Iz:17:1 Τὸ ῥῆμα τὸ κατὰ Δαμασκοῦ. Ἰδοὺ Δαμασκὸς ἀρθήσεται ἀπὸ πόλεων καὶ ἔσται εἰς πτῶσιν,
Iz:17:1 THE WORD AGAINST DAMASCUS. Behold, Damascus shall be taken away from among cities, and shall become a ruin; (Isaiah 17:1 Brenton)
Iz:17:1 Wyrok na Damaszek: Oto Damaszek przestanie być miastem, stanie się stosem gruzów. (Iz 17:1 BT_4)
Iz:17:1 Τὸ ῥῆμα τὸ κατὰ Δαμασκοῦ. Ἰδοὺ Δαμασκὸς ἀρθήσεται ἀπὸ πόλεων καὶ ἔσται εἰς πτῶσιν,
Iz:17:1 ὁ ἡ τό ῥῆμα[τ], -ατος, τό ὁ ἡ τό κατά Δαμασκός, -οῦ, ὁ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) Δαμασκός, -οῦ, ὁ αἴρω (αιρ-, αρ(ε)·[σ]-, αρ·[σ]-, ηρ·κ-, ηρ-, αρ·θ-) ἀπό πόλις, -εως, ἡ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) εἰς[1] πτῶσις, -εως, ἡ; πέτομαι/πέτα·μαι (πετ-/ath. πετ(α)-/ath. πετ(η)-, -, 2nd ath. πτ(α)-/ath. πτ(η)-, -, -, πετασ·θ-)
Iz:17:1 Deklaracji stwierdzenie, wyrażanie W dół/stosownie do/jak przez (+przyspieszenie), przeciw (+informacja) ???' Przed przydechem słabym, ???' Przed przydechem mocnym Damaszek By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Damaszek By podnosić/kilof zaprzyjaźniają się, totalizator, podnoszą Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Miasto I też, nawet, mianowicie By być Do (+przyspieszenie) Spadaj; by lecieć
Iz:17:1 *to\ r(E=ma to\ kata\ *damaskou=. *)idou\ *damasko\s a)rTE/setai a)po\ po/leOn kai\ e)/stai ei)s ptO=sin,
Iz:17:1 to rEma to kata damasku. idu damaskos arTEsetai apo poleOn kai estai eis ptOsin,
Iz:17:1 RA_NSN N3M_NSN RA_NSN P NS_GSM I N2_GSM VC_FPI3S P N3I_GPF C VF_FMI3S P N3I_ASF
Iz:17:1 the declaration statement, utterance the down/according to/as per (+acc), against (+gen) κατ’ before smooth breathing, καθ’ before rough breathing Damascus to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Damascus to lift/pick up take up, tote, raise from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing city and also, even, namely to be into (+acc) fall; to fly
Iz:17:1 the (nom|acc) declaration (nom|acc|voc) the (nom|acc) down/according to/as per (+acc), against (+gen) Damascus (gen) be-you(sg)-SEE-ed! Damascus (nom) he/she/it-will-be-LIFT/PICK-ed-UP away from (+gen) cities (gen) and he/she/it-will-be into (+acc) fall (acc); they-should-FLY
Iz:17:1 Iz_17:1_1 Iz_17:1_2 Iz_17:1_3 Iz_17:1_4 Iz_17:1_5 Iz_17:1_6 Iz_17:1_7 Iz_17:1_8 Iz_17:1_9 Iz_17:1_10 Iz_17:1_11 Iz_17:1_12 Iz_17:1_13 Iz_17:1_14
Iz:17:1 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:2 καταλελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς κοίτην ποιμνίων καὶ ἀνάπαυσιν, καὶ οὐκ ἔσται ὁ διώκων.
Iz:17:2 abandoned for ever, to be a fold and resting-place for flocks, and there shall be none to go after them. (Isaiah 17:2 Brenton)
Iz:17:2 Na zawsze opuszczone jego miasta będą pastwiskiem dla trzód, które się tam pokładą, i nikt ich nie spłoszy. (Iz 17:2 BT_4)
Iz:17:2 καταλελειμμένη εἰς τὸν αἰῶνα, εἰς κοίτην ποιμνίων καὶ ἀνάπαυσιν, καὶ οὐκ ἔσται διώκων.
Iz:17:2 κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) εἰς[1] ὁ ἡ τό αἰών, -ῶνος, ὁ εἰς[1] κοίτη, -ης, ἡ ποίμνιον, -ου, τό καί ἀνά·παυσις, -εως, ἡ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-)
Iz:17:2 By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Do (+przyspieszenie) Eon w pl., ??? ???? ?????? Na zawsze Do (+przyspieszenie) Łóżko [zobacz spółkowanie] Stado I też, nawet, mianowicie Odpoczynek {Reszta} I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę
Iz:17:2 kataleleimme/nE ei)s to\n ai)O=na, ei)s koi/tEn poimni/On kai\ a)na/pausin, kai\ ou)k e)/stai o( diO/kOn.
Iz:17:2 kataleleimmenE eis ton aiOna, eis koitEn poimniOn kai anapausin, kai uk estai ho diOkOn.
Iz:17:2 VP_XMPNSF P RA_ASM N3W_ASM P N1_ASF N2_GPN C N3I_ASF C D VF_FMI3S RA_NSM V1_PAPNSM
Iz:17:2 to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up into (+acc) the eon in pl., εἰς τοὺς αἰῶνας for ever into (+acc) bed [see coitus] flock and also, even, namely rest and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be the to prosecute/pursue prosecute: put on trial
Iz:17:2 having-been-LEAVE-ed-BEHIND (nom|voc) into (+acc) the (acc) eon (acc) into (+acc) bed (acc) flocks (gen) and rest (acc) and not he/she/it-will-be the (nom) while PROSECUTE/PURSUE-ing (nom)
Iz:17:2 Iz_17:2_1 Iz_17:2_2 Iz_17:2_3 Iz_17:2_4 Iz_17:2_5 Iz_17:2_6 Iz_17:2_7 Iz_17:2_8 Iz_17:2_9 Iz_17:2_10 Iz_17:2_11 Iz_17:2_12 Iz_17:2_13 Iz_17:2_14
Iz:17:2 x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:3 καὶ οὐκέτι ἔσται ὀχυρὰ τοῦ καταφυγεῖν Εφραιμ, καὶ οὐκέτι ἔσται βασιλεία ἐν Δαμασκῷ, καὶ τὸ λοιπὸν τῶν Σύρων ἀπολεῖται· οὐ γὰρ σὺ βελτίων εἶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῆς δόξης αὐτῶν· τάδε λέγει κύριος σαβαωθ.
Iz:17:3 And she shall no longer be a strong place for Ephraim to flee to, and there shall no longer be a kingdom in Damascus, or a remnant of Syrians; for thou art no better than the children of Israel, even than their glory; thus saith the Lord of hosts. (Isaiah 17:3 Brenton)
Iz:17:3 Odbiorą warownię Efraimowi, a królestwo Damaszkowi. Z resztą zaś Aramu stanie się tak, jak z chlubą synów Izraela - wyrocznia Pana Zastępów. (Iz 17:3 BT_4)
Iz:17:3 καὶ οὐκέτι ἔσται ὀχυρὰ τοῦ καταφυγεῖν Εφραιμ, καὶ οὐκέτι ἔσται βασιλεία ἐν Δαμασκῷ, καὶ τὸ λοιπὸν τῶν Σύρων ἀπολεῖται· οὐ γὰρ σὺ βελτίων εἶ τῶν υἱῶν Ισραηλ καὶ τῆς δόξης αὐτῶν· τάδε λέγει κύριος σαβαωθ.
