3Krl:6:1 καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ καὶ τετρακοσιοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου υἱῶν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ βασιλεύοντος τοῦ βασιλέως Σαλωμων ἐπὶ Ισραηλ,
3Krl:6:1 And it came to pass in the four hundred and fortieth year after the departure of the children of Israel out of Egypt, in the fourth year and second month of the reign of king Solomon over Israel, (6:1)
3Krl:6:1 1 Krl 6:1 W roku czterysta osiemdziesiątym po wyjściu Izraelitów z ziemi egipskiej, w miesiącu Ziw, to jest drugim, czwartego roku panowania nad Izraelem Salomona rozpoczął on budowę domu dla Pana.
3Krl:6:1 Καὶ ἐγενήθη ἐν τῷ τεσσαρακοστῷ καὶ τετρακοσιοστῷ ἔτει τῆς ἐξόδου υἱῶν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐν μηνὶ τῷ δευτέρῳ βασιλεύοντος τοῦ βασιλέως Σαλωμων ἐπὶ Ισραηλ,
3Krl:6:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   καί   ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό ἔξ·οδος, -ου, ἡ υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον βασιλεύω (βασιλευ-, βασιλευ·σ-, βασιλευ·σ-, βεβασιλευ·κ-, βεβασιλευ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ἐπί Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:6:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród I też, nawet, mianowicie Rok Eksodus Syn Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] Rok Czwarty W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Drugi By panować Król Salomon Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Izrael
3Krl:6:1 *kai\ e)genE/TE e)n tO=| tessarakostO=| kai\ tetrakosiostO=| e)/tei tE=s e)Xo/dou ui(O=n *israEl e)X *ai)gu/ptou, tO=| e)/tei tO=| teta/rtO| e)n mEni\ tO=| deute/rO| basileu/ontos tou= basile/Os *salOmOn e)pi\ *israEl,
3Krl:6:1 kai egenETE en tO tessarakostO kai tetrakosiostO etei tEs eXodu hyiOn israEl eX aigyptu, tO etei tO tetartO en mEni tO deuterO basileuontos tu basileOs salOmOn epi israEl,
3Krl:6:1 C VCI_API3S P RA_DSN A1_DSN C A1_DSN N3E_DSN RA_GSF N2_GSF N2_GPM N_GSM P N2_GSF RA_DSN N3E_DSN RA_DSN A1_DSN P N3_DSM RA_DSM A1A_DSM V1_PAPGSM RA_GSM N3V_GSM N_GSM P N_ASM
3Krl:6:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć and also, even, namely ć year the exodus son Israel out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] the year the fourth in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month the second to reign the king Solomon upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing Israel
3Krl:6:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat)   and   year (dat) the (gen) exodus (gen) sons (gen) Israel (indecl) out of (+gen) Egypt (gen) the (dat) year (dat) the (dat) fourth (dat) in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat) the (dat) second (dat) while REIGN-ing (gen) the (gen) king (gen) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) upon/over (+acc,+gen,+dat) Israel (indecl)
3Krl:6:1 3Krl_6:1_1 3Krl_6:1_2 3Krl_6:1_3 3Krl_6:1_4 3Krl_6:1_5 3Krl_6:1_6 3Krl_6:1_7 3Krl_6:1_8 3Krl_6:1_9 3Krl_6:1_10 3Krl_6:1_11 3Krl_6:1_12 3Krl_6:1_13 3Krl_6:1_14 3Krl_6:1_15 3Krl_6:1_16 3Krl_6:1_17 3Krl_6:1_18 3Krl_6:1_19 3Krl_6:1_20 3Krl_6:1_21 3Krl_6:1_22 3Krl_6:1_23 3Krl_6:1_24 3Krl_6:1_25 3Krl_6:1_26 3Krl_6:1_27 3Krl_6:1_28
3Krl:6:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:1a καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς καὶ αἴρουσιν λίθους μεγάλους τιμίους εἰς τὸν θεμέλιον τοῦ οἴκου καὶ λίθους ἀπελεκήτους·
3Krl:6:1a a) that the king commanded that they should take great and costly stones for the foundation of the house, and hewn stones.
3Krl:6:1a 1a) 1 Krl 5:31 Król polecił im, aby kazali wyłamywać kamienie wielkie, wyborowe i ciosane na założenie fundamentów budowli.
3Krl:6:1a καὶ ἐνετείλατο βασιλεὺς καὶ αἴρουσιν λίθους μεγάλους τιμίους εἰς τὸν θεμέλιον τοῦ οἴκου καὶ λίθους ἀπελεκήτους·
3Krl:6:1a καί ἐν·τέλλω (εν+τελλ-, εν+τελ(ε)·[σ]-, εν+τειλ·[σ]-, -, εν+τεταλ-, -) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-); αἱρέω (αιρ(ε)-, αιρη·σ-, ελ·[σ]- or 2nd ελ-, -, -, -) λίθος, -ου, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α τίμιος -α -ον εἰς[1] ὁ ἡ τό θεμέλιος, -ου, ὁ and -λιον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί λίθος, -ου, ὁ  
3Krl:6:1a I też, nawet, mianowicie By zalecać rozkaz Król I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą; by wybierać Kamień Wielki Cenny Do (+przyspieszenie) Zakładanie zakładające, baza, podłoże; zakładanie Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Kamień
3Krl:6:1a kai\ e)netei/lato o( basileu\s kai\ ai)/rousin li/Tous mega/lous timi/ous ei)s to\n Teme/lion tou= oi)/kou kai\ li/Tous a)pelekE/tous·
3Krl:6:1a kai eneteilato ho basileus kai airusin liTus megalus timius eis ton Temelion tu oiku kai liTus apelekEtus·
3Krl:6:1a C VAI_AMI3S RA_NSM N3V_NSM C V1_PAI3P N2_APM A1_APM A1A_APM P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM C N2_APM A1B_APM
3Krl:6:1a and also, even, namely to enjoin command the king and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise; to choose stone great precious into (+acc) the foundation establishing, base, substructure; founding the house; to dwell and also, even, namely stone ć
3Krl:6:1a and, also to command the, oh king and, also to lift up, carry stone big honourable, precious into, for the foundation the house, home and, also stone unhewn
3Krl:6:1a 3Krl_6:1a_1 3Krl_6:1a_2 3Krl_6:1a_3 3Krl_6:1a_4 3Krl_6:1a_5 3Krl_6:1a_6 3Krl_6:1a_7 3Krl_6:1a_8 3Krl_6:1a_9 3Krl_6:1a_10 3Krl_6:1a_11 3Krl_6:1a_12 3Krl_6:1a_13 3Krl_6:1a_14 3Krl_6:1a_15 3Krl_6:1a_16 3Krl_6:1a_17
3Krl:6:1a x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:1b καὶ ἐπελέκησαν οἱ υἱοὶ Σαλωμων καὶ οἱ υἱοὶ Χιραμ καὶ ἔβαλαν αὐτούς.
3Krl:6:1b b) And the men of Solomon, and the men of Chiram hewed the stones, and laid them for a foundation.
3Krl:6:1b 1b) 1 Krl 5:32 Murarze więc Salomona i murarze Hirama wraz z Giblitami ciosali i przygotowywali drewno i kamienie na budowę świątyni.
3Krl:6:1b καὶ ἐπελέκησαν οἱ υἱοὶ Σαλωμων καὶ οἱ υἱοὶ Χιραμ καὶ ἔβαλαν αὐτούς.
3Krl:6:1b καί   ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ καί ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί   καί βάλλω (βαλλ-, βαλ(ε)·[σ]-, βαλ·[σ]- or 2nd βαλ-, βεβλη·κ-, βεβλη-, βλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:6:1b I też, nawet, mianowicie Syn Salomon I też, nawet, mianowicie Syn I też, nawet, mianowicie By rzucać On/ona/to/to samo
3Krl:6:1b kai\ e)pele/kEsan oi( ui(oi\ *salOmOn kai\ oi( ui(oi\ *CHiram kai\ e)/balan au)tou/s.
3Krl:6:1b kai epelekEsan hoi hyioi salOmOn kai hoi hyioi CHiram kai ebalan autus.
3Krl:6:1b C VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM N_GSM C RA_NPM N2_NPM N_GSM C VAI_AAI3P RD_APM
3Krl:6:1b and also, even, namely ć the son Solomon and also, even, namely the son ć and also, even, namely to throw he/she/it/same
3Krl:6:1b and, also to hew the sons Solomon and, also the sons Chiram, Hiram and, also to throw he, she, it, -self, same
3Krl:6:1b 3Krl_6:1b_1 3Krl_6:1b_2 3Krl_6:1b_3 3Krl_6:1b_4 3Krl_6:1b_5 3Krl_6:1b_6 3Krl_6:1b_7 3Krl_6:1b_8 3Krl_6:1b_9 3Krl_6:1b_10 3Krl_6:1b_11 3Krl_6:1b_12
3Krl:6:1b x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:1c ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐθεμελίωσεν τὸν οἶκον κυρίου ἐν μηνὶ Νισω τῷ δευτέρῳ μηνί·
3Krl:6:1c c) In the fourth year he laid the foundation of the house of the Lord, in the month Ziu, even in the second month.
3Krl:6:1c 1c) 1 Krl 5:37 Fundament domu Pana został założony w miesiącu Ziw roku czwartego
3Krl:6:1c ἐν τῷ ἔτει τῷ τετάρτῳ ἐθεμελίωσεν τὸν οἶκον κυρίου ἐν μηνὶ Νισω τῷ δευτέρῳ μηνί·
3Krl:6:1c ἐν ὁ ἡ τό ἔτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό τέταρτος -η -ον θεμελιόω (θεμελι(ο)-, θεμελιω·σ-, θεμελιω·σ-, -, τεθεμελιω-, θεμελιω·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ   ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ
3Krl:6:1c W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Rok Czwarty Do ??? Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Drugi ???; miesiąc
3Krl:6:1c e)n tO=| e)/tei tO=| teta/rtO| e)Temeli/Osen to\n oi)=kon kuri/ou e)n mEni\ *nisO tO=| deute/rO| mEni/·
3Krl:6:1c en tO etei tO tetartO eTemeliOsen ton oikon kyriu en mEni nisO tO deuterO mEni·
3Krl:6:1c P RA_DSN N3E_DSN RA_DSM A1_DSM VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM N2_GSM P N3_DSM N_GS RA_DSM A1A_DSM N3_DSM
3Krl:6:1c in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the year the fourth to ??? the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month ć the second ???; month
3Krl:6:1c in, on, by, with, to the year the four, fourth erected, founded the house, home lord in, on, by, with, to month Niso month the second month
3Krl:6:1c 3Krl_6:1c_1 3Krl_6:1c_2 3Krl_6:1c_3 3Krl_6:1c_4 3Krl_6:1c_5 3Krl_6:1c_6 3Krl_6:1c_7 3Krl_6:1c_8 3Krl_6:1c_9 3Krl_6:1c_10 3Krl_6:1c_11 3Krl_6:1c_12 3Krl_6:1c_13 3Krl_6:1c_14 3Krl_6:1c_15
3Krl:6:1c x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:1d ἐν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ ἐν μηνὶ Βααλ [οὗτος ὁ μὴν ὁ ὄγδοος] συνετελέσθη ὁ οἶκος εἰς πάντα λόγον αὐτοῦ καὶ εἰς πᾶσαν διάταξιν αὐτοῦ.
3Krl:6:1d d) In the eleventh year, in the month Baal, this is the eighth month, the house was completed according to all its plan, and according to all its arrangement.
3Krl:6:1d 1d) 1 Krl 5:38 W roku zaś jedenastym, w miesiącu Bul, który jest ósmy, ukończył świątynię we wszystkich szczegółach i z całym jej urządzeniem. A więc budował ją siedem lat.
3Krl:6:1d ἐν ἑνδεκάτῳ ἐνιαυτῷ ἐν μηνὶ Βααλ [οὗτος μὴν ὄγδοος] συνετελέσθη οἶκος εἰς πάντα λόγον αὐτοῦ καὶ εἰς πᾶσαν διάταξιν αὐτοῦ.
3Krl:6:1d ἐν ἑν·δέκατος -η -ον ἐνιαυτός, -οῦ, ὁ ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ Βάαλ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μήν[1]; μήν[2], μηνός, ὁ ὁ ἡ τό ὄγδοος -η -ον συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός λόγος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰς[1] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός; πάσσω [LXX] (πασσ-, -, πα·σ-, -, πεπασ-, -)   αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:6:1d W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jedenasty Rok W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc Baal To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] ???; miesiąc Ósmy By uzupełniać Dom Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Słowa Logo jest rozmawianie, powiedzenie, słowo jak wyrażenie myśli; odróżniany od czynu rozmawiania. Podczas gdy to jest wyrażenie, to jest ognisko jest na myśli , od których wyrażenie emanuje. On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z; by kropić On/ona/to/to samo
3Krl:6:1d e)n e(ndeka/tO| e)niautO=| e)n mEni\ *baal [ou(=tos o( mE\n o( o)/gdoos] sunetele/sTE o( oi)=kos ei)s pa/nta lo/gon au)tou= kai\ ei)s pa=san dia/taXin au)tou=.
