Iz:18:1 Οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας,
Iz:18:1 Woe to you, ye wings of the land of ships, beyond the rivers of Ethiopia. (Isaiah 18:1 Brenton)
Iz:18:1 Ach, kraju brzęczących skrzydeł, leżących za rzekami Kusz, (Iz 18:1 BT_4)
Iz:18:1 Οὐαὶ γῆς πλοίων πτέρυγες ἐπέκεινα ποταμῶν Αἰθιοπίας,
Iz:18:1 οὐαί γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ πλοῖον, -ου, τό πτέρυξ, -υγος, ἡ ἐπ·έκεινα ποταμός, -οῦ, ὁ Αἰθιοπία, -ας, ἡ [LXX]
Iz:18:1 Nieszczęście Ziemi/ziemia Statek Skrzydło [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] Dalej Rzeka Etiopia
Iz:18:1 *ou)ai\ gE=s ploi/On pte/ruges e)pe/keina potamO=n *ai)Tiopi/as,
Iz:18:1 uai gEs ploiOn pteryges epekeina potamOn aiTiopias,
Iz:18:1 I N1_GSF N2N_GPN N3G_NPF D N2_GPM N_GSF
Iz:18:1 woe earth/land ship wing [see ptero-dactyl, winged finger] beyond river Ethiopia
Iz:18:1 woe earth/land (gen) ships (gen) wings (nom|voc) beyond rivers (gen) Ethiopia (gen)
Iz:18:1 Iz_18:1_1 Iz_18:1_2 Iz_18:1_3 Iz_18:1_4 Iz_18:1_5 Iz_18:1_6 Iz_18:1_7
Iz:18:1 x x x x x x x
Iz:18:2 ὁ ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς βυβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος· πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι κοῦφοι πρὸς ἔθνος μετέωρον καὶ ξένον λαὸν καὶ χαλεπόν, τίς αὐτοῦ ἐπέκεινα; ἔθνος ἀνέλπιστον καὶ καταπεπατημένον. νῦν οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς
Iz:18:2 He sends messengers by the sea, and paper letters on the water: for swift messengers shall go to a lofty nation, and to a strange and harsh people. Who is beyond it? a nation not looked for, and trodden down. (Isaiah 18:2 Brenton)
Iz:18:2 wysyłasz posłów przez morze, na łódkach papirusowych po wodzie! «Idźcie, posłańcy pospieszni, do ludności rosłej i o skórze brązowej, do narodu co budzi trwogę, odkąd istnieje, do ludności potężnej i zdobywczej, której kraj przecinają rzeki». (Iz 18:2 BT_4)
Iz:18:2 ἀποστέλλων ἐν θαλάσσῃ ὅμηρα καὶ ἐπιστολὰς βυβλίνας ἐπάνω τοῦ ὕδατος· πορεύσονται γὰρ ἄγγελοι κοῦφοι πρὸς ἔθνος μετέωρον καὶ ξένον λαὸν καὶ χαλεπόν, τίς αὐτοῦ ἐπέκεινα; ἔθνος ἀνέλπιστον καὶ καταπεπατημένον. νῦν οἱ ποταμοὶ τῆς γῆς
Iz:18:2 ὁ ἡ τό ἀπο·στέλλω (απο+στελλ-, απο+στελ(ε)·[σ]-, απο+στειλ·[σ]-, απ+εσταλ·κ-, απ+εσταλ-, απο+σταλ·[θ]-) ἐν θάλασσα, -ης, ἡ   καί ἐπι·στολή, -ῆς, ἡ   ἐπ·άνω ὁ ἡ τό ὕδωρ, ὕδατος, τό πορεύω (πορευ-, πορευ·σ-, πορευ·σ-, -, πεπορευ-, πορευ·θ-) γάρ ἄγγελος, -ου, ὁ   πρός ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη μετ·έωρος -ον [LXX] καί ξένος -η -ον λαός, -οῦ, ὁ καί χαλεπός -ή -όν τί[ν]ς[1] τί[ν], gen. τίνος, dat. τίνι, acc. τίνα τί αὐτός αὐτή αὐτό ἐπ·έκεινα ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη   καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) νῦν ὁ ἡ τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ
Iz:18:2 zamawiać W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Morze I też, nawet, mianowicie List [list apostolski] Wyższy przedtem, na górze Woda By iść Dla odtąd, jak Agenta/anioł - przedstawiający pracownik ([anielski] agent, ambasador, prowadzący) Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Naród [zobacz etniczny] Zawieszany I też, nawet, mianowicie Obcy {Dziwny}/obcy Ludzie I też, nawet, mianowicie Trudny Kto/co/dlaczego zaimek pytający: Kto? Co? Dlaczego? Itd. On/ona/to/to samo Dalej Naród [zobacz etniczny] I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie Teraz Rzeka Ziemi/ziemia