Iz:17:3 καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -)   ὁ ἡ τό κατα·φεύγω (-, κατα+φευξ-, 2nd κατα+φυγ-, -, -, -) Ἐφραίμ, ὁ καί οὐκέτι (οὐκ ἔτι) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) βασιλεία, -ας, ἡ; βασίλειος -ον ἐν Δαμασκός, -οῦ, ὁ καί ὁ ἡ τό λοιπός -ή -όν ὁ ἡ τό Σύρος, -ου, ὁ; σύρω (συρ-, συρ(ε)·[σ]-, συρ·[σ]-, -, -, -) ἀπ·όλλυμι (ath. απ+ολλυ-, απ+ολ(ε)·[σ]-/απ+ολε·σ-, απ+ολε·σ- or 2nd απ+ολ-, απ+ολωλ·[κ]-, -, -) οὐ[2]/οὐκ/οὐχ γάρ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς βελτίων -ον, gen. sg. -ονος (Comp. of ἀγαθός) εἶμι[2] [EXTRA] (ath. ι-/ath. ει-, -, -, -, -, -); εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] Σαβαώθ
Iz:17:3 I też, nawet, mianowicie Już nie By być Do na dół uciekaj Efraim I też, nawet, mianowicie Już nie By być Królestwo; królewski W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Damaszek I też, nawet, mianowicie Pozostawanie dobrze wtedy, s?, Teraz, odpoczynek {reszta} Syryjski [mieszkaniec Syrii]; by wlec się By tracić/niszcz [dosłownie albo symbolicznie: - Niszcz, umieraj, trać, psuj, giń. ale też przez zniszczenie albo ginięcie ??? Przed przydechem mocnym Dla odtąd, jak Ty Lepiej By iść; by być Syn Izrael I też, nawet, mianowicie Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Sabaot
Iz:17:3 kai\ ou)ke/ti e)/stai o)CHura\ tou= katafugei=n *efraim, kai\ ou)ke/ti e)/stai basilei/a e)n *damaskO=|, kai\ to\ loipo\n tO=n *su/rOn a)polei=tai· ou) ga\r su\ belti/On ei)= tO=n ui(O=n *israEl kai\ tE=s do/XEs au)tO=n· ta/de le/gei ku/rios sabaOT.
Iz:17:3 kai uketi estai oCHyra tu katafygein efraim, kai uketi estai basileia en damaskO, kai to loipon tOn syrOn apoleitai· u gar sy beltiOn ei tOn hyiOn israEl kai tEs doXEs autOn· tade legei kyrios sabaOT.
Iz:17:3 C D VF_FMI3S A1A_APN RA_GSN VB_AAN N_ASM C D VF_FMI3S N1A_NSF P N2_DSM C RA_NSN A1_NSM RA_GPM N2_GPM VF2_FMI3S D x RP_NS A3C_NSM V9_PAI2S RA_GPM N2_GPM N_GSM C RA_GSF N1S_GSF RD_GPM RD_APN V1_PAI3S N2_NSM N_G
Iz:17:3 and also, even, namely no longer to be ć the to down-flee Ephraim and also, even, namely no longer to be kingdom; royal in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among Damascus and also, even, namely the remaining well then, sο, now, the rest the Syrian [inhabitant of Syria]; to drag to lose/destroy [literally or figuratively: - destroy, die, lose, mar, perish. but also through annihilation or perishing οὐχ before rough breathing for since, as you better to go; to be the son Israel and also, even, namely the glory/awesomeness he/she/it/same such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. Sabaoth
Iz:17:3 and no longer he/she/it-will-be   the (gen) to-DOWN-FLEE Ephraim (indecl) and no longer he/she/it-will-be kingdom (nom|voc); royal ([Adj] nom|acc|voc) in/among/by (+dat) Damascus (dat) and the (nom|acc) remaining ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Syrians (gen); while DRAG-ing (nom), going-to-DRAG (fut ptcp) (nom) he/she/it-will-be-LOSE/DESTROY-ed not for you(sg) (nom) better ([Adj] nom) you(sg)-are-GO-ing; you(sg)-are the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and the (gen) glory/awesomeness (gen) them/same (gen) these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) Sabaoth
Iz:17:3 Iz_17:3_1 Iz_17:3_2 Iz_17:3_3 Iz_17:3_4 Iz_17:3_5 Iz_17:3_6 Iz_17:3_7 Iz_17:3_8 Iz_17:3_9 Iz_17:3_10 Iz_17:3_11 Iz_17:3_12 Iz_17:3_13 Iz_17:3_14 Iz_17:3_15 Iz_17:3_16 Iz_17:3_17 Iz_17:3_18 Iz_17:3_19 Iz_17:3_20 Iz_17:3_21 Iz_17:3_22 Iz_17:3_23 Iz_17:3_24 Iz_17:3_25 Iz_17:3_26 Iz_17:3_27 Iz_17:3_28 Iz_17:3_29 Iz_17:3_30 Iz_17:3_31 Iz_17:3_32 Iz_17:3_33 Iz_17:3_34 Iz_17:3_35
Iz:17:3 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:4 Ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκλειψις τῆς δόξης Ιακωβ, καὶ τὰ πίονα τῆς δόξης αὐτοῦ σεισθήσεται.
Iz:17:4 There shall be in that day a failure of the glory of Jacob, and the riches of his glory shall be shaken. (Isaiah 17:4 Brenton)
Iz:17:4 W owym dniu chwała Jakuba zmaleje, i tłuste jego ciało wychudnie. (Iz 17:4 BT_4)
Iz:17:4 Ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔκλειψις τῆς δόξης Ιακωβ, καὶ τὰ πίονα τῆς δόξης αὐτοῦ σεισθήσεται.
Iz:17:4 εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐν ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο   ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ Ἰακώβ, ὁ καί ὁ ἡ τό πίων -ον [LXX], gen. sg. -ονος ὁ ἡ τό δόξα, -ης, ἡ αὐτός αὐτή αὐτό σείω (σει-, σει·σ-, σει·σ-, -, -, σεισ·θ-)
Iz:17:4 By być W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Dzień Tamto Sławy/wzbudzanie grozy Jacob I też, nawet, mianowicie Tłusty Sławy/wzbudzanie grozy On/ona/to/to samo By potrząsać drżeniem, słojem, poruszać się, fala
Iz:17:4 *)/estai e)n tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/kleiPSis tE=s do/XEs *iakOb, kai\ ta\ pi/ona tE=s do/XEs au)tou= seisTE/setai.
Iz:17:4 estai en tE hEmera ekeinE ekleiPSis tEs doXEs iakOb, kai ta piona tEs doXEs autu seisTEsetai.
Iz:17:4 VF_FMI3S P RA_DSF N1A_DSF RD_DSF N3I_NSF RA_GSF N1S_GSF N_GSM C RA_APN A1_APN RA_GSF N1S_GSF RD_GSM VC_FPI3S
Iz:17:4 to be in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the day that ć the glory/awesomeness Jacob and also, even, namely the fat the glory/awesomeness he/she/it/same to shake quake, jar, wag, wave
Iz:17:4 he/she/it-will-be in/among/by (+dat) the (dat) day (dat) that (dat)   the (gen) glory/awesomeness (gen) Jacob (indecl) and the (nom|acc) fat ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) glory/awesomeness (gen) him/it/same (gen) he/she/it-will-be-SHAKE-ed
Iz:17:4 Iz_17:4_1 Iz_17:4_2 Iz_17:4_3 Iz_17:4_4 Iz_17:4_5 Iz_17:4_6 Iz_17:4_7 Iz_17:4_8 Iz_17:4_9 Iz_17:4_10 Iz_17:4_11 Iz_17:4_12 Iz_17:4_13 Iz_17:4_14 Iz_17:4_15 Iz_17:4_16
Iz:17:4 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:5 καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀμητὸν ἑστηκότα καὶ σπέρμα σταχύων ἐν τῷ βραχίονι αὐτοῦ ἀμήσῃ, καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ στάχυν ἐν φάραγγι στερεᾷ