3Krl:6:1d en hendekatO eniautO en mEni baal [hutos ho mEn ho ogdoos] synetelesTE ho oikos eis panta logon autu kai eis pasan diataXin autu.
3Krl:6:1d P A1_DSM N2_DSM P N3_DSM N_GSN RD_NSM RA_NSM x RA_NSM A1_NSM VSI_API3S RA_NSM N2_NSM P A3_ASM N2_ASM RD_GSM C P A1S_ASF N3I_ASF RD_GSM
3Krl:6:1d in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among eleventh year in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month Baal this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the ???; month the eighth to complete the house into (+acc) every all, each, every, the whole of word Logos is a speaking, a saying, a word as the expression of thought; differentiated from the act of speaking. While it is the expression, it's focus is on the thoughts from which the expression emanates. he/she/it/same and also, even, namely into (+acc) every all, each, every, the whole of; to sprinkle ć he/she/it/same
3Krl:6:1d in, on, by, with, to eleventh year in, on, by, with, to month Baal month this the, oh month the, oh eighth to finish the, oh house, home into, for all, every word, statement he, she, it, -self, same and, also into, for all, every arrangement he, she, it, -self, same
3Krl:6:1d 3Krl_6:1d_1 3Krl_6:1d_2 3Krl_6:1d_3 3Krl_6:1d_4 3Krl_6:1d_5 3Krl_6:1d_6 3Krl_6:1d_7 3Krl_6:1d_8 3Krl_6:1d_9 3Krl_6:1d_10 3Krl_6:1d_11 3Krl_6:1d_12 3Krl_6:1d_13 3Krl_6:1d_14 3Krl_6:1d_15 3Krl_6:1d_16 3Krl_6:1d_17 3Krl_6:1d_18 3Krl_6:1d_19 3Krl_6:1d_20 3Krl_6:1d_21 3Krl_6:1d_22 3Krl_6:1d_23
3Krl:6:1d x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:2 καὶ ὁ οἶκος, ὃν ᾠκοδόμησεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων τῷ κυρίῳ, τεσσαράκοντα πήχεων μῆκος αὐτοῦ καὶ εἴκοσι ἐν πήχει πλάτος αὐτοῦ καὶ πέντε καὶ εἴκοσι ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτοῦ.
3Krl:6:2 And the house which the king built to the Lord was forty cubits in length, and twenty cubits in breadth, and its height five and twenty cubits. (1 Kings 6:2 Brenton)
3Krl:6:2 Dom, który Salomon zbudował dla Pana, miał sześćdziesiąt łokci długości, dwadzieścia szerokości i trzydzieści wysokości. (1 Krl 6:2 BT_4)
3Krl:6:2 καὶ οἶκος, ὃν ᾠκοδόμησεν βασιλεὺς Σαλωμων τῷ κυρίῳ, τεσσαράκοντα πήχεων μῆκος αὐτοῦ καὶ εἴκοσι ἐν πήχει πλάτος αὐτοῦ καὶ πέντε καὶ εἴκοσι ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτοῦ.
3Krl:6:2 καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί πέντε καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:6:2 I też, nawet, mianowicie Dom Kto/, który/, który; by być By budować/buduj moralnie Król Salomon Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Czterdzieści Łokieć Długość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Szerokość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Pięć I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo
3Krl:6:2 kai\ o( oi)=kos, o(\n O)|kodo/mEsen o( basileu\s *salOmOn tO=| kuri/O|, tessara/konta pE/CHeOn mE=kos au)tou= kai\ ei)/kosi e)n pE/CHei pla/tos au)tou= kai\ pe/nte kai\ ei)/kosi e)n pE/CHei to\ u(/PSos au)tou=.
3Krl:6:2 kai ho oikos, hon OkodomEsen ho basileus salOmOn tO kyriO, tessarakonta pECHeOn mEkos autu kai eikosi en pECHei platos autu kai pente kai eikosi en pECHei to hyPSos autu.
3Krl:6:2 C RA_NSM N2_NSM RR_ASM VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM RA_DSM N2_DSM M A3U_GPM N3E_ASN RD_GSM C M P A3U_DSM N3E_ASN RD_GSM C M C M P A3U_DSM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM
3Krl:6:2 and also, even, namely the house who/whom/which; to be to build/edify the king Solomon the lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. forty cubit length he/she/it/same and also, even, namely icon; twenty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit width he/she/it/same and also, even, namely five and also, even, namely icon; twenty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same
3Krl:6:2       who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (dat) lord (dat); a lord ([Adj] dat) forty cubits (gen) length (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and icons (dat); twenty in/among/by (+dat) cubit (dat) width (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and five and icons (dat); twenty in/among/by (+dat) cubit (dat) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen)
3Krl:6:2 3Krl_6:2_1 3Krl_6:2_2 3Krl_6:2_3 3Krl_6:2_4 3Krl_6:2_5 3Krl_6:2_6 3Krl_6:2_7 3Krl_6:2_8 3Krl_6:2_9 3Krl_6:2_10 3Krl_6:2_11 3Krl_6:2_12 3Krl_6:2_13 3Krl_6:2_14 3Krl_6:2_15 3Krl_6:2_16 3Krl_6:2_17 3Krl_6:2_18 3Krl_6:2_19 3Krl_6:2_20 3Krl_6:2_21 3Krl_6:2_22 3Krl_6:2_23 3Krl_6:2_24 3Krl_6:2_25 3Krl_6:2_26 3Krl_6:2_27 3Krl_6:2_28 3Krl_6:2_29
3Krl:6:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:3 καὶ τὸ αιλαμ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, εἴκοσι ἐν πήχει μῆκος αὐτοῦ εἰς τὸ πλάτος τοῦ οἴκου καὶ δέκα ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου. καὶ ᾠκοδόμησεν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν.
3Krl:6:3 And the porch in front of the temple--twenty cubits was its length according to the breadth of the house in front of the house: and he built the house, and finished it. (1 Kings 6:3 Brenton)
3Krl:6:3 Sień zaś przed główną budowlą świątyni miała dwadzieścia łokci długości, stosownie do szerokości świątyni, i dziesięć łokci szerokości, w kierunku długości świątyni. (1 Krl 6:3 BT_4)
3Krl:6:3 καὶ τὸ αιλαμ κατὰ πρόσωπον τοῦ ναοῦ, εἴκοσι ἐν πήχει μῆκος αὐτοῦ εἰς τὸ πλάτος τοῦ οἴκου καὶ δέκα ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τοῦ οἴκου. καὶ ᾠκοδόμησεν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν.
3Krl:6:3 καί ὁ ἡ τό   κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν μῆκο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί δέκα ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:6:3 I też, nawet, mianowicie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Świątynia {Skroń} Ikona; dwadzieścia W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Długość On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Szerokość Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Dziesięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Szerokość On/ona/to/to samo W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie By uzupełniać On/ona/to/to samo
3Krl:6:3 kai\ to\ ailam kata\ pro/sOpon tou= naou=, ei)/kosi e)n pE/CHei mE=kos au)tou= ei)s to\ pla/tos tou= oi)/kou kai\ de/ka e)n pE/CHei to\ pla/tos au)tou= kata\ pro/sOpon tou= oi)/kou. kai\ O)|kodo/mEsen to\n oi)=kon kai\ sunete/lesen au)to/n.
3Krl:6:3 kai to ailam kata prosOpon tu nau, eikosi en pECHei mEkos autu eis to platos tu oiku kai deka en pECHei to platos autu kata prosOpon tu oiku. kai OkodomEsen ton oikon kai synetelesen auton.
3Krl:6:3 C RA_NSN N_NSN P N2N_ASN RA_GSM N2_GSM M P A3U_DSM N3E_ASN RD_GSN P RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM C M P A3U_DSM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM P N2N_ASN RA_GSM N2_GSM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM
3Krl:6:3 and also, even, namely the ć down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the temple icon; twenty in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit length he/she/it/same into (+acc) the width the house; to dwell and also, even, namely ten in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit the width he/she/it/same down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the house; to dwell and also, even, namely to build/edify the house and also, even, namely to complete he/she/it/same
3Krl:6:3 and the (nom|acc)   down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) temple (gen) icons (dat); twenty in/among/by (+dat) cubit (dat) length (nom|acc|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and ten in/among/by (+dat) cubit (dat) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) him/it/same (gen) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) house (acc) and he/she/it-COMPLETE-ed him/it/same (acc)
3Krl:6:3 3Krl_6:3_1 3Krl_6:3_2 3Krl_6:3_3 3Krl_6:3_4 3Krl_6:3_5 3Krl_6:3_6 3Krl_6:3_7 3Krl_6:3_8 3Krl_6:3_9 3Krl_6:3_10 3Krl_6:3_11 3Krl_6:3_12 3Krl_6:3_13 3Krl_6:3_14 3Krl_6:3_15 3Krl_6:3_16 3Krl_6:3_17 3Krl_6:3_18 3Krl_6:3_19 3Krl_6:3_20 3Krl_6:3_21 3Krl_6:3_22 3Krl_6:3_23 3Krl_6:3_24 3Krl_6:3_25 3Krl_6:3_26 3Krl_6:3_27 3Krl_6:3_28 3Krl_6:3_29 3Krl_6:3_30 3Krl_6:3_31 3Krl_6:3_32 3Krl_6:3_33 3Krl_6:3_34 3Krl_6:3_35
3Krl:6:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:4 καὶ ἐποίησεν τῷ οἴκῳ θυρίδας παρακυπτομένας κρυπτάς.
3Krl:6:4 And he made to the house secret windows inclining inward. (1 Kings 6:4 Brenton)
3Krl:6:4 Świątynię zaopatrzył w okna o zakratowanych wnękach. (1 Krl 6:4 BT_4)
3Krl:6:4 καὶ ἐποίησεν τῷ οἴκῳ θυρίδας παρακυπτομένας κρυπτάς.
3Krl:6:4 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) θυρί[δ]ς, -ίδος, ἡ παρα·κύπτω (παρα+κυπτ-, -, παρα+κυψ-, -, -, -) κρύπτη, -ης, ἡ; κρυπτός -ή -όν
3Krl:6:4 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Dom Okno Do ??? Krypta; tajny
3Krl:6:4 kai\ e)poi/Esen tO=| oi)/kO| Turi/das parakuptome/nas krupta/s.
3Krl:6:4 kai epoiEsen tO oikO Tyridas parakyptomenas kryptas.
3Krl:6:4 C VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM N3D_APF V1_PMPAPF A1_APF
3Krl:6:4 and also, even, namely to do/make the house window to ??? crypt; secret
3Krl:6:4 and he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) house (dat) windows (acc) while being-???-ed (acc) crypts (acc); secret ([Adj] acc)
3Krl:6:4 3Krl_6:4_1 3Krl_6:4_2 3Krl_6:4_3 3Krl_6:4_4 3Krl_6:4_5 3Krl_6:4_6 3Krl_6:4_7
3Krl:6:4 x x x x x x x
3Krl:6:5 καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου μέλαθρα κυκλόθεν τῷ ναῷ καὶ τῷ δαβιρ καὶ ἐποίησεν πλευρὰς κυκλόθεν.
3Krl:6:5 And against the wall of the house he set chambers round about the temple and the ark. (1 Kings 6:5 Brenton)
3Krl:6:5 Na murze świątyni dokoła poprowadził nadbudowę z pięter wzdłuż murów świątyni wokół głównej budowli i sanktuarium oraz zrobił dokoła boczne pomieszczenia. (1 Krl 6:5 BT_4)
3Krl:6:5 καὶ ἔδωκεν ἐπὶ τὸν τοῖχον τοῦ οἴκου μέλαθρα κυκλόθεν τῷ ναῷ καὶ τῷ δαβιρ καὶ ἐποίησεν πλευρὰς κυκλόθεν.
3Krl:6:5 καί δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)   κυκλό·θεν ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) καί ὁ ἡ τό   καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) πλευρά, -ᾶς, ἡ κυκλό·θεν
3Krl:6:5 I też, nawet, mianowicie By dawać Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ściana Dom; by mieszkać Dookoła Świątynia {Skroń} I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Żebro Dookoła
3Krl:6:5 kai\ e)/dOken e)pi\ to\n toi=CHon tou= oi)/kou me/laTra kuklo/Ten tO=| naO=| kai\ tO=| dabir kai\ e)poi/Esen pleura\s kuklo/Ten.
3Krl:6:5 kai edOken epi ton toiCHon tu oiku melaTra kykloTen tO naO kai tO dabir kai epoiEsen pleuras kykloTen.