Iz:18:2 o( a)poste/llOn e)n Tala/ssE| o(/mEra kai\ e)pistola\s bubli/nas e)pa/nO tou= u(/datos· poreu/sontai ga\r a)/ggeloi kou=foi pro\s e)/Tnos mete/Oron kai\ Xe/non lao\n kai\ CHalepo/n, ti/s au)tou= e)pe/keina; e)/Tnos a)ne/lpiston kai\ katapepatEme/non. nu=n oi( potamoi\ tE=s gE=s
Iz:18:2 ho apostellOn en TalassE homEra kai epistolas byblinas epanO tu hydatos· poreusontai gar angeloi kufoi pros eTnos meteOron kai Xenon laon kai CHalepon, tis autu epekeina; eTnos anelpiston kai katapepatEmenon. nyn hoi potamoi tEs gEs
Iz:18:2 RA_NSM V1_PAPNSM P N1S_DSF N2N_APN C N1_APF A1_APF D RA_GSN N3T_GSN VF_FMI3P x N2_NPM A1_NPM P N3E_ASN A1B_ASN C A1_ASM N2_ASM C A1_ASM RI_NSM RD_GSM D N3E_ASN A1B_ASN C VM_XMPNSN D RA_NPM N2_NPM RA_GSF N1_GSF
Iz:18:2 the to order forth to order forth (order: in the sense of arrangement first, and as command secondary, like a ship's captain would order(arrange) a ship's deck and cargo for departure) this is often rendered send forth (a message, messanger, action, etc), or simply send in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among sea ć and also, even, namely letter [epistle] ć upper before, overhead the water to go for since, as agent/angel - a representing worker ([angelic] agent, ambasador, leader) ć toward (+acc,+gen,+dat) nation [see ethnic] suspended and also, even, namely strange/foreign people and also, even, namely difficult who/what/why interrogative pronoun: who? what? why? etc. he/she/it/same beyond nation [see ethnic] ć and also, even, namely to trample/tread now the river the earth/land
Iz:18:2 the (nom) while ORDER FORTH-ing (nom) in/among/by (+dat) sea (dat)   and letters (acc)   upper the (gen) water (gen) they-will-be-GO-ed for messengers/angels (nom|voc)   toward (+acc,+gen,+dat) nation (nom|acc|voc) suspended ([Adj] acc, nom|acc|voc) and strange/foreign ([Adj] acc, nom|acc|voc) people (acc) and difficult ([Adj] acc, nom|acc|voc) who/what/why (nom) him/it/same (gen) beyond nation (nom|acc|voc)   and having-been-TRAMPLE/TREAD-ed (acc, nom|acc|voc) now the (nom) rivers (nom|voc) the (gen) earth/land (gen)
Iz:18:2 Iz_18:2_1 Iz_18:2_2 Iz_18:2_3 Iz_18:2_4 Iz_18:2_5 Iz_18:2_6 Iz_18:2_7 Iz_18:2_8 Iz_18:2_9 Iz_18:2_10 Iz_18:2_11 Iz_18:2_12 Iz_18:2_13 Iz_18:2_14 Iz_18:2_15 Iz_18:2_16 Iz_18:2_17 Iz_18:2_18 Iz_18:2_19 Iz_18:2_20 Iz_18:2_21 Iz_18:2_22 Iz_18:2_23 Iz_18:2_24 Iz_18:2_25 Iz_18:2_26 Iz_18:2_27 Iz_18:2_28 Iz_18:2_29 Iz_18:2_30 Iz_18:2_31 Iz_18:2_32 Iz_18:2_33 Iz_18:2_34 Iz_18:2_35
Iz:18:2 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:18:3 πάντες ὡς χώρα κατοικουμένη· κατοικηθήσεται ἡ χώρα αὐτῶν ὡσεὶ σημεῖον ἀπὸ ὄρους ἀρθῇ, ὡς σάλπιγγος φωνὴ ἀκουστὸν ἔσται.
Iz:18:3 Now all the rivers of the land shall be inhabited as an inhabited country; their land shall be as when a signal is raised from a mountain; it shall be audible as the sound of a trumpet. (Isaiah 18:3 Brenton)
Iz:18:3 Wy wszyscy mieszkańcy świata, wszyscy zaludniający ziemię, patrzcie, jak na górach znak się podnosi! Słuchajcie, jak się głos trąby rozlega! (Iz 18:3 BT_4)
Iz:18:3 πάντες ὡς χώρα κατοικουμένη· κατοικηθήσεται χώρα αὐτῶν ὡσεὶ σημεῖον ἀπὸ ὄρους ἀρθῇ, ὡς σάλπιγγος φωνὴ ἀκουστὸν ἔσται.