Iz:17:5 And it shall be as if one should gather standing corn, and reap the grain of the ears; and it shall be as if one should gather ears in a rich valley; (Isaiah 17:5 Brenton)
Iz:17:5 I stanie się tak, jak kiedy żniwiarz chwyta w garść zboże na pniu, a ramię jego ścina kłosy; i jak gdy zbierają kłosy w dolinie Refaim, (Iz 17:5 BT_4)
Iz:17:5 καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ ἀμητὸν ἑστηκότα καὶ σπέρμα σταχύων ἐν τῷ βραχίονι αὐτοῦ ἀμήσῃ, καὶ ἔσται ὃν τρόπον ἐάν τις συναγάγῃ στάχυν ἐν φάραγγι στερεᾷ
Iz:17:5 καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-)   ἵστημι (ath. ιστ(α)-/ath. ιστ(η)-, στη·σ-, στη·σ- or 2nd ath. στ(η)-/ath. στ(α)-, εστη·κ-/εστα·κ-/εστ(α)·[κ]-, εστη-/εστα-, στα·θ-) καί σπέρμα[τ], -ατος, τό στάχυς[1], -υος, ὁ ἐν ὁ ἡ τό βραχίων, -ονος, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό ἀμάω (-, αμη·σ-, αμη·σ-, -, -, -) καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐάν (εἰ ἄν) τὶ[ν]ς[2] τὶ[ν], gen. τινός, dat. τινί, acc. τινά τὶ συν·άγω (συν+αγ-, συν+αξ-, συν+ηξ- or 2nd συν+αγαγ-, συν+αγειοχ·[κ]-, συν+ηγ-, συν+αχ·θ-) στάχυς[1], -υος, ὁ; Στάχυς[2], -υος, ὁ ἐν φάραγξ, -αγγος, ἡ στερεός -ά -όν
Iz:17:5 I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By zbierać się razem By powodować stać I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) ??? W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród Ręka {Broń} On/ona/to/to samo By kosić I też, nawet, mianowicie By być Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] Jakiś/jakikolwiek By zbierać się razem ???; Stachys W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród ??? Stały
Iz:17:5 kai\ e)/stai o(\n tro/pon e)a/n tis sunaga/gE| a)mEto\n e(stEko/ta kai\ spe/rma staCHu/On e)n tO=| braCHi/oni au)tou= a)mE/sE|, kai\ e)/stai o(\n tro/pon e)a/n tis sunaga/gE| sta/CHun e)n fa/raggi sterea=|
Iz:17:5 kai estai hon tropon ean tis synagagE amEton hestEkota kai sperma staCHyOn en tO braCHioni autu amEsE, kai estai hon tropon ean tis synagagE staCHyn en farangi sterea
Iz:17:5 C VF_FMI3S RR_ASM N2_ASM C RI_NSM VB_AAS3S N2_ASM VXI_XAPASM C N3M_ASN N3U_GPM P RA_DSM N3N_DSM RD_GSM VA_AAS3S C VF_FMI3S RR_ASM N2_ASM C RI_NSM VB_AAS3S N3U_ASM P N3G_DSF A1A_DSF
Iz:17:5 and also, even, namely to be who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to gather together ć to cause to stand and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) ??? in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among the arm he/she/it/same to mow and also, even, namely to be who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] some/any to gather together ???; Stachys in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among ??? solid
Iz:17:5 and he/she/it-will-be who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) if-ever some/any (nom) he/she/it-should-GATHER TOGETHER, you(sg)-should-be-GATHER TOGETHER-ed   having CAUSE-ed-TO-STand (acc, nom|acc|voc) and seed (nom|acc|voc) ???s (gen) in/among/by (+dat) the (dat) arm (dat) him/it/same (gen) you(sg)-will-be-MOW-ed, he/she/it-should-MOW, you(sg)-should-be-MOW-ed and he/she/it-will-be who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) if-ever some/any (nom) he/she/it-should-GATHER TOGETHER, you(sg)-should-be-GATHER TOGETHER-ed ??? (acc); Stachys (acc) in/among/by (+dat) ??? (dat) solid ([Adj] dat)
Iz:17:5 Iz_17:5_1 Iz_17:5_2 Iz_17:5_3 Iz_17:5_4 Iz_17:5_5 Iz_17:5_6 Iz_17:5_7 Iz_17:5_8 Iz_17:5_9 Iz_17:5_10 Iz_17:5_11 Iz_17:5_12 Iz_17:5_13 Iz_17:5_14 Iz_17:5_15 Iz_17:5_16 Iz_17:5_17 Iz_17:5_18 Iz_17:5_19 Iz_17:5_20 Iz_17:5_21 Iz_17:5_22 Iz_17:5_23 Iz_17:5_24 Iz_17:5_25 Iz_17:5_26 Iz_17:5_27 Iz_17:5_28
Iz:17:5 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:6 καὶ καταλειφθῇ ἐν αὐτῇ καλάμη ἢ ὡς ῥῶγες ἐλαίας δύο ἢ τρεῖς ἐπ’ ἄκρου μετεώρου ἢ τέσσαρες ἢ πέντε ἐπὶ τῶν κλάδων αὐτῶν καταλειφθῇ· τάδε λέγει κύριος ὁ θεὸς Ισραηλ.
Iz:17:6 and as if there should be left stubble therein, or as it were the berries of an olive tree, two or three on the topmost bough, or as if four or five should be left on their branches; thus saith the Lord, the God of Israel. (Isaiah 17:6 Brenton)
Iz:17:6 tak że zostaje na niej pokłosie; albo jak przy otrząsaniu oliwki: zostają dwie lub trzy jagody na samym wierzchołku, cztery lub pięć na gałęziach owocowego drzewa - wyrocznia Pana, Boga Izraela. (Iz 17:6 BT_4)
Iz:17:6 καὶ καταλειφθῇ ἐν αὐτῇ καλάμη ὡς ῥῶγες ἐλαίας δύο τρεῖς ἐπ’ ἄκρου μετεώρου τέσσαρες πέντε ἐπὶ τῶν κλάδων αὐτῶν καταλειφθῇ· τάδε λέγει κύριος θεὸς Ισραηλ.
Iz:17:6 καί κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ἐν αὐτός αὐτή αὐτό καλάμη, -ης, ἡ ἤ[1] ὡς ῥώξ, -ωγός, ὁ [LXX] ἐλαία, -ας, ἡ δύο, gen. δύο, dat. δυσί(ν), acc. δύο ἤ[1] τρεῖς τρία, gen. pl. τριῶν, dat. pl. τρισίν ἐπί ἄκρον, -ου, τό μετ·έωρος -ον [LXX] ἤ[1] τέσσαρες -α, dat. pl. τέσσαρσιν ἤ[1] πέντε ἐπί ὁ ἡ τό κλάδος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὅ·δε ἥ·δε τό·δε λέγω (λεγ-, ερ(ε)·[σ]-, ειπ·[σ]-/λεξ- or 2nd ειπ-, ειρη·κ-, ειρη-, ρη·θ-/ρε·θ-/λεχ·θ-) κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ Ἰσραήλ, ὁ
Iz:17:6 I też, nawet, mianowicie By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj W/z/obok (+dat) - ?? By widzieć z; praca domowa. przy, w; przysłówek w czym, obok; ?? pron. ciebie i praca domowa. w, do, pośród On/ona/to/to samo Słoma Albo Jak/jak ??? Oliwne albo oliwne drzewo Dwa Albo Trzy Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Najdalszy obszaru/wierzchołek Zawieszany Albo Cztery Albo Pięć Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Gałąź On/ona/to/to samo By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Takie rzeczy [przedimek określony + ??] By mówić/opowiadaj Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Bóg  Izrael
Iz:17:6 kai\ kataleifTE=| e)n au)tE=| kala/mE E)\ O(s r(O=ges e)lai/as du/o E)\ trei=s e)p’ a)/krou meteO/rou E)\ te/ssares E)\ pe/nte e)pi\ tO=n kla/dOn au)tO=n kataleifTE=|· ta/de le/gei ku/rios o( Teo\s *israEl.
Iz:17:6 kai kataleifTE en autE kalamE E hOs rOges elaias dyo E treis ep’ akru meteOru E tessares E pente epi tOn kladOn autOn kataleifTE· tade legei kyrios ho Teos israEl.