3Krl:6:5 C VAI_AAI3S P RA_ASM N2_ASM RA_GSM N2_GSM N2N_APN D RA_DSM N2_DSM C RA_DSN N_DSN C VAI_AAI3S N1A_APF D
3Krl:6:5 and also, even, namely to give upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the wall the house; to dwell ć around the temple and also, even, namely the ć and also, even, namely to do/make rib around
3Krl:6:5 and he/she/it-GIVE-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) wall (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!   around the (dat) temple (dat) and the (dat)   and he/she/it-DO/MAKE-ed rib (gen), ribs (acc) around
3Krl:6:5 3Krl_6:5_1 3Krl_6:5_2 3Krl_6:5_3 3Krl_6:5_4 3Krl_6:5_5 3Krl_6:5_6 3Krl_6:5_7 3Krl_6:5_8 3Krl_6:5_9 3Krl_6:5_10 3Krl_6:5_11 3Krl_6:5_12 3Krl_6:5_13 3Krl_6:5_14 3Krl_6:5_15 3Krl_6:5_16 3Krl_6:5_17 3Krl_6:5_18
3Krl:6:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:6 ἡ πλευρὰ ἡ ὑποκάτω πέντε πήχεων τὸ πλάτος αὐτῆς, καὶ τὸ μέσον ἕξ, καὶ ἡ τρίτη ἑπτὰ ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτῆς· ὅτι διάστημα ἔδωκεν τῷ οἴκῳ κυκλόθεν ἔξωθεν τοῦ οἴκου, ὅπως μὴ ἐπιλαμβάνωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου.
3Krl:6:6 The under side was five cubits broad, and the middle part six, and the third was seven cubits broad; for he formed an interval to the house round about without the house, that they might not touch the walls of the house. (1 Kings 6:6 Brenton)
3Krl:6:6 Piętro dolne szerokości pięciu łokci, średnie szerokości sześciu łokci, a trzecie szerokości siedmiu łokci, gdyż zaopatrzył dom na zewnątrz w skarpy dokoła, aby pomieszczeń bocznych nie trzymały mury świątyni. (1 Krl 6:6 BT_4)
3Krl:6:6 πλευρὰ ὑποκάτω πέντε πήχεων τὸ πλάτος αὐτῆς, καὶ τὸ μέσον ἕξ, καὶ τρίτη ἑπτὰ ἐν πήχει τὸ πλάτος αὐτῆς· ὅτι διάστημα ἔδωκεν τῷ οἴκῳ κυκλόθεν ἔξωθεν τοῦ οἴκου, ὅπως μὴ ἐπιλαμβάνωνται τῶν τοίχων τοῦ οἴκου.
3Krl:6:6 ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό ὑπο·κάτω πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί ὁ ἡ τό μέσος -η -ον ἕξ καί ὁ ἡ τό τρίτος -η -ον ἑπτά ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό πλάτο·ς, -ους, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅτι διά·στημα[τ], -ατος, τό δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κυκλό·θεν ἔξω·θεν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὅπως μή ἐπι·λαμβάνομαι (επι+λαμβαν-, επι+λημψ-, 2nd επι+λαβ-, -, επι+ειληβ-, επι+λημφ·θ-) ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
3Krl:6:6 Żebro Poniżej Pięć Łokieć Szerokość On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Średni Sześć I też, nawet, mianowicie Trzeci Siedem W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Szerokość On/ona/to/to samo Ponieważ/tamto Odstęp By dawać Dom Dookoła Od zewnątrz Dom; by mieszkać Tak , które – powodujące tamto (które powody), zamierzające , że, przyczyna będąca tamto (tak tamto), albo cel tego jest tamto (to zdarza się tak tamto). Tryb łączący , który podąża za tym słowem jest: Mógłby. Nie By brać uchwyt z Ściana Dom; by mieszkać
3Krl:6:6 E( pleura\ E( u(poka/tO pe/nte pE/CHeOn to\ pla/tos au)tE=s, kai\ to\ me/son e(/X, kai\ E( tri/tE e(pta\ e)n pE/CHei to\ pla/tos au)tE=s· o(/ti dia/stEma e)/dOken tO=| oi)/kO| kuklo/Ten e)/XOTen tou= oi)/kou, o(/pOs mE\ e)pilamba/nOntai tO=n toi/CHOn tou= oi)/kou.
3Krl:6:6 hE pleura hE hypokatO pente pECHeOn to platos autEs, kai to meson heX, kai hE tritE hepta en pECHei to platos autEs· hoti diastEma edOken tO oikO kykloTen eXOTen tu oiku, hopOs mE epilambanOntai tOn toiCHOn tu oiku.
3Krl:6:6 RA_NSF N1A_NSF RA_NSF P M A3U_GPM RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C RA_ASN A1_ASM M C RA_NSF A1_NSF M P A3U_DSM RA_ASN N3E_ASN RD_GSF C N3M_ASN VAI_AAI3S RA_DSM N2_DSM D D RA_GSM N2_GSM C D V1_PMS3P RA_GPM N2_GPM RA_GSM N2_GSM
3Krl:6:6 the rib the below five cubit the width he/she/it/same and also, even, namely the middle six and also, even, namely the third seven in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit the width he/she/it/same because/that interval to give the house around from the outside the house; to dwell so that – causing that (which causes), intending that, the reason being that (so that), or the purpose of this is that (this occurs so that). The subjunctive that comes after this word is: could. not to take hold of the wall the house; to dwell
3Krl:6:6 the (nom) rib (nom|voc) the (nom) below five cubits (gen) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) her/it/same (gen) and the (nom|acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) six and the (nom) third (nom|voc) seven in/among/by (+dat) cubit (dat) the (nom|acc) width (nom|acc|voc) her/it/same (gen) because/that interval (nom|acc|voc) he/she/it-GIVE-ed the (dat) house (dat) around from the outside the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! this is how not they-should-be-being-TAKE-ed-HOLD-OF the (gen) walls (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
3Krl:6:6 3Krl_6:6_1 3Krl_6:6_2 3Krl_6:6_3 3Krl_6:6_4 3Krl_6:6_5 3Krl_6:6_6 3Krl_6:6_7 3Krl_6:6_8 3Krl_6:6_9 3Krl_6:6_10 3Krl_6:6_11 3Krl_6:6_12 3Krl_6:6_13 3Krl_6:6_14 3Krl_6:6_15 3Krl_6:6_16 3Krl_6:6_17 3Krl_6:6_18 3Krl_6:6_19 3Krl_6:6_20 3Krl_6:6_21 3Krl_6:6_22 3Krl_6:6_23 3Krl_6:6_24 3Krl_6:6_25 3Krl_6:6_26 3Krl_6:6_27 3Krl_6:6_28 3Krl_6:6_29 3Krl_6:6_30 3Krl_6:6_31 3Krl_6:6_32 3Krl_6:6_33 3Krl_6:6_34 3Krl_6:6_35 3Krl_6:6_36 3Krl_6:6_37 3Krl_6:6_38
3Krl:6:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:7 καὶ ὁ οἶκος ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτὸν λίθοις ἀκροτόμοις ἀργοῖς ᾠκοδομήθη, καὶ σφῦρα καὶ πέλεκυς καὶ πᾶν σκεῦος σιδηροῦν οὐκ ἠκούσθη ἐν τῷ οἴκῳ ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτόν.
3Krl:6:7 And the house was built in the construction of it with rough hewn stones: and there was not heard in the house in the building of it hammer or axe, or any iron tool. (1 Kings 6:7 Brenton)
3Krl:6:7 Dom zaś przy wznoszeniu go został zbudowany z kamieni, których od czasu wydobycia już nie obrabiano. Dlatego nie słyszano w domu, przy jego budowie, ani młota, ani siekiery, ani jakiegokolwiek narzędzia żelaznego. (1 Krl 6:7 BT_4)
3Krl:6:7 καὶ οἶκος ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτὸν λίθοις ἀκροτόμοις ἀργοῖς ᾠκοδομήθη, καὶ σφῦρα καὶ πέλεκυς καὶ πᾶν σκεῦος σιδηροῦν οὐκ ἠκούσθη ἐν τῷ οἴκῳ ἐν τῷ οἰκοδομεῖσθαι αὐτόν.
3Krl:6:7 καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐν ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λίθος, -ου, ὁ   ἀργός -ή -όν; ἀργέω (αργ(ε)-, -, αργη·σ-, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) καί σφυρόν, -οῦ, τό καί   καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός σκεῦο·ς, -ους, τό σιδηροῦς -ᾶ -οῦν a.k.a. σιδήρεος οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ἐν ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἐν ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:6:7 I też, nawet, mianowicie Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo Kamień Bezczynny bezczynny, bezużyteczny; by opuszczać się By budować/buduj moralnie I też, nawet, mianowicie Gój się I też, nawet, mianowicie I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie Żelazny ??? Przed przydechem mocnym By słyszeć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dom W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By budować/buduj moralnie On/ona/to/to samo
3Krl:6:7 kai\ o( oi)=kos e)n tO=| oi)kodomei=sTai au)to\n li/Tois a)kroto/mois a)rgoi=s O)|kodomE/TE, kai\ sfu=ra kai\ pe/lekus kai\ pa=n skeu=os sidErou=n ou)k E)kou/sTE e)n tO=| oi)/kO| e)n tO=| oi)kodomei=sTai au)to/n.
3Krl:6:7 kai ho oikos en tO oikodomeisTai auton liTois akrotomois argois OkodomETE, kai sfyra kai pelekys kai pan skeuos sidErun uk EkusTE en tO oikO en tO oikodomeisTai auton.
3Krl:6:7 C RA_NSM N2_NSM P RA_DSN V2_PMN RD_ASM N2_DPM A1B_DPM A1_DPM VCI_API3S C N1A_NSF C N3U_NSN C A3_NSN N3E_NSN A1C_NSN D VCI_FPI3S P RA_DSM N2_DSM P RA_DSN V2_PMN RD_ASM
3Krl:6:7 and also, even, namely the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to build/edify he/she/it/same stone ć idle idle, useless; to slack off to build/edify and also, even, namely heal and also, even, namely ć and also, even, namely every all, each, every, the whole of vessel iron οὐχ before rough breathing to hear in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the house in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to build/edify he/she/it/same
3Krl:6:7 and the (nom) house (nom) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-BUILD/EDIFY-ed him/it/same (acc) stones (dat)   idle ([Adj] dat); you(sg)-happen-to-be-SLACK OFF-ing (opt) he/she/it-was-BUILD/EDIFY-ed and heals (nom|acc|voc) and   and every (nom|acc|voc) vessel (nom|acc|voc) iron ([Adj] acc, nom|acc|voc) not he/she/it-was-HEAR-ed in/among/by (+dat) the (dat) house (dat) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-BUILD/EDIFY-ed him/it/same (acc)
3Krl:6:7 3Krl_6:7_1 3Krl_6:7_2 3Krl_6:7_3 3Krl_6:7_4 3Krl_6:7_5 3Krl_6:7_6 3Krl_6:7_7 3Krl_6:7_8 3Krl_6:7_9 3Krl_6:7_10 3Krl_6:7_11 3Krl_6:7_12 3Krl_6:7_13 3Krl_6:7_14 3Krl_6:7_15 3Krl_6:7_16 3Krl_6:7_17 3Krl_6:7_18 3Krl_6:7_19 3Krl_6:7_20 3Krl_6:7_21 3Krl_6:7_22 3Krl_6:7_23 3Krl_6:7_24 3Krl_6:7_25 3Krl_6:7_26 3Krl_6:7_27 3Krl_6:7_28
3Krl:6:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:8 καὶ ὁ πυλὼν τῆς πλευρᾶς τῆς ὑποκάτωθεν ὑπὸ τὴν ὠμίαν τοῦ οἴκου τὴν δεξιάν, καὶ ἑλικτὴ ἀνάβασις εἰς τὸ μέσον καὶ ἐκ τῆς μέσης ἐπὶ τὰ τριώροφα.
3Krl:6:8 And the porch of the under side was below the right wing of the house, and there was a winding ascent into the middle chamber, and from the middle to the third story. (1 Kings 6:8 Brenton)
3Krl:6:8 Drzwi do średniego pomieszczenia bocznego były przy prawym skrzydle domu, przez które po krętych schodach wstępowano do średniego, a ze średniego do trzeciego. (1 Krl 6:8 BT_4)
3Krl:6:8 καὶ πυλὼν τῆς πλευρᾶς τῆς ὑποκάτωθεν ὑπὸ τὴν ὠμίαν τοῦ οἴκου τὴν δεξιάν, καὶ ἑλικτὴ ἀνάβασις εἰς τὸ μέσον καὶ ἐκ τῆς μέσης ἐπὶ τὰ τριώροφα.
3Krl:6:8 καί ὁ ἡ τό πύλη, -ης, ἡ; πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ ὁ ἡ τό   ὑπό ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό δεξιός -ά -όν καί     εἰς[1] ὁ ἡ τό μέσος -η -ον καί ἐκ ὁ ἡ τό μέσος -η -ον ἐπί ὁ ἡ τό  
3Krl:6:8 I też, nawet, mianowicie Brama; brama Żebro Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Dom; by mieszkać W prawo I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Średni I też, nawet, mianowicie Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Średni Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym
3Krl:6:8 kai\ o( pulO\n tE=s pleura=s tE=s u(poka/tOTen u(po\ tE\n O)mi/an tou= oi)/kou tE\n deXia/n, kai\ e(liktE\ a)na/basis ei)s to\ me/son kai\ e)k tE=s me/sEs e)pi\ ta\ triO/rofa.
