι ῥοῶν τῷ δικτύῳ τῷ ἑνὶ περικαλύπτειν ἀμφότερα τὰ στρεπτὰ ἐπ’ ἀμφοτέροις τοῖς στύλοις,
3Krl:7:28 ὁ ἡ τό   τετρα·κόσιοι -αι -α ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό δίκτυον, -ου, τό δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο     ὁ ἡ τό δίκτυον, -ου, τό ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός περι·καλύπτω (περι+καλυπτ-, -, περι+καλυψ-, -, περι+κεκαλυπτ-, -) ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό   ἐπί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό στῦλος, -ου, ὁ
3Krl:7:28 Czterysta Obaj Czysty Dwa Czysty Jeden By okrywać płaszcz {pokrycie} na nim, owijać, pochwa, pokrywać dookoła, zdradzać zasłonę Obaj Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obaj Filar
3Krl:7:28 ta\s r(o/as tetrakosi/as a)mfote/rois toi=s diktu/ois, du/o sti/CHoi r(oO=n tO=| diktu/O| tO=| e(ni\ perikalu/ptein a)mfo/tera ta\ strepta\ e)p’ a)mfote/rois toi=s stu/lois,
3Krl:7:28 tas roas tetrakosias amfoterois tois diktyois, dyo stiCHoi roOn tO diktyO tO heni perikalyptein amfotera ta strepta ep’ amfoterois tois stylois,
3Krl:7:28 RA_APF N1_APF A1A_APF A1A_DPN RA_DPN N2N_DPN M N2_NPM N1_GPF RA_DSN N2N_DSN RA_DSN A3_DSN V1_PAN A1A_APN RA_APN A1_APN P A1A_DPM RA_DPM N2_DPM
3Krl:7:28 the ć four hundred both the net two ć ć the net the one to coat a coat upon him, envelop, sheath, cover all round, throw a veil over both the ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing both the pillar
3Krl:7:28 the (acc)   four hundred (acc) both (dat) the (dat) nets (dat) two (nom, acc, gen)     the (dat) net (dat) the (dat) one (dat) to-be-COAT-ing both (nom|acc|voc) the (nom|acc)   upon/over (+acc,+gen,+dat) both (dat) the (dat) pillars (dat)
3Krl:7:28 3Krl_7:28_1 3Krl_7:28_2 3Krl_7:28_3 3Krl_7:28_4 3Krl_7:28_5 3Krl_7:28_6 3Krl_7:28_7 3Krl_7:28_8 3Krl_7:28_9 3Krl_7:28_10 3Krl_7:28_11 3Krl_7:28_12 3Krl_7:28_13 3Krl_7:28_14 3Krl_7:28_15 3Krl_7:28_16 3Krl_7:28_17 3Krl_7:28_18 3Krl_7:28_19 3Krl_7:28_20 3Krl_7:28_21
3Krl:7:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:7:29 καὶ τὰς μεχωνωθ δέκα καὶ τοὺς χυτροκαύλους δέκα ἐπὶ τῶν μεχωνωθ
3Krl:7:29 And the ten bases, and the ten lavers upon the bases. (1 Kings 7:43 Brenton)
3Krl:7:29 następnie dziesięć podstaw i tyleż kadzi na tych podstawach; (1 Krl 7:43 BT_4)
3Krl:7:29 καὶ τὰς μεχωνωθ δέκα καὶ τοὺς χυτροκαύλους δέκα ἐπὶ τῶν μεχωνωθ
3Krl:7:29 καί ὁ ἡ τό   δέκα καί ὁ ἡ τό   δέκα ἐπί ὁ ἡ τό  
3Krl:7:29 I też, nawet, mianowicie Dziesięć I też, nawet, mianowicie Dziesięć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
3Krl:7:29 kai\ ta\s meCHOnOT de/ka kai\ tou\s CHutrokau/lous de/ka e)pi\ tO=n meCHOnOT
3Krl:7:29 kai tas meCHOnOT deka kai tus CHytrokaulus deka epi tOn meCHOnOT
3Krl:7:29 C RA_APF N_APF M C RA_APM N2_APM M P RA_GPF N_GPF
3Krl:7:29 and also, even, namely the ć ten and also, even, namely