Iz:17:6 C VV_APS3S P RD_DSF N1_NSF C D N3G_APF N1A_GSF M C M_NPM P A1A_GSM A1B_GSM C A3_NPM C M P RA_GPM N2_GPM RD_GPM VV_APS3S RD_APN V1_PAI3S N2_NSM RA_NSM N2_NSM N_GSM
Iz:17:6 and also, even, namely to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up in/with/by (+dat) - εν to see with; prep. at, in; adv. wherein, by; σε pron. thee and prep. in, into, among he/she/it/same straw or as/like ??? olive or olive tree two or three upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing furthest extent/apex suspended or four or five upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the branch he/she/it/same to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up such things [definite article + δέ] to say/tell lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the god [see theology] Israel
Iz:17:6 and he/she/it-should-be-LEAVE-ed-BEHIND in/among/by (+dat) her/it/same (dat) straw (nom|voc) or as/like ???s (nom|voc) olive or olive tree (gen), olives or olive trees (acc) two (nom, acc, gen) or three (acc, nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) furthest extent/apex (gen) suspended ([Adj] gen) or four (nom) or five upon/over (+acc,+gen,+dat) the (gen) branchs (gen) them/same (gen) he/she/it-should-be-LEAVE-ed-BEHIND these (nom|acc) he/she/it-is-SAY/TELL-ing, you(sg)-are-being-SAY/TELL-ed (classical) lord (nom); a lord ([Adj] nom) the (nom) god (nom) Israel (indecl)
Iz:17:6 Iz_17:6_1 Iz_17:6_2 Iz_17:6_3 Iz_17:6_4 Iz_17:6_5 Iz_17:6_6 Iz_17:6_7 Iz_17:6_8 Iz_17:6_9 Iz_17:6_10 Iz_17:6_11 Iz_17:6_12 Iz_17:6_13 Iz_17:6_14 Iz_17:6_15 Iz_17:6_16 Iz_17:6_17 Iz_17:6_18 Iz_17:6_19 Iz_17:6_20 Iz_17:6_21 Iz_17:6_22 Iz_17:6_23 Iz_17:6_24 Iz_17:6_25 Iz_17:6_26 Iz_17:6_27 Iz_17:6_28 Iz_17:6_29 Iz_17:6_30
Iz:17:6 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:7 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πεποιθὼς ἔσται ἄνθρωπος ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἐμβλέψονται,
Iz:17:7 In that day a man shall trust in him that made him, and his eyes shall have respect to the Holy One of Israel. (Isaiah 17:7 Brenton)
Iz:17:7 W owym dniu patrzeć będzie człowiek na swego Stwórcę i jego oczy się zwrócą ku Świętemu Izraela. (Iz 17:7 BT_4)
Iz:17:7 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πεποιθὼς ἔσται ἄνθρωπος ἐπὶ τῷ ποιήσαντι αὐτόν, οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰς τὸν ἅγιον τοῦ Ισραηλ ἐμβλέψονται,
Iz:17:7 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἄνθρωπος, -ου, ὁ ἐπί ὁ ἡ τό ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) αὐτός αὐτή αὐτό ὁ ἡ τό δέ ὀφθαλμός, -οῦ, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό εἰς[1] ὁ ἡ τό ἅγιος -α -ον (cf. ὅσιος and ἱερός) ὁ ἡ τό Ἰσραήλ, ὁ ἐμ·βλέπω (εν+βλεπ-, εν+βλεψ-, εν+βλεψ-, -, -, -)
Iz:17:7 Dzień Tamto By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By być Ludzki Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym By czynić/rób On/ona/to/to samo zaś Oko On/ona/to/to samo Do (+przyspieszenie) Oddany {Dedykowany}/boży - w/pod odmiennym funkcji/używaniem (w/pod poświęceniem {dedykacją}, oddany {dedykowany}, skazywany, boży) Izrael By wyglądać na
Iz:17:7 tE=| E(me/ra| e)kei/nE| pepoiTO\s e)/stai a)/nTrOpos e)pi\ tO=| poiE/santi au)to/n, oi( de\ o)fTalmoi\ au)tou= ei)s to\n a(/gion tou= *israEl e)mble/PSontai,
Iz:17:7 tE hEmera ekeinE pepoiTOs estai anTrOpos epi tO poiEsanti auton, hoi de ofTalmoi autu eis ton hagion tu israEl emblePSontai,
Iz:17:7 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VX_XAPNSM VF_FMI3S N2_NSM P RA_DSM VA_AAPDSM RD_ASM RA_NPM x N2_NPM RD_GSM P RA_ASM A1A_ASM RA_GSM N_GSM VF_FMI3P
Iz:17:7 the day that to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to be human upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the to do/make he/she/it/same the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] eye he/she/it/same into (+acc) the dedicated/divine - in/under a distinct function/usage (in/under dedication, dedicated, doomed, divine) the Israel to look upon
Iz:17:7 the (dat) day (dat) that (dat) having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom) he/she/it-will-be human (nom) upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) upon DO/MAKE-ing (dat) him/it/same (acc) the (nom) Yet eyes (nom|voc) him/it/same (gen) into (+acc) the (acc) holy ([Adj] acc, nom|acc|voc) the (gen) Israel (indecl) they-will-be-LOOK UPON-ed
Iz:17:7 Iz_17:7_1 Iz_17:7_2 Iz_17:7_3 Iz_17:7_4 Iz_17:7_5 Iz_17:7_6 Iz_17:7_7 Iz_17:7_8 Iz_17:7_9 Iz_17:7_10 Iz_17:7_11 Iz_17:7_12 Iz_17:7_13 Iz_17:7_14 Iz_17:7_15 Iz_17:7_16 Iz_17:7_17 Iz_17:7_18 Iz_17:7_19 Iz_17:7_20
Iz:17:7 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:8 καὶ οὐ μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοῖς βωμοῖς οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἃ ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν, καὶ οὐκ ὄψονται τὰ δένδρα αὐτῶν οὐδὲ τὰ βδελύγματα αὐτῶν.
Iz:17:8 And they shall not at all trust in their altars, nor in the works of their hands, which their fingers made; and they shall not look to the trees, nor to their abominations. (Isaiah 17:8 Brenton)
Iz:17:8 Nie popatrzy więcej na ołtarze, dzieło rąk swoich, ani nie rzuci okiem na to, co uczyniły jego palce: na aszery i stele słoneczne. (Iz 17:8 BT_4)
Iz:17:8 καὶ οὐ μὴ πεποιθότες ὦσιν ἐπὶ τοῖς βωμοῖς οὐδὲ ἐπὶ τοῖς ἔργοις τῶν χειρῶν αὐτῶν, ἐποίησαν οἱ δάκτυλοι αὐτῶν, καὶ οὐκ ὄψονται τὰ δένδρα αὐτῶν οὐδὲ τὰ βδελύγματα αὐτῶν.
Iz:17:8 καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μή πείθω (πειθ-, πει[θ]·σ-, πει[θ]·σ-, πεποιθ·[κ]-, πεπειθ-, πεισ·θ-) εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἐπί ὁ ἡ τό βωμός, -οῦ, ὁ οὐδέ (οὐ δέ) ἐπί ὁ ἡ τό ἔργον, -ου, τό ὁ ἡ τό χείρ, χειρός, ἡ, dat. pl. χερσίν; χείρων -ον, gen. sg. -ονος Comp. of κακός αὐτός αὐτή αὐτό ὅς ἥ ὅ ποιέω (ποι(ε)-, ποιη·σ-, ποιη·σ-, πεποιη·κ-, πεποιη-, ποιη·θ-) ὁ ἡ τό δάκτυλος, -ου, ὁ αὐτός αὐτή αὐτό καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ ὁράω a.k.a. εἶδον (ορ(α)-, οψ-, οψ-/ιδ·[σ]- or 2nd ιδ-, εορα·κ-/εωρα·κ-, εορα-/εωρα-/ωφ-, ορα·θ-/οφ·θ-) ὁ ἡ τό δένδρον, -ου, τό αὐτός αὐτή αὐτό οὐδέ (οὐ δέ) ὁ ἡ τό βδέλυγμα[τ], -ατος, τό αὐτός αὐτή αὐτό
Iz:17:8 I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym Nie By przekonywać/przekonuj decyduj się, bądź posłusznym, nakłaniaj, omawiaj, wprowadzaj w błąd, kuś, ufaj, zależ {polegaj} dalej, wierz z, zaufanie By być Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Ołtarz ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Na/wszędzie {skończony} (+przyspieszenie,+informacja,+dat) ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Praca Ręka; gorzej On/ona/to/to samo Kto/, który/, który By czynić/rób Palec [zobacz pterodaktyla, uskrzydlany palec] On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By widzieć umysłowego widoku, spostrzegać, spostrzegać, by widzieć, wyglądać, spostrzegać, przyszły; strona bierna aorystu dla ß????: ?????? Był używany w późniejszym Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), Drzewo On/ona/to/to samo ???' Przed samogłoskami czasami (mniejszość czasu) Wstręt On/ona/to/to samo
Iz:17:8 kai\ ou) mE\ pepoiTo/tes O)=sin e)pi\ toi=s bOmoi=s ou)de\ e)pi\ toi=s e)/rgois tO=n CHeirO=n au)tO=n, a(/ e)poi/Esan oi( da/ktuloi au)tO=n, kai\ ou)k o)/PSontai ta\ de/ndra au)tO=n ou)de\ ta\ bdelu/gmata au)tO=n.
Iz:17:8 kai u mE pepoiTotes Osin epi tois bOmois ude epi tois ergois tOn CHeirOn autOn, ha epoiEsan hoi daktyloi autOn, kai uk oPSontai ta dendra autOn ude ta bdelygmata autOn.