3Krl:6:8 kai ho pylOn tEs pleuras tEs hypokatOTen hypo tEn Omian tu oiku tEn deXian, kai heliktE anabasis eis to meson kai ek tEs mesEs epi ta triOrofa.
3Krl:6:8 C RA_NSM N3W_NSM RA_GSF N1A_GSF RA_GSF P P RA_ASF N1A_ASF RA_GSM N2_GSM RA_ASF A1A_ASF C A1_NSF N3I_NSF P RA_ASN A1_ASN C P RA_GSF A1_GSF P RA_APN A1B_APN
3Krl:6:8 and also, even, namely the gate; gate the rib the ć under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the ć the house; to dwell the right and also, even, namely ć ć into (+acc) the middle and also, even, namely out of (+gen) ἐξ before vowels the middle upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ć
3Krl:6:8 and the (nom) gates (gen); gate (nom|voc) the (gen) rib (gen), ribs (acc) the (gen)   under (+acc), by (+gen) the (acc)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (acc) right ([Adj] acc) and     into (+acc) the (nom|acc) middle ([Adj] acc, nom|acc|voc) and out of (+gen) the (gen) middle ([Adj] gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc)  
3Krl:6:8 3Krl_6:8_1 3Krl_6:8_2 3Krl_6:8_3 3Krl_6:8_4 3Krl_6:8_5 3Krl_6:8_6 3Krl_6:8_7 3Krl_6:8_8 3Krl_6:8_9 3Krl_6:8_10 3Krl_6:8_11 3Krl_6:8_12 3Krl_6:8_13 3Krl_6:8_14 3Krl_6:8_15 3Krl_6:8_16 3Krl_6:8_17 3Krl_6:8_18 3Krl_6:8_19 3Krl_6:8_20 3Krl_6:8_21 3Krl_6:8_22 3Krl_6:8_23 3Krl_6:8_24 3Krl_6:8_25 3Krl_6:8_26 3Krl_6:8_27
3Krl:6:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:9 καὶ ᾠκοδόμησεν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν· καὶ ἐκοιλοστάθμησεν τὸν οἶκον κέδροις.
3Krl:6:9 So he built the house and finished it; and he made the ceiling of the house with cedars. (1 Kings 6:9 Brenton)
3Krl:6:9 Tak więc zbudował tę świątynię i wykańczając, opatrzył ją wklęsłym stropem cedrowym. (1 Krl 6:9 BT_4)
3Krl:6:9 καὶ ᾠκοδόμησεν τὸν οἶκον καὶ συνετέλεσεν αὐτόν· καὶ ἐκοιλοστάθμησεν τὸν οἶκον κέδροις.
3Krl:6:9 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) καί συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό καί   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)  
3Krl:6:9 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom I też, nawet, mianowicie By uzupełniać On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dom
3Krl:6:9 kai\ O)|kodo/mEsen to\n oi)=kon kai\ sunete/lesen au)to/n· kai\ e)koilosta/TmEsen to\n oi)=kon ke/drois.
3Krl:6:9 kai OkodomEsen ton oikon kai synetelesen auton· kai ekoilostaTmEsen ton oikon kedrois.
3Krl:6:9 C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM C VAI_AAI3S RD_ASM C VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM N2_DPF
3Krl:6:9 and also, even, namely to build/edify the house and also, even, namely to complete he/she/it/same and also, even, namely ć the house ć
3Krl:6:9 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) house (acc) and he/she/it-COMPLETE-ed him/it/same (acc) and   the (acc) house (acc)  
3Krl:6:9 3Krl_6:9_1 3Krl_6:9_2 3Krl_6:9_3 3Krl_6:9_4 3Krl_6:9_5 3Krl_6:9_6 3Krl_6:9_7 3Krl_6:9_8 3Krl_6:9_9 3Krl_6:9_10 3Krl_6:9_11 3Krl_6:9_12
3Krl:6:9 x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:10 καὶ ᾠκοδόμησεν τοὺς ἐνδέσμους δι’ ὅλου τοῦ οἴκου, πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ συνέσχεν τὸν ἔνδεσμον ἐν ξύλοις κεδρίνοις.
3Krl:6:10 And he made the partitions through all the house, each five cubits high, and enclosed each partition with cedar boards. (1 Kings 6:10 Brenton)
3Krl:6:10 Nadbudowę wzniósł nad całą świątynią na pięć łokci wysoko i połączył ze świątynią drewnem cedrowym. (1 Krl 6:10 BT_4)
3Krl:6:10 καὶ ᾠκοδόμησεν τοὺς ἐνδέσμους δι’ ὅλου τοῦ οἴκου, πέντε ἐν πήχει τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ συνέσχεν τὸν ἔνδεσμον ἐν ξύλοις κεδρίνοις.
3Krl:6:10 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό   διά ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) πέντε ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό καί συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ὁ ἡ τό   ἐν ξύλον, -ου, τό  
3Krl:6:10 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Cały Dom; by mieszkać Pięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By zmuszać {By ograniczać} W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się.
3Krl:6:10 kai\ O)|kodo/mEsen tou\s e)nde/smous di’ o(/lou tou= oi)/kou, pe/nte e)n pE/CHei to\ u(/PSos au)tou=, kai\ sune/sCHen to\n e)/ndesmon e)n Xu/lois kedri/nois.
3Krl:6:10 kai OkodomEsen tus endesmus di’ holu tu oiku, pente en pECHei to hyPSos autu, kai synesCHen ton endesmon en Xylois kedrinois.
3Krl:6:10 C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM P A1_GSM RA_GSM N2_GSM M P A3U_DSM RA_NSN N3E_NSN RD_GSM C VBI_AAI3S RA_ASM N2_ASM P N2N_DPN A1_DPN
3Krl:6:10 and also, even, namely to build/edify the ć because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) whole the house; to dwell five in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same and also, even, namely to constrain the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć
3Krl:6:10 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc)   because of (+acc), through (+gen) whole (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! five in/among/by (+dat) cubit (dat) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-CONSTRAIN-ed the (acc)   in/among/by (+dat) trees/wooden things (dat)  
3Krl:6:10 3Krl_6:10_1 3Krl_6:10_2 3Krl_6:10_3 3Krl_6:10_4 3Krl_6:10_5 3Krl_6:10_6 3Krl_6:10_7 3Krl_6:10_8 3Krl_6:10_9 3Krl_6:10_10 3Krl_6:10_11 3Krl_6:10_12 3Krl_6:10_13 3Krl_6:10_14 3Krl_6:10_15 3Krl_6:10_16 3Krl_6:10_17 3Krl_6:10_18 3Krl_6:10_19 3Krl_6:10_20 3Krl_6:10_21
3Krl:6:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:15 καὶ ᾠκοδόμησεν τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου διὰ ξύλων κεδρίνων ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τοῦ οἴκου καὶ ἕως τῶν δοκῶν καὶ ἕως τῶν τοίχων· ἐκοιλοστάθμησεν συνεχόμενα ξύλοις ἔσωθεν καὶ περιέσχεν τὸ ἔσω τοῦ οἴκου ἐν πλευραῖς πευκίναις.
3Krl:6:15 And he framed the walls of the house within with cedar boards, from the floor of the house and on to the inner walls and to the beams: he lined the parts enclosed with boards within, and compassed the inward parts of the house with planks of fir. (1 Kings 6:15 Brenton)
3Krl:6:15 Mury domu obłożył wewnątrz deskami cedrowymi od podłogi domu aż do belek sufitu, wnętrze pokrył drzewem, a podłogę świątyni wyłożył deskami cyprysowymi. (1 Krl 6:15 BT_4)
3Krl:6:15 Καὶ ᾠκοδόμησεν τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου διὰ ξύλων κεδρίνων ἀπὸ τοῦ ἐδάφους τοῦ οἴκου καὶ ἕως τῶν δοκῶν καὶ ἕως τῶν τοίχων· ἐκοιλοστάθμησεν συνεχόμενα ξύλοις ἔσωθεν καὶ περιέσχεν τὸ ἔσω τοῦ οἴκου ἐν πλευραῖς πευκίναις.
3Krl:6:15 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) διά ξύλον, -ου, τό   ἀπό ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό δοκός, -οῦ, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ   συν·έχω (συν+εχ-, συν+εξ-, 2nd συν+σχ-, -, -, συν+σχε·θ-/συν+εχ·θ-) ξύλον, -ου, τό ἔσω·θεν καί περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό ἔσω ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἐν πλευρά, -ᾶς, ἡ  
3Krl:6:15 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Ściana Dom; by mieszkać Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakładanie Dom; by mieszkać I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Belka; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie Aż; świtaj Ściana By zmuszać {By ograniczać} Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Od wewnątrz I też, nawet, mianowicie Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Wewnątrz Dom; by mieszkać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Żebro
3Krl:6:15 *kai\ O)|kodo/mEsen tou\s toi/CHous tou= oi)/kou dia\ Xu/lOn kedri/nOn a)po\ tou= e)da/fous tou= oi)/kou kai\ e(/Os tO=n dokO=n kai\ e(/Os tO=n toi/CHOn· e)koilosta/TmEsen suneCHo/mena Xu/lois e)/sOTen kai\ perie/sCHen to\ e)/sO tou= oi)/kou e)n pleurai=s peuki/nais.
3Krl:6:15 kai OkodomEsen tus toiCHus tu oiku dia XylOn kedrinOn apo tu edafus tu oiku kai heOs tOn dokOn kai heOs tOn toiCHOn· ekoilostaTmEsen syneCHomena Xylois esOTen kai periesCHen to esO tu oiku en pleurais peukinais.
3Krl:6:15 C VAI_AAI3S RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM P N2N_GPN A1_GPN P RA_GSN N3E_GSN RA_GSM N2_GSM C P RA_GPF N2_GPF C P RA_GPM N2_GPM VAI_AAI3S V1_PMPAPN N2N_DPN D C VBI_AAI3S RA_ASN D RA_GSM N2_GSM P N1A_DPF A1_DPF
3Krl:6:15 and also, even, namely to build/edify the wall the house; to dwell because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the foundation the house; to dwell and also, even, namely until; dawn the beam; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely until; dawn the wall ć to constrain tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. from inside and also, even, namely to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents the inside the house; to dwell in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among rib ć
3Krl:6:15 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) walls (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! because of (+acc), through (+gen) trees/wooden things (gen)   away from (+gen) the (gen) foundation (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) beams (gen); while GLORY-ing (nom) and until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) walls (gen)   while being-CONSTRAIN-ed (nom|acc|voc) trees/wooden things (dat) from inside and he/she/it-CONTAINED-ed the (nom|acc) inside the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! in/among/by (+dat) ribs (dat)  
3Krl:6:15 3Krl_6:15_1 3Krl_6:15_2 3Krl_6:15_3 3Krl_6:15_4 3Krl_6:15_5 3Krl_6:15_6 3Krl_6:15_7 3Krl_6:15_8 3Krl_6:15_9 3Krl_6:15_10 3Krl_6:15_11 3Krl_6:15_12 3Krl_6:15_13 3Krl_6:15_14 3Krl_6:15_15 3Krl_6:15_16 3Krl_6:15_17 3Krl_6:15_18 3Krl_6:15_19 3Krl_6:15_20 3Krl_6:15_21 3Krl_6:15_22 3Krl_6:15_23 3Krl_6:15_24 3Krl_6:15_25 3Krl_6:15_26 3Krl_6:15_27 3Krl_6:15_28 3Krl_6:15_29 3Krl_6:15_30 3Krl_6:15_31 3Krl_6:15_32 3Krl_6:15_33 3Krl_6:15_34 3Krl_6:15_35
3Krl:6:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:16 καὶ ᾠκοδόμησεν τοὺς εἴκοσι πήχεις ἀπ’ ἄκρου τοῦ οἴκου, τὸ πλευρὸν τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν δοκῶν, καὶ ἐποίησεν ἐκ τοῦ δαβιρ εἰς τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.
3Krl:6:16 And he built the twenty cubits from the top of the wall, one side from the floor to the beams, and he made it from the oracle to the most holy place. (1 Kings 6:16 Brenton)
3Krl:6:16 Ponadto od tylnej strony świątyni zbudował z desek cedrowych od podłogi aż do belek ścianę na dwadzieścia łokci, aby oddzielić od świątyni sanktuarium, to jest Miejsce Najświętsze. (1 Krl 6:16 BT_4)
3Krl:6:16 καὶ ᾠκοδόμησεν τοὺς εἴκοσι πήχεις ἀπ’ ἄκρου τοῦ οἴκου, τὸ πλευρὸν τὸ ἓν ἀπὸ τοῦ ἐδάφους ἕως τῶν δοκῶν, καὶ ἐποίησεν ἐκ τοῦ δαβιρ εἰς τὸ ἅγιον τῶν ἁγίων.