Iz:18:3 πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὡς χώρα, -ας, ἡ κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) κατ·οικέω (κατ+οικ(ε)-, κατ+οικη·σ-, κατ+οικη·σ-, κατ+ῳκη·κ-, -, κατ+οικη·θ-) ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὡσεί; ὠθέω [LXX] (-, ω[θ]·σ-, ω[θ]·σ-, -, ωθ-, ωσ·θ-) σημεῖον, -ου, τό ἀπό ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ὡς σάλπιγξ, -ιγγός, ἡ φωνή, -ῆς, ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:18:3 Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Jak/jak Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) By zamieszkiwać/osiedlaj się mieszkać trwale, w najbardziej silnym zmyśle {sensie} - stąd {odtąd} by mieszkać albo osiedlać się zupełnie, w sposób szerzący się i w pełnej kontroli, by być dokładnie w domu (zobacz Eph 3:17, płk 1:19, 2:9) (kontrastuj z ????????) Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo Jak/w przybliżeniu [jak gdyby]; by pchać się Znak Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Wchodź By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Jak/jak Trąbka Dźwięku/głos płacze By być
Iz:18:3 pa/ntes O(s CHO/ra katoikoume/nE· katoikETE/setai E( CHO/ra au)tO=n O(sei\ sEmei=on a)po\ o)/rous a)rTE=|, O(s sa/lpiggos fOnE\ a)kousto\n e)/stai.
Iz:18:3 pantes hOs CHOra katoikumenE· katoikETEsetai hE CHOra autOn hOsei sEmeion apo orus arTE, hOs salpingos fOnE akuston estai.
Iz:18:3 A3_NPM D N1A_NSF V2_PMPNSF VC_FPI3S RA_NSF N1A_NSF RD_GPN D N2_ASN P N3E_GSN VC_APS3S D N3G_GSF N1_NSF A1_ASM VF_FMI3S
Iz:18:3 every all, each, every, the whole of as/like region realm (clίme); land, country, territory, tract to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) to reside/settle down to dwell permanently, in the strongest sense - hence to dwell or settle down thoroughly, pervasively and in full control, to be exactly at home (see Eph 3:17, Col 1:19, 2:9) (contrast with παροικέω) the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same like/approximately [as-if]; to push sign from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing mount to lift/pick up take up, tote, raise as/like trumpet sound/voice cries ć to be
Iz:18:3 all (nom|voc) as/like region (nom|voc) while being-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN (nom|voc) he/she/it-will-be-RESIDE/SETTLE-ed-DOWN the (nom) region (nom|voc) them/same (gen) like/approximately; he/she/it-will-PUSH, you(sg)-will-be-PUSH-ed (classical), (fut perf) (classical) sign (nom|acc|voc) away from (+gen) mount (gen) he/she/it-should-be-LIFT/PICK-ed-UP as/like trumpet (gen) sound/voice (nom|voc)   he/she/it-will-be
Iz:18:3 Iz_18:3_1 Iz_18:3_2 Iz_18:3_3 Iz_18:3_4 Iz_18:3_5 Iz_18:3_6 Iz_18:3_7 Iz_18:3_8 Iz_18:3_9 Iz_18:3_10 Iz_18:3_11 Iz_18:3_12 Iz_18:3_13 Iz_18:3_14 Iz_18:3_15 Iz_18:3_16 Iz_18:3_17 Iz_18:3_18
Iz:18:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:18:4 ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος Ἀσφάλεια ἔσται ἐν τῇ ἐμῇ πόλει ὡς φῶς καύματος μεσημβρίας, καὶ ὡς νεφέλη δρόσου ἡμέρας ἀμήτου ἔσται.
Iz:18:4 For thus said the Lord to me, There shall be security in my city, as the light of noonday heat, and it shall be as a cloud of dew in the day of harvest. (Isaiah 18:4 Brenton)
Iz:18:4 Albowiem tak mi rzekł Pan: «Z miejsca, gdzie jestem, patrzę niezmącony, niby ciepło pogodne przy świetle słońca, niby obłok rosisty w upalne żniwo». (Iz 18:4 BT_4)
Iz:18:4 ὅτι οὕτως εἶπέν μοι κύριος Ἀσφάλεια ἔσται ἐν τῇ ἐμῇ πόλει ὡς φῶς καύματος μεσημβρίας, καὶ ὡς νεφέλη δρόσου ἡμέρας ἀμήτου ἔσται.