Iz:17:8 C D D VX_XAPNPM N3T_DPN P RA_DPM N2_DPM C P RA_DPN N2N_DPN RA_GPF N3_GPF RD_GPM RR_APN VAI_AAI3P RA_NPM N2_NPM RD_GPM C D VF_FMI3P RA_APN N2N_APN RD_GPM C RA_APN N3M_APN RD_GPM
Iz:17:8 and also, even, namely οὐχ before rough breathing not to persuade/convince determine, obey, prevail on, talk over, mislead, tempt, trust, rely on, believe of, confidence to be upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the altar οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) upon/over (+acc,+gen,+dat) ἐπ’ before smooth breathing, ἐφ’ before rough breathing the work the hand; worse he/she/it/same who/whom/which to do/make the finger [see ptero-dactyl, winged finger] he/she/it/same and also, even, namely οὐχ before rough breathing to see of mental sight, discern, perceive, To see, look, behold, future; aorist passive for βλεπω: ἑώρακα was used in later Gr., PPetr.2p.55 (iii B. C.), SIG685.74 (ii B. C.), the tree he/she/it/same οὐδ’ before vowels sometimes (a minority of the time) the abomination he/she/it/same
Iz:17:8 and not not having PERSUADE/CONVINCE-ed (nom|voc) they-should-be upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) altars (dat) neither/nor upon/over (+acc,+gen,+dat) the (dat) works (dat) the (gen) hands (gen); worse ([Adj] nom) them/same (gen) who/whom/which (nom|acc) they-DO/MAKE-ed the (nom) fingers (nom|voc) them/same (gen) and not they-will-be-SEE-ed the (nom|acc) trees (nom|acc|voc) them/same (gen) neither/nor the (nom|acc) abominations (nom|acc|voc) them/same (gen)
Iz:17:8 Iz_17:8_1 Iz_17:8_2 Iz_17:8_3 Iz_17:8_4 Iz_17:8_5 Iz_17:8_6 Iz_17:8_7 Iz_17:8_8 Iz_17:8_9 Iz_17:8_10 Iz_17:8_11 Iz_17:8_12 Iz_17:8_13 Iz_17:8_14 Iz_17:8_15 Iz_17:8_16 Iz_17:8_17 Iz_17:8_18 Iz_17:8_19 Iz_17:8_20 Iz_17:8_21 Iz_17:8_22 Iz_17:8_23 Iz_17:8_24 Iz_17:8_25 Iz_17:8_26 Iz_17:8_27 Iz_17:8_28 Iz_17:8_29 Iz_17:8_30
Iz:17:8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:9 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται αἱ πόλεις σου ἐγκαταλελειμμέναι, ὃν τρόπον ἐγκατέλιπον οἱ Αμορραῖοι καὶ οἱ Ευαῖοι ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἔσονται ἔρημοι,
Iz:17:9 In that day thy cities shall be deserted, as the Amorites and the Evaeans deserted theirs, because of the children of Israel; and they shall be desolate. (Isaiah 17:9 Brenton)
Iz:17:9 W owym dniu twe miasta warowne będą jak tamte, opuszczone przez Amorytów i Chiwwitów, które opuścili przed synami izraelskimi. Staną się one pustynią, (Iz 17:9 BT_4)
Iz:17:9 τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσονται αἱ πόλεις σου ἐγκαταλελειμμέναι, ὃν τρόπον ἐγκατέλιπον οἱ Αμορραῖοι καὶ οἱ Ευαῖοι ἀπὸ προσώπου τῶν υἱῶν Ισραηλ, καὶ ἔσονται ἔρημοι,
Iz:17:9 ὁ ἡ τό ἡμέρα, -ας -ἡ ἐκεῖνος -η -ο εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ὁ ἡ τό πόλις, -εως, ἡ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὅς ἥ ὅ; εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) τρόπος, -ου, ὁ ἐγ·κατα·λείπω (εγκατα+λειπ-, εγκατα+λειψ-, εγκατα+λιπ·[σ]- or 2nd εγκατα+λιπ-, εγκατα+λελοιπ·[κ]-, εγκατα+λελειπ-, εγκατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό   καί ὁ ἡ τό   ἀπό πρόσ·ωπον, -ου, τό ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί Ἰσραήλ, ὁ καί εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) ἔρημος -ον; ἐρημόω (ερημ(ο)-, ερημω·σ-, ερημω·σ-, ηρημω·κ-, ηρημω-, ερημω·θ-)
Iz:17:9 Dzień Tamto By być Miasto Ty; twój/twój(sg) By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj Kto/, który/, który; by być Sposobu droga {sposób}, znaczy {ma na myśli}, metoda,nastawienie By zaniechać porzucaj, porzucaj (do głębi ??????) Dawaj się porównaj I też, nawet, mianowicie Od (G575) – zaczynanie się od (pochodzenie z, odtąd [początek z], w porządku od), z dala/poza od (od pośród), posyłał obok, usuwająco od, chłonnie od, wynikanie/produkowany od, albo z powodu (z powodu do). ??' Przed przydechem słabym, ??' Przed przydechem mocnym Twarz Syn Izrael I też, nawet, mianowicie By być Odludzie; by leżeć odłogiem
Iz:17:9 tE=| E(me/ra| e)kei/nE| e)/sontai ai( po/leis sou e)gkataleleimme/nai, o(\n tro/pon e)gkate/lipon oi( *amorrai=oi kai\ oi( *euai=oi a)po\ prosO/pou tO=n ui(O=n *israEl, kai\ e)/sontai e)/rEmoi,
Iz:17:9 tE hEmera ekeinE esontai hai poleis su enkataleleimmenai, hon tropon enkatelipon hoi amorraioi kai hoi euaioi apo prosOpu tOn hyiOn israEl, kai esontai erEmoi,
Iz:17:9 RA_DSF N1A_DSF RD_DSF VF_FMI3P RA_NPF N3I_NPF RP_GS VP_XMPNPF RR_ASM N2_ASM VBI_AAI3P RA_NPM N2_NPM C RA_NPM N2_NPM P N2N_GSN RA_GPM N2_GPM N_GSM C VF_FMI3P N2_NPF
Iz:17:9 the day that to be the city you; your/yours(sg) to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare who/whom/which; to be manner way, means, method,attitude to give up forsake, abandon (to the depths έγκατα) compare the ć and also, even, namely the ć from (G575) – starting from (coming from, since [the start of], in order from), away/out from (from among), sent by, removingly from, receptively from, resulting/produced from, or because of (due to). ἀπ’ before smooth breathing, ἀφ’ before rough breathing face the son Israel and also, even, namely to be wilderness; to lay waste
Iz:17:9 the (dat) day (dat) that (dat) they-will-be the (nom) cities (acc, nom|voc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) having-been-GIVE UP-ed (nom|voc) who/whom/which (acc); while being (nom|acc|voc, voc) manner (acc) I-GIVE UP-ed, they-GIVE UP-ed the (nom)   and the (nom)   away from (+gen) face (gen) the (gen) sons (gen) Israel (indecl) and they-will-be wilderness ([Adj] nom|voc); he/she/it-is-LAY-ing-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE, you(sg)-are-being-LAY-ed-WASTE (classical), he/she/it-should-be-LAY-ing-WASTE, you(sg)-should-be-being-LAY-ed-WASTE, he/she/it-happens-to-be-LAY-ing-WASTE (opt)
Iz:17:9 Iz_17:9_1 Iz_17:9_2 Iz_17:9_3 Iz_17:9_4 Iz_17:9_5 Iz_17:9_6 Iz_17:9_7 Iz_17:9_8 Iz_17:9_9 Iz_17:9_10 Iz_17:9_11 Iz_17:9_12 Iz_17:9_13 Iz_17:9_14 Iz_17:9_15 Iz_17:9_16 Iz_17:9_17 Iz_17:9_18 Iz_17:9_19 Iz_17:9_20 Iz_17:9_21 Iz_17:9_22 Iz_17:9_23 Iz_17:9_24
Iz:17:9 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:10 διότι κατέλιπες τὸν θεὸν τὸν σωτῆρά σου καὶ κυρίου τοῦ βοηθοῦ σου οὐκ ἐμνήσθης. διὰ τοῦτο φυτεύσεις φύτευμα ἄπιστον καὶ σπέρμα ἄπιστον·
Iz:17:10 Because thou hast forsaken God thy Saviour, and hast not been mindful of the Lord thy helper; therefore shalt thou plant a false plant, and a false seed. (Isaiah 17:10 Brenton)
Iz:17:10 bo zapomniałeś Boga, twego Zbawiciela, i nie pamiętałeś o Skale twej obrony. Dlatego sadzisz rozkoszne sadzonki i rozsiewasz obce rośliny. (Iz 17:10 BT_4)
Iz:17:10 διότι κατέλιπες τὸν θεὸν τὸν σωτῆρά σου καὶ κυρίου τοῦ βοηθοῦ σου οὐκ ἐμνήσθης. διὰ τοῦτο φυτεύσεις φύτευμα ἄπιστον καὶ σπέρμα ἄπιστον·
Iz:17:10 δι·ότι κατα·λείπω (κατα+λειπ-, κατα+λειψ-, κατα+λειψ- or 2nd κατα+λιπ-, κατα+λελοιπ·[κ]-, κατα+λελειπ-, κατα+λειφ·θ-) ὁ ἡ τό θεός, -οῦ, ὁ ὁ ἡ τό σωτήρ, -ῆρος, ὁ σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν καί κύριος[2], -ου, ὁ, voc. pl. κύριοι; κύριος[1] -α -ον [LXX] ὁ ἡ τό βοηθός -όν; βοηθέω (βοηθ(ε)-, βοηθη·σ-, βοηθη·σ-, -, βεβοηθη-, βοηθη·θ-) σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν οὐ[2]/οὐκ/οὐχ μιμνῄσκομαι v.l. μιμνή- (μιμνησκ-/μιμνῃσκ-, -, -, -, μεμνη-, μνησ·θ-) διά οὗτος αὕτη τοῦτο φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-)   ἄ·πιστος -ον καί σπέρμα[τ], -ατος, τό ἄ·πιστος -ον
Iz:17:10 Z powodu tego: Tamto By pozostawiać za sobą pozwolenie z tyłu, by być opuszczany {lewy}, pozostawaj z tyłu, porzucaj, porzucaj, zaniechaj Bóg  Zbawiciela wybawca Ty; twój/twój(sg) I też, nawet, mianowicie Pan ? ??????, = Hebr. Yahweh; pan pana , Łata. dominus, bogów, Pind., Student drugiego roku., itd.: Głowa rodziny, opanowują domu, Aesch., itd.:—Później, ????? Była forma pełnego szacunku adresu, jak nasze panie, NTest. Pomocny; by pomagać Ty; twój/twój(sg) ??? Przed przydechem mocnym By pamiętać/stawaj się uważającym z Z powodu (+przyspieszenie), na wskroś (+informacja) ??' Przed samogłoskami. "na wskroś" (+informacja). Użytek tego "na wskroś" może przewozić zmysł {sens} z "z powodu" (+przyspieszenie) To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Do ??? Niewierny bezbożny, tchórzliwy, wiarołomny; cudzołożny, niewierny; oszukańczy, zdradziecki; archaiczny:'Apostata' I też, nawet, mianowicie Nasienia sperma, nasienie, zarodek (kiełek, pąk) Niewierny bezbożny, tchórzliwy, wiarołomny; cudzołożny, niewierny; oszukańczy, zdradziecki; archaiczny:'Apostata'
Iz:17:10 dio/ti kate/lipes to\n Teo\n to\n sOtE=ra/ sou kai\ kuri/ou tou= boETou= sou ou)k e)mnE/sTEs. dia\ tou=to futeu/seis fu/teuma a)/piston kai\ spe/rma a)/piston·
Iz:17:10 dioti katelipes ton Teon ton sOtEra su kai kyriu tu boETu su uk emnEsTEs. dia tuto fyteuseis fyteuma apiston kai sperma apiston·
Iz:17:10 C VBI_AAI2S RA_ASM N2_ASM RA_ASM N3H_ASM RP_GS C N2_GSM RA_GSM N2_GSM RP_GS D VSI_API2S P RD_ASN VF_FAI2S N3M_ASN A1B_ASN C N3M_ASN A1B_ASN
Iz:17:10 because of this: that to leave behind leave behind, to be left, remain behind, forsake, abandon, give up the god [see theology] the Savior rescuer you; your/yours(sg) and also, even, namely lord ὁ Κύριος, = Hebr. Yahweh; a lord master, Lat. dominus, of gods, Pind., Soph., etc.: the head of a family, master of a house, Aesch., etc.:—later, κύριε was a form of respectful address, like our sir, NTest. the helpful; to help you; your/yours(sg) οὐχ before rough breathing to remember/become mindful of because of (+acc), through (+gen) δι’ before vowels. "through" (+gen). The use of this "through" can carry a sense of "because of" (+acc) this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] to ??? ć unfaithful ungodly, recreant, perfidious; adulterous, unfaithful; deceitful, treacherous; archaic:'apostate' and also, even, namely seed sperm, seed, germ (sprout, bud) unfaithful ungodly, recreant, perfidious; adulterous, unfaithful; deceitful, treacherous; archaic:'apostate'
Iz:17:10 because of this: that you(sg)-LEAVE-ed-BEHIND the (acc) god (acc) the (acc) Savior (acc) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) and lord (gen); a lord ([Adj] gen) the (gen) helpful ([Adj] gen); be-you(sg)-being-HELP-ed! you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen) not you(sg)-were-REMEMBER/BECOME-ed-MINDFUL-OF because of (+acc), through (+gen) this (nom|acc) you(sg)-will-???   unfaithful ([Adj] acc, nom|acc|voc) and seed (nom|acc|voc) unfaithful ([Adj] acc, nom|acc|voc)
Iz:17:10 Iz_17:10_1 Iz_17:10_2 Iz_17:10_3 Iz_17:10_4 Iz_17:10_5 Iz_17:10_6 Iz_17:10_7 Iz_17:10_8 Iz_17:10_9 Iz_17:10_10 Iz_17:10_11 Iz_17:10_12 Iz_17:10_13 Iz_17:10_14 Iz_17:10_15 Iz_17:10_16 Iz_17:10_17 Iz_17:10_18 Iz_17:10_19 Iz_17:10_20 Iz_17:10_21 Iz_17:10_22
Iz:17:10 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:11 τῇ δὲ ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν φυτεύσῃς, πλανηθήσῃ· τὸ δὲ πρωί, ἐὰν σπείρῃς, ἀνθήσει εἰς ἀμητὸν ᾗ ἂν ἡμέρᾳ κληρώσῃ, καὶ ὡς πατὴρ ἀνθρώπου κληρώσῃ τοῖς υἱοῖς σου.
Iz:17:11 In the day wherein thou shalt plant thou shalt be deceived; but if thou sow in the morning, the seed shall spring up for a crop in the day wherein thou shalt obtain an inheritance, and as a man's father, thou shalt obtain an inheritance for thy sons. (Isaiah 17:11 Brenton)
Iz:17:11 Sprawiasz, że rosną w dniu, w którym je zasadziłeś, i rano, gdy posiałeś, przywodzisz do rozkwitu, ale zniknie żniwo w dzień choroby, a ból będzie nieuleczalny. (Iz 17:11 BT_4)
Iz:17:11 τῇ δὲ ἡμέρᾳ, ἂν φυτεύσῃς, πλανηθήσῃ· τὸ δὲ πρωί, ἐὰν σπείρῃς, ἀνθήσει εἰς ἀμητὸν ἂν ἡμέρᾳ κληρώσῃ, καὶ ὡς πατὴρ ἀνθρώπου κληρώσῃ τοῖς υἱοῖς σου.
Iz:17:11 ὁ ἡ τό δέ ἡμέρα, -ας -ἡ ὅς ἥ ὅ ἄν φυτεύω (φυτευ-, φυτευ·σ-, φυτευ·σ-, πεφυτευ·κ-, πεφυτευ-, φυτευ·θ-) πλανάω (πλαν(α)-, πλανη·σ-, πλανη·σ-, πεπλανη·κ-, πεπλανη-, πλανη·θ-) ὁ ἡ τό δέ πρωΐ ἐάν (εἰ ἄν) σπείρω (σπειρ-, σπερ(ε)·[σ]-, σπειρ·[σ]-, εσπαρ·κ-, εσπαρ-, σπαρ·[θ]-)   εἰς[1]   ὅς ἥ ὅ ἄν ἡμέρα, -ας -ἡ κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) καί ὡς πατήρ, -τ[ε]ρός, ὁ, voc. pl. πατέρες ἄνθρωπος, -ου, ὁ κληρόω (κληρ(ο)-, κληρω·σ-, κληρω·σ-, -, -, κληρω·θ-) ὁ ἡ τό υἱός, -ου, ὁ, voc. pl. υἱοί σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς; σός -ή -όν
Iz:17:11 zaś Dzień Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Do ??? By wędrować/powód by błądzić [zobacz planetę] zaś Wcześnie Jeżeli kiedykolwiek [??? µ? (Jeżeli kiedykolwiek nie) znaczy {ma na myśli} z wyjątkiem, jeżeli nie] By siać Do (+przyspieszenie) Kto/, który/, który Kiedykolwiek (jeżeli kiedykolwiek) Dzień By przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie I też, nawet, mianowicie Jak/jak Ojciec Ludzki By przeznaczać mianuj/otrzymuj przez losowanie Syn Ty; twój/twój(sg)
Iz:17:11 tE=| de\ E(me/ra|, E(=| a)/n futeu/sE|s, planETE/sE|· to\ de\ prOi/, e)a\n spei/rE|s, a)nTE/sei ei)s a)mEto\n E(=| a)/n E(me/ra| klErO/sE|, kai\ O(s patE\r a)nTrO/pou klErO/sE| toi=s ui(oi=s sou.
Iz:17:11 tE de hEmera, hE an fyteusEs, planETEsE· to de prOi, ean speirEs, anTEsei eis amEton hE an hEmera klErOsE, kai hOs patEr anTrOpu klErOsE tois hyiois su.
Iz:17:11 RA_DSF x N1A_DSF RR_DSF x VA_AAS2S VC_FPI2S RA_ASN x D C VA_AAS2S VF_FAI3S P N2_ASM RR_DSF x N1A_DSF VF_FAI2S C D N3_NSM N2_GSM VF_FAI2S RA_DPM N2_DPM RP_GS
Iz:17:11 the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] day who/whom/which ever (if ever) to ??? to wander/cause to stray [see planet] the δὲ [{lexicon}][{inflect}][{close}]$ δ’ before ἄν [plus two occurrences before αὐτό: Mt 27:44; Phil 2:18] early if-ever [ἐὰν μή (if-ever not) means except, unless] to sow ć into (+acc) ć who/whom/which ever (if ever) day to allot appoint/obtain by lot and also, even, namely as/like father human to allot appoint/obtain by lot the son you; your/yours(sg)
Iz:17:11 the (dat) Yet day (dat) who/whom/which (dat) ever you(sg)-should-??? you(sg)-will-be-WandER/CAUSE-ed-TO-STRAY the (nom|acc) Yet early if-ever you(sg)-should-be-SOW-ing, you(sg)-should-SOW   into (+acc)   who/whom/which (dat) ever day (dat) you(sg)-will-be-ALLOT-ed, he/she/it-should-ALLOT, you(sg)-should-be-ALLOT-ed and as/like father (nom) human (gen) you(sg)-will-be-ALLOT-ed, he/she/it-should-ALLOT, you(sg)-should-be-ALLOT-ed the (dat) sons (dat) you(sg) (gen); your/yours(sg) (gen)
Iz:17:11 Iz_17:11_1 Iz_17:11_2 Iz_17:11_3 Iz_17:11_4 Iz_17:11_5 Iz_17:11_6 Iz_17:11_7 Iz_17:11_8 Iz_17:11_9 Iz_17:11_10 Iz_17:11_11 Iz_17:11_12 Iz_17:11_13 Iz_17:11_14 Iz_17:11_15 Iz_17:11_16 Iz_17:11_17 Iz_17:11_18 Iz_17:11_19 Iz_17:11_20 Iz_17:11_21 Iz_17:11_22 Iz_17:11_23 Iz_17:11_24 Iz_17:11_25 Iz_17:11_26 Iz_17:11_27
Iz:17:11 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:12 Οὐαὶ πλῆθος ἐθνῶν πολλῶν· ὡς θάλασσα κυμαίνουσα οὕτως ταραχθήσεσθε, καὶ νῶτος ἐθνῶν πολλῶν ὡς ὕδωρ ἠχήσει.
Iz:17:12 Woe to the multitude of many nations, as the swelling sea, so shall ye be confounded; and the force of many nations shall sound like water; (Isaiah 17:12 Brenton)
Iz:17:12 Ach, wrzawa mnogich ludów! jak łoskot morza, tak huczą. Ach, rozgwar narodów! jak szum fal potężnych, tak szumią. (Iz 17:12 BT_4)
Iz:17:12 Οὐαὶ πλῆθος ἐθνῶν πολλῶν· ὡς θάλασσα κυμαίνουσα οὕτως ταραχθήσεσθε, καὶ νῶτος ἐθνῶν πολλῶν ὡς ὕδωρ ἠχήσει.
Iz:17:12 οὐαί πλῆθο·ς, -ους, τό ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς θάλασσα, -ης, ἡ   οὕτως/οὕτω ταράσσω (ταρασσ-, ταραξ-, ταραξ-, -, τεταρασσ-, ταραχ·θ-) καί νῶτος, -ου, ὁ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό ἠχέω (ηχ(ε)-, ηχη·σ-, ηχη·σ-, -, -, -)
Iz:17:12 Nieszczęście Los (mnóstwo ) Naród [zobacz etniczny] Dużo Jak/jak Morze thusly/jak to [????? Przed samogłoskami i spółgłoski; ???? Przed spółgłoskami tylko] By chwiać pesz, agituj, poruszaj, trzepocz skrzydłami, mieszaj, zgrzytaj, mieszaj, mieszaj, niepokój, mąć, rozczochraj się, wstrząsaj, ruszaj się I też, nawet, mianowicie W tył Naród [zobacz etniczny] Dużo Jak/jak Woda By rozbrzmiewać [zobacz echo]
Iz:17:12 *ou)ai\ plE=Tos e)TnO=n pollO=n· O(s Ta/lassa kumai/nousa ou(/tOs taraCHTE/sesTe, kai\ nO=tos e)TnO=n pollO=n O(s u(/dOr E)CHE/sei.
Iz:17:12 uai plETos eTnOn pollOn· hOs Talassa kymainusa hutOs taraCHTEsesTe, kai nOtos eTnOn pollOn hOs hydOr ECHEsei.
Iz:17:12 I N3E_ASN N3E_GPN A1_GPN D N1S_NSF V1_PAPNSF D VQ_FPI2P C N2_NSM N3E_GPN A1_GPN D N3_NSN VF_FAI3S
Iz:17:12 woe lot (multitude ) nation [see ethnic] much as/like sea ć thusly/like this [οὕτως before vowels and consonants; οὕτω before consonants only] to unsettle abash, agitate, flurry, flutter, confound, jar, discompose, disconcert, disturb, roil, ruffle, shock, stir and also, even, namely back nation [see ethnic] much as/like water to resound [see echo]
Iz:17:12 woe lot (nom|acc|voc) nations (gen) many (gen) as/like sea (nom|voc)   thusly/like this you(pl)-will-be-UNSETTLE-ed and back (nom) nations (gen) many (gen) as/like water (nom|acc|voc) he/she/it-will-RESOUND, you(sg)-will-be-RESOUND-ed (classical)
Iz:17:12 Iz_17:12_1 Iz_17:12_2 Iz_17:12_3 Iz_17:12_4 Iz_17:12_5 Iz_17:12_6 Iz_17:12_7 Iz_17:12_8 Iz_17:12_9 Iz_17:12_10 Iz_17:12_11 Iz_17:12_12 Iz_17:12_13 Iz_17:12_14 Iz_17:12_15 Iz_17:12_16
Iz:17:12 x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:13 ὡς ὕδωρ πολὺ ἔθνη πολλά, ὡς ὕδατος πολλοῦ βίᾳ καταφερομένου· καὶ ἀποσκορακιεῖ αὐτὸν καὶ πόρρω αὐτὸν διώξεται ὡς χνοῦν ἀχύρου λικμώντων ἀπέναντι ἀνέμου καὶ ὡς κονιορτὸν τροχοῦ καταιγὶς φέρουσα.
Iz:17:13 many nations like much water, as when much water rushes violently: and they shall drive him away, and pursue him afar, as the dust of chaff when men winnow before the wind, and as a storm whirling the dust of the wheel. (Isaiah 17:13 Brenton)
Iz:17:13 Narody szumią, jak szumią wezbrane wody, ale Pan je zgromi, i umkną daleko: będą porwane na góry jak plewa przez wicher i jak tuman kurzu przez burzę. (Iz 17:13 BT_4)
Iz:17:13 ὡς ὕδωρ πολὺ ἔθνη πολλά, ὡς ὕδατος πολλοῦ βίᾳ καταφερομένου· καὶ ἀποσκορακιεῖ αὐτὸν καὶ πόρρω αὐτὸν διώξεται ὡς χνοῦν ἀχύρου λικμώντων ἀπέναντι ἀνέμου καὶ ὡς κονιορτὸν τροχοῦ καταιγὶς φέρουσα.
Iz:17:13 ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ἔθνο·ς, -ους, τό, voc. pl. ἔθνη πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ ὡς ὕδωρ, ὕδατος, τό πολ[λ]ύς πολλή πολ[λ]ύ βία, -ας, ἡ κατα·φέρω (κατα+φερ-, -, κατ+ενεγκ·[σ]-, -, -, κατ+ενεχ·θ-) καί ἀπο·σκορακίζω [LXX] (-, απο+σκορακι(ε)·[σ]-, απο+σκορακι·σ-, -, -, -) αὐτός αὐτή αὐτό καί πόρρω αὐτός αὐτή αὐτό διώκω (διωκ-, διωξ-, διωξ-, -, δεδιωκ-, διωχ·θ-) ὡς   ἄχυρον, -ου, τό λικμάω (λικμ(α)-, λικμη·σ-, λικμη·σ-, -, λελικμη-, λικμη·θ-) ἀπ·έν·αντι ἄνεμος, -ου, ὁ καί ὡς κονιορτός, -οῦ, ὁ τροχός, -οῦ, ὁ   φέρω (φερ-, οι·σ-, ενεγκ·[σ]- or 2nd ενεγκ-, ενηνοχ·[κ]-, -, ενεχ·θ-)
Iz:17:13 Jak/jak Woda Dużo Naród [zobacz etniczny] Dużo Jak/jak Woda Dużo Siła (gwałtowność) By oddawać głos przeciw ?????????? ????? Oddawaj głos przeciw Czynom 26:10 (???????? 2. ????? ??????: Philo, Deus Imm. 75; Mrówka, 2, 163; 10, 60 [obaj ???? ?????]) BAGD; śpiąc, by być przyczepa doczepiana do przewożenia ciężarów będący w śpiączce I też, nawet, mianowicie Do ??? On/ona/to/to samo I też, nawet, mianowicie ??? On/ona/to/to samo By wstępować na drogę sądową/ścigaj wstępuj na drogę sądową: Kładziony na próbę Jak/jak Plewy By gnieść się Przeciwległy {Przeciwny}/w obecności z (+informacja) Wiatr I też, nawet, mianowicie Jak/jak Proch Koło By przynosić (inf = ????????) Totalizator, niedźwiedź albo przewożą ładunek, przynoszą, przynoszą, przynosił, zabierają, rodzą
Iz:17:13 O(s u(/dOr polu\ e)/TnE polla/, O(s u(/datos pollou= bi/a| kataferome/nou· kai\ a)poskorakiei= au)to\n kai\ po/rrO au)to\n diO/Xetai O(s CHnou=n a)CHu/rou likmO/ntOn a)pe/nanti a)ne/mou kai\ O(s koniorto\n troCHou= kataigi\s fe/rousa.
Iz:17:13 hOs hydOr poly eTnE polla, hOs hydatos pollu bia kataferomenu· kai aposkorakiei auton kai porrO auton diOXetai hOs CHnun aCHyru likmOntOn apenanti anemu kai hOs koniorton troCHu kataigis ferusa.
Iz:17:13 D N3_ASN A1P_ASN N3E_APN A1_APN D N3T_GSN A1_GSN N1A_DSF V1_PMPGSM C VF_FAI3S RD_ASM C D RD_ASM VF_FMI3S D N3_ASM N2N_GSN V3_PAPGPM D N2_GSM C D N2_ASM N2_GSM N3D_ASF V1_PAPNSF
Iz:17:13 as/like water much nation [see ethnic] much as/like water much force (violence) to cast a vote against καταφιρειν ψήφον cast a vote against Acts 26:10 (καταφερω 2. ψήφον φεπειν: Philo, Deus Imm. 75; Ant, 2, 163; 10, 60 [both κατα τινος]) BAGD; asleep, to be semi-comatose and also, even, namely to ??? he/she/it/same and also, even, namely ??? he/she/it/same to prosecute/pursue prosecute: put on trial as/like ć chaff to crush opposite/in the presence of (+gen) wind and also, even, namely as/like dust wheel ć to bring (inf = ενεγκειν) tote, bear or carry a load, bring, fetch, brought, carry off, give birth
Iz:17:13 as/like water (nom|acc|voc) much (nom|acc) nations (nom|acc|voc) many (nom|acc) as/like water (gen) much (gen) force (dat) while being-CAST A VOTE AGAINST-ed (gen) and he/she/it-will-???, you(sg)-will-be-???-ed (classical) him/it/same (acc) and ??? him/it/same (acc) he/she/it-will-be-PROSECUTE/PURSUE-ed as/like   chaff (gen) let-them-be-CRUSH-ing! (classical), while CRUSH-ing (gen) opposite/in the presence of (+gen) wind (gen) and as/like dust (acc) wheel (gen)   while BRING-ing (nom|voc)
Iz:17:13 Iz_17:13_1 Iz_17:13_2 Iz_17:13_3 Iz_17:13_4 Iz_17:13_5 Iz_17:13_6 Iz_17:13_7 Iz_17:13_8 Iz_17:13_9 Iz_17:13_10 Iz_17:13_11 Iz_17:13_12 Iz_17:13_13 Iz_17:13_14 Iz_17:13_15 Iz_17:13_16 Iz_17:13_17 Iz_17:13_18 Iz_17:13_19 Iz_17:13_20 Iz_17:13_21 Iz_17:13_22 Iz_17:13_23 Iz_17:13_24 Iz_17:13_25 Iz_17:13_26 Iz_17:13_27 Iz_17:13_28 Iz_17:13_29
Iz:17:13 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x
Iz:17:14 πρὸς ἑσπέραν ἔσται πένθος, πρὶν ἢ πρωῒ καὶ οὐκ ἔσται. αὕτη ἡ μερὶς τῶν ὑμᾶς προνομευσάντων καὶ κληρονομία τοῖς ὑμᾶς κληρονομήσασιν.
Iz:17:14 Toward evening, and there shall be grief; before the morning, and he shall not be. This is the portion of them that spoiled you, and the inheritance to them that robbed you of your inheritance. (Isaiah 17:14 Brenton)
Iz:17:14 W czasie wieczornym, toż to był strach; przed ranem, już go nie ma. Taki jest dział naszych łupieżców, taki los naszych rabusiów. (Iz 17:14 BT_4)
Iz:17:14 πρὸς ἑσπέραν ἔσται πένθος, πρὶν πρωῒ καὶ οὐκ ἔσται. αὕτη μερὶς τῶν ὑμᾶς προνομευσάντων καὶ κληρονομία τοῖς ὑμᾶς κληρονομήσασιν.
Iz:17:14 πρός ἑσπέρα, -ας, ἡ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) πένθο·ς, -ους, τό πρίν ἤ[1] πρωΐ καί οὐ[2]/οὐκ/οὐχ εἰμί[1] (ath. (εσ)-/(εσ)-, εσ·[σ]-, -, -, -, -) οὗτος αὕτη τοῦτο ὁ ἡ τό μερί[δ]ς, -ίδος, ἡ ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς   καί κληρο·νομία, -ας, ἡ ὁ ἡ τό σύ, σοῦ (σου), σοί (σοι), σέ (σε), pl. ὑμεῖς, ὑμῶν, ὑμῖν, ὑμᾶς κληρο·νομέω (κληρονομ(ε)-, κληρονομη·σ-, κληρονομη·σ-, κεκληρονομη·κ-, -, -)
Iz:17:14 Bliski (+przyspieszenie,+informacja,+dat) Wieczór By być Smutek Wcześniejszy Albo Wcześnie I też, nawet, mianowicie ??? Przed przydechem mocnym By być To [????' ????? Znaczy {Ma na myśli} , które jest, to jest, to jest] Część Ty I też, nawet, mianowicie Dziedzictwo Ty By dziedziczyć
Iz:17:14 pro\s e(spe/ran e)/stai pe/nTos, pri\n E)\ prOi\+ kai\ ou)k e)/stai. au(/tE E( meri\s tO=n u(ma=s pronomeusa/ntOn kai\ klEronomi/a toi=s u(ma=s klEronomE/sasin.
Iz:17:14 pros hesperan estai penTos, prin E prO+i kai uk estai. hautE hE meris tOn hymas pronomeusantOn kai klEronomia tois hymas klEronomEsasin.
Iz:17:14 P N1A_ASF VF_FMI3S N3E_ASN D C D C D VF_FMI3S RD_NSF RA_NSF N3D_NSF RA_GPM RP_AP VA_AAPGPM C N1A_NSF RA_DPM RP_AP VA_AAPDPM
Iz:17:14 toward (+acc,+gen,+dat) evening to be grief prior or early and also, even, namely οὐχ before rough breathing to be this [τοῦτ’ ἔστιν means that is, i.e., i.e.] the part the you ć and also, even, namely inheritance the you to inherit
Iz:17:14 toward (+acc,+gen,+dat) evening (acc) he/she/it-will-be grief (nom|acc|voc) prior or early and not he/she/it-will-be this (nom) the (nom) ??? (nom) the (gen) you(pl) (acc)   and inheritance (nom|voc) the (dat) you(pl) (acc) upon INHERIT-ing (dat)
Iz:17:14 Iz_17:14_1 Iz_17:14_2 Iz_17:14_3 Iz_17:14_4 Iz_17:14_5 Iz_17:14_6 Iz_17:14_7 Iz_17:14_8 Iz_17:14_9 Iz_17:14_10 Iz_17:14_11 Iz_17:14_12 Iz_17:14_13 Iz_17:14_14 Iz_17:14_15 Iz_17:14_16 Iz_17:14_17 Iz_17:14_18 Iz_17:14_19 Iz_17:14_20 Iz_17:14_21
Iz:17:14 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x