3Krl:8:1 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ συντελέσαι Σαλωμων τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ μετὰ εἴκοσι ἔτη, τότε ἐξεκκλησίασεν ὁ βασιλεὺς Σαλωμων πάντας τοὺς πρεσβυτέρους Ισραηλ ἐν Σιων τοῦ ἀνενεγκεῖν τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἐκ πόλεως Δαυιδ [αὕτη ἐστὶν Σιων]
3Krl:8:1 And it came to pass when Solomon had finished building the house of the Lord and his own house after twenty years, then king Solomon assembled all the elders of Israel in Sion, to bring the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, this is Sion, (1 Kings 8:1 Brenton)
3Krl:8:1 Wtedy też Salomon zwołał starszyznę Izraela, wszystkich naczelników pokoleń, przywódców rodów Izraelitów, aby zgromadzili się przy królu Salomonie w Jerozolimie na przeniesienie Arki Przymierza Pańskiego z Miasta Dawidowego, czyli z Syjonu. (1 Krl 8:1 BT_4)
3Krl:8:1 Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ συντελέσαι Σαλωμων τοῦ οἰκοδομῆσαι τὸν οἶκον κυρίου καὶ τὸν οἶκον ἑαυτοῦ μετὰ εἴκοσι ἔτη, τότε ἐξεκκλησίασεν βασιλεὺς Σαλωμων πάντας τοὺς πρεσβυτέρους Ισραηλ ἐν Σιων τοῦ ἀνενεγκεῖν τὴν κιβωτὸν διαθήκης κυρίου ἐκ πόλεως Δαυιδ [αὕτη ἐστὶν Σιων]
3Krl:8:1 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἑ·αυτοῦ/αὑτοῦ[2] -ῆς -οῦ μετά εἰκών, -όνος, ἡ; εἴκοσι ἔτο·ς, -ους, τό τότε   ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό πρεσβύ·τερος -α -ον (Comp. of πρέσβυς) Ἰσραήλ, ὁ ἐν Σιών, ἡ ὁ ἡ τό ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐκ πόλις, -εως, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ οὗτος αὕτη τοῦτο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) Σιών, ἡ
3Krl:8:1 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By uzupełniać Salomon By budować/buduj moralnie Dom Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie Dom Samo /nasz /twój /siebie Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ikona; dwadzieścia Rok Wtedy Król Salomon Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Starszy Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Syjon By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Miasto David To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By być Syjon
3Krl:8:1 *kai\ e)ge/neto e)n tO=| suntele/sai *salOmOn tou= oi)kodomE=sai to\n oi)=kon kuri/ou kai\ to\n oi)=kon e(autou= meta\ ei)/kosi e)/tE, to/te e)XekklEsi/asen o( basileu\s *salOmOn pa/ntas tou\s presbute/rous *israEl e)n *siOn tou= a)nenegkei=n tE\n kibOto\n diaTE/kEs kuri/ou e)k po/leOs *dauid [au(/tE e)sti\n *siOn]
3Krl:8:1 kai egeneto en tO syntelesai salOmOn tu oikodomEsai ton oikon kyriu kai ton oikon heautu meta eikosi etE, tote eXekklEsiasen ho basileus salOmOn pantas tus presbyterus israEl en siOn tu anenenkein tEn kibOton diaTEkEs kyriu ek poleOs dauid [hautE estin siOn]
3Krl:8:1 C VBI_AMI3S P RA_DSN VA_AAN N_ASM RA_GSN VA_AAN RA_ASM N2_ASM N2_GSM C RA_ASM N2_ASM RD_GSM P M N3E_APN D VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM N_NSM A3_APM RA_APM N2_APM N_GSM P N_DSF RA_GSN VB_AAN RA_ASF N2_ASF N1_GSF N2_GSM P N3I_GSF N_GSM RD_NSF V9_PAI3S N_NSF
3Krl:8:1 and also, even, namely to become become, happen in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to complete Solomon the to build/edify the house lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely the house self /our-/your-/themselves after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing icon; twenty year then ć the king Solomon every all, each, every, the whole of the elder Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Zion the to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. out of (+gen) ἐξ before vowels city David this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to be Zion
3Krl:8:1 and he/she/it-was-BECOME-ed in/among/by (+dat) the (dat) to-COMPLETE, be-you(sg)-COMPLETE-ed!, he/she/it-happens-to-COMPLETE (opt) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) the (acc) house (acc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) and the (acc) house (acc) self (gen) after (+acc), with (+gen) icons (dat); twenty years (nom|acc|voc) then   the (nom) king (nom) Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) all (acc) the (acc) elder ([Adj] acc) Israel (indecl) in/among/by (+dat) Zion (indecl) the (gen) to-BRING UP the (acc) ark (acc) covenant (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) out of (+gen) city (gen) David (indecl) this (nom) he/she/it-is Zion (indecl)
3Krl:8:1 3Krl_8:1_1 3Krl_8:1_2 3Krl_8:1_3 3Krl_8:1_4 3Krl_8:1_5 3Krl_8:1_6 3Krl_8:1_7 3Krl_8:1_8 3Krl_8:1_9 3Krl_8:1_10 3Krl_8:1_11 3Krl_8:1_12 3Krl_8:1_13 3Krl_8:1_14 3Krl_8:1_15 3Krl_8:1_16 3Krl_8:1_17 3Krl_8:1_18 3Krl_8:1_19 3Krl_8:1_20 3Krl_8:1_21 3Krl_8:1_22 3Krl_8:1_23 3Krl_8:1_24 3Krl_8:1_25 3Krl_8:1_26 3Krl_8:1_27 3Krl_8:1_28 3Krl_8:1_29 3Krl_8:1_30 3Krl_8:1_31 3Krl_8:1_32 3Krl_8:1_33 3Krl_8:1_34 3Krl_8:1_35 3Krl_8:1_36 3Krl_8:1_37 3Krl_8:1_38 3Krl_8:1_39 3Krl_8:1_40 3Krl_8:1_41
3Krl:8:1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:2 ἐν μηνὶ Αθανιν.
3Krl:8:2 in the month of Athanin. (1 Kings 8:2 Brenton)
3Krl:8:2 Zebrali się więc u króla Salomona wszyscy Izraelici w miesiącu Etanim, na Święto Namiotów przypadające w siódmym miesiącu. (1 Krl 8:2 BT_4)
3Krl:8:2 ἐν μηνὶ Αθανιν.
3Krl:8:2 ἐν μῆνις, -ιος, ἡ [LXX]; μήν[2], μηνός, ὁ  
3Krl:8:2 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ???; miesiąc
3Krl:8:2 e)n mEni\ *aTanin.
3Krl:8:2 en mEni aTanin.
3Krl:8:2 P N3_DSM N_DSM
3Krl:8:2 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ???; month ć
3Krl:8:2 in/among/by (+dat) ??? (voc); month (dat)  
3Krl:8:2 3Krl_8:2_1 3Krl_8:2_2 3Krl_8:2_3
3Krl:8:2 x x x
3Krl:8:3 καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν
3Krl:8:3 And the priests took up the ark, (1 Kings 8:3 Brenton)
3Krl:8:3 Kiedy przyszła cała starszyzna Izraela, kapłani wzięli Arkę (1 Krl 8:3 BT_4)
3Krl:8:3 καὶ ἦραν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν
3Krl:8:3 καί αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ
3Krl:8:3 I też, nawet, mianowicie By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Duchowny Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza]
3Krl:8:3 kai\ E)=ran oi( i(erei=s tE\n kibOto\n
3Krl:8:3 kai Eran hoi hiereis tEn kibOton
3Krl:8:3 C VAI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_ASF N2_ASF
3Krl:8:3 and also, even, namely to lift/pick up take up, tote, raise the priest the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses]
3Krl:8:3 and they-LIFT/PICK-ed-UP the (nom) priests (acc, nom|voc) the (acc) ark (acc)
3Krl:8:3 3Krl_8:3_1 3Krl_8:3_2 3Krl_8:3_3 3Krl_8:3_4 3Krl_8:3_5 3Krl_8:3_6
3Krl:8:3 x x x x x x
3Krl:8:4 καὶ τὸ σκήνωμα τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῷ σκηνώματι τοῦ μαρτυρίου,
3Krl:8:4 and the tabernacle of testimony, and the holy furniture that was in the tabernacle of testimony. (1 Kings 8:4 Brenton)
3Krl:8:4 i przenieśli Arkę Pańską, Namiot Spotkania i wszystkie święte sprzęty, jakie były w Namiocie. Przenieśli je kapłani oraz lewici. (1 Krl 8:4 BT_4)
3Krl:8:4 καὶ τὸ σκήνωμα τοῦ μαρτυρίου καὶ πάντα τὰ σκεύη τὰ ἅγια τὰ ἐν τῷ σκηνώματι τοῦ μαρτυρίου,
3Krl:8:4 καί ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό σκεῦο·ς, -ους, τό; σκευή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἐν ὁ ἡ τό σκήνωμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό μαρτύριον, -ου, τὁ
3Krl:8:4 I też, nawet, mianowicie Mieszkanie, zamieszkiwanie Świadectwo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Naczynie; towary żelazne naczynia , sprzęty, narzędzie Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mieszkanie, zamieszkiwanie Świadectwo
3Krl:8:4 kai\ to\ skE/nOma tou= marturi/ou kai\ pa/nta ta\ skeu/E ta\ a(/gia ta\ e)n tO=| skEnO/mati tou= marturi/ou,
3Krl:8:4 kai to skEnOma tu martyriu kai panta ta skeuE ta hagia ta en tO skEnOmati tu martyriu,
3Krl:8:4 C RA_ASN N3M_ASN RA_GSN N2N_GSN C A3_APN RA_APN N3E_APN RA_APN A1A_APN RA_APN P RA_DSN N3M_DSN RA_GSN N2N_GSN
3Krl:8:4 and also, even, namely the lodging, habitation the testimony and also, even, namely every all, each, every, the whole of the vessel; vessel hardware, utensils, implement the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the lodging, habitation the testimony
3Krl:8:4 and the (nom|acc) lodging, habitation (nom|acc|voc) the (gen) testimony (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) vessels (nom|acc|voc); vessel (nom|voc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (nom|acc) in/among/by (+dat) the (dat) lodging, habitation (dat) the (gen) testimony (gen)
3Krl:8:4 3Krl_8:4_1 3Krl_8:4_2 3Krl_8:4_3 3Krl_8:4_4 3Krl_8:4_5 3Krl_8:4_6 3Krl_8:4_7 3Krl_8:4_8 3Krl_8:4_9 3Krl_8:4_10 3Krl_8:4_11 3Krl_8:4_12 3Krl_8:4_13 3Krl_8:4_14 3Krl_8:4_15 3Krl_8:4_16 3Krl_8:4_17
3Krl:8:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:5 καὶ ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶς Ισραηλ ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ θύοντες πρόβατα καὶ βόας ἀναρίθμητα.
3Krl:8:5 And the king and all Israel were occupied before the ark, sacrificing sheep and oxen, without number. (1 Kings 8:5 Brenton)
3Krl:8:5 A król Salomon i cała społeczność Izraela, zgromadzona przy nim, przed Arką składali wraz z nim na ofiarę owce i woły, których nie rachowano i nie obliczano z powodu wielkiej ich liczby. (1 Krl 8:5 BT_4)
3Krl:8:5 καὶ βασιλεὺς καὶ πᾶς Ισραηλ ἔμπροσθεν τῆς κιβωτοῦ θύοντες πρόβατα καὶ βόας ἀναρίθμητα.
3Krl:8:5 καί ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ ἔμ·προσ·θεν/-θε ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ θύω (θυ-, θυ·σ-, θυ·σ-, τεθυ·κ-, τεθυ-, τυ·θ-) πρόβατον, -ου, τό (cf. ἀρήν, ἀρνίον, and ἀμνός) καί βοῦς, βοός, ὁ; βοή, -ῆς, ἡ ἀν·αρίθμητος -ον
3Krl:8:5 I też, nawet, mianowicie Król I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael Przedtem/w przodzie z Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] By składać ofiarę poświęcaj, gnęb [????µ???] Owca (sheepfold) I też, nawet, mianowicie Wół; krzyk {aukcja} Niezliczony
3Krl:8:5 kai\ o( basileu\s kai\ pa=s *israEl e)/mprosTen tE=s kibOtou= Tu/ontes pro/bata kai\ bo/as a)nari/TmEta.
3Krl:8:5 kai ho basileus kai pas israEl emprosTen tEs kibOtu Tyontes probata kai boas anariTmEta.
3Krl:8:5 C RA_NSM N3V_NSM C A3_NSM N_NSM P RA_GSF N2_GSF V1_PAPNPM N2N_APN C N3_APM A1B_APN
3Krl:8:5 and also, even, namely the king and also, even, namely every all, each, every, the whole of Israel before/in front of the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] to sacrifice immolate, victimize [τεθυμενα] sheep (sheepfold) and also, even, namely ox; outcry innumerable
3Krl:8:5 and the (nom) king (nom) and every (nom|voc) Israel (indecl) before/in front of the (gen) ark (gen) while SACRIFICE-ing (nom|voc) sheep (nom|acc|voc) and oxen (acc); outcries (acc) innumerable ([Adj] nom|acc|voc)
3Krl:8:5 3Krl_8:5_1 3Krl_8:5_2 3Krl_8:5_3 3Krl_8:5_4 3Krl_8:5_5 3Krl_8:5_6 3Krl_8:5_7 3Krl_8:5_8 3Krl_8:5_9 3Krl_8:5_10 3Krl_8:5_11 3Krl_8:5_12 3Krl_8:5_13 3Krl_8:5_14
3Krl:8:5 x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:6 καὶ εἰσφέρουσιν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς τὸ δαβιρ τοῦ οἴκου εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῶν χερουβιν·
3Krl:8:6 And the priests bring in the ark into its place, into the oracle of the house, even into the holy of holies, under the wings of the cherubs. (1 Kings 8:6 Brenton)
3Krl:8:6 Następnie kapłani wprowadzili Arkę Przymierza Pańskiego na jej miejsce do sanktuarium świątyni, do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła cherubów, (1 Krl 8:6 BT_4)
3Krl:8:6 καὶ εἰσφέρουσιν οἱ ἱερεῖς τὴν κιβωτὸν εἰς τὸν τόπον αὐτῆς εἰς τὸ δαβιρ τοῦ οἴκου εἰς τὰ ἅγια τῶν ἁγίων ὑπὸ τὰς πτέρυγας τῶν χερουβιν·
3Krl:8:6 καί εἰσ·φέρω (εισ+φερ-, εισ+οι·σ-, εισ+ενεγκ·[σ]- or 2nd εισ+ενεγκ-, -, εισ+ενηνεγκ-, εισ+ενεχ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία); οἰκέω (οικ(ε)-, οικη·σ-, οικη·σ-, -, -, οικη·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὑπό ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ
3Krl:8:6 I też, nawet, mianowicie By przynosić w {By wnosić} przynoś w {wnoś}, ??µ?? Archil.l.c. Duchowny Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Do (+przyspieszenie) Miejsce On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Dom; by mieszkać Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Poniżej (+przyspieszenie), obok (+informacja) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Cherubini
3Krl:8:6 kai\ ei)sfe/rousin oi( i(erei=s tE\n kibOto\n ei)s to\n to/pon au)tE=s ei)s to\ dabir tou= oi)/kou ei)s ta\ a(/gia tO=n a(gi/On u(po\ ta\s pte/rugas tO=n CHeroubin·
3Krl:8:6 kai eisferusin hoi hiereis tEn kibOton eis ton topon autEs eis to dabir tu oiku eis ta hagia tOn hagiOn hypo tas pterygas tOn CHerubin·
3Krl:8:6 C V1_PAI3P RA_NPM N3V_NPM RA_ASF N2_ASF P RA_ASM N2_ASM RD_GSF P RA_ASN N_ASN RA_GSM N2_GSM P RA_APN A1A_APN RA_GPM A1A_GPM P RA_APF N3G_APF RA_GPN N_GPN
3Krl:8:6 and also, even, namely to bring in bring in, τῖμον Archil.l.c. the priest the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] into (+acc) the place he/she/it/same into (+acc) the ć the house; to dwell into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) under (+acc), by (+gen) ὑπ’ before smooth breathing, ὑφ’ before rough breathing the wing [see ptero-dactyl, winged finger] the cherubim
3Krl:8:6 and they-are-BRING IN-ing, while BRING IN-ing (dat) the (nom) priests (acc, nom|voc) the (acc) ark (acc) into (+acc) the (acc) place (acc) her/it/same (gen) into (+acc) the (nom|acc)   the (gen) house (gen); be-you(sg)-being-DWELL-ed! into (+acc) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (gen) holy ([Adj] gen) under (+acc), by (+gen) the (acc) wings (acc) the (gen) cherubim (indecl)
3Krl:8:6 3Krl_8:6_1 3Krl_8:6_2 3Krl_8:6_3 3Krl_8:6_4 3Krl_8:6_5 3Krl_8:6_6 3Krl_8:6_7 3Krl_8:6_8 3Krl_8:6_9 3Krl_8:6_10 3Krl_8:6_11 3Krl_8:6_12 3Krl_8:6_13 3Krl_8:6_14 3Krl_8:6_15 3Krl_8:6_16 3Krl_8:6_17 3Krl_8:6_18 3Krl_8:6_19 3Krl_8:6_20 3Krl_8:6_21 3Krl_8:6_22 3Krl_8:6_23 3Krl_8:6_24 3Krl_8:6_25
3Krl:8:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:7 ὅτι τὰ χερουβιν διαπεπετασμένα ταῖς πτέρυξιν ἐπὶ τὸν τόπον τῆς κιβωτοῦ, καὶ περιεκάλυπτον τὰ χερουβιν ἐπὶ τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῆς ἐπάνωθεν,
3Krl:8:7 For the cherubs spread out their wings over the place of the ark, and the cherubs covered the ark and its holy things above. (1 Kings 8:7 Brenton)
3Krl:8:7 gdyż cheruby miały tak rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki, że okrywały Arkę i jej drążki z wierzchu. (1 Krl 8:7 BT_4)
3Krl:8:7 ὅτι τὰ χερουβιν διαπεπετασμένα ταῖς πτέρυξιν ἐπὶ τὸν τόπον τῆς κιβωτοῦ, καὶ περιεκάλυπτον τὰ χερουβιν ἐπὶ τὴν κιβωτὸν καὶ ἐπὶ τὰ ἅγια αὐτῆς ἐπάνωθεν,
3Krl:8:7 ὅτι ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὁ ἡ τό πτέρυξ, -υγος, ἡ ἐπί ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί περι·καλύπτω (περι+καλυπτ-, -, περι+καλυψ-, -, περι+κεκαλυπτ-, -) ὁ ἡ τό Χερουβ, pl. Χερουβίν v.l. -βίμ, τό and ὁ ἐπί ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ καί ἐπί ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) αὐτός αὐτή αὐτό  
3Krl:8:7 Ponieważ/tamto Cherubini Do ??? Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miejsce Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie By okrywać płaszcz {pokrycie} na nim, owijać, pochwa, pokrywać dookoła, zdradzać zasłonę Cherubini Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) On/ona/to/to samo
3Krl:8:7 o(/ti ta\ CHeroubin diapepetasme/na tai=s pte/ruXin e)pi\ to\n to/pon tE=s kibOtou=, kai\ perieka/lupton ta\ CHeroubin e)pi\ tE\n kibOto\n kai\ e)pi\ ta\ a(/gia au)tE=s e)pa/nOTen,
3Krl:8:7 hoti ta CHerubin diapepetasmena tais pteryXin epi ton topon tEs kibOtu, kai periekalypton ta CHerubin epi tEn kibOton kai epi ta hagia autEs epanOTen,
3Krl:8:7 C RA_NPN N_NPN VM_XMPNPN RA_DPF N3G_DPF P RA_ASM N2_ASM RA_GSF N2_GSF C V1I_IAI3P RA_NPN N_NPN P RA_ASF N2_ASF C P RA_APN A1A_APN RD_GSF D
3Krl:8:7 because/that the cherubim to ??? the wing [see ptero-dactyl, winged finger] upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the place the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely to coat a coat upon him, envelop, sheath, cover all round, throw a veil over the cherubim upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) he/she/it/same ć
3Krl:8:7 because/that the (nom|acc) cherubim (indecl) having-been-???-ed (nom|acc|voc) the (dat) wings (dat) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) place (acc) the (gen) ark (gen) and I-was-COAT-ing, they-were-COAT-ing the (nom|acc) cherubim (indecl) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) ark (acc) and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (nom|acc) holy ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) her/it/same (gen)  
3Krl:8:7 3Krl_8:7_1 3Krl_8:7_2 3Krl_8:7_3 3Krl_8:7_4 3Krl_8:7_5 3Krl_8:7_6 3Krl_8:7_7 3Krl_8:7_8 3Krl_8:7_9 3Krl_8:7_10 3Krl_8:7_11 3Krl_8:7_12 3Krl_8:7_13 3Krl_8:7_14 3Krl_8:7_15 3Krl_8:7_16 3Krl_8:7_17 3Krl_8:7_18 3Krl_8:7_19 3Krl_8:7_20 3Krl_8:7_21 3Krl_8:7_22 3Krl_8:7_23 3Krl_8:7_24
3Krl:8:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:8 καὶ ὑπερεῖχον τὰ ἡγιασμένα, καὶ ἐνεβλέποντο αἱ κεφαλαὶ τῶν ἡγιασμένων ἐκ τῶν ἁγίων εἰς πρόσωπον τοῦ δαβιρ καὶ οὐκ ὠπτάνοντο ἔξω.
3Krl:8:8 And the holy staves projected, and the ends of the holy staves appeared out of the holy places in front of the oracle, and were not seen without. (1 Kings 8:8 Brenton)
3Krl:8:8 Drążki te były tak długie, że ich końce, poprzednio widoczne były z Miejsca Świętego przed sanktuarium: z zewnątrz jednak teraz nie były widoczne. Pozostają one tam do dnia dzisiejszego. (1 Krl 8:8 BT_4)
3Krl:8:8 καὶ ὑπερεῖχον τὰ ἡγιασμένα, καὶ ἐνεβλέποντο αἱ κεφαλαὶ τῶν ἡγιασμένων ἐκ τῶν ἁγίων εἰς πρόσωπον τοῦ δαβιρ καὶ οὐκ ὠπτάνοντο ἔξω.
3Krl:8:8 καί ὑπερ·έχω (υπερ+εχ-, υπερ+εξ-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) καί ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -) ὁ ἡ τό κεφαλή, -ῆς, ἡ ὁ ἡ τό ἁγιάζω (αγιαζ-, αγια·σ-, αγια·σ-, ηγια·κ-, ηγιασ-, αγιασ·θ-) ἐκ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) εἰς[1] πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό   καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὀπτάνομαι (οπταν-, -, -, -, -, -) ἔξω; ἔχω (εχ-, εξ-, 2nd σχ-, εσχη·κ-, -, εχ·θ-); ἔξ·εστιν a.k.a. ἔξ·ειμι[2] fr. εἰμί[1] (ath. εξ+(εσ)-/εξ+(εσ)-, -, -, -, -, -)
3Krl:8:8 I też, nawet, mianowicie By być lepszy niż By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym I też, nawet, mianowicie By wyglądać na Głowa By poświęcać uświęcaj, święć, stawaj się świętym Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Do (+przyspieszenie) Twarz I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do oczu szeroko otwartych z otwartymi ustami, ukazuj się {wydawaj się}, wyglądaj, zobacz Zewnątrz; by mieć; by być pozwalany
3Krl:8:8 kai\ u(perei=CHon ta\ E(giasme/na, kai\ e)neble/ponto ai( kefalai\ tO=n E(giasme/nOn e)k tO=n a(gi/On ei)s pro/sOpon tou= dabir kai\ ou)k O)pta/nonto e)/XO.
3Krl:8:8 kai hypereiCHon ta hEgiasmena, kai enebleponto hai kefalai tOn hEgiasmenOn ek tOn hagiOn eis prosOpon tu dabir kai uk Optanonto eXO.
3Krl:8:8 C V1I_IAI3P RA_APN VT_XMPAPN C V1I_IMI3P RA_NPF N1_NPF RA_GPM VT_XMPGPM P RA_GPM A1A_GPM P N2N_ASN RA_GSN N_GSN C D V1I_IMI3P D
3Krl:8:8 and also, even, namely to be better than the to consecrate sanctify, hallow, become holy and also, even, namely to look upon the head the to consecrate sanctify, hallow, become holy out of (+gen) ἐξ before vowels the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) into (+acc) face the ć and also, even, namely οὐχ before rough breathing to eyes wide open agape, appear, look, see outside; to have; to be permitted
3Krl:8:8 and I-was-???-ing, they-were-???-ing the (nom|acc) having-been-CONSECRATE-ed (nom|acc|voc) and they-were-being-LOOK UPON-ed the (nom) heads (nom|voc) the (gen) having-been-CONSECRATE-ed (gen) out of (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) into (+acc) face (nom|acc|voc) the (gen)   and not they-were-being-EYES WIDE OPEN-ed outside; I-will-HAVE; I-should-be-BE-ing-PERMITTED
3Krl:8:8 3Krl_8:8_1 3Krl_8:8_2 3Krl_8:8_3 3Krl_8:8_4 3Krl_8:8_5 3Krl_8:8_6 3Krl_8:8_7 3Krl_8:8_8 3Krl_8:8_9 3Krl_8:8_10 3Krl_8:8_11 3Krl_8:8_12 3Krl_8:8_13 3Krl_8:8_14 3Krl_8:8_15 3Krl_8:8_16 3Krl_8:8_17 3Krl_8:8_18 3Krl_8:8_19 3Krl_8:8_20 3Krl_8:8_21
3Krl:8:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:9 οὐκ ἦν ἐν τῇ κιβωτῷ πλὴν δύο πλάκες λίθιναι, πλάκες τῆς διαθήκης, ἃς ἔθηκεν ἐκεῖ Μωϋσῆς ἐν Χωρηβ, ἃ διέθετο κύριος μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
3Krl:8:9 There was nothing in the ark except the two tables of stone, the tables of the covenant which Moses put there in Choreb, which tables the Lord made as a covenant with the children of Israel in their going forth from the land of Egypt. (1 Kings 8:9 Brenton)
3Krl:8:9 W Arce nie było nic, oprócz dwóch kamiennych tablic, które Mojżesz tam złożył pod Horebem, tablic Przymierza, gdy Pan zawarł przymierze z Izraelitami w czasie ich wyjścia z ziemi egipskiej. (1 Krl 8:9 BT_4)
3Krl:8:9 οὐκ ἦν ἐν τῇ κιβωτῷ πλὴν δύο πλάκες λίθιναι, πλάκες τῆς διαθήκης, ἃς ἔθηκεν ἐκεῖ Μωϋσῆς ἐν Χωρηβ, διέθετο κύριος μετὰ τῶν υἱῶν Ισραηλ ἐν τῷ ἐκπορεύεσθαι αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
3Krl:8:9 οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ πλήν δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο πλάξ, -ακός, ἡ λίθινος -ίνη -ον πλάξ, -ακός, ἡ ὁ ἡ τό δια·θήκη, -ης, ἡ ὅς ἥ ὅ τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐκεῖ Μωϋσῆς v.l. Μωσῆς, -ῆ, ὁ and Μωϋσεύς v.l. Μωσεύς, -έως, ὁ ἐν   ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό ἐκ·πορεύομαι (εκ+πορευ-, εκ+πορευ·σ-, εκ+πορευ·σ-, -, εκ+πεπορευ-, -) αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
3Krl:8:9 ??? Przed przydechem mocnym By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] Z wyjątkiem Dwa Płyta Kamień Płyta Konwencja Kto/, który/, który By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tam Mojżesz W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By robić konwencję Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Syn Izrael W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By wychodzić On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
3Krl:8:9 ou)k E)=n e)n tE=| kibOtO=| plE\n du/o pla/kes li/Tinai, pla/kes tE=s diaTE/kEs, a(/s e)/TEken e)kei= *mou+sE=s e)n *CHOrEb, a(/ die/Teto ku/rios meta\ tO=n ui(O=n *israEl e)n tO=| e)kporeu/esTai au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou.
3Krl:8:9 uk En en tE kibOtO plEn dyo plakes liTinai, plakes tEs diaTEkEs, has eTEken ekei mo+ysEs en CHOrEb, ha dieTeto kyrios meta tOn hyiOn israEl en tO ekporeuesTai autus ek gEs aigyptu.
3Krl:8:9 D V9_IAI3S P RA_DSF N2_DSF D M N3K_NPF A1_NPF N3K_NPF RA_GSF N1_GSF RR_APF VAI_AAI3S D N1M_NSM P N_DS RR_APN VEI_AMI3S N2_NSM P RA_GPM N2_GPM N_GSM P RA_DSN V1_PMN RD_APM P N1_GSF N2_GSF
3Krl:8:9 οὐχ before rough breathing to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] except two slab stone slab the covenant who/whom/which to place lay, put, set, situate, station there Moses in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ć who/whom/which to make covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the son Israel in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to go out he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
3Krl:8:9 not he/she/it-was in/among/by (+dat) the (dat) ark (dat) except two (nom, acc, gen) slabs (nom|voc) stone ([Adj] nom|voc) slabs (nom|voc) the (gen) covenant (gen) who/whom/which (acc) he/she/it-PLACE-ed there Moses (nom) in/among/by (+dat)   who/whom/which (nom|acc) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) in/among/by (+dat) the (dat) to-be-being-GO-ed-OUT them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
3Krl:8:9 3Krl_8:9_1 3Krl_8:9_2 3Krl_8:9_3 3Krl_8:9_4 3Krl_8:9_5 3Krl_8:9_6 3Krl_8:9_7 3Krl_8:9_8 3Krl_8:9_9 3Krl_8:9_10 3Krl_8:9_11 3Krl_8:9_12 3Krl_8:9_13 3Krl_8:9_14 3Krl_8:9_15 3Krl_8:9_16 3Krl_8:9_17 3Krl_8:9_18 3Krl_8:9_19 3Krl_8:9_20 3Krl_8:9_21 3Krl_8:9_22 3Krl_8:9_23 3Krl_8:9_24 3Krl_8:9_25 3Krl_8:9_26 3Krl_8:9_27 3Krl_8:9_28 3Krl_8:9_29 3Krl_8:9_30 3Krl_8:9_31 3Krl_8:9_32
3Krl:8:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:10 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλθον οἱ ἱερεῖς ἐκ τοῦ ἁγίου, καὶ ἡ νεφέλη ἔπλησεν τὸν οἶκον·
3Krl:8:10 And it came to pass when the priests departed out of the holy place, that the cloud filled the house. (1 Kings 8:10 Brenton)
3Krl:8:10 A kiedy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, obłok wypełnił dom Pański. (1 Krl 8:10 BT_4)
3Krl:8:10 καὶ ἐγένετο ὡς ἐξῆλθον οἱ ἱερεῖς ἐκ τοῦ ἁγίου, καὶ νεφέλη ἔπλησεν τὸν οἶκον·
3Krl:8:10 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ὡς ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἐκ ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) καί ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
3Krl:8:10 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Jak/jak By wychodzić Duchowny Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) I też, nawet, mianowicie Chmura Do ??? Dom
3Krl:8:10 kai\ e)ge/neto O(s e)XE=lTon oi( i(erei=s e)k tou= a(gi/ou, kai\ E( nefe/lE e)/plEsen to\n oi)=kon·
3Krl:8:10 kai egeneto hOs eXElTon hoi hiereis ek tu hagiu, kai hE nefelE eplEsen ton oikon·
3Krl:8:10 C VBI_AMI3S C VBI_AAI3P RA_NPM N3V_NPM P RA_GSM N2_GSM C RA_NSF N1_NSF VAI_AAI3S RA_ASM N2_ASM
3Krl:8:10 and also, even, namely to become become, happen as/like to come out the priest out of (+gen) ἐξ before vowels the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) and also, even, namely the cloud to ??? the house
3Krl:8:10 and he/she/it-was-BECOME-ed as/like I-COME-ed-OUT, they-COME-ed-OUT the (nom) priests (acc, nom|voc) out of (+gen) the (gen) holy ([Adj] gen) and the (nom) cloud (nom|voc) he/she/it-???-ed the (acc) house (acc)
3Krl:8:10 3Krl_8:10_1 3Krl_8:10_2 3Krl_8:10_3 3Krl_8:10_4 3Krl_8:10_5 3Krl_8:10_6 3Krl_8:10_7 3Krl_8:10_8 3Krl_8:10_9 3Krl_8:10_10 3Krl_8:10_11 3Krl_8:10_12 3Krl_8:10_13 3Krl_8:10_14 3Krl_8:10_15
3Krl:8:10 x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:11 καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς στῆναι λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆς νεφέλης, ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον.
3Krl:8:11 And the priests could not stand to minister because of the cloud, because the glory of the Lord filled the house. (1 Kings 8:11 Brenton)
3Krl:8:11 Kapłani nie mogli pozostać i pełnić swej służby z powodu tego obłoku, bo chwała Pańska napełniła dom Pański. (1 Krl 8:11 BT_4)
3Krl:8:11 καὶ οὐκ ἠδύναντο οἱ ἱερεῖς στῆναι λειτουργεῖν ἀπὸ προσώπου τῆς νεφέλης, ὅτι ἔπλησεν δόξα κυρίου τὸν οἶκον.
3Krl:8:11 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ δύνα·μαι (ath. δυν(α)-/ath. δυν(η)-, δυνη·σ-, -, -, -, δυνη·θ-/δυνασ·θ-) ὁ ἡ τό ἱερεύς, -έως, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) λειτ·ουργέω (λειτουργ(ε)-, λειτουργη·σ-, λειτουργη·σ-, -, -, -) ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς) ὅτι πίμπλημι (ath. πιμπλ(α)-, πλη·σ-, πλη·σ-, -, -, πλησ·θ-) δόξα, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία)
3Krl:8:11 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Do zdolnego Duchowny By powodować stać By pełnić obowiązki [zobacz liturgię, osobę sprzyjającą liturgii] Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Chmura Ponieważ/tamto Do ??? Sławy/wzbudzanie grozy Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Dom
3Krl:8:11 kai\ ou)k E)du/nanto oi( i(erei=s stE=nai leitourgei=n a)po\ prosO/pou tE=s nefe/lEs, o(/ti e)/plEsen do/Xa kuri/ou to\n oi)=kon.
3Krl:8:11 kai uk Edynanto hoi hiereis stEnai leiturgein apo prosOpu tEs nefelEs, hoti eplEsen doXa kyriu ton oikon.
3Krl:8:11 C D V6I_IMI3P RA_NPM N3V_NPM VH_AAN V2_PAN P N2N_GSN RA_GSF N1_GSF C VAI_AAI3S N1S_NSF N2_GSM RA_ASM N2_ASM
3Krl:8:11 and also, even, namely οὐχ before rough breathing to able the priest to cause to stand to officiate [see liturgy, liturgist] from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the cloud because/that to ??? glory/awesomeness lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the house
3Krl:8:11 and not they-were-being-ABLE-ed the (nom) priests (acc, nom|voc) to-CAUSE-TO-STand to-be-OFFICIATE-ing away from (+gen) face (gen) the (gen) cloud (gen) because/that he/she/it-???-ed glory/awesomeness (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (acc) house (acc)
3Krl:8:11 3Krl_8:11_1 3Krl_8:11_2 3Krl_8:11_3 3Krl_8:11_4 3Krl_8:11_5 3Krl_8:11_6 3Krl_8:11_7 3Krl_8:11_8 3Krl_8:11_9 3Krl_8:11_10 3Krl_8:11_11 3Krl_8:11_12 3Krl_8:11_13 3Krl_8:11_14 3Krl_8:11_15 3Krl_8:11_16 3Krl_8:11_17
3Krl:8:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:14 καὶ ἀπέστρεψεν ὁ βασιλεὺς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν ὁ βασιλεὺς πάντα Ισραηλ, καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ισραηλ εἱστήκει.
3Krl:8:14 And the king turned his face, and the king blessed all Israel, (and the whole assembly of Israel stood:) (1 Kings 8:14 Brenton)
3Krl:8:14 Potem król się odwrócił i pobłogosławił całe zgromadzenie Izraela. Całe zaś zgromadzenie Izraela stało. (1 Krl 8:14 BT_4)
3Krl:8:14 Καὶ ἀπέστρεψεν βασιλεὺς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ εὐλόγησεν βασιλεὺς πάντα Ισραηλ, καὶ πᾶσα ἐκκλησία Ισραηλ εἱστήκει.
3Krl:8:14 καί ἀπο·στρέφω (απο+στρεφ-, απο+στρεψ-, απο+στρεψ-, απ+εστροφ·[κ]-, απ+εστραφ-, απο+στραφ·[θ]-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ ὁ ἡ τό πρόσ·ωπον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό καί εὐ·λογέω (ευλογ(ε)-, ευλογη·σ-, ευλογη·σ-, ευλογη·κ-/ηυλογη·κ-, ευλογη-/ηυλογη-, ευλογη·θ-) ὁ ἡ τό βασιλεύς, -έως, ὁ πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός Ἰσραήλ, ὁ καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-)
3Krl:8:14 I też, nawet, mianowicie By odwracać się od Król Twarz On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie By błogosławić Król Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Izrael I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael By powodować stać
3Krl:8:14 *kai\ a)pe/strePSen o( basileu\s to\ pro/sOpon au)tou=, kai\ eu)lo/gEsen o( basileu\s pa/nta *israEl, kai\ pa=sa e)kklEsi/a *israEl ei(stE/kei.
3Krl:8:14 kai apestrePSen ho basileus to prosOpon autu, kai eulogEsen ho basileus panta israEl, kai pasa ekklEsia israEl heistEkei.
3Krl:8:14 C VAI_AAI3S RA_NSM N3V_NSM RA_ASN N2N_ASN RD_GSM C VA_AAI3S RA_NSM N3V_NSM A3_ASM N_ASM C A1S_NSF N1A_NSF N_GSM VXI_YAI3S
3Krl:8:14 and also, even, namely to turn away from the king the face he/she/it/same and also, even, namely to bless the king every all, each, every, the whole of Israel and also, even, namely every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church Israel to cause to stand
3Krl:8:14 and he/she/it-TURN-ed-AWAY-FROM the (nom) king (nom) the (nom|acc) face (nom|acc|voc) him/it/same (gen) and he/she/it-BLESS-ed the (nom) king (nom) all (nom|acc|voc), every (acc) Israel (indecl) and every (nom|voc) assembly (nom|voc) Israel (indecl) he/she/it-had-CAUSE-ed-TO-STand
3Krl:8:14 3Krl_8:14_1 3Krl_8:14_2 3Krl_8:14_3 3Krl_8:14_4 3Krl_8:14_5 3Krl_8:14_6 3Krl_8:14_7 3Krl_8:14_8 3Krl_8:14_9 3Krl_8:14_10 3Krl_8:14_11 3Krl_8:14_12 3Krl_8:14_13 3Krl_8:14_14 3Krl_8:14_15 3Krl_8:14_16 3Krl_8:14_17 3Krl_8:14_18
3Krl:8:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:15 καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ σήμερον, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ περὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν λέγων
3Krl:8:15 and he said, Blessed be the Lord God of Israel to-day, who spoke by his mouth concerning David my father, and has fulfilled it with his hands, saying, (1 Kings 8:15 Brenton)
3Krl:8:15 Potem rzekł: «Błogosławiony Pan, Bóg Izraela, który to, co zapowiedział swymi ustami memu ojcu Dawidowi, to też ręką wypełnił, mówiąc: (1 Krl 8:15 BT_4)
3Krl:8:15 καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς κύριος θεὸς Ισραηλ σήμερον, ὃς ἐλάλησεν ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ περὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ ἐπλήρωσεν λέγων
3Krl:8:15 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) εὐ·λογητός -ή -όν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ σήμερον ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό περί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί ἐν ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-)
3Krl:8:15 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Błogosławiony Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael Dzisiaj dzień Kto/, który/, który By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por On/ona/to/to samo Dookoła (+przyspieszenie,+informacja) David Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka On/ona/to/to samo By napełniać pełność, spełniać By mówić/opowiadaj
3Krl:8:15 kai\ ei)=pen *eu)logEto\s ku/rios o( Teo\s *israEl sE/meron, o(\s e)la/lEsen e)n tO=| sto/mati au)tou= peri\ *dauid tou= patro/s mou kai\ e)n tai=s CHersi\n au)tou= e)plE/rOsen le/gOn
3Krl:8:15 kai eipen eulogEtos kyrios ho Teos israEl sEmeron, hos elalEsen en tO stomati autu peri dauid tu patros mu kai en tais CHersin autu eplErOsen legOn
3Krl:8:15 C VBI_AAI3S A1_NSM N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM D RR_NSM VAI_AAI3S P RA_DSN N3M_DSN RD_GSM P N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C P RA_DPF N3_DPF RD_GSM VAI_AAI3S V1_PAPNSM
3Krl:8:15 and also, even, namely to say/tell blessed lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel today day who/whom/which to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma he/she/it/same about (+acc,+gen) David the father I and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the hand he/she/it/same to fill fill, fulfill to say/tell
3Krl:8:15 and he/she/it-SAY/TELL-ed blessed ([Adj] nom) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl) today who/whom/which (nom) he/she/it-SPEAK-ed in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) him/it/same (gen) about (+acc,+gen) David (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) and in/among/by (+dat) the (dat) hands (dat) him/it/same (gen) he/she/it-FILL-ed while SAY/TELL-ing (nom)
3Krl:8:15 3Krl_8:15_1 3Krl_8:15_2 3Krl_8:15_3 3Krl_8:15_4 3Krl_8:15_5 3Krl_8:15_6 3Krl_8:15_7 3Krl_8:15_8 3Krl_8:15_9 3Krl_8:15_10 3Krl_8:15_11 3Krl_8:15_12 3Krl_8:15_13 3Krl_8:15_14 3Krl_8:15_15 3Krl_8:15_16 3Krl_8:15_17 3Krl_8:15_18 3Krl_8:15_19 3Krl_8:15_20 3Krl_8:15_21 3Krl_8:15_22 3Krl_8:15_23 3Krl_8:15_24 3Krl_8:15_25 3Krl_8:15_26
3Krl:8:15 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:16 Ἀφ ἧς ἡμέρας ἐξήγαγον τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἐν ἑνὶ σκήπτρῳ Ισραηλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ· καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ιερουσαλημ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην τὸν Δαυιδ τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ.
3Krl:8:16 From the day that I brought out my people Israel out of Egypt, I have not chosen a city in any one tribe of Israel to build a house, so that my name should be there: but I chose Jerusalem that my name should be there, and I chose David to be over my people Israel. (1 Kings 8:16 Brenton)
3Krl:8:16 "Od tego dnia, w którym wyprowadziłem mój lud, Izraela z Egiptu, nie wybrałem ze wszystkich pokoleń izraelskich miasta do wybudowania świątyni, by Imię moje w niej przebywało. Ale wybrałem sobie Jerozolimę, aby tam było moje Imię i obrałem Dawida aby był nad moim ludem, Izraelem". (1 Krl 8:16 BT_4)
3Krl:8:16 Ἀφ ἧς ἡμέρας ἐξήγαγον τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ ἐξ Αἰγύπτου, οὐκ ἐξελεξάμην ἐν πόλει ἐν ἑνὶ σκήπτρῳ Ισραηλ τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τοῦ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ· καὶ ἐξελεξάμην ἐν Ιερουσαλημ εἶναι τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ καὶ ἐξελεξάμην τὸν Δαυιδ τοῦ εἶναι ἐπὶ τὸν λαόν μου τὸν Ισραηλ.
3Krl:8:16 ἀπό ὅς ἥ ὅ ἡμέρα, -ας -ἡ ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐκ Αἴγυπτος, -ου, ἡ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν πόλις, -εως, ἡ ἐν εἷς[2] μία ἕν, gen. sg. ἑνός μιᾶς ἑνός   Ἰσραήλ, ὁ ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ἐν Ἱεροσόλυμα, -ων, τά and -ας, ἡ and Ἰερουσαλήμ v.l. Ἱ-, ἡ indecl. εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐκεῖ καί ἐκ·λέγομαι (εκ+λεγ-, εκ+λεξ-, εκ+λεξ-, -, εκ+λελεγ-, εκ+λεγ·[θ]-) ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό λαός, -οῦ, ὁ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:8:16 Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Kto/, który/, który Dzień By prowadzić poza Ludzie Ja Izrael Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Egipt [kraj z] ??? Przed przydechem mocnym By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Miasto W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jeden Izrael By budować/buduj moralnie Dom By być Nazwisko {Imię} co do Ja Tam I też, nawet, mianowicie By wybierać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Jerozolima [miasto z] By być Nazwisko {Imię} co do Ja Tam I też, nawet, mianowicie By wybierać David By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Ja Izrael
3Krl:8:16 *)af E(=s E(me/ras e)XE/gagon to\n lao/n mou to\n *israEl e)X *ai)gu/ptou, ou)k e)XeleXa/mEn e)n po/lei e)n e(ni\ skE/ptrO| *israEl tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tou= ei)=nai to\ o)/noma/ mou e)kei=· kai\ e)XeleXa/mEn e)n *ierousalEm ei)=nai to\ o)/noma/ mou e)kei= kai\ e)XeleXa/mEn to\n *dauid tou= ei)=nai e)pi\ to\n lao/n mou to\n *israEl.
3Krl:8:16 af hEs hEmeras eXEgagon ton laon mu ton israEl eX aigyptu, uk eXeleXamEn en polei en heni skEptrO israEl tu oikodomEsai oikon tu einai to onoma mu ekei· kai eXeleXamEn en ierusalEm einai to onoma mu ekei kai eXeleXamEn ton dauid tu einai epi ton laon mu ton israEl.
3Krl:8:16 P RR_GSF N1A_GSF VBI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N_ASM P N2_GSF D VAI_AMI1S P N3I_DSF P A3_DSN N2N_DSN N_GSM RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_GSN V9_PAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS D C VAI_AMI1S P N_DSF V9_PAN RA_ASN N3M_ASN RP_GS D C VAI_AMI1S RA_ASM N_ASM RA_GSN V9_PAN P RA_ASM N2_ASM RP_GS RA_ASM N_ASM
3Krl:8:16 from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing who/whom/which day to lead out the people I the Israel out of (+gen) ἐξ before vowels Egypt [country of] οὐχ before rough breathing to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among city in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among one ć Israel the to build/edify house the to be the name with regard to I there and also, even, namely to select in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Jerusalem [city of] to be the name with regard to I there and also, even, namely to select the David the to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the people I the Israel
3Krl:8:16 away from (+gen) who/whom/which (gen) day (gen), days (acc) I-LEAD-ed-OUT, they-LEAD-ed-OUT the (acc) people (acc) me (gen) the (acc) Israel (indecl) out of (+gen) Egypt (gen) not I-was-SELECT-ed in/among/by (+dat) city (dat) in/among/by (+dat) one (dat)   Israel (indecl) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (gen) to-be the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) there and I-was-SELECT-ed in/among/by (+dat) Jerusalem (indecl) to-be the (nom|acc) name (nom|acc|voc) me (gen) there and I-was-SELECT-ed the (acc) David (indecl) the (gen) to-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) people (acc) me (gen) the (acc) Israel (indecl)
3Krl:8:16 3Krl_8:16_1 3Krl_8:16_2 3Krl_8:16_3 3Krl_8:16_4 3Krl_8:16_5 3Krl_8:16_6 3Krl_8:16_7 3Krl_8:16_8 3Krl_8:16_9 3Krl_8:16_10 3Krl_8:16_11 3Krl_8:16_12 3Krl_8:16_13 3Krl_8:16_14 3Krl_8:16_15 3Krl_8:16_16 3Krl_8:16_17 3Krl_8:16_18 3Krl_8:16_19 3Krl_8:16_20 3Krl_8:16_21 3Krl_8:16_22 3Krl_8:16_23 3Krl_8:16_24 3Krl_8:16_25 3Krl_8:16_26 3Krl_8:16_27 3Krl_8:16_28 3Krl_8:16_29 3Krl_8:16_30 3Krl_8:16_31 3Krl_8:16_32 3Krl_8:16_33 3Krl_8:16_34 3Krl_8:16_35 3Krl_8:16_36 3Krl_8:16_37 3Krl_8:16_38 3Krl_8:16_39 3Krl_8:16_40 3Krl_8:16_41 3Krl_8:16_42 3Krl_8:16_43 3Krl_8:16_44 3Krl_8:16_45 3Krl_8:16_46 3Krl_8:16_47 3Krl_8:16_48 3Krl_8:16_49
3Krl:8:16 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:17 καὶ ἐγένετο ἐπὶ τῆς καρδίας Δαυιδ τοῦ πατρός μου οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
3Krl:8:17 And it was in the heart of my father to build a house to the name of the Lord God of Israel. (1 Kings 8:17 Brenton)
3Krl:8:17 Dawid zaś, mój ojciec, powziął zamiar zbudowania domu dla Imienia Pana, Boga Izraela. (1 Krl 8:17 BT_4)
3Krl:8:17 καὶ ἐγένετο ἐπὶ τῆς καρδίας Δαυιδ τοῦ πατρός μου οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
3Krl:8:17 καί γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:8:17 I też, nawet, mianowicie By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) David Ojciec Ja By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
3Krl:8:17 kai\ e)ge/neto e)pi\ tE=s kardi/as *dauid tou= patro/s mou oi)kodomE=sai oi)=kon tO=| o)no/mati kuri/ou Teou= *israEl.
3Krl:8:17 kai egeneto epi tEs kardias dauid tu patros mu oikodomEsai oikon tO onomati kyriu Teu israEl.
3Krl:8:17 C VBI_AMI3S P RA_GSF N1A_GSF N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS VA_AAN N2_ASM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N2_GSM N_GSM
3Krl:8:17 and also, even, namely to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) David the father I to build/edify house the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
3Krl:8:17 and he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) heart (gen), hearts (acc) David (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl)
3Krl:8:17 3Krl_8:17_1 3Krl_8:17_2 3Krl_8:17_3 3Krl_8:17_4 3Krl_8:17_5 3Krl_8:17_6 3Krl_8:17_7 3Krl_8:17_8 3Krl_8:17_9 3Krl_8:17_10 3Krl_8:17_11 3Krl_8:17_12 3Krl_8:17_13 3Krl_8:17_14 3Krl_8:17_15 3Krl_8:17_16
3Krl:8:17 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:18 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Δαυιδ τὸν πατέρα μου Ἀνθ ὧν ἦλθεν ἐπὶ τὴν καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καλῶς ἐποίησας ὅτι ἐγενήθη ἐπὶ τὴν καρδίαν σου·
3Krl:8:18 And the Lord said to David my father, Forasmuch as it came into thine heart to build a house to my name, thou didst well that it came upon thine heart. (1 Kings 8:18 Brenton)
3Krl:8:18 Wówczas Pan rzekł memu ojcu, Dawidowi: "Dobrze postąpiłeś, że powziąłeś zamiar zbudowania domu dla mego Imienia, bo wypłynęło to z twego serca. (1 Krl 8:18 BT_4)
3Krl:8:18 καὶ εἶπεν κύριος πρὸς Δαυιδ τὸν πατέρα μου Ἀνθ ὧν ἦλθεν ἐπὶ τὴν καρδίαν σου τοῦ οἰκοδομῆσαι οἶκον τῷ ὀνόματί μου, καλῶς ἐποίησας ὅτι ἐγενήθη ἐπὶ τὴν καρδίαν σου·
3Krl:8:18 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] πρός Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἀντί ὅς ἥ ὅ ἔρχομαι (ερχ-, ελευ·σ-, ελθ·[σ]- or 2nd ελθ-, εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καλῶς ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὅτι γίνομαι/γίγν- (γιν-/γιγν-, γενη·σ-, 2nd γεν-, γεγον·[κ]-, γεγενη-, γενη·θ-) ἐπί ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:8:18 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) David Ojciec Ja Przeciw (+informacja) Kto/, który/, który By przychodzić Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg) By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Ja Dobrze/słusznie By czynić/rób Ponieważ/tamto By stawać się stawaj się, zdarzaj się Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) Ty; twój/twój(sg)
3Krl:8:18 kai\ ei)=pen ku/rios pro\s *dauid to\n pate/ra mou *)anT O(=n E)=lTen e)pi\ tE\n kardi/an sou tou= oi)kodomE=sai oi)=kon tO=| o)no/mati/ mou, kalO=s e)poi/Esas o(/ti e)genE/TE e)pi\ tE\n kardi/an sou·
3Krl:8:18 kai eipen kyrios pros dauid ton patera mu anT hOn ElTen epi tEn kardian su tu oikodomEsai oikon tO onomati mu, kalOs epoiEsas hoti egenETE epi tEn kardian su·
3Krl:8:18 C VBI_AAI3S N2_NSM P N_ASM RA_ASM N3_ASM RP_GS P RR_GPM VBI_AAI3S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS RA_GSN VA_AAN N2_ASM RA_DSN N3M_DSN RP_GS D VAI_AAI2S C VCI_API3S P RA_ASF N1A_ASF RP_GS
3Krl:8:18 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. toward (+acc,+gen,+dat) David the father I against (+gen) who/whom/which to come upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg) the to build/edify house the name with regard to I well/rightly to do/make because/that to become become, happen upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) you; your/yours(sg)
3Krl:8:18 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) toward (+acc,+gen,+dat) David (indecl) the (acc) father (acc) me (gen) against (+gen) who/whom/which (gen) he/she/it-COME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (gen) to-BUILD/EDIFY, be-you(sg)-BUILD/EDIFY-ed!, he/she/it-happens-to-BUILD/EDIFY (opt) house (acc) the (dat) name (dat) me (gen) well/rightly you(sg)-DO/MAKE-ed because/that he/she/it-was-BECOME-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) heart (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:8:18 3Krl_8:18_1 3Krl_8:18_2 3Krl_8:18_3 3Krl_8:18_4 3Krl_8:18_5 3Krl_8:18_6 3Krl_8:18_7 3Krl_8:18_8 3Krl_8:18_9 3Krl_8:18_10 3Krl_8:18_11 3Krl_8:18_12 3Krl_8:18_13 3Krl_8:18_14 3Krl_8:18_15 3Krl_8:18_16 3Krl_8:18_17 3Krl_8:18_18 3Krl_8:18_19 3Krl_8:18_20 3Krl_8:18_21 3Krl_8:18_22 3Krl_8:18_23 3Krl_8:18_24 3Krl_8:18_25 3Krl_8:18_26 3Krl_8:18_27 3Krl_8:18_28 3Krl_8:18_29
3Krl:8:18 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:19 πλὴν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεις τὸν οἶκον, ἀλλ’ ἣ ὁ υἱός σου ὁ ἐξελθὼν ἐκ τῶν πλευρῶν σου, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου.
3Krl:8:19 Nevertheless thou shalt not build the house, but thy son that has proceeded out of thy bowels, he shall build the house to my name. (1 Kings 8:19 Brenton)
3Krl:8:19 Jednak nie ty będziesz budować tę świątynię, ale twój rodzony syn. On zbuduje dom dla mego Imienia". (1 Krl 8:19 BT_4)
3Krl:8:19 πλὴν σὺ οὐκ οἰκοδομήσεις τὸν οἶκον, ἀλλ’ υἱός σου ἐξελθὼν ἐκ τῶν πλευρῶν σου, οὗτος οἰκοδομήσει τὸν οἶκον τῷ ὀνόματί μου.
3Krl:8:19 πλήν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς οὐ[2]/οὐκ/οὐχ οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ἀλλά ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ἐξ·έρχομαι (εξ+ερχ-, εξ+ελευ·σ-, εξ+ελθ·[σ]- or 2nd εξ+ελθ-, εξ+εληλυθ·[κ]-, -, -) ἐκ ὁ ἡ τό πλευρά, -ᾶς, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὗτος αὕτη τοῦτο οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:8:19 Z wyjątkiem Ty ??? Przed przydechem mocnym By budować/buduj moralnie Dom Ale Kto/, który/, który Syn Ty; twój/twój(sg) By wychodzić Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Żebro Ty; twój/twój(sg) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Ja
3Krl:8:19 plE\n su\ ou)k oi)kodomE/seis to\n oi)=kon, a)ll’ E(\ o( ui(o/s sou o( e)XelTO\n e)k tO=n pleurO=n sou, ou(=tos oi)kodomE/sei to\n oi)=kon tO=| o)no/mati/ mou.
3Krl:8:19 plEn sy uk oikodomEseis ton oikon, all’ hE ho hyios su ho eXelTOn ek tOn pleurOn su, hutos oikodomEsei ton oikon tO onomati mu.
3Krl:8:19 D RP_NS D VF_FAI2S RA_ASM N2_ASM C RR_NSF RA_NSM N2_NSM RP_GS RA_NSM VB_AAPNSM P RA_GPF N1A_GPF RP_GS RD_NSM VF_FAI3S RA_ASM N2_ASM RA_DSN N3M_DSN RP_GS
3Krl:8:19 except you οὐχ before rough breathing to build/edify the house but who/whom/which the son you; your/yours(sg) the to come out out of (+gen) ἐξ before vowels the rib you; your/yours(sg) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to build/edify the house the name with regard to I
3Krl:8:19 except you(sg) (nom) not you(sg)-will-BUILD/EDIFY the (acc) house (acc) but who/whom/which (nom) the (nom) son (nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (nom) upon COME-ing-OUT (nom) out of (+gen) the (gen) ribs (gen) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) this (nom) he/she/it-will-BUILD/EDIFY, you(sg)-will-be-BUILD/EDIFY-ed (classical) the (acc) house (acc) the (dat) name (dat) me (gen)
3Krl:8:19 3Krl_8:19_1 3Krl_8:19_2 3Krl_8:19_3 3Krl_8:19_4 3Krl_8:19_5 3Krl_8:19_6 3Krl_8:19_7 3Krl_8:19_8 3Krl_8:19_9 3Krl_8:19_10 3Krl_8:19_11 3Krl_8:19_12 3Krl_8:19_13 3Krl_8:19_14 3Krl_8:19_15 3Krl_8:19_16 3Krl_8:19_17 3Krl_8:19_18 3Krl_8:19_19 3Krl_8:19_20 3Krl_8:19_21 3Krl_8:19_22 3Krl_8:19_23 3Krl_8:19_24
3Krl:8:19 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:20 καὶ ἀνέστησεν κύριος τὸ ῥῆμα αὐτοῦ, ὃ ἐλάλησεν, καὶ ἀνέστην ἀντὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ τοῦ θρόνου Ισραηλ, καθὼς ἐλάλησεν κύριος, καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
3Krl:8:20 And the Lord has confirmed the word that he spoke, and I am risen up in the place of my father David, and I have sat down on the throne of Israel, as the Lord spoke, and I have built the house to the name of the Lord God of Israel. (1 Kings 8:20 Brenton)
3Krl:8:20 Wypełnił Pan właśnie to, co obiecał, bo nastałem po moim ojcu, Dawidzie, i zasiadłem na tronie izraelskim, jak zapowiedział Pan, oraz zbudowałem dom dla Imienia Pana, Boga Izraela. (1 Krl 8:20 BT_4)
3Krl:8:20 καὶ ἀνέστησεν κύριος τὸ ῥῆμα αὐτοῦ, ἐλάλησεν, καὶ ἀνέστην ἀντὶ Δαυιδ τοῦ πατρός μου καὶ ἐκάθισα ἐπὶ τοῦ θρόνου Ισραηλ, καθὼς ἐλάλησεν κύριος, καὶ ᾠκοδόμησα τὸν οἶκον τῷ ὀνόματι κυρίου θεοῦ Ισραηλ.
3Krl:8:20 καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) καί ἀν·ίστημι (ath. αν+ιστ(α)-/ath. αν+ιστ(η)-, ανα+στη·σ-, ανα+στη·σ- or 2nd ath. ανα+στ(η)-/ath. ανα+στ(α)-, ανα+εστη·κ-/ανα+εστα·κ-, -, ανα+στα·θ-) ἀντί Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί καθίζω (καθιζ-, καθι(ε)·[σ]-/καθι·[σ]-/καθι·σ-, καθι·σ-, κεκαθι·κ-, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό θρόνος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ καθ·ώς λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] καί οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
3Krl:8:20 I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By mówić I też, nawet, mianowicie By stawać niech lokuje się, podnoś, powstawaj z martwych Przeciw (+informacja) David Ojciec Ja I też, nawet, mianowicie By siadać ???????), Rób siadać, siedzenie {siedziba}, brać swój siedzenie {siedzibę}, siedzieć, siedzieć jak sądź Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Izrael Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By mówić Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. I też, nawet, mianowicie By budować/buduj moralnie Dom Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
3Krl:8:20 kai\ a)ne/stEsen ku/rios to\ r(E=ma au)tou=, o(\ e)la/lEsen, kai\ a)ne/stEn a)nti\ *dauid tou= patro/s mou kai\ e)ka/Tisa e)pi\ tou= Tro/nou *israEl, kaTO\s e)la/lEsen ku/rios, kai\ O)|kodo/mEsa to\n oi)=kon tO=| o)no/mati kuri/ou Teou= *israEl.
3Krl:8:20 kai anestEsen kyrios to rEma autu, ho elalEsen, kai anestEn anti dauid tu patros mu kai ekaTisa epi tu Tronu israEl, kaTOs elalEsen kyrios, kai OkodomEsa ton oikon tO onomati kyriu Teu israEl.
3Krl:8:20 C VAI_AAI3S N2_NSM RA_ASN N3M_ASN RD_GSM RR_ASN VAI_AAI3S C VHI_AAI1S P N_GSM RA_GSM N3_GSM RP_GS C VAI_AAI1S P RA_GSM N2_GSM N_GSM D VAI_AAI3S N2_NSM C VAI_AAI1S RA_ASM N2_ASM RA_DSN N3M_DSN N2_GSM N2_GSM N_GSM
3Krl:8:20 and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the declaration statement, utterance he/she/it/same who/whom/which to speak and also, even, namely to stand up put up, raise, resurrect against (+gen) David the father I and also, even, namely to sit down καθέδρα), make to sit down, seat, take one's seat, sit, sit as judge upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the throne Israel as accordingly [according to how/in accordance with how] to speak lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. and also, even, namely to build/edify the house the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. god [see theology] Israel
3Krl:8:20 and he/she/it-STand-ed-UP lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) him/it/same (gen) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-SPEAK-ed and I-STand-ed-UP against (+gen) David (indecl) the (gen) father (gen) me (gen) and I-SIT DOWN-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) throne (gen) Israel (indecl) as accordingly he/she/it-SPEAK-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) and I-BUILD/EDIFY-ed the (acc) house (acc) the (dat) name (dat) lord (gen); a lord ([Adj] gen) god (gen) Israel (indecl)
3Krl:8:20 3Krl_8:20_1 3Krl_8:20_2 3Krl_8:20_3 3Krl_8:20_4 3Krl_8:20_5 3Krl_8:20_6 3Krl_8:20_7 3Krl_8:20_8 3Krl_8:20_9 3Krl_8:20_10 3Krl_8:20_11 3Krl_8:20_12 3Krl_8:20_13 3Krl_8:20_14 3Krl_8:20_15 3Krl_8:20_16 3Krl_8:20_17 3Krl_8:20_18 3Krl_8:20_19 3Krl_8:20_20 3Krl_8:20_21 3Krl_8:20_22 3Krl_8:20_23 3Krl_8:20_24 3Krl_8:20_25 3Krl_8:20_26 3Krl_8:20_27 3Krl_8:20_28 3Krl_8:20_29 3Krl_8:20_30 3Krl_8:20_31 3Krl_8:20_32 3Krl_8:20_33
3Krl:8:20 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:21 καὶ ἐθέμην ἐκεῖ τόπον τῇ κιβωτῷ, ἐν ᾗ ἐστιν ἐκεῖ διαθήκη κυρίου, ἣν διέθετο κύριος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν αὐτὸν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
3Krl:8:21 And I have set there a place for the ark, in which is the covenant of the Lord, which the Lord made with our fathers, when he brought them out of the land of Egypt. (1 Kings 8:21 Brenton)
3Krl:8:21 A w nim urządziłem miejsce dla Arki, w której jest Przymierze Pana, zawarte z naszymi przodkami, gdy ich wyprowadził z ziemi egipskiej». (1 Krl 8:21 BT_4)
3Krl:8:21 καὶ ἐθέμην ἐκεῖ τόπον τῇ κιβωτῷ, ἐν ἐστιν ἐκεῖ διαθήκη κυρίου, ἣν διέθετο κύριος μετὰ τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν τῷ ἐξαγαγεῖν αὐτὸν αὐτοὺς ἐκ γῆς Αἰγύπτου.
3Krl:8:21 καί τίθημι (ath. τιθ(ε)-, θη·σ-, θη·κ- or 2nd ath. θ(ε)-, τεθει·κ-, τεθει-, τε·θ-) ἐκεῖ τόπος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό κιβωτός, -οῦ, ἡ ἐν ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐκεῖ δια·θήκη, -ης, ἡ κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὅς ἥ ὅ δια·τίθημι (ath. δια+τιθ(ε)-, δια+θη·σ-, δια+θη·κ- or 2nd ath. δια+θ(ε)-, -, -, -) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] μετά ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ἐν ὁ ἡ τό ἐξ·άγω (εξ+αγ-, εξ+αξ-, 2nd εξ+αγαγ-, -, -, εξ+αχ·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό αὐτός αὐτή αὐτό ἐκ γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ Αἴγυπτος, -ου, ἡ
3Krl:8:21 I też, nawet, mianowicie By umieszczać leżał, niech kładzie, niech umieszcza, umieszczaj, stawiaj Tam Miejsce Arki pudełko, skrzynia, [Noah] arka, arka [Mojżesza] W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Kto/, który/, który By być Tam Konwencja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Kto/, który/, który By robić konwencję Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ojciec Ja W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród By prowadzić poza On/ona/to/to samo On/ona/to/to samo Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ziemi/ziemia Egipt [kraj z]
3Krl:8:21 kai\ e)Te/mEn e)kei= to/pon tE=| kibOtO=|, e)n E(=| e)stin e)kei= diaTE/kE kuri/ou, E(\n die/Teto ku/rios meta\ tO=n pate/rOn E(mO=n e)n tO=| e)Xagagei=n au)to\n au)tou\s e)k gE=s *ai)gu/ptou.
3Krl:8:21 kai eTemEn ekei topon tE kibOtO, en hE estin ekei diaTEkE kyriu, hEn dieTeto kyrios meta tOn paterOn hEmOn en tO eXagagein auton autus ek gEs aigyptu.
3Krl:8:21 C VEI_AMI1S D N2_ASM RA_DSF N2_DSF P RR_DSF V9_PAI3S D N1_NSF N2_GSM RR_ASF VEI_AMI3S N2_NSM P RA_GPM N3_GPM RP_GP P RA_DSN VB_AAN RD_ASM RD_APM P N1_GSF N2_GSF
3Krl:8:21 and also, even, namely to place lay, put, set, situate, station there place the ark box, chest, [Noah's] ark, the ark [of Moses] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among who/whom/which to be there covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. who/whom/which to make covenant lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing the father I in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the to lead out he/she/it/same he/she/it/same out of (+gen) ἐξ before vowels earth/land Egypt [country of]
3Krl:8:21 and I-was-PLACE-ed there place (acc) the (dat) ark (dat) in/among/by (+dat) who/whom/which (dat) he/she/it-is there covenant (nom|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) who/whom/which (acc) he/she/it-was-MAKE COVENANT-ed lord (nom); a lord ([Adj] nom) after (+acc), with (+gen) the (gen) fathers (gen) us (gen) in/among/by (+dat) the (dat) to-LEAD-OUT him/it/same (acc) them/same (acc) out of (+gen) earth/land (gen) Egypt (gen)
3Krl:8:21 3Krl_8:21_1 3Krl_8:21_2 3Krl_8:21_3 3Krl_8:21_4 3Krl_8:21_5 3Krl_8:21_6 3Krl_8:21_7 3Krl_8:21_8 3Krl_8:21_9 3Krl_8:21_10 3Krl_8:21_11 3Krl_8:21_12 3Krl_8:21_13 3Krl_8:21_14 3Krl_8:21_15 3Krl_8:21_16 3Krl_8:21_17 3Krl_8:21_18 3Krl_8:21_19 3Krl_8:21_20 3Krl_8:21_21 3Krl_8:21_22 3Krl_8:21_23 3Krl_8:21_24 3Krl_8:21_25 3Krl_8:21_26 3Krl_8:21_27
3Krl:8:21 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:22 καὶ ἔστη Σαλωμων κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ἐνώπιον πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν
3Krl:8:22 And Solomon stood up in front of the altar before all the congregation of Israel; and he spread out his hands toward heaven: (1 Kings 8:22 Brenton)
3Krl:8:22 Następnie Salomon stanął przed ołtarzem Pańskim wobec całego zgromadzenia izraelskiego i wyciągnąwszy ręce do nieba, rzekł: (1 Krl 8:22 BT_4)
3Krl:8:22 Καὶ ἔστη Σαλωμων κατὰ πρόσωπον τοῦ θυσιαστηρίου κυρίου ἐνώπιον πάσης ἐκκλησίας Ισραηλ καὶ διεπέτασεν τὰς χεῖρας αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν
3Krl:8:22 καί ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) Σολομών[1], -ῶνος, ὁ and Σολομῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ and Σαλωμῶν[1], ὁ indecl. and Σαλωμῶν[τ][2], -ῶντος, ὁ κατά πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό θυσιαστήριον, -ου, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ἐκ·κλησία, -ας, ἡ Ἰσραήλ, ὁ καί δια·πετάννυμι [LXX] (-, δια+πετα·σ-, δια+πετα·σ-, δια+πεπετα·κ-, δια+πεπετασ-, -) ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί
3Krl:8:22 I też, nawet, mianowicie By powodować stać Salomon W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Twarz Sanktuarium nie ołtarz ale 'MNIE (orig. 'święte miejsce): Od OFr. sanctuaire, od L. sanctuarium, od sanctus 'świętego'. Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. W obecności z (+informacja); ??? Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zgromadzenia zgromadzenie, zbierając się, zebranie, kościół Izrael I też, nawet, mianowicie Do ??? Ręka On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Nieba/niebo
3Krl:8:22 *kai\ e)/stE *salOmOn kata\ pro/sOpon tou= TusiastEri/ou kuri/ou e)nO/pion pa/sEs e)kklEsi/as *israEl kai\ diepe/tasen ta\s CHei=ras au)tou= ei)s to\n ou)rano\n
3Krl:8:22 kai estE salOmOn kata prosOpon tu TysiastEriu kyriu enOpion pasEs ekklEsias israEl kai diepetasen tas CHeiras autu eis ton uranon
3Krl:8:22 C VHI_AAI3S N_NSM P N2N_ASN RA_GSN N2N_GSN N2_GSM P A1S_GSF N1A_GSF N_GSM C VAI_AAI3S RA_APF N3_APF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM
3Krl:8:22 and also, even, namely to cause to stand Solomon down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing face the sanctuary not altar but 'ME (orig. 'a sacred place): from OFr. sanctuaire, from L. sanctuarium, from sanctus 'holy'. lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. in the presence of (+gen); ??? every all, each, every, the whole of assembly assembly, gathering, congregation, church Israel and also, even, namely to ??? the hand he/she/it/same into (+acc) the sky/heaven
3Krl:8:22 and he/she/it-CAUSE-ed-TO-STand Solomon (indecl), Solomon (nom|voc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) face (nom|acc|voc) the (gen) sanctuary (gen) lord (gen); a lord ([Adj] gen) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) every (gen) assembly (gen), assemblies (acc) Israel (indecl) and he/she/it-???-ed the (acc) hands (acc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) sky/heaven (acc)
3Krl:8:22 3Krl_8:22_1 3Krl_8:22_2 3Krl_8:22_3 3Krl_8:22_4 3Krl_8:22_5 3Krl_8:22_6 3Krl_8:22_7 3Krl_8:22_8 3Krl_8:22_9 3Krl_8:22_10 3Krl_8:22_11 3Krl_8:22_12 3Krl_8:22_13 3Krl_8:22_14 3Krl_8:22_15 3Krl_8:22_16 3Krl_8:22_17 3Krl_8:22_18 3Krl_8:22_19 3Krl_8:22_20
3Krl:8:22 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:23 καὶ εἶπεν Κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, οὐκ ἔστιν ὡς σὺ θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τῷ δούλῳ σου τῷ πορευομένῳ ἐνώπιόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,
3Krl:8:23 and he said, Lord God of Israel, there is no God like thee in heaven above and on the earth beneath, keeping covenant and mercy with thy servant who walks before thee with all his heart; (1 Kings 8:23 Brenton)
3Krl:8:23 «O Panie, Boże Izraela! Nie ma takiego Boga jak Ty, ani w górze na niebie, ani w dole na ziemi, tak zachowującego przymierze i łaskę względem Twoich sług, którzy czczą Cię z całego swego serca, (1 Krl 8:23 BT_4)
3Krl:8:23 καὶ εἶπεν Κύριε θεὸς Ισραηλ, οὐκ ἔστιν ὡς σὺ θεὸς ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ἐπὶ τῆς γῆς κάτω φυλάσσων διαθήκην καὶ ἔλεος τῷ δούλῳ σου τῷ πορευομένῳ ἐνώπιόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ,
3Krl:8:23 καί λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὡς σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς θεός, -οῦ, ὁ ἐν ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ἄνω καί ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ κάτω φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) δια·θήκη, -ης, ἡ καί ἔλεο·ς, -ους, τό v.l. ἔλεος, -ου, ὁ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐν ὅλος -η -ον ὁ ἡ τό καρδία, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό
3Krl:8:23 I też, nawet, mianowicie By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael ??? Przed przydechem mocnym By być Jak/jak Ty Bóg  W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Nieba/niebo Powyżej I też, nawet, mianowicie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Na dół na dole, poniżej, do dna, poniżej, dolny By zabezpieczać się Konwencja I też, nawet, mianowicie Litość Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By iść W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Cały Serce ??????? Z oczyma serca oświecał (Eph_1:18) On/ona/to/to samo
3Krl:8:23 kai\ ei)=pen *ku/rie o( Teo\s *israEl, ou)k e)/stin O(s su\ Teo\s e)n tO=| ou)ranO=| a)/nO kai\ e)pi\ tE=s gE=s ka/tO fula/ssOn diaTE/kEn kai\ e)/leos tO=| dou/lO| sou tO=| poreuome/nO| e)nO/pio/n sou e)n o(/lE| tE=| kardi/a| au)tou=,
3Krl:8:23 kai eipen kyrie ho Teos israEl, uk estin hOs sy Teos en tO uranO anO kai epi tEs gEs katO fylassOn diaTEkEn kai eleos tO dulO su tO poreuomenO enOpion su en holE tE kardia autu,
3Krl:8:23 C VBI_AAI3S N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM D V9_PAI3S C RP_NS N2_NSM P RA_DSM N2_DSM D C P RA_GSF N1_GSF D V1_PAPNSM N1_ASF C N3E_NSM RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_DSM V1_PMPDSM P RP_GS P A1_DSF RA_DSF N1A_DSF RD_GSM
3Krl:8:23 and also, even, namely to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel οὐχ before rough breathing to be as/like you god [see theology] in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the sky/heaven above and also, even, namely upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land down adown, under, to the bottom, below, nether to guard covenant and also, even, namely mercy the slave; servile you; your/yours(sg) the to go in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among whole the heart καρδιας With the eyes of the heart enlightened (Eph_1:18) he/she/it/same
3Krl:8:23 and he/she/it-SAY/TELL-ed lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) not he/she/it-is as/like you(sg) (nom) god (nom) in/among/by (+dat) the (dat) sky/heaven (dat) above and upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) down while GUARD-ing (nom) covenant (acc) and mercy (nom, nom|acc|voc) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) while being-GO-ed (dat) in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) in/among/by (+dat) whole (dat) the (dat) heart (dat) him/it/same (gen)
3Krl:8:23 3Krl_8:23_1 3Krl_8:23_2 3Krl_8:23_3 3Krl_8:23_4 3Krl_8:23_5 3Krl_8:23_6 3Krl_8:23_7 3Krl_8:23_8 3Krl_8:23_9 3Krl_8:23_10 3Krl_8:23_11 3Krl_8:23_12 3Krl_8:23_13 3Krl_8:23_14 3Krl_8:23_15 3Krl_8:23_16 3Krl_8:23_17 3Krl_8:23_18 3Krl_8:23_19 3Krl_8:23_20 3Krl_8:23_21 3Krl_8:23_22 3Krl_8:23_23 3Krl_8:23_24 3Krl_8:23_25 3Krl_8:23_26 3Krl_8:23_27 3Krl_8:23_28 3Krl_8:23_29 3Krl_8:23_30 3Krl_8:23_31 3Krl_8:23_32 3Krl_8:23_33 3Krl_8:23_34 3Krl_8:23_35 3Krl_8:23_36
3Krl:8:23 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:24 ἃ ἐφύλαξας τῷ δούλῳ σου Δαυιδ τῷ πατρί μου καὶ ἐλάλησας ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν χερσίν σου ἐπλήρωσας ὡς ἡ ἡμέρα αὕτη.
3Krl:8:24 which thou hast kept toward thy servant David my father: for thou hast spoken by thy mouth and thou hast fulfilled it with thine hands, as at this day. (1 Kings 8:24 Brenton)
3Krl:8:24 bo dotrzymałeś słowa Twemu słudze, Dawidowi, memu ojcu, w tym, coś mu przyrzekł i powiedział swymi ustami, a co dziś wypełniłeś ręką. (1 Krl 8:24 BT_4)
3Krl:8:24 ἐφύλαξας τῷ δούλῳ σου Δαυιδ τῷ πατρί μου καὶ ἐλάλησας ἐν τῷ στόματί σου καὶ ἐν χερσίν σου ἐπλήρωσας ὡς ἡμέρα αὕτη.
3Krl:8:24 ὅς ἥ ὅ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς καί λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) ἐν ὁ ἡ τό στόμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί ἐν χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πληρόω (πληρ(ο)-, πληρω·σ-, πληρω·σ-, πεπληρω·κ-, πεπληρω-, πληρω·θ-) ὡς ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ οὗτος αὕτη τοῦτο
3Krl:8:24 Kto/, który/, który By zabezpieczać się Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) David Ojciec; ojczyzna Ja I też, nawet, mianowicie By mówić W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ust/żołądka por Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka Ty; twój/twój(sg) By napełniać pełność, spełniać Jak/jak Dzień To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest]
3Krl:8:24 a(/ e)fu/laXas tO=| dou/lO| sou *dauid tO=| patri/ mou kai\ e)la/lEsas e)n tO=| sto/mati/ sou kai\ e)n CHersi/n sou e)plE/rOsas O(s E( E(me/ra au(/tE.
3Krl:8:24 ha efylaXas tO dulO su dauid tO patri mu kai elalEsas en tO stomati su kai en CHersin su eplErOsas hOs hE hEmera hautE.
3Krl:8:24 RR_APN VAI_AAI2S RA_DSM N2_DSM RP_GS N_DSM RA_DSM N3_DSM RP_GS C VAI_AAI2S P RA_DSN N3M_DSN RP_GS C P N3_DPF RP_GS VAI_AAI2S C RA_NSF N1A_NSF RD_NSF
3Krl:8:24 who/whom/which to guard the slave; servile you; your/yours(sg) David the father; fatherland I and also, even, namely to speak in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the mouth/maw stoma you; your/yours(sg) and also, even, namely in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among hand you; your/yours(sg) to fill fill, fulfill as/like the day this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.]
3Krl:8:24 who/whom/which (nom|acc) you(sg)-GUARD-ed the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) David (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) and you(sg)-SPEAK-ed in/among/by (+dat) the (dat) mouth/maw (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and in/among/by (+dat) hands (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) you(sg)-FILL-ed as/like the (nom) day (nom|voc) this (nom)
3Krl:8:24 3Krl_8:24_1 3Krl_8:24_2 3Krl_8:24_3 3Krl_8:24_4 3Krl_8:24_5 3Krl_8:24_6 3Krl_8:24_7 3Krl_8:24_8 3Krl_8:24_9 3Krl_8:24_10 3Krl_8:24_11 3Krl_8:24_12 3Krl_8:24_13 3Krl_8:24_14 3Krl_8:24_15 3Krl_8:24_16 3Krl_8:24_17 3Krl_8:24_18 3Krl_8:24_19 3Krl_8:24_20 3Krl_8:24_21 3Krl_8:24_22 3Krl_8:24_23 3Krl_8:24_24
3Krl:8:24 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:25 καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, φύλαξον τῷ δούλῳ σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἃ ἐλάλησας αὐτῷ λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σου ἀνὴρ ἐκ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ θρόνου Ισραηλ, πλὴν ἐὰν φυλάξωνται τὰ τέκνα σου τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ, καθὼς ἐπορεύθης ἐνώπιον ἐμοῦ.
3Krl:8:25 And now, O Lord God of Israel, keep for thy servant David my father, the promises which thou hast spoken to him, saying, There shall not be taken from thee a man sitting before me on the throne of Israel, provided only thy children shall take heed to their ways, to walk before me as thou hast walked before me. (1 Kings 8:25 Brenton)
3Krl:8:25 Więc i teraz, o Panie, Boże Izraela, dotrzymaj słowa Twemu słudze, memu ojcu, Dawidowi, jak mu przyrzekłeś, mówiąc: "Nie będzie ci odjęty wobec Mnie potomek na tronie Izraela, jeśli tylko twoi synowie strzec będą swej drogi postępując wobec Mnie tak, jak ty wobec Mnie postępowałeś". (1 Krl 8:25 BT_4)
3Krl:8:25 καὶ νῦν, κύριε θεὸς Ισραηλ, φύλαξον τῷ δούλῳ σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου ἐλάλησας αὐτῷ λέγων Οὐκ ἐξαρθήσεταί σου ἀνὴρ ἐκ προσώπου μου καθήμενος ἐπὶ θρόνου Ισραηλ, πλὴν ἐὰν φυλάξωνται τὰ τέκνα σου τὰς ὁδοὺς αὐτῶν τοῦ πορεύεσθαι ἐνώπιον ἐμοῦ, καθὼς ἐπορεύθης ἐνώπιον ἐμοῦ.
3Krl:8:25 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς ὅς ἥ ὅ λαλέω (λαλ(ε)-, λαλη·σ-, λαλη·σ-, λελαλη·κ-, λελαλη-, λαλη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἐξ·αίρω (εξ+αιρ-, εξ+αρ(ε)·[σ]-, εξ+αρ·[σ]- or 2nd εξ+αρ-, -, εξ+ηρ-, εξ+αρ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀνήρ, ἀνδρός, ὁ, voc. sg. ἄνερ ἐκ πρόσ·ωπον, -ου, τό ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κάθ·η·μαι (ath. καθ(η)-, καθη·σ-, -, -, -, -) ἐπί θρόνος, -ου, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πλήν ἐάν (εἰ ἄν) φυλάσσω/φυλάττω (φυλασσ-/φυλαττ-, φυλαξ-, φυλαξ-, πεφυλα·κ-, πεφυλασσ-, φυλαχ·θ-) ὁ ἡ τό τέκνον, -ου, τό, voc. sg. τέκνον, voc. pl. τέκνα σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό ὁδός, -οῦ, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν καθ·ώς πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς; ἐμός -ή -όν
3Krl:8:25 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By zabezpieczać się Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) David Ojciec; ojczyzna Ja Kto/, który/, który By mówić On/ona/to/to samo By mówić/opowiadaj ??? Przed przydechem mocnym By usuwać Ty; twój/twój(sg) Człowiek, mąż Zwykle "człowiek", jak odmienny od kobiety, zwierzę, bóg, itd.; czasami, "mąż". Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Twarz Ja By siedzieć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Tron Izrael Z wyjątkiem Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By zabezpieczać się Dziecko Ty; twój/twój(sg) Drogi {Sposobu}/droga On/ona/to/to samo By iść W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój Jak odpowiednio [stosownie do jak/w zgodności z jak] By iść W obecności z (+informacja); ??? Ja; mój/mój
3Krl:8:25 kai\ nu=n, ku/rie o( Teo\s *israEl, fu/laXon tO=| dou/lO| sou tO=| *dauid tO=| patri/ mou a(/ e)la/lEsas au)tO=| le/gOn *ou)k e)XarTE/setai/ sou a)nE\r e)k prosO/pou mou kaTE/menos e)pi\ Tro/nou *israEl, plE\n e)a\n fula/XOntai ta\ te/kna sou ta\s o(dou\s au)tO=n tou= poreu/esTai e)nO/pion e)mou=, kaTO\s e)poreu/TEs e)nO/pion e)mou=.
3Krl:8:25 kai nyn, kyrie ho Teos israEl, fylaXon tO dulO su tO dauid tO patri mu ha elalEsas autO legOn uk eXarTEsetai su anEr ek prosOpu mu kaTEmenos epi Tronu israEl, plEn ean fylaXOntai ta tekna su tas hodus autOn tu poreuesTai enOpion emu, kaTOs eporeuTEs enOpion emu.
3Krl:8:25 C D N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VA_AAD2S RA_DSM N2_DSM RP_GS RA_DSM N_DSM RA_DSM N3_DSM RP_GS RR_APN VAI_AAI2S RD_DSM V1_PAPNSM D VC_FPI3S RP_GS N3_NSM P N2N_GSN RP_GS V5_PMPNSM P N2_GSM N_GSM D C VA_AMS3P RA_APN N2N_APN RP_GS RA_APF N2_APF RD_GPM RA_GSN V1_PMN P RP_GS D VCI_API2S P RP_GS
3Krl:8:25 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to guard the slave; servile you; your/yours(sg) the David the father; fatherland I who/whom/which to speak he/she/it/same to say/tell οὐχ before rough breathing to remove you; your/yours(sg) man, husband Usually "man", as distinct from woman, beast, god, etc.; sometimes, "husband". out of (+gen) ἐξ before vowels face I to sit upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing throne Israel except if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to guard the child you; your/yours(sg) the way/road he/she/it/same the to go in the presence of (+gen); ??? I; my/mine as accordingly [according to how/in accordance with how] to go in the presence of (+gen); ??? I; my/mine
3Krl:8:25 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) do-GUARD-you(sg)!, going-to-GUARD (fut ptcp) (nom|acc|voc, voc) the (dat) slave (dat); servile ([Adj] dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) David (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen) who/whom/which (nom|acc) you(sg)-SPEAK-ed him/it/same (dat) while SAY/TELL-ing (nom) not he/she/it-will-be-REMOVE-ed you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) man, husband (nom) out of (+gen) face (gen) me (gen) while being-SIT-ed (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) throne (gen) Israel (indecl) except if-ever they-should-be-GUARD-ed the (nom|acc) children (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (acc) ways/roads (acc) them/same (gen) the (gen) to-be-being-GO-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen) as accordingly you(sg)-were-GO-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) me (gen); my/mine (gen)
3Krl:8:25 3Krl_8:25_1 3Krl_8:25_2 3Krl_8:25_3 3Krl_8:25_4 3Krl_8:25_5 3Krl_8:25_6 3Krl_8:25_7 3Krl_8:25_8 3Krl_8:25_9 3Krl_8:25_10 3Krl_8:25_11 3Krl_8:25_12 3Krl_8:25_13 3Krl_8:25_14 3Krl_8:25_15 3Krl_8:25_16 3Krl_8:25_17 3Krl_8:25_18 3Krl_8:25_19 3Krl_8:25_20 3Krl_8:25_21 3Krl_8:25_22 3Krl_8:25_23 3Krl_8:25_24 3Krl_8:25_25 3Krl_8:25_26 3Krl_8:25_27 3Krl_8:25_28 3Krl_8:25_29 3Krl_8:25_30 3Krl_8:25_31 3Krl_8:25_32 3Krl_8:25_33 3Krl_8:25_34 3Krl_8:25_35 3Krl_8:25_36 3Krl_8:25_37 3Krl_8:25_38 3Krl_8:25_39 3Krl_8:25_40 3Krl_8:25_41 3Krl_8:25_42 3Krl_8:25_43 3Krl_8:25_44 3Krl_8:25_45 3Krl_8:25_46 3Krl_8:25_47
3Krl:8:25 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:26 καὶ νῦν, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου.
3Krl:8:26 And now, O Lord God of Israel, let, I pray thee, thy word to David my father be confirmed. (1 Kings 8:26 Brenton)
3Krl:8:26 Więc i teraz niech się sprawdzi, proszę Cię, Panie, Boże Izraela, Twoje słowo, które dałeś Twemu słudze, ojcu memu Dawidowi. (1 Krl 8:26 BT_4)
3Krl:8:26 καὶ νῦν, κύριε θεὸς Ισραηλ, πιστωθήτω δὴ τὸ ῥῆμά σου τῷ Δαυιδ τῷ πατρί μου.
3Krl:8:26 καί νῦν κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ πιστόω (πιστ(ο)-, πιστω·σ-, πιστω·σ-, -, -, πιστω·θ-) δή ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ὁ ἡ τό Δαυίδ v.l. Δαβίδ, ὁ ὁ ἡ τό πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες; πατρί[δ]ς, -ίδος, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς
3Krl:8:26 I też, nawet, mianowicie Teraz Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By działać na wierze (pewność) Naprawdę Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie Ty; twój/twój(sg) David Ojciec; ojczyzna Ja
3Krl:8:26 kai\ nu=n, ku/rie o( Teo\s *israEl, pistOTE/tO dE\ to\ r(E=ma/ sou tO=| *dauid tO=| patri/ mou.
3Krl:8:26 kai nyn, kyrie ho Teos israEl, pistOTEtO dE to rEma su tO dauid tO patri mu.
3Krl:8:26 C D N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM VC_APD3S x RA_ASN N3M_ASN RP_GS RA_DSM N_DSM RA_DSM N3_DSM RP_GS
3Krl:8:26 and also, even, namely now lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to act on faith (assurance) indeed the declaration statement, utterance you; your/yours(sg) the David the father; fatherland I
3Krl:8:26 and now lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) let-him/her/it-be-ACT-ed-ON-FAITH! indeed the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) the (dat) David (indecl) the (dat) father (dat); fatherland (voc) me (gen)
3Krl:8:26 3Krl_8:26_1 3Krl_8:26_2 3Krl_8:26_3 3Krl_8:26_4 3Krl_8:26_5 3Krl_8:26_6 3Krl_8:26_7 3Krl_8:26_8 3Krl_8:26_9 3Krl_8:26_10 3Krl_8:26_11 3Krl_8:26_12 3Krl_8:26_13 3Krl_8:26_14 3Krl_8:26_15 3Krl_8:26_16
3Krl:8:26 x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:27 ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει ὁ θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς; εἰ ὁ οὐρανὸς καὶ ὁ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι, πλὴν καὶ ὁ οἶκος οὗτος, ὃν ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου;
3Krl:8:27 But will God indeed dwell with men upon the earth? if the heaven and heaven of heavens will not suffice thee, how much less even this house which I have built to thy name? (1 Kings 8:27 Brenton)
3Krl:8:27 Czy jednak naprawdę zamieszka Bóg na ziemi? Przecież niebo i niebiosa najwyższe nie mogą Cię objąć, a tym mniej ta świątynia, którą zbudowałem. (1 Krl 8:27 BT_4)
3Krl:8:27 ὅτι εἰ ἀληθῶς κατοικήσει θεὸς μετὰ ἀνθρώπων ἐπὶ τῆς γῆς; εἰ οὐρανὸς καὶ οὐρανὸς τοῦ οὐρανοῦ οὐκ ἀρκέσουσίν σοι, πλὴν καὶ οἶκος οὗτος, ὃν ᾠκοδόμησα τῷ ὀνόματί σου;
3Krl:8:27 ὅτι εἰ ἀ·ληθῶς κατ·οίκησις, -εως, ἡ; κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ μετά ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ εἰ ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ἀρκέω (αρκ(ε)-, αρκε·σ-, αρκε·σ-, -, -, αρκεσ·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν; τρίβω [LXX] (τριβ-, ·σ-, τριψ-, -, τετριβ-, -) πλήν καί ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οἰκο·δομέω (οικοδομ(ε)-, οικοδομη·σ-, οικοδομη·σ-, ῳκοδομη·κ-, ῳκοδομη-, οικοδομη·θ-) ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
3Krl:8:27 Ponieważ/tamto Jeżeli Naprawdę Mieszkanie; by zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Bóg  Potem (+przyspieszenie), z (+informacja) µ??' Przed przydechem słabym, µ??' Przed przydechem mocnym Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ziemi/ziemia Jeżeli Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Nieba/niebo Nieba/niebo ??? Przed przydechem mocnym By być dość Ty; twój/twój(sg); by trzeć się używany, trzeć się Z wyjątkiem I też, nawet, mianowicie Dom To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Kto/, który/, który; by być By budować/buduj moralnie Nazwisko {Imię} co do Ty; twój/twój(sg)
3Krl:8:27 o(/ti ei) a)lETO=s katoikE/sei o( Teo\s meta\ a)nTrO/pOn e)pi\ tE=s gE=s; ei) o( ou)rano\s kai\ o( ou)rano\s tou= ou)ranou= ou)k a)rke/sousi/n soi, plE\n kai\ o( oi)=kos ou(=tos, o(\n O)|kodo/mEsa tO=| o)no/mati/ sou;
3Krl:8:27 hoti ei alETOs katoikEsei ho Teos meta anTrOpOn epi tEs gEs; ei ho uranos kai ho uranos tu uranu uk arkesusin soi, plEn kai ho oikos hutos, hon OkodomEsa tO onomati su;
3Krl:8:27 C C D VF_FAI3S RA_NSM N2_NSM P N2_GPM P RA_GSF N1_GSF C RA_NSM N2_NSM C RA_NSM N2_NSM RA_GSM N2_GSM D VF_FAI3P RP_DS D C RA_NSM N2_NSM RD_NSM RR_ASM VAI_AAI1S RA_DSN N3M_DSN RP_GS
3Krl:8:27 because/that if truly dwelling; to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the god [see theology] after (+acc), with (+gen) μετ’ before smooth breathing, μεθ’ before rough breathing human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the earth/land if the sky/heaven and also, even, namely the sky/heaven the sky/heaven οὐχ before rough breathing to be enough you; your/yours(sg); to rub worn, rub except and also, even, namely the house this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] who/whom/which; to be to build/edify the name with regard to you; your/yours(sg)
3Krl:8:27 because/that if truly dwelling (dat); he/she/it-will-RESIDE/SETTLE-DOWN, you(sg)-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (classical) the (nom) god (nom) after (+acc), with (+gen) humans (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) earth/land (gen) if the (nom) sky/heaven (nom) and the (nom) sky/heaven (nom) the (gen) sky/heaven (gen) not they-will-BE-ENOUGH, going-to-BE (fut ptcp) (dat) you(sg) (dat); your/yours(sg) (nom|voc); (fut opt) except and the (nom) house (nom) this (nom) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) I-BUILD/EDIFY-ed the (dat) name (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
3Krl:8:27 3Krl_8:27_1 3Krl_8:27_2 3Krl_8:27_3 3Krl_8:27_4 3Krl_8:27_5 3Krl_8:27_6 3Krl_8:27_7 3Krl_8:27_8 3Krl_8:27_9 3Krl_8:27_10 3Krl_8:27_11 3Krl_8:27_12 3Krl_8:27_13 3Krl_8:27_14 3Krl_8:27_15 3Krl_8:27_16 3Krl_8:27_17 3Krl_8:27_18 3Krl_8:27_19 3Krl_8:27_20 3Krl_8:27_21 3Krl_8:27_22 3Krl_8:27_23 3Krl_8:27_24 3Krl_8:27_25 3Krl_8:27_26 3Krl_8:27_27 3Krl_8:27_28 3Krl_8:27_29 3Krl_8:27_30 3Krl_8:27_31 3Krl_8:27_32
3Krl:8:27 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:28 καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, κύριε ὁ θεὸς Ισραηλ, ἀκούειν τῆς τέρψεως, ἧς ὁ δοῦλός σου προσεύχεται ἐνώπιόν σου πρὸς σὲ σήμερον,
3Krl:8:28 Yet, O Lord God of Israel, thou shalt look upon my petition, to hear the prayer which thy servant prays to thee in thy presence this day, (1 Kings 8:28 Brenton)
3Krl:8:28 Zważ więc na modlitwę Twego sługi i jego błaganie, o Panie, Boże mój, i wysłuchaj to wołanie i tę modlitwę, w której dziś Twój sługa stara się ubłagać Cię o to, (1 Krl 8:28 BT_4)
3Krl:8:28 καὶ ἐπιβλέψῃ ἐπὶ τὴν δέησίν μου, κύριε θεὸς Ισραηλ, ἀκούειν τῆς τέρψεως, ἧς δοῦλός σου προσεύχεται ἐνώπιόν σου πρὸς σὲ σήμερον,
3Krl:8:28 καί ἐπι·βλέπω (επι+βλεπ-, επι+βλεψ-, επι+βλεψ-, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό δέησις, -εως, ἡ ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ ἀκούω (ακου-, ακου·σ-, ακου·σ-, ακηκο·[κ]-, ηκουσ-, ακουσ·θ-) ὁ ἡ τό   ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό δοῦλος[2], -ου, ὁ; δοῦλος[1] -η -ον σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν προσ·εύχομαι (προσ+ευχ-, προσ+ευξ-, προσ+ευξ-, -, -, -) ἐν·ώπιον; ἐν·ώπιος -ον [LXX] σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν πρός σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν σήμερον
3Krl:8:28 I też, nawet, mianowicie By wyglądać na punkcie obserwacyjnym u góry, wyglądać uważnie Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Obrona Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael By słyszeć Kto/, który/, który Haruj jak niewolnik; niewolniczy Ty; twój/twój(sg) By modlić się się W obecności z (+informacja); ??? Ty; twój/twój(sg) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Ty; twój/twój(sg) Dzisiaj dzień
3Krl:8:28 kai\ e)pible/PSE| e)pi\ tE\n de/Esi/n mou, ku/rie o( Teo\s *israEl, a)kou/ein tE=s te/rPSeOs, E(=s o( dou=lo/s sou proseu/CHetai e)nO/pio/n sou pro\s se\ sE/meron,
3Krl:8:28 kai epiblePSE epi tEn deEsin mu, kyrie ho Teos israEl, akuein tEs terPSeOs, hEs ho dulos su proseuCHetai enOpion su pros se sEmeron,
3Krl:8:28 C VA_AMS2S P RA_ASF N3I_ASF RP_GS N2_VSM RA_NSM N2_NSM N_GSM V1_PAN RA_GSF N3I_GSF RR_GSF RA_NSM N2_NSM RP_GS V1_PMI3S P RP_GS P RP_AS D
3Krl:8:28 and also, even, namely to look upon overlook, look attentively upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the plea I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel to hear the ć who/whom/which the slave; servile you; your/yours(sg) to pray in the presence of (+gen); ??? you; your/yours(sg) toward (+acc,+gen,+dat) you; your/yours(sg) today day
3Krl:8:28 and you(sg)-will-be-LOOK UPON-ed, he/she/it-should-LOOK UPON, you(sg)-should-be-LOOK UPON-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) the (acc) plea (acc) me (gen) lord (voc); a lord ([Adj] voc) the (nom) god (nom) Israel (indecl) to-be-HEAR-ing the (gen)   who/whom/which (gen) the (nom) slave (nom); servile ([Adj] nom) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) he/she/it-is-being-PRAY-ed in the presence of (+gen); ??? ([Adj] acc, nom|acc|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) toward (+acc,+gen,+dat) you(sg) (acc); your/yours(sg) (voc) today
3Krl:8:28 3Krl_8:28_1 3Krl_8:28_2 3Krl_8:28_3 3Krl_8:28_4 3Krl_8:28_5 3Krl_8:28_6 3Krl_8:28_7 3Krl_8:28_8 3Krl_8:28_9 3Krl_8:28_10 3Krl_8:28_11 3Krl_8:28_12 3Krl_8:28_13 3Krl_8:28_14 3Krl_8:28_15 3Krl_8:28_16 3Krl_8:28_17 3Krl_8:28_18 3Krl_8:28_19 3Krl_8:28_20 3Krl_8:28_21 3Krl_8:28_22 3Krl_8:28_23
3Krl:8:28 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
3Krl:8:29 τοῦ εἶναι ὀφθαλμούς σου ἠνεῳγμένους εἰς τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπας Ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, τοῦ εἰσακούειν τῆς προσευχῆς, ἧς προσεύχεται ὁ δοῦλός σου εἰς τὸν τόπον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός.
3Krl:8:29 that thine eyes may be open toward this house day and night, even toward the place which thou saidst, My name shall be there, to hear the prayer which thy servant prays at this place day and night. (1 Kings 8:29 Brenton)
3Krl:8:29 aby w nocy i w dzień Twoje oczy patrzyły na tę świątynię. Jest to miejsce, o którym powiedziałeś: "Tam będzie moje Imię" - tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu. (1 Krl 8:29 BT_4)
3Krl:8:29 τοῦ εἶναι ὀφθαλμούς σου ἠνεῳγμένους εἰς τὸν οἶκον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός, εἰς τὸν τόπον, ὃν εἶπας Ἔσται τὸ ὄνομά μου ἐκεῖ, τοῦ εἰσακούειν τῆς προσευχῆς, ἧς προσεύχεται δοῦλός σου εἰς τὸν τόπον τοῦτον ἡμέρας καὶ νυκτός.
3Krl:8:29 ὁ ἡ τό εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἀν·οίγω (αν+οιγ-/ανοιγ-, αν+οιξ-, αν+οιξ-/ανοιξ-/ανεῳξ-, αν+εῳγ·[κ]-, αν+εῳγ-/ηνοιγ-/ηνεῳγ-, αν+οιγ·[θ]-/ανοιγ·[θ]-/αν+οιχ·θ-/ανοιχ·θ-/ανεῳχ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό οἶκος, -ου, ὁ (cf. οἰκία) οὗτος αὕτη τοῦτο ἡμέρα, -ας -ἡ καί νύξ, -υκτός, ἡ εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) λέγω (λεγ-,