3Krl:6:16 καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ἀπό ἄκρον, -ου, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀπό ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω ὁ ἡ τό δοκός, -οῦ, ἡ; δοκέω (δοκ(ε)-, δοξ-, δοξ-, -, δεδοκ-, -) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό   εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός)
3Krl:6:16 I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Ikona; dwadzieścia Łokieć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Dom; by mieszkać Jeden Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Zakładanie Aż; świtaj Belka; by oczekiwać zdawać się, do proszę, by zdawać się dobrym do I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży)
3Krl:6:16 kai\ O)|kodo/mEsen tou\s ei)/kosi pE/CHeis a)p’ a)/krou tou= oi)/kou, to\ pleuro\n to\ e(\n a)po\ tou= e)da/fous e(/Os tO=n dokO=n, kai\ e)poi/Esen e)k tou= dabir ei)s to\ a(/gion tO=n a(gi/On.
3Krl:6:16 kai OkodomEsen tus eikosi pECHeis ap’ akru tu oiku, to pleuron to hen apo tu edafus heOs tOn dokOn, kai epoiEsen ek tu dabir eis to hagion tOn hagiOn.
3Krl:6:16 C VAI_AAI3S RA_APM M A3U_APM P A1A_GSM RA_GSM N2_GSM RA_ASN N2N_ASN RA_ASN A3_ASN P RA_GSN N3E_GSN P RA_GPF N2_GPF C VAI_AAI3S P RA_GSN N_GSN P RA_ASN A1A_ASM RA_GPM A1A_GPM
3Krl:6:16 and also, even, namely to build/edify the icon; twenty cubit from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing furthest extent/apex the house; to dwell the ć the one from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the foundation until; dawn the beam; to expect to seem, to please, to seem good to and also, even, namely to do/make out of (+gen) ἐξ before vowels the ć into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine)
3Krl:6:16 and he/she/it-BUILD/EDIFY-ed the (acc) icons (dat); twenty cubits (acc, nom|voc) away from (+gen) furthest extent/apex (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (nom|acc)   the (nom|acc) one (nom|acc) away from (+gen) the (gen) foundation (gen) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) the (gen) beams (gen); while GLORY-ing (nom) and he/she/it-DO/MAKE-ed out of (+gen) the (gen)   into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) holy ([Adj] gen)
3Krl:6:16 3Krl_6:16_1 3Krl_6:16_2 3Krl_6:16_3 3Krl_6:16_4 3Krl_6:16_5 3Krl_6:16_6 3Krl_6:16_7 3Krl_6:16_8 3Krl_6:16_9 3Krl_6:16_10 3Krl_6:16_11 3Krl_6:16_12 3Krl_6:16_13 3Krl_6:16_14 3Krl_6:16_15 3Krl_6:16_16 3Krl_6:16_17 3Krl_6:16_18 3Krl_6:16_19 3Krl_6:16_20 3Krl_6:16_21 3Krl_6:16_22 3Krl_6:16_23 3Krl_6:16_24 3Krl_6:16_25 3Krl_6:16_26 3Krl_6:16_27 3Krl_6:16_28 3Krl_6:16_29
3Krl:6:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:17 καὶ τεσσαράκοντα πηχῶν ἦν ὁ ναὸς κατὰ πρόσωπον
3Krl:6:17 And the temple was forty cubits in extent, (1 Kings 6:17 Brenton)
3Krl:6:17 Czterdzieści łokci długości miała świątynia przed sanktuarium. (1 Krl 6:17 BT_4)
3Krl:6:17 καὶ τεσσαράκοντα πηχῶν ἦν ναὸς κατὰ πρόσωπον
3Krl:6:17 καί τεσσερά·κοντα v.l. τεσσαρ- πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν) κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό
3Krl:6:17 I też, nawet, mianowicie Czterdzieści Łokieć By być Świątynia {Skroń} W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz
3Krl:6:17 kai\ tessara/konta pECHO=n E)=n o( nao\s kata\ pro/sOpon
3Krl:6:17 kai tessarakonta pECHOn En ho naos kata prosOpon
3Krl:6:17 C M N3U_GPM V9_IAI3S RA_NSM N2_NSM P N2N_ASN
3Krl:6:17 and also, even, namely forty cubit to be the temple down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face
3Krl:6:17 and forty cubits (gen) he/she/it-was the (nom) temple (nom) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc)
3Krl:6:17 3Krl_6:17_1 3Krl_6:17_2 3Krl_6:17_3 3Krl_6:17_4 3Krl_6:17_5 3Krl_6:17_6 3Krl_6:17_7 3Krl_6:17_8
3Krl:6:17 x x x x x x x x
3Krl:6:19 τοῦ δαβιρ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἔσωθεν δοῦναι ἐκεῖ τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου.
3Krl:6:19 in front of the oracle in the midst of the house within, in order to put there the ark of the covenant of the Lord. (1 Kings 6:19 Brenton)
3Krl:6:19 Sanktuarium urządził wewnątrz, w środku budowli, by tam umieścić Arkę Przymierza Pańskiego. (1 Krl 6:19 BT_4)
3Krl:6:19 τοῦ δαβιρ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἔσωθεν δοῦναι ἐκεῖ τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου.
3Krl:6:19 ὁ ἡ τό   ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἔσω·θεν δίδωμι (ath. διδ(ο)-/ath. διδ(ω)-, δω·σ-, δω·κ- or 2nd ath. δ(ο)-/ath. δ(ω)-, δεδω·κ-, δεδο-, δο·θ-) ἐκεῖ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX]
3Krl:6:19 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dom; by mieszkać Od wewnątrz By dawać Tam Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest.
3Krl:6:19 tou= dabir e)n me/sO| tou= oi)/kou e)/sOTen dou=nai e)kei= tE\n kibOto\n diaTE/kEs kuri/ou.
3Krl:6:19 tu dabir en mesO tu oiku esOTen dunai ekei tEn kibOton diaTEkEs kyriu.
3Krl:6:19 RA_GSN N_GSN P A1_DSN RA_GSM N2_GSM D VO_AAN D RA_ASF N2_ASF N1_GSF N2_GSM
3Krl:6:19 the ć in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the house; to dwell from inside to give there the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest.
3Krl:6:19 the (gen)   in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! from inside to-GIVE there the (acc) ark (acc) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen)
3Krl:6:19 3Krl_6:19_1 3Krl_6:19_2 3Krl_6:19_3 3Krl_6:19_4 3Krl_6:19_5 3Krl_6:19_6 3Krl_6:19_7 3Krl_6:19_8 3Krl_6:19_9 3Krl_6:19_10 3Krl_6:19_11 3Krl_6:19_12 3Krl_6:19_13
3Krl:6:19 x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:20 εἴκοσι πήχεις μῆκος καὶ εἴκοσι πήχεις πλάτος καὶ εἴκοσι πήχεις τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ περιέσχεν αὐτὸν χρυσίῳ συγκεκλεισμένῳ. καὶ ἐποίησεν θυσιαστήριον
3Krl:6:20 The length was twenty cubits, and the breadth was twenty cubits, and the height of it was twenty cubits. And he covered it with perfect gold, and he made an altar in front of the oracle, and covered it with gold. (1 Kings 6:20 Brenton)
3Krl:6:20 Sanktuarium było dwadzieścia łokci długie, dwadzieścia łokci szerokie i dwadzieścia łokci wysokie. Wyłożył je szczerym złotem. Wyłożył też ołtarz cedrowy. (1 Krl 6:20 BT_4)
3Krl:6:20 εἴκοσι πήχεις μῆκος καὶ εἴκοσι πήχεις πλάτος καὶ εἴκοσι πήχεις τὸ ὕψος αὐτοῦ, καὶ περιέσχεν αὐτὸν χρυσίῳ συγκεκλεισμένῳ. καὶ ἐποίησεν θυσιαστήριον
3Krl:6:20 εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν μῆκο·ς, -ους, τό καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πλάτο·ς, -ους, τό καί εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων αὐτός αὐτή αὐτό καί περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) συγ·κλείω (συν+κλει-, συν+κλει·σ-, συν+κλει·σ-, συν+κεκλει·κ-, συν+κεκλεισ-, συν+κλεισ·θ-) καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θυσιαστήριον, -ου, τό
3Krl:6:20 Ikona; dwadzieścia Łokieć Długość I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Łokieć Szerokość I też, nawet, mianowicie Ikona; dwadzieścia Łokieć Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości On/ona/to/to samo Kawałek złota By gromadzić niech zamyka się z, skręcaj w bok z głównej drogi, blisko na dół, pokrywaj wszędzie {skończony} I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'.
3Krl:6:20 ei)/kosi pE/CHeis mE=kos kai\ ei)/kosi pE/CHeis pla/tos kai\ ei)/kosi pE/CHeis to\ u(/PSos au)tou=, kai\ perie/sCHen au)to\n CHrusi/O| sugkekleisme/nO|. kai\ e)poi/Esen TusiastE/rion
3Krl:6:20 eikosi pECHeis mEkos kai eikosi pECHeis platos kai eikosi pECHeis to hyPSos autu, kai periesCHen auton CHrysiO synkekleismenO. kai epoiEsen TysiastErion
3Krl:6:20 M A3U_APM N3E_ASN C M A3U_APM N3E_ASN C M A3U_APM RA_ASN N3E_ASN RD_GSM C VBI_AAI3S RD_ASM N2N_DSN VM_XMPDSN C VAI_AAI3S N2N_ASN
3Krl:6:20 icon; twenty cubit length and also, even, namely icon; twenty cubit width and also, even, namely icon; twenty cubit the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance he/she/it/same and also, even, namely to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents he/she/it/same piece of gold to lump together shut with, turn off, close down, cover over and also, even, namely to do/make sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'.
3Krl:6:20 icons (dat); twenty cubits (acc, nom|voc) length (nom|acc|voc) and icons (dat); twenty cubits (acc, nom|voc) width (nom|acc|voc) and icons (dat); twenty cubits (acc, nom|voc) the (nom|acc) height (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-CONTAINED-ed him/it/same (acc) piece of gold (dat) having-been-CLOSED-ed (dat) and he/she/it-DO/MAKE-ed sanctuary (nom|acc|voc)
3Krl:6:20 3Krl_6:20_1 3Krl_6:20_2 3Krl_6:20_3 3Krl_6:20_4 3Krl_6:20_5 3Krl_6:20_6 3Krl_6:20_7 3Krl_6:20_8 3Krl_6:20_9 3Krl_6:20_10 3Krl_6:20_11 3Krl_6:20_12 3Krl_6:20_13 3Krl_6:20_14 3Krl_6:20_15 3Krl_6:20_16 3Krl_6:20_17 3Krl_6:20_18 3Krl_6:20_19 3Krl_6:20_20 3Krl_6:20_21
3Krl:6:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:21 κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβιρ καὶ περιέσχεν αὐτὸ χρυσίῳ.
3Krl:6:21 (1 Kings 6:21 Brenton)
3Krl:6:21 Wnętrze świątyni Salomon wyłożył również szczerym złotem i założył złote łańcuchy przed sanktuarium, które wyłożył złotem. (1 Krl 6:21 BT_4)
3Krl:6:21 κατὰ πρόσωπον τοῦ δαβιρ καὶ περιέσχεν αὐτὸ χρυσίῳ.
3Krl:6:21 κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
3Krl:6:21 W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz I też, nawet, mianowicie Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości On/ona/to/to samo Kawałek złota
3Krl:6:21 kata\ pro/sOpon tou= dabir kai\ perie/sCHen au)to\ CHrusi/O|.
3Krl:6:21 kata prosOpon tu dabir kai periesCHen auto CHrysiO.
3Krl:6:21 P N2N_ASN RA_GSN N_GSN C VBI_AAI3S RD_ASN N2N_DSN
3Krl:6:21 down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the ć and also, even, namely to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents he/she/it/same piece of gold
3Krl:6:21 down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen)   and he/she/it-CONTAINED-ed it/same (nom|acc) piece of gold (dat)
3Krl:6:21 3Krl_6:21_1 3Krl_6:21_2 3Krl_6:21_3 3Krl_6:21_4 3Krl_6:21_5 3Krl_6:21_6 3Krl_6:21_7 3Krl_6:21_8
3Krl:6:21 x x x x x x x x
3Krl:6:22 καὶ ὅλον τὸν οἶκον περιέσχεν χρυσίῳ ἕως συντελείας παντὸς τοῦ οἴκου.
3Krl:6:22 And he covered the whole house with gold, till he had finished gilding the whole house. (1 Kings 6:22 Brenton)
3Krl:6:22 Tak więc wyłożył złotem zupełnie całą świątynię i również pokrył złotem cały ołtarz, który był przed sanktuarium. (1 Krl 6:22 BT_4)
3Krl:6:22 καὶ ὅλον τὸν οἶκον περιέσχεν χρυσίῳ ἕως συντελείας παντὸς τοῦ οἴκου.
3Krl:6:22 καί ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ἕως[1]; ἕως[2], -ω, ἡ [LXX], acc. -ω συν·τέλεια, -ας, ἡ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-)
3Krl:6:22 I też, nawet, mianowicie Cały Dom Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Kawałek złota Aż; świtaj Zakończenie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Dom; by mieszkać
3Krl:6:22 kai\ o(/lon to\n oi)=kon perie/sCHen CHrusi/O| e(/Os suntelei/as panto\s tou= oi)/kou.
3Krl:6:22 kai holon ton oikon periesCHen CHrysiO heOs synteleias pantos tu oiku.
3Krl:6:22 C A1_ASM RA_ASM N2_ASM VBI_AAI3S N2N_DSN P N1A_GSF A3_GSM RA_GSM N2_GSM
3Krl:6:22 and also, even, namely whole the house to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents piece of gold until; dawn completion every all, each, every, the whole of the house; to dwell
3Krl:6:22 and whole (acc, nom|acc|voc) the (acc) house (acc) he/she/it-CONTAINED-ed piece of gold (dat) until; dawn (nom|voc), dawns (acc) completion (gen), completions (acc) every (gen) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed!
3Krl:6:22 3Krl_6:22_1 3Krl_6:22_2 3Krl_6:22_3 3Krl_6:22_4 3Krl_6:22_5 3Krl_6:22_6 3Krl_6:22_7 3Krl_6:22_8 3Krl_6:22_9 3Krl_6:22_10 3Krl_6:22_11
3Krl:6:22 x x x x x x x x x x x
3Krl:6:23 καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ δαβιρ δύο χερουβιν δέκα πήχεων μέγεθος ἐσταθμωμένον.
3Krl:6:23 And he made in the oracle two cherubs of ten cubits measured size. (1 Kings 6:23 Brenton)
3Krl:6:23 W sanktuarium sporządził dwa cheruby dziesięciołokciowej wysokości z drzewa oliwkowego. (1 Krl 6:23 BT_4)
3Krl:6:23 Καὶ ἐποίησεν ἐν τῷ δαβιρ δύο χερουβιν δέκα πήχεων μέγεθος ἐσταθμωμένον.
3Krl:6:23 καί ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ δέκα πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν μέγεθο·ς, -ους, τό  
3Krl:6:23 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dwa Cherubini Dziesięć Łokieć ???
3Krl:6:23 *kai\ e)poi/Esen e)n tO=| dabir du/o CHeroubin de/ka pE/CHeOn me/geTos e)staTmOme/non.
3Krl:6:23 kai epoiEsen en tO dabir dyo CHerubin deka pECHeOn megeTos estaTmOmenon.
3Krl:6:23 C VAI_AAI3S P RA_DSN N_DSN M N_APN M A3U_GPM N3E_ASN VAI_AMPASN
3Krl:6:23 and also, even, namely to do/make in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ć two cherubim ten cubit ??? ć
3Krl:6:23 and he/she/it-DO/MAKE-ed in/among/by (+dat) the (dat)   two (nom, acc, gen) cherubim (indecl) ten cubits (gen) ??? (nom|acc|voc)  
3Krl:6:23 3Krl_6:23_1 3Krl_6:23_2 3Krl_6:23_3 3Krl_6:23_4 3Krl_6:23_5 3Krl_6:23_6 3Krl_6:23_7 3Krl_6:23_8 3Krl_6:23_9 3Krl_6:23_10 3Krl_6:23_11
3Krl:6:23 x x x x x x x x x x x
3Krl:6:24 καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον τοῦ χερουβ τοῦ ἑνός, καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον αὐτοῦ τὸ δεύτερον, ἐν πήχει δέκα ἀπὸ μέρους πτερυγίου αὐτοῦ εἰς μέρος πτερυγίου αὐτοῦ·
3Krl:6:24 And the wing of one cherub was five cubits, and his other wing was five cubits; ten cubits from the tip of one wing to the tip of the other wing. (1 Kings 6:24 Brenton)
3Krl:6:24 Jedno skrzydło cheruba miało pięć łokci i drugie skrzydło cheruba miało też pięć łokci. Więc od końca do końca jego skrzydeł było dziesięć łokci. (1 Krl 6:24 BT_4)
3Krl:6:24 καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον τοῦ χερουβ τοῦ ἑνός, καὶ πέντε πήχεων πτερύγιον αὐτοῦ τὸ δεύτερον, ἐν πήχει δέκα ἀπὸ μέρους πτερυγίου αὐτοῦ εἰς μέρος πτερυγίου αὐτοῦ·
3Krl:6:24 καί πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πτερύγιον, -ου, τό ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί πέντε πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν πτερύγιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν δέκα ἀπό μέρο·ς, -ους, τό πτερύγιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] μέρο·ς, -ους, τό πτερύγιον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:6:24 I też, nawet, mianowicie Pięć Łokieć Koniec {Wskazówka} Cherubini Jeden I też, nawet, mianowicie Pięć Łokieć Koniec {Wskazówka} On/ona/to/to samo Drugi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć Dziesięć Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Części/kawałka okolice Koniec {Wskazówka} On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Części/kawałka okolice Koniec {Wskazówka} On/ona/to/to samo
3Krl:6:24 kai\ pe/nte pE/CHeOn pteru/gion tou= CHeroub tou= e(no/s, kai\ pe/nte pE/CHeOn pteru/gion au)tou= to\ deu/teron, e)n pE/CHei de/ka a)po\ me/rous pterugi/ou au)tou= ei)s me/ros pterugi/ou au)tou=·
3Krl:6:24 kai pente pECHeOn pterygion tu CHerub tu henos, kai pente pECHeOn pterygion autu to deuteron, en pECHei deka apo merus pterygiu autu eis meros pterygiu autu·
3Krl:6:24 C M A3U_GPM N2N_ASN RA_GSN N_GSN RA_GSN A3_GSN C M A3U_GPM N2N_ASN RD_GSN RA_ASN A1A_ASN P A3U_DSM M P N3E_GSN N2N_GSN RD_GSN P N3E_ASN N2N_GSN RD_GSN
3Krl:6:24 and also, even, namely five cubit tip the cherubim the one and also, even, namely five cubit tip he/she/it/same the second in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit ten from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing part/piece regions tip he/she/it/same into (+acc) part/piece regions tip he/she/it/same
3Krl:6:24 and five cubits (gen) tip (nom|acc|voc) the (gen) cherubim (indecl) the (gen) one (gen) and five cubits (gen) tip (nom|acc|voc) him/it/same (gen) the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc) in/among/by (+dat) cubit (dat) ten away from (+gen) part/piece (gen) tip (gen) him/it/same (gen) into (+acc) part/piece (nom|acc|voc) tip (gen) him/it/same (gen)
3Krl:6:24 3Krl_6:24_1 3Krl_6:24_2 3Krl_6:24_3 3Krl_6:24_4 3Krl_6:24_5 3Krl_6:24_6 3Krl_6:24_7 3Krl_6:24_8 3Krl_6:24_9 3Krl_6:24_10 3Krl_6:24_11 3Krl_6:24_12 3Krl_6:24_13 3Krl_6:24_14 3Krl_6:24_15 3Krl_6:24_16 3Krl_6:24_17 3Krl_6:24_18 3Krl_6:24_19 3Krl_6:24_20 3Krl_6:24_21 3Krl_6:24_22 3Krl_6:24_23 3Krl_6:24_24 3Krl_6:24_25 3Krl_6:24_26
3Krl:6:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:25 οὕτως τῷ χερουβ τῷ δευτέρῳ, ἐν μέτρῳ ἑνὶ συντέλεια μία ἀμφοτέροις.
3Krl:6:25 Thus it was with the other cherub, both were alike finished with one measure. (1 Kings 6:25 Brenton)
3Krl:6:25 Drugi cherub miał ten sam rozmiar dziesięciu łokci, i obydwa cheruby miały takie same kształty. (1 Krl 6:25 BT_4)
3Krl:6:25 οὕτως τῷ χερουβ τῷ δευτέρῳ, ἐν μέτρῳ ἑνὶ συντέλεια μία ἀμφοτέροις.
3Krl:6:25 οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον ἐν μέτρον, -ου, τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός συν·τέλεια, -ας, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ἀμφότεροι -αι -α
3Krl:6:25 thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Cherubini Drugi W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miara Jeden Zakończenie Jeden Obaj
3Krl:6:25 ou(/tOs tO=| CHeroub tO=| deute/rO|, e)n me/trO| e(ni\ sunte/leia mi/a a)mfote/rois.
3Krl:6:25 hutOs tO CHerub tO deuterO, en metrO heni synteleia mia amfoterois.
3Krl:6:25 D RA_DSN N_DSN RA_DSN A1A_DSN P N2N_DSN A3_DSN N1A_NSF A1A_NSF A1A_DPM
3Krl:6:25 thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the cherubim the second in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among measure one completion one both
3Krl:6:25 thusly/like this the (dat) cherubim (indecl) the (dat) second (dat) in/among/by (+dat) measure (dat) one (dat) completion (nom|voc) one (nom) both (dat)
3Krl:6:25 3Krl_6:25_1 3Krl_6:25_2 3Krl_6:25_3 3Krl_6:25_4 3Krl_6:25_5 3Krl_6:25_6 3Krl_6:25_7 3Krl_6:25_8 3Krl_6:25_9 3Krl_6:25_10 3Krl_6:25_11
3Krl:6:25 x x x x x x x x x x x
3Krl:6:26 καὶ τὸ ὕψος τοῦ χερουβ τοῦ ἑνὸς δέκα ἐν πήχει, καὶ οὕτως τὸ χερουβ τὸ δεύτερον.
3Krl:6:26 And the height of the one cherub was ten cubits, and so was it with the second cherub. (1 Kings 6:26 Brenton)
3Krl:6:26 Wysokość jednego i drugiego cheruba wynosiła dziesięć łokci. (1 Krl 6:26 BT_4)
3Krl:6:26 καὶ τὸ ὕψος τοῦ χερουβ τοῦ ἑνὸς δέκα ἐν πήχει, καὶ οὕτως τὸ χερουβ τὸ δεύτερον.
3Krl:6:26 καί ὁ ἡ τό ὕψο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὑψῶν and ὕψεων ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός δέκα ἐν πῆχυς, -εως and -εος, ὁ, gen. pl. πήχεων and πηχῶν καί οὕτως/οὕτω ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον
3Krl:6:26 I też, nawet, mianowicie Wysokości wysokość, niebo; godność, wzniesienie {wybitność}, duma, arogancja Cherubini Jeden Dziesięć W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Łokieć I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] Cherubini Drugi
3Krl:6:26 kai\ to\ u(/PSos tou= CHeroub tou= e(no\s de/ka e)n pE/CHei, kai\ ou(/tOs to\ CHeroub to\ deu/teron.
3Krl:6:26 kai to hyPSos tu CHerub tu henos deka en pECHei, kai hutOs to CHerub to deuteron.
3Krl:6:26 C RA_NSN N3E_NSN RA_GSN N_GSN RA_GSN A3_GSN M P A3U_DSM C D RA_NSN N_NSN RA_NSN A1A_NSN
3Krl:6:26 and also, even, namely the height height, heaven; dignity, eminence, pride, arrogance the cherubim the one ten in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among cubit and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] the cherubim the second
3Krl:6:26 and the (nom|acc) height (nom|acc|voc) the (gen) cherubim (indecl) the (gen) one (gen) ten in/among/by (+dat) cubit (dat) and thusly/like this the (nom|acc) cherubim (indecl) the (nom|acc) second (acc, nom|acc|voc)
3Krl:6:26 3Krl_6:26_1 3Krl_6:26_2 3Krl_6:26_3 3Krl_6:26_4 3Krl_6:26_5 3Krl_6:26_6 3Krl_6:26_7 3Krl_6:26_8 3Krl_6:26_9 3Krl_6:26_10 3Krl_6:26_11 3Krl_6:26_12 3Krl_6:26_13 3Krl_6:26_14 3Krl_6:26_15 3Krl_6:26_16
3Krl:6:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:27 καὶ ἀμφότερα τὰ χερουβιν ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου· καὶ διεπέτασεν τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ ἥπτετο πτέρυξ μία τοῦ τοίχου, καὶ πτέρυξ ἥπτετο τοῦ τοίχου τοῦ δευτέρου, καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν αἱ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἥπτοντο πτέρυξ πτέρυγος.
3Krl:6:27 And both the cherubs were in the midst of the innermost part of the house; and they spread out their wings, and one wing touched the wall, and the wing of the other cherub touched the other wall; and their wings in the midst of the house touched each other. (1 Kings 6:27 Brenton)
3Krl:6:27 Gdy umieścił te cheruby w głębi wnętrza świątyni, to rozpościerały swe skrzydła tak, że skrzydło jednego dotykało jednej ściany, a skrzydło drugiego cheruba dotykało drugiej ściany. Skrzydła zaś ich skierowane do środka świątyni dotykały się wzajemnie. (1 Krl 6:27 BT_4)
3Krl:6:27 καὶ ἀμφότερα τὰ χερουβιν ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου τοῦ ἐσωτάτου· καὶ διεπέτασεν τὰς πτέρυγας αὐτῶν, καὶ ἥπτετο πτέρυξ μία τοῦ τοίχου, καὶ πτέρυξ ἥπτετο τοῦ τοίχου τοῦ δευτέρου, καὶ αἱ πτέρυγες αὐτῶν αἱ ἐν μέσῳ τοῦ οἴκου ἥπτοντο πτέρυξ πτέρυγος.
3Krl:6:27 καί ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ὁ ἡ τό ἐσώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἔσω) καί δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό καί ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) πτέρυξ, -υγος, ἡ εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ καί πτέρυξ, -υγος, ἡ ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον καί ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό ἐν μέσος -η -ον ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) ἅπτω (απτ-, αψ-, αψ-, -, ηπτ-, -) πτέρυξ, -υγος, ἡ πτέρυξ, -υγος, ἡ
3Krl:6:27 I też, nawet, mianowicie Obaj Cherubini W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dom; by mieszkać Najgłębszy I też, nawet, mianowicie Do ??? Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Jeden Ściana I też, nawet, mianowicie Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Ściana Drugi I też, nawet, mianowicie Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Średni Dom; by mieszkać Do kładą ręce na ustalonym ogniu, stykają się Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec]
3Krl:6:27 kai\ a)mfo/tera ta\ CHeroubin e)n me/sO| tou= oi)/kou tou= e)sOta/tou· kai\ diepe/tasen ta\s pte/rugas au)tO=n, kai\ E(/pteto pte/ruX mi/a tou= toi/CHou, kai\ pte/ruX E(/pteto tou= toi/CHou tou= deute/rou, kai\ ai( pte/ruges au)tO=n ai( e)n me/sO| tou= oi)/kou E(/ptonto pte/ruX pte/rugos.
3Krl:6:27 kai amfotera ta CHerubin en mesO tu oiku tu esOtatu· kai diepetasen tas pterygas autOn, kai hEpteto pteryX mia tu toiCHu, kai pteryX hEpteto tu toiCHu tu deuteru, kai hai pteryges autOn hai en mesO tu oiku hEptonto pteryX pterygos.
3Krl:6:27 C A1A_APN RA_APN N_APN P A1_DSM RA_GSM N2_GSM RA_GSM A1_GSMS C VAI_AAI3S RA_APF N3G_APF RD_GPN C V1I_IMI3S N3G_NSF A1A_NSF RA_GSM N2_GSM C N3G_NSF V1I_IMI3S RA_GSM N2_GSM RA_GSN A1A_GSN C RA_NPF N3G_NPF RD_GPM RA_NPF P A1_DSN RA_GSM N2_GSM V1I_IMI3P N3G_NSF N3G_GSF
3Krl:6:27 and also, even, namely both the cherubim in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the house; to dwell the innermost and also, even, namely to ??? the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same and also, even, namely to lay hands on set fire, touch wing [see ptero-dactyl, winged finger] one the wall and also, even, namely wing [see ptero-dactyl, winged finger] to lay hands on set fire, touch the wall the second and also, even, namely the wing [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among middle the house; to dwell to lay hands on set fire, touch wing [see ptero-dactyl, winged finger] wing [see ptero-dactyl, winged finger]
3Krl:6:27 and both (nom|acc|voc) the (nom|acc) cherubim (indecl) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! the (gen) innermost ([Adj] gen) and he/she/it-???-ed the (acc) wings (acc) them/same (gen) and he/she/it-was-being-LAY HandS ON-ed wing (nom|voc) one (nom) the (gen) wall (gen) and wing (nom|voc) he/she/it-was-being-LAY HandS ON-ed the (gen) wall (gen) the (gen) second (gen) and the (nom) wings (nom|voc) them/same (gen) the (nom) in/among/by (+dat) middle ([Adj] dat) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! they-were-being-LAY HandS ON-ed wing (nom|voc) wing (gen)
3Krl:6:27 3Krl_6:27_1 3Krl_6:27_2 3Krl_6:27_3 3Krl_6:27_4 3Krl_6:27_5 3Krl_6:27_6 3Krl_6:27_7 3Krl_6:27_8 3Krl_6:27_9 3Krl_6:27_10 3Krl_6:27_11 3Krl_6:27_12 3Krl_6:27_13 3Krl_6:27_14 3Krl_6:27_15 3Krl_6:27_16 3Krl_6:27_17 3Krl_6:27_18 3Krl_6:27_19 3Krl_6:27_20 3Krl_6:27_21 3Krl_6:27_22 3Krl_6:27_23 3Krl_6:27_24 3Krl_6:27_25 3Krl_6:27_26 3Krl_6:27_27 3Krl_6:27_28 3Krl_6:27_29 3Krl_6:27_30 3Krl_6:27_31 3Krl_6:27_32 3Krl_6:27_33 3Krl_6:27_34 3Krl_6:27_35 3Krl_6:27_36 3Krl_6:27_37 3Krl_6:27_38 3Krl_6:27_39 3Krl_6:27_40
3Krl:6:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:28 καὶ περιέσχεν τὰ χερουβιν χρυσίῳ.
3Krl:6:28 And he covered the cherubs with gold. (1 Kings 6:28 Brenton)
3Krl:6:28 Cheruby te pokrył złotem. (1 Krl 6:28 BT_4)
3Krl:6:28 καὶ περιέσχεν τὰ χερουβιν χρυσίῳ.
3Krl:6:28 καί περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
3Krl:6:28 I też, nawet, mianowicie Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Cherubini Kawałek złota
3Krl:6:28 kai\ perie/sCHen ta\ CHeroubin CHrusi/O|.
3Krl:6:28 kai periesCHen ta CHerubin CHrysiO.
3Krl:6:28 C VBI_AAI3S RA_APN N_APN N2N_DSN
3Krl:6:28 and also, even, namely to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents the cherubim piece of gold
3Krl:6:28 and he/she/it-CONTAINED-ed the (nom|acc) cherubim (indecl) piece of gold (dat)
3Krl:6:28 3Krl_6:28_1 3Krl_6:28_2 3Krl_6:28_3 3Krl_6:28_4 3Krl_6:28_5
3Krl:6:28 x x x x x
3Krl:6:29 καὶ πάντας τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου κύκλῳ ἐγκολαπτὰ ἔγραψεν γραφίδι χερουβιν, καὶ φοίνικες τῷ ἐσωτέρῳ καὶ τῷ ἐξωτέρῳ.
3Krl:6:29 He graved all the walls of the house round about with the graving of cherubs, and he sculptured palm trees within and without the house. (1 Kings 6:29 Brenton)
3Krl:6:29 Ponadto na wszystkich ścianach świątyni wokoło wyrył jako płaskorzeźby podobizny cherubów i palm oraz girlandy kwiatów wewnątrz i na zewnątrz. (1 Krl 6:29 BT_4)
3Krl:6:29 καὶ πάντας τοὺς τοίχους τοῦ οἴκου κύκλῳ ἐγκολαπτὰ ἔγραψεν γραφίδι χερουβιν, καὶ φοίνικες τῷ ἐσωτέρῳ καὶ τῷ ἐξωτέρῳ.
3Krl:6:29 καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό τοῖχος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) κύκλῳ   γράφω (γραφ-, γραψ-, γραψ-, γεγραφ·[κ]-, γεγραφ-, γραφ·[θ]-)   Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX] ὁ ἡ τό ἐσώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔσω) καί ὁ ἡ τό ἐξώ·τερος -α -ον (Comp. of ἔξω)
3Krl:6:29 I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Ściana Dom; by mieszkać W kole By pisać Cherubini I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki Wewnętrzny I też, nawet, mianowicie Zewnętrzny
3Krl:6:29 kai\ pa/ntas tou\s toi/CHous tou= oi)/kou ku/klO| e)gkolapta\ e)/graPSen grafi/di CHeroubin, kai\ foi/nikes tO=| e)sOte/rO| kai\ tO=| e)XOte/rO|.
3Krl:6:29 kai pantas tus toiCHus tu oiku kyklO enkolapta egraPSen grafidi CHerubin, kai foinikes tO esOterO kai tO eXOterO.
3Krl:6:29 C A3_APM RA_APM N2_APM RA_GSM N2_GSM N2_DSM VA_AAPAPN VAI_AAI3S N3D_DSF N_APN C N3K_NPM RA_DSM A1A_DSMC C RA_DSM A1A_DSM
3Krl:6:29 and also, even, namely every all, each, every, the whole of the wall the house; to dwell in a circle ć to write ć cherubim and also, even, namely date palm; Phoenician the inner and also, even, namely the outer
3Krl:6:29 and all (acc) the (acc) walls (acc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! in a circle   he/she/it-WRITE-ed   cherubim (indecl) and date palms (nom|voc); Phoenicians (nom|voc) the (dat) inner ([Adj] dat) and the (dat) outer ([Adj] dat)
3Krl:6:29 3Krl_6:29_1 3Krl_6:29_2 3Krl_6:29_3 3Krl_6:29_4 3Krl_6:29_5 3Krl_6:29_6 3Krl_6:29_7 3Krl_6:29_8 3Krl_6:29_9 3Krl_6:29_10 3Krl_6:29_11 3Krl_6:29_12 3Krl_6:29_13 3Krl_6:29_14 3Krl_6:29_15 3Krl_6:29_16 3Krl_6:29_17 3Krl_6:29_18
3Krl:6:29 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:30 καὶ τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου περιέσχεν χρυσίῳ, τοῦ ἐσωτάτου καὶ τοῦ ἐξωτάτου.
3Krl:6:30 And he covered the floor of the house within and without with gold. (1 Kings 6:30 Brenton)
3Krl:6:30 Podłogę świątyni również pokrył złotem, wewnątrz i na zewnątrz. (1 Krl 6:30 BT_4)
3Krl:6:30 καὶ τὸ ἔδαφος τοῦ οἴκου περιέσχεν χρυσίῳ, τοῦ ἐσωτάτου καὶ τοῦ ἐξωτάτου.
3Krl:6:30 καί ὁ ἡ τό ἔδαφο·ς, -ους, τό ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) ὁ ἡ τό ἐσώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἔσω) καί ὁ ἡ τό ἐξώ·τατος -η -ον [LXX] (Superl. of ἔξω)
3Krl:6:30 I też, nawet, mianowicie Zakładanie Dom; by mieszkać Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Kawałek złota Najgłębszy I też, nawet, mianowicie Najbardziej zewnętrzny
3Krl:6:30 kai\ to\ e)/dafos tou= oi)/kou perie/sCHen CHrusi/O|, tou= e)sOta/tou kai\ tou= e)XOta/tou.
3Krl:6:30 kai to edafos tu oiku periesCHen CHrysiO, tu esOtatu kai tu eXOtatu.
3Krl:6:30 C RA_ASN N3E_ASN RA_GSM N2_GSM VBI_AAI3S N2N_DSN RA_GSM A1_GSMS C RA_GSM A1_GSMS
3Krl:6:30 and also, even, namely the foundation the house; to dwell to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents piece of gold the innermost and also, even, namely the outermost
3Krl:6:30 and the (nom|acc) foundation (nom|acc|voc) the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! he/she/it-CONTAINED-ed piece of gold (dat) the (gen) innermost ([Adj] gen) and the (gen) outermost ([Adj] gen)
3Krl:6:30 3Krl_6:30_1 3Krl_6:30_2 3Krl_6:30_3 3Krl_6:30_4 3Krl_6:30_5 3Krl_6:30_6 3Krl_6:30_7 3Krl_6:30_8 3Krl_6:30_9 3Krl_6:30_10 3Krl_6:30_11 3Krl_6:30_12
3Krl:6:30 x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:31 καὶ τῷ θυρώματι τοῦ δαβιρ ἐποίησεν θύρας ξύλων ἀρκευθίνων καὶ φλιὰς πενταπλᾶς
3Krl:6:31 And for the door-way of the oracle he made doors of juniper wood, there were porches in a four-fold way. (1 Kings 6:31 Brenton)
3Krl:6:31 Wejście zaś do sanktuarium zaopatrzył w podwoje z drzewa oliwkowego. A filary były pięciokątne. (1 Krl 6:31 BT_4)
3Krl:6:31 Καὶ τῷ θυρώματι τοῦ δαβιρ ἐποίησεν θύρας ξύλων ἀρκευθίνων καὶ φλιὰς πενταπλᾶς
3Krl:6:31 καί ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό   ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) θύρα, -ας, ἡ ξύλον, -ου, τό   καί   πεντα·πλοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. πεντα·πλόος [LXX]
3Krl:6:31 I też, nawet, mianowicie By czynić/rób Drzwi brama Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Pięciokrotnie
3Krl:6:31 *kai\ tO=| TurO/mati tou= dabir e)poi/Esen Tu/ras Xu/lOn a)rkeuTi/nOn kai\ flia\s pentapla=s
3Krl:6:31 kai tO TyrOmati tu dabir epoiEsen Tyras XylOn arkeuTinOn kai flias pentaplas
3Krl:6:31 C RA_DSN N3M_DSN RA_GSN N_GSN VAI_AAI3S N1A_APF N2N_GPN A1_GPN C N1A_APF A1A_APF
3Krl:6:31 and also, even, namely the ć the ć to do/make door gate tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely ć fivefold
3Krl:6:31 and the (dat)   the (gen)   he/she/it-DO/MAKE-ed door (gen), doors (acc) trees/wooden things (gen)   and   fivefold (acc)
3Krl:6:31 3Krl_6:31_1 3Krl_6:31_2 3Krl_6:31_3 3Krl_6:31_4 3Krl_6:31_5 3Krl_6:31_6 3Krl_6:31_7 3Krl_6:31_8 3Krl_6:31_9 3Krl_6:31_10 3Krl_6:31_11 3Krl_6:31_12
3Krl:6:31 x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:32 καὶ δύο θύρας ξύλων πευκίνων καὶ ἐγκολαπτὰ ἐπ’ αὐτῶν ἐγκεκολαμμένα χερουβιν καὶ φοίνικας καὶ πέταλα διαπεπετασμένα· καὶ περιέσχεν χρυσίῳ, καὶ κατέβαινεν ἐπὶ τὰ χερουβιν καὶ ἐπὶ τοὺς φοίνικας τὸ χρυσίον.
3Krl:6:32 (1 Kings 6:32 Brenton)
3Krl:6:32 Na tych zaś podwojach z drzewa oliwkowego też wyrzeźbił podobizny cherubów, palm i girlandy kwiatów oraz pokrył złotem i obił nim owe cheruby i palmy. (1 Krl 6:32 BT_4)
3Krl:6:32 καὶ δύο θύρας ξύλων πευκίνων καὶ ἐγκολαπτὰ ἐπ’ αὐτῶν ἐγκεκολαμμένα χερουβιν καὶ φοίνικας καὶ πέταλα διαπεπετασμένα· καὶ περιέσχεν χρυσίῳ, καὶ κατέβαινεν ἐπὶ τὰ χερουβιν καὶ ἐπὶ τοὺς φοίνικας τὸ χρυσίον.
3Krl:6:32 καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο θύρα, -ας, ἡ ξύλον, -ου, τό   καί   ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό   Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] καί   δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) καί περι·έχω (περι+εχ-, -, 2nd περι+σχ-, -, -, -) χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός) καί κατα·βαίνω (κατα+βαιν-, κατα+βη·σ-, 2nd ath. κατα+β(η)-/ath. κατα+β(α)-, κατα+βεβη·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ καί ἐπί ὁ ἡ τό φοῖνιξ[1]/φοίνιξ[1], -ικος, ὁ; Φοίνιξ[4], -ικος, ὁ [LXX]; φοινικοῦς -ῆ -οῦν a.k.a. φοινίκεος [LXX] ὁ ἡ τό χρυσίον, -ου, τό (Dimin. of χρυσός)
3Krl:6:32 I też, nawet, mianowicie Dwa Drzwi brama Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Cherubini I też, nawet, mianowicie Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; purpurowy czerwony I też, nawet, mianowicie Do ??? I też, nawet, mianowicie Do zawieranego metaph., by być twardo {ciężko} prasowany, Ludzi. Epit.289; otaczaj, obejmuj, otaczaj, koperta nasienia, zawieraj, rozumiej, przewyższaj, celuj, trzymaj się mocno {szybko} obok, przylegaj do, rozłupuj do, pokonuj, zyskuj zwycięstwo, trzymawszy się, zawartości Kawałek złota I też, nawet, mianowicie By schodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Cherubini I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Drzewo rodzaju Phoenix dactylifera; fenicki; purpurowy czerwony Kawałek złota
3Krl:6:32 kai\ du/o Tu/ras Xu/lOn peuki/nOn kai\ e)gkolapta\ e)p’ au)tO=n e)gkekolamme/na CHeroubin kai\ foi/nikas kai\ pe/tala diapepetasme/na· kai\ perie/sCHen CHrusi/O|, kai\ kate/bainen e)pi\ ta\ CHeroubin kai\ e)pi\ tou\s foi/nikas to\ CHrusi/on.
3Krl:6:32 kai dyo Tyras XylOn peukinOn kai enkolapta ep’ autOn enkekolammena CHerubin kai foinikas kai petala diapepetasmena· kai periesCHen CHrysiO, kai katebainen epi ta CHerubin kai epi tus foinikas to CHrysion.
3Krl:6:32 C M N1A_APF N2N_GPN A1_GPN C VA_AAPAPN P RD_GPM VP_XMPAPN N_APN C N3K_APM C N2N_APN VM_XMPAPN C VBI_AAI3S N2N_DSN C V1I_IAI3S P RA_APN N_APN C P RA_APM N3K_APM RA_ASN N2N_ASN
3Krl:6:32 and also, even, namely two door gate tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć and also, even, namely ć upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same ć cherubim and also, even, namely date palm; Phoenician; purple-red and also, even, namely ć to ??? and also, even, namely to contained metaph., to be hard pressed, Men. Epit.289; encompass, embrace, surround, envelope of a seed, comprise, comprehend, surpass, excel, hold fast by, cling to, cleave to, overcome, gain the victory, having held, contents piece of gold and also, even, namely to go down upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the cherubim and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the date palm; Phoenician; purple-red the piece of gold
3Krl:6:32 and two (nom, acc, gen) door (gen), doors (acc) trees/wooden things (gen)   and   upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (gen)   cherubim (indecl) and date palms (acc); Phoenicians (acc); purple-red ([Adj] acc) and   having-been-???-ed (nom|acc|voc) and he/she/it-CONTAINED-ed piece of gold (dat) and he/she/it-was-GO DOWN-ing upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) cherubim (indecl) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) date palms (acc); Phoenicians (acc); purple-red ([Adj] acc) the (nom|acc) piece of gold (nom|acc|voc)
3Krl:6:32 3Krl_6:32_1 3Krl_6:32_2 3Krl_6:32_3 3Krl_6:32_4 3Krl_6:32_5 3Krl_6:32_6 3Krl_6:32_7 3Krl_6:32_8 3Krl_6:32_9 3Krl_6:32_10 3Krl_6:32_11 3Krl_6:32_12 3Krl_6:32_13 3Krl_6:32_14 3Krl_6:32_15 3Krl_6:32_16 3Krl_6:32_17 3Krl_6:32_18 3Krl_6:32_19 3Krl_6:32_20 3Krl_6:32_21 3Krl_6:32_22 3Krl_6:32_23 3Krl_6:32_24 3Krl_6:32_25 3Krl_6:32_26 3Krl_6:32_27 3Krl_6:32_28 3Krl_6:32_29 3Krl_6:32_30
3Krl:6:32 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:33 καὶ οὕτως ἐποίησεν τῷ πυλῶνι τοῦ ναοῦ, φλιαὶ ξύλων ἀρκευθίνων, στοαὶ τετραπλῶς.
3Krl:6:33 (1 Kings 6:33 Brenton)
3Krl:6:33 Również wejście do świątyni zaopatrzył w czworokątne odrzwia z drzewa oliwkowego (1 Krl 6:33 BT_4)
3Krl:6:33 καὶ οὕτως ἐποίησεν τῷ πυλῶνι τοῦ ναοῦ, φλιαὶ ξύλων ἀρκευθίνων, στοαὶ τετραπλῶς.
3Krl:6:33 καί οὕτως/οὕτω ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό πυλών, -ῶνος, ὁ (cf. πύλη) ὁ ἡ τό ναός, -οῦ, ὁ (cf. ἱερόν)   ξύλον, -ου, τό   στοά, -ᾶς, ἡ  
3Krl:6:33 I też, nawet, mianowicie thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By czynić/rób Brama Świątynia {Skroń} Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Kolumnada
3Krl:6:33 kai\ ou(/tOs e)poi/Esen tO=| pulO=ni tou= naou=, fliai\ Xu/lOn a)rkeuTi/nOn, stoai\ tetraplO=s.
3Krl:6:33 kai hutOs epoiEsen tO pylOni tu nau, fliai XylOn arkeuTinOn, stoai tetraplOs.
3Krl:6:33 C D VAI_AAI3S RA_DSM N3W_DSM RA_GSM N2_GSM N1A_NPF N2N_GPN A1_GPN N1A_NPF D
3Krl:6:33 and also, even, namely thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to do/make the gate the temple ć tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć colonnade ć
3Krl:6:33 and thusly/like this he/she/it-DO/MAKE-ed the (dat) gate (dat) the (gen) temple (gen)   trees/wooden things (gen)   colonnades (nom|voc)  
3Krl:6:33 3Krl_6:33_1 3Krl_6:33_2 3Krl_6:33_3 3Krl_6:33_4 3Krl_6:33_5 3Krl_6:33_6 3Krl_6:33_7 3Krl_6:33_8 3Krl_6:33_9 3Krl_6:33_10 3Krl_6:33_11 3Krl_6:33_12
3Krl:6:33 x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:34 καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς θύραις ξύλα πεύκινα· δύο πτυχαὶ ἡ θύρα ἡ μία καὶ στροφεῖς αὐτῶν, καὶ δύο πτυχαὶ ἡ θύρα ἡ δευτέρα, στρεφόμενα·
3Krl:6:34 In both the doors were planks of fir; the one door had two leaves and their hinges, and the other door had two leaves and turned on hinges, (1 Kings 6:34 Brenton)
3Krl:6:34 i podwójne drzwi z drzewa cyprysowego. Dwie obracające się deski tworzyły jedno skrzydło, i dwie obracające się deski - drugie. (1 Krl 6:34 BT_4)
3Krl:6:34 καὶ ἐν ἀμφοτέραις ταῖς θύραις ξύλα πεύκινα· δύο πτυχαὶ θύρα μία καὶ στροφεῖς αὐτῶν, καὶ δύο πτυχαὶ θύρα δευτέρα, στρεφόμενα·
3Krl:6:34 καί ἐν ἀμφότεροι -αι -α ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ξύλον, -ου, τό   δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός καί   αὐτός αὐτή αὐτό καί δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο   ὁ ἡ τό θύρα, -ας, ἡ ὁ ἡ τό δεύτερος -α -ον στρέφω (στρεφ-, στρεψ-, στρεψ-, -, -, στραφ·[θ]-)
3Krl:6:34 I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Obaj Drzwi brama Drzewo/drewniany rzeczy Kawałek lasku {drewna}; drewniane narzędzie; szubienice albo, w NT, krzyżują się. Dwa Drzwi brama Jeden I też, nawet, mianowicie On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie Dwa Drzwi brama Drugi By odwracać się
3Krl:6:34 kai\ e)n a)mfote/rais tai=s Tu/rais Xu/la peu/kina· du/o ptuCHai\ E( Tu/ra E( mi/a kai\ strofei=s au)tO=n, kai\ du/o ptuCHai\ E( Tu/ra E( deute/ra, strefo/mena·
3Krl:6:34 kai en amfoterais tais Tyrais Xyla peukina· dyo ptyCHai hE Tyra hE mia kai strofeis autOn, kai dyo ptyCHai hE Tyra hE deutera, strefomena·
3Krl:6:34 C P A1A_DPF RA_DPF N1A_DPF N2N_APN A1_APN M N1_NPF RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1A_NSF C N3V_NPM RD_GPM C M N1_NPF RA_NSF N1A_NSF RA_NSF A1A_NSF V1_PMPAPN
3Krl:6:34 and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among both the door gate tree/wooden thing Piece of wood; wooden implement; gallows or, in NT, cross. ć two ć the door gate the one and also, even, namely ć he/she/it/same and also, even, namely two ć the door gate the second to turn
3Krl:6:34 and in/among/by (+dat) both (dat) the (dat) doors (dat) trees/wooden things (nom|acc|voc)   two (nom, acc, gen)   the (nom) door (nom|voc) the (nom) one (nom) and   them/same (gen) and two (nom, acc, gen)   the (nom) door (nom|voc) the (nom) second (nom|acc|voc), second (nom|voc) while being-TURN-ed (nom|acc|voc)
3Krl:6:34 3Krl_6:34_1 3Krl_6:34_2 3Krl_6:34_3 3Krl_6:34_4 3Krl_6:34_5 3Krl_6:34_6 3Krl_6:34_7 3Krl_6:34_8 3Krl_6:34_9 3Krl_6:34_10 3Krl_6:34_11 3Krl_6:34_12 3Krl_6:34_13 3Krl_6:34_14 3Krl_6:34_15 3Krl_6:34_16 3Krl_6:34_17 3Krl_6:34_18 3Krl_6:34_19 3Krl_6:34_20 3Krl_6:34_21 3Krl_6:34_22 3Krl_6:34_23 3Krl_6:34_24
3Krl:6:34 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:6:35 ἐγκεκολαμμένα χερουβιν καὶ φοίνικες καὶ διαπεπετασμένα πέταλα καὶ περιεχόμενα χρυσίῳ καταγομένῳ ἐπὶ τὴν ἐκτύπωσιν.