Iz:18:4 ὅτι οὕτως/οὕτω λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) ἐγώ, ἐμοῦ (μου), ἐμοί (μοι), ἐμέ (με), pl. ἡμεῖς, ἡμῶν, ἡμῖν, ἡμᾶς κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ἀ·σφάλεια, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἐμός -ή -όν πόλις, -εως, ἡ ὡς φῶ[τ]ς, -ωτός, τό καῦμα[τ], -ατος, τό μεσημβρία, -ας, ἡ καί ὡς νεφέλη, -ης, ἡ (cf. νέφο·ς)   ἡμέρα, -ας -ἡ   εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)
Iz:18:4 Ponieważ/tamto thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By mówić/opowiadaj Ja Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bezpieczeństwo By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Mój/mój Miasto Jak/jak Lekki {Jasny} Ciepło Południe I też, nawet, mianowicie Jak/jak Chmura Dzień By być
Iz:18:4 o(/ti ou(/tOs ei)=pe/n moi ku/rios *)asfa/leia e)/stai e)n tE=| e)mE=| po/lei O(s fO=s kau/matos mesEmbri/as, kai\ O(s nefe/lE dro/sou E(me/ras a)mE/tou e)/stai.
Iz:18:4 hoti hutOs eipen moi kyrios asfaleia estai en tE emE polei hOs fOs kaumatos mesEmbrias, kai hOs nefelE drosu hEmeras amEtu estai.
Iz:18:4 C D VBI_AAI3S RP_DS N2_NSM N1M_NSM VF_FMI3S P RA_DSF A1_DSF N3I_DSF D N3T_ASN N3M_GSN N1A_GSF C D N1_NSF N2_GSF N1A_GSF N2_GSM VF_FMI3S
Iz:18:4 because/that thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to say/tell I lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. security to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the my/mine city as/like light heat noon and also, even, namely as/like cloud ć day ć to be
Iz:18:4 because/that thusly/like this he/she/it-SAY/TELL-ed me (dat) lord (nom); a lord ([Adj] nom) security (nom|voc) he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) my/mine (dat) city (dat) as/like light (nom|acc|voc) heat (gen) noon (gen), noons (acc) and as/like cloud (nom|voc)   day (gen), days (acc)   he/she/it-will-be
Iz:18:4 Iz_18:4_1 Iz_18:4_2 Iz_18:4_3 Iz_18:4_4 Iz_18:4_5 Iz_18:4_6 Iz_18:4_7 Iz_18:4_8 Iz_18:4_9 Iz_18:4_10 Iz_18:4_11 Iz_18:4_12 Iz_18:4_13 Iz_18:4_14 Iz_18:4_15 Iz_18:4_16 Iz_18:4_17 Iz_18:4_18 Iz_18:4_19 Iz_18:4_20 Iz_18:4_21 Iz_18:4_22
Iz:18:4 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:18:5 πρὸ τοῦ θερισμοῦ, ὅταν συντελεσθῇ ἄνθος καὶ ὄμφαξ ἀνθήσῃ ἄνθος ὀμφακίζουσα, καὶ ἀφελεῖ τὰ βοτρύδια τὰ μικρὰ τοῖς δρεπάνοις καὶ τὰς κληματίδας ἀφελεῖ καὶ κατακόψει
Iz:18:5 Before the reaping time, when the flower has been completely formed, and the unripe grape has put forth its flower and blossomed, then shall he take away the little clusters with pruning-hooks, and shall take away the small branches, and cut them off; (Isaiah 18:5 Brenton)
Iz:18:5 Bo przed winobraniem, gdy kwiaty opadną i zawiązany owoc stanie się dojrzewającym gronem, wtedy On obetnie gałązki winne nożycami, a odrośle odciąwszy odrzuci. (Iz 18:5 BT_4)
Iz:18:5 πρὸ τοῦ θερισμοῦ, ὅταν συντελεσθῇ ἄνθος καὶ ὄμφαξ ἀνθήσῃ ἄνθος ὀμφακίζουσα, καὶ ἀφελεῖ τὰ βοτρύδια τὰ μικρὰ τοῖς δρεπάνοις καὶ τὰς κληματίδας ἀφελεῖ καὶ κατακόψει
Iz:18:5 πρό ὁ ἡ τό θερισμός, -οῦ, ὁ ὅταν (ὅτε ἄν) συν·τελέω (συν+τελ(ε)-, συν+τελε·σ-, συν+τελε·σ-, συν+τετελε·κ-, συν+τετελεσ-, συν+τελεσ·θ-) ἄνθο·ς, -ους, τό καί ὄμφαξ, -ακος, ἡ [LXX]   ἄνθο·ς, -ους, τό   καί ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) ὁ ἡ τό   ὁ ἡ τό μικρός -ά -όν ὁ ἡ τό δρέπανον, -ου, τό καί ὁ ἡ τό   ἀφ·αιρέω (αφ+αιρ(ε)-, αφ+ελ(ε)·[σ]-, αφ+ελ·[σ]- or 2nd αφ+ελ-, αφ+ῃρη·κ-, αφ+ῃρη-, αφ+αιρε·θ-) καί κατα·κόπτω (κατα+κοπτ-, κατα+κοψ-, κατα+κοψ-, -, κατα+κεκοπτ-, κατα+κοπ·[θ]-)
Iz:18:5 Przedtem (+informacja) Żniwa Ilekroć By uzupełniać Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] I też, nawet, mianowicie ??? Kwiat [zobacz chryzantemę, złoty kwiat] I też, nawet, mianowicie By pozbawiać Mały [zobacz micro] Sierp I też, nawet, mianowicie By pozbawiać I też, nawet, mianowicie Do cięcia wióra, leń się, wtrącaj się {tnij w} kawałki, tnij na drobne kawałki, masakra, rzeźnik
Iz:18:5 pro\ tou= Terismou=, o(/tan suntelesTE=| a)/nTos kai\ o)/mfaX a)nTE/sE| a)/nTos o)mfaki/DZousa, kai\ a)felei= ta\ botru/dia ta\ mikra\ toi=s drepa/nois kai\ ta\s klEmati/das a)felei= kai\ katako/PSei
Iz:18:5 pro tu Terismu, hotan syntelesTE anTos kai omfaX anTEsE anTos omfakiDZusa, kai afelei ta botrydia ta mikra tois drepanois kai tas klEmatidas afelei kai katakoPSei
Iz:18:5 P RA_GSM N2_GSM D VS_APS3S N3E_ASN C N3K_NSF VA_AAS3S N3E_ASN VA_AMPNSF C VF2_FAI3S RA_APN N2N_APN RA_APN A1A_APN RA_DPN N2N_DPN C RA_APF N3D_APF VF2_FAI3S C VF_FAI3S
Iz:18:5 before (+gen) the harvest whenever to complete flower [see chrys-anthemum, golden flower] and also, even, namely ??? ć flower [see chrys-anthemum, golden flower] ć and also, even, namely to deprive the ć the small [see micro] the sickle and also, even, namely the ć to deprive and also, even, namely to slashing chip, skive, cut in pieces, cut up, massacre, butcher
Iz:18:5 before (+gen) the (gen) harvest (gen) whenever he/she/it-should-be-COMPLETE-ed flower (nom|acc|voc) and ??? (nom|voc)   flower (nom|acc|voc)   and he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) the (nom|acc)   the (nom|acc) small ([Adj] nom|acc|voc, nom|voc) the (dat) sickles (dat) and the (acc)   he/she/it-will-DEPRIVE, you(sg)-will-be-DEPRIVE-ed (classical) and he/she/it-will-SLASHING, you(sg)-will-be-SLASHING-ed (classical)
Iz:18:5 Iz_18:5_1 Iz_18:5_2 Iz_18:5_3 Iz_18:5_4 Iz_18:5_5 Iz_18:5_6 Iz_18:5_7 Iz_18:5_8 Iz_18:5_9 Iz_18:5_10 Iz_18:5_11 Iz_18:5_12 Iz_18:5_13 Iz_18:5_14 Iz_18:5_15 Iz_18:5_16 Iz_18:5_17 Iz_18:5_18 Iz_18:5_19 Iz_18:5_20 Iz_18:5_21 Iz_18:5_22 Iz_18:5_23 Iz_18:5_24 Iz_18:5_25
Iz:18:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:18:6 καὶ καταλείψει ἅμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ συναχθήσεται ἐπ’ αὐτοὺς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς ἐπ’ αὐτὸν ἥξει.
Iz:18:6 And he shall leave them together to the birds of the sky, and to the wild beasts of the earth: and the fowls of the sky shall be gathered upon them, and all the beasts of the land shall come upon him. (Isaiah 18:6 Brenton)
Iz:18:6 Wszyscy razem pozostaną dla górskich ptaków drapieżnych i dla dzikich zwierząt na ziemi. Drapieżne ptaki na nich żerować będą latem, a wszystka dzika zwierzyna na nich przezimuje. (Iz 18:6 BT_4)
Iz:18:6 καὶ καταλείψει ἅμα τοῖς πετεινοῖς τοῦ οὐρανοῦ καὶ τοῖς θηρίοις τῆς γῆς, καὶ συναχθήσεται ἐπ’ αὐτοὺς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ πάντα τὰ θηρία τῆς γῆς ἐπ’ αὐτὸν ἥξει.
Iz:18:6 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἅμα ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ καί συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό πετεινόν, -οῦ, τό ὁ ἡ τό οὐρανός, -οῦ, ὁ, voc. pl. οὐρανοί καί πᾶ[ντ]ς πᾶσα πᾶν[τ], gen. sg. παντός πάσης παντός ὁ ἡ τό θηρίον, -ου, τό ὁ ἡ τό γῆ, -ῆς, ἡ, voc. sg. γῆ ἐπί αὐτός αὐτή αὐτό ἥκω (ηκ-, ηξ-, ηξ-, ηκ·[κ]-, -, -); ἄγω (αγ-, αξ-, 2nd αγαγ-, αγειοχ·[κ]-, ηγ-, αχ·θ-)
Iz:18:6 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W tym samym czasie Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Zwierzę Ziemi/ziemia I też, nawet, mianowicie By zbierać się razem Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo Ptak Nieba/niebo I też, nawet, mianowicie Każdy wszystko, każdy, każdy, cały z Zwierzę Ziemi/ziemia Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym On/ona/to/to samo By mieć przychodzony przyszedłem.  Przybyłem.; by prowadzić
Iz:18:6 kai\ katalei/PSei a(/ma toi=s peteinoi=s tou= ou)ranou= kai\ toi=s TEri/ois tE=s gE=s, kai\ sunaCHTE/setai e)p’ au)tou\s ta\ peteina\ tou= ou)ranou=, kai\ pa/nta ta\ TEri/a tE=s gE=s e)p’ au)to\n E(/Xei.
Iz:18:6 kai kataleiPSei hama tois peteinois tu uranu kai tois TEriois tEs gEs, kai synaCHTEsetai ep’ autus ta peteina tu uranu, kai panta ta TEria tEs gEs ep’ auton hEXei.
Iz:18:6 C VF_FAI3S D RA_DPN N2N_DPN RA_GSM N2_GSM C RA_DPN N2N_DPN RA_GSF N1_GSF C VQ_FPI3S P RD_APM RA_NPN N2N_NPN RA_GSM N2_GSM C A3_NSN RA_NPN N2N_NPN RA_GSF N1_GSF P RD_ASM VF_FAI3S
Iz:18:6 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up at the same time the bird the sky/heaven and also, even, namely the beast the earth/land and also, even, namely to gather together upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same the bird the sky/heaven and also, even, namely every all, each, every, the whole of the beast the earth/land upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing he/she/it/same to have come I have come. I have arrived.; to lead
Iz:18:6 and he/she/it-will-LEAVE-BEHIND, you(sg)-will-be-LEAVE-ed-BEHIND (classical) at the same time the (dat) birds (dat) the (gen) sky/heaven (gen) and the (dat) beasts (dat) the (gen) earth/land (gen) and he/she/it-will-be-GATHER TOGETHER-ed upon/over (+acc,+gen,+dat) them/same (acc) the (nom|acc) birds (nom|acc|voc) the (gen) sky/heaven (gen) and all (nom|acc|voc), every (acc) the (nom|acc) beasts (nom|acc|voc) the (gen) earth/land (gen) upon/over (+acc,+gen,+dat) him/it/same (acc) he/she/it-will-HAVE COME, you(sg)-will-be-HAVE COME-ed (classical); (fut perf) (classical)
Iz:18:6 Iz_18:6_1 Iz_18:6_2 Iz_18:6_3 Iz_18:6_4 Iz_18:6_5 Iz_18:6_6 Iz_18:6_7 Iz_18:6_8 Iz_18:6_9 Iz_18:6_10 Iz_18:6_11 Iz_18:6_12 Iz_18:6_13 Iz_18:6_14 Iz_18:6_15 Iz_18:6_16 Iz_18:6_17 Iz_18:6_18 Iz_18:6_19 Iz_18:6_20 Iz_18:6_21 Iz_18:6_22 Iz_18:6_23 Iz_18:6_24 Iz_18:6_25 Iz_18:6_26 Iz_18:6_27 Iz_18:6_28 Iz_18:6_29
Iz:18:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:18:7 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνενεχθήσεται δῶρα κυρίῳ σαβαωθ ἐκ λαοῦ τεθλιμμένου καὶ τετιλμένου καὶ ἀπὸ λαοῦ μεγάλου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ἔθνος ἐλπίζον καὶ καταπεπατημένον, ὅ ἐστιν ἐν μέρει ποταμοῦ τῆς χώρας αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, οὗ τὸ ὄνομα κυρίου σαβαωθ ἐπεκλήθη, ὄρος Σιων.
Iz:18:7 In that time shall presents be brought to the Lord of hosts from a people afflicted and peeled, and from a people great from henceforth and for ever; a nation hoping and yet trodden down, which is in a part of a river of his land, to the place where is the name of the Lord of hosts, the mount Sion. (Isaiah 18:7 Brenton)
Iz:18:7 Wówczas przyniesie ofiary dla Pana Zastępów naród rosły o brązowej skórze, naród budzący postrach zawsze, odkąd istnieje, ludność potężna i zdobywcza, której kraj przecinają rzeki, na miejsce znane z imienia Pana Zastępów, na górę Syjon. (Iz 18:7 BT_4)
Iz:18:7 ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ ἀνενεχθήσεται δῶρα κυρίῳ σαβαωθ ἐκ λαοῦ τεθλιμμένου καὶ τετιλμένου καὶ ἀπὸ λαοῦ μεγάλου ἀπὸ τοῦ νῦν καὶ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον· ἔθνος ἐλπίζον καὶ καταπεπατημένον, ἐστιν ἐν μέρει ποταμοῦ τῆς χώρας αὐτοῦ, εἰς τὸν τόπον, οὗ τὸ ὄνομα κυρίου σαβαωθ ἐπεκλήθη, ὄρος Σιων.
Iz:18:7 ἐν ὁ ἡ τό καιρός, -οῦ, ὁ (cf. χρόνος) ἐκεῖνος -η -ο ἀνα·φέρω (ανα+φερ-, αν+οι·σ-, αν+ενεγκ·[σ]- or 2nd αν+ενεγκ-, αν+ενηνοχ·[κ]-, αν+ενηνεγκ-, αν+ενεχ·θ-) δῶρον, -ου, τό (cf. δόμα, δόσις, δωρεά, and δώρημα) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐκ λαός, -οῦ, ὁ θλίβω (θλιβ-, θλιψ-, θλιψ-, -, τεθλιβ-, θλιβ·[θ]-) καί τίλλω (τιλλ-, -, -, -, τετιλ-, τιλ·[θ]-) καί ἀπό λαός, -οῦ, ὁ μέγ[αλ]ας μεγάλη μέγ[αλ]α ἀπό ὁ ἡ τό νῦν καί εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ χρόνος, -ου, ὁ (cf. καιρός) ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη ἐλπίζω (ελπιζ-, ελπι(ε)·[σ]-, ελπι·σ-, ηλπι·κ-, -, -) καί κατα·πατέω (κατα+πατ(ε)-, κατα+πατη·σ-, κατα+πατη·σ-, -, κατα+πεπατη-, κατα+πατη·θ-) ὅς ἥ ὅ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν μέρο·ς, -ους, τό ποταμός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό χώρα, -ας, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό τόπος, -ου, ὁ οὗ[1]; ὅς ἥ ὅ ὁ ἡ τό ὄνομα[τ], -ατος, τό κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ ἐπι·καλέω (επι+καλ(ε)-, επι+καλε·σ-, επι+καλε·σ-, -, επι+κεκλη-, επι+κλη·θ-) ὄρο·ς, -ους, τό, gen. pl. ὀρέων (cf. βουνός) Σιών, ἡ
Iz:18:7 W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Okres czasu Tamto By wychowywać {By podnosić} wab, cytuj, wspominaj, źle cytuj, odnoś się, wiąż się {opowiadaj}, informuj, wyrażaj Dar Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot Z (+informacja) ?? Przed samogłoskami Ludzie By trapić osieroć, martw, ściskaj, dotykaj, smutek I też, nawet, mianowicie By szarpać I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ludzie Wielki Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Teraz I też, nawet, mianowicie Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Wybieraj chwilę – wyraźny czas (wyszczególniany czas) albo przeciąg czasu (chwila). Naród [zobacz etniczny] By mieć nadzieję utrzymuj się przy życiu, żyj na wskroś, trwaj dłużej, przeżyj I też, nawet, mianowicie By deptać/stąpanie Kto/, który/, który By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Części/kawałka okolice Rzeka Okolicy królestwo (cl?Mnie); ziemia, kraj, terytorium, obszar {traktat} On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Miejsce Gdzie ??? ?? Znaczy {Ma na myśli} "aż gdzie (na czas {w czasie})", tamto jest, "aż kiedy", "aż do takiego czasu jak", albo "aż do punktu tamto"; kto/, który/, który Nazwisko {Imię} co do Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot By odwiedzać Wchodź Syjon
Iz:18:7 e)n tO=| kairO=| e)kei/nO| a)neneCHTE/setai dO=ra kuri/O| sabaOT e)k laou= teTlimme/nou kai\ tetilme/nou kai\ a)po\ laou= mega/lou a)po\ tou= nu=n kai\ ei)s to\n ai)O=na CHro/non· e)/Tnos e)lpi/DZon kai\ katapepatEme/non, o(/ e)stin e)n me/rei potamou= tE=s CHO/ras au)tou=, ei)s to\n to/pon, ou(= to\ o)/noma kuri/ou sabaOT e)peklE/TE, o)/ros *siOn.
Iz:18:7 en tO kairO ekeinO aneneCHTEsetai dOra kyriO sabaOT ek lau teTlimmenu kai tetilmenu kai apo lau megalu apo tu nyn kai eis ton aiOna CHronon· eTnos elpiDZon kai katapepatEmenon, ho estin en merei potamu tEs CHOras autu, eis ton topon, hu to onoma kyriu sabaOT epeklETE, oros siOn.
Iz:18:7 P RA_DSM N2_DSM RD_DSM VQ_FPI3S N2N_NPN N2_DSM N_G P N2_GSM VP_PPPGSM C VM_PPPGSM C P N2_GSM A1_GSM P RA_GSM D C P RA_ASM N3W_ASM N2_ASM N3E_NSN V1_PAPNSN C VM_XMPNSN RR_NSM V9_PAI3S P N3E_DSN N2_GSM RA_GSF N1A_GSF RD_GSM P RA_ASM N2_ASM D RA_ASN N3M_ASN N2_GSM N_G VCI_API3S N3E_ASN N_SF
Iz:18:7 in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the period of time that to bring up allure, cite, mention, misquote, refer, relate, report, state gift lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth out of (+gen) ἐξ before vowels people to distress bereave, chagrin, compress, afflict, grief and also, even, namely to pluck and also, even, namely from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing people great from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing the now and also, even, namely into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever time – a specific time (specified time) or space of time (a while). nation [see ethnic] to hope survive, live through, outlast, outlive and also, even, namely to trample/tread who/whom/which to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among part/piece regions river the region realm (clίme); land, country, territory, tract he/she/it/same into (+acc) the place where ἕως οὗ means "until where (in time)", that is, "until when", "until such time as", or "until the point that"; who/whom/which the name with regard to lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth to call upon mount Zion
Iz:18:7 in/among/by (+dat) the (dat) period of time (dat) that (dat) he/she/it-will-be-BRING UP-ed gifts (nom|acc|voc) lord (dat); a lord ([Adj] dat) Sabaoth out of (+gen) people (gen) having-been-DISTRESS-ed (gen) and having-been-PLUCK-ed (gen) and away from (+gen) people (gen) great ([Adj] gen) away from (+gen) the (gen) now and into (+acc) the (acc) eon (acc) time (acc) nation (nom|acc|voc) while HOPE-ing (nom|acc|voc, voc) and having-been-TRAMPLE/TREAD-ed (acc, nom|acc|voc) who/whom/which (nom|acc) he/she/it-is in/among/by (+dat) part/piece (dat) river (gen) the (gen) region (gen), regions (acc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) place (acc) where; who/whom/which (gen) the (nom|acc) name (nom|acc|voc) lord (gen); a lord ([Adj] gen) Sabaoth he/she/it-was-CALL-ed-UPON mount (nom|acc|voc) Zion (indecl)
Iz:18:7 Iz_18:7_1 Iz_18:7_2 Iz_18:7_3 Iz_18:7_4 Iz_18:7_5 Iz_18:7_6 Iz_18:7_7 Iz_18:7_8 Iz_18:7_9 Iz_18:7_10 Iz_18:7_11 Iz_18:7_12 Iz_18:7_13 Iz_18:7_14 Iz_18:7_15 Iz_18:7_16 Iz_18:7_17 Iz_18:7_18 Iz_18:7_19 Iz_18:7_20 Iz_18:7_21 Iz_18:7_22 Iz_18:7_23 Iz_18:7_24 Iz_18:7_25 Iz_18:7_26 Iz_18:7_27 Iz_18:7_28 Iz_18:7_29 Iz_18:7_30 Iz_18:7_31 Iz_18:7_32 Iz_18:7_33 Iz_18:7_34 Iz_18:7_35 Iz_18:7_36 Iz_18:7_37 Iz_18:7_38 Iz_18:7_39 Iz_18:7_40 Iz_18:7_41 Iz_18:7_42 Iz_18:7_43 Iz_18:7_44 Iz_18:7_45 Iz_18:7_46 Iz_18:7_47 Iz_18:7_48
Iz:18